Sunteți pe pagina 1din 263

r~ ·. ~,,.

···---~ t' " •

'
CTUALIZAT conform Ordin M.E.N. nr. 4431din04.09.2014
Gheorghe Iurea, Dorel Luchian,
Gabriel Popa, loan $erdean, Adrian Zanoschi

Eva1uaru; nar1ona1a '


consolidare

NOTIUlli TeOReTICe $1 TesTe DUPa ffiODeLUL M.E.N.

4
.,,, _) ~· '·t" ···-=
EDITURA PARALELA 45 •
Lucrare elaboratii In conformitate cu programa $COlarii
pentru Evaluarea Nafionalii 2015, aprobatii prin OMEN
nr. 4431 din 04.09.2014.

Editor: Calin Vlasie

Tehnoredactare: Carmen Radulescu


Prepress: Marius Badea
Coperta colecriei: lonur Bro~tianu

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Romaniei


Evaluarea Nalionala 2015: Matematica: teme recapitulative: 80 de
teste dupa modelul M.E.N. I Dorel Luchian, Gheorghe Iurea, ... -
Pite~ti : Paralela 45, 2014
ISBN 978-973-47-1969-3

I. Dorel, Luchian
II. lurea, Gheorghe

371.26:51 :373.3

Copyright© Editura Paralela 45, 2014


Prezenta lucrare folose~te denumiri ce constituie marci lnregistrate,
iar conrinutul este protejat de legislaria privind dreptul de proprietate intelectuala.
Gheorghe lurea, Dorel Luchian,
Gabriel Popa, loan $erdean, Adrian Zanoschi

matematica
evaluarea nationala I

2015
clasa a VII I-a
Memorator de matematica •
Teme recapitulative •
Evaluarea Nafionala (2010-2014) •
80 de teste dupa modelul MEN •
CALENDARUL
de desfasurare
, a Evaluarii Nationale
,
pentru absolventii clasei a VIII-a,
.
in anul scolar 2014-2015 N - mult
Z - mult
Z+ = {xE

13 iunie 2015 incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a


15- 17 iunie 2015 inscrierea la Evaluarea Nationala
22 iunie 2015 Limba ~i literatura romana - proba scrisa
23 iunie 2015 Limba ~i literatura materna - proba scrisa
Q - mult
24 iunie 2015 Matematica - proba scrisa
26 iunie 2015 Afi~area rezultatelor (pana la ora 16) Q* = Q\

26 iunie 2015 Depunerea contestatiilor (orele 16-20) JR - mult


1~ \ Q=
27- 29 iunie 2015 Rezolvarea contestatiilor
Nc Z c
30 iunie 2015 Afi~area rezultatelor finale dup~ contestatii

Reuniun
lntersect
Diferenta

1+2+3

nl = 1 · 2
Factor co
Opusul n

Programa §COlara pentru evaluarea natJ.onala poate fi accesata pe lnversul


http://www.edituraparalela45.ro/domeniu.php?iddomeniu=71
MEMORATOR DE MATEMATICA
ALGEBRA
MULTIMI NUMERICE

N -multimea numerelor naturale; N = {O, 1, 2, 3, ... }, N* = N \ {O}.


Z-multimea numerelor mtregi; Z = {... , -3, -2, -1, 0, 1, 2, ... }, z* = Z \ {O}.
Z+={xe Zlx>O};Z_={xe Zlx<O}.

0
-4 -3 -2 -1 0 2 3 4
numere intregi negative (Z_) numere intregi pozitive (Z+)

Q - multimea numerelor rationale; Q = { ~ Ia e Z ~i be z•}.


Q'=Q\{O}; Q+={xeQlx>O}; Q_={xeQlx<O}.
JR - multimea numerelor reale, JR* = JR \ {0}.
JR \ Q = multimea numerelor irationale.
NcZcQcR

OPERATII CU MULTIMI
Reuniunea: A u B = {x I x e A sau x e B}.
Intersectia: An B = {x Ix e A ~ix e B}.
Diferenta: A \ B = {x I x E A ~i x e B}.

OPERATII CU NUMERE NATURALE

(1 +n)·n •
1+2+3+ ... +n= ,V'neN.
2
n! = 1 · 2 · 3 · ... · n, V' n e N* (citim: ,,n factorial"); O! = 1.
Factor comun: f ·a± f. b = f ·(a± b), V' a, b, f e R
Opusul numarului real r este numarul real -r.
Inversul numarului real nenul r este numarul real r- 1 = .!. .
r

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~5


TEOREMA IMPARTIRII CU REST Dacii a In ~i b In, atunci [a, b] In.
Dacii a I n, b I n ~i (a, b) = 1, atunci ab •"-
in N: Va, b E N, b * 0, 3 c, r E N astfelincat a= b · c + r, 0::; r < b. Oricare ar fi a, b E N, are lo~ egalitatea:: "1... il!il'\
in Z: V a, b E Z, b * 0, 3 c E Z, r E N astfelincat a= b · c + r, 0 ::; r < lbl.

DIVIZIBILITATE INN a 0 =~ ;aE JR*,nE N*;


de nori
Pentru d, m E N spunem cii d I m dacii existii x E N astfel incat m = d · x. a = 1, V aE JR*; a 1 =a, V aE JR; ln= L .-.,
0

Proprietati:
P1: 1 In; n I 0, V n E N;
P2: d Id, 'tj d E N;
1. am ·an= am+n; 'tj a E JR*, m, n E N.
P 3 : Dacii a, d E N ~id I a, atunci d I a· n, V n E N;
2. am : an = a m-n; 'tj a E JR.' m, n E N' m ~ ]!..
P4: Dacii a, b, d E N, d I a ~id I b, atunci d I (a± b).
3. (am)°= amn; 'tJ a E JR*, m, n E N.
Criterii de divizibilitate: 0
I: Folosind ultima cifrii a numiirului: 4. (a·b)°=a ·bn; Va,bEJR*,nEN.
2 In¢::> u(n) E {O, 2, 4, 6, 8}; 5. (a: b)n= an: bn, a, b E JR*, n EN.
5 In¢::> u(n) E {O, 5};
10 In¢::> u(n) = 0. n {an' dacii n este numiir par;
6. (-a) =
II: Folosind suma cifrelor numiirului: -an, dacii n este numiir impar.
3 I n ¢::> 3 I S(n); --11 1 •
9 j n ¢::> 9 I S(n). 7. a = - , a E JR, n E N.
an
III: F olosind ultimele douii ci:fre ale numiirului:
-- -
4 I a ...xy ¢::> 4 I xy ; FRACTII ORDINARE, FIL.Y:
-- -
25 I a ...xy ¢::> 25 I xy .
Numar prim= numiir natural care are exact doi divizori. Fractie subunitarii: ~ < 1 dacii a E N, b E I"( Ii 1
b "
C.m.m.d.c.: d =(a, b) dacii: i) d I a ~id I b;
ii) dacii d' I a ~i d' I b, atunci d' I d. Fractie echiunitarii: ~ = 1 dacii a, b E N* ~i a= II
Pentru a calcula (a, b) procediim astfel: b
• descompunem numerele a ~i bin factori primi; Fractie supraunitarii: ~ > 1 dacii a E N, b E N' ia
• luiim factorii primi comuni, o singurii datii, la exponentul eel mai mic ~i ii inmultim. b
Numerele a ~i b sunt relativ prime (prime intre ele) dacii (a, b) = 1.
Fractie ireductibila: ~,cu a, b E N, b :;e 0, (a. bi=
Dacii d =(a, b ), atunci a= dx, b = dy, cu x, y E N, (x, y) = 1. b -
Dacii n I a ~in I b, atunci n I (a, b).
Fractie reductibila: ~,cu a, b E N, b :;e 0, (a, b)~
Dacii a I b ·qi (a, b) = 1, atunci a I c. b
C.m.m.m.c.: m = [a, b] dacii: i) a I m ~i b I m;
ii) dacii a Im' ~i b Im', atunci m I m'. Fractii echivalente: ~ = ~ dacii a · d = b · c.
b d
Pentru a calcula [a, b] procediim astfel:
• descompunem numerele a ~i b in factori primi; Dacii a E Z, b E z*, atunci ~ E Z ¢::> b I a.
• luiim factorii primi comuni ~i necomuni, o singurii datii, la exponentul eel mai b
mare ~i ii inmultim.

6 "1:. Memorator de matematica Matematica. Evalu


-- Daca a In ~i b In, atunci [a, b] In.
Daca a I n, b I n ~i (a, b) = 1, atunci ab I n.
Oricare ar fi a, b E N, are loc egalitatea: (a, b) ·[a, b] =a· b.

PUTERI

an =a· a· a· ... · a ; a E JR*, n E N*;


'----v-----'
de nori

a = 1, Va E JR*; a 1 =a, Va E JR; 1° = 1, V n E N; 0° nu are sens.


0

OPERATII CU PUTERI
1. am·a 0 =am+n;VaE JR*,m,n EN.
2. am:an=am-n;VaE JR*,m,n E N,m~n.
3. (am)°= amn; v a E JR*, m, n E N.
4. (a·b)°=a ·b 0 ; Va,bE JR*,nE N.
0

5.(a:b)0 =a0 :b0 ,a,bE JR*,nE N.

6. (-a)° = {an' daca n este numar par;


-an' daca n este numar impar.

7. a-n = -1, a E ITD*


JN,.,
JM
n E n.
an

FRACTII ORDINARE, FRACTII ZECIMALE

Fractie subunitara: ~ < 1 daca a E N, b E N* ~i a< b.


b

Fractie echiunitara: ~ = 1 daca a, b E N* ~i a = b.


b

Fractie supraunitara: ~ > 1 daca a E N, b E N* ~i a> b.


b

Fractie ireductibila: ~,cu a, b E N, b -:t 0, (a, b) = 1.


b

Fractie reductibila: ~,cu a, b E N, b -:t 0, (a, b) ~ 2 (se poate simplifica prin (a, b)).
b

Fractii echivalente: ~ = ~ daca a · d = b · c.


b d

Daca a E Z, b E z*, atunci ~ E z ¢:::> b I a.


mai b

Matematica. Evaluarea Na!ionala 2015 ";>]


Transformarea fractiilor zecimale in fracfii ordinare: RADACINA PAlllail
Tipul fa = x ~ x 2 = a, unde a, x e JR, a, x :2: L
fracpei Mod de transformare Exemplu
zecimale
REGULIDEC
zecimala bb b b, b2'""bk 279
2 79=2..!.2__=
finita a, 1 2· .. k =a
10
k
' 102 100 .Jb =-._ 1. lri
1. Daca a :2: O; b ;;:: 0, atunci fa·

periodica a, (b1b 2...b k) = a b,bz-..bk 24 2. Daca a :2: O; b > 0, atunci fa : .Jb =,. 1. ••it
99 ... 9 13,(24) = 13
simpla ..._,__.. 99
k ori
b1b 2...cP - b, b2...bk
3. M =a.Jb; a:2:0; b:2:0.
periodica a, b1b 2...bk(c1c 2...cP) =a 3 61(754) = 3 61754-61 4. a../b · c/d =a· cM, a, c E IR, b :2: t'.Ui
mixta 99 ... 900
..._,__.. ... 0
..._,__.. ' 99900
pori k ori
5. (a.Jbf =an . .J}j", n E Z, a :;C 0, b > o-~

MEDIA ARITMETICA J;! = (faf, a> 0, n E Z.


_ x 1+ x .
ma - - - 2, m. -
_ x 1+ x 2 + ... + xk V
k , x" x 2, .. ., xk E JR.
6. N = JaJ , a E JR; N =a , daca a E L
1

2
Daca p" p 2, .. ., pk sunt respectiv ponderile numerelor x" x 2, .. ., xk, atunci:
#Jc c../b
mp = x,p, + X2P2 + ... + xkpk (med'1a antmet1ca
. . - pond erata-) .
1. !."" = - , b > 0, a :;e 0.
P1 +p2 + ... +pk avb a·b

MODULUL UNUI NUMAR REAL 2.


Ja-Jt» c = c(Fa -.Jh) , a > 0, b > 0, a= ii. .' 1

Fa +../b a-b - I
1
x, daca x :2: 0 Ja+#>c c(fa +.Jb)
lxl - modulul (sau valoarea absoluta) a unui numar real; x = _
-x, daca x<O II {
. 3. r !."" = , a> 0, b > 0, a ::;ck.
va -vb a-b
Proprietap ale modulului:
P,: lxl :2: 0, V x E JR; lxl = 0 ~ x = 0; 4. .Jb n /d = n(a../b +c/d) b > O· d > il,;
a ±c d a 2 · b-c 2 · d ' '
P2: Ix · YI = lxl · !YI, V x, y E JR;

'~' =:;: , 'if XE JR, y E JR.*;


FORMULA RADICAi.mi
P3: ,...-:r;= ~
-var.-vo =v2-2-+~2· 1
Fc
P 4: Ix + YI $; !xi + IYI, V x, Y E R

INTERV.Alll
PARTEA iNTREAGA A UNUI NUMAR REAL: [x]

[x] $; x < [x] + l; [x] E Z. (a; b) = {x E JR I a< x < b}; (a; b] = {x E :;q a <:J
[a; b] = {xE JR I a'.5;x'.5;b}; [a; b)= {xE ;;ti a~
PARTEA FRACTIONARA A UNUI NUMAR REAL: {x} [a; +oo) = {x E JR Ix :2: a}; (a; +oo) = {x E IR Ix> aJ,
{x} = x - [x]; 0 $; {x} < 1. (-oo, a)= {xE JR Ix <a}; (-oo, a]= {x E JR lx'.5;a}..

8 .; { Memorator de matematica Matematica. Evah


- RADACINA PATRATA (RADICALUL)

J;. = x ~ x2 = a, unde a, x E JR, a, x ~ 0.

REGULI DE CALCUL CU RADICALI

•'
-
1. Daca a~ O; b ~ 0, atunci fa . .Jb = ..r;;:b.

2. Daca a~ O; b > 0, atunci J;. :../b =../a :b ~ ~ =Jf.


3. ..Jaib =a.Jb; a~ O; b ~ 0.
i4-61 4. a../b · c.Jd =a · cM, a, c e JR, b ~ 0, d ~ 0.
!llOO
5. (a.Jbf =a 0 .,Jti, n e Z, a:;t: 0, b > O;

.J;:: =(faf ,a>O,ne Z.


6. N =!al , a e JR; N =a, daca a e JR+; M = la!../b, a e JR, b ~ 0.

RATIONALIZAREA NUMITORULUI
..fbJc
c../b
1. = - , b>O,a:;t:O.
h"
a-vb a·b
./9.-..fbJ c _ c(.J;. -.Jb)
2. r h" - , a> 0, b > 0, a :;t: b.
-va +vb a-b
./9.+..fbJ c _ c(fa + .Jb)
3. r h" - , a> 0, b > 0, a :;t: b.
-va-vb a-b
n n(a.Jb +c.Jd) • • . 2 2
4. h" r. = 2 2
, b > O; d > 0, a e Q , c e Q ~1 a b :;t: c d.
a-vo ±cvd a · b-c ·d

FORMULA RADICALILOR COMPU~I


~ra+c~ ~
2
'\/a-:i.vO =-v2-
-+-v2-
- , unde C='\ja -b
2 2

INTERVALE iN JR

(a; b) = {x e JR I a< x < b}; (a; b] = {x e JR I a< x ~ b }.


[a; b] = {xe JR I a~x~b}; [a;b)= {x e JR I a~x<b}.
[a;+oo)={xe JRlx~a};(a;+oo)={xe JRlx>a}.
(--oo, a)= {x e JR Ix< a}; (--oo, a]= {x e JR Ix~ a}.

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~9


{x E JR I lxl::;; a}= [-a; a].
Coordonatele mijlocului segmentului AH-:
{x E JR I lxl;;::: a}= (-=;-a] u [a; +oo).
XA +XJE_
XM = 2 .
FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT
2
y
1. (a+ b)2 = a + 2ab + b2 •
2. (a- b)2 = a2 -2ab + b2 •
3. (a+ b)(a- b) = a2 - b2 •
YB
4. (a+ b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab +2ac + 2bc.
s*. (a+ b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b 3 = a3 + b 3 + 3ab(a + b). YA
6*. (a - b )3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b 3 = a 3 - b 3 - 3ab(a - b).
1*. a3 + b 3 =(a+ b)(a2 - ab+ b2). 0 ~
s*. a3 - b3 =(a - b)(a2 +ab+ b2).
an+I _1 *
9*. 1 + a + a2 + ... + an = - - , 'If a E JR \ { 1}, n E N .
a-1
Fie A ~i B doua multimi nevide. Dad !
MEDIA GEOMETRICA (PROPORTIONALA) fieciirui element din multimea A sa-i COi~-•
atunci spunem ca am definit o functie de la A.:
mg =M, a;;:::o, b;;:::O; m~ =a· b;
f: A ~ B; A - domeniul de definitie; B -
a::;; mg::;; ll1a::;; b, pentru 0 ::;; a::;; b (inegalitatea mediilor). Graficul unei functii: Gr= {(x, y) E Ax B •
M(x, y) E Gr¢:> f(x) = y, cu x E A, y E B. :
PRODUSUL CARTEZIAN Functiile f: A ~ B ~i g : C ~ D sunt egale ~
A x B este produsul cartezian a doua multirni.
AxB= {(x,y)lxE A§iyE B}. FUNCTIADE~
Este o functie f: JR ~ JR descrisa de formula ...
Daca alegem in plan un sistem de coordonate xOy, putem identifica elementele
produsului cartezian JR x JR cu punctele planului. Oricarei perechi ordonate de Graficul unei asemenea functii este o dreapd.
Daca a= 0, b t:. 0 =:} f(x) = b (functia este ~
numere reale (xA, YA) Ii corespunde un unic punct A(xA, YA); XA se nume§te abscisa
punctului A, iar YA se nume§te ordonata punctului A. Daca at:. 0 =:}Gr n Oy = {A(O; b)}}

y
§iGrnOx= {B(-;;o)} =~=
ECUATIA DE GRAOOI

Forma generala: ax2 +bx+ c = 0, unde a E R·: It,


Discriminantul ecuatiei: A = b2 - 4ac.
0 x Daca A > 0, ecuatia are doua solutii reale disti:ocli

Distanta dintre doua puncte A(xA; YA) §i B(xB; YB) se calculeaza dupa formula: Daca A= 0, cele doua solutii sunt egale: x1 = x: =

Daca A < 0, ecuatia nu are solutii reale.


Pentru A;;::: 0, expresia aX2 + bX + c se descompcn

10 <;;( Memorator de matematica - - - - - - - - - - - - - - - Matematica. Evall.n


Coordonatele mijlocului segmentului AB sunt:
_xA+xB. _yA+YB
XM - 2 'YM---2-.

YB
YA
---71
--A., :
0 XA Xs x

FUNCTII
Fie A ~i B doua multimi nevide. Daca printr-un procedeu oarecare facem ca
fieciirui element din multimea A sa-i corespunda un singur element din multimea B,
atunci spunem ca am definit o functie de la A la B.
f: A ~ B; A - domeniul de definitie; B - codomeniul.
Graficul unei functii: Gf= {(x, y) E Ax BI f(x) = y}.
M(x, y) E Gf ~ f(x) = y, cu x E A, y E B.
Functiile f: A~ B ~i g : C ~ D sunt egale daca A= C; B = D ~i f(x) = g(x), 'V x E A.

FUNCTIA DE GRADUL I

Este o functie f: JR~ JR descrisa de formula f(x) =ax+ b (a, b E JR, a -:t 0).
llele
~ de
Graficul unei asemenea functii este o dreapta.
Daca a= 0, b -:t 0 :::> f(x) = b (functia este constanta).
a:isa
Daca a -:t 0 :::> Gr n Oy = {A(O; b )}}
b )} Punctele de intersectie ale graficului cu
~i Gf n Ox = B --; 0 axele de coordonate.
{ ( a

ECUATIA DE GRADUL AL II-LEA

Forma generala: ax2 +bx+ c = 0, unde a E JR*; b, c E R


2
Discriminantul ecuatiei: A = b - 4ac.

D aca- iAl > 0, ecuatia


• are doua- so1utu•• rea1e d"1stmcte:
• x1,2 = -b ±.Ji
a .
2

Daca A= 0, cele doua solutii sunt egale: x 1 = x 2 = _ __!:_ .


2a
Daca A < 0, ecuatia nu are solutii reale.
Pentru A;?: 0, expresia aX2 + bX + c se descompune in factori astfel: a(X - x 1)(X - x 2).

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~11


Unghiuri adiacente: au acel~i '<ir.: r Jlllllllllillll
GEOMETRIE comune.
Unghiuri complementare: doua ungb:rir: ·
UNITATI DE MA.SURA Unghiuri suplementare: doua unghil:r:
Unghiuri opuse la viirf: doua imghllr :m 1
Unitatea Doua unghiuri opuse la varf sunt ~.;,
Submultiplii Multiplii
principala Drepte paralele: doua drepte coplanaire.
Drepte perpendiculare: doua drepte 11C"Ol1:::nllamlil
:10~:10~:10w:10~:10~:10~
Lungime cm dm m dam hm ~
xlO xlO xlO xlO xlO xlO

·10 ~:102~
2

Suprafata cm2
dm
1o'D~Jo'~:102~:102~
m dam2
hm km 2 2 2

xlO xlO ~xlO x102 x102 xlO

Volum

Pentru suprafete:
1ha=100 ari = 10 000 m2; 1ar=100 m2 •
Pentru volumul lichidelor, unitatea principala este litrul (£).
1dm3 =1 £; 1cm3 =1 ml; 1m3 =1000 £.
Unitatea principala pentru masa este kilogramul (kg).
1 kg = 1000 g; 1 t = 1000 kg; 1 q = 100 kg.
Unitatea principala pentru masurarea timpului este secunda (s). Clasificare:
1 min = 60 s; 1 h = 60 min; 1 zi = 24 h. I. Dupa unghiuri:

Ascutitunghic
UNGHIUL
A

B~C
Unghi = reuniunea a doua semidrepte inchise cu aceea~i origine.
Unghiurile se masoara in grade, minute ~i secunde.
1°=60'; 1'=60".
Clasificarea unghiurilor:
Unghi nu! Unghi alungit Unghi ascufit Unghi obtuz
IL Dupa laturi
0
I
B
A
A
Q1
0 B
A A~
0 B
Isoscel
A

B~C
m(<AOB) = 0° m(<AOB) = 180° m(<AOB) < 90° m(<AOB) = 90° m(<AOB) > 90°

Unghiuri congruente = unghiuri care au aceea~i masura.


Bisectoarea unui unghi = semidreapta cu originea in varful unghiului, situata in AB-:t:.BC-:t:.AC-:t:.AB AB=AC
interior, care imparte unghiul in doua unghiuri congruente.

12 <;{ Memorator de matematica · - - - - - - - - - - - - - - - Matematica. Evail111


-- Unghiuri adiacente: au acela~i vfuf, o latura comuna ~i nu au puncte interioare
comune.
Unghiuri complementare: doua unghiuri care au suma masurilor de 90°.
Unghiuri suplementare: doua unghiuri care au suma masurilor de 180°.
Unghiuri opuse la v!iif: doua unghiuri cu vfuful comun ~i laturile ill prelungire.
Doua unghiuri opuse la varf sunt congruente.
Drepte paralele: doua drepte coplanare, f'ara puncte comune.
Drepte perpendiculare: doua drepte concurente care formeaza un unghi drept.

Unghiuri congruente formate de doua drepte paralele cu o secanta:

3=5
alterne interne
i=s
4=6 4=8
A A corespondente
1=7 2=6
alterne externe
2=8 3=7

TRIUNGHIUL
Notatie: MBC
Elemente:
• vfufuri: A, B, C
• laturi: (AB), (BC), (AC)
• unghiuri: 4::BAC, 4:'.ABC, 4:'.BCA
m(4::A) + m(4::B) + m(4::C) = 180°
Clasificare:
I. Dupa unghiuri:

Ascutitunghic Dreptunghic Obtuzunghic


A c
~B

iobtuz
B~C J::<~~
catete
C A

II. Dupa laturi


Oarecare Isoscel Echilateral
A A A

BL( B~C BDC


111>90°

AB=t:.BC=t:.AC=t:.AB AB=AC AB=BC=CA

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~13


Triunghiuri congruente: au laturile omoloage congruente ~i unghiurile omoloage TRIUNGHrrm:•
congruente.
Cazuri de congruenta:
Triun11:hiuri oarecare
1. L.U.L.
Triunghiuri dreptunghice
1. c.c.
Triunghiul isoscel:
• are doua laturi congruente (a treia
• unghiurile alaturate bazei sunt cong:
se9
• bisectoarea unghiului de la vfuf eslle ., . ·.
2. U.L.U. 2.C.U. punzatoare bazei. •·
3. L.L.L. 3.I.U. Triunghiul echilateral: :
4. LC.
• are toate laturile congruente; ~,,
•are toate unghiurile congruente (fia::i!R.
LINH IMPORTANTE iN TRIUNGHI
• bisectoarea oricarui unghi este ~i
Mediana: segmentul care une~te un vfuf al triun- A zatoare laturii opuse. i
ghiului cu mijlocul laturii opuse. Triunghiul dreptunghic:
Centrul de greutate (G) = punctul de intersectie a • are un unghi drept, iar celelalte doua ~
medianelor. • mediana · corespunzatoare ipotenuzri •
ipotenuzei;
AG= 3_AM·GM= .!.AM. C
3 ' 3 B """---+-........_--+-=- • cateta opusa unghiului de 30° este ~'•
A 30-60-90°).

Bisectoarea: semidreapta cu ongmea m vfuful un- PATRUL~-


ghiului, interioara unghiului, ce formeaza cu laturile
unghiului doua unghiuri congruente. Elemente:
Centrul cercului mscris (I) = punctul de intersectie a • varfuri: A, B, C, D;
bisectoarelor.
B D • laturi: (AB), (BC), (CD), (AD);
d(I, AB)= d(I, AC) = d(I, BC)= r.
• unghiuri: -r.A., -ill, 1:.C, ill;
• diagonale: (AC), (BD).
inaltimea: segmentul ce trece printr-un varf al triun- m(-r.A.) + m(<f:.B) + m(</:.C) + m(ill) = 360=
ghiului ~i este perpendicular pe latura opusa.
Ortocentrul triunghiului (H) = punctul de intersectie a
inaltimilor. Paralelogramul = patrulaterul convex avand bill
opuse paralele.
Proprietati:
Mediatoarea: dreapta perpendiculara pe o latura a • laturile opuse sunt congruente;
triunghiului, ce trece prin mijlocul acesteia. • unghiurile opuse sunt congruente;
Centrul cercului circumscris (0) = punctul de • unghiurile alaturate sunt suplementare;
intersectie a mediatoarelor. • diagonalele se mjumatatesc.
OA=OB=OC =R.

B Dreptunghiul = paralelogramul cu un unghi d:rq:


Linia mijlocie in triunghi: segmentul care une~te Proprietati:
mijloacele a doua laturi ale triunghiului. • are toate proprietatile paralelogramului;
Linia mijlocie este paralela cu a treia latura ~i egala cu • are toate unghiurile drepte;
jumatate din lungimea acesteia. • diagonalele sunt congruente.

14 ~ Memorator de matematica - - - - - - - - - - - - - - - Matematica. Evalu;


11age TRIUNGIDURI SPECIALE
Triunghiul isoscel:
•are doua laturi congruente (a treia se nume~te baza);
• unghiurile alaturate bazei sunt congruente;
• bisectoarea unghiului de la van este ~i mediana, inaltime ~i mediatoare cores-
punzatoare bazei.
Triunghiul echilateral:
• are toate laturile congruente;
•are toate unghiurile congruente (fiecare avand masura de 60°);
• bisectoarea oricarui unghi este ~i mediana, inaltime ~i mediatoare corespun-
zatoare laturii opuse.
Triunghiul dreptunghic:
• are un unghi drept, iar celelalte doua sunt ascutite ~i complementare;
• mediana corespunzatoare ipotenuzei este egala cu jumatate din lungimea
ipotenuzei;
~C • cateta opusa unghiului de 30° este egala cu jumatate din ipotenuza (teorema
30-60-90°).

PATRULATERE
D
Elemente:
~ • varfuri: A, B, C, D;
C • laturi: (AB), (BC), (CD), (AD);
• unghiuri: <A, <B, -t:.C, 1:.D;
• diagonale: (AC), (BD).
m(<A) + m(<B) + m(-t:.C) + m(</:.D) = 360°

Paralelogramul = patrulaterul convex avand laturile


opuse paralele. A D
Proprietati:
• laturile opuse sunt congruente;
• unghiurile opuse sunt congruente; B C
• unghiurile alaturate sunt suplementare;
• diagonalele se injumatatesc.

Dreptunghiul = paralelogramul cu un unghi drept.


Proprietati:
• are toate proprietatile paralelogramului;
• are toate unghiurile drepte;
• diagonalele sunt congruente.
~c
Matematica. Evaluarea Nationals 2015 ~15
Rombul = paralelogramul cu doua laturi consecutive A Teorema bisectoarei:
congruente. . BD SA,
Proprietati: [AD - b1sectoarea <RAC <=> - = -.-
DC C~
• are toate proprietatile paralelogramului; B D
• toate laturile sunt congruente;
Triunghiuri asemenea:
• diagonalele sunt perpendiculare ~i sunt
~AB AC !C
bisectoarele unghiurilor rombului. MBC-LlMNPdaca -=-=-~
c MN MP ~·
Plitratul = rombul cu un unghi drept.
Proprietati: Daca MBC este dreptunghic In A ~ D = _
• are toate proprietatile rombului; Teorema catetei:
2
• are toate proprietatile dreptunghiului. AC =BC · CD; AB 2 =BC · BD.
Teorema inlilpmii:
Trapezul = patrulaterul cu doua laturi paralele ~i
D c AD2 =BD·DC.
celelalte doua laturi neparalele. Teorema lui Pitagora:
2
ABllCD BC = AB 2 + AC 2 •
AD}fBC Reciproca teoremei lui Pitagora:
AB = baza mare Daca BC2 = AB 2 + AC 2, atunci m(<:&
CD = baza mica B
C' Elemente de trigonometrie
Daca CC' 1- AB, atunci CC' = inaltimea trapezului.
Linia mijlocie = segmentul ce une~te mijloacele laturilor neparalele. Daca ABC este triunghi dreptunghic in A ~
p E [AD] ~i (AP)= (PD)
Q E [BC] ~i (BQ) = (QC)f=>
lPQ i· . ··1 . PQ II AB . PQ- AB+CD
- 1me mtJ oc1e, ~1 - .
mlisura unui unghi ascutit, atunci:
2
Avem: PQ = (AB+CD) "'i ST= JAB-CD I
2 2 '

DD
y

unde {T} = PQ n BD, {S} = PQ n AC.


Trapez dreptunghic = trapezul avand un unghi drept.
A B
Trapez isoscel = trapezul avand laturile neparalele Unghiul
congruente. 30°
AB II CD,AB>CD,AD=BC
• unghiurile alaturate bazelor sunt congruente;
• unghiurile opuse sunt suplementare;
• diagonalele sunt congruente.
A
! B
sin t -
1
2

cost Ji
2
RELATII METRICE
tg t Ji
A 3
Teorema lui Thales:
AM AN ctg t Ji
MNllBC::::>-=-
MB NC

16 .; { Memorator de matematica - - - - - - - - - - - - - - - Matematica. Eval!m


Teorema bisectoarei: A
. · BD BA
[AD - b1sectoarea <l3AC {:::} - =-

~D
DC CA

Triunghiuri asemenea: B D c
MBC ~ LiMNP daca AB =AC= BC ~i <A= <l:M, <l3 = <N, -t.C = <K.P.
MN MP NP
E

I
Daca MBC este dreptunghic in A ~i D = prBc A, atunci:
Teorema catetei: A

~
AC2 =BC · CD; AB 2 =BC · BD.
Teorema inilpmii:
c AD2 =BD·DC.
Teorema lui Pitagora:
2 2
B D c
BC = AB + AC 2 .
Reciproca teoremei lui Pitagora:
Daca BC2 = AB 2 + AC 2, atunci m( <l3AC) = 90°.
~B
Elemente de trigonometrie
Daca ABC este triunghi dreptunghic in A ~ix E (0°, 90°) este
D mlisura unui unghi ascutit, atunci:
. cateta opusa cateta alaturata
Slil X = . w ; COS X = . w ;

1potenuza 1potenuza
cateta opusa cateta alaturata
tgx= w w; c t g x = - - - - -
cateta alaturata cateta opusa A B

""

F 30° 45° 60°

~
t 121 ca
J2 -Ji
1
sin t - -
B 2 2 2

-Ji J2 1
cost - -
2 2 2

tg t -
Ji 1 Ji
3

ctg t Ji 1 Ji
-
3

~c

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~17


ARII
A Cerc = multimea punctelor din plan s1mR •·
Triunghi oarecare:

~
ootam {6(0, r).
BC·AD a·h AB·AC·sin<t:BAC
d = =--· = =
2 2 2 Elemente:
= Jp(p-a)(p-b)(p-c) • centrul cercului: punctul 0;
B D a C • raza cercului: (OA) sau r = OA:
• coarda: (AB);
Triunghi dreptunghic: c
• diametrul: (BC) sau BC = 2r;

~
d =
AB·AC c ·c
2
h·ip
=-1_2 = - - ·
2 2 '
--- ---
• arc de cerc: AB sau AC sau BAC

h= Cl ·C2 L~nghiuri relative la cerc:


ip A B • unghi la centru: <t:AOB
A m(<t:AOB) = m(AB)
Paralelogram:
d =BC· AM =AB· BC· sin<t:ABC • unghi inscris in cerc: <t:MNP

m(<t:MNP) = m(MP)
Dreptunghi: 2
d=L·R
Lcerc = 21tr; Udisc = 1tr2;
m2n
L- = 1trll . M',;ector(AOB) = ·
Patrat: AB 180' 360
d=a2

Romb: Poligon regulat = poligonul avand toalii: I


d 1 ·d2 2 congruente.
d=- - =£ sin<t:A
2 Orice poligon regulat poate fi inscris intr-Dllll ·
cele doua cercuri fiind concentrice.
Apotema poligonului regulat = distanta d~ 1!.
Trapez:
d = (B+b)·h Triunghiul echilateral:
2 h= ,eJ3.
2 '
2
Raportul ariilor a doua figuri asemenea este egal cu patratul raportului de asemanare. R=AO= -h ·
3 '
Daca MBC ~ ~ ~i AB = k, atunci dABC = k 2 • 1
MN ~ a 3 =OM=-h ·
3 '
_e2J3
d=--.
4

18 ~ Memorator de matematica - - - - - - - - - - - - - - - Matematica. Eva!i1111


CERCUL
Cerc = multimea punctelor din plan situate la distanta r (r > 0) fatli de un punct fix O;
notam ~O, r).

Elemente:
• centrul cercului: punctul O;
• raza cercului: (OA) sau r = OA;
• coarda: (AB);

- - -
• diametrul: (BC) sau BC = 2r;
• arc de cerc: AB sau AC sau BAC.

7D
B
Unghiuri relative la cerc:
• unghi la centru: <t:A.OB
m(<t:A.OB) = m(AB) eB
N@
• unghi inscris in cerc: -t:MNP
c m(MP)
m(-t:MNP)=
2

J Lcerc

L
= 27tr;
7trn
--·
Maise = 7tf
2
;

=
m 2n
·
A@ no

I
Slfsector(AOB)
Ali -180' 360 B

POLIGOANE REGULATE
Poligon regulat = poligonul avand toate laturile congruente ~i toate unghiurile
~D congruente.
Orice poligon regulat poate fi inscris intr-un cerc ~i poate fi circumscris unui cerc,
cele doua cercuri fiind concentrice.
Apotema poligonului regulat = distanta de la centrul cercului circumscris la o latura.

Triunghiul echilateral:
h=1i,..fj_
A
2 '
2
lmliinare. R=AO= -h ·
3 '
1
a 3 =OM=-h ·
3 '
,e,zjj
d=--.
4

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ;;..19


Patratul: A
AC=d=2R= c.fi,;
R=AO= c.fi, ·
2 ,
B
a4 =OM=~·
2,
.91=£2.
c
Hexagonul regulat: P4· Daca ex. II ~. 7t n ex. = a, 7t n ~ = b.
AD=2R;
AC= RJi;
MOB echilateral, deci R = AO = C;
cJj
a 6 =OM=--·
2 ,

Unghiul a doua drepte in spatio


ELEMENTE DE GEOMETRIE iN SPATIU • Daca d 1 ~i d 2 sunt coplanare ~i cooanllll
unuia dintre unghiurile neobtuze care se ob!;ia..
• d, II d2 daca di, d2 sunt coplanare, iar d, n d2 = 0; • Daca d 1 = d2 sau d 1 II d2, atunci m(-1:1d::.
• d II ex. daca d n ex. = 0; • Daca d 1 ~i d2 sunt necoplanare, atunci ·
•ex. II ~ daca ex. n ~ = 0. dreptele coplanare obtinute construind, pr:in .
Proprietati:
P 1• Daca d II a, a c ex. ~id <t:. ex., atunci d II ex.. a lld, } i
d Daca b II d 2 => m(-t:(di. d2)) = IDl.~1
anb= {O}

;{_-· 7 Definipe:
•al. b daca m(-t:(a, b)) = 90°;
• d l. ex. daca d este perpendiculara pe orioe ·•
P2. Daca d II ex., d c ~. iar ex. n ~ =a, atunci d II a.
Teorema: Daca d l. a, d l. b, an b = {O}, a, b c
d

20 ~ Memorator de matematica - - - - - - - - - - - - - - Matematica. Evalu;


;{~/
;{ 7
P4· Daca a II ~, 1t n a = a, 1t n ~ = b, atunci a II b.

Unghiul a doua drepte in spapu


• Daca d 1 ~i d2 sunt coplanare ~i concurente, atunci m(4::(di, d2)) este masura
unuia dintre unghiurile neobtuze care se obtin.
• Daca d1 = d2 sau d1 II d2, atunci m(-t::(di, d2)) = 0°.

+
• Daca d 1 ~i d2 sunt necoplanare, atunci m(-t::(di, d2)) este masura unghiului dintre
dreptele coplanare obtinute construind, prin acela~i punct, paralele la d 1 ~i d2.

Daca alld1}
b II d 2 ~ m(-t::(di, d2)) = m(-t::(a, b ) ) . / - b
anb= {O} d
2
Definitie:
•a ..Lb daca m(-t::(a, b)) = 90°;
• d .l a daca d este perpendiculara pe orice dreapta din a.

Teorema: Daca d .la, d .lb, an b = {O}, a, b ca, atunci d .la.


d

Matematica. Evaluarea Nationals 2015 ).>21


Teorema celor trei perpendiculare M Cubul = prisma patrulatera regulata 01 wi••
2
diat = 4£ ;
MA1-a } T3.L
Daca AB, dca ~MB1-d. Miot = 6£2;
AB_l_d Y= .e3;
Reciproca 1:
Daca MA 1- a, d c a, MB 1- d, atunci AB 1- d.
d=.eJ3.
Reciproca 2: Paralelipipedul dreptunghic = prisma '3r::!-I
Daca MA 1- AB, AB 1- d, MB 1- d, AB, d c a, atunci MA 1- a. diat = 2c(a + b);
Miot = 2(ab + ac +be);
Unghiul dintre o dreapta ~i un plan Y=a· b · c;
• Daca d II a, atunci m(-t::(d, a))= 0°. 2
d= -Ja +b 2 +c 2 •
• Daca d 1- a, atunci m(-t::(d, a))= 90°.
• In celelalte situatii, Piramida regulata = piramida cu baz.a puJll!l!lll•
m(-t::(d, a))= m(-t::(d, a))= m(<MOP), centrul bazei.
unde a = pra d. Apotema piramidei = inaltimea unei fete ....- -

Unghi diedru Piramida triunghiulara


re ulata
• Daca a n 13 = d, a 1- d, a c a, b 1- d, b c 13,
def.
atunci m(-t::(a, 13)) = m(-t::(a, b)).
v

Plane perpendiculare
•a 1- 13 daca m(<(a, 13)) = 90°.
a
Daca d 1- a ~i d c 13, atunci 1- 13.

A
Prisma regulata = prisma dreapta cu baza poligon regiilat. c
Prisma triunghiulara Prisma patrulatera Prisma hexagonala A
B
re ulata re ulata re ulata <(m. lat., baza) = -t::VAO -t::(m. lat., baz.ii~=t
-t::(f. lat., baza) = -t::VMO -t::(f. lat., baz.ii =«I
11

Pentru orice piramida regulata:


r.d - ~azei • apir.
<'A'( t -
a 2 Miot = diat + ~

.. __________ ----
,' Tetraedrul regulat = piramida triunghiulara a l
muchiile congruente .
.e2J3
diat=3· - - ·
4 '
Miot= £
2
J3;
Pentru orice prisma:
Y=--·
.e\J2 h=AO= .eJ6.
diat = £3'bazei · h; 12 ' 3
Miot = diat + 2.stbazei;
r = stbazei . h.

22 ~ Memorator de matematica - - - - - - - - - - - - - - - Matematica. Eval1u


- Cubul = prisma patrulaterii regulatii cu iniiltimea egalii cu muchia bazei.
Sfi'at = 4£2;
M';ot = 6£2;
r=c3; ,
,,
d=£.J3.
Paralelipipedul dreptunghic = prisma dreaptii cu baza dreptunghi.
diat = 2c(a + b);
~t = 2(ab + ac +be); c
I' --:-----
I1
d
- - ... _ _ _ _ _ •

I Y=a· b· c;
2
J-------------:
d= ~a +b 2 +c 2 • ,' b
a

7 Piramida regulata = piramida cu baza poligon regulat


centrul bazei.
Apotema piramidei = iniiltimea unei fete laterale.
~i in care iniiltimea cade in

Piramida triunghiulara Piramida patrulatera Piramida hexagonala


re ulata re ulata re ulata

>
v v v

A c
c A
D
poala A B
B
• <(m. lat., bazii) = -t::VAO
-t::(f. lat., bazii) = -t::VMO
<(m. lat., bazii) = -t::VAO
-t::(f. lat., bazii) = -t::VMO
-t::(m. lat., bazii) = -t::VAO
-t::(f. lat., bazii) = -t::VMO

Pentru orice piramidii regulatii:

M';ot = Sfi'at + J:ibazei; r= ~azei ·h


3
Tetraedrul regulat = piramida triunghiularii cu toate
muchiile congruente.

d11=3·--·
£2.Ji
a 4 '
£3.fj,
r=--· h=AO= £J6. B D
12 ' 3

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a l i a n a I a 2 0 1 5 ~ 23
Cilindru circular drept B'
A'
~---------.
A'1
TEME RECAPI
H=G
di= 2nRG; di= 2nR(G + R) G G
Y=nR 2H A
R--~---
___ L.:: B
~-
A B
Partea/
Conul circular drept 21CR
B 1. Aflati numarul cu 3 mai mare decat ~.
G2 =R2 +H2· ao= 360oxR. 2. Aflati numarul cu 5 mai mic decat duhillil
, G ' v 3. Care este eel mai mic numar natural DI"_ . .
1CR2H 4. Care este eel mai mare numar natural de, '
..!¥. ='TtRG· ..>¥. = nR(G + R)· 7 =-3- 5. Cate numere naturale pare sunt cuprime
1 ' t '
fi. Cate numere impare de forma 3b7a e.D!Gl•
7. Cate numere de doua cifre se pot fomu
8. Aflati eel mai mare numar natural de fm•il
Trunchi de con circular drept
9. Calculati suma tuturor numerelor xy. , -
v
10. Calculati 20 · 5 - 99.
G1 = G-g;I=H-h; G~ =12 +(R-r)2;
11. Calculati 13 + 111 : 3.
2
r ) U. Efectuati (3 + 6 + 9 + ... + 30) - (2 '4 -,
!_=!!___=.¥__ diconmic (
R H G J¥fcon mare = R ; 13.Daca x + y = 11, iar z = 8, aflati 2x...,... ~+
14. Daca a+ b= 7, iarb + c = 10, aflati a-
~conmic
2 3
r)( //;onmic r) (
15. Aflati a, daca b + c = 5 ~i ab + ac + 7a =
A
~conmare = R ; //;onmare = R ; 16. Daca n > 3, comparati a= n + 6 ~i b = 3L
17. Aflati restul impaqirii numarului 29 la 11.
2 2 rcx/ 2 2 18. Aflati eel mai mic numar natural mai lLIUIOI_.,,..
di= nG 1(R + r); di= nG 1(R + r) + nR + nr; Y= --(R + r + Rr).
3 1'. Efectuati 3 · 32 - 10.
20. Calculati 2 28 : 4 13 + 0 3 •
Sfera 21. Precizati jumatatea numarului 2 11 . i
2 41CR3 22. Aflati triplul numarului 39 • !
d,fera = 41CR ; Fifera = - - 23. Care numar este mai mic: a= 331 sau b = ,ar!ll
3 24. Determinati numarul patratelor perfecte .nill
25. DacaA = {1, 2, S}, iar B = {2, 5, 8}, a.flajjii;,lil
26. Determinati multimea A = {x I x E N~ h:•
27. Justificati valoarea de adevar a propozip.ai ..II
+ ... + 10<n<2+3+ ... +11}.
28. Aflati cardinalul multimii A = {x E N I x dilii
29. Comparati card(A \ B) cu card(B \A), ~
2,4}.
30. Cate submultimi ale multimii {1, 2, 5} il cOllll

24 < Memorator de matematica - - - - - - - - - - - - - - - Matematica. Eva111u


TEME RECAPITULATIVE

TEMA 1. Numere naturale


Partea I

I. Aflati numarul cu 3 mai mare decat 98.


2.~Aflati numarul cu 5 mai mic decat dublul lui 81.
3. / Care este eel mai mic numar natural impar format din doua cifre distincte?
4. Care este eel mai mare numar natural de trei cifre, nu toate identice?
5: Cate numere naturale pare sunt cuprinse intre 13 :;;i 51?
<1.' Cate numere impare de forma 3b7a exista?
Cate numere de doua cifre se pot forma cu cifrele 0, 1, 2?
It Aflati eel mai mare numar natural de forma axy, unde x = 2y.
- -
1), 9tculati suma tuturor numerelor xy, :;;tiind ca xy = 4x + 3y.

~....~alculati 20 · 5 - 99.
a1:-calculati 13 + 111 : 3.
12. Efectuati (3 + 6 + 9 + ... + 30)-(2 + 4 + 6 + ... + 20).
13. Daca x + y = 11, iar z = 8, aflati 2x + 2y + 5z.
14. Daca a+ b = 7, iar b + c = 10, aflati a + 3b + 2c.
15. Aflati a, daca b + c = 5 :;;i ab+ ac + 7a = 96.
1<1. Daca n > 3, comparati a= n + 6 :;;i b = 3n.
17. Aflati restul impfillirii numarului 29 la 11.
t4CAflati eel mai mic numar natural mai mare decat a= 23 - 32 + 5°.
. Efectuati 3 · 32 - 10.
28 13 3
¥.J&alculati 2 : 4 + 0 •
M. Precizati jumatatea numarului 2 11.
<Aflati triplul numarului 39 •
.l. Care numar este mai mic: a = 331 sau b = 9 16?
4. Determinati numarul patratelor perfecte avand exact doua cifre .
.<.oaca A = {1, 2, 5}, iar B = {2, 5, 8}, aflati Au B :;;i An B.
- - --
(1, Determinati multimea A = {x Ix E N :;;i lx20<12x7 }.

-. Justificati valoarea de adevar a propozitiei ,,64 E A", unde A = {n E N 11 + 2 +


I· . .. + 10 < n < 2 + 3 + ... + 11}.
H. Aflati cardinalul multimii A = {x E NI x divide pe 15}.
•J, Comparati card(A \ B) cu card(B \A), cunoscand ca A= {2, 4, 6, 8}, iar B = {O,
'4}.
10, C1ite submultimi ale multimii { 1, 2, 5} i1 contin pe 1?

M a t e m a t i c a . Ev a I u a r e a N a l i o n a I a 2 O1 5 ~ 25
31. Aflati p E N, ~tiind ca multimea A = {x E NI x : 3 ~ix< p} are cardinalul egal . 0,25 m3 d
cu2. . /.ticle sunt
'-~· ~edia an
32. Cate submultimi cu doua elemente are multimea {O, 2, 4, 6}?
"4. Media ar
33. Aflati n E N, ~tiind ca { 13, 16} = {3n + 4, 2n + 5}. este 20. C
34. Aflati x, y E N, ~tiind ca A u B =An B, pentru A= { 1, 2, x} ~i B = {y, 2, 5}.
Partea a II-a
35. Cunoscand card A = 5, card B = 8, iar card(A u B) = 10, aflati card(A n B).
36. Cate numere naturale mai mici ca 21 se <livid cu 2 sau 3? Efectuati
37. Cati multipli ai lui 7 avand doua cifre sunt mai mari ca 20?
38. Precizati divizorii proprii ai numarului 27. 2. Gasiti n E

39. Gasiti n E N* cunosciind ca 2n + 1 este divizor impropriu al lui 13. J. Determina


40. Descompuneti in factori primi numarul 72. 4. Gasiti toa
41. Daca a, b E N, iar 500 = 2• · 5b, aflati a+ b. Aratati ca
<•. Comparat
42. Cate numere naturale de forma a3a sunt divizibile cu 2? 7. Daca A =
43. Aflati eel mai mare numar de forma la2a care este divizibil cu 3. It Aflati rest
9. Cate num
44. Cate numere de forma lab se <livid cu 5 ~i cu 4? IO. Suma a d
45. Aflati numarul submultimilor nevide ale multimii A= {x E N I 10 < x < 50 ~i impaqirea
I l. Dintre cei
(x + l):ll}.
de elevi p
46. Care este eel mai mic numar de forma 3xy divizibil cu 13? implicat i
- - a) cati ele
47. Aflati ab, ~tiind ca 9 I ab ~i a = 1 + b.
b) cati ele
48. Aflati numarul divizorilor naturali ai numarului 54.
12. Numerele
49. Dintre numerele 375, 705, 120 ~i 3555, precizati-1 pe eel divizibil cu 25 .
doua cate
50. Cate dintre numerele reprezentand numarul punctelor aflate pe fiecare dintre cele
a) Cate nu
~ase fete ale unui zar sunt numere prime?
b) Demon
51. Determinati numerele naturale n ~i p, ~tiind cap = (n - 1)(2n + 3) este numar
al multim
pnm.
13. Determin
~ Gasiti eel mai mare divizor comun al numerelor 36 ~i 48.
(1) Au
53. Gasiti eel mai mic multiplu comun al numerelor 16 si 20.
(4) card A
54. $tiind ca a ~i b sunt numere naturale astfel incat a · b = 180 ~i c.m.m.m.c. [a, b] = 14. Demonstr
= 30, aflati c.m.m.d.c. (a, b). 15. Demonstr
'
55. Cate numere de forma a5lb sunt divizibile cu 18? 16. Demonstr
56. Cate kilograme reprezinta 0, 1 t? ~Demonstra
II 57. Cate ore reprezinta 36 000 sec? ; o· ,Demonst
58. Transformati in m2 suprafata de 0,25 ha. natural ne
59. Un nasture cantare~te 1,2 g. Cat va cantari o cutie avand 500 de nasturi, ~tiind ca 19. Daca ab+
_/'llasa cutiei este de 400 g? 20. Determin
,.Am. Un patrat are latura de 8 dm. Aflati perimetrul patratului exprimat in metri. x2 + 5.
61. Care este numarul minim de drumuri pe care trebuie sa le faca un muncitor ce 21. Determin
are de carat 200 kg de Iaina, ~tiind ca poate duce maximum 35 kg? 22. Aflati num

26 <;;{ Te me r e c a p i t uI at i v e
. 0,25 m3 de sue trebuie imbuteliat in sticle avand capacitatea de 500 ml. Cate
. /.ticle sunt necesare?
'-~· ~edia antmetica a doua numere este egala cu 20. Care este suma numerelor?
"4. Media aritmetica a trei numere este egala cu 17, iar suma a doua dintre numere
este 20. Care este al treilea numar?

Partea a II-a

Efectuati 2 4 - 3 · [7 · 3 -2 · (6 2 -23 ): 4] + 12013 •


2
2. Gasiti n E N, daca 13 · 13 3 · 13 5 • .•• . 13 13 = 13° •

J. Determinati x, y E N, ~tiind ca 3 . x. y- 2y = 38 ~ix. y + 2 = 16.


4. Gasiti toate numerele de trei cifre care au produsul cifrelor egal cu 6.
Aratati ca numarul 2013 + 2(1 + 2 + ... + 2012) este patrat perfect.
<•. Comparati numerele a= 257 ~i b = 338 •
7. Daca A = 1 + 2 + 2 2 + ... + 2 11 , demonstrati ca 1 + A este cub perfect.
It Aflati restul impaqirii numarului P = 1 · 2 · 3 · ... · 10 - 3 la 63.
9. Cate numere naturale de trei cifre dau restul 7 la impaqirea prin 20?
IO. Suma a doua numere naturale nu depa~e~te 120. Aflati numerele, ~tiind ca prin
impaqirea celui mai mare la eel mai mic obtinem catul 9 ~i restul 10.
I l. Dintre cei 28 de elevi ai unei clase, 18 elevi participa la cercul de biologie, iar 20
de elevi participa la cercul de badminton. $tiind ca fiecare elev al clasei este
implicat in eel putin o activitate, aflati:
a) cati elevi participa la ambele activitati;
b) cati elevi participa numai la cercul de biologie.
12. Numerele naturale nenule au fost distribuite In urmatoarele submultimi, disjuncte
doua cate doua: A 1 = {1}, A2 = {2, 3}, A 3 = {4, 5, 6} etc.
a) Cate numere au fost utilizate pentru scrierea primelor noua submultimi?
b) Demonstrati ca media aritmetica a elementelor multimii A 9 este tot un element
al multimii A 9 .
13. Determinati multimile A ~i B care verifica simultan conditiile:
(1) Au B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; (2) An B = {4, 5}; (3) {1, 2, 4} c A ~i
(4) card A> card B > 3.
14. Demonstrati ca 4 2013 + 1 se divide cu 5.
15. Demonstrati ca 1" + 2" + 3" se divide cu 2, oricare ar fi numarul natural nenul n.
16. Demonstrati ca produsul a doua numere naturale consecutive se divide cu 2.
~Demonstrati ca (3 + 33 + 35 + ... + 3 19) : 30.
; o· ,Demonstrati ca 2"+ 3 • 7" + 7"+ 1 · 2" - 3 · 14" se divide cu 6, oricare ar fi numarul
natural nenul n.
19. Daca ab+ be+ ca = 198, demonstrati ca abc este multiplu al Jui 9.
20. Determinati valorile naturale ale Jui x pentru care x + 1 este divizor al numarului
x2 + 5.
21. Determinati numerele prime p, q ~i r, ~tiind ca 2p + 3q + 6r = 78.
22. Aflati numerele naturale a, b, c, ~tiind ca b < a < c, a · b = 28 ~i a · c = 70.

M a t e m a t i c a. Ev a I .u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 ~ 27
23. Suma a trei numere naturale este 32. Aflati numerele, ~tiind ca suma primelor TEM
doua numere este de 7 ori mai mare decat al treilea numar, iar al doilea numar
este eel mai mic numar prim de doua cifre, format din cifre distincte. Partea I
24. Gasiti numerele naturale a ~i b in fiecare dintre urmatoarele situatii:
(i)(a, b) = 5 ~i a+ 2b = 35;
I. Care este v
(ii)( a, b) = 4 ~i a· b = 240.
2. PreciZati n
25. intr-o clasa sunt mai putin de 25 de elevi. Daca se formeaza grupe de cate 2 sau
3. Precizati c
5 elevi, riimane de fiecare data cate un elev; daca se formeaza grupe de c.ate
7 elevi, atunci sunt cuprin~i toti elevii. Cati elevi sunt in clasa? 4. Determina
26. loana vine la inot la fiecare 2 zile, iar Denisa la fiecare 3 zile. Stiind ca astazi 5. Care sunt n
este joi, iar fetele s-au intalnit la inot, determinati: 6. Scrieti dou
a) in ce zi se vor intalni din nou la inot, prima data; 7. Care este e
b) de cate ori se vor intalni la inot pe parcursul urmatoarelor 30 de zile. 8. Aflati card
27. Un grup de 52 de elevi, dintre care 23 de baieti, au plecat in excursie. Fetele au 9. Determina
fost cazate la un etaj, iar baietii la alt etaj. Stiind ca pe fiecare etaj erau acela~i
I0. Cate num
numiir de camere, toate camerele fetelor aveau acela~i numar de locuri, toate
camerele baietilor aveau acela~i numiir de locuri ~i dupa repartizarea in camere 11. Daca A=
au ramas necazati o fatii ~i doi baieti, precizati cate camere erau pe fiecare etaj . 12. Care este
28. Un hol dreptunghiular a fost acoperit in intregime cu 11 placi identice de gresie, 13. Aflati num
fiirii a le rupe. Stiind ca placile aveau forma patraticii cu lungimea laturii de 14. Efectuati
8 dm, determinati: 15. Efectuati
a) suprafata holului, exprimata in m2; 16. Efectuati
b) dimensiunile holului, exprimate in centimetri.
17. Aflati pro
29. in cadrul unei promotii, se ofera la vanzare romane la pretul de 3,5 lei bucata ~i
18. Determin
albume cu viata ~i opera unor pictori celebri, la pretul de 6 lei bucata.
a) Daca Alina a cumpiirat 4 romane ~i 5 albume, cati lei a platit? 19. Scrieti nu
b) Justificati daca pot fi cumparate 10 caqi cu exact 45 de lei. 0. Scrieti nu
30. Notele obtinute de studentii unei grupe au fost sintetizate in urmatorul tabel: I. Scrieti div
22. Dati exem

I ~~:iir de studenti I ~ I~ I~ I~ I~ I~ 3. Dacii E(x


I 12° I 24. Ordonati
a) Cati studenti sunt in grupa? 25. Rezolvati
b) Cati studenti au obtinut eel putin nota 7? a)13+x=
c) Care este media notelor? d)x:(-3)
6. Rezolvati
a) -3 < x;
d)4-x <
7. Scrieti sub
a) trei doi

8. Se consid

a) dublul
9. Scrieti fra
10. Scrieti o f

28 ~ T e m e r e c a p i t u I a ti v e
TEMA 2. Numere intregi. Numere raJionale
Partea I

I. Care este valoarea de adevar a propozitiei ,,-13 E Z \ N "?


2. PreciZati numarul intreg care are opusul egal cu 17.
3. Precizati care este eel mai mic numiir intreg de o cifrii.
4. Determinati valoarea absolutii a numarului - 10.
5. Care sunt numerele intregi care au modulul egal cu 11?
6. Scrieti douii numere intregi pare cuprinse intre - 7 ~i 3.
7. Care este eel mai mic numar intreg mai mare decat-9?
8. Aflati cardinalul multimii P = { x E Z I lxl < 2}.
9. Determinati multimea B = {x E A I lxl = x}, unde A= {-6, -2, 1, 4, 5}.
I0. Cate numere intregi x verifica conditia {- 3, 1, x} c {-4, -3, 0, 1, 2}?
11. Daca A= {x E Z I 3 < x + 4 < 7}, gasiti An Z +.
12. Care este eel mai mic numar intreg din intervalul (-1, 9]?
13. Aflati numiirul cu 3 mai mic decat-15 .
14. Efectuati 2 · (-4) - (- 7).
15. Efectuati (- 12): 131- 5 · l-1 1.
16. Efectuati 5 · (-1)4 + 6 · (-1)5.
17. Aflati produsul tuturor numerelor intregi x, pentru care -2::;; x < 5.
18. Determinati catul impaqirii la (-3) a numarului 18.
19. Scrieti numiirul 6 ca diferenta de doua numere intregi negative.
0. Scrieti numarul - 7 ca produs de doua numere intregi.
I. Scrieti divizorii intregi ai numiirului -10.
22. Dati exemplu de un numar intreg care are exact 6 divizori intregi.
3. Dacii E(x) = x + 2 · lx - 11, aflati E(-1) + E(- 2).
24. Ordonati cresciitor numerele: a = (-15): (+3), b = -2 2, c = (-1) · (+6).
25. Rezolvati, in multimea numerelor intregi, ecuatiile:
a)13+x=-3; b)x-8=-7; c) 2 · x = - 10;
d)x:(-3)=-11 ; e)lxl=-1; f) lx - 21=6.
6. Rezolvati, in multimea numerelor intregi, inecuatiile:
a) -3 < x; b) x + 1 < 6; c) - x>7;
d)4-x < 2; e) - 4<x-1<3; f) lx-21::;; 2.
7. Scrieti sub formii de fractie:
a) trei doimi; b) doua treimi; c) un intreg ~i patru cincimi.

8. Se considerii fractia x = ~ . Calculati:


5
a) dublul numiiriitorului lui x; b) triplul numitorului lui x.
9. Scrieti fractia echiunitara cu numariitorul 3.
10. Scrieti o fractie supraunitara cu numitorul 5.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a 1i o n a I a 2 0 1 5 » 29
47. Aproximat
31. Se cd~sidera fractia x = 39
. Determinati fractia ireductibila echivalenta cu x. rational x =
26
alculati:
32. Se considera fractia x = ~ . Amplificati cu 5 aceasta fractie. 2 4
48. -+- .
5
3 5'
33 . E xtraget1. •mtregn . x = -13 .
. . d"m fr act1a . 2
5 50. (0,5)· - ;
3
.!. .
(-~J ;
34. Introduceti intregii in fractia x = 3
3
2.
35. Se considera fractia x = 3 .!. . Determinati partea intreaga ~i partea fractionara ale Rezolvati in Q
3
lui x. 1
54. x + 2 =- ;
~ lm. rat10na
. . opusu l numaru
36. D etermmat1 . l x = -13 . 2
5 56. x: ( 0, 5) =
. . mversu
37. D etermmati . ~ lm. rat1ona
l numaru . l x = -13 .
5 58. Calculati m

38. Determinati valoarea absoluta a numarului rational x = -~.


59. Calculati m
5
Partea a II-a
39. Determinati partea intreaga ~i partea fractionara ale numarului rational x = -~.
5
I. Efectuati: -
40. Scrieti sub forma zecimala urmatoarele fractii ordinare:
2. Aflati a+ J
3 7. 3 5
a) 4; b) 3; c) 7; d) 24 · 3. Determinat
4. Aflati eel m
75
41. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei: ,,Numarul rational poate fi scris 5. Reprezenta
100
sub forma de fractie zecimala". ~i JaJ · (b -
42. Scrieti sub forma de fractii ordinare urmatoarele numere zecimale: 6. Produsul a
a) 2,35; b) 3,(3); c) 0,3(6); d) 2,(12). celor trei n
43. Comparati numerele rationale x ~i y, unde: 7. Gasiti modu
1 1 3 4 3 5 8. Calculati (J
a) x = ,y= ; b) x = 7,Y = 7; c) x = 4,Y=7·
6 7 1). Daca a, b,

44. Comparati numerele rationale x ~i y, unde:


10. Determina
1 1 3 4 3 5
a) x =- 6,y = -7; b) x = -7,y =- 7; c) x=-4,y= - 7· 11. Cate perec
45. Comparati numerele rationale x ~i y, unde: 12. Fie multim
11
a) x = 2 75· y = - · b) x = 1 (21)· y = 1 2 · c) x =-4,54; y = -4,5 .
' ' 4' ' ' ' ' Enumerati
46. Rotunjiti la eel mai apropiat intreg numerele rationale: a)B={xJ
a) 3,49; b) - 2,498.
c) D = {x I

30 ...: T e m e r e c a p iJ u I a t i v e
47. Aproximati prin lipsa, apoi prin adaos, cu o eroare mai mica de 0, l numarul
rational x = 3,67.
alculati:
2 4 1 1
48. -+- . 49. ---+ O (6) ·
3 5' 2 6 ' '
. 2
50. (0,5)· - ; 51. 1: (- 0, 5) ;
3

2. (-~J ; 53. T 2
·4.

Rezolvati in Q ecuatiile:
1
54. x + 2 =- ; 55. 2x - 1=0;
2
56. x: ( 0, 5) = l ; 57. 3(2x + l) = l.

58. Calculati media aritmetica a numerelor 2, - 1 ~i


.!. .
2
59. Calculati media aritrnetica ponderata a numerelor 2 ~i 3, cu ponderile 2, respectiv 3.

Partea a II-a

I. Efectuati: - 13 + 24 : [-2 7 : 2 5 + 2 · (6 - 2 · 4)].


2. Aflati a+ JaJ, unde a= 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ... + 19 - 20.
3. Determinati p E Z, ~tiind ca multimea {x E Z J 2 < JxJ ~ p} are exact patru elemente.
4. Aflati eel mai mic numar intreg pozitiv care admite ca divizori pe 2, -3 ~i 10.
5. Reprezentati in sistemul de axe de coordonate xOy punctele P( a, b ), unde a, b E Z
~i JaJ · (b - 1) = -5.
6. Produsul a trei numere intregi este -4. Determinati valorile posibile ale sumei
celor trei numere.
7. Gasiti modulul numarului intreg p = 2012 · (-1 )" + 2013 · (-1) 30+ 1, unde n E N*.
10
8. Calculati (J2 30 - 4 20 J + 8 ) : (-2)3 6 .
1). Daca a, b, c E Z ~i 2a - 5b + 8c = 0, demonstrati cab · (a - c) se divide cu l 0.

10. Determinati n E N* pentru care (-1) 1 + (-1) 2 + ... + (-1)" = (-1) 100 1•
11. Cate perechi de numere intregi (a, b) verifica relatia a2 + b 2 = 25?

12. Fie multimea A= { 5.!.; - 7; 0,25; 4; - 6; 2; __!_; O; 1,(3); 2.; -~; - 1; - 27


}.
3 4 4 2 9 3
Enumerati elementele urmatoarelor multimi:
a)B={xJxE A,x E N}; b)C={xJxE A,xE Z};
c) D = {x I x E A, x E Z+}; d) E = {x J x E A, x E Z_};

Matematica. Evaluarea Na1ionala 2015 ~31


e)F ={xlx E A,x E Q}; t) G = {x Ix E A, x E Q_}; 20. Rezolvati i
g) H = {x Ix E A, x E Q+ }; h) I = {x I x E A, x E Q \ Z}. 2
a) 5x - 1-=
5
13. Determinati numerele rationale x, ~tiind ca:
1 1 1 c)(5x + 2)
a) l x l= 4; b) lx l=- 4; c) l-x l= 4;

1 1 1
d) I x + l I =4 ; e) lx + l l=- 4; t) 1-x - 11= 4 ; (0,2) 2 ·1
e)
-./
41 ;
1
g) 1-x + 1 I = h) Ix+ 11= O; i) lx - 11 = 4· 21. Aflati cea m

14. Aflati a 50-a zecimala a numarului rational x = ~. E=~(-1r+


37
22. Putem imp
15. Stabiliti care dintre numerele urmatoare este mai apropiat de -10:
trei paqi eg
-10,1; -9,9; -10,01; - 9,98; - 10,001; -9,998; - 9,99; -10,015 .
23. Media aritm
16. Ordonati crescator urmatoarele numere rationale: pe 2. Care
_83. 12. _ 65·
10' 5 ' 8 '
1-ll.
2'
_7_!_. 1(3)· - 16(72)· 1267 1· _l-141 .
2' ' ' ' ' ' ' 3
24. 0 intreprin
de date ce
unele infor
17. Aratati ca fractiile urmatoare sunt reductibile pentru orice n E N:

10" + 8 b) 4n + 2
a) .
9 ·10" ' n(n + l) ·
18. Demonstrati ca urmatoarele fractii sunt ireductibile pentru orice n E N*:

a) _n . b) 3n + 119
n+l' 2n+79 .
19. Calculati:
5 55 555 ) 5 111 ( 1 1 1 )
a) ( 7+77+777 :7 - 500: 5 + 50+500;

b) 88 : [25' -(1 - 1-)+(21-+o1s)


5 3 '
·~J-
37
18 ' 97 ·' Calculati s
25. Intr-o lada

c) [G)' ·(H-C:)'][(~~)'-m'] 3.(3); ~i se const


merelor ro~
d) (_!. 1.!.
15 2
+ 3L 2.!.)-(1~.9.!. _ 11~:6_!_. 2.!.) ·
5 2 19 2 5 3 2 '
alese mere

e)
6
15
: {3,25: 26 ·1,(3) + 5: 2,(7)- [ 3,3(7): 0,(304) - ~ -10]} .

32 <Oi. T e m e r e c a p i t u I a ti v e
20. Rezolvati in Q ecuatiile:
2 1
a) 5x - 1-= 1- · b)-1 ( x - -
1) + 2x = l -1 ·
5 10' 3 6 9'

c)(5x + 2)- 1,(4) = 17,(3); d) x - 22..·


36~:15 - 9_!_ :7 lO'
3 3
(0,2) 2 ·103 4 3 ·15 _ x__ 1,(2) - ~
e) · X =-- ·
-./ 36 2 ' t) 1, (7) 1, ( 5) - 7 .
21. Aflati cea mai mare valoare pe care o poate lua expresia:
E=~(-1r+n+ 2 + ~(- 1r+n - ~(- 1r +~(- 1r 1 ' m, n E N.
22. Putem imparti cinci mere la ~ase copii, astfel inciit merele sa fie taiate in eel mult
trei paqi egale?
23. Media aritmetica a 50 de numere este 50. Eliminam dintre aceste numere pe 50 ~i
pe 2. Care este media aritmetica a numerelor ramase?
24. 0 intreprindere are 3 directori ~i 37 de muncitori. intreprinderea poseda o banca
de date ce poate fi consultata prin calculator, dar programul refuza sa divulge
unele informatii considerate confidentiale. latli ce apare pe ecran:

Media salariilor: 1500 lei


Media salariilor muncitorilor: 870 lei
Salariul directorilor: CONFIDENTIAL

r= /;
Calculati salariul mediu al conducerii, incalciind confidentialitatea!
25. Intr-o lada sunt mere ro~ii ~i mere galbene. Sunt luate la intiimplare cinci fructe

~i se constata ca au fost luate


_!_ din numarul merelor galbene ~i .!_ din numarul
5 6
merelor ro~ii. Care este eel mai mare numlir de mere ro~ii din lada, daca sunt
alese mere de ambele culori?

Ma t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a ~ i o n a I a 2 0 1 5 ~ 33
l 7.intr-o clasa
TEMA 3. Rapoarte. Proporf:ii. Procente
egal cu l.
Partea I 7
18. Se dizolva
obtinute?
1. Aflati valoarea raportului ~. daca a= 2,4 iar b = 1,6. 19. Aflati titlul
b
20. Aflati scara
2. Determinati valoarea raportului dintre 1,2 ha ~i 250 m 2 •
distanta de
_ a 4 fl . 3a
3 . D aca -=- ,a at1 - . 21. Scrieti trei p
b 3 2b
22. Aflati x E N
5
4. Daca x = 1,25, aflati 2'...
2y x - .. '
23 . G as1t1 x Ea

5. Daca ~ = l ~i a + b = 16, aflati numerele a ~i b.


b 5 - · · -b
24. Gas1t1 a d
6. Daca ~= 0,(6) aflati _ x _ .
y x+y 25. Aflati 25%
26. Ce procent
7. Cunoscand ~ = 0,(27), sa se determine 1 + 3b - 1 la. 27. Gasiti n dac
b 28. Un obiect c
29. 0 banca ac
8. Daca 7(a + 4) = 2(b + 14), aflati ~ ­
b dupa un an
_ a+b 5 fl . a 30.Gasiti n dac
9. D aca - - = - a at1 - . 31.Gasiti x dac
b 3' t b
_ a 3 . b 5 fl . a
:n. Aflati a, b,
lo. Daca - = - tar - = - , a at1 - . 33. Aflati x, y,
b 10 c 6 c
J4. Daca {a, b,
11. Raportul perimetrelor a doua patrate este 2-. Aflati raportul ariilor lor. 35. Gasiti a, b,
6

12. Gasiti a, b E N ~tiind ca ~ = 1_!_ ~i a · b = 24. .16. Stiind ca {x


b 2
J7. Impartiti nu
13. D aca- -x = -2 ~1. -z = -4 , afl at1. zt - xy. JS. Impartiti nu
3 y 5 t l9. 5 kg de stru
- x 1 . z 2 fl . z + y 40. 18 muncit
14. Daca -= - ~1 - = - ,a at1 - - .
y 5 y 3 x suplimenta
41. Care este p
15. Aflati toate perechile (a, b) de numere naturale, daca ~ = l. 42. Care este p
2 b

16. Raportul dimensiunilor unui dreptunghi este ~, iar perimetrul dreptunghiului acesta sa fi
3 43. intr-o uma
este egal cu 20 cm. Aflati aria dreptunghiului. extragand o

34 ~Te me recapitulative
l 7.intr-o clasa cu 30 de elevi, raportul intre numarul fetelor ~i numarul baietilor este

egal cu l.
Cftti baieti sunt in clasa?
7
18. Se dizolva 50 g de zahar cu 450 ml de apa. Care va fi concentratia solutiei
obtinute?
19. Aflati titlul unui aliaj ce contine 180 g aur ~i 120 g cupru.
20. Aflati scara unei hiirti ~tiind ca unei distante de 250 km in teren ii corespunde o
distanta de 2 cm pe harta.
21. Scrieti trei proportii ce se pot forma cu numerele 2, 3, 4 ~i 6.
22. Aflati x E N ~tiind ca numerele 1, 2, x, 10 formeaza o proportie.

- .. '71 d - 3 4- x
23 . G as1t1 x Ea., aca - = -- .
5 10
- · · -b
24. Gas1t1 a daca- - a+- b = 1, 8 .
a-b
25. Aflati 25% din 20.
26. Ce procent reprezinta 1,4 din 7?
27. Gasiti n daca 30% din n este egal cu 6.
28. Un obiect costa 12 lei. Care va fi pretul dupa o scumpire cu 10%?
29. 0 banca acorda o dobanda anuala de 6%. Ce suma a depus o persoana, ~tiind ca
dupa un an a retras la lichidarea depozitului 530 de lei?
30.Gasiti n daca {2, n} d.p. {6, 15}.
31.Gasiti x daca {x, 3} i.p. {5, x + 6}.
:n. Aflati a, b, c ~tiind ca {a, b, c} d.p. {2, 3, 5} ~i a+ b + c = 20.
33. Aflati x, y, z cunoscand ca {x, y, z} i.p. {2, 3, 6} ~ix -y + z =15.
J4. Daca {a, b, c} d.p. {6, 4, 3}, aflati m, n E I~:r* astfel ca 2a = m · b = n · c.
35. Gasiti a, b, c ~tiind
ca {a, b, c} i.p. {0,5; 0,(3); 0,1(6)} iar a+ 2c = 70.

.16. Stiind ca {x, y, z} d.p. {9, 4, 6} aflati ~ + Y.


3
2x+z
J7. Impartiti numarul 68 in piirti direct proportionale cu 4, 5 ~i 8.
JS. Impartiti numarul 77 in piirti invers proportionale cu 2, 4 ~i 6.
l9. 5 kg de struguri costa 12 lei. Cat vor costa 8 kg de struguri de aceea~i calitate?
40. 18 muncitori pot termina o lucrare in 15 ore. Cu cati muncitori trebuie
suplimentata echipa pentru a termina lucrarea in 9 ore?
41. Care este probabilitatea ca, alegand o cifra x, numarul 2xl sa se divida cu 3?
42. Care este probabilitatea ca, alegand un element al multimii {.Jl, .J2, ... ,Fo},
acesta sa fie numar rational?
43. intr-o uma sunt 50 bile, numerotate de la 1 la 50. Care este probabilitatea ca,
extragand o bila, numarul acesteia sa fie patrat perfect?

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a ~ i o n a I a 2 0 1 5 ;... 35
Partea a II-a a) Aflati pre
b) Aflati pre
1. 0 suprafata agricola de 50 ha, avand forma dreptunghiulara, este cultivata cu 9. in urma a d
porumb. in urma irigarii suprafetei, productia a fost cu 15% mai mare decat cea initial era de
preconizata, obtinandu-se o recolta totala de 138 t. a) Determin
a) Care era productia preconizata? b) Cu ce pro
b) Ce cantitate de porumb se preconiza a se obtine de pe fiecare hectar cultivat? c) Cu ce pro
c) Daca latimea terenului este de 25 dam, aflati lungimea terenului. initial?
. b . ,,, , , a + 3b 5 . 2b + c 7 10. intr-o clasa,
1 111
2. F ie a, , c numere rat10na1e ast1e 1 meat - - = - , iar - - = - . fete ~i cati b
5a + b 11 b + 2c 5
a) Demonstrati cab este egal cu 50% din a. fetelor va fi
b) Demonstrati ca numerele a, b ~i c sunt direct proportionale cu 6, 3 respectiv 1.
11. Matei a citit
doua zi o tre
c) Aflati numerele a, b, c, ~tiind ca a+ b + 3c = 36.
a) Cate pagi
3. Fie x, y, z numere rationale cu proprietatetea ca {x, y, z} sunt direct
b) Cate pagi
proportionale cu {2, 3, 4}.
12. Se considera
a) Verificati ca z = 2x.
sunt invers p
b) Ce procent reprezinta y din z?
a) Aflati pri
c) Aflati numerele x, y, z, ~tiind ca 2x+ 3y + 4z = 261.
b) Aflati sum
4. Fie x, y, z numere rationale cu proprietatea ca {x, y, z} sunt invers proportionale
c) Demonstr
cu {0,(3); 0,25; 0,2}.
date.
a) Verificati ca x 2 + y 2 = z2.
13. Ion culege o
. • 2x + 2z • . . a) Cate ladin
b) Demonstrat1 ca este patratu1 unut numar rat10na1.
5y + z b) in cat tim
14. Doi inotator
c)Aftat1. numere le, .. dca
~t1m
.3 4 5 = 1.
-+-+- avand vitez
x y z
momentul in
5. Se considera trei numere rationale x, y, z astfel !neat {x, y} d.p. {5, 6}, iar {y, z} pentru a term

i.p. {±,~}· a) Ce procen


b) in cat tim
c) in cat tim
• · ·m
a ) Gas1t1 pentru care -X = - Y = -Z .
JM
E i~ 15. Distanta din
10 12 m doua ora~e e
b) Verificati ca 2x + y = z - x. a) Aflati sca
6. Fie a, b, c numere rationale astfel !neat {a + b, b + c, c + a} sunt direct b) Pe harta
proportionale cu {7, 8, 9} . distanta real
a) Verificati ca c = 5 ·(a- b). c) Un lac oc
b) Ce procent reprezinta c din a + b? I<1. 0 cutie cont
c) Gasiti numerele a, b, c ~tiind ca media aritmetica a acestora este egala cu 17,5. a) Extragem
7. Pretul unui produs s-a majorat de doua ori succesiv cu cate 10%, devenind 968 lei. extrasa sa fi
a) Aflati pretul initial al produsului. b) Care este
b) Cu ce procent trebuia majorat pretul o singura data, pentru a obtine aceea~i la ele, pentr
valoare finala?
8. Dupa o majorare cu 20% urmata de o reducere cu 10%, pretul unui produs a
devenit 540 lei.

36 ~ T e me r e c a p i t uI at i v e
a) Aflati pretul intermediar (in urma majorarii).
b) Aflati pretul initial al produsului.
9. in urma a doua majorari succesive, pretul unui produs a devenit 990 lei. Pretul
initial era de 750 lei, iar a doua majorare a fost cu 10%.
a) Determinati pretul dupa prima majorare.
b) Cu ce procent s-a realizat prima majorare?
c) Cu ce procent ar trebui redus pretul final al produsului pentru a obtine pretul
initial?
10. intr-o clasa, numarul fetelor reprezinta 75% din numarul baietilor. Stabiliti cate
fete ~i cati baieti sunt in clasa ~tiind ca, daca pleaca 2 fete ~i vin 4 baieti, numarul
fetelor va fi egal cu 50% din numarul baietilor.
11. Matei a citit o carte in trei zile: in prima zi a citit 60% din numarul paginilor, in a
doua zi o treime din numarul paginilor ramase ~i in a treia zi ultimele 16 pagini.
a) Cate pagini avea cartea?
b) Cate pagini a citit in prima zi?
12. Se considera 15 numere naturale consecutive cu proprietatea ca primul ~i ultimul
sunt invers proportionale cu 0,(3) ~i 0,(2).
a) Aflati primul numiir.
b) Aflati suma celor 15 numere.
c) Demonstrati ca media aritmetica a celor 15 numere este unul dintre numerele
date.
13. Ion culege o ladita de cap~uni in 20 de minute, iar Costel in 30 de minute.
a) Cate ladinte vor culege impreuna intr-o ora?
b) in cat timp vor culege impreuna o ladita?
14. Doi inotatori A ~i B se intrec pe lungimea unui bazin, pe culoare diferite, fiecare
avand viteza constanta. A inoata de doua ori mai repede decat B iar, din
momentul in care A a incheiat cursa, lui B i-au mai fost necesare 20 de secunde
pentru a termina ~i el.
a) Ce procent din lungimea bazinului parcursese B, atunci cand A incheiase cursa?
b) in cat timp a inotat B o lungime de bazin?
c) in cat timp a inotat A o lungime de bazin?
15. Distanta dintre la~i ~i Bucure~ti este de 400 km. Pe o harta, distanta dintre cele
doua ora~e este 20 cm.
a) Aflati scara hiirtii.
b) Pe harta, distanta dintre Pite~ti ~i Constanta este de 16 cm. Determinati
distanta reala dintre cele doua ora~e.
c) Un lac ocupa pe harta 1 cm2 . Cate hectare are suprafata lacului?
I<1. 0 cutie contine 10 bile albe, 15 bile negre ~i 20 de bile ro~ii.
a) Extragem, la intamplare, o bila din cutie. Care este probabilitatea ca bila
extrasa sa fie alba?
b) Care este numarul minim de bile pe care trebuie sa le extragem, rara a ne uita
la ele, pentru a fi singuri ca obtinem macar doua bile de culori diferite?

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 .,,_ 37
TEMA 4. Numere reale 25. Fie x, y E JR
2x +y?
Partea I
26. Calculati Ix
1. Calculati .J64 .
'alculati:
2. Determinati J4 + v'i2i .
3. Calculati .Jo, 49 + .J1, 69 . 7. J27 +JU -
9. .J2c.J2 +J3
4. Calculat1 -~JrJ*9
- + - + - .
4 9 36
.ll. (J7 +J3)(

5. Care este riidiicina piitratii a numiirului (-35) 2?


6. Determinati perimetrul unui piitrat cu aria de 144 m2 .
:n. 5.fi
2
3
.JS- JlO;

7. Aflati latura unui piitrat cu diagonala de 5.J2 cm.


1
.l5. 3. ( 3--1,2
8. Calculati .Jab+ ba , ~tiind cii cifrele a ~i b verificii egalitatea a + b = 11. 2
9. Determinati x E Z, astfel incat 4JU-J27 +.f75 = xJ3. .J2-1 J3
.17. ~+
10. Comparati numerele x = 4Jj ~i y = 5.fi . "\/2 "
11. Ordonati cresciitor numerele a = .JS - .J50 - .Jl8, b = -JU - J27 ~i c = -.J74 .
,,'9 . Afl at1. numar
-

12.Caredintrenumerele 12, -2., .Jl8, 2,(4)esteirational?


7 . .
40. Determmat1
13. Care dintre numerele n, J72, -.J36, JS, {8 este rational?
~ii 41. Care dintre u
14. Care dintre urmiitoarele propozitii este adeviiratii? P,: 2 E (2, 5
P 1: suma oriciiror douii numere irationale este un numiir irational. 42. Care dintre m
P2 : suma oriciiror douii numere rationale este un numiir rational. 43. Scrieti un nu
14. Scrieti un nu
15. Determinati x E Z astfel incat x - 1 < -J3 < x.
45. Scrieti sub fo
16. Aflati partea intreagii a numerelor: a= 2,5; b = 7; c = -12,2.
17. Aflati partea fractionarii a numerelor: a= 2,3; b = 15; c = -4,25. 46. Scrieti sub fo
18. Calculati: [ .Ji]+ [ .J2] + [ JJ] + [ J4] . 47. Scrieti sub fo
4~.Determinati
19.Calculati: ~(2-.J5}2 -(3+.J5). 49. Consideriim
20. Aflati valoarea Jui (x + N )1°, ~tiind cii x s 0 (x E JR). minati eel m
a;O.Fie A= (-2,
21. Comparati cu zero numiirul real nenul x, dacii N = xJ3. lui A ~i nu ap
22. Determinati x E JR, astfel inciit lxl = J3 .
l1nrtea a II-a
23. Determinati x E JR, astfel incat Jx - v'2j = .J8 .
I . Fie A, B, C t
24. Calculati 13 - .JSI+I.JS+ JJI+ IJJ - 21 .
CA = .Jl47
38 <;;( Teme r e c apit uIat i v e
25. Fie x, y E JR, astfel incat ~(x -.J2 )2 + ~(y-.J8)2 = 0. Care este valoarea sumei
2x +y?
26. Calculati Ix -JJI+Ix+ JJI, ~tiind cii x E JR ~i lxl s J3 .
'alculati:
7. J27 +JU - .J75 ; 28. 2.JS + 3.Jl8 -13.fi ;
9. .J2c.J2 +J3)-J3c2J3 +.J2); 3o. c.J5-.J2) 2 +2.J2c.J5-.J2);
.ll. (J7 +J3)(J7-J3); 32. (3+2.J2) 2 - (3-.J8) 2 ;

:n. 5.fi 3
.JS- JlO; ~ + .J2
34. ( "2 3 ~
J:("\/2) - I
;
2

1
.l5. 3. ( 3--1,25·2 ) - ( "5-
r;: 2,r;:5 ·"5; J ~ ~+-;
r;: 36. (- 1) 21 + 2 -1 :v0,25- 20 J48
2 "5 2 "300 6
.J2-1 J3-.J2 J4-J3 3 3
.17. ~+ r;: + r;;:: ; 38. r;: ~ + lo r;:.
"\/2 "\/6 "\/12 "5 +"\/2 "8 +"\/5

,,'9 . Afl at1. numaru


- I rea I x, .. d
~tun ca- xr;; = -gJj .
2"\/3 x

40. Determmat1 ~ I meat


- 1rea I x, astie
. . numaru x 2.Ji,
~ = ~ + r;: .
A A JS
"\/10 "\/2 "5
41. Care dintre urmiitoarele propozitii este adeviiratii?
P,: 2 E (2, 5]; P2: 5 E (2, 5).
42. Care dintre multimile A= {l, 2, 3, 4} ~i B = (1, 2) are mai multe elemente?
43. Scrieti un numiir rational din intervalul (2, 3).
14. Scrieti un numiir irational din intervalul (1, 2).
45. Scrieti sub formii de interval multimea A = {x E JR I 0 s x s 3} .
46. Scrieti sub formii de interval multimea B = {x E IR I x < -2 }.
47. Scrieti sub formii de interval multimea C = {x E IR. l-1<5 -2x s 7}.
4~.Determinati multimile A= (--00, 3) n N, B = (-5, oo) n (Z \ N).
49. Consideriim multimile A= {x E IR I- 2 s x s5} ~i B = {x E lR I lxl < 3}. Deter-
minati eel mai mare numiir intreg care apaqine Jui A ~i Jui B.
a;O.Fie A= (-2, 3] ~i B = [-1, 5). Dati un exemplu de numiir rational care apaqine
lui A ~i nu apartine Jui B.

l1nrtea a II-a

I . Fie A, B, C trei puncte dintr-un plan, astfel incat AB = JU cm, BC = .f75 cm ~i


CA = .Jl47 cm. Notiim cu M mijlocul lui AB ~i cu N mijlocul Jui BC.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a ! i o n a I a 2 O1 5 ~ 39
a) Aratati ca cele trei puncte sunt coliniare.
b) Aflati lungimea segmentului MN. c) Determin
c) Reprezentati punctele A, B, C intr-un sistem de coordonate xOy, §tiind ca A valoarea min
are coordonatele (-2, 0), iar B are abscisa pozitiva §i ordonata nula.

2. Se d• mul\imea: A~ {(- 2)'; (- 3r': .j0,09; H: •: 3,14; r;Jil


,/3{-~
10. Fie x, y, z, t
a) Daca x +
b) Daca x +
a) Determinati An N. c) Determin
b) Determinati A n Z.
c) Determinati A n Q, A n (JR \ Q).
3. Fie x E [-2, 1] ~i y E [-1, 3].
a) Determinati intervaiuI caruia ii apaqine 2x.
Psrtea I
b) Determinati intervaiuI caruia 1i apaqine 3 - 2x.
c) Aratati ca 2x + 3y E [-7, I I].
( 'ulculati:
4. Fie x §i y doua numere reaie astfel incat x < y §i [x, y] n Z = 0.
I. 2(3x+l) + 3
a) Gasiti doua numere x §i y cu proprietatiie cerute.
b) Aratati ca y - x < 1 (in cazul general, nu numai pentru valorile gasite la \. x·x + x+x:
punctul a)!).
~. x :x +x 6 :
8 7
c) Calculati 2 · I x - y - 11 + Ix - y + 11- Ix - YI.
5. Consideram multimile:

A= {x E JR I - 3 < 1 - 2x < 1 i} §i B = { x E !R I~::::; x; 2


::::; n. 1
. (x - 2)(x + 2
1. (x + 4)(x-3

a) Determinati A n Z. 11. (2x + l}2 - (


b) Scrieti multimile A §i B sub forma de intervale. 2 2

6. Fie numerele a = .J2 -1 §i b = .J2+1. 13. (x +x+1)


a) Calculati a· b §i a 2 + b2 •
b) Determinati media aritmetica §i media geometrica a numerelor a §i b. l~.Seconsidera
c) Indicati un numar rational §i unul irational din intervalul (a, b).
7. Consideram multimea A= {Ji.;.J2;J3; ... ;Mo}. 1<1. Se considera
a) Cate numere irationale contine multimea A? 17. Se consider
b) Calculati suma numerelor rationale din multimea A.
x =JS.
c) Cate numere din multimea A sunt mai mici decat 5, 1?
IH. Se considera
8. Fie numerele a= ~2-.J2 §i b = ~2+.J2 .
a) Calculati a · b. pentru x = J
b) Calculati (a + b)2.
c) Aratati ca numarul b : a - .J2 este rational. Nlnbiliti valorile
9. Fie x, y E JR. I11. ,,Pentru oric
2
a) Aratati ca x - 6x + 10 = (x - 3)2 + 1. 0. ,,Exista un n
2
b) Demonstrati ca Jx - 6x + 10 2: 1. I. ~tiind ca a -

40 ""- T e m e r e c a p i t u I at i v e
c) Determinati x §i y pentru care expresia .../x 2 - 6 x + 1-0 + ~9y 2 + 6 y + 10 are
valoarea minima.
10. Fie x, y, z, t E Q.
a) Daca x + y,J2 = 0, aratati ca x = y = 0.
b) Daca x + y,J2 = z + t.J2 , demonstrati ca x = z §i y = t.
c) Determinati x §i y, §tiind ca x(l + 2.J2) + y(l + .J2) = 2 + 4.J2 .

TEMA 5. Calcul algebric


Psrtea I

( 'ulculati:
I. 2(3x+l) + 3(1-2x); 2. 3(x 2 - 2x - 2)+x(6-3x);

\. x·x + x+x:x; 4. (2J3 -x }2 :(3x 2 );


~. x :x +x 6 :x 5 -x 4 :x 3 +x 2 :x;
8 7
6. (x·x 2 ·x 3 ·x 4 ):x 10 -x;
2
. (x - 2)(x + 2) + 4; 8. (x-3)(x + 3)-(x + 3) + 3(2x+7);
1
1. (x + 4)(x-3)-x + l2; 10. x 2 - 7x + 5-(x+8)(x-l);

+(~x+l - x) ;
2 2
11. (2x + l}2 - (2x-1) ; 12. (v'x+i+x}2
2 2
13. (x +x+1) -(x 2 +x}2; 14. (x 2 -x+2}2 +x 2 (-x 2 + 2x - 5).

l~.Seconsideraexpresia E(x)=(x+1) - lx+ll. Calculati E(O) §i E(-1).


2

01 1001
1<1. Se considera expresia E ( x) = (1-x )1° + ( x -1 ) • Calculati E (2).
4 2
17. Se considera expresia E ( x) = x + 3x - 5. Calculati valoarea expresiei pentru
x =JS.
IH. Se considera expresia E( x) = x 2 + x + .J2 (2J3+1 ). Calculati valoarea expresiei
pentru x = J3-.J2.
Nlnbiliti valorile de adevar ale propozitiilor:
I11. ,,Pentru orice nurnar real x, are loc egalitatea ( x + 1)2 = x 2 + 1."
2
0. ,,Exista un numar real x pentru care are loc egalitatea ( x + 1) = x 2 + l ."
I. ~tiind ca a - b = 4 §i a 2 -
2
b = 24, calculati a+ b.

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 );>41


22. $tiind ca a + b = 4 ~i
a · b = 2, calculati _!_ + _!_.
a b 49. Efectuati cal
23. $tiind ca a+ b = 4 ~i a· b = 2, calculati a 2 + b 2.
i
-;o. Efectuati cal
24. $tiind ca x _ _!_ = 2, calculati x 2 +~.
11 1111 x x
25. $tiind ca a - b = 1, calculati a 2 + b 2 - 2ab + 2a - 2b + 1. Psrtea a II-a
26. $tiind ca a + b = 4 ~i ac +ad+ be+ bd = 4.J3, calculati c + d.
I. Daca x este u
Descompuneti In factori: Verificati eg
numarul real
27. x 2 -5x; 10
28. 3x + 9x ; 8
I, Fie E(x) = (x
29. x(x + l) - x - 1; 2 2
30. x (x+l)+x(x+1) ; a) Demonstra
31. xy - x - y+l; 32. 9xy+3x - 3y-l; b) Aratati ca
c) Determina
33. 25x 2 -49; 34. (x - 2/ - 4x 2 ; l. Fie E(x) = x4
2
35. x + 6x + 9 -y2 ; 36. x 2 +7x+6;
a) Verificati
37. x 2 - 5x + 6; 38. x 2 +2x-3;
39. 2x 2 +x-l; 40. x 3 +x 2 -1 6x -1 6.
real x.
b) Demonstra
2 c) Aratati ca
3 2
41. Se considerii raportul F ( x) = ; x . Calculati F ( J2). Fie E(x) = x
x +2 (1, Demonstrati
2 oricare ar fi n
42. Se considerii raportul F ( x) = _x_. Determinati multimea valorilor lui x pentru
x- 4 'I , D~
aca x este
care F(x) este bine defmit.
2
3 1
43. Se considera raportul F ( x) = --;..-- . Determinati multimea valorilor lui x pentru x +3.
x -4 x
care F(x) nu are sens. H. Gasiti numere
= ab+ ac +be
44. Amplificati cu x - 2 raportul x + , unde x E ~ \ { 0, 2} .
2 1
x •t, Se considerii
2
45. Aduceti la acela~i numitor rapoartele ~ ~i -{--- , unde x E ~ \ { -1, 1} .
x+l x -1 a) Determina
2
11111 b) Demonstra
46. Simplificati prin x raportul x + x , unde x E ~·.
x+x+x
11'1 111 IO.Se considera
. l"fi
47. S imp 1 1cat1. prm TT1l\{ - 3,3} .
. x + 3 raportu I x2 +5x+6 , und e x E ll\l,.
x2- 9
· Oemonstrati c
x-1 x
48. Efectuati calculul - - - - - , unde x, y E ~ \ {-1, 0} .
x x+l 11. Fie E(x) = (.!x

42 ~ Te me r e c a p it u Ia t iv e
49. Efectuati calculul (- ;: ) : (- ;: ) , unde x, y E ~· .

-;o. Efectuati calculul (.!.-.!.)


2 x x-2
·_x_, unde x E ~ \ { 0, 2} .

Psrtea a II-a

I. Daca x este un numiir natural impar, aratati cii x2 - 1 se divide cu 8.


Verificati egalitatea (x 2 + 4x + 3)(x - 1) = (x + l)(x 2 + 2x - 3), oricare ar fi
numarul real x.
I, Fie E(x) = (x + 3)2 + 2(1 - x)- 5, unde x este numar real.
a) Demonstrati ca E(x) = x2 + 4x + 6, oricare ar fi numarul real x.
b) Aratati ca E(x) ~ 2, pentru orice valoare reala a Jui x.
c) Determinati numerele reale a ~i b astfel incat E(a) + E(b) = 4.
l. Fie E(x) = x4 + x + 1, unde x este un numar real.

a) Verificati egalitatea E(x) = ( x 2 -~J +( x+~J +~, oricare ar fi numarul


real x.
b) Demonstrati ca nu exista un numar real r astfel incat E(r) = 0.
c) Aratati ca E(n) este numar impar, oricare ar fi numiirul natural n.
2
Fie E(x) = x + mx + 1. Daca E(O) = E(2), atunci E(x) este patratul unui binom.
(1, Demonstrati ca numiirul A= (5a + 3b - 7)(5a + 3b - 1) + 9 este patrat perfect,
oricare ar fi numerele intregi a ~i b.
'I , D~aca x este un numar ~ rea I nenu1 ast filA
e meatA x + -1 = 5, a flat1. x 2+ 1 ~1.
x 2x
3 1
x +3.
x
H. Gasiti numerele reale a, b ~i c, cunoscand ca a + 2b + 3c = l 8J2 ~i a2 + b2 + c2 =
= ab+ ac +be.
2
•t, Se considerii expresia E(x) = (x-1- x -l) : x -l .
x+2 x+2
a) Determinati valorile reale ale lui x pentru care expresia este bine definitii.
b) Demonstrati ca E(x) = 1, oricare ar fix E ~ \ {-2, 1}.
3 2 2 8
IO.Se considera expresia E(x) = ( x+ -2): x- , unde x E ~ \ {-3, 4}.
x+3 3x+9
· Oemonstrati ca expresia E(x) este constanta, pentru orice x E ~ \ {-3, 4}.

11. Fie E(x) = (.!.x __ 2 6


l_) : 2x + , unde x
x+l x +3x
E ~ \ {-3, -1, O}.

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~ 43


1 S. Fie functia
a) Aratati ca E(x) = , oricare ar fix E IR\ {-3, - 1, O}.
2(x + 1) graficul fun
b) Determinati valorile mtregi a pentru care 6 · E(a) este numar intreg. 6. Fie f: IR ~
12. Aduceti la forma cea mai simpla expresia:
2
graficului fu
E(x) = -2x +- 1 + [ -x- - -x - · ( -1 - - 13 )] :2x
-+-1 , unde x E IR\ { - 1, --,
1 0, 1} . 7. Fief: IR~
X X+ 1 X- 1 X X X+ 1 2
graficului fu
2 4x 6(- x-1) ]
13.FieE(x)= [ - - + - - + ·(2 - x),undex E IR\{-2,-1,2}. It Fie functia f
x+2 4-x 2 x 2 -x-2
2
a) Verificati egalitatea x - x - 2 = (x + l)(x - 2), oricare ar fix numiir real.
b) Demonstrati ca E(x) = 8, oricare ar fix E IR\ {- 2, -1, 2}. >. Fief: {-3, 0
1

(~)-' · [(-25x
--~)
1
·x IO. Fie f: IR ~
4
14.Se considera expresia E(x) = 2
10x ] , unde
5x+25 x +10x+25
f (Ji.)} . De
XE IR\{-5,0,5}.
11. Consideram
a) Determinati forma cea mai simpla a expresiei.
+ f(-1) + f(O
b) Gasiti E(a), unde a= 2013 2 -2012 · 2014.
c) Rezolvati ecuatia I1 + E(x)I = 11, in multimea numerelor reale. 12. Fief: IR~ I
15.FieE(x)= [ - 1- + 1 ] ·( 2 )-I- 1,undexE IR\{-2,-1,0}. l.tConsideram
x(x+I) (x + l)(x + 2) x 2 +4x + 4
f(Ji.)}. De
a) V en"fi1cat1. 1"dent1tatea
. -- ~ . de - 1 ~1. 0 .
I - = -I - -l- , on.care ar fi1 a d"iient
a(a + l) a a+l 14. Consideram
b) Determinati forma cea mai simpla a expresiei.
c) Calculati E(l - 1) + E(T 1) + E(T 1) + ... + E(l0- 1) . numerelor a
I 'I. Consideram
relor a= f( J
TEMA 6. FuncJii
I ti. Fie f: IR ~I
Partea I
17. Fie f: IR ~

1. Fie functia f: IR ~ IR, f(x) = - x + 2. Calculati f(3). 1- f(O) + f(l)


IH. Consideram
2. Fie functia f: IR ~ IR, f(x) = -2x + 1. Calculati E = f(-1) - f(2).
l'(a-1) + f(a
3. Consideram functia f: IR~ IR, f(x) = 4. Determinati valoarea raportului
f(O) . I•>, Consideram
2
4. Fie functia f: IR ~ IR, f(x) = 2x - 6. Determinati ordonata punctului de pe gra- f(Ji.) - f(
r;:;
"\/L. - 1
ficul functiei f care are abscisa egala cu ~.
2 0. Consideram
va lorilor fun

44 ~T e me recapitulative
S. Fie functia f: IR ~ IR, f(x) = -3x + 2. Determinati abscisa punctului de pe
graficul functiei f, care are ordonata egala cu -1.
6. Fie f: IR ~ IR, f(x) = -4x + 8. Determinati coordonatele punctului de intersectie a
graficului functiei f cu Ox.
7. Fief: IR~ IR, f(x) = 7x - 3. Determinati coordonatele punctului de intersectie a
graficului functiei f cu axa Oy.

It Fie functia f: IR ~IR, f(x) = -2x + J6 . Aratati ca a = f( fiJ-jf) E N.


2- 3

>. Fief: {-3, 0, 3, 6}


1
~IR, f(x) = 1-.ix . Calculati f(6)-f(-3).
3
IO. Fie f: IR ~ IR, f(x) = -xJi. + 1 ~i multimea A = {f (-2J2.); f(-2); f(O); f(l);

f (Ji.)} . Determinati A n .N.


11. Consideram functia f: IR ~ IR, f(x) = 2x + 1. Calculati suma S = f(-2) +
+ f(-1) + f(O) + f(l) + f(2).

12. Fief: IR~ IR, f(x) = ix -27. Calculati produsul P = f(lO) · f(ll) · ... · f(20).
2
l.tConsideram functia f: IR~ IR, f(x) = xJi.-3 ~i multimea A= {f(-1); f(O);
f(Ji.)}. Determinati A n Ql.

14. Consideram functia f: IR ~


IR, f(x) = _ _!.. x -0, 5. Calculati media aritmetica a
3
numerelor a= f(4) ~i b = f(-1).
I 'I. Consideram functia f: IR ~IR, f(x) = 3 - 2x. Calculati media geometrica a nume-
relor a= f( Ji.) ~i b = f(-Ji.).

I ti. Fie f: IR ~ IR, f(x) =


3x _ _!_. Calculati suma S = f(l) + f(2) + ... + f( 10).
2
17. Fie f: IR ~ IR, f(x) = -5x. Calculati suma S = f(- 10) + f(-9) + ... + f(-1) +
1- f(O) + f(l) + ... + f(lO) .
IH. Consideram functia f: IR ~IR, f(x) = -3x + 2. Determinati numiirul real a, daca
l'(a-1) + f(a) + f(a +I)= 0.
I•>, Consideram functia f: IR ~ IR, f(x) = 2x - I. Aratati ca numarul A =
f(Ji.) - f(l) f(fi) - f(Ji.) ~
r;:; + r;; r;:; este mtreg.
"\/L. - 1 "\/3-"\/2

0. Consideram functia f: {-8, -4, 0, 4} ~IR, f(x) = 2 - i x. Determinati multimea


4
va lorilor functiei f.

M a t e m a ti c a. E v a I u a r e a N al i o n a I a 2 O1 5 );o- 45
21. Aratati ca punctul A(-2, l) este situat pe graficul functiei f: JR -7 JR, f(x) = IH. Determinati
= 3x + 7. functiilor f,
22. Determinati a E JR daca punctul A ( ~, 2) este situat pe graficul functiei 19. Consideram
f: JR -7 JR, f(x) = 6x + a. A(- 2, - 1) es
W. Determinati
23.Determinati a E JR daca punctul A(3, -l) este situat pe graficul functiei
11. Consideram
f: JR -7 JR, f(x) =ax + 2.
a, pentru car
24. Determinati m E JR daca punctul A(m, 2m + 1) este situat pe graficul functiei
f: JR -7 JR, f(x) = 2x + m. 1:2. Fie functia f
25. Determinati a, b E JR daca functia f : JR -7 JR, f(x) = ax + b verifica conditiile functiei f est
f(l) = 1 ~i f(-3) = -7.
26. Consideram functia f : JR -7 JR, f(x) = ax + b. Stiind ca punctele A(2, 3) ~i
/'11rtea a II-a
B(-4, 5) sunt situate pe graficul functiei f, calculati f(-1). I. Fie functia f
27. Consideram functia f: JR -7 JR, f(x) = (3a - 4)x - 4a + 3. Determinati a E JR dacii a) Reprezen
graficul functiei f contine punctul A(3, -19). b) Determin
28. Consideram functia f: JR -7 JR, f(x) = 4x - 1. Determinati punctul de pe graficul tiei f.
functiei f care are coordonate egale. c) Calculati
29. Fie f: JR -7 JR, f(x) = 3x - 2. Determinati punctele situate pe graficul functiei f,
. Consideram
pentru care modulele coordonatelor sunt egale.
30. Consideram functia f: JR -7 JR, f(x) = 3x + 2. Determinati punctul de pe graficul
a) Aratati ca
functiei f care are abscisa egala cu un sfert din ordonata.
b) Determin
31. Consideram functiile f, g : JR -7 JR, f(x) = ix - 1, g(x) = 2x _ _!_. Rezolvati
c) Aratati ca
2 2
inecuatia 3f(x) ~ 2g(x) - 1.
I. Fie functia f
. 32. Consideram functiile f, g : JR -7 JR, f(x) = 4 - x, g(x) = 2x - 5. Determinati
coordonatele punctului de intersectie dintre graficele celor doua functii. a) Reprezen
33. Fie functiile f, g : JR -7 JR, f(x) = 2x - 4, g(x) = 2x - 1. Aratati ca graficele celor b) Calculati
c) Determin
doua functii sunt drepte paralele. graficul func
34. Fie functia f: JR -7 JR, f(x) = 2x - 1. Rezolvati inecuatia f(x) ~ f(-2), x E R
I. Fie functia f
35. Fie functia f: JR -7 JR, f(x) = -3x + 1. Rezolvati inecuatia f(x) ~ f(l ), x E R
a) Verificati
36. Consideram functia f: JR -7 JR, f(x) = _!_ x + 2 . Determinati valorile intregi ale lui b) Reprezen
3
c) Determin
x, pentru care x ~ f(x) ~ x + 1.
37. Consideram functia f: JR -7 JR, f(x) = -J3(1-x). Stiind ca graficul functiei f , Consideram
intersecteaza axa Ox in punctul A ~i axa Oy in punctul B, calculati masura a) Reprezen
unghiului -t:OAB.

46 <ii( Te me recapitulative
IH. Determinati numerele reale a, b daca A(2, 3) este punctul comun graficelor

functiilor f, g : JR -7 JR, f(x) = ax + 5, g(x) = _!_ x + b.


2
19. Consideram functia f: JR -7 JR, f(x) = (3a - 2)x + 6a - 5. Aratati ca punctul
A(- 2, - 1) este situat pe graficul functiei f.
W. Determinati functia liniara determinata de punctele A(2, 8) ~i B(- 1, - 7).
11. Consideram functia f: JR -7 JR, f(x) = 2x - 3. Determinati valorile intregi ale Jui

a, pentru care -1- este numar


- ,
mtreg.
f(a)
1:2. Fie functia f : JR -7 JR, f(x) = (2a + 1)x - a + 2. Determinati a E JR, daca graficul
functiei f este paralel cu axa Ox.

/'11rtea a II-a
I. Fie functia f: JR -7 JR, f(x) = -2x + 1.
a) Reprezentati grafic functia data.
b) Determinati a E JR, daca punctul A(2a - 1, a - 2) este situat pe graficul func-
tiei f.
c) Calculati suma S = f(O) + f(l) + ... + f(2011).

. Consideram functia f: JR -7 JR, f(x) = _!_ x + _!_.


3 2

a) Aratati ca A (-1, i) este situat pe graficul functiei f.

b) Determinati punctul de pe graficul lui f care are coordonate egale.


c) Aratati ca nu exista numere intregi n, pentru care f(n) sa fie numiir intreg.

I. Fie functia f: JR -7 JR, f(x) = _ix+ 4 .


3
a) Reprezentati grafic f.
b) Calculati aria triunghiului determinat de graficul Jui f ~i axe le de coordonate.
c) Determinati distanta de la originea sistemului de axe perpendiculare xOy la
graficul functiei f.

I. Fie functia f: JR -7 JR, f(x) = ~ x -0, 5.


2
a) Verificati dacii punctele A(l, 2) ~i B(7, 17) sunt situate pe graficul functiei f.
b) Reprezentati grafic functia data.
c) Determinati punctele de coordonate intregi situate pe segmentul (AB).

, Consideram functia f: JR -7 JR, f(x) = ix+


2
0, 5 .

a) Reprezentati grafic functia intr-un sistem de axe perpendiculare xOy.

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~47


b) Determinati coordonatele punctelor A, B de intersectie dintre graficul functiei f c) Stiind c
~i axele de coordonate Ox, respectiv Oy. patrulaterul
c) Calculati sin(-t::ABO). 13. Fief: {- 2
6. Consideram functia f: JR ----.; JR, f(x) = (2a + 3)x - 3a + 2. $tiind ca graficul lui f a) Care din
b) Repreze
contine punctul A(- 1, -6), se cere:
c) Determin
a) arlitati ca a = 1;
b) reprezentati grafic functia obtinuta; 14. Fie functia
c) determinati punctul de pe graficul lui f care are abscisa egala cu un sfert din a) Aratati c
ordonata. b) Determi

7. Fief: JR----.; JR, f(x) = ~x + 1 ~i punctele A(O, 1), B(4, 7). c) Pentru a
2 A(-2, 0) la
a) Aratati ca punctele A ~i B sunt situate pe graficul functiei f. I 5. Consideram
b) Reprezentati grafic functia f.
a) Calculat
c) Calculati lungimea segmentului (AB).
8. Consideram punctele A(l, 3); B(3, 7) ~i C(5, 11). b) Rezolva
a) Determinati functia f: JR ----.; JR, f(x) = ax + b, a, b E JR, ~tiind ca graficul lui f c) Determi
contine punctele A ~i B. graficul fun
b) Aratati ca punctele A, B, C sunt coliniare. 16. Consideram
c) Aratati ca Beste mijlocul segmentului (AC).
a) Aratati c
9. Consideram functia f: JR ----.; JR, f(x) = 2x - 5. b) Repreze
a) Reprezentati grafic f. c) Determin
b) Rezolvati inecuatia 2f(x) + f(-1) ::; f(2), x E R
17. Considera
c) Determinati punctele A(x, y) situate pe graficul functiei f, daca IYI =Ix+ 21.
a) Determi
10.Fie f: JR----.; JR, f(x) = _!_x-2. b) Calculat
2
c) Determi
a) Reprezentati grafic fintr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
b) Determinati numarul real a, daca punctul A(a, 1) este situat pe graficul func- I H. Consideram
tiei f. punctele de
C, D punct
c) Calculati expresia E = f(x 1) - f(x 2) + 2f ( Xz; x, } uncle x 1, x2 sunt numere a) Repreze
b) Aratati c
reale. c) Aratati c
11. Fie functia f: JR----.; JR, f(x) = 1 - ~ .
2
a) Aratati ca numarul a = f( J2 - 1)-f(J2 - 3) este 1ntreg. TEMA
b) Reprezentati grafic functia f.
c) Calculati perimetrul triunghiului determinat de graficul lui f~i axele Ox, Oy. nea I
12. Consideram functia f: JR----.; JR, f(x) = 3x - 1 ~i punctele A(l, 2) ~i B(2, 5).
a) Aratati ca punctele A ~i B sunt situate pe graficul functiei f. I. Stabiliti val
b) Reprezentati grafic functia f. , Stabiliti val

48 ~Te me recapitulative
c) Stiind ca A' ~i B' sunt proiectiile punctelor A ~i B pe axa Ox, calculati aria
patrulaterului AA'B'B.
13. Fief: {- 2, 0, 1, 3} ----.; JR, f(x) = 2x - 1.
a) Care dintre punctele A(l, 1); B(2, 3); C(- 2, - 5) este situat pe graficul Jui f?
b) Reprezentati grafic functia f.
c) Determinati multimea valorilor functiei f.
14. Fie functia f: JR----.; JR, f(x) = (a - 2)x + 2a - 6, a E R
a) Aratati ca f(-2) nu depinde de a.
b) Determinati a E JR, dacli f(-2) · f(l)- 10 = 0.
c) Pentru a = 1 reprezentati grafic functia f ~i calculati distanta de la punctul
A(-2, 0) la graficul functiei f.
I 5. Consideram functia f: JR ----.; JR, f(x) = (1-J2 )x + J2 .
a) Calculati media aritmetica a numerelor a= f(O) ~i b = f(2).
b) Rezolvati inecuatia f(x)- 1 2 0, x E R
c) Determinati numerele rationale a ~i b daca punctul M( a J2, b) este situat pe
graficul functiei f.
16. Consideram functiile f, g : JR----.; JR, f(x) = x - 2, g(x) = x.f3 - 2.J3 .
a) Aratati ca punctul de intersectie a graficelor functiilor f ~i g este situat pe Ox.
b) Reprezentati grafic functiile f ~i g ill acela~i sistem de axe xOy.
c) Determinati masura unghiului dintre graficele celor doua functii.

17. Consideram functiile f, g : JR----.; JR, f(x) = ~x + 1, g(x) = 2x + _!_.


2 2
a) Determinati coordonatele punctului de intersectie a graficelor functiilor date.
b) Calculati aria determinata de graficul functiei f, graficul functiei g ~i axa Oy.
c) Determinati valorile naturale ale lui x pentru care f(x) + 1 > g(x).
I H. Consideram functiile f, g : JR ----.; JR, f(x) = x - 4, g(x) = -x + 2. Notam cu A, B
punctele de intersectie dintre graficul functiei f ~i axele Ox, respectiv Oy ~i cu
C, D punctele de intersectie dintre graficul functiei g ~i Ox, respectiv Oy.
a) Reprezentati grafic functiile f ~i g In acela~i sistem de axe xOy.
b) Aratati ca triunghiurile OAB ~i OCD sunt isoscele.
c) Aratati ca BC ..l AD.

TEMA 7. Ecuatii.
, Sisteme de ecuatii.
, lnecuatii
,

nea I

I. Stabiliti valoarea de adevlir a propozitiei ,,3 este solutie a ecuatiei 6 - x = 1, x E N".


, Stabiliti valoarea de adevlir a propozitiei ,,-2 este solutia ecuatiei x + 3 = 1, x E N".

M at e mat i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 ~ 49
37. Giisiti x in f
3. Determinati care dintre elementele multimii {-1, 1, %} constituie solutie a

inecuatiei x-1,25 > 0, x E R c


4. Precizati care element al multimii {-3, 2, 3} nu este solutie a ecuatiei 2x 2
- 1= a) ~
=17,xER 1-
- . . a, b E
5 . G as1t1 l1Jl
astie , (2 , 1) sa- fiie so1ut1e
c 1,meat . a s1stemu
. 1m. {ax+ 2y = 4 .
.IN.
A.
3x+by = 4

Rezolvati urmiitoarele ecuatii:


Rezolvati urmii

6. x + 1 = 7, x E N; 7. t - 2 = -3, t E Z; .18. x - 3 < 1, x


8. 3,25 +a= 1,9, a E <Ql; 9. 13,2 - X = 0,65, X E <Ql; 10. 1,2x - 0,8 >
10. x . 3 = -6, x E Z; 11. (-8): t =-4, t E Z; 12. 6 - 2x < 4,
12. x: 1,1 = 3, x E IR; 13. 5 - 2x = 8, x E Z;
14. lxl < 3, x E
14. 2x + 7 = x - 2, x E Z; 15. 3(t + 1) - 2 = 16, t E IR;
16.-1<x2 <5,
16. 4x - (1 + 3x) = -9, x E IR; 17.11-3(x-2)=14,xE IR;
.
x Ill. Aflati n E N
18. x.J2=12, x E IR; 19. --1 =x,xE IR;
2
3 1 D .
20. - Z - - = 1 Z E if1"1.
1111. etermmat1
4 2 ' "'!>
21. !ti= 5, t E N;

22. !xi + 1 = 0, x E Z; 0. Determinat


23. 2lxl-1=11, x E Z \ N;
24. x 2 = 9, x E IR; 25.19-3a2 =7,aE IR; I. Aflati eel m

26. lx-21=7, x E IR; 27. Ix+ ll =!xi, x E IR;


l(llzolvati urmi
2
28. (x - 1) + l2x - 21 = 0, x E IR; 29. (x + 1)2 - x 2 = 5, x E IR;
2x-y = 1
30. x 2 + x = 6, x E Z; 31. x2 - 2x - 3 = 0, x E IR; . { y=3
32. 4x2 - 4x + 1 = 0, x E <Ql; 33. 2x2 + x + 1 = 0, x E R 3x-4y=
4
· { y=x+l
34. Giisiti m E IR astfel 'inciit ecuatiile 1 - 2(x + 1) = -5 ~ix - 6 = m sii fie echiva-
3x+y=5
lente.
' · {-3x+2y =
~II
2
35. Aflati a E IR astfel 'inciit _!_ sii fie solutie a ecuatiei ax - 3x + 1 = 0. x .
11 2 - +y=3
2
36. Giisiti x E <Ql astfel !neat 2x - 0,(3) E { ~, 1, i} . H.
{ ~-2y=-

50 -< T e m e r e c a p i t u I a t i v e
37. Giisiti x in fiecare dintre situatiile:
M s
c a x + 120

a) ~3-x b)
8
c) _...........,,._ __b
1-x~
a 11 b
A. 2-x B B c
MNllBC
Rezolvati urmiitoarele inecuatii:

.18. x - 3 < 1, x E N; 39. 5x > 30,15, x E Z;


10. 1,2x - 0,8 > 1,6, x E Z; 41. 2x - 3 > 1 + 3x, x E IR;
x
12. 6 - 2x < 4, x E Z; 43. - + 1 >-7,xE Z;
2
14. lxl < 3, x E N; 45. -3 < x - 2 < 1, x E IR;
16.-1<x2 <5, x E Z; 47.(x-2)(4-x)>O,xE Z.

. • 2 n+l
Ill. Aflati n E N daca - < - - < 1.
3 4
D . . l1Jl •• d • . . . . 2x -1 x a
1111. etermmat1 a E .IN., ~tun ca 1 este so1ut1e a mecuat1e1 - - + - :::;- .
3 2 6
0. Determinati solutiile 'intregi ale inecuatiei Jl6 + 2x < x JS+ J20 .
2 1
I. Aflati eel mai mic nurniir 'intreg care este solutie a inecuatiei x + < -1 .
-3
l(llzolvati urmiitoarele sisteme de ecuatii:

2x-y = 17.
. { y=3 '
53. {-x + 3Y = 11 .
x=-2 '
3x-4y=2 55. {-4 x+5y =17.
4 .
· { y=x+l ' x-y=2 ,
3x+y=5 57. {2x+3y = 5.
' · {-3x+2y = 7 ; -x+2y=8'
x .
- +y=3
2 5(x + y) - 2y = 5
H. ; 59. .
{ 3x - 2(x - y) = 1
{ ~-2y=-1

Matematica. Evaluarea Na1ionala 2015 »51


x- y = 2 {mx+3y = 0 13. Scazand 7
60. Aflati m, n E JR, ~tiind ca sistemele { ~i sunt echiva-
2x + y = 7 2x + ny = I valoarea J
lente. 14. Tata! are 3
a) Aflati v
Partea a II-a b) Peste c
15. Adina are
1. Rezolvati, in multimea JR, ecuatiile: a) Aflati v
b) Cu cati
3x-l 5x-2 11
a) - - - - - = - · b) 2(x + 3)2 -x(x -2) = (x -1) 2 +I;
4 7 14' 16. Aflata in

c) 2x + I = 2x + 5 . d) 2 = Ji+ JU avea. Ulte


3x - 2 3x+l ' 2.fi - Ji 2x - 3 suma pe c
2. Stiind ca I este solutie a ecuatiei x2 + mx - 3 = 0, aflati valoarea lui m ~i cealalta 17. Ce procen
solutie a ecuatiei. depus 600
3. Gasiti a, b E JR, ~tiind ca {x E JR I x2 +ax+ b = O} = {1, 2}. 18. impartind
dublul Jui
4. Fie expresia E(x) = x2 + 3x + 2.
19. in clasa n
a) Rezolvati, In multimea JR, ecuatia E(x) = 0. de a fi asc
b) Determinati valorile reale ale Jui m pentru care ecuatia E(x) = m are solutii ZO. Mama a p
reale. cu numiiru
c) Dati exemplu de x E JR\ Q pentru care E(x) E Q. pune Cate
mtr-o vazi
5. Determinati x, y E JR, ~tiind ca Ix+ 2y- 51+ px -y- I I= 0.
I. Lungimile
6. Se considera ecuatia 5x + 2y - 7 = 0. numerele
a) Pentru y = -4, aflati x.
b) Pentru x = 7, aflati y.
l2. Se consid
1111

c) Aratati ca (3 - 2t, St- 4), t E JR, este solutie a ecuatiei date. a) Rezolv
b) Aratati
d) Cate solutii, avand ambele componente numere naturale, admite ecuatia data?
c) Daca a
7. Rezolvati, in multimea JR, inecuatiile: Xi + x 2 +
3x-2 I x-5 I
a) ~4 - x; b)3(2x+ 1)-x~5x+7;
-3 TEM
c) (x + 2) 2 - x(x + 3) > x + 4; d) (x 2 + 2x + 3)(1 - 3x) ~ 0.
8. Gasiti cinci numere naturale consecutive, ~tiind ca suma dintre eel mai mic ~i eel Psrtea I
mai mare dintre numere este 100.
9. Suma dintre dublul unui numiir ~i jumatatea sa este 20. Care este numarul? I. Daca seg
10. Un depozit are 320 t de combustibil, iar un altul 180 t de combustibil. Din primul sau, aflati
depozit se livreaza 15 t zilnic, iar din al doilea, I 0 t zilnic. Dupa cate zile Daca PQ
cantitatea ramasa in primul depozit este de doua ori mai mare decat cantitatea aflati lung
ramasa in celalalt depozit? I, Daca A, B
11. Pretul cu TVA al unui produs este de 62 lei. Aflati pretul de fabricatie, ~tiind ca
l. Stiind ca
TVA-ul reprezinta 24% din pretul de fabricatie.
Pe dreapt

AB = ~
12. Dupa ce a parcurs 12 km, un turist a constatat ca mai are de parcurs _!_ din
7
BC 7
distanta initiala. Ce distanta a avut de parcurs turistul?

52 <;;( Te m e re c a p it u I at iv e
13. Scazand 7 din dublul numarului n ~i impartind rezultatul la 5, obtinem 11. Gasiti
valoarea Jui n.
14. Tata! are 35 de ani, iar varsta fiului sau, Ionel, este de cinci ori mai mica.
a) Aflati viirsta lui Ionel.
b) Peste cati ani viirsta tatalui va fi dublul varstei fiului siiu?
15. Adina are 16 ani, iar mama sa are cu 26 de ani mai mult.
a) Aflati varsta mamei Adinei.
b) Cu cati ani ill urma viirsta Adinei era de trei ori mai mica decat viirsta mamei sale?

16. Aflata in vacanta, Andreea a cheltuit pentru un suvenir ~ din suma pe care o
5
avea. Ulterior, a constatat ca i-au ramas cu 2 lei mai mult decat jumatate din
suma pe care o avea. Ce suma a cheltuit Andreea pe suvenir?
17. Ce procent reprezinta dobiinda anuala oferita de o banca, daca o persoana a
depus 6000 lei ~i a primit lnapoi, dupa un an, 6480 lei?
18. impartind pe a lab, obtinem catul 3 ~i restul 4. Aflati numerele, daca suma dintre
dublul Jui a ~i b este 43.
19. in clasa noastra sunt 27 de elevi. Cate fete ~i cati baieti sunt, daca probabilitatea
de a fi ascultata la ora o fata este egala cu 0,(6)?
ZO. Mama a primit de ziua ei un buchet de trandafiri 'in care numiirul florilor era egal
cu numiirul anilor impliniti. Aflati cati ani a implinit mama, ~tiind ca atunci cand
pune Cate 5 trandafiri intr-O vaza, ii raman 6 flori, iar cand pune Cate 7 trandafiri
mtr-o vazii, ii ramane una cu numai 3 trandafiri.
I. Lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic cu ipotenuza 5 sunt exprimate prin
numerele x + 5 ~i 2 - x, unde x E (-4; 1). Se cere x.
l2. Se considerii ecuatia x2 - x - a( a - 1) = 0, a E R
a) Rezolvati ecuatia pentru a = 0.
b) Aratati ca ecuatia are doua solutii reale pentru orice valoare a lui a.
c) Daca a este un numar intreg ~i x 1, x2 sunt solutiile ecuatiei, aratati ca numiirul
Xi + x 2 + x 1x 2 este intreg impar.

TEMA 8. Unghiuri. Triunghiuri. Patrulatere


Psrtea I

I. Daca segmentul AB are lungimea egala cu 20 cm, iar punctul P este mijlocul
sau, aflati lungimea segmentului PB.
Daca PQ = 6 cm, iar punctul R este simetricul punctului P fata de punctul Q,
aflati lungimea segmentului PR.
I, Daca A, B, C sunt puncte coliniare, AC = 2 cm ~i AB = 6 cm, aflati BC.
l. Stiind ca CE [AB], AB= 3AC, iar BC= 10 cm, aflati AC.
Pe dreapta d se considera punctele A, B, C (in aceasta ordine ), astfel in cat

AB = ~ ~i AC = 18. Aflati lungimea AB.


BC 7

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 O1 5 ~ 53
6. Stiind ca M E [AB], punctele N ~i P sunt mijloacele segmentelor [AM], res- 30. Daca M e
pectiv [MB] ~i PN = 20 cm, determinati lungimea segmentului [AB]. = 12 cm, d
7. Stabiliti ordinea punctelor coliniare A, B ~i C pe dreapta d, cunoscand ca AB= 1, 31. in triungh
AC= 4, iar BC= 5. BC.
8. Aflati raportul lungimilor a doua segmente congruente. 32. Lungimea
9. Daca m(<A) = 35°, determinati masura complementului sau. Aflati peri
33. Un triung
10. Daca masura suplementului unghiului <0 este de 100°, aflati masura unghiului
inaltimii c
<0. J4. Daca pun
11. Suplementul complementului unui unghi are masura egala cu 120°. Aflati masu- dreptungh
ra unghiului. 12 cm, afl
12. Aflati masura unghiului congruent cu suplementul sau. .35. Fie P, Q,
13. Stiind ca [AM este bisectoarea unghiului 1.:BAC, iar m(<f.:MAC) = 30°, determi- ghiului AB
nati m(<BAC). J6. Trei dintr
14. Aflati masura unghiului format de acele unui ceasornic care arata ora 14:00. respectiv
15. Cunoscand ca [AM este bisectoarea unghiului <BAC, [AN este bisectoarea n. Determina
unghiului <CAM, iar m(<f.:MAN) = 20°, aflati m(<BAC). proportion
16. Stiind ca 1.:BAC ~i <CAD sunt unghiuri adiacente complementare, iar m(<f.:BAC) = 18. in paralel
lalte ungh
= 2_ m(<CAD), aflati m(<CAD). '9.Daca MN
4
unghiurilo
17. Precizati valoarea de adevar a propozitiei: ,,Doua unghiuri care au acela~i viirf ~i
40. Paralelogr
o latura comuna sunt unghiuri adiacente".
paralelogr
18. Fie [AM ~i [AN bisectoarele unghiurilor adiacente <BAC, respectiv <CAD.
U. in paralel
Stiind ca m(<BAD) = 100°, aflati m(<MAN). gimile lat
19. Stiind ca doua dintre cele patru unghiuri formate la intersectia a doua drepte 12. ln dreptun
concurente au masurile de 2x + 20°, respectiv x + 40°, determinati valoarea lui x. IJ. La 1 m di
20. Cunoscand ca in triunghiul ABC: ME [AB], NE [AC], MN II BC, m(<AMN) = nile de 60
= 3x-10°, iar m(<ABC) = x + 50°, determinati valoarea lui x. 14. Aflati per
21.in triunghiul ABC cunoa~tem m(<A) = 20°, iar m(<B) = 3 · m(<C). Determinati 5
- d"m 1-at1
m(<C). 4
22. Precizati eel mai mic unghi al triunghiului ABC, daca AB = 5, AC= 4, iar BC = 6. I~. Daca ABC
23.Fie AD 'inaltime in triunghiul ABC, D E [BC]. Daca m(<ABC) = 75°, lh. Determin
determinati m( <BAD). 17. Daca STA
24. Stiind ca I este centrul cercului 'inscris in triunghiul ABC, iar m(<BAC) = 40°, IK. Aflati lun
determinati m(1.:BIC). == 120° ~i
=
25. Daca MBC Af>QR, iar m(<f.:B) = 67°, determinati m(<Q). I''· Gasiti per
=
26. Precizati natura triunghiului in care este adevarata relatia MBC Af3CA. II. Daca peri
I. Un patrat
27. Un unghi exterior al unui triunghi isoscel are masura de 80°. Aflati masura unui
unghi alaturat bazei. 5 cm, resp
28. Determinati perimetrul triunghiului ABC, cunosciind ca AB = AC = 10 cm ~i . Daca AB
m(<BAC) = 60°. masurile c
29. Doua dintre laturile unui triunghi isoscel au lungimile egale cu 3 cm, respectiv I. Un trapez
6 cm. Aflati perimetrul triunghiului. unghi?
I. Un trapez

54 .;;( Te me recapitulative
30. Daca M este mijlocul laturii [BC] a triunghiului echilateral ABC ~i AB + MB =
= 12 cm, determinati lungimea laturii triunghiului.
31. in triunghiul ABC cunoa~tem: m(<f.:B) = 30°, m(-t::C) = 60° ~i AC= 6 cm. Aflati
BC.
32. Lungimea unei linii mijlocii a unui triunghi echilateral este egala cu 10 cm.
Aflati perimetrul triunghiului.
33. Un triunghi dreptunghic isoscel are ipotenuza egala cu 21 cm. Aflati lungimea
inaltimii corespunzatoare ipotenuzei.
J4. Daca punctele M ~i N sunt mijloacele catetelor AB ~i AC ale triunghiului
dreptunghic ABC, MN = 5 cm, iar perimetrul triunghiului AMN este egal cu
12 cm, aflati perimetrul patrulaterului BCNM.
.35. Fie P, Q, R mijloacele laturilor triunghiului ABC. Stiind ca perimetrul triun-
ghiului ABC este egal cu 18 cm, determinati perimetrul triunghiului PQR.
J6. Trei dintre unghiurile unui patrulater convex au masurile egale cu 50°, 60°,
respectiv 100°. Aflati masura celui de-al patrulea unghi.
n. Determinati masurile unghiurilor unui patrulater convex, ~tiind ca sunt direct
proportionale cu numerele 1, 2, 5 ~i 10.
18. in paralelogramul AB.CD cunoa~tem m(<A) = 50°. Determinati masurile celor-
lalte unghiuri.
'9.Daca MNPQ este paralelogram, iar m(<f.:M) - m(<N) = 20°, aflati masurile
unghiurilor.
40. Paralelogramul RSTU are RS = 2,1 cm ~i ST = 4,3 cm. Aflati perimetrul
paralelogramului.
U. in paralelogramul ABCD cunoa~tem ca {AB, AD} i.p. {0,5; 0,(3)}. Aflati lun-
gimile laturilor, daca perimetrul paralelogramului este egal cu 20 cm.
12. ln dreptunghiul ABCD, de centru 0, cunoa~tem CO= 10 cm. Aflati AC + BD.
IJ. La 1 m distanta de fiecare dintre laturile unui teren dreptunghiular cu dimensiu-
nile de 60 m, respectiv 80 m se construie~te un gard. Aflati lungimea gardului.
14. Aflati perimetrul unui dreptunghi aviind latimea de 20 dm ~i lungimea egala cu
5
- d"m 1-at1me.
.
4
I~. Daca ABCD este un romb in care m( <ACD) = 15°, aflati m( <ABC).
lh. Determinati perimetrul rombului aviind latura de lungime 1,2 dm.
17. Daca STAR este un romb in care ST= TR, aflati m(<SAT).
IK. Aflati lungimea diagonalei AC a rombului ABCD, cunosciind ca m( <BCD) =
== 120° ~i perimetrul rombului este egal cu 80 cm.
I''· Gasiti perimetrul patratului aviind lungimea laturii egala cu Jfi. cm.
II. Daca perimetrul unui patrat este egal cu 100 mm, aflati lungimea laturii.
I. Un patrat are perimetrul egal cu perimetrul dreptunghiului aviind dimensiunile de
5 cm, respectiv 8 cm. Gasiti lungimea laturii patratului.
. Daca ABCD este un trapez, AB II CD, m(<A) = 50°, iar m(<C) = 110°, aflati
masurile celorlalte unghiuri.
I. Un trapez dreptunghic are un unghi de 80°. Care este masura celui de-al patrulea
unghi?
I. Un trapez isoscel are un unghi de 40°. Aflati masurile celorlalte unghiuri.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a l i o n a I a 2 0 1 5 ~ 55
55. Gasiti lungimea liniei mijlocii a unui trapez, ~tiind ca bazele au lungimile de H. Fie ABC u
12 cm, respectiv 0,8 dm. = 120°. Pe
56. Gasiti baza mica a unui trapez, cunoscand ca lungimea bazei este 28 cm ~i .
lungimea liniei mijlocii este 20 cm. [BC] in pu
57. $tiind ca un trapez are baza mica de 30 cm ~i baza mare de 40 cm, aflati lungi-
mea segmentului care une~te mijloacele diagonalelor. •1. Fie [BM b
58.in patrulaterul convex ABCD cunoa~tem m(<A) = 60°, m(<B) = 80°, m(<D) = BC, NE [A
= 120°. Precizati valoarea de adevar a propozitiei: ,,ABCD este trapez''. rn. Fie un triu
59.Daca ABCD este un trapez dreptunghic, m(<A) = m(<D) = 90°, CD= 6 cm, $tiind ca p
AD= 8 cm ~i m(<B) = 45°, aflati AB. a) demonst
b) aratati c
60.in trapezul isoscel ABCD, AB II CD, AB> CD, cunoa~tem m(-i::A) = 60°, AB=
i i. Fie MBC
= 18 cm ~i AD = 10 cm. Aflati perimetrul trapezului.
=AD= 10
Partea a II-a ME [AB]:
a) demonst
1. a) Desenati dreapta AC, precum ~i punctele B ~i D, astfel incat B E [AC], iar b) aflati lu
D~ AC. 12. Daca MB
b) Daca [BM este bisectoarea unghiului <ABD, iar [BN este bisectoarea unghiu- m(<B) = 2m
lui illBC, aratati ca BM 1- BN. a) determin
2. Fie <t::Oi, <0 2 , <0 3, <0 4 , <0 5 cinci unghiuri formate in jurul punctului 0, b) demons
numerotate in sensul deplasarii acelor de ceasomic. Determinati masurile lor, Lt Fie ABCD
~tiind ca fiecare, incepand cu al doilea, are masura cu 10° mai mare decat mijloacele
precedentul. a) demons
A D b) aflati pe
3. Se considera MBC, iar D este simetricul punctului B
fata de mijlocul segmentului AC.
a) Demonstrati ca [DC] = [AB]. ~B c
14. Pe laturile
!neat [BN]
b) Demonstrati ca AD II BC. a) Demons
A
4. Se considera MBC, iar D este simetricul punctului A b) Demons
fata de dreapta BC. c) Demons
i !Ii. Pe o placu
a) Demonstrati ca [AC]= [DC].
geometric
b) Demonstrati ca [CB este bisectoarea unghiului <ACD. B ( p >C respectiv A
5. Pe ipotenuza BC a triunghiului dreptunghic ABC se
a) Demons
considera punctul P, iar punctele Q ~i R sunt
b) Daca B
simetricele punctului P fata de AB, respectiv AC. D
a) Demonstrati ca AP= AQ. ic1. Fie ABCD
b) Demonstrati ca AQ = AR. este mijloc
c) Demonstrati ca punctele R, A ~i Q sunt puncte coliniare. A a) Aflati p
6. Fie [AD bisectoarea unghiului <BAC in triunghiul ABC, b) Aflati p
c) Demon
D E [BC]. $tiind ca DM II AB, M E [AC], DN II AC,
NE [AB], demonstrati ca [AM] = [AN]. d) Demon
. Pe latura
7. Se considera MBC in care m(<BAC) = 90°, m(<C) =
!neat m(<D
= 2 · m( <B). $tiind ca punctul N este mijlocul laturii BC, iar
B D c a) demons
[CM este bisectoarea unghiului <ACB, ME [AB]:
b) demons
a) aflati masurile unghiurilor <B ~i <C;
c) demons
b) demonstrati ca Af3MN = ~CMA.

56 ~ Teme r e c a p it uI at iv e
A
H. Fie ABC un triunghi obtuzunghic isoscel cu m( <BAC) =
= 120°. Perpendiculara in A pe AB intersecteaza latura
. MC .
[BC] in punctul M. Aflati - .
BC B M C
•1. Fie [BM bisectoarea unghiului <B in MBC. Daca MN II
BC, NE [AB], demonstrati ca ~BMN este triunghi isoscel.
rn. Fie un triunghi oarecare ABC, iar [AM bisectoarea unghiului <BAC, ME [BC].
$tiind ca paralela prin C la AM intersecteaza dreapta AB in punctul N:
a) demonstrati ca <MAC= <ANC;
b) aratati ca triunghiul NAC este isoscel.
i i. Fie MBC ~i MBD doua triunghiuri isoscele (AB = AC = A
=AD= 10) cum(<CAB)= m(illAB) = 30°. Daca CM 1- AB,
ME [AB]:
a) demonstrati ca DM 1- AB;
b) aflati lungimea segmentului CM. c D
12. Daca MBC este un triunghi isoscel avand baza BC ~i
m(<B) = 2m(<A), iar [BM este bisectoarea <ABC, ME [AC]: B
a) determinati masurile unghiurilor triunghiului ABC;
b) demonstrati ca Af3MC este isoscel.
Lt Fie ABCD un patrulater convex in care AC + BD = 40 cm. Daca M, N, P, Q sunt
mijloacele laturilor AD, AB, BC, respectiv CD:
a) demonstrati ca MNPQ este paralelogram;
b) aflati perimetrul paralelogramului MNPQ.
14. Pe laturile AB ~i CD ale unui romb ABCD se aleg punctele N, respectiv M astfel
!neat [BN] = [DM]; notam AC n BD = {0}.
a) Demonstrati ca [DN] =[BM].
b) Demonstrati ca [ON]= [OM].
c) Demonstrati ca punctele M, 0 ~i N sunt coliniare.
i !Ii. Pe o placuta de faianta avand forma dreptunghiului ABCD este obtinut un model
geometric prin unirea mijloacelor M, N, P ~i Q ale laturilor CD, BC, AB,
respectiv AD.
a) Demonstrati ca MNPQ este un romb.
b) Daca BD = 52 cm, aflati perimetrul rombului.

~
ic1. Fie ABCD un trapez isoscel, AB II CD, AB = 2CD. Punctul M
este mijlocul bazei AB, AD= 12 cm, iar m(<DAB) = 60°.
a) Aflati perimetrul triunghiului MAD. A M B
b) Aflati perimetrul trapezului ABCD.
c) Demonstrati ca [AC este bisectoarea unghiului <BAD.
d) Demonstrati ca BC 1- AC. .

~
. Pe latura DC a patratului ABCD se considera punctul R astfel
!neat m(<DAR) = 22°30'. $tiind ca AR n BD = {S}:
a) demonstrati ca WRS este isoscel;
b) demonstrati ca [AS]= [CS];
A B
c) demonstrati ca BD =DA+ DR.

M ate m at i c a. Ev a I u a re a N at i o n aI a 2 O1 5 ~ 57
18. 0 foaie de hfutie are forma dreptunghiului ABCD, cu AB = D Q p c (1. Distanta di
= 18 cm, iar BC = 12 cm. Consideram RE [AD], cu AR= ~-- .·· o hartii prin
=RD, ~i P, Q E [DC] astfel meat DQ = QP =PC. R .. / · ....
a) Precizati natura triunghiului RQD. ./ '·· .. Consideram
b) Demonstrati ca AQPB este un trapez isoscel A B
.
ortodiagonal. MN II BC,
19. Un cetatean are un teren in forma de triunghi echilateral, cu latura de 20 m. El i~i
propune sa planteze cinci copacei. Aratati ca, oricum ar proceda, vor exista doi K. Fie un triu
copacei cu distanta dintre ei eel mult egala cu 10 m. AC = 50 cm
20. 0 foaie de hiirtie are forma unui triunghi ABC cu AB = 3 dm ~i BC = 7 dm. '>. Consideriim
Indoind convenabil aceasta foaie, putem face in a~a fel incat paqile sa se Calculati lu
suprapuna perfect. Determinati lungimea laturii AC. I 0. Fie un triu
21. Pe o masa de biliard in forma dreptunghiulara ABCD, D c
bila alba se afla in punctul M. Dupa lovirea sa, ea / I MN II BC ~
intiilne~te latura AB a mesei in punctul P, dupa care M
11. Un triungh
atinge o bila colorata aflata in punctul N . Se ~tie ca mijloacele
<MPA=-t::NPB. A B 12. Un triungh
a) Demonstrati ca punctele M, P, S sunt coliniare, unde segmentulu
S este simetricul punctului N fata de AB. S 13.Fie ABC u
b) Stiind ca Q este un punct de pe AB diferit de P, centrul de
aratati ca MP + PN < MQ + QN (deci bila alba se deplaseaza pe un traseu lungimea s
minimal).
14. Determina
IS. Calculati a
TEMA 9. Asemanare. Relatii
, metrice
16. Se conside
marimea u
Partea I 17. Fie ABC
AB=.!.. .
1. Pe segmentul AB, AB = 20 cm, se considera punctul M astfel meat AM = 4 cm. DE 4
triunghiulu
Aflati valoarea raportului AM .
MB IK. Triunghiur

11
2. Fie trei puncte coliniare A, B, C astfel incat B E (AC) ~i AB =..:. Aflati AB = .!.. .
MN 3
BC 2
lungimea segmentului AC, ~tiind ca AB = 5 dm. de 4 cm2 •
11l i
1>. Se conside
1

3. Punctele M, N, P sunt coliniare, NE (MP), MP= 24 m ~i MN= 2-.


Determinati
NP 3 astfel incat
lungimea segmentului MN.
4. Un drum in linie dreaptii de la Bucure~ti la Pite~ti are 120 km. Un ~ofer care pleacii 0. Fie un triu
=-t::ABC.
din Bucure~ti spre Pite~ti se opre~te la un popas, dupa ce a parcurs ~ din drum. La segmentul
5
l.Considera
ce distanta de Pite~ti se afla popasul?
Aflati lung
5. Seara unei haqi este de 1 : 200 000. Ce lungime, exprimata in centimetri, va avea
pe harta un drum drept de 24 km? 2. Fie triungh
lui [MN] .

58 <;{ T e me r e c a p i t u Ia t i v e
(1. Distanta dintre doua localitati este de 5 km. Cele doua localitati se reprezinta pe
o hartii prin puncte situate la distanta de 40mm. Aflati scara hiirtii.

Consideram un triunghi ABC ~i un punct M E (AB) astfel incat AM=.!... Fie


AB 5

MN II BC, N E (AC). Gasiti valoarea raportului AC .


AN
K. Fie un triunghi ABC, D E (AB), E E (AC), DE II BC. Daca AD : DB = 2 : 3 ~i
AC = 50 cm, determinati lungimea segmentului AE.
'>. Consideriim un triunghi ABC ~i punctele M E (AB), N E (AC) astfel incat MN II BC.
Calculati lungimea lui [AC], ~tiind ca AM = 3 cm, MB = 5 cm ~i AN== 9 cm.
I 0. Fie un triunghi ABC ~i punctele M E (AB), N E (AC) ~i P E (BC) astfel inciit

MN II BC ~i NP II AB . ~aca
AM = .!.., calculati CP.
MB 2 PB
11. Un triunghi are perimetrul de 14 cm. Gasiti perimetrul triunghiului determinat de
mijloacele laturilor sale.
12. Un triunghi ABC are mediana din A egala cu 12 dm. Calculati lungimea
segmentului AG (G este centrul de greutate al triunghiului ABC).
13.Fie ABC un triunghi dreptunghic cu m(<A) = 90° ~i BC= 60 cm. Daca G este
centrul de greutate al triunghiului ABC, iar M este mijlocul Jui [BC], aflati
lungimea segmentului GM.
14. Determinati lungimea liniei mijlocii a unui trapez cu bazele de 3 m ~i 27 m.
IS. Calculati aria unui trapez cu inaltimea de 4 cm ~i linia mijlocie de 16 cm.
16. Se considera doua triunghiuri ABC ~i DEF astfel incat -t::ABC - Af)EF. Aflati
marimea unghiului F, ~tiind ca m(-t::A) = 50° ~i m(-t::B) = 45°.
17. Fie ABC ~i DEF doua triunghiuri asemenea, avand raportul de semanare
AB=.!.. . Determinati perimetrul triunghiului DEF, ~tiind ca perimetrul
DE 4
triunghiului ABC este de 12 m.
IK. Triunghiurile ABC ~i MNP sunt asemenea. Raportul lor de asemiinare este
AB = .!.. . Calculati aria triunghiului MNP, ~tiind ca aria triunghiului ABC este
MN 3
de 4 cm2 •
1>. Se considera un triunghi ABC cu BC= 25 cm ~i punctele DE (AB), EE (AC)
1

astfel incat DE II BC ~i AD=~. Aflati lungimea segmentului DE.


DB 3
0. Fie un triunghi ABC ~i punctele D E (AB), E E (AC) astfel incat -t::AED =
=-t::ABC. Daca AD= 3 cm, AB = 12 cm ~i AE = 4 cm, determinati lungimea
segmentului AC.
l.Consideram un triunghi ABC cu m(-t::A) = 90°, AB= 10 cm ~i AC= 24 cm.
Aflati lungimea Jui [BC].
2. Fie triunghiul MNP cu m( </:N) = 90°, MP = 25 cm ~i NP = 20 cm. Gasiti lungimea
lui [MN] .

Mate mat i ca. Ev a I u are a Na ii on a I a 2 0 r5 ~ 59


23. Determinati lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic isoscel, ~tiind ca una 1<1. Determin
dintre catetele sale are lungimea de 6 cm. = 90°, AB
24. Un triunghi dreptunghic isoscel are ipotenuza de 4 cm. Aflati lungimea uneia 17. Intr-un tr
dintre catete. 9 cm ~i 1
25. Un triunghi ABC are: m(i:B) = 90°, m(i:C) = 30° ~i AB = 5 cm. Determinati
IH. intr-un tr
proiectiei
lungimea lui [BC].
respective
26.Consideram un triunghi ABC cu m(i:A) = 90°, m(i:B) = 60°, BC= 8 m. Aflati 49. Fie ABC
lungimea laturii AC.
distanta d
27. Calculati lungimea lnaltimii unui triunghi echilateral cu latura de 12 cm. O.Fie ABC
28. Calculati perimetrul unui triunghi echilateral, ~tiind ca una dintre inaltimile sale proiectiil
are lungimea de 3J3 dm. segmentu
29. Un triunghi isoscel ABC are AB = AC = 5 cm ~i BC = 6 cm. Determinati t. Triunghiu
lungimea inaltimii din A. cosB.
30. Triunghiul MNP, cu MN= MP, are NP= 16 m ~i MQ = 6 m (unde MQ l. NP, 2.Consider
Q E NP). Aflati lungimea lui [MP]. Determin
31. Determinati lungimea diagonalei unui patrat cu latura de 2J2 m. .t Dreptung
32. 0 curte in forma de patrat are diagonala de 12J2 m. Aflati lungimea gardului ~4. Triunghiu
care imprejmuie~te curtea. Calculati
33. Aflati lungimea diagonalei ecranului unui televizor in forma de dreptunghi cu
dimensiunile de 120 cm ~i 80 cm. 5. Fie triun
34. Un dreptunghi are diagonala de 39 cm ~i lungimea de 36 cm. Determinati
latimea dreptunghiului. perimetru
35. Diagonalele unui dreptunghi au lungimile de 10 cm ~i formeaza un unghi de 60°. 116. Fie triung
Calculati perimetrul dreptunghiului. Aflati ma
36. Un paralelogram ABCD are AD l. BD, AB = 5 cm ~i AD = 3 cm. Aflati
lungimea diagonalei AC. 7.Fie un tr
37. Determinati lungimea unei laturi a unui romb cu diagonalele de 6 cm ~i 8 cm.
Calculati
38. Un trapez dreptunghic ABCD are AB II CD, AD l. DC, AD = 4 m, AB = 10 m ~i H. Calculati
DC= 7 m. Aflati lungimea laturii BC.
BC = 8 c
39. Fie ABCD un trapez cu AB II CD, m(ffi) = 90°, AB> CD, AD= 8 cm, DC= 2 cm
~i BC= 10 cm. Determinati lungimea diagonalei BD. 1J. Fie ABC
40. Aflati lungimea inaltimii unui trapez isoscel cu bazele de 10 cm ~i 4 cm ~i
laturile neparalele egale cu 5cm. dreptung
41. Un trapez isoscel ABCD (AB II CD) are AB= 12 dm ~i AD= DC= CB= 6 dm. 1111. Calculati
Aflati lungimea diagonalei AC.
42. Fie ABCD un trapez isoscel cu AB II CD, AD =BC, AB = 12 cm, DC = 6 cm ~i /'(lrtea a II-a
DE= 4 cm (DE l. AB, E E AB). Determinati lungimea laturii AD.
43. Aflati masura unghiului A al triunghiului ABC, ~tiind ca AB= 12 cm, AC= 16 cm I. Fie ABC
~iBC = 20 cm. = 12 cm
44. Consideram triunghiul ABC cu AB = J3 m, BC = 2J3 m ~i AC = 3 m. Aflati astfel !ne
masura unghiului C. a) Calcul
45. Determinati masura unghiului B al triunghiului ABC, ~tiind ca AB = AC = 7 cm b) Aratat
~i BC= 7J2 cm. c) Aratat
111

I
60 4'. T e m e r e c a p it u I a t i v e

II
1<1. Determinati lungimea inaltimii din A a triunghiului ABC, ~tiind ca m( i:BAC) =
= 90°, AB = 6 cm, AC = 8 cm ~i BC = 10 cm.
17. Intr-un triunghi dreptunghic, lungimile proiectiilor catetelor pe ipotenuza sunt de
9 cm ~i 16 cm. Aflati lungimea inaltimii corespunzatoare ipotenuzei.
IH. intr-un triunghi dreptunghic, lungimea ipotenuzei este de 50 cm, iar lungimea
proiectiei unei catete pe ipotenuza este de 18 cm. Aflati lungimea catetei
respective.
49. Fie ABCD un romb cu AC = 6 cm, BD = 8 cm ~i {0} = AC n BD. Calculati
distanta de la 0 la AB.
O.Fie ABCD un dreptunghi cu AB= 20 cm ~i AD= 15 cm. Notam cu E ~i F
proiectiile punctelor D, respectiv B pe diagonala AC. Aflati lungimea
segmentului EF.
t. Triunghiul ABC are: m(i:B) = 90°, BC= 13 cm ~i AC== 5 cm. Calculati sin B ~i
cosB.
2.Consideram un triunghi ABC cu m(i:A) = 90°, AB = 6 cm ~i sin C = 0,6.
Determinati lungimea laturii BC.
.t Dreptunghiul ABCD are AB= 6 cm ~i BC= 4 cm. Calculati tg( 4'.ABD).
~4. Triunghiul dreptunghic ABC (m(ffi) = 90°) are BC = 3 cm ~i AB = 1 cm.
Calculati ctgC.
5. Fie triunghiul ABC cu m(i:A) = 90°, tgB = _!3_ ~i cosBC = 13 cm. Calculati
5
perimetrul Jui ABC.
116. Fie triunghiul ABC cu m(ffi) = 90°, AB= a cm ~i AC= aJ3 cm, unde a> 0.
Aflati masura unghiului B.
7.Fie un triunghi ABC cu m(ffi) = 90°, mediana AM = 15 cm ~i cosB = ~
5
Calculati perimetrul triunghiului.
H. Calculati tangenta unghiului B al triunghiului ABC, ~tiind ca AB = AC = 5 cm ~i
BC = 8 cm.
1J. Fie ABCD un dreptunghi cu BD = 26 cm ~i sin(i:DBC) = 2. Aflati perimetrul
13
dreptunghiului.
1111. Calculati: sin30°cos45° - sin 45°cos60°.

/'(lrtea a II-a

I. Fie ABC un triunghi dreptunghic cu m(ffi) = 90°, AB=


c
= 12 cm, AC = 9 cm ~i punctele D E (AB), E E (AC)
astfel !neat AD = 3 cm ~i AE = 4 cm.
a) Calculati perimetrul patrulaterului BCED.
b) Aratati ca MED ~ MBC.
=
c) Aratati ca 4'.AED 4'.ABC. A D B

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~6 1


2. Trei localitati A, B, C sunt legate prin drumurile (in linie I!. Un teren
dreapta) AB, BC, CA. Se ~tie ca AB = 4 km, BC = 3 km ~i AB A CEB; E
J_ BC. Din mij locul D al drumului AB se construie~te o E AB= 10
scurtatura pana la AC, DE<. AC, E E AC. a) Calc
D BCE.
a) Aratati ca AA.DE - AA.CB.
b) Aflati distanta dintre D ~i E. b) Calcu
c) Calculati cu cat este mai scurt drumul de la D la C prin E mijlocu
deciit drumul de la D la C prin B. B
c c) Aflat
3. Un trapez isoscel ABCD cu AB II CD are m(<.D) = 135°, ''· Conside

1111
AD = 4.J2 m ~i DC = 4 m.
a) Aflati lungimea iniiltimii trapezului.
b) Calculati perimetrul lui ABCD.
c) Daca {O} o:= AC n BD, determinati valoarea raportului
AO
5
A B
~i un pu

a) Deter
b) Aflat
c) Deter
I0. Un topo
oc C situa

AB = 24 dm ~i AD = 16 dm. Din punctul E, mijlocul lui


[AD] este lansata o bila care atinge manta AB in F ~i apoi
ajunge in C. Se ~tie ca <.AFE <.BFC.
a) Aratati ca AA.FE - ABFC.
=
E
D
c=zJ
4. in figura alaturata este schita unei mese de biliard ABCD, un dreptunghi cu
c
determi
unde D
a) Arata
b) Calcu
c) Deter
b) Aratati ca AF = 8 dm. i i. Un tere
B
c) Aratati ca <.EFC = 90° ~i calculati lungimea drumului A F ~i latim
parcurs de bila din E piina in C. sustinut
5. Un teren are forma unui dreptunghi ABCD, cu AC = 24 dam ~i m(<AC, BD) = 60°, a:) Arata
AB> BC. in mijlocul F al laturii AB se afla o f'antiina. D C metri.
~i
a) Aratati cii BC = 12 dam AB = 12J3 dam. ~ 600
b) Aflat
c) Care
b) Determinati lungimea minima care trebuie sa o aiba un
i 2. Fie AB
furtun de irigat astfel inciit acesta sa ajunga de la fiintiina la .
astfel in
orice punct al terenului. A F . B

&
a) Arat
c) Daca {E} = BD n CF, aflati lungimile segmentului BE.
6. Fie un triunghi ABC cu AB = AC = 10 cm, BC = 12 cm ~i A triungh
b) Calc
AD l_ BC,D E BC. c) Dete
a) Aflati lungimea inaltimii AD.
b) Determinati distanta de la B la AC. E i \.Fie un p
c) Fie un puncfE E AD ~i EF J_ AC, FE AC. Determinati a) Calc
lungimea segmentului EF, ~tiind ca EF = ED. B
D c b) Aflat
7. Fie un triunghi dreptunghic ABC cu catetele AB = 15 m ~i c) Dete
~ = Wm. B i•I. Fie AB
a) Aflati lungimea ipotenuzei BC. ~ a) Aflat
b) Calculati cea mai mica distanta de la A la un punct situat b) Dete
peBC. c) Arat
c) Determinati lungimile proiectiilor catetelor pe ipotenuza A c cste ma
(BD ~iDC) .

62 ..: T e me r e c a p i t u I at i v e
I!. Un teren, in forma de dreptunghi ABCD, este impaqit in trei parcele ADE, DEC,
CEB; E E (AB) ~i BE : AE = 1 : 4. Se ~tie ca AD= 4 dam ~i ~
AB= 10 dam.
a) Calculati perimetrul fiecareia dintre parcelele ADE ~i / ---- --- "
BCE. / "
b) Calculati lungimea drumului A-M-N-B, ~tiind ca M este A EB
mijlocul lui [DE] ~i Neste mijlocul lui [CE].
c) Aflati masura unghiului DEC.

~r2:
''· Consideram un dreptunghi ABCD, cu AB= 4 cm ~i BC= 6 cm
~i un punct E E (DC), D E = x cm. Fie M mijlocul lui BC.

a) Determinati m( <.AED), ~tiind ca x = 2J3.


b) Aflati, in functie de x, lungimea segmentului EM.
c) Determinati x astfel in cat AM J_ ME.
I0. Un topograf vrea sa determine dis tan ta dintre doi pomi B ~i

~
C situati de o parte ~i de alta a unui iaz. Topograful
determina: AB= 300 m, m(<.CAD) = 60°, m(<.BAC) = 90°,
unde D este proiectia lui A pe BC.
a) Aratati ca m(<.ABD) = 60°.
b) Calculati lungimea segmentului AD.
c) Determinati distanta dintre pomii B ~i C.
i i. Un teren dreptunghiular cu diagonala de 100 de metri are raportul dintre lungime
~i latime egal cu 4 : 3. Terenul se imprejmuie~te cu trei riinduri de siirma,
sustinuta de stiilpi aflati la distanta de 4 m unul de altul.
a:) Aratati ca lungimea terenului este de 80 de metri, iar latimea este de 60 de
metri.
b) Aflati numarul stiilpilor.
c) Care este lungimea totala a siirmei folosite? DM c

ES]
i 2. Fie ABCD un patrat cu latura de 4 cm ~i M un punct pe (DC)
astfel inciit DM = 1 cm.
a) Aratati ca 13, 1 < g>ABM < 13,2, unde g>ABM este perimetrul
triunghiului ABM, exprimat in centimetri.
A B
b) Calculati aria triunghiului ABM.
c) Determinati distanta de la A la dreapta MB.
i \.Fie un paralelogram ABCD cu AB= 8 cm, AD= 6 cm ~i m( <.BAD)= 60° .
a) Calculati lungimea inaltimii DE, E E AB ~i ce a segmentului AE.
b) Aflati lungimea diagonalei BD.
c) Determinati lungimea diagonalei AC.
i•I. Fie ABCD un romb cu AB= 6 cm ~i m(<.BAD) = 60°.
a) Aflati lungimea diagonalei BD.
b) Determinati distanta de la punctul A la dreapta BC.
c) Aratati ca distanta dintre oricare doua puncte situate in interiorul rombului
cste mai mica deciit 12 cm.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a 1i o n a I a 2 O1 5 > 63
11 15. Pe laturile unei gradini ABCD, in forma de patrat cu latura de 300 m, se
111 considera punctele M E (AB), N E (BC), P E (CD), Q E (DA), D P C
astfel incat MB = NC= PD = QA= 100 m. D N Psrtea I
a) Calculati lungimile segmentelor MP, MN, NP.
b) Aratati ca m( <IMNP) = 90°. Q 1. Aflati a
c) Aflati cat costa sa acoperim cu gazon suprafata MNPQ, A Z.. Daca ar
MB
~tiind ca 1 m de gazon costa 0,8 lei.
2
determi
16. Andrei a construit un zmeu din hartie ABCD cu proprietatile: BCD este triunghi .I. In triung
echilateral cu latura de 60 cm, iar BAD este triunghi dreptunghic D A 4. Aflati a
isoscel cu ipotenuza BD. Andrei a intarit zmeul cu bagheta de ~ ~. Aflati a
lemn lipita pe diagonalele AC ~i BD. ''· Aflati a
a) Aflati masura unghiului ABC. B MQ= 1
b) Aratati ca lungimea Jui AB este mai mica decat 45 cm. C
7. Daca in
c) Aflati lungimea totala a baghetei pe care o folose~te Andrei.
BC.
17. In figura alaturata este reprezentata o fereastra cu rama de lemn in

00
H. Aflati a
forma de dreptunghi ABCD, BC = 2 m. Fereastra are ni~te lamele
rl de sustinere: AE = EB = EF =FD = FC = 1 m ~i EF II BC.
a) Aratati ca m(<l>AE) = 60°.
11. Daca ar

laturii [
IO. Daca pu
b) Calculati distanta de la E la AB. = 20, ia
c) Aflati lungimea laturii AB. A B
11. Daca pu
18. Fie ABCD un trapez dreptunghic cu AB II DC, AD ..L AB,

L
aflati s1
AC ..L CB, AB= 12 cm, DC = 6 cm. 12. Stiind c
a) Aratati ca m(<t::ABC) = 45°. 13.Daca M
b) Determinati perimetrul trapezului ABCD. determi
A B
c) Daca {O} =AD n BC, aflati lungimea segmentului OB. 14. Stiind c
19. Podeaua unei camere are forma unui trapez dreptunghic

~
determi
ABCD cu AB II CD, AB > CD ~i AB = 6 m. Se ~tie ca 15. Cunosc
AD= DC ~i AC= CB.
s(ABC·
a) Aratati ca m(<ACB) = 90°.
16.Daca A
b) Calculati lungimea laturii AD. A B
= 15 cm
c) Determinati aria podelei. 17. Aflati a
20. Plan~eul unei sali de sport are forma unui dreptunghi ABCD, cu dimensiunile 18. Gasiti a
AB = 22 m ~i BC = 18 m. In centrul lui ABCD este desenat ~ 19.Aflati a
un romb MNPQ, astfel incat MP II AB, NQ II BC ~i 3
20. Stiind c
distantele de la varfurile lui MNPQ la cele mai apropiate 3 p de lung
laturi ale salii sunt, toate, egale cu 3 m. cu 10 cm
3
a) Determinati cea mai mare distanta posibila dintre doi A B .Z I. Gasiti a
copii aflati in sala de sport. 2. Un triun
b) Laturile rombului MNPQ sunt evidentiate cu vopsea alba. Pentru un segment .Z3. Aflati
cu lungimea de 1 m se folose~te 1 cl de vopsea. Cata vopsea este necesara? exprima
c) Calculati distanta de la centrul rombului la MN. 4. Daca pu
ABC ~i

64 -< Te me r e c a pit uIat iv e


TEMA 10. Arii
Psrtea I

1. Aflati aria unui triunghi ABC in care AD ..L BC, BC= 20 cm, iar AD= 12 cm.
Z.. Daca aria triunghiului MNP este egala cu 100 cm2, MQ ..L NP ~i NP= 20 cm,
determinati lungimea MQ.
.I. In triunghiul ABC, AD ..L BC, BQ ..LAC, BC= 6, AD= 8 ~i AC= 10. Aflati BQ.
4. Aflati aria triunghiului ABC, cunoscand AB= 6, AC= 8 ~i m(<BAC) = 60°.
~. Aflati aria triunghiului TUS, ~tiind ca ST= 13, TU= 14 ~i US= 15.
''· Aflati aria triunghiului MNP, cunoscand ca MN= MP= 13 cm, MQ ..L NP ~i
MQ= 12cm.
7. Daca in triunghiul ABC cunoa~tem AB= AC= 10 ~i s1Asc = 25J3, determinati
BC.
H. Aflati aria triunghiului ABC, in care AB= AC= 10, iar BC= 12.
11. Daca aria triunghiului ABC este egala cu 64 cm2 ~i punctul M este mij locul

laturii [BC], determinati s1ABM·


IO. Daca punctul S este mijlocul laturii [PR] in triunghiul PQR ~i PQ = 13, PR =
= 20, iar QR= 21, determinati drQs·
2
11. Daca punctul P este mijlocul laturii [ST] in triunghiul RST, iar drRs = 12 dm ,
aflati s1RST·
12. Stiind ca s1Asc = 27 cm2, iar ME [AC], cu MA= 2MC, determinati s1MAB·
13.Daca MN este linie mijlocie in triunghiul ABC, MN II BC ~i s1Asc = 100 m ,
2

determinati s1scMN ·
14. Stiind ca AABC ~ ~RST, AB = 12 cm, RS = 18 cm ~i s1Asc = 72 cm ,
2

determinati s1RsT ·
15. Cunoscand s1Msc = 48 cm2, AB = 16 cm ~i M E (AB), cu AM = 4 cm, aflati
s(ABC·
16.Daca AP este o mediana in triunghiul ABC, PE (BC), s1ABC = 20 cm2 ~i AB =
= 15 cm, determinati d(P, AB).
17. Aflati aria triunghiului dreptunghic isoscel avand o cateta de lungime 6 cm.
18. Gasiti aria unui triunghi dreptunghic isoscel avand ipotenuza de lungime 8 cm.
19.Aflati aria triunghiului PQR in care PQ = 6 cm, QR= 10 cm ~i m(<QPR) = 90°.
20. Stiind ca intr-un triunghi dreptunghic inaltimea corespunzatoare ipotenuzei este
de lungime 6 cm, iar lungimea medianei corespunzatoare ipotenuzei este egala
cu 10 cm, aflati aria triunghiului.
.Z I. Gasiti aria unui triunghi echilateral cu latura de lungime 12 cm.
2. Un triunghi echilateral are inaltimea de 3 cm. Gasiti aria triunghiului .
.Z3. Aflati lungimea laturii unui triunghi echilateral, daca aria ~i perimetrul se
exprima prin acela~i numar.
4. Daca punctul Neste mijlocul medianei AM, ME (BC), in triunghiul echilateral
ABC ~i s1ABN =4J3 cm2, determinati lungimea laturii triunghiului initial.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 ;;.. 65
25. Gasiti aria patratului cu latura de lungime f3 cm. ,9. Fie ABC
26. Gasiti aria patratului avand perimetrul egal cu 40 cm. = 6 cm,
27. Gasiti aria patratului cu diagonala de lungime 6 cm. 1110. Fie ABC
28. De cate ori cre~te aria unui patrat atunci cand dublam lungimea laturii? = 8 cm,
29. Daca punctul P este mijlocul laturii (AB) in patratul ABCD ~i dAsco = 144 cm2, I. Fie ABC
aflati dAPCD· Gasiti d
30. Cate patrate cu latura de lungime 1 sunt necesare pentru a construi un patrat cu
latura de lungime 3? PBrtea a II-
31. 0 suprafata patratica poate fi descompusa in doua suprafete, Iara puncte interi-
oare comune, avand ariile egale cu 41 cm2 , respectiv 23 cm2 • Gasiti lungimea j . Un cort
laturii patratului initial. =AC =
32. Aflati aria dreptunghiului in care L = 20 cm ~i £ = 6 cm. a) Deter
b) Stiin
33. Aflati aria dreptunghiului in care £ = 6 dm ~i L = ~ £. precizat
3
Daca M
34. Daca 0 este centrul dreptunghiului ABCD ~i dAoB = 12 cm2, aflati aria de 10 cm
dreptunghiului. I, 0 fata d
35. Intr-un dreptunghi avand perimetrul egal cu 20 cm cuno~tem ca {L, £} d.p. {3, 2}. de 130 c
Aflati aria dreptunghiului. a) Deter
36.Fie ABCD un dreptunghi in care AD= 10 cm, dAsco = 140 cm2, iar ME (AB), b) Aflat
cu AM= 6 cm. Aflati dscM· '· Intr-un
romb cu
37. Un dreptunghi cu latimea egala cu 6 cm are aceea~i arie cu patratul avand
lungime
lungimea laturii egala cu 12 cm. Gasiti lungimea dreptunghiului.
a) aflati
38. Aflati aria rombului cunoscand d 1 = 2 dm ~i d 2 = 15fj cm. b) deter
39. Aflati aria rombului ABCD in care AB = 10 cm ~i AC = 16 cm. 0 parte
40. Aflati aria rombului avand perimetrul de 48 cm ~i un unghi cu masura de 30°. AB > C
41. Fie ABCD un romb de centru 0 . Daca AB= 16 cm ~i d(O, BC)= 4J2 cm, aflati trapezul
s{ABCD· a) Dem
1 42. Un romb are perimetrul egal cu 48 cm ~i aria egala cu nf3 cm2 • Gasiti lungi- b) Dete
c) Stiin
mea inaltimii.
1

11111
pierderi
43. Un paralelogram ABCD are AB = 24 cm ~i d(C, AB) = 10 cm. Gasiti aria
parti a a
paralelogramului.
11. Un hol
44. Fie ABCD un paralelogram in care dAsco = 96 cm2, AB= 16 cm ~i BC= 12 cm.
acopera
Gasiti d(C, AD) + d(C, AB). a) Dete
45. Fie ABCD un paralelogram in care CD = 12, BC = 8 ~i m(<BCD) = 120°. Aflati b) Aflat
s{ABCD· c) Cate
46. Fie ABCD un paralelogram de centru 0 in care AC = 28 cm, BD = 10 cm ~i 7. Un colt
m(<AOD) = 120°. Aflati dABCD· ghiului
47. Gasiti aria trapezului ABCD in care AB II CD, AB= 6, CD= 15 ~i h = 4. Mihai i
48. Gasiti lungimea liniei mijlocii a unui trapez, cunoscand ca aria trapezului este alaturat
egala cu 40 cm2 , iar inaltimea trapezului este de 8 cm. AN = 6
a) Arata

66 4( T e me r e c a p i t u I at i v e
,9. Fie ABCD trapez dreptunghic, in care AB
2
=
II CD, <A <D, AB = 20 cm, AD =
= 6 cm, iar dAsco = 80 cm . Gasiti dsco-
1110. Fie ABCD trapez dreptunghic, in care AB II CD, <A = <D, AB = 12 cm, CD =
= 8 cm, iar dAsco = 40 cm2. Daca ME [AD], AM= MD, gasiti dMBC·
I. Fie ABCD trapez isoscel ortodiagonal in care AB II CD, AB = 16, CD = 12.
Gasiti dAsco-

PBrtea a II-a

j . Un cort din panza are una dintre fete in forma de triunghi isoscel ABC, AB =
=AC = 250 cm ~i BC = 300 cm.
a) Determinati aria triunghiului.
b) Stiind ca in etapa de confectionare exista pierderi de 10% din material,
precizati cati metri patrati de material sunt necesari pentru a obtine fata respectiva.
Daca M este un punct situat in interiorul triunghiului echilateral ABC cu latura
de 10 cm, demonstrati ca d(M, AB) + d(M, BC) + d(M, AC) = constantii.
I, 0 fata de masa are forma dreptunghiulara cu lungimea de 120 cm, iar diagonala
de 130 cm.
a) Determinati latimea fetei de masa.
2
b) Aflati aria fetei de masa, exprimata in m •
'· Intr-un tum al unei catedrale, lumina patrunde printr-o fereastra in forma de
romb cu perimetrul de 300 cm. Stiind ca una dintre diagonalele rombului are
lungimea de 42 cm:
a) aflati aria ferestrei;
b) determinati sinusul unghiului rombului opus diagonalei cunoscute.
0 parte a acoperi~ului unei vile are forma trapezului isoscel ABCD, AB II CD,
AB > CD, AD = BC. Se ~tie ca CD = 8 m, m(<ABC) = 45°, iar inaltimea
trapezului este egala cu 4 m.
a) Demonstrati ca AB= 16 m.
b) Determinati suprafata trapezului.
c) Stiind ca un metru patrat de tabla pentru acoperi~ costa 5,4 euro ~i exista
pierderi de 10% la montaj, determinati cat costii tabla necesara obtinerii acestei
parti a acoperi~ului.
11. Un hol dreptunghiular avand latimea de 240 cm ~i perimetrul egal cu 1920 cm se
acopera cu placi patratice de gresie, cu latura de 40 cm.
a) Determinati lungimea holului.
b) Aflati suprafata holului, exprimatii in metri patrati.
c) Cate placi sunt necesare pentru acoperirea holului, Iara a le rupe?
7. Un colt al gradinii lui Mihai are forma triun- 6
N B
ghiului dreptunghic ABC, m( <ABC) = 90°. A ~zonl [
Mihai i~i propune sa-1 amenajeze ca in figura 10 flori
alaturata. Se ~tie ca MN II BC, BC = 24 m, M 24
AN = 6 m, AM= 10 m.
a) Aratati ca AC = 30 m.
c
M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a ti o n a I a 2 O1 5 ~ 67
b) Determinati suprafata acoperita cu gazon. Ai. Fie AB o
c) De cate ori este mai mare suprafata acoperitii cu flori fatii de suprafata acoperitii cu
gazon? = 4./3 cm
8. Pe un teren avand forma patratica ~i suprafata de 0,04 ha sunt plantati pomi {1. in cercul

fructiferi. Pomii sunt plantati pe randuri paralele cu doua laturi opuse ale minati lu
patratului initial, iar primul rand este situat la distanta de 2 m de latura. intre Viirfurile
doua randuri vecine este 0 distanta de 4 m, !ntre doi pomi de pe acela~i rand este -m(<t:.AD
o distanta de 2,5 m ~i fiecare rand are pomi chiar !n capat. H. Fie A, B
a) Aratati ca lungimea laturii patratului initial este de 20 m. m(-t:BOC
b) Cate randuri se vor planta? '>. Consider
c) Cati pomi fructiferi se afla pe terenul respectiv? AB sa fie
9. Unui perete dreptunghiular avand dimensiunile de 35 dm, respectiv 24 dm i se
W. Fie un c
aplica doua straturi de vopsea. Mai !ntai se vopse~te cu vopsea alba ~i, ulterior,
se acopera cu vopsea colorata. Pentru a acoperi un metru patrat de perete cu =4.J3 cm
vopsea alba se investesc 15 lei, iar pentru a acoperi un metru patrat de perete cu ~i B.
vopsea colorata se investesc 18 lei. I l. Fie M m
a) Determinati suprafata peretelui, exprimata !n m2. tre semid
b) Ce suma se va investi pentru aplicarea vopselei al be? determin
c) Ce suma se va investi pentru ambele operatiuni de vopsire? 12. Fie AB ~
10. Suprafata unei terase aviind forma unui trapez N c r = 4J2
=
dreptunghic ABCD, AB II CD, ffi <l:D, BC = DI I x
13. in cercul
= 10 m, AD = 8 m, a fost 'impaqitii !n doua,
10 0 int(A
astfel: dreptunghiul AMND pentru clienti 8 E

fumatori ~i trapezul BMNC pentru clienti 14. Care este


nefumatori, ca !n figura alaturata. Cunoa~tem: minute?
AM= 6 m, NC = x (0 < x < 9). A
6
M
B 15. Pe un ce
a) Demonstrati ca [MB]= [DC]. m(-t:ADC
b) Aratati ca dMBNC = 8(3 + x). 16.Fie AB ~
c) Gasiti x astfel !neat fumatorilor ~i nefumatorilor sa le fie alocata aceea~i Determin
suprafata. 17. Aflati lun
18. Aflati ari
19. Determin
TEMA 11. Cercul 20. Determin
2l. Aflati ar
Partea I centru de
22.Arcul AB
1. Aflati diametrul unui cerc a ciirui raza este de 7 cm. 23. Fie un ce
2. Fie A, B, C trei puncte situate pe un cerc. Determinati m( -t:ABC), ~tiind ca A ~i C reprezint
sunt diametral opuse. 24. Aflati raz
3. Fie '.€' 1(01) ~i '.€' 2(0 2) doua cercuri cu raze egale care se intersecteaza 1n A ~i B. 25. Aflati ra
Ce fel de patrulater este A0 1B02 ? 6cm.
4. Fie 0 centrul cercului circumscris triunghiului ABC, cu m( ffi) = 90° ~i m(-t:C) = 26. Determin
= 30°. Determinati m(<t:.AOB) ~i m(<t:.AOC). 27. Aflati ar
6./3 cm.

68 -< T e m e r e c a p i t u I at i v e

illll
Ai. Fie AB o coarda a cercului '.€'(0, r). Aflati distanta de la 0 la AB, ~tiind ca AB=
= 4./3 cm ~i r = 4 cm.
{1. in cercul '.€' (0, r), r = 5, se considera punctul M astfel !neat OM= 3 cm. Deter-
minati lungimea corzii AB al carei mijloc este punctul M.
Viirfurile patrulaterului ABCD se afla pe un cerc. Calculati m(<t:.ACB)
-m(<t:.ADB).
H. Fie A, B, C trei puncte ale unui cerc '.€' (0) astfel !neat m(<t:.AOB) = 120° ~i
m(-t:BOC) = 140°. Determinati masurile unghiurilor triunghiului ABC.
'>. Consideram o coarda AB a cercului '.€' (0, r), r = 6, astfel !neat masura arcului
AB sa fie 120°. Aflati lungimea segmentului AB.
W. Fie un cerc '.€' (0, r), cu r = 4 cm ~i A, B E '.€' (0, r), astfel !neat dAos =
=4.J3 cm2 ~i m(-t:AOB) < 90°. Determinati masurile arcelor cu extremitatile In A
~i B.
I l. Fie M mijlocul unei coarde AB a cercului '.€' (0, r). Notam cu N intersectia din-
tre semidreapta OM ~i cercul '.€' (0, r). Daca MN = 20M ~i AB = 4J2 cm,
determinati lungimea razei r.
12. Fie AB ~i AC doua coarde perpendiculare ~i congruente ale cercului '.€' (0, r),
r = 4J2 cm. Determinati distanta de la 0 la AB ~i lungimea coardei AB.
13. in cercul '.€' (0, r), r = 8 cm, consideram coardele paralele AB ~i CD, astfel !neat
0 E int(ABCD), AB= 8 cm, CD= 4.JU cm. Aflati distanta dintre AB ~i CD.
14. Care este unghiul dintre acele orar ~i minutar ale unui orologiu la ota 12 ~i 30 de
minute?
15. Pe un cerc consideram patru puncte A, B, C, D (In aceasta ordine), astfel !neat
m(-t:ADC) = 100° ~i m(-t:BCA) = 30°. Determinati m(-t:BAC).
16.Fie AB ~i CD doua diametre ale cercului '.€'(0, r), astfel !neat m(-t:BCD) = 50°.
Determinati masurile unghiurilor <t:.AOD ~i <t:ACD.
17. Aflati lungimea unui cerc cu raza de 4 cm.
18. Aflati aria unui disc cu raza de 9 cm.
19. Determinati raza unui cerc, ~tiind ca lungimea sa este egala cu 81t cm.
20. Determinati diametrul unui disc a carui arie este egala cu 641t cm2 •
2l. Aflati aria unui sector al unui cerc, cu raza r = 12 cm, ~tiind ca are unghiul la
centru de 60°.
22.Arcul AB al cercului '.€' (0, r), r = 6 cm, are masura de 150°. Aflati lungimea sa.
23. Fie un cerc '.€' (0, r) ~i AOB un sector al acestui cerc. Daca aria sectorului AOB
reprezinta 20% din aria cercului, aflati m( <t:.AOB).
24. Aflati raza cercului circumscris ~i apotema unui patrat cu latura de 2.J2 m.
25. Aflati raza cercului circumscris ~i apotema unui triunghi echilateral cu latura de
6cm.
26. Determinati aria unui triunghi echilateral a ciirui apotema este egala cu .J3 cm.
27. Aflati aria ~i lungimea cercului 'inscris lntr-un triunghi echilateral cu latura de
6./3 cm.

M a t e m at i ca . Ev a I u a re a N a ti o n a I a 2 0 1 5 ~ 69
28. Aflati aria ~i lungimea cercului circumscris unui triunghi echilateral cu latura de ''· Fie A
12 cm. semicer
29. Determinati aria unui patrat, ~tiind ca raza cercului sau circumscris este de sJ2 m. BC, CD
30. Dintr-o placa de tabla in forma de patrat, cu latura de 4 dm, se decupeaza discul a) Dete
cu raza maxima. Care este aria acestui disc? b) Afla
c) Arata
Partea a II-a Un gra
patrat c
1. Consideram un cerc ~ (0, r), r = 6 cm ~i A, B E ~ (0, r), astfel incat m( 4:AOB) = fiecare
= 90°. Fie Mun punct al arcului mic AB ~i C, D proiectiile lui M pe AO, res- apoi a s
pectiv BO. ramas,
a) Calculati lungimea arcului (mic) AB. a) Aflat
b) Determinati m(1.'.AMB). b) Dete
c) Aflati lungimea segmentului CD. c) Calc
2. Fie ABCD un dreptunghi cu aria de 48 cm2 . trele ce
H. Rotile d
Cercurile ~ 1(0 1, r 1) ~i ~ 2(0 2, r2) sunt tangente D + .- · ; - •~ IC
egale cu
exterior, iar ~ 1(0 1, r 1) este tangent in D la AD ~i
a) Cate
~ 2(0 2, r2) este tangent in C la BC ~i in E la AB
b) Cati
(vezi fig. 1). A E B c) Cand
a) Aratati ca r 1 + r2 =AB : 2. Fig. 1 contact
b) Aflati aria triunghiului 0 10 2E. semne
c) Determinati aria sectorului (mic) de cerc C02E, ~tiind ca AB= 3BC. se depl
3. Pe un cerc cu centrul In 0, se considera punctele A, B, C, D (in aceasta ordine), '). Punctul
astfel incat lungimile arcelor AB, BC ~i CD sa fie, respectiv, 2 cm, 5 cm ~i AB. Se
6 cm, iar m(<AOB) = 30°.
metre A
a) Determinati masurile unghiurilor <BOC ~i <COD. ca AB
b) Aflati lungimea razei cercului. a) Calc
c) Calculati lungimea arcului AD. b) Afla
4. Fie ~ (0) cercul circumscris triunghiului isoscel ABC (AB = AC = 10 cm, c) Dete
BC = 12 cm). Notam cu M mijlocul laturii BC ~i cu D punctul de intersectie 10. Se con
dintre ~ (0) ~i semidreapta AM.
cu 10!
a) Determinati m(<l:ACD).
b) Aflati lungirnile segmentelor AM ~i AD. a) Dem
c) Determinati raza cercului ~ (0). b) Afla
c) Dete
5. 0 pista de atletism are forma ~i dimen-
siunile din fig. 2 (la capete, pista este B
marginita de semicercuri cu centrele in
A ~i B, cu diametrele de 40 m ~i 32 m,
iar portiunile in linie dreapta au cate
100 de metri). ' 100
a) Ce latime are pista?
b) Determinati suprafata pistei. Fig. 2 Partea I
c) in cate secunde parcurge un sportiv un tur comp let de pista, daca alearga pe
drumul eel mai scurt cu 4 mis (aproximati numarul 1t cu 3)? 'erintele p
I. Desena

70 <"( Te m e re c a p it u I a ti v e
''· Fie A ~i B doua puncte diametral opuse ale cercului ~ (0, r) . Pe unul dintre
semicercurile determinate de A ~i B consideram punctele C, D, astfel meat arcele
BC, CD ~i DA sa aiba aceea~i masura. Presupunem ca CD = 6 cm.
a) Determinati masura arcului CD.
b) Aflati lungimea lui r.
c) Aratati ca AB ~i CD sunt drepte paralele.
Un gradinar a impartit terenul sau, In forma de
patrat cu latura de 8 m, 1n patru patrate egale. in
fiecare din aceste patru patrate a lnscris un cerc ~i
apoi a sadit flori In interiorul cercurilor. Pe terenul
ramas, gradinarul a insamantat iarba (vezi fig. 3).
a) Aflati aria suprafetei pe care sunt flori.
b) Determinati aria zonei acoperite cu iarba.
c) Calculati aria patrul_aterului cu varfurile In cen- Fi
trele celor patru cercur1. g. 3
H. Rotile din spate ale unei trasuri au razele de 50 cm, iar rotile din fata au razele
egale cu 20 cm.
a) Cate rotatii fac rotile mari ale trasurii cand aceasta parcurge 10 km?
b) Cati kilometri face trasura, daca rotile mici se rotesc de 10 000 de ori?
c) Cand trasura sta pe toe, facem cate un semn pe fiecare roata In punctul de
contact al acesteia cu solul. Dupa cate rotatii ale rotilor din spate cele patru
semne vor fi prima data din nou toate lipite de pamant? (Presupunem ca trasura
se deplaseaza 1n linie dreapta ~i 7t"" 3,14.)
'). Punctul C apartine unui semicerc de diametru
AB. Se construiesc doua semicercuri de dia-
metre AC, respectiv BC, ca in figura 4. Se ~tie
ca AB = 10 cm ~i AC= 6 cm.
a) Calculati lungimea segmentului BC.
b) Aflati aria triunghiului ABC. B
c) Determinati aria suprafetei ha~urate. A Fig. 4
10. Se considera hexagonul regulat ABCDEF avand lungimea diagonalei AC egala
cu 10!3 cm.
a) Demonstrati ca AC 1- CD.
b) Aflati lungimea diagonalei AD.
c) Determinati valoarea raportului dintre ariile triunghiurilor ABC ~i ACE.

TEMA 12. lncidenJa, paralelism


'i perpendicularitate in spaJiu
Partea I

'erintele problemelor 1-14 se refera la paralelipipedul dreptunghic ABCDA'B'C'D'.


I. Desenati ~i notati un astfel de paralelipiped.

Matematica. Evaluarea Nalionala 2015 >71


2. ldentificati patru varfuri necoplanare ale paralelipipedului. tl Calcul
3. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei ,,Punctul A apartine planului (B'C'D')." \4. Determ
4. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei ,,Dreapta BD este inclusa In planul \~. Determ
(ABC)." I(,. Determ
5. Cate dintre planele determinate de cate trei dintre varfurile paralelipipedului con- \7. Stabil
tin dreapta AB? planul
6. Determinati intersectia dreptei B'D cu planul (ABC).
7. Gasiti o muchie ~i o diagonala ale paralelipipedului care sunt necoplanare. <'crintele
8. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei ,,Oricare doua diagonale ale paraleli- h cm, In c
pipedului sunt concurente."
9. Determinati trei muchii ale paralelipipedului care sunt paralele cu muchia CD.
JS. Desen
.l9. Calcu
10. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei ,,Dreapta AB' este paralela cu planul
40. Stabil
(CDD')."
pe pla
11. Determinati intersectia planelor (ABC) ~i (CDD'). H. Calcu
12. Determinati intersectia planelor (AB'C) ~i (ABD). 42. Calcu
13. Determinati intersectia planelor (BCD), (A'B'B) ~i (A'C'C). 43. Calcu
14. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei ,,Planele (ABC) ~i (A'C'D') sunt para- 14. Deter
lele."
Ccrintele
Cerintele problemelor 15-37 se refera la cubul ABCDA'B'C'D', avand muchia de loate mu
4cm.
45. Dese
15. Desenati ~i notati un astfel de cub. 46. Dete
16.Notand cu v numarul varfurilor cubului, cum numarul muchiilor ~i cu fnumarul 47. Dete
fetelor, calculati v - m + f. 18. Calc
17. Cate diagonale au lmpreuna toate fetele cubului? 49. Calc
18. Determinati masura unghiului dintre dreptele AA' ~i BC. ~O. Dete
19. Determinati masura unghiului dintre dreptele AD' ~i BC.
20. Determinati masura unghiului dintre dreptele AB' ~i CD'. Pnrtea a
21. Determinati masura unghiului dintre dreptele AA' ~i B'D'.
I. Pe pl
22. Determinati tangenta unghiului dintre dreptele AA' ~i BD'.
23. Identificati trei muchii ale cubului care sunt perpendiculare pe fata (A'B'B). AM.
24. Identificati doua fete ale cubului pe care cade perpendicular muchia BC. a) De
25. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei ,,Dreapta AC este perpendiculara pe b) D
planul (BDD')." c) D
26. Calculati cea mai mare distanta dintre doua varfuri ale cubului. 2. Pe p
27. Calculati distanta de la punctul A' la dreapta AB. MB.
a) de
28. Calculati distanta de la punctul A' la dreapta BC.
triun
29. Calculati distanta de la punctul A' la dreapta BD.
b) de
30. Calculati distanta de la punctul A la planul (BCC').
c) de
31. Calculati distanta de la punctul A la planul (BDD').
32. Calculati distanta de la punctul A la planul (A'CC').

72 <;( Te me rec a pit u I at iv e


tl Calculati distanta dintre planele paralele (ADD') ~i (BCC').
\4. Determinati masura unghiului dintre dreapta AD' ~i planul (ABC).
\~. Determinati sinusul unghiului dintre dreapta AC' ~i planul (ABC).
I(,. Determinati masura unghiului dintre planele (A'BC) ~i (ABC).
\7. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei ,,Planul (A' AC) este perpendicular pe
planul (ABC)."

<'crintele problemelor 38-44 se refera la tetraedrul regulat ABCD, cu muchia de


h cm, In care se noteaza cu M mijlocul muchiei CD.

JS. Desenati ~i notati un astfel de tetraedru regulat.


.l9. Calculati suma lungimilor muchiilor tetraedrului.
40. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei ,,Dreapta BM este proiectia dreptei AB
pe planul (BCD)."
H. Calculati lungimea proiectiei segmentului AB pe planul (BCD).
42. Calculati distanta de la punctul A la dreapta CD.
43. Calculati distanta de la punctul A la planul (BCD).
14. Determinati sinusul unghiului dintre dreapta AB ~i planul (BCD).

Ccrintele problemelor 45-50 se refera la piramida patrulatera regulata VABCD, cu


loate muchiile de lungime 4 cm.
45. Desenati ~i notati o astfel de piramida.
46. Determinati masura unghiului dintre dreptele VA ~i VC.
47. Determinati masura unghiului dintre dreptele VA ~i AC.
18. Calculati distanta de la punctul V la dreapta BC.
49. Calculati distanta de la punctul V la planul (ABC).
~O. Determinati sinusul unghiului dintre planele (VBC) ~i (ABC).

M
Pnrtea a II-a

I. Pe planul dreptunghiului ABCD se ridica perpendiculara


AM.
a) Demonstrati ca BC II (MAD). D
b) Demonstrati ca AD _l_ (MAB). B c
M
c) Determinati rn(<(AB, MD)).
2. Pe planul triunghiului echilateral ABC se ridica perpendiculara
MB. Stiind ca AC= 12 cm, iar MB"." 6 cm:
a) determinati distanta de la punctul M la centrul de greutate al A' :::::=-:•·JB
triunghiului ABC;
b) determinati distanta de la punctul M la dreapta AC;
c) determinati distanta de la punctul B la planul (MAC).

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a 1i o n a I a 2 0 1 5 > 73
3. Pe planul triunghiului dreptunghic isoscel ABC, cu ipotenuza I. Un p
BC, se ridica perpendiculara AD. $tiind ca AD= AB = 6 cm: ~ 12 cm
a) aflati perimetrul triunghiului BCD; I. Un c
b) demonstrati ca (BAD) l_ (DAC); II. 0 pri
c) determinati masura unghiului diedru dintre planele (BDC) c suma
~i (ABC). B 11. Un c
4. Patratele ABCD ~i ABMN sunt situate in plane perpendiculare.

OB
·1. Fie A
a) Determinati m(<(MC, AD)). ti. Fie A
b) Demonstrati ca (MBC) II (NAD). B'C.
c) Demonstrati ca dreptele MD ~i CN sunt coplanare. 1l. Fie A
5. Fie VABCD o piramida patrulatera regulata, avand viirful V. N M W. Fie A
Punctul 0 este centrul bazei, punctul M este mijlocul
B'C'.
muchiei VB, iar punctul R este mijlocul laturii BC, AB= 24,
11. Diag
iar VO= 12..fj.
a) Demonstrati ca MA= MC. 12. Fie A
b) Demonstrati ca OM II (VAD). §i AA
c) Demonstrati ca (ROM) II (VCD). 13. Sum
d) Aflati tangenta unghiului dintre VB ~i planul (VAC). 14.in c
6. Fie 0 1 ~i 0 2 centrele fetelor ACC 1A 1 ~i respectiv BCC 1B 1 ale prismei triunghiu- Afla
lare regulate ABCA 1B 1Ci, in care AC= 12 cm, iar AA 1 = 12J2 cm. 15. Un
a) Demonstrati ca 0 102 II (ABC). 40 c
b) Determinati m(<(0 102, BC)). juma
c) Determinati m(<((A 1BC), (ABC))). 16. 0 pr
7. Se considera cubul ABCDMNPQ. cu 4
a) Determinati m(<(AN, MD)). 17.0 pr
b) Demonstrati ca MP II (NAC). 10 c
c) Demonstrati ca BQ 1- (NAC). 18. 0 pr
d) Determinati m(<((MBQ), (MNP))). inalt
8. Se considera triunghiul echilateral ABC ~i V un punct exterior prism
planului (ABC), egal departat de punctele A, B §i C. Cunoa~tem: V 19. 0 pr
VA= 12 cm ~i d(V, (ABC))= 6 cm. aria
a) Aratati ca AB = 18 cm. 20. Volu
b) Demonstrati ca VB 1- AC. lung
c) Determinati d(O, (VBC)), unde 0 este centrul triunghiului 21. Un t
ABC. 22. Un t
d) Determinati tg(<((VAB), (VAM))), unde punctul M este B 23. 0 p
mijlocul laturii BC. 1 cm
24. intr-
TEMA 13. Poliedre 1 cm
25. intr-
Partea I are 4
26. intr-
1. Cate diagonale are un paralelipiped dreptunghic? late
2. Cate muchii are o prisma triunghiulara regulata dreapta?

744' Teme recapitulative


I. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile egale cu 3 cm, 4 cm ~i respectiv
12 cm. Aflati lungimea diagonalei paralelipipedului.
I. Un cub are latura egala cu 3 cm. Care este lungimea diagonalei cubului?
II. 0 prisma dreapta are ca baza un patrat de latura 4 cm §i inaltimea de 6 cm. Aflati
suma lungimilor tuturor muchiilor paralelipipedului.
11. Un cub are latura egala cu 1 cm. Aflati aria totala a cubului.
·1. Fie ABCDA'B'C'D' un cub. Determinati masura unghiului dintre AB' ~i AD'.
ti. Fie ABCDA'B'C'D' un cub. Determinati masura unghiului dintre dreptele AD' §i
B'C.
1l. Fie ABCDA'B'C'D' un paralelipiped dreptunghic. Aratati ca AD II B'C'.

W. Fie ABCDA'B'C'D' un cub. Determinati masura unghiului dintre dreptele AA' §i


B'C'.
11. Diagonala unui cub este ega!a cu..J3 cm. Aflati volumul cubului.
12. Fie ABCDA'B'C'D' o prisma patrulatera regulata dreapta. Stiind ca AB = J2 cm
§i AA'= 2 cm, aflati masura unghiului <D'BD.
13. Suma tuturor muchiilor unui cub este de 72 cm. Aflati aria laterala a cubului.
2
14.in cubul ABCDA'B'C'D' aria patrulaterului ACC'A' este egala cu 9J2 cm .
Aflati volumul cubului.
15. Un vas are forma de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile bazei de
40 cm §i 50 cm, iar inaltimea de 10 cm. Punem apa in vas. Daca vasul este pe
jumatate gol, cati litri de apa sunt in va8?
16. 0 prisma patrulatera regulata dreapta are inaltimea de 20 cm §i aria laterala egaUi
cu 400 cm2. Aflati latura bazei prismei.
17.0 prisma dreapta are baza un triunghi echilateral de latura 12 cm §i inaltimea de
10 cm. Aflati volumul prismei.
18. 0 prisma dreapta are ca baza un dreptunghi cu laturile de 12 cm §i 24 cm, iar
inaltimea egala cu 6 cm. Aflati latura cubului care are volumul egal cu volumul
prismei.
19. 0 prisma triunghiulara regulata dreapta are toate muchiile egale cu 4 cm. Aflati
aria totala a prismei.
20. Volumul unui cub ~i aria totala a cubului se exprima prin acela§i numar. Aflati
lungimea laturii cubului.
21. Un tetraedru regulat are latura egala cu 2 cm. Atlati aria latera!a a tetraedrului.
22. Un tetraedru regulat are latura de 3 cm. Aflati lungimea inaltimii tetraedrului.
3
23. 0 piramida triunghiulara regulata are volumul egal cu 3..fj cm §i inaltimea de
1 cm. Aflati latura bazei.
24. intr-o piramida patrulatera regulata latura bazei este de 4 cm, iar inaltimea de
1 cm. Aflati lungimea muchiei laterale.
25. intr-o piramida patrulatera regulata latura bazei are 6 cm, iar inaltimea piramidei
are 4 cm. Aflati lungimea apotemei piramidei.
2
26. intr-o piramida triunghiulara regulata aria totala este egala cu 18..J3 cm , iar aria
2
laterala este egala cu 14..J3 cm . Aflati latura bazei.

Mate mat i ca. Ev a I u are a Na 1ion a I a 201 5 ~ 75


27. lntr-un tetraedru regulat determinati cosinusul unghiului format de o fata laterala f4. Un t
cu planul bazei. 14 c
28. Intr-o piramidli patrulatera regulata aria laterala este dublul ariei bazei. Deter- culat
minati marimea unghiului dintre 0 fata laterala ~i planul bazei. •fS. Un
29. Intr-o piramida patrulatera regulata diagonala bazei are 6.,/2 cm, iar apotema 9 cm
later
piramidei 3.)2 cm. Calculati volumul pirarri.idei.
46. Un v
30. Fie ABCDA'B'C'D' un cub de latura 6 cm ~i O' centrul fetei A'B'C'D'. Calculati
60 c
volumul piramidei O'ABCD.
31. lntr-o piramida triunghiulara regulata latura bazei este de 6 cm, iar inaltimea de
2 cm. Calculati distanta de la centrul bazei la o muchie laterala. Partea a
32. intr-o piramida patrulatera regulata latura bazei are 8 cm, iar inaltimea 3 cm.
Calculati distanta de la centrul bazei la o fata laterala. L 0 pr
33. intr-o piramida patrulatera regulata latura bazei are 4 cm, iar unghiul dintre o egal
fata laterala ~i baza are 60°. Aflati raportul dintre aria totala ~i aria laterala ale a) A
piramidei. b) C
c) $t
34. intr-o piramida triunghiulara regulata latura bazei are 1 oJ3 cm, iar inaltimea
.l. lntr-
12 cm. Determinati lungimea apotemei piramidei. egal
35. Fie V ABC o piramida triunghiulara regulata in care AB = 4J3
cm, iar inaltimea a) A
este de 3 cm. $tiind ca M este mijlocul laturii (BC), calculati aria triunghiului b) C
YAM. c) C
36. Fie V ABC o piramida triunghiularii regulata in care AB = 6 cm, iar inaltimea \, Fie
VO = 9 cm. Printr-un punct O' de pe (VO) ducem un plan paralel cu baza, care a) C
intersecteaza muchiile (VA), (VB), respectiv (VC) in A', B', C'. $tiind ca 00' = b) C
= 3 cm, calculati perimetrul triunghiului A'B'C' . c) C
37. Fie V ABCD o piramida patrulatera regulata. Aratati ca VB _l_ AC. •t Fie
38. Intr-o piramida triunghiulara regulata, cu latura bazei egala cu 6 cm, se face o a) C
(AB
sectiune paralela cu baza la _!_ din inaltime fata de varf. Calculati aria sectiunii.
3 b) A
39. Un trunchi de piramida patrulatera regulatli are latura bazei mari egala cu c) C
5 cm, latura bazei mici egala cu 3 cm, iar inaltimea egala cu 6 cm. Calculati ~. Un
volumul trunchiului. Taie
40. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata are latura bazei mari egala cu dm.
12 cm, latura bazei mici 3 cm, iar inaltimea 6 cm. Determinati lungimea inaltimii a) C
piramidei din care provine trunchiul. b) C
41. Un trunchi de piramida patrulatera regulata are latura bazei mari egala cu c) E
(1. Pen
12 cm, latura bazei mici egala cu 4 cm, iar inaltimea egala cu 3 cm. Calculati aria
laterala a trunchiului. folo
a) A
42. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata are latura bazei mari de 5J3 cm, b) C
latura bazei mici de 2J3
cm, iar inaltimea de 4 cm. Calculati lungimea muchiei c) D
laterale a trunchiului. gra
43. Un trunchi de piramida patrulatera regulatii are latura bazei mari de 24 cm, latura 7. Un
bazei mici de 8 cm ~i apotema de l 0 cm. Calculati lungimea inaltimii trun- ~i 5
chiului. a) C

76 <;{ T e m e re c a p it u I at iv e
f4. Un trunchi de piramida triunghiulara regulatii are latura bazei mari egala cu
14 cm, latura bazei mici egala cu 8 cm, iar muchia laterala egala cu 5 cm. Cal-
culati aria laterala a trunchiului.
•fS. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata are latura bazei mari egala cu
9 cm, latura bazei mici egala cu 3 cm ~i inaltimea egala cu J3 cm. Calculati aria
laterala a trunchiului.
46. Un vas in forma de trunchi de piramida patrulatera regulata are latura bazei mari de
60 cm, latura bazei mici de 40 cm ~i inaltimea de 30 cm. lncap 80 R de apa in vas?

Partea a II-a
3
L 0 prisma patrulatera regulata dreapta are volumul egal cu 180 cm , iar inaltimea
egala cu 5 cm.
a) Aratati ca lungimea laturii bazei este egala cu 6 cm.
b) Calculati aria laterala a prismei.
c) $tiind cad este lungimea diagonalei prismei, aratati ca 9,8 < d < 9,9.
.l. lntr-un paralelipiped dreptunghic, ariile a trei fete care au un varf comun sunt
2
egale cu 12 cm , 36 cm2 , respectiv 48 cm .
3
a) Aratati ca volumul paralelipipedului este egal cu 144 cm .
b) Calculati aria totala a paralelipipedului.
c) Calculati lungimea diagonalei paralelipipedului.
\, Fie ABCDA'B'C'D' un cub de latura 2 cm ~i 0 centrul bazei ABCD.
a) Calculati volumul cubului.
b) Calculati perimetrul triunghiului A'OC'.
c) Calculati sinusul unghiului dintre planele (A'BD) ~i (C'BD).
•t Fie ABCDA'B'C'D' un cub de latura 2.,/2 cm. D' C'
a) Calculati masura unghiului dintre planele (A'BC) ~i
(ABC).
A'~
' ',,
: ',, B'
' '
:
b) Aratati ca (A'BC) _l_ (ABA').
c) Calculati distanta de la punctul A la planul (A'BC). p:--- --- ---'
',,
c
~. Un cub din lemn are muchia de 3 dm ~i este vopsit in ro~u.
A B
Taiem cubul astfel !neat sa obtiriem cuburi cu muchia de 1
dm.
a) Cate cuburi cu muchia de 1 dm sunt?
b) Cate dintre aceste cuburi au exact doua fete col orate in ro~u?
c) Exista cuburi cu muchia de 1 dm care nu au nicio fata ro~ie?
(1. Pentru constructia unui zid lung de 25 m, inalt de 18 dm ~i lat de 20 dm s-au
folosit 2880 de ciiramizi.
a) Aflati volumul zidului.
3
b) Cate caramizi s-au folosit pentru 1 m de zid?
2
c) Dacii vopsim zidul, iar pentru 1 m de zid folosim 50 g de vopsea, cate kilo-
grame de vopsea sunt necesare?
7. Un rezervor in forma de prisma dreapta are baza un dreptunghi cu laturile de 4 m
~i 5 m, iar inaltimea de 3 m.
a) Cati litri de apa !neap in rezervor?

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a ti o n a I a 2 0 1 5 ~ 77
b) Daca in rezervor sunt 24000 £ de apa, lace inaltime urea apa? 15. Fie
c) Dacii rezervorul este plin ~i evacuam apa cu ajutorul unui robinet care are = a
debitul de 240 de litri pe minut, in cat timp golim rezervorul?
8. Din cubulete de volum 8 dm3 formam un cub de arie totalii 216 dm2 • inal
a) Determinati latura cubuletului. B',
b) Cate cuburi mici folosim pentru a forma cubul mare? a) C
c) Din fiecare varf al cubului mare eliminam un cubulet. Aflati volumul ~i aria b) C
corpului riimas. c) C
9. Un rezervor in forma de paralelipiped dreptunghic are dimensiunile de 3 m, l6. Fie
5 m, 9 m ~i este plin cu apa. Se scoate apa din rezervor cu ajutorul unui robinet A'B
a) C
care are debitul de 50 £/min ~i este deschis zilnic 3 ore. AB
a) Cati litri de apa sunt in rezervor? b) C
b) Cati litri de apa se scot zilnic? volu
c) In cate zile se gole~te rezervorul? c) A
10. Fie VABCD o piramida patrulatera regulata in care AB = 2 cm, iar VA = 17. Con
= 2.Ji cm. Calculati: taie
a) C
a) volumul piramidei;
b) C
b) distanta de la centrul bazei la planul (VBC);

1 ~1:
c) $
c) masura unghiului format de o muchie laterala cu planul bazei.
11. 0 piramida triunghiulara regulata are aria laterala egala cu 18 cm2, iar aria totala
num
18.Din
Ill
egalii cu 9(2 + ,J3) cm2 • cub
a) Aratati ca latura bazei este egala cu 6 cm. resp
b) Calculati volumul piramidei. este
c) Determinati cosinusul unghiului format de o muchie laterala cu planul bazei. a) A
12. Fie SABC o piramida triunghiulara regulata cu fetele S b) C
laterale triunghiuri dreptunghice in S ~i AB = 4 cm. c) A
a) Calculati aria totala a piramidei. pira
b) Aratati ca AS J_ (SBC). 19. Vol
c) Calculati lungimea segmentului DE ~i cosinusul unghiului mar
<t::SDE, unde D este mijlocul lui (SA), iar E este mijlocul lui a) A
(BC). b) C
13. Fie ABCD un tetraedru regulat de muchie a. B c) D
a) Calculati volumul ~i aria totala a tetraedrului. 20. Intr
b) Aratati ca DM J_ (MBC), unde M este mijlocul inaltimii (AO), iar 0 este latu
centrul bazei BCD. trun
c) Calculati sinusul unghiului dintre AB ~i planul (BCD) ~i cosinusul unghiului a) a
dintre planele (ABC) ~i (BCD). s b) c
14. Fie SABCD o piramida patrulatera regulata ill care c) c
AB = 6.Jicm, SA = 3J6 cm, 0 centrul bazei ~i M 21. Un
latu
proiectia lui 0 pe SC.
a) Calculati lungimea segmentului (OM). a) A
b) Aratati ca SC J_ (MBD). c b) C
c) D
c) Calculati unghiul dintre planele (SBC) ~i (SCD). A B

78 ~ Te m e r e c a p it u I at i v e
15. Fie SABCD o piramida patrulatera regulata, AB = 2a ~i SA s
= a ,J3 . Un plan paralel cu baza piramidei, dus la ~ din
3
inaltime fata de baza, intersecteaza muchiile laterale in A',
B', C', respectiv D'.
a) Calculati lungimea inaltimii piramidei.
b) Calculati perimetrul patratului A'B'C'D'.
c) Calculati volumul trunchiului ABCDA'B'C'D'.
l6. Fie ABCDA'B'C'D' un cub de latura a, iar O' centrul bazei D' C'
A'B'C'D'.
a) Calculati aria laterala a piramidei de varf O' ~i baza A' :
~ · B' M
ABCD. :
b) Cat la suta reprezinta volumul piramidei O'ABCD din -b----- __ _
volumul cubului? / C
c) Aratati ca AO' J_ O' M, unde M este mijlocul muchiei CC'. A B
17. Consideram un tetraedru regulat de latura 12 cm. Din fiecare varf al tetraedrului
taiem cate un tetraedru mic de latura 3 cm, obtinand astfel un corp (C).
a) Calculati volumul corpului (C).
b) Calculati aria corpului (C).
c) $tiind ca v, f, m reprezinta numarul varfurilor, numarul fetelor, respectiv
numarul muchiilor corpului (C), ariitati ca v + f= m + 2.
18.Dintr-o piesa uzata in forma de piramida patrulatera regulata VABCD se taie un
cub EFGHE'F'G'H', punctele E', F', G', H' fiind situate pe muchiile VA, VB, VC,
respectiv VD, iar punctele E, F, G, Hin planul (ABCD). Latura bazei piramidei
este de 12 cm, iar inaltimea ,de 6 cm.
a) Aratati ca latura cubului este egala cu 4 cm.
b) Calculati aria laterala a piramidei.
c) Aratati ca folosim mai putin de un sfert din materialul din care este racuta
piramida pentru a taia cubul.
19. Volumul unui trunchi de piramida patrulatera regulata este 124 cm3, latura bazei
mari este 10 cm, iar latura bazei mici este 2 cm.
a) Aratati ca iniiltimea trunchiului are 3 cm.
b) Calculati aria laterala a trunchiului.
c) Determinati inaltimea piramidei din care provine trunchiul.
20. Intr-un trunchi de piramida patrulatera regulata, latura bazei mari este 30 cm, iar
latura bazei mici 12 cm. $tiind ca aria totala a piramidei din care provine
trunchiul este egala cu 2400 cm2 , se cere:
a) aratati ca apotema piramidei din care provine trunchiul este egala cu 25 cm;
b) calculati lungimea inaltimii piramidei;
c) calculati volumul trunchiului.
2
21. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata are aria laterala egala cu 270 cm ,
latura bazei mari de 24 cm, iar latura bazei mici egala cu 6 cm.
a) Aratati ca apotema trunchiului are 6 cm.
b) Calculati volumul trunchiului.
c) Determinati inaltimea piramidei din care provine trunchiul.

Mate m at i c a. Ev a I u a re a N at i o n a I a 2 O1 5 > 79
22. Volumul unui trunchi de piramida patrulatera regulata este 992 cm3 , lungimea 12. Int
laturii bazei mari este 20 cm, iar inaltimea are 6 cm. eg
a) Daca £ este lungimea laturii bazei mici, aratati ca £2 + 20£ - 96 = 0. 13.lnt
b) Calculati aria laterala a trunchiului. co
c) Calculati aria sectiunii diagonale a trunchiului. ba
23. 0 piesa are forma de trunchi de piramida patrulatera regulata ABCDA'B'C'D', 14.lnt
din care am scos piramida OA'B'C'D', 0 centrul bazei ABCD. Seda AB= 16 cm, eg
A'B' = 8 cm ~i inaltimea trunchiului de 3 cm. din
a) Aflati volumul piesei. 15.lnt
b) Calculati greutatea piesei, ~tiind ca densitatea materialului din care este racuta eg
piesa este p = 1,25 g/cm3 . 16.lnt
c) Ce cantitate de vopsea este necesara pentru vopsirea piesei, daca pe 1 cm2 de eg
suprafata folosim 0,25 g vopsea? tru
17. Ra
pa
for
TEMA 14. Corpuri rotunde l8. Ar
l9. Af
Partea I 20. 0
12
1. Un cilindru drept are generatoarea egala cu 8 cm ~i raza bazei egala cu 5 cm.
Aflati volumul cilindrului. Partea
2. Un cilindru circular drept are inaltimea egala cu 4 cm ~i diametrul cercului de
baza egal cu 5 cm. Aflati aria laterala a cilindrului. l. Un
3. Aflati volumul unui cilindru circular drept ~tiind ca acesta are aria laterala egala ina
cu 307t cm2 ~i aria totala egala cu 487t cm2 • din
4. Sectiunea axiala a unui cilindru circular drept este un patrat cu latura egala cu 4 cm. a)
Aflati volumul cilindrului. b)
5. Un vas are forma de cilindru circular drept. Lungimea razei bazei cilindrului este 24
egala cu 20 cm iar inaltimea este egala cu 30 cm. Putem pune in vas 38 litri de c)
apa? 2. Se
6. Prin desra~urarea suprafetei laterale a unui cilindru se obtine un patrat cu latura a)
egala cu 20 cm. Aflati volumul cilindrului. est
7. Intr-un con circular drept raza bazei conului are 6 cm iar generatoarea are 10 cm. b)
Aflati volumul conului. c)
8. Sectiunea axiala a unui con circular drept este triunghiul VAB in care BA = VB = cil
= 15 cm ~i AB = 24 cm. Aflati volumul conului. 3. Lu
9. Un con circuiar drept are aria laterala egala cu 207t cm2 ~i aria totala egala cu 367t nu
cm2 • Calculati volumul conului.
a)
10. Un con circular drept are raza bazei egala cu jumatate din generatoare ~i aria
totala egala cu 97t cm2 . Aflati volumul conului.
11. Intr-un con circular drept raza bazei conului este egala cu inaltimea conului.
Aflati raportul dintre aria totala ~i aria laterala a conului.

b)

80 -< T e m e r e c a p i t u Ia t i v e
12. Intr-un con circular drept lungimea cercului bazei este 87t cm iar aria laterala
egala cu 201t cm2• Aflati lungimea inaltimii conului.
13.lntr-un con circular drept raza bazei conului este egala cu 9 cm iar inaltimea
conului este egala cu 12 cm. Lace distanta de baza este dus un plan paralel cu
baza conului ~tiind ca aria sectiunii obtinute este 367t cm2 .
14.lntr-un trunchi de con raza bazei mari este egala cu 6 cm, raza bazei mici este
egala cu 4 cm iar inaltimea este egala cu 8 cm. Aflati lungimea inaltimii conului
din care provine trunchiul.
15.lntr-un trunchi de con raza bazei mici este egala cu 2 cm, raza bazei mari este
egala cu 8 cm iar generatoarea este egala cu 10 cm. Aflati volumul trunchiului.
16.lntr-un trunchi de con raza bazei mici este egala cu 3 cm, raza bazei mari este
egala cu 11 cm iar inaltimea trunchiului are 6 cm. Aflati aria laterala a
trunchiului.
17. Raza bazei unui con este de 8 cm iar inaltimea de 12 cm. Consideram seqiunea
paralela cu baza conului dusa la 3 cm de varf. Aflati volumul trunchiului de con
format.
l8. Aria unei sfere este egala cu 1007t cm2 . Aflati lungimea razei sferei.
l9. Aflati volumul unei sfere care are raza egala cu 6 cm.
20. 0 sfera are raza egala cu 13 cm. Un plan intersecteaza sfera dupa un cerc de raza
12 cm. Aflati distanta de la centrul sferei la planul de sectiune.

Partea a II-a

l. Un vas are forma de cilindru circular drept cu raza bazei egala cu 12 cm ~i

din care este racut vasul).


a) Aflati volumul vasului.
b) Punem in vas apa astfel incat inaltimea apei sa fie egala cu
24 cm. Cat la suta din volumul vasului va ramane gol? -
8
inaltimea de 30 cm. (Vasul nu are capac ~i se va neglija grosimea materialului

___ ________ _
-
c) Putem pune in vas o tija metalica lunga de 40 cm?
2. Sectiunea axiala a unui cilindru circular drept este un patrat de arie 144 cm2•
a) Aratati ca raza bazei cilindrului este egala cu 6 cm, iar generatoarea conului
este egala cu 12 cm.
b) Calculati volumul cilindrului.
c) Aratati ca lungimea diagonalei dreptunghiului obtinut prin desra~urarea
cilindrului este mai mare de 36 cm.
3. Lungimea razei, a inaltimii ~i a generatoarei unui con circular drept sunt trei
numere naturale consecutive (dimensiunile sunt masurate in centimetri).
a) "':~~~Fi conului are 3 cm.
A' A' 1

AeB
b) Calculati aria laterala a conului.
ADA,
Matematica. Evaluarea Na1ionala 2015 >81
c) Calculati sinusul unghiului dintre doua generatoare VA ~i VB, ~tiind ca AB IO. C
este un diametru al cercului bazei conului. pl
4 intr-un con circular drept, inaltimea are 8 cm, iar cosinusul unghiului format de a)
maltime ~i 0 generatoare este egal cu 0,8. b)
a) Aratati ca raza bazei conului este egala cu 6 cm. c)
b) Calculati volumul conului. va
c) La ce distanta de baza conului este dus un plan paralel cu baza, daca aria
sectiunii obtinute este egala cu 2,25n cm2?
5. Un con circular drept are aria laterala egala cu 540n cm2 ~i v
raza egala cu 18 cm. La distanta de 16 cm fata de varf este

6.
dus un plan paralel cu baza.
a) Aratati ca inaltimea conului este egala cu 24 cm.
b) Determinati raza cercului de sectiune.
c) Calculati raportul volumelor conurilor formate (VA'B' ~i A
VAB).
Consideram un con circular drept cu generatoarea de
m 0
I

B'
B

4 cm. Prin desla~urarea conului se obtine un sector de


cerc de unghi egal cu 90°.
a) Aratati ca raza bazei conului este egala cu l cm.
b) Calculati volumul conului.
c) Aratati ca aria laterala a conului este mai mare
deciit 12 cm2 , dar mai mica decat 13 cm2 •
7. Un trunchi de con circular drept are raza bazei mici A~-Q'
egala cu 4 cm, raza bazei mari egala cu 12 cm ~i
inaltimea egala cu 6 cm.
1 a) Aratati ca generatoarea trunchiului este egala cu 10 cm.
'I1
11

b) Calculati volumul trunchiului.


c) Determinati lungimea generatoarei conului din care provine trunchiul de con.
8. Un trunchi de con circular drept are ca sectiune axiala
trapezul ABCD in care AB = 2BC = 2CD = 2AD = 20 cm.
a) Deterrninati masura unghiului dintre generatoarea
trunchiului ~i raza bazei mari.
b) Calculati volumul trunchiului de con. r ='\
c) Aratati ca aria laterala a trunchiului de con este mai A B
mica deciit 471 cm2 .
9. Un vas are interiorul in forma de cilindru circular drept cu

,,,.0'°~
diametrul bazei egal cu 40 cm iar inaltimea de 50 cm. in vas
este pusa apa pana la inaltimea de 30 cm.
a) Aflati volumul vasului.
b) Cati litri de apa sunt in vas? (Se va considera pentru 7t
valoarea 3,14.)
bJ
c) Punem in vas trei bile sferice (sferele sunt acoperite de apa) cu raza de 10 cm.
Cu cati centimetri urea nivelul apei din vas?

82 ~ T e m e r e c a p i t u I at i v e
IO. Consideram o sfera cu raza de 15 cm. Sectionam sfera cu un

~
2
plan care determina o sectiune de arie 8ln cm •
a) Calculati raza cercului de sectiune.
b) Determinati distanta de la centrul sferei la planul de sectiune.
c) Cat la suta din volumul sferei reprezinta volumul conului cu
varful in centrul sferei ~i baza cercul de sectiune?

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a 1i o n a I a 2 O1 5 };;> 83
EVALUAREA NATIONALA
, PENTRU p 5•

ABSOLVENTll
, CLASEI A VIII-A (2010-2014)
Subie
TESTUL1 1.
Evaluare Nafionala, Sesiunea lunie 2014

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1.
Rezultatul calculului 12 - 6 · 2 este egal cu ....
5p 2.
Daca IO reprezinta 50% dintr-un numar, atunci numarul este egal cu ....
5p 3.
Cel mai mare numar natural n pentru care n :::; 8 este egal cu ....
5p Rombul ABCD are diagonalele de 6 cm ~i,
4. A 5p
respectiv, de 8 cm. Aria rombului ABCD este
5p
egala cu ... cm2 •
5p 5. in figura alaturata este reprezentat un tetraedru B 5p
D
regulat ABCD in care AB = 8 cm. Suma tuturor 2.
muchiilor tetraedrului ABCD este egala cu ... cm.
5p 6. in diagrama de mai jos sunt reprezentate optiunile
celor 100 de elevi din clasele a V-a ale unei ~coli, C
optiuni referitoare la studiul limbilor modeme.
5p
5p

limba limba
franceza englezA
27 de elevi 45 de elevi

Numiirul elevilor din clasa a V-a care opteaza pentru studiul limbii spaniole
este egal cu .... 5p

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolvarile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati, pe foaia de examen, o prisma dreapta ABCA'B'C' cu baza triunghi E


echilateral.
5p 2. Calculati media geometrica a numerelor a= 2 3 + 1 ~i b = 3 + 3 : 3. Subie
5p 3. Ion parcurge cu autocarul un drum in trei zile. in prima zi a parcurs 20% din
drum, in a doua zi 30% din rest ~i in a treia zi ultimii 560 de kilometri din
5p 1.
drum. Determinati lungimea drumului parcurs de Ion in cele 3 zile.
5p 4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = x - 2. 5p 2.
a) Calculati f(2).
5p 3.
b) Reprezentati grafic functia fintr-un sistem de coordonate xOy.
5p 4.

84-< Variante de subiecte


p 5• Se cons1.dera- expresia
. . E( x) = x2 +
( 4x +)4 : (1· + -2) , un de x este numar
- rea l,
x x+2 x
x -:f.-2 ~ix-:/:- 0: Aratati ca E(x) = 1 pentru orice x numar real, x-:/:- -2 ~ix-:/:- 0.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolvarile complete. (30 puncte)

1. Figura alaturata reprezinta schita unui covor in c


forma de dreptunghi ABCD. Modelul covorului,
prezentat in figura, este format de triunghiurile I ~Q
AOB, BOC, COD ~i DOA. Punctul 0 este situat
in interiorul dreptunghiului ABCD astfel !neat
triunghiul AOD este echilateral, AD = 2 m ~i A B
m(-t:BOC) = 2m(-t:AOD).
5p a) Calculati perimetrul triunghiului AOD.

5p b) Aratati ca distanta de la punctul 0 la latura BC este egalii cu Jj m.


3
5p c) Aratati ca lungimea conturului covorului este mai mica decat 9 m.
2. in figura alaturata este reprezentata schematic o cutie de carton cu capac, in
forma de prisma dreapta ABCDEFGH cu baza
H

~
ABCD patrat, AB = 20 cm ~i AE = 10 cm. Punctul G
0 este mijlocul segmentului EG ~i punctul M este
situat pe BO astfel !neat distanta CM sa fie minima. E ,
C
5p a) Calculati volumul cutiei.
'
5p b) Aria suprafetei cartonului folosit pentru A B
confectionarea cutiei reprezinta 110% din aria totala
a cutiei. Determinati cati centimetri patrati de carton au fost folositi pentru
confectionarea cutiei.

5p
- .-
c) Aratat1 ca CM = - - cm. 2016
3

TESTUL2
Evaluare Nafionala, Sesiunea lunie 2014 (subiect de rezerva)

Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 4 - 2 · 2 este egal cu ....

5p 2. D aca_a
- = -2 , atunc1. numaru
-1 a este ega I cu ....
6 3
5p 3. Cel mai mare numiir natural care apartine intervalului [-3, 3) este egal cu ....
5p 4. Patratul ABCD are perimetrul de 24 cm. Latura AB are lungimea egala cu ... cm.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 O1 5 >-- 85
5p 5. in figura alaturata este reprezentat un cub ABCDEFGH H G
care are latura de 5 cm. Volumul cubului ABCDEFGH E~:
este egal cu ... cm3 • : F 2.
5p 6. Elevii claselor a VIII-a dintr-o ~coala au donat cfu1i :
pentru biblioteca. in diagrama de mai jos este prezentata i;{------ --- C
repartitia elevilor dupa numarul de carti donate bibliotecii ,'
de catre fiecare elev. SOJ' w A B 5p
40

30
D\lumarelevi
5p
20
5p
10

3c.iirti 5 c3'1i 6c8rt l 10c.iirti

Numiirul elevilor care au donat cate 5 carti este egal cu ....

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)


E
5p 1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida patrulatera regulatii cu viirful S ~i
bazaABCD.
Subie
5p 2. Determinati numiirul real a, ~tiind ca a./3 = .fii.
5p 3. Cele 428 de scaune dintr-o salii de spectacole sunt a~ezate in 20 de riinduri, 5p 1.
fiecare rand avand 21 sau 22 de scaune. Determinati numarul de riinduri din
sala care au cate 22 de scaune. 5p 2.
4. Se considera functia f: IR ~ IR; f(x) = -x + 1. 5p 3.
5p a) Calculati f(l). 5p 4.
5p b) Determinati masura unghiului OMN, unde M ~i N sunt punctele de
intersectie a graficului fonctiei f cu axele Ox, respectiv Oy, ale sistemului de 5p 5.
coordonate xOy.

5p 5. Se cons1.dera_ expresia
. E(x ) = ( - x -- 2 · -
2
5x-
+ 10
-+
l ) ·-
x -3
- , unde x este numar
_
x -4 x-3 x+2 5p 6.
real, x -:t- -2, x -:t- 2 ~i x -:t- 3. Aratati ca E(x) = 1 pentru orice x numar real,
*
x -:t- -2, x 2 ~ix* 3.

s j
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Figurn a!Oturntli reprezintli schita unui teren in D N


forma de dreptunghi ABCD, cu dimensiunile I Subie
AB = 30 m ~i BC = 10 m. Doi frati impart terenul
printr-un gard MN, unde M E (AB) ~i N E (CD)
5p 1.
astfel incat MB= ND= 10 m. A M B 5p 2.
5p a) Calculati perimetrul dreptunghiului ABCD.
5p b) Aratati ca MN imparte terenul in doua suprafete cu ariile egale. 5p 3.
5p c) Pentru constructia gardului MN sunt folositi 9 stalpi. Doi dintre cei 9 stalpi
sunt situati in punctele M ~i, respectiv, N. $tiind ca stalpii sunt a~ezati la

86 <;{ Va r i a nt e d e s u bi e c t e
distante egale, aratati ca distanta dintre doi stalpi consecutivi este mai mare
de 1,75 m.
2. Acoperi~ul unei cladiri, reprezentat schematic in
figura alaturata, are forma unei prisme drepte
ABCDEF cu AD = 10 m, AB = 6 m ~i cu bazele
triunghiuri echilaterale.
5p a) Aratati ca distanta de la C la AB este egala cu
3./3 m.
5p b) Calculati volumul prismei ABCDEF.
5p c) Suprafetele ADFC ~i BEFC au fost acoperite cu
tabla. Aria suprafetei de tabla care a fost cumparata A B
reprezinta 110% din aria suprafetei care a fost acoperita cu tabla. Determinati
cati metri patrati de tabla s-au cumparat.

TESTULJ
Evaluare Nafionala, Sesiunea speciala pentru olimpici 2014

Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Numarul de 4 ori mai mare deciit 7 este egal cu ....


5p 2. Daca ~ = 2_, atunci x este egal cu ....
10 5
5p 3. Ce! mai mic numar natural de doua cifre este egal cu ....
5p 4. Dreptunghiul ABCD are lungimea de 6 cm ~i latimea de 5 cm. Aria dreptun-
~hiului ABCD este egala cu ... cm •
2
H G
5p 5. In figura alaturata este reprezentat un paralelipiped ~
dreptunghic ABCDEFGH in care AB= 6 cm, BC= El : IF
= 4 cm ~i BF = 5 cm. Volumul paralelipipedului
ABCDEFGH este egal cu ... cm3 . I )D. ________ J__ _JC
5p 6. in tabelul de mai jos este reprezentata o dependenta L_
functionala. A B

~ ~ ~ ~
1
I y = x\ 2 I -; I I I I I
Numiirul real m este egal cu ....

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati, pe foaia de examen, un cub ABCDA'B'C'D'.


5p 2. Aratati ca ,} - .J3 = 1.
-v3 -1
5p 3. Andrei ~i Cristina i-au cumparat impreuna un cadou fratelui lor. Andrei a
contribuit cu 60% din pretul cadoului, iar Cristina cu restul de 80 de lei.
Determinati pretul cadoului.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 O1 5 ;;.. 87
4. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x) = x - 1. Sp 2.
5p a) Calculati f(l ).
5p b) Reprezentati grafic functia intr-un sistem de coordonate xOy. p 3.
2
2 5p 4.
5p 5. Se considera expresia E(x) = ( (\ + ) 1] :---;-----, unde x este numar real,
x +4 x +4 'p 5.

x * 0. Aratati ca E(x) = 4 pentru orice numar real x, x * 0.


Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte) 5p 6.

1. Figura alaturata este reprezentata o gradina in D c


forma de dreptunghi ABCD cu AB = 8 m ~i
AD = 4 m. Mijloacele laturilor dreptunghiului N
sunt varfurile patrulaterului MNPQ. Suprafata
reprezentata ha~urat este plantata cu flori, iar
restul suprafetei gradinii ABCD este acoperita A M B
cu gazon.
5p a) Calculati perimetrul gradinii ABCD.
5p b) Aratati ca aria suprafetei plantate cu flori este egala cu aria suprafetei
acoperite cu gazon.
5p c) Pentru fiecare metru patrat al suprafetei reprezentate ha~urat s-au plantat
cate 25 de flori . Determinati suma cheltuita pentru cumpararea florilor
plantate in gradina, ~tiind ca 0 floare costa 2,5 lei.
2. Dintr-o bucata de lernn se sculpteaza o piramida patrulatera regulata
VABCD, reprezentata schematic in figura alaturata. V Subie
Piramida are inaltimea de 4 dm, iar baza ABCD are ~
latura AB = 6 dm. :' 5p 1.
5p a) Calculati aria bazei piramidei VABCD. /
5p b) F etele .latera~e ale piramidei se vop~esc. Aratati ca aria /
suprafete1 vops1te este egala cu 60 dm . p.: ____ ___--- c 5p 2.
5p c) Bucata de lernn din care s-a sculptat piramida A, B 5p 3.
VABCD avea forma unei prisme drepte cu baza ABCD
~i inaltimea de 4 dm. Determinati cat la suta din volumul lernnului indepartat
pentru obtinerea piramidei este reprezentat de volumul piramidei. 4.
5p
5p
TESTUL4
Evaluare Nationalii, model M.E.N. 2014
5p 5
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Inversul numarului rational .!...!._ este egal cu ....


12

88 "'- Va r i a nt e d e s u bi e ct e
Sp 2. Patru kilograme de gutui costa 16 lei. Un kilogram de gutui de aceea~i
calitate costa ... lei ..
p 3. Cel mai mic numiir natural care impartit pe rand la 3 ~i la 5 da de fiecare data
restul 2 ~i catul diferit de zero este egal cu .... v
5p 4. Un cerc cu raza de 5 cm are lungimea egala cu ... cm.
'p 5. in figura alaturata este reprezentat un tetraedru
regulat VABC. Masura unghiului dintre dreptele AV c
~i AC este egala cu ...
0
A
5p 6. In tabelul de mai jos este reprezentat numarul de
elevi dintr-o ~coala, pe grupe de viirsta. Numiirul
B
elevilor din ~coala cu varsta mai mare sau egala cu
14 ani este egal cu ... .
Numarul elevilor

11 12 13 14 15
Varsta in ani impliniti

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati, pe foaia de examen, o prisma ABCA'B'C' cu baza triunghiului


echilateral ABC.

5p 2. Determinati numerele \'ntregi x, ~tiind ca - - - este numar intreg.


11
2x-l
5p 3. Pretul unei bluze s-a redus cu 10%, iar dupa reducere bluza costa 162 lei.
Calculati pretul bluzei inainte de reducere.
4. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x) = px + q, unde p ~i q sunt numere reale.
5p a) Determinati numerele reale p ~i q, ~tiind ca f(l) = 1 ~i f(2) = -1.
5p b) Pentru p = -2 ~i q = 3, reprezentati grafic functia f in sistemul de
coordonate xOy.
2 1 1
5p 5. Se considera expresia E(x) = ( 2 x-S - -) : -- - , unde x este
x ·- 8x + 15 x-3 x 2 -25
* *
numar real, x -5, x 3 ~ix* 5. Aratati ca E(x) = x + 5, pentru orice numar
* *
real x, x -5, x 3 ~ix* 5.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 » 89
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrie/i rewlvarile complete. (30 puncte) p 6.
1. Figura alaturata reprezinta schita unei camere in forma de dreptunghi ABCD
cu aria de 48 m
2
• Se ~tie ca latimea reprezinta i din lungimea camerei. in
4
interiorul camerei se afla un ~emineu,
reprezentat in schita de patratul MNPD cu D P C
latura de 1m. Se monteaza parchet in M
camera, exceptand suprafata ha~urata. N
5p a) Calculati lungimea camerei.
5p b) Stiind ca pierderile de material reprezinta
10% din suprafata ce va fi acoperita cu
parchet, aratati ca este necesar sa se A B
cumpere 51, 7 m2 de parchet.
5p c) Parchetul se vinde ambalat in cutii care contin fiecare cate 2,5 m2 de
parchet. Pretul fieciirei cutii cu parchet este 135 de lei. Determinati suma Subiec
minima necesara pentru cumpararea parchetului.
2. in figura alaturata este reprezentat schematic un acvariu in forma de prisma 5p 1.
dreapta, cu baza patrat, care are latura bazei de 8 dm D' C'
~i muchia laterala de 5 dm. Fetele laterale ale acva-
riului sunt confectionate din sticla. Baza acvariului A : ' BB' 5p 2.
este confectionat~ dintr-un alt material. Acvariul DL- -- ---- -------) C 5p 3.
nu se acopera. In acvariu se afla apa pana la /
inaltimea de 4 dm (se neglijeaza grosimea sticlei). ··
5p a) Calculati cati litri de apa sunt in acvariu. A B 4.
5p b) Calculati cati metri patrati de sticla sunt necesari pentru confectionarea a 5p
100 de acvarii care au dimensiunile precizate in enunt. 5p
5p c) Aratati ca, in orice moment, distanta dintre cei doi pe~ti din acvariu este
mai mica sau egala cu 12 dm.
5p 5.
TESTUL 5
Evaluare NaJionala, model MEN 2014

Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte) Subiec


5p 1. Rezultatul calculului 16 - 8 : 2 este egal cu ... .
1.
5p 2. Un muncitor, lucrand 8 ore pe zi, poate sapa un ~ant in 15 zile. Trei muncitori,
lucrand cate 8 ore pe zi, sapa acela~i ~ant in ... zile.
5p 3. Daca A= {-1, 0, 1, 2} ~i B = {2, 3, 4}, atunci An B = {... }.
5p 4. Un trapez are bazele de 10 cm ~i respectiv de 16 cm. A 5p
Lungimea liniei mijlocii a trapezului este egala cu ... 5p
cm.
5p 5. in figura alaturata este reprezentat un tetraedru / \ · - ~C 5p
regulat ABCD cu muchia de 8 cm. Aria totala a D
tetraedrului este egala cu ... cm 2.

B
90 ~ V a r i a nt e d e s u bi e c t e
p 6. in graficul de mai jos este reprezentat numiirul elevilor unei ~coli, inscri~i la
cursuri semestriale de limbi straine. Cel mai mic numiir de elevi 'inscri~i la
cursurile semestriale de limbi straine s-a 'inregistrat in semestrul ....
80
70
60
50 1111 lim ba italiana
40
• lim ba germ ana
30
D lim ba engleza
20
10
0
Semestru I Semestrul al II-lea
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati, pe foaia de examen, o prisma dreapta ABCDA'B'C'D' cu baza


patratul ABCD.

5p 2. Calculati media aritrnetica a numerelor a= 8 - 3.fl + ~ ( 3 + l7}2 ~i b = 24.


5p 3. 0 firma are 120 de angajati. Determinati numarul barbatilor angajati 'in firma,
~tiind ca numiirul femeilor reprezinta 20% din numiirul barbatilor.
4. Se considera functia/: JR~ JR, f(x) = 2x + 3.
5p a) Determinati numiirul real a ~tiind ca f(a) = 7.
5p b) Calculati aria triunghiului determinat de reprezentarea grafica a functiei f,
axa Ox ~i axa Oy:
2
• v • (x+4) ·(3x-2)-3(x+1) +11 1
5p 5. Se consrdera expresra E(x) = 3 ( ) : ~( ) ,
4x x+l x x+l
unde x este numiir real, x -:t. -1 ~ix -:t. 0. Aratati ca E(x) = 1 pentru orice numiir
real x, x -:t.-1 ~ix -:t. 0.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scriefi rewlvarile complete. (30 puncte)

1. Figura alaturata reprezinta schita unui teren


format dintr-un patrat ~i patru semicercuri.
Lungimea laturii patratului este egala cu 10 m.
Terenul este 'inconjurat de un gard.
5p a) Calculati lungimea gardului.
5p b) Aratati ca aria intregului teren este egala cu
50(7t + 2)m2 •
5p c) Pe teren se vor planta trandafiri. Stiind ca
fiecarui trandafir ii este necesara o suprafata de 25 dm2, verificati daca pe
acest teren pot fi plantati 1028 de trandafiri. Se considera cunoscut faptul ca
3,14<7t<3,15.

Mate mat i ca. Ev a I u are a Na lion a I a 2O1 5 ~ 91


2. in figura alaturata este reprezentata schematic o cutie din D' C' 5p 2.

A'QjC
carton, in forma de paralelipiped dreptunghic, cu
dimensiunile bazei de 60 cm ~i de 40 cm, iar inaltimea
de 50 cm (se neglijeaza grosimea cartonului).
5p a) Calculati cati metri patrati de carton sunt necesari
pentru a confectiona cutia. p 3.
5p b) Verificati daca in cutie in cap 125 de cuburi egale, A B
fiecare avand muchia de 10 cm.
5p c) Pe fetele Iaterale ale cutiei ABCDA'B'C'D', intre punctul A ~i punctul C, se
aplica o banda adeziva de lungime minima. Calculati lungimea benzii
aplicate.
4.
5p
TESTUL6 5p
Evaluare Nalionalii, model M.E.N. 2014

Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte) 5p 5.

5p 1. Rezultatul calculului 4 + 5 · (12 - 3 · 4) este egal cu ....


5p 2. Cel mai mare numar din multimea A= {x E NI x ~ 2} este egal cu .... Subi
5p 3. Daca 8 kg de pere costa 24 lei, atunci 4 kg de pere de V
aceea~i calitate costa .... 1.
5p 4. 0 linie mijlocie a unui triunghi echilateral este de 6
cm. Perimetrul triunghiului echilateral este egal cu
... cm.
5p 5. in figura alaturata este reprezentata o piramida 5p
patrulatera regulata care are muchia bazei de 10 cm
c
~i muchia Iaterala de 13 cm. Apotema piramidei este 5p
de ... cm. A B
5p 6. in diagrama de mai jos sunt reprezentate rezultatele obtinute de elevii unei 5p
~coli la un test. Nota
10

- -
2.

mm
mllll

~
IEll
Nota 10 a fost obtinuta de ... % din numarul elevilor care au sustinut testul.
5p
5p
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati, pe foaia de examen, un cub ABCDEFGH. 5p

92 <:;{ Var i ant e d e su bi e ct e


5p 2. Un vapor a plecat din portul A spre portul B dimineata la ora 7. in aceea~i
dimineata, la aceea~i ora, pe acela~i traseu, din portul B a plecat spre portul A
o ~alupa care se deplaseaza cu viteza de doua ori mai mare decat cea a
vaporului. Salupa ~i vaporul s-au intalnit in acea zi la ora 12. Determinati ora
sosirii vaporului in portul B.
p 3. Matei a cheltuit pentru cumpararea unor caiete cu 1 leu mai putin decat
jumatate din suma pe care o avea la el. Apoi, Matei a cumparat o carte cu o
treime din banii rama~i ~i cu inca 5 lei. Dupa cumpararea caietelor ~i a cartii,
lui Matei i-au ramas 29 de lei. Calculati suma initiala pe care o avea Matei la
el.
4. Se considera functia f: IR ~ IR, f(x) = 3x - 2.
5p a) Reprezentati grafic functia fin sistemul de coordonate xOy.
5p b) Determinati numarul real a ~tiind ca punctul T(a, 2a + 4) apaqine
graficului functiei f.
2
5p 5. Se considera E(x) = x2 + (xf3+1f-(2x-l) -2x(f3+2). Aratati ca
E(x) = 0 pentru orice numar real x.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Figura alaturata este schita unui teren in forma D F C


de dreptunghi ABCD care are latimea AD de 30
m. Distanta de la punctul A la dreapta BD este
egala cu 24 m .
5p a) Aratati ca distanta de la punctul B la punctul
D este de 50 m.
5p b) Calculati cat la suta dintr-un hectar reprezinta A E B
aria terenului ABCD.
5p c) Terenul ABCD este impartit in doua parcele de un gard (EF), astfel inciit
dreapta EF este mediatoarea segmentului BD. Calculati lungimea gardului
(EF).
2. in figura de mai jos este reprezentata schematic o piscina in forma de
paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D' cu dimensiunile bazei de 50 m ~i
25 m. Adancimea piscinei este de 2,5 m. D' C'

A,~----
r
----------gvC
A B
5p a) Calculati cati litri de apa sunt necesari pentru a umple complet piscina.
5p b) Calculati numarul minim de placi de faianta, in forma de patrat cu latura
de 50 cm, necesare pentru a acoperi peretii laterali.
5p c) Aratati ca cea mai mica distanta dintre orice punct situat pe marginea
superioara a piscinei ~i centrul bazei ABCD a piscinei este mai mica de 13 m.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 ~ 93
Subiec
TESTUL 7 1.
Evaluare Nafionala, model M .E.N. 2014

Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 515 : 5 este egal cu ....


5p 2. Multimea solutiilor reale ale inecuatiei 3x - 1 ::::; 8 este intervalul ....
5p 3. 0 echipa de 8 muncitori poate termina o lucrare in 4 zile. Daca numfuul
muncitorilor din echipa se dubleaza, atunci aceea~i lucrare poate fi terminata in
... zile.
5p 4. Un patrat cu lungimea laturii de 3 cm are aria egala 5p
cu ... cm2 • M T 5p
5p 5. in figura alaturata este reprezentat cubul ALGOR11M.
Masura unghiului dintre dreptele LT ~i AL este R
1
egala cu ... 0 • 5p
5p 6. In graficul de mai jos, poqiunea ha~urata repre- /,9 !- ---- -f- -- --:)G
zinta ... % din suprafata discului de centru 0. 2.
A L
.5p
~p

5p

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida triunghiulara regulata de varf S ~i


bazaABC.
5p 2. 0 cutie contine 22 de bomboane. Mama imparte bomboane din cutie, in mod
egal, celor 4 copii ai ei. Determinati numfuul minim de bomboane care raman Subiec
in cutie.
5p 3. Determinati doua numere reale pozitive, ~tiind ca produsul lor este egal cu 16 p 1.
~i valoarea raportului lor este egal cu 4.
'p 2. U
4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = 2x - 3. 5p 3. C
5p a) Calculati f(l) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5). Tp 4. U
e
5p b) Reprezentati grafic functia fin sistemul de coordonate xOy.
~P 5. I
5p 5. Se considera E(x) = (xJ2+1f - (xJ2+1)(xJ2 - 1) - 2xJ2. Aratati ca r
s
E(x) = 2 pentru orice numar real x. e

94 <;( Var i ant e d e s ubi ect e


Subiectul al HI-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Figura alaturata este schita terasei unui bloc. ABCD ~i EFGH sunt dreptun-
ghiuri, BC ~i EF sunt perpendiculare, BC = HE = 40 m, AB = EF = 20 m ~i
ME=EN= lOm. A D

~- - ---~ N H

'
B'-----,M '
:-::cl---- -C'

F G
5p a) Aratati ca aria suprafetei terasei este egala cu 1500 m 2 .
5p b) Se acopera toata suprafata terasei cu trei straturi de folie hidroizolanta.
Pentru fiecare strat, suprafata foliei utilizate este egala cu suprafata terasei
plus 10% din suprafata acesteia. Cati metri patrati de folie sunt necesari
pentru efectuarea intregii lucrari?
5p c) Aratati ca, daca o persoana se deplaseaza in linie dreapta lntre doua puncte
oarecare ale terasei, distanta astfel parcursa este mai mica decat 80 m.
2. In figura de mai jos este reprezentata schematic o cutie in forma de cub
ABCDA'B'C'D' cu muchia de 60 cm. Capacul ABCD se poate roti in jurul
muchieiBC .
.5p a) Calculati aria totala a cutiei. D
~p b) Determinati numarul maxim de cubulete cu
muchia de 4 cm care pot fi a~ezate in cutie, astfel A r---~--r
!neat capacul ei sa se poata inchide.
5p c) Deschidem capacul cutiei In pozitia BCMN,
astfel inciit m(-t::ABN) = 45° ~i il fixam cu tija AN. ,,'},'!- -----t--- --:)C'
Aratati ca lungimea tijei este mai mare de 30J2 cm.
A B'

TESTUL8
Evaluare Nationala, model M.E.N. 2014

Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

p 1. Rezultatul calculului J64 :4 este egal cu ....


'p 2. Un pix costa 5 lei. Dupa o reducere cu 20% pretul pixului este de ... lei.
5p 3. Ce! mai mare divizor comun al numerelor 30 ~i 45 este egal cu ... .
Tp 4. Un triunghi echilateral cu latura de 2 cm are aria V
egala cu ... cm2 •
~P 5. In figura alaturata este reprezentata o piramida
regulata V ABC. Daca AV + AB = 22 cm, atunci c
suma lungimilor tuturor muchiilor piramidei este A
egala cu ... cm.

B
M a t e m at i c a. Ev a I u a re a N a ~ i o n a I a 2 0 1 5 ~ 95
5p 6. 1n graficul de mai jos sunt reprezentate profiturile sau pierderile lunare ale 2. F
unei firme in eel de-al doilea semestru al unui an. Numiirul lunilor din al p
do ilea semestru in care firma a inregistrat pierderi este egal cu .... =
5p a
5p b
s
A
lunile celui de-al
p c
doilea semestru p
pierderi
'inmii1ei
p
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)
p
5p 1. Desenati, pe foaia de examen, o prismii dreaptii ABCA'B'C' cu baza E
triunghiului echilateral ABC.

5p 2. Se considerii numerele reale a = ~l lo ~i b = ~l


1 1
+ + lo.
-v5 +2 3+-v8 -v5 -2 3--v8
Ariitati cii a + b = 6 + 2J5.
Subiect
5p 3. Suma dintre jumiitatea unui numiir real pozitiv x ~i 2. este egalii cu dublul
2
numiirului x. Determinati numiirul x. 5p 1. R
4. Se considerii functia f: JR --7 JR, f(x) =ax+ b, unde a ~i b sunt numere reale
5p 2. P
5p 3. C
pentru care f(-1) = -5 ~i f(O) = -2.
n
5p a) Reprezentati grafic functia fin sistemul de coordonate xOy.
5p 4. P
5p b) Ariitati cii f(l) = 1.
p
. l"fi
5p 5. Simp i icat1. raportu1 2x2 -2 7x + 3 pnn
. care x - 3 , un d e x este numiir rea1, 5p 5. i
x - 9 r
x ;t:-3 ~ix ;t: 3. t
e
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte) 5p 6. i
u
1. Figura de mai jos sunt reprezentate schitele a douii suprafete agricole. u
Suprafata ABCD are forma unui romb cu AB= 4 dam ~i m(<BAD) = 30°, iar
suprafata MNPQ este un piitrat.
c

t1
D
N
L--7
A B Subiec
M N
5p a) Calculati perimetrul rombului ABCD. 5p 1.
5p b) Ariitati cii iniiltimea rombului este de 2 dam.
5p c) Dacii ariile suprafetelor ABCD ~i MNPQ sunt egale, ariitati cii latura 5p 2.
rombului ~i diagonala piitratului au aceea~i lungime.

96 <;;( Var i ant e de s ubi ect e


2. Figura aliituratii reprezintii schematic un acoperi~ in formii de piramidii
patrulaterii regulatii V ABCD, cu muchia lateralii VA v
= 26 m ~i latura bazei AB = 20 m.
5p a) Calculati aria lateralii a piramidei VABCD.
5p b) Un alpinist utilitar se deplaseazii din punctul B
spre muchia CV pe . drumul eel mai scurt [BE].
Ariitati cii dreptele DE ~i CV sunt perpendiculare. c
p c) Pentru efectuarea unor reparatii, alpinistul utilitar
parcurge, in linie dreaptii, traseul de la punctul E la A
B
m ~i apoi
200
punctul M E (CV) astfel incat CM =
13
parcurge traseul de la punctul M la punctul D. Calculati lungimea traseului
EM+MD.

TESTUL9
Evaluare NaJionala. model M.E.N. 2014

Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 7 · 3 + 14 : 2 este egal cu ....


5p 2. Patru caiete de acela~i tip costii 8 lei. Trei caiete de acela~i tip costii ... lei.
5p 3. Ce! mai mare numiir natural par care apartine intervalului (-2, 3] este
numiirul ....
5p 4. Perimetrul unui piitrat este egal cu 20 cm. Aria A
piitratului este egalii cu ... cm2 .
5p 5. in figura aliituratii este reprezentat un tetraedru
regulat ABCD in care BC = 6 cm. Suma lungimilor B
tuturor muchiilor tetraedrului regulat ABCD este
egalii cu ... cm.
5p 6. in tabelul de mai jos este prezentatii repartitia elevil or
unei clase dupii sportul la care sunt inscri~i In cadrul
c
unui club sportiv.
Tip de activitate volei baschet tenis handbal
Numiir de elevi 10 7 4 5
Numiirul elevilor din clasii care sunt inscri~i la volei este egal cu ....

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati, pe foaia de examen, un cub ABCDEFGH.


. d. . . - 1 . b .. d - s 3 .b 1 3
5p 2. Ca1cu1at1 me ia ar1tmetlca a numere or a ~1 , ~tnn ca a = - - - ~1 = - + - .
3 7 3 7

M a t e m a ti c a. Ev a I u a r e a N a ti o n a I a 2 0 1 5 );>- 97
Sp 3. intr-o clasii sunt 27 de elevi. Numiirul biiietilor din clasii reprezintii 80% din
numiirul fetelor din clasii. Determinati numiirul biiietilor din acea clasii.
4. Se considerii functia f: JR~ JR, f(x) = 2x - 4.
Sp a) Ariitati cii f(-2) + f(2) = - 8. Subi
Sp b) Determinati aria triunghiului OAB, unde 0 este originea sistemului de
coordonate xOy, A este punctul de pe graficul functiei f care are abscisa Sp 1
egalii cu 2, iar B este punctul de pe graficul functiei f care are ordonata egalii
Sp 2
cu2.
x+l ( x-1 ) 2 -x ( x-2 ) Sp 3
Sp 5. Se considerii expresia E(x) = - 2 - : , unde x este numiir
x +1 x 2 +1 Sp 4
real. Rezolvati, in multimea numerelor reale, ecuatia E(x) = 1.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rewlviirile complete. (30 puncte) Sp 5

1. Figura de mai jos este schita unei zone de agrement in formii de dreptunghi
ABCD, cu lungimea AB = 30 cm ~i liitimea BC = 20 m. in interiorul zonei de Sp 6
agrement se aflii un lac in formii de cerc cu raza de 10 m. Cercul este tangent
laturii AB in punctul P ~i laturii BC in punctul M, astfel inciit PB = BM =
=MC. A p B

D c
Sp a) Calculati aria suprafetei lacului.
Sub
Sp b) Determinati aria triunghiului DPM.
Sp c) in exteriorul lacului, zona de agrement este acoperitii cu gazon. Verificati Sp 1
dacii aria suprafetei acoperite cu gazon este mai mica deciit aria suprafetei
lacului. Se considerii cunoscut faptul cii 3,14 < 7t < 3,15. Sp 2
2. in figura aliituratii este reprezentat schematic un cort in formii de piramidii
patrulaterii regulatii VABCD, in care VA = AB = 4 m. v Sp 3
Intersectia diagonalelor AC ~i BD se noteazii cu 0 .
Sp a) Ariitati cii OA = OV.
Sp b) Calculati ciiti metri piitrati de piinzii sunt necesari
pentru confectionarea cortului, ~tiind cii toate fetele 4
sunt din piinzii, inclusiv podeaua. Se neglijeazii
pierderile de material.
c
Sp
c) Determinati distanta de la punctul 0 la o fatii
B Sp
lateralii a piramidei patrulatere regulate VABCD. A
Sp 5

98 ~ Va r i a nt e de s u bi e c t e
TESTUL10
Simulare Evaluare NaJionalii 2014

Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)

Sp 1. Rezultatul calculului (2° + 2 1 + 22) : (2 3 - 1) este egal cu ....


_ a 5 . _ a +7
Sp 2. Daca - = - , atunc1 numarul - - este egal cu ....
7 3 7
Sp 3. Scrisii sub formii de interval, multimea I= {x E JR I-5 :s; x :s; 3} este egalii cu ....
Sp 4. Se considerii triunghiul ABC cu AB = 4 cm, AC = 6 cm ~i BC = 8 cm. Dacii
M este mijlocul laturii AB ~i N este mijlocul laturii AC, atunci perimetrul
triunghiului AMN este egal cu ... cm. D' C'
Sp 5. in figura aliituratii este reprezentat un cub ABCDA'B'C'D'.
Miisura unghiului determinat de dreptele AD' ~i B'C este
egalii cu ... 0 •
Sp 6. in tabelul de mai jos este dat numiirul de elevi din fiecare
clasii a VIII-a dintr-o ~coalii, la inceputul anului ~colar, AO-------Dc
respectiv la srar~itul aceluia~i an ~colar. A B

a VIII-a A I a VIII-a B I a VIII-a C


24 27 29
26 25 27
La srar~itul anului ~colar, numiirul total al elevilor din clasele a VIII-a ale
acestei ~coli este egal cu ....

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrie/i rewlviirile complete. (30 puncte)

Sp 1. Desenati, pe foaia de examen, o prismii dreaptii ABCA'B'C' cu baza


triunghiul echilateral ABC.
Sp 2. Determinati numiirul natural n, cuprins intre 40 ~i 50, ~tiind cii la impiiqirea lui
prin 6 ~i prin 8 se obtine de fiecare datii restul 1.
Sp 3. Matei a cheltuit siimbiitii dupii amiazii douii cincimi din suma pe care o avea
diminieaµ. Duminicii, dupii ce a mai cheltuit incii 13 lei, Matei mai are 8 lei din
suma initialii. Determinati suma pe care a avut-o Matei siimbiitii dimineatii.

4. Se considerii numerele a = .J8 ~i


b= ~ 1
+ .
v2 -1
2 b
Sp a ) V en'fiicat1· daca• -
a+- = .
a-2
Sp b) Ariitati cii a< b.
Sp 5. Se considerii E(x) = (1 + x)(l - x) + (x + 2)2 - 2(x + 2), unde x este numiir
real. Determinati numiirul real a pentru care E( a) = -1.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 );> 99
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte) p 6

1. Figura de mai jos este schita unei table de joc ABCD, impaqita in 25 de
patrate colorate in alb sau in negru, fiecare patrat avand latura de 2 cm. Pe
marginea tablei de joc sunt alese, ca in figura, punctele P, Q, M ~i N astfel
incatAP=BQ = CM = DN. n M

Subi

5p 1
1111111 .
5p a) Calculati perimetrul patratului ABCD. A p B
5p 5p 2
b) Aratati ca aria tuturor patratelor albe reprezinta 48% din aria tablei de joc.
5p 3
5p c) Demonstrati ca dreptele MP ~i NQ sunt perpendiculare.
111i 2. in figura alaturata este reprezentat schematic un acoperi~ in forma de
I
piramida patrulatera regulata VABCD. inaltimea 4
v 5p
piramidei este VO = 3.fj, m, iar muchia laterala
este VA= 6 m. 5p
5p a) Verificati daca AB = 6 m.
5p 5
5p b) Determinati masura unghiului format de plane le
(VAC) ~i (VBD).
5p c) Demonstrati ca dreptele DM ~i AN sunt
,/D
c
coplanare, ~tiind ca M este mijlocul muchiei BV ~i
Neste mijlocul muchiei CV. A B Subi
11

11111/ TESTUL11 1
Evaluare NaJionala, Sesiunea lunie 2013
5p
Subiectul I. Pe foaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte) 5p

5p 1. Rezultatul calculului 4 · 4 + 10 este egal cu ... . 5p


5p 2. Daca ~ = 2. , atunci numarul a este egal cu ... .
6 2
5p 3. Ce! mai mare numar natural care apaqine intervalului (3, 9] este numarul ....
5p 4. Perimetrul unui patrat cu latura de 8 cm este egal cu ... cm.
5p 5. Infigura I este reprezentat un cub ABCDEFGH cu latura de 3 cm. Volumul
cubului este egal cu ... cm3 • L- G

E f - - - - - T - --t'
11····:I '
,9!---- --t- ----;)C

AF.zgura I B

100 ~ V a r i a nt e d e s u b i e c t e
p 6. in tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele obtinute la un test de elevii
unei clase:
Notii I 1 I 2 3 I 4 I 5 6 7 8 9 10
Numiir de elevi I 0 I· 1 3 I 1 I 4 5 6 5 4
La acest test, nota 8 a fost obtinuta de un numar de ... elevi.

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida triunghiulara regulata cu varful S ~i


bazaABC.
5p 2. Aratati ca h + .J8 -
3.fj, = o.
5p 3. Ana ~i Bogdan au impreuna 7 mere, iar Ana ~i Calin au impreuna 8 mere.
Determinati cate mere are Ana, ~tiind ca, impreuna, cei trei copii au 12 mere.
4. Se considera functia f: IR---? IR, f(x) = x + 2.
5p a) Calculati f(O) + f(-2).
5p b) Reprezentati grafic functia fintr-un sistem de coordonate xOy.
1 2
5p 5. Se considera expresia E(x) = ( ------;-): , unde x este
x-2 x - 4 (x - 2)(x + 2)
numar real, x 7:- -2 ~i x 7:- 2. Aratati ca E(x) = 1, pentru orice numar real x,
X 7:--2 ~i X7'- 2.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Infigura 2 este reprezentat un Joe de joaca in forma de dreptunghi ABCD, cu


AD = 20 m ~i diagonala BD = 40 m.
5p a) Aratati ca AB= 20.fj m.
5p b) Verificati daca unghiul dintre diagonalele dreptunghiului ABCD are
masura egala cu 60°.
5p c) Aratati ca aria suprafetei locului de joaca este mai mica decat 700 m2 . (Se
considera cunoscut faptul ca 1,73 < .J3 < 1,74.) D'
~---~C'

A' : B'

I><:[ Figura 2
A
...... "'

Figura 3
p-----t------7 c

Matematica . Evaluarea Nationala 2015 ~101


2. in figura 3 este reprezentat schematic un stup de albine in forma de 5p 3.
paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D'. Dimensiunile stupului sunt
AB = 4 dm, BC = 6 dm ~i AA' = 8 dm. 4.
5p a) Calculati perimetrul dreptunghiului ABCD. 5p
5p b) Determinati aria totala a paralelipipedului ABCDA'B'C'D'. 5p
5p c) Aratati ca PQ = .Jl3 dm, unde {P} =AB' n A'B ~i {Q} =BC' n B'C. 5p 5.

TESTUL12
Evaluare Nafionalii, Sesiunea lunie 2013 (subiect de rezervii)
111 Subi
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)
1
5p 1. Rezultatul calculului 6 · 2 + 6 este egal cu ....
5p 2. Daca ~ = ~, atunci numarul a este egal cu
15 5
5p 3. Cel mai mic numar natural care apaqine intervalului [l 0, 13) este numarul ....
5p 4. Aria unui triunghi care are o latura de 6 cm ~i inaltimea corespunzatoare ei de
5 cm este egala cu ... cm2 .
5p 5. in figura 1 este reprezentata o prisma dreapta ABCA'B'C' cu baza triunghi
echilateral. Daca AB= AA'= 5 cm, atunci perimetrul patrulaterului ABB'A'
este egal cu ... cm. A' C'

B.' 5p
5p
5p

Figura 1 B

5p 6. Membrii ansamblului folcloric al unei ~coli sunt grupati dupa varsta astfel:
m111
Varsta lani 11 12 13 14
I
Numar de elevi 10 9 8 9
Numarul elevilor din ansamblu cu varsta de 13 ani este egal cu ....
5p
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte) 5p
5p
5p 1. Desenati, pe foaia de examen, un cub ABCDA'B'C'D'.
5p 2. Aratati ca J3 + J0. - 3J3 = o.

102 <;( V a r i a nt e d e s u b i e c t e
5p 3. Determinati numerele reale a ~i b, a> b, ~tiind ca suma lor este egala cu 10,
iar diferenta lor este egala cu 2. ·
4. Se considera functia f: JR. --7 lR., f(x) = x + 1.
5p a) Calculati f(O) + f(-1).
5p b) Reprezentati grafic functia fintr-un sistem de coordonate xOy.

5p 5. Se considera expresia E(x) = ( x - 1- ~) : 2


x - , unde x este numar real,
x+2 x+2
x -:f.-2 ~ix * 2. Aratati ca E(x) = 1, pentru orice numar real x, x -:f.-2 ~ix * 2.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Figura 2 reprezinta schita unei gradini in forma de dreptunghi ABCD cu


lungimea AB = 8 m ~i latimea BC = 6 m. Punctul M este mijlocul
segmentului AB, punctul P este mijlocul segmentului AD, iar punctul N este
situat pe segmentul DC, astfel !neat NC = 3 m. Zona ha~urata reprezinta
partea din gradina acoperita cu gazon, iar zona neha~urata reprezinta partea
din gradina unde sunt plantate flori. ~ N c
m:0i1

Figura 2 P

l'l////&'l-<~
M
a~<:<.<a~,,,J':.,,:r,;r<0~
JULJ'lb'lLJ'ld B
5p a) Calculati perimetrul dreptunghiului ABCD.
2
5p b) Aratati ca aria suprafetei acoperita cu gazon este egala cu 27 m .
5p c) Verificati daca aria suprafetei pe care sunt plantate flori este egala cu aria
trapezului MBCN.
2. in figura 3 este reprezentata schematic o piatra semipretioasa in forma de
piramida triunghiulara regulata ABCD, cu baza triunghiul BCD. Se ~tie ca
m(<t:CAD) = 90°, iar CD= 4 cm. A

B D

5p a) Calculati perimetrul triunghiului BCD. C


2
5p b) Aratati ca aria suprafetei laterale a piramidei este egala cu 12 cm •
5p c) Introducem piatra semipretioasa intr-un vas plin cu apa. Aratati ca, la
scufundarea completa a pietrei, din vas se varsa mai putin de 4 mililitri de
apa. (Se considera cunoscut faptul ca 1,4 < Ji.< 1,5.)

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~ 103


5p 3
TESTUL13
Evaluare Nafionalii, Sesiunea specialii pentru Olimpici, 2013 4
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte) 5p
5p
5p 1. Rezultatul calculului 2 · 3 + 8 este egal cu ....
5p 5
5p 2. Daca_a - = -3 , atunc1. numaru
- l a este egal cu ....
8 2
5p 3. Cel mai mic numar natural care apaqine intervalului [3, 5) este numarul ....
5p 4. Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 7 cm ~i latimea de 4 cm este egal Subi
cu ... cm.
5p 5. Infigura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH. Aria patratului ABCD este 1
egala cu 9 cm2 • Aria totala a cubului este egala cu ... cm2 •
I,! G

E f-----r--....,, , 5p
5p
)?)-----+----)C
5p
A
Figura 1

5p 6. Elevii claselor a VIII-a dintr-o ~coala au fost chestionati cu pnvrre la


optiunile !or pentru clasa a IX-a. Rezultatele chestionarului sunt reprezentate
in diagrama de mai jos. Numiirul elevilor care au optat pentru profilul real
este egal cu . . . .

Umanist
Real 20 elevi
32 elevi

Tehnic
12 elevi
2

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte) 5p


5p
5p 1. Desenati, pe foaia de examen, un tetraedru regulat ABCD. 5p

5p 2. CaIculat1. med'1a antmet1ca


. .. d ca- a = -1 +-
. - a numerelor a ~1. b, ~tun 12 ~1. b = -2 + -3 .
3 5 3 5

104 ~ Vari ante de subiecte


5p 3. Pretul initial al unui produs este 1000 de lei. Calculati pretul produsului dupa
o ieftinire cu 10% din pretul initial.
4. Se considera functia f: ~ ~ ~, f(x) = x - 2.
5p a) Calculati f(O) + f(2).
5p b) Reprezentati grafic functia fintr-un sistem de coordonate xOy.

5p 5. Se cons1.dera_ expresia
. E(x) = ( -
x +-1 - -
x --1 ) · -6x- , unde x este numar reaI,
2x 3x x+5
x -:t-5 ~ix -:t 0. Aratati ca E(x) = 1, pentru orice numar real x, x -:t-5 ~ix -:t 0.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Figura 2 este schita unei ferme piscicole in forma de patrat care are in inte-
rior un iaz reprezentat prin cercul de centru 0, unde 0 este intersectia
diagonalelor patratului ABCD. Cercul are raza de 25 m, iar patratul ABCD
are latura de 100 m.
5p a) Calculati perimetrul patratului ABCD.
5p b) Aratati ca aria suprafetei de teren ha~urata in schita este egala cu
625(16 - 7t) m2 •
5p c) De cinci ori pe zi se verifica starea iazului. Pentru aceasta, un angajat
intra in ferma prin poarta de acces situata in punctul M, mijlocul segmentului
CD, ajunge la iaz in punctul N, ocole~te iazul ~i, dupa ce ajunge din nou in
punctul N, se intoarce in punctul M. Stiind ca punctele M, N ~i 0 sunt
coliniare, aratati ca, intr-o zi, angajatul parcurge mai mult de un kilometru.
(Se considera cunoscut faptul ca 3,14 < 7t < 3,15.)

~~ G

E F

II C

A B
Figura 2 Figura 3

2. in figura 3 este reprezentat schematic un acvariu in forma de paralelipiped


dreptunghic ABCDEFGH cu lungimea AB = 60 cm, latimea BC = 24 cm · ~i
inaltimea AE = 40 cm.
5p a) Calculati aria dreptunghiului ABCD.
5p b) Aratati ca volumul paralelipipedului este egal cu 57 600 cm3 •
5p c) Determinati cati litri de apa sunt in acvariu daca nive.lul apei este de
30cm.

Mate mat i ca. Ev a·1 u are a Na! ion a I a 2 0 1 5 ·~ 105


TESTUL14
111,

5p 2
Evaluare NaJionala, Sesiunea lunie 2012

Subiectul I. Pe/oaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte) 5p 3

5p 1. Rezultatul calculului 12 + 12 : 4 este egal cu ... .


5p 2. Media aritmetica a numerelor 7 ~i 23 este egala cu 4
5p 3. Se considera multimea A = {x E IR I 2x ~ 4}. Multimea A este egala cu 5p
intervalul . . . . 5p
5p 4. Perimetrul unui romb cu latura de 4 cm este egal cu ... cm.
5p 5. in figura I este reprezentat cubul ABCDEFGH cu muchia de 5 cm. Aria
totala a cubului este egala ·cu ... cm2 . 5p 5
H G

E F
Sub
_,91------t-----;) C
1
A B
Figura I 5p
5p
5p 6. in diagrama urmatoare sunt reprezentate rezultatele obtinute de elevii unei 5p
clase la un test. Numarul elevilor din clasa care au obtinut la test eel putin
I nota 8 este egal cu . . . .
I,, Numarul elevilor care
au obtinut nota n 2

7
6
5
4
3
2

1 ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.. Nota n obtinuta


1
4 5 6 7 8 9 10 la test
111 111111 5p
Subiectul al II-lea. Pe/oaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte) 5p
5p
5p 1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida patrulatera regulata de viirf V ~i
bazaABCD.

106 <;;( Va r i a nt e d e s u bi e c t e
5p 2. Se considera numerele a = ~4
~i b = Jl5 :J3+1 . Calculati media
v5 +1
geometrica a celor doua numere.
5p 3. intr-o clasa sunt 26 de elevi. Daca din clasa ar pleca doua fete ~i trei baieti,
atunci numarul fetelor ar fi egal cu dublul numarului baietilor. Determinati
numarul fetelor din clasa.
4. Se considera functia f: IR ~ IR, f(x) = -2x + 3.
5p a) Reprezentati grafic functia fin sistemul de coordonate xOy.
5p b) Determinati numarul real a pentru care punctul A(a, -a) apartine graficului
functiei f.
5p 5. Se considera expresia E(x) = ( 1 +2-x) -- : x-1 unde x este,

x+l (2x+l) 2 -(x+2)


0

numiir real, x -:t- 1 ~ix -:t- -1. Aratati ca E(x) = 9, pentru orice x numar real,
*
x l ~ix -:t- -1.

Subiectul al III-lea. Pe /oaia de examen scriefi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. 0 vazii are forma unei prisme drepte cu baza patrat. inaltimea vazei este de
40 cm, iar latura bazei este de 10 cm. in vaza se toarna trei litri de apa.
5p a) Calculati aria laterala a vazei.
5p b) Determinati lnaltimea la care se ridicii apa in vaza.
5p c) in vaza se introduc patru cuburi din piatrii, fiecare cub aviind muchia de
4 cm. Determinati cu ciiti centimetri cre~te nivelul apei din vaza, dupa intro-
ducerea celor patru cuburi din piatra.

2. in figura 2 este reprezentata schematic o placa de gresie in forma de


dreptunghi, cu AB = 28 cm ~i BC = 21 cm.

D E

A B
Figura 2
5p a) Calculati lungimea segmentului (DB).
5p b) Determinati aria triunghiului EAB, unde E este mijlocul laturii (CD).
5p c) Aratati ca sinusul unghiului AEB este egal cu g.
13

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a ti o n a I a 2 0 1 5 ~ 107
TESTUL15 Sub
Evaluare Nalionala, Sesiunea lunie 2012 (subiect de rezerva)

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 12 - 6 : 3 este egal cu ....

5p 2. Daca y este un numar real nenul ~i 2. = ~ , atunci produsul x · y este egal


y 4
cu ....
5p 3. Cel mai mare nurnar natural din intervalul (0,
v
6) este egal cu . . . .
5p 4. Un romb cu perimetrul de 32 cm are lungimea
unei laturi egala cu ... cm.
5p 5. in figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat A
(Ill VABC. Daca o muchie are lungimea de 5 cm,
atunci suma lungimilor tuturor muchiilor este
B
egala cu ... cm. Figura 1 5p a
,llim 5p 6. in tabelul de mai jos este prezentata repartitia elevilor dintr-o echipa de fotbal 5p b
dupa inaltimile !or masurate in centimetri.

I Iniiltimea I cm
Numiir elevi
140- 149
2
150-159
3
160-170
6
5p c

Numiirul elevilor din echipa cu inaltimea mai mica decat 160 cm este egal cu
2
Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieti rezolviirile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati, pe foaia de examen, un cub ABCDEFGH.

5p 2. Aratati ca numarul a= IJS -


31 +
4
Ir este intreg.
3--v5
11 1111
,,
5p 3. Numarul pasarilor dintr-o gospodarie este mai mare decat 70, dar mai mic
decat 80. 0 treime din numarul pasarilor sunt gaini, un sfert din numarul
pasarilor sunt rate ~i restul sunt ga~te. Determinati numarul ga~telor din
gospodarie.
4. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x) = -2x + l. 5p
5p a) Reprezentati grafic functia flntr-un sistem de coordonate xOy.
5p b) Determinati numarul real m pentru care punctul A(m, - 7) apaqine graficului 5p
functiei f. 5p
(2x + 1) 2 - (2x -1) 2
5p 5. Se considera expresia E(x) = ? , unde x este numar real,
(x -1) 2 - (x + l)
x =f:. 0. Aratati ca E(x) = -2, pentru orice numar real x, x =t:- 0.

108 <;;;( V a r i a nt e d e s u b i e c t e
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Injigura 2 este reprezentat ambalajul unei cutii de lapte care are forma unui
paralelipiped dreptunghic ABCDMNPQ, in care AM = 1O cm, AB = 6 cm ~i
BC = 5 cm. _,,...Q p

/-i)- ----1---~------7
::::::'"_..._______ -- .....
c
A B
Figura 2
5p a) Calculati volurnul cutiei de lapte, exprimat in litri.
5p b) Calculati aria, exprimata in centimetri patrati, a suprafetei de material necesar
pentru un ambalaj, ~tiind ca pierderile la imbinari reprezinta 10% din aria
totala a cutiei.
5p c) Se introduce in cutie un pai, prin varful M, piina in punctul SE (AC), rara sa
cada in cutie, astfel !neat AS = 7,5 cm. Aratati ca lungimea paiului este mai
mare de 12 cm.
2. Figura 3 reprezinta schita unei mese formata dintr-un dreptunghi ABCD, cu
AB= 4 m ~i BC= 2 m ~i doua semicercuri cu diametrele [AD], respectiv [BC].
D C

A B
Figura 3
5p
a) De-a lungul marginii mesei se lipe~te o banda protectoare. Determinati
lungimea acestei benzi.
5p b) Calculati aria suprafetei mesei.
5p
c) O buburuza parcurge, mergiind doar pe marginea mesei, traseul A - B - C,
iar o furnica parcurge segmentul [AC] ~i, in continuare, segmentul [CB].
Aratati ca lungimea traseului parcurs de buburuza este mai mare decat lun-
gimea traseului parcurs de fumica. (3,14<1t < 3,15)

M a t e rn a t i c a. Ev a I u a r e a N a l i o n a I a 2 O1 5 ~ 109
TESTUL16
Evaluare NaJionali, Sesiunea speciali pentru Olimpici, 2012
Subie
Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)
1.
5p 1. Rezultatul calculului 18 - 12 : 3 este egal cu ....
5p 2. Media aritmetica a numerelor 17 ~i 23 este egala cu ....
5p 3. Un sfert din lungimea unui drum reprezinta 12 km. Lungimea drumului este
egala cu ... km.
5p
5p 4. Suma dintre lungimea ~i latimea unui dreptunghi este egala cu 10 cm.
5p
Perimetrul acestui dreptunghi este egal cu ... cm.
5p
5p 5. Se considera cubul ABCDMNPQ din figura 1. Masura unghiului dintre
2.
dreptele AB ~i DQ este egala cu ... 0 •
Q p
~

M N
__ ,9!-- ---+----;)C

A B
Figura 1

5p 6. in tabelul de mai jos este prezentata repartitia elevilor unei clase dupa inalti- 5p
mile lor, masurate in centimetri. 5p
Inaltimea f cm 120-129 130-139 140-149 150-160
5p
Numar elevi 2 3 6 5
Numarul elevilor care au iniiltimea mai mica de 140 cm este egal cu ....

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen sc~ie/i rewlvarile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida patrulatera regulata de viirf V ~i


bazaABCD.
5p 2. Aratati ca a = 2 · ( 8 + Ji:S) - 3 · ( 4 + .JS) este numiir intreg. Subie
5p 3. Un pix ~i o carte costa 10 lei, cartea ~i un caiet costa 9 lei, iar caietul ~i pixul
costa 5 lei. Determinati pretul ciiftii. 5p 1.
4. Se considera functia f: JR.~ JR., f(x) = 6 - 3x. 5p 2.
5p a) Reprezentati grafic functia fin sistemul de coordonate xOy. 5p 3.
5p b) Determinati numiirul real p pentru care punctul A(p, p + 4) apaqine graficului
functiei f.
5p 4.
5p 5. Se cons1"dera~ expres1a ~
2
. E(x) = ( 2 - -8-) : x -4x + 4 , pentru once
. numar
2
x+2 x -4

110<0( Variante de subiecte


real x, x -::t - 2 ~i x -::t 2. Aratati ca E(x) = 2, pentru orice numiir real x, x -::t-2 ~i
x -::t 2.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrie/i rezolvarile complete. (30 puncte)

1. in figura 2 este reprezentat schematic un turn format


s
din prisma dreapta ABCDMNPQ cu baza patrat ~i
piramida patrulatera regulata SMNPQ. Se ~tie ca:
AB= 5 m, AM= 12 m ~i m(<MSN) = 60°.
5p a) Calculati distanta dintre punctele D ~i M.
5p b) Calculati aria laterala a piramidei SMNPQ.
5p c) Aratati ca inaltimea tumului este mai mica decat 16 m.
2. Dreptunghiul ABCD din figura 3 reprezintii schita
unei mese de biliard. Dimensiunile mesei sunt AB =
= 12 dm ~i BC = 18 dm.
A D

,,,~:------- r --Jc
M p
A B
Figura 2
B N c
Figura 3
5p a) Calculati aria dreptunghiului ABCD, exprimata in metri patrati.
5p b) Determinati perimetrul triunghiului APB, unde P este mijlocul segmen-
tului (CD).
5p c) 0 bila se afla in punctul M, mijlocul laturii (AB). Un jucator love~te bila
care atinge latura (BC) in punctul N ~i apoi ajunge in punctul D. Stiind ca
unghiurile MNB ~i CND sunt congruente, aratati ca dreptele MN ~i ND sunt
perpendiculare.

TESTUL17
Evaluare NaJionali, Sesiunea lunie 2011

Subiectul I. Pe foaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 6 + 16 : 4 este egal cu ....


5p 2. intr-o urna sunt 7 bile albe ~i 3 bile albastre. Se extrage o bila. Probabilitatea
ca bila extrasa sa fie albastra este egala cu ....
5p 3. Trei kilograme de mere costa 7,5 lei. Patru kilograme de mere de aceea~i
calitate costa ... lei.
5p 4. Un dreptunghi are lungimea de 8 cm ~i latimea egala cu l din lungime.
4
Latimea dreptunghiului este de ... cm

Matematica. Evaluarea Na~ionala 2015 ~111


5p 5. injigura 1 este reprezentata o prisma triunghiulara dreapta ABCA'B'C' care
are toate fetele laterale patrate. Masura unghiului dintre dreptele AB' ~i CC'
este egala cu ... 0 • C' B'

c
Figura 1

• A
5p 6. In tabelul de mai jos este reprezentata repartitia elevilor unei ~coli dupa
5p
notele obtinute la un concurs:
5p
Note I mai mici de 5 5-5,99 6-6,99 I 7-7,99 8-8,99 I 9-9,99 10 5p
Nr. de elevi I 8 12 25 I 20 15 I 8 2 2.
Numarul elevilor care au obtinut o nota mai mica decat 7 este egal cu ....

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida triunghiulara regulata de varf V ~i


bazaABC.
5p 2. Determinati perechile de numere naturale (a, b) pentru care are loc egalitatea
a- 1 3
2 b+l
5p 3. Pretul unui televizor s-a marit cu 10%. Dupa un timp, noul pret al
televizorului s-a mic~orat cu 10%. Dupa aceste doua modificari televizorul
5p a)
costa 1980 lei. Determinati pretul initial al televizorului.
4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = -x + 2.
5p a) Reprezentati grafic functia f.
5p b) Determinati coordonatele punctului care are abscisa egala cu ordonata ~i 5p b)
apartine graficului functiei f. 5p c)

5p 5. Arataticanumarula= (.J3+.J2).(5 - .J6)+(.J2 - 1J - 3.J3 estenatural.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Prisma patrulatera dreapta ABCDA'B'C'D' cu bazele patrate (figura 2),


Subie
reprezinta schematic un suport pentru umbrele. Segmentul [AP] reprezinta o
umbrela care se sprijina in punctul C'. Se ~tie ca AB= 30 cm, AC= CC' ~i
AP =90 cm. 5p 1.

112-;;( Variante de subiecte


p

D'

A'

_:12 __ -l- ____ ___ Jc


,-'

A B
Figura 2
5p a) Calculati inaltimea suportului.
5p b) Determinati masura unghiului dintre dreapta AP ~i planul (ABC).
5p c) Determinati distanta de la punctul P la planul (ABC).
2. Figura 3 reprezinta schita unei gradini dreptunghiulare in care sunt plantate
flori in trei zone, una in forma de cerc ~i doua in forma de semicerc, care
intersecteaza laturile [AD] ~i [BC] doar in punctele A, B, C, D, E ~i F. Zona
circulara intersecteaza cele doua zone semicirculare doar in punctele M ~i N.
Se ~tie ca AB= 16 m.

B
[IEI1 F c
Figura 3
5p a) 0 albina a~ezata pe o floare situata in mijlocul diametrului [AB] zboara in
linie dreapta, mai intai pana la o floare situata in punctul M, apoi mai departe,
tot in linie dreapta, piina la o floare situata in punctul D. Calculati distanta
parcursa de albina.
5p b) Calculati aria suprafetei din gradina plantata cu flori.
5p c) Aratati ca aria suprafetei reprezentata de poqiunea ha~urata este mai mica
decat 111 m2 • (3,14<1t < 3,15)

TESTUL18
Evaluare NaJionala, Sesiunea speciala pentru Olimpici, 2011

Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Inversul numarului ~ este egal cu ....


3

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~113


5p 2. Media aritmetica a numerelor 8 ~i 12 este egala cu .... Sub
5p 3. Scrisa sub forma de interval, multimea solutiilor inecuatiei 2x - 4 :2: 0 este
egala cu ... .
5p 4. Un patrat cu perimetrul de 16 cm are latura de ... cm.
5p 5. in figura I este reprezentat un tetraedru regulat VABC in care AB = 5 cm.
Suma lungimilor tuturor muchiilor tetraedrului este egala cu ... cm.
v 5p
5p
5p

A 5p
5p
Figura 1 B 5p
5p 6. in graficul de mai jos sunt reprezentate profiturile lunare ale unei firme in
primul semestru al anului 2011. Profitul total realizat de firma in aceasta
perioada de timp este egal cu ... mii lei.
profitul l
lnmii le
70
60
50

lunile
primu Jui semestru
~

0 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Junie

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH.


3 2
5p 2. EnumeratielementelemultimiiA={xlxE Z\{-1}, x+ E Z}.
x+l
5p 3. Se considera doua numere reale pozitive distincte. Suma !or se inmulte~te cu Sub
diferenta !or. Produsul astfel obtinut este un numiir pozitiv cu 4 mai mic decat
5p
patratul numiirului mai mare. Determinati eel mai mic dintre cele doua numere.
5p
4. Se considera functia f: IR ~ IR, f(x) = 2x + 1.
5p
5p a) Reprezentati grafic functia f. 5p
5p b) Calculati aria triunghiului determinat de reprezentarea grafica a functiei f 5p
~i de axele de coordonate Ox ~i Oy.
5p 5. Dati un exemplu de 3 numere intregi a, b, c astfel !neat sa aibii loc egalitatea 5p
x 3 - 3x2 - lOx = (x +a)· (x + b) · (x + c) pentru orice numar real x.

114 -< Variante de subiecte


Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrie/i rewlviirile complete. (30 puncte)

1. 0 camera frigorifica in forma de paralelipiped dreptunghic este plina cu


pachete cubice, fiecare avand latura de 4 dm, Iara sa ramana goluri intre ele.
Podeaua camerei frigorifice este acoperita complet cu un strat de 7 pachete.
inaltimea camerei este de 5 ori mai mare decat inaltimea unui pachet.
5p a) Calculati aria suprafetei podelei incaperii.
5p b) Aratati ca aria laterala a camerei frigorifice este egala cu 1280 dm2 •
5p c) Determinati volumul camerei frigorifice, exprimat in litri.
2. Figura 2 reprezinta schita unei piese de carton, linia curbii reprezentand doua
semicercuri.
5p a) Calculati lungimea conturului piesei.
5p b) Determinati aria suprafetei piesei.
5p c) Aratati ca exista un mod de aranjare, f'ara suprapunere, a mai multor piese
de acest fel (avem la dispozitie oricate piese) astfel !neat aceasta sa acopere
complet un patrat cu latura de 16 cm.
4cm

8cm

~ ~

4cm

Figura 2

TESTUL19
Evaluare NaJionala, Sesiunea Mai 2010

Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)

5p Rezultatul calculului 2 + 4: 2 este ....


1.
5p Media aritmetica a numerelor 2 ~i 8 este ... .
2.
5p Daca A= {1; 2; 3} ~i B = {3; 4}, atunci multimea An Beste egala cu {... }.
3.
5p Un triunghi echilateral are latura de 4 m. Aria triunghiului este ... m2.
4.
5p 0 prisma dreaptii are ca haze triunghiurile echilaterale ABC, respectiv A'B'C'.
5.
Masura unghiului dintre dreptele AB ~i B'C' este egala cu ... 0 •
5p 6. Figura de mai jos reprezinta graficul deplasarii unui vehicul pe parcursul a
5 ore. in aceasta perioada vehiculul stationeaza timp de .. . ore.

Matematica. Evaluarea Nalionala 2015 ~115


Distanta parcursii in km

50
40

30

20![
10 : :
'

2 3 4 5 Timpul in ore

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezalviirile complete. (30 puncte)

5p 1. Desenati o piramida triunghiulara regulata de varf S ~i de baza ABC.


5p 2. Un elev cumpiira 10 caqi, de literatura ~i de matematica. El plate~te 9 lei Su
pentru o carte de literatura ~ i 7 lei pentru o carte de matematica, cheltuind
astfel 76 de lei. Cate ciifti de matematica a cumpiirat elevul? 5p
3. 0 persoana are o suma S de bani. in prima zi cheltuie~te 30% din suma S, a
5p
doua zi cheltuie~te 40% din suma S, iar a treia zi cheltuie~te ..!. din suma S.
4
5p
5p a) in ce zi cheltuie~te eel mai putin persoana respectiva?
5p b) Persoanei Ii riimiin 100 de lei dupa cele 3 zile. Determinati valoarea sumei S.
5p 4. Reprezentati grafic functia f: ~ ~ ~, f(x) = -x + 1. 5p

5p 5. Daca p = (.JS+ .J2)2 - .J2(.JS+ .J2)- .JS(.J2 - 2.JS)' atunci aratati ca PE N. 5p


Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)
5p
1. Figura 1 reprezinta schita unui bazin In forma de paralelipiped dreptunghic
ABCDA'B'C'D'. Baza ABCD are AB= 12 m ~i BC = 4 m, iar lniiltimea para-
lelipipedului este AA' = 3 m.
5p a) Calculati distanta dintre punctele A ~i C'.
5p b) Calculati aria laterala a bazinului.
5p c) in bazin se afla 96000 de litri de apa. Calculati maltimea la care se ridica
apa In bazin.
2. Figura 2 reprezinta schita unui patinoar format dintr-un dreptunghi MNPQ
care are lungimea MN de 40 m ~i latimea de 30 m ~i din doua semicercuri de
diametre [MQ], respectiv [NP].
5p a) Patinoarul este lnconjurat de un gard. Calculati lungimea gardului care
lnconjoara patinoarul.
5p b) Verificati daca aria patinoarului este mai mica decat 2000 m2 (3,14 < 7t <
< 3,15).
5p c) Un patinator parcurge distantele AB, BC ~i CA. Punctele B ~i C sunt
mijloacele segmentelor [MQ], respectiv [NP] ~i A este mijlocul segmentului
[PQ]. Calculati valoarea sinusului unghiului <(A.BC.

116 4( Variante de subiecte


Q A p
D' C'
' ', ''
A' B'
B l-_-::~ __ _____________-::~~-_,j C
--~) -- ---- -----L __ _Jc : '
''
'
A B '
M N
Figura 1 Figura 2

TESTUL20
Evaluare Nalionalii, Sesiunea specialii pentru Olimpici, 2010

Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 624 : 3 este egal cu ....


5p 2. lnversul numarului ~ este egal cu . ...
3
5p 3. Fie multimea A= {x E ~ I 0 ::; x ::; 3}. Scrisa sub forma de interval, multimea
A este egala cu . . . .
5p 4. Un romb ABCD are diagonalele AC = 5 cm ~i BD = 4 cm. Aria rombului
2
este egala cu .. . cm .
5p 5. 0 prisma dreapta ABCA'B'C' are ca haze triunghiurile echilaterale ABC ~i
A'B'C'. Stiind ca AB = AA' = 4 m, suma !ungimilor muchiilor prismei este .. . m.
5p 6. in graficul de mai jos, diferenta dintre temperatura cea mai mare ~i cea mai
mica este de . .. °C.

Temperatura aerului in °C
35 .---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

30 f--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

25 f--~~~~~~~~~-=-"-~>,-~~~~~~~~~~-

20 1---~~~~~~~~~"-~~~~,___~~~~~~~~~~~

15 1--~~~~~~~.L-~~~~~~~~>4-~~~~~~~­

I0 1--~~~~~-,-L-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

0 mai iun iul · aug sep oct nov dee


-5
-10 '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 );l- 117


llm Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieti rewlvii.rile complete. (30 puncte)
5p 1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida triunghiulara regulata de varf S ~i
bazaABC.
5p 2. Media aritmetica a doua numere naturale este 17,5 ~i unul dintre numere este 7.
Determinati al doilea numar.
3. Pretul unui telefon mobil a sciizut cu 10% ~i, dupa o saptamana, noul pret a
sciizut cu Inca 10%. Dupa cele doua modificiiri de pret, telefonul costii 81 de lei.
5p a) Aratati ca pretul initial al telefonului a fost de 100 de lei.
5p b) Cu ce procent din pretul initial s-a mic~orat pretul dupa cele doua ieftiniri? Su
5p 4. Determinati valoarea numarului real a, ~tiind ca punctul A(2; a) apaqine
graficului functiei f: JR ~ JR, f(x) = (2 - a) · x + 2. 1.
2
2 2.
5p 5. Simplificati raportul x - x - l 5 cu x - 5, unde x E JR \ {5}.
x 2 - 10x+25
3.
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolvii.rile complete. (30 puncte) 4.

1. Figura I reprezinta schita unui cort In forma de prisma dreapta care are ca 5.
haze triunghiurile echilaterale ABC ~i DEF. Se ~tie ca BC= 2 m ~i CF= 3 m.
5p a) Calculati distanta de la punctul A la planul (BCE).
5p b) Calculati volumul cortului.
5p c) Verificati daca, pentru confectionarea cortului, sunt suficienti 22 m 2 de
panza speciala (toate fetele cortului sunt din panza, inclusiv podeaua).
2. Figura 2 reprezinta schita unui teren a ciirui arie este de 8 hectare.
5p a) Exprimati aria terenului In m2 .
Pe acest teren se sapa un ~ant [BP] pentru canalizare (P E AD). Unghiurile
<ABP ~i <PBC sunt congruente. Valoarea raportului dintre aria triunghiului
ABP ~i aria dreptunghiului ABCD este 0,25.
5p b) Aratati ca BC = 2AB. 6.
5p c) Calculati lungimea, exprimata In metri, a ~antului [BP] ~i aproximati
rezultatul cu eel mai apropiat numar natural.
D A P D

B
A

c
B
EJ Figural
c
Num

Sub

1. D
d
2. D
3. B
p

118 4:: Vari ante de subiecte - - -- - - - - - - - - --


60 DE VARIANTE
...,
DE SUBIECTE
DUPA MODELUL M.E.N.

TESTUL1
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 20 - 10 : 5 + 5 este egal cu ....


2. Daca ~ = 2 , atunci numarul 3x - 40 este egal cu
12 4
3. Daca trei caiete costa 7,20 lei, atunci un caiet costa .. . lei.
4. Un triunghi echilateral ABC are perimetrul egal cu 12,6 m. Lungimea laturii AB
este egala cu . .. m.
5. in figura I este reprezentat un cub ABCDA'B'C'D'. Dacii aria totala a cubului
este egala cu 96 cm2 , atunci AB= ... cm.
D' C'

A' B'

,,,/0-----r---7 c
A B
Figura I
6. in tabelul de mai jos sunt trecute rezultatele obtinute in urma masurarii lnaltimii
fiecarui elev dintr-o clasa:

lniiltimea <in cm < 150 1151 -160 1161-170 1171-180 I >180


Numar de elevi 2 I 3 I 4 I 18 I 7

Numarul elevilor din clasa cu lnaltimea mai mare de 1,6 m este egal cu ....

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolvii.rile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un con drept de viirf V, avand ca baza un disc de


diametru AB.
2. Determinati multimea A = {x E Z 112 + xi = 5}.
3. Bursa lunara a unui elev este mai mica deciit 450 lei cu tot atatia lei cat ar primi
peste 450 lei, daca i s-ar dubla suma. Care este bursa elevului?

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~119


4.
4. Aratati ca numarul a = ( 3J2 - 2J3 ) ( 3J2 + 2J3 )- .J72 -( 3 - J2f este intreg. 5.
5. Fie functia f: JR~ JR, f(x) = 2x - 3. Determinati coordonatele punctelor de inter-
6.
sectie ale graficului functiei f cu axele Ox ~i Oy ale unui reper cartezian xOy.
. E( x ) = -x_ .(x+2)(2x - 1) - x(x + 3)+1 , un d e x TIJ)\{-l , 0,
l} • Ar--
6 . F ie • E m,. a
x 3 +x 2 (2x+2)(3x - 3)
6
tati ca E(x) = - -
x(x + 1)

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolvarile complete. (30 puncte)

1. Infigura 2 este schita unui teren, 1n forma de dreptunghi ABCD, cu AB= 100 m
~i BC = 50 m. in fiecare colt al terenului este cate o casa avand amprenta la sol
un patrat cu latura de l 0 m. Pe suprafata ramasa s-a semanat gazon.
D C

~:y: : ·:;: : : : : : : : : :1:1:1:1:1:f<>>


Ao~!Jl:ltltltltltt!:ltltltlt!tl·!tlB Su

1.
Figura 2
a) Aflati aria suprafetei insamantate cu gazon.
b) Cate kilograme de seminte de gazon ne trebuie pentru a 1nsamanta un teren de
2.
4600 m2 , ~tiind ca pentru fiecare metru patrat sunt necesare 30 g de seminte?
c) Calculati lungimea segmentului EF. 3.
2. 0 cutie cu sue are forma unui cilindru circular drept cu raza
B( Y JA'
bazei de 4 cm ~i inaltimea de 15 cm.
a) Aratati ca in cutie incap 750 ml de sue. 4.
h=l
b) Calculati aria totala a cutiei.
c) 0 cutie de carton, 1n forma de paralelipiped dreptunghic S.
are cele mai mici dimensiuni posibile pentru a cuprinde Bk-·-----"Jt:~-4'--_JA
24 de cutii de sue grupate in 4 randuri de cate 6 cutii.
Determinati aria totala ~i volumul cutiei de carton.
Su

TESTUL2 1.

Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului - 22 + 4 · (- 3) este egal cu ... .


2. Daca a= 250, atunci 30% din a este egal cu ... .
3. Dintr-o clasa cu 12 baieti ~i 18 fete se alege, la intamplare, un elev. Probabili-
tatea ca elevul ales sa fie baiat este egala cu ....

120 .;;( Va r i a n t e d e s u b i e c t e
4. Lungimea diagonalei unui patrat cu perimetrul de 24 cm este egala cu . .. cm.
5. Un cilindru circular drept are raza bazei de 8 cm ~i inaltimea de l 0 cm. Aria
laterala a cilindrului este de ... cm2 •
6. Rezultatele elevilor unei clase la teza de matematica sunt reprezentate in graficul
de mai jos. Numarul elevilor din clasa care au luat peste 7 este egal cu ....
numar elevi
7
6
5
4
3
2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 nota

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolvarile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un trunchi de piramida patrulatera regulata


ABCDA'B'C'D'.
. . x-1 TIJ)
2. Rezo lvat1 ecuat1a x - - - = 2 , x E m,. .
2
3. Aflati eel mai mic numar natural care impartit la numerele 15, 30 ~i 45 da, de
fiecare data, un cat diferit de zero ~i restul 13.

4. Daca x E JR*, astfel incat x +_!_ = 4, atunci aflati valoarea sumei x 2 + ~.


x x
S. Fie functia f: JR ~ JR, f(x) = x - 6.
a) Reprezentati grafic functia fintr-un sistem de coordonate xOy.
b) Calculati P = f(O) · f(l) · f(2) · ... · f(99) · f(lOO).

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scriefi rezolvarile complete. (30 puncte)


,. . - ......
1. intr-un tare in forma de triunghi dreptunghic ABC, cu
catetele de 30 m ~i 40 m, se afla o girara. Tarcul este
imprejmuit cu un gard din lemn, avand inaltimea de ,· B~o····
.............•.
1,5 m. Girafa ajunge sa pasca iarba dinauntrul tarcului,
precum ~i din afara tarcului pana la o departare de 2 m '' ' ',

de gard (figura 1). i 40 -----.


\A C :
',~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . "

Figura I

Matematica. Evaluarea Nalionala 2015 ~121


a) Aflati sinusul celui mai mic unghi al triunghiului v 4.
ABC.
b) Determinati suprafata gardului.
c) Calculati aria suprafetei maxime de pe care girafa
poate sa pasca iarba.
2. Un stalp VO este sustinut in pozitie verticala de un D 5.
postament metalic de forma unei piramide triunghiu-
lare regulate ABCD, D E VO, VO 1- (ABC) ifzgura 2).
Se ~tie ca AB= 3 m, DM = 1 m (M este mijlocul Jui
BC) ~ i VD = 9DO. A c
Su
a) Aratati ca DO = 0,5 m.
b) Aflati inaltimea stalpului. B
1.
c) Calculati tangenta unghiului format de dreapta Figura 2
DA cu solul (planul (ABC)).

TESTUL3
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 10 · 0,23 + 1,7 este egal cu ~..


2. Daca ~ = I., atunci numarul xy - 20 este egal c~ ..
x 7
3. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 18 ~i 24 estef. .
4. Aria unui cerc cu diametrul de 14 cm este egala cu ~3.1lm2 .
5. Aria laterala a unei prisme patrulatere regulate cu toate muchiile egale este
64 cm2 . Lungimea uneia dintre muchiile prismei este egala cu .cit cm . .
6. Fiecare elev dintr-o clasa participa la unul (~i numai unul) dintre urmatoarele
cercuri: matematica (M), sport (S), literatura (L), istorie (I). In tabelul de mai jos 5.
este prezentata distributia elevilor clasei:

I Numire~: elevi I ~ I ISO I .~ I ! I T~~al I


Daca numarul elevilor care participa la cercul de matematica este p% din total,
atunci p = 2.. ~r.

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, o sfera de centru 0.


4 Sub
2. Determinati multimea A = { x E Z Ix ; < x :::; 5 - x} .

3. Intr-un bloc sunt 18 apartamente cu doua sau trei camere, in total 42 de camere.
I.
Cate apartamente cu doua camere sunt in bloc?

122 ""- Va r i a nt e de s u bi e c t e
4. Fie functia f: IR -7 IR, f(x) = (m - 3)x + 2m, unde m E R
a) Determinati m, ~tiind ca punctul A(l, 0) apaqine graficului functiei f (rapor-
tat la un sistem de coordonate xOy).
b) Pentru m = 1, reprezentati grafic functia flntr-un sistem de coordonate xOy.
2
5. Fie E(x) = 2 x -
4
x -4x + 4
4
'unde x E IR\ {2} . Aratati ca E(x) - - - E
x- 2
r~f'
oricare

ar fix E IR\ {2}.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Un gradinar are un teren in forma de patrat cu latura de 12 m. El a impaqit


terenul in patru patrate egale ~i in fiecare dintre aceste patrate a inscris cate un
cerc, in interiornl caruia a sadit flori . Pe suprafata ramasa, gradinarnl a insa-
mantat iarba ifzgura 1).

12m
Figura 1
a) Aflati aria suprafetei pe care sunt flori.
b) Determinati aria zonei acoperite cu iarba.
c) Calculati distanta dintre centrele a doua dintre cercurile
trasate de gradinar care nu au puncte comune.
5. 0 cutie de carton are forma unui trunchi de piramida
patrulatera regulata ABCDA'B'C'D', cu AB = 20 cm,
A'B' = 16 cm ~i 00' = 18 cm (figura 2).
a) Calculati apotema trunchiului.
b) Aflati volumul trunchiului.
c
c) Determinati volumul piramidei din care provine A
trunchiul. B
Figura 2

TESTUL4
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1 1 1 . 1
I. Rezultatul calculului - + - + - este egal cu . . .
2 3 6

M a t e m a t i c a . Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 ~ 123
2. Dacii preµil unui calculator, i'n valoare de 1800 lei, se reduce cu 10%, atunci el
devine egal cui!t2J.gi. Subi
3. Daca 3x = 7y, atunci valoarea raportului J_ este egalii cu]_.
x -; 1. 0
4. Un paralelogram ABCD are latura ·AB de 6 cm ~i latura BC cu 3 cm mai mare c
deciit AB. Perimetrul lui ABCD este egal cuH . cm. la
5. injigura 1 este reprezentat un cub ABCDA'B'C'D'. Daca suma lungimilor mu- v
chiilor sale este de 48 cm, atunci perimetrul triunghiului AD'C este egal cu
o~'<._cm. n· c

A'
/:::[::: :::::l::>~'.'.',
··.·n~·-·' 7 '·-·+'·-·,,_._YC
/><: :~::~~·. ;~-"
/~':;:- :. -·-
A B
Figura 1
6. in tabelul de mai jos este i'nregistrata evolutia temperaturii medii din Moldova i'n
cinci luni consecutf~e. Diferenta dintre cea mai scazuta ~i cea mai ridicata a)
b)
temperatura este de h °C.
c)
Luna nov. I dee. I ian. I feb. mar. 2. 0
Temoeratura medie (°C O I -3 I -9 I -5 +8 tri

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte) A'

a)
1. Desenati, pe foaia de examen, o prisma triunghiulara regulata ABCA'B'C'.
b)
2. Fie a, b, c, d E JR, astfel meat a+ b = 20 ~i c + d = 30. Calculati ac +ad+ be+ bd.
c)
3. Un calator parcurge un drum i'n trei zile. in prima zi, el parcurge _!_ din drum, a
3
doua zi parcurge _!_ din drumul ramas, iar a treia zi face ultimii 18 km. Ce
4
lungime are drumul?

4. FieexpresiaE(x)= (x:-
x -9
4
-lJ:(- 1 1
- + -- - - / - ),undexE JR\ {-3, _!_, 3}.
x - 3 x+3 x -9 2
Subie

5
a) Aratati ca E( x) = - - . 1. Re
2x-1
b) Determinati a E Z, ~tiind ca E(a) E Z. 2. Un
.'.!.G.
5. Fie functiile f: JR ~JR , f(x) = 3 - 2x ~i g : JR ~ JR, g(x) = x + 6. Determinati
3. Un
coordonatele punctului de intersectie a graficelor celor doua functii, raportate la dis
acela~i
sistem de coordonate xOy. 4. Per

124...: Variante de subiecte


Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

1. 0 sala de dans a fost pavatii cu gresie, realiziindu-se modelul din figura 2. in


centru este un cerc cu raza de 10 m, care este i'nscris i'ntr-un patrat ABCD. Pe
laturile acestui patrat, i'n exterior, sunt patru triunghiuri echilaterale ale caror
viirfuri ajung i'n colµirile salii.
p

Q N

M
Figura 2
a) Calculati lungimea cercului din centrul salii.
b) Aflati aria patratului ABCD.
c) Aratati ca suprafata salii de dans are mai putin de 1500 m 2.
2. 0 bomboana de ciocolata are forma unui trunchi de piramida
triunghiulara regulata ABCA'B'C'. Se ~tie ca AB = 4 cm,
ACVC'
A'B' = 3 cm ~i AA'= .J39 cm. B'
3 A -------- -- -- C
a) Aratati ca lnaltimea trunchiului este egala cu 2 cm.
b) Calculati volumul piramidei. B
c) Aflati greutatea bomboanei, ~tiind ca densitatea ciocolatei este 1,3 g/cm3 .
(.J3"' 1, 7)

TESTUL 5
Subiectul I. Pe foaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului ( i + 0, 75) : 2 este egal cu .1. .


2. Un tricou costa 80 de lei. Daca preµil lui ar cre~te cu 20%, atunci tricoul ar costa
.'.!.G. lei.
3. Un biciclist, care merge cu viteza de 20 km/h, parcurge i'n 2 ore ~i 30· de minute o
distanta dei)O km.
4. Perimetrul unui romb cu diagonalele de 8 cm ~i 6 cm este egal cu.2..P. cm.

M at e m a ti c a. Ev a I u a r e a N a! i o n a I a 2 O1 5 ~ 125
2' !laza unei sfere are lungimea de 4 cm. Aria sferei este egala cN1m 2

6. In tabelul de mai jos sunt trecute rezultatele elevilor unei clase la un test de
matematica. Media clasei este egala cu . . . .

INu~~::levi I ~ I : I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I 10l
3

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezalviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, o prisma triunghiulara regulata ABCA'B'C' ~i


diagonala unei fete laterale.
2. Un elev are de rezolvat ni~te probleme de matematica intr-un anumit interval de
timp. Daca ar rezolva cate 4 probleme pe zi, i-ar ramane 7 probleme nerezolvate,
iar daca ar rezolva cate 6 probleme pe zi, i-ar ramane o singura problema
nerezolvata. Cate probleme trebuie sa rezolve elevul?
L.I 3. Fie x, y E JR, astfel !neat 2x - 3y = -5 ~i 4x2 - 9y2 = 20. Determinati 2x + 3y.
Sub
4. Fie numerele a = 2 - .J3 ~i b = 2 + .J3 . Calculati diferenta dintre media lor arit-
metica ~i media !or geometrica. 1. R
5. Fie functia f: [-2, 3] ~JR, f(x) = x - 1. 2. C
a) Reprezentati grafic functia flntr-un sistem de coordonate xOy. 3. D
b) Aflati distanta dintre punctele cu abscisele x 1 = -2 ~i x2 = 3, situate pe gra- (
ficul functiei f. 4. R
5. i
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte) r
a
1. Un fermier are un teren agricol in forma de trapez dreptunghic ABCD (AB II CD, (
m(-1:'.A) = 90°), AB= 3 hm, CD= 150 m, AD= 0,2 km (figura 1). Terenul este
cultivat cu grau.
6. i

~B
u
o

:[

Figura 1
a) Calculati perimetrul terenului.
b) Cate hectare are lotul fermierului?
c) Fermierul obtine 5,6 t de grau la hectar. Care este profitul fermierului, daca el
vinde graul cu 60 de bani kilogramul, iar cheltuielile pentru obtinerea recoltei
sunt de 1500 lei la hectar?
2. Maria ~i-a confectionat, dintr-o bucata de carton in forma de sector de cerc, un
coif in forma de con circular drept. Se ~tie ca generatoarea conului este cu 4 cm

126 4: Va r i a nt e d e s u bi e c t e
mai mica decat triplul razei cercului, iar inaltimea cu 4 cm mai mare decat
diametrul bazei.
a) Aratati ca raza bazei conului are lungimea de 10 cm iar generatoarea sa este de
26 cm. V
b) Calculati aria laterala a
conului.
c) Aratati ca unghiul sectorului / a0
de cerc, 4::AVA', este mai
mic de 140°.
A

Figura 2

TESTUL6
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului (4 + 3 · 6): (5 + 6) este egal cu L.


2. Calculiind 50% din 240, se obtine numarul .a~
3. Daca Ioana a cumparat o piiine de 2,50 lei ~i 3 kilograme de cartofi de 2,40 lei
(kilogramul), atunci ea a platit suma de~,f"Iei.
4. Raza unui cerc cu lungimea de l 801t dm este egala c~~. dm.
5. in figura 1 este desenata o prisma triunghiulara A'K 71C'
regulata ABCA'B'C'. Daca AB= 4 cm ~i AA'= 4.J3,
atunci masura unghiului format de A'B cu planul
(ABC) este egala cu . .. 0 •
c
Figura 1
6. in figura de mai jos este reprezentat graficul deplasarii B
unui vehicul pe parcursul a 5 ore. Viteza medie a vehiculului in ultimele doua
ore este egala cu ... km/h.

70
><ti
60
3"'
u ,....._ 50
!~ 40
3c 30
iS"' 20
10
-
01 1 2 3 4 5 Timpul (in ore)

M a t e m a ti c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 ~ 127
Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un tetraedru regulat ABCD.


2. Trei ,copii, Andrei, Barbu ~i Calin, au lmpreuna 22 de mere. Aflati cate mere are
fiecare dintre ei, ~tiind ca Barbu are de doua ori mai multe mere decat Andrei, iar
Calin are cu 3 mere mai putin decat Barbu.
3. Aratati ca numarul x = ( J2 + .J72): (.J18 + J50 - Jii) este rational. Su
2
3
4. Simplificati fractia i;x -
4x - 4x + l
prin 2x - 1, unde x E JR \ {_!2_}. 1.
2.
3.
5. Fie functia f: JR ~ JR, f(x) = mx + n, unde m, n E JR.
4.
a) Determinati m ~i n, ~tiind ca punctele A( l , 3) ~i B(2, 4) apaqin graficului
functiei f (raportat la un sistem de coordonate xOy). 5.
b) Pentru m = 1 ~i n = 2, reprezentati grafic functia f lntr-un sistem de
coordonate xOy. 6.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Un teren are forma unui romb ABCD. Terenul este lmprejmuit cu un gard cu
111.1 lungimea de 600 m. Distanta dintre dreptele AB ~i CD este de 32 m (figura 2).
ll
a) Aflati lungimea segmentului AB.
I 1
11 b) Aratati ca suprafata terenului este mai mica de 0,5 ha.
111
c) Calculati aria cercului lnscris In ABCD.
A S

BE i 1- i )D

Su
P ~- - -- - --+--- 7
,'
c
1.
A B 2.
c
Figura 2 Figura 3
2. in jigura 3 este reprezentata o casli: ABCDA'B'C'D' este o prismli patrulatera 3.
regulatli cu dimensiunile AB = 10 m ~i AA' = 5 m, iar SMNPQ este o piramida
patrulaterli regulatli, A' E (SM), B' E (SN), C' E (SP), D' E (SQ), (MNP) II
4.
II (A'B'C'), SM = MN = 12 m.
a) Aratati ca MN II A'B'.

128 .;;( Va r i ant e de s ubi ect e


b) Calculati aria acoperi ~ului (aria laterala a piramidei SMNPQ).
c) Aflati lnaltimea casei (distanta de la S la planul (ABC)). l
TESTUL 7
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 33 + (- 2)2 - 30 este egal cu J.


2. Cel mai mic numar lntreg din intervalul (-21, 19) este "'."'.2 0
3. Daca 3 kilograme de mere costa 9 lei, atunci 7 kilograme de mere costi°Q ~. lei.
4. Un dreptunghi are aria egala cu 240 cm2 ~i lungimea de 80 cm. Perimetrul
dreptunghiului este egal cu3.Q. cm.
5. Un con circular drept are raza bazei R = 4 cm ~i generatoarea G = 6 cm. Aria
laterala a conului este egala cu ... cm2 .
6. Variatia cursului de schimb euro--leu dintr-o saptamana este aratata injigura 1:
luni ~ 1 euro = 4,3 lei, maqi ~ 1 euro = 4,2 lei etc. Diferenta dintre cotatia ma-
xima ~i cea minima a unui euro (In saptamana considerata) este egala ct61!6 lei.
Curs

4,6
4,5
4,4
4,3
4,2 --- - - - - -~-
I
- -- - - - - ---- -- -- -- -- ----- -- - -
I
...I I
' ' '
' - - - - - - - -+' - - - - - - - - - '
4,1 - - - - - - - - • - - - - - - - - -
I
I
~ - -
I
I
I
I
-I - -

I
I
- -

I I I I

4,0 - - - - - - - -f- - - - - -- - - -:- - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - ~- - - - - - - --


1 I I I
J r 1 r

0 luni maqi miercuri joi vmen samblitli Zi

Figura I

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un cilindru circular drept avand lnaltimea 00'.


2. Suma a doua numere naturale este 48. Aflati numerele, ~tiind ca, lmpliqind unul
dintre numere la cellilalt, obtinem catul 3 ~i restul 4.

3. Fie multimea A= {- 1; M; 2; 3,14; rt; J50}. Determinati A n N ~i An Q.


. . x -1 2x + 1 2x + 1
4. Rezolvat1 ecuatia - - + - - = 1- - - , x E JR.
2 3 6

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 ~ 129
5. Fie functia f: IR -7 IR, f(x) = 4 - x ~i xOy un sistem de coordonate In plan.
a) Reprezentati grafic functia f.
b) Aflati distanta de la 0 la graficul functiei f.
S
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. in jigura 2 este schita unei camere In forma de dreptunghi ABCD ~i a unui 1


balcon ENPF. Se cunosc: AB= 6 m, BC= 10 m, CF= FQ =ME= EB= 2 m,
2
arcul FP este un sfert din 'cercul cu centrul Q ~i raza QF, iar arcul NE este un
3
sfert din cercul cu centrul M ~i raza ME.
A D 4

E M Q F 6
B ~/ C
N p
Figura 2
a) Calculati aria camerei ABCD.
b) Aratati ca MNPQ este patrat.
c) Aflati aria balconului ENPF.
2. 0 vaza pentru flori are forma unei prisme triunghiulare regulate ABCA'B'C', cu
dimensiunile AB = 12 cm si AA'= 30 cm (jigura 3).
F ,

1
A''~ 71 c• 2
B'

4
B
a) Calculati aria laterala a vazei.
b) Stabiliti daca In vaza lncap 2 litri de apa.
c) Punem In vaza o crizantema astfel lncat doar 40% din lungimea tijei florii sa
fie In vaza: A'M = 40%FM (presupunem ca tija este dreapta, iar M este
mijlocul lui [BC]). Determinati lungimea florii. 5

130 ~ V a r i a nt e d e s u b i e c t e
TESTULB
Subiectul I. Pe foaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1 1
3
.-'
~
,_. "°/
/'
1. Rezultatul calculului 1-+ 2- - 3 este egal cu _i . -~ I -3, :=. 'i', -}- ,/L1 - 4c-
::::5
2 3 <_ _} b Q
2. Numarul numerelor lntregi din intervalul (-6, 4) este egal cu .~ .
3. intr-o clasa cu 25 de elevi, 20% din numarul elevilor sunt baieti. Numarul fetelor
din clasa este egal cu 2.~ .
4. Aria unui triunghi ABC, cu AB =AC = 10 cm ~i BC = 12 cm, este egala cu
't.~. cm2 .
5. Un con circular drept are generatoarea G = 13 cm ~i raza bazei R = 5 cm.
inaltimea conului are lungimea de . . . cm.
6. 0 firma trebuia sa construiasca un drum de 10 km In 4 luni. in diagrama de mai
jos este prezentat procentul din lucrare realizat In fiecare din cele patru luni.
Numarul kilometrilor finalizati In ultima luna este egal cu ~{ . .

I
IV 20%

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un trunchi de piramida triunghiulara regulata


ABCA'B'C'.
2. Pentru a confectiona 4 bluze ~i 3 rochii, s-au folosit 17 m de material, iar pentru
a confectiona 3 bluze ~i 2 rochii (de acela~i fel) s-au folosit 12 m de material.
Cati metri de material s-au folosit pentru confectionarea unei bluze?
3. Determinati elementele multimii A = { x E Z I 12x - 11~ 3}.
2
2 4
4. Consideram expresia E(x) = ( --+-x-): x + , x E IR\ {-2, -1, 2}.
x- 2 x+2 x 2 - x -2
- . ca"E()
a) A ratat1 x = - x+l-.
x+2
b) Rezolvati ecuatia 4E(x) = 3.
5. Fie functia f: {-2, - 1, 0, 1, 2} -7 IR, f(x) = 2x + 1. Reprezentati grafic functia f
lntr-un sistem de coordonate xOy.

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ;..131


S
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)
1.
1. lnfigura 1 este reprezentata o fereastra ABCDE: ABCD este un dreptunghi, cu
AB = 2 m ~i BC = 1 m, ADE este triunghi echilateral, arcul AE apartine cercului 2.
cu centrul in D ~i raza 1, iar arcul ED apartine cercului cu centrul in A ~i raza 1.
a) Calculati inaltimea ferestrei (distanta de la Ela BC).
b) Aflati lungimea arcului AE.
c) Determinati aria ferestrei ~i aratati ca aceasta este mai mare de 2,5 m2 •
3.
E V
4.
At tD
' 5.
'
'CL ____ ----\------) B 6.
,----- 0
B'----' C DL'- - - - -,
Figura J Figura 2
S
2. Un mu~uroi de furnici are forma unei piramide patrulatere regulate VABCD, cu
latura bazei AB = 2 m ~i inaltimea VO= 1,5 m (jigura 2). 1.
a) Calculati aria laterala a piramidei VABCD.
b) Determinati tangenta unghiului format de planul (VAB) cu planul bazei (ABC).
c) Aflati cate fumici !neap in mu~uroi, ~tiind ca o fumica are nevoie de un
spatiu de 125 mm3 •

TESTUL9
Subiectul I. Pe foaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)
M,_ l " ~
1. Rezultatul calculului 0,1(6) · 12 este egal cu-~' f±:. l - 2..
2. Daca A = {-1, 0, 1, 2} ~i B = {-2, -1, 2, 5}, atd~c1 suma elementelor multimii
A n Beste egala cu [ ..., 'I 12. ~
3. Se arunca un zar. Probabilitatea/a P(f_/ata de sus a zarului sa fie un numiir mai
mic sau egal cu 4 este egala cu ..J.. :::?-
4. Aria unui trapez cu baza mare d€ 8 crll; baza mica de 2.
6 cm ~i inaltimea de 4 cm este egala cu2.8. cm2 • Mihai
5. 0 piramida patrulatera regulata are aria laterala 25%
Tudor
egala cu 120 dm2• Aria unei fete laterale este egala
40%
cur.~. dm2 •
6. Intr-o clasa cu 20 de elevi, s-au fiicut alegeri pentru
Andrei
desernnarea reprezentantului clasei in consiliul ele-
35%
vilor pe ~coala . Rezultatele sunt sintewate in figura
alaturata. Ca~tigatorul a fost votat de .'9 colegi.

132 4' Var i ant e de s ubi ect e


Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida patrulatera regulata VABCD, cu baza


ABCD ~i apotema VM, M E AB.
2. Laun concurs de ~ah, primii trei clasati au obtinut impreuna 35 de puncte. Primul
concurent are cu un punct mai mult decat al doilea, iar al treilea are cu jumatate
de punct mai putin decat al doilea. Cate puncte are fiecare dintre cei trei
concurenti?
3. Rezolvati inecuatia (JS - 2) x > .fiO - 4, x E JR.
2 6 2
4. Aratati Ca X+ = -- , pentru orice XE JR\ {- 3, - 1}.
x 2 + 4x + 3 x+l
5. Care este probabilitatea ca, alegand la intamplare un numiir din multimea A = { 1,
2, 3, ... , 99, 100}, acesta sa fie divizibil cu 5?
6. Reprezentati grafic functia f: [-1 , 00 )~ JR, f(x) = x + 2, intr-un sistem de coor-

onate xOy.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. injigura 1 este reprezentat un tunel rutier ~i un camion. Tunelul are, in sectiune,


forma unui semicerc cu diametrul AB = 10 m. in tunel sunt doua benzi de
circulatie, OC = OD = 4 m (0 fiind mijlocul lui AB).
a) Calculati lungimea segmentului BC.
b) Aflati lungimea semicercului AB.
c) Stabiliti daca un camion cu latimea de 4 m ~i inaltimea de 2,95 m poate trece
prin tune!, circuland pe una dintre benzi.

Jrmumt'G
A D 0 c B
A B
Figura 1 Figura 2
2. in figura 2 este reprezentat un cufiir in forma de paralelipiped dreptunghic cu
capacul de forma unei jumatati de cilindru. Se ~tie ca AB = 2 m, BC = 1 m ~i
AE=2m.
a) Calculati volumul cufiirului.
b) Stabiliti dacii undita bunicului, care are 3,2 m lungime incape in cufiir.
c) Aflati de cata vopsea este nevoie pentru a vopsi cu:farul (in exterior), ~tiind ca
pentru 1 m2 este nevoie de 0,2 £de vopsea (aproximam 7t cu 3,14).

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~133


TESTUL10
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului (-2,8): (-0,7) + 12: 2 este egal cu . ...


2. Daca A= {-1, 0, 1, 2} ~i B = {1, 2, 3}, atunci produsul elementelor multimii
A u B este egal cu ....
2.
3. Cel mai mare divizor comun al numerelor 48 ~i 56 este ... .
4. Podeaua unei camere are forma unui dreptunghi cu dimensiunile L = 8 m ~i £ =
2
= 5 m. Un covor care acopera 80% din suprafata ei are aria egala cu .. . m .
5. Un trunchi de con circular drept are razele bazelor R = 8 cm ~i r = 4 cm, iar
inaltimea H = 3 cm. Generatoarea trunchiului are lungimea de . •. cm.
6. in figura de mai jos este prezentat tabelul unei dependente functionale. Valoarea
sumei a + b + c este . .. .
x I -3 -2 -1 0 2
1\111 y= 2x-3 I -9 a b -3 c
- 11
S
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)
1.
1. Desenati, pe foaia de examep, o piram_ida hexagonala regulata VABCDEF. 2.
2. De pe doua loturi, aviind impreuna 206 ha, s-a striins recolta de cartofi, obti- 3.
nandu-se de pe fiecare lot ciite 19 t la hectar. Aflati aria fiecarui lot, ~tiind ca de 4.
pe primul s-a obtinut cu 608 t de cartofi mai mult decat de pe celalalt.
3x+y=-2 5.
3. Rezolvati sistemul de ecuatii { , (x, y) E JR x JR.
- Sx - 3y=2
6.
4. Fie expresia E(x) = (x + 1)2 + 2(x - 7) + 1, x E JR. Aratati ca E(x) = (x - 2)(x + 6).

5. Fie a= r-/ +-d--. Aratati ca a E ( Jl9, ffi).


vS-2 v5+2
6. Fie functia f: JR~ JR, f(x) = 3 - 2x. Rezolvati inecuatia f(x) + 4 < f(2x), x E JR.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Un teren in forma de trapez ABCD, cu AB II CD, m(1'.A) = m(-t::B) = 45°, AB=


= 80 m ~i CD= 40 m, este cultivat cu ro~ii ~i ardei, dupa cum se vede infigura 1
(MN este linia mijlocie a trapezului).
a) Aratati ca gardul care imprejmuie~te terenul are lungimea mai mica de 180 de
metri.
b) Aflati lungimea lui MN.
c) Determinati aria suprafetei cultivate cu ro~ii ~i aria suprafetei cultivate cu
ardei.

134 "'- Va r i a nt e d e s u b i e c t e
D C
ardei
M N
ro~ii

A B ~ 16 cm "

Figura 1 Figura 2
2. 0 piesa metalica, obtinuta prin alaturarea unui con, a unui cilindru ~i a unei
semisfere, este reprezentata in figura 2. Se ~tie ca VE = 16 cm, VO = 5 cm ~i
BC= 6 cm.
a) Determinati lungimea inaltimii cilindrului, 00' ~i lungimea generatoarei
conului, VA.
b) Calculati aria piesei.
c) Aflati volumul piesei.

TESTUL11
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 4 · 5 - 3 + 9 este .. ..


2. Multimea solutiilor reale ale inecuatiei 2x - 4 :S:: 0 este intervalul . ...
3. Ultima cifra a numarului 106 1006 este ....
4. ABCD este paralelogram, iar 0 este intersectia diagonalelor sale. Daca aria
paralelogramului este de 30 cm2 , atunci aria triunghiului BOC este de ... cm2 •
5. 0 prisma triunghiulara regulata are toate muchiile de lungime 4 cm. Volumul
prismei este de ... cm3.
6. Elevii unei clase primesc pentru realizarea unui proiect la geografie calificative:
A, B, C, D, E. Rezultatele lor sunt prezentate in graficul de mai jos. Calificativele
A, B, C, D sunt considerate satis!acatoare. Daca elevii care au obtinut califica-
tive satis!acatoare reprezinta p% din numiirul total de elevi, atunci p = ....
Numiir elevi

5
4
3
2

0
A B c D E Calificativ

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 );;>- 135
Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un con circular drept avand inaltimea VO.


2. Numerele naturale a ~i b sunt direct proportionale cu 2 ~i 5.
a) Determinati p, astfel meat a= p%b.
b) Daca 3a + b = 44, atunci calculati valoarea numarului Sa - b.
3. Se considera expresia P(x) = x3 - 4x 2 + ~x + b, unde a, b, x E R
a) Determinati a ~i b, ~tiind ca P(l) = -3 ~i P(-1) = 7.
b) Daca a= --6 ~i b = 6, descompuneti in produs de trei factori P(x) + 9x - 6.
4. in raport cu reperul cartezian xOy se considera punctele M(l, 2) ~i N(3, 0). Aflati
coordonatele simetricului punctului M fata de punctul N.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Dintr-o foaie de tabla in forma de dreptunghi ABCD, cu AB = 40 cm, BC =


= 20 cm, se taie 8 discuri cu raza de 5 cm (jigura 1).
a) Care este aria unui disc?
b) Aflati distanta dintre centrele a doua discuri tangente.

C
,.
c) Determinati aria suprafetei ramase dupa indepartarea celor 8 discuri.
D
' ( I

~---- --- ~ j --;


' ,' : ,'
A B ~,~~-------- - l ,

Figura 1 Figura 2
2. Exteriorul ~i interiorul unui recipient din aluminiu au forma unor prisme
patrulatere regulate cu lungimile bazelor de 16 cm, respectiv 15 cm ~i inaltimile
de 30 cm, respectiv 25 cm (jigura 2).
a) Calculati aria totala a recipientului.
b) Determinati capacitatea recipientului. ·
c) Aflati masa recipientului, ~tiind ca densitatea aluminiului este de 2, 7 g/cm3 •

TESTUL12
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului (~ + ~) : 0,(3) - 2,5 este ... .


2. Media geometrica a numerelor 60 ~i 135 este ... .

136 <;{ Va r i a n t e d e s u b i e c t e
3. Cel mai mic numiir x = 2ab2, care se divide cu 36, este ....
4. Masura unghiului format de bisectoarele a doua unghiuri adiacente suplementare
este ... 0 •
5. Tetraedrul ABCD are volumul de 123 cm3, iar aria triunghiului BCD este de
2
41 cm • Distanta de la punctul A la planul (BCD) este de ... cm.
6. in figura de mai jos este prezentata situatia vanziirilor de hamburgeri pentru un
lant de magazine fast-food. Din pacate, ultima bara este acoperita de o pata.
Daca numiirul de hamburgeri vanduti toamna reprezinta 25% din total, atunci
numarul hamburgerilor vanduti iama este egal cu ... milioane.
Hamburgeri (milioane)
5+----
4,5
4
3,5
3
2,5
2

0
primavara vara toamna iama

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati un paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D'.


2. Fie multimile A= {x E Z I l2x - ll ~ 3} ~i B = {x E N* I -1 ~ 2 - x ~ 5} .
Determinati An B.
3. Rezolvati inecuatia x(l - .J2 );:". 4- 2.J8, x E N.
4. Daca intr-o sala se a~aza cate un elev intr-o banca, raman ~ase elevi in picioare.
Daca se a~aza cate doi elevi intr-o banca, iar intr-o banca se a~aza unul singur,
raman patru banci libere.
a) Cate banci sunt in clasa?
b) Cati elevi sunt in clasa?
5. Trasati graficul functiei f : JR ~ JR, f(x) = (2x + 1)2- (2x - 3)(2x + 3)- 4(x + 2).

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. In figura 1 este o pizza circulara, cu diametrul de 24 cm.


Pizza este taiata in felii, care au forma unor sectoare de
cerc, fiecare avand unghiul la centru de 45°.
a) Cate felii se obtin?
b) Care este aria unei felii?
c) Pizza este ambalata intr-o cutie cu baza un patrat de
I ~L~ I
latura f (cm). Aflati valoarea minima a lui £. F.
zgura 1

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a l i o n a I a 2 O1 5 ~ 137
2. Un fermier a construit un rezervor de apa cu 6m
forma l?i dimensiunile din jigura 2 (partea de
D c
sus este o prisma patrulatera regulata, cu latura
bazei de 6 m l?i inaltimea 4 m, iar cea de jos
Al : IB I 4m
este o piramida patrulatera regulata cu inalti-
5
mea de4 m). ,," \
''
a) Ce inaltime are rezervorul? .
b) Care este aria capacului ABCD al rezer- 6
vorului?
c) Pentru a feri rezervorul de coroziune, supra-
fata exterioara trebuie vopsita. Cati litri de
vopsea sunt necesari, 1?tiind ca pentru aco-
t 0

Figura 2 S
perirea unui metru patrat este nevoie de
0,5 f, de vopsea? 1

TESTUL13
Subiectul I. Pe foaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Suma divizorilor naturali ai numarului 12 este ....


2. Daca ecuatia mx + 2 = 3 are solutia x = 1, atunci m = ....

3. Daca ~ = _!:_ (a, b E IR\ atunci a· b = ....


a 10
4. sin 30° + cos 60° = ....
2
5. 0 prisma patrulatera regulata are aria laterala de 48 cm2 l?i aria totala de 80 cm .
0 latura a unei baze a prismei are lungimea de ... cm.
6. in diagrama de mai jos este prezentat cadranul unui aparat de masura. $tim ca
valoarea indicata de sageata este unul dintre elementele {10,1; 10,15; 10,25;
10,3; 10,8}. Acest numar este egal cu ....

~ 2.

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un trunchi de con circular drept avand inaltimea 00'.
2. Mihai a adormit Ia 14:45 l?i s-a trezit la 16:15. Cate secunde a dormit Mihai?
3. Un elev are la fizica patru note, iar media aritmetica a acestora este 5. Ce nota ar
mai trebui sa ia elevul pentru a obtine media 6? (Nu se fac rotunjiri!)

138 ""- Va r i a nt e de s u bi e ct e
4. Consideram multimea A = {-1; Ji; 1,(4)); .Ji2; rt; - ,Jo,01 }. Care dintre
3
multimile A n Q l?i A n (JR \ Q) are mai multe elemente?
5. Rezolvati ecuatia (x2 - 4)(9 - x2) = 0, unde x E Z.

6. Fie functia f: JR~ JR, f(x) =-.± x + 4 l?i xOy un reper cartezian In plan. Notam
3
cu A ~i B punctele in care graficul functiei f intersecteaza axele de coordonate.
Determinati lungimea segmentului AB.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Bunica Jui Matei a fiicut o placinta cu mere, al carei blat are forma unui
dreptunghi ABCD, cu AB = 20)3 cm ~i BC = 20 cm. Matei a taiat placinta in
trei felii: ADE, AEC ~i ACB, astfel incat m(<DAE) = m( <EAC). El a mancat
felia AEC ~i felia ADE a dat-o fratelui sau Vasile (figura 1).
a) Aratati ca m(<BAC) = 30°.
b) Demon strati ca AE = EC.
c) Aratati ca felia Jui Matei a fost de doua ori mai mare decat cea a Jui Vasile.

'v/:"~
<JO[>·,,,
£$1/~ ',

D - C

A B
Figura 1 Figura 2

2. Una dintre cele ~apte minuni ale lumii antice este piramida Jui Kheops, care a
fost construita pentru a servi drept morrnant acestui faraon. Terrninata in jurul
anului 2560 i.e.n., ea are forma unei piramide patrulatere regulate cu inaltimea
h = 150 m ~i latura bazei £ = 200 m (aceste date sunt rotunjite pentru simpli-
ficarea calculelor; dimensiunile reale sunt h = 138 m l?i f, = 227 m) (figura 2).
a) Care este lungimea muchiei laterale a piramidei?
b) Aflati cate tone cantare~te piramida, 1?tiind ca 1 m 3 de piatra (materialul de
constructie folosit) cantare~te 2,5 t.
c) Sa presupunem ca razele s.oarelui cad perpendicular pe o latura a bazei pira-
midei l?i fac cu pamantul un unghi de 45°. Care este aria umbrei piramidei?

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a ! i o n a I a 2 O1 5 ~ 139
TESTUL14
Subiectul I. Pe foaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. ( 2.fi. + .J8 + Fi8): .fi. = ....

2. Probabilitatea ca, aruncand un zar, sa obtinem un numar par este ....


3. Suma inven;elor primelor trei numere naturale nenule este ....
4. Aria unui triunghi ABC, cu AB = AC = 5 cm ~i BC= 6 cm, este ... cm2•
5. Un cilindru circular drept are ca sectiune axiala un patrat cu latura de 4 cm.
Volumul cilindrului este de ... cm3 •
6. In diagrama de mai jos este reprezentata repartizarea culturilor pe un teren de
120 ha. Suprafata cultivata cu floarea-soarelui este de ... ha.

A=porumb
B = grau
D
A C = secara
30%
c D = floarea-soarelui
18%
B
27%

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati o prisma triunghiulara regulata ABCA'B'C'.


2. In Canada, 90% din populatie vorbe~te engleza, iar 80% din populatie vorbe~te
franceza. Ce procent din populatie vorbe~te ambele limbi?
3. Rezolvati, in multimea numerelor reale, ecuatia 4x2 + 3x = 1.
2

4. .
F1eE(x) = (x - 4- 1) : ( - I- + -1 - - -1- ) ,undexE IR\ { -3;-;3
- 2- 1 }.
x - 9 x-3 x+3 x 2 - 9 2
5 H
a) Aratati ca E(x) = - - , oricare ar fix E IR\ {-3; _!_; 3}.
2x-1 2
I
b) Determinati numerele reale x pentru care E(x) ~ 0. 2
5. Se considera functia f: IR ~ IR, f(x) = 2x - 1. Calculati produsul: l
p = f (- 2~11}f(-20209 } ····f(20213). t

140 <;(Vari ante de subiecte


Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Pe o harta, cu scara 1 : 10 000, este desenat un sistem de coordonate xOy, cu


originea lntr-un punct 0, axa Oy avand directia S-N. Pe harta sunt lnsemnate
pozitiile a doua corabii A ~i B. ~tefan, folosind o rigla ~i un raportor, a gasit:
OA = 40 cm, OB = 30 cm, m(-t:AOy) = 60° ~i m( </::BOy') = 30° (figura I).
a) Determinati distanta reala de la portul 0 la corabia A.
b) Aflati coordonatele punctelor A ~i B In raport cu sistemul de coordonate xOy.
c) Aflati distanta reala dintre corabiile A ~i B.
s
y(N~
A
/,
'
'
160°
!--..
0
x'(V)
~/
x(E)
'

y'(S)I B
Figura I Figura 2
2. Pe un teren orizontal se masoara o poqiune de drum BC, de lungime 200 m.
Alaturi de drum se afla un deal, al carui viirf S este vazut din punctul C sub un
unghi <p = 60° fata de orizont (vezi figura). Viirful S se proiecteaza pe planul
drumului In A. Segmentul BC formeaza cu razele vizuale duse din extremitatile
segmentului la punctul A unghiurile ACB = 60° ~i ABC = 30° (figura 2).
a) Determinati lungimile segmentelor AC ~i AB.
b) Aflati lnaltimea dealului (SA).
c) Calculati unghiul format de dreapta SB cu planul orizontal.

TESTUL15
Hubiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

I. Rezultatul calculului (64- 32: 8): 6 este egal cu ....


2. Media aritmetica a numerelor 6, 10 ~i 11 este .. ..
l Cel mai mare dintre numerele a = 7 J3 ~i b = 2 ffi este ....
t Diagonala BD a unui romb ABCD cu AB= 4 cm ~i m(-t:A) = 60° are lungimea
de ... cm.
Fie ABCDA'B'C'D' un cub cu latura de 6 cm. Distanta de la B la A'C este egala
cu ... cm.

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~141


6. in tabelul de mai jos sunt prezentate distantele medii (ln milioane de kilometri)
de la planetele din sistemul solar la Soare:

Distanta medie fata de Soare


Planeta (in milioane de kilometri)
57,9
Mercur
108,2
Venus
149,6
Pamant
227,9
Marte
778,3
Jupiter
1429,4
Saturn
2875,0
111\ \I
Uranus
4504,4
Neptun

1 1~
5900
Pluto

Cate planete din sistemul solar sunt de peste 10 ori mai indepartate de Soare
decat Pamantul?

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrie/i rezolvarile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un trunchi de piramida patrulatera regulata


ABCDA'B'C'D'.
2. loana a citit o carte de 360 de pagini in doua saptamani. Aflati cate pagini a citit
loana in fiecare saptamana, ~tiind ca in primele 7 zile a citit de 3 ori mai putin
decat in urmatoarele 7 zile.
3. 0 valiza costa 360 lei. Cat va costa valiza dupa o ieftinit:e cu 20%?
4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = 1 - 2x.
a) Determinati coordonatele punctelor de intersectie ale graficului functiei f cu
axele de coordonate.
b) Rezolvati ecuatia f(x + 1) + f(x) = 4.
5. Calculati (.fi. - -J3)2 - (.fi. - 1X.fi. + 1) + 2.J6.
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolvarile complete. (30 puncte)

1. Pe harta din figura J este reprezentata o zona rezidentiala in forma de trapez


isoscel ABCD (AB II CD), impartita in 4 cartiere de doua strazi principale
im111
perpendiculare, AC ~i BD. Se ~tie ca AB= 20 cm, DC= 8 cm, iar scara hartii
11111\I este de 1 : 10 000.
a) Aflati distanta, pe harta, de la 0 la DC, unde {O} =AC n BD.
b) Aratati ca lungimea strazii AC este, pe teren, mai mica decat 2,1 km.
I c) Calculati aria reala a zonei rezidentiale ABCD.
111\\I

11\\ 142 4' Va r i a n t e de s u bi e ct e


v
Figura 2

A B
20 cm D /::._
Figura 1 A F
2. Doua coline de forma unor piramide patrulatere regulate, SABCD ~i VABEF, au
dimensiunile: AB = 200 .fi.
m, SA = 100 JU
m, VA = 300 .fi.
m (jigura 2).
a) Calculati inaltimile celor doua coline.
b) Aratati ca un cablu de 400 m este destul de lung pentru a lega varfurile S ~i V.
c) De cate minute are nevoie un om pentru a ajunge din V in S, mergand cu
0,5 mis, pe drumul eel mai scurt?

TESTUL16
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Cel mai mare numar natural mai mic decat 6J3 este ... .
2. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 24 ~i 40 este ... .
3. Solutia reala a ecuatiei -3 - x = 4 este ....
4. Diametrul cercului cu aria de 367t cm2 are lungimea de ... cm.
5. 0 piramida regulata are apotema de 12 cm ~i perimetrul bazei de 40 cm. Aria
laterala a piramidei este egala cu ... cm2 •
6. in tabelul de mai jos sunt sintetizate rezultatele unui test la matematica la clasa
a VIII-aB.
Nota obtinuta 3 4 5 6 7 8 9 10
Numar elevi 4 5 7 6 6 4 3
Numarul elevilor din clasa care au obtinut eel putin nota 6 este egal cu ....

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrie/i rezolvarile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un tetraedru PION, cu baza ION.


2. in clasa a VIII-a B sunt 36 de elevi. Daca numarul fetelor reprezinta 125% din
numarul baietilor, stabiliti cati biiieti ~i cate fete sunt in clasa.
3. Numerele a ~i b sunt invers proportionale cu 5 ~i 3. Calculati valoarea raportului
3a+b
2b-a

Matematica. Evaluarea Nalionala 2015 ~143


4. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x) = 3 - 4x.
a) Reprezentati grafic functia in reperul cartezian xOy.
b) Determinati distanta de la originea reperului la dreapta care reprezintli
graficul functiei.
5. Fie a un numar real cu proprietatea ca a
2
+~ = 7. Aflati valorile posibile ale
a
. 1
sume1 s = a +-.
a

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

~
1. 0 cutie in forma de cub ABCDA'B'C'D', cu muchia de 6 dm, D' C'
este separata in doua compartimente cu ajutorul unei foi de
Al I

tablaD'AC. '
a) Calculati perimetrul triunghiului D'AC. '
b) Aratati ca pirarnida Lill'AC este regulatli. - c
c) Determinati lungimea minima a unei tije metal ice avand
A B
un capat in punctul D, celalalt capat sprijinindu-se pe Figura 1
foaia de tabla.
2. in jigura 2 este reprezentatli schematic o gradina in
forma de trapez dreptunghic ABCD, cu AB II CD, D
m(ffi) = 90° ~i AB = 40 m. Se ~tie ca triunghiul
ABC este echilateral.
a) Aflati lungimea gardului ce inconjoara gradina.
b) Calculati suprafata gradinii.
c) Determinati distanta AE, unde E E (AB), astfel A E B
!neat parcelele AECD ~i BCE sa aiba suprafetele Figura 2
egale.

TESTUL17
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 84 - 8 : 4 este egal cu ... .


2. Cel mai mare numar par de forma 83x este ... .
3. Valoarea de adevlir a propozitiei ,, ~7 + 24 = 31" este ....
2 2

4. Aria unui triunghi echilateral este 4.J3 cm2 • Perimetrul triunghiului este de
... cm.
5. Aria unei sfere este l 67t cm2 • Raza sferei are lungimea de ... cm.
6. Aruncam doua zaruri. Probabilitatea de a obtine o dubla este egala cu ....

144<0( Variante de subiecte


Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un cilindru circular drept, avand ca sectiune axiala


dreptunghiul ABB'A'.

2. D etermmat1 1 e de numere mtreg1 x, y cu propnetatea ca -
perech'l
0
A " ( ) x --1 = - 1- .
• -

3 y+l
3. Gasiti eel mai mic numlir natural de trei cifre care, impaqit la 21, da restul egal
cu 12.
4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = 3x - 1.
a) Reprezentati grafic functia intr-un sistem de coordonate xOy.
b) Calculati tangenta unghiului ascutit pe care 11 formeaza graficul cu axa Ox.
2
5. Demonstrati ca (x -x + 1)2 = x4 - 2x3 + 3x2 - 2x + 1, oricare ar fi numlirul real x.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Un teren agricol are forma paralelogramului ABCD din


figura alaturata, cu dimensiunile AB = 200 m ~i AD =
- 50./2 m !i cu mifaura unghiului <A de 45°. Punctul E
D
/I I C

pe AB este ales in a~a fel !neat drumul dintre punctele D A E B


~i E sa fie eel mai scurt posibil.
a) Aflati lungimea gardului care imprejmuie~te terenul.
b) Calculati lungimea drumului DE.
c) Aratati ca suprafata terenului este de 1 hectar.
2. 0 piscina neacoperitli are forma unui paralelipiped dreptunghic cu lungimea de
10 m, latimea de 6 m ~i adancimea de 3 m. inaltimea apei din piscina este de 2 m.
a) Cati litri de apa sunt in piscina?
b) Daca evacuarea apei din piscina se face printr-o vana cu debitul de 480 £/min,
ill cat timp se gole~te piscina?
c) Cu cati centimetri se ridica nivelul apei ill piscina ill urma unei ploi de 30 £/m2?

TESTUL18
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

I. Rezultatul calculului 3 · 5 - 35 este egal cu . ...

2. Daca_7 - I a este ega I cu ....


- = -a , atunc1. numaru
5 15
3. Multimea A= {x E JR l-2 < x.::;; 2}, scrisa ca interval, este ....
4. Daca un triunghi echilateral are perimetrul de 6 cm, latura triunghiului are lungi-
mea de ... cm.

M a t e m a t i ca . Ev a I u a r e a N a 1i o n a I a 2 0 1 5 > 145
5. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile L = 12 cm, ochi
£ = 3 cm ~i h = 4 cm. Diagonala paralelipipedului, expri- ochi verzi
caprui 25%
mara printr-un numar natural, are lungimea de ... cm. 50% ochi
6. in diagrama alaturata este prezentata culoarea ochilor alba~tri

elevilor clasei a VIII-a A. Daca in clasa sunt 32 de elevi, 25%


atunci ... dintre ei nu au ochii alba~tri.

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida patrulatera regulata SABCD.


2. Se considera numerele a = J2 ~i b = .Jl8 . Aratati ca media aritmetica a nume-
relor a ~i b este mai mare decat media geometrica a numerelor a ~i b.
3. Ana ~i Bianca au impreuna 24 de nuci. Daca Ana i-ar da Biancai 3 nuci, atunci
ea ar ramane cu o cincime din numarul nucilor pe care le avea Bianca. Aflati cate
nuci avea initial fiecare dintre fete.
4. Se considera functia f : JR ~ JR, f (x) = 2x - 1.
a) Reprezentati grafic functia 'intr-un sistem de coordonate xOy.
b) Demonstrati ca numarul S = f(l) + f(2) + ... + f(lOO) este patrat perfect.
1 1
5. Se considera expresia E(x)==(-- - -- \ - / - , unde x E JR\ {-1, l}. De-
x-1 x+l) x -1
monstrati ca E(x) este numar intreg, oricare ar fix E JR\ {-1, l}.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. 0 cutie din tabla, Iara capac, are forma unei prisme triunghiulare regulate
ABCA'B'C', cu dimensiunile AB = 20 cm ~i AA' = 10 cm (jigura 1). 0 tija
metalica une~te punctele A ~i P, unde P este mijlocul Jui BC'.
~------:::::'::'IC'

A c
B
Figura 1
a) Stabiliti daca volumul cutiei este mai mic sau mi;i.i mare deciit 1,5 £.
2
b) Aratati ca aria totala a cutiei este mai mica de 0, 1 m •

c) Calculatilungimea tijei metalice AP.

146-< Variante de subiecte


2. 0 figura geometrica, realizata din carton, are forma
unui trapez dreptunghic ABCD, cu lungimile bazelor
AB = 30 cm ~i CD = 10 cm, iar latura perpendicu-
lara pe baze are lungimea AD = l ofj cm (jigura 2).
a) Calculati suprafata cartonului necesar pentru
realizarea figurii. A B
b) Determinati perimetrul trapezului ABCD. Figura 2
c) Aratati ca diagonalele trapezului sunt perpendiculare.

TESTUL19
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 23 - 2,5 · 1,2 este egal cu .... D' C'


2. 12% din 225 este egal cu ....
3. Cardinalul multimii A= {x E Z 1-2 < x ~ 2}este .. ..
4. Daca un patrat are perimetrul de 8 cm, latura A'
patratului are lungimea egala cu ... cm.
5. In jigura J este reprezentat cubul ABCDA'B'C'D'. L/-------r-1----)c
Masura unghiului dintre dreapta BC' ~i planul /
(ABB') este de ... 0 • /

6. Un elev are la limba engleza urmatoarele note: A B


Figura 1
I Nob
~umar note I I I l-=R-1
5
1
6
1
7
2
8
1~
9

Numarul notelor mai mici decat 8 este .. . .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezalviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, o prisma triunghiulara regulata cu bazele ABC ~i


DEF.
2. Calculati [1- J2[ + [3 - J2[.
3. La un spectacol de circ se viind bilete cu preturile de 20 lei sau 25 lei. $tiind ca
se viind in total 250 de bilete ~i se incaseaza 5500 lei, stabiliti ciite bilete de
fiecare fel s-au viindut.
4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = x + 2.
a) Reprezentati grafic functia intr-un sistem de coordonate xOy.
b) Demonstrati ca graficul functiei f ~i axa Ox formeaza un unghi cu masura de 45°.
6
5. Simplificati raportul R(x) == x: + ?x + , unde x E JR\ {-1}.
x +2x+l

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ;...147


Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieti rezalviirile complete. (30 puncte)

1. Infigura 2, dreptunghiul ABCD reprezinta o gradina cu lungimea AB = 30 m ~i


latimea AD = 20 m. Dreptunghiul MNPQ reprezinta un gard aflat la distanta de
2 m fata de laturile gradinii.
a) Calculati aria gradinii.
b) Aflati lungimea gardului.
c) Determinati distanta dintre punctele A ~i M.
v

Q
o :p ''
'
'

,;'~:=~~ ~ ----- \-- /- ---) c


___ ,/ ----6-------
M 'N A B
Figura 2 Figura 3
2. 0 piesa metalica are forma unei piramide patrulatere regulate VABCD cu aria
laterala de 260 cm ~i aria totala de 360 cm (jigura 3).
2 2

a) Aratati ca muchia bazei are lungimea de 10 cm.


b) Demonstrati ca lungimea muchiei laterale este mai mica de 14 cm.
c) Taiem piesa dupa planul (TBD), unde T este un punct de pe muchia VC,
astfel incat perimetrul triunghiului TBD sa fie eel mai mic posibil. Deter-
minati lungimea segmentului VT.

TESTUL 20
Subiectul I. Pe foaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului (-1) · (-2) · (-3) este egal cu ....


2. Ce! mai mare divizor comun al numerelor 12 ~i 18 este egal cu ... .
3. Intersectia multimilor {O, 1, 2, 3} ~i {1, 3, 5} este multimea ... .
2
4. Aria unui patrat cu perimetrul de 16 cm este ... cm •
5. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile L = 8 cm, £ = 5 cm ~i h = 10 cm.
Volumul paralelipipedului este ... cm3 •
6. Un elev are la limba engleza urrnatoarele note:

I Nu:::anote I i I~ I~ I~ Ii I
Media elevului la limba engleza este egala cu ... .

148 ~ Va r i a nt e d e s u bi e c t e
Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un tetraedru regulat ABCD.

2. Calculati ( ~ - b
v12 v27 v32
+ ~ ) : J2 .
3. intr-o clasa sunt 28 de elevi. Aflati numarul baietilor din clasa, ~tiind ca repre-
zinta 75% din numarul fetelor.
4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = 2x + 1.
a) Reprezentati grafic functia intr-un sistem de coordonate xOy.
b) Determinati punctul de pe graficul functiei f ce are abscisa egala cu ordonata.
5. Determinati numerele reale x ~i y, pentru care Ix - 21+ (y + 1)2 = 0.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. in figura I, ABCD reprezinta un patrat din carton .-----,,,.----.,,: : - -"""?IC

cu diagonala AC = 1oh cm. Din acest patrat se


decupeaza un disc de arie maxima, marginit de
cercul $'. Fie M ~i N punctele de intersectie dintre
AC ~i cercul f5.
a) Aratati ca latura patratului este AB = 10 cm.
b) Calculati aria discului.
c) Determinati lungimea segmentului AM. Figura I
2. 0 piesa metalica are forma unei piramide patrula- v
tere regulate VABCD, cu latura bazei AB= 10 cm
~i inaltimea VO= 12 cm (jigura 2).
a) Aratati ca apotema piramidei are lungimea de
13 cm.
b) Calculati aria totala a piramidei.
c) Taiem piesa dupa planul (TBD), unde T este un
punct pe muchia VC, astfel inciit aria triunghiu-
lui TBD sa fie cea mai mica posibil. Deter-
minati lungimea segmentului VT.
A
Figura 2

TESTUL21
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului (-1) + (-1 )2 + (-1 )3 este egal cu ....


2. Trei caiete costa 10 lei ~i 50 bani. Zece caiete de acela~i fel costa ... lei.
3. Produsul solutiilor ecuatiei x2 - 4 = 0 este egal cu ....
4. Lungimea cercului cu raza r = 6 cm este de ... cm.
5. 0 piramida patrulatera regulata are toate muchiile de lungime 6 cm. Apotema
piramidei are lungimea egala cu ... cm.

M a t e m a t i c a. E v a I u a r e a N a ! i o n a I a 2 0 1 5 ~ 149
6. in timpul unei excursii de patru zile, un drumet a parcurs urmatoarele distante:

Ziua Marti M iercuri Joi Vineri


Nr. kilometri 30 25 20 25

Lungimea totala a traseului parcurs a fost de . . . km.

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un con circular drept . avand ca generatoare


segmentul VA.

2. Calculati ( ~ +1 J~ J
+( -1
2
3. 0 urna contine 10 bile albe, 10 bile negre ~i 20 de bile ro~ii. Cate bile trebuie sa
scoatem din uma, !ara a ne uita la ele, pentru a fi siguri ca vom avea trei bile de
aceea~i culoare?
4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = 2 - x.
a) Determinati coordonatele punctelor de intersectie ale graficului functiei f cu
axele de coordonate.
b) Trasati graficul functiei.
5. Descompuneti in factori expresia E(x) = x 3 - 7x2 + 12x.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Un butoi in forma de cilindru circular drept, cu o baza


situata intr-un plan orizontal ~i avand raza de 30 cm ~i \ )
generatoarea de 1 m, se umple cu apa. Se apleaca butoiul -- -----
astfel ca apa sa curga pana cand nivelul apei ramase atinge
mijlocul unei generatoare, dupa care butoiul revine la pozitia /
11111
verticala. ~--------
111
a) Calculati volumul butoiului.
b) Calculati cati litri de apa !neap in butoi (rotunj iti rezultatul la un numar intreg
de litri).
I. ' c) Cati litri de apa raman in butoi dupa mclinarea acestuia?
2. Un pare are forma unui trapez isoscel ABCD cu

~
bazele AB= 120 m ~i CD= 60 m . Segmentele AC ~i
CM reprezinta doua alei; se ~tie ca AC ..L BC, iar
CM ..L AB.
a) Determinati lungimea poqiunii MB a gardului ce
imprejmuie~te gradina. A M B
b) Aratati ca BC = CD.
c) Demonstrati ca suprafata gradinii nu este mai mare de jumatate de hectar. (Se
considera cunoscut faptul ca 1,73 < .J3 < 1,74.)

150 <( V a r i a nt e d e s u b i e c t e
TESTUL22
Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 0,3 · 100 - 300 : l 0 este egal cu ....


2. 15 minute reprezinta ... % dintr-o ora.
3. Multimea solutiilor inecuatiei 2x - 1 :::; 5 este intervalul .. ..
4. Aria unui romb cu diagonalele de lungimi 10 cm,
respectiv 8 cm este egala cu . . . cm 2 .
5. Un cilindru circular drept are raza bazei de 10 cm ~i
rapita
generatoarea de 5 cm. Aria tota!a a cilindrului este egala
cu ... cm2 .
6. Repartitia culturilor pe o suprafata de 144 ha este
reprezentata ill diagrama alaturata. Suprafata cultivata
cu rapita este de .. . ha.

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un cub ABCDA'B'C'D'.


. . , . . ~ 2x + 1 ,
2. D etermmat1 numere 1e mtreg1 x cu propnetatea ca - - este numar mtreg.
x-2
3. Lungimea pasului tatalui este de 75 cm, iar lungimea pasului fiului este de 50 cm.
Ei merg impreuna pe o distanta de 3 km. Cu ciiti pa~i face mai mult fiul decat
tatal sau?
4. Se considera functia f : JR ~ JR, f(x) = 3x - 3.
a) Reprezentati grafic functia intr-un sistem de coordonate xOy.
b) Determinati coordonatele punctului de intersectie dintre graficele functiilor f
~i g, unde g: JR~ JR, g(x) = 1 - x.

5. Determinati numerele reale a ~i b, ~tiind ca a2 + b 2 - 2a + 6b + 10 = 0.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)


A
1. Dintr-o tabla omogena se decupeaza triunghiul isoscel
ABC, cu AB =AC = 26 cm ~i BC = 20 cm (jigura 1).
a) Calculati lungimea medianei AM a triunghiului.
b) Aflati masa placii triunghiulare, ~tiind ca tabla
cantare~te 20 g/dm .
2

c) Un copil incearca sa tina in echilibru placa pe viirful


unui deget. Pentru aceasta, el va a~eza degetul in centrul
de greutate G al triunghiului. Calculati lungimea seg- B M c
mentului BG.
Figura 1

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~ 15 1


2. in figura 2 este reprezentat un cort, avand forrna unei prisme triunghiulare
regulate ABCA'B'C' . Lungimea AA' este de 4 m, iar inaltimea cortului (adica
distanta de la C la baza (ABB'A')) este de 2,25 m. ·
C'

A
B
J
Figura 2
3
a) D emonstrat1. ca- lung1mea
. segmentu1u1. AB este -J3- m.
2
b) Toate fetele cortului sunt realizate din panza. Calculati suprafata de panza
necesara, ~tiind ca 10% din panza folosita se pierde prin taieri ~i suprapuneri.
c) Un metru patrat de panza costa 20 lei. Este suficienta suma de 825 lei pentru
realizarea cortului?

TESTUL23
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

. 5 27 1
1. Rezultatul calcululm - · - - - este egal cu . .. .
9 10 2
2. Scris ca suma de doua numere prime, 4 = ....
3. Probabilitatea ca, alegand un element al multimii {O, 1, 2, ... , 6}, acesta sa
verifice inegalitatea 2" > 6, este egala cu ....
4. Un unghi ascutit al unui trapez isoscel are masura de 60°. Masura unghiului
obtuz al trapezului este de . ...
2
5. Aria totala a unei prisme triunghiulare regulate este de (288 + 16J3) cm , iar aria
laterala este de 288 cm2 • Muchia bazei are lungimea de ... cm.
6. Tabelul de mai jos indica recolta de grau obtinuta de domnul M. Cristescu de pe
cele trei parcele cultivate:

Parcela I Parcela II Parcela III


Suprafata
0,4ha 1,25 ha 2,55 ha
Cantitate 1120 kg 3250 kg 7905 kg
recoltata

Productia medie de grau obtinuta de domnul M. Cristescu de pe cele trei parcele


a fost de ... kg/ha.

152 ~ V a r i a nt e d e s u b i e c t e
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, o sfera de centru 0 .


2. Pentru prepararea aluatului s-au folosit 700 g de !aina, 160 g de zahar, 1 litru de
apa, 20 g de sare ~i 120 g de unt. Care este greutatea aluatului, ~tiind ca
1 litru de apa cantare~te 1 kg?
3. Fie numarul a= 320 · 25 · 52", unde n E N.
a) Aratati ca a= 26 . 52" + 3 •
b) Deterrninati numerele naturale b eel mult egale cu 100, pentru care Jiili E Q.
4. Se considera functia f : JR ~ JR, f(x) = ax + b. Deterrninati a ~i b, astfel incat
punctele M(O, 2) ~i N(-1, 1) sa apaqina graficului functiei f.
5. Aratati ca succesorul produsului a patru numere naturale consecutive este patrat
perfect.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)


A
1. Dintr-o bucata de carton in forrna de triunghi isoscel ABC, cu
AB = AC = 50 cm, BC = 60 cm, decupam un patrat MNPQ,
unde ME(AB),NE(AC), P,QE(BC).
a) Calculati aria bucatii de carton.
b) Demonstrati ca MN = 24 cm.
c) Aratati ca suprafata patratului decupat este mai mica decat
jumatate din cea a cartonului. B Q P C
3. 0 galeata are forma unui triunghi de con cu raza bazei mici
r = OA = 8 cm, raza bazei mari R = O'A' = 10 cm ~i inaltimea
h = 42 cm. Toarta este un semicerc cu diametrul A'B' .
A'~:?IB'
a) Aflati lungimea toartei.
b) Deterrninati cati litri de apa incap in galeata, considerand
1t "" 3.
c) Calculati suprafata laterala a galetii.
A

TESTUL24
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 8 : 0,5 este egal cu ....


, . . _4 a
2. Numere1e mtreg1 a cu propnetatea ca - = - sunt ....
a 9
3. Se considera multimile A= {l, 2, 3, 4, 5} ~i B = {2, 4, 6, 8}. Multimea A\ B
este {... }.
4. Aria unui patrat este de 8 cm2 • Diagonala patratului are lungimea de ... cm.

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 ~153


5. Un con circular drept are raza R = 8 cm ~i generatoarea G = 16 cm. Des-fa~urand
suprafata laterala a conului, obtinem un sector de disc avand unghiul la centru de
masura ... 0 •
6. Tabelul urmator descrie situatia veniturilor ~i cheltuielilor unei societati
comerciale 'in anii 2012, 2013 ~i 2014.
2012 2013 2014
150 000 200 000
I Cheltuieli € 100 000
250 000
I Venituri € 110 000 180 000
Diferenta cea mai mica 'intre venituri ~i cheltuieli s-a 'inregistrat 'in anul . ...
1,\ 1t
I \Ill
\1 Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un trunchi de piramida patrulatera regulata


ABCDA'B'C'D' .
2. Stabiliti cate numere naturale de trei cifre au exact doua cifre egale.
3. Un fermier a plecat la piata sa vanda cire~e cu 2 lei kilogramul. Din cauza
caldurii, 20% din cantitatea de cire~e s-a stricat 'in timpul drumului. Fermierul a
I marit pretul de vanzare al kilogramului de cire~e, pentru a obtine suma totala
:11 preconizata. Cu ce pret a vandut kilogramul de cire~e?
4. Se considera functia f: JR -7 JR, f(x) = 2x +a, unde a E R Punctul P(-1, 2a) se
'1 .I
afla pe graficul functiei f.
a) Aratati ca a= -2.
111 b) Aflati distanta de la originea sistemului de axe xOy la graficul functiei f.
2 2
5. Se considera expresia E(x) = J(x + 4) + J (x - 6) • Demonstrati ca E(x) = 10,

1111\\,: oricare ar fix E [-4, 6].


I
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)
D M C
i\l',!,1:,
1. in figura 1, dreptunghiul ABCD reprezinta o
sectiune plana printr-o camera obscura, 'in care 0
pe toata 'inaltimea peretelui BC este montata o
oglinda; se ~tie ca BC = 3 dm. 0 raza de lumina
pleaca din A, se reflecta in oglinda ~i ajunge ill
mijlocul M al tavanului CD. Lungimea totala a A B
Figura 1
drumului parcurs de raza este AO+ OM= 6 dm,
iar <A.OB = <!:MOC. A'
a) Demonstrati ca BO = 2 dm.
b) Aratati ca AB = 2J3 dm.
c) Aflati masura unghiului <A.OM.
2. in figura 2 este reprezentata elicea unui avion.
ABB'A' ~i CDD'C' sunt dreptunghiuri cu AB = D 0
= CD = 2 m ~i AA' = CC' = 1 m. Punctul 0 este Figura 2
mijlocul comun al segmentelor AB ~i CD, iar O' B
este mijlocul comun al segmentelor A'B' ~i C'D'.

154.;( Variante de subiecte


Masura unghiului AOC este de 90°.
a) Calculati lungimea segmentului AC.
b) Aratati ca punctele B, D, D' ~i B' sunt coplanare.
c) Demonstrati ca planele (ABB') ~i (CDD') sunt perpendiculare.

TESTUL25
Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 punctc)

1. Rezultatul calculului [0,(3)- 0,1(6)] · 12 este egal cu ... .


2. Dintre numerele a= -2./3 ~i b = -3, mai mare este ... .

3. Solutia ecuatiei .!.. : x = 2


este ... .
5
4. Raportul dintre lungimea unui cerc ~i diametrul acestuia este egal cu ....
5. Volumul unei sfere este de 361t cm3 . Raza sferei are lungimea de ... cm.
6. In tabelul de mai jos sunt date temperaturile medii inregistrate in prima
saptamana a lunii decembrie.
Ziua Luni Marti Miercuri I Joi I Vineri I Sambata I Duminica
Temperatura ( 0 C) 3 -2 -4 -2 0 2
Diferenta dintre cea mai mare ~i cea mai mica temperatura medie 'inregistrata
este de ... °C.

Su biectul al II-lea. Pe foaia de examen scrie/i rewlviirile complete: (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, o prisma patrulatera regulata ABCDA'B'C'D'.


6
2. Determinati numerele 'intregi x pentru care fractia - - este numar intreg.
2x-l
3. In doua clasoare sunt 270 de timbre. Daca mutam 10% din timbrele din primul
clasor in eel de-al doilea clasor, cele doua clasoare vor avea acela~i numar de
timbre. Cate timbre se afla 'in fiecare clasor?
4. Se considera functia f: JR -7 JR, f(x) = 2x - 3.
a) Trasati graficul functiei mtr-un sistem de axe xOy.
b) Determinati sinusul unghiului ascutit pe care graficul functiei f'il formeaza cu
axa Ox.
1
5. Se considera expresia E(x) = ( x + _ _ x_): (~ - 1
J, unde x E JR\ {- 1, O}.
x x+l x (x+l) 2
Demonstrati ca, pentru orice numar natural nenul n, E(n) este numar natural par.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a 1i o n a I a 2 O1 5 ~ 155
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Patru localitati A, B, C ~i D sunt unite prin ~oselele AC, AD, BC ~i BD, ca in


jigura 1. Drumurile AC ~i BD sunt perpendiculare ~i se intalnesc in 0. Se ~tie ca
OA = 24 km, OB = 8 km, OC = 6 km ~i OD = 10 km. D
a) Demonstrati ca BC= OD. 3
b) Po~ta~ul Vasile, pe bicicleta sa, pleaca din A ~i
4
trebuie sa treaca prin toate cele patru localitati. Care
este lungimea minima a traseului sau?
c) Pleciind din B, po~ta~ul Vasile dore~te sa ajunga la A 0 C
~oseaua AD, mergand peste campuri pe drumul eel
mai scurt. Daca viteza sa este de 18 km/h, aratati ca Figura 1 B
el va parcurge drumul dorit in mai putin de o ora.
2. Acoperi~ul unei case are forma piramidei patrulatere regulate V ABCD avand
latura bazei AB= 24 m ~i inaltimea VO= 5 m (figura 2).
a) Aratati ca apotema piramidei are lungimea de 13 m. V
b) intarim cu tabla toate cele opt muchii ale acoperi~ului. ~:' ! S
Aratati ca lungimea totala intarita este mai mica decat :' :
167 m . / ! 1.
c) 0 fumica merge pe acoperi~ intre punctele A ~i C, pe pL:j:r_- ----~ C
drumul eel mai scurt. Traseul sau intersecteaza muchia A·------ ---B
VB in punctul M. Demonstrati ca dreapta VB este
Figura 2
perpendiculara pe planul (MAC).

TESTUL 26
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 12 - 6 : 3 este egal cu ....


2. in intervalul [- 2, 3) se afla un numar de ... numere intregi.
3. Mergand cu viteza de 80 km/h, un automobil parcurge o anumita distanta in 6
ore. Daca ar merge cu 60 km/h, distanta ar fi parcursa in .. . ore.
4. Un trapez cu inaltimea de 6 cm ~i linia mijlocie de 10 cm are aria egala cu ... cm .
2

5. Un trunchi de con circular drept are razele bazelor R = 5 cm ~i r = 3 cm, iar 2.


inaltimea este de H = 3 cm. Volumul trunchiului de con este egal cu ... cm3 •
6. Varstele elevilor din lotul national de matematica sunt reprezentate in tabelul de
malJOS.
V arsta (ani) 15 16 17 18 19
Numiir elevi 3 5 8 4
Numarul elevilor din lot este egal cu ....

156 <;;( Va r i a nt e d e s u bi e c t e
Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida patrulatera regulata VABCD.


2. Marind cu 3 unul dintre factorii unui produs, produsul se mare~te cu 6. Aflati eel
de-al doilea factor al produsului.
3. impfiltind numerele 83 ~i 65 prin acela~i numar natural nenul n, obtinem resturile
3 respectiv 1. Aflati valorile posibile ale impaqitorului n.
4. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x) = x .J3 -
3.
a) Reprezentati grafic functia intr-un sistem de axe xOy.
b) Rezolvati in JR inecuatia f(x);:::: x - .fi.

5. Se cons1'd era~ expres1a


. E(x) = (3 - -1 ) .: -9x-
z --1 ,
unde x E JR \ {-.!.3' 0'3.!.}.
x 3x 2 + x

Aratati ca E(x) = 1, pentru orice x E JR\ {-~, O,~} ·

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Figura 1 reprezinta schita unei gradini dreptunghiulare ABCD ~i a aleilor din


interiorul ei, care sunt paralele cu laturile gradinii. Segmentul MN, PQ, RS ~i TU
reprezinta portile de acces in gradina, fiecare avand latimea de 4 m. Se ~tie ca
AB = 200 m, iar BC = I 00 m. D sR

Figura 1 MN B
a) Gradina este imprejmuita cu un gard exterior, nu ~i in dreptul portilor.
Calculati lungimea acestui gard.
b) Calculati aria suprafetei ocupate de alei.
c) Aratati ca distanta dintre oricare doi copaci din gradina este mai mica decat
225m.
2. injigura 2 este reprezentat un cub din lernn aviind muchia de 6 cm. Taiem cubul
in 27 de cubulete egale. D'
Figura 2
a) f.ratati ca muchia unui cubulet este de 2 cm. A'..-- : =:...,,, .....
b) Inainte de taiere, vopsim cubul initial in albastru;
constatam ca avem nevoie de exact 80 g vopsea.
Cata vopsea albastra mai este necesara pentru a
vopsi fetele noi rezultate in urma taierii?
c) Determinati masura unghiului dintre dreapta BC'
~i planul (BDD').
A B

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a i i o n a I a 2 O1 5 > 157
TESTUL27
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)
1. Daca 17 - 3 + x - 5 = 10, atunci numilrul x este egal cu ....
2. Un turist urea muntele in 4 ore. La coboriire, i~i dubleaza viteza. Timpul in care
1111
turistul coboara muntele este de ... ore.
3. 0 carte costii 20 lei. Dupa o ieftinire cu 10 %, pretul cartii va fi de ... lei.
il1r 4. Un dreptunghi are lungimea de 12 cm, iar latimea
11
D'
este egala cu 2 din lungime. Aria dreptunghiului
4 N B'
este de ... cm2 •
5. In figura I este desenat cubul ABCDA'B'C'D'.

'1~\I
Masura unghiului format de dreptele AC ~i B'D'
este de ... 0 • , D_: ___ ------- i--- -::?c
6. in tabelul de mai jos sunt date lungimile unora
dintre principalele fluvii din Europa: A Figura I B

Fluviul Lungimea (km)


1111111
Volga 3692
Duniirea 2860
Nipru 2290
Don 1950
Rin 1320
Conform tabelului, Duniirea este mai lunga deciit Rinul cu ... km.

1~1 Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieji rezolvarile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un cilindru circular drept aviind o generatoare


lli1 notataAA'.
I. . . 2. Calculati media geometricaanumerelor a= ( .JS-1}( 1+/IO) ~i b = (/I0-1)( 1+.JS) . .
S
3. Dintr-un punct al unei piste circulare pomesc simultan doi atleti A ~i B, in
sensuri contrate. Atletul A este de doua ori mai rapid deciit B. Din momentul in
care cei doi se intiilnesc, lui A ii mai sunt necesare 40 secunde pentru a incheia 1
un tur complet. in cat timp parcurge B un tur complet? 2
4. Se considera functia f: JR ___, JR, f(x) = -2x + 1.
3
a) Reprezentati grafic functia intr-un sistem de axe xOy.
4
b) Daca u, v E JR sunt astfel inciit Ju- vi < 5, demonstrati ca Jf(u)-f(v)J < 10.
2 5
. . ( x 2x+3 x + lOx-8 ) 10
5. Se constdera expres1a E(x) = - - - - - : -- - , unde
x+4 x-4 16-x 2 3x-12

x E JR\ {-4, 4}. Aratati ca E(x) = _ _i, oricare ar fix E JR\ {-4, 4} .
2

158 -<;;{ Va r i a nt e d e s u bi e ct e
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieji rezolvarile complete. (30 puncte)

1. 0 gradina are forma unui dreptunghi cu liitimea de 24 m ~i perimetrul de 116 m.


a) Aratati ca lungimea dreptunghiului este de 34 m.
b) Se insamiinteaza
2
cu gazon 83,(3)% din suprafata gradinii. Pentru a insamiinta
1 m de gradina se cheltuie 2,5 lei. Stabiliti dacii 1500 lei ajung pentru
actiunea doritii.
c) De-a lungul gardului ce imprejmuie~te gradina se planteaza zece copaci,
astfel inciit distanta dintre oricare doi copaci consecutivi sa fie de 10 m.
Ariitati cum se poate realiza acest lucru.
2. in figura 2 este reprezentat un siloz. Corpul silozului are forma prismei
patrulatere regulate ABCDA'B'C'D', cu
latura bazei AB = 6 m ~i muchia Iaterala M'
AA' = 1Om. Podul silozului are forma
prismei triunghiulare regulate ABMA'B'M'.
Atilt corpul silozului, cat ~i podul pot fi
utilizate pentru depozitarea griiului, iar
capacitatea maxima de umplere a silozului
este de 75% din volumul sau.
a) Aflati inaltimea silozului (distanta de la
punctul M la planul (CDD')).
b) Daca silozul este umplut la capacitate
maxima, aflati ciiti metri cubi de griiu
incap. [ / -- L
c) Un camion poate transporta, la un D C
3
drum, 5 m de griiu. Cate drumuri trebuie
sa faca acest camion pentru a umple silozul gol?

TESTUL28
Subiectul I. Pe foaia de examen scrieji numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului (-1) 100 -(-1) 10 1 este egal cu ... .


2. Scrisa sub forma de fractie ordinarii ireductibila, fractia zecimala 0,(27) este
egala cu ....
3. Suma divizorilor naturali ai numilrului 6 este egala cu ....
4. Perimetrul unui hexagon regulat cu latura de 2 cm este A' K: 71 C'
de ... cm.
5. Infigura I este desenata prisma triunghiulara regulata B'
ABCA'B'C'. Aria lateralii a prismei este de 100 cm2,
iar aria totalii este de 200 cm2 . Aria triunghiului ABC
este de ... cm2 . c
B Figura I

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a l i o n a I a 2 0 1 5 ~ 159
6. intr-un meci din finala Campionatului Mondial de Snooker este declarat
lnvingator jucatorul care ajunge primul la 18 ·frame-uri cii~tigate. La un moment
<lat, scorul de pe tabela este:
I' ' I Ronnie O'Sullivan I 10 - 7 I Mark Selby I
Care este eel mai mare numar de frame-uri care s-ar mai putea juca pana la S
stabilirea campionului mondial?

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte) 1

1. Desenati, pe foaia de examen, o prisma hexagonala regulata ABCDEFA'B'C'D'E'F'.


2
1 7
2. Calculati: r;:; - r;:; + .JS.
1-v2 3-v2 3
3. Ana, Barbu ~i Coste! sunt frati. Ana are 8 ani, Coste! are cu 4 ani mai mult, iar
Barbu cu 2 mai putin decat Coste!. Mama lor are cu 10 ani mai mult decat suma 4
viirstelor copiilor. Peste cati ani varsta mamei va fi egala cu suma varstelor
copiilor? 5
4. Stabiliti daca punctele A(O, 1), B(l, 3) ~i C(-2, -3) sunt coliniare.

. ~ expres1a
2 6
5. Se cons1dera . E(x) = ( -;z
2 + x1 ) • ( 3xx ++5x+2J-'
2 3 x2 {
, unde x E JR\ - 1, -3,
2 0} .

11 11\1

a) Aratati ca E(x) =
2 1
x + , oricare ar fix
3x+2
E JR\ {-1, _3_,
3
o}.
2 1
b) Demonstrati ca fractia n + este ireductibila, oricare ar fi numarul natural n.
3n + 2
S
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)
1
1. in figura 2 este reprezentata o scara AB, sprijinitii de un B
perete vertical BC. Se ~tie ca AB = 3 m, iar BC = 2,4 m. Figura 2
2
Treptele scarii sunt la 20 cm una fata de alta, prima treapta
este la 20 cm fata de A, iar ultima la 20 cm fata de B. 3
a) Aflati cosinusul unghiului pe care scara 11 face cu solul.
b) Cate trepte are scara?
c) Ionut a urcat zece trepte ale sciirii. La ce distanta fata
4.
de sol se afla picioarele lui Ionut?
111111 2. lnfigura 3 este reprezentata o piesa metalica, avand
forma piramidei patrulatere regulate V ABCD. Se
v
~tie ca AB = 2Ji dm, iar VA = 2,5 dm. Se tope~te
piesa (:Iara pierderi de material), iar din metalul
rezultat se confectioneaza sarma avand forma unei
prisme patrulatere regulate cu muchia bazei de 1 mm. 5.
a) Aratati ca maltimea piramidei este VO= 1,5 dm. c
b) Calculati volumul piramidei.
c) Cati metri de sarma se obtin?
I I

160 ~ Va r i a n t e d e s u b i e c t e
I

TESTUL29
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului _!_ : 0, 1(6) este egal cu . .. .


6
2
2. Daca 5x = 6y, atunci x este egal cu ....
3y
3. Cardinalul multimii A= {x E Z I x divide 6} este .. . .
4. Un triunghi echilateral este lnscris lntr-un cerc de razii 2.fj cm. Latura
triunghiului are lungimea de .. . cm.
5. Un con circular drept are generatoarea G = 10 cm ~i raza bazei R = 5 cm. 0
generatoare formeaza cu planul bazei un unghi avand masura de ... 0 •
6. Tabelul urmator surprinde evolutia scorului In cele trei seturi ale finalei feminine
de la Roland Garros 2014:
Set 1 Set 2 Set 3
I Simona Halep (ROU) 4 7 4
Maria Sharaoova (RUS) 6 6 6
Ca~tigatoarea tumeului a fost ....

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scriefi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Deseriati, pe foaia de examen, un trunchi de piramida triunghiulara regulata


ABCDEF.

2. Scrieti sub forma de interval multimea A = { x E JR j/2x -.fi/: :; J75}.


3. intr-un bloc sunt x apartamente cu trei camere ~i y apartamente cu patru camere,
In total 96 de camere. Daca ar fi y apartamente cu trei camere ~i x apartamente
cu patru camere, ill bloc ar fi 93 de camere. Determinati valorile numerelor x ~i y.
4. Se considera functia de gradul lntai f: JR~ JR, f(x) = 2x +a, unde a este numar

real negativ. Media geometrica a numerelor f (Ji) ~i f (-Ji) este egala cu l.


a) Aratati ca a= -3.
b) Reprezentati grafic functia lntr-un sistem de coordonate xOy.
1
2 2
5. Se considera expresia E(x) = (x+ )- +(x+2) ( 1- x 2 J :(x+2+±) ,
2 (x+2) x

unde x E JR\ {-2, O} . Demonstrati ca E(x) = 1, oricare ar fix E JR\ {-2, O}.

Matematica. Evaluarea Na1ionala 2015 ~ 161


Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

1. in figura 2, segmentul AC reprezinta un perete vertical, D


pe care sunt fixate doua platforme pentru sarituri in apa, ..,C
CD ~i BE, care formeaza unghiuri drepte cu peretele. Se
~tie ca AC = 5 m, CD = 3,75 m, BE = 1,5 m, iar
Figura 2
lungimea BC este cu 1 m mai mare decat lungimea AB.
a) Aratati ca AB= 2m. E\--i B
11'1111\
b) Demonstrati ca punctele A, D ~i E sunt coliniare.
c) Aratati ca lungimea segmentului AD este mai mare
11 '
:111
decat 6 m. A
1,1
,li 1
2. Un podium de premiere se obtine prin lipirea a
,11
trei paralelipipede dreptunghice avand bazele
congruente ~i inaltirni diferite, ca infigura 3. Se r. ~S
~tie ca EM = 20 cm, AB = BC = CD = 60 cm,
AH= 40 cm, TN = 30 cm ~i JR= 20 cm. I
1,11 1\'\',::
a) Aflati inaltimea paralelipipedului corespunzator
1\ '
locului IL A B C
11
.I
b) Ce suprafata de piinza este necesara pentru a Figura 3
imbraca piiftile vizibile ale podiumului? (Se
considera ca nu sunt pierderi la imbiniiri)
·11 1
1 c) 0 fumica se deplaseaza, in linie dreaptii, pe traseul A-7l-7J-7R-7S-7K-7M-7E.
111
1
Aratati ca furnica parcurge mai mult de 292 cm.

!l''.1

,,,:,:I
TESTUL30
Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)
,1:11

II 1. Rezultatul calculului 26 : 24 - 2° este egal cu .... , Figura 1


C'
:1
2. Daca 9 reprezinta ~ dintr-un numiir x, atunci x = ....
4
3. Cel mai mic numar natural avand suma cifrelor egala A'( ! (B' 2
cu 15 este ....
4. Apotema unui patrat este egala cu 2 cm. Perimetrul
patratului va fi egal cu . .. cm. /?-;m_T_7C
5. In figura 1 este reprezentat cubul ABCDMNPQ.
11 111
Tangenta unghiului dintre AP ~i planul (BCD) este
egalacu ... . A B
6. Tabelul de mai jos reprezintii situatia statistica a absentelor rezultata in urma
monitoriziirii frecventei elevilor dintr-o ~coala, in anul ~colar 2013-2014.
Semestrul I Semestrul II
I Girnnaziu 1250 1400
I Liceu 1900 2100
Numarul total de absente inregistrat in acest an ~colar este egal cu ... .

162 <;( Va r i a n t e de s u bi e ct e
Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un tetraedru regulat ABCD.

2.
CI l . . - a numere Ior a = ffs-/20
a cu at1 med.Ia geometnca r;; ~1· b = J12
r;:; +r;:
2.
v3+1 v7-v5
3. Pentru cumpararea unui costum, a unei cama~i ~i a unei perechi de pantofi s-au
platit 1122 lei. Aflati pretul fieciirui produs ~tiind ca pretul costumului este de
trei ori mai mare decat pretul pantofilor, iar pretul cama~ii reprezinta 10% din
suma preturilor celorlaltor produse.
4. Se considera functia f: JR -7 JR, f(x) = (x + 1)2 - x 2•
a) Calculati f(-1).
b) Reprezentati grafic functia intr-un sistem de coordonate xOy.

5. Se eonsiderii expresffi E(x) ~ x-(2- x !3 ) f-(:: ~r]. XE IR I {-3, -2).

Aratati ca E(x) = -3, 'II E JR\ {-3, -2}.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

1. in figura 2 este reprezentata o foaie de tabla avand forma unui semidisc de


diametru AB= 12 dm. Punctele C, D, E, F ~i G
impart semicercul in ~ase arce egale.
a) Determinati suprafata foii de tabla. D
b) Demonstrati ca ADFG este trapez isoscel. c G
c) Aratati ca lungimea segmentului AC este
mai mica decat 3,6 dm.
A 0 B
Figura 2
2. in figura 3 este reprezentata o roca formata din doua
A
piramide triunghiulare regula ABCD ~i EBCD,
avand ca baza comuna triunghiul echilateral BCD, de
centru 0. Se ~tie ca BC = 6 cm, AB = 3,/2 cm ~i
AE=3AO.
a) Calculati lungimea muchiei BE a rocii.
b) Determinati masa rocii, ~tiind ca densitatea
acesteia este de 5000 kg/m3; aproximati
rezultatul la eel mai apropiat numar intreg de
grame.
c) Aflati masura unghiului format de dreptele AB ~i
BE. E

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a i i o n a I a 2 0 1 5 ~ 163
S
TESTUL31
1
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calcuh1lui J18 :


.J2 - 3 este ... .
2. Media geometrica a numerelor 8 ~i 18 este ... .
3. Numarul numerelor naturale din intervalul (- 3, 5] este ... .
4. Dreptunghiul cu latimea de 6 cm ~i lungimea cu 2 cm mai mare are perimetrul de
... cm.
5. in figura 1 este reprezentata piramida triunghiulara regulata MATE. Daca toate
muchiile piramidei au lungimea de 6 cm, atunci aria laterala a piramidei este 2
2
egala cu ... cm .
6. Raportul procentual care corespunde suprafetei ha~urate dinfigura 2 este ... %.

T
Figura 1 Figura 2

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un con avand ca sectiune axiala triunghiul isoscel


VAB (cu VA = VB).
i]I

,,·1 ·1 '1 '\I.

,11 11
2. Se considera numerele a = ~ ~i b
3 + 11
= 3 + Q . Calculati
.J2 ·~.)2 media
S
1

11 1'.,
aritmetica a celor doua numere.
3. Trei pixuri ~i doua caiete costa 38 lei. Cinci pixuri costa cu 20 lei mai mult decat 1
'11

11
11 un caiet. Aflati pretul fiecarui obiect. 2
11
4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = mx + 1. 3

j~ a) Pentru m = -2, reprezentati grafic functia f.


b) $tiind ca punctul P(- 3, 4) este situat pe graficul functiei, determinati valoarea
luim.
4

,I
5. Fie A(n) = n4 + 2n3 - n2 - 2n, unde n E l'f. Demonstrati ca A(n) se divide cu 8, 5

oricare ar fi n E ff.

164 .; ;{ Vari ante de subiecte


Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. in jigura 3 este reprezentata o cutie de tabla de forma cubica cu muchia AB =


= 12 dm. Notam cu V 1, V 2 , V3 , V4 mijloacele muchiilor A'B', B'C', C'D', respec-
tiv D'A'. Un tinichigiu elimina baza superioara a cutiei ~i taie fetele laterale de-a
lungul liniilor V 1A, V 1B, ... , V 4A din figura; in acest fel, el fabrica o cutie in
forma de piramida patrulatera regulata.
a) Calculati suprafata cutiei initiale.
b) Determinati inaltimea cutiei in forma de piramida.
c) Ce procent din tabla cutiei initiale intra in componenta cutiei in forma de
piramida?
2. 0 persoana are o parcela de pamant in forma de triunghi dreptunghic ABC cu
m(<A) = 90°, AB = 20 m ~i AC = 15 m (jigura 4).
a) Aflati lungimea gardului care imprejmuie~te parcela.
b) Calculati suprafata terenului (in ari).
c) in coltul B al parcelei, proprietarul dore~te sa separe o mica gradina MBN cu
aria de 24 m2 , astfel incat MN J_ BC. Determinati perimetrul acestei gradini.

A' c
It :
~

I ~: :
I I

~
0---t---- ---~----)c
, M

A N B
A B
Figura 3 Figura 4

TESTUL32
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 2 · (-7)- (-14) este .... M T


2. Cel mai mare divizor comun al numerelor 45 ~i 30 este ....
3. Numarul elementelor multimii A = {x E f:r* I x < .f0 } R
este ....
4. Lungimea laturii patratului avand perimetrul de
12.J2 cm este ... cm.
5. in figura 1 este reprezentata prisma patrulatera regulata
A
ALGORITM. Masura unghiului dintre dreptele AG ~i
Figura 1
IT este de ... 0 •

M a t e m a t i c a. E v a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 ).> 165
6. Cu prilejul unui sondaj cu privire la timpul petrecut de elevi In fata calculatorului
s-au 'inregistrat rezultatele din urmatorul tabel:

Timp (minute) 0 ... 30 31...60 61. .. 90 91...120 ~121 S


Numar elevi 8 12 45 30 5 1
2
Numarul elevilor care au participat la sondaj este ... .
3
4
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolvarile complete. (30 puncte)
5
1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida patrulatera regulata de varf S ~i baza
MNPQ.
2. Determinati numerele reale x ~i y care au suma egala cu 2 ~i produsul egal cu -15.
3. 0 carte costa 40 lei. Cu ce procent trebuie mic~orat pretul cartii, astfel !neat
pretul sa devina 32 lei?

4. Se considera functia f: IR ~ IR, f(x) = ~ - 2.


2
a) Reprezentati grafic functia.
b) Determinati punctul de pe graficul functiei care are coordonatele egale.
2 2
- . _ . E( ) (x + 2) + (2x-1) _ .
5. Ar atat1 ca expresia x = 2
, are va1oare constanta pentru once
(x - 3) + (3x+l)
numar real x. 6.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezof;varile complete. (30 puncte)

1. 0 fabrica de lactate livreaza laptele ambalat In cutii de carton avand forma de


paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile bazei de 10 cm ~i 8 cm ~i volumul de
1 litru.
a) Determinati 'inaltimea unei astfel de cutii.
b) Ce suprafata de carton se utilizeaza pentru fabricarea unei cutii, ~tiind ca In Su
procesul de fabricare sunt pierderi de 20% din materialul utilizat?
1111' ,, c) Linia automata de ambalare permite ambalarea a cate cinci cutii de lapte 1.
'intr-o cutie mai mare. Care este suprafata minima de material necesara pentru
'I confectionarea unei cutii mari? 2.
2. in figura 2 este reprezentatii o masa (dreptunghiul D P C
ABCD) acoperita partial cu o fata de masa MNPQ, 3.
unde M, N, P ~i Q sunt mijloacele laturilor drept-
Q
111 1
unghiului. Se ~tie ca AB = 1,92 m ~i BC = 0,8 m.
a) Determinati lungimea diagonalei mesei. 4.
A M B
b) Demonstrati ca MNPQ este romb.
c) Calculati suprafata fetei de masa MNPQ. Figura 2

166 4' Va r i a nt e d e s u bi e c t e
TESTULJJ
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 6 + (-2) · (----4 + 10) este egal cu ... .


2. Un divizor propriu al numarului 12 este numarul natural . .. .
3. Daca A= (-2, 5] ~i B = (0, 6), atunci Au B = ....
4. Lungimea cercului avand raza egala cu 10 cm este egala cu ... cm.
5. in jigura I este reprezentat cubul ABCDA'B'C'D' avand diagonala de lungime
IOJ3. Aria laterala a cubului este egala cu .. . cm2.

"-fr-------, C'

A' B'

D,:·-- -- -- -r--- -7 C

A B
Figura I
6. Situatia statistica a numarului pacientilor consultati de un medic de familie In
decursul unei saptamani este cuprinsa In tabelul urmator:

Ziua L Ma Mi J v
Numar de pacienti 15 20 18 21 14
Conform tabelului, medicul a consultat In acea saptiimani .. . pacienti.

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rewlvarile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un trunchi de con circular drept aviind ca sectiune


axiala trapezul isoscel ABB'A' (cu bazele AB ~i A'B').

2. Determinati valorile intregi ale Jui x pentru care fractia ~ este numiir intreg.
2x-1
3. Matei ~i Cosmin au rezolvat impreuna 18 probleme. Cate probleme a rezolvat
fiecare, ~tiind ca Matei a rezolvat mai multe, iar diferenta dintre numiirul
problemelor rezolvate de cei doi copii este minima?
4. Se considera functia f: IR~ IR, f(x) = x.J2 - 2.

a) Calculati produsul f(O) · f{ .JI)· f{ .J2).


b) Reprezentati grafic functia.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a ! i o n a I a 2 0 1 5 ~ 167
x + 5 x ~ 14 , unde x E
2
5
5. Simplificati prin x - 2 raportul IR. \ {-2, 2}.
4- x

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolvii.rile complete. (30 puncte)

1. Dreptunghiul ABCD din fzgura 2 reprezinta o placa de gresie ce are drept


ornament cate un sfert de cerc cu centrul in fiecare dintre varfurile dreptun-
ghiului. Se ~tie ca toate cercurile au aceea~i raza, AB = 50 cm, iar MS = 10 cm.
a) Demonstrati ca AM= 20 cm.
b) Determinati aria placii, in m2 •
c) Justificati ca suprafata din placa situata in exteriorul sferturilor de cerc este
mai mare de 740 cm2 (se poate utiliza 3,14 < 7t < 3,15).
6.
A M S B

D
Figura 2 Figura 3
2. 0 piesa metalica in forma de trunchi de piramida patrulatera regulata are latura
bazei mari de 16cm, latura bazei mici de 4 cm ~i muchia laterala de 10 cm.
a) Aratati ca inaltimea piesei este egala cu 2-Ji
cm.
Su
b) Ce cantitate de vopsea este necesara pentru vopsirea acestei piese, daca
pentru 1 cm2 de suprafata se folosesc 0,5g de vopsea?
1.
c) Cat cantare~te piesa dupa vopsire, daca densitatea metalului este de l,5g/cm3
(se va folosi pentru -Ji valoarea aproximativa .fi =2,6)? 2.
3.

TESTUL34
4.
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 4° - 5 1 + 06 este egal cu ....


5.
2. Calculand ~ din 80, obtinem .. ..
5 Su
3. Valoarea lui a E N, pentru care intervalul (- 2, a] contine exact patru numere
intregi, este a = .... 1.
4. Lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic isoscel, avand cateta de lungime
2.fi. cm, este egala cu ... cm.

168 ~ V a r i a nt e d e s u bi e c t e
5. in fzgura 1 este reprezentat un tetraedru regulat MA TE, avand surna lungimilor
muchiilor egala cu 18 cm. Aria totala a tetraedrului este egala cu ... cm2 .
M

T
Figura 1
6. Diagrama de mai jos surprinde repartitia celor 200 de cercetatori ai unui institut
in raport cu continentul de provenienta. Conform diagramei, numarul cerceta-
torilor americani este de ....

americani I europeni
40%

asiatici
35%

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolvii.rile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, prisma patrulatera regulata ASTEROID.


2. Aflati media geometrica a numerelor x = /3 - J8/ ~i y = ( 1+ .fi.f
3. Doua kilograme de ro~ii ~i patru kilograme de cartofi costa 10 lei. Aflati cat
costa un kilogram de ro~ii ~i cat costa un kilogram de cartofi, ~tiind ca kilo-
gramul de ro~ii este cu 0,5 lei mai scump decat kilogramul de cartofi.
4. Se considera functia f: IR. ~ IR., f(x) = - x - 1.
a) Determinati m E IR., ~tiind ca punctul P(m, 1) E Gr.
b) Reprezentati grafic functia.
2
5. Verificati egalitatea (x + 3) -4x- 12 = (x + 3)(x - 1), oricare ar fi numarul real x.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolvii.rile complete. (30 puncte)

1. Figura 2 reprezinta un stalp ST pe care se sprijina o scara SC. Distanta de la


piciorul scarii C la baza stalpului T este de 150 cm, iar pe stalp, la 120 cm fata de
sol, este fixata o curea MN de 60 cm care imobilizeaza scara.
a) Determinati inaltimea stalpului ST.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 O1 5 )- 169
l b) Determinati lungimea scarii SC.
c) Cate trepte are scara, ~tiind ca distanta intre doua trepte succesive este de
25 cm, iar prima treapta este la 10 cm fata de capatul C?
s
M N

T C
11111
:
,I
11
Figura 2
2. 0 minge de tenis are diametrul de 7 ,2 cm.
II a) Calculati aria mingii.
b) Aflati volumul mingii.
1
c) Cate mingi de tenis !neap intr-o cutie in forma de paralelipiped dreptunghic
1\11111 cu dimensiunile: L = 72 cm, 1 = 36 cm ~i h = 36 cm?
[I

1111
TESTUL35
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1, 1. Amplificand fractia i
7
cu 5, obtinem fractia ... .

2. Inversul numarului -~ este numarul ....


,II 8
3. Scriind ca interval multimea A = { x E IR I 2 - x > 1}, obtinem A = . . . .

4. Aria dreptunghiului, avand lungimea de 10 cm ~i latimea reprezentand ~ din


5
.
1ung1me, este egal'a cu ... cm2. v
5. in jigura 1 este reprezentata piramida triun-
[11
ghiulara regulata VABC, in care VA = 6 cm, iar

J m(-t:AVB) = 60°. Perimetrul bazei este de ... cm.

111
1

11\[1
1

A ---------· c

Figura 1 B
6. Graficul urmator surprinde evolutia cifrei de afaceri a unei firme, exprimata in
mii de lei. Conform graficului, diferenta dintre cifra de afaceri corespunzatoare
anului 2012 ~i cea corespunzatoare anului 2011 este de .. . mii lei.

IJ\I 170 <;( Va r i a n t e d e s u b i e ct e


Anul

2012
1m1m:m1mmmm::m:::m:::m:J:J:1

20 11 ~m:m:mu::w:::um:m1

20 , o JffiIT:m:rn:m:nn:w

200 250 400 Cifra de afaceri


(mii lei)

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolvarile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, trunchiul de piramida patrulatera regulata ABCDMNPQ.

2. Verificati egalitatea a = 2b, daca a = .Jfi. + .Jl8 - -J2 , iar b = ~ .


3. Daca ar sta cate un elev in banca, ar ramane 13 elevi in picioare. Pentru a ocupa
toate bancile cu cate 2 elevi, ar mai fi nevoie de 2 elevi. Cate banci ~i cati elevi
sunt?

4. Se considera functia f: IR __., IR, f(x) = 1 - ~.


3
a) Calculati f(-6) - f(O).
b) Reprezentati grafic functia.

5. SeconsideramultimeaM= {o,(3); ~; R;-5°; r'; 7t}.DeterminatiMnQ.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezolvarile complete. (30 puncte)

1. incantata de vizita la gelaterie, Bianca a desenat un


comet de inghetata ca injigura 2. Triunghiul echilateral
ABC, avand perimetrul egal cu 36 cm, reprezinta
cometul, iar semicercul, avand diametrul AB, reprezinta A B
cupa de inghetata.
a) Determinati lungimea laturii AB.
b) Determinati aria semicercului, reprezentand cupa de
inghetata.
c) Comparati suprafata reprezentand cometul cu c
suprafata reprezentand cupa.
Figura 2

Matematica. Evalua r ea Na1ionala 2015 ~171


2. in jigura 3 este reprezentat un acvariu fiirii capac U R
sub forma paralelipipedului dreptunghic POLIEDRU, S
in care avem: PO = 40 cm, OL = 25 cm, iar LR= E D
=20 cm. 1
a) Aflati miisura unghiului dintre EM ~i LI, unde [ I L
M este mijlocul [PO]. 2
b) Cati litri de apii se aflii in acvariu, ~tiind cii p 3
M 0
apa ocupii 80% din capacitatea acestuia?
c) Este posibil sii se taie cele cinci fete ale Figura 3
acvariului dintr-o foaie de sticlii avand forma 4.
unui patrat cu latura de 65 cm?

TESTUL36
5.
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Suma numerelor prime de o cifra este egala cu ....


2. Numiirul natural care este solutie a ecuatiei Ix - 1I = 3 este .... Su
3. Cel mai mic numiir intreg din intervalul (-5, O] este . ...
.,,..._--~P
4. Dacii lungimea unui cerc este egala cu l 41t cm, atunci 1.
2
aria discului este .. . cm •
5. in jigura 1 este reprezentat cubul ABCDMNPQ. M( : (N
Miisura unghiului dintre muchiile AB ~i QD este egalii
cu .... J?,~------r---7 c
6. Numiirul vizitatorilor platitori ai ~trandului municipal
1n decursul unei siiptamani este reprezentat In graficul
de maijos. A B
Nr. platitori
Figura 1
2.
90+--•
so+- - i- - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - ..
'
70+- -- ~ -- -- - -- -- - -- -- -- ---·
'
60
50
40t--~- ------·-------~
' ' '
30 --~---: i :
20 -- ~- ---:- ---:- --..
' ' '

D L M M J V S Ziua

Conform graficului, cei mai multi vizitatori au fost 1n ziua de ....

172 ~ Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlvarile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, piramida triunghiulara regulata ABIS, avand


varful S.
2. Demonstrati ca numarul N = 13 + 2 · (1 + 2 + .. . + 12) este patrat perfect.
3. Andrei, Barbu ~i Cosmin au lmpreunii 75 de timbre. Cate timbre are fiecare,
~tiind ca diferenta dintre dublul numarului de timbre ale lui Barbu ~i numarul
timbrelor Jui Cosmin este 13, iar Cosmin are 9 timbre.

4. Se considera functia f: JR. ~ JR., f(x) = ~ + 1.


2
a) Verificati egalitatea f ( v'3) + f ( 3v'3) = 2f ( 2v'3) .
b) Reprezentati grafic functia.

5. Se considerii expresia E(x)=~ + 2x+ 6 :(_!_ + ~), unde x E JR.\ {-3, O}.
3 3x x x
Ariitati ca E(x) = x, pentru orice x E JR.\ {-3, O}.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolvarile complete. (30 puncte)

1. in jigura 2 este reprezentatii o bucata de material textil A


sub forma rombului ABCD. 0 croitoreasii are nevoie de
suprafata patrulaterii BMDN, unde M ~i N sunt mijloacele
laturilor [CD], respectiv [AD].
a) Demonstrati ca [BN] =[BM]. B D
b) Demonstrati ca MN _!_ BD.
c) Demonstrati cii, in acest mod, croitoreasa folose~te
jumatate din materialul avut la dispozitie.
2. Remorca unui TIR are forma paralelipipedului drept- c
unghic ABCDA'B'C'D' din jigura 3. Se ~tie cii AB =
= 12 m, BC = 3 m, iar CC' = 4 m.
Figura 2
a) Determinati aria totala a remorcii.
b) Care este numiirul maxim de pachete cubice avand latura de 50 cm care pot fi
transportate cu acest TIR lntr-o singurii deplasare?
c) Aflati tangenta unghiului dintre dreapta AC' ~i fata BCC'B'.
D' C'

A' B'

D C

A' B
Figura 3

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a ~ i o n a I a 2 0 1 5 ~ 173
TESTUL37 5.

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

illllll
1. Rezultatul calculului 0,75 + _!_: 2 este egal cu .... Su
2
2. Daca 5 oua costii 5 lei, atunci 12 oua costa ... lei. 1.
3. Daca A = (-4, 3], atunci An Neste ....
4. Aria rombului avand diagonalele de lungime l dm, respectiv 4 cm este egala cu
. .. cm2 •
5. lnfigura 1 este reprezentata piramida patrulatera RADIO, aviind viirful R. Dacii
AD = 6 cm ~i lungimea inaltimii piramidei este de 3 cm, atunci volumul
piramidei este egal cu ... cm3 .
R
1

111 1

l l ~l' O,L- -- -~- --- -L::='·>


./.,.".;
:::--
,; ...... _i --
I
I
-~---!-.-. -- -

A
Figura 1
6. Rezultatele obtinute la o evaluare scrisa de elevii clasei a VIII-a sunt sintetizate
in urmatorul tabel: 2.

~ ~ ~
1
I Nu::::levi I ; I I I I : I 5° I
Conform tabelului, efectivul clasei numara ... elevi.

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezolvii.rile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un cilindru circular drept avand un diametru al


bazei inferioare notat AB.
2. Dupa o reducere cu 10%, pretul unui obiect a devenit 90 de lei. Care a fost pretul
111 1 initial?
Sub
3. intr-un grup de elevi, fetele reprezintii i din numarul membrilor grupului. Aflati
5 1. R
cate fete ~i cati baieti sunt, ~tiind ca, dacii ar mai veni 4 fete, atunci numiirul 2. R
fetelor ar fi dublul numarului baietilor. 3. S
4. Reprezentati grafic functia f: JR~ JR, f(x) = (x - 1)2 - x2 •
4. A

174..;;{ Variante de subiecte


5. Se considera ecuatia mx 2 + nx + 1 = 0, unde m, n E JR.
a) Rezolvati ecuatia pentru m = -1 ~in = 0.
b) Determinati m, n E Q, ~tiind ca 1+ .J2 este solutie a ecuatiei.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezolvii.rile complete. (30 puncte)

1. In figura 2, cercul de centru 0 reprezinta un lac, iar segmentele AT ~i AS


reprezinta doua alei care pleaca de la ghereta administratorului (A) catre doua
pontoane (T ~i S). Dreptele AT ~i AS sunt tangente cercului. Se ~tie ca AT = 120
m~iAO= 130m.
a) Aratati ca AS= 120 m.
b) Demonstrati ca raza cercului este de 50 m.
c) Verificati ca suprafata lacului este mai mica decat 1 hectar.

C1
T

A1
A
~-~ - --- ---r ----7 c

s
A B
Figura 2 Figura 3
2. In figura 3 este reprezentat un container pentru colectarea de~eurilor, aviind
forma unui cub ABCDA 1B 1C 1D 1 din care lipse~te baza superioara. Pentru confec-
tionarea containerului s-au folosit 1125 dm de tabla.
a) Aratati ca lungimea muchiei containerului este de 1,5 m.
b) Justificati daca incape in container o vergea metalica avand lungimea de
2,5 m, fiira a o rupe.
c) 0 furnica pleaca de pe suprafata laterala, din A in Ci, pe drumul minim.
Stiind ca fumica intersecteaza muchia BB 1 In punctul M, aflati BM.

TESTUL38
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 18 - 6 : 2 este egal cu ....


2. Rezolvand ecuatia 3x - 2 = 7, obtinem solutia x = . . ..
3. Scrisa ca interval, multimea A = {x E JR I-2 < x :-s;; 3} este A = .. ..
4. Aria patratului avand perimetrul de 20 cm este egala cu . . . cm2 •

Mate mat i ca. Ev a I u are a Nation a I a 2O1 5 > 175


5. In jigura 1 este reprezentatii o prisma dreaptii ABCA'B'C' cu baza triunghi
echilateral. Daca AB =AA', atunci masura unghiului dintre dreptele AB' ~i CC'
este egala cu ... 0 •
B'

C'
II

l~il c
Figura 1
1111,
2.
,II 6. Grupand elevii unei clase dupa inaltime, obtinem tabelul:
I
inaifimea (cm) [100, 109) [110, 119) [120, 129) [130, 140]
1

11"1ll!il
N umar de elevi 1 5 12 7

Numarul elevilor care au eel putin 120 cm este egal cu ....

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un cub ABCDA 1B 1C 1D 1•


11
1

,1ii
~,il1 2. intr-o ~coala sunt doua clase de a V-a. Prima are 25 de elevi, iar a doua cu 3 mai
mult. Cati elevi de clasa a V-a invata in acea ~coala?
1
3. Maria cumpara 12 caiete ~i creioane, platind, in total, 28 lei. Numarul creioanelor
11 este dublul numarului caietelor. Un caiet este de cinci ori mai scump decat un
111 creion.
a) Cate caiete a cumparat Maria?
b) Care este pretul unui creion?
111 4. Determinati numerele reale a ~i b, ~tiind ca a2 + b2 + 5 = 2a - 4b.
. ~ . x+l - 1 ( 2 1 ) x 2 +x - 6 Su
5. Se cons1dera expres1a E(x) = ( - -) + - - - - - : , unde x E
2x + 1 x +1 x + 2 x2 - 4

E IR \ {- 2, - 3, -±, -1, 2}. Aratati ca E(x) = 2, pentru orice x E IR \


1.
2.
3.
\{-3-2-1_..!_ 2}
' , , 2' . 4.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte) 5.

1. Accesul intr-o institutie se poate face urcand cele patru trepte sau, pentru
persoanele cu dizabilitiiti, pe rampa de acces RA, ca injigura 2. Fiecare treaptii
are latimea de 30 cm ~i inaltimea de 15 cm, iar m(~RH) = 30°.

176 4. Va r i a n t e d e s u b i e ct e
a) Aflati diferenta de nivel AH.
b) Aflati lungimea rampei RA.
c) Care este lungimea unui covor necesar acoperirii treptelor de la A la S?
A

Rd~S Figura 2
2. In figura 3 este reprezentat un cristal sub forma piramidei triunghiulare regulate
MA TE, avand varful M. Se ~tie ca MA = 3.fi. cm, m( </::AME) = 90°.
M

A E

T Figura 3
a) Calculati perimetrul bazei EAT.
b) Aratati ca aria laterala a cristalului este egala cu 27 cm2 •
c) Calculati distanta de la punctul A la planul (MTE).

TESTUL39
Subiectul I. Pe foaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)

1. Numarul cu 7 mai mare ca -11 este ... .


2. Valoarea Jui a pentru care la2 : 9 este a= ....
3. Scriind ca interval multimea M = {x E IR I lxl < 3}, obtinem M = ....
4. Perimetrul triunghiului echilateral avand inal- D' C'
timea egala cu 4J3 cm este egal cu .. . cm. ,
5. in jigura 1 este reprezentat un paralelipiped A r - - - - ' - - - - - - -ru
dreptunghic ABCDA'B'C'D', in care AB = 3 cm,
BC = 4 cm, iar AC' = 13 cm. Lungimea inaltimii ~f- ---------------- --
~ -)C
paralelipipedului este egala cu ... cm.
~· B
Figura 1

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a 1i o n a I a 2 0 1 5 ~ 177
6. Rezultatul exprimarii optiunilor cu privire la ~eful 2
clasei de catre cei 30 de elevi ai unei clase este
cuprins in diagrama urmatoare. Conform diagramei,
a ca~tigat loana cu un numar de ... voturi.

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un trunchi de piramida triunghiulara regulatii


AI3CMNP.
2. Mama are 42 de ani, iar fiica sa are 10 ani. Peste cati ani varsta mamei va fi de S
trei ori mai mare decat viirsta fiicei?
2
3. Se considera ecuatia x - 3x + m = 0, avand necunoscuta x. $tiind ca una dintre 1
solutiile ecuatiei este X1 = 1, determinati cea de-a doua solutie a ecuatiei. 2.
4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = x + 2.
3
a) Repre:ientati grafic functia. 4.
b) Aflati media geometrica a numerelor a = f( .J3) ~i b = f( - .J3).
5
. ~ expres1a
2

5. Se cons1dera 1 ) : x -4
. E( x) = ( -1 - - , undex E JR\ {-2, 0, 2}.
6 3x 2x 2 + 4x
Aratati ca 3 · E(x) = 1, pentru orice x E JR\ {- 2, 0, 2}.

6.
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Sabina a decupat un triunghi ABC, in care m(-i:ABC) = 45°, m(-i:ACB) = 60° ~i


l"I distanta de la viirful Apana la dreapta BC este de 6 cm, ca infigura 2.
a) Calculati m(-t:BAC).
b) Aratati ca AC = 4.J3 cm.
c) Demonstrati ca perimetrul triunghiului ABC nu depa~e~te 25,8 cm. (Se pot
utiliza, eventual incadrarile 1,4 < .Ji< 1,5 ~i 1,7 < .J3 < 1,8.)

A S

B c 3
Figura 2 Figura 3

178 ~ Va r i a n t e de s u bi e ct e
2. 0 teava din material plastic are forma cilindrica are forma cilindrica (atat in
interior cat ~i in exterior), diametrul interior este de 3 cm, grosimea tevii este de
0,5 cm iar lungimea tevii este de 1 m (figura 3).
a) Aratati ca diametrul exterior al tevii este de 4 cm.
b) Calculati volumul tevii.
c) Calculati masa tevii daca densitatea materialului din care este racuta teava
este p = 0,4 g/cm3 . Se va considera pentru 1t aproximarea 1t = 3, 14.

TESTUL 40
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Radacina patrata a numiirului 81 este numiirul ....


2. Intr-o clasa cu 28 de elevi sunt 16 fete . Probabilitatea ca la ora sa fie ascultat un
biiiat este egala cu . . . .
3. Solutiile reale ale inecuatiei 2x < 8 sunt reprezentate de intervalul ....
4. Complementul unghiului cu masura de 25°30' este Ai1............: 71C 1
unghiul avand masura de ... 0 •
5. In figura 1 este reprezentata o prisma triunghiulara B1
regulata ABCA1B1C1. Daca AB = 12 cm, iar CC1 =
= 6 cm, atunci distanta de la A 1 la dreapta BC este A c
egala cu ... cm.
Figura 1
B
6. Aflati intr-un pare de distractii, Andrei ~i George au efectuat cate 10 aruncari la
tinta. Daca lovirea tintei putea aduce 6, 8 sau 10 puncte, iar rezultatul efectuiirii
celor 10 aruncari este cuprins in tabelul de mai jos, atunci numarul total al
punctelor obtinute de Andrei este egal cu . ...

Lovituri de Lovituri de Lovituri de Lovituri ratate


6 puncte 8 puncte 10 puncte (0 puncte)
Andrei 5 1 2 2
George 3 5 1 1

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, piramida patrulatera regulata cu varful S ~i baza


PACE.
2. Aflati media aritmetica a numerelor a = JU+ .J3 ~i b = ~ .
3. Impaqind numerele 76 ~i 93 la acela~i numar natural de o cifra, obtinem resturile
1, respectiv 3. Aflati impaqitorul.

M ate m at i c a. Ev a I u a re a N a ti o n a I a 2 0 1 5 );> 179


4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = 2x + 1. 5
a) Determinati punctul de abscisa - 1 situat pe graficul functiei.
b) Aflati aria figurii determinate de graficul functiei ~i axe le de coordonate.
2
. E(x) = ( -2- - -3- + - 24
5. Se cons1'dera• expresrn -- :
) 1- x d
, un ex E
x + 5 x - 5 x 2 - 25 x 2 - 6x + 5
E JR\ {- 5, -1, 1, 5}.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Figura 2 reprezinta schita unui teren agricol in forma de B M C


patrat ABCD impartit in doua parcele dreptunghiulare
ABMN ~i CDNM. Parcela ABMN are suprafata de
180 m2 ~i este cultivata cu ro~ii, iar parcela CDNM are 6
suprafata de 220 m2 ~i este cultivata cu ardei.
a) Demonstrati ca lungimea laturii terenului initial este
de 20 m. A' N D
b) Ce cantitate de ardei se va recolta, daca de pe fiecare
Figura 2
metru patrat se obtin 6,5 kg de ardei?
c) Cate procente reprezinta suprafata cultivata A
cu ro~ii din totalul terenului agricol? S
2. Tetraedrul regulat ABCD dinjigura 3 reprezinta
1
acoperi~ul unui tum. Se ~tie ca AB = 12 m.
2
a) Calculati suprafata acoperi~ului (aria laterala
a piramidei ABCD).
D
I 3
b) Aflati distanta de la punctul B la fata (ACD).
c) Determinati cosinusul unghiului dintre fetele
(ABD) ~i (ACD).
~3
c
4
5

TESTUL41
Subiectul I. Pefoaia de examen completafi cu rezultatul corecl (30 puncte)

1. Calculand ( ~S·6 - 1, vom obtine rezultatul ....


S

1
2. Valoarea lui x, pentru care {6, 8} d.p. {3, x}, este x = ....
3. Probabilitatea ca, alegand un numar de doua cifre, acesta sa fie patrat perfect este
egala cu ....
. 4. Un trapez are lungimile bazelor egale cu 10 cm, respectiv 16 cm. Lungimea
liniei mijlocii a trapezului este egala cu .. ..

180 <ii( V a r i a nt e d e s u b i e c t e
5. Infigura 1 este reprezentata piramida triunghiulara regulata STAR, avand varful
S. Daca suma lungimilor tuturor muchiilor este egala cu 48 cm, iar AT = 6 cm,
atunci lungimea muchiei laterale AS este egala cu ... cm.
s

A
Figura 1
6. Situatia apelurilor primite de serviciul de Ambulanta pe parcursul a 24 de ore
este redata in tabelul urmator:
Interval orar 0,8 8, 16
Numiir aoeluri 40 20
Conform tabelului, in intervalul [O, 8] s-au primit ... apeluri.

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un con circular drept avand centrul bazei 0.


2. Daca x + y = 3, gasiti media aritmetica a numerelor x2 , y2 ~i 2xy.
3. Dupa ce a parcurs ~ din lungimea drumului, un turist constata ca mai are de
5
parcurs 3 km pentru a ajunge la jumatatea drumului. Care este lungimea dru-
mului?
4. Determinati functia liniara al carei grafic contine punctele A(l, 0) ~i B(O, 2).
5. a) Verificati egalitatea x 3 + 2x2 - x - 2 = (x - l)(x + l)(x + 2), pentru orice
numar real x.
3 2
- . • x + 2x - x - 2 . • • A •

b) Aratat1 ca raportu 1 reprezmta un numar mtreg, pentru once


2+x(x+3)
XE Z\{-2,-1}.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Figura 2 reprezinta un perete dreptunghiular MNPQ pe care este expus un tablou


dreptunghiular ABCD. Tabloul este fixat pe perete prin intermediul cuiului S,
situat la 35 cm fata de PQ, ~i a unei sfori de 130 cm fixata de capetele A ~i Dale
tabloului. Cunoa~tem: PN = 230 cm, distanta dintre BC ~i MN este egala cu
80 cm, lungimea segmentului AB este egala cu 90 cm, iar distanta de la AB ~i
CD la QM, respectiv PN sunt egale cu 100 cm.

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 » 181


a) Aratati ca AD= 120 cm. 6
b) Aflati suprafata peretelui (in metri patrati).
c) Cat la suta reprezinta suprafata tabloului din suprafata peretelui?
Q p
S A' C'

A f-5. ......
~ ..,~ ....•_. _._·"fti D
......,,........
..............
,/'

............. ,
B'
.............. _ - - -
rl'•rl'•.,/'• .. ••
............................
............... rl'•rl'•,/'•,f

B
............................
....................... . J'
:J':_.: ..:"':_.: ... C A
1,,.: ..: ..
S

M N B 1
Figura 2 Figura 3
2
2. Figura 3 reprezinta un suport de creioane sub forma unei prisme triunghiulare 3
regulate ABCA'B'C'. inaltimea suportului este de 12 cm, iar aria laterala a
2
suportului este egala cu 288 cm .
a) · Aratati ca lungimea laturii bazei este egala cu 8 cm. 4
b) Determinati volumul suportului.
11 111'
c) Un creion are un capatin punctul A ~i celalalt capat este mijlocul laturii B'C'.
Demonstrati ca lungimea creionului nu depa~e~te 14 cm.
5

TESTUL42 S
111 1'

1,, Subiectul I. Pefoaia de examen completaJi cu rezultatul corect. (30 puncte)


1

1111111 1. Rezultatul calculului 0,62 · 10- 5,7 este egal cu ....


2. 4 veverite i~i vor termina rezerva de alune in 10 zile. 5 veverite vor termina
aceea~i rezerva in ... zile.
I 3. Cardinalul multimii A= {x I x E Z si ~ E Z} este egal cu ....

4. Aria unui dreptunghi este egala cu 48 cm2 , iar lungimea unei laturi este egala cu
11111
11

3 cm. Calculiind lungimea celeilalte laturi, vom obtine ... cm.


5. in figura 1 este reprezentata prisma patrulatera regulata ABCDMNPQ. Daca 2
AB = 6 cm, iar AN = 10 cm, atunci aria laterala a prismei este egala cu ... cm •
Q p

M , N

D J-- --- ----- --- --f--} C

A B
Figura I

182 <;( Va r i ant e d e s u bi e c t e


6. Tabelul urmator cuprinde numarul elevilor care au imprumutat carti de la
biblioteca ~colii in decursul unei saptamiini.

Ziua L Ma Mi J v
N umar de elevi 100 50 40 68 102

Conform tabelului, numarul elevilor care au imprumutat carti in ziua de joi este
egal cu ....

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, piramida regulata SPION de viirf S.


2. Aratati ca numarul a= 3( 1+ .JS) - 2( .Ji8 -5) este numar natural.
3. Raspunziind la 10 intrebari ale unui test, Ion el a obtinut 29 de puncte. Daca un
raspuns corect se puncteaza cu 5 puncte, iar pentru un raspuns gre~it sau lipsa se
scad 2 puncte, precizati ciite raspunsuri corecte a dat Ionel.
4. Se considera functia f: IR~ IR, f(x) = 3 - 4x.
a) Stabiliti daca punctele A(l, -1) ~i B(-1, 1) se afla pe graficul functiei f.
b) Aflati distanta de la originea sistemului xOy la graficul functiei.

5. Calculati x 2 + ~ , ~tiind ca x - _!_ = 3.


x x

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Figura 2 reprezinta un colt de spatiu verde sub forma triunghiului dreptunghic


ABC, m(-l::A) = 90°, parcelat in trei parcele pe cares-au plantat violete, zambile
~i narcise. Cunoa~tem: AB= 12 m, AC= 16 m, BM= 6 m, iar MN= 4 m.
a) Determinati perimetrul terenului plantat cu flori.
b) Determinati distanta de la M la AB.
c) Ce procent reprezinta suprafata plantata cu zambile din totalul suprafetei
plantate cu celelalte tipuri de flori?
v
A

OJ'

]""
violete I § ",narcise
N "
A c
B M N C -
0
Figura 2 Figura 3 B
2. Figura 3 reprezinta o bucata de roca sub forma unei piramide triunghiulare
regulare VABC de viirf V. Lungimea muchiei laterale este egala cu 7 cm, iar
lungimea inaltimii piramidei este egala cu 1 cm.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 O1 5 ~ 183
a) Determinati lungimea laturii bazei.
3 5
b) Aratati ca volumul piramidei este egal cu 12.fj cm •
c) Demonstrati ca VA 1- BC.

TESTUL 43 S
Subiectul I. Pe foaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)
1

( 35) · 23este ....


2

1. Rezultatul calculului 1-

2. Media geometrica a numerelor 5 - ~i 5 +


2.J6 2.J6
este .... 2
3. intr-un sistem de coordonate xOy, consideram punctele A(-3,0) ~i B(0,4).
Lungimea segmentului AB este .. ..
4. Se considera triunghiul ABC ~i punctele D E (AB), E E (AC), astfel indh DE II
II BC. Daca AD = l ~i AC = 24 cm, lungimea segmentului EC este ... cm.
AB 8
5. Un cilindru circular drept are aria laterala egala cu lOOn cm ~i aria totala egalii
2

2 2
cu 1501t cm . Aria unei baze a cilindrului este egala cu ... 1t cm •
6. Timp de 14 zile se inregistreaza temperatura aerului, obtinand rezultatele din dia-
grama de mai jos. Temperatura medie in aceasta perioada a fost egala cu ... °C.
lil1
r. zile
7
S
5

3 1
Temperatura (°C) 2
3
26 28 30 34

4
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolvii.rile complete. (30 puncte)
5
6
1. Desenati, pe foaia de examen, o sfera de centru 0.
2. Aratati ca numarul n = 5 · 10 100 + 22 se divide cu 9.
3. Consideram intervalul A = (0, 3).
a) Stabiliti daca 1 + .J2 E A.
b) Determinati A n Z.
S
4. Trasati graficul functiei f: {-1, 0, 1, 2} ~JR, f(x) = x + 1, intr-un sistem de
coordonate xOy.

184 <ii( Va r i ant e d e s u bi e c t e


~ - ma1. s1mp
5. Aducet1. Ia o iorma . 1-a expresia:
. E( x) = - + 1 : ( 1- -
2x - 3x2
-) , x E JR \
x- 1 1- x 2

\{-L-1·
2'
1· .!_}-.
' '2

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolvii.rile complete. (30 puncte)

1. Un elev are la dispozitie placi dreptunghiulare, fiecare avand lungimea de


15 cm ~i latimea de 8 cm.
a) Determinati latura patratului care poate fi construit cu 120 de astfel de placi.
b) Aratati ca elevul nu poate construi un patrat cu latura de 1,5 m.
c) Determinati numiirul minim de placi cu care elevul poate construi un patrat.
2. Figura alaturatii reprezinta schematic o lantiina sapata in D c
piatra. O'ABCD este o piramida patrulatera regulata, de ~
inaltime O'O = 10 dm, cu AB = 8 dm.
a) Calculati aria laterala a piramidei O'ABCD. A '/
b) Verificati daca in bazinul O'ABCD incap 213 litri de
apa.
c) Daca turnam 90 de litri de apa in lantana goala, la ce
inaltime se va ridica apa in lantana?
- ---:~; ..·r,

TESTUL 44
Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului ~ · 2. + 2_ este egal cu ....


3 4 2
2. Multimea divizorilor intregi ai numiirului 6 are cardinalul ... .
3. Un aliaj de aur ~i cupru are titlul 0,900 ~i masa de 200 g. Cantitatea de aur aflatii
in aliaj este de .. . g.
4. Un hexagon regulat are ... diagonale.
5. 0 sfera are volumul de 361t cm3 • Aria sferei este egala cu ... 1t cm2 •
6. Tabelul de mai jos corespunde unei dependente functionale:
x I -2 I -1 I o I 1 I c
y = 3x - 1 I -7 I -4 I a I b I 8
Calculiind suma a + b + c, obtinem rezultatul ....

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scriefi rezolvii.rile complete. (30 puncte)

I. Desenati, pe foaia de examen, o prisma patrulatera regulatii cu bazele ABCD ~i


A'B'C'D'.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i a n a I a 2 0 1 5 ~ 185
2. Numerele a ~i b sunt direct propoqionale cu 2, respectiv 5. $tiind ca a= 24, aflati 5.
valoarea lui b.
3. intr-o parcare sunt 39 de autovehicule ~i biciclete, care au impreuna 102 roti.
Cate biciclete sunt in parcare? 6.
4. Fie functia f: JR~ JR, f(x) = (1 - m)x + 3m. Determinati numarul realm pentru
care punctul A(- 5; 3) apaqine graficului functiei f.

5. Se cons1"dera• ecuat1a
. -m - -1 = m, avan
, d necunoscuta x.
x- 2
a) Rezolvati ecuatia in cazul in care m = 2.
b) Daca m E {0, 1}, aratati ca ecuatia data nu are solutii.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Un triunghi dreptunghic are catetele de lungimi x ~i 3 - x, unde x este un numar


real pozitiv, mai mic decat 3.
a) Calculati aria triunghiului, in functie de x.

b) Demonstrati ca x ( 3 - x) :s; ~, \;/ x E JR.


4
c) Daca triunghiul dat are cea mai mare arie posibila,
determinati-i perimetrul. A' B' B2
2. Un creion neascutit are forma unui cilindru circular drept
cu generatoarea de 20 cm ~i raza de 5 mm. Se ascute Sub
creionul, viirful ascutit avand forma unui con circular l2 0cm
drept cu generatoarea de 13 mm. 1.
' "·11
·Ill
a) Calculati volumul creionului neascutit.
2.
b) Calculati volumul creionului ascutit.
c) Cat la suta din volumul creionului s-a indepartat A B A B
prin ascutire? 3. A
4. D

TESTUL45 5. C

Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte) a

2
b
1. Rezultatul calculului 1 + ( "2
1) - 0,75 este egal cu ....
2 Sub
2. Cifra x, pentru care numarul 504x este divizibil cu 5, dar nu ~i cu 2, este ega!a
I. P
cu .... A
3. Ce! mai mic multiplu comun al numerelor 48 ~i 180 este .... a
4. Un unghi are suplementul egal cu 72°. Masura unghiului este egala cu ... 0 • b
c

186 <;( Va r i a nt e d e s u bi e c t e
~

5. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata are latura bazei mari L = 10 cm,


latra bazei mici I = 5 cm ~i apotema a = 10 cm. Aria laterala a trunchiului este
de ... cm2 •
6. in figura de mai jos este prezentata distributia notelor la matematica obtinute in
urma unui test:
, Numiir elevi
10
9
8
7
6
5
4
3
2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nota
Numarul elevilor care au luat note de 7 sau de 8 este egal cu ....

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un trunchi de con ~i notati cu AB un diametru al


bazei mari.
2. intr-o cutie sunt 20 de bile ro~ii, galbene ~i albe. $tiind ca 8 bile sunt galbene, iar
13 bile nu sunt albe, cate bile de fiecare culoare sunt in cutie?
3. Aratati ca numarul a= ( 2 + .f3}2 + 14.fj - 71 este rational.
4. Determinati functia liniara al carei grafic trece prin punctele A(-1, -4) ~i B(2, 5).
. • x 2 -4x+4 3
5. Cons1deram E(x) = 2 - - , x E JR\ {-2, 2}.
x -4 x+2
5
a) Aratati ca E(x) = x- , x E JR\ {-2, 2}.
x+2
b) Determinati valorile intregi ale lui x, pentru care E(x) este numar natural.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

I. Pe un teren in forma de dreptunghi ABCD construim doua alei BD ~i AE, unde


AE 1- BD, EE (BD) (jigura 1). Stirn ca BE= 90 m ~i DE = 160 m.
a) Aratati ca lungimea aleii AE este egala cu 120 m.
b) Calculati lungimea gardului ce imprejmuie~te terenul.
c) Calculati lungimea segmentului DF, unde {F} = AE n CD.

M a t e m a t i c a. E v a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 );;- 187
D C 3.

4.

E
5.

A B
Figura 1 Figura 2 Sub
2. 0 lncapere are forma de paralelipiped dreptunghic cu latimea de 2,8 m, lungimea
de 4,5 m ~i lnaltimea de 2 m. Pe un perete este o fereastra dreptunghiulara de 1. D
dimensiuni 2 m ~i 1,5 m, iar pe doi pereti sunt doua u~i dreptunghiulare late de c
0,8 m ~i inalte de 1,75 m (jigura 2). Incaperea trebuie varuitii (peretii ~i tavanul). C
a) Care este suprafata care trebuie varuita?
!111

b) Care este cantitatea de var necesara viiruirii, daca pe 1 m2 de suprafatii folosim a


125 g de var, iar prin procesul de viiruire se pierde 10% din cantitatea de var? b
c) Ajung trei cutii de var de 1,6 kg cutia? c

rl TESTUL46
2. U
c
a
i Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte) b

1. A zecea zecimala a numarului a= 0,1(23) este egala cu .. . .


2. Ce! mai mare divizor comun al numerelor 360 ~i 630 este egal cu .... c
3. Calculiind 4(sin 45° cos 45° - sin 30° cos 60°), obtinem numarul natural . ...
4. in triunghiul ABC, dreptunghic in A, D este proiectia punctului A pe BC. Daca
BD = 9 cm ~i CD = 16 cm, atunci lungimea segmentului AB este egala cu . .. cm.
5. Un trunchi de piramida patrulatera regulatii are latura bazei mari L = 10 cm,
latura bazei mici I = 5 cm ~i inaltimea H = 6 cm. Volumul trunchiului este egal
cu ... cm3 . Subi
6. In tabelul urmator este prezentata situatia notelor la istorie ale unui elev:
1. C

I ~::ar note I ~ I ~ I ~ I 2. D
Media la istorie a elevului este egala cu ....
3. D
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte) 4. A
S. U
1. Desenati un cub ABCDEFGH. to

2. Efectuati [ #-F? +}?}H. 6. In


0:
au

188 <i( Va r i a nt e d e s u bi e c t e
3. Daca lntr-o sala de clasa stau cate 2 elevi lntr-o banca, 5 elevi stau In pici 0 ~re,
iar daca stau cate 3 elevi intr-o banca, raman 3 biinci goale. Cate banci ~i ~ati
elevi sunt In clasa?
4. a) Determinati coordonatele punctului de intersectie dintre graficele ftlllCtiilor
f, g : JR -1 JR, f(x) = 2x + 3 ~i g(x) = 3x - 2.
b) Reprezentati grafic cele doua functii, In acela~i sistem de axe xOy.
5. Aratati ca expresia E(x) = (2x - 3)2 - 3x(x - 4) + (1 - x)(l + x), x f: JR, nu
depinde de x.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 p~nct~)

1. De o parte ~i de alta a unui rau sunt doi copaci, A ~i B, A


ca In figura alaturatii. Cunoa~tem ca CD _l_ AB, D E AB,
CD= 120 m, CB= 80.fi m ~i m(-t:ACD) = 45°.
a) Aratati ca m(-1:BCD) = 30°.
b) Calculati lungimea segmentului BD.
c) Aratati ca distanta dintre copacii A ~i B este mai
mica decat 190 m.
2. Un vas are forma de cub cu latura de 30 cm ~i este plin
cu apa.
a) Cati litri de apa sunt In vas?
b) Ce inaltime trebuie sa aiba un vas In forma de piramida patrulatera 1cgulata
cu latura bazei egala cu 30 cm, ce are acela~i volum cu vasul In forma de
cub?
c) Aflati sisnusul unghiului format de o diagonala a cubului ~i o fata a acestuia.

TESTUL 47
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Catul lmpiiftirii numiirului 2014 la 24 este egal cu ....


.
2. D mtre 1
numere e -
J2 ~1. -J3 .
ma1 mare este ....
2 3
3. Daca A= {-2, 0, 1, 3}, iar B = {-1, O, 2, 3}, atunci An Beste egala cu ... ·
4. Aria unui patrat cu lungimea diagonalei egala cu 2 m este egala cu ... m2 .
S. Un con circular drept are raza bazei R = 4 cm ~i generatoarea G = 6 ct1l· Aria
totala a conului este de ... cm2 •
6. In graficul urmator este reprezentatii deplasarea unui automobil care pleacii la Ora
0:00 din Baciiu ~i ajunge la ora 5:00 in Bucure~ti. Intre ora 2:00 ~i orlJ 4:0o,
automobilul a parcurs ... km.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a 1i o n a I a 2 o15 Y' 189


11
1111111111
11 '
Distanta (km) b
l
300 c
1
250
1\111
200
11111111 150
1
100
1.1
11 50 Sub
:111

2 3 4 5 Tfmp (ore)
111
1. R
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)
1
2. 0
1
1. Desenati, pe foaia de examen, un cilindru drept avand drept baze doua discuri, de 3. S
'' 1.,11 diametre AB, respectiv A'B' (unde AB II A'B') . 4. L
e
2. Fie a = .J2 - 1, b = .J2 + 1. Aratati ca _!_ + _!_ E (2, 3). 5. U
a b
i
3. Perimetrul unui dreptunghi este egal cu 24 cm. Stiind ca lungimea dreptunghiu- d
lui este cu 2 cm mai mare decat latimea acestuia, calculati aria dreptunghiului.
6. P
4. Fie f: IR -t IR, f(x) = x - 2. f
a) Reprezentati grafic functia flntr-un sistem de coordonate xOy.
b) Calculati aria triunghiului determinat de graficul functiei ~i axe le de coor- Sub
donate.

5. Aducet1 la forma cea mat s1mpla expres1a E(x) = 1- - - + ( - - ) 2 ~ · - 2 - ,


\I

. . . _ . 2x - 2 x- 1 x -1 1. D
11 1111 1
[ x+l x+l 4 2. E
X E IR\{- 1}.
3. M
6
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)
4. S
1. Pe laturile unei gradini ABCD, in forma de patrat cu latura de 70 m, se considera
a
punctele M E (AB), NE (BC), P E (CD), Q E (DA), astfel incat MB= NC =
b
= PD = QA = 30m.
a) Aratati ca segmentele MN, NP, PQ ~i QM au aceea~i lungime. 5. D
b) Aratati ca m(<MNP) = 90°. 1
-
c) Determinati cat costa sa acoperim cu gazon suprafata MNPQ, ~tiind ca 1 m2 a
de gazon costa 0,8 lei.
2. in figura alaturata este reprezentat schematic un v Subi
acoperi~ in forma de piramida patrulatera regulata
VABCD. Dimensiunile acoperi~ului sunt VA = I. in
= 6.J3 m ~i AB = 12 m. ('
C
a) Aratati ca inaltimea acoperi~ului este egala cu 6 m. a)
A B b

190 <i{ V a r i a nt e d e s u b i e c t e
b) Acoperim acoperi~ul cu tabla. Stabiliti daca ajung 220 m2 de tabla, ~tiind ca la
imbinari se pierde 10% din tabla folosita.
c) Determinati masura unghiului format de doua fete laterale opuse.

TESTUL48
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului -3 : ( 0, 75 - -1 ) este egal cu .. . .


16 2
2. 0 carte costa 10 lei. Milrind pretul cu 10%, aceasta va costa .. . lei.
3. Solutia negativa a ecuatiei x = 9 este ....
4. Lungimea laturii unui romb este egala cu 10 cm, iar lungimea unei diagonale
este egala cu 12 cm. Aria rombului este egala cu ... cm2.
5. Un trunchi de piramida regulata are laturile bazelor, L = 10 cm ~i I = 5 cm, iar
inaltimea este H = 5 cm. Inaltimea piramidei din care provine trunchiul este
de ... cm.
6. Probabilitatea ca, alegand un numar din multimea A = {O, 1, 2, ... , 19}, acesta sa
fie prim este egala cu ....

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, o sfera ~i notati cu AB un diametru al ei.

2. Efectuat1·( J8
1 + J32
1 - .J2 :l .
1).J2

3. Media aritmetica a trei numere este egala cu 6. Unul dintre numere este egal cu
6. Calculati media aritmetica a celorlalte doua numere.
4. Se considera functia f: IR -t IR, f(x) = 3x - 2 .
2
a) Reprezentati graficul functiei.
b) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 2f(x) = 1 + 4x - f(6).
5. Daca a ~i b sunt numere reale astfel incat a + b = 2.J2 ~i a · b = 2, calculati
1 1 . 2 2
-+- ~1 a + b.
a b

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

I. in figura I este reprezentata o retea de drumuri judetene. Se ~tie ca AB = BC =


CD =DA = 6 km, B este mijlocul Jui AE, iar m(<ABC) = 2m(<BAD).
a) Aratati ca masura unghiului <BAD este de 60°.
b) Demonstrati ca AECD este trapez isoscel.

Matematica. Evaluarea Na1ionala 2015 ~191


c) Un automobil parcurge traseul A-C-E-A cu viteza de 60 km/h. Aratati ca
timpul necesar parcurgerii acestei distante este mai mic de jumatate de ora. Sub
A
s 1.
2.

D 3.

4.
A c
E c
B
Figura 1 Figura 2 5.
n
2. Un stalp SO este ancorat prin trei cabluri SA, SB, SC, astfel !neat SABC este o
piramida triunghiulara regulata de inaltime SO (figura 2). Cunoa~tem AB = 3 m
Sub
~i SO= 3 m.
a) Aratati ca AO = f3 m. 1. U
b) Determinati masura unghiului dintre SA ~i planul (ABC). B
c) Stabiliti daca ajung 10 m de cablu pentru a ancora stalpul. a
b
c
TESTUL49
2. U
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte) A
l
1. Restul impartirii numarului 2014 la 24 este egal cu .... a
2. Media geometrica a numerelor a = 2/3 ~i b = 6/3 este egala cu ... . b
3. 5 kg de mere costa 17,5 lei. 8 kg de mere de aceea~i calitate costa ... lei. c
4. in triunghiul ABC, m(<B) = 60°, m(<C) = 50°, AD este inaltimea din A a
triunghiului, iar AE este bisectoarea unghiului BAC. Masura unghiului DAE estc
egala cu ... 0 •
5. Un con circular drept are raza bazei R = 4 cm ~i iniiltimea H = 6 cm. Aria
sectiunii axiale a conului este ... cm2 •
6. in figura urmatoare este reprezentata o clasificare a locuitorilor unui sat, barba\i
~i femei. Unitatea de masura pentru axa verticala nu este indicata, dar se ~tie en
numarul total de locuitori este 480. Numarul barbatilor din sat este egal cu ....
Subi
Populatia

~
I. N
eg
2
D

I. So
I.I

192 ~ V a r i a nt e d e s u bi e c t e
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati o piramida triunghiulara regulata ABCD de baza BCD.


2. Aratati ca numarul a= /5 - .JS/+ /2 - .JS/ - 2 este numar natural.
3. Aria unui dreptunghi este egala cu 48 cm2 • $tiind ca lungimea dreptunghiului
este cu 2 cm mai mare decat latimea sa, calculati perimetrul dreptunghiului.
4. Se considera functia f: IR ~ IR, f(x) = 1 - 3x.
a) Reprezentati graficul functiei.
b) Gasiti punctele P(m, n) de pe graficul functiei, ~tiind ca jmj = 2jnj.
5. Demonstrati ca numarul n = 2(x + 3)2 - (x + 4) 2 + 7 este pozitiv, oricare ar fi
numarul real x.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Un teren agricol are forma de triunghi isoscel ABC, in care AB = AC = 100 m ~i


BC= 120m.
a) Calculati lungimea distantei de la A la BC.
b) Calculati sin( <BAC).
c) Daca pe 20% din suprafata terenului se construie~te o casa, aflati cati metri
patrati de teren raman disponibili pentru gradina.
2. Un vas are forma de prisma triunghiulara regulata A''"' :::::'?IC'
ABCA'B'C', in care latura bazei AB = 24 cm, iar muchia
laterala AA' = 63 cm.
B'
a) Aflati volumul vasului.
b) Putem pune 20 litri de apa in vas?
c) 0 fumica merge pe suprafata laterala a vasului pe A c
traseul AMC' (fumica parcurge segmentul AM ~i
apoi MC'), M E (BB'), BM= 18 cm. Care este lungi- B
mea drumului parcurs de fumica?

TESTUL 50
Subiectul I. Pe foaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

I. Numarul numerelor naturale nenule mai mici decat 2014 care se divid la 7 este
egal cu ....

Daca a ~i b sunt numere reale, b =t 0 ~i ~ = l:._ , atunci 2ab - 7 este egal cu .. . .


3 b
I. Solutia ecuatiei 8x + 9 = 65, x E IR, este ....

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 >-193


4. Aria paralelogramului ABCD in care AB = 8 cm, AD = 6 cm ~i m( <BAD) = 30° c
este egalii cu ... cm2 • g
5. Aria totalii a unui cub este egalii cu 24 cm2 • Lungimea diagonalei cubului este
egala cu ... cm.
6. Intr-un sistem de coordonate xOy consideram punctul A(-4, 3). Lungimea
segmentului OA este egala cu ....
Subi
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH. 1. R


2. Dati exemplu de un numiir irational din intervalul (2, 3). 2. C
3. Intr-un vas se toarnii 3 litri de apa la 15° ~i 6 litri de apii la 30°. Care este 3. D
temperatura apei din vas? 4. D
4. Consideriim functia f: JR ~ JR, f(x) = -x + 3. Verificati daca punctul A(-1, 2) c
este situat pe graficul functiei f. 5. A
te
1 1 2
5. Consideriim expresia E(x) = ( -
2
- - - 2 - ) : x3 + , x E JR \ {-2, -1, 0, 1}. 6. F
11 x - x x +x x - x r
2 in
\II
a) Aratati ca E(x) = - -, x E JR\ {-2, -1, 0, 1}.
x+2
b) Calculati valoarea numerica a expresiei pentru x = .J2 - 2.
C
I"' Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)
Subi
1. In figura alaturata este reprezentata o terasa.
ABCD este dreptunghi, iar BCE este triunghi 1. D
echilateral. Segmentele AC, AE ~i BC reprezinta 2. D
E d
ni~te pereti despaqitori; fie{P} = AE n BC. Se ~tie
3. D
ca AB = 8 rn, iar AC J_ CE. u
a) Aratati ca AD= 8J3 rn. B 4. I
b) Calculati suprafata terasei. C
c) Determinati lungirnea BP. 5. C
10. 0 foaie de tabla are forma unui v a
sector de cerc cu raza de 48 cm b
~i unghi la centru de 240°. Prin
infii~urare, obtinern un vas conic
240° 8cm
A\V~B
....
- --~-

'
___
Subi
pe care il urnplern cu nisip. '
a) Aratati ca inaltirnea conului ' 1. U
A A' ' =
este VO= 16.JS cm.
v ~
I b) Calculati volurnul conului.
a

194 .;{ Va r i ant e de subi ec t e


c) Care este cantitatea de nisip care incape in vas? (Considerarn P nisip = 1,8
g/crn3 ~i valorile aproxirnative 7t == 3, 14, JS == 2, 24.)

TESTUL 51
Subiectul I. Pefoaia de examen scrieJi numai rezultatele. (30 puncte)

. 2(1 5 5)
1. Rezultatul calcululm (-1) 4 + - · - - - : - este ....
3 3 6 3
2. Cel mai mare divizor nurnar prim al nurnarului 1848 este egal cu ....
3. Daca a ~i b sunt direct proportionale cu 2 ~i 3, iar a= 6, atunci b este egal cu ....
4. Daca lungimea ~i aria unui cerc se exprirna prin acela~i nurnar real, diametrul
cercului este egal cu . . . .
5. Aria totala a unui tetraedru regulat este 9Jj crn2 . Suma lungirnilor muchiilor
tetraedrului este egala cu .. . cm.
6. Fiecare elev din clasa a V-a participa nurnai la unul dintre urrnatoarele cercuri:
rnaternatica (M), literatura (L), educatie fizica (S), istorie (I). Tabelul de rnai jos
indica numarul elevilor la fiecare cerc.

I Num~e~: elevi I ~ J-~ ----j- -f- -f--! J

Cati elevi participa la cercul de matematica sau la eel de literatura?

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un con circular drept avand varful V.


2. Determinati numerele naturale de doua cifre care, impartite la suma cifrelor lor,
dau catul 6 ~i restul 1.
3. Daca elevii clasei s-ar alinia cate patru sau cate ~apte, de fiecare data ar ramane
un rand cu doar 2 elevi. Care este numarul de elevi din clasa?
4. Intr-un sistern de coordonate xOy considerarn punctele A(3, 4) ~i B(O, 5).
Calculati perirnetrul ~i aria triunghiului OAB.
5. Considerarn nurnarul a = x2 + 2x - 24, x E Z.
a) Aratati ca a= (x + 6)(x - 4).
b) Determinati valorile intregi ale lui x pentru care a este numar prim.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieti rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Un teren are forma de trapez dreptunghic ABCD, de baze AB= 160 rn, CD =
= 40 m ~i inaltirne AD= 160 rn. Terenul este impaqit in trei parcele ABM, BMC
~i CMD, unde M este mijlocul lui (AD) (jigura 1).
a) Aflati lungimea gardului ce imprejrnuie~te terenul.

M a t e m a t i c a. E v a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 >- 195
b) Aratati ca fiecare parcela are forma de triunghi dreptunghic.
3. D
c) Care dintre parcele are o suprafata mai mare?
e
4.
N
p
5. a
b

~-----=B Sub
Figura I Figura 2 1. P
A
2. Un vas din tabla in forma de trunchi de piramida patrulatera regulatii (figura 2) are
D
latura bazei mari de 60 cm, latura bazei mici de 40 cm ~i inaltimea de 30 cm. (Baza
vasului este baza mare a trunchiului ~i vasul nu are capac) o
a) Cati litri de apa incap in vas? a
b
b) Aratati ca apotema trunchiului este egala cu 1 OM
cm.
c
c) Putem fabrica vasul dintr-o folie de tabla, in forma de dreptunghi, cu
lungimea de 1 m ~i inaltimea de 0,9 m?
2. 0
d
e
TESTUL 52 a
a
Subiectul I. Pefoaia de examen completaJi cu rezultatul corect. (30 puncte) b
c
• a 2 . a2
1. D aca - = - - , atunc1 2 este ega1cu ....
b 3 b
2. Numarul a= 1 · 2 · 3 · .. . · 25 se termina in ... zerouri.
3. Ce mai mare dintre solutiile ecuatiei x 2 - 3x + 2 = 0 este ....
4. Perimetrul unui romb cu diagonalele egale cu 6 m ~i 8 m este egal cu ... m.
5. Fie ABCDA'B'C'D' un cub. Masura unghiului dintre AC ~i B'D' este egala cu
0

6. intr-o cutie sunt 6 bile albe ~i 8 bile ro~ii. Probabilitatea ca, extragand o bila, Sub
aceasta sa fie ro~ie este egala cu ... .
1. R
2. 0
Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrie/i rezolvarile complete. (30 puncte) e
3. C
1. Desenati o prisma triunghiulara regulatii ABCDEF cu baza ABC. c
2. Fie a = 1 + .J2 , b = .J2 - 1 ~i mg media geometrica a numerelor a ~i b. Aratati 4. i
cab< mg< a. e

196 <ii. Va r i a nt e de s u bi e c t e
3. Daca elevii clasei s-ar alinia cate patru, ar ramane un rand cu doar 2 elevi. Daca
s-ar alinia cate ~apte, ar ramane un rand cu doar 5 elevi. Care este numarul de
elevi din clasa?
4. Se considera functia f: JR ~ JR, f(x) = 2x + 1 ~i punctele A(2, f(2)) ~i B(- 1, f(- 1)).
Notiim cu M proiectia lui A pe Ox ~i cu N proiectia lui B pe Oy. Calculati aria
patrulaterului AMNB.
5. a) Adaugati un termen expresiei 4x2 + 4x pentru a obtine patratul unei sume.
b) Determinati numerele reale x, y daca 4x 2 + y2 + 4x - 2y + 2 = 0.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrie/i rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Patru obiective turistice A, B, C, D sunt varfurile unui dreptunghi ABCD, cu


AB = 10 km, BC = 5 km. Andrei viziteaza aceste obiective in ordinea A, B, C,
D, A ~i se deplaseaza cu o viteza medie de 6 km/h. Dupa trei ore face o pauza de
o ora in punctul M.
a) Cati kilometri a mers Andrei in 3 ore?
b) Aratati ca ME (CD) ~i calculati AM.
c) Daca Andrei a plecat din A la ora 8 ~i 30 de
minute, lace ora a ajuns din nou in A?
2. 0 galeatii din tabla are forma de trunchi de con circular
drept cu raza bazei mici egala cu 10 cm, raza bazei mari A' 1 ~
egala cu 25 cm ~i generatoarea egala cu 39 cm. (Galeata nu
are capac, iar fundul galetii este baza mica a trunchiului.) 39 cm

a) Aratati ca inaltimea galetii este 00' = 36 cm.


b) Determinati capacitatea galetii. A~
c) in procesul de fabricare a galetii se pierde 10% din
material. Putem construi galeata daca dispunem de
0,5 m2 de tabla. (Pentru 7t se va folosi valoarea aproximativa 3,14).

TESTUL 53
Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 2015 · 2014- 2014 · 2013 - 2 · 2013 este ....


2. 0 carte costa 10 lei. Pretul caqii se mic~oreaza cu 10%. Noul pret al caqii este
egal cu ... lei.
3. Cel mai mic numar natural mai mare decat 100, care impaqit la 23 da restul egal
cu 1, este ....
4. in dreptunghiul ABCD de centru 0, m(-t:DAC) = 30°. Masura unghiului <t:AOB
este egala cu ... 0 •

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 ~ 197
1 S. Un cilindru circular drept are raza de 6 cm ~i generatoarea
de 5 cm. Diagonala sectiunii axiale, exprimata printr-un
numar intreg de centimetri, este egala cu ....
6. Repartitia culturilor pe o suprafata de 192 ha este realizata Subie
in diagrama alaturata. Suprafata repartizata culturii de
grau este de ... ha. 1. Re

2. D
Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)
3. D
1. Desenati, pe foaia de examen, un trunchi de con circular drept ~i notati AA' o 4. U
generatoare a sa. m
5. V
2. Stabiliti daca numarul a = l.J2 -%
1+ [1- .J2/ - 0,5 este natural. 5
6. in
3. Pentru 3 kg de struguri ~i 5 kg de cire~e s-au platit 43 de lei. Pentru 2 kg de un
struguri ~i 4 kg de cire~e s-au platit 32 de lei. Cat costa 1 kg de cire~e?
4. Se considera functia f: IR~ IR, f(x) = 2x+ 3.
a) Reprezentati grafic functia.
N
' 1111
b) Aratati ca f(x -1) + 2 f(x + 2) = 3f(x + 1), oricare ar fix E R
1 Subie
5. Determinati perechile (x, y), x E /Z, y E Z, ~tiind ca jx - lj = 2 ~i jx -yj:::;; 1.
1111
1. D
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte) A
2. A
1. Ione! a desenat doua cercuri concentrice C 1(0, 8 cm) ~i C2(0, 6 cm), ca in figura
alaturata. Fie A, B E Ci, C, D E C2 astfel !neat 0, A, C sunt coliniare, 0, B, D 3. In
sunt coliniare ~i lungimea arcului CD este de 2n cm. to
a) Calculati aria suprafetei cuprinsa intre cele doua cercuri. 4. Se
b) Aflati lungimea arcului AB. a)
1111111 c) Demonstrati ca ABDC este trapez isoscel. b)

5. C
A~B
2. Un vas in forma de prisma patrulatera regulata dreapta are aria laterala egala cu
2 A
84 drn , iar aria totala 102 dm2•
a) Aratati ca aria bazei este egala cu 9 dm2 •
b) Aflati volumul vasului. Subie
c) Aratati ca patrulaterul AMC'N este paralelogram, unde M E (BB'), C E
l'.I E (DD'), BM= D'N = 3 dm ~i calculati perimetrul paralelogramului. 1. U
ia
a)
b)

198 ~ Va r i a nt e d e s u bi e c t e
TESTUL54
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului 5 - 2 · 3 este egal cu ....


_ 7 - 2a 1 . _ I l
2. D aca - - = - , atunc1 numaru a este ega cu ....
6 2
3. Descompunerea in factori primi a numarului 24 este ....
4. Un teren in forma de dreptunghi are latimea de 20 m, iar lungimea de doua ori
mai mare decat latimea. Lungimea unui gard care imprejmuie~te terenul are ... m.
5. Volumul unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile egale cu 3 m, 4 m ~i
5 m este egal cu ... m3 .
6. in tabelul de mai jos sunt date rezultatele obtinute la teza de matematica de elevii
unei clase.
Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numiir elevi 0 0 3 4 4 7 5 3 2
Numarul elevilor care au obtinut note eel putin egale cu 8 este ....

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un trunchi de piramida triunghiulara regulata


ABCA'B'C'.
2
2. Aratati ca numarul a= ( 2 + .J2) - J32 este natural.
3. Intr-un bloc de locuinte sunt 19 apartamente cu doua camere ~i trei camere, in
total 46 de camere. Cate apartamente au trei camere?
4. Se considera functia f: IR ~ IR, f(x) = ax + 2, a E R
a) Determinati a daca punctul A(l, 5) este situat pe graficul functiei f.
b) Pentru a= 3, reprezentati grafic functia flntr-un sistem de coordonate xOy.

5. ConsideramE(x)= (
3
-
1
2(x-1) 2(x+l)
--i-):
x -1
x-2
2
x - 2x+l
,xEIR\{-1, 1,2}.

Aratati caE(x)= x-l pentruoricexE IR\{-1, 1,2}.


x+l

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)


D C
1. Un covor dreptunghiular are lungimea diagonalei de 5 m,
iar lungimea de 4 m.
a) Aratati ca latimea covorului are 3 m.
b) Aflati aria covorului.

A p B

M a t e m a ti c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 O1 5 » 199
"~"\ c) Un colt al covorului este acoperit de o noptiera, aviind ca baza patratul Sub
BMNP, cu ME BC, NE AC ~i P E (AB). Calculati aria portiunii de covor
acoperita de noptiera. 1.
2. 0 cutie din carton are forma de cub, cu latura de 30 cm.
a) Aratati ca lungimea diagonalei cubului este mai mare de 50 cm.
b) Putem lmpacheta cutia (acoperind toata suprafata cutiei) cu o coala de hiirtie
de 0,5 m2?
c) Calculati sinusul unghiului format de doua diagonale ale cubului.

TESTUL55
111 Subiectul I. Pe foaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)

1. Dubluljumatatii numarului a = 305 este ... .


2. Valoarea absoluta a numarului a= _ ]__ este ... .
5
3. Cel mai mare numar lntreg din intervalul [-3, 2) este ....
4. Masura unui unghi ascutit al unui triunghi dreptunghic isoscel este de ... 0 • 2.
5. Raza unei sfere este de 5 cm. Lungimea unui cerc mare al sferei este egala cu ... cm.
6. 0 harta are scara 1 : 100 000. Daca distanta pe harta lntre doua localitati este de
5 cm, distanta dintre localitati pe teren este de ... km.

Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati o piramida patrulatera regulata de viirf V ~i baza ABCD.


2. Denisa are cu 27 de ani mai putin deciit mama ei, care are cu un an mai putin
deciit tatiil Denisei. Aflati viirsta Denisei, ~tiind ca fata este de cinci ori mai
1 111
1
tiinarii deciit tatal.
111 ;I,
3. Se considera multimile A= {x E '/i.,* 1-2 < x :::; 3} ~i B = { x E zlx ~ 1 E Z}. Sub
;]

a) Demonstrati ca multimea A n B are un singur element. 1.


b) Reprezentati geometric, lntr-un sistem de axe xOy, elementele produsului
cartezian A x B. 2.
4. Determinati punctul M de pe graficul functiei f: IR ~IR, f(x) = 2x - 1 care are 3.
coordonatele opuse. 4.

5. Se considera expresia E(x) = (_2_--


x+l
2 2
-): x 4+ x
1-x x - x
~ 2 , unde x E IR\ {-1, 0, 1}. 5.

Demonstrati ca E(x) = x2 , V x E IR\ {-1, 0, 1}. 6.

200 4:. V a r i a nt e d e s u b i e c t e
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rewlviirile complete. (30 puncte)

1. in figura de mai jos este desenata o curea de transmisie lntre doua roti dintate,
prima cu raza OA = 6 cm, iar a doua cu raza O'B = 1 cm, ale ciiror centre se afla
unul fata de celalalt la distanta 00' = 10 cm. Consideram ca AB este tangenta
comuna exterioara a celor doua cercuri.
A

0 ---t----j'__J

Figura 1 Figura 2
a) Demonstrati ca masura unghiului <t:AOO' este de 60°.
b) Calculati lungimea portiunii de curea cuprinsa lntre punctele A ~i B.
c) Determinati lungimea cure lei de transmisie.
2. Un vas In forma de trunchi de piramida patrulatera regulata, din tabla (format din
suprafata laterala ~i baza mica) are latura bazei mari 48 cm, latura bazei mici
24 cm, iar muchia laterala 12J5 cm.
a) Calculati aria laterala a trunchiului.
b) Cata tabla este necesara pentru confectionarea vasului, ~tiind ca la lmbinari se
pierde 16% din suprafata de tabla folosita?
c) Stabiliti dacii putem pune 30 de litri de apa In vas.

TESTUL56
Subiectul I. Pefoaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului _!._ + _!_ + _!._ este ....


2 3 6
2. Cel mai mare numar de forma 34x divizibil cu 3 este ....
3. Solutia inecuatiei 3x + 5 :::; 2 este intervalul . ...
4. Un triunghi dreptunghic are catetele 3 cm, respectiv 4 cm. Tangenta celui mai
mic dintre unghiurile triunghiului este ....
5. Fie VABCD o piramida patrulatera regulata. 0 muchie laterala coplanara cu
dreapta AC este ....
6. Daca 10 muncitori termina o lucrare In 6 zile, atunci 15 muncitori la fel de
hamici vor termina lucrarea in ... zile.

Mate mat i ca. Ev a I u are a Na lion a I a 201 5 ~ 201


Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati un paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D'.


2. in clasa a VIII-a B sunt mai putin de 30 de elevi. La alegerile pentru i?eful clasei
(unde au votat toti elevii) s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Su
·~
i- Alexandru

1111111111111 Andrei 1.
~ Adrian
2.
3.
4.

a) Precizati numele elevului care a c~tigat alegerile. 5.


b) Aflati numiirul elevilor clasei a VIII-a B. 6.
3. Determinati functia liniara al carei grafic trece prin punctele A(2, -1) l?i B(3, 1).
4. Se considera expresia E(x) =Ix - 11+Ix+31, x E R

a) Aratati ca numarul E( .J2) este irational.


b) Demonstrati ca E(x) = 4, V x E [-3, 1].

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)


1· '
1. Dintr-un disc de carton, avand diametrul de 12 cm, se decupeaza un hexagon
regulat, cu pierdere minima de material (prin urmare, varfurile hexagonului se
vor afla pe frontiera discului).
Su

1.

2.

3.
a) Aflati perimetrul hexagonului.
b) Determinati aria hexagonului. 4.
c) Calculati aria portiunii de carton care se elimina in urma decupiirii.
2. 0 stanca are forma unei prisme patrulatere regulate ABCDA'B'C'D', cu latura
bazei AB = 12 m l?i inaltimea AA' = 11 m. Patru alpini1?ti vor sa escaladeze
stanca. Primul alpinist se afla in punctul M E (AA'), astfel incat AM = 5 m. Al
doilea se afla inca la poalele stancii, in B. Al treilea se gasei?te in punctul N E 5.
E (CC'), unde CN = x (metri). Al patrulea a ajuns deja ill varful D'.
a) Calculati distanta dintre primul l?i al patrulea alpinist.

202 ~ Va r i a nt e de s u bi e c t e
b) Aflati x, 1?tiind ca punctele in care se afla cei patru alpini1?ti sunt coplanare.
c) Al doilea alpinist dorei?te sa ajunga ill D', pe eel mai scurt drum ce strabate
peretii BCC'B' l?i CDD'C' ai stancii. Determinati lungimea acestui drum.

TESTUL 57
Subiectul I. Pe foaia de examen scriefi numai rezultatele. (30 puncte)

1. Daca 1,25 =~, unde a, b sunt numere naturale relativ prime, atunci a · b = . . ..
b
2. Cel mai mare dintre numerele 2.Jli l?i 3../5 este ....
3. Dupa o ieftinire cu 20%, un costum de 1200 de lei va costa ... lei.
4. Un dreptunghi are latimea egalii cu un sfert din lungime l?i perimetrul de
20 cm. Aria dreptunghiului este . .. cm2 .
5. Sinusul unghiului format de o diagonala a unui cub cu una dintre fetele sale este ....
6. in diagrama de mai jos sunt datele obtinute in urma chestionarii celor 30 de elevi
de clasa a V-a cu privire la numarul fratilor. Numarul elevilor care sunt singuri la
parinti, conform diagramei, este egal cu ....

3 sau mai _ _--1-_


multi frati
10% 1 frate
50%
2 frati
30%

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scriefi rezolviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un cilindru circular drept l?i notati cu O' centrul
bazei superioare.
2. A vem la dispozitie 240 de smochine, 192 de portocale l?i 108 mere. Determinati eel
mai.mare numar de pachete identice care pot fi racute folosind toate aceste fructe.
3. Aratati ca numarul x3 · x5 + 1 este patrat perfect, oricare ar fi cifra nenula x din
baza zece.
4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = 2x + 1.
a) Care dintre punctele A(l, 4) l?i B(-1, -1) apartine graficului functiei f?
b) Rezolvati in JR ecuatia 2- f(x + 1) = 3f(x).

1
5. Aft at1.;:':~orma s1mp
. a~ a expres1e1
: 'E()
x = (2x 6) 2
- - - : x -4x+3
3 x x 2 -x
2 , und ex 11ll\
E m..

\ {O, 1, 3}.

M a t e m a t i ca . Ev a I u a r e a N a l i o n a I a 2 O1 5 ~ 203
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieti rezolviirile complete. (30 puncte)
Sub
1. Un teren agricol are forma unui trapez isoscel ABCD (AB II CD, AB = 700 m,
AD =BC = 500 m, CD = 100 m) ~i este cultivat cu porumb (figura I) . 1.
a) Calculati \'naltimea trapezului ABCD.
b) Determinati aria terenului, exprimata \'n hectare.
c) Daca se folosesc \'ngra~aminte chimice, atunci recolta cre~te cu 300 kg de
2.
porumb la hectar. Cate kilograme de porumb se obtin astfel in plus de pe \'n-
treaga suprafata? 0 3.
DC ~
----~\Z __ ____ __ --------- 4.
E
A= - - - - _ j
R
A Figura I B Figura 2
I
2. in figura 2 este prezentata cu~ca unui caine, avand forma prismei triunghiulare
regulate AZOREL. Se ~tie ca AR= 12 dm, iar AZ= 8 dm.
5.
a) Determinati aria fetei AREZ.
b) Aflati cati metri cubi de aer se afla in cu~ca.
1111
c) 0 furnica se deplaseaza, \'n linie dreapta, pe traseul O~M~R~O, unde M Sub
I
este mij locul muchiei EL. Demonstrati ca dreapta AE este paralela cu planul
\'n care se deplaseaza furnica.
1.

TESTUL58
Subiectul I. Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele. (30 puncte)

1. Daca 22 - 5 + 7 - x = 19, atunci x = . . . .


2. Scris sub forma de fractie ireductibila, numarul 0,25 este egal cu ....
111 11
3. Suma solutiilor ecuatiei x2 + 2x = 0 este egala cu ....
4. Daca ABCD este romb, atunci m(-t:ABC) : m( 4:ABD) = ....
5. Un trunchi de con circular drept are razele bazelor R = 5 cm ~i r = 2,5 cm, iar
\'naltimea este H = 6 cm. inaltimea conului din care provine trunchiul este ... cm.
6. Timp de zece zile, am masurat temperatura zilnica. Rezultatele sunt prezentate \'n
graficul de mai jos. Temperatura medie \'n aceasta perioada a fost egala cu ... 0 •
Numiir de zil
4

3 2.
2

Tern peratura
16° 17° 18° 20°

204 <.;;{ V a r i a nt e d e s u b i e c t e
Subiectul al II-lea. Pefoaia de examen scrieti rewlviirile complete. (30 puncte)

1. Desenati pe foaia de examen o piramida triunghiulara regulata VMNP, avand


varful v.

.
2. Efectuat1 calculul Ji1 ( 1 1)
r;; - - .
1
.1 Ji.I
-
r.-;:: + J9 .
3 2+4 v2 2 v18
3. 0 sursa de apa, care are un debit de 60 de litri pe minut, alimenteaza doua
fantani. Una din ele prime~te de trei ori mai multa apa decat cealalta. Care este
debitul fantanii care prime~te mai multa apa?
4. Se considera functia f: JR ~ JR, f ( x) = x - .J3 .
a) Stabiliti care dintre punctele A( .J3, 0) ~i B(2.J3, 3) apaqine graficului func-
tiei f.
b) Reprezentati grafic functia.
2
10
5. Fie R(x) = x - ?x + , cu x E JR\ {5}. Simplificati raportul R(x).
2
x -10x + 25

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieti rewlviirile complete. (30 puncte)

1. in triunghiul ABC din.fzgura I, punctele D ~i E apaqin laturilor [AB], respectiv


[AC], astfel \'neat DE 11 BC, DE= 10 m. Se ~tie ca AB =AC = 25 m ~i BC= 40 m.
a) Aflati aria triunghiului ADE.
b) Calculati perimetrul patrulaterului BCED.
c) Un teren de forma ~i dimensiunile patrulaterului BCDE este \'mprejmuit cu un
gard. Stalpii consecutivi care sustin gardul se afla unul fatii de altul la distanta
de 2,5 m. Cati stalpi se folosesc pentru constructia gardului?
D' C'
A

n
A'l-'--- ---'U{

lR ________ _L _IC
B C
A B
Figura I Figura 2
2. Se considera cubul ABCDA'B'C'D', avand muchia AB= 6 cm, ca \'nfigura 2.
a) Calculati aria triunghiului AB'D'.
b) Demonstrati ca A'C 1- (AB'D').
c) Se vopse~te cubul cu albastru, apoi se taie \'n 216 cubulete identice. Cate
dintre aceste cubulete nu au nicio fata albastra?

M ate m at i c a. Ev a I u a re a N a ti o n a I a 2 0 1 5 ~ 205
1
TESTUL59 el
a)
Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte) b
c)
1. Scris cu cifre, numiirul douazeci ~i ~apte de miimi este ....
2. 0 actiune la bursa valora 1600 de lei. Din cauza crizei economice, actiunile au
scazut cu 10%. Acum o actiune valoreaza ... lei.
3. Cel mai mic numar de forma x16, care este divizibil cu 3, este ....
4. Daca ABCD este trapez isoscel cu AB II CD, atunci (AC - 2) - (BD - 5) = ....
5. Diagonala unui cub este de 6 cm. Muchia cubului este de .. . cm.
6. Diagrama de mai jos prezinta calificativele obtinute de elevii tuturor claselor
a IV-a din ~coala, la un test la matematica. Numarul elevilor care au obtinut
satisracator este . . . .

Bine
'F. Bine 36
12 \ I 2. S
l
Nesatisfaciitor
Satisflicator
12 a
? 12 b
Au
absentat
c
11

1\ 11 1

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrie/i rezolvarile complete. (30 puncte)


I 1. Desenati pe foaia de examen un trunchi de piramida patrulatera regulata
ABCDA'B'C'D'.
2. La casieria unui cinematograf se face monetarul: 232 de bilete a 4 lei, 84 de Sub
bilete a 3 lei ~i 34 de bilete a 2 lei. Ce suma s-a lncasat?
11.,,,, 3. Laun concurs Cine ~tie cii~tiga!, prime~ti 2 puncte pentru un raspuns corect ~i 1. F
pierzi 5 puncte pentru un raspuns gre~it. Dupa 20 de lntrebari, Adrian are 2. C
19 puncte. Cate raspunsuri corecte a dat Adrian? 3. C
4. Daca a2 - b2 = 39 ~i a - b = 3, calculati a+ b.
4. D
5. Calculati media geometrica a numerelor a = ~(2.J5 - 6) 2 ~i b = 2.JS + 6 .
5.
6. Se considera functia f : JR ~ JR, f(x) = ax + 2. Determinati a E JR, ~tiind ca
A(.fi;-13) apaqine graficului functiei f.

Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrie/i rewlvarile complete. (30 puncte)


6.
1.1

11
1. Pe o parcela de pamant, lucratorii de la ,,Spatii verzi" au realizat un aranjament
floral, reprezentat schematic In figura 1. Dreptunghiul ABCD are perimetrul de

206 ~ V a r i a nt e d e s u b i e c t e
10 m ~i pe el s-au plantat trandafiri, iar cele 4 semicercuri au raza de 1 m ~i pe
ele s-au plantat fire de frezie .
a) Calculati suprafata cultivata cu trandafiri.
b) Calculati suprafata aranjamentului floral.
c) Ajung 15 m de panglica pentru a lnconjura aranjamentul floral (1t < 3,15)?
s

D c

A c
A B
B
Figura 1 Figura 2
2. SABC este o piramida triunghiulara regulata cu muchia bazei AB = 8.fi dm ~i
lnaltimea SO= 3 dm, ca lnfigura 2.
a) Determinati aria laterala a piramidei.
b) Pentru vopsirea suprafetei laterale a piramidei se folosesc 600 g de vopsea.
Cate grame de vopsea se folosesc pentru vopsirea bazei?
c) Fie T E SA astfel !neat aria triunghiului BTC este minima. Calculati MT,
uncle M este mijlocul muchiei [BC].

TESTUL 60
Subiectul I. Pefoaia de examen scrie/i numai rezultatele. (30 puncte)

1. Fie A= {1, 2, 3, 4} ~i B = {1, 3, 7}. Atunci An B = .. . .


2. Cel mai mic multiplu natural al numiirului 28 este ... .
3. Celmai mare numar lntreg mai mic decat -9,57 este ... .

4. DacaABCD este paralelogram cu AC n BD = {O}, atunci BO +


BD
fi
= ...
V4
5. 0 prisma dreapta are bazele triunghiuri echi- d(km)
laterale ~i fetele laterale patrate. Suma lungi- 6 J_ ___ _____________ , c
milor muchiilor prismei este egala cu 72 cm.
Suma lungimilor muchiilor laterale ale 5
prismei este egala cu ... cm. 4
6. Graficul alaturat arata ca un elev a mers pe 3
jos 1 km timp de 10 minute, a a~teptat 2
autobuzul In statie timp de 5 minute ~i apoi a
mers cu autobuzul timp de mca 10 minute.
I b!dB\ '
I
5 10 15 20 25 t (min)
>
Distanta parcursa cu autobuzul este ... km.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a 1i o n a I a 2 0 1 5 ~ 207
Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieJi rezolvarile complete. (30 puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, tetraedrul regulat ABCD.


2. intr-~ salii de clasii sunt biinci a~ezate pe douii riinduri. Pe randul de la geam sunt
12 biinci, iar pe randul dinspre u~ii sunt cu douii biinci mai putin. Cate biinci sunt
in clasii?
3. Pretul unui produs este de 500 de lei. Pretul produsului se mic~oreazii cu 10%,
apoi noul pret se mic~oreazii din nou cu 10%.
a) Aflati pretul final, dupii cele douii ieftiniri ale produsului.
b) Cu ce procent din pretul initial s-a mic~orat pretul produsului in urma celor
douii ieftiniri? Par
4. Se considerii functia f: IR ~ IR, f(x) = 2x - 5. Determinati coordonatele intregi
1. 1
ale punctului A( a, b) apaqinand graficului functiei f, ~tiind ca lal = lbl- 13.
5. Demonstrati ca (x - 1)3 - x + 1 = x(l - x)(2 - x), oricare ar fix E R 24.
29.
Subiectul al III-lea. Pefoaia de examen scrieJi rezolvarile complete. (30 puncte) 34.
= 23
1. in figura 1 este reprezentatii 0 bucatii de tabla avand forma trapezului drept- 50.
unghic ABCD, DC II AB, <B = <C = 90°. Un tinichigiu urmeazii a decupa ~i 59.
folosi suprafata triunghiului AMD, unde M este mijlocul laturii BC. Stiind ca
AB =20 cm, AD=AB + DC, AD =60cm: Par
a) aflati lungimea segmentului [DC];
1111 b) demonstrati ca aria buciitii initiate de tabla este egalii cu 1200.J2 cm2 ; 1. P
IVll c) demonstrati ca triunghiul AMD este dreptunghic in M.
Dec
D 116

~I
= 9i
= ..
A 9. F
45
Hl"'11 obti
Im
B c b) 8
M
·
ar1t
Figura 1 Figura 2
ded
4 7. D
2. 0 bilii sfericii aviind volumul de 000n cm3 se taie cu douii plane paralele, de o
3 apa
parte ~i de alta a centrului sferei, lungimile cercurilor de sectiune fiind de 12n A=
cm, respectiv 16n cm. 14.
a) Aflati raza sferei. (420
b) Calculati distantele de la centrul sferei la cele douii plane de sectiune. (ln
c) Cat la sutii din volumul sferei reprezintii suma volumelor conurilor cu rezu
varfurile in centrul sferei ~i avand ca haze cele douii cercuri de sectiune? vom

208 4'. V a r i a n t e d e s u b i e c t e
SOLUTll
,

TEME RECAPITULATIVE

TEMA 1. Numere naturale


Partea I

1. 101 . L 157. 3. 13. ~998. ~ 19. ~ 50. ~ 6. & 984. ~ 78. 1~ 1. 11. 50. lL 55.
13. 62. 14. 27. 15. a = 8. 16. b >a. 17. 7. 18. 1. 19. 17. 20. 4. 21. 2 io_22. 3 io_ 23. a.
24. 6. 25. A u B = {1, 2, 5, 8}; A n B = {2, 5}. 26. A = {O, 1, 2}. 27. (A). 28. 4.
29. card(A \ B) > card(B \A). 30. 4. 31. p E { 4, 5}. 32. 6 submultimi. 33. n = 4.
34. x = 5; y = 1. 35. card(A n B) = 3. 36. 14. 37. 12. 38. 3 ~i 9. 39. n = 6. 40. 72 =
= 23 · 32 • 41. a+ b = 5. 42. 4. 43. 1929. 44. 5. 45. 7. 46. 312. 47. 54. 48. 8. 49. 375.
50. 3. 51. n = 2; p = 7. 52. 12. 53. 80. 54. 6. 55. 5. 56. 100 kg. 57. 10 ore. 58. 2500 m2 •
59. 1000 g. 60. 9 = 3,2 m. 61. 6. 62. 500 de sticle. 63. 40. 64. 31.

Partea a II-a

2
deci n = 7. 3. x · y = 14 ~i y = 2.
72
1. Prin calcul direct se obtine -4. 2. 13° = 13 ,
~ ~

Deci x = 7. 4. Fie abc cu a· b · c = 6. Deducem ca abc E {611, 312, 321, 231, 213,
116, 161, 123, 132}. 5. 2013 + 2 · 2013 · 2012 : 2 = 2013 2 . 6. a= (2 3)i9 = 8i9, iar b =
= 9i 9 , deci b >a. 7. Folosim 2k + 2k = 2k+i, obtinand 1+A=2 + 2 + 22 + ... + 2i 1 =
= ... =ii i + ii i = 2i2 = (2 4) 3 - cub perfect. 8. P = 63c - 3 = 63x + 60, deci R = 60.
9. Folosim r.i.R.: n = 20c + 7 ~i 100 :o; n :o; 999. Obtinem n E {5, 6, ... , 49}. A~adar,
45 de numere verificii cerinta. 10. a + b :o; 120 ~i a= 9b + 10; 10 < b. Inlocuind,
obtinem b :o; 11 ~i b > 10. A~adar, b = 11, iar a= 109. 11. a) 20 + 18 - 28 = 10 elevi;
b) 8 elevi. 12. a) 1+2 + 3 + ... + 9 = 45 de numere; b) A9 = {37, 38, ... , 45}. Media
· · va fi1 egalii cu 37 + 38 + ... + 45 = 41 E A9. 13• D.m cond.1t11
ar1tmetlcii ··1e (2) ~1. (3)
9
deducem ca {4, 5} c B ~i {1, 2, 4, 5} c A. Au riimas nedistribuite elementele 3, 6,
7. Din conditia (4) deducem ca douii elemente vor apaqine multimii B ~i unul va
apaqine multimii A. Yorn avea solutiile: A = {1, 2, 4, 5, 3} ~i B = {4, 5, 6, 7} sau
A = {1, 2, 4, 5, 6} ~i B = {4, 5, 3, 7} sau A= {1, 2, 4, 5, 7} ~i B = {4, 5, 3, 6}.
14. Folosind ultima cifrii, vom avea ca u(4 2013 ) = 4, deci u(l + 4 2013 ) = 5, deci
(42013 + 1) : 5. 15. 1n ~i 3n fiind numere impare, vor avea suma numiir par, deci
(ln + 2n + 3n) : 2. 16. Fie P = n(n + 1). Analizand cazurile n = 2k ~in = 2k + 1,
rezultii cerinta. 17. Evident 3 + 33 + 35 + ... + 3 19 se divide cu 3. Grupand termenii,
vom avea (3 + 33) + (3 5 + 37 ) + ... + (3i 7 + 3i 9 ) = 10(3 + 35 + 39 + ... + 3i 7 ), deci

M a t e m a ti ca . Ev a I u a r e a N a l i o n a I a 2 0 1 5 > 209
30 I (3 + 33 + ... + 3 19). 18. 2n+3 • 7° + 7n+l · 2n - 3 · 14n = 14n(8 + 7 - 3) =
- - - - 36. -
= 14n · 12: 6. 19. Din ab + bc+ca = 198 rezulta ca a + b + c = 18, deci abc : 9.
20. Din x + 1 I x2 + S ~ix+ 1 Ix+ 1 rezulta ca x + 1 1x - S, deci x + 1 I 6, iar x E {O,
d) 0
1, 2, S}. 21. 2p + 3q + 6r = 78 ~i 3q : 3; 6r : 3 ~i 78 : 3 rezulta ca 2p : 3, deci p = 3.
inlocuind, obtinem q + 2r = 24, de unde q = 2, r = 11 . 22. Din a· b = 28 ~i a· c = c) x
= 70 rezulta ca a I (28, 70), adica a I 14. Daca a = 14, atunci b = 2 ~i c = 7, nu 46. a
convine. Daca a = 7, atunci b = 4 ~i c = 10, care verifica cerintele. Nu exista alte
valori care sa verifice conditiile. 23. a+ b + c = 32; a + b = 7c ~i b = 13. inlocuind, 48.
obtinem a= lS ~i c = 4. 24. i) Daca (a, b) = S, rezulta ca a= Sx, b =Sy cu (x, y) = 1.
Atunci a + 2b = 3S ¢:::> x + 2y = 7. A~adar, (x, y) E {(1, 3), (3 , 2), (S, 1)}, iar (a, b) E 59. 2
· E {(S, lS), (lS, 10), (2S, S)}; ii) (a, b) = 4 rezulta a= 4x, b = 4y cu (x, y) = 1.
inlocuind, obtinem ca 16xy = 240, deci x . y = lS . A~adar, (x, y) E {(l, lS), (3, S),
Part
(S, 3), (lS, 1)}, iar (a, b) E {(4, 60), (12, 20), (20, 12), (60, 4)}. 25. Daca e este
1. C
numarul elevilor, atunci e = 2c + 1, e = Sx + 1, e = 7k ~i e < 2S. Numai e = 21
a<
convine. 26. a) Evident ca peste 6 zile se vor intalni din nou, adica intr-o zi de
miercuri; b) Numiirand din acea zi de joi, se vor intalni de S ori pe parcursul a 30 de = -S
zile. 27. in grup erau 23 de biiieti ~i 29 de fete. Daca c este numarul camerelor de pe (S, O
fiecare etaj, atunci 28 = c · x ~i 21 = c · y, deci c = 7. 28. a) ShoI = 11 · SplacuJa = obti
+ 81
= 11 · (0,8)2 m2 = 7,04 m2; b) Singura posibilitate de a acoperi holul, ID conditiile date,
este ca placile sa fie una ID continuarea celeilalte, deci dimensiunile holului sunt: 80 cm 2 Ib
in latime ~i 880 cm in lungime. 29. a) Alina a platit 4 · 3,S + S · 6 = 14 + 30 = 44 lei; b(a
b) Daca x este numarul romanelor ~i y este numiirul albumelor, atunci x + y = 10 ~i 11.
3,S · x + 6 · y = 4S. Obtinem y = 4 ~ix = 6. 30. a) Numarul studentilor este egal cu 16; (4, 3
b) C
b) Deoarece 4 studenti au obtinut mai putin de nota 7, rezulta ca 12 studenti au obtinut
1111,,,
. )Md. 4·2 + S·1+6·1 + 7·2+8·S+9 ·3 +10·2 120 SO = {
ce l putm nota 7 ; c e ia = = - = 7, .
16 . 16
_.!_
4
TEMA 2. Numere intregi. Numere rafionale
Partea I
E
{
1. A. 2. -17. 3. -9. 4. 10. 5. -11 ~i 11. 6. Ex.: 0,2. 7. -8. 8. 3. 9. B = {1, 4, S}. E {
10. 3 numere. 11. {1, 2}. 12. 0. 13. -18. 14. -1. 15. -9. 16. -1. 17. 0.18. -6. 19. Ex.:
11 ~I!
(-1) - (-7). 20. Ex.: 1 · (-7). 21. {-10, -S, -2, - 1, 1, 2, S, 10}. 22. Ex.: 4. 23. 7. < -
24. c <a< b. 25. a) x = -16; b) x = l; c) x = -S; d) x = 33; e) 0; f) {-4, 8}.
) 26. a) x E {-2, - 1, 0, . .. }; b) x E { ... , 2, 3, 4}; c) x E { . . . , -9, -8}; d) x E {3, 4, S,
3 2 4
dec
red
... }; e) x E {-2, -1, 0, 1, 2, 3}; f) x E {O, 1, 2, 3, 4}. 27. a) -; b) -; c) 1- .
2 3 s A~a
3 6 3 6S 3 10 1 dI
28. a) 26; b) lS. 29. - . 30. - . 31. - . 32. - . 33. 2-. 34. - . 35. [ x) = 3, { x} =- .
3 s 2 2S s 3 3 19.

210<'4: Solu1ii
13 s 13 2
36. - - . 37. - . 38. - . 39. [x ] = -3, { x} =-. 40. a) 0,7S; b) 2,(3); c) 0,(428S71);
s 13 s s
23S 30 33 210
d) 0,208(3). 41. A. 42. a) - ; b) - ; c) - ; d) - . 43. a) x>y; b) x<y;
100 9 90 99
c) x>y. 44. a) x<y; b) x>y; c) x<y. 45. a) x == y; b) x>y; c) x<y.
46. a) 3; b)-2. 47. Aproximarea prin lipsa este 3,6; aproximarea prin adaos este 3,7.
22 1 1 3 1 1 1 1
48. - . 49. 1. 50. - . 51. - 2. 52. - . 53. 1. 54. - - . 55. - . 56. - . 57. -- . 58. - .
lS 3 4 2 2 2 3 2
59. 2,6.

Partea a II-a

1. Calcul direct: - 16. 2. a= -10 ~i a+ lal = 0. De fapt, este destul sa observam ca


a< 0. 3. p = 4; A= {-4, -3, 3, 4}. 4. 30. 5. lal · (b - 1) = -5 implica lal = 1 ~i b - 1 =
= -S sau lal = S ~i b- 1 = -1. Punctele de reprezentat au coordonatele: (- 1, -4); (1, -4);
(S, O); (-S, 0). 6. Valorile posibile ale sumei sunt: -6, -S, -2, l, 3, 4. 7. Pentru n =par
obtinem p = -1, iar pentru n = impar obtinem p = l. A~adar IPI = 1. 8. (12 - 4 1+
30 20
40 30 10 36 4
+ 8 10) : (-16) 9 = (2 - 2 + 8 ) : (-2 ) = - 2 = - 16. 9. Din 2a + 8c =Sb rezulta ca
2 I b. Alegand b = 2x obtinem a= Sx - 4c, iar a - c = 5(x - c) : S. in concluzie,
b(a - c) : 10. 10. Orice numiir impar este solutie a problemei, iar n par nu convine.
11. Perechile sunt (5, O); (-S, O); (0, S); (0, -S); (3, 4); (3, -4); (-3, 4); (-3, -4);
(4, 3); (4, -3); (-4, 3); (-4, - 3). A~adar, 12 perechi verificarelatia. 12. a) B = {O, 4};
b) C = {-9; -7; -6; -1; O; 4}; c) D = {4}; d) E = {-9; -7;-6; -1}; e) F =A; f) G =

= {- 9· - 7· - 6' -1 · -
' ' '
.!_ · - ~} ·
' 4' 9 '
16
g) H = { · .!_. 4 · '!__ •
3' 4' '4' 3' 2 '
±· 2.} ·
h) I = {~
· .!_. '!__.
3' 4' 4'

_.!_; ~; 2.; -~} . 13. a) x E {-.!_, .!_}; b) x E 0; c) x E {-.!_, .!_}; d) x E


432 9 44 44

E s -43} ; e) XE
{-4, 0; f) X E { s - 43} ; g) XE { 4'
- 4, 5 43} ; h) X = - 1; 1)
. XE

{~ . ~}. 14. ~ a~adar a SO-a zecimala este 0. 15. -10,001. 16. -


83
E = 0,(405); <
4 4 37 10
65 1
< - -<-7-<- -1-141 3 \ <-<
-< - 1,6(72) < 1,(3) < - - I
12 12,67 I. 17. a) 9 I (lOn ·+ 8),
8 2 3 2 s
deci fractia se simplificii prin 9; b) n(n + 1) : 2 ~i (4n + 2) : 2, deci fractia este
reductibila. 18. a) Fie d = (n, n + 1). Atunci d I (n + 1) ~i d I n, deci d 11, adica d = 1.
A~adar fractia este ireductibila; b) Fie d = (3n + 119, 2n + 79). Atunci d I 3n + 119 ~i
d I 2n + 79, deci d I [2(3n + 119) - 3(2n + 79)] ¢:::> d 11, deci fractia este ireductibila.
1 1 1
19. a) 2; b) 21,03; c) l; d) S; e) - . 20. a) x = -; b) x = -; c) x = 2; d) x = 3;
3 2 2

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 );>211


e) x = 4; f) x = ~. 21. Analizand cazurile, deducem ca pentru m ~i n impare se =6
3
a +
obtine Emax = ~ . 22. Da; doua mere le taiem in 3 piifti egale fiecare, iar 3 mere le
4 ~=
taiem in doua piifti egale fiecare. 23. ma = 51. 24. Total fond salarii = 60 000; fond 2
27810
salarii muncitori = 33 870; salariul mediu al directorilor = = 9270 lei. p-
3
25. Daca g este numiirul merelor galbene, iar r este numarul merelor ro~ii, atunci rela
~ + !.. = 5; g este maxim cand ~ = 4, adica g = 20. = 2
5 6 5

y =
TEMA 3. Rapoarte. ProporJii. Procente 2
b)
Partea I
vom
2 2 2 1
1. 1,5. 2. 48. 3. 2. 4. 2. 5. a = 6, b = 10. 6. - . 7. 1. 8. - . 9. - . 10. -
5 7 3 4 enu
I.I 25 25
11. - . 12. a= 6, b = 4. 13. 14. 14. - . 15. (a, b) E {(1, 6); (2, 3); (3, 2); (6, l)}.
36 3 ~=:
2 0 • 2 _ 4. 2 _ 3. 6 _ 4 10
16. 24 cm. 17. 21. 18. lOYo. 19. 0,600. 20. 1 . 12500000. 21. - - -, - - -, - - -.
3 6 4 6 3 2 6. S
22. x = 5 sau x = 20. 23. x = -2. 24. ab = 72. 25. 5. 26. 20%.
27. n = 20. 28. 13,2 lei. 29. 500 lei. 30. n = 5. 31. x = 9. 32. a= 4; b = 6; c = 10. Adu
Prin
7
33. x = 22,5; y = 15; z = 7,5. 34. m = 3, n = 4. 35. a = 10, b = 15, c = 30. 36. -. c
8
p
-
37. 16; 20 ~i 32. 38. 42; 21 ~i 14. 39. 19,2 lei. 40. 12 muncitori. 41. ~- 42. .!__ 43. }___ 100
5 6 50 +c
b=
Partea a II-a
.
maJ
1. a) Fie p - productia totala preconizatii; atunci p+__!2_p = 138, ~adar p = 120 (tone);
100 p=
b) Daca x este productia medie la hectar, atunci 50 · x = 120, de unde x = 2,4 t;
c) Fie L - lungimea terenului, atunci L · 250 = 500000, deci L = 2000 m. 2. a) Din Dif

.
ega11tatea
3
-a +- b = -
5
va rezu1ta a = 2b . D aca- b = - p ·a, atunc1.
~-
11 11 11 100
5a+ b 11 100
100· b 100 . . 2b + c 5 . maJ
p=- - =- = 50; b) Dm relat1a - - = - , vom obtme b = 3c. Astfel, a= 2b
a 2 b+2c 7

212<( Solulii
= 6c ¢=> ~6 = ~3 = c, exact ce trebuia dovedit; c) Avem ca a = 6c, b = 3c. inlocuind in
.
a + b + 3c = 36, obtinem 12c = 36, deci c = 3, b = 9, a = 18. 3. Din enunt

~ = 2'._ = ~ = k, adica x = 2k, y = 3k, z = 4k. a) Evident, 2x = 2 · 2k = 4k = z; b) Fie


2 3 4

p - procentul. Atunci _L · z = y ¢=> _L · 4k = 3k ¢=> p = 7 5. c) Inlocuind x, y, z in


100 100
relatia data vom obtine: 4k + 9k + 16k = 261 ¢=> k = 9. Valorile cerute sunt x = 18, y

= 27 ~i z = 36. 4. Avem: {x, y, z} i.p. {.!_,.!_,.!_}¢=>~ = 2'._=~ = k ¢=> x = 3k,


345 3 4 5
y = 4k, z = 5k. a) x2 + y2 = z2 ¢=> 9k2 + 16k2 = 25k2, adeviirat;
2
2x + 2z 6k + 1Ok 16 ( 4 ) , . , . 3 4 5
b) = = - = - ; c)Inlocumdpex,y,zmrelat1a l =-+ - +- ,
5y+z 20k + 5k 25 5 x y z

vom obtine 1=_!_+_!_ + _!_¢=>2_ = 1, deci k = 3 iar x = 9, y = 12, z = 15. 5. Din


k k k k
enunt, ~ = 2'._ ~i 2'._ = ~; rezulta ca ~ = L = _!:__, deci m = 42; b) Din egalitatea
5 6 2 7 10 12 42

~=:!__~_!:__ rezulta x = lOk y = 12k ~i z = 42k. Atunci 2x + y = 32k = z - x.


10 12 · 42 '

6. Se obtine a + b = b + c = c + a = k, deci a + b = 7k, b + c = 8k ~i a + c = 9k.


7 8 9
Adunand aceste egalitati rezulta ca 2(a + b + c) = 24k, deci a + b + c = 12k.
Prin scadere, deducem ca a = 4k, b = 3k, c = 5k. a) Verificarea egalitatii
c = 5( a - b) este imediatii; b) Daca p este procentul ciiutat, atunci ·
p 500 a+b+c _ _
- · 7k = 5k ¢=> p =-("" 71,4); c) Deoarece = 17,5, rezulta ca a+ b +
100 7 3
+ c = 52,5. Tinand cont ca a+ b + c = 12k vom obtine k = 4,375, deci a= 17,5,
b = 13,125, c = 21,875. 7. a) Fie p pretul initial al produsului ~i PI pretul dupa prima
. . 10 llp . 968 10 llp l 121 d .
maJorare. Atunc1 p 1 =p + - p = - , 1ar =p 1 + - p 1 = - -= - p, ec1
100 10 100 10 100
968 00 800 1 . b) F.
p =-- = e1; 1e x procentu1 cu care tre bme
. rea1.1zata- maJorarea.
.
121
Diferenta de pret rezultata in urma majorarii este de 968 - 800 = 168 lei, deci

~-800 = 168, iar x = 21. 8. a) Fie p pretul initial al produsului ~i PI pretul dupa
100
. 20 12p . 10 9
maJorare. Avem: p 1 =p+-p = - , iar 540=p 1 - - p 1 = - p 1 , de unde
100 10 100 10

Matematica. Evaluarea Nalionala 2015 ~ 213


~
12 care
p 1 = 600 lei; b) Din egalitatea P = 600, obtinem p = 500 lei. 9. a) Fie x procentul miic
10

cu care s-a realizat prima majorare. Putem scrie 750+~· 750 = p, unde p
100

reprezinta pretul produsului dupa prima majorare. Totodata, p + __!_Q_ p = 990, adica Part
100

.!.!_p = 990 iar p = 900. Pretul dupa prima majorare a fost de 900 lei; b) Din 1. 8.
10 <c<
11\11
egalitatea 750 + ~·750 = 900, obtinem ca x = 20; c) Fie y procentul cu care ar 17.
100 E {-

trebui redus pretul. Reducerea va fi de 990 - 750 = 240 lei, deci L. ·990 = 240;
100 30.
II
( === 24, 2). 10. Fie f numarul fetelor ~i b numarul baietilor. Atunci f = 7 5% ·
800
ll y= E {-
33
= (-o
Iii
b, iar f- 2 =
50
100
3
·(b + 4). Inlocuind, vom obtine 2 ( b -2) = b+4, deci b = 16
4
~i exem

. .- I . ·1 - .. ) 1' . .M . . . 60 3x, Part


f = 12 . 11 . F ie x numaru pagm1 or cart11. a n pnma z1 ate1 a c1tlt - ·x = -
Ill 100 5
1. a)
riimanandu-1. de c1t1t
A A . . -2x . 1n' a doua z1. a c1t1t
.. - 1 ·2x
-=-2x, ramanandu-1. de c11
A A 't't 16
5 3 5 15
2 . 60 24 c)
· · A ~ad ar, 16 +2-
pag1m. x +3- x = x, de un dex= 60 ; b) 1'n pnma
· z1· a c1tit
·· - -=
15 5 5
de pagini. 12. Fie x, x + 1, x + 2, ... , x + 14 cele 15 numere. a) Avem cii {x, x + 14}
.
1.p. {1- ,-2} , dec1. -x = 2x+28 , .
iar x = 28 ; b) Suma numere1or va fi1
3 9 3 9 2. a
23 42 5
28+29+ ... + 42 = ( + )·l - 525· c) M = 28 + 29 + ... + 42 = 525 = 35, care
2 ' a 15 15
apartine ~irului de numere. 13. a) intr-o ora Ion va culege 3 liidite iar Coste! 2 liidite,
.Jo
deci impreunii vor culege 5 liidite; b) Dacii intr-o orii vor culege impreunii 5 ladite, - 2
\\11
atunci o ladita o vor culege in 60 : 5 = 12 minute. 14. a) Deoarece A inoata de doua
E [-
ori mai repede, rezultii ca atunci dind el a incheiat cursa B se afla la jumatate, deci
parcursese 50%; b) Daca o jumatate de bazin a parcurs-o in 20 de secunde, atunci exis
intregul bazin a fost parcurs in 40 de secunde; c) Deoarece A a inotat de douii ori
c) 2
mai repede ca B, iar B a parcurs o lungime de bazin in 40 de secunde, rezulta ca A a
parcurs o lungime de bazin in 20 de secunde. 15. a) 1 : 2 000 000; b) 320 km; 5. a

= ~; b) Cazul eel mai nefavorabil este eel in


1
\ c) 40 000 ha. 16. a) P = O =6
10 + 15 + 20 9
1\

214.;{ Solutii
care extragem toate cele 20 de bile ro~ii. Daca extragem 21 de bile, sigur vom avea
miicar doua bile de culori diferite.

TEMA 4. Numere reale


Partea I

1. 8. 2. 13. 3. 2. 4. 2. 5. 35. 6. 48 m. 7. 5 cm. 8. 11. 9. x = 10. 10. x < y. 11. b <


< c <a. 12. Jl8. 13. -/36 = - 6. 14. P2 • 15. x = -1. 16. [a]= 2. [b] = 7. [c] = -13.
17. {a} = 0,3; {b} = O; {c} = 0,75. 18. 5. 19. - 5. 20. 0. 21. x > 0. 22. x E
E {-./3,./3}. 23. XE {- .Ji,3.fi} . 24. 5. 25. 4.fi. 26. 2./3. 27. 0. 28. 0. 29. -4.

~ 33. -.J10 . 34. 5. 35. 0,5. 36. 4. 37. 0,5 . 38. v2.
30. 3. 31. 4. 32. 24v.L. ~ 39. x E
5
E {-4,_/j, 4./3}. 40. x = 9. 41. P 2. 42. B. 43. 2,1. 44 . .Ji. 45. A= [O, 3]. 46. B =
= (-oo, - 2). 47. C = [-1, 3). 48. A= {O, 1, 2}, B = {-4, - 3, - 2, - 1} . 49. 2. 50. De
exemplu: -1,3.

Partea _a II-a

1. a) AB+ BC= 7.fj =AC; b) MN = AB+ BC = 7.fj cm·


2 2 2 '
y
c) A 0 B C x
-2 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. a) An N = {(-2)2 }; b) An z= {c-2) 2 {-~f }; c) An Q = {(-2) 2


;
2
(- 3r ;

.Jo,09;R;3,14{-~f}; An (IR\ Q) = {n; .~} 3. a) 2x E [-4, 2]; b) 3 -

- 2x E [1, 7]; c) Din relatiile 2x E [-4, 2], 3y E [-3, 9], rezulta cii 2x + 3y E
E [- 7, 11]. 4. a) x = 1,1 ~i y = 1,3; b) Daca x, y E IR, x < y ~i [x, y] n Z = 0, atunci

existii un numar k E Z astfel inciit k < x < y < k + 1, deci y - x < (k + 1) - k = 1;


c) 2 ·Ix -y - 11 +Ix -y + 11- Ix -yl = 2 · (-x + y + 1) + (x -y + 1) - (y- x) = 3.
2 2
5. a) An Z = {-4, -3, -2, -1, 0, 1}; b) A= (-5, 2), B = [1 , 8]. 6. a) a· b = 1, a + b =

= 6; b) ma = a~ b = .Ji; mg = .fiili = 1 ; c) 1 E (a, b) n Q; .Ji E (a, b) n (IR \ Q).

Matematica. Evaluarea Nationala 2015 );>215


I~ 7. a) 90 de numere; b) .Ji +.J4 + .J9 + .. . + Mo = 1+ 2 + 3+ ... + 10 = 55; c) 26 de b) P
numere (.Ji;.J2;.J3; ... ;J26). 8. a) a· b = .J2; b) (a+ b) 2 =4+2.J2;
este
c) b : a - .J2 = 1E Ql.9. a) x2 -6x + 10 =x2 -6x + 9+1=(x-3)2+1; =E
Sa+
b) ~x 2 - 6x + 10 = ~(x -3)2+1?..Ji=l; c) Deoarece ~x2 - 6x+10 +~9y2 + 6y + 10 =
= ~(x - 3) 2 + 1 + ~(3y + 1) 2 + 9 ?. .JI + .J9 = 4, valoarea minima a expresiei date este 7.

4 ~i se atinge pentru x = 3, y = _ _!_. 10. a) Daca y =t. 0, atunci din relatia x + 8. D


3 dec
+ y,f2. = 0 rezulta ca Ji = -x E Ql, ceea ce este fals. Deci y = 0 ~i x = O; EJ
y
b) Egalitatea din enunt este echivalenta cu (x - z) + (y - t) .J2 = 0 , de unde obtinem,
conform rezultatului de la punctul a), ca x = z ~i y = t; c) Deoarece (x + y - 2) + cul
+ (2x + y - 4) .J2 = 0 ~i x + y - 2 E Ql, 2x + y - 4 E Ql, rezulta ca x + y - 2 = 0 ~i a E
2x + y- 4 = 0, deci x = 2, y = 0. 12
fac
TEMA 5. Calcul algebric
b)
Partea I
15
2 2 2
1. 5. 2. - 6. 3. x + x + 1. 4. 4. 5. 2x. 6. x. 7. x • 8. 3. 9. x • 10. -14x + 13. 11. 8x.
12. 2x2 + 2x + 2. 13. 2x 2 + 2x + 1. 14. --4x + 4. 15. E(O) = E(-1) = 0. 16. 0. 17. 35. re I
18. 5 +.J3.19. Fals. 20. Adevarat. 21. 6. 22. 2. 23. 12. 24. 6. 25. 4. 26. J3.
27. x(x - 5). 28. 3x8(x2 + 3). 29. (x + l)(x - 1). 30. x(x + 1)(2x + 1). 31. (x - l)(y-
- 1). 32. (3x - 1)(3y + 1). 33. (Sx - 7)(5x + 7). 34. (x + 2)(2 - 3x). 35. (x + y + 3}
· (x - y + 3). 36. (x + l)(x + 6). 37. (x - 2)(x - 3). 38. (x - l)(x + 3). 39. (x + l} +
1 2x 2 - 3x - 2
· (2x- l). 40. (x + l)(x +4)(x-4). 41. - . 42. JR\ {4}. 43. {-2, 2}. 44. .
4 x 2 -2x
x 3 -x 2 . x x+l x+2 -1 1 1
45. 2 ~l - 2 - . 46. - .47. - - .48. .49. -.50. -.
x -1 x -1 3 x- 3 x(x + 1) y 2 P
1.
Partea a II-a
11
I 1. Daca x = 2n + 1, atunci x2 - 1 = (x - l)(x + 1) = 2n(2n + 2) = 4n(n + 1) : 8.
2. Prin calcul direct sau descompunand ambii membri ai egalitatii. 3. a) Calcul 2
[I direct; b) E(x) = (x + 2) 2 + 2. Deoarece (x + 2)2 ?. 0, pentru orice x real, rezulta ca 2
E(x) ?. 2; c) Deoarece E(a)?. 2 ~i E(b) ?. 2, conform punctului anterior, deducem
ca E(a) + E(b)?. 4, cu egalitate cand a= b = -2. 4. a) Calcul direct in membrul drept; A

216 ~ Solu!ii
b) Pentru r E JR observam ca E(r)?. _!_,conform punctului anterior. A~adar, E(r) = 0
2
este imposibila; c) Analizam cazurile n = par ~in = impar obtinand cerinta. 5. E(O) =
= E(2) ~ 1 = 5 + 2m ~ m = -2. Atunci E(x) = x2 - 2x + 1 = (x - 1) • 6. Notand
2

2 2 2
Sa+ 3b cu x, avem A= (x - 7)(x - 1) + 9 = x - 8x + 16 = (x - 4) = (5a + 3b - 4) •
21 1 31 1 21 1
7. x +?' = x + -; ) 2 -2 = 23; x + = ( x + -; ) ( x + ?' ) - ( x+-; ) = 110.
( 7
2
8. Din relatia a2 + b2 + c =ab+ ac +be obtinem (a - b)2 +(a - c)2 + (b - c)2 = 0,
deci a= b = c. Deoarece a+ 2b + 3c = 18Ji, rezulta ca a= b = c = 3Ji .
9. a) x E
2
E JR\ {-2, 1}; b) E(x) = (x-l)(x+ 2) - x +l. x + = 1. 10. E(x) = ~. 11. a) Cal-
2
x+2 x- 1 2
3 3
cul direct; b) 6 · E(a) = - -. Dar - - E Z, rezulta a+ 1 E {-3, -1, 1, 3}, deci
a+l a+l
a E {--4, -2, 0, 2}. Deoarece a = 0 nu convine, deducem ca a E {--4, -2, 2}.
12. E(x) = 2. 13. a) Calcul direct asupra membrului drept sau descompunere 'in
8 6
factori a membrului stang; b) E(x) = - x-l ·(2-x) = 8. 14. a) E(x) = 2x;
(x - 2)(x + 2)
b) a= 1 ~i E(a) = 2; c) 11 + 2xl = 11 implica x E {-6, 5} ~i convine numai x = -6.
1 1 a+ 1- a = - -1 - , exact ce trebma
. demonstrat; b) U t1·1·izand
15. a) - - - - =
A

a a + l a(a + l) a(a + l)
2
. · b'
re Iatia antenoara vom o tme: E() [ 1 1 1
x = - - - - +-- - - - · 1 J (x+2) l=
x x+l x + l x + 2 2

_2- · (x+2)2 -1= x+2 -1=3_; b) E(l-1) + E(T') + ... + E(lO- ') = 2. 1 +
x(x+2) 2 x x
+ 2. 2 + ... + 2. 10 = 2(1+2 + ... + 10) = 110.

TEMA 6. Funclii
Partea I
1. -1. 2. 6. 3. 2. 4. -1. 5. 1. 6. A(2, 0). 7. A(O, -3). 8. a= 2. 9. -12. 10. {1, 5}.
2
11. S = 5. 12. 0. 13. {-3, -1}. 14. -1. 15. 1. 16. 160. 17. 0. 18. - . 19. A= 4.
3
20. {-1, 2, 5, 8}. 21. f(-2) = 1. 22. -1. 23. -1. 24. 1. 25. a= 2, b = -1. 26. 4. 27. - 2.
28. 3'
1 3 1) . 29. A(l, 1), B (1 , - 1) . 30. (2, 8). 31. x E (-=, 2]. 32. A(3, 1). 33. Fie
.
( 2 2
A(x, y) punctul de intersectie dintre cele doua drepte. Rezulta y = 2x - 4, y = 2x - 1,

Matematica. Evaluarea Na!ionala 2015 ~217


11111

imposibil. 34. x E (--00, -2]. 35. x E (--00, 1]. 36. x E {2, 3}. 37. 60°. 38. a= -1 , b =
1
E Oy
= 2. 39. f(-2) = -1. 40. f: JR~ JR, f(x) = 5x -2. 41. a E {l, 2}. 42. a= -- .
2 = OD
triun
Partea a II-a

1. b) a= 1; c) S = -2(1 + 2 + ... + 2011) + 2012 = -20 10 · 2012. 2. b) A(~,~}


Parte
2 3
c) Fie n EN; din f(n) = n+ EN, rezulta 6 I 2n + 3, deci 2 I 2n + 3, de unde 213,
6
fals. 3. b) Graficul functiei f intersecteaza axele de coordonate in A(3, 0) ~i B(O, 4); 1. (F

sYOAs = 6; c) d(O, AB)= OA·OB =g. 4. c) Fie M(x, y) E (AB), x, y E Z; atunci 10. x
AB 5 17. X
5
y = x - l , x E {2, 3, 4, 5, 6}. Rezulta x = 3 sau x = 5. Gasim punctele M 1(3, 7), 24.x
2

M2(5, 12). 5. b) A(-~, 0}B(0, ~); c) Ju . 6. c) Fie A(x, y) punctul cautat, deci 30. x

f(x) = y, x = 2'... Rezulta A(l, 4). 7. c) AB= 2.JD. 8. a) f(x) = 2x + 1; b) f(5) = 11, 36. x
4
deci C E Gr; c) Daca A', B', C' sunt proiectiile punctelor A, B, C pe Ox, atunci b) Fo
A'(l, 0), B'(3, 0) ~i C'(5, 0). Deoarece AA' II BB' II CC' ~i A'B' = B'C', rezulta ca X= 5
(AB)= (BC). 9. b) x E (--00, 4]; c) Din l2x - 51=Ix+21 rezulta ca 2x - 5 = x + 2 sau 42. X
2x- 5 = -(x + 2), de unde x = 7 sau x = 1. Rezulta A(7, 9) sau A(l, -3). 10. b) a= 6;
E {-
c) E = --4. 11. a) a= - 1; b) Graficul functiei intersecteaza axa Ox in A(2, 0) ~i axa
Oy in B(O, 1). Perimetrul triunghiului OAB este 3 +.JS . 12. c) A'(l, O); B'(2, O); 52. x

AA'= 2; BB'= 5, A'B' = 1 ~i dAA'B'B = '!_. 13. a) A ~i C; b) Graficul functiei f este y=4
2
format din punctele de coordonate (-2, -5); (0, -1); (1, 1); (3, 5); c) {-5, -1, 1, 5}. Parte
11
14. a) f(-2) = -2; b) a = 1; c) J2 . 15. a) a = J2, b = 2-J2 , media aritmetica este
egala cu 1; b)x E (--00, 1]; c) f(aJ2) = b implica J2(a+1)=2a+b, a, b E Q. 1. a)
J2 E Q, fals, deci a = -1 ~i atunci 2a + b = 0, deci b = 2.
1111 1
Daca a :/:. -1, rezulta
calcu
Rezulta ca M(-J2, 2). 16. a) Daca A(x, y) este punctul cautat, din f(x) = y ~i g(x) =
= y rezulta x = 2, y = 0, deci A(2, 0) E Ox; c) 15°. 17. a) Din f(x) = y ~i g(x) = y x =
2
x +
rezulta ~x+l=y
2
~i 2x+_!_=y, deci x = 1,
2
y=~;
2
b) Graficele functiilor ~i Oy 1 +a
deci
formeaza triunghiul ABC, unde A ( 1, %) ; B(O, 1); c( ~).
0, Daca AD J_ Oy, DE
reale

218~ Solu!ii
E Oy, atunci ~sc
= BC. AD =_!_ ; c) {0, 1, 2}. 18. b) Avem OA =OB= 4 ~i OC =
2 4
= OD = 2; c) In triunghiul ABD, AO ~i DC sunt inaltimi, deci C este ortocentrul
triunghiului. Rezulta ca BC J_ AD.

TEMA 7. Ecuafii. Sisteme de ecuafii. lnecuafii


Partea I

1. (F). 2. (F). 3. ~ . 4. 2. 5. a= 1, b = -2. 6. x = 6. 7. t = -1. 8. a= -1,6. 9. x = 12,55.


2
10. x = -2. 11. t = 2. 12. x = 3,3 . 13. x = -1,5 . 14. x = -9. 15. t = 5. 16. x = -8.
17. X = l. 18. X = 6J2. 19. X = -2. 20. Z = 2. 21. t = 5. 22. X E 0. 23. X = -6.
1
24.xE {-3,3}.25.aE {-2,2}.26.xE {-5,9}.27. x =-- .28.x=l.29.x =2.
2
1
30. x <:; {-3, 2}. 31. x E {-1, 3}. 32. x = - . 33. x E 0. 34. m = -4. 35. a= 2.
2

36. x
.
~ {2-, 3-, }__}.
12 3 12
37. a) Folosim teorema lui Pitagora. Numai x = -2 convine;

b) Folosim teorema lui Thales; x = 7; c) Este necesar ca x + 12 + 3x - 32 = 180, deci


X = 50. 38. XE {0, 1, 2, 3}. 39. XE {7, 8, 9, ... }. 40. XE {3, 4, 5, ... }. 41. XE (--00, --4).
42. XE {2, 3, .. . }. 43. XE {-15, -14, ... }. 44. XE {0, 1, 2}. 45. XE (-1, 3). 46. X E
E {-2, -1, 0, 1, 2}. 47. x = 3. 48. n = 2. 49. a E [5, oo). 50. x E {-1, 0, . .. }. 51. x = 2.
1
52. x = 10, y = 3. 53. x = -2, y = 3. 54. x = -6, y = -5. 55. x = 27, y = 25. 56. x = - '
3
y = 4. 57. x = -2, y = 3. 58. x = 4, y = l. 59. x = 1, y = 0. 60. m = --1, n = - 5.

Partea a II-a

1. a) 7(3x - 1) - 4(5x - 2) = 22; x = 21; b) x = -1; c) C.E. x :/:. 3_ ~ix:/:. _ _!_. Prin
3 3

calcul gasim solutia admisibila x = .!:...!. ; d) C.E. x :/:. ~ . Obtinem 2(2x - 3) = 10, deci
6 2
x = 4. 2. Inlocuind pe x cu 1 obtinem m - 2 = 0, deci m = 2. Rezolvand ecuatia
2
x + 2x - 3 = 0, gasim X] = 1 ~i X2 = -3. 3. Inlocuind, pe rand, pe x cu 1 ~i 2 obtinem:
1 +a+ b = 0 ~i 4 + 2a + b = 0, deci b = 2 ~i a= -3. 4. a) E(x) = 0 ¢:::> x2 + 3x + 2 = 0,
deci x 1 = -1 ~i x2 = -2; b) E(x) = m ¢:::> x2 + 3x + 2 -m = 0 (1). Ecuatia (1) are solutii

reale daca L1 2 0 ¢:::> 4m + 1 2 0 ¢:::> m E [- ~, oo) ; c) Cautam x E JR \ Q pentru care

Matematica. Evaluarea Na!ionala 2015 );>-219


3 x1 =
E(x) = 1 (spre exemplu). Atunci x 2 + 3x + 1 = 0, cu solutiile x 1 2 = -
,
±JS
2
. num

A~adar, pentru x=-


3
+JS avem ca E(x) = 1. 5. Utiliziind relatia lal + lbl = 0 ~
2
x+2y-5 = 0 {x = 1
~ a = 0 ~i b = 0, deducem ~ . 6. a) x = 3; b) y = -14; Part
{ 3x-y-1=0 y=2
c) inlocuim pe x cu 3 - 2t ~i pe y cu 5t - 4 obtiniind 5(3 - 2t) + 2(5t - 4) - 7 = 15 - 1. 10
- 8 - 7 - 1Ot + 1Ot = 0, deci perechea data este solutie; d) Impunem conditia ca =4c
3 - 2t E N ~i 5t - 4 E N ~i vedem ca doar t = 1 verifica cerinta. A~adar, o singura 11. 3
solutie are componentele numere naturale. 7. a) 3x - 2lx - 5 1~- 12 + 3x ~ Ix - 51::::; 18. m
:5:6~xE [-1, ll];b)6x+3-x:5:5x+7~5x+3:5:5x+7~xE IR.;c)x2 +4x+ viirf
+ 4 - x 2 - 3x > x + 4 ~ x + 4 > x + 4, deci x E 0; d) Tiniind cont ca x2 + 2x + 3 = = 11
30.
= (x + 1)2 + 2 > 0, inecuatia se reduce la 1 - 3x::::; 0 ~ x ~ .!. . 8. Daca a, a+ 1, a+ 2, 36.
3
a + 3, a + 4 sunt cele cinci numere consecutive, atunci a + a + 4 = 100, deci a = 48. 39. m
= CD
Numerele sunt: 48, 49, . . . , 52. 9. Fie n numarul cautat. Atunci 2n + ~ = 20, deci = 90
2
n = 8. 10. Fie z numarul zilelor. Putem scrie 320 - 15z = 2(180 - lOz) ~ 40 = 5z, = 20
deci z = 8. Dupa 8 zile se verifica cerinta. 11. Fie p pretul de fabricatie al produsului. 53.
24 = 14
Atunci p + p = 62, deci p = 50 lei. 12. Fie d distanta ce trebuia parcursa. Atunci
100
d Part
12 + - = d ~ d = 14 km. 13. (2 · n - 7): 5 = 11 ~ 2n - 7 = 55 ~ n = 31.
7
1. b
14. a) Viirsta Jui Ione! este de 35: 5 = 7 ani; b) Fie x numarul anilor. Atunci 35 + x =
= 2(7 + x), deci x = 21. 15. a) Viirsta mamei Adinei va fi 26 + 16 = 42 ani; b) Fie x 2. D
numarul anilor. Atunci 42 - x = 3(16 - x), deci x = 3 ani. 16. Fie s suma initiala a m(<
= 36
Andreei. Putem scrie ~s = ~
- 2, deci s = 20. A~adar, Andreea a avut la inceput
m(<
5 2
20 de lei ~i a cheltuit pe suvenir 8 lei. 17. Fie p procentul reprezentiind dobiinda. nale
MC
Atunci 6000 + l · 6000 = 6480, de unde p = 8%. 18. Enuntul se scrie astfel: ~i {T
100
2a + b = 43 ~i a= 3b + 4, iar numerele cautate sunt a= 19 ~i b = 5. 19. Daca f este Gus
R-A
numarul fetelor, iar b este numarul baietilor, atunci f + b = 27 ~i _.!.._ = i. A~adar, ANA
27 9
f = 18, iar b = 9. 20. Fie v - viirsta mamei ~i n - numarul vazelor. A vem v = 5 · n + 6 b) S
~iv= 7 · (n- 1) + 3, de unde n = 5, iar v = 31. Viirsta mamei este 31 de ani. 21. Din 8. S
(x + 5)2 +(2-x)2=25, obtinemx E {-2; - l} . 22. a) x 1 =O ~i x2 = l ; b)A= 1 +4a2 - 4a =
BM
= (2a - 1)2 ~ 0, pentru orice valoare reala a lui a. c) Rezolviind ecuatia, obtinem ca
<AB

220 .;( So I ul i i .
x 1 =a, x 2 = 1 - a. Avem ca x 1 + x 2 = 1 este numiir impar, iar x 1x 2 = a(l - a) este
numar par, deci x 1 + x 2 + x 1x 2 este intreg impar.

TEMA 8. Unghiuri. Triunghiuri. Patrulatere


Partea I

1. 10 cm. 2. 12 cm. 3. Daca C-A-B, atunci BC = 8 cm, iar daca A--C- B, atunci BC =
= 4 cm. 4. 5 cm. 5. AB= 4. 6. AB= 40 cm. 7. B-A--C. 8. 1. 9. 55°. 10. m(<O) = 80°.
11. 30°. 12. 90°. 13. 60°. 14. 60°. 15. m(<BAC) = 80°. 16. m(<CAD) = 40°. 17. F.
18. m(<MAN) = 50°. 19. x = 20° sau x = 40°, dupa cum unghiurile sunt opuse la
viirfsau nu. 20. x = 30°. 21. m(<C) = 40°. 22. -t:B. 23. m(-t:BAD) = 15°. 24. m(-t:BIC) =
= 110°. 25. m(<Q) = 67°. 26. Triunghi echilateral. 27. 40°. 28. 9 ABC = 30. 29. 15 cm.
30. 8 cm. 31. BC = 12 cm. 32. 9 = 60 cm. 33. 10,5 cm. 34. 22 cm. 35. 9 cm.
36. 150°. 37. 20°; 40°; 100°; 200°. 38. m(<C) = 50°; m(<B) = m(<D) = 130°.
39. m(dv1) = m(<P) = 100°; m(<N) = m(<Q) = 80°. 40. 9Rsrn = 12,8 cm. 41. AB=
= CD = 4 cm ~i AD = BC = 6 cm. 42. AC + BD = 40 cm. 43. Lgard = 288 m. 44. 9=
= 90 dm. 45. m(-t:ABC) = 150°. 46. 9 = 4,8 cm. 47. m(<SAT) = 30°. 48. AC =
= 20 cm. 49. 9 = 12.Ji. cm. 50. 25 mm. 51. 7 cm. 52. m(<B) = 70°; m(<D) = 130°.
53. 100°. 54. 40°; 140°; 140°. 55. 10 cm. 56. 12 cm. 57. 5 cm. 58. (A). 59. AB =
= 14 cm. 60. 9 = 46 cm.

Partea a II-a

1. b) m(-t:MBN) = [m(-t:ABD) + m(-t:DBC)] : 2 = 180° : 2 = 90°, deci MB 1- NB.


2. Daca m(<0 1) = x, atunci m(<0 2 ) = x + 10°, m(<0 3 ) = x + 20°, m(<04 ) = x + 30°,
m(<0 5) = x + 40°. Deoarece m(<0 1) + m(<0 2) + m(<0 3) + m(<0 4) + m(<0 5) =
= 360°, deducem ca x = 52°. A~adar, m(<0 1) = 52°, m(<0 2) = 62°, m(<0 3) = 72°,
m(<04) = 82°, iar m(-t:0 5) = 92°. 3. Se arata ca ABCD este paralelogram (diago-
nalele se injumatatesc) ~i astfel concluzia este adeviirata. 4. Fie {M} =AD n BC.
MCM = mCM (C.C.), deci AC= DC ~i -t:ACM = -t:DCM. 5. Fie {S} = PQ n AB
~i {T} =AC n PR. a) MSP = MSQ (C.C.), deci AP = AQ; b) AATP =MTR
Gustificati!), deci AP= AR; c) m(<QAR) = 2[m(<PAS) + m(-t:PAT)] = 180°, deci
R-A-Q sunt coliniare. 6. -t:NAD = -t:ADM (alt. int.) ~i <MAD = -t:ADN (alt. int.);
ANAD = ~D Gustificati!), deci [AM] = [AN]. 7. a) m(<B) = 30°, m(<C) = 60°;
b) Se arata ca [MC] = [BM] ; MN 1- BC, iar ABMN = ACMA (1.C.) Gustificati!).
8. Se obtine m(<l:B) = m(<l:C) = 30°. in ABAM, m(-t:A) = 90°, m(<B) = 30°, rezulta
BM = 2AM. in AAMC: AM = MC, deci MC = .!_. 9. -t:NMB = <MBC (alt. int.) ~i
BC 3
<ABM= <MBC, deci -t:NMB = <MBN; atunci AMBN este isoscel. 10. a) AM II N C,

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a l i o n a I a 2 0 1 5 );;>- 221
I ~~I -·
AB secanta, deci <BAM= </::A.NC (coresp.). Totodata </::BAM= </::MAC, de unde se
obtine cerinta; b) Se arata ca </::A.NC = 1'.ACN. 11. a) ~CAM = Af)AM (L.U.L.)
Gustificati!), deci <DMA = <CMA, adica DM J_ AB; b) in MCM, m( <M) = 90° ~i
Part
m(<CAM) = 30°, deci CM= AC = 5. 12. a) m(</::A) = 36°, m(<B) = 72°, m(<C) =
2
1. 0
= 72°; b) Se arata ca <BMC = </::BCM. 13. a) MN este linie mijlocie in MBD, deci
9. 24
MN II DB ~i BD = 2MN. Se arata ca MN II PQ ~i MN= PQ, deci MNPQ este
18. 3
paralelogram; b) ~Q = 2MN + 2NP = BD +AC= 40 cm. 14. a) ~DAN= ~BCM
25.
(L.U.L.) Gustificati!), deci [DN] = [BM]; b) NB II DM ~i NB = DM, deci BNDM
este paralelogram, adica BD ~i MN au acela~i mijloc 0, ceea ce incheie demonstratia 32. 4
atat pentru punctul b), cat ~i pentru punctul c). 15. a) PQ este linie mijlocie in
38. 5
MBD, deci PQ = BD . Analog se va obtine ca PN = MN = QM = PQ, deci MNPQ
2 46. 4
este romb; b) 07trnrQ = 4 · QP = 4 · BD = 104 cm. 16. a) DC II MB ~i DC= MB,
2 52. 1
deci BCDM este paralelogram, adica DM = BC. in MDM, AD = DM = 12 ~i
m( <DAM) = 60° conduc la concluzia ca MDM este echilateral, deci .9hAM = 36 cm;
b) Deoarece 12 =AM= MB, rezulta ca 9lAsco = 60 cm; c) in ~CDA: AD= DC ~i
Part
m(</::ADC) = 120°, deci m(<DAC) = 30°. Deoarece m(<DAB) = 60° ~i m(<DAC) =
= 30°, rezulta ca [AC este bisectoarea <DAB; d) Tinand cont ca m(<CBA) = 60° ~i 1. a)
m(<CAB) = 30°, vom obtine ca m(</::ACB) = 90°, deci AC J_ BC. 17. a) in ~DRS:
- ~
m(<DRS) = 67°30' ~i m(<RDS) = 45°, deci m(<DSR) = 67°30', adica ~RDS este
- M
isoscel; b) Se arata ca ~CDS = MDS (L.U.L.) Gustificati!), deci SC = AS ;
c) Deoarece MSB este isoscel Gustificati!), rezulta ca SB= AB= AD. A~adar, BD = 3. a
= BS + SD = DA + DR. 18. a) ~Q este dreptunghic isoscel; b) QP II AB ~i AQ =
=PB Gustificati!), deci ABPQ este trapez isoscel. Deoarece ~QCB este dreptunghic => ~
isoscel, obtinem ca m(<BQC) = 45°. Atunci m(<BQR) = 180° - 90° = 90°, adica
c) A
RQ J_ QB (1). in MDP: RQ linie mijlocie, deci RQ II AP (2). Din relatiile (1) ~i (2) 5. a)
deducem ca AP J_ BQ, adica trapezul isoscel este ortodiagonal. 19. Considerand
AB
mijloacele laturilor triunghiului initial, prin unirea lor se imparte suprafata initiala in
patru suprafete triunghiulare echilaterale cu latura de 10 m. Fi ind patru suprafete ABC
triunghiulare ~i cinci copacei, cu siguranta, conform principiului cutiei, doi copacei
vor fi in acela~i triunghi, deci cerinta este verificata. 20. Daca prin indoire paqile se
suprapun perfect, atunci figura are o axa de simetrie, deci este triunghi isoscel. => -
Distingem doua cazuri: a) AB= AC= 3 dm ~i BC= 7 dm. Acest caz este imposibil,
deoarece nu este verificata cerinta AB + AC > BC; b) BC = AC = 7 dm ~i AB = 3 dm. DC
Acest caz este convenabil, deci AC = 7 dm. 21. a) Fie {R} =NS n AB. Atunci
= 2
&RN = MRS Gustificati!), deci PN = PS ~i <NPR = <SPR. Deoarece <MPQ = </::BPS ~i
Q-P-B, rezulta ca ~i M-P-S; b) Se arata cu u~urinta ca QN = QS Gustificati!). in = DC
~QS, conform inegalitatii triunghiulare, QM+ QS >MS, deci MQ + QN > MP+ PN.

II 222 4" t
So I u i i

TEMA 9. Asemanare. RelaJii metrice
Partea I
1. 0,25. 2. 15 dm. 3. 15 m. 4. 48 km. 5. 12 cm. 6. 1 : 125 000. 7. 5. 8. 20 cm.
9. 24 cm. 10. 2. 11. 7 cm. 12. 8 dm. 13. 10 cm. 14. 15 m. 15. 64 m2 • 16. 85°. 17. 48 m.
18. 36 cm2 • 19. 10 cm. 20. 9 cm. 21. 26 cm. 22. 15 cm. 23. 6.J2 cm. 24. 2.J2 cm.
25. 5.fj cm. 26. 4.fj m. 27. 6.fi cm. 28. 18 dm. 29. 4 cm. 30. 10 m. 31. 4 m.
32. 48 m. 33. 4om cm. 34. 15 cm. 35. 10(1+.fi) cm. 36. 2m cm. 37. 5 cm.

38. 5 m. 39. 8.J2 cm. 40. 4 cm. 41. 6.fi dm. 42. 5 cm. 43. 90°. 44. 30°. 45. 45°.
. 5 12
46. 4,8 cm. 47. 12 cm. 48. 30 cm. 49. 2,4 cm. 50. 7 cm. 51. smB = l3; cosB = 13·
. 2 3
52. 10 cm. 53. -. 54. 2.J2. 55. 30 cm. 56. 60°. 57. 72 cm. 58. - . 59. 68 cm. 60. 0.
3 4

Partea a II-a

AD AE 1
1. a) 34 cm; b) -=- = - , <DAE= <CAB= 90° =>MED- ~C; c) ~D-
AC AB 3
- ~C => </::A.ED =<ABC. 2. a) <DAE = <CAB, </::A.ED = <ABC = 90° => ~E -
- MCB; b) DE= 1,2 km; c) 0,4 km (DE+ EC= 4,6 km, DB + BC = 5 km).
3. a) 4 m; b) 8(2+.Ji)m; c) 3. 4. a) </::A.FE = <BFC, <EAF = <CBF = 90° =>
AEAF lAF AB
=> ~E - ~Fe · b) ~E - ~FC => - = - => - = - =>AF = - = 8 dm·
' BC BF 2 BF 3 '
c) AE =AF, </::A= 90° => <AFE = </::BFC = 45° => <EFC = 90°; EF + FC = 24.Ji cm.
5. a) OBC este triunghi echilateral, <lei BC = OC = 12 dam; AB 2 = AC 2 - BC 2, deci
AB= 12.fj dam; b) FC = 6J7 dam; c) E este centrul de greutate al triunghiului
2
ABC; BE= - OB= 8 dam. 6. a) a) 8 cm; b) 9,6 cm; c) MEF - MCD =>
3
EF AE EF 8-EF
=> - = -<=>- = --<=> EF = 3 cm. 7. a) 25 m; b) 12 m; c) BD = 9 m,
DC AC 6 10
DC = 16 m. 8. a) AE = 8 dam, BE= 2 dam, 9AoE = 4(3+"'5) dam, ~cE =
= 2(3+.JS) dam; b) AM+ MN + NB= 5 + 3.JS 2 2
dam; c) DE + EC = 100 =

= DC 2 => m(<DEC) = 90°. 9. a) tgAED = AD= Ji=> <AED = 60°; b) x2 - 8x + 25;


DE

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 O1 5 ~ 223
1 ~1 1 2 2 2
c) AE = EM + MA ¢:::} 36 + x 2 = (x2 - 8x + 25) + 25 ¢:::} x = 1,75. 10. a) m(<ACD)
= 90° - m(<CAD) = 30°, m(<ABD) = m(<ABC) = 90° - m(<ACB) = 60°; b) AD=
deci

= 150.fj m; c) BC = 600 m. 11. a) L - 4 k, l = 3 k; L 2 + 12 = 100 2; k = 20, deci vom


L = 80 m, l = 60 m; b) 70; c) 840 m. 12. a) 9ABM = 9 + Jfi; 2
b) 8 cm ; c) 3,2 cm. gz J3
13. a) DE = 3.fj cm, AE = 3 cm; b) BD = 2.JU cm; c) AC = 2.[37 cm. 14. a) BD = 4

= 6 cm; b) 3.fj cm; c) AC = 6J3<12. 15. a) MP = lOOM m, MN = NP = + d(M


2 2 2
= loo.JS m; b) MP = MN + NP ; c) 40 000 lei. 16. a) 105°; b) AB = 30J2 < 30 ·
Din £
· 1,5 = 45; c) AC + BD = 30(3 + J3) cm. 17. a) Fie EE' J_ AD, FF' J_ AD, E', b) dA
F' E (AD), EE'F'F este dreptunghi, E'A = 0,5 m, cos <t:EAE' = AE' : AE = 1 : 2 => ABC
<EAE' =<DAE = 60°; b) 0,5 m; c) J3 m. 18. a) Fie CE J_ AB, E E (AB). Cum
= 90
AE =DC = EB = 6 cm, rezulta ca triunghiul ACB este isoscel, deci m( <ABC) = 45°;
b) 6 ( 4 +Ji) cm; c) 12J2 cm. 19. a) m( <DAC) = 45° => m( <CAB) = 45° = = 14
rv1
= m(<CBA) => m(<ACB) = 90°; b) AD = 3 m; c) 13,5 m2 . 20. a) 2J202 m; b) 40 cl; <-»As
c)4,8 m.
5. a)

+ DC
TEMA 10. Arii
Partea I tabla

2
1. dMsc = 120 cm . 2. MQ = 10 cm. 3. BQ = 4,8 cm. 4. dMsc = 12.fj cm2 • fi eg
2
5. s1,..sTu = 84. 6. s(..MNP = 60 cm • 7. BC = 10. 8. dMsc = 48. 9. dMBM = 32 cm2 •
2 b) sti
10. dAf'QS = 63. 11. s(..RST = 24 dm . 12. d.<iMAB = 18 cm2 • 13. dscMN = 75 m2 .
atunc
14. dRsT = 162 cm. 2
15. dAsc = 64 cm. 2
16. d(P, AB) = -4 . 17. 18 cm. 2
= 90
3
18. 16 cm . 19. 24 cm • 20. 60 cm2 . 21. 36J3 cm2 • 22. 3.fj cm2 . 23. 4.fj. 24. 8 cm.
2 2
plica
2 2
25. 3 cm • 26. 100 cm • 27. 18 cm2 • 28. 4 ori. 29. 108 cm2 . 30. 27. 31. 8. 32. 120 cm2 •
2 2
33. 60 dm • 34. 48 cm • 35. 24 cm2 • 36. 40 cm2 • 37. L = 24 cm. 38. 150.fj cm2 • = 30
39. 96 cm
2
• 40. 72 cm
2
• 41. 128-Ji cm2 . 42. 6J3 cm. 43. 240 cm2 . 44. 14 cm.
(2
2
45. 48J3. 46. 70J3 cm • 47. 42. 48. 5 cm. 49. 20 cm2 . 50. 20 cm2 • 51. 196 cm2 • =

Partea a II-a lung


se vo
1. a) Daca AD J_ BC, atunci se obtine cu u~urinta ca AD = 200 cm. Astfel, dMsc = dista
9·5
= BC . AD = 3 m ; b) Daca• m este supra f:ata 1mtia
2 . l, atunc1. -90 · m = 3,
. . . i·a de matena
2 100 inve
18 =

11
l.i
224 <.{ So I u ti i
30
deci m = = .!Q. = 3,(3) m2 • 2. dAsc = dMAB + dMAc + dMBC· Exprimiind ariile,
9 3
vom avea:
gz J3 = £. d(M, AB) + £. d(M, AC) + £. d(M, BC) ' deci d(M, AB) + d(M, AC) +
4 2 2 2

+ d(M, BC)= g.fj = 5.fj =constant. 3. a) Fie dreptunghiul ABCD fata de masa.
2
Din £\ABC, m( <ABC) = 90°, se obtine, conform teoremei lui Pitagora, ca BC = 50 cm;
b) dAscD = 1,2 · 0,5 = 0,6 m 2. 4. a) Giindim fereastra ca aviind forma rombului
ABCD cu AB = 75 cm ~i BD = 42 cm, iar AC n BD = {O}. Din MOB, m(<O) =

= 90 0 , ob tmem
. ca• AO = 72 cm, dec1. AC = 144 cm; <-»Asco
rvl
= AC·BD = -
144·42
-- =
2 2
2
= 144 · 21 = 3024 cm ; b) Urmarim sa aflam sin(<BAD). Pentru aceasta exprimam
rv1
<-»Aso m doua• mo dun:. 1512 = AB·AD·sin(<BAD) , dec1. sm
, . (<BAD) = -336 .
. 2 625
5. a) Daca CM J_ AB, atunci din Af3MC obtinem ca MB = 4 m. Astfel, AB = 2MB +
(AB+CD)·CM .
+ DC = 16 m; b) dABCD = = 48 m2 ; c) Daca t este cantltatea de
2
90
tabla achizitionata, atunci · t = 48, de unde obtinem cat= 53,(3) m2. Pretul va
100
. . 1920 -2 ·240
fi egal cu 53,(3) · 5,4 = 288 euro. 6. a) Lung1mea holulm = = 720 cm;
2
b) sti'., 0 1 = L · £ = 17,28 m2 ; c) ~laca = 0, 16 m 2 • Daca n - numarul placilor folosite,
atunci n · 0,16 = 17,28, de uncle obtinem can= 108. 7. a) Din MNM, m(<N) =
= 90°, obtinem, conform teoremei lui Pitagora, ca MN = 8. in MBC: MN II BC im-

plica, conform T.F.A., ca MMN ~ MCB, deci AM = AN = MN. A~adar, AC =


AC AB BC
. AN·MN (BC+MN)·BN
= 30 cm, 1ar AB = 18 m; b) dAMN = _ = 24 m2; c) sfsNMC = =
2
(24+8)·12 - - rx/
= = 192 m2 • Observam ca~ = 8. 8. a) 0,04 ha = 400 m2 • Daca £-
2 ~MN
lungimea laturii patratului, atunci £2 = 400, adica £ = 20 m; b) Respectiind enuntul,
se vor planta exact 5 riinduri de pomi, lasiind fata de fiecare dintre laturile opuse o
distanta de 2 m; c) Pe fiecare rand se vor planta ciite 9 pomi, deci pe teren se vor afla
9 · 5 = 45 pomi. 9. a) Sperete = 3,5 · 2,4 = 8,4 m2 ; b) Pentru aplicarea vopselei albe se
investesc 15 · 8,4 = 126 lei; c) Pentru aplicarea vopselei colorate se investesc 8,4 ·
18 = 151,2 lei. Suma totala investita este 277,2 lei. 10. a) Fie MS II BC, SE [DC].

M a t e m a t i c a. Ev a I u a re a N a t i o n a I a 2 O1 5 ~ 225
1
I..
Deoarece MB II CS ~i MS II BC, rezultii ca BMSC este paralelogram, deci MS = BC
= 6. Insa din dMAD; m(~) = 90°, rezulta, conform teoremei lui Pitagora, ca MD =
10, deci S = D, adic~ MB = DC. Observa/ie: Se putea construi CP .l AB, BP = 6 =
AM, deci MB = pC,; b) dMBNC =
'· ·I:;,
(MB+~C)·MN = ( 6 + ~x) · 8 = 8(3 + x); c)
+ -

=2

= 20
1
2

I Impunem conditia ~~ .dMscN = dAMND ¢::> 8(3 + x) = 8 · 6, deci x = 3 m.


I

,I TEMA 11. Cercul


Partea I Par

1. d = 14 cm.. 2;. ~(UBC) = 90°. 3. A0 1B02 este romb. 4. m(~OB) = 60°, 2. A


m(~OC) = 120°. 5.' 2 cm. 6. 8 cm. 7. 0°. 8. m(<l3AC) = 70°, m(~BC) = 50°, A'B
m(~CB) = 60°. 9. 6J3 cm. 10. 60°, 300°. 11. r = 3 cm. 12. d(O, AB)= 4 cm, 16.
AB = 8 cm. 13. 6.J3 cm. 14. 165°. 15. m(-t:BAC) = 70°. 16. m(~OD) = 80°, 24.
m(~CD) = 40°. 17. 81t cm. 18. 811t cm2 • 19. r = 4 cm. 20. d = 16 cm. 21. 241t cm •
2

22. 5n cm. 23. m(;¢0B) = 72°. 24. R = 2 m, a = .J2 m. 25. R = 2.Jj cm, 29.
a = J3 cm. 26. 9·Jicrri. 27. 91t cm 6n cm. 28. 48n cm 8n.,/3 cm. 29. 256 m
2 2 2
, , •
37.
30. 41tdm2 • . ':''

Partea a II-a 44.


11 ~

1. a) £(AB)= 31t cm; b) m(~MB) = 135°; c) Deoarece MCOD este dreptunghi,


Par
rezulta ca CD = OM= r = 6 cm. 2. a) Notam cu T punctul in care cele doua cercuri
IW1 sunt tangente. Evident, r 1 + r2 = DT: 2 + TC : 2 = DC: 2 = AB: 2 (ABCD este
1. a
0 E. = 12 cm ; c) Deoarece AB· BC= dAsco = 48 ~i AB = 3BC,
dreptunghi); b) :.%Ji;.:.'l 2
~" AD
rezulta ca BC= 4 :;·r 2, deci aria sectorului (mic) C0 2 E este 4n cm2 . 3. a) 75°, 90°; sunt

cm; c) 11 ~fu. 4. a) m(~CD) = 90°; b) AM = 8 cm, AD = AC =


2
12 25 rezu
b) cm
1t AM 2
Atu
11111 (aplicand teorema eatetei in triunghiul dreptunghic ACD, obtinem AC 2 =AM · AD);
AD 25 · 2 rezu
c) R = - = - =·6,25 cm. 5. a) 4 m; b) 800 + 1441t (m ); c) 74 secunde. 6. a) 60°;
2 ,4 . . ¢::>
b) 6 cm; c) Dreptei'6'AB' ~i CD sunt paralele deoarece m(illCA) = m(<CAB) = 30°. .l (A
7. a) 16nm2; b) 1~(~-1t) m 2
c) 16 m2• 8. a) lOOOO ""3185rotatii; b) 10000 · 407tcm""
1t
;
LlM
perp
""12,56 km; c) 2 rotatii. 9. a) Unghiul <C este drept, fiind inscris intr-un semicerc. con

cun
2
. .. AC·BC 1 AC
Obtmem BC= 8 cm; b) dABC = _
2
= 24 cm; c) Mh~urata = 21t· ( )
+ 2
succ
~;.-

226 4: S o I u ti i
1 BC 2 1 ( AB )2 1t 2 2 2
+ - 1t· (- --1t· - + dABC = -(AC + BC - AB ) + dABC =dABC =
2 2 ) 2 2 8
= 24 cm2 • 10. a) m(~CD) = m(<l3CD) - m(<l3CA) = 120° - 30° = 90°; b) AD =
1
= 20cm; c) - .
3

TEMA 12. lncidenfa, paralelism


~i perpendicularitate in spafiu

Partea I

2. A, B, C ~i A'. 3. Fals. 4. Adevarat. 5. 3. 6. {D}. 7. AB ~i A'C. 8. Adevarat. 9. AB,


A'B', C'D'. 10. Adevarat. 11. dreapta CD. 12. dreapta AC. 13. {A}. 14. Adevarat.
16. 2. 17~ 12. 18. 90°. 19. 45°. 20. 90°. 21. 90°. 22. J2. 23. AD, BC, B'C'.
24. (ABB') ~i (CDD'). 25. Adevarat. 26. 4 J3 cm. 27. 4 cm. 28. 4 .J2 cm.

29. 2.J6 cm. 30. 4 cm. 31. 2.J2 cm. 32. 0. 33. 4 cm. 34. 45°. 35. J3 . 36. 45°.
3
37. Adevarat. 39. 36 cm. 40. Adevarat. 41. 2 J3 cm. 42. 3 .J3 cm. 43. 2 .J6 cm.
44. .J6. 46. 90°. 47. 45°. 48. 2 .J3 cm. 49. 2 J2 cm. 50. .J6 .
3 3

Partea a II-a

1. a) Deoarece BC II AD, iar AD c (MAD), rezulta ca BC II (MAD); b) AD .l MA ~i


AD .l AB, deci AD .l (MAB); c) Deoarece AB .l AD, AB .l MA, iar MA ~i AD
sunt concurente, rezulta ca AB .l (MAD). Cum AB .l (MAD) ~i MD c (MAD),
rezulta ca AB .l MD, adica m(<(AB, MD)) = 90°. 2. a) Fie P mijlocul laturii AC.

Atunci BP = h =
2
.e.J3 = 6J3,
iar BG =
3
~·BP =
4.Jj . Deoarece MB .l (ABC),

rezulta ca MB .l BG, deci, conform teoremei lui Pitagora, MG 2 = MB 2 + BG2 ¢::>


¢::> MG = 2.J21 ; b) Utilizam teorema celor trei perpendiculare. Relatiile MB .l

.l (ABC), AC c (ABC), BP .l AC conduc la MP .l AC, deci d(M, AC) = MP. Din


LlMBP, m(<B) = 90°, obtinem ca MP= 12 cm; c) Utilizam R2 a teoremei celor trei
perpendiculare. Fie BT .l MP. Deoarece BT .l MP, MP .l AC ~i PB .l AC, rezulta,
conform R 2, BT .l (MAC), deci d(B, (MAC)) = BT. In M1BP, m(<B) = 90°,

cunoa~tem ca BT este inaltime, deci BT = MB· BP = 3.Jj cm. 3. a) Utilizand


MP
succesiv teorema lui Pitagora, obtinem ca ABCD este echilateral cu latura de 6.J2 ,

M a t e m a t i c a. E v a I u a r e a N a t i o n a I a 2 0 1 5 ~ 227
-----
deci 0%co = 18J2; b) Deoarece AB J_ AD ~i AB J_ AC, rezulta ca AB J_ (DAC). AO
Din relatiile AB J_ (DAC) ~i AB c (BAD) rezulta ca (BAD) J_ (DAC); c) Fie M AC
mijlocul laturii BC. Deoarece MBC este dreptunghic isoscel, rezulta ca AM J_ BC. obti
Deoarece ADBC este echilateral, rezulta ca DM J_ BC. Atunci (BDC) n (ABC)= J_ V
= BC, AM J_ BC, DM J_ BC, deci <((DBC), (ABC)) = -t:DMA. in mAM, m(ffi) =
d(O
= 90°, sin(</::DMA) = DA = J6. 4. a) AD II BC, deci <(MC, AD) = <(MC, BC) =
DM 3 J_V
= -t:MCB. Deoarece AMBC este dreptunghic isoscel, deducem ca m( -t:BCM) = 45°; ded
1111 b) Deoarece MB II NA ~i NA c (NAD), rezulta ca MB II (NAD) (1). Deoarece BC II
II AD ~i AD c (NAD), rezulta ca BC II (NAD) (2). Din relatiile (1) ~i (2) obtinem ca <((
(NAD) II (MBC); c) Tinand cont ca MN II DC ~i [MN] = [DC], obtinem ca MNDC
este paralelogram, deci MD ~i NC vor fi concurente ~i coplanare. 5. a) Deoarece
[AB] = [BC], <ABM= -t:CBM, iar MB este latura comuna, va rezulta ca ~BA =
= ~BC, deci [MA] = [MC]; b) in AVBD, OM va fi linie mijlocie, deci OM II VD.
Deoarece OM II VD ~i VD c (VAD), rezulta ca OM II (VAD); c) OM II VD ~i VD c
c (VDC), deci OM II (VDC) (1); OR II DC ~i DC c (VDC), deci OR II (VDC) (2). Par
Din relatiile (1) ~i (2) putem conchide ca (ROM) II (VCD); d) Deoarece OB J_ AC ~i
OB J_ VO, rezulta ca OB J_ (VAC), adtfel ca prcvAc) VB =VO, iar <(VB, (VAC)) = 1. 4
II B
= -t:BVO. In AVOB, m(-t:VOB) = 90°, vom obtine ca tg(<BVO) = OB= J6.
VO 3 17.
6. a) in MBC 1: 0 10 2 este linie mijlocie, deci 0 10 2 II AB . Deoarece 0 10 2 II AB ~i
AB c (ABC), va rezulta ca 0102 II (ABC); b) 0 102 II AB, astfel ca <(0 102, BC)= 23.
= <(AB, BC) = </::ABC. Tinand cont ca AABC este triunghi echilateral, vom obtine
ca m(</::ABC) = 60°; c) Fie P mijlocul laturii BC. Deoarece MBC este echilateral, 31.
rezulta ca AP J_ BC. Deoarece AA 1 J_ (ABC), BC c (ABC) ~i AP J_ BC, rezulta,
conform T3_l_, ca A 1P J_ BC. Din relatiile (A 1BC) n (ABC) =BC, A 1P _l_ BC ~i AC
AP J_ BC deducem ca <((ABC), (A 1BC)) = </::APA 1• in M 1AP, m(ffi) = 90°, 41.
AA 2J6
tg(ffi 1PA) = - 1 = - . 7. a) MD II ND, astfel ca <(AN, MD) = </::ANC.
v
dec
AP 3
Deoarece MNC este echilateral (justificati!), obtinem ca m(</::ANC) = 60°; b) MP II Pa
II AC ~i AC c (NAC), deci MP II (NAC); c) Fie G centrul de greutate al triunghiului
echilateral ANC. Deoarece BN = BC = BA, iar MNC este echilateral avand centrul 1.
G, vom obtine ca BG J_ (ANC) (1). Deoarece AQ = QN = QC, iar AANC este echila- lat
teral avand centrul G, vom obtine ca QG J_ (ANC) (2). Din relatiile (1) ~i (2), tinand b)
cont de unicitatea perpendicularei pe un plan mtr-un punct, deducem ca BQ J_ (ANC); 3.
d) (BMQ) n (MNQ) = MQ, BM J_ MQ ~i NM J_ MQ, deci <((BMQ), (MNQ)) =
= -t:BMN. Tinand cont ca ABNM este dreptunghic isoscel, deducem ca m( -t:BMN) = rv
,)<)
= 45°. 8. a) Fie VO J_ (ABC). Deoarece VA= VB= VC, deducem ca 0 este centrul
cercului circumscris triunghiului echilateral ABC. Utilizand teorema lui Pitagora in (A
c)
AVOA, m(<O) = 90°, obtinem ca AO= 6.fi cm. in triunghiul echilateral ABC cu

228 ~ S o I u ti i
··1
---
AO = 6.fi, obtinem ca AB = AO.Ji = 18 cm; b) Fie R mijlocul laturii AC. Atunci
AC J_ BR ~i AC J_ VR, deci AC J_ (VBR). Din AC _l_ (VBR) ~i VB c (VBR)
obtinem ca AC J_ VB; c) Fie M mijlocul laturii BC ~i OS J_ VM. Din relatiile OS J_
J_ VM, VM J_ BC, BC J_ OM vom obtine, conform R 2, ca OS J_ (VBC), deci

6
d(O, (VBC)) =OS. in AVOM, m( <0) = 90°, OS = VO. OM = J21 ;
d) Fie MT J_
VM 7
J_ VA. Deoarece BM J_ (VAM) (justificati!), VA c (YAM) ~i MT J_ VA vom
deduce ca BT J_ VA. A~adar (VAB) n (VAM) = VA, BT _l_ VA ~i MT _l_ VA, deci
, BM 9 2.fi
<((VAB),(VAM)) = -t:BTM.InATMB,m(<M)=90°,tg<T= - = r::; = - .
TM 9-v3 3
2

TEMA 13. Poliedre


Partea I
2
1. 4. 2. 9. 3. 13 cm. 4. 3.fj cm. 5. 56 cm. 6. 6 cm . 7. 60°. 8. 90°. 9. AD II BC II
2
II B'C'. 10. 90°. 11. 1 cm3 • 12. 45°. 13. 144 cm . 14. 27 cm3 . 15. 10 £. 16. 5 cm.
2
17. 360.fi cm3• 18. 12 cm. 19. 8(6+.f3)cm2. 20. 6. 21. 3.f3cm . 22. J6cm.
3 3
23. 6 cm. 24. 3 cm. 25. 5 cm. 26. 4 cm. 27 . .!.. . 28. 60°. 29. 36 cm . 30. 72 cm •
3
/,; 12 3 2 .
31. -v j cm. 32. - cm. 33. - . 34. 13 cm. 35. 9 cm . 36. 12 cm. 37. AC J_ BD ~1
5 2
2 3
AC J_ VO implica AC J_ (VBD), deci AC J_ VB. 38 . .f3 cm . 39. 98 cm . 40. 8 cm.
2
41. 160 cm2. 42. 5 cm. 43. 6 cm. 44. 132 cm2. 45. 18J6 cm . 46. 1/= 76 dm = 76 £,
3

deci nu mcap in vas 80 £ de apa.

Partea a II-a
1. b) 120 cm2; c) d = .J97; din 9,8 2 < d2 < 9,9 2, rezulta concluzia. 2. a) Fie a, b, c
2 8 4
laturile prismei; din ab= 12, ac = 36, be= 48 rezulta (abc) = 2 · 3 , deci abc = 144;
2
b) s'i; = 2(ab + ac +be)= 192 cm ; c) Avem a= 3, b = 4, c = 12 ~i d = 13.
3. a) 8 cm3 ; b) ~·o·c· =2(J6+J2)cm; c) <(A'BD), (C'BD)) = ffi'OC'. Din

rv7
,)<)<A'oc· = A'O·C'O·sin(<A'OC) , rezu lta ca sin(vA'OC')
v v •
'1-1""\.
2J2
= - - . 4 . a) m< ((A'BC) ,
2 3
(ABC))= m(-t::A'BA) = 45°; b) dreapta BC este in planul (A'BC) ~i BC J_ (ABA');
c) 2 cm. 5. Sunt 27 cuburi: 8 au trei fete ro~ii, 12 au cate doua fete ro~ii; 6 au o

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 O1 5 );;> 229
singura fata ro~ie ~i unul singur nu are nicio fata ro~ie. 6. a) 90 m 3 ; b) 32 de h-
--
ciiramizi; c) aria de vopsit este egala cu 147,2 m2, deci folosim 7,36 kg. 7. a) 60000 £; h
b) 1,2 m; c) 4 ore ~i 10 minute. 8. a) 2 dm; b) cubul mare are latura de 6 dm; folosim c) 4
27 de cubulete; c) volumul corpului este 152 dm3, iar aria de 216 dm2 • 9. a) 135000 £; 23.
4 ega
b) 9000 £; c) 15 zile. 10. a) /6 cm3 ; b) J42 cm; c) 60°. 11. a) aria bazei = folo
11 ~I 3 7

= -
t2 J3- r:; - r:; 2 .J39 r:;
= 9v3; rezulta f = 6 cm; b) 3v3 cm3 ; c) - - . 12. a) 4(3 + v3) cm2 ;
4 13
111
b) deoarece AS ..L. SB ~i AS ..L. SC, rezulta AS ..L. (SBC); c) Din triunghiul drept-
Par
unghic SDE, -t::S = 90°, gasim DE= /6 cm ~i cos(<SDE) = J3.
3
13. a) Volumul
1. 2
3 5. V
este a J2, iar aria totala a 2 J3; b) DM =MB= MC= aJ2, deci DM2 + BM2 =
. 12 2 6. 2
= BD2 . Rezulta DM ..L. MB. La fel obtinem ca DM ..L. MC; c) Unghiul dintre AB ~i
11.
(BCD) este unghiul <ABO ~i sin(<ABO) = /6, iar unghiul dintre (ABC) ~i (BCD)
3 17.
este <APO, P mijlocul lui BC ~i cos( <APO) = .!. . 14.
a) 2J3 cm; b) Deoarece
Par
3
SC ..L. OM ~i SC ..L. BD, rezulta SC ..L. (BDM); c) <((SBC), (SCD)) = -t::BMD.
1. a
Triunghiul BMD este isoscel ~i MO ..L. BD. Rezulta ca tg(<OMB) =J3, deci
2. a
. ~ 1~3 ~
m(<OMB) = 60° ~1 m(<BMD) = 120°. 15. a) a; b) - ; c) - -. 16. a) a 2 v5; 12\
3 81
a3 • 100 · a/6 aJ3 . 3a .
b) p% ·a3 = - , rezulta p = - ; c) AO'=--;O'M = - - ~1 AM = - . Dm c) 6
3 3 2 2 2
AM2 = A0' 2 + O'M2 rezulta ca m(<AO'M) = 90°. 17. a) Yoon =
= %1raectru mare - 4 · %1raectru mic· Cum volumul tetraedrului regulat de latura a este egal <4
3
cu a J2 , obtinem 7;0 ,P = 135J2 cm3 ; b) Aria corpului (C) = 4 · aria hexagon + < 1
12
+ 4 · arie triunghi echilateral mic; aria hexagon = arie triunghi echilateral mare - ina
4
·-
- 3 · arie triunghi echilateral mic = l l 7J3 cm2 . Astfel, arie corp (C) = 126J3 cm2;
4
E'G' VO' lJ2
c) v = 12; f= 8; m = 18. 18. a) Din AVE'G' ~ AVAC, - - = - , deci r::: =
AC VO 12-v2
_ 6- 1 _ . r;:; 2. 'l;ub _ 2 1 1
- - , de unde f - 4, b) 144-v2 cm, c) - - - - < - :::::> 'Ycub < - 1J;iram1da·
6 P;;°iramidii 9 4 4
19. b) 120 cm2 ; c) Daca h este inaltimea piramidei din care provine trunchiul, avem

230 4' S o I u t i i
l
h- 3 2 " 15 3 . r:; 3
- - = - . Rezultii ca h = - cm; 20. b) 20 cm; c) 5616 cm; 21. b) '//= 189-v3 cm;
h 10 4 '
c) 4 cm; 22. b) f = 4 cm, apotema trunchiului are 10 cm, di= 480 cm ; c)
2
nJ2 cm
2
;
3
23. a) 'f];iesa = 'Ytrunchi - 'f];iramida = 384 cm ; b) m = p · '//= 480 g;;c) Aria piesei este
2
egala cu aria bazei mari + aria laterala trunchi + aria lateraliilpfrainida = 576 cm ;
folosim 144 g vopsea;

TEMA 14. Corpuri rotunde


Partea I

1. 20Ort cm3 . 2. 24rt cm2 . 3. R = 3 cm, G = 5 cm, V = 45rt. cm'· -' 3 cm. 4. 16rt cm3 .
5. V = 12rt dm3 = 12rt f < 12. 3,15 f < 38 £, prin urmare nu 1neap38 f de apa in vas.
6. 2000 cm3 . 7. 96rt cm3 • 8. 432rt cm3 . 9. 16rt cm3 • 10. R = J3 cm, h_:= 3 cm, V = 3rt cm
3

11. -2+J2 ' 3


- . 12. 3 cm. 13. 4 cm. 14. 24 cm. 15. 224rt cm 2
. 16. 140rt cm.
2
17. 252rt cm3 • 18. 5 cm. 19. 288rt cm3 • 20. 5 cm.

Partea a II-a - · ~ ,;'

1. a) 4320rt cm3 ; b) 20%; c) lungimea maxima a tijei este '11476 cm < 40 cm.
2. a) Latura patratului este egala cu 12 cm; b) 432rt cm3 ; c) lungiinea diagonalei este
~
12\/rt- + l cm> 12rt cm> 36 cm. 3. b) 15rt cm;2 •
c) Dm <AVB= -24 . 4. b) 96rt cm; 3

25
8 rc.Jl5 3 . ·.
. 6. b) - - cm; c) Ae = 4rt c~ , tlar 3..< rt< 3,2 :::::> 12
2
c) 6 cm. 5. b) 12 cm; c)
27 3
865rcJ3 3 2
3
< 4rt < 12,8 < 13. 7. b) 52rt cm; c) 15 cm. 8. a) 60°; b) cm; c) de=150rt cm
3
< 150 · 3,14 cm2 = 471 cm2 • 9. a) 20rt dm3 ; b) VA = 12rt dm3 =;o 37,68 £; c) Fie h
inaltimea la care urea apa dupa ce punem sferele; atunci rt · 4 · h = rt · 4 · 3 ·
4·rt·l 3 · .· i ·
· - - , deci h = 4 cm. Apa urea 10 cm. 10. a) 9 cm; b) 12 crtt; .i;:) 7;2%.
3 n

.r ,.

Mate mat i ca. Ev a I u are a Nati o ri a I a 2 0 1 5 ~ 231


1 EVALUAREA NATIONALA
, PENTRU ABSOLVENTll
,
h
R
CLASEI A VIII-A (2010-2014) T
S. x

PRECIZARI
SubiectulI
• Se puncteaza doar rezultatul, astfel: pentru fiecare raspuns corect se acorda 5 puncte, Sub
pentru raspuns gre~it - 0 puncte. 1. a
• Nu se acorda punctaje intermediare. =
b
Subiectul al II-lea §i Subiectul al III-lea B
• Pentru orice solutie corecta, chiar daca este diferita de cea din harem, se acorda
punctajul maxim corespunzator.
• Nu se acorda fractiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru
rezolvari partiale, in limitele punctajului indicat in harem.
c
• Total: 100 de puncte, dintre care 10 puncte din oficiu.
• Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului ohtinut la 10.

TESTUL1 2. a
=
Subiectul I h
1. 0. 5p
111 111 2. 20. 5p A
3. 8. 5p
4. 24. 5p
5. 48. 5p
6. 13. 5p

Subiectul al II-lea
1. Deseneaza prisma cu haza triunghi. 4p
Noteaza prisma Ip
2. a= 9 ~i h = 4 3p I. 1
mg = ~ = 6 2p II.
m(-
· d = ~, unde d este lungimea drumului.
20
3. Ion a parcurs in prima zi Ip III.
100 5
dint
Ion a parcurs 'm a d oua zt. -30 · (d - - 20 · d ) = -6d 2p
100 100 25
d 6d =1
- +-+ 560 =d ~ d= 1000 km 2p
5 25
4. a) f(2) = 2 - 2 = 3p
=O 2p

232 <;;( So I ut i i
h) Reprezentarea unui punct care apartine graficului functiei f 2p
Reprezentarea altui punct care apartine graficului functiei f 2p
Trasarea graficului functiei. Ip
S. x 2 + 4x + 4 = (x + 2)2 2p
1+~ = x+2 ~E(x) = (x+2)2 . _ x _= l 3p
x x x(x + 2) x + 2

Subiectul al III-lea
1. a) g>AOD = 3 · AD = 2p
=6m 3p
b) m(-t:OBC) = m(-t:OCB) = 30° 2p
BM = 1 m, unde punctul M este mijlocul segmentului BC Ip

OM= -
J3 m 2p
3
4J3
c) AB= - m~g>Asco=
12+8J3
m 3p
3 3
12+8J3 {;; ~ ~ ~ 2p
- ---'-- < 9 <=> 8v 3 < 15 <=> v 192 < v 225 adevarat
3
2. a) Ycutie = 20. 20. 10 = 3p
= 4000 cm3 2p
h) s(ABCD = 400 cm2 ~i diaterala = 800 cm ~ ~otala = 1600 cm
2 2
3p
11 2
Au fost folositi pentru confectionarea cutiei O· 1600 = 1760 cm de carton 2p
100
c) CM1-BO ~CM· BO =d(O, BC)· BC 2p
r,:; .
BO= lOv-' ~t d(O, BC)= 10v2 ~CM= -
~ 20J6- cm. 3p
3

TESTUL2
I. 1. 0. 2. 4. 3. 3. 4. 6. 5. 125. 6. 40.
II. 2. a= 3. 3. 8 randuri. 4. a) f(l) = O; b) ~ON este dreptunghic isoscel, deci
m(-t:OMN) = 45°.
2
III. 1. a) g> ABCD = 80 m; b) dAMND = dscNM = 150 m ; c) MN= lOfi. m; distanta

dintre doi stalpi consecutivi va fi lOf'i. > 1, 75 m. 2. h) Yp, = 90J3 3


m ; c) st.icoperita =
8
2 110 2
= 120 m; ~abla= -·120=132 m.
.100

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a t i o n a I a 2 O1 5 ~ 233
c) dm
TESTUL3
= ~(
I. 1. 28. 2. 18. 3. 10. 4. 30. 5. 120. 6. 2.
II. 3. 200 lei. 4. a) f(l) = 0.
m. 1. a) gz>ABCD= 24 m; b) ~ = dABCD - 4d AMQ = 16 m2 = _!._ d ABcD; c) 1000 lei.
2
I. 1.
2. a) 36 dm2 ; c) 50 %.
II. 2
III.
TESTUL4 3375
AP,
12
I. 1. - . 2. 4. 3. 17. 4. 107t. 5. 60. 6. 70.
11
II. 2. x E {-5, 0, 1, 6}. 3. 180 lei. 4. a) p = -2, q = 3.
III. 1. a) AB = 8 m; c) 51,7 : 2,5 = 20,68, deci se cumpara 21 de cutii; suma
necesara este 2835 lei. 2. a) 256 R; b) 160 m 2 ; c) dmax este diagonala I. 1.
paralelipipedului, care are lungimea de 12 dm.
II. 3

III.
TESTUL5 = dr
=mi
I. 1. 12. 2. 5. 3. 2. 4. 13. 5. 64-Ji 6. al doilea.
II. 2. 20. 3. I 00. 4. a = 2; b) intersectiile graficului cu axele sunt A(O, 3) ~i c) d

B(-%,o} iar st:..os = ~- BE e


2
III. 1. a) 207t m; c) Pentru 1028 trandafrri este necesara o suprafata de 257 m , iar
~eren > 257 m 2 • 2. a) 1,48 m2 ; b) 7'tie = 120000 cm3; 1{uburi = 125 · 103 = 125000
cm 3, deci nu incap 125 cuburi in cutie; c) ebanda este lungimea segmentului AC' pe
desfa~urare, deci so.JS cm.
I. 1.
II. 2
III.
TESTUL6
= 1
I. 1. 4. 2. 2. 3. 12. 4. 36. 5. 12. 6. 16.
II. 2. Dupa intalnire, vaporul va parcurge distanta parcursa de ~alupa in 5 ore. c) d
Vaporului ii vor fi necesare l 0 ore, deci va ajunge la ora 22. 3. 100 lei. 4. b) a = 6.
III. 1. a) Fie M = Pr80A; cu teorema lui Pitagora in AA.MD, obtinem ca DM = 18 m.
In M>AB aplicam teorema catetei: AD 2 = DM · BD, deci BD = 50 m; b) 12%;
EO BO
c) LiBEO - LiBAM => - =- => EO = 18,75 m => EF = 37,5 m. 2. a) 3125000 R;
AM BM
2 2
b) Mlatpisc = 375 m ; S'41acu\a = 0,25 m ; numar placute = 375 : 0,25 = 1500; I. 1

"jl
I' 234 <;{ Solu!ii
c) dmin = OM, unde M este mijlocul lui A'B' (sau mijlocul Jui C'D'); MO =
2
= ~(1,25) +(2,5) = .j162,5<13m.
2

TESTUL 7
I. 1. 103. 2. (-00, 3]. 3. 2. 4. 9. 5. 90. 6. 75.
II. 2. 2 bomboane. 3. 8 ~i 2. 4. a) 15.
- --
III. 1. b) 4950 m2 ; c) dmin =AG= .J302 + 702 = 10J58 < 80 m. 2. a) 21600 cm ; b)
2

3375 cubulete; c) Fie P = PrsNA; atunci AP= AB · sin</.'.ABN = 30.J2. cm; AN>
AP, deci AN > 30.fi. cm.

TESTULB
I. 1. 2. 2. 4. 3. 15. 4 . .Ji 5. 66. 6. 2.
2x-1
II. 3. x = 3. 5. - -.
x+3
2
III. 1. a) 16 dam; b) dromb =AB · AD· sin</.'.BAD =AB· h => h = 2 dam; c) MN =
= dromb => MN = 2.J2 dam; MP =MN · .J2 = 4 dam= AB. 2. a) 960 m ; b) BE =
2

=minim=> BE .l CV; ABEC = M>EC (L.U.L.) =></.'.DEC = </.'.BEC =>DE .l CV;


c) d = VP·BC = VC.BE=>BE =DE=240m· EC=.JBc2-BE2 =lOOm·
VBC 2 2 13 ' 13 '

BE este mediana ~i inaltime in ABCM => BM = BC = 20 m; EM + MD = 360


13
m.

TESTUL9
I. 1. 28. 2. 6. 3. 2. 4. 25. 5. 36. 6. 10.
II. 2. 1. 3. 12. 4. b) 2. 5. E(x) = x + 1; solutia ecuatiei este x = 0.
2
III. 1. a) 1007t m2 ; b) dnMP = dABCD - dADP - dsMP - SYCnM = 200 m ; c) dgazon =
2
= 100(6 - 7t) < 1007t = Mlac· 2. a) OA = VO = 2.J2 m; b) l6(1+.J3)m ;

1 1 . 2.J6
c) d vosc = - VO· J?JOsc = - · d · dvsc, unde d(O, (VBC)); obtmem d = - - m.
3 3 3

TESTUL10
8
I. 1. 1. 2. - . 3. [-5, 3]. 4. 9. 5. 90. 6. 78.
3

M ate m at i c a. Ev a I u a re a N al i o n a I a 2 O1 5 );>- 235


II. 2. 49. 3. 35 lei. 4. b) b = 3 + 2.fi > 2.fi =a. 5. E(x) = 2x + 1; numarul a pentru
care E(a) = -1 este a= -1.
III. 1. a) 40 cm; b) Din totalul de 25 patratele, 12 sunt albe §i 12 = 48% din 25;
c) MPN = ~QP = ACMQ = ADNM (C.C), de unde NP= PQ =QM= MN.
Rezulta ca MNPQ este romb, iar diagonalele unui romb sunt perpendiculare. Ll
2. b) (VAC) n (VBD) =VO, AO l. VO, BO l. VC => <t:((VAC), (VBD)) = <f:'.AOB = II.
90°; c) MN este linie mijlocie in AVBC, deci MN II BC. Insa BC II AD, a§adar
MN II AC, prin urmare punctele A, D, N §i M sun coplanare. §i

4. b
TESTUL11 III.
I. 1. 26. 2. 15. 3. 9. 4. 32. 5. 27. 6. 5.
II. 3. 3 mere. 4. a) 2. b) (
2
III. 1. b) MOD este echilateral, cu latura de 20 m; c) dAsco = 400.f3 m < 700

m2 • 2. a) 20 dm; b) 208 dm2 ; c) PQ este linie mijlocie in ~A'C' => PQ = A'C';


2
A'C' = 2JG dm, deci PQ = JG dm.
I. 1

II.
TESTUL12
I. 1. 18. 2. 6. 3. 10. 4. 15. 5. 20. 6. 8. III.
II. 3. a= 6, b = 4. 4. a) 1.
III. 1. a) 28 m; c) dMND P = dABCD - J?igazon = 21 m 2 = dscNM · 2. a) 12 cm;
b)
8 8
c) Volumul apei varsate este egal cu volumul pietrei; P;;°iatra = .fi ml; .fi < 4.
=1
3 3
fi d

TESTUL13
I. 1. 14. 2. 12. 3. 3. 4. 22. 5. 54. 6. 32.
II. 2. 2. 3. 900 lei. 4. a)-2.
III. 1. a) 400 m; c) d = 5 · (50 + 50n:) = 250(1 + 7t) > 250 · 4 = 1000 m. 2. a) 1440 cm2;
I. 1
c) r.pa =Mb . l.apii = 43,2 e.

~ II.
TESTUL14 III
M
11 I. 1. 15. 2. 15. 3. (~, 2]. 4. 16. 5. 150. 6. 12.
II. 2. 2. 3. 16 fete. 4. b) a= 3.
=A
III. 1. a) 1600 cm2 ; b) 30 cm; c) Daca h este cre§terea de nivel a apei din vas, atunci
Mb · !. = 4 · Yc'ubulet• de unde !. = 2,56 cm. 2. a) 35 cm; b) 294 cm2 ; c) dEAB =
b)
= EA. EB ·sin 4:AEB => 294 = 7JG· 7JG ·sin 4:AEB => sin 4:AEB :::: g.
2 2 13

236 <;( S o I u! i i
TESTUL15
Ll. 10.2. 12.3.5.4.8.5.30.6.5.
II. 2. a= 6 E Z. 3. Fie n numar pasarilor, cu 70 < n < 80. Din datele problemei, n :3
72 72
§i n:4, deci n:12. Obtinem can= 72. Numarul ga§telor este 72- - =30.
3 4
4. b)m=4.
III. 1. a) 0,3 R; b) 308 cm2 ; c) MS= JMA 2 + AS 2 = 12,5 cm> 12 cm. 2. a) (8 + 27t) m;

b) (8 +7t) m2 ; trurnicii = 2(1+vls) m; tbuburuzii = (4 + 7t) m; 2(1+vls) < 2+5 < 4+7t.

TESTUL16
I. 1. 14. 2. 20. 3. 48. 4. 20. 5. 90. 6. 5.

II. 2. a= 4 E Z . 3. 7 lei. 4. b) p = .!...


2
r;; 5.fi 2
III. 1. a) 13 m; b) 25v-' m2 ; c) I.turn = - - + 12<16m. 2. a) 2,16 m ;
2
r;-;:;) MB BN 1
b) (12 + 12vl0 dm; c)ABNM~ACND(U.U.)=> - = - = - . CumBN+NC=
DC CN 2
= 18 §i CN = 2BC, rezulta ca BN = 6 dm, CN = 12 dm. Triunghiurile BNM §i CND vor
fi dreptunghice isoscele, deci <f:'.MNB = <f:'.DNC = 45°, ceea ce conduce la <f:'.MND = 90°.

TESTUL17
3
I. 1. 10. 2. - . 3. 10. 4. 6. 5. 45. 6. 45.
10
II. 2. (a, b) E {(2, 5); (3, 2); (4, 1); (7, 0)}. 3. 2000 lei. 4. b) M(l, 1). 5. a= 3 E N.
III. 1. a) 30.fi cm; b) C'C l. (ABC)=> AC = PrcABqC'C => <t:(AP, (ABC))= <t:C'AC;
MCC' este dreptunghic isoscel, deci <t:C'AC = 45°; c) Fie Q = Pr(ABC) P; PrcABqAC' =
AC' CC'
=AC::::>QE AC;MCC'~MQP=> - = - = > PQ = 45.J2cm 2.a) 8(1+M)m;
AP PQ
b) 1287t m2 ; c) di.a~urata = 128(4-7t) m2 §i 128(4-7t) < 111.

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a ! i o n a I a 2 0 1 5 );;>- 237
1 3 I
TESTUL18

I. 1. - . 2. 10. 3. [2, +oo)/ 4. 4. 5. 30. 6. 350.


5
3x + 2
II. 2. - - E Z => x + 1 I 3x + 2 => x + 1 I 3(x + 1) - (3x + 2) => x + 1 I l => x E
x+l
I. 1.
E {- 2,0};A = {- 2,0}.3.(x + y)(x-y)=x2 -4=>y.) = 4;y>O=>y = 2.4.b) -1 .
4
II. 2
5. x 3 - 3x2 - lOx = x(x - 2)(x + 5); de exemplu, putem considera a = 0, b = -2, c = 5.
III. 1. a) ~odea = 7 · 4 2 = 112 dm2 ; b) Singurul mod de a acoperi
= {B
complet podeaua cu ~apte pachete e eel in care pachetele stau lipite
unul de altul, 1n linie; dimensiunile camerei sunt L = 28 dm, 1 = 4 dm, III.
h = 20 dm; diat = 1280 dm2 ; c) 2240 1. 2. a) 4(4 + n) cm; b) 32 cm2 ; b) 1
c) Patratul poate fi acoperit cu opt piese; de exemplu, putem considera
acoperirea din figura alaturata.

TESTUL19 I. 1.
1m
I. 1. 4. 2. 5. 3. 3. 4. 4J3. 5. 60. 6. 2. II. 2
II. 2. 7 ciifti. 3. a) In a treia zi; b) 2000 lei. 5. p = 15 E N. III.
III. 1. a) 13 m; b) 96 m 2 ; c) 2 m. 2. a) 10(8 + 3n) m; b) ~atinoar = (1200 + 225n) m2 <
2000 m 2 ; c) Daca 0 este mijlocul lui BC, atunci sin <ABC = AO = = ~- .!2. = .J
AB 25 5
D
= -
TESTUL20 A

3
I. 1. 208. 2. - . 3. [O,. 3]. 4. 10. 5. 36. 6. 35.
2
3 I. 1
II. 2. 28. 3. b) cu 19%. 4. a = 2. 5. x + . II. 2
x- 5
III. 1. a) Daca M este mijlocul lui BC, atunci AM 1- BC. Insa AM 1- BE (deoarece pun
BE l_ (ABC)), prin urmare AM 1- (BCE), adica d(A, (BCE)) = AM. Obtinem ca
III.
AM= J3 m;b) 3J3 m 3;c)dc0 r1= 2(9 + J3) m2 <22m2 .2.a)80000m2;b)<ABP=
= 4J>BC => AB= AP; 4 · s1ABP = s1ABco ¢=> 2AB = AB· BC¢=> BC= 2AB; c) Din a) ~i
2

b) deducem ca AB = 200 m, BC = 400 m; BP = 200.Ji. m == 283 m.

I. 1
II. 2

238 ~ S o I u 1i i
60 DE VARIANTE DE SUBIECTE
DUPA MODELUL M.E.N.

TESTUL1
I. 1. 23. 2. 5. 3. 2,4 lei. 4. 4,2. 5. 4. 6. 29.

II. 2. A= {-7, 3}. 3. 300 lei. 4. a = -5 E Z. 5. Gr n Ox = { A ( %• 0 )} ; Gr n Oy =

= {B(O, -3)}.
III. . 1. a) 4600 m 2 ; b) 138 kg; c) iom m. 2. a) V 1 "'
3
753,9 (cm3) > 750 (cm);

b) 120n cm2 ; c) A2 = 5472 cm2 ; V 2 = 23040 cm3 .

TESTUL2
I. 1. -16. 2. 75. 3. ~. 4. 6.Ji.. 5. 160n. 6. 14.
5
II. 2. 3. 3. 103. 4. 14. 5. a) Graficul trece prin punctele A(O, --6), B(6, O); b) p = 0.

III. 1. a) sin C = ~;
5
b) 180 m 2 ; c) (840 + 4n) m 2 . 2. a) OM = J3 m;
2
DO =

= .JDM 2 - 0M 2 =I_ = 0,5 m; b) VO = 5 m; c) tg-t:(DA, (ABC))= tg-t:DAO =


2
DO
= --=--
J3
AO 6

TESTUL3
I. 1.4.2.--6.3. 72.4.49n.5.4.6. 24.
II. 2. A= {-3, -2, -1, 0, 1, 2}. 3. 12. 4. a) m = 1; b) Graficul functiei trece prin
punctele B(O, 2) ~i A(l, 0). 5. 4
E(x) - - - = 1 E N*.
x- 2
3
III. 1. a) 36n m 2; b) 36(4 - n) m2 ; c) 6.Ji. m. 2. a) 2J82 cm; b) 5856 cm3; c) 12 dm •

TESTUL4
I. 1. 1. 2. 1620. 3. ~. 4. 30. 5. 12.Ji.. 6. -17.
7
II. 2. 600. 3. 36 km. 4. b) a E {- 2, 0, l}. 5. A(- 1, 5).

M a t e m a t i c a. Ev a I u a r e a N a 1i o n a I a 2 0 1 5 ~ 239
III. 1. a) 201t m; b) 400 m2 ; c) 400(2 + .J3) < lSOO. 2. a) h2 = G2 - (R- r) 2 = 4;

37)3 3
I. 1
b) V = - - cm; c) m = V · p "' 13,6 g.
6
II.
5. G
TESTUL 5
I. 1. 1. 2. 96. 3. SO. 4. 20. 5. 641t. 6. 6,SO. III
II. 2. 19. 3. -4. 4. m. - mg= 2 - 1 = 1. 5. a) Graficul este un segment [AB], uncle
A(- 2, - 3), B(3, 2); b) sh. 2. a
III. 1. a) 900 m; b) 4,S ha; c) 8370 lei. 2. a) G = 3r- 4, h = 4 + 2r, G2 = h2 + r2 => (3r -
- 4)2 = (2r + 4) 2 + r 2 => 4r2 = 40r => r = 10 cm, G = 26 cm; b) 2601t cm2 ;
360r
c) a= - - ,,,138<140.
g
I. 1

TESTUL6 II.

I. 1. 2. 2. 120. 3. 9,70. 4. 90. 5. 60°. 6. 2S. +4


7 3(2x+l)
II. 2. A= S, C = 7, B = 10. 3. x = - E Q. 4. . 5. a) m = 1, n = 2; b) Gra- pri
4 2x - 1 III
ficul este o dreapta care trece prin punctele A(O, 2), B(-2, 0).
III. 1. a) lSO m; b) S = 4800 m2 = 0,48 ha < O,S ha; c) 2S61t m2 • 2. a) (MNP) II =
II (A'B'C'); (SMN) n (A'B'C') = A'B'; (SMN) n (MNP) = MN => MN II A'B';
SA' A'B' b)
b) 144)3 m2 • c) - = - - SM= MN=> SA'= A'B' = 10 m => A'C' = lOh m =>
' SM MN'
2 2
=> (SA') + (SC') = (A'C')2 => m(<l:A'SC') = 90° => d(S, A'C') = d(S, (A'B'C')) =
A'C'
= - - = sh m => d(S, (ABC)= s(1+h) m. I. 1
2
II.
= 2
TESTUL 7
III
I. 1. 1. 2. -20. 3. 21. 4. 166. 5. 241t. 6. 0,6. b)

II.2.11;3 7.3.AnN = {2};AnQ = {-1; R; 2; 3,14}.4.x= 1 .5.a)Grafi-


cul
b)
cul functiei este o dreaptii care trece prin punctele A(O, 4) ~i B(4, O); b) 2h.
III. 1. a) 60 m2 ; b) Deoarece m(<t:PQF) = m(~ME) = 90°, rezulta ca PQ II NM.
Cum PQ = QM = MN = 2m ~i PQ II NM, mseamna ca MNPQ este patrat; c) 2(2+1t) m2•
2. a) 1080 cm2 ; b) //= 1080)3 cm3 "' 1,871 dm3 • Nu incap 2 R de apa; c) 30)7 cm. I. 1

240 4: So I u l ii
TESTULB
s
I. 1. - . 2. 9. 3. 20. 4. 48. 5. 12. 6. 4.
6
II. 2. 2 m. 3. A = {- 1, 0, 1, 2}. 4. b) x = 2 ~
JR.\ {- 2, - 1, 2}. Ecuatia nu are solutie.
5. Graficul este format din cinci puncte: A(-2, -3), B(- 1,-1), C(O, 1), D(l, 3), E(2, S).
4+.J3 1t 1t .J3 3 2 2
III.1. a) - - m· b) - m· c) d = 2 + - - - > 2+--- = 2 S (m ).
2 '3' 3 4 34'

2. a) 2J13 m2 ; b) ~; c) 16 000 000.


. 2

TESTUL9
2
I. 1. 2. 2. 1. 3. - . 4. 28. 5. 30. 6. 8.
3
II. 2. 11 puncte; 11,S puncte; 12,S puncte. 3. x E (2, oo ). 4. (x + 1)(2x + 6) = 2(x2 +
+ 4x + 3). 5. _!_ • 6. Graficul este o semidreaptii cu originea in A(-1, 1), care trece
s
prin punctul B(O, 2).
III. 1. a) 1 m; b) S1t m; c) Triunghiul AEB este dreptunghic in E, deci CE =
16
= .JAC·CB = 3 m > 2,9S m. Carnionul poate trece prin tunel. 2. a) +1t m3 ;
4
b) IC = 3,24 (m) > 3,2 (m); c) 3,428 £.

TESTUL10
I. 1. 10. 2. 0. 3. 8. 4. 32. 5. S. 6. -13.
II. 2. 87 ha, 119 ha. 3. x = -1, y = 1. 4. E(x) = x2 + 4x - 12 = (x - 2)(x + 6). 5. a =
= 2J5 = JiO E ( $9, 51). 6. XE (--00, -2).
III. 1. a) Gardul are lungimea (in m) de 120 + 40h < 120 + 40 · 1,S = 180;
b) MN = 60 m; c) Suprafata cultivata cu ro~ii are aria egala cu 700 m 2, iar cea
cultivata cu ardei are aria egala cu SOO m2 . 2. a) 00' = 8 cm, VA = J34 cm;
b) ( 66+3J34)1t cm2 ; c) 10S1t cm3 •

TESTUL11
I. 1. 26. 2. (--00, 2]. 3. 6. 4. 7,S. 5. 16)3. 6. 7S.

Mate mat i ca. Ev a I u are a Nation a I a 2 O1 5 ~ 241


II. 2. a) p = 40; b) a = 8, b = 20, Sa - b = 20. 3. a) a = -6, b = 6; b) P(x) + 9x - 6 =
= x3 - 4x2 + 3x = x(x - l)(x - 3). 4. P(S, -2). II. 2

111
III. 1. a) 257t cm2 ; b) 10 cm; c) 200(4 - 7t) cm2 • 2. a) J¥; = 162 + 30 · 16 · 4 + (16 2 -
2
- 15 ) + 25 · 15 · 4 + 15 2 = 3932 cm2 ; b) 7(,;1 = 25 · 15 2 = 5625 cm3 ; c) 1{= 30 · 162 - III.
2
- 25 · 15 = 2055 cm3 ; Mr = 2055 · 2,7 = 5548,5 g = 5,5485 kg.
I AB

TESTUL12
I. 1. 0. 2. 90. 3. 2052. 4. 90°. 5. 9. 6. 2,5.
I. 1
II. 2. A n B = {l, 2}. 3. x E {0, 1, 2, 3, 4}. 4. a) b = 15; b) e = 21. 5. f(x) = 2.
Graficul functiei este o dreaptii paralela cu Ox, care trece prin punctul A(O, 2).
II.
III. 1. a) 8 felii; b) l87t cm2; c) £ = 24 cm. 2. a) 8 m; b) dABco = 36 m2; c) 192 · 0,5 =
=96 £. b)x
III.

TESTUL13 c) 1
I. 1. 28. 2. 1. 3. 50. 4. 1. 5. 4. 6. 10,3. Q=
\11111
II. 2. 5400 secunde. 3. 10. 4. A n Q = {-1; 1,(4); ±; - ,J0,01 } ; An (JR - Q) =

= { .J2, JU, 7t} . Multimea A n Q are mai multe elemente decat multimea A n
I. 1
n (JR - Q). 5. x E {-3, -2, 2, 3}. 6. Gr n Ox = {A(3, O)}; Gr n Oy = {B(O, 4)};
II.
AB=S.
BC 1 III.
III. 1. a) tg-t::BAC = - ~ => m(-t::BAC) = 30°; b) EC II AB => m(<ECA) =
=
AB v3 (D'
= m(<BAC) = 30° => m(-t::ECA) = m(<EAC) = 30° => AE =EC; c) in triunghiul
=d
ADE avem m(ill) = 90°, m(-t::A) = 30°, deci DE= AE = EC. Prin urmare, dAEc =
2 2
AD·EC AD·DE

I
r.;;
= = 2· = 2dADE· 2. a) 50v17 m; b)2 000 000 · 2,5 = 5 000 000 t;
1 2 2
11
c) Distanta de la centrul piramidei la varful umbrei (care este un triunghi isoscel)
este egala cu h = 150 m. inaltimea corespunzatoare bazei triunghiului isoscel care I. 1
200
reprezintii umbra este 150 - 100 = 50 m. Aria este . SO · = 5000 m2 • II.
2
(0,

TESTUL14 fun

11
I. 1. 7. 2. 0,5. 3. - . 4. 12. 5. 167t. 6. 30. = -
6

242 .;( So I u l ii
II. 2. 70%. 3. X1 = -1, X2 = ~· 4. b) X E (-oo, ~) \{-3}. 5. f(~) = 0 => P = 0.
III. 1. a) 4 km; b) A(20J3, 20), B(15, 1sJ3); c) AB = 5 km. 2. a) AC = 100 m,

AB = 100/'3 m; b) SA = AC tg cp = 100/'3 m; c) m(-t::SBA) = 45°.

TESTUL15
I. 1. 10. 2. 9. 3. 2..Jfi . 4. 4. 5. 2J6 . 6. 3.

II. ·2. 90 de pagini, respectiv 270 de pagini. 3. 288 lei. 4. a) A(~· 0) ; B(O, 1);

b)x=-1.5.4.
III. 1. a) dist(O, CD)= CD = 4 cm; b) AC = 1400.J2 m < 1400 · 1,5 m = 2,1 km;
2
c) 1,96 km2 • 2. a) SO= 100J7 m; VQ = lOOM m (unde 0 = centrul lui ABCD, iar

Q = centrul lui ABEF); b) VS= 100~29-14.Jl < 400 m; c) 23 min ~i 20 sec.

TESTUL16
I. 1. 10. 2. 120. 3. - 7. 4. 12. 5. 240. 6. 26.
3
II. 2. f= 20, b = 16. 3. 2. 4. b) r.;; . 5. s E {-3, 3}.
v17
III. 1. a) 18.J2 dm; b) DD'= DA= DC= 6 dm, iar LiD'AC este echilateral; c) d(D,
2
(D'AC))= 2/'3 dm.2.a)Rgard= 20(s+J3)m;b)dgrMina= 600/'3m ;c)dAEco=

= dsEc = .!. dAsco, de unde obtinem AE = 10 m.


2

TESTUL17
1
I. 1. 82. 2. 838. 3. Fals. 4. 12. 5. 2. 6. - .
6
II. 2. (x - 1, y + 1) E {(l, 3); (3, 1); (-1, - 3); (-3 , -1)} => (x, y) E {(2, 2); (4, O);
(0, -4); (-2, -2)}. 3. n = abc ~in = 21q + 12 => q ~ 5 => nmin = 117. 4. b) Graficul

functiei f taie axele de coordonate in A(±• 0). respectiv B(O, -1); tg-t::OAB =

OB 1
= - = 1 : - =3 .
OA 3

M ate mat i ca . Ev a I u are a Nation a I a 2 0 1 5 > 243


III. 1. a) fgar<l = 2(AB + AD) = 100 ( 4 + 'J"2) m; b) DE = minim => DE l. AB => =

=> AADE dreptunghic isoscel cu ipotenuza AD= 50'J"2 m =>DE= 50 m; c) dABco = =


2
=AB· DE= 200 · 50 = 10 000 m = 1 ha. 2. a) Y.pa = 10 · 6 · 2 = 120 m3 = 120 000 £;
e
b) t = 120 000 : 480 = 250 minute= 4 ore 10 minute; c) Daca h este iniiltimea cu
=
care se ridica apa, atunci volumul unei prisme cu iniiltimea h ~i aria bazei de
2
1 m este 30 dm3 • Obtinem ca h = 3 cm. =

TESTUL18 =

I. 1. -20. 2. 21. 3. (-2, 2]. 4. 2. 5. 13. 6. 24.


I"''
II. 2. m. = 2'J"2, mg= J6; m~ = 8 > 6 = m~ => m. >mg. 3. a+ b = 24; 5(a - 3) =
= b + 3 =>a= 7; b = 17. 4. b) f(l) + f(2) + ... + f(lOO) = 2(1+2 + . . . + 100)- 100 =
I
= 100·101-100=1002 • 5. E(x) = -i--·(x 2 -l)= 2 E Z, \:;/ x E IR\ {-1 , l }.
x -1
I
III. 1. a) // = J?/ABC · AA' = 1000J3 cm3 > 1500 cm3 = 1,5 £; b) Jq{ = J?/ABC +
+ 3 · J?/ABB'A' = 100J3 + 600 < 100 · 2 + 600 = 800 cm2 < 1000 cm2 = 0,1 m 2 ; =
=
c) Fie M mijlocul lui BC; MP este linie mijlocie in ABCC' => MP II CC' ~i MP =
I
= .!_CC' => MP l. (ABC) ~i MP = 5 cm; MMP dreptunghic in M => AP 2 = AM2 +
2 =
2 (
2 2 r:;) ~
+MP = 10'13 +5 = 305 =>AP= '1305 cm. 2. a) J?/ABCD =
(AB+CD) ·AD
= =

= 200J3 cm ; b) Fie C' = prAB C => C'B = 20 cm; CC'= lOJ3 cm=> BC = C'B +
2 2 2
=
CC' = 700 =>BC= lOJi cm=> 9>ABCD = 10( 4+J3 +Ji) cm; c) tg<DAC =
2
+
+
CD J3 AB r:;
= - =- => -t:DAC = 30°· tgffiDB = - = '13 => 4'.:ADB = 60°· 4'.:AOB = =
AD 3 ' AD '
= 180° - <DAC - ffiDB = 90° =>AC l. BD.
=

TESTUL19
I. 1. 20. 2. 27. 3. 4. 4. 2. 5. 45. 6. 4.
II. 2. 2. 3. a+ b = 250 ~i 20a + 25b = 5500 =>a= 150, b = 100. 4. b) Graficul taie
axele in A(-2, 0), respectiv B(O, 2). Atunci AOAB este dreptunghic isoscel, deci I

-t:OAB = 45°. 5. R(x) = (x+l)(x~ ) = x+ 6 , \:;/ x E IR\ {-1}.


6
I
(x+l) x+l
f
III. 1. a) dABco = AB· AD= 600 m2 ; b) MN= 30 + 4 = 34 m; MQ = 20 + 4 = 24 m;
d
i!gard = 116 m; c) Fie S = prMN A; triunghiul MAS este dreptunghic isoscel, cu AS= I

244.;{ Solut ii
=MS= 2 m, deci AM= 2"'2 m. 2. a) J?/ABCD = Jq{ - di = 100 cm2 => AB 2 = 100 =>
1 BC·VM
=> AB = 10 cm; b) dv0 c = - di = 65 m 2 => = 65 => VM = 13 cm, unde M
4 2
este mijlocul lui BC; VC 2 = VM2 + MC 2 = 169 + 25 = 194 => VC = J194 < Jl% =
= 14 cm; c) ATBD este isoscel cu TB = TD => 9+00 = 2TB + BD; 9lrno minim =>
. . TB· VC 130 2 2
=> TB m1mm => TB l. VC; dv0 c = => TB = r;;:;; cm; VT2 =VB - TB =
2 '1194
2 2 2
= 194 _ 130 =194 -130 = 64·324 =>VT=~= cm. n.JI94
194 194 194 J194 97

TESTUL20
I. 1. -6. 2. 6. 3. {1, 3}. 4. 16. 5. 400. 6. 7.

II.2.1.3.b+f=28~ib= 75 ·f =>b = 12.4. b)M(a, a)E Gr=>f(a)=a=>


100
=> 2a + 1 = a => a= -1 => M(-1, -1 ). 5. Ix - 21 :2: O; (y + 1)2 :2: 0 ~i Ix - 21 + (y + 1) 2 =
2
= o => Ix - 21= (y + 1) = o => x = 2, y = -1.
III. 1. a) AB + BC = AC 2 => 2AB 2 = AC 2 => AB 2 = 100 =>AB= 10 cm; b) r =
2 2

1 ? 2 1 r;;
= -AB = 5 cm· d d· = nr- = 25n cm· c) AM= AO - OM= - AC -r = 5'12-5 =
2 ' !SC ' 2
= 5( "'2-1) cm. 2. a) Fie M mijlocul lui BC; AVOM este dreptunghic, deci VM2 =

2 2 2 2 BC· VM
=VO +OM = 12 + 5 = 169=>VM = 13 cm; b) Jq{=Jq{+ J?/A 0 c0 =4 · +
2
c) ATBD este isoscel cu TB= TD ~i TO este mediana bazei =>
2
+ AB = 360 cm2 ;
=> TO l. BD => J¥[ 00 = BD. TO ; J¥[00 minima => TO minim => TO l. VC; V0 2
2

=VT . VC =>VT= V02 = 144 72J194 cm.


vc J194 97

TESTUL21
I. 1. -1. 2. 35. 3. -4. 4. 12n. 5. 3J3. 6. 100.
II. 2. ~ . 3.
Daca extragem 6 bile, exista posibilitatea sa obtinem cate doua din
2
fiecare culoare. Daca extragem 7 sau mai multe bile, vom avea cu siguranta trei bile
de aceea~i culoare. 4. a) A(2, 0), respectiv B(O, 2). 5. E(x) = x(x - 3)(x - 4).
III.1. a) 90 1t dm3 ; b) 283 £; c) 212 £. 2. a) MB= 30 m; b) Apliciind teorema catetei

Mate mat i ca. Ev a I u are a Na lion a I a 201 5 » 245


In MBC, cu m(-i::C) = 90°, obtinem BC2 = MB· AB = 30 · 120 = 3600 => BC = 60 m
5.
r.:; (AB+CD)·CM r.:;
= CD; c) CM = 30v-' m; dAsco = = 2700v3 m2 < 2700 · 1,74 =
2 +l
2
= 4698 m < 5000 m 2 = 0,5 ha.
III.
a
TESTUL22 -=
60
I. 1. 0. 2. 25. 3. (-oo, 3]. 4. 40. 5. 3007t. 6. 96. c) 3
2x+l
II. 2. - - E Z ¢::> x - 2 I 2x + 1 ¢::> x - 2 I (2x + 1) - 2(x - 2) ¢::> x - 2 I 5 ¢::> x E
x -2
E {-3, 1, 3, 7}. 3. Tatal face 300 000 : 75 = 4000 pa~i, iar fiul face 300 000: 50 =
= 6000 pa~i, deci cu 2000 de pa~i mai mult. 4. b) A(a, b) E Gr n Gg ¢::> f(a) = g(a) =
I. 1
= b ¢::>a= 1, b = 0. 5. a2 + b 2 - 2a + 6b + 10 = 0 ¢::>(a - 1)2 + (b + 3)2 = O ¢::&g