Sunteți pe pagina 1din 88

Style Definition: Normal: Font: (Default) Times New

REGULAMENT din 22 decembrie 1968 pentru furnizarea si utilizarea energiei Roman, Expanded by 0.15 pt, Indent: First line: 0.5", Line
spacing: 1.5 lines, Pattern: Clear (White)
electrice*)
Style Definition: TOC 4: Font: (Default) Times New Roman,
12 pt, Expanded by 0.15 pt, Indent: First line: 0.5", Line
*) A se vedea Instr. nr. 803/1969 de aplicare a acestui Regulament publ. în B. Of. nr. 97-98 din 3 spacing: 1.5 lines, Pattern: Clear (White)
septembrie 1969. Style Definition: TOC 1: Font: (Default) Times New Roman,
16 pt, Expanded by 0.15 pt, Space Before: 0 pt, Pattern:
PARTEA I Clear (White), Tab stops: 5.99", Right,Leader: …
Dispoziţii generale Style Definition: TOC 2: Font: (Default) Times New Roman,
14 pt, Bold, Expanded by 0.15 pt, Indent: Left: 0.17", First
ART. 1 line: 0.15", Don't add space between paragraphs of the same
(1) Prezentul regulament se aplica în raporturile de furnizare şi vînzare de energie electrica style, Pattern: Clear (White), Tab stops: 5.99", Right,Leader:
dintre o întreprindere furnizoare de energie electrica - denumita în continuare "furnizor" - pe de o …
parte şi consumatorii racordati direct la reţelele sale - denumiţi în continuare "consumatori" - pe Style Definition: TOC 3: Font: (Default) Times New Roman,
de alta parte. 12 pt, Bold, Expanded by 0.15 pt, Indent: Left: 0", First line:
(2) Prin întreprinderi furnizoare de energie electrica se înţelege întreprinderile de sub 0.5", Pattern: Clear (White), Tab stops: 6", Left,Leader: …
îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice, care au drept unul dintre obiectele
principale ale activitãţii lor distribuţia, furnizarea şi vînzarea energiei electrice. Style Definition: Footnote Text: Font: (Default) Times New
(3) Prin consumatori se înţelege persoanele juridice sau fizice ale cãror instalaţii electrice sînt Roman, Expanded by 0.15 pt, No widow/orphan control,
Keep with next, Pattern: Clear (White)
legate direct la reţelele unui furnizor, chiar dacã ele nu consuma ci livreaza energie electrica în
reţelele furnizorului.
ART. 2
(1) Dispoziţiile referitoare la raporturile dintre un furnizor şi consumatorii sãi se aplica şi în
raporturile de furnizare şi vînzare de energie electrica dintre consumatorii furnizorului pe de o
parte şi subconsumatorii acestora pe de alta parte cu excepţia cazurilor în care regulamentul de
fata se prevede altfel.
(2) Prin subconsumatori se înţelege persoanele juridice sau fizice ale cãror instalaţii electrice
sînt racordate la instalaţiile unui consumator, cu excepţia cazului cînd racordarea se face într-o
statie electrica a consumatorului alimentata direct din reţelele furnizorului; în asemenea cazuri se
considera ca racordarea este facuta direct la reţelele furnizorului.
(3) Se considera de asemenea subconsumatori cei care apar prin divizarea unui consumator
iniţial în mai multe întreprinderi, chiar dacã acestea sînt racordate într-o statie alimentata direct
din reţelele furnizorului.
(4) Subconsumatorii stabilesc raporturi contractuale cu consumatorii la care sînt racordati.
ART. 3
Prevederile regulamentului se aplica de asemenea la stabilirea regimului şi modului de consum
al energiei electrice, la proiectarea, executarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor
consumatoare şi de producere de energie electrica ale consumatorilor, precum şi la controlul
acestor instalaţii şi al utilizãrii energiei electrice.
ART. 4
(1) Prevederile regulamentului nu se aplica în raporturile dintre furnizori şi în raporturile privind
importul şi exportul de energie electrica.
(2) De asemenea se excepteazã de la prevederile regulamentului cazurile în care:
a) un consumator are o centrala electrica proprie care constituie sursa de baza a unei reţele
electrice izolate a unui furnizor;
b) o întreprindere nelegata la reţelele unui furnizor are o centrala electrica proprie din care
livreaza energie electrica la terţi;
c) un consumator livreaza unor subconsumatori energie electrica sub forma de curent
continuu.
(3) În cazurile de la literele a-c, raporturile dintre pãrţi vor fi reglementate pe baza de contracte
speciale, cu respectarea prevederilor tarifare din prezentul regulament.
(4) În cazul de la litera a, contractul dintre furnizor şi consumatorul cu centrala electrica proprie
se va putea încheia numai cu avizul favorabil al Ministerului Energiei Electrice şi al organului
central sau local în subordinea cãruia se afla consumatorul; contractele dintre furnizor şi
consumatorii racordati la reţeaua izolata se vor încheia numai cu avizul favorabil al Ministerului
Energiei Electrice.
ART. 5
(1) Furnizorul este obligat sa ia mãsuri de a alimenta din instalaţiile sale pe toţi consumatorii şi
subconsumatorii, cu excepţia subconsumatorilor situati în incinta unui consumator.
(2) Satele alimentate din instalaţiile unui consumator vor fi preluate în alimentare de cãtre
furnizor împreunã cu instalaţiile de distribuţie, inclusiv racordul acestora la instalaţiile
consumatorului. În cazul cînd alimentarea acestor sate nu va mai putea fi realizatã din instalaţiile
consumatorului, racordarea lor directa la reţelele sistemului energetic se va face cu respectarea
prevederilor Hotãrîrii Consiliului de Miniştri nr. 299 din 6 martie 1958 privind intensificarea acţiunii
de electrificare a satelor.
(3) Subconsumatorii existenţi la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, alţii decît cei
ai Ministerului Petrolului, racordati la reţelele proprii ale santierelor petroliere de extracţie, precum
şi la reţelele proprii cu caracter definitiv ale santierelor petroliere de foraj, vor fi treptat preluati de
furnizorii în raza cãrora se gãsesc, în termenele ce se vor stabili prin protocoale încheiate între
Ministerul Energiei Electrice şi Ministerul Petrolului.
ART. 6
(1) Consumatorii şi subconsumatorii pot avea unu sau mai multe puncte de consum.
(2) Prin punct de consum se înţelege instalaţiile unui aceluiaşi consumator, inclusiv instalaţiile
subconsumatorilor sãi, situate într-o aceeaşi incinta sau în incinte vecine legate între ele prin
reţelele consumatorului, ale subconsumatorilor sãi sau ale furnizorului, indiferent de faptul ca
alimentarea lor din reţeaua furnizorului sau din centralele electrice proprii ale consumatorului se
face pe una sau mai multe cai, în unu sau mai multe puncte geografice.
(3) Prevederile prezentului regulament se aplica consumatorilor în raport cu fiecare punct de
consum luat separat.
(4) Ansamblul santierelor petroliere de foraj sau extracţie care fac parte din aceeaşi
întreprindere de foraj sau extracţie şi care sînt alimentate de un acelaşi furnizor se considera
drept un singur punct de consum.
ART. 7
(1) Consumatorul de energie electrica se considera, în raport cu fiecare punct de consum al
sau, ca mare consumator, dacã absoarbe, fãrã transformator, din reţeaua de joasa tensiune a
furnizorului - pînã la 380 V între faze - o putere de 50 kW sau mai mare, sau racordeaza la
reţeaua de inalta tensiune a furnizorului o putere de 50 KVA sau mai mare, sau are o centrala
electrica proprie cu o putere instalata de 50 kW sau mai mare.
(2) Consumatorii care nu se încadreazã în condiţiile de la alineatul precedent se considera mici
consumatori.
(3) Prin consumatori industriali şi similari acestora - denumiţi în continuare "consumatori
industriali" - se înţelege întreprinderile industriale - ca: uzine, fabrici, baze şi întreprinderi de
reparaţii, cariere, mine, exploatãri forestiere, exploatãri petroliere şi de gaze naturale, exploatãri
de ape minerale şi altele asemenea - staţiile de pompare, inclusiv cele pentru irigaţii, ale
gospodariilor comunale, ale unitãţilor agricole şi ale Comitetului de Stat al Apelor, silozurile - în
afarã de cele ale unitãţilor agricole -, santierele de construcţii, de foraj şi de deschideri miniere,
unitãţile de transporturi feroviare, rutiere, navale şi aeriene, întreprinderile pentru mecanizarea
agriculturii, atelierele de prototipuri, staţiile experimentale cu producţie industriala, baile şi
spãlãtoriile publice, unitãţile de tracţiune electrica urbana şi interurbana, studiourile de radio şi
televiziune, precum şi unitãţile agricole sau alte unitãţi care, conform avizului inspecţiei generale
energetice, au caracter de producţie industriala.
(4) Consumatorii care nu se încadreazã în prevederile alineatului precedent se considera
consumatori neindustriali.

PARTEA a II-a
Furnizarea energiei electrice cãtre marii consumatori industriali şi utilizarea ei de cãtre aceştia

CAP. 1
Condiţii de contractare a energiei electrice

ART. 8
Furnizarea energiei electrice cãtre marii consumatori industriali se face exclusiv pe baza de
contracte economice încheiate anual de cãtre aceştia cu furnizorul de energie electrica, în
conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale instrucţiunilor de aplicare a acestuia, în
termenele stabilite de Consiliul de Miniştri.
ART. 9
(1) Furnizorii încheie anual contracte directe, reglementate obligatorii, numai cu consumatorii
direcţi, separat pentru fiecare punct de consum.
(2) Contractele se încheie numai pentru instalaţiile electrice prevãzute cu bransamente sau
racorduri electrice directe la reţelele furnizorilor.
ART. 10
(1) Pentru neîndeplinirea în termen a obligaţiilor ce le revin la încheierea contractelor, pãrţile în
culpa vor plati pentru fiecare zi de intirziere o penalitate de 50 lei, în urmãtoarele cazuri:
- netrimiterea în termen a comenzilor de cãtre beneficiari;
- netrimiterea în termen a proiectelor contractelor de cãtre furnizor beneficiarului;
- nerestituirea în termen de cãtre beneficiar a contractelor semnate;
- neîndeplinirea în termen a celorlalte obligaţii ce revin pãrţilor în vederea încheierii
contractelor, cu excepţia obligaţiei de sesizare a organelor de arbitraj în cazul ivirii unor
divergenţe.
(2) Penalitatea nu va putea depãşi în total 2.000 lei, indiferent de numãrul zilelor de intirziere.
ART. 11
(1) În contractele de de furnizare de energie electrica se vor stabili, defalcat pe trimestre, atît
cantitãţile de energie electrica necesare consumatorului, cît şi cele care se preiau sau se livreaza
de consumatori din sau în reţelele furnizorului, precum şi puterile maxime ce pot fi absorbite de
consumatori din reţelele furnizorului.
(2) Puterile maxime totale pe care consumatorul le poate absorbi în condiţiile existente la data
încheierii contractului diferenţiat în timpul orelor de virf de dimineata şi în timpul orelor de virf de
seara ale sistemului energetic, se vor stabili printr-o anexa la contract, conform prevederilor
alineatelor 5, 7, 8 şi 9.
(3) Pentru cazul consumului de energie electrica al instalaţiilor de tracţiune electrica urbana şi
interurbana, puterile maxime ce pot fi absorbite din reţelele furnizorului nu se diferentiaza dupã
ora de consum.
(4) Orele de virf ale sistemului energetic se fixeazã anual prin ordinul ministrului energiei
electrice şi se comunica ministerelor şi celorlalte organe centrale, precum şi comitetelor executive
ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cel mai tirziu pînã la 30 septembrie al
anului anterior celui la care se referã ordinul.
(5) Puterile maxime totale ce pot fi absorbite de consumatori în orele de virf se vor stabili
pentru fiecare consumator în parte de cãtre inspecţia energetica regionala, cu consultarea
consumatorilor, şi pot fi modificate oricind, la cererea pãrţilor contractante sau din initiativa
inspecţiei energetice regionale.
(6) Puterile maxime ce pot fi absorbite de consumatori din reţelele furnizorului se stabilesc
pentru fiecare consumator de cãtre furnizor împreunã cu consumatorul respectiv şi pot fi
modificate oricind de cãtre furnizor la cererea consumatorului.
(7) Pentru consumatorii noi sau consumatorii a cãror putere instalata se mãreşte cu mai mult
de 20%, inspecţia energetica regionala poate fixa, cel mult pentru primele 2 luni de la intrarea în
funcţiune a noilor instalaţii, puteri maxime cu caracter provizoriu.
(8) Pentru cazurile de calamitati ca inundatii, viituri, incendii şi altele asemenea, Inspecţia
generalã energetica va putea majorã retroactiv puterile aprobate anterior de inspectiile energetice
regionale pentru orele de virf, de la data apariţiei calamitatii şi pe durata efectelor acesteia.
(9) De asemenea, Inspecţia generalã energetica va putea majorã retroactiv puterile aprobate
anterior de cãtre inspectiile energetice regionale pentru orele de virf şi pentru alte cazuri speciale
decît cele prevãzute la alineatul precedent, pe baza documentaţiei justificative.
ART. 12
Ministerul Energiei Electrice are dreptul sa dispunã, pentru cazuri excepţionale de deficit de
putere de lungã durata în sistemul energetic, ca prin acte adiţionale la contracte, furnizorul
împreunã cu consumatorii sa stabileascã:
- cu cel puţin 15 zile înaintea fiecãrui trimestru, cantitãţile de energie electrica lunare, în limita
prevederilor trimestriale;
- cu cel puţin 5 zile înaintea fiecãrei luni, defalcarea cantitãţilor de energie electrica ce se vor
consuma în luna urmãtoare - în limita prevederilor lunare din defalcarea trimestriala - pe zile şi pe
schimburi de lucru. Procentele de încãrcare pe schimburi se stabilesc de inspecţia energetica
regionala, pe baza propunerilor consumatorilor, corelate cu puterile maxime stabilite pentru orele
de virf, astfel încît sa se încarce cît mai mult posibil schimbul de noapte.
ART. 13
(1) Furnizorul va asigura consumatorilor cantitãţile de energie electrica prevãzute în contracte,
la parametrii nominali, cu abaterile prevãzute la articolul 14, care vor putea fi absorbite în limitele
maxime de putere aprobate.
(2) Consumatorii care furnizeazã energie electrica din centralele electrice proprii, vor asigura
furnizorului cantitãţile de energie electrica prevãzute în contracte, la parametrii nominali, cu
abaterile prevãzute la articolul 14.
(3) Consumatorii vor putea furniza în reţelele furnizorului cantitãţi mai mari de energie electrica
decît cele prevãzute în alineatul precedent, în mãsura în care acestea corespund prevederilor
articolului 99 sau în mãsura în care suplimentul de energie electrica este solicitat sau acceptat de
cãtre furnizor.
ART. 14
(1) Furnizorul este obligat sa furnizeze energie electrica în mod continuu, cu excepţia cazului
cînd contractul încheiat cu consumatorul prevede limitarea timpului de furnizare a energiei
electrice. Puterea ţinuta de furnizor la dispoziţia consumatorului poate fi diferenţiatã dupã ora de
consum, luni sau trimestre, conform prevederilor articolului 11.
(2) Furnizorul este obligat sa menţinã în punctele de furnizare a energiei electrice tensiunea
nominalã, cu o abatere de maximum +/- 5% dacã tensiunea nominalã de furnizare este de
maximum 60 kV, respectiv de +/- 7% dacã tensiunea nominalã de furnizare este de minimum 110
kV. Tensiunea nominalã şi abaterile convenite vor fi prevãzute în contract.
(3) În cazul cînd consumatorilor existenţi la intrarea în vigoare a prezentului regulament, cãrora
li se furnizeazã energia electrica la tensiunea nominalã de minimum 110 kV, abaterea de +/- 7%
nu le permite, în schema de alimentare existenta, o funcţionare normalã a receptoarelor, aceştia
pot cere furnizorului întocmirea unui studiu tehnico-economic, care sa determine soluţia cea mai
eficienta pentru rezolvarea acestei probleme. În cazul în care din acest studiu rezulta ca soluţia
cea mai eficienta este cea care se poate lua de cãtre consumatori în instalaţiile lor, realizarea
soluţiei se va face de cãtre aceştia; în cazul în care soluţia cea mai eficienta este cea care
urmeazã a se lua în sistemul energetic, furnizorul va lua mãsuri ca sa asigure o tensiune
corespunzãtoare cu abateri fata de tensiunea nominalã stabilite de la caz la caz între +/- 5% şi +/-
7%.
(4) În cazuri speciale, la tensiuni de furnizare nominale de maximum 60 kV, prin contractul de
furnizare a energiei electrice cu consumatorii existenţi la data intrãrii în vigoare a prezentului
regulament, abaterea admisibilã va putea fi stabilitã la o mãrime diferita de cea prevãzutã la
alineatul 2, în funcţie de posibilitãţile furnizorului şi de necesitãţile consumatorului; abateri
admisibile mai mari de + 5% şi - 10% nu se pot prevedea decît cu acordul consumatorilor.
(5) Pentru consumatorii ale cãror instalaţii de alimentare cu energie electrica se vor proiecta
dupã intrarea în vigoare a prezentului regulament, în contractele de furnizare se vor putea de
asemenea prevedea abateri admisibile maxime mai mici decît cele prevãzute la alineatul 2, în
mãsura în care aceste abateri au fost cerute şi justificate de consumatori prin tema pentru studiul
tehnico-economic de alimentare şi numai dacã abaterea mai mica se poate realiza mai economic
în sistemul energetic decît prin instalaţii adecvate proprii ale consumatorilor.
(6) Abaterile prevãzute la alineatele precedente sînt valabile numai dacã factorul de putere al
consumatorului este de cel puţin 0,85. Pentru cazurile cînd factorul de putere are o valoare mai
mica, limitele de abatere prevãzute la alineatele precedente se majoreazã prin multiplicarea cu
coeficientul de mai jos:

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI


PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 167 din 22 decembrie 1968
Comenteaza legea

────────────
*) A se vedea Instr. nr. 803/1969 de aplicare a acestui Regulament publ. în B. Of. nr. 97-98 din
3 septembrie 1969.

PARTEA I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezentul regulament se aplica în raporturile de furnizare şi vînzare de energie electrica
dintre o întreprindere furnizoare de energie electrica - denumita în continuare "furnizor" - pe de o
parte şi consumatorii racordati direct la reţelele sale - denumiţi în continuare "consumatori" - pe
de alta parte.
(2) Prin întreprinderi furnizoare de energie electrica se înţelege întreprinderile de sub
îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice, care au drept unul dintre obiectele
principale ale activitãţii lor distribuţia, furnizarea şi vînzarea energiei electrice.
(3) Prin consumatori se înţelege persoanele juridice sau fizice ale cãror instalaţii electrice sînt
legate direct la reţelele unui furnizor, chiar dacã ele nu consuma ci livreaza energie electrica în
reţelele furnizorului.
ART. 2
(1) Dispoziţiile referitoare la raporturile dintre un furnizor şi consumatorii sãi se aplica şi în
raporturile de furnizare şi vînzare de energie electrica dintre consumatorii furnizorului pe de o
parte şi subconsumatorii acestora pe de alta parte cu excepţia cazurilor în care regulamentul de
fata se prevede altfel.
(2) Prin subconsumatori se înţelege persoanele juridice sau fizice ale cãror instalaţii electrice
sînt racordate la instalaţiile unui consumator, cu excepţia cazului cînd racordarea se face într-o
statie electrica a consumatorului alimentata direct din reţelele furnizorului; în asemenea cazuri se
considera ca racordarea este facuta direct la reţelele furnizorului.
(3) Se considera de asemenea subconsumatori cei care apar prin divizarea unui consumator
iniţial în mai multe întreprinderi, chiar dacã acestea sînt racordate într-o statie alimentata direct
din reţelele furnizorului.
(4) Subconsumatorii stabilesc raporturi contractuale cu consumatorii la care sînt racordati.
ART. 3
Prevederile regulamentului se aplica de asemenea la stabilirea regimului şi modului de consum
al energiei electrice, la proiectarea, executarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor
consumatoare şi de producere de energie electrica ale consumatorilor, precum şi la controlul
acestor instalaţii şi al utilizãrii energiei electrice.
ART. 4
(1) Prevederile regulamentului nu se aplica în raporturile dintre furnizori şi în raporturile privind
importul şi exportul de energie electrica.
(2) De asemenea se excepteazã de la prevederile regulamentului cazurile în care:
a) un consumator are o centrala electrica proprie care constituie sursa de baza a unei reţele
electrice izolate a unui furnizor;
b) o întreprindere nelegata la reţelele unui furnizor are o centrala electrica proprie din care
livreaza energie electrica la terţi;
c) un consumator livreaza unor subconsumatori energie electrica sub forma de curent
continuu.
(3) În cazurile de la literele a-c, raporturile dintre pãrţi vor fi reglementate pe baza de contracte
speciale, cu respectarea prevederilor tarifare din prezentul regulament.
(4) În cazul de la litera a, contractul dintre furnizor şi consumatorul cu centrala electrica proprie
se va putea încheia numai cu avizul favorabil al Ministerului Energiei Electrice şi al organului
central sau local în subordinea cãruia se afla consumatorul; contractele dintre furnizor şi
consumatorii racordati la reţeaua izolata se vor încheia numai cu avizul favorabil al Ministerului
Energiei Electrice.
ART. 5
(1) Furnizorul este obligat sa ia mãsuri de a alimenta din instalaţiile sale pe toţi consumatorii şi
subconsumatorii, cu excepţia subconsumatorilor situati în incinta unui consumator.
(2) Satele alimentate din instalaţiile unui consumator vor fi preluate în alimentare de cãtre
furnizor împreunã cu instalaţiile de distribuţie, inclusiv racordul acestora la instalaţiile
consumatorului. În cazul cînd alimentarea acestor sate nu va mai putea fi realizatã din instalaţiile
consumatorului, racordarea lor directa la reţelele sistemului energetic se va face cu respectarea
prevederilor Hotãrîrii Consiliului de Miniştri nr. 299 din 6 martie 1958 privind intensificarea acţiunii
de electrificare a satelor.
(3) Subconsumatorii existenţi la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, alţii decît cei
ai Ministerului Petrolului, racordati la reţelele proprii ale santierelor petroliere de extracţie, precum
şi la reţelele proprii cu caracter definitiv ale santierelor petroliere de foraj, vor fi treptat preluati de
furnizorii în raza cãrora se gãsesc, în termenele ce se vor stabili prin protocoale încheiate între
Ministerul Energiei Electrice şi Ministerul Petrolului.
ART. 6
(1) Consumatorii şi subconsumatorii pot avea unu sau mai multe puncte de consum.
(2) Prin punct de consum se înţelege instalaţiile unui aceluiaşi consumator, inclusiv instalaţiile
subconsumatorilor sãi, situate într-o aceeaşi incinta sau în incinte vecine legate între ele prin
reţelele consumatorului, ale subconsumatorilor sãi sau ale furnizorului, indiferent de faptul ca
alimentarea lor din reţeaua furnizorului sau din centralele electrice proprii ale consumatorului se
face pe una sau mai multe cai, în unu sau mai multe puncte geografice.
(3) Prevederile prezentului regulament se aplica consumatorilor în raport cu fiecare punct de
consum luat separat.
(4) Ansamblul santierelor petroliere de foraj sau extracţie care fac parte din aceeaşi
întreprindere de foraj sau extracţie şi care sînt alimentate de un acelaşi furnizor se considera
drept un singur punct de consum.
ART. 7
(1) Consumatorul de energie electrica se considera, în raport cu fiecare punct de consum al
sau, ca mare consumator, dacã absoarbe, fãrã transformator, din reţeaua de joasa tensiune a
furnizorului - pînã la 380 V între faze - o putere de 50 kW sau mai mare, sau racordeaza la
reţeaua de inalta tensiune a furnizorului o putere de 50 KVA sau mai mare, sau are o centrala
electrica proprie cu o putere instalata de 50 kW sau mai mare.
(2) Consumatorii care nu se încadreazã în condiţiile de la alineatul precedent se considera mici
consumatori.
(3) Prin consumatori industriali şi similari acestora - denumiţi în continuare "consumatori
industriali" - se înţelege întreprinderile industriale - ca: uzine, fabrici, baze şi întreprinderi de
reparaţii, cariere, mine, exploatãri forestiere, exploatãri petroliere şi de gaze naturale, exploatãri
de ape minerale şi altele asemenea - staţiile de pompare, inclusiv cele pentru irigaţii, ale
gospodariilor comunale, ale unitãţilor agricole şi ale Comitetului de Stat al Apelor, silozurile - în
afarã de cele ale unitãţilor agricole -, santierele de construcţii, de foraj şi de deschideri miniere,
unitãţile de transporturi feroviare, rutiere, navale şi aeriene, întreprinderile pentru mecanizarea
agriculturii, atelierele de prototipuri, staţiile experimentale cu producţie industriala, baile şi
spãlãtoriile publice, unitãţile de tracţiune electrica urbana şi interurbana, studiourile de radio şi
televiziune, precum şi unitãţile agricole sau alte unitãţi care, conform avizului inspecţiei generale
energetice, au caracter de producţie industriala.
(4) Consumatorii care nu se încadreazã în prevederile alineatului precedent se considera
consumatori neindustriali.

PARTEA a II-a
Furnizarea energiei electrice cãtre marii consumatori industriali şi utilizarea ei de cãtre aceştia

CAP. 1
Condiţii de contractare a energiei electrice
ART. 8
Furnizarea energiei electrice cãtre marii consumatori industriali se face exclusiv pe baza de
contracte economice încheiate anual de cãtre aceştia cu furnizorul de energie electrica, în
conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale instrucţiunilor de aplicare a acestuia, în
termenele stabilite de Consiliul de Miniştri.
ART. 9
(1) Furnizorii încheie anual contracte directe, reglementate obligatorii, numai cu consumatorii
direcţi, separat pentru fiecare punct de consum.
(2) Contractele se încheie numai pentru instalaţiile electrice prevãzute cu bransamente sau
racorduri electrice directe la reţelele furnizorilor.
ART. 10
(1) Pentru neîndeplinirea în termen a obligaţiilor ce le revin la încheierea contractelor, pãrţile în
culpa vor plati pentru fiecare zi de intirziere o penalitate de 50 lei, în urmãtoarele cazuri:
- netrimiterea în termen a comenzilor de cãtre beneficiari;
- netrimiterea în termen a proiectelor contractelor de cãtre furnizor beneficiarului;
- nerestituirea în termen de cãtre beneficiar a contractelor semnate;
- neîndeplinirea în termen a celorlalte obligaţii ce revin pãrţilor în vederea încheierii
contractelor, cu excepţia obligaţiei de sesizare a organelor de arbitraj în cazul ivirii unor
divergenţe.
(2) Penalitatea nu va putea depãşi în total 2.000 lei, indiferent de numãrul zilelor de intirziere.
ART. 11
(1) În contractele de de furnizare de energie electrica se vor stabili, defalcat pe trimestre, atît
cantitãţile de energie electrica necesare consumatorului, cît şi cele care se preiau sau se livreaza
de consumatori din sau în reţelele furnizorului, precum şi puterile maxime ce pot fi absorbite de
consumatori din reţelele furnizorului.
(2) Puterile maxime totale pe care consumatorul le poate absorbi în condiţiile existente la data
încheierii contractului diferenţiat în timpul orelor de virf de dimineata şi în timpul orelor de virf de
seara ale sistemului energetic, se vor stabili printr-o anexa la contract, conform prevederilor
alineatelor 5, 7, 8 şi 9.
(3) Pentru cazul consumului de energie electrica al instalaţiilor de tracţiune electrica urbana şi
interurbana, puterile maxime ce pot fi absorbite din reţelele furnizorului nu se diferentiaza dupã
ora de consum.
(4) Orele de virf ale sistemului energetic se fixeazã anual prin ordinul ministrului energiei
electrice şi se comunica ministerelor şi celorlalte organe centrale, precum şi comitetelor executive
ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cel mai tirziu pînã la 30 septembrie al
anului anterior celui la care se referã ordinul.
(5) Puterile maxime totale ce pot fi absorbite de consumatori în orele de virf se vor stabili
pentru fiecare consumator în parte de cãtre inspecţia energetica regionala, cu consultarea
consumatorilor, şi pot fi modificate oricind, la cererea pãrţilor contractante sau din initiativa
inspecţiei energetice regionale.
(6) Puterile maxime ce pot fi absorbite de consumatori din reţelele furnizorului se stabilesc
pentru fiecare consumator de cãtre furnizor împreunã cu consumatorul respectiv şi pot fi
modificate oricind de cãtre furnizor la cererea consumatorului.
(7) Pentru consumatorii noi sau consumatorii a cãror putere instalata se mãreşte cu mai mult
de 20%, inspecţia energetica regionala poate fixa, cel mult pentru primele 2 luni de la intrarea în
funcţiune a noilor instalaţii, puteri maxime cu caracter provizoriu.
(8) Pentru cazurile de calamitati ca inundatii, viituri, incendii şi altele asemenea, Inspecţia
generalã energetica va putea majorã retroactiv puterile aprobate anterior de inspectiile energetice
regionale pentru orele de virf, de la data apariţiei calamitatii şi pe durata efectelor acesteia.
(9) De asemenea, Inspecţia generalã energetica va putea majorã retroactiv puterile aprobate
anterior de cãtre inspectiile energetice regionale pentru orele de virf şi pentru alte cazuri speciale
decît cele prevãzute la alineatul precedent, pe baza documentaţiei justificative.
ART. 12
Ministerul Energiei Electrice are dreptul sa dispunã, pentru cazuri excepţionale de deficit de
putere de lungã durata în sistemul energetic, ca prin acte adiţionale la contracte, furnizorul
împreunã cu consumatorii sa stabileascã:
- cu cel puţin 15 zile înaintea fiecãrui trimestru, cantitãţile de energie electrica lunare, în limita
prevederilor trimestriale;
- cu cel puţin 5 zile înaintea fiecãrei luni, defalcarea cantitãţilor de energie electrica ce se vor
consuma în luna urmãtoare - în limita prevederilor lunare din defalcarea trimestriala - pe zile şi pe
schimburi de lucru. Procentele de încãrcare pe schimburi se stabilesc de inspecţia energetica
regionala, pe baza propunerilor consumatorilor, corelate cu puterile maxime stabilite pentru orele
de virf, astfel încît sa se încarce cît mai mult posibil schimbul de noapte.
ART. 13
(1) Furnizorul va asigura consumatorilor cantitãţile de energie electrica prevãzute în contracte,
la parametrii nominali, cu abaterile prevãzute la articolul 14, care vor putea fi absorbite în limitele
maxime de putere aprobate.
(2) Consumatorii care furnizeazã energie electrica din centralele electrice proprii, vor asigura
furnizorului cantitãţile de energie electrica prevãzute în contracte, la parametrii nominali, cu
abaterile prevãzute la articolul 14.
(3) Consumatorii vor putea furniza în reţelele furnizorului cantitãţi mai mari de energie electrica
decît cele prevãzute în alineatul precedent, în mãsura în care acestea corespund prevederilor
articolului 99 sau în mãsura în care suplimentul de energie electrica este solicitat sau acceptat de
cãtre furnizor.
ART. 14
(1) Furnizorul este obligat sa furnizeze energie electrica în mod continuu, cu excepţia cazului
cînd contractul încheiat cu consumatorul prevede limitarea timpului de furnizare a energiei
electrice. Puterea ţinuta de furnizor la dispoziţia consumatorului poate fi diferenţiatã dupã ora de
consum, luni sau trimestre, conform prevederilor articolului 11.
(2) Furnizorul este obligat sa menţinã în punctele de furnizare a energiei electrice tensiunea
nominalã, cu o abatere de maximum +/- 5% dacã tensiunea nominalã de furnizare este de
maximum 60 kV, respectiv de +/- 7% dacã tensiunea nominalã de furnizare este de minimum 110
kV. Tensiunea nominalã şi abaterile convenite vor fi prevãzute în contract.
(3) În cazul cînd consumatorilor existenţi la intrarea în vigoare a prezentului regulament, cãrora
li se furnizeazã energia electrica la tensiunea nominalã de minimum 110 kV, abaterea de +/- 7%
nu le permite, în schema de alimentare existenta, o funcţionare normalã a receptoarelor, aceştia
pot cere furnizorului întocmirea unui studiu tehnico-economic, care sa determine soluţia cea mai
eficienta pentru rezolvarea acestei probleme. În cazul în care din acest studiu rezulta ca soluţia
cea mai eficienta este cea care se poate lua de cãtre consumatori în instalaţiile lor, realizarea
soluţiei se va face de cãtre aceştia; în cazul în care soluţia cea mai eficienta este cea care
urmeazã a se lua în sistemul energetic, furnizorul va lua mãsuri ca sa asigure o tensiune
corespunzãtoare cu abateri fata de tensiunea nominalã stabilite de la caz la caz între +/- 5% şi +/-
7%.
(4) În cazuri speciale, la tensiuni de furnizare nominale de maximum 60 kV, prin contractul de
furnizare a energiei electrice cu consumatorii existenţi la data intrãrii în vigoare a prezentului
regulament, abaterea admisibilã va putea fi stabilitã la o mãrime diferita de cea prevãzutã la
alineatul 2, în funcţie de posibilitãţile furnizorului şi de necesitãţile consumatorului; abateri
admisibile mai mari de + 5% şi - 10% nu se pot prevedea decît cu acordul consumatorilor.
(5) Pentru consumatorii ale cãror instalaţii de alimentare cu energie electrica se vor proiecta
dupã intrarea în vigoare a prezentului regulament, în contractele de furnizare se vor putea de
asemenea prevedea abateri admisibile maxime mai mici decît cele prevãzute la alineatul 2, în
mãsura în care aceste abateri au fost cerute şi justificate de consumatori prin tema pentru studiul
tehnico-economic de alimentare şi numai dacã abaterea mai mica se poate realiza mai economic
în sistemul energetic decît prin instalaţii adecvate proprii ale consumatorilor.
(6) Abaterile prevãzute la alineatele precedente sînt valabile numai dacã factorul de putere al
consumatorului este de cel puţin 0,85. Pentru cazurile cînd factorul de putere are o valoare mai
mica, limitele de abatere prevãzute la alineatele precedente se majoreazã prin multiplicarea cu
coeficientul de mai jos:
────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────
Factorul de putere Coeficientul de majorare a
al consumatorului abaterilor admisibile

────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────
0,84 ... 0,80 1,2
0,79 ... 0,70 1,4
0,69 ... 0,60 1,6
0,59 ... 0,50 2,0
sub 0,50 nu se limiteazã abaterile

────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────

(7) Coeficientul de majorare se aplica numai la consumatorii la


care factorul de putere este mai mic decît cel optim.
(8) Furnizorul garanteazã livrarea energiei electrice cu
abaterile de la tensiunea nominalã specificate la alineatele
precedente, numai pentru perioadele cînd consumatorul se înscrie
în puterile maxime stabilite în contract.
(9) Furnizorul este obligat sa menţinã frecventa nominalã de 50
Hz, cu o abatere de cel mult +/- 0,5 Hz.
ART. 15
(1) Furnizorul are dreptul sa deconecteze de la reţeaua sa
instalaţiile electrice ale consumatorilor care consuma energie
electrica fãrã contract.
(2) Persoanele vinovate de conectarea la reţea a instalaţiilor
electrice ale consumatorilor care consuma energie electrica fãrã
contract vor fi trase la rãspundere potrivit dispoziţiilor
codului penal.
ART. 16
(1) Contractul dintre un consumator şi subconsumatorii sãi se
poate încheia numai în limitele puterilor şi cantitãţilor de
energie electrica stabilite în contracte dintre furnizor şi
consumator sau a suplimentarilor convenite cu furnizorul, iar în
ceea ce priveşte puterile la orele de virf, cu acordul inspecţiei
energetice regionale.
(2) Pentru încheierea contractului dintre un consumator şi
subconsumatorii acestuia, situati în afarã incintei
consumatorului, este necesarã aprobarea Ministerului Energiei
Electrice, data la propunerea furnizorului.
(3) Partea din instalatia consumatorului prin care se alimenteazã
un subconsumator acceptat de consumator nu poate fi demontata
decît dupã ce se asigura alimentarea subconsumatorului pe alta
cale; face excepţie cazul cînd subconsumatorul a fost de acord,
cu ocazia racordarii sau ulterior, cu alte condiţii.
ART. 17
(1) Pentru cazuri speciale, furnizorul, prin derogare de la
prevederile articolului 5 alineatul 1, poate obliga un consumator
sa conecteze subconsumatori la reţelele sale electrice, atunci
cînd exista posibilitãţi tehnice, fãrã ca prin aceasta sa se
reducã siguranta în funcţionare a consumatorului. În caz de
divergenta între furnizor şi consumatori asupra posibilitãţilor
tehnice de conectare şi a menţinerii siguranţei de funcţionare,
va dispune Inspecţia generalã energetica.
(2) Furnizorul este obligat sa suplimenteze puterea şi cantitatea
de energie prevãzute în contractul iniţial, cu puterea şi
cantitatea de energie necesare subconsumatorilor.
(3) Partea de instalatie a consumatorului, prin care se
alimenteazã un subconsumator racordat în condiţiile alineatului
1, nu poate fi demontata, iar alimentarea subconsumatorului nu
poate fi întreruptã decît dupã ce se asigura alimentarea
subconsumatorului pe alta cale.
(4) Furnizorul este obligat sa alimenteze direct pe un
subconsumator, racordat în condiţiile alineatului 1, în termen de
un an de la sesizarea consumatorului, în cazul în care acesta din
urma are nevoie de o putere care nu mai poate fi asigurata prin
racordul existent sau din instalaţiile sale, din cauza încãrcãrii
cu puterea necesarã subconsumatorului, precum şi în cazul
apariţiei unor construcţii noi pe linia de alimentare a
subconsumatorului.
(5) În cazul racordarii de subconsumatori - alţii decît cei ai
Ministerului Petrolului - la reţelele proprii cu caracter
provizoriu ale santierelor de foraj şi extracţie petroliera, este
necesar acordul întreprinderii de foraj sau extracţie cãreia îi
aparţin reţelele; aceasta va indica, în cadrul acordului, durata
probabila a existenţei reţelei la care urmeazã a se face
racordul. În cazul obţinerii acordului, racordarea se va putea
face dacã subconsumatorul este de acord sa renunţe în scris, fãrã
nici un fel de pretentie, la alimentarea cu energie electrica în
momentul cînd întreprinderea de foraj sau extracţie ar demonta
reţeaua provizorie sau dacã furnizorul se obliga în scris sa
preia reţeaua la care urmeazã a se face racordul. La preluarea
reţelei, furnizorul va preda întreprinderii de foraj sau
extracţie materialele recuperabile din reţeaua preluatã.
(6) Racordarea unor subconsumatori la reţelele electrice ale
cãilor ferate, care alimenteazã instalaţii ce afecteazã siguranta
circulaţiei trenurilor, precum şi la staţiile sau posturile de
transformare care alimenteazã direct aceste reţele, se va face
numai cu acordul prealabil al Ministerului Cãilor Ferate.
(7) De asemenea, la staţiile care alimenteazã direct reţelele
electrice al instalaţiilor de radio-relee şi televiziune ale
Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, nu vor fi legaţi
alţi consumatori decît cu acordul prealabil al acestui minister.
(8) În cazul subconsumatorilor racordati potrivit alineatului 1,
rãspunderea pentru continuitatea alimentarii cu energie electrica
şi pentru calitatea energiei electrice livrate revine
furnizorului, în condiţiile ce se vor stabili în contractul
dintre consumator şi subconsumatori, acceptate de furnizor şi
care vor putea deroga, în ceea ce priveşte rãspunderea pentru
continuitatea alimentarii şi calitatea energiei, de la
prevederile prezentului regulament.
CAP. 2
Condiţiile pentru racordarea instalaţiilor electrice
ART. 18
(1) Pentru crearea de mari consumatori de energie electrica noi
sau extinderea celor existenţi, ministerele, celelalte organe
centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene
şi al municipiului Bucureşti sau organele subordonate lor,
trebuie sa obţinã acordul prealabil din partea Ministerului
Energiei Electrice sau a întreprinderilor furnizoare de energie
electrica - potrivit instrucţiunilor de aplicare a prezentului
regulament - asupra posibilitãţilor de alimentare cu energie
electrica şi termica. Pentru cazurile cînd alimentarea cu energie
termica urmeazã a se face prin racordare la o reţea termica
publica aflatã în exploatarea unei întreprinderi subordonate unui
consiliu popular judeţean sau al municipnului Bucureşti, acordul
prealabil se da de cãtre Ministerul Energiei Electrice sau de
întreprinderile furnizoare de energie electrica cu consultarea
comitetului executiv al consiliului popular respectiv.
(2) În cererea pentru acordul prealabil se vor arata
amplasamentele luate în considerare, etapele de dezvoltare şi
caracteristicile energetice principale ale consumatorului:
puterea electrica maxima necesarã, debitul de energie termica
orar maxim necesar şi parametrii agenţilor termici necesari -
presiune, temperatura -, gradul de siguranta şi alte condiţii
speciale cerute pentru alimentare, precum şi marimile anuale ale
consumurilor de energie electrica şi termica la diversii
parametri necesari.
(3) Acordurile prealabile se emit pe parcursul elaborãrii
documentaţiilor de investiţii - studiu tehnico-economic sau
proiect în faza unica - ce se întocmesc de proiectantii
consumatorilor. Acordurile emise la studiile tehnico-economice
sînt valabile fãrã a fi necesarã reînnoirea lor şi pentru
proiectele de execuţie, dacã de la obţinerea acordului pînã la
începerea execuţiei lucrãrilor nu a trecut o perioada de timp mai
mare de 30 luni şi au fost menţinute condiţiile tehnice şi
economice pe baza cãrora au fost emise aceste acorduri;
acordurile emise la proiectele în faza unica îşi menţin
valabilitatea în termenele şi condiţiile specificate pentru
cazurile acordurilor emise pentru studiile tehnico-economice.
(4) La cererea ministerelor, celorlalte organe centrale şi
comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al
municipiului Bucureşti, organizaţia care a emis acordul energetic
va furniza institutelor de proiectare care întocmesc
documentaţiile de investiţii ale consumatorilor importanti noi -
definiţi potrivit articolului 19 - informaţii preliminare pentru
prevederea în aceste documentaţii a soluţiilor de alimentare cu
energie electrica şi cu energie termica produsã în termoficare şi
pentru evaluarea orientativa a investiţiilor colaterale şi conexe
corespunzãtoare.
(5) Stabilirea soluţiilor de alimentare şi valorile investiţiilor
vor fi determinate pe baza studiilor tehnico-economice de
alimentare prevãzute la articolul 20.
ART. 19
Prin consumatori importanti noi se înţelege consumatorii
industriali prevãzuţi a se realiza, care necesita o putere
electrica maxima sau un spor maxim de putere electrica de cel
puţin 15 MW şi (sau) un consum maxim orar de energie termica sau
un spor maxim de debit orar de cel puţin 20 Gcal/h; prin aceste
limite de consum se înţeleg cele prevãzute a se realiza la
profilul final al consumatorului, cunoscut la data proiectãrii.
Unitãţile aparţinînd aceluiaşi minister, organ central sau
consiliu popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, situate
pe aceeaşi platforma industriala şi ale cãror consumuri insumate
de energie electrica şi (sau) termica depãşesc limitele de 15 MW
sau de 20 Gcal/h, formeazã împreunã, din punctul de vedere al
condiţiilor pentru racordarea instalaţiilor electrice şi termice
şi al studiului tehnico-economic de alimentare, un singur
consumator important nou.
ART. 20
(1) Pe baza acordului prealabil emis potrivit articolului 18,
ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive
ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti,
beneficiare ale consumatorilor, sau proiectantii acestora, vor
comanda unitãţilor de proiectare ale Ministerului Energiei
Electrice elaborarea studiilor tehnico-economice de alimentare în
amplasamentul ales sau în variantele de amplasament propuse, pe
baza unei teme de proiectare.
(2) Temele pentru comanda studiilor tehnico-economice de
alimentare privind consumatorii care au nevoie de o putere sau un
spor de putere mai mare de 1000 kW sau de un debit de energie
termica sub forma de abur sau de apa calda sau fierbinte mai mare
de 10 Gcal/h vor fi avizate de Inspecţia generalã energetica,
înainte de transmiterea lor organizaţiilor de proiectare ale
Ministerului Energiei Electrice.
ART. 21
(1) Studiul tehnico-economic pentru alimentarea cu energie
electrica şi termica a unui consumator va cuprinde soluţiile
pentru urmãtoarele feluri de lucrãri:
a) centrale electrice industriale de termoficare sau extinderi de
astfel de centrale;
b) linii electrice de racord şi staţii de transformare sau
extinderile acestora, necesare pentru alimentarea
consumatorului;
c) racorduri de termoficare din centralele electrice de
termoficare sau din reţelele publice de termoficare, necesare
pentru alimentarea consumatorului.
(2) În studiul tehnico-economic de alimentare se vor indica sumar
şi lucrãrile necesare în sistemul energetic naţional şi în
reţelele sistemului de termoficare pentru asigurarea alimentarii
consumatorului, principalele caracteristici tehnice ale acestor
lucrãri şi valorile investiţiilor curespunzatoare.
(3) Pentru lucrãrile prevãzute la literele a, b şi c se vor
stabili toţi indicatorii tehnico-economici prevãzuţi în actele
normative privind elaborarea, avizarea şi aprobarea
documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţii, în scopul
încadrãrii lor în studiul tehnico-economic întocmit de
proiectantul general al consumatorului.
(4) Pentru lucrãrile din sistemul energetic naţional şi din
reţelele de termoficare ale întreprinderilor de sub îndrumarea şi
controlul Ministerului Energiei Electrice, acesta va întocmi
studii tehnico-economice separate, care vor fi avizate şi
aprobate în conformitate cu prevederile actelor normative privind
elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-
economice pentru investiţii. Pentru lucrãrile din reţelele
publice de termoficare ale revinzatorilor de energie termica,
studiile tehnico-economice se vor întocmi prin grija
întreprinderilor revinzatoare, iar avizarea şi aprobarea lor se
vor face conform prevederilor actelor normative privind
elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-
economice pentru investiţii.
(5) Prin studiile tehnico-economice pentru alimentarea cu energie
electrica şi termica se vor stabili şi condiţiile tehnice de
racordare.
(6) Termenele de elaborare a studiilor tehnico-economice pentru
alimentarea cu energie electrica şi termica a consumatorilor se
vor stabili, pentru consumatorii importanti noi, de comun acord,
de cãtre ministerele, celelalte organe centrale, comitetele
executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului
Bucureşti, beneficiare ale consumatorilor şi Ministerul Energiei
Electrice. Pentru ceilalţi consumatori, termenele se vor stabili
de comun acord de cãtre consumatori sau de institutele lor de
proiectare şi unitãţile de proiectare ale Ministerului Energiei
Electrice. La stabilirea termenelor de elaborare a studiilor
tehnico-economice de alimentare se va tine seama de termenul de
punere în funcţiune a obiectivelor la care se referã studiile,
avînd în vedere prevederile articolului 22 alineatele 2 şi 3.
ART. 22
(1) Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive
ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti
sînt obligate sa studieze şi sa determine din timp consumurile de
energie electrica şi (sau) termica ale noilor mari consumatori
sau ale celor care se extind, astfel încît lucrãrile necesare
pentru alimentarea cu energie electrica şi (sau) termica sa poatã
fi proiectate, aprobate, executate şi puse în funcţiune odatã cu
instalaţiile tehnologice ale consumatorilor respectivi sau, în
caz de necesitate, odatã cu intrarea în probe tehnologice şi
mecanice ale instalaţiilor tehnologice consumatoare.
(2) De asemenea, ministerele şi celelalte organe centrale,
comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al
municipiului Bucureşti, pe baza studiilor prevãzute la alineatul
1, vor comanda, în condiţiile prevãzute la articolul 21, studiile
tehnico-economice de alimentare cu energie electrica şi (sau)
termica, în termene care sa asigure urmãtoarele intervale de la
comandarea studiului tehnico-economic de alimentare pînã la data
punerii în funcţiune a instalaţiilor tehnologice ale
consumatorilor:
a) 1-2 ani - în funcţie de complexitatea lucrãrilor de alimentare
- pentru cazul cînd puterea necesarã sau sporul de putere necesar
sînt de 15 MW sau mai mici;
b) 2-3 ani - în funcţie de complexitatea lucrãrilor de alimentare
- pentru cazul cînd puterea necesarã sau sporul de putere necesar
sînt mai mari de 15 MW;
c) 3-4 ani - în funcţie de complexitatea instalaţiilor de
alimentare -, indiferent de puterea sau sporul de putere
electrica necesare, în cazul cînd consumul sau sporul de consum
de energie termica al consumatorului determina necesitatea
extinderii unei centrale electrice de termoficare existente sau
construcţia unei centrale electrice de termoficare noi.
(3) În cazurile în care instalaţiile de alimentare cu energie
electrica şi (sau) termica este necesar sa între în funcţiune
odatã cu începerea probelor tehnologice şi mecanice ale
instalaţiilor tehnologice, intervalele de timp de la literele a-c
se prelungesc cu durata corespunzãtoare diferenţei de timp dintre
intrarea în probe şi termenul de punere în funcţiune a
instalaţiilor tehnologice.
(4) În cazurile în care comandarea studiilor tehnico-economice de
alimentare nu s-ar face în timp, astfel încît punerea în
funcţiune a instalaţiilor tehnologice ale consumatorilor sau
efectuarea probelor tehnologice şi mecanice ale acestor
instalaţii ar fi condiţionatã de realizarea unor instalaţii
provizorii de alimentare cu energie electrica şi (sau) termica,
ministerul, organul central sau comitetul executiv al consiliului
popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, beneficiar,
împreunã cu Ministerul Energiei Electrice, vor supune spre
aprobare Consiliului de Miniştri, odatã cu documentaţia privind
investiţiile, propuneri referitoare la realizarea şi exploatarea
instalaţiilor de alimentare cu energie electrica şi (sau) termica
cu caracter provizoriu.
(5) În cazul consumatorilor pentru care studiile tehnico-
economice de alimentare au fost comandate în timpul prevãzut la
alineatele 2 şi 3, Ministerul Energiei Electrice este obligat sa
procedeze la studierea, proiectarea şi realizarea lucrãrilor de
alimentare cu energie electrica din sistemul energetic naţional,
respectiv cu energie termica din centralele sau reţelele de
termoficare publice, la termenele de punere în funcţiune a
acestor lucrãri corelate, dupã caz, cu termenul de punere în
funcţiune sau de intrare în probe tehnologice şi mecanice ale
instalaţiilor tehnologice ale consumatorilor.
(6) Pentru realizarea lucrãrilor de alimentare din reţelele
electrice sau din centralele sau reţelele publice de termoficare,
consumatorii vor întocmi, în termene legale, formalitãţile
privind planificarea racordurilor.
ART. 23
Ministerele şi celelalte organe centrale, comitetele executive
ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti,
vor prevedea în documentaţiile tehnice privind instalaţiile
proprii - staţiile proprii de primire a energiei şi instalaţiile
situate în aval de acestea - ale consumatorilor noi şi ale celor
care se extind, utilajele şi aparatajele ce rezulta ca necesare
din studiile tehnico-economice aprobate pentru alimentarea cu
energie electrica din sistemul energetic, respectiv cu energie
termica din centralele electrice sau reţelele publice de
termoficare şi vor asigura contractarea şi montarea tuturor
acestor utilaje şi aparataje pînã la intrarea în funcţiune sau în
probe a instalaţiilor consumatoare.
CAP. 3
Proiectarea şi montarea instalaţiilor electrice ale
consumatorilor
ART. 24
(1) Dupã primirea studiului tehnico-economic de alimentare de la
unitãţile de proiectare ale Ministerului Energiei Electrice,
consumatorii se vor îngriji de întocmirea proiectelor pentru
instalaţiile electrice şi termice de racord şi pentru cele de
utilizare.
(2) Instalaţiile electrice ale consumatorilor trebuie executate
în conformitate cu regulamentele, prescripţiile tehnice şi
instrucţiunile referitoare la instalaţiile electrice şi la
exploatarea tehnica a lor.
ART. 25
(1) Partea din studiul tehnico-economic sau din proiectul în faza
unica a obiectivelor industriale noi sau care se extind, privind
problemele energetice, va fi supusã avizului Inspecţiei generale
energetice şi va trebui sa aibã conţinutul prevãzut în actele
normative privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiei
de investiţii, tratind în mod fundamentat, în ceea ce priveşte
instalaţiile electrice şi folosirea energiei electrice,
urmãtoarele probleme:
a) dacã energia electrica este forma de energie cea mai
corespunzãtoare diverselor scopuri în care proiectul prevede
folosirea ei;
b) alegerea corecta a proceselor tehnologice consumatoare de
energie electrica şi a tipurilor receptoarelor electrice de toate
felurile, din punct de vedere al randamentului lor şi al
puterilor necesare şi dacã exista corespondenta între valorile
propuse în proiect pentru iluminat şi normele respective în
vigoare;
c) balanţa energiei electrice active şi reactive;
d) graficul sarcinilor, urmãrind aplicarea prevederilor în
vigoare privind rationalizarea consumului de energie electrica şi
reglarea curbei de consum, între altele prin crearea de
consumatori tampon;
e) dacã tensiunile, schema de distribuţie, numãrul şi puterea
statiilor şi posturilor de transformare şi a transformatoarelor
adoptate sînt rationale;
f) schema evidentei pentru consumul de energie electrica pe
intreaga întreprindere, pe ateliere şi secţii şi pe agregate mari
consumatoare de energie electrica, care sa permitã determinarea
consumurilor specifice de energie electrica şi a factorului de
putere;
g) alegerea corecta a mijloacelor de compensare a puterii
reactive.
(2) Dacã unele dintre problemele arãtate la literele a-g nu au
putut fi tratate în cadrul studiului tehnico-economic, Inspecţia
generalã energetica poate cere spre cercetare proiectul de
execuţie.
ART. 26
(1) Prevederea în proiecte de motoare de joasa tensiune cu puteri
mai mari de 200 kW, de receptoare electrotermice, cu excepţia
celor de laborator, precum şi montarea şi utilizarea lor, sînt
permise numai pe baza autorizaţiei date de Inspecţia generalã
energetica. În scopul obţinerii autorizaţiei, proiectantii sau
beneficiarii vor trebui sa prezinte studii în care va fi
justificatã tehnico-economic sau tehnologic folosirea utilajelor
respective.
(2) Prevederea în proiecte de motoare electrice cu puteri mai
mari de 100 kW, precum şi montarea şi utilizarea lor, se vor
putea face numai cu autorizarea Inspecţiei generale energetice,
din punct de vedere al tipului, asincron sau sincron, al
motorului. În acest sens, proiectantii sau beneficiarii vor
trebui sa prezinte studii în care sa justifice tipul ales, din
punct de vedere tehnico-economic sau tehnologic.
(3) Autorizaţia Inspecţiei generale energetice nu este necesarã
pentru motoarele sub 1000 kW dacã proiectantii sau beneficiarii,
pe baza calculului tehnico-economic sau a considerentelor
tehnologice, au prevãzut:
- pentru motoarele de putere mai mare de 100 kW şi de maximum 200
kW, tipul sincron;
- pentru motoarele de putere mai mare de 200 kW şi de maximum
1000 kW, tipul sincron de inalta tensiune.
ART. 27
(1) Înainte de a trece la executarea lucrãrilor de instalaţii
electrice, consumatorul este obligat a trimite furnizorului la
reţelele cãruia urmeazã sa se racordeze, spre verificare, un
extras din proiectul de instalaţii sau însuşi proiectul
respectiv. În cazul subconsumatorilor, extrasul de proiect sau
proiectul va fi trimis la consumator. Furnizorul, respectiv
acesta împreunã cu consumatorul vor verifica dacã lucrãrile de
proiectare corespund condiţiilor tehnice impuse prin studiul
tehnico-economic de alimentare.
(2) Extrasul de proiect trebuie sa conţinã schema instalaţiilor
de racordare la reţeaua furnizorului sau a consumatorului,
cuprinzînd: statia de primire şi transformare de la consumator
sau subconsumator, inclusiv plecarile din aceasta statie şi
indicaţia simbolica a dispozitivelor de protecţie prin relee şi
contra supratensiunilor. În cazul cînd racordarea se face la
reţeaua de joasa tensiune, fãrã post de transformare, schema va
cuprinde circuitele de joasa tensiune pînã la şi inclusiv
tablourile principale de distribuţie ale consumatorului sau
subconsumatorului, cu plecarile respective şi dispozitivele de
protecţie corespunzãtoare.
ART. 28
(1) În cazul în care racordarea unor puteri noi sau a unor puteri
suplimentare face necesarã realizarea de lucrãri în sistemul
energetic, stabilite prin studiul tehnico-economic de alimentare,
conform articolului 21, Ministerul Energiei Electrice va asigura
realizarea lucrãrilor respective, în limita fondurilor de
investiţii prevãzute în planurile sale anuale.
(2) Consumatorii au obligaţia sa comunice furnizorului termenele
precise la care sînt necesare noile puteri pentru care s-a
elaborat studiul tehnico-economic de alimentare, pentru ca
Ministerul Energiei Electrice sa aibã în vedere lucrãrile ce
trebuie executate în instalaţiile sale, în cadrul elaborãrii
propunerilor de planuri anuale de investiţii. Comunicarea datelor
menţionate se va face în termenele stabilite în instrucţiunile
referitoare la elaborarea planului de racorduri.
(3) Consumatorii vor asigura, prin planurile lor,
realizarea lucrãrilor prevãzute la articolul 21 literele a-c,
precum şi a instalaţiilor proprii noi sau a amplificarii celor
existente.
ART. 29
(1) Delimitarea dintre furnizor şi consumatori a instalaţiilor
electrice din punct de vedere al apartenentei de inventar şi al
responsabilitãţii exploatãrii şi întreţinerii se stabileşte pe
baza principiilor prevãzute la articolele 30-41.
(2) Pentru cazurile în care apar impedimente în aplicarea acestor
principii, delimitarea va fi facuta pe baza de protocoale între
furnizor şi consumator, ţinînd seama de scopurile urmãrite de
acele principii.
ART. 30
(1) Punctul de delimitare se va stabili în cadrul statiei de
primire a energiei electrice la consumatori, în amonte de aceasta
statie, sau imediat în aval de ea.
(2) Prin statie de primire la consumator - mai departe denumita
prescurtat "statie de primire" - se înţelege prima statie situata
în incinta consumatorului sau în imediata vecinãtate a acesteia,
care se afla pe traseul - parcurs dinspre amonte spre aval - al
reţelelor electrice de legatura dintre sistemul energetic şi
consumator, şi care îndeplineşte una dintre urmãtoarele
condiţii:
a) tensiunea de alimentare sau tensiunea secundarã a statiei este
egala cu cea mai mare tensiune: de alimentare directa a
utilajelor tehnologice ale consumatorului;
b) tensiunea secundarã a statiei este mai mica decît 110 kV.
(3) La cererea consumatorului, dacã statia îl deserveste în
exclusivitate, se va considera statie de primire oricare dintre
staţiile situate în incinta sa în amonte de prima statie care
satisface una dintre condiţiile de la literele a sau b.
(4) Prevederile alineatului precedent se aplica cu acordul
furnizorului şi la staţiile deservind şi alţi consumatori decît
cel considerat, precum şi la staţiile care sînt situate în
imediata vecinãtate a incintei consumatorului.
(5) Notiunile de amonte şi aval corespund sensului de parcurgere
a instalaţiilor dinspre sistemul energetic spre utilajele
tehnologice receptoare de energie electrica ale consumatorului.
ART. 31
Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare constituie
fonduri fixe ale furnizorului, iar cele din aval constituie
fonduri fixe ale consumatorului.
ART. 32
(1) Prin punct de delimitare în amonte de statia de primire se
înţelege:
a) intrarea în statie a liniilor de alimentare, în cazul cînd
statia are bare la tensiunea de alimentare;
b) bornele de ieşire ale intrerupatoarelor de pe partea secundarã
a transformatoarelor bloc, în cazul cînd statia de primire nu are
bare la tensiunea de alimentare, liniile de alimentare fiind
legate bloc cu transformatoarele din statia de primire.
(2) Delimitarea se face în amonte ori de cîte ori statia de
primire deserveste un singur consumator, dacã:
- consumatorul are utilaje tehnologice alimentate direct de pe
barele de la tensiunea de alimentare a statiei, în cazul de la
litera a, sau de pe barele de tensiune secundarã ale statiei, în
cazul de la litera b;
- consumatorul cere ca delimitarea sa se facã în amonte.
(3) Prin punct de delimitare în aval de statia de primire se
înţelege ieşirea din statie a liniilor de distribuţie spre
utilajele tehnoligice sau staţiile ori posturile de transformare
din aval de statia de primire.
(4) Delimitarea se face în aval de statia de primire numai la
cererea consumatorului şi numai dacã de pe barele statiei nu se
alimenteazã direct nici un utilaj tehnologic. Nu se admite
delimitarea în aval de statia de primire dacã aceasta este o
statie de conexiuni sau transformare - cu transformatoarele
legate bloc - a unei centrale electrice proprii a
consumatorului.
(5) Prin punct de delimitare în cadrul statiei de primire se
înţelege un punct intermediar situat între intrarea liniilor de
alimentare dinspre sistem şi ieşirea liniilor de distribuţie sau
de alimentare a utilajelor tehnologice ale consumatorului din
aval de statia de primire.
ART. 33
(1) Barele din statia de primire de pe care se alimenteazã direct
utilajele tehnologice ale consumatorului sau pe care debiteaza
direct sau prin transformatoarele-bloc generatorele unei centrale
electrice proprii a consumatorului, precum şi instalaţiile
situate în aval de barele menţionate, constituie fonduri fixe ale
consumatorului. Aceasta prevedere nu se aplica în cazul statiilor
de primire care deservesc mai mulţi consumatori direcţi ai
furnizorului, dacã în acest fel se influenţeazã siguranta
alimentarii altor consumatori.
(2) Barele pe care sînt legate direct sau prin transformatoare-
bloc generatoarele electrice ale unei centrale proprii a
consumatorului vor constitui în toate cazurile fonduri fixe ale
consumatorului, chiar dacã pe ele sînt legaţi şi alţi consumatori
ai furnizorului. Consumatorul este obligat sa asigure alimentarea
în bune condiţiuni a celorlalţi consumatori numai în mãsura în
care aceasta depinde de exploatarea barelor respective şi a
celulelor liniilor de plecare spre ceilalţi consumatori. Aceştia
din urma sînt obligaţi sa admitã opririle pentru revizii şi
reparaţii cerute de consumatorul cu centrala proprie.
ART. 34
(1) Instalaţiile la tensiunea de alimentare a statiei de primire
sînt fonduri fixe ale furnizorului.
(2) Consumatorul poate avea ca fonduri fixe ale sale aceste
instalaţii, în cazul cînd foloseşte tensiunea de alimentare a
statiei de primire pentru distribuţia interioarã sau direct
pentru utilaje tehnologice.
(3) Cu acordul furnizorului, consumatorii pot avea ca fonduri
fixe ale lor instalaţiile de la tensiunea de alimentare şi în
alte cazuri decît cele prevãzute la alineatul precedent, dacã în
acest fel nu se contravine prevederilor de la articolul 35.
ART. 35
Consumatorul - cu excepţiile prevãzute la articolul 33 privind
consumatorii direcţi ai furnizorului legaţi pe barele centralelor
electrice proprii ale consumatorului - nu va avea ca fonduri fixe
ale sale elemente de instalaţii deservind mai mulţi consumatori
direcţi ai furnizorului sau instalaţii a cãror exploatare sa
poatã influenta siguranta alimentarii cu energie electrica a
altor consumatori direcţi ai acestuia şi nu va avea acces în
astfel de instalaţii. În acest caz, delimitarea se va face în
aval de instalaţiile de protecţie şi întrerupere prin care se
asigura separarea influentei exploatãrii instalaţiilor
consumatorului considerat asupra siguranţei furnizorului cu
energie electrica a altor consumatori direcţi ai furnizorului.
ART. 36
(1) În scopul creşterii gradului de siguranta a alimentarii
consumatorilor sãi, prin derogare de la prevederile de la
articolele 30-35, furnizorul este în drept a prelua ca fonduri
fixe ale sale o parte sau totalul instalaţiilor din statia de
primire care, conform principiilor respective, ar constitui
fonduri fixe ale consumatorilor.
(2) Preluarea se va face obligatoriu de cãtre furnizor pentru
liniile cu tensiuni mai mari de 6 kV din care se alimenteazã
santierele de extracţie de ţiţei şi gaze, pentru posturile şi
staţiile de transformare, cu tensiunea primara mai mare de 6 kV
care alimenteazã santierele respective, precum şi pentru liniile,
posturile şi staţiile cu caracter definitiv, care alimenteazã
santierele de foraj şi au tensiunile mai sus specificate.
ART. 37
(1) Comanda electrica sau mecanicã a intrerupatoarelor care,
conform principiilor de delimitare de la articolele 30-36, se
gãsesc în fondurile fixe ale furnizorului dar sînt montate pe
transformatoare sau linii de distribuţie sau de alimentare a
utilajelor tehnologice ale consumatorului, va trebui sa fie
accesibila acestuia, la cererea sa, precum şi în cazul în care
furnizorul impune consumatorului manevrarea acelor
intrerupatoare. Consumatorul va rãspunde de exploatarea corecta a
intrerupatoarelor respective, a cãror întreţinere va reveni
furnizorului.
(2) Comanda intrerupatoarelor a cãror manevrare poate influenta
siguranta alimentarii altor consumatori direcţi ai furnizorului,
precum şi comanda intrerupatoarelor din staţiile exterioare
prevãzute numai cu dispozitive mecanice de actionare, va fi data
la dispoziţia consumatorului în mãsura posibilitãţilor stabilite
de furnizor.
(3) Comanda electrica la distanta a comutatoarelor de reglaj sub
sarcina a tensiunii la transformatoarele care, conform
principiilor de la articolele 30-36 sînt fonduri fixe ale
furnizorului dar deservesc un singur consumator, se transmite la
consumator la cererea acestuia, dacã furnizorul este de acord,
consumatorul fiind obligat sa asigure exploatarea corecta a
dispozitivelor respective.
ART. 38
Indiferent de locul de montare în raport cu punctul de
delimitare, aparatele de mãsurare care servesc pentru decontarea
energiei electrice livrate de furnizor unui consumator sau de
cãtre consumator în reţeaua furnizorului, inclusiv instalaţiile
anexe, constituie fonduri fixe ale furnizorului, respectiv ale
consumatorului, care le vor sigila în mod corespunzãtor.
ART. 39
Clãdirile în care sînt montate staţii de primire cu delimitarea
instalaţiilor în amonte de statie, vor fi fonduri fixe ale
consumatorilor. Clãdirile în care sînt montate staţii de primire
cu delimitarea instalaţiilor în aval de statie, vor fi fonduri
fixe ale furnizorului. Apartenenţa clãdirilor în care sînt
montate staţii de primire cu delimitarea instalaţiilor în cadrul
statiei se va stabili de la caz la caz, în funcţie de situaţia
concretã, pe baza de protocoale între fuznizor şi consumator.
ART. 40
În cadrul statiilor de primire în care o parte din instalaţiile
electrice sînt fonduri fixe ale furnizorului şi cealaltã parte
sînt fonduri fixe ale consumatorului, asigurarea serviciilor
interne ale statiei - ca: aer comprimat, curent continuu,
ventilaţie şi altele - revine furnizorului, în cazul statiilor de
primire care deservesc mai mulţi consumatori. Aceasta sarcina
revine furnizorului sau consumatorului, pe baza de înţelegere, în
funcţie de situaţia concretã din statia de primire, în cazul
statiilor care deservesc un singur consumator. Dacã statia de
primire este totodatã, o statie a unei centrale electrice proprii
a consumatorului, asigurarea serviciilor interne ale statiei
revine întotdeauna consumatorului.
ART. 41
Transformatoarele folosite de un consumator de un tip care nu se
afla în mod curent în exploatarea furnizorului grupurile
electrogene, componsatoarele sincrone, precum şi bateriile de
condensatoare statice ale consumatorului, se considera ca utilaje
tehnologice ale acestuia şi constituie fonduri fixe ale sale.
ART. 42
Pentru a se limita cazurile de staţii de primire în care sa
existe concomitent instalaţii ale furnizorului şi instalaţii ale
consumatorului şi mai ales pentru a se evita cazurile de staţii
de primire în care sa existe concomitent personal de exploatare
permanent atît al furnizorului, cît şi al consumatorului,
aceştia, ţinînd seama de prevederile articolelor 30-41, vor
stabili încã de la proiectare în ce mãsura vor face uz de
drepturile acordate prin articolul 30 alineatele 3 şi 4 şi prin
articolul 36 alineatul 1 şi se vor îngriji ca proiectele
statiilor de primire sa prevadã soluţii cît mai judicioase, fãrã
ca prin aceasta sa se încalce principiul eficacitatii economice
maxime a instalaţiilor respective.
ART. 43
(1) Pentru instalaţiile existente în momentul intrãrii în vigoare
a prezentului regulament, punerea de acord cu prevederile de
delimitare a instalaţiilor se va face pînã la data de 30 iunie
1969, intocmindu-se formele legale privind eventualele
transmiteri patrimoniale de la furnizor la consumator sau
invers.
(2) Odatã cu transmiterea acestor instalaţii se trece de la
furnizor la consumator sau invers planul forţelor de munca, al
fondului de salarii şi de aprovizionare pentru exploatarea şi
întreţinerea instalaţiilor transmise, precum şi ceilalţi
indicatori de plan aferenţi acelor instalaţii, împreunã cu
piesele de schimb existente şi fondul de locuinţe aferent
personalului care deserveste instalaţiile transmise.
(3) Pentru instalaţiile ce se vor pune în funcţiune dupã intrarea
în vigoare a prezentului regulament, punerea de acord cu
prevederile de delimitare se va face, de regula, înainte de
intrarea în funcţiune a instalaţiilor respective, dar cel mai
tirziu în termen de 3 luni de la data intrãrii în funcţiune,
procedîndu-se conform prevederilor de la alineatele 1 şi 2.
ART. 44
Staţiile, posturile de transformare şi reţelele electrice cu
caracter provizoriu pentru santierele de foraj sau de construcţii
executate de consumatori din fondurile lor proprii, în afarã
planurilor de racorduri, constituie fonduri fixe ale
consumatorilor, prin derogare de la prevederile articolelor 30-37
şi 39-40. În cazurile în care instalaţiile de mai sus pot
influenta siguranta alimentarii unor alţi consumatori direcţi ai
furnizorului, acesta poate prelua, pe baza de contract,
exploatarea lor parţialã sau totalã.
ART. 45
(1) Proiectarea de instalaţii electrice la marii consumatori
industriali se poate face numai de institutele de proiectari
subordonate ministerelor, celorlalte organe centrale şi
comitetelor executive ale consiliilor populare, de serviciile de
proiectare, tehnice, mecanic-şef şi energetic-şef sau de alte
unitãţi de specialitate ale consumatorilor respectivi sau ale
organelor cãrora le sînt subordonaţi, de întreprinderile de
specialitate din sectorul cooperatist, precum şi de cãtre
unitãţile de proiectare ale furnizorilor.
(2) Executarea instalaţiilor electrice la marii consumatori
industriali se poate face numai de întreprinderile de
construcţii-montaj ale ministerelor, celorlalte organe centrale
şi comitetelor executive ale consiliilor populare, de unitãţile
energetice şi de construcţii-montaj proprii ale consumatorilor,
de întreprinderile de specialitate din sectorul cooperatist şi de
cãtre unitãţile de construcţii-montaj ale furnizorilor.
(3) Organizaţiile care au dreptul sa întocmeascã proiecte sau sa
execute lucrãri trebuie sa aibã angajaţi electricieni autorizaţi
care sa semneze proiectele respective, precum şi
dosarul lucrãrilor prevãzute la art. 51, sa supravegheze
executarea lucrãrilor şi sa efectueze încercarea lor, raspunzind
de respectarea întocmai a prevederilor din prezentul regulament
şi de normativele şi regulamentele tehnice şi administrative
referitoare la instalaţiile electrice şi la exploatarea tehnica a
acestora.
(4) Nerespectarea dispoziţiilor din prezentul regulament şi din
alte acte normative privind întocmirea proiectelor şi executarea
instalaţiilor electrice, precum şi fapta de a dispune sa se
proiecteze sau sa se execute instalaţii electrice de cãtre alte
unitãţi şi de cãtre alte persoane decît cele prevãzute mai sus,
se sancţioneazã potrivit dispoziţiilor legale, în raport cu
gravitatea faptei şi a consecinţelor ce pot fi generate de
lucrãrile respective.
(5) Proiectarea şi execuţia instalaţiilor de racord la
instalaţiile furnizorului se vor face conform instrucţiunilor
ministrului energiei electrice.
CAP. 4
Instalarea aparatelor pentru mãsurarea energiei electrice
ART. 46
(1) Instalaţiile electrice ale consumatorilor trebuie sa fie
prevãzute cu aparate de mãsurare - contoare, transformatoare de
mãsura - pentru mãsurarea consumului total de energie electrica
activa şi reactiva, precum şi pentru evidenta consumului pe
secţii, ateliere şi agregate mari consumatoare de energie
electrica, în conformitate cu regulamentele, instrucţiunile şi
prescripţiile tehnice în vigoare referitoare la instalaţiile
electrice, la exploatarea lor tehnica şi la evidenta energiei
electrice.
(2) Punerea în concordanta a instalaţiilor existente cu
prevederile de mai sus în ceea ce priveşte mãsurarea consumului
de energie electrica activa şi reactiva pe secţii, ateliere şi
agregate mari consumatoare de energie electrica se va face în
termen de cel mult 2 ani de la data intrãrii în vigoare a
prezentului regulament.
ART. 47
Se interzice conectarea la reţelele furnizorilor a noilor
instalaţii electrice care nu sînt prevãzute cu agregate de
mãsurare pentru decontarea cu furnizorul, cu excepţia cazurilor
prevãzute la articolul 220 alineatul 2.
ART. 48
(1) Contoarele pentru mãsurarea consumului de energie electrica
activa şi reactiva care servesc pentru decontare între
consumatori şi furnizor se procura de cãtre consumator - conform
indicaţiilor furnizorului - se verifica, monteaza şi exploateazã
de cãtre furnizor şi se transmit ca fonduri fixe de la consumator
la furnizor cu respectarea dispoziţiilor legale.
(2) Reductoarele de mãsura de inalta tensiune se procura şi se
monteaza de cãtre consumator dupã ce au fost verificate de cãtre
furnizor -, respectiv de cãtre furnizor, dupã cum statia sau
postul în care se monteaza aceste reductoare este în planul de
investiţii al consumatorului sau al furnizorului.
(3) Aparatele de mãsurare montate în posturile sau staţiile cu
caracter provizoriu ale santierelor de exploatãri, foraj sau de
construcţii, executate de consumatori din fondurile lor, în afarã
planurilor de racorduri, se procura de consumatori, se verifica,
instaleaza, controleazã şi exploateazã de cãtre furnizor şi rãmîn
mijloace fixe ale consumatorilor.
ART. 49
Aparatele pentru mãsurarea consumului de energie electrica care
nu servesc pentru decontare cu furnizorul se procura, instaleaza,
controleazã şi exploateazã de cãtre consumatori.
ART. 50
Contoarele de energie electrica trebuie astfel montate încît sa
fie accesibile consumatorilor în vederea citirii indicaţiilor
lor. În acest scop, consumatorii trebuie sa creeze condiţiile
pentru montarea agregatelor de mãsura în statia de primire din
incinta lor; în instalaţiile existente la intrarea în vigoare a
prezentului regulament, furnizorul va monta contoarele la
consumatori în termen de 3 luni de la crearea condiţiilor de
montare. În caz contrar, furnizorul va permite accesul
delegaţilor consumatorului la contoarele din instalaţiile sale,
cu ocazia citirilor pentru decontare.
CAP. 5
Racordarea şi controlul tehnic al instalaţiilor electrice ale
consumatorilor
ART. 51
Dupã executarea lucrãrilor, consumatorul este obligat a depune la
furnizor un dosar, întocmit de cel ce a executat lucrãrile, care
trebuie sa cuprindã:
a) planurile reale ale lucrãrilor arãtate în extrasul de proiect
prevãzut la articolul 27;
b) un tabel cu numãrul şi puterea instalata a receptoarelor
electrice, pe categorii de receptoare.
ART. 52
Racordarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor la reţelele
furnizorului se face numai dupã efectuarea controlului tehnic al
instalaţiilor consumatorului de cãtre personalul furnizorului şi
dupã încheierea contractului pentru furnizarea energiei
electrice.
ART. 53
Consumatorii vor prezenta delegaţilor furnizorului însãrcinaţi cu
efectuarea controlului tehnic, documente din care sa rezulte ca
instalaţiile de racord şi de utilizare au fost încercate în
conformitate cu prevederile regulamentelor, instrucţiunilor şi
prescripţiilor tehnice referitoare la instalaţiile şi utilajele
electrice. Incercarile trebuie sa fie efectuate de întreprinderi
sau organizaţii care au dreptul sa execute instalaţii electrice
la marii consumatori industriali sau de laboratoare de stat sau
alte organizaţii acceptate de furnizor, iar documentele trebuie
sa fie semnate şi de electricianul autorizat al organizaţiei care
a efectuat încercarea. Consumatorii sînt obligaţi sa execute
încercarea prin organizaţii care au capacitate tehnica
corespunzãtoare importantei şi naturii instalaţiilor încercate şi
a încercãrilor necesare.
ART. 54
(1) Controlul tehnic al furnizorului se va referi la lucrãrile ce
fac obiectul extrasului de proiect al instalaţiilor electrice,
prevãzut la articolul 27. În ceea ce priveşte verificarea
instalaţiilor necuprinse în extrasul de proiect, furnizorul este
în drept sa facã o verificare iniţialã numai prin sondaj şi dacã
constata ca rezultatele verificãrii concorda cu rezultatele
încercãrilor prealabile efectuate de consumatori, poate renunţa
la efectuarea restului încercãrilor. Rãspunderea pentru
verificarea instalaţiilor revine organizaţiei care a executat
verificarea.
(2) În cazul cînd verificãrile şi probele fãcute de furnizor nu
dau rezultate satisfãcãtoare, ca şi în cazul cînd documentele
încercãrilor fãcute conform articolului 53 nu arata rezultate
bune, furnizorul nu va conecta la reţelele sale partea din
instalaţiile consumatorilor care prezintã deficiente, pînã la
corectarea acestora. La cererea consumatorilor, conducerea
întreprinderii furnizoare poate aproba conectarea la reţea a
instalaţiilor consumatorilor care prezintã deficiente marunte,
acordind un termen de remediere de 30 zile, la expirarea cãruia,
dacã acele deficiente nu au fost remediate, furnizorul va
deconecta de la reţelele sale instalaţiile respective.
ART. 55
(1) Consumatorii sînt obligaţi ca periodic - în limitele
termenelor maxime prevãzute de actele normative privind
proiectarea, executarea, receptionarea şi exploatarea
instalaţiilor electrice - sa execute verificarea acestora, în
conformitate cu prevederile actelor normative.
(2) Furnizorul este în drept sa controleze periodic, prin sondaj,
rezultatul verificãrilor fãcute de cãtre celelalte organe
competente, instalaţiilor electrice ale consumatorilor, controlul
avînd acelaşi obiect ca cel care precede racordarea.
(3) În baza constatãrilor fãcute, furnizorul va întocmi un
proces-verbal care va fi semnat şi de consumator - consemnindu-se
eventualele divergenţe ale acestuia - şi va aplica, dacã este
cazul, prevederile articolelor 271 şi 272.
(4) Pentru verificãrile fãcute de furnizor, consumatorii sînt
obligaţi la plata taxelor de verificare, stabilite prin ordin al
ministrului energiei electrice.
ART. 56
(1) Pentru instalaţiile existente la data intrãrii în vigoare a
prezentului regulament, consumatorii sînt obligaţi a depune la
furnizor, în termen de un an, un dosar întocmit conform
articolului 51, la care vor anexa şi documentele de verificare a
instalaţiilor prevãzute la articolul 53. Pentru aceste
instalaţii, furnizorul nu are obligaţia de a mai face
verificarea.
(2) Consumatorii care au depus anterior un dosar la furnizor,
conform celor de mai sus, sînt obligaţi, în termenul prevãzut la
alineatul 1, sa depunã completãrile la dosar, dacã acesta a fost
incomplet.
CAP. 6
Modificãri în instalaţiile consumatorilor
ART. 57
(1) Lucrãrile de modificare în instalaţiile consumatorilor
prevãzute în dosarele menţionate la articolul 51 litera a) şi la
articolul 56, se vor face numai în condiţiile prevãzute la
capitolele III şi V.
(2) Orice modificãri în celelalte instalaţii ale consumatorilor
şi în situaţia receptoarelor trebuie comunicate furnizorului, în
termen de o luna împreunã cu documentele de încercare. Furnizorul
are dreptul sa verifice instalaţiile modificate şi sa procedeze
la deconectarea lor, dacã verificãrile şi probele fãcute conform
articolului 53 nu indica rezultate bune.
(3) Prin derogare de la prevederile alineatului precedent,
energeticienii şefi sau responsabilii energetici ai
întreprinderilor consumatoare pot remite furnizorului numai
anual, în luna ianuarie, documentele privind modificãrile
efectuate în cursul anului anterior şi apreciate ca fiind de mica
importanta.
ART. 58
Orice modificãri în instalaţiile electrice se pot proiecta,
executa şi incerca numai de cãtre organizaţiile prevãzute la
articolele 45 şi 53.
CAP. 7
Exploatarea instalaţiilor electrice de cãtre consumatori
A. Rãspunderea pentru starea şi întreţinerea instalaţiilor
electrice
ART. 59
(1) Rãspunderea pentru starea şi întreţinerea instalaţiilor
electrice revine, dupã caz, furnizorului sau consumatorului, de
care aparţin instalaţiile respective. Apartenenţa instalaţiilor
va fi precizatã prin specificari depuse la furnizor sau indicate
într-o descriere anexatã la contractul pentru furnizarea energiei
electrice.
(2) Exploatarea şi întreţinerea partii din instalatia de racord
de la consumator la un subconsumator, situata în incinta
consumatorului, se fac de cãtre consumator, cheltuielile
respective decontindu-se subconsumatorului. Partea din aceeaşi
instalatie, care se gãseşte în incinta subconsumatorului, se
exploateazã şi se întreţine de cãtre subconsumator.
ART. 60
Instalaţiile electrice ale consumatorilar conectate la reţelele
furnizorului pot fi întreţinute de acesta din urma pe baza de
contract.
B. Obligaţiile generale ale consumatorilor privind exploatarea
instalatiilor electrice
ART. 61
Consumatorii sînt obligaţi sa exploateze corect şi sa întreţinã
în buna stare instalaţiile electrice care le aparţin, precum şi
sa foloseascã raţional energia electrica.
ART. 62
(1) Exploatarea instalaţiilor electrice se va face în
conformitate cu regulamentele, instrucţiunile şi prescripţiile
tehnice stabilite de Ministerul Energiei Electrice.
(2) Consumatorii sînt obligaţi sa emita instrucţiuni pentru
instalaţiile electrice care funcţioneazã în condiţii neprevãzute
în actele normative menţionate în alineatul precedent.
ART. 63
Consumatorii sînt obligaţi sa respecte regimul de consum al
energiei electrice stabilit în contract şi anexele acestuia în
conformitate cu dispoziţiile legale privind rationalizarea
consumului de energie electrica.
ART. 64
În scopul exploatãrii sigure, rationale şi economice a
instalaţiilor electrice, consumatorii sînt obligaţi, în
principal:
a) sa execute, în termenele prevãzute de actele normative,
reglajul şi verificãrile protecţiei prin relee, incercarile
profilactice şi controlul preventiv, precum şi reparaţiile
utilajului şi aparatajului de protecţie, mãsura şi control;
b) sa ia mãsurile necesare, din punct de vedere al schemelor
interne de alimentare, al instalaţiilor de protecţie şi
automatizare, care sa asigure funcţionarea în continuare a
receptoarelor importante în cazul întreruperii alimentarii din
reţea pînã la maximum 3 secunde;
c) sa respecte regimul economic de funcţionare al receptoarelor
electrice, precum şi sa realizeze factorul de putere optim;
d) sa respecte normele de consum aprobate;
e) sa asigure ţinerea evidentei energiei electrice consumate;
f) sa întocmeascã instrucţiuni tehnice de întreţinere şi
exploatare a instalaţiilor electrice şi sa organizeze
instructajul periodic al personalului.
ART. 65
Scoaterea în reparatie de cãtre consumator a utilajelor
principale din statia de primire, precum şi reconectarea acestor
utilaje dupã efectuarea reparatiei, se vor face numai dupã
anunţarea prealabilã a furnizorului.
ART. 66
Consumatorii sînt obligaţi sa pãstreze în buna stare utilajul
aparţinând furnizorului care se afla în incinta lor, fiindu-le
interzis sa-l modifice.
ART. 67
Consumatorii sînt abligati sa asigure accesul la instalaţiile
aparţinînd furnizorului, aflate în incinta lor, inlaturind la
timp orice impedimente şi sa nu permitã fãrã autorizaţia
prealabilã a furnizorului ridicarea de construcţii, depozitarea
de materiale şi executarea de lucrãri subterane pe traseele
liniilor de transport aeriene şi de cabluri.
ART. 68
(1) Consumatorii sînt obligaţi sa permitã intrarea la orice ora
din zi şi din noapte a delegaţilor furnizorului în instalaţiile
de racord, pentru controlul înscrierii consumatorilor în puterile
aprobate. În cazul în care se constata nerespectarea acestor
puteri, delegaţii furnizorului au dreptul sa efectueze de îndatã
controlul felului de utilizare a receptoarelor electrice şi sa
încheie procese-verbale de constatare.
(2) Consumatorii sînt obligaţi sa permitã accesul delegaţilor
inspectiilor energetice regionale la orice ora din zi şi din
noapte în instalaţiile lor, pentru constatarea nerespectãrii
mãsurilor de reglaj, pentru controlul regimului economic de
utilizare a energiei electrice, al stãrii tehnice a instalaţiilor
electrice, al respectãrii prevederilor prezentului regulament şi
al celorlalte acte normative privind instalaţiile electrice şi
exploatarea lor.
(3) De asemenea, consumatorii vor permite delegaţilor
furnizorului accesul în timpul schimbului de dimineata la
instalaţiile lor de utilizare, pentru controlul stãrii tehnice a
acestora; în caz de deranjamente, accesul va fi permis la orice
ora din zi şi din noapte.
ART. 69
(1) Consumatorii sînt obligaţi sa permitã personalului
furnizorului sa execute în incinta lor lucrãri de construcţii şi
reparaţii la reţelele electrice care necesita sãpãturi în
interiorul curţilor sau pe trotuare, spargerea pereţilor şi
altele asemenea. Pentru lucrãri noi, este necesarã avizarea
proiectului lor de cãtre consurnatori.
(2) Furnizorul este obligat ca dupã terminarea lucrãrilor sa
readuca în stare iniţialã, pe contul sau, toate locurile unde s-
au lucrat.
(3) Durata necesarã pentru lucrãrile de construcţii şi reparaţii
va fi stabilitã de furnizor de comun acord cu consumatorii.
C. Obligaţiile consumatorilor privind reglarea curbei de consum
şi economisirea energiei electrice
ART. 70
Pentru reglajul curbei de consum, ameliorarea acestui reglaj şi
economisirea energiei electrice, consumatorii de energie
electrica sînt obligaţi sa ia mãsurile prevãzute în actele
normative privind aceste probleme, precum şi, în principal:
a) sa treacã la funcţionarea în regim de instalaţii tampon toate
utilajele şi liniile tehnologice pentru care funcţionarea în
acest regim prezintã eficienta economicã;
b) sa programeze funcţionarea esalonata, pe cît posibil în afarã
orelor de virf ale sistemului, a utilajelor cu funcţionare
discontinua;
c) sa programeze opririle zilnice pentru întreţinere în timpul
orelor de virf de seara ale sistemului;
d) sa programeze opririle pentru reparaţii capitale anuale ale
secţiilor şi liniilor tehnologice mari consumatoare de energie
electrica în principal în lunile de iarna;
e) sa evite funcţionarea utilajelor la sarcina redusã şi sa
limiteze mersul în gol al receptoarelor electrice;
f) sa întreţinã în buna stare instalaţiile electrice;
g) sa amelioreze factorul de putere pînã la valoarea optima din
punct de vedere tehnico-economic;
h) sa respecte cererile furnizorului de a reduce consumul şi
puterea absorbitã.
ART. 71
(1) În vederea reglajului curbei de sarcina a sistemului
energetic, programul de lucru al consumatorilor se va stabili în
conformitate cu prevederile Hotãrîrii Comitetului Central al
Partidului Comunist Roman şi a Consiliului de Miniştri nr. 1019
din 10 mai 1967 cu privire la reglementarea programului de munca
şi întãrirea disciplinei în întreprinderi, ministere, instituţii
centrale, sfaturi populare şi organizaţii obşteşti, astfel încît
lucrul în schimbul de dimineata sa înceapã:
- între orele 7-8,30 iarna şi 6-8 vara, în cazul consumatorilor
care lucreazã într-un singur schimb;
- între orele 6 şi 7 în cazul consumatorilor care lucreazã în
doua schimburi;
- între orele 6 şi 8 în cazul consumatorilor care lucreazã în
trei schimburi.
(2) Se excepteazã de la programul prevãzut la alineatul
precedent:
- morile şi presele de ulei de interes local care lucreazã în unu
sau doua schimburi; acestea vor funcţiona între orele 22-17 în
perioada 1 noiembrie-28 februarie şi între orele 22-19 în
perioada 1 martie-31 octombrie;
- morile şi presele de ulei de interes local care lucreazã în
trei schimburi, care îşi vor opri total funcţionarea în timpul
orelor de virf de seara ale sistemului energetic şi se vor
încadra în timpul orelor de virf de dimineata în puterile maxime
ce se vor stabili de cãtre inspectiile energetice regionale
conform articolului 11.
(3) Ministerul Energiei Electrice va putea acorda derogãri de la
programele de funcţionare prevãzute în prezentul articol, pentru
cazuri excepţionale, pe baza propunerilor justificate ale
organelor centrale sau locale cãrora le sînt subordonaţi
consumatorii. Aceste derogãri vor putea fi anulate sau suspendate
de Ministerul Energiei Electrice, în caz de nevoie, cu
consultarea organelor centrale sau locale respective, cu un
preaviz de 15 zile.
ART. 72
Consumatorii au dreptul sa consume energie electrica în afarã
orelor de program stabilite conform articolului 71 numai pentru
iluminatul de paza, pentru utilitatile generale cu funcţionare
continua, sau în situaţii speciale ca: stingerea incendiilor,
eliminarea apelor din inundatii şi altele asemenea. De asemenea,
se va putea consuma energie electrica în afarã orelor de program,
în cazul schimburilor prelungite în orele de zi sau de virf,
numai în cazuri excepţionale şi cu aprobarea prealabilã a
furnizorului.
ART. 73
Funcţionarea boilerelor şi radiatoarelor electrice este interzisã
între orele 6,30-10,30 şi 17-22, cu excepţia celor folosite în
procese tehnologice care necesita o funcţionare continua, precum
şi a celor montate în unitãţile agricole care trebuie sa asigure
permanent anumite temperaturi ale apei de alimentare sau ale
mediului de viata a animalelor din gospodãriile zootehnice sau a
plantelor din sere.
ART. 74
Directorul, conducãtorul tehnic şi energeticul şef sau
responsabilul energetic rãspund disciplinar sau administrativ,
dupã caz, pentru aplicarea permanenta a mãsurilor privind
economia de energie electrica şi reglajul curbei de consum;
pentru acele mãsuri care privesc organizarea proceselor
tehnologice, rãspund în acelaşi fel şi conducãtorii sectoarelor
tehnologice respective.
ART. 75
Conducerile întreprinderilor consumatoare de energie electrica
sînt obligate sa numeascã cîte o persoana competenta pentru
fiecare schimb, cãreia furnizorul sau dispecerul sistemului
energetic sa-i poatã transmite dispoziţiile operative privind
regimul de consum al energiei electrice şi care sa fie autorizata
sa ia imediat mãsurile necesare pentru respectarea operativã a
acestor dispoziţii.
D. Ţinerea evidentei consumului de energie electrica
ART. 76
Consumatorii sînt obligaţi sa ţinã evidenta consumului de energie
electrica în kWh şi kWarh, a sarcinilor medii în kW şi a
tensiunii pe barele de racord la reţeaua furnizorului.
ART. 77
În cazul lipsei instalaţiilor de înregistrare automatã,
înscrierea tensiunilor şi consumurilor de energie electrica se
face de cãtre personalul de serviciu al consumatorului, într-un
registru de evidenta numerotat, snuruit şi vizat de organele
fuznizorului. Personalul care efectueazã înscrierile în registru
rãspunde disciplinar pentru orice înscriere gresita în registru a
indicaţiilor aparatelor. Dacã înscrierea gresita s-a fãcut
intentionat, personalul rãspunde şi penal.
ART. 78
(1) O data pe trimestru la termenul ce se va stabili de cãtre
furnizor, consumatorii vor face timp de 7 zile citiri orare ale
indicaţiilor contoarelor de energie electrica activa şi reactiva,
în vederea stabilirii puterilor medii orare total absorbite din
reţeaua furnizorului şi din centrala electrica proprie, a
puterilor medii orare absorbite din reţeaua furnizorului, a
puterilor medii orare livrate în reţelele acestuia, precum şi
eventualilor subconsumatori.
(2) În cazul santierelor de foraj şi extracţie petroliera,
citirile se vor face timp de 3 zile lucrãtoare din cadrul celor 7
zile stabilite de furnizor.
ART. 79
La cererea Inspecţiei generale energetice sau a furnizorului,
consumatorii sînt obligaţi sa transmitã orice date privind
consumul şi producţia de energie electrica şi situaţia
instalaţiilor din centralele electrice proprii.
CAP. 8
Condiţiile de întrerupere şi limitare a furnizarii energiei
electrice
ART. 80
(1) Furnizorul are dreptul sa intrerupa complet sau parţial
furnizarea energiei electrice, în cazurile cînd:
a) consumatorul consuma energie electrica din reţeaua
furnizorului, fãrã contract;
b) consumatorul interzice accesul delegaţilor furnizorului, ai
inspecţiei generale energetice sau inspectiilor energetice
regionale la instalaţiile consumatoare, pentru efectuarea
controalelor;
c) consumatorul impiedica organele furnizorului de a citi,
verifica sau înlocui aparatele de mãsurare care servesc pentru
decontarea energiei electrice;
d) consumatorul nu deconecteaza receptoarele electrice care au
fost gãsite conectate în afarã dispozitivelor şi aparatelor de
înregistrare care servesc pentru decontarea consumului de energie
electrica;
e) consumatorul preia energia electrica din sistem sub un factor
de putere mediu orar de 0,4 sau mai mic.
(2) De asemenea, furnizorul are dreptul sa intrerupa complet sau
parţial furnizarea energiei electrice în cazurile prevãzute la
articolele 271 şi 272.
(3) Deconectarile se vor face în termenele şi cu formele ce se
vor stabili în instrucţiunile de aplicare a prezentului
regulament. (4) Pe lîngã întreruperea completa sau parţialã a
furnizarii energiei electrice, consumatorii la care se constata
sustragerea de energie electrica vor fi obligaţi la plata taxelor
tarifare pentru energia electrica consumatã prin sustragere,
precum şi la plata oricãror pagube produse furnizorului din
aceasta cauza. Persoanele vinovate pentru sustragerea de energie
electrica se pedepsesc conform codului penal. Calculul energiei
electrice consumate prin sustragere în cazul racordarii de
receptoare în afarã aparatelor de mãsurare, se va face
considerindu-se intreaga putere instalata a receptoarelor şi
timpul lor de funcţionare, dacã se poate stabili, de la data
racordarii şi pînã la data constatãrii, dacã acest interval este
de maximum 18 luni; dacã intervalul este mai mare de 18 luni, se
va considera timpul de funcţionare din ultimele 18 luni. Dacã
data racordarii nu poate fi stabilitã, se va considera un timp de
funcţionare de 18 luni. Cuantumul energiei electrice consumate
prin sustragere va fi în toate cazurile cel puţin egal cu cel
rezultat din aplicarea tarifarii în pausal.
ART. 81
(1) În cazul lipsei sau insuficienţei alimentari de rezerva a
consumatorului, furnizorul are dreptul sa intrerupa complet sau
parţial furnizarea energiei electrice cãtre consumatori, pentru a
executa reparaţii ale utilajelor şi construcţiilor din centrale,
staţii electrice sau reţele, sau pentru executarea conectarii la
reţelele sale a altor consumatori.
(2) În acest scop, furnizorul va întocmi de la începutul anului,
lista intreruperilor programate şi a principalilor consumatori
afectaţi, fixind de comun acord cu aceştia durata intreruperilor
şi termenele calendaristice - trimestriale la care vor avea loc.
Întreruperile, duratele lor şi trimestrele în care vor avea loc,
vor fi comunicate de la începutul anului tuturor consumatorilor
afectaţi.
(3) În cadrul defalcarilor pe trimestre, furnizorul, de acord cu
principalii consumatori afectaţi, va stabili, cu cel puţin 10
zile înaintea fiecãrui trimestru, luna în care vor avea loc
întreruperile, comunicind aceasta programare tuturor
consumatorilor afectaţi. În cadrul defalcarilor pe luni,
furnizorul, de acord cu principalii consumatori afectaţi va
stabili, cu cel puţin 10 zile înaintea fiecãrei luni, datele
exacte la care vor avea loc întreruperile, comunicindu-le tuturor
consumatorilor afectaţi.
(4) Principalii consumatori cãrora furnizorul le va lua acordul
privind stabilirea termenelor şi duratelor intreruperilor în
alimentarea cu energie electrica vor fi nominalizaţi în listele
ce se vor întocmi de Ministerul Energiei Electrice de acord cu
ministerele şi celelalte organe centrale cãrora le sînt
subordonaţi.
(5) Despre necesitatea efectuãrii unor întreruperi neprevãzute în
afarã celor programate iniţial, furnizorul va incunostinta pe
consumatorii afectaţi cu cel puţin 10 zile înainte, pentru a se
stabili de comun acord data şi durata programata a
intreruperilor. Dacã în termen de 5 zile de la data primirii
comunicãrii nu se va obţine acordul consumatorilor, furnizorul
are dreptul sa stabileascã singur data întreruperii, avertizindu-
i despre aceasta cu cel puţin 24 ore înainte.
ART. 82
(1) Furnizorul are dreptul sa intrerupa, cu un preaviz de 15
minute, alimentarea cu energie electrica în cazul cînd se
constata depãşirea pe o perioada mai mare decît 15 minute a
puterii maxime contractate pentru un anumit racord, iar
consumatorul, la cererea furnizorului, nu a luat mãsuri, în timp
de 30 minute, pentru reducerea puterii la mãrimea contractatã.
(2) Se excepteazã de la prevederile alineatului 1 cazurile cînd
instalaţiile consumatorului sînt afectate de avarii sau
calamitati; în aceste cazuri furnizorul va continua livrarea de
energie electrica peste mãrimea puterii maxime prevãzute în
contract, dar în limita capacitãţii racordului şi numai pînã la
lichidarea situaţiei de avarie sau a calamitatii care a condus la
depãşirea puterii maxime contractate.
(3) Se excepteazã de asemenea de la prevederile alineatului 1
instalaţiile de tracţiune electrica interurbana.
ART. 83
(1) Furnizorul are dreptul sa intrerupa complet sau parţial
furnizarea energiei electrice pentru depãşirea de cãtre
consumatori a puterilor stabilite, dupã cum urmeazã:
a) în cazul cînd se constata ca în orele de virf ale sistemului
exista depasiri pe o durata de timp mai mare de 15 minute ale
limitelor de puteri medii pe sfert de ora, stabilite de
inspectiile energetice regionale conform articolului 11; în
aceste cazuri furnizorul are dreptul sa ceara consumatorilor sa
reducã puterea la limita stabilitã. Consumatorii sînt obligaţi sa
execute în maximum 10 minute cererea de reducere formulatã de
furnizor. În cazul cînd consumatorul nu respecta aceasta cerere,
furnizorul, dupã o noua avertizare, are dreptul dupã 5 minute sa
limiteze fortat puterea furnizatã sau sa intretrerupa alimentarea
cu energie electrica.
b) în cazul cînd în perioadele prevãzute la articolul 85 se
constata ca în orele de virf ale sistemului un consumator
depãşeşte limitele de puteri fixate pentru perioada de limitãri,
pe o durata mai mare de 15 minute; în aceste cazuri furnizorul va
cere consumatorului sa reducã puterea la limita fixatã. Dacã
consumatorul nu reduce puterea în termen de 5 minute de la
comunicare, furnizorul, fãrã alta avertizare, are dreptul sa
reducã fortat sau sa intrerupa alimentarea cu energie electrica.
(2) Se excepteazã de la întreruperea sau limitarea furnizarii
energiei electrice cazurile prevãzute la articolul 82 alineatelr
2 şi 3.
ART. 84
Furnizorul are dreptul sa reducã sau sa intrerupa alimentarea cu
energie electrica a consumatorilor, pentru a lua mãsurile
imediate de prevenire sau lichidare a avariilor în instalaţiile
sale, anuntind în prealabil - în afarã cazurilor cînd urgenta nu
permite - pe consumatori.
ART. 85
(1) În perioadele de lipsa de putere sau de energie electrica în
sistemul energetic, ca şi în cazurile de avarii, furnizorul are
dreptul sa limiteze alimentarea cu energie electrica a
consumatorilor, pe baza normativelor de limitãri propuse de
Ministerul Energiei Electrice cu acordul ministerelor şi
celorlalte organe centrale care au în subordine mari consumatori
de energie electrica şi avizate de Comitetul de Stat al
Planificarii.
(2) Nu se aplica limitãri la instalaţiile de alimentare cu apa şi
gaze, la instalaţiile de canalizare şi la instalaţiile de
tracţiune electrica urbana.
(3) Pentru diversele cazuri posibile de avarii în reţelele
electrice din anumite zone ale sistemului energetic, furnizorii
de energie electrica vor întocmi, cu consultarea consumatorilor,
normative de limitãri locale, avizate de inspectiile energetice
regionale şi de organele locale.
ART. 86
În cazurile de întrerupere sau limitare a puterii prevãzute la
articolele 80, 83 şi 85. nu se admite deconectarea integrala a
consumatorilor la care o parte sau totalul instalaţiilor nu
permite întreruperi de scurta durata în alimentarea cu energie
electrica. Acestor consumatori li se va asigura întotdeauna
puterea minima necesarã. În mãsura posibilitãţilor tehnice,
aceste prevederi se aplica şi cazurilor de întrerupere sau
limitare a puterii specificate la articolele 81 şi 82.
ART. 87
Dacã un consumator depãşeşte cu mai mult decît 7,5% consumul
lunar contractat, fãrã o prealabilã înţelegere scrisã cu
furnizorul, şi dacã acesta din urma nu poate livra integral în
luna urmãtoare cantitatea de energie contractatã, furnizorul are
dreptul sa reducã în mod fortat furnizarea de energie electrica
în ultimele doua decade ale lunii, pentru a compensa depãşirea
înregistratã în luna anterioarã. Reducerea nu va depãşi 25% din
cantitatea de energie contractatã pe luna în care se aplica.
Furnizorul va anunta în scris pe consumator asupra reducerii, în
primele 5 zile ale lunii în care ea urmeazã sa fie aplicatã.
CAP. 9
Responsabilitatea furnizorului pentru furnizarea insuficienta a
energiei electrice
ART. 88
Pentru furnizarea insuficienta a energiei electrice - limitãri,
întreruperi, deconectarea unor instalaţii ale consumatorilor din
cauza livrãrii energiei electrice timp de mai mult de 3 secunde
consecutiv cu tensiunea mai mica de 85% din valoarea nominalã
prevãzutã în cantract - furnizorul va plati consumatorilor o
penalitate egala cu de 8 ori valoarea energiei nefurnizate.
Penalitatea va fi egala cu de 10 ori valoarea energiei electrice
nefurnizate pentru cazul limitarilor anunţate cu mai puţin de 24
ore înainte de începerea aplicãrii normativului de limitare, dacã
limitarile au o alta cauza decît apariţia în acest interval de 24
ore a unei avarii sau a unei limitãri neprevãzute în cadrul
schimburilor programate de energie electrica între sistemele
electroenergetice naţionale interconectate.
ART. 89
Furnizorul nu rãspunde fata de consumator în cazul în care
furnizarea insuficienta a energiei electrice s-a datorat:
a) unor fenomene ale naturii care nu au putut fi prevãzute sau
care au avut o intensitate mai mare decît cea prevãzutã în
prescripţiile şi instrucţiunile de proiectare, ca de exemplu:
cutremure, inundatii, incendii, furtuni, alunecãri de terenuri,
chiciura, vînt şi altele asemenea;
b) culpei consumatorului sau faptei unui terţ care a acţionat în
afarã incintei - spaţiilor îngrãdite ale instalaţiilor -
furnizorului;
c) condiţiilor de limitare sau de întrerupere a furnizarii
energiei electrice prevãzute la articolele 80-84 şi 87, exceptind
nefurnizarea de energie electrica datoritã unor cauze provenind
din culpa oricãreia din întreprinderile de producere, transport
sau distribuţie de energie electrica din sistemul energetic.
ART. 90
(1) În cazul cînd s-a produs o furnizare insuficienta de energie
electrica şi la alţi consumatori, prin nerespectarea de cãtre
unii consumatori a prescripţiilor de exploatare tehnica a
instalaţiilor electrice sau a limitarilor de consum, sau datoritã
apariţiei unei avarii în instalaţiile electrice exploatate de
consumatori din culpa acestora, consumatarii vinovaţi vor achitã
furnizorului contravaloarea penalitatilor achitate de acesta şi
de ceilalţi furnizori consumatorilor lor pentru furnizarea
insuficienta a energiei electrice.
(2) Analiza acestor cazuri se face în comun de Ministerul
Energiei Electrice şi organele centrale sau locale în subordinea
cãrora se afla consumatorii în culpa.
ART. 91
Prin achitarea penalitãţii cãtre consumatori pentru furnizarea
insuficienta a energiei electrice, furnizorul este absolvit de
alte raspunderi fata de consumatori.
CAP. 10
Prevederi speciale privind consumatorii care au instalaţii
proprii de producere de energie electrica
A. Prevederi privind consumatorii cu centrale electrice proprii
ART. 92
(1) Consumatorii care au centrale electrice proprii sînt obligaţi
a efectua reviziile şi reparaţiile necesare, eficiente economic,
pentru menţinerea puterii disponibile a centralei cît mai aproape
de cea instalata.
(2) Demontarea de instalaţii din centralele electrice care pot
conduce la micşorarea puterii disponibile sau a posibilitatii de
livrare de energie se va face cu respectarea dispoziţiilor legale
şi numai cu avizul conform al Inspecţiei generale energetice.
ART. 93
Planul de producţie de energie electrica activa al unei centrale
electrice proprii se stabileşte de Inspecţia generalã energetica,
cu consultarea organului în subordinea cãruia se gãseşte
consumatorul cu centrale proprii, în limitele cifrelor prevãzute
în planul de stat pentru acesta din urma - dacã prin planul de
stat s-au fixat aceste cifre -, ţinînd seama de nevoile
sistemului energetic şi de economicitatea functionarii acestuia,
precum şi de necesitatea asigurãrii alimentarii continue cu
energie electrica a receptoarelor importante ale consumatorului
cu centrala electrica proprie. Odatã cu planul de producţie se
vor stabili agregatele energetice, care vor fi trecute în regimul
de conservare.
ART. 94
Planurile de reparaţii ale centralelor electrice racordate şi
interconectate se supun avizãrii Inspecţiei generale energetice
odatã cu planurile de producţie respective.
ART. 95
(1) Planurile trimestriale de producţie de energie electrica
stabilite pentru centralele electrice proprii interconectate la
sistemul energetic se defalca pe luni de cãtre consumatori cu
acordul furnizorului.
(2) În cadrul planurilar lunare, dispecerul sistemului energetic
sau al furnizorului stabileşte pentru fiecare centrala electrica
proprie interconectata diagrama zilnica de producţie de energie
electrica activa. Suma cantitãţilor de energie corespunzãtoare
graficelor date pentru toate zilele lunii va trebui sa coincida
cu planul lunar de producţie de energie electrica al centralei.
(3) Diagramele zilnice de producţie pot fi modificate de
dispecerul sistemului energetic sau al furnizorului, ţinînd seama
de nevoile sistemului energetic şi de economicitatea functionarii
acestuia, de necesitatea asigurãrii alimentarii continue cu
energie electrica a receptoarelor importante ale consumatorului
cu centrala proprie, de situaţia de ansamblu a acestei centrale,
iar la centralele electrice de termoficare ţinînd seama şi de
consumul de caldura.
ART. 96
(1) Planurile trimestriale de producţie de energie electrica
pentru centralele electrice proprii racardate la sistemul
energetic se defalca pe luni, de cãtre consumatori cu acordul
furnizorului.
(2) În cadrul planurilor lunare dispecerul sistemului energetic
sau al furnizorului stabileşte pentru fiecare centrala electrica
proprie racordata diagrama zilnica, pe ore, privind grupurile
care trebuie puse în funcţiune. Aceste diagrame zilnice trebuie
sa permitã realizarea planului lunar de producţie de energie
electrica al centralei.
(3) Diagramele privind grupurile ce trebuie puse în funcţiune pot
fi modificate de dispecerul energetic sau al furnizorului, ţinînd
seama de nevoile sistemului energetic şi de economicitatea
functionarii acestora, de situaţia instalaţiilor centralelor
electrice proprii şi de consumul ce poate fi preluat de
consumator din centrala sa proprie şi din sistem.
ART. 97
(1) Consumatorii cu centralele electrice proprii interconectate
sau racordate au dreptul sa intrerupa sau sa reducã producerea de
energie electrica din centralele lor electrice, pentru a lua
mãsurile imediate de prevenire sau lichidare a avariilor în
instalaţiile lor, anuntind pe furnizor în prealabil - în afarã
cazurilor cînd urgenta reducerii sau întreruperii nu permite.
(2) Oprirea pentru intrarea în reparaţii a oricãror instalaţii
dintr-o centrala electrica interconectata sau racordata proprie a
unui consumator, care conduce la micşorarea puterii ce poate fi
produsã, se va face numai în urma aprobãrii date de dispecerul
sistemului energetic - pentru centralele interconectate - sau de
dispecerii furnizorului - pentru centralele racordate - la
cererea consumatorului de care tine centrala electrica
respectiva.
ART. 98
(1) Consumatorii cu centrale electrice proprii sînt obligaţi a
asigura combustibilul necesar realizãrii planului de producţie de
energie electrica. În cazul cînd prin comanda de dispecer se cere
depãşirea planului de producţie de energie electrica al unei
centrale electrice proprii, aceasta este obligatã a funcţiona
conform cererii dispecerului în mãsura în care dispune de
combustibilul necesar.
(2) Ministerul Energiei Electrice poate cere centralei electrice
proprii a unui consumator sa depãşeascã producţia planificata de
energie electrica; în acest caz, consumatorul este obligat a face
demersurile pentru asigurarea combustibilului suplimentar
necesar.
(3) Centrala electrica nu va putea fi obligatã sa producã energie
electrica peste prevederile planului, decît dupã obţinerea cotei
suplimentare de combustibil.
ART. 99
Consumatarii care au centrale electrice proprii sînt obligaţi sa
foloseascã integral şi în primul rind posibilitãţile de producţie
de energie electrica activa ale centralelor hidroelectrice, ale
producţiei în termoficare a centralelor electrice de termoficare,
precum şi ale centralelor functionind cu combustibil deseu
nestocabil sau pe baza de resurse energetice secundare.
ART. 100
(1) Furnizorul este obligat sa preia de la centralele proprii
interconectate intreaga cantitate de energie electrica activa
care rezulta din diferenţa dintre diagrama de producţie stabilitã
acestor centrale şi diagrama de consum a consumatorului
respectiv, iar consumatorul este obligat a livra în reţelele
furnizorului aceasta cantitate de energie electrica.
(2) De asemenea, furnizorul este obligat sa preia întregul
surplus de energie activa care ar apare ca rezultat al aplicãrii
prevederilor articolului 99, fata de graficul de preluare
rezultat din diagrama de producţie data centralei electrice
proprii.
ART. 101
(1) În cazul cînd furnizorul refuza sa primeascã în reţea, în
condiţiile prevãzute la articolul 99, energia electrica activa de
la centrala electrica proprie a unui consumator, el este obligat
sa achite consumatorului cu centrala electrica proprie
contravaloarea energiei electrice nepreluate în cazurile cînd:
- centrala electrica proprie funcţioneazã cu combustibil deseu
nestocabil - chiar dacã se consuma şi alţi combustibili drept
combustibil de ajutor - sau pe baza de resurse energetice
secundare dacã din cauza nepreluarii s-au produs pierderi de
combustibil deseu nestocabil sau de resurse energetice
secundare;
- din cauza nepreluarii s-a pierdut apa de la o centrala
hidroelectrica;
- prin nepreluare dintr-o centrala de termoficare, consumatorii
termici ar trebui sa fie alimentati direct din cazan prin
reductori de presiune; nepreluarea de energie a fost provocatã de
avarii în instalaţiile electrice ale furnizorului, produse din
vina personalului acestuia.
2) Pentru celelalte cazuri de nepreluare a energiei electrice
active de la centralele electrice proprii, furnizorul nu
rãspunde.
3) Valoarea energiei electrice active nepreluate se determina pe
baza cantitãţii nepreluate, stabilitã de la caz la caz de
furnizor împreunã cu consumatorul, şi a unui preţ de 0,10
lei/kWh. rt. 102
Centralele electrice proprii interconectate sau racordate sînt
obligate a funcţiona: cele interconectate, dupã diagramele de
produtie, iar cele racordate dupã diagramele grupurilor ce
trebuie puse în funcţiune, stabilite de dispecerul sistemului sau
al furnizorului şi dispoziţiile operative ale acestora, cu
respectarea prevederilor articolului 99. art. 103
(1) Se considera drept nerealizare a planului de producţie de
energie electrica activa al centralei proprii interconectate,
diferenţa dintre energia electrica ce ar fi putut fi produsã de
aceasta centrala dacã ar fi funcţionat dupã graficul de producţie
dat de dispecer şi cantitatea de energie electrica efectiv
produsã de centrala.
2) Determinarea producţiei de energie electrica nerealizata se
face trimestrial de cãtre însuşi consumatorul cu centrala
electrica proprie, pe propria sa rãspundere, în conformitate cu
instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
3) Consumatorul cu centrala proprie va plati furnizorului o
penalitate egala cu de 8 ori valoarea energiei electrice
nerealizate în perioada în care în sistem se aplica limitãri.
Aceasta valoare se calculeazã conform tarifului în vigoare
privind livrarea în sistemul energetic de energie alectrica din
centralele electrice proprii ale consumatorilor.
4) Acesta penalitate nu se aplica:
a) dacã furnizorul nu a anuntat pe consumatorii cu centrale
electrice proprii interconectate, în prealabil, asupra
perioadelor în care în sistem se aplica limitãri;
b) dacã nelivrarea energiei electrice s-a datorat:
- unor fenomene ale naturii care nu au putut fi prevãzute sau
care au avut o intensitate mai mare decît cea prevãzutã în
prescripţiile şi instrucţiunile de proiectare, ca de exemplu:
cutremure, inundatii, furtuni, alunecãri de terenuri, chiciura,
vînt şi altele asemenea;
- culpei furnizorului sau faptei unui terţ care a acţionat din
afarã incintei consumatorului cu centrala proprie;
- unor avarii în centrala electrica proprie sau în instalatiile
de legatura a acesteia cu reţelele furnizorului, în mãsura în
care avaria nu a fost provocatã prin culpa personalului
consumatorului cu centrala proprie.
ART. 104
(1) În cazul opririi centralei electrice proprii racordate sau
interconectata din cauza unei avarii, furnizorul este obligat sa
furnizeze în cel mai scurt timp energia electrica necesarã pentru
pornirea şi repunerea în sarcina a centralei consumatorului şi
pentru înlãturarea avariilor.
(2) În aceste cazuri, consumatorul cu centrala proprie poate mari
puterea absorbitã din sistem corespunzãtor cu scãderea, datoritã
avariei, a puterii efectiv utilizabile a centralei, în limita
puterilor instalaţiilor de racord şi cu obligaţia pentru
consumator de a inlatura avaria în cel mai scurt timp posibil.
ART. 105
(1) În cazul cînd în sistem frecventa scade sub 49,5 Hz timp de
30 minute sau mai mult consecutiv, furnizorul va plati centralei
electrice proprii interconectate pentru cantitatea de energie
electrica activa produsã în aceasta centrala şi consumatã de
consumatorii respectivi în timpul cît s-a lucrat cu frecventa
redusã, o penalitate egala cu 12,5% din costul energiei electrice
respective, corespunzãtor tarifului de vînzare a energiei
electrice din centralele electrice proprii ale consumatorilor
cãtre reţelele furnizorului.
(2) Dispoziţiile alineatului precedent se aplica cu condiţia ca
în intervalul în care s-a lucrat cu frecventa redusã, centrala
electrica proprie a consumatorului sa fi îndeplinit cel puţin
graficul de producţie impus de dispecerul sistemului sau al
furnizorului, fiind permisã o abatere de maximum -5%.
ART. 106
Pierderile de energie electrica în transformatoarele ridicatoare
de tensiune care aparţin centralei electrice proprii se trec în
sarcina acesteia, atît la livrarea de energie electrica din
centrala proprie a consumatorului spre reţelele furnizorului, cît
şi la preluare de energie electrica din reţelele acestuia.
ART. 107
(1) Mãsurarea energiei electrice active livrate de centrala
electrica proprie în reţeaua furnizorului sa face cu contoare
prevãzute cu blocarea mersului invers. Acestea se procura şi se
monteaza de cãtre consumator pe contul sau, dupã verificarea de
cãtre furnizor, raminind fonduri fixe ale consumatorului.
(2) Centralele electrice proprii sînt obligate sa monteze
contoare electrice pentru evidenta energiei electrice active
produse de generatoare şi pentru cea consumatã de serviciile
interne ale centralei.
ART. 108
(1) Exploatarea centralelor electrice proprii se va face în
conformitate cu regulamentele, instrucţiunile şi prescripţiile
referitoare la centralele şi staţiile electrice, exploatarea
tehnica a acestora şi evidenta energiei electrice.
(2) Consumatorii sînt obligaţi sa ia toate mãsurile necesare în
scopul realizãrii unei exploatãri sigure, rationale şi economice
a centralelor electrice proprii.
ART. 109
Consumatorii sînt obligaţi sa asigure intrarea la orice ora din
zi şi din noapte a delegaţilor furnizorului, ai Inspecţiei
generale energetice şi ai inspectiilor energetice regionale,
pentru a controla dacã încãrcarea centralei proprii corespunde
indicaţiilor date de dispecerul sistemului sau al furnizorului.
ART. 110
Centralele electrice proprii vor tine evidenta puterilor produse
şi a energiei produse.
ART. 111
Consumatorii cu centrale electrice proprii vor lua pentru aceste
centrale mãsurile prevãzute în prezentul regulament privind
instalaţiile consumatoare, fiind supuşi aceloraşi dispoziţii
privind consumul de energie electrica ca şi consumatorii care nu
au centrale electrice proprii.
ART. 112
Planul de producţie de energie electrica activa se considera
realizat, chiar dacã producţia efectivã este mai mica decît cea
prevãzutã în plan, dacã centrala electrica proprie a funcţionat
conform dispoziţiilor dispecerului sistemului energetic sau al
furnizorului sau dacã nerespectarea acestor dispoziţii se
încadreazã în prevederile articolului 99 sau este datoratã
cauzelor care vor fi exceptate de la calculul producţiei
nerealizate potrivit instrucţiunilor de aplicare a prezentului
regulament.
B. Prevederi privind instalaţiile de producere de putere reactiva
proprii ale consumatorilor
ART. 113
Montarea de cãtre consumatori de compensatoare sincrone sau
condensatoare statice pentru compensarea puterii reactive se
poate face numai cu avizul Inspecţiei generale energetice, dat pe
baza calculului tehnico-economic al eficientei economice a
compensãrii puterii reactive.
ART. 114
Regimul de funcţionare a utilajelor producãtoare de energie
reactiva se stabileşte de cãtre consumatori ţinînd seama de
urmãtoarele:
a) livrarea de energie reactiva în reţeaua furnizorului nu este
admisã decît la cererea şi conform graficului de livrare de
energie reactiva dat de dispecerul sistemului sau al
furnizorului. Se excepteazã cazul cînd livrarea de energie
reactiva în reţeaua furnizorului este necesarã consumatorului
pentru menţinerea pe bara sa de racord a unei tensiuni cît mai
apropiate de tensiunea nominalã dar nu mai mare de 1,05 ori
tensiunea nominalã;
b) prin producţia de putere reactiva de cãtre generatoarele
centralelor electrice nu este permis sa se limiteze producţia de
energie activa sub valorile prescrise în graficul de producţie
dat de dispecerul sistemului energetic sau al furnizorului, sau
sub valorile corespunzãtoare producţiei de energie activa în
condiţiile prevãzute la articolul 99;
c) sa se realizeze minimum de pierderi de energie activa în
reţelele proprii ale consumatorilor.
ART. 115
(1) Livrarea de energie electrica reactiva de cãtre consumatori
în reţelele furnizorului se va face pe baza unui grafic de
livrare de energie reactiva dat de dispecerul sistemului
energetic sau al furnizorului, a carei respectare este
obligatorie. La stabilirea acestui grafic furnizorul va tine
seama de nevoile sistemului energetic, de puterea instalaţiilor
de producere de putere reactiva ale consumatorului, de
necesitatea menţinerii unei tensiuni normale pe bara de racord a
consumatorului. Furnizorul nu are dreptul sa ceara consumatorului
punerea în funcţiune, pentru producţia de energie reactiva, a
grupurilor electrogene sau compensatoarele sincrone trecute în
conservare.
(2). Furnizorul este obligat a prelua de la consumator energia
reactiva rezultatã din graficul prevãzut la alineatul precedent,
precum şi cantitãţile de energie reactiva corespunzãtoare
menţinerii pe bara de racord a consumatorului a unei tensiuni cît
mai apropiate de tensiunea nominalã, dar nu mai mare de 1,05 ori
tensiunea nominalã.
ART. 116
(1) Mãsurarea energiei electrice reactive livrate de consumator
în reţelele furnizorului se face prin contoare prevãzute cu
blocajul mersului invers. Aceste contoare se procura, se
montetaza şi se exploateazã de cãtre furnizor, constituind
mijloace fixe ale acestuia.
(2) Montarea de astfel de contoare este obligatorie la toţi
consumatorii care au instalate mijloace de compensare comparabile
ca mãrime cu puterea reactiva minima absorbitã de acei
consumatori din sistem şi din instalaţiile proprii.
PARTEA a III-a
Furnizarea energiei electrice cãtre marii consumatori
neindustriali şi micii consumatori şi utilizarea ei de cãtre
aceştia
CAP. 1
Condiţii de contractare a energiei electrice
ART. 117
(1) Furnizarea energiei electrice cãtre marii consumatori
neindustriali şi cãtre micii consumatori se face numai pe baza de
contracte încheiate cu furnizorul. În cazul cînd consumatorul
este o organizaţie socialistã, se va încheia contract de
furnizare, iar în cazul celorlalţi consumatori se vor încheia
contracte de vînzare-cumpãrare.
(2) Contractul se încheie, la cerere, cu locatarul principal
pentru fiecare apartament, locuinta sau suprafata cu alta
destinaţie decît locuinta, prevãzute cu coloana a furnizorului.
(3) În cazul cînd dintr-o aceiaşi coloana a furnizorului sînt
alimentati mai mulţi locatari principali sau subchiriasi dintr-un
apartament, contractul se încheie cu locatarul principal în
spaţiul cãruia se afla contorul, locul destinat contorului sau
tabloul principal de sigurante al coloanei de alimentare. Dacã
contorul, locul destinat contorului sau tabloul principal de
sigurante al coloanei de alimentare se afla într-un spaţiu comun,
contractul se încheie cu unul din locatarii principali, desemnat
de aceştia.
(4) Prin locatar principal se înţelege persoana fizica sau
juridicã titulara a contractului de închiriere. Proprietarul care
locuieşte în apartamentul sau este asimilat cu locatarul
principal.
(5) Dacã un imobil are un singur locatar principal, se va putea
încheia un singur contract pentru întregul imobil. De asemenea,
se va putea încheia un singur contract pentru imobilele pentru
care, prin dosarele instalaţiilor aprobate de furnizor înainte de
intrarea în vigoare a prezentului regulament, s-a prevãzut
montarea unui singur contor comun pentru mai multe apartamente.
(6) La imobilele unde exista consum de energie electrica al
pãrţilor sau instalaţiilor de folosinta comuna, contractul pentru
acest consum se va încheia cu asociaţia locatarilor sau cu
persoana fizica imputernicita de locatari.
ART. 118
Pentru instalaţiile noi, contractele se încheie numai dupã
depunerea documentaţiei tehnice prevãzute în prezentul
regulament.
ART. 119
(1) Consumatorii particulari depun anticipat la furnizor, odatã
cu semnarea contractului, contravaloarea consumului prezumat de
energie electrica pe timp de 30 zile, contravaloare denumita
"anticipatie".
(2) În cazul cînd în decursul unui an se constata ca consumul
real mediu aferent unei perioade de 30 zile depãşeşte cu mai mult
de 20% consumul prezumat iniţial, furnizorul are dreptul sa
dispunã majorarea anticipatiei corespunzãtor consumului majorat
constatat, consumatorul fiind obligat a completa anticipatia în
termen de 15 zile de la cererea formulatã în acest sens de
furnizor. În cazul neachitarii în acest termen a majorãrii de
anticipatie, furnizorul are dreptul sa intrerupa alimentarea cu
energie electrica a consumatorului.
ART. 120
(1) Contractele se încheie pe o durata de timp nedeterminatã.
(2) Contractele şi cererile de abonament anterioare intrãrii în
vigoare a prezentului regulament rãmîn valabile pînã la data
cererilor de încetare a furnizarii de energie electrica fãcute în
scris de consumatori la fuznizor sau pînã la desfacerea
contractului din initiativa furnizorului, în condiţiile legii.
ART. 121
În cazul în care un consumator pãrãseşte imobilul ocupat, el este
obligat sa ceara încetarea furnizarii de energie electrica cu
minimum 5 zile înainte; în caz contrar, el va fi urmãrit şi
pentru plata consumului de energie electrica ce s-ar face dupã
plecarea sa de cãtre consumatori neidentificati sau care nu pot
fi urmãriţi.
ART. 122
Suma depusa drept anticipatie se va restitui numai în cazul cînd
cel ce a depus-o înceteazã de a mai fi consumator al furnizorului
la care a depus anticipatia şi a lichidat integral debitul sau
fata de acesta.
ART. 123
(1) În caz de deces al consumatorului sau de mutare a sa, cu sau
fãrã avertizare, sau în cazul desfiinţãrii unei organizaţii
socialiste sau a unei alte persoane juridice, furnizorul încheie
contract cu noul consumator care foloseşte instalatia electrica.
(2) Noul consumator va încheia la mutarea sa în imobil contractul
cu furnizorul, pe baza unei cereri tip, depunind şi anticipatia
respectiva, dacã este cazul.
(3) Contractul se va încheia numai dupã verificarea pe teren a
situaţiei arãtate de solicitant şi dacã instalaţiei interioare nu
i s-au adus modificãri fata de documentaţia tehnica existenta la
furnizor.
(4) În cazul cînd noul consumator nu încheie la data mutãrii în
imobil, doveditã cu acte oficiale, contractul pentru furnizarea
energiei electrice, furnizorul are dreptul sa-i factureze toatã
cantitatea de energie electrica înregistratã dupã plecarea
vechiului consumator.
ART. 124
Furnizorul are dreptul sa deconecteze de la reţeaua sa
instalaţiile electrice ale consumatorilor care consuma energie
electrica fãrã contract, iar persoanele vinovate de conectarea la
reţea a instalaţiilor respective vor fi deferite organelor de
urmãrire penalã şi trase la rãspundere pentru furt de energie
potrivit dispoziţiilor codului penal.
CAP. 2
Proiectarea instalaţiilor electrice de utilizare şi condiţiile
privind executarea şi racordarea acestor instalaţii la reţelele
furnizorului
A. Dispoziţii comune
ART. 125
(1) Proiectarea instalaţiilor electrice ale marilor consumatori
neindustriali şi ale micilor consumatori se poate face numai de
întreprinderile furnizoare de energie electrica, de institutele
de proiectari subordonate ministerelor, celorlalte organe
centrale şi consiliilor populare, de serviciile de proiectare,
tehnice, mecanic şef şi energetic şef sau de alte unitãţi de
specialitate şi de construcţii-montaj ale consumatorilor
respectivi sau ale organelor cãrora aceştia le sînt subordonaţi,
precum şi de cãtre întreprinderile de specialitate din sectorul
cooperatist.
(2) Executarea instalaţiilor electrice ale marilor consumatori
neindustriali şi ale micilor consumatori se poate face numai de
întreprinderile furnizoare de energie electrica, de
întreprinderile de construcţii-montaj ale ministerelor,
celorlalte organe centrale şi consiliilor populare, de unitãţile
energetice şi de construcţii-montaj ale consumatorilor
respectivi, precum şi de cãtre întreprinderile de specialitate
din sectorul cooperatist.
(3) Furnizorul este obligat a proiecta şi executa, în termene
corespunzãtoare volumului lucrãrilor respective, instalaţiile
electrice ale consumatorilor casnici, care i se adreseazã în
acest scop.
(4) În toate organizaţiile care conform celor de mai sus, au
dreptul sa întocmeascã proiecte sau sa execute lucrãri, trebuie
sa existe electricieni autorizaţi care sa semneze proiectele
respective precum şi dosarul lucrãrilor, sa supravegheze
executarea lucrãrilor şi sa efectueze încercarea lor, raspunzind
de respectarea întocmai a prevederilor din prezentul regulament
şi din normativele şi regulamentele tehnice şi administrative
referitoare la instalaţiile electrice şi exploatarea lor
tehnica.
(5) Nerespectarea dispoziţiilor din prezentul regulament şi din
alte acte normative privind întocmirea proiectelor şi executarea
instalaţiilor electrice, precum şi fapta de a dispune sa se
proiecteze sau sa se execute instalaţii electrice de cãtre alte
unitãţi sau alte persoane decît cele prevãzute la alineatele
precedente, se sancţioneazã potrivit dispoziţiilor legale, în
raport cu gravitatea faptei şi a consecinţelor ce pot fi generate
de lucrãrile respective.
(6) Proiectarea şi execuţia instalaţiilor de alimentare din
reţelele furnizorului se vor face numai de cãtre acesta sau, cu
aprobarea prealabilã şi sub supravegherea sa, de cãtre
constructorul instalaţiilor consumatorului.
ART. 126
(1) Din punct de vedere al proiectãrii şi execuţiei instalaţiilor
de alimentare şi de utilizare, imobilele cu mai mulţi locatari la
care receptorii de energie electrica sînt destinaţi în proporţie
de minimum 75% din puterea totalã instalata, pentru iluminat,
utilizãri casnice şi utilitãţi generale - ca: distribuţia apei,
lifturi, centrale termice, instalaţii de condiţionare a aerului
şi altele asemenea - cu ocazia întocmirii formalitãţilor de
legare la reţeaua furnizorului, se considera drept un singur
consumator, în persoana fizica sau juridicã beneficiara a
imobilului. La proiectare se va tine însã seama ca fiecare
apartament şi suprafata cu alta destinaţie decît locuinta,
trebuie sa fie prevãzutã cu contor propriu. Acest regim se aplica
pînã la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice
cu locatarii principali.
(2) Dupã încheierea contractelor de furnizare a energiei
electrice, orice modificãri în instalaţii - ca: separari, mariri
sau alte asemenea - se fac la cererea consumatorului, cu acordul
organizaţiei socialiste care are în administrare imobilul sau al
proprietarului imobilului.
B. Dispoziţii privind micii consumatori
ART. 127
Orice lucrãri noi, mariri, separari, modificãri şi alte lucrãri
asemãnãtoare de instalaţii electrice de utilizare, se vor începe
numai dupã aprobarea de cãtre furnizor a cererii de începere
a lucrãrilor şi a planului instalaţiei, care formeazã dosarul
preliminar al acesteia.
ART. 128
În cazuri excepţionale, începerea lucrãrilor se poate face şi
prin anunţarea scrisã a furnizorului, fãrã a se inainta în
prealabil dosarul preliminar, urmînd ca acesta sa fie depus în
termen de cel mult 3 zile de la data anunţãrii. Pentru lucrãri
importante se poate depune un dosar preliminar parţial.
ART. 129
(1) Legarea la reţeaua furnizorului a instalaţiilor micilor
consumatori se face fie prin bransamente, fie prin racorduri.
(2) Furnizorul proiecteazã şi executa lucrãri de bransamente şi
furnizeazã energie electrica numai imobilelor situate pe cãile
publice pe care sînt instalate linii electrice în acest scop,
pînã la capacitatea maxima a acestor linii.
(3) Furnizorul executa bransamente direct din reţeaua de joasa
tensiune la clãdirile care necesita o putere electrica de mica
importanta; acolo unde puterea necesarã este mai mare, şi atunci
cînd furnizorul gãseşte ca este cazul, se executa racorduri din
reţeaua de inalta tensiune, instalind posturi de transformare la
consumatori.
ART. 130
(1) Dupã executarea instalaţiilor prevãzute în dosarul preliminar
şi în vederea executãrii bransamentului, solicitantul va completa
şi depune la furnizor, prin electricianul autorizat al
constructorului instalaţiilor de utilizare, un formular tip
pentru fiecare apartament sau fel de consum electric în parte -
casnic, comercial, forta motrice şi altele - care formeazã
dosarul definitiv al instalaţiei.
(2) Pentru fiecare bloc de locuinţe se întocmeşte cîte un singur
dosar definitiv, care va conţine cîte o fişa pentru fiecare
apartament.
(3) La dosar se va ataşa în mod obligatoriu proiectul de execuţie
al instalaţiei electrice de utilizare din blocul respectiv.
(4) Dosarul definitiv se depune la furnizor cu cel puţin 30 zile
înainte de darea în folosinta a instalaţiilor.
ART. 131
Proiectantul, executantul şi beneficiarul unei instalaţii pentru
care se prezintã dosar definitiv fãrã a se fi întocmi şi depus
spre aprobare dosarul preliminar, sau pentru care se prezintã
cerere de bransament sau racord fãrã a se depune dosarul
definitiv, vor plati fiecare o amenda de 250 lei. În afarã de
aceasta, furnizorul are dreptul sa suspende autorizaţia
electricienilor autorizaţi care au procedat în acest fel.
ART. 132
Bransamentele se proiecteazã şi se executa numai în baza
dosarelor preliminare depuse la furnizor şi aprobate de acesta.
ART. 133
Furnizorul executa bransamente la imobile pentru fiecare
apartament sau suprafata cu alta destinaţie decît locuinta, în
parte; aceste bransamente vor servi exclusiv instalaţiilor de
utilizare pentru care au fost proiectate şi executate de cãtre
furnizor.
ART. 134
(1) Dupã efectuarea studiilor şi mãsurãtorilor pe teren,
furnizorul întocmeşte devizele şi notele de lucrãri în vederea
executãrii branşamentelor.
(2) Devizele se întocmesc în conformitate cu dispoziţiile legale
pentru calcularea preţului lucrãrilor.
(3) Ministerul Energiei Electrice va putea stabili preţuri sau
tarife uniforme pentru diferite categorii de bransamente şi face
înlesniri de plata în rate, potrivit cu reglementãrile în
vigoare.
ART. 135
Cheltuielile legate de executarea branşamentelor vor fi suportate
în întregime de beneficiari, bransamentele devenind fonduri fixe
ale furnizorului, în sarcina cãruia revine şi întreţinerea şi
înlocuirea lor în caz de degradare, în mãsura în care aceasta nu
provine din culpa consumatorului.
ART. 136
(1) Cheltuielile legate de modificarea bransamentului sau
instalaţiilor anexe, provocate de exemplu de mãrirea puterii
instalate peste cea prevãzutã iniţial, de schimbarea locului
nisei cu sigurantele generale, de schimbarea contorului, sau din
alte cauze asemãnãtoare, vor fi suportate de cei care au
solicitat sau provocat aceste modificãri.
(2) Dacã la cererea consumatorului sau din culpa sa ori a unui
terţ este necesar sa se modifice bransamentul existent la o
clãdire, lucrarea se va executa numai de cãtre furnizor, contra
cost. Materialele demontate ce nu pot fi folosite la modificarea
bransamentului se preiau de cãtre furnizor. De asemenea,
furnizorul are dreptul sa modifice bransamentul pe cheltuiala sa,
în funcţie de condiţiile tehnice nou ivite, fãrã ca proprietarul
sau consumatorul sa se poatã opune sau sa aibã pretenţii asupra
materialului ce eventual ar rãmîne disponibil, acesta preluindu-
se de furnizor.
ART. 137
(1) Prin derogare de la prevederile articolului 129, furnizorul
poate aproba ca un consumator, în anumite condiţii speciale şi în
cazul cînd nu exista linie electrica de distribuţie pe strada, în
fata imobilului acestuia, sa fie alimentat provizoriu printr-o
coloana legatã la bransamentul unui vecin, contorul montindu-se
la vecin, lîngã contorul acestuia.
(2) Alimentarea provizorie printr-o coloana legatã la
bransamentul unui vecin se poate aproba chiar dacã pe strada
exista reţea a furnizorului în fata imobilului, precum şi în alte
cazuri speciale ce se vor prevedea în instrucţiunile de aplicare
a prezentului regulament.
ART. 138
Executarea branşamentelor precum şi montarea aparatelor de mãsura
a consumului de energie electrica, care servesc la decontarea cu
furnizorul, se fac numai de cãtre acesta; furnizorul poate aproba
ca executarea coloanelor electrice şi a firidelor din blocurile
de locuinţe sa fie executate sub controlul sau, de cãtre
constructorul blocului.
ART. 139
Furnizorul nu este obligat sa repare pavajele din curţi,
zidurile, pardoselile, tencuielile, tapetele şi altele asemenea
şi nu rãspunde de strapungerea zidurilor ca urmare a executãrii
în favoarea consumatorului, în incinta imobilului în care au loc
lucrãrile - de bransamente noi sau de modificãri cerute de
consumatori. În cazul cînd degradãrile au loc pentru executarea
sau modificarea de bransamente fãcute din initiativa furnizorului
sau solicitate de alţi consumatori decît cel în spaţiul cãruia au
loc degradãrile, furnizorul va readuce în buna stare, pe contul
sau, respectiv în contul consumatorului în favoarea cãruia s-au
executat lucrãrile, pavajele, zidurile, pardoselile, tapetele şi
altele asemenea, degradate prin executarea acelor lucrãri sau
modificãri de bransamente.
ART. 140
(1) Furnizorul are dreptul sa execute derivatii din bransamentele
existente - subterane sau aeriene - în vederea furnizarii
energiei electrice şi altor locatari din acelaşi imobil sau din
imobile vecine.
(2) În acest scop, furnizorul are dreptul sa execute şi sa
monteze instalaţiile necesare - ca: stilpi, suporti, coloane,
conductoare, firide şi altele - în incinta şi pe zidurile
exterioare ale imobilelor, fãrã a plati vreo despãgubire sau alta
plata, fiind obligat sa repare degradãrile aduse la pavaje,
ziduri, tencuieli, tapete şi altele asemenea, în contul
solicitantului derivatiei de bransament.
(3) Dacã proprietarii sau locatarii imobilelor legate la reţelele
electrice ale furnizorului se opun la executarea de derivatii din
bransamentele existente, furnizorul va avea dreptul sa intrerupa
furnizarea energiei electrice pe baza unei soluţii cu preaviz de
24 ore; în aceste cazuri, proprietarii sau locatarii nu vor avea
dreptul la despãgubiri.
(4) Furnizorul are dreptul de a executa bransamente trecind peste
curţile imobilelor şi de a suprima crengile pomilor nefructiferi
de pe traseul bransamentului, fãrã a plati despãgubiri. În caz de
opoziţie a unor consumatori la executarea acestor lucrãri,
furnizorul are dreptul sa intrerupa furnizarea energiei
electrice, în condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
(5) În cazul cînd ulterior consumatorul construieste cu
autorizaţie legalã, sub bransamentul fãcut pentru vecin,
furnizorul va lua mãsuri de modificare a bransamentului pe contul
sau.
ART. 141
Maririle de instalaţii pe un contor existent se aproba numai
pentru încãperile şi receptoarele aceluiaşi apartament sau
suprafata cu alta destinaţie decît locuinta.
ART. 142
Legarea la instalatia de utilizare a unui consumator, a
instalaţiei unui vecin, este interzisã.
ART. 143
În caz de separari de instalaţii de pe un contor existent, nu se
admite ca o parte din instalatie sa ramina fãrã alimentare dacã
ea este cuprinsã în dosarul definitiv depus iniţial la furnizor,
decît cu acordul celui în cauza.
ART. 144
(1) Pentru legarea la reţea, consumatorul va pune la dispoziţie,
în mod gratuit, firida sau încãperea necesarã montarii
instalaţiei de bransament sau racord.
(2) Posturile de transformare pentru racorduri pot fi echipate
astfel încît sa poatã servi şi pe alţi consumatori.
Transformatorii şi întregul echipament rãmîn mijloace fixe ale
furnizorului, care are obligaţia exploatãrii şi întreţinerii lor.
Cabina sau încãperea respectiva rãmîne proprietatea
consumatorului cãruia îi revine sarcina întreţinerii ei
exterioare.
(3) Consumatorii sînt obligaţi a lasa liber accesul delegaţilor
furnizorului în încãperea postului de transformare sau la nisa de
bransament, oricind este necesar.
C. Dispoziţii privind marii consumatori neindustriali
ART. 145
Legarea la reţeaua furnizorului a marilor consumatori
neindustriali se face prin racorduri.
ART. 146
(1) Proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice de utilizare
ale marilor consumatori neindustriali se vor face:
a) conform prevederilor privind micii consumatori, pentru:
- instalaţiile electrice din imobilele pentru locuinţe, birouri,
policlinici, magazine comerciale, precum şi pentru instalaţiile
din sãlile de spectacol, conferinţe, expoziţii şi muzee;
- instaltatiile electrice din spitale, instituţii de învãţãmînt
de toate gradele şi institute de cercetãri, dacã receptorii de
energie electrica sînt destinaţi în proporţie mai mare de 75% din
puterea lor instalata pentru iluminat şi utilitãţi generale ca:
distribuţia apei, lifturi, centrale termice, instalaţii de
condiţionare şi altele asemenea;
b) conform prevederilor privind marii consumatori industriali,
pentru:
- instalaţiile electrice din centrale telefonice şi telegrafice,
din staţiile de centralizari feroviare şi din garile pentru
transporturile feroviare, rutiere, navale şi aeriene;
- instalaţiile electrice din spitale, instituţii de învãţãmînt de
toate gradele, institute de cercetãri, dacã receptorii de energie
electrica sînt destinaţi în proporţie mai mica de 75% din puterea
lor instalata pentru iluminat şi utilitãţi generale.
(2) În proiecte se va prevedea şi instalatia completa de iluminat
de siguranta, ori de cîte ori prescripţiile tehnice impun, în
funcţie de categoria consumatorului, o astfel de mãsura.
ART. 147
Formalitãţile pentru racordarea la reţeaua furnizorului a marilor
consumatori neindustriali sînt cele prevãzute la articolele 18-
23. Prevederile de la articolul 20 alineatul 2 se aplica numai în
cazul institutelor de cercetãri la care receptorii sînt destinaţi
în proporţie mai mare de 25% din puterea lor instalata pentru
alte scopuri decît pentru iluminat şi utilitãţi generale.
ART. 148
La executarea de separatii, mariri sau modificãri de instalaţii,
formalitãţile ce trebuie îndeplinite de cãtre marii consumatori
neindustriali sînt cele prevãzute la articolele 57 şi 58, dacã
proiectarea s-a fãcut potrivit prevederilor din articolele 24-27.
Dacã proiectarea s-a fãcut potrivit prevederilor articolelor 127-
144, formalitãţile sînt cele prevãzute la articolele 127 şi 141-
143.
ART. 149
La clãdirile mari, unde lucrãrile pentru alimentarea cu energie
electrica se fac în afarã planului de racorduri, cei interesaţi
vor cere furnizorului, înainte de începerea construcţiei
imobilelor, studierea modului de alimentare cu energie
electrica.
D. Alte dispoziţii
ART. 150
Furnizorul poate executa bransamente şi încheia contracte
temporare de furnizare a energiei electrice pentru imobile în
construcţie, expoziţii, tîrguri şi altele asemenea, cu
respectarea prevederilor din prezentul regulament privind
proiectarea, executarea şi verificarea instalaţiilor de cãtre
consumatori şi furnizor. În aceste cazuri, furnizorul are dreptul
sa simplifice formalitãţile administrative.
ART. 151
Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de: verificãrile de
instalaţii - preliminare, definitive sau periodice, fãcute din
initiativa furnizorului sau solicitate de consumatari -,
închiderile-deschiderile de curent, provocate sau cerute de
consumatori, efectuarea diverselor prestãri de servicii - ca:
executãri de mãsurãtori şi intocmiri de devize informative sau
definitive pentru instalaţii, bransamente şi altele - precum şi
mãsurãtorile şi studiile pentru executãri de bransamente şi de
instalaţii de utilizare, cercetãri diverse, relaţii pe teren şi
alte servicii solicitate de cei interesaţi, se vor achitã taxele
stabilite prin ordin al ministrului energiei electrice.
CAP. 3
Contractarea lucrãrilor pentru executarea branşamentelor
ART. 152
Lucrãrile de bransamente se executa de cãtre furnizor în contul
consumatorilor, pe baza dosarului definitiv, potrivit
prevederilor prezentului regulament, precum şi ale
prescripţiilor, instrucţiunilor, standardelor de stat şi normelor
tehnice interne.
ART. 153
(1) Executarea lucrãrilor de bransamente pentru organizaţiile
socialiste consumatoare se face pe baza de contracte directe
încheiate între acestea şi furnizor.
(2) Contractarea executãrii branşamentelor pentru organizaţiile
socialiste se face conform prevederilor din prezentul regulament
referitoare la contractarea energiei electrice de cãtre marii
consumatori industriali şi conform instrucţiunilor de aplicare a
prezentului regulament.
(3) Organizaţia socialistã care are nevoie de un bransament nou
sau de o marire a celui existent, va înştiinţa pe furnizor
imediat dupã primirea sarcinii de plan care determina acea
necesitate; furnizorul va comunica solicitantului dacã îi poate
asigura puterea solicitatã şi dacã i se poate exeruta
bransamentul nou sau mari bransamentul existent, în
amplasarnentul cerut.
(4) Furnizorul va putea conditiona mãrimea puterii electrice ce
se poate asigura consumatorului în anumite ore, în funcţie de
puterea disponibilã în sistemul energetic sau în reţeaua
electrica localã de alimentare.
(5) În cazul în care bransamentul se poate executa, furnizorul va
efectua mãsurãtorile şi va întocmi devizele, înaintînd totodatã
solicitantului proiectul de contract de executare a
bransamentului.
(6) Pentru lucrãri de bransamente pînã la valoarea de 5.000 lei,
contractele cu organizaţiile socialiste pot fi înlocuite prin
confirmãri de comenzi.
(7) Dupã terminarea lucrãrii de bransamente, se încheie un
proces-verbal între furnizor şi organizaţia socialistã
consumatoare, prin care sa se constate ca lucrarea a fost
executatã; acest proces-verbal tine loc de recepţie a lucrãrii de
bransament de cãtre beneficiar.
(8) Plata bransamentului executat pentru o organizaţie socialistã
se face prin acceptare, semnarea devizului de cãtre organizaţia
socialistã solicitanta constituind acceptarea documentului de
plata.
Contravaloarea lucrãrilor efectuate se va vira cãtre furnizor în
momentul în care acesta va prezenta unitãţii bancare situaţia
definitiva semnatã de beneficiar.
(9) În cazul neexecutãrii bransamentului în termenul prevãzut în
contract, furnizorul va plati, pentru fiecare zi de intirziere, o
penalitate egala cu 0,05% din valoarea lucrãrii, în afarã
cazurilor de forta majorã.
ART. 154
(1) Pentru executarea bransamentului pentru un consumator
particular, furnizorul, pe baza dosarului definitiv depus de
solicitant, va face mãsurãtorile şi studiile necesare şi în
conformitate cu acestea va întocmi devizul pentru bransament.
(2) Dupã semnarea devizului de cãtre solicitant, acesta va achitã
furnizorului, anticipat, valoarea integrala a devizului.
(3) Furnizorul poate face înlesniri de plata a lucrãrilor, pentru
consumatorii particulari, în conformitate cu dispoziţiile
legale.
ART. 155
Furnizarea energiei electrice poate începe numai dupã
îndeplinirea prevederilor prezentului regulament privind
verificarea instalaţiilor electrice de utilizare şi încheierea
contractului de furnizare.
CAP. 4
Instalarea aparatelor pentru mãsurarea energiei electrice
ART. 156
(1) Fuznizorul va instala cîte un contor electric pentru fiecare
consumator, în condiţiile prezentului regulament şi numai dupã ce
consumatorul a încheiat contractul de furnizare a energiei
electrice.
(2) În imobilele de locuit furnizorul instaleaza cîte un contor
pentru fiecare apartament, iar în celelalte cazuri, cîte un
contor pentru fiecare consumator.
(3) La consumatorii casnici, contoarele se vor achizitiona de
cãtre furnizor, din fondurile sale de investiţii.
(4) Pentru ceilalţi mici consumatori, precum şi pentru marii
consumatori neindustriali, aparatele de mãsurare - contoare,
reductoare - care servesc pentru decontare între consumatori şi
furnizor se procura de cãtre consumator, iar dupã verificarea şi
montarea lor de cãtre furnizor, se trec în fondurile fixe ale
acestuia.
ART. 157
Cînd lipsesc contoarele pentru a fi montate la consumatorii
casnici, furnizorul are dreptul:
a) sa instaleze provizoriu cîte un singur contor comun pentru
fiecare intrare, imobil sau grup de imobile;
b) sa primeascã pentru montare contra plata - la preţul cu
ridicatã - contoare procurate de consumatori, verificate de
Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standande şi Invenţii;
c) sa factureze energia electrica fãrã contoare, în pausal.
ART. 158
Montarea, demontarea, înlocuirea, întreţinerea şi repararea
aparatelor de mãsurare a energiei electrice pentru decontare se
fac exclusiv de cãtre personalul furnizorului.
ART. 159
(1) Pentru contoarele de decontare, consumatorii nu plãtesc nici
o taxa sau indemnizaţie; contoarele indiferent de locul lor de
amplasare, rãmîn însã sub directa paza a consumatorilor.
(2) În cazul în care contoarele montate în afarã apartamentelor
ar fi furate sau deteriorate şi nu s-ar stabili autorul furtului
sau deteriorarii, furnizorul are dreptul de a se despãgubi de la
toţi consumatorii din imobil, cu ocazia primei facturi emise dupã
constatarea pagubei.
CAP. 5
Racordarea şi controlul tehnic al instalaţiilor electrice ale
consumatorilor
ART. 160
Racordarea instalaţiilor electrice de utilizare ale
consumatorilor la reţelele electrice ale furnizorului se face
numai de cãtre delegaţii acestuia şi numai dacã sînt îndeplinite
toate formalitãţile prevãzute în prezentul regulament.
ART. 161
Instalaţiile electrice de utilizare, înainte de legarea lor la
reţeaua furnizorului, se verifica de cãtre furnizor prin
delegaţii sãi, în prezenta electricianului autorizat care a
executat lucrarea, în conformitate cu prevederile prezentului
regulament şi ale prescripţiilor şi normativelor tehnice.
ART. 162
Furnizorul efectueazã la instalaţiile electrice de utilizare,
verificãri preliminare şi verificãri definitive, pe baza
dosarelor respective depuse de executanti.
ART. 163
(1) Furnizorul este obligat ca periodic, în limita termenelor
maxime prevãzute în actele normative privind proiectarea,
executarea, receptionarea şi exploatarea instalaţiilor electrice
ale consumatorilor, sa execute controlul acestor instalaţii.
(2) La organizaţiile socialiste consumatoare, obligaţia de
efectuare a controlului revine acestor organizaţii. Furnizorul
are dreptul sa verifice prin sondaj modul prin care se efectueazã
aceste controale la organizaţiile socialiste; de asemenea are
dreptul sa efectueze prin sondaj verificarea stãrii instalaţiilor
în imobilele proprietate de stat.
(3) Pentru instalaţiile care nu corespund prevederilor
prezentului regulament şi celorlalte acte normative, furnizorul
va indica remedierile necesare, fixind un termen pentru
efectuarea lor. Dacã în termenul respectiv consumatorii nu au
executat remedierile prescrise, furnizorul are dreptul sa
intrerupa furnizarea energiei electrice cãtre acel consumator. În
cazurile în care instalaţiile prezintã pericole grave -
posibilitãţi de electrocutare, surse de incendiu -, întreruperea
furnizarii energiei electrice se va face de la prima verificare.
(4) Verificarea instalaţiilor de cãtre organizaţiile socialiste
consumatoare sau de cãtre întreprinderile care administreazã
imobilele proprietate de stat se face fie prin organizaţiile care
au dreptul sa execute lucrãri electrice la consumatori, fie prin
laboratoare sau alte organizaţii acceptate de furnizor, prin
electricieni autorizaţi, angajaţi ai acestora.
(5) Rãspunderea pentru calitatea controlului revine executantului
acestuia.
(6) Pentru verificãrile fãcute de furnizor, consumatorii sînt
obligaţi la plata taxelor tarifare stabilite prin ordin al
ministrului energiei electrice.
ART. 164
Executantul instalaţiilor este obligat sa efectueze, înainte de
verificarea definitiva de cãtre furnizor, toate incercarile
impuse de normativele şi prescripţiile tehnice şi sa prezinte
personalului de verificare al furnizorului documente care sa
consemneze rezultatele încercãrilor.
ART. 165
Verificarea şi receptionarea instalaţiilor de cãtre furnizor nu
scutesc pe executanti de rãspundere pentru defectele constatate
ulterior la lucrãrile executate. Executantul lucrãrii rãspunde
timp de un an pentru perfecta funcţionare a instalaţiilor, în
mãsura în care aceasta depinde de calitatea materialelor
întrebuinţate şi de modul de execuţie. Costul repararii
defectiunilor constatate în acest timp va fi suportat de
executant.
ART. 166
La marii consumatori neindustriali pentru care proiectarea şi
execuţia instalaţiilor trebuie sa se facã potrivit prevederilor
articolelor 24-27, verificarea instalaţiilor înainte de racordare
precum şi verificãrile periodice se vor efectua conform
articolelor 52-55.
ART. 167
Furnizorul va racorda la reţelele sale numai instalaţiile
electrice de utilizare pentru care s-au depus dosarele sau
proiectele respective şi dacã, la verificãrile fãcute, s-a
constatat ca instalaţiile corespund proiectelor, dosarelor,
prescripţiilor şi normativelor tehnice.
ART. 168
(1) Pentru instalaţiile existente la data intrãrii în vigoare a
prezentului regulament, pentru care nu s-au depus la furnizor
dosarele sau proiectele necesare conform prevederilor anterioare,
proprietarii instalaţiilor, la cererea furnizorului, vor depune
în termen de 6 luni documentaţia necesarã, de tip definitiv.
(2) Furnizorul are dreptul de a cere proprietarilor instalaţiilor
sa punã de acord instalaţiile cu prevederile cuprinse în
prezentul regulament şi celelalte acte normative privind
instalaţiile electrice.
(3) Proprietarii sînt obligaţi a executa modificãrile respective
în termen de un an de la comunicarea primitã în acest sens din
partea furnizorului, în caz contrar acesta avînd dreptul sa
intrerupa alimentarea cu energie electrica a instalaţiilor.
(4) Dupã executarea modificãrilor, furnizorul va proceda la
verificarea instalaţiilor modificate.
CAP. 6
Exploatarea instalaţiilor electrice de alimentare ale
furnizorului şi de utilizare ale consumatorilor
A. Exploatarea instalaţiilor de alimentare ale furnizorului
ART. 169
(1) Toate instalaţiile de bransamente de la reţeaua din strada şi
pînã la contor, inclusiv acesta, cu toate piesele şi aparatele
intermediare, sînt mijloace fixe ale furnizorului.
(2) În cazul consumatorilor alimentati prin racorduri,
delimitarea instalaţiilor furnizorului de cele ale consumatorului
se face conform prevederilor articolelor 29-44.
(3) Instalaţiile furnizorului sînt lãsate în paza consumatorilor
sau a responsabililor de clãdiri, pînã la încheierea
contractelor, care sînt rãspunzãtori de buna lor pãstrare, cu
toate plombele de control în buna stare.
(4) Distrugerea, deteriorarea, precum şi orice modificãri aduse
instalaţiilor furnizorului, fãrã aprobarea prealabilã a acestuia,
se vor sanctiona potrivit dispoziţiilor legale, cei vinovaţi
plãtind furnizorului şi despãgubirile ce i se cuvin.
ART. 170
Furnizorul suporta toate cheltuielile legate de exploatarea,
controlul şi întreţinerea branşamentelor şi racordurilor care îi
aparţin, inlocuind pe cheltuiala sa toate piesele şi aparatajele
deteriorate prin uzura normalã.
ART. 171
Consumatorii sînt obligaţi sa asigure accesul delegaţilor
furnizorului pentru controlul instalaţiilor de alimentare cu
energie electrica ale acestuia sau pentru întreruperea furnizarii
energiei electrice. În caz de nerespectare a acestar obligaţii,
furnizorul va inceta furnizarea energiei electrice la imobilele
respective.
ART. 172
Consumatorii şi proprietarii sînt obligaţi sa permitã
furnizorului demontarea instalaţiilor sale, dacã aceste
instalaţii rãmîn definitiv sau temparar fãrã întrebuinţare.
Remontarea lor în scopul aceleiaşi folosinţe se va face de cãtre
furnizor fãrã nici o plata.
B. Obligaţiile generale ale consumatorilor privind exploatarea
instalaţiilor lor de utilizare
ART. 173
Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice aflate dupã
contorul de decontare cu furnizorul sînt în sarcina
consumatorilor.
ART. 174
Consumatorii rãspund de starea instalaţiilor de utilizare ce-i
deservesc, fiind obligaţi a le tine în buna stare şi a le revizui
periodic în timpul functionarii lor.
ART. 175
(1) Micii consumatori industriali, precum şi marii consumatori
neindustriali - cu excepţia acelora la care mai mult de 75% din
puterea instalata a receptoarelor este constituitã de receptoare
pentru iluminat, utilizãri casnice şi utilitãţi generale - sînt
supuşi obligaţiilor de exploatare prevãzute la articolele 61, 62,
64, 67, 69, 73, 74 şi 79.
(2) Micilor consumatori industriali li se aplica şi prevederile
articolelor 71 şi 72, derogarile de la prevederile articolului 71
acordindu-se în aceste cazuri de cãtre furnizor, la cererea
consumatorilor.
ART. 176
Micii consumatori neindustriali, cu excepţia consumatorilor
casnici, precum şi marii consumatori neindustriali, la care mai
mult de 75% din puterea instalata a receptoarelor este
constituitã de receptoare pentru iluminat, aparate electrocasnice
şi utilitãţi generale, vor lua toate mãsurile necesare pentru
economisirea în mod permanent a energiei electrice şi pentru
micşorarea puterii electrice absorbite între orele 19-22 în
perioada 1 aprilie - 30 septembrie, şi între orele 7-9 şi 17-21
în perioada 1 octombrie - 31 martie.
ART. 177
Folosirea boilerelor şi radiatoarelor electrice de orice putere
este interzisã între orele 6,30-10,30 şi 17-22 de cãtre orice
categorie de consumatori, cu excepţia cazurilor prevãzute la
articolul 73.
ART. 178
Organizaţiile socialiste mari consumatoare neindustriale de
energie electrica sau mici consumatoare industriale sau
neindustriale vor desemna o persoana care sa rãspundã fata de
conducerea organizaţiei socialiste, precum şi fata de organele de
control ale Inspecţiei generale energetice, ale inspectiilor
energetice regionale şi ale furnizorului, pentru menţinerea în
buna stare a instalaţiilor electrice şi pentru respectarea
prevederilor din prezentul regulament şi din celelalte acte
normative referitoare la consumul de energie electrica.
CAP. 7
Obligaţiile furnizorului privind alimentarea consumatorilor cu
energie electrica şi condiţiile de întrerupere şi limitare a
consumului
ART. 179
Furnizorul are urmãtoarele obligaţii principale:
a) sa asigure furnizarea continua şi la parametrii normali ai
energiei electrice cãtre marii consumatori neindustriali şi cãtre
micii consurnatori;
b) sa ia mãsuri neintirziate pentru lichidarea defectelor şi
deranjamentelor din instalaţiile de distribuţie a energiei
electrice;
c) sa anunţe din vreme pe consumatori în cazul limitãrii sau
întreruperii furnizarii de energie electrica într-un sector al
reţelei, cît şi în cazul restabilirii furnizarii, cu excepţia
cazurilor cînd anunţarea prealabilã nu este posibila din cauze de
forta majorã;
d) sa organizeze un centru de reclamaţii care sa intervinã pentru
remedierea sau localizarea defectelor ivite în instalaţiile
electrice de alimentare ale furnizorului, indiferent de cauzele
care le-au provocat. Cînd se constata ca defecţiunile sînt în
instalaţiile interioare ale consumatorilor sau provocate de
aceştia, consumatorii vor fi obligaţi la plata - dupã un tarif
stabilit de ministrul energiei electrice - a costului remedierii
şi a cheltuielilor de deplasare a personalului de intervenţie;
e) sa întreţinã şi sa înlocuiascã pe socoteala sa, în caz de
degradare, bransamentele, în afarã cazurilor cînd degradarea se
datoreşte consumatorului - cazuri în care acesta va suporta
costul remedierilor - şi sa verifice periodic instalaţiile de
mãsurare., fãrã plata, au excepţiile prevãzute la articolul 265;
f) sa urmãreascã aplicarea de cãtre consumatori a prevederilor
din prezentul regulament şi din celelalte acte normative privind
instalaţiile electrice, exploatarea tehnica a acestora şi
consumul de energie electrica.
ART. 180
(1) Furnizorul va despãgubi pe micii consumatori şi pe marii
consumatori neindustriali pentru distrugeri sau degradari de
receptoare şi instalaţii electrice - cu excepţia lampilor
electrice provenite din culpa furnizorului sau a personalului sau
de exploatare şi întreţinere, dacã a fost anuntat de consumator
în termen de 24 are de la producerea distrugerii sau degradãrii.
Furnizorul are dreptul sa cerceteze cauzele distrugerilor sau
degradãrilor, încheind un proces-verbal de constatare. În caz de
nerecunoastere de cãtre furnizor a culpei sale sau a personalului
sau, consumatorul are dreptul sa se adreseze organelor
judiciare.
(2) Prin plata contravalorii pagubelor pentru distrugerile sau
degradãrile prevãzute la alineatul 1, furnizorul este exonerat
fata de consumatori de orice alte daune generate de acele
distrugeri sau degradari.
ART. 181
În afarã de cazurile de întrerupere a furnizarii energiei
electrice prevãzute la articolele 119, 124, 140, 171, 182, 190,
271 şi 272, furnizorul are dreptul sa intrerupa furnizarea
energiei electrice marilor consumatori neindustriali şi micilor
consumatori şi în urmãtoarele cazuri:
a) dacã contractul nu este pe numele consumatorului care trebuie
sa-l încheie conform prevederilor prezentului regulament şi
acesta nu face formele de contractare în termen de 10 zile de la
data somaţiei scrise fãcute de furnizor;
b) dacã se constata furt de energie electrica;
c) dacã se constata modificãri în instalaţiile consumatorului
fata de documentaţia tehnica - dosarul definitiv - existenta la
furnizor sau cînd nu s-a depus aceasta documentaţie şi
consumatorul, în termen de 30 zile de la somaţia facuta de
furnizor, nu depune documentaţia necesarã;
d) dacã se constata racordarea la instalatia unui consumator a
instalaţiei altui consumator vecin, ale cãrui instalaţii nu au
fost prevãzute în dosarul definitiv depus la furnizor cu ocazia
executãrii bransamentului şi dacã cei interesaţi nu întocmesc, în
termen de 30 zile de la somaţia facuta de furnizor, formalitãţile
legale pentru realizarea alimentarii în condiţiile admise de
prezentul regulament;
e) dacã nu se achitã facturile pentru energia electrica de cãtre
consumatorii particulari în termen de 35 zile de la data
inminarii înştiinţãrii de plata;
f) dacã consumatorul nu permite citirea, verificarea, înlocuirea
sau montarea contorului, efectuarea verificãrii instalaţiilor de
utilizare sau accesul la instalaţiile furnizorului, pentru
întreruperea furnizarii energiei electrice; în acest din urma
caz, furnizorul are dreptul sa deconecteze instalaţiile
consumatorului din alte puncte ale reţelei,
costul lucrãrilor suplimentare de deconectare-reconectare
revenind consumatorului;
g) dacã consumatorul restabileste, în orice mod, o legatura
întreruptã de furnizor;
h) dacã consumatorul refuza plata, în termenul fixat de furnizor,
a daunelor rezultate din deteriorarea branşamentelor din culpa
consumatorului; în acest caz, deconectarea se va face numai dupã
un preaviz de 24 ore;
i) dacã consumatorul se opune la modificarea branşamentelor în
cazul apariţiei de noi condiţii tehnice, deconectarea se va face
cu un preaviz de 5 zile de la comunicarea scrisã a furnizorului;
j) dacã nu se respecta, în 30 minute, dispoziţiile date de
organele furnizorului privind încadrarea în prevederile actelor
normative legale referitoare la rationalizarea consumului de
energie electrica;
k) dacã, în termen de 10 zile de la somaţia furnizorului,
consumatorul nu remediaza instalatia de protecţie de la tabloul
sau general, cînd aceasta este necorespunzãtoare normativelor
tehnice.
ART. 182
În afarã de cazurile prevãzute la articolul precedent furnizorul
are dreptul sa intrerupa furnizarea energiei electrice în
cazurile de forta majorã, precum şi pe timpul minim necesar
executãrii de reparaţii în reţelele sale sau de noi legãturi -
bransamente, coloane sau derivatii din acestea - la alţi
consumatori.
ART. 183
În cazul racordarii la reţeaua furnizorului a unui consumator
fãrã contract, precum şi în alte cazuri de furt de energie
electrica, în afarã de sancţiunile prevãzute la articolul 124,
consumatorul va suporta plata taxelor tarifare pentru consumul
prezumat de energie electrica, precum şi despãgubirile pentru
pagubele produse. Consumul prezumat de energie electrica se
determina conform prevederilor prezentului regulament referitoare
la tarifarea în pausal, pe timpul de la data începerii consumului
fraudulos. Durata ce se va lua în considerare la determinarea
consumului prezumat va fi de maximum 18 luni pentru organizaţiile
socialiste şi de maximum 3 ani pentru consumatorii particulari,
conform prevederilor <>Decretului nr. 167/1958 privitor la
prescripţia extinctiva. Dacã data începerii consumului fraudulos
nu poate fi stabilitã, durata ce se va lua în considerare la
determinarea consumului prezumat va fi de 18 luni în cazul
organizaţiilor socialiste, respectiv de 3 ani în cazul
consumatorilor particulari.
CAP. 8
Prevederi speciale privind consumatorii care au instalaţii
proprii de producere de energie electrica
ART. 184
Centralele electrice racordate şi interconectate, precum şi
instalaţiile de producere de putere reactiva ale marilor
consumatori neindustriali, sînt supuse prevederilor capitolului X
din partea a II-a.
ART. 185
(1) Centralele electrice ale micilor consumatori sînt supuse
prevederilor articolelor 92-100, 102, 104, 106, 107 alineatul 2,
precum şi articolelor 108-112.
(2) Instalaţiile de producere de putere reactiva ale micilor
consumatori sînt supuse prevederilor articolelor 113-116.
PARTEA a IV-a
Plata pentru furnizarea energiei electrice
CAP. 1
Tarifarea energiei electrice furnizate de întreprinderile
furnizoare de energie electrica
ART. 186
(1) Plata energiei electrice furnizate de întreprinderile
furnizoare de energie electrica consumatorilor lor direcţi se
face dupã tarife monome, binome sau pe transe, unice pe ţara,
aprobate conform dispoziţiilor legale.
(2) La categoriile de consumuri pentru care exista mai multe
sisteme de tarifare, trecerea de la un sistem de tarifare la
altul se poate face în condiţiile prevãzute în prezentul
regulament şi instrucţiunile de aplicare.
A. Taritul pe transe pentru iluminat şi utilizãri casnice
ART. 187
(1) Consumul de energie electrica pentru iluminat şi utilizãri
casnice, precum şi pentru pãrţile comune din imobilele de locuit,
se factureaza dupã tariful pe transe.
(2) În acest tarif, energia furnizatã consumatorului se împarte
în doua transe. Mãrimea transei I se determina pentru fiecare
consumator, prin înmulţirea numãrului de camere de locuit ale
consumatorului cu consumul specific pe camera de locuit. Acest
consum specific este de 12 kWh/luna şi camera de locuit pentru
lunile de iarna (octombrie-martie inclusiv) şi de 6 kWh/luna şi
camera de locuit pentru lunile de vara, (aprilie - septembrie
inclusiv).
(3) Mãrimea transei a II-a se determina ca diferenţa între
consumul total al consumatorului şi mãrimea transei I.
(4) Pentru consumurile comune - iluminat şi utilizãri casnice în
spaţii comune, centrale termice, distribuţia apei, lifturi şi
altele asemenea - din imobilele de locuit cu sau fãrã unitãţi
comerciale şi de deservire a publicului, se aplica tariful
corespunzãtor transei a II-a, indiferent de felul receptoarelor
şi de puterea acestora.
ART. 188
(1) Consumatorii casnici care au instalate boilere electrice cu
acumulare avînd o capacitate de minimum 20 litri, pot cere şi
furnizorul este obligat sa treacã la aplicarea tarifului pe
transe combinat cu tarif de noapte.
(2) Consumul de noapte se va plati integral cu tariful
corespuniator, iar consumul de zi se va plati cu tarifele pe
transe.
(3) Ministerul Energiei Electrice poate extinde aplicarea
tarifului de noapte la consumatorii casnici şi pentru alte
receptoare casnice consumatoare intensive de energie electrica în
timpul nopţii, decît cele prevãzute la alineatul 1.
ART. 189
(1) În cazul tarifarii energiei electrice dupã sistemul pausal,
defalcarea pe transe se va face ca şi în cazul tarifarii dupã
contor, mãrimea transei I fixindu-se în funcţie de numãrul
camerelor de locuit, iar mãrimea transei a II-a fiind egala cu
diferenţa dintre consumul total stabilit în pausal şi consumul
transei I.
(2) Furnizorul este obligat a trece de îndatã de la sistemul
pausal la sistemul masurarii prin contor la toţi consumatorii
care cer aplicarea tarifului pe transe combinat cu tariful de
noapte.
ART. 190
Dacã pentru doua perioade de facturare consecutive nu se poate
citi contorul, indiferent din ce motive, se va lasa
consumatorului o înştiinţare prin care i se comunica ziua şi
orele între care urmeazã a se prezenta din nou personalul
furnizorului pentru citirea contorului. Dacã nici la aceasta data
nu se va putea citi contorul, furnizorul va putea proceda la
deconectarea de la reţea a consumatorului.
B. Tarife monome pentru iluminat public, iluminat general,
consumul magazinelor comerciale, tractiunea electrica urbana şi
interurbana, irigaţii
ART. 191
Consumul pentru iluminat public, iluminat general, magazine
comerciale, tracţiune electrica urbana şi interurbana, precum şi
consumul pentru irigaţii, se tarifeaza dupã tarife monome, la
care intreaga cantitate de energie electrica furnizatã se
plãteşte cu un preţ unic - lei/kWh.
ART. 192
(1) Tariful pentru iluminat public se aplica la consumul de
energie electrica destinat iluminatului normal şi festiv sau
ocazional al strazilor, pieţelor, parcurilor şi gradinilor
publice, iluminatului ornamental din exterior, normal şi festiv,
al monumentelor şi clãdirilor publice, precum şi pentru consumul
instalaţiilor de semnalizare a circulaţiei, al oricãror
instalaţii de anunţuri luminoase şi instalaţii de pavoazare,
permanente sau ocazionale, în afarã firmelor şi reclamelor.
(2) Tariful de iluminat public se aplica consumului de energie în
scopurile prevãzute în alineatul precedent numai în mãsura în
care acel iluminat este cerut sau acceptat de comitetul executiv
al consiliului popular al unitãţii administrativ-teritoriale în
cuprinsul cãreia se afla instalatia respectiva, care efectueazã
plata.
ART. 193
Tariful pentru iluminat general se aplica pentru consumul de
iluminat al tuturor categoriilor de consumatori, exceptindu-se:
a) consumatorii casnici;
b) iluminatul public;
c) magazinele comerciale;
d) iluminatul locurilor de, producţie şi al incintei uzinale a
marilor consumatori industriali şi similarilor acestora;
e) iluminatul locurilor de producţie ale consumatorilor agricoli
prevãzuţi la articolul 198.
ART. 194
(1) Tariful pentru magazinele comerciale se aplica la consumul
integral, de forta şi lumina, al unitãţilor socialiste de
desfacere de mãrfuri cu amãnuntul, inclusiv unitãţile de
desfacere pentru difuzarea presei şi filatelice subordonate
Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, al unitãţilor de
alimentaţie publica, inclusiv chioscuri şi tonete, precum şi la
consumul pentru iluminatul anexelor şi firmelor sau reclamelor
luminoase ale acestor unitãţi.
(2) De asemenea, tariful pentru magazinele comerciale se aplica
şi reclamelor luminoase privind orice produse din comerţul
socialist.
ART. 195
Tariful pentru tractiunea electrica urbana şi interurbana se
aplica pentru consumul de energie electrica pentru forta,
iluminat, încãlzire a vehiculelor de tracţiune - tramvaie,
troleibuze şi trenuri electrice -, precum şi pentru consumul
propriu al statiilor de redresare din care se alimenteazã liniile
de tracţiune electrica, cu excepţia consumului garilor,
depourilor, atelierelor şi clãdirilor.
ART. 196
(1) Tariful pentru irigaţii se aplica numai pentru consumul
statiilor de pompare pentru irigaţii şi desecãri, dacã consumul
de energie pentru pompare are loc în afarã orelor de virf de
sarcina de dimineata şi de seara ale sistemului energetic.
(2) În cazul cînd aceste staţii consuma energie electrica pentru
pompare şi în cursul orelor de virf, intreaga cantitate de
energie electrica consumatã în luna respectiva se va plati cu
taxa pentru consumul de zi din tariful pentru utilizãri în
agricultura.
(3) Se excepteazã cazul statiilor de pompare care, în situaţii
excepţionale de inundatii, trebuie sa funcţioneze şi în orele de
virf, în care caz şi energia consumatã în orele de virf se va
plati cu tariful pentru irigaţii. În aceste cazuri consumatorii
sînt obligaţi sa sesizeze în scris pe furnizori, în termen de 48
ore de la ivirea situaţiei excepţionale.
C. Tarife monome pentru forta în general, utilizãri în
agricultura, foraj şi extracţie petroliera
ART. 197
Consumul pentru forta, în afarã de cel care, conform articolului
204, se încadreazã la tarifele binome, consumul pentru utilizãri
în agricultura şi pentru lucrãri de foraj şi extracţie
petroliera, se tarifeaza în funcţie de posibilitãţile de mãsurare
şi condiţiile prevãzute la articolul 198 alineatul 2 şi la
articolul 200 alineatul 2, dupã cum urmeazã:
- cu tarife monome diferenţiate pe doua perioade caracteristice
ale unei zile - unui interval de 24 ore - în care are loc
consumul, sau
- cu tarife monome simple, independente de perioada din zi dintr-
un interval de 24 ore - în care are loc consumul.
ART. 198
(1) Tariful pentru utilizãri în agricultura se aplica pentru
consumul integral al urmãtorilor consumatori:
a) întreprinderi agricole de stat, cooperative agricole de
producţie şi fabrici de nutreturi combinate, cu excepţia
consumului fabricilor de mezeluri şi conserve;
b) arii electrificate;
c) întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii, cu excepţia
uzinelor de reparaţii;
d) ferme, unitãţi şi staţiuni de producţie experimentala şi de
cercetãri agricole, horticole, sericicole, apicole, avicole,
zootehnice, agronomice, de încercare a maşinilor agricole, cu
excepţia consumului localurilor, şcolilor şi laboratoarelor pe
lîngã care funcţioneazã ferma, unitatea sau staţiunea;
e) staţiuni pentru colectarea seminţelor, centre pentru
combaterea dãunãtorilor, staţiuni şi centre pentru condiţionarea
seminţelor şi calibrarea porumbului.
(2) La aceşti consumatori se aplica tarif diferenţiat pentru
consumul din orele de zi (6-22) şi orele de noapte (22-6) numai
dacã cantitatea de energie consumatã anual în orele de noapte
depãşeşte 15% din consumul total anual de energie eleetrica al
punctului de consum. În celelalte cazuri intreaga cantitate de
energie electrica consumatã se va tarifa cu tariful monom de zi
pentru utilizãri de forta în agricultura.
ART. 199
Tariful pentru lucrãrile de foraj şi extracţie petroliera se
aplica consumului de energie electrica al instalaţiilor de foraj
şi extracţie petroliera propriu-zise, cu excepţia consumului
atelierelor, pompelor pentru transportul spre rafinarii sau baze
de desfacere, fabricilor de oxigen, clãdirilor administrative sau
al altor instalaţii nelegate direct de procesul tehnologic de
foraj şi extracţie petroliera.
ART. 200
(1) Tariful monom de forta se aplica pentru consumul
receptoarelor de forta ale consumatorilor care au astfel de
receptoare totalizind o putere instalata mai mare de 5 kW, dacã
punctul de consum nu intra în categoria consumatorilor la care,
conform articolului 204, se aplica tarife binome.
(2) Consumul instalaţiilor de forta cu o putere instalata de 5 kW
sau mai mica se tarifeaza dupã tariful de iluminat corespunzãtor
categoriei din care face parte consumatorul - iluminat general
sau iluminat şi utilizãri casnice. Consumul receptoarelor de
forta, indiferent de puterea instalata a acestora, din cadrul
magazinelor comerciale, se tarifeaza cu tariful corespunzãtor
magazinelor comerciale.
ART. 201
Consumatorii tarifati conform articolelor 199 şi 300 au dreptul,
la cerere, dacã sînt mari consumatori, sa fie tarifati cu tarif
binom:
D. Tarif monom pentru energia electrica consumatã din sistem
peste prevederile contractuale, care rezulta din reducerea, prin
comanda de dispecer, a producţiei de energie electrica a
centralelor electrice proprii ale consumatorilor, echipate cu
grupuri electrogene cu motoare Diesel sau cu turbine da abur cu
condensatie sau cu priza şi condensatie, interconectate sau
racordate la sistemul energetic
ART. 202
Cantitatea de energie electrica consumatã din sistem peste
prevederile contractuale, ca urmare a reducerii, prin comanda de
dispecer, a producţiei de energie electrica a centralelor
electrice proprii, se determina conform prevederilor din
instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
ART. 203
Tariful, egal cu costul planificat al combustibilului folosit la
producerea energiei electrice, se determina pe baza consumului
specific de combustibil - la centralele electrice cu turbine cu
abur luindu-se în considerare producţia în regim de condensatie -
avizat de Inspecţia generalã energetica şi pe baza preţului de
achizitite planificat al combustibilului.
E. Tarife binome
ART. 204
(1) Tarifele binome se aplica pentru consumul de energie
electrica al urmãtorilor mari consumatori:
a) întreprinderile industriale, cu unitãţile şi subunitatile lor,
inclusiv uzinele şi întreprinderile de reparaţii de utilaje. Se
excepteazã consumul instalaţiilor de foraj şi extracţie
petroliera, pentru care se aplica tariful monom special pentru
aceste instalaţii. La unitãţile auxiliare de reparaţii şi
deservire a instalaţiilor de foraj şi extracţie petroliera - ca:
fabrici de oxigen, baze tubulare, instalaţii de transport, prin
conducte -, se va aplica tariful binom;
b) întreprinderile sau unitãţile economice de la baza, din ramura
transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, ca:
parcuri şi depouri de vehicule, garaje, instalaţii portuare,
ateliere de reparaţii. De la aplicarea tarifului binom se
excepteazã consumul de tracţiune propriu-zis al tramvaielor,
troleibuzelor şi trenurilor electrice;
c) staţiile de pompare ale întreprinderilor de gospodãrie
comunalã;
d) silozurile, cu excepţia celor din cadrul unitãţilor agricole;
e) santierele de construcţii-montaj avînd o durata mai mare de 1
an şi o putere instalata medie anuala în receptoare de forta mai
mnre de 5000 kW, cu excepţia santierelor care executa exclusiv
construcţii de locuinţe.
(2) Tariful binom nu se aplica la consumul:
- localurilor administrative, garajelor, depozitelor şi altora
asemenea, ale consumatorilor de la literele a, c, d şi e, în
mãsura în care sînt amplasate în afarã incintei uzinale, a
sectiei de pompare, silozurilor şi a santierelor de construcţii;
- garilor publice pentru transporturile feroviare, rutiere,
navale şi aeriene, triajelor de cale feratã, al localurilor
administrative ale unitãţilor de transporturi, în mãsura în care
sînt în afarã incintei consumatorilor de la litera b;
- statiilor de radio, televiziune, telegraf şi telefon, în mãsura
în care nu sînt integrate şi nu se gãsesc în aceeaşi incinta cu
consumatorii de la litera b.
(3) Pentru consumurile prevãzute la alineatul precedent se aplica
tarifele monome corespunzatoare categoriei de consum respective.
ART. 205
Tarifele binome se aplica şi marilor consumatori prevãzuţi în
articolele 199 şi 200, care cer sa fie trecuţi la tarifare
binoma.
ART. 206
(1) Tariful binom consta din:
- taxe anuale de putere în lei/kW sau lei/kVA;
- taxe de energie în lei/kWh.
(2) Mãrimea acestor taxe şi modul de aplicare a lor sînt în
funcţie de sistemul de tarif binom.
ART. 207
(1) Sistemele de tarif binom sînt urmãtoarele:
a) sistem A, cu taxa de putere pentru puterea maxima absorbitã în
orele de virf de seara ale sistemului energetic în perioada de
facturare şi cu taxe de energie diferenţiate pentru energia
electrica consumatã în orele de virf de seara şi pentru energia
electrica consumatã în restul orelor din perioada de facturare;
în cazurile în care puterea absorbitã în afarã orelor de virf de
seara depãşeşte pe cea absorbitã în timpul orelor de virf de
seara, pentru diferenţa de putere respectiva se aplica o alta
taxa de putere, mai mica decît cea corespunzãtoare orelor de virf
de seara;
b) sistem B, cu taxa de putere pentru puterea maxima absorbitã în
perioada de facturare, indiferent de ora la care are loc aceasta
şi cu taxe de energie diferenţiate pentru energia electrica
consumatã în orele de virf de seara şi pentru energia electrica
consumatã în restul orelor din perioada de facturare;
c) sistem C, cu taxa de putere pentru puterea maxima absorbitã în
perioada de facturare, indiferent de ora la care are loc aceasta
şi cu taxa de energie unica pentru intreaga cantitate de energie
electrica consumatã în perioada de facturare;
d) sistem D, cu taxa de putere pentru puterea racordata şi cu
taxa de energie unica pentru intreaga cantitate de energie
electrica consumatã în perioada de facturare.
(2) Sistemele de tarif binom vor fi aplicate de furnizor în
funcţie de posibilitãţile de mãsurare existente, în ordinea
preferentiala a enumerãrii de la alineatul 1, cu excepţia
consumatorilor prevãzuţi la articolul 205, cînd se exclude
aplicarea tarifului binom sistem A, afarã de cazul cînd exista
instalaţii tampon.
ART. 208
(1) Facturarea energiei electrice consumate se face lunar,
tinindu-se seama de facturile parţiale decadale, sau - pe baza
înţelegerii cu consumatorii - semidecadal sau decadal: taxa de
putere care se aplica lunar va fi egala cu 1/12 din taxa anuala
de putere stabilitã în tarifele aprobate conform dispoziţiilor
legale, ţinînd seama de reducerile prevãzute în prezentul
regulament pentru diversele cazuri speciale de reglaj al curbei
de consum: puterea care se ia în considerare la aplicarea taxei
de putere va fi - în funcţie de sistemul de tarifare aplicat -
puterea maxima absorbitã sau puterea racordata corespunzãtoare
lunii de facturare cu excepţiile prevãzute la articolele 213-
215.
(2) Marimile puterilor maxime absorbite la care se aplica taxele
de putere se determina pe baza indicaţiilor contoarelor de
energie activa, prevãzute, dupã caz în funcţie de sistemul de
tarifare cu unu sau doua indicatoare de maxim sau cu
înregistrarea puterilor medii absorbite. Toate aceste contoare
vor trebui reglate astfel ca perioada de înregistrare a puterilor
absorbite sa fie de 15 minute.
ART. 209
(1) În cazul punctelor de consum alimentate prin mai multe linii
prevãzute fiecare cu dispozitive de mãsurare a energiei
furnizate, puterea maxima absorbitã de consumator este puterea
maxima simultanã rezultind din puterile medii - pe sfert de ora
în cazul cînd exista dispozitive de înregistrare automatã a
acestor puteri medii, respectiv pe ora, în cazul citirilor orare
ale consumului de energie dat de contoare - de pe fiecare linie.
(2) În cazul cînd nu se poate determina puterea maxima simultanã,
se va aplica tariful binom sistem D.
ART. 210
La consumatorii sezonieri (1 martie - 30 octornbrie) de energie
electrica care nu iau parte la virful anual al sistemului, taxele
de putere se reduc conform tabelului urmãtor:

────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────
Interval de funcţionare Procent de reducere a de baza taxei de putere
────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────
1 mai - 30 septembrie 30%
1 aprilie - 30 septembrie 25%
1 martie - 30 octombrie 15%

────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────

ART. 211
(1) Consumatorilor care, în orele de virf de sarcina de seara sau
de seara şi de dimineata ale sistemului energetic, reduc în mod
permanent sarcina sub 50% sau sub 20% din puterea maxima
absorbitã în restul orelor din perioada de facturare, li se
aplica tariful binom sistem A şi vor beneficia în luna respectiva
de urmãtoarele reduceri ale taxelor de putere:
a) dacã reducerea de sarcina se face atît în orele de virf de
seara cît şi în cele de virf de dimineata, sarcina în aceste ore
tiind sub 50% sau sub 20% din puterea maxima absorbitã în restul
orelor se aplica o reducere de 50%, respectiv de 75%, atît la
taxa de putere pentru puterea maxima absorbitã în orele de virf
de seara, cît şi la taxa de putere pentru puterea maxima
absorbitã în restul orelor;
b) dacã reducerea de sarcina se face numai în orele de virf de
seara, sarcina în aceste ore fiind sub 50% sau sub 20% din
puterea maxima absorbitã în restul orelor, se aplica o reducere
de 35% respectiv de 50%, la taxa de putere pentru puterea maxima
absorbitã în orele de virf de seara; aceste prevederi se aplica
numai consumatorilor la care puterea medie din schimbul III, de
noapte, reprezintã cel puţin 70% din puterea medie absorbitã a
schimbului I, de dimineata;
c) dacã sarcina în orele de virf de seara se reduce sub 20% din
puterea maxima absorbitã în afarã orelor de virf de seara şi de
dimineata, iar sarcina în orele de virf de dimineata se reduce
sub 50% din puterea maxima absorbitã în afarã orelor de virf de
seara şi de dimineata, se aplica o reducere de 75% la taxa de
putere pentru puterea maxima absorbitã în orele de virf de seara
şi o reducere de 50% la taxa de putere pentru puterea maxima
absorbitã în restul orelor.
(2) Prevederile prezentului articol nu se aplica consumatorilor
lucrind în doua schimburi de zi, decît dacã încãrcarea medie a
schimbului II, de dupã-amiaza, este cel puţin egala cu 75% din
încãrcarea medie a schimbului I, de dimineata. De asemenea,
prevederile prezentului articol nu se aplica consumatorilor care
lucreazã într-un singur schimb.
ART. 212
Prevederile articolului precedent se vor aplica, la cererea
consumatorilor, şi pentru secţiile cu puteri absorbite de peste 3
MW, din cadrul unui punct de consum, care în orele de virf reduc
în mod permanent sarcina sub 20% din puterea maxima absorbitã de
ele, dar numai în mãsura în care aceste secţii sînt prevãzute cu
aparate de mãsura corespunzãtoare.
ART. 213
Consumatorii la care în decursul unei luni de facturare se produc
în mod programat - prin avarierea anterioarã, intrarea în
reparatie sau demontarea unor utilaje, sau prin micşorarea
planului de producţie - reduceri ale puterilor absorbite timp de
cel puţin 15 zile consecutiv, care sa reprezinte cel puţin 20%
din puterea absorbitã în restul zilelor din acea luna, dar
minimum 1000 kW, taxele de putere se aplica diferenţiat pentru
cele doua perioade din luna de facturare.
ART. 214
La consumatorii la care în decursul unei luni de facturare apar,
dupã trecerea a cel puţin 15 zile de la începutul perioadei de
facturare, sporuri aprobate ale puterii absorbite reprezentind
mai mult de 25% din puterea absorbitã în prima perioada, dar
minimum 1000 kW, taxele de putere se aplica diferenţiat pe cele
doua perioade din luna de facturare.
ART. 215
(1) Consumatorilor care au centrale electrice proprii
interconectate la reţelele furnizorului taxa de putere li se
aplica la puterea maxima total absorbitã în perioada de
facturare, din centralele electrice proprii şi din reţelele
furnizorului, diminuata cu:
- suma puterilor efectiv disponibile medii din perioada de
facturare ale centralelor termoelectrice proprii şi ale puterilor
disponibile medii din aceeaşi perioada, ale centralelor
hidroelectrice proprii, cu condiţia respectãrii integrale, în tot
cursul lunii de facturare, a graficelor de sarcina prescrise
centralelor electrice proprii de cãtre dispecerul sistemului
energetic sau al furnizorului, conform prevederilor capitolului X
din partea a II-a;
- suma puterilor efectiv disponibile medii din perioada de
facturare ale centralelor termoelectrice proprii şi ale puterilor
disponibile medii din aceeaşi perioada, ale centralelor
hidroelectrice proprii, din care se scade ecartul maxim din
cadrul perioadei de facturare dintre graficul de sarcina prescris
şi graficul efectiv realizat, în cazul nerespectãrii, în cursul
lunii de facturare, a graficelor de sarcina prescrise centralelor
electrice proprii.
(2) Pentu cazul cînd în centralele electrice proprii intervin
reparaţii de utilaje care dureazã mai mult de 30 zile pe utilaj
pentru timpul de reparaţii care depãşeşte 30 zile, diminuarile
arãtate la alineatul 1 se fac cu puterea efectiv utilizabila, cu
excepţia cazului centralelor hidroelectrice, dacã reparaţiile la
aceste centrale nu scad puterea efectiv utilizabila sub valoarea
corespunzãtoare a debitului de apa din perioadele considerate,
caz în care diminuarea se face cu puterea disponibilã. Dacã într-
o luna de facturare intervin perioade în care diminuarea puterii
maxime absorbite urmeazã a se face în raport cu puterea efectiv
disponibilã sau cu puterea disponibilã medie şi perioade în care
diminuarea urmeazã a se face în raport cu puterea efectiv
utilizabila, se face o singura diminuare, egala cu media
ponderatã în raport cu durata perioadelor respective a celor doua
categorii de diminuari.
(3) În sensul aplicãrii prevederilor de la alineatele 1 şi 2:
a) prin putere efectiv disponibilã a unei centrale termoelectrice
cu condensatie, cu motoare Diesel sau cu turbine cu gaze se
înţelege cea mai mare putere activa pe care o poate dezvolta
centrala, cu toate instalaţiile în funcţiune - exclusiv cele în
conservare, în regim de funcţionare de durata, ţinînd seama de
starea instalaţiilor, de strangularile existente, precum şi de
celelalte condiţii locale care limiteazã posibilitãţile de
producţie: calitatea necorespunzãtoare a combustibilului folosit,
folosirea grupurilor electrogene la tensiuni sau turatii mai mici
decît cele nominale, racirea insuficienta a instalaţiilor,
debitul de abur insuficient pentru producerea energiei electrice,
cererile de putere mecanicã - la grupurile electrogene care
acţioneazã direct şi utilaje mecanice;
b) prin puterea efectiv disponibilã a unei centrale electrice de
termoficare se înţelege cea mai mare putere activa pe care o
poate dezvolta centrala, ţinînd seama de condiţiile prevãzute la
litera a, precum şi de debitul termic efectiv livrat de la
prizele şi contrapresiunea turbinelor de abur;
c) prin putere disponibilã a unei centrale hidroelectrice se
înţelege cea mai mare putere activa pe care o poate dezvolta
centrala, cu toate instalaţiile în funcţiune, în regim de
funcţionare de durata, ţinînd seama de starea instalaţiilor, de
strangularile existente, de înãlţimea de cadere nominalã şi de
debitul nominal al centralei;
d) prin putere efectiv disponibilã a unei centrale hidroelectrice
se înţelege cea mai mare putere activa pe care o poate dezvolta
centrala în condiţiile prevãzute la litera c, ţinînd seama, în
plus, de folosirea grupurilor electrogene la tensiuni sau turatii
mai mici decît cele nominale, racirea insuficienta a
instalaţiilor, scãderea debitului şi inaltimii de cadere sub
valorile nominale;
e) prin putere efectiv utilizabila a unei centrale electriee se
înţelege puterea maxima pe care o poate dezvolta centrala, în
condiţiile prevãzute, dupã caz, la literele a, b şi d, luind în
considerare numai instalaţiile care nu sînt în reparatie;
f) valorile medii ale puterilor disponibile, efectiv disponibile
şi efectiv utilizabile, se determina ca medii ale marimilor
respective în luna de facturare.
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica în cazul
consumatorilor care au centrale electrice proprii pentru care s-a
aprobat de Inspecţia generalã energetica regim de funcţionare de
intervenţie.
ART. 216
Consumul de energie electrica la care se aplica taxele de energie
se determina dupã indicaţiile contoarelor cu unu sau doua cadrane
de înregistrare, în funcţie de sistemul de tarif binom aplicat;
suma cuvenitã dupã taxele de energie se determina prin
multiplicarea taxei de energie cu consumul de energie electrica
corespunzãtor.
ART. 217
Dacã prin aplicarea tarifelor binome ar rezulta la unii
consumatori un preţ mediu de revenire a energiei electrice
consumate, mai mare decît cel prevãzut de tarifele monome pentru
iluminatul general, factura pentru acel consumator va trebui
corectatã, în sensul aplicãrii tarifarii monome la nivelul
prevãzut pentru iluminatul general.
ART. 218
Citirea contoarelor şi facturarea energiei consumate la
consumatorii cu tarife binome se efectueazã de cãtre furnizor
lunar, conform prevederilor articolului 258.
F. Tarifarea instalaţiilor tampon
ART. 219
(1) La consumul de energie electrica al instalaţiilor tampon se
aplica reduceri de tarif proporţionale cu reducerile de putere în
orele de virf, diferenţiat la virful de seara şi la cel de
dimineata şi cu durata reducerilor, conform instrucţiunilor de
aplicare a prezentului regulament.
(2) Reducerile tarifare se acorda numai în mãsura în care
posibilitatea functionarii în regim tampon a rezultat în urma
unor dimensionari şi investiţii speciale privind capacitatea de
producţie a instalaţiilor tehnologice consumatoare.
G. Facturarea dupã sistem pausal
ART. 220
(1) În lipsa contoarelor de energie electrica, se admite temporar
ca furnizorul sa factureze energia furnizatã consumatorilor dupã
sistemul pausal.
2) Facturarea în pausal a energiei electrice la marii consumatori
industriali se admite numai în urmãtoarele cazuri:
- la consumatorii noi permanenţi sau temporari cu o durata mai
mare de un an, pe maximum 3 luni de la intrarea în funcţiune;
- la consumatorii temporari cu o durata maxima de un an.
ART. 221
Facturarea dupã sistemul pausal consta în stabilirea consumului
de energie electrica, în funcţie de puterea şi numãrul orelor de
utilizare a receptoarelor electrice şi aplicarea la acest consum
a tarifelor corespunzãtoare categoriei de consum din care fac
parte receptoarele respective.
ART. 222
Energia electrica consumatã de un receptor se stabileşte, în
sistemul pausal, ca produs dintre puterea nominalã a receptorului
respectiv, exprimatã în kW, factorul de cerere şi numãrul orelor
de utilizare.
ART. 223
(1) Consumatorii la care tarifarea se face în pausal sînt
obligaţi sa declare furnizorului toate receptoarele electrice pe
care le poseda, indicind puterea instalata a fiecãrui receptor,
precum şi a receptoarelor pe care nu le vor utiliza. Ei vor
comunica furnizorului orice schimbare privind situaţia
receptoarelor.
(2) Receptoarele electrice nedeclarate care vor fi gãsite la
consumator vor fi considerate ca folosite ilegal. De asemenea, se
considera ilegal folosite şi receptoarele sau locurile de lampa
sau prizele care au fost sigilate iniţial şi care la un control
al furnizorului sînt gãsite cu sigiliul rupt, chiar dacã nu sînt
în funcţiune. Pentru aceste receptoare se va aplica facturarea
retroactivã în pausal din prima luna care urmeazã dupã ultima
verificare anterioarã, fãrã a se putea depãşi 18 luni pentru
organizaţiile socialiste şi 3 ani pentru consumatorii
particulari, conform prevederilor <>Decretului nr. 167/1958
privitor la prescripţia extinctiva.
(3) Receptoarele considerate ca ilegal folosite vor fi sigilate,
cu excepţia cazului cînd consumatorul este de acord ca pe viitor
sa le includã în facturarea pausala.
(4) Persoanele vinovate de folosirea ilegala a unor receptoare
vor rãspunde, dupã caz, disciplinar sau penal, conform
dispoziţiilor legale.
ART. 224
La tarifarea în pausal a iluminatului public, puterea se
determina lunar de cãtre furnizor, dupã puterea becurilor în
funcţiune în luna de tarifare, la puterea becurilor adaugindu-se
pierderea de putere în reţele, care nu va putea depãşi limitele
normale cuprinse în prescripţiile de proiectare; durata de
funcţionare se stabileşte dupã programul oficial de aprindere şi
stingere a iluminatului public.
ART. 225
În cazul consumatorilor alimentati din posturi de transformare,
dacã puterea instalata a receptoarelor electrice depãşeşte
valoarea care rezulta din puterea transformatorului de racord,
exprimatã în kVA, multiplicata ca un factor de putere mediu de
0,75, pentru facturarea în pausal, ca putere a receptoarelor
electrice, se va lua puterea transformatorului în kVA
multiplicata cu 0,75.
ART. 226
Duratele lunare de utilizare ce se vor lua în calculul energiei
electrice la facturarea în pausal, se stabilesc prin
instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament. H. Majorãri
tarifare pentru depãşirea puterilor aprobate
ART. 227
(1) În cazul depãşirii în timpul orelor de virf de seara cu peste
5% şi pe o durata de peste 15 minute a puterii aprobate conform
articolului 11 alineatul 5, pentru orele virfului de seara, marii
consumatori industriali, indiferent de sistemul de tarifare,
monom sau binom, ce li se aplica vor plati pentru puterea
depãşitã o majorare tarifara sub forma unei taxesuplimentare
egale cu dublul taxei lunare de putere prevãzutã pentru orele de
virf de seara în tariful binom sistem A.
(2) Taxa suplimentarã se adauga, în cazul cînd consumatorul
plãteşte energia electrica dupã un tarif binom, la taxele normale
pentru puterea maxima efectiv absorbitã, medie pe sfert de ora
sau medie pe ora, dupã caz, sau racordata, stabilitã conform
sistemului de tarif binom aplicat.
(3) În caz de repetare a depasirilor de putere în cursul
aceleiaşi luni, taxa suplimentarã pe luna respectiva va fi egala
cu triplul taxei lunare de putere prevãzutã pentru orele de virf
de seara de tariful binom sistem A.
(4) Se excepteazã de la aplicarea majorãrilor prevãzute la
alineatele 1 şi 3 depasirile de putere mai mici de 20 kW, precum
şi depasirile de putere ale instalaţiilor electrificate de
transport în comun, orastenesc sau interurban, de mãrfuri sau
cãlãtori.
ART. 228
Prin putere depãşitã se înţelege diferenţa între puterea maxima
absorbitã în cursul lunii de facturare - medie pe sfert de ora
sau medie pe ora dupã caz, conform instrucţiunilor de aplicare a
prezentului regulament - şi puterea maxima aprobatã, medie pe
sfert de ora sau medie pe ora. La stabilirea acestei depasiri nu
se tine seama de toleranta de 5% prevãzutã la articolul
precedent.
ART. 229
(1) Cuantumul majorãrii tarifare lunare pentru depãşirea
puterilor aprabate la virful de seara se calculeazã prin
înmulţirea puterii depasite la virful de seara cu dublul, iar în
caz de repetare a depãşirii, cu triplul taxei de putere lunare
pentru orele de virf prevãzute în tariful binom sistem A,
indiferent de sistemul de tarif binom sau moazom aplicat
consumatorului.
(2) În caz de repetare a depãşirii la virful de seara, drept
putere depãşitã la acest virf se ia depãşirea maxima la virful de
seara din timpul lunii de facturare.
(3) La stabilirea majorãrii tarifare pentru depãşirea puterilor
aprobate la virf, nu se iau în considerare reducerile de taxe de
putere sau tarifele preferenţiale de care beneficiazã eventual
consumatorul.
ART. 230
Pentru perioadele în care Inspecţia generalã energetica sau
inspectiile energetice regionale aproba puteri maxime provizorii
pentru virful de seara, cu caracter de experimentare în vederea
aprobãrii definitive a acestor puteri, nu se aplica majorãri
tarifare pentru depasiri ale puterilor aprobate pentru orele de
virf.
I. Majorãri şi reduceri de tarife în funcţie de factorul de
putere
ART. 231
(1) Marilor consumatori neindustriali la care puterea instalata
în receptoare de forta reprezintã mai mult de 50 kW şi
concomitent mai mult de 50% din puterea total instalata, precum
şi marilor consumatori industriali, li se aplica majorãri sau
reduceri la valoarea energiei active furnizate, în funcţie de
mãrimea factorului de putere mediu lunar cu care consumatorul
preia energia electrica din reţelele furnizorului. La
consumatorii cu tarif binom, valoarea energiei active cuprinde şi
taxele de putere.
(2) În calculul puterii instalate în receptoare de forta, precum
şi în calculul puterii totale instalate, nu se iau în considerare
motoarele electrice care acţioneazã pompe de incendiu.
(3) Procentele de reducere şi de majorare sînt cele stabilite în
urmãtorul tabel:

┌───────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────┐
│ Procent de reducere (-) sau majorare (+) la valoarea energiei│
│ electrice active │
├────────────────┬───────────────────────────────┬──────────
───────────────────┤
│Factor de putere│Pentru consumatorii la care │Pentru consumatorii la care │
│mediu lunar │facturarea energiei electrice │facturarea energiei electrice│
│ │se face la tensiunea de 110 kV │ce se face la o tensiune mai │
│ │sau la o tensiune mai mare │mica decît 110 kV în primele │
│ │ │6 luni începînd cu luna a 7-a│
│ │ │de aplicare a regulamentului │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│1,00 │-5 │-5 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│- 5 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│0,95 │ 0 │ 0 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│0 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│0,93 │ 0 │ 0 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│0 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│0,90 │ 0 │ 0 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│+ 3 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│0,85 │+5 │+5 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│+ 8 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│0,80 │ + 15 │ + 15 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│+ 15 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│0,75 │ + 25 │ + 25 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│+ 25 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│0,70 │ + 40 │ + 40 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│+ 40 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│0,65 │ + 60 │ + 60 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│+ 60 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│0,60 │ + 80 │ + 80 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼──────────
───────────────────┤
│+ 80 │ │ │
└────────────────┴───────────────────────────────┴──────────
───────────────────┘

(4) Pentru valori ale factorului de putere intermediare sau mai


mici decît cele prevãzute în tabel, procentul de reducere sau
majorare se stabileşte prin interpolare, respectiv prin
extrapolare liniara.
(5) Majorãrile şi reducerile prevãzute în tabel pentru
consumatorii la care facturarea energiei electrice se face la
tensiunea de 110 kV sau la o tensiune mai mare, nu se aplica
pentru consumul tractiunii electrice de pe liniile ferate din
administrarea Ministerului Cãilor Ferate.
(6) La consumatorii neindustriali de sub îndrumarea şi controlul
Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor şi Consiliului
Superior al Agriculturii precum şi la întreprinderile pentru
mecanizarea agriculturii, prevederile alineatului 1 se aplica
dupã un an de la intrarea în vigoare a regulamentului de fata.
(7) Pentru consumul unitãţilor şi subunitatilor noi nu se aplica
majorãrile tarifare prevãzute la alineatul 1 pe perioadele de
rodaj mecanic şi de probe tehnologice şi pe urmãtoarele 6 luni
dupã terminarea acestor probe, dar maximum pe 12 luni în total.
În vederea aplicãrii acestei prevederi, consumatorii vor trebui
sa asigure mãsurarea separatã a consumurilor de energie electrica
activa şi reactiva ale subunitatilor noi. Durata totalã pe care
nu se vor aplica majorãrile tarifare va fi stabilitã de la caz la
caz de Inspecţia generalã energetica.
ART. 232
(1) Pe timpul opririlor ce depãşesc 10 zile pentru revizii
planificate ale secţiilor tehnologice importante, precum şi
pentru reparaţii capitale şi accidentale ale grupurilor
electrogene din centralele electrice proprii, ale motoarelor
sincrone, compensatoarelor sincrone şi bateriilor de
condensatoare, drept factor de putere la aplicarea scãrii de
reduceri-majorãri se va lua în considerare valoarea realizatã în
prima luna anterioarã în care nu au avut loc opriri ale secţiilor
sau agregatelor menţionate.
(2) Consumatorii pot beneficia de prevederile prezentului articol
pe o durata anuala cumulatã de maximum 60 de zile.
ART. 233
(1) Determinarea valorii factorului de putere mediu lunar se face
pe baza indicaţiilor contoarelor de energie electrica activa şi
reactiva, citite simultan, fãrã eliminarea influentei energiei
electrice deformate necompensate, pentru ansamblul consumului,
indiferent de eventualele categorii diferite de consumuri.
(2) În cazuri excepţionale, cînd lipseşte contorul de energie
reactiva, valoarea factorului de putere mediu lunar se stabileşte
conform instrucţiunilor ministrului energiei electrice, pe baza
de masurari temporare efectuate din 3 în 3 luni.
ART. 234
(1) Consumatorii care au instalaţii de compensare montate fãrã
aprobarea Inspecţiei generale energetice - cu excepţia
instalaţiilor montate înainte de 9 martie 1960, pentru care este
valabilã aprobarea furnizorului, precum şi cu excepţia celor
montate înainte de 1 martie 1956, care nu au nevoie de aprobare -
nu beneficiazã de reducerile prevãzute la articolul 231.
(2) De asemenea, de reducerile prevãzute la articolul 231 nu
beneficiazã consumatorii care nu respecta pentru utilajele lor
producãtoare de energie reactiva principiilor regimului de
funcţionare prevãzute la articolele 114 şi 115.
ART. 235
Pentru cazul cînd consumul de energie reactiva din reţelele
furnizorului este determinat şi de furnizarea enegiei de cãtre
furnizor sub o tensiune mai mare decît 1,05 din tensiunea
nominalã timp de mai mult de 70 ore lunar - luindu-se în
considerare numai perioadele mai lungi decît o ora consecutiv -,
consumatorul este în drept sa ceara, iar furnizorul este obligat
a scãdea din consumul de energie reactiva înregistrat de contor,
sporul de consum corespunzãtor sporului de tensiune. Acest spor
de consum se va calcula de cãtre consumator, furnizorul avînd
dreptul de a verifica calculul respectiv.
ART. 236
În cazul consumatorilor la care din calculul tehnico-economic al
compensãrii puterii reactive rezulta ca nu este economicã
compensarea pînã la un factor de putere egal sau mai mare decît
valoarea minima din zona neutrala din tabela de la articolul 231
alineatul 3 şi la care s-au luat toate mãsurile posibile de
compensare pe cale naturala a puterii reactive, Inspecţia
generalã energetica va acorda, la cerere, scutire de la plata
majorãrilor prevãzute la articolul 231, cu condiţia ca la
consumatori sa se realizeze factorul de putere optim rezultat din
calculul tehnico-economic. Dacã nu se realizeazã aceasta
condiţie, consumatorul va plati majorãrile prevãzute la articolul
231, cuantumul procentului de majorare stabilindu-se în funcţie
de factorul de putere optim.
ART. 237
Pentru cazul cînd consumul de energie electrica reactiva din
reţelele furnizorului este determinat şi de trecerea unor
instalaţii de la regimul normal de funcţionare la regim tampon,
Inspecţia generalã energetica va putea sa acorde scutire de la
plata majorãrilor prevãzute la articolul 231 pentru sporul de
consum de energie reactiva provocat de funcţionarea unor
instalaţii în regim tampon. Durata maxima a acestor scutiri este
de 2 ani de la trecerea unei instalaţii de la regimul normal la
regimul tampon.
ART. 238
Dacã un consumator cu centrala electrica proprie, din cauza
regimului de funcţionare prescris acestei centrale, preia din
reţelele furnizorului energia electrica sub un factor de putere
mediu lunar mai mic decît 0,05 sau preia din reţelele
furnizorului numai energie reactiva, va plati energia activa fãrã
majorãrile prevãzute la articolul 231; în acest caz consumatorul
va plati separat energia reactiva consumatã cu un preţ de 0,03
lei/kvarh.
ART. 239
Energia electrica reactiva produsã de instalaţiile de compensare
a puterii reactive executate de cãtre consumatori sau din
fondurile lor, care au fost trecute ca fonduri fixe ale
furnizorului, se considera, din punct de vedere al aplicãrii
scãrii de majorãri şi reduceri pentru factor de putere, ca a fost
produsã de cãtre consumatorul respectiv, care va achitã
furnizorului cheltuielile cu energia activa efectiv consumatã de
acele instalaţii de compensare, precum şi celelalte cheltuieli
efective de exploatare şi întreţinere, exclusiv cheltuielile de
amortizare.
J. Reduceri de tarife pentru furnizarea energiei electrice cu
tensiune şi frecventa în afarã limitelor admisibile
ART. 240
(1) Pentru energia electrica furnizatã unui mare consumator
industrial timp de mai mult de 30 minute consecutiv cu o tensiune
sau cu o frecventa în afarã limitelor indicate în articolul 14,
furnizorul va acorda o reducere tarifara de 12,5%, dacã
consumatorul în timpul respectiv s-a încadrat în limitele de
putere stabilite pentru acea perioada.
(2) Pentru perioadele cînd furnizarea energiei electrice cãtre
consumatori se face cu nerespectarea concomitenta a limitelor de
tensiune contractuale şi a limitelor de frecventa admise conform
articolului 14, se va aplica o reducere tarifara de 25%, pentru
energia electrica furnizatã în aceste condiţiuni, dacã
consumatorul, în timpul respectiv s-a încadrat în limitele de
putere stabilite pentru acea perioada.
(3) Prin acordarea reducerilor tarifare cãtre consumatori pentru
energia electrica furnizatã cu tensiune sau frecventa sau cu
tensiune şi frecventa în afarã limitelor admisibile, furnizorul
este absolvit de orice rãspundere fata de consumator pentru
calitatea necorespunzãtoare a energiei electrice furnizate.
(4) Se excepteazã de la prevederile prezentului articol cazurile
cînd furnizarea energiei electrice s-a fãcut cu o tensiune mai
mica decît 85% din tensiunea nominalã prevãzutã în contract pe o
durata mai mare de 3 secunde consecutiv, dacã aceasta a dus la
ieşirea din funcţiune a unor receptoare ale consumatorului.
Pentru aceste cazuri se aplica prevederile de la articolul 88,
ele fiind considerate ca furnizare insuficienta de energie
electrica.
K. Dispoziţiuni generale privind tarifarea energiei electrice
furnizate
ART. 241
Consumatorii la care mãsurarea energiei electrice absorbite din
reţeaua furnizorului se face în aval de punctul de delimitare a
apartenentei instalaţiilor, vor plati, în afarã sumelor calculate
conform prevederilor articolelor 191-240 şi pierderile de energie
electrica din liniile şi transformatoarele consumatorului,
situate între punctul de mãsurare a energiei electrice şi punctul
de delimitare al instalaţiilor.
ART. 242
Consumatorilor la care mãsurarea energiei electrice absorbite din
reţeaua furnizorului se face în amonte de punctul de delimitare a
apartenentei instalaţiilor, li se va stabili cantitatea de
energie absorbitã, prin scãderea din indicaţiile de consum de
energie ale contoarelor de energie electrica, a pierderilor de
energie din liniile şi transformatoarele furnizorului situate
între punctul de mãsurare a energiei electrice şi punctul de
delimitare a instalaţiilor.
ART. 243
Dacã prin contorul consumatorului se înregistreazã consumuri de
energie electrica pentru care se aplica tarife diferite, se va
proceda la defalcarea consumului total pe categoriile de consum
diferit tarifate.
ART. 244
Defalcarile prevãzute la articolul 243 se fac de consumator şi se
transmit furnizorului astfel încît acesta sa dispunã de ele cel
mai tirziu în a treia zi dupã citirea de cãtre furnizor a
contoarelor. În cazul cînd consumatorul nu respeota aceasta
condiţie, furnizorul, este în drept sa intocrneasca factura dupã
proportiile de defalcare din luna de facturare anterioarã,
rectificînd-o apoi ulterior, dupã defalcarile primite. Dacã
consumatorul nu trimite defalcarea nici în termen de 15 zile,
furnizorul va recalcula factura, aplicind la întregul consum
tariful cel mai ridicat corespunzãtor diverselor categorii de
consumuri existente la acel consumator. Furnizorul are dreptul sa
verifice elementele de defalcare transmise de consumator şi sa
rectifice facturile conform rezultatelor verificãrii fãcute
impreunna cu consumatorul.
ART. 245
(1) În cazul consumatorului care furnizeazã energie electrica
unor subconsumatori, consumul ansamblului va fi defalcat de
consumator în doua pãrţi principale: consumul propriu al
consumatorului şi consumul tuturor subconsumatorilor. La rindul
lor, aceste doua pãrţi vor fi fiecare defalcate pe categoriile de
consumuri pentru care exista tarife diferite. Defalcarile şi
comunicarea lor la furnizor se vor face în condiţiile prevãzute
la articolul 244.
(2) Pentru stabilirea majorãrilor şi reducerilor pentru factor de
putere diferit de cel neutral, consumatorul va comunica
furnizorului şi defalcarea consumului de energie reactiva.
(3) La valoarea care corespunde diverselor consumuri ale
subconsumatorilor, - inclusiv pentru taxele de putere aferente,
dar exclusiv pentru reducerile sau majorãrile în funcţie de
factorul de putere - furnizorul va acorda consumatorului, la
cererea acestuia, o reducere de 2% pentru acoperirea costului
pierderilor de energie electrica în reţelele consumatorului prin
care se alimenteazã subconsumatorii şi a cheltuielilor pentru
întreţinerea şi exploatarea acestor reţele.
(4) Consumatorul are dreptul sa recupereze de la subconsumatorii
sãi sumele achitate în plus cãtre furnizor în baza prevederilor
alineatului 2, din cauza necomunicarii la timp a defalcarii
consumurilor, dacã intirzierea este datoritã subconsumatorilor
care nu au prezentat, în termen util, consumatorului de la care
se alimenteazã, defalcarea pe consumuri diferit tarifate.
(5) Dacã consumatorul vinde, printr-un alt punct din reţeaua sa
decît prin cel prin care se alimenteazã de la furnizor, energie
electrica întreprinderii furnizoare care îl alimenteazã, acesta
va întocmi factura pentru acest consumator numai pentru
cantitatea de energie electrica activa şi reactiva care rezulta
ca diferenţa între indicaţiile contoarelor prin care consumatorul
absoarbe energia de la furnizor şi indicaţiile contoarelor prin
care consumatorul livreaza energia cãtre furnizor. La cererea
consumatorului, furnizorul va majorã cu 2% cantitãţile de energie
activa şi reactiva puterile medii pe ora sau pe sfert de ora din
punctul prin care consumatorul livreaza energie electrica
furnizorului, pentru a se tine seama de pierderile din reţelele
consumatorului.
CAP. 2
Tarifarea energiei electrice furnizate de consumatori
subconsumatorilor lor
ART. 246
(1) La decontarea energiei electrice furnizate subconsumatorilor,
consumatorul va aplica tarifele aprobate pentru energia livrata
de întreprinderile furnizoare de energie electrica,
corespunzãtoare categoriei de consum a fiecãrui subconsumator.
(2) Consumatorul nu are dreptul de a percepe de la subconsumator
nici un fel de supliment de tarif sau taxa specialã.
(3) Sumele achitate de consumator drept penalitãţi de orice fel
care i-au fost aplicate de furnizor din cauza subconsumatorilor
sãi, precum şi sumele plãtite în plus de consumator, prevãzute la
articolul 245 alineatul 4, vor fi recuperate de la
subconsumatori.
(4) La decontarea energiei electrice furnizate subconsumatorilor
sub forma de curent continuu, precum şi la decontarea energiei
electrice furnizate terţilor dintr-o centrala electrica izolata a
unei unitãţi economice (alta decît o întreprindere furnizoare de
energie electrica) se aplica tariful monom aprobat pentru energia
electrica livrata din centralele electrice ale consumatorilor în
reţelele întreprinderilor furnizoare de energie electrica. Pentru
aceste cazuri nu se aplica prevederile articolelor 231 şi 240.
ART. 247
Dacã la un subconsumator se aplica tarif binom, acesta va fi de
acelaşi sistem cu cel aplicat consumatorului.
CAP. 3
Tarifarea energiei electrice livrate de consumatori în reţelele
furnizorului
ART. 248
Pentru energia electrica activa livrata de consumator în reţelele
furnizorului se aplica tarif monom.
ART. 249
Cantitãţile de energie electrica activa livrate în reţelele
furnizorului de cãtre consumator se determina pe baza
indicaţiilor contoarelor de decontare, aplicind şi prevederile
articolului 106.
ART. 250
(1) În cazul cînd dispecerul sistemului energetic sau al
furnizorului dispune centralei electrice proprii a unui
consumator sa funcţioneze cu esapare de abur de la
contrapresiunea sau priza unui grup de termoficare sau cu vid
inrautatit la un grup cu contrapresiune, furnizorul va achitã
consumatorului costul combustibilului şi materialelor de tratare
a apei consumate în plus fata de funcţionarea în condiţii
normale.
(2) Consumurile suplimentare prevãzute la alineatul precedent se
considera ca deviere obiectivã de la normele de consum
planificate pentru centrala electrica, la preţul de cost şi la
ceilalţi indicatori de plan care sînt influentati de creşterea
acelor consumuri specifice.
(3) Funcţionarea în regim prevãzut la alineatul 1 nu se ia în
considerare la stabilirea planului de producţie de energie
electrica al centralelor electrice proprii ale consumatorilor.
ART. 251
Furnizorul achitã consumatorilor energia electrica reactiva
livrata de aceştia în sistem, cu respectarea prevederilor
articolului 115, la tarifele aprobate.
ART. 252
Energia electrica reactiva livrata de consumator în reţelele
furnizorului se determina pe baza contoarelor, cu verificarea de
cãtre furnizor a respectãrii livrãrii în limitele graficului dat
de dispecer şi a determinãrii pe baza de calcul a eventualelor
livrãri peste grafic, în scopul menţinerii tensiunii necesare pe
barele consumatorului.
CAP. 4
Prezentarea şi achitarea facturilor pentru energie electrica
ART. 253
Decontãrile pentru energia electrica furnizatã se fac pe baza
facturilor prezentate de furnizor.
ART. 254
(1) În cazurile în care prezentul regulament şi instrucţiunile de
aplicare prevãd la stabilirea taxelor tarifare şi a valorii
facturilor, luarea în considerare a curbelor de consum ale
marilor consumatori industriali sau a curbelor de sarcina ale
centralelor proprii ale acestor consumatori, marii consumatori
industriali vor inainta furnizorului curbele respective, în
termen de 7 zile calendaristice de la data citirii de cãtre
acesta a contoarelor pentru factura lunarã.
(2) În acelaşi termen consumatorii vor comunica şi depãşirea
puterilor aprobate din luna de facturare respectiva.
(3) Furnizorul are dreptul sa verifice datele comunicate de
consumatori şi sa corecteze ulterior factura întocmitã în raport
cu rezultatele verificãrii.
(4) Intirzierea comunicãrii la timp de cãtre consumator a
curbelor de consum şi de sarcina prevãzute la alineatul 1 se va
considera drept intirziere la plata facturii şi va fi comunicatã
unitãţii bancare prin care consumatorul achitã factura, pentru ca
aceasta sa aplice penalitãţile de intirziere.
ART. 255
Pentru decontarea energiei electrice consumate de organizaţiile
socialiste, furnizorul de energie electrica prezintã un exemplar
din factura consumatorului şi un exemplar la unitatea bancarã la
care consumatorul are cont de decontare. Achitarea facturii se
face de unitatea bancarã fãrã acceptare, prin contul de decontare
al consumatorului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
ART. 256
Stabilirea consumului de energie electrica la consumatorii
particulari se face periodic de cãtre personalul furnizorului,
aplicindu-se, la alegerea consumatorului, unul dintre sistemele
de citire, facturare şi încasare ce se stabilesc prin
instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
(2) Consumatorul are dreptul oricind sa schimbe sistemul ales
anterior, cu anunţarea prealabilã a furnizorului.
(3) Pentru neplata consumului de energie electrica de cãtre
consumatorii particulari în termen de 5 zile calendaristice de la
data inminarii înştiinţãrii de plata, se aplica o penalitate de
1% pe zi la valoarea prevãzutã în factura, începînd cu ziua a 6-a
de la data inminarii înştiinţãrii de plata şi pînã la achitarea
facturii, însã maximum pînã la expirarea a 30 zile calendaristice
de penalitate.
(4) La expirarea celor 30 zile calendaristice de penalitate,
furnizorul, fãrã nici o înştiinţare prealabilã, va proceda la
încetarea furnizarii energiei electrice, prin deconectarea
consumatorului de la reţea, lasindu-i o înştiinţare asupra
deconectarii.
(5) În cazul cînd consumatorul, pe baza înştiinţãrii fãcute cu
ocazia deconectarii, nu efectueazã în termen de 15 zile
calendaristice de la data deconectarii, plata integrala a
consumului de energie electrica şi a penalitatilor datorate,
furnizorul este în drept sa rezilieze contractul de furnizare şi
sa desfiinteze bransamentul consumatorului, urmînd ca recuperarea
sumelor datorate de consumator dupã compensarea cu anticipatia
depusa de acesta sa se facã de furnizor în conformitate cu
dispoziţiile legale.
ART. 257
Consumatorii sînt obligaţi sa achite integral valoarea facturilor
prezentate de furnizor. Eventualele pretenţii ale consumatorilor
se vor rezolva ulterior între aceştia şi furnizor, regularizind
totodatã şi plata, dacã este cazul.
ART. 258
Facturarea energiei electrice se face periodic astfel:
- la intervale de maximum 90 zile pentru consumurile la care se
aplica tariful pentru iluminat şi utilizãri casnice;
- lunar, pe baza de consumuri prezumate, cu regularizare pînã la
90 zile, pentru consumurile la care se aplica tarifele pentru
iluminat public, iluminat general şi pentru magazine comerciale;
- la 5-10 zile, pe baza de consumuri prezumate, cu regularizare
lunarã, pentru consumurile la care se aplica celelalte tarife
monome şi binome.
ART. 259
În factura unei perioade se înscriu toate sumele suplimentare
provenite din erorile în plus sau în minus ale facturilor din
perioadele precedente; se excepteazã sumele suplimentare datorate
de consumatorii particulari care provin din cauze neimputabile
consumatorului. În aceste cazuri furnizorul va factura sumele
suplimentare în cel mult 6 rate plãtibile la 90 zile fiecare.
Numãrul de rate va fi astfel fixat de cãtre furnizor încît
mãrimea fiecãrei rate sa reprezinte minimum 25% din valoarea
consumului mediu pe 90 zile al consumatorului. În mãsura în care
cuantumul sumelor suplimentare datorate de consumator permite,
fiecare rata nu va depãşi dublul valorii ratei minime.
ART. 260
Limitele de eroare ale contoarelor de decontare şi reductoarelor
de mãsura la care sînt conectate sînt cele stabilite de Direcţia
Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.
ART. 261
Furnizorul este obligat sa asigure verificarea contoarelor de
decontare cu consumatorii sãi şi a reductoarelor de mãsura la
care sînt conectate, precum şi a schemelor de montaj, cel puţin
la termenele stabilite de Direcţia Generalã pentru Metrologie,
Standarde şi Invenţii.
ART. 262
(1) Consumatorii au dreptul, ori de cîte ori considera ca
indicaţiile contoarelor de decontare cu furnizorul sînt eronate,
sa ceara furnizorului în scris verificarea contoarelor şi a
reductoarelor de mãsura la care acestea sînt conectate, precum şi
a schemelor de montaj a acestora.
(2) Furnizorul este obligat ca în termen de 10 zile de la
sesizarea consumatorului sa procedeze la verificarea schemei de
montaj şi a abaterilor indicaţiilor contoarelor şi
reductoarelor.
ART. 263
Dacã cu ocazia verificãrii schemei de montaj şi a exactitatii
indicaţiilor contoarelor şi a reductoarelor de mãsura facuta din
initiativa furnizorului sau la cererea consumatorului - se
constata un montaj greşit, arderi de sigurante pe reductori,
defectarea cablurilor de mãsura sau alte defecte, ori abateri ale
indicaţiilor contoarelor sau reductoarelor de mãsura în afarã
tolerantelor stabilite de Direcţia Generalã pentru Metrologie,
Standarde şi Invenţii, furnizorul va proceda la recalcularea
facturilor pe perioada de timp anterioarã de la prima luna care
urmeazã dupã ultima verificare anterioarã, fãrã a se putea depãşi
18 luni pentru organizaţiile socialiste şi 3 ani pentru
consumatorii particulari, conform prevederilor <>Decretului nr.
167/1958 privitor la prescripţia extinctiva.
ART. 264
(1) Cererea prezentatã de consumator pentru verificarea
contoarelor şi reductoarelor de mãsura sau a schemei de montaj nu
scuteşte pe consumator de obligaţia de a achitã în termenul legal
facturile de energie electrica.
(2) În cazul cînd dupã verificãri se constata ca trebuie facuta o
recalculare, aceasta se va efectua cu ocazia calculãrii facturii
care urmeazã dupã verificare, cu respectarea prevederilor
articolului 259.
ART. 265
(1) Pentru verificarea contoarelor şi a reductoarelor de mãsura,
facuta la cererea consumatorilor, se percepe de la aceştia taxa
corespunzãtoare stabilitã de Direcţia Generalã pentru Metrologie,
Standarde şi Invenţii, precum şi taxa tarifara privind demontarea
şi remontarea contoarelor şi reductoarelor de mãsura, stabilitã
prin ordin al ministrului energiei electnice.
(2) Dacã cu ocazia verificãrii se constata ca schema de montaj,
contorul sau reductoarele au prezentat defectiuni, taxele şi
cheltuielile de verificare şi de demontare şi remontare a
contoarelor şi reductoarelor, încasate de la consumatori, se scad
din factura urmãtoare de energie electrica a consumatorului.
PARTEA a V-a
Controlul instalaţiilor electrice ale consumatorilor
ART. 266
(1) Controlul regimului de consum al energiei electrice şi
controlul stãrii tehnice a instalaţiilor electrice ale
consumatorilor şi subconsumatorilor se efectueazã de cãtre
Inspecţia generalã energetica inspectiile energetice regionale şi
de cãtre întreprinderile furnizoare de energie electrica - în
cazul subconsumatorilor, şi de cãtre consumator - conform
competentelor stabilite în prezentul regulament.
(2) Efectuarea controlului de cãtre organele prevãzute la
alineatul 1 nu scuteşte pe consumatori şi organele centrale sau
locale în subordinea cãrora se gãsesc consumatorii, de
obligaţiile de control al regimului de consum şi de exploatare,
şi de supraveghere a stãrii tehnice a instalaţiilor şi
receptoarelor electrice; de asemenea, nu scuteşte pe consumatori
de rãspundere pentru exploatarea şi întreţinerea
necorespunzãtoare a instalaţiilor şi receptoarelor, precum şi
pentru pagubele rezultate din aceste cauze.
ART. 267
Inspecţia generalã energetica şi inspectiile energetice regionale
controleazã regimul de consum al energiei electrice şi starea
tehnica a instalaţiilor şi receptoarelor de energie electrica,
numai din punctul de vedere al folosirii rationale a energiei
electrice şi al functionarii economice a utilajelor consumatoare
de energie electrica, şi numai la marii consumatori industriali
şi similari acestora.
ART. 268
(1) Întreprinderile furnizoare de energie electrica au dreptul sa
controleze la consumatorii industriali şi similari acestora:
- regimul de consum al energiei electrice - puteri maxime
absorbite, programarea functionarii şi încãrcãrii utilajelor
consumatoare, energia consumatã - şi încadrarea acestui regim în
prevederile contractuale;
- starea tehnica a instalaţiilor de alimentare şi utilizare
prevãzute în dosarele depuse la întreprinderile furnizoare de
energie electrica şi, prin sondaj, a restului instalaţiilor.
(2) La consumatorii neindustriali şi la micii consumatori,
întreprinderile furnizoare de energie electrica exercita şi
drepturile de control prevãzute pentru Inspecţia generalã
energetica şi inspectiile energetice regionale.
ART. 269
Inspecţia generalã energetica, inspectiile energetice regionale
şi întreprinderile furnizoare de energie electrica au dreptul ca,
pe baza controalelor şi constatãrilor fãcute, sa dea
consumatorilor îndrumãri obligatorii pentru înlãturarea
incalcarilor actelor normative referitoare la instalaţiile
electrice şi la exploatarea tehnica a lor, precum şi pentru
luarea mãsurilor care sa asigure exploatarea economicã şi sigura
a instalaţiilor şi receptoarelor electrice. Organele de control
vor fixa cu consultarea consumatorilor, termene pentru
înlãturarea deficienţelor constatate şi aplicarea mãsurilor
prescrise.
ART. 270
Consumatorii vor sesiza, dupã caz, întreprinderea furnizoare de
energie electrica sau inspecţia energetica regionala, cu privire
la deficientele constatate la subconsumatori, iar acestea vor
prescrie subconsumatorilor mãsurile necesare de luat şi termenele
de eliminare a deficienţelor şi de aplicare a mãsurilor
prescrise.
ART. 271
(1) În cazul cînd indicaţiile date repetat de Inspecţia generalã
energetica, de inspectiile energetice regionale sau de
întreprinderile furnizoare de energie electrica, pentru
înlãturarea cauzelor care impiedica exploatarea sigura şi
economicã a instalaţiilor electrice, nu sînt îndeplinite în
termenele fixate de aceste organe, întreprinderile furnizoare de
energie electrica au dreptul, la cererea Inspecţiei generale
energetice, respectiv din proprie initiativa, sa intrerupa, cu un
preaviz scris de 5 zile, furnizarea energiei electrice, total sau
parţial, pînã la remedierea deficienţelor constatate.
(2) Nu se va proceda la deconectare în cazurile în care
remedierile nu au fost executate datoritã neobtinerii în timp
util de cãtre consumator, a fondurilor şi mijloacelor necesare.
ART. 272
(1) ln cazul cînd se constata deranjamente sau defecte în
instalaţiile electrice ale consumatorului, care ameninta
integritatea utilajelor, primejduiesc viata personalului sau
prezintã pericol de incendiu, organul de control este obligat sa
încunoştinţeze conducerea întreprinderii consumatoare despre
aceasta.
(2) În cazurile grave de pericol iminent, organul de control va
dispune consumatorului deconectarea imediata a instalaţiei sau
partii de instalatie în cauza. Dacã consumatorul nu respecta
aceasta dispoziţie, organul de control va propune conducerii
întreprinderii furnizoare de energie electrica deconectarea
imediata de la reţea a circuitelor care alimenteazã instalatia
defecta a consumatorului pînã la remedierea defectiunii sau la
separarea partii defecte.
ART. 273
Inspecţia generalã energetica, inspectiile energetice regionale
şi întreprinderile furnizoare de energie electrica au dreptul,
fiecare în raport cu atribuţiile prevãzute în prezentul
regulament şi alte acte normative, sa încheie procese verbale de
constatare a abaterilor sãvîrşite de consumatori şi sa aplice
amenzi pentru contravenţiile constatate, în conformitate cu
prevederile instrucţiunilor emise de ministrul energiei electrice
în baza <>Decretului nr. 184/1954 .
ART. 274
Inspecţia generalã energetica are dreptul sa ceara ministerelor,
celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale
consiliilor populare, sancţionarea disciplinarã a angajaţilor lor
şi ai organizaţiilor subordonate acestora, care provoacã sau
tolereaza nerespectarea dispoziţiilor legale privind producerea,
distribuţia şi utilizarea raţionalã a energiei electrice.
PARTEA a VI-a
Autorizarea, drepturile şi obligaţiile electricienilor
autorizaţi
ART. 275
Prin electrician autorizat se înţelege persoana fizica care a
obţinut, în urma trecerii examenului prevãzut la articolul 281,
autorizarea Ministerului Energiei Electrice de a proiecta,
conduce, supraveghea, executa sau verifica lucrãri de instalaţii
de alimentare şi de utilizare a energiei electrice şi de a
întocmi documentaţiile necesare pentru aceste lucrãri.
Autorizaţiile pot fi obţinute numai de persoanele care au
calitatea de inginer, maistru, tehnician sau muncitor calificat.
ART. 276
Dreptul de a efectua lucrãri în calitate de electrician autorizat
poate fi exercitat numai dacã titularul autorizaţiei este angajat
permanent sau temporar al unei organizaţii socialiste sau membru
al unei organizaţii cooperatiste care, conform prezentului
regulament, are dreptul sa proiecteze, sa execute şi sa verifice
instalaţii electrice de alimentare şi utilizare a energiei
electrice, şi numai dacã lucreazã din dispoziţia acelei
organizaţii. Electricienii autorizaţi nu au dreptul de a efectua
pe cont propriu lucrãrile prevãzute la articolul 275.
ART. 277
(1) Conducerile organizaţiilor socialiste se vor îngriji ca
angajaţii sau membrii lor cooperatori care urmeazã sa proiecteze,
sa execute sau sa verifice instalaţii electrice de alimentare sau
utilizare, sa obţinã calitatea de electrician autorizat;
organizaţiile respective vor suporta integral, pe timpul
examenului de autorizare şi definitivare, precum şi pe timpul
reexaminarilor, dreptunile de salariu, cheltuielile de transport
şi cazare, diurna şi taxele de examen.
(2) Organizaţiile socialiste care au angajaţi sau membri
cooperatori care au obţinut calitatea de electrician autorizat şi
urmeazã sa se prezinte în fata comisiei de examen pentru
definitivarea autorizaţiei sau pentru reexaminare, sînt obligate
- în cazul în care angajaţii sau membrii cooperatori nu au nevoie
pentru funcţia pe care o îndeplinesc, de calitatea de electrician
autorizat - sa permitã acestora sa se prezinte în fata comisiei
de examinare, suportînd integral pe zilele de examen drepturile
de salariu, diurna de deplasare şi cheltuielile de transport şi
cazare.
ART. 278
Calitatea de electrician autorizat se obţine în urma examinãrii
şi recomandarii comisiilor constituite de Ministerul Energiei
Electrice la întreprinderile furnizoare de energie electrica.
ART. 279
Condiţiile de studii şi de practica necesare pentru înscrierea la
examenul de electricieni autorizaţi, se vor stabili prin
instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
ART. 280
Cererea de înscriere la examen se va depune la întreprinderea
furnizoare de energie electrica în raza cãreia domiciliazã
candidatul, de cãtre organizaţia socialistã în cadrul cãreia
lucreazã acesta. Odatã cu cererea de înscriere la examen se va
achitã şi taxa de examen fixatã prin ordin al ministrului
energiei electrice; din aceste taxe se vor acoperi cheltuielile
ocazionate de organizarea şi ţinerea examenelor.
ART. 281
Examenul va consta din verificarea cunoştinţelor tehnice şi
practice de specialitate şi a cunoaşterii normativelor şi
regulamentelor tehnice şi administrative referitoare la
instalaţiile electrice de alimentare şi de utilizare a energiei
electrice, la tehnica securitãţii muncii în aceste instalaţii şi
la utilizarea energiei electrice.
ART. 282
Autorizaţiile vor fi de 5 grade, diferenţiate dupã studiile,
practica şi cunoştinţele candidaţilor şi dupã complexitatea şi
importanta lucrãrilor de proiectare, construcţie şi verificare a
instalaţiilor electrice de alimentare şi de utilizare care vor
putea fi executate de electricienii autorizaţi, conform
instrucţiunilor de aplicare a prezentului regulament.
ART. 283
(1) Candidaţii reusiti la examen primesc autorizaţia de
electricieni autorizaţi de la întreprinderea furnizoare de
energie electrica la care au trecut examenul, pe baza procesului-
verbal al comisiei de examinare, aprobat de ministrul energiei
electrice.
(2) Autorizaţiile eliberate sînt valabile pentru toatã ţara.
ART. 284
(1) Autorizaţiile emise au un caracter provizoriu pe timp de doi
ani de la data eliberãrii lor. Dupã acest timp, electricienii
autorizaţi se vor prezenta din proprie initiativa în fata
comisiei de examen, în scopul definitivãrii autorizaţiei.
(2) În urma examinãrii, comisia poate recomanda definitivarea
autorizaţiei provizorii, prelungirea valabilitãţii acesteia pînã
la urmãtoarea sesiune de examen, suspendarea valabilitãţii ei sau
anularea autorizaţiei, dupã caz, în condiţiile prevãzute în
instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
(3) Pentru examenul de definitivare a autorizaţiei, candidaţii
vor achitã taxa de examen.
ART. 285
(1) Electricienii autorizaţi pot trece la un grad superior al
autorizaţiei, pe baza unui nou examen, dacã întrunesc condiţiile
prevãzute în instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
Dacã electricienii autorizaţi care se prezintã la examen au
autorizaţie definitiva, vor primi la gradul superior de
autorizaţie obţinut tot autorizaţia definitiva.
(2) Pentru acest examen se va achitã în prealabil, odatã cu
depunerea cererii de înscriere la examen, taxa de examen.
ART. 286
Ministerul Energiei Electrice poate dispune reexaminarea
periodicã - dar nu mai des decît din doi în doi ani - a
electricienilor autorizaţi, pentru reverificarea cunoştinţelor
lor. În cazul constatãrii unor cunoştinţe insuficiente, ca şi al
neprezentarii la examen, comisiile pot anula sau suspenda - pînã
la urmãtoarea sesiune de examene - autorizaţiile acordate
anterior, indiferent ca acestea aveau caracter provizoriu sau
definitiv. Pentru reexaminarile dispuse de Ministerul Energiei
Electrice nu se percepe taxa de examen, cu excepţia
reexaminarilor prevãzute la articolul 287, precum şi a cazurilor
cînd reexaminarile sînt dispuse ca urmare a constatãrii
executãrii necorespunzãtoare de cãtre un electrician autorizat,
de proiecte, lucrãri sau verificãri de instalaţii electtice.
ART. 287
(1) Electricienii care poseda autorizaţii definitive obţinute pe
baza prevederilor Regulamentului pentru utilizarea energiei
electrice aprobat prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr.
316/1956 , vor fi reexaminati în decurs de 18 luni de la intrarea
în vigoare a prezentului regulament, pentru a se reverifica
cunoştinţele lor şi a li se elibera autorizaţii noi de gradul I-
V, dacã întrunesc condiţiile necesare, în conformitate cu
instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
(2) Electricienii care poseda autorizaţii provizorii obţinute pe
baza prevederilor Regulamentului pentru utilizarea energiei
electrice aprobat prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr.
316/1956 , se vor prezenta pentru definitivarea lor la termenele
de expirare a autorizaţiilor respective. Eliberarea noilor
autorizaţii se va face în conformitate cu prevederile
regulamentului de fata.
ART. 288
Electricienii autorizaţi trebuie sa se conformeze pentru
lucrãrile ce le executa, prevederilor din prezentul regulament şi
din celelalte acte normative privind proiectarea, execuţia şi
verificarea instalaţiilor electrice de alimentare şi utilizare.
ART. 289
Se interzice electricienilor autorizaţi:
- sa desfaca sigiliile puse de întreprinderile furnizoare de
energie electrica sau sa conecteze la reţeaua acestora o
instalatie deconectata de acele întreprinderi;
- sa înceapã lucrãrile de instalatie fãrã aprobarea
întreprinderilor furnizoare de energie electrica, cu
excepţia lucrãrilor prevãzute la articolul 57 alineatul 3;
- sa semneze dosare preliminare sau definitive pentru lucrãri pe
care nu le-a executat sau supravegheat personal;
- sa execute lucrãri pentru care nu sînt autorizaţi;
- sa execute legarea la reţea a instalaţiilor electrice nou
executate, fãrã avizul întreprinderii furnizoare de energie
electrica;
- sa facã manevre, sa execute lucrãri de orice fel sau înlocuiri
de aparataje, piese sau dispozitive, sau sa aducã modificãri în
instalaţiile întreprinderii furnizoare de energie electrica.
ART. 290
(1) Electricienii autorizaţi care au executat sau supravegheat o
lucrare sînt obligaţi sa asiste, la data fixatã de întreprinderea
furnizoare de energie electrica, la verificarea de cãtre aceasta
a instalaţiei.
(2) Dacã la termenul fixat pentru verificare, organizaţia
executanta şi electricianul sau autorizat care a executat sau
supravegheat executarea lucrãrii nu se prezintã, sau dacã
rezultatele verificãrii instalaţiei nu sînt corespunzãtoare,
întreprinderea furnizoare de energie electrica va fixa un nou
termen de verificare, care nu va putea depãşi 30 zile de la data
fixatã pentru prima verificare. În acest caz se va depune la
întreprinderea furnizoare de energie electrica o taxa egala cu
dublul celei percepute pentru prima verificare. Verificãrile
ulterioane ale aceleiaşi instalaţii, provocate din vina
organizaţiei executante sau a electricianului sau autorizat, se
vor efectua dupã aceleaşi norme.
ART. 291
(1) Dacã se constata ca electricienii autorizaţi au proiectat sau
executat lucrãri neconforme cu actele normative privind
construcţia instalaţiilor electrice, ca au comis abateri repetate
la prevederile acelor acte normative sau a celor ce privesc
utilizarea energiei electrice, sau ca au avut o comportare
necorespunzãtoare în relaţiile cu întreprinderile furnizoare de
energie electrica sau cu solicitantii de lucrãri de instalaţii
electrice, vor putea fi sancţionaţi de întreprinderile furnizoare
de energie electrica, în raport cu gravitatea abaterilor, cu
avertisment scris sau cu retragerea autorizaţiei pe timp de 3
luni pînã la un an, şi de cãtre Ministerul Energiei Electrice -
la propunerea întreprinderilor furnizoare de energie electrica
sau din oficiu - cu retragerea definitiva a autorizaţiei, cu sau
fãrã drept de prezentare la un nou examen.
(2) Totodatã, Ministerul Energiei Electrice poate dispune ca
întreprinderile furnizoare de energie electrica sa nu mai
primeascã documentaţiile şi sa nu mai permitã executarea de
lucrãri de la acele organizaţii care tolereaza repetat sau dispun
ca electricienii lor autorizaţi sa proiecteze sau sa execute
lucrãri noconforme cu actele normative sau sa se comporte în mod
necorespunzãtor cu întreprinderile furnizoare de energie
electrica sau cu solicitantii de lucrãri de instalaţii
electrice.
ANEXA 1
LISTA TARIFELOR PENTRU ENERGIA ELECTRICA
I. Tarife pentru energia furnizatã de întreprinderile furnizoare
de energie electrica
A. Tarife monome pentru:
1. Iluminat şi utilizãri casnice:
- transa I-a 0,50 lei/kWh
- transa a II-a 0,30 lei/kWh
- consum de noapte (între orele 22-6) 0,20 lei/kWh
2. Iluminat public, inclusiv întreţinerea instalaţiilor 0,60
lei/kWh
3. Iluminat general 0,75 lei/kWh
4. Magazine comerciale 0,50 lei/kWh
5. Utilizãri în agricultura:
- consum de zi (între orele 6-22) 0,30 lei/kWh
- consum de noapte (între orele 22-6) 0,20 lei/kWh
6. Irigaţii (cînd se consuma energie electrica pentru pompare
numai în afarã orelor de virf de sarcina) 0,15 lei/kWh
7. Tracţiune electrica urbana şi interurbana alimentata din
reţele cu tensiunea mai mica de 110 kV 0,30 lei/kWh
8. Tracţiune electrica feroviara interurbana alimentata din
reţele cu tensiunea de 110 kV sau mai mare:
- consum de zi (între orele 7-22) 0,24 lei/kWh
- consum de noapte (între orele 22-7) 0,14 lei/kWh
9. Foraj şi extracţie petroliera:
- consum în orele de virf de seara 0,35 lei/kWh
- consum în afarã orelor de virf de seara 0,25 lei/kWh
În cazul în care nu sînt asigurate mijloace de mãsurare
diferenţiatã a consumului de energie din timpul orelor de virf de
seara şi din restul timpului, se va aplica un tarif de 0,27
lei/kWh
10. Utilizãri de forta (exclusiv cele de la punctele 5, 6, 7, 8
şi 9 şi utilizarile la care se aplica tarife binome):
- consum în orele de virf de seara 0,80 lei/kWh
- consum în afarã orele de virf de seara 0,40 lei/kWh
În cazul în care nu sînt asigurate mijloace de mãsurare
diferenţiatã a consumului de energie din timpul orelor de virf de
seara şi din restul timpului, se va aplica un tarif de 0,45
lei/kWh
11. Uzinele de aluminiu Slatina:
- consum în orele de virf de seara 0,30 lei/kWh
- consum în afarã orelor de virf de seara 0,15 lei/kWh
12. Consumatorii industriali cu centrale electrice proprii cu
grupuri electrogene cu motoare Diesel sau cu turbine cu abur cu
condensatie sau cu priza şi condensatie, interconectate sau
racordate la sistemul energetic, vor plati cantitãţile de energie
electrica consumate din sistemul energetic peste prevederile
contractelor încheiate cu furnizorul, ca urmare a reducerii, prin
comanda de dispecer, a planului de producţie de energie electrica
al centralelor proprii respective, la un tarif egal cu costul
combustibilului planificat pentru energia electrica produsã cu
grupurile electrogene cu motoare Diesel sau produsã în
condensatie cu grupuri cu turbine de abur. Se excepteazã de la
aplicarea tarifului prevãzut la alineatul precedent, consumatorii
la care centralele electrice utilizeazã combustibil deseu-simplu
sau în amestec cu alţi combustibili - sau resurse energetice
secundare necombustibile. Se excepteazã de asemenea cazurile în
care acest tarif este superior tarifului cu care consumatorii
plãtesc cantitatea de energie electrica prevãzutã în contractele
încheiate cu furnizorii.
B. Tarife binome pentru consumatorii industriali şi similari cu
puteri absorbite peste 50 kW sau cu puteri racordate peste 50
kVA, exclusiv cei care se încadreazã la punctele 5-9 şi 11 de la
tarifele monome.
1. Sistem A, cu taxe de putere absorbitã şi de energie,
diferenţiate dupã ora de consum:
- taxa anuala pentru puterea maxima absorbitã în timpul orelor de
virf de seara 1092 lei/kW
- taxa anuala pentru puterea maxima absorbitã în afarã orelor de
virf de seara în plus fata de puterea absorbitã în timpul orelor
de virf de seara 504 lei/kW
- taxa pentru energia electrica consumatã în timpul orelor de
virf de seara 0,25 lei/kWh
- taxa pentru energia electrica consumatã în afarã orelor de virf
de seara 0,16 lei/kWh
2. Sistem B, cu taxa de putere absorbitã unica şi cu taxe de
energie diferenţiate dupã ora de consum:
- taxa anuala pentru puterea maxima absorbitã 840 lei/kW
- taxa pentru energia electrica consumatã în timpul orelor de
virf de seara 0,41 lei/kWh
- taxa pentru energia electrica consumatã în afarã orelor de virf
de seara 0,16 lei/kWh
3. Sistem C, cu taxe de putere absorbitã şi de energie unice:
- taxa anuala pentru puterea maxima absorbitã 960 lei/kW
- taxa pentru energia electrica consumatã 0,18 lei/kWh
4. Sistem D, cu taxa de putere racordata şi cu taxa de energie
unica:
- taxa anuala pentru puterea racordata 816 lei/kVA
- taxa pentru energia electrica consumatã 0,18 lei/kWh
C. Reduceri de tarife binome
1. Consumatorii industriali şi similari cãrora li se aplica
tarife binome, beneficiazã de urmãtoarele reduceri tarifare, dacã
se încadreazã în unul din cazurile de mai jos:
a) consumatorii care în orele de virf de sarcina, de dimineata şi
de seara, reduc în mod permanent sarcina sub 50%, respectiv sub
20% din puterea maxima absorbitã, beneficiazã în luna respectiva,
de o reducere a taxelor de putere de 50%, respectiv de 75%;
b) consumatorii sezonieri care absorb energie electrica numai în
perioada 1 aprilie - 30 septembrie, beneficiazã de o reducere a
taxelor de putere de 25%.
2. Combinatul petrochimic Brazi, Combinatul chimic Tirnaveni,
Combinatul chimic Borzesti, Uzinele chimice Turda, Combinatul
chimic Craiova, Combinatul de îngrãşãminte azotoase Tirgu Mures,
Combinatul de îngrãşãminte azotoase Piatra-Neamt, uzinele
"Carbochim" Cluj, Uzina de alumina Oradea, combinatul chimic
Fagaras, Combinatul de îngrãşãminte chimice Turnu Magurele,
Combinatul de cauciuc sintetic şi produse petrochimice Oraş
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Combinatul siderurgic Galaţi şi Uzina de
maşini grele Bucureşti, beneficiazã de o reducere a tarifelor
binome de 25%. La alegere, aceşti consumatori cu tarife
preferenţiale pot renunţa la reducerea de 25% şi pot cere
aplicarea reducerii de tarife binome de la punctul 1 litera a, în
cazul cînd se încadreazã în prevederile respective.
De reducerea prevãzutã la alineatul precedent pot beneficia şi
alţi consumatori industriali, în condiţiuni comparabile din punct
de vedere al utilizãrii energiei electrice, la propunerea
ministerului sau organului central în subordinea cãruia se afla,
facuta pînã la 1 septembrie al anului, Ministerului Energiei
Electrice. Reducerea se aproba de Ministerul Energiei Electrice,
cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului
Finanţelor şi Comitetului pentru Preţuri. Aplicarea noului tarif
se va face cu începere de la 1 ianuarie al anului urmãtor celui
în care s-a fãcut propunerea.
II. Tarife pentru energia electrica livrata din centralele
electrice ale consumatorilor în reţelele întreprinderilor
furnizoare de energie electrica
1. Energie electrica activa 0,25 lei/kWh se excepteazã de la
acest tarif cazul în care preţul de cost al producerii energiei
electrice livrate în sistem de cãtre centracele electrice ale
consumatorilor este mai mare de 0,25 lei/ kWh; în acest caz,
tariful va fi egal cu preţul de cost planificat pe anul livrãrii,
plus un beneficiu de 3% .
2. Energie electrica reactiva livrata la cererea dispecerului,
fãrã pornirea specialã a unui grup electrogen sau a unui
compensator sincron 0,01 lei/kvarh
3. Energie electrica reactiva livrata la cererea dispecerului,
cînd este necesarã pornirea specialã a unui grup electrogen sau a
unui compensator sincron 0,06 lei/kvarh
III. Tarife pentru import-export de energie electrica
- pentru energia de zi 0,25 lei/kWh
- pentru energia din orele de virf 0,42 lei/kWh
- pentru energia de noapte 0,16 lei/kWh
Aceste tarife se aplica între întreprinderile furnizoare de
energie electrica şi întreprinderile de comerţ exterior. Zonele
tarifare de zi, de virf şi de noapte sînt cele prevãzute în
contractele externe.
În cazul în care în contractele externe se prevãd numai doua zone
tarifare, se va aplica tariful de zi şi de noapte. Locul de
decontare cu tarifele pe zone pentru energia electrica importata,
sau exportata, este frontiera de stat a Republicii Socialiste
România.
Pentru energia electrica neplanificata importata sau exportata în
cadrul contractului multipartit, locul de decontare cu tarifele
pe zone este cel prevãzut în contractul extern multipartit.