Sunteți pe pagina 1din 263

r~

.

'

~,,.

···---~

t'

"

CTUALIZATconform Ordin M.E.N. nr. 4431din04.09.2014

Gheorghe Iurea, Dorel Luchian,

Gabriel Popa, loan $erdean, Adrian Zanoschi

Eva1uaru; nar1ona1a

'

consolidare

NOTIUlli TeOReTICe $1 TesTe DUPa ffiODeLUL M.E.N.

.,,, _)

'·t"

4

···-=

EDITURA PARALELA 45

Lucrare elaboratii In conformitate cu programa $COlarii pentru Evaluarea Nafionalii 2015, aprobatii prin OMEN nr. 4431 din 04.09.2014.

Editor: Calin Vlasie

Tehnoredactare: Carmen Radulescu Prepress: Marius Badea Coperta colecriei: lonur Bro~tianu

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Romaniei Evaluarea Nalionala 2015: Matematica: teme recapitulative: 80 de

teste dupa modelul M.E.N. I Dorel Luchian, Gheorghe Iurea, Pite~ti: Paralela 45, 2014 ISBN 978-973-47-1969-3

I. Dorel, Luchian II. lurea, Gheorghe

371.26:51 :373.3

-

Copyright© Editura Paralela 45, 2014 Prezenta lucrare folose~te denumiri ce constituie marci lnregistrate, iar conrinutul este protejat de legislaria privind dreptul de proprietate intelectuala .

Pite~ti

Bro~tianu

folose~te

Gheorghe lurea, Dorel Luchian, Gabriel Popa, loan $erdean, Adrian Zanoschi

matematica

evaluarea nationala

I

2015

clasa a VII I-a

Memorator de matematica • Teme recapitulative • Evaluarea Nafionala (2010-2014) • 80 de teste dupa modelul MEN •

CALENDARUL

de desfasurare a Evaluarii Nationale

,

,

pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2014-2015

.

13 iunie 2015

15- 17 iunie 2015

22

23

24

26

26

27- 29 iunie 2015

iunie 2015

iunie 2015

iunie 2015

iunie 2015

iunie 2015

30 iunie 2015

incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a inscrierea la Evaluarea Nationala

~ Limba ~i literatura Limba ~i literatura romana - proba scrisa materna - proba scrisa
~
Limba
~i literatura
Limba
~i literatura
romana - proba scrisa
materna - proba scrisa
~
~i
Matematica - proba scrisa
Afi~arearezultatelor (pana la ora 16)
Depunerea contestatiilor (orele 16-20)
Rezolvarea contestatiilor
1~
Afi~arearezultatelor finale dup~ contestatii
~ix
~i
~

Programa §COlara pentru evaluarea natJ.onala poate fi accesata pe

http://www.edituraparalela45.ro/domeniu.php?iddomeniu=71

~5

MEMORATOR DE MATEMATICA

ALGEBRA

MULTIMI NUMERICE

N -multimea numerelor naturale; N = {O, 1, 2, 3,

Z-multimea numerelor mtregi; Z = {

Z+={xe Zlx>O};Z_={xe Zlx<O}.

}, N* = N \ {O}.

, -3, -2, -1, 0, 1, 2,

}, z* = Z \ {O}.

 

0

-4

-3

-2

-1

0

2

3

4

numere intregi negative (Z_)

numere intregi pozitive (Z+)

Q - multimea numerelor rationale; Q = { ~ I a e Z ~i be z•}.

Q'=Q\{O}; Q+={xeQlx>O};

Q_={xeQlx<O}.

JR

- multimea numerelor reale, JR* = JR \ {0}.

JR

\ Q = multimea numerelor irationale.

NcZcQcR

OPERATII CU MULTIMI

Reuniunea: A u B = {x Ix e

Intersectia: An B = {x Ix e A ~ix e

Diferenta: A \ B = { x I x E

A sau x e

A

~i x e B}.

B}.

B}.

OPERATII CU NUMERE NATURALE

1+2+3+

+n=

(1 +n)·n

,V'neN. •

 

2

n!

= 1 · 2 · 3 ·

· n, V' n

e

N* (citim: ,,n factorial"); O! = 1.

Factor comun: f ·a± f. b = f ·(a± b), V' a, b, f e R

Opusul numarului real r este numarul real -r.

Inversul numarului real nenul r este numarul real r- 1 = .!

r

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~5

TEOREMA IMPARTIRII CU REST

b E N, b * 0, 3 c, r E N astfelincat a= b · c + r, 0::; r < b.

in N: Va,

in Z: V a, b E Z, b * 0, 3 c E Z, r E N astfelincat a= b · c + r, 0 ::; r < lbl.

DIVIZIBILITATE INN

Pentru d, m E N spunem cii d I m dacii existii x E N astfel incat m = d · x.

Proprietati:

P1: 1 In; n I 0, V n E

P2: d Id, 'tj d E N;

P 3 : Dacii a, d E N ~id I a, atunci d I a· n, V n E N;

P4: Dacii a, b, d E N, d I a ~idIb, atunci d I (a± b).

N;

Criterii de divizibilitate:

I:

Folosind ultima cifrii a numiirului:

2 In¢::> u(n) E {O, 2, 4, 6, 8};

5 In¢::> u(n) E {O, 5}; 10 In¢::> u(n) = 0. II: Folosind suma cifrelor numiirului:

3

In ¢::> 3 I S(n);

9

j n

¢::> 9

I S(n).

III: Folosind ultimele douii ci:fre ale numiirului:

--

4 I a

xy

--

25 I a

xy

-

¢::> 4 I xy ;

¢::> 25

-

I xy .

~i

=~

~i

lo~

~

Numar prim= numiir natural care are exact doi divizori.

C.m.m.d.c.: d =(a, b) dacii: i) d I a ~id

Ib;

ii) dacii d' I a ~i d' I b, atunci d' I d. Pentru a calcula (a, b) procediim astfel:

• descompunem

numerele a ~i bin factori primi;

~ • luiim factorii primi comuni, o singurii datii, la exponentul eel mai mic ~i
~
• luiim factorii primi comuni, o singurii datii, la exponentul eel mai mic ~i ii inmultim.
Numerele a ~i b
sunt relativ prime (prime intre ele) dacii (a, b) = 1.
~,cu
Dacii d =(a, b), atunci a= dx, b = dy, cu x, y E N, (x, y) = 1.
Dacii n I a ~in Ib, atunci n I (a, b).
Dacii a I b ·qi (a, b) = 1, atunci a I c.
C.m.m.m.c.: m = [a, b] dacii: i) a I m ~i b I m;
ii) dacii a Im' ~i b Im', atunci m I m'.
Pentru a calcula [a, b] procediim astfel:
~,cu
b)~
~
~
• descompunem
numerele a ~i b in factori primi;
~

• luiim factorii primi comuni ~i necomuni, o singurii datii, la exponentul eel mai mare ~i ii inmultim.

6 "1:.

Memorator de matematica

Daca

a

In ~i b In, atunci [a, b] In.

Daca

a

I n, b I n ~i (a, b) =

1, atunci ab I n.

Oricare ar fi a, b E N, are loc egalitatea: (a, b) ·[a, b] =a· b.

an =a· a· a·

· a

'----v-----'

de nori

; a E JR*, n E N*;

PUTERI

a 0 = 1, Va E JR*; a 1 =a, Va E JR; = 1, V n E N; 0° nu are sens.

OPERATII CU PUTERI

1. am·a 0 =am+n;VaE JR*,m,n EN.

2. am:an=am-n;VaE JR*,m,n E N,m~n.

3. (am)°= amn; v a E JR*, m, n E N.

4. (a·b)°=a 0 ·b 0 ; Va,bE JR*,nE N.

5.(a:b) 0 =a 0 :b 0 ,a,bE JR*,nE N.

6. (-a)° = {an' daca n este numar par; -an' daca n este numar impar.

7. a

-n

=

1

-,

an

a E

ITD*

JN,., n E

JM

n.

FRACTII ORDINARE, FRACTII ZECIMALE

Fractie

subunitara:

~ < 1 daca a E N,

b E

N* ~i a< b.

Fractie

echiunitara:

b

~ = 1 daca a, b E

N* ~i a = b.

Fractie

supraunitara:

b

~ > 1 daca a E N,

b

b E N* ~i a> b.

Fractie ireductibila: ~,cua, b E N, b -:t 0, (a, b) = 1.

b

Fractie reductibila: ~,cua, b E N, b -:t 0, (a, b) ~2 (se poate simplifica prin (a, b)).

b

Fractii echivalente:

~= ~ daca a · d = b · c. b

d

Daca a E Z, b E z*, atunci ~ E z

b

¢:::> b

I a.

Matematica. Evaluarea

Na!ionala 2015 ";>]

Transformarea fractiilor zecimale in fracfii ordinare:

Tipul

fracpei

zecimale

zecimala

finita

periodica

simpla

periodica

mixta

Mod de transformare

a,

a,

b 1 b

(b b

1 2

a, b 1 b 2

b

k =a

b,b2'""bk k

10

b

k

) =

a

bk(c

c 2

1

b,bz-

99

,

kori

bk

9

cP) =a

b 1 b 2

cP

99

,

pori

-

b, b 2

0

900

,

k ori

bk

2 79=2

'

Exemplu

!.2

10

2

=

279

100

13,(24) = 13 24

99

3 61(754) = 3 61754-61

'

99900

MEDIA ARITMETICA

x 1 + x 2 .

2 -,

ma - _

Daca p" p 2 ,

-

m.

- _

x

1

+ x

2

+

k

+ xk

,

V

x"

x 2 ,

.,

xk E JR.

., pk sunt respectiv ponderile numerelor x" x 2 ,

mp =

x,p, + X2P2 + P1 +p2 +

+ xkpk

+pk

(

me 1a antmet1ca . . - pon erata .

d'

d

-)

MODULUL UNUI NUMAR REAL

lxl - modulul (sau valoarea absoluta) a unui numar real;

Proprietap ale modulului:

I

x

I

=

{

P,: lxl :2: 0, V x E JR; lxl = 0 ~ x = 0;

P2:

Ix · YI = lxl · !YI, V x, y E JR;

., xk, atunci:

x, daca x :2: 0 _ -x, daca x<O

.

P3: '~'=:;: , 'if XE

JR, y E

JR.*;

P 4: Ix

+ YI $; !xi + IYI, V x, Y E R

PARTEA iNTREAGA A UNUI NUMAR REAL: [x]

[x] $; x < [x] + l; [x] E Z.

~

PARTEA FRACTIONARA A UNUI NUMAR REAL: {x}

{x} = x -

[x]; 0 $; {x} < 1.

8 .;;{ Memorator de matematica

~

o-~

=v2-2-+~2· 1

a~

RADACINA PATRATA (RADICALUL)

J;. = x

~ x 2 = a, unde a, x E

JR, a, x ~0.

REGULI DE CALCUL CU RADICALI

b

1. ~

Daca a~ O;

0,

atunci

fa

.

.Jb =

r;;:b.

 

2. Daca a~ O;

b

> 0,

atunci

J;. :

/b

=

/a

:b

~ =Jf.

3

4.

5. (a.Jbf =a 0 .,Jti, n e Z, a:;t: 0,

Jaib

a

/b

= a.Jb; a~ O; b ~ 0.

· c.Jd =a · cM,

a, c e

JR, b ~0, d ~0.

b > O;

.J;:: =(faf ,a>O,ne Z.

6. N

=!al , a e

JR; N

=a, daca a e JR+; M

= la!

/b,

a e

JR, b ~0.

RATIONALIZAREA NUMITORULUI

fbJc

c

/b

1. h" =-, b>O,a:;t:O.

2.

3.

4.

a-vb

a·b

./9.-

fbJc

_ c(.J;. -.Jb)

r

h" -

, a>

0, b > 0, a :;t: b.

-va +vb

a-b

./9.+

fbJ

c _ c(fa + .Jb)

r

h" -

, a> 0,

b

> 0, a :;t: b.

-va-vb

n

a-vo ±cvd

h"

r. =

a-b

n(a.Jb +c.Jd)

a

2

·b-c

2

·d

,

b > O; d > 0, a e

Q , c e

Q

~1 . a b :;t: c d.

2

2

FORMULA RADICALILOR COMPU~I

'\/a-:i.vO =-v2-

~ra+c~

2 -+-v2-

2 -, unde C='\ja 2 -b

~

INTERVALE iN JR

(a;

[a;

[a;+oo)={xe JRlx~a};(a;+oo)={xe JRlx>a}.

(--oo, a)= {x e JR Ix< a}; (--oo, a]= {x e JR Ix~ a}.

b)

b] = {xe

{x e

=

JR I a< x < b};

JR I a~x~b};

(a; b] = [a;b)=

{x

{x

e

e

JR I a< x ~ b }.

JR I a~x<b}.

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~9

{x

E

JR I lxl::;; a}=

[-a; a].

{x

E

JR I lxl;;:::

a}= (-=;-a] u [a; +oo).

FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT 1. (a+ b)2 = a 2 + 2ab + b 2

2.

3. (a+ b)(a- b) = a 2 -

4. (a+ b + c)2 = a 2 + b 2 + c 2 + 2ab +2ac + 2bc.

s*. (a+ b)3 = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3 = a 3 + b 3 + 3ab(a + b).

6*. (a -

(a- b)2 = a 2 -2ab + b 2

b) 3 = a 3 -

b 2

3a2b + 3ab 2 -

b 3 =

a 3 -

b 3 -

3ab(a - b).

1*. a 3 + b 3 =(a+ b)(a 2 - ab+ b 2 ).

s*. a 3 - b 3 =(a - b)(a 2 +ab+ b 2 ).

9*. 1 + a + a2 +

an+I _1

+ an = --

a-1

*

, 'If a E JR \ { 1}, n E N .

MEDIA GEOMETRICA (PROPORTIONALA)

mg =M, a;;:::o, b;;:::O; m~ =a· b;

a::;; mg::;; ll1a::;; b, pentru 0 ::;; a::;; b (inegalitatea mediilor).

PRODUSUL CARTEZIAN

A x B este produsul cartezian a doua multirni. AxB= {(x,y)lxE A§iyE B}.

~

~i

~

~i

~

~

COi~-•

~

FUNCTIADE~

Daca alegem in plan un sistem de coordonate xOy, putem identifica elementele produsului cartezian JR x JR cu punctele planului. Oricarei perechi ordonate de

numere reale (xA, YA) Ii corespunde un unic punct A(xA, YA); XA se nume§te abscisa punctului A, iar YA se nume§te ordonata punctului A.

y

0

x

~

~

=~=

Distanta dintre doua puncte A(xA; YA) §i B(xB; YB) se calculeaza dupa formula:

10 <;;(

Memorator de matematica ---------------

Coordonatele mijlocului segmentului AB sunt:

_xA+xB.

2

_yA+YB

XM -

'YM---2-.

y

YB ---71

YA --A.,

0

XA

:

Xs

x

FUNCTII

Fie A ~i B doua multimi nevide. Daca printr-un procedeu oarecare facem ca fieciirui element din multimea A sa-i corespunda un singur element din multimea B, atunci spunem ca am definit o functie de la A la B. f: A ~ B; A - domeniul de definitie; B - codomeniul. Graficul unei functii: Gf= {(x, y) E Ax BI f(x) = y}.

M(x, y) E

Functiile f: A~ B ~i g : C ~ D sunt egale daca A= C; B = D ~i f(x) = g(x), 'V x E

Gf ~

f(x) = y, cu x E

A, y E

B.

FUNCTIA DE GRADUL I

A.

Este o functie f: JR~ JR descrisa de formula f(x) =ax+ b (a, b E JR, a -:t 0).

Graficul unei asemenea functii este o dreapta.

Daca a= 0, b -:t 0 :::> f(x) = b (functia este constanta). Daca a -:t 0 :::> Gr n Oy = {A(O; b)}}

~

~i Gf n

Ox =

{

B

(

b )}

-- ; 0

a

Punctele de intersectie ale graficului cu axele de coordonate.

ECUATIA DE GRADUL AL II-LEA

Forma generala: ax 2 +bx+ c = 0, unde a E JR*; b, c E R

Discriminantul ecuatiei: A = b 2 - 4ac.

D

A

-

aca il >

0

, ecuatia are

d

-

1

••

1

oua so utu rea e

d"

1stmcte: x1,2 =

Daca A= 0, cele doua solutii sunt egale: x 1 = x 2 =

!:_

.

2a

-b ±.Ji

a

2

.

Daca A < 0, ecuatia nu are solutii reale. Pentru A;?: 0, expresia aX 2 + bX + c se descompune in factori astfel: a(X - x 1 )(X - x 2 ).

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~11

GEOMETRIE

UNITATI DE MA.SURA

Submultiplii

Unitatea

principala

Multiplii

:10~:10~:10w:10~:10~:10~

Lungime

Suprafata

Volum

xlO

cm

xlO

dm

xlO

m

xlO

dam

xlO

hm

~

xlO

·10 2 ~:102~ 1o'D~Jo'~:102~:102~

cm 2

dm 2

m

dam 2

hm 2

km 2

xlO

xlO

~xlO

x10 2

x10 2

xlO

Pentru suprafete:

1ha=100 ari = 10 000 m 2 ;

1ar=100 m 2

Pentru volumul lichidelor, unitatea principala este litrul (£).

1dm 3 =1 £;

1cm 3 =1 ml;

1m 3 =1000 £.

Unitatea principala pentru masa este kilogramul (kg).

1 kg = 1000 g;

1 t = 1000 kg;

1 q = 100 kg.

Unitatea principala pentru masurarea timpului este secunda (s).

1 min = 60 s;

1 h = 60 min;

UNGHIUL

1 zi = 24 h.

Unghi = reuniunea a doua semidrepte inchise cu aceea~i origine. Unghiurile se masoara in grade, minute ~i secunde.

1°=60';

1'=60".

Clasificarea unghiurilor:

Unghi nu!

0

I

B

A

m(<AOB) =

Unghi alungit

Q1

A

0

B

m(<AOB) = 180°

Unghi ascufit

A

m(<AOB) < 90°

Unghi obtuz

A~

0

B

m(<AOB) = 90° m(<AOB) > 90°

B~C

acel~i

~.;,

Unghiuri congruente = unghiuri care au aceea~i masura. Bisectoarea unui unghi = semidreapta cu originea in varful unghiului, situata in interior, care imparte unghiul in doua unghiuri congruente.

12 <;{

Memorator de matematica ·---------------

B~C

Unghiuri adiacente: au acela~i vfuf, o latura comuna ~i nu au puncte interioare comune. Unghiuri complementare: doua unghiuri care au suma masurilor de 90°. Unghiuri suplementare: doua unghiuri care au suma masurilor de 180°. Unghiuri opuse la v!iif: doua unghiuri cu vfuful comun ~i laturile ill prelungire. Doua unghiuri opuse la varf sunt congruente. Drepte paralele: doua drepte coplanare, f'ara puncte comune. Drepte perpendiculare: doua drepte concurente care formeaza un unghi drept.

Unghiuri congruente formate de doua drepte paralele cu o secanta:

Clasificare:

I. Dupa unghiuri:

Ascutitunghic

A

B~C

II. Dupa laturi

Oarecare

A

BL(

AB=t:.BC=t:.AC=t:.AB

3=5

 

alterne interne

4=6

1=7

 

alterne externe

2=8

TRIUNGHIUL Notatie: MBC Elemente:

i=s

4=8

A

A

2=6

3=7

corespondente

• vfufuri: A, B, C

• laturi: (AB), (BC), (AC)

• unghiuri: 4::BAC, 4:'.ABC, 4:'.BCA m(4::A) + m(4::B) + m(4::C) = 180°

Dreptunghic

c

J::<~~ C

catete

Isoscel

A

B~C

AB=AC

Obtuzunghic

~B

A

Echilateral

A

BDC

AB=BC=CA

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~13

Triunghiuri congruente: au laturile omoloage congruente ~i unghiurile omoloage congruente.

Cazuri de congruenta:

Triun11:hiuri oarecare 1. L.U.L.

Triunghiuri dreptunghice

1. c.c.

2. U.L.U.

2.C.U.

3. L.L.L.

3.I.U.

4. LC.

LINH IMPORTANTE iN TRIUNGHI

Mediana: segmentul care une~te un vfuf al triun- ghiului cu mijlocul laturii opuse. Centrul de greutate (G) = punctul de intersectie a medianelor.

AG= 3_AM·GM= .!.AM.

3

'

3

Bisectoarea: semidreapta cu ongmea m vfuful un- ghiului, interioara unghiului, ce formeaza cu laturile unghiului doua unghiuri congruente. Centrul cercului mscris (I) = punctul de intersectie a bisectoarelor. d(I, AB)= d(I, AC) = d(I, BC)= r.

A

B """---+-

B

A

D

C

--+-=-

inaltimea: segmentul ce trece printr-un varf al triun- ghiului ~i este perpendicular pe latura opusa. Ortocentrul triunghiului (H) = punctul de intersectie a inaltimilor.

Mediatoarea: dreapta perpendiculara pe o latura a triunghiului, ce trece prin mijlocul acesteia. Centrul cercului circumscris (0) = punctul de intersectie a mediatoarelor. OA=OB=OC =R.

B

Linia mijlocie in triunghi: segmentul care une~te

mijloacele a doua laturi ale triunghiului. Linia mijlocie este paralela cu a treia latura ~i egala cu jumatate din lungimea acesteia.

~,,

~i

~

~'•

PATRUL~-

14 ~ Memorator de matematica ---------------

Triunghiul isoscel:

TRIUNGIDURI SPECIALE

•are doua laturi congruente (a treia se nume~te baza);

• unghiurile alaturate bazei sunt congruente;

• bisectoarea unghiului de la van este ~i mediana, inaltime ~i mediatoare cores- punzatoare bazei.

Triunghiul echilateral:

• are toate laturile congruente;

•are toate unghiurile congruente (fiecare avand masura de 60°);

• bisectoarea oricarui unghi este ~i mediana, inaltime ~i mediatoare corespun- zatoare laturii opuse.

Triunghiul dreptunghic:

are un unghi drept, iar celelalte doua sunt ascutite ~i complementare; mediana corespunzatoare ipotenuzei este egala cu jumatate din lungimea

ipotenuzei;

~ • cateta opusa unghiului de 30° este egala cu jumatate din ipotenuza (teorema

30-60-90°).

Elemente:

PATRULATERE

~ • varfuri: A, B, C, D;

• laturi: (AB), (BC), (CD), (AD);

• unghiuri: <A, <B, -t:.C, 1:.D;

• diagonale: (AC), (BD).

m(<A) + m(<B) + m(-t:.C) + m(</:.D) = 360°

Paralelogramul = patrulaterul convex avand laturile opuse paralele. Proprietati:

• laturile opuse sunt congruente;

• unghiurile opuse sunt congruente;

• unghiurile alaturate sunt suplementare;

• diagonalele se injumatatesc.

Dreptunghiul = paralelogramul cu un unghi drept. Proprietati:

• are toate proprietatile paralelogramului;

• are toate unghiurile drepte;

• diagonalele sunt congruente.

~c

 

D

 

A

D

B

C

Matematica. Evaluarea Nationals 2015 ~15

Rombul = paralelogramul cu doua laturi consecutive congruente. Proprietati:

• are toate proprietatile paralelogramului;

• toate laturile sunt congruente;

• diagonalele sunt perpendiculare ~i sunt bisectoarele unghiurilor rombului.

A

B D

c

Plitratul = rombul cu un unghi drept. Proprietati:

• are toate proprietatile rombului;

• are toate proprietatile dreptunghiului.

Trapezul = patrulaterul cu doua laturi paralele ~i celelalte doua laturi neparalele. ABllCD AD}fBC

D

c

AB

= baza mare

CD

= baza mica

C'

Daca CC' 1- AB, atunci CC' = inaltimea trapezului. Linia mijlocie = segmentul ce une~te mijloacele laturilor neparalele.

~i (AP)= (PD) l ~i (BQ) = (QC)f=>

2

y

p

E [AD]

E [BC]

PQ

-

··1

Q

Avem: PQ = (AB+CD) "'i ST= JAB-CD I

. 1me mtJ oc1e,

.

2

'

unde {T} = PQ n

BD, {S} = PQ n AC.

PQ II AB

Trapez dreptunghic = trapezul avand un unghi drept.

. PQ- AB+CD -

~1

2

DD

.

B

Trapez isoscel = trapezul avand laturile neparalele congruente. AB II CD,AB>CD,AD=BC

• unghiurile alaturate bazelor sunt congruente;

• unghiurile opuse sunt suplementare;

• diagonalele sunt congruente.

A

!

B

A B

RELATII METRICE

Teorema lui Thales:

AM

AN

MNllBC::::>-=-

MB

NC

A

C~

~AB -=-=-~

~

~

16 .;;{ Memorator de matematica ---------------

~D

~

~

~c

Teorema bisectoarei:

A

·

BD

BA

 

. [AD - b1sectoarea <l3AC {:::} -

= -

DC

CA

Triunghiuri asemenea:

B

D

MBC ~ LiMNP daca

AB =AC=

BC

~i <A= <l:M, <l3 = <N, -t.C = <K.P.

MN

MP

NP

Daca MBC este dreptunghic in

A ~i D = prBc A, atunci:

Teorema catetei:

 

A

AC 2 =BC · CD; AB 2 =BC · BD.

 

Teorema inilpmii:

 

AD 2 =BD·DC.

Teorema lui Pitagora:

 

B

D

BC 2 = AB 2 + AC 2 .

 

Reciproca teoremei lui Pitagora:

 

Daca BC 2 = AB 2 + AC 2 , atunci m(<l3AC) = 90°.

 

Elemente de trigonometrie

 

Daca ABC este triunghi dreptunghic in A ~ix E (0°, 90°) este mlisura unui unghi ascutit, atunci:

 

.

Slil X =

cateta opusa

 

cateta alaturata

COS X =

 
 

.

w

;

.

w

;

1potenuza

1potenuza

 

cateta opusa

 

cateta alaturata

 

tgx=

w

w; ctgx=-----

cateta alaturata

cateta opusa

 

F

30°

45°

60°

t

121

ca

sin t

cost

tg t

ctg t

-

1

2

Ji

-

2

Ji

-

3

Ji

J2

-

2

J2

2

-

1

1

Ji

- 2

1

-

2

Ji

Ji

- 3

A

B

c

c

Matematica. Evaluarea

Nationala 2015 ~17

ARII

Triunghi oarecare:

d

=

BC·AD

a·h

=--· =

2 2

AB·AC·sin<t:BAC

2

= Jp(p-a)(p-b)(p-c)

Triunghi dreptunghic:

d

h =

=

AB·AC

c

·c

h·ip

=-1_2 =--·

2 2

2

Cl ·C2

ip

Paralelogram:

'

d =BC· AM =AB· BC· sin<t:ABC

Dreptunghi:

d=L·R

A = ~ B D a C c ~ A B
A
=
~
B
D
a
C
c
~
A
B

A

Patrat:

d=a 2

Romb:

d=- 1

-

d

·d

2

Trapez:

2

2

d = (B+b)·h

2

sin<t:A

Raportul ariilor a doua figuri asemenea este egal cu patratul raportului de asemanare.

Daca MBC ~ ~

~i AB

= k, atunci

dABC

= k 2

MN

~

L~nghiuri

d~

18 ~ Memorator de matematica ---------------

CERCUL

Cerc = multimea punctelor din plan situate la distanta r (r > 0) fatli de un punct fix O; notam ~O, r).

~

Elemente:

• centrul cercului: punctul O;

• raza cercului: (OA) sau r = OA;

• coarda: (AB);

• diametrul: (BC) sau BC = 2r;

-

-

-

• arc de cerc: AB sau AC sau BAC. eB

unghi la centru: <t:A.OB

m(<t:A.OB) = m(AB)

Unghiuri relative la cerc:

unghi inscris in cerc: -t:MNP

m(-t:MNP)=

m(MP)

2

N@

Lcerc = 27tr;

L

7trn

--·

Ali -180'

Maise = 7tf 2 ;

Slfsector(AOB) =

m 2 n

360

·

A@

no

B

POLIGOANE REGULATE

Poligon regulat = poligonul avand toate laturile congruente ~i toate unghiurile congruente. Orice poligon regulat poate fi inscris intr-un cerc ~i poate fi circumscris unui cerc, cele doua cercuri fiind concentrice. Apotema poligonului regulat = distanta de la centrul cercului circumscris la o latura.

~D

Triunghiul echilateral:

h=1i, fj_

2

'

2

R=AO= -h ·

3

'

1

3

a 3 =OM=-h ·

'

,e,zjj

d=--.

4

Matematica. Evaluarea

A

Nationala

2015 ;;

19

Patratul:

AC=d=2R= c.fi,;

R=AO= c.fi, ·

2

,

a =OM=~·

4

2,

.91=£2.

Hexagonul regulat:

B

A

c

AD=2R;

AC= RJi;

MOB echilateral, deci R = AO = C;

a

6

cJj

=OM=--·

2

,

ELEMENTE DE GEOMETRIE iN SPATIU

• d, II d2 daca di, d2 sunt coplanare, iar d, n d2 = 0;

• d II ex. daca

d n

ex. = 0;

~ = 0.

•ex. II ~ daca ex. n

Proprietati:

~i

~i

~.

~

~i

P 1 Daca

d

II a, a c

ex. ~id <t:. ex., atunci d II ex

 

d

 

;{_-· 7

P 2 . Daca

d

II ex., d c

~. iar ex. n

~ =a, atunci d II a.

20 ~ Memorator de matematica --------------

P Daca a

II ~, 1t n

;{~/

a

;{

7

= a, 1t n

~ = b, atunci a II b.

Unghiul a doua drepte in spapu

• Daca d 1 ~i d 2 sunt coplanare ~i concurente, atunci m(4::(di, d2)) este masura unuia dintre unghiurile neobtuze care se obtin.

• Daca d1 = d2 sau d1 II d2, atunci m(-t::(di, d2)) = 0°.

Daca d 1 ~i d

2 sunt necoplanare, atunci m(-t::(di, d 2 )) este masura unghiului dintre

+

~i d 2 .

b

dreptele coplanare obtinute construind, prin acela~ipunct, paralele la d

Daca

alld1}

b II d

2

~ m(-t::(di, d2)) = m(-t::(a, b))./-

1

anb= {O}

d 2

Definitie:

•a

• d .l a daca d este perpendiculara pe orice dreapta din a.

Lb

daca m(-t::(a, b)) = 90°;

Teorema: Daca d .la, d .lb, an b = {O}, a, b ca, atunci d .la.

d

Matematica. Evaluarea

Nationals 2015 ).>21

Teorema celor trei perpendiculare

MA1-a

} T3.L

Daca AB, dca

AB_l_d

~MB1-d.

Reciproca 1:

Daca MA 1- a, d c

Reciproca 2:

a, MB 1- d, atunci AB 1- d.

M

Daca MA 1- AB, AB 1- d, MB 1- d, AB, d c a, atunci MA 1- a.

Unghiul dintre

o dreapta ~i un plan

• Daca d II a, atunci m(-t::(d, a))= 0°.

• Daca d 1- a, atunci m(-t::(d, a))= 90°.

• In celelalte situatii, m(-t::(d, a))= m(-t::(d, a))= m(<MOP), unde a = pra d.

Unghi diedru

• Daca a

n

13 = d, a 1- d, a c

def.

atunci m(-t::(a, 13)) =

m(-t::(a, b)).

a, b 1- d, b c

Plane perpendiculare

•a 1- 13 daca m( <(a,

Daca d 1- a

13)) = 90°.

~i d c

13, atunci a 1- 13.

13,

Prisma regulata = prisma dreapta cu baza poligon regiilat.

Prisma triunghiulara re ulata

Pentru orice prisma:

diat = £3'bazei · h;

Miot = diat + 2.stbazei;

r = stbazei . h.

Prisma patrulatera re ulata

,

'

----

Prisma hexagonala re ulata

~azei

baz.ii~=t

~

22 ~ Memorator de matematica ---------------

Cubul = prisma patrulaterii regulatii cu iniiltimea egalii cu muchia bazei.

Sfi'at = 4£2; M';ot = 6£2;

r=c3;

d=£.J3.

,

,

,

Paralelipipedul dreptunghic = prisma dreaptii cu baza dreptunghi. diat = 2c(a + b); ~t = 2(ab + ac +be);

Y=a· b· c;

--:-----

1

I

--

d

d=

~a

2 +b

2 +c

2

,'

J-------------:

a

c

b

Piramida regulata = piramida cu baza poligon regulat ~i in care iniiltimea cade in centrul bazei. Apotema piramidei = iniiltimea unei fete laterale.

Piramida triunghiulara re ulata

v

Piramida patrulatera re ulata

v

Piramida hexagonala re ulata

v

A

c

B <(m. lat., bazii) = -t::VAO -t::(f. lat., bazii) = -t::VMO

A

B

c A

D

<(m. lat., bazii) = -t::VAO -t::(f. lat., bazii) = -t::VMO

-t::(m. lat., bazii) = -t::VAO -t::(f. lat., bazii) = -t::VMO

Pentru orice piramidii regulatii:

M';ot = Sfi'at + J:ibazei;

r= ~azei·h

3

Tetraedrul regulat = piramida triunghiularii cu toate muchiile congruente.

£2.Ji

d11=3·--·

'

a

4

£3.fj,

r=--·

12

'

h=AO= £J6.

 

3

M a t e m a t i c a.

Ev a I u a r e a

B

c

D

N a l i a n a I a 2 0 1 5

~ 23

Cilindru circular drept

H=G di= 2nRG; Y=nR 2 H

di= 2nR(G + R)

A'

B'

 

G

G

A

L.:: B

A

~---------.

B

Conul circular drept

G2 =R2 +H2· ao= 360oxR.

'

G

,

!¥.='TtRG·

1

'

>¥.=nR(G + R)· 7

t

'

1CR2H

=--

3

v

21CR

B

Trunchi de con circular drept

v

G1 = G-g;I=H-h; G~ =1 2 +(R-r)2;

!_=!!

R

H

=.¥

G

diconmic

(

r

J¥fcon mare = R

~conmic ( r ) ~conmare= R

2

;

//;onmic

//;onmare =

)

2

;

(

r )

R

3

;

A

di= nG 1 (R + r); di= nG 1 (R + r) + nR + nr; Y= --(R rcx/

2

2

3

2

Sfera

2

d,fera = 41CR ;

41CR3

Fifera = -

-

3

2

+ r

+ Rr).

A'1

~i

~i

~.

~+

~

~

24 < Memorator de matematica ---------------

~

~onmic

~on

A'~R'

C----~---:)B

TEME RECAPITULATIVE

~-'

TEMA 1. Numere naturale

Partea I

I. Aflati numarul cu 3 mai mare decat 98.

2.~ Aflati numarul

cu 5 mai mic decat dublul lui 81.

~

3. / Care este eel mai mic numar natural impar format din doua cifre distincte?

4. Care este eel mai mare numar natural de trei cifre, nu toate identice?

5: Cate numere naturale pare sunt cuprinse intre 13 :;;i 51?

<1.' Cate numere impare de forma 3b7a exista? Cate numere de doua cifre se pot forma cu cifrele 0, 1, 2?

Cate numere de doua cifre se pot forma cu cifrele 0, 1, 2? It Aflati eel

It Aflati eel mai mare numar natural de forma axy, unde x = 2y. - 1 ), 9tculati suma tuturor numerelor xy, :;;tiind ca xy = 4x + 3y.

suma tuturor numerelor xy, :;;tiind ca xy = 4x + 3y. ~alculati 20 · 5 -

~alculati20

· 5 -

99.

-

a1:-calculati 13 + 111 : 3 .

12. Efectuati (3 + 6 + 9 +

13. Daca x + y =

14. Daca a+ b = 7, iar b + c = 10, aflati a + 3b + 2c.

15. Aflati a, daca b + c = 5 :;;i ab+ ac + 7a = 96.

1<1. Daca n > 3, comparati a= n + 6 :;;i b = 3n.

+ 30)-(2 + 4 + 6 +

11, iar z = 8, aflati 2x + 2y + 5z.

+ 20).

17.
17.

Aflati restul impfillirii numarului 29 la 11.

t4CAflati eel mai mic numar natural mai mare decat a= 2 3 - 3 2 + 5°.

10.

. Efectuati 3 · 3 2 -

¥.J&alculati 2 28 : 4 13 + 0 3

M. Precizati jumatatea numarului 2 11 . <Aflati triplul numarului 3 9 .l. Care numar este mai mic: a = 3 31 sau b = 9 16 ? 4. Determinati numarul patratelor perfecte avand exact doua cifre .

.<.oaca A = {1, 2, 5}, iar B = {2, 5, 8}, aflati Au B :;;i An B.

- (1, Determinati multimea A = {x Ix E N :;;i lx20<12x7 }.

-

--

-. Justificati valoarea de adevar a propozitiei ,,64 E A", unde A = {n E N 11 + 2 +

+ 10 < n < 2 + 3 +

+ 11}.

H. Aflati cardinalul multimii A = {x E NI x divide pe 15}.

•J, Comparati card(A \ B) cu card(B \A), cunoscand ca A= {2, 4, 6, 8}, iar B = {O,

'4}.

10, C1ite submultimi ale multimii { 1, 2, 5} i1 contin pe 1?

M a t e m a t i c a .

E v a I u a r e a

N a l i o n a I a

2 O1 5

~ 25

31. Aflati p E N, ~tiind ca multimea A = {x E NI x : 3 ~ix< p} are cardinalul egal

cu2.

32. Cate submultimi cu doua elemente are multimea {O, 2, 4, 6}?

33. Aflati n E

34. Aflati x, y E N, ~tiind ca A u B =An B, pentru A= { 1, 2, x} ~i B = {y, 2, 5}.

35. Cunoscand card A = 5, card B = 8, iar card(A u B) = 10, aflati card(A n B).

36. Cate numere naturale mai mici ca 21 se <livid cu 2 sau 3?

37. Cati multipli ai lui 7 avand doua cifre sunt mai mari ca 20?

38. Precizati divizorii proprii ai numarului 27. 39. Gasiti n E N* cunosciind ca 2n + 1 este divizor impropriu al lui 13.

40. Descompuneti in factori primi numarul 72.

41. Daca a, b E

N, ~tiind ca { 13, 16} = {3n + 4, 2n + 5}.

N, iar 500 = 2• · 5b, aflati a+ b.

'-~· ~edia

42. Cate numere naturale de forma a3a sunt divizibile cu 2?

43. Aflati eel mai mare numar de forma la2a care este divizibil cu 3.

44. Cate numere de forma lab se <livid cu 5 ~i cu 4?

45. Aflati numarul submultimilor nevide ale multimii A= {x E N I 10 < x < 50 ~i

(x + l):ll} .

46. Care este eel mai mic numar de forma 3xy divizibil cu 13?

47. Aflati

48. Aflati numarul divizorilor naturali ai numarului 54.

49. Dintre numerele 375, 705, 120 ~i 3555, precizati-1 pe eel divizibil cu 25 .

50. Cate dintre numerele reprezentand numarul punctelor aflate pe fiecare dintre cele ~ase fete ale unui zar sunt numere prime?

51. Determinati numerele naturale n ~i p, ~tiind cap = (n - 1)(2n + 3) este numar pnm.

-

-

ab, ~tiind ca 9 I ab

~i a = 1 + b.

~ 53.
~
53.

Gasiti eel mai mare divizor comun al numerelor 36 ~i 48. Gasiti eel mai mic multiplu comun al numerelor 16 si 20.

54. $tiind ca a ~i b sunt numere naturale astfel incat a · b = 180 ~i c.m.m.m.c . [a, b] = = 30, aflati c.m.m.d.c. (a, b).

55. Cate numere de forma a5lb sunt divizibile cu 18?

56.

57. Cate ore reprezinta 36 000 sec?

58. Transformati in m 2

59. Un nasture cantare~te 1,2 g. Cat va cantari o cutie avand 500 de nasturi, ~tiind ca

Cate

kilograme reprezinta 0, 1 t?

suprafata de 0,25 ha.

ca Cate kilograme reprezinta 0, 1 t? suprafata de 0,25 ha. _/'llasa cutiei este de 400

_/'llasa cutiei este de 400 g?

,.Am. Un patrat are latura de 8 dm. Aflati perimetrul patratului exprimat in metri.

61. Care este numarul minim de drumuri pe care trebuie sa le faca un muncitor ce are de carat 200 kg de Iaina, ~tiind ca poate duce maximum 35 kg?

26

<;;{

T e m e

r e c a p i t u I a t i v e

~Demonstrati

~tiind

~i

~i

depa~e~te

~i

~tiind

~tiind

~ix.

~i

~i

~tiind

~

~i

~tiind ~ix< ~tiind ~tiind ~i ~i ~i ~tiind ~i ~i ~ase ~i ~tiind ~ ~i
~tiind
~ix<
~tiind
~tiind
~i
~i
~i
~tiind
~i
~i
~ase
~i
~tiind
~
~i
~i
~i
cantare~te
~tiind

. 0,25 m 3 de sue trebuie imbuteliat in sticle avand capacitatea de 500 ml. Cate . /.ticle 3 de sue trebuie imbuteliat in sticle avand capacitatea de 500 ml. Cate . /.ticle sunt necesare? '-~· ~edia antmetica a doua numere este egala cu 20. Care este suma numerelor? "4. Media aritmetica a trei numere este egala cu 17, iar suma a doua dintre numere este 20. Care este al treilea numar?

Partea a II-a

Efectuati 2 4 -

Gasiti n E

Determinati x, y E N, ~tiind ca 3 . x. y- 2y = 38 ~ix. y + 2 = 16.

3 · [7 · 3 -2

· (6 2 -2 3 ):

4] +

1 2013

13° 2

2.

J .

4. Gasiti toate numerele de trei cifre care au produsul cifrelor egal cu 6.

N, daca 13 · 13 3 · 13 5 • . • • . 13 13 =

<•.

Aratati ca numarul 2013 + 2(1 + 2 +

Comparati numerele a= 2 57 ~i b = 3 38

+ 2012) este patrat perfect.

7. Daca A = 1 + 2 + 2 2 +

+ 2 11 , demonstrati ca 1 + A este

cub perfect.

It

Aflati restul impaqirii numarului P = 1 · 2 · 3 ·

· 10 -

3 la 63.

9. Cate numere naturale de trei cifre dau restul 7 la impaqirea prin 20?

IO. Suma a doua numere naturale nu depa~e~te 120. Aflati numerele, ~tiind ca prin impaqirea celui mai mare la eel mai mic obtinem catul 9 ~i restul 10. I l. Dintre cei 28 de elevi ai unei clase, 18 elevi participa la cercul de biologie, iar 20 de elevi participa la cercul de badminton. $tiind ca fiecare elev al clasei este

implicat in eel putin o activitate, aflati:

a) cati elevi participa la ambele activitati;

b) cati elevi participa numai la cercul de biologie.

12. Numerele naturale nenule au fost distribuite In urmatoarele submultimi, disjuncte

doua cate doua: A 1 = {1}, A 2 = {2, 3}, A 3 = {4, 5, 6} etc.

a) Cate numere au fost utilizate pentru scrierea primelor noua submultimi?

b) Demonstrati ca media aritmetica a elementelor multimii A 9 este tot un element

al multimii A 9 .

13. Determinati multimile A ~i B care verifica simultan conditiile :

(1) Au B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; (2) An B = {4, 5}; (3) {1, 2, 4} c A ~i (4) card A> card B > 3.

Demonstrati ca 4 2013 + 1 se divide cu 5.

14.

15. Demonstrati ca 1" + 2" + 3" se divide cu 2, oricare ar fi numarul natural nenul n.

16.
16.

Demonstrati ca produsul a doua numere naturale consecutive se divide cu 2.

+ 3 19 ) : 30.

~Demonstratica (3 + 3 3 + 3 5 +

; o· ,Demonstrati ca 2"+ 3 7" + 7"+ 1 · 2" - natural nenul n.

3 · 14" se divide cu 6, oricare ar fi numarul

19. Daca ab+ be+ ca = 198, demonstrati ca abc este multiplu al Jui 9.

20. Determinati valorile naturale ale Jui x pentru care x + 1 este divizor al numarului x 2 + 5.

21. Determinati numerele prime p, q ~i r , ~tiind ca 2p + 3q + 6r = 78 .

22 . Aflati numerele naturale a, b, c, ~tiind ca b < a < c, a · b = 28 ~i a · c = 70 .

~tiind

M a t e m a t i c a.

Ev a I .u a r e a

N a t i o n a I a 2 0 1 5

~ 27

23. Suma a trei numere naturale este 32. Aflati numerele, ~tiind ca suma primelor doua numere este de 7 ori mai mare decat al treilea numar, iar al doilea numar este eel mai mic numar prim de doua cifre, format din cifre distincte.

24. Gasiti numerele naturale a ~i b in

fiecare dintre urmatoarele situatii:

(i)(a, b) = 5 ~i a+ (ii)( a, b) = 4 ~i

2b = 35; b = 240.

25. intr-o clasa sunt mai putin de 25 de elevi. Daca se formeaza grupe de cate 2 sau

5

elevi, riimane de fiecare data cate un elev; daca se formeaza grupe de c.ate

7

elevi, atunci sunt cuprin~i toti elevii. Cati elevi sunt in clasa?

26. loana vine la inot la fiecare 2 zile, iar Denisa la fiecare 3 zile. Stiind ca astazi

este joi, iar fetele s-au intalnit la inot, determinati:

a) in ce zi se vor intalni din nou la inot, prima data;

b) de cate ori se vor intalni la inot pe parcursul urmatoarelor 30 de zile.

~i

27. Un grup de 52 de elevi, dintre care 23 de baieti, au plecat in excursie . Fetele au fost cazate la un etaj, iar baietii la alt etaj. Stiind ca pe fiecare etaj erau acela~i

numiir de camere, toate camerele fetelor aveau acela~i numar de locuri, toate camerele baietilor aveau acela~i numiir de locuri ~i dupa repartizarea in camere

au ramas necazati o fatii ~i doi baieti, precizati cate camere erau pe fiecare etaj .

28. Un hol dreptunghiular a fost acoperit in intreg ime cu 11 placi identice de gresie , fiirii a le rupe. Stiind ca placile aveau forma patraticii cu lungimea laturii de

8 dm, determinati:

a) suprafata holului, exprimata in m 2 ;

b) dimensiunile holului, exprimate in centimetri.

29. in cadrul unei promotii, se ofera la vanzare romane la pretul de 3,5 lei bucata ~i albume cu viata ~i opera unor pictori celebri, la pretul de 6 lei bucata.

a) Daca Alina a cumpiirat 4 romane ~i 5 albume, cati lei a platit?

b) Justificati daca pot fi cumparate 10 caqi cu exact 45 de lei.

30. Notele obtinute de studentii unei grupe au fost sintetizate in urmatorul tabel:

I ~~:iirde studenti I ~I ~I ~I ~I ~I ~I 12° I

a) Cati studenti sunt in grupa?

b) Cati studenti au obtinut eel putin nota 7?

c) Care este media notelor?

28 ~

Te me

r e c a p i t uI ati v e

~

~i

~i

~i

~i

~i

cuprin~i

acela~i

~i

~i

acela~i

~i

~tiind

~i ~i ~i ~i cuprin~i acela~i ~i ~i acela~i ~i ~tiind TEMA 2. Numere intregi. Numere

TEMA 2. Numere intregi. Numere raJionale

Partea I

I. Care este valoarea de adevar a propozitiei ,,-13 E

Z \ N "?

2. PreciZati numarul intreg care are opusul egal cu 17.

3. Precizati care este eel mai mic numiir intreg de o cifrii.

4. Determinati valoarea absolutii a numarului - 10.

5. Care sunt numerele intregi care au modulul egal cu 11?

6. Scrieti douii numere intregi pare cuprinse intre - 7 ~i 3 .

7. Care este eel mai mic numar intreg mai mare decat-9?

8. Aflati cardinalul multimii P = {x E Z I lxl < 2}.

9. Determinati multimea B = {x E A I lx l = x}, unde A= {-6, -2, 1, 4, 5}.

I0. Cate numere intregi x verifica conditia {- 3, 1, x} c {-4, -3, 0, 1, 2}?

11. Daca A= {x E Z

12. Care este eel mai mic numar intreg din intervalul (-1, 9]?

13. Aflati numiirul cu 3 mai mic decat-15 .

14. Efectuati 2 · (-4) - (- 7).

15. Efectuati (- 12): 131- 5 · l-1 1.

16. Efectuati 5 · (-1)4 + 6 · (-1)5.

17. Aflati produsul tuturor numerelor intregi x, pentru care -2::;; x < 5.

18. Determinati catul impaqirii la (-3) a numarului 18.

19. Scrieti numiirul 6 ca diferenta de doua numere intregi negative.

I3 < x + 4 < 7}, gasiti An Z +.

acela~i

~i

0. Scrieti numarul - 7 ca produs de doua numere intregi. I. Scrieti divizorii intregi ai numiirului -10.

22.

Dati exemplu de un numar intreg care are exact 6 divizori intregi.

 

3.

Dacii E(x) = x + 2 · lx - 1 1, aflati E(-1) + E( - 2) .

 

24.

Ordonati cresciitor numerele: a = (-15): (+3), b = -2 2 , c = (-1) ·

(+6).

25.

Rezolvati, in multimea numerelor intregi, ecuatiile:

 

a)13+x=-3; b)x-8=-7;

 

c)

2

· x = - 10;

d)x:(-3)=-11 ;

e)lxl=-1;

f)

lx - 21=6.

6.

Rezolvati, in multimea numerelor intregi, inecuatiile:

 

a)

-3 < x;

b) x + 1 < 6;

c)

- x>7 ;

d)4-x < 2;

e) - 4<x-1<3;

f)

lx-2 1::;; 2.

7.

Scrieti sub formii de fractie:

 

a)

trei doimi;

b) doua treimi;

c)

un intreg ~i patru cincimi.

8.

Se considerii fractia x = ~ . Calculati:

 

5

 

a)

dublul numiiriitorului lui x;

b) triplul numitorului lui x.

9.

Scrieti fractia echiunitara cu numariitorul 3.

~

10. Scrieti o fractie supraunitara cu numitorul 5.

M a t e m a t i c a.

Ev a I u a r e a

N a 1i o n a I a 2 0 1 5

» 29

31. Se cd~siderafractia x = 39 . Determinati fractia ireductibila echivalenta cu x.

26

32. Se considera fractia x = ~. Amplificati cu 5 aceasta fractie.

5

33

.

E

xtraget1 . • mtregn

d" m

fr

act1a . x =

13

5

-

.

34. Introduceti intregii in fractia x = 3.!

3

35. Se considera fractia x = 3

lui x.

Determinati partea intreaga ~i partea fractionara ale
3

36

.

D

13

etermmat1 opusu l numaru l m . rat10na . l x = -

~

5

.

37

. D

etermmati . mversu . numaru ~ l m . rat1ona . l x = -

.

l

13

5

.

(-~J ;

38. Determinati valoarea absoluta a numarului rational x = -~.

5

39. Determinati partea intreaga ~i partea fractionara ale numarului rational x = -~.

5

40. Scrieti sub forma zecimala urmatoarele fractii ordinare:

3

a) 4;

7 .

b) 3;

3

c) 7;

d)

5

24 ·

41. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei: ,,Numarul rational

sub forma de fractie zecimala".

75

100

42. Scrieti sub forma de fractii ordinare urmatoarele numere zecimale:

a) 2,35;

b) 3,(3);

c) 0,3(6);

d) 2,(12).

43. Comparati numerele rationale x ~i y, unde:

1

1

a) x = 6 ,y= 7 ;

b)

3

4

x = 7,Y = 7;

c)

3

5

x = 4,Y=7·

44. Comparati numerele rationale x ~i y, unde:

1

1

3

4

3

poate fi scris ~i ~i 5
poate fi scris
~i
~i
5

a) x =- 6,y = -7;

b) x = -7,y =- 7;

c)

x=-4,y= - 7·

45. Comparati numerele rationale x ~i y, unde:

a)

11

·

4'

x = 2 75· y = -

'

'

b)

x = 1 (21)· y = 1 2 ·

'

'

'

'

c)

x =-4,54; y = -4,5 .

46. Rotunjiti la eel mai apropiat intreg numerele rationale:

a) 3,49;

b) - 2,498.

30

:

T e m e

r e c a p iJ u I a t i v e

~tiind

~i

~i

~

-

~;