Sunteți pe pagina 1din 3

Lista documentelor pentru cererea de restituire sumele plătite sau reţinute în plus la

impozitul pe venit

Pentru atestarea provenienţei sumelor plătite în plus se vor prezenta obligatoriu


următoarele documente:
1. persoanele fizice prezintă copia anexei la buletinul de identitate, adeverinţa de
naştere sau paşaportul în care este indicată viza de reşedinţă pe teritoriul
Republicii Moldova pe parcursul perioadei declarate;
2. persoanele private de dreptul la libertate prezintă actul de identitate provizoriu de
modelul F-9, cu menţiunea privind cetăţenia, domiciliul şi fără număr de
identificare de stat (IDNP);
3. persoanele nerezidente prezintă certificatul eliberat de autoritatea administraţiei
publice locale din Republica Moldova, de secţiile (birourile) de evidenţă şi
documentare a populaţiei ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi de agenţii
economici rezidenţi ai Republicii Moldova, care confirmă faptul că contribuabilul
s-a aflat pe teritoriul Republicii Moldova;
4. persoanele rezidente plecate temporar prezintă documentul care confirmă că
contribuabilul este o persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova care
s-a aflat pe un anumit termen în exerciţiul funcţiunii peste hotarele republicii;
5. documentele ce confirmă sumele plătite sau reţinute în plus la impozitul pe venit,
documentele ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată de către
agenţii economici;
6. sumele plătite de sine stătător de către contribuabil aferente impozitului pe venit
se confirmă prin documentele bancare ce atestă achitarea impozitului pe venit;
7. documentele ce atestă lipsa restanţelor faţă de buget.

Totodată, suplimentar se vor anexa, după caz, următoarele documente:

Pentru confirmarea scutirii personale majore se vor prezenta obligatoriu


următoarele documente:
 persoana care s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de
consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl - Legitimaţia participantului la lichidarea
consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi certificatul Consiliului de Expertiză Medicală
a Vitalităţii (CEMV);
 persoana care este invalid şi s-a stabilit că invaliditatea sa este în legătură
cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl - Legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei
invalidităţii;
 părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut în acţiunile de luptă
pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, precum şi în
acţiunile de luptă din Republica Afganistan - Legitimaţia care confirmă dreptul la
înlesniri;
 părintele sau soţia (soţul) unui participant dat dispărut în acţiunile de
luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi
în acţiunile de luptă din Republica Afganistan - Legitimaţia care confirmă dreptul la
înlesniri;
 persoana care este invalid ca urmare a participării la acţiunile de luptă
pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în
acţiunile de luptă din Republica Afganistan - Legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei
invalidităţii;
 persoana care este invalid de război - Legitimaţia de pensionar cu
indicarea cauzei invalidităţii;
 persoana care este invalid din copilărie - Legitimaţia de pensionar cu
indicarea cauzei invalidităţii;
 dacă persoana este invalid de gradul I sau II - Legitimaţia de pensionar
cu indicarea grupei invalidităţii;
 persoana care este pensionar, victimă a represiunilor politice, ulterior
reabilitată - Legitimaţia de pensionar şi certificatul de reabilitare.

Pentru cazul scutirii utilizate pentru soţie (soţ) restituirea se confirmă prin:
 copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă că persoana
fizică este rezident al Republicii Moldova;
 copia cererii privind transmiterea scutirii soţului (soţiei);
 copia buletinului de identitate al soţului (soţiei);
 copia certificatului de căsătorie.

Pentru cazul scutirii persoanelor întreţinute restituirea se confirmă prin:


 documentul care confirmă că persoana întreţinută locuieşte împreună cu
contribuabilul (cartea de imobil sau alt document care confirmă acest fapt);
 certificatul de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute;
 buletinul de identitate (paşaportul) al persoanei întreţinute;
Concomitent se vor prezenta:
 în cazurile în care persoana întreţinută este invalid din copilărie - legitimaţia de
invaliditate eliberată de către direcţiile teritoriale de asistenţă socială;
 în cazurile în care persoana întreţinută nu locuieşte împreună cu contribuabilul, dar
îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt - Certificatul eliberat
de instituţia de învăţămînt, care confirmă că persoana întreţinută îşi face studiile la secţia cu
frecvenţă la zi a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;
 în cazurile în care persoana întreţinută obţine venit - copia documentului ce
confirmă obţinerea venitului, din orice sursă, de către persoana întreţinută ce nu depăşeşte
cuantumul scutirii personale stabilit de legislaţia în vigoare.
Pentru cazul vînzării activelor de capital restituirea se justifică prin:
1. în cazul procurării procurate de la persoanele juridice - facturii sau facturii
fiscale şi a contractului de vînzare-cumpărare;
2. în cazul procurării de la persoanele fizice - contractul de vînzare-cumpărare;
3. în cazul primirii sub formă de donaţie - contractul (actul) de donaţie, contractul
de vînzare-cumpărare;
4. în cazul primirii sub formă de moştenire - certificatului de moştenitor şi a
contractului de vînzare-cumpărare;
5. în cazul vînzării imobilului construit cu forţe proprii unei persoane fizice sau
juridice - factura sau factura fiscală, contractul, precum şi alte documente confirmative ce
atestă cheltuielile suportate pentru crearea activului de capital şi a contractului de vânzare-
cumpărare;
6. în cazul înstrăinării imobilului care a servit ca locuinţă de bază - documentul
ce atestă valoarea estimată în modul stabilit. În cazul în care imobilul nu are valoare
estimată, după caz, se vor prezenta copiile documentelor confirmative ce atestă valoarea
activului obţinut în proprietate de către contribuabilul, beneficiind de facilităţi la vinderea
locuinţei de bază, precum şi copia documentului ce atestă suma încasată ca urmare a
vânzării, schimbului sau a altui mod de înstrăinare a activelor date.