Sunteți pe pagina 1din 15

David Wilcock

INVESTIGATII
REVETATOARE ASUPRA
cAupurur coN$TrrNTEr

Traducdtori:
Aretina Timoce,
Andreea Scrumeda

DECENEU,2OI2
CUPRI NS

Partea lntii - MINTEA $I CORpUt ..................."......9


PREFATA - Un viitor care depigegte cele mai indriznefe
visuri ale ornului .................11
CAPITOLUL UNU: Efectul Backster, energia liberi gi
consecinfele acestora ..........16
Puterea uluitoare a hipnozei... ...........I7
inceputurile poligrafului ....................22
O experienfi personali a Efectului Backster.............................26
Ele te aud intotdeauna ........................2g
Toate lucrurile din naturi,,comunicf' permanent .,.....,.,........32
Energia liberi gi consecinlele ei................. ............35
CAPITOLUL DOI: Congtiinfa, eternitatea gi mintea universali....39
Un cercetitor mexican in domeniul neurologiei intri
in zona crepusculare.................. ..................... ........4g
O dovadi qtiinfifi ci a transferului de conqtiinfe.......................46
Limitele congtiinfei colective ............4g
CAPITOLUL TREI: Glanda pineali gi cel de-al treilea ochi........56
Pietrele sacre............ ...."..60
Legendele scrise.......... ........................69
Cercetirile medicale cu privire la cel de-al treilea ochi...........75
Piezoluminescenta.......... ....................7g
Consecinfele pe care le are calcifierea glandei pineale
asupra sinitifii ................:.... ..............g3
CAPITOLUL PATRU: A gdndi la unison cu CAmpul _ in marile
cicluri ale vie{ii ....................90
Gindurile care apar direct in interiorul Cdmpului-Sursi.......92
Vederea de la distanfi: cum si te aventurezi direct
in interiorul Cimpului ......................99
Experienfe dupi moarte............."..... .........."......... 104
Reincarnarea................... .........."....... 109

CAPITOLUL CINCI: Oare viala noastri este doar un vis lucid?....il2


Vindecagi lumea, vindecindu-vi pe voi inqivi...................... f 2I
lncercarea, credinla qi speranla.. .... LZ7
CAPITOLUL gASE: O precesie a profeliilor .......... I31
Cum si in{elegern precesia ............. 134
Distrugerea fina1i.........., .................. 139
Venirea VArstei de Aur .................... 140
CAnd va veni Vdrsta de Aur? .......... L44
Elegia lui Esculap. ....... t4B

CAPITOLUL $APTE: Marea piramidi, intr-o noui lumini..... 152


Marele Sigiliu al SUA......... .............. 163
Marele Oracol Roman........ ............. 166
Iluminafii ..................... 173

CAPITOLUL OPT: ,,Puterea piramidei" - Si fie aceasta


cheia pentru Virsta de Aur?..."... ..........177
Inapoi la puterea piramidei ............ 182
Efectele cuantice......
Tehnologia antici.......... ................... 190
Puterea conqtiinfei.. .... lg4
Evoiulia energiei ."....... 196

CAPITOLUL NOUA: De unde emite Cimpul-Surs6................. 198


Efectul de ADN fantomi ................202
Creierul holografic... ... ZOT
ADN-ul stocheazl, transforml gi elibereazl lumina coerentl...2l0
ADN-ul rispunde congtiingei umane gi acest efect se poate
misura ....Zls
Restructurarea genetici gi vindecarea .................. ..................221

CAPITOLUL ZECE: Evolufia accelerati prin intermediul


energiei....... ........................ 230
Evolulia vielii pePimAnt....... .........234
Problema darwinisti .......................243
ADN-ul este o structuri ondulatorie care poate fi
rearanjati .....................249
Formele de viali care-gi rescriu propriul cod genetic.....".....ZS2
Evoluf ia energedce qi transformarea speciilor................... .... ZSg
Evolulia se accelereazi brusc........ ....................... 266
Este oare precesia de 25.920 de ani un ciclu al evolufiei
genetice? ......................270

Partea a doua - SPATIUT $I TIMPUT ..................275

CAPITOLUL UNSPREZECE: Este vorba despre timp ..............277


Transformirile la scari mare a curgerii timpului..... ... "..... "... 2Bz
Totul este relativ.......... ..................... .................."..284
Cicluri temporale repetitive..... ....... 288
Spafiul gi timpul..... .....290
Ciclurile solare Ei efectele lor asupra congtiinfei.. ............."....293
Modificirile interplanetare in curgerea timpului.................. 295
Congtiinfa umani poate si modifice curgerea timpului....... 299
O congtiinli globali........ ...............". 302

CAP ITOLUL D OISPRE ZECE: Gravitaf ia Cdmpului- Sursi...... 309


Tehnologia piramidelor explicati..... ....."............ 312
Descoperirile uluitoare ale lui Kozyrev....... .......3L2
Generarea qi absorbgia de timp ......322
Detectori non-mecanici................. ...................... 325
Curen{ii spiralali ai timpului. .........327
Observafii astrofizice... ............"....... 330
Timpul trebuie si fie tridimensional...... .........".. 3.32
Cdt de mult putem modiflca fluxul temporal?.............. .........336

CAPITOLUL TREISPREZECE: Ce se petrece cu mareria -


dematerializarea, teleportarea qi cildtoria in timp ..................... 339
Dewey Larson gi timpul tridimensional............... ................".343
Spafiul qi timpul sunt complet opuse unul altuia .......... ........346
O realitate paraleld - in timp..... ...................;...... 349
Cdlitoria in timp explicati .............349
,,Alunecarea temporali" a avionului 727 alcompaniei
National Airlines ........ 350
Masa scade pe misuri ce ne apropiem de viteza luminii..... 355
Doar un mic impuls. ...352
CAPITOLUL PAISPREZECE: Gravitafia - 9i lipsa de
gravitafie a - situafiei.
,,Non-gravitatia" de na$tere unei forfe de reacfie.................. 363
Explicarea anomaliilor tornadelor...............;....... ....................364
Antigravitafia naturali in cazul apei, copacilor gi insectelor..37O
Levitalia acustici tibetani
A construi o navi cu care si zbori....... ............... 380
Tehnologia lui TesIa................:.......... ................... 397
Ralph Ring, Otis Carr gi ,,utronul* lui Tes1a........................... 389
Pofi si o faci gi tu - cu Lung-Gom

CAPITOLUL CINCISPREZECE:Lec{ia de geometrie a devenit


cu mult mai interesante ................. ...... 398
Punctele de vortex geometric...
Liniile terestre gi dincolo de eIe...................!............................ 406
Expansiunea geometrici a P6mdntu1ui................................... 408
Miezul de cristal al Pimdntu1ui.................... .......4I3
Formele geometrice apar ln mod natural intr-un fluid
carevibreazi ..................... ............... 416
Marele secret - geometria cuantici......
Microclusterele gi cvasicristalele....... .,.,,,,........,,.42s
Roci cu cvasicristale ce apar in mod natura1.......................... 429
Modelele geometrice genetice....................:...... .......................432

CAPITOLUL $AISPREZECE: Calendarul mayag gi portalul


citre infinitul inteligent .......................434
For{ele geometrice in cadrul orbitelor planetare .........,......... 43 5
Conjuncliile devin portaluri stelare ...................443
O noui viziune asupra calendarului maya$.......... .................. 444
Decodarea Tzolkin-ului, ciclul de 260 de zile......... ............... 446
Ciclul Katun de douizeci de ani ....44g
Ciclul Baktun de patru sute de ani ............... ......449
Factorutrde,,risctemporallocal............. ......,....,,454
Investigind ciclul de 5.125 de ani al calendarului mayaq..... 457
Ciclul petelor solare descoperit de Maurice Cotterell...... .....460
Urmirind portalurile ......................462
Dovezi ale ,,po4ilor stelare naturale.. din spagiu................... 463

CAPITOLUL $APTESPREZECE: Alunecdrile temporale,


curbarea timpului qi fenomenul de vortex.. ............ 465
A iegi din timp............ ......................467
Pegti care cad din cer............... ........ 469
OoPARTS.. ..................470
,,Broasca din scobiture".........,....... .....,...........,...., 47I
$tiinfa ruseasci a domeniilor vidului...... ...........476
Filoanele de kimberlit ......................478
Conexiunea congtiinlei ........................................ 4g0
Furtunile temporale... ...................... 4gl
Distorsiuni temporale ..................... 4g2
Efectele ecranirii gravita{iei/levita[iei......... .......4g3
Trei cazuri uluitoare ........................ 4S6
Cercurile din lanuri gi fiinfele mistice........ ........ 4g9
Dinozauri care cilitoresc in timp... ....,...............4g3
CAPITOLUL OPTSPRE ZECE: Orologiul galactic bate
ora exacti... ........................ 502
Sferele de energie galactici din afara Ciii
Lactee..................506
Dovada independentd - de la dr. Harold Aspden................. 50g
Spagul - Tau ........... .....510
Modificirile din cadrul Sistemului Solar................................ 5l l
Modificirile de pe Pimint nu se datoreazi poluirii industriale...530
n

globaln........
Incilzirea ..................... 536
Mediul interstelarlocal............ ....... 538
Constanta din Ninive ...................... 543
Marea Constanti a Sistemului So1ar............ .......546
Pundnd totul la un 1oc.......... ........... 548

CAPITOLUL NOUASPREZECKMai mult decdt o Vdrsti


PARTEA NTAI.

MINTEASI
t CORPUT
CAPITOLULINTAI

Efectul Backster, energia liberi gi


consecinlele acestora

are spafiul, timpul, energia, materia, viafa biologici gi


conqtiinfa din Univers, ar putea fi toate rezultatele unui
Cimp-Sursi? Este oare posibil ca filosofiile Ei doctrinele
spirituale strdvechi si aibd dreptate atunci cAnd spun: ,,Ceea
ce se afli sus este asemeni cu ceea ce se afli jos" - adici legea
corespondenfei? Oare chiar triim in deplini amnezie, trecAnd prin
experien[e care ne vor indruma in cele din urmi spre o deplini
degteptare la imensitatea acestei conqtiinfe infinite?
Investigarea Cnmpului-Sursi trebuie si inceapi cu dovezile
peremptorii ci congtiinfa nu este captivi in creier gi in sistemul
nervos. Ar trebui si avem dovezi palpabile ci gdndurile noastre
interaclioneazi mereu cu mediul inconjuritor gi au un efect asupra
acestuia. Daci conceptul nostru despre cimpul-sursi este veridic,
atunci mintea ar deveni un fenomen energetic care nu este limitat
la formele biologice de viafi, ci poate trece de la una la alta, prin
aga-zisul spafiu gol.
Numerogi cercetitori gi savanfi din lumea occidentali au ficut
descoperiri care reveleaz[ existenla cdmpului-Sursi, inclusiv figuri
controversate cum ar fi wilhelm Reich, care era protejatul lui dr.
Sigmund Freud, pirintele psihologiei. in cazul nostru, investigarea
cdmpului-sursd. va incepe cu prezentarea fascinantelor studii de
16
EFECTUL BACKSTER, ENERGTA LTBERA $t CONSECTNTELE ACESToRA

o via!6 ale lui dr. Cleve Backster, sintetizate in cartea sa, api.ruti.
recent, Primary Perception (,,Percepfia primar6")a.

Puterea uluitoare a hipnozei


Pe cAnd urma cursurile pregititoare ale Rutgers University,
Backster era fascinat de o tehnici de hipnozi pe care un prieten
de-al siu o invilase de la un profesor. Backster a aplicat aceasti
tehnicd pe colegul siu de cameri, care a intrat intr-o stare de transd
profundi. Apoi, Backster i-a spus: ,,Acum weau s[ deschizi ochii,
firl si te trezegti. Vreau sd cobori gi s6 ceri permisiunea si lii
lurnina aprinsi pAni tArziu."s
La aceasti gcoali pregititoare, studenfii nu puteau line lumina
aprinsi dupi ora 22:AA fir| permisiune speciali. Aflat in stare de
hipnozi, colegul lui Backster a deschis ochii, a coborit qi a ob$nut
permisiunea de la profesorul de serviciu. El a semnat in registru
gi a revenit in cameri. Cdnd Backster l-a trezit din starea de
hipnozi, colegul siu nu avea nici cea mai mici idee despre ceea ce
se petrecuse: ,Yezi? I.{u funclioneazi. Chestia asta cu hipnoza e o
aiureali."6 Atunci cind au coborit la profesorul de serviciu, acesta
a confirmat faptele, dar colegul siu tot nu putea crede. $i a fost
uluit se-gi descopere semnitura in registrul respectiv.
Backster a inceput si studieze hipnoza citind toate cirfile pe
care le-a putut gisi pe acest subiect, nu prea multe ln anii 1930, gi
a efectuat cu succes Ei alte experimente. Dupi atacul devastator
de la Pearl Harbour din 1941, Backster s-a inscris in programul
militar ROTC de la Texas A&M University - gi acolo a inceput
sl faci demonstrafii de hipnozi pentru un public mai larg. De
obicei, cam o treime din acest public intra intr-un anumit grad de

4 Bacl<ster Cleve. Primary Perception: Biocommunication with


Plants, Living Foods and Human Cells. Anm, CA: White Rose Millennium
h as, 200i. http :// www.primaryp erception. com.
5 tbid., p. 12.
6 lbid., p. 12.
17
INVESTIGATII REVEI.ATOARE ASUPRA CAMPULUI CONSTIINTEI

transi, iar el alegea subiecfii cei mai sensibili pentru continuarea


experimentelor. Unui birbat i s-a spus ci nu-l va putea vedea
pe Backster in camerl timp de treizeci de minute dupi trezire.
Intr-adevir, cAnd subiectul a fost scos din transi, el nu-l vedea pe
Backster. Ca si vadi pAni unde poate merge acest experiment,
Baclater a aprins o ligari gi a scos nigte rotocoale de.fum, deqi nu
era fumitor. Omul a vizut figara gi fumul plutind in aer, dar n-a
vizut pe nimeni gi s-a speriat. A vrut si iasi din sali, dar a fost
convins si mai rimdn6. Dupi treizeci de minute,l-avizut din nou
pe Backster; el a urmat exact comenzile post-hipnotice, firi s6-gi
aminteasci in mod congtient ce i se spusese si faci7.
In ce mi privegte, am fhcut cunoqtinli cu puterile hipnozei
dupi o impresionanti experienfiL extracorporall. La vdrsta de
cinci ani, m-am trezit intr-o noapte plutind cam la un metru
deasupra propriului meu trup. Biiefelul din pat respira normal,
dar daci acela era corpul meu, atunci cine eram eu? M-am speriat
gi, imediat ce am intrat in panici, am alunecat inapoi in corp. In
urmitorii doi ani, mi-am dorit si retriiesc experienfa, dar nu s-a
mai petrecut nimic. Cdnd am intrebat-o pini la urmi pe mama
despre cum aq putea afla mai multe despre aceasta, ea m-a dus la
subsol gi mi-a aritat nigte ci4i despre percepliile extrasenzoriale
(Extra Sensorial Perceptions - ESP). Prima pe care am citit-o a fost
How to Make ESP Work for Yoa (,,Cum si ne activirn percepfiile
extrasenzoriale")8, de Harold Sherman. Sherman afirma ci
atunci cAnd hipnotizim pe cineva, ii putem provoca o experienfi
extracorporali similari cu cea triitl de mine gi cu rezultate, se
pare, uimitoare.

Cu cdt mai profundd este starea de transd, cu atht mai mult


se activeazd capacitdfile extrasenzoriale ale subiectului. in

7 lbid., p. ru.
8 Sherman, Harold. How to Make ESP Work for You. DeVorss & Co.,
1964. http:/ lwt lw.haroldsherman.com (accesat in decembie 2A fi).

l8
EFECTUT EACKSTER, ENERGTA LTBERA
tt coNsECtNTEtE ACESTORA

aceste condifii, el poate


fi instruit sd-;i pdrdseascd corpul Si sd
viziteze o anumitd persoand sau un anumit loc, sd relateze
Si
ceea ce vede gi aude.

Hipnotismul gi proiec(ia astrald

Dr. Thomas Garrett, practician al terapiei prin hipnozd gi


un duchizdtor de drumuri in tratarea militarilor cu stres post-
traumatic, foSti combatan{i in Primul Rdzboi Mondial, mi-a
povestit o experienld remarcabild pe care o avusese cu unul
dintre pacienlii sdi particulari. Acel tdndr fiul unui celebru
dramaturg de pe Broadway, a ajuns la dr. Garrett
foarte agitat
in urma unei idile e;uate. Sub hipnozd, el i-a spus dr. Garrett
cd el ;ifosta sa logodnicd, studentd la Wellesley, se despdrliserd
pentru unfleac, iar ea ii ddduse inelul inapoi
Dr. Garrett, inspirat pe moment, i-a spus thndrului hipnotizat
cd poate sd-gi viziteze iubita ;i sd vadd ce sentimente mai are
pentru el acum. Dr. Garrett i-a mai explicat cd poate sd-;i
pdrdseascd corpul Si sd meargd la Wellesley, in casa de oaspegi
unde se afla tdndra domni;oard. Pentru un mornent, s-a ldsat
tdcerea. Apoi, subiectul aflat in transd a anwnlat cd se afld pe
coridor in fala uSii inchise a tinerei. ,,Nu te opri acola'i i-a spus"
dr. Garrett. ,,Po{i trece prin u;d. Intrd ;i spune-mi ce
face ea
acum." Dupd incd un moment, tdndrul a spus: ,,Stdla birou, scrie
o scrisoare." ,,Bine", a spus dr. Garrett. ,,(Jitd-te peste umdrul ei;i
citeSte-mi ce scrie." Aproape imediat, pefa{a subiectului a apdrut
o expresie de surprindere gi incdntare. ,,Ah, imi scrie mie.,, ,,Ce
spune?\ a intrebat dr. Garrett,Iudnd un creion.
Thndrul i-a citit apoi lui dr. Garrett, cuvdnt cu cuvdnt,
cdteva paragrafe din care reiegea cd iubitei sale ii pdrea rdu
de cearta lor iti cerea iertare ;i i;i exprima speranla cd se vor
Putea impdca. Tdndrul s-a entuziasmat in asemenea mdsurd,
incht a incercat sd o imbrdliseze pe fatd, iar reac{ia sa
fizicd l-a
determinat pe dr. Garrett sd-l readucd repede din aventura sa

l9
tNvEsTrGATil REVELATOARE ASUpRA CAMpULUt CONSTilNTEI

astrald Si I-a trezit, cu sugestia sd-;i aminteascd tot ce aflase.


Mai tdrziu, in aceea;i zi, thndrul a primit o scrisoare
recomandatd de la iubita sa, gi era chiar scrisoarea pe care o
Percepuse pe cale astrald sau telepaticd. Dr. Garrett avea deja
scrisoarea in dosarele sale, impreund cu adnotdrile pe care le
fdcuse, la indica{iile subiectului aflat in transd. Doar dteva
cuvinte diftreau intre cele doud variantd.

O relatare chiar mai fantastici a unei experienle de hipnozi


se afli in lucrarea lui Michael Talbot, The Holographic Universe
(,,Universul holografic"), una dintre cele mai bune colecfii de
studii cu privire la Cdmpul-Sursi incredinfate weodati tiparului.
Tirlbot a fost martor cind un profesionist l-a hipnotizat pe Tom,
tatil prietenului siu, pe la inceputul anilor 1970. Hipnotizatorul
i-a spus lui Tom ci fiica sa, Laura, avea si fie invizibili pentru eI
la iegirea din transi. Apoi, el i-a cerut Laurei si stea in picioare in
fala tatllui ei. Tom a pirut a vedea prin corpul ei cind s-a trezit
gi s-a uitat prin cameri - Ei nici micar n-a auzit-o cum chicotea.
Apoi, hipnotizatorul Ei-a scos un ceas din buzunar gi l-a strecurat
repede in spatele Laurei, la nivelul taliei, ascunzindu-l in mini,
incdt nimeni n-ar fi putut vedea ce era acolo, gi l-a intrebat pe Tom
daci vede ce are in mini.

Tom s-a aplecat in fa[d, pdrhnd a privi direct prin abdomenul


Laurei, ;i a spus cd este vorba despre un ceas. Hipnotizatorul i-a
Jdcut un semn afirmativ ;i I-a intrebat pe Tom dacd poate citi
inscripfia de pe ceas.
Tom a Drivit concentrat Si a pronun[at atht numele posesorului
ceasului (din inthmplare, nimeni din incdpere nu-l cuno;tea), cht Si
mesajul. Hipnotizatorul a confirmatfaptul cd estevorba despre un
ceas, apoi l-a dat celor din incdpere, pentru ca ei sd poatd verifica
ceea ce Tom citise deja. Ulterior chnd am vorbit cu Tom, el mi-a

9 lbid'pp.165-166.
20
EFECTUL BACKSTER, ENERGTA UBERA
5r coNsEctNTEtE ACESTORA
sp us cd
fii ca lui fu s e s e ab s orut inv i zib ir d p entr u er; nu- r v dzu s e d e c kt
pe hipnotizator lindnd in palmd ,n ,rir. Dacd
hipnotizatorul nu
i-ar fi spus ce s-a petrecut, el n-ar
fi ;tiut niciodatd'cd nu percepuse
realitatea normald pentru toatd lumeato.

Am citit despre acest experiment in 1995 am fost foarte


9i
impresionat. Mintea hipnotizati a lui Tom putuse
si vadi prin
fiica lui ca 9i cum aceasta n-ar fi existat _ el fusese i, ,tur.
"rtf.l,
si citeasci inscriplia de pe un ceas de buzunar. Dacd este adevirat,
aceasta pune sub semnul intrebirii tot ce credearn noi c6 gtim despre
materia solidi - gi ne sugereazi ci existi o parte din mintea
noastra
care define capaciti{i cu mult mai mari decat suntem
con$tienli cei
mai mulgi dintre noi. Ceea ce credem cI vedem ar putea
fi doar
produsul unei decizii colective de a vedea irr acest fel
- formi
o
de hipnozi in masi. Gindiqi-vi c[ sub hipnozl, noi putem
merge,
vorbi ;i interacliona cu lumea; putem criitori in afaia corpuluigi
facem observalii corecte gi putem sau nu si ne amintirn
congtient
ceea ce am fbcut, dupi ce iegim din transd. putem
primi sugestii
post-hipnotice pentru a gAndi sau a ne comporta intr_un
anumit
fel, dupi trezire. Aceste sugestii sunt, pare_se, destul de puternice
pentru a face o persoani invizibili pentru noi, in timp ce
ne aflim
intr-o stare normali a congtiinfei. Atunci cdnd descoperim ci
oamenii obignuifi pot fi hipnotizafi in acest fel, etichetirn
acest lucru
ca fiind o activitate a ,,minfii subconqtiente'i dar
tot nu inlelegem
ce anume insearnni, sau de ce funcgioneazd" Subcongtientul
p*. u
asculta in mod automat comenzile in stare de hipnozi,
in general
frri disculie, ca gi cum noi am fi obignuigi si ascultim d.e ordine.
Dupd studiile universitare, cleve Backster s-a inscris
in Serviciul American de Contrainforrnafii (U.S. Counter_
lntelligence Corps - CIC) gi a
linut conferinfe despre poten{ialul
pericol pe care-l prezintl utilizarea hipnozei de cdtre puierlle

10 Talbot, fuIichael.The[orographic unive rse. New york:


Harpercrllins,
1991, p. 141.

21
INVESTIGATII REVELATOARE ASUPRA CAMPULUI CON$TIINTEI

striine, in scopul de a obline informalii clasificate de la personalul


guvernului de peste ocean. Backster gi-a asumat un risc enorm
pentru a demonstra gravitatea acestui subiect, in fala unui ofi1er de
rang inalt. Cu permisiunea acestei doamne, Backster a hipnotizat-o
pe secretara Comandantului Suprem al Serviciului American de
Contrainformafii. in timpul hipnozei, el i-a cerut si scoati un
document ultrasecret, aflat sub cheie in arhiva generalului, iar ea
s-a supus. Backster i-a ordonat si nu-gi arninteasci la iegirea din
transi ce a ficut qi, desigur, atunci cdnd el a trezit-o, ea n-avea idee
c6 tocmai dezviluise informatii foarte delicate.

in acea seard, Am incuiat documentul in arhiva mea, iar a


doua zi i l-am prezentat
Generalului. I-am explicat cd risc sd
fiu adus in fala Cur[ii Marfiale, dar cd sper sd atrag mai multd
atenlie asupra importan{ei cercetdrilor mele. N-am fost chemat
in fala Curfii Marliale; in schimb, pe 17 decembrie 1947, am
primit din partea Generalului o scrisoare de recomandare
foartefavorabild, in care se afirma cd cercetdrile mele prezentau
,,o mare importanld pentru serviciile secrete ale armatei." Apoi,
au inceput sd se petreacd lucruri bunett:

inceputurile poligrafului
Dupi ce timp de zece zile a efectuat demonstralii cu hipnozl
gi cu ,,serul adevirului" (pentotal de sodiu) la Spitalul Walter
Reed din Washington D.C., din data de 27 apilie 1948 Backster a
inceput si lucreze pentru CLA. La pulin timp dupi ce gi-a inceput
munca in cadrul ClA, Backster a studiat cu Leonarde Keeler, un
pionier al poligrafului.
,,Pe lAngi alte activitili strict secrete, erarn un membru cheie
al echipei CIA, pregltit si cilitoresc spre orice locagie striini
pentru a analiza posibila utilizare a unor tactici de interogare
neobignuite, inclusiv domeniile mele inifiale de interes, in special
11 Baclester, Cleve. Op cit., p. 17.
22