Sunteți pe pagina 1din 25
Capitolul | INTRODUCERE IN CHIMIA ORGANICA | TA, OBFECTUL CHIME ORGANICE: tiinta care stuciaza proprietatile substantelor si transformarile fzico-chimice > substantele = specii materiale omogene, care au compozitie bine definita $1 invariabilé > la sfargitul secoluluial XVIlMlea au aparut primele clasificari ale substantelor 2) substante organice — produse de organisme vii b)_substante anorganice ~ cele din regnul mineral > termenul de chimie organica a fost introdus in 1808 de JJ Berzellus care ajunge la concluzia ca toate ‘substantele organice se formeaza in organismele vii, datorté unel forte misterioase, "forta vitals’ > teoria "forte vitale” a fost dezminité In anul 1828 de catre Wohler care a reelizat sinteza primului compus ‘organic In laborator: ° ie: toe ll cei doi compusidifera prin structura lr (natura NH O-CESN -'——e HINCNH, => egiturlor chimice) cianat de amoniu ines (compus anorganic) —_(ompus organic) > analiza substantelor organice a dus la concluzia ci toate conn un element comun, carbonul > chimia organic& a fost ‘constleraté ca find ramura chimiei care studiaza combinatile earbonului ‘+ acoasti definite este numai in parte\corecta, deoarece unli compugi ai carbonului (ox carbonului, acidul carbone, carbonati etc) sunt de naturé mineralé (compusi anorganici) > din studial compozitel chimice s-a constatat ci altri de'carbon, in marea majontate a compusilor organic se gaseste hidrogenul; acest compu bnari, alcatuit din carbon sihicrogen, se numesc hidrocarburi > ac atomil de H din hidrocarburi sunt fnlacuit (teoretic) cu alti atomi sau grupe de atomi, rezu o varletate mare de compusi, numitifunctiuni organice: > elemente organogene = cele care formeaza compussii organic! sunt G si H, ©. N, halogeni(X: F. Cl, Br, D, S, Psi Inproportie mic& metale Elemente orpanogene, chimia organica este chimia hidrocarburilor si a derivatilor acestora > compusii organici au o serie de particularitati, care ii deosebesc de cei anorganici: Compusi anorganici Compusi organici ih compozita _compusior anorganic in un mare. numa = elemente componente (peste 110), In general, rumérul ee atom cin Structure unui compus este mai mic deca 25 Compugii organic! sunt alcatuif dintr-un numar de elemente (In jur de 40), dintre care C, H, 0, N se gasese In procent de peste 80%;contin un numar foarte mare de atomi in molecula (de la cativa atomi pang la milicane de atom), 2) Varietate ‘Se cunosc In jur de 700000 de Num@rul_de compusi organic! ‘compusi anarganici. identifcati si sintetzati este de peste 18 miicane. ) Structura ‘Sunt formate atat prin legturi Tonice cat si covalente; Cei_mai multi compusi organic sunt format! prin legaturi covalente, Legaturile caracteristicee sunt — legaturile covalente Intre atomii de carbon care formeazé lanturi numite catene. Atomi pot avea un aranjament diferit tn molecu, determingnd —existenta unui fenomen specttic, izomeria. @ Proprietififazice recvant se dizalva tn ap’ si sunt ecto, fajoritatea substantelor anorganice 1 puncte de topire si de ferbere cicate, ‘Au 0 mare stabiltate termic& (unele substante anorgenice revista pana la 3500°C); Sunt in general insolubi in apa si electroit ‘Au puncte de topire gi de ferbere relatv scazute Se descompun ugor prin Inc&lzire (un numa mic de substanfe organic rezist a temperaturi mai mari de 500°C); 8) Reactivitate Majoritatea—reactilor —_dintre ‘compusii anorganici sunt cu schimb ionic sau transfer de celectroni; Freevent, dau reacti rapide gi ireversibile Rareori sunt combustibil, [Reactivitatea compusilor organici feste. redusa, Reactile se petrec cu viteze mici si u loc in conditi energice (temperatur, presiuni mati gi tn iprezenta unor catalizator) Multa dintre substantele organice pot f folosite drept combustibil, (Dau reacti lente si de cele mai ‘multe ori reversibile. deosebirle dintte compugii anorganici gi organic! expici conturarea color dova ramuli le chime, Imp&xtirea tn chim anerganic’ si chimie organic esta formala, deoarece multe date experimentale au demonstrat c& intre cele dou’ omenii nu se poate trasa 0 linie de demarcate absoluté; aceleasi legi Guvemeazéi transformarie celor dou’ clase de substante, acelasi factor! influenteaza parametrii termodinamia| gi cinetci ai fenomenelor chimice de crice tp Obiectul de studiu al chimiei organice lzolarea $i purficarea compusilor organici naturali sau obtinuti in laborator, Caracterizarea fizico-chimic& a compusilor organici > % Stabilrea stuctuni acestora prin metode fizice $1 chimice; > > Metode de sinteza in industre $1 Tn laboretor a substantelor studiate. 1.2, ETAPELE STABILIRIE STRUCTURI UNUI COMPUS. | ORGANIC Compus organic pur u ‘Analiza elementala calitativa Analiza elmentala cantitativa Formula procentual indie’ cota de participare a fiecarul element in 100 parti (9, kg) de substan Formula bruta arata raportul numeric dintre atomii ‘componenti Masa moleculara Formula molecutars indie felul $i numérul real al atomilor ‘continuti in molecula compusului analizat Nesaturare me ‘am echivalenté Formula structural arati modu de legare al atomilor intre ef Analiza elemental a substantelor organice Dupai separarea si puriicarea substanfel organice urmeaza stabilirea compoziiel acestela prin analiza elemental, care comport doua etape: = analiza elementald calitativa - identficarea slementelor organogene din substanta analizaté - se realizeazd experimental; = analiza elementald cantitativa - dozarea elementelor organogene identificate In prima etap’ pentru determinarea rapoartelor cantitative exprimate procentual dintre atomil compusulul organic cercetat ~ se realizeaza prin calcul ANALIZA ELEMENTALA INTITATIVA RECAPITULARE CL. A. Concentratia solutiilor 4) Densitatea solutillor(p):|_ py — "™: 2) Concentratia procentualé (c%) = masa de substant’ dizolvat’ in 100.g de solutie. cesar ; 100 ms cme m= ms + Mice > | 100 nd tao 3) Concentratia molara{molaritatea) Cy, = num&rul de'moli de substanta dizolvat Tnty-un itu de solute md Mis md M 4) Fractia molara(x) vv, = numarul de moli de substantd i din amestec numarul total de moli de amestec XitXtaXet $)Volumul in S| > tem*=1mL; 1m’ = 10" dm* 40°cm* = 10° mL Leaile qazel 4) Vo{ volum molar) = volumul unui mol,de gaz aflat in condi normale de temperatura si presiune(c.n.) Vy = 22.4 L fmol = 22,4 de fmol = 22,4 m’/kmol > condifii normale de temperatura si presiune(e.n) 7 22.4 > T(K)=273 +t (°C) +H 2) Ecuatia de stare a gazelor perfecte = se apc’ pt. gaze aflate in conditi = o.n teore pV=vRT md Hae #1 atm = 760 md > | pv= Ter mtg M R= constanta universalé a gazelor perfecte > R=0,082L. atm /mol.K 3), Densitatea gazelor 2) po densitatea unui gaz affat in condi normale de temperaturs si presiune(c.n, = densitate absoluta 1b) p= densitatea unui gaz aflat in condifi 2 c.n. md v= ery anavE ©) d= densitatea relativa a unui gaz in raport cu alt gaz M, a RAM, a MM, 224 dye: densitatea unui gaz Tn rapartcu aerul 4) Amestecuri de gaze Masa molard medie a unui amestec de gaze = M_= mesa molara a gazului”" din amestec Me ys “tint a= % volume = % moli = % mas& a gazului "i" din 100 1000 * 1000" amestec aytast a= 100 MY = XM XM AX, M.= masa molaré a gazulul”" din amestec = fracta molar8 a gazului"? din amestec XK Ke 6 A. DETERMINAREA FORMULE! PROCENTUALE (COMPOZITIA PROCENTUALA) Indic’ cota de participare a fiecarui element in 100 arti (g, kg) de substants Cazul |: ‘Se cunoaste formula moteculara a substantei: CCalculat formulele procentuale ale urmatoarelor substante a). sHu; b) CHzNO; 6) GHor) 2) CHa: €) GrHay Cl (88,333%6C):f) GyHres (17.241 9H); g) CoH 0 (18,043%¢H); h) C,H, 90, (45,569%C) azul It ‘Se cuncaste masa de substanté organic supusé arderii(combustiel) si cantitatile de produsi rezultati. _atdere sursan owns +0, 08. co, + HO 59 a9 bg gH = 100? Ths 9s Dack %C + %H + 100 = diferenta = %0 * €O, este retinut de baze(NaOH, KOH, Ca(OH):) H,0 oste rotinutaé de H;S0, " Opeste reginut de pirogalol 0.2455 g substanté, dupa cambustis, formeaza 0,38 g CO: $i 0/1473 g H:0. Caleulati formula procentuala a substantei Metoda | Se aplicd formula de calcul Metoda it Se calculeaza masa de C din CO: $1 masa de H din HO. tema acasi 4.Prin arderea a 0,23 g substant’ organica se obj 0,44 g CO. $i 0,27 gH:0. Caleulal formula procentuala a substantei Metoda | Se aplica formula de calcul Metoda I Se calculeazé masa de C din CO; $i masa de H din HO. 2.0 substanta organica d& la analiza urmatoarele rezultate: din 0,244 g substanta se obfin 0,616 g CO- si 0,108 H,O. Sa se stablleasca formula procentualé a substantei Metoda | Se aplica formula de calcul Metoda i Se calculeaza masa de C din CO: $1 masa de H din HO. B, DETERMINAREA FORMULE! BRUTE arati raportul numeric de combinare dintre atomil componenti azul! ‘Se cunoaste compozit -entuala a i ‘tape: Se imparte procentulfiecarui elementla masa sa atoric& Se impart rezultatele a cel mai mic dintre ele Y. Se stabieste formula brut = raportul atomic de combinare a elementelor 1. Determinati formula bruta a substantel organice A, daca formula sa procentuala este. 40% C gi 6 66%, 10 2. Determinati formula brut a substantei organice A, dac& formula sa procentualé este ©: 12.76%; Ht 2.13%; Br: 85.11% 3._Determinat) formula brut @ substantel organice A, dacé formula sa procentuala este ©. 14.37%; Hi 1.8%; O: 19.18%; Ag’ 64.67% 4._Determinati formula brut a substante! organice A, daca formula sa procentuald este: ©; 45,579%, H. 3.79%, S: 20,25%, O 30,38% 2. Determinati formula bruté a substantei organice A, dacé formula sa procentualé este (©. 55.81%, H 11,63%, N: 32.56% 3. Determinati formula bruté a substantei organice A, dacé formula sa procentualé este ©: 32%; H6,86%, N: 18.67%; O: 42.66% azul it ‘Se cunoaste raportul masic de combinare a elementelor: ort masic —> raport atomic etape: Se mparto mesa fecru elmontia masa ea atomiea a % So impartrezutati la cel mal me ane ele , Se stiogto fomula bets" raperl atom de combnare a “HA eiementor rs Ce formula brut corespunde compusilor organic’ a céror compozitie este exprimata prin urmatoarele rapoarte de masé a) CHs12:4; bycH Ce formula brut corespunde compusilor organici a céror compozitie este exprimata prin urmatoarele rapoarte de masa a) CHIN6:27, b) CHNO=3:1-74 ©, DETERMINAREA FORMULE! MOLECULARE azul! ‘Se cunose: > Formula bruta > Valoarea lui n din formula brutis (O substanta organic’ are formula bruté (CH.0),, acd valoarea lui n este 3, determinat formula molecularé 2 substantel cael >» Formula bruté ‘Se cunose: > Masa molecular’ a substantei analizate sau alte date despre Substanfa analizata(densitate, densitate relativa etc) 4.0 substanfé organic’ are formula bruta (CH.0),,. Dacdimasa moleculara are valoarea 90, determinati formula moleculard a substantel 2.0 substanté organioa contine C:H'0 Ih rapoarte masice C:H'O=6118 i are M=180, Sa se determine formula, ‘moleculara a substantel 3.0 substanté organic’ are formula bruté (CHC!},.. Daca masa molecularé are valoarea 291, determinat formula ‘moleculara a substantei 4. Care este formula moleculara a substantei cu raportul masic C:H:O'S=24'5 3216 si densitatea vaporilor sai in raport cu oxigenul egalé cu 4.81? . Calculati formula moleculard a unei hidracarburi gazoase In care la 8g © revin 0,555 g H. Hidrocarbura are tn conditi normale densitatea cu 38.41% mai mare decat denstatea aerulu azul ‘ > Formula procentuala ‘Se cunosé > Masa molecular’ a substantel analizate sau alte date despre substanta anallzata(densitate, densitate relativa etc) Determinati formula molecular @ substantei organice A, daca formula sa procentuala este 40% C si 6,88%H iar masa moleculara are valoarea 90 gimol. a)formula brut = etapa intermediar’s b) calcul direct fara formula bruta > se aplicd formule v 1. Ohidrocarbura contine 80% carbon gi 20% hidrogen. Care este formula ei molecular’, daca are w= 20 gimol? a) ») 2. Care este formula moleculard a urgi substante care contine 40% ©, 6 86% H, 53.24% O daca 1 g substant’ .gazoasé ocupa In condi narmale un volum de 746,6 mi? 3, 2.8 hidrocarburé gazoasé introdusé Intr-o sferé cu volumul de 1000 em’ la 27°C exercité o presiune p=2.45 atm, $8 se determine formula molecular’ a hidrocarburi daca ea contine 85,71% C. 4. Sa se fe formula moleculara a hidrocarburi ce contine 92,31%C si’are densttatea vaporilor In raport cu aerul egala cu 2,7. 4.0 hidrocarburd contine 16% H si ate densifatea fata de ©, egald cu 3,125. Care este formula molecularé a hidrocarbura? 2.Un compus organic contine 77,42% C iar % de N este de 2 ori mai mare decat cel de H. Determinati formula molecular a substantei daca ea contine un atom de N 16 3.Caleulati formula molecularé a hidrocarburi care contine 85.71% C gicare are la 800 mm Hg gi 27°C densitatea egalé cu 2,395 kgimn 4.Caloulati formula moleculara a hidrocarburii care confine 82,76% C si care are la 1,8 atm si 47'C densitatea egalé cu 3,98 gf. cazul lV ‘Se cunose cantitati (volume, mase) din produsil de analiza elemental (OSubstant’ care contine CH gO oli masa moloculard 110, d& la analiz’ urmatoarele produse: din 10 g proba, rezulta prin combustie 12,2 dm’ CO» $14,939 H0. S& se afe formula ei molecular’, Motodat Formulé procentuala => formula molecular Metoda 2 Se foloseste ecuatia reactioi chimice Stabilii coeficienti stoechiometrici ai urmatoarelor react chimice: CH.+ > CO + HO CHO.+ + CO. + H CH.N# O-> CO, + HO +N: CH,NO# 0,5 00, + HO \-WN: CH,NOCL+ Ory) \CO.)+ HO +N: + Ch Determinati formulele moleculare ale compusiior care au dat urmatoarele rezultate la analiza chimica elementala: 2) 0,18 g hidrocarbura formeaza prin combustie 0,55 g CO, $i 0.27 g H:0 §i hidracarbura are densitatea vaporilor In raport cu aerul 2,4913, bidin 0.71 g substanta organic& cu M=284 se obtin 1,008 L (cn) CO: $10.81 g H.0; din 0,60 g substanta rezult 0,88 g CO; $10.36 g H.0, aceeasi cantitate de substanté ocupa la 77°C $i 700 mm. Hg un volum de 312m’; didin 240,4 em’ hidrocarbura masurat la 20°C g1 760mm Hg s-au obtinut 1,32,g CO, $10.54g H.0; din 0,155 g substant’ ce contine in molecula C, H gi N are M=31gimol, s-au obtinut 0,22 g CO:,0,225 g H.0 si55 com’ Nola 27°C $i 850 mm Hg. 19 1) Un compus organi A, format din carbon, hidrogen gi oxigen contine un procent de 40% carbon. Stind c& (Ms = 120 gimol iar raportul atomilor de hidrogen si oxigen este 2 : 1, s se determine formula molecular a lui A 2) Din analiza 2 0,01 molt compus organic rezulka: 1,568 L COs(c.n), 0,84 gH:0 si 2,87 g clorurd de argint Calculeaza: a) formula bruté 2 substantei, b) formula moleculard a substantei '3) Prin inlocuirea a doi atomi de hidragen din molecula une hidracarburi cu atomi de clor se obtine un compus ‘care are masa molecular cu 230% mai mare decét masa molecularé a compusulul inital. Serie formula moleculara a derivatulu clorurat 20 4) Ocantitate de 3,4875 g substant’ A formeaza prin combustie 9,9000 g CO:, 2,3625 g H:0 $i 420 ml azot .gaz0s (c.n.), Determind formula moleculara a substantei A daca 0,2 moli A céntaresc 18.6 9. 5) Prin arderea a 3.9500 g substants organica Y se obtin 8,000 g CO: si 1.3500 g H.0. Aceeasi cantitae de ssubstantd prin cxidare cu H,0: a precipita, h prezenta BaG, ocantlate de 0.0250 moli BaSO,. Determin8 formula molecularé a substantei Y, stind c& are masa moleculara 158. Incite: Substanfa contine si sul, masa de sulf se determina din canttatea de BaSO, 6) Prin combustia 20,4 moll de substanta organicd s-au obtinut 32,4 g H:O, 4,756 L N: masuratila 17°C git ‘tn io cantitate de CO; cate ¢ fost retinuts In.240 g solute NaOH de concentrate 40%. Formula molecular a ‘substantelorganice analizateeste:A) CHIN; B)CH.N, O) CHIN. 2 7) Ohidrocarbura are densttatea In raport cu azotul egala cu 1,57. Daca se ard 1,344 L hidrocarburd masuray nc.n. cu 10,56 g oxigen, se formeazd dup’ condensarea apel un amestec.gazos care contine 7,92 9 dioxid de carbon. Determinatia}formula moleculara a hidrocarburi,b) excesul de oxigen (In %) Intrebuinfat la ardere, c) compazitia n procente molare a amestecului gazos rezutat laigrdere. 8) _Determinati formula procentualé a unei substante organice care nu contine azot cunoscénd c8, prin arderea tunei probe cu masa de 9.4 g cu cantitatea teoretic necesaré de 2er, se formeaza un amestec gazos care confine 62,72 L (e.n.) azot $i In care raportul molar CO;|H,0 = 2:4 2 9), 60g hidrocarbura introdusé Intr-o incint& cu volumul de 25 L, la temperatura de 67° C exercité o presiune de 2.23 atm Din incint& se scoate la temperatura constant o prob de hidracarbur& astfal inc&t presiunea devine de 1,67 alm, Determinati formula hidrocarburiicunoscand c& prin arderea probei se formeaza 6,15 L dioxid de carbon masurat la 27° C gi 4 atm 10) Prin arderea cu 20% oxigen in exces a 12,45 g dintr-o substanté se formeaza, dupa condensarea a 1,35 9 vapori de ap, un amestec gazos care contine 2,24 L (cn) dioxid de suff, 880 mL (c.n.) azot, restul find dioxid de carbon $i oxigen. Determinati. a) formula proventual& a substantel organice cunoscand c& In ‘compozttia el oxigenul si sulful sunt in raport masic de 1,5:1; b) densitatea In c.n, a amestecului gazos format la combustie si separat dupa condensarea apei ‘1)Int-0incint& cu volumul de 2L se af la 27°C 512 atm. 0 proba dint hidrocarburé gazoas, Se introduce ‘poi n incinta la temperaturé constant Gxigen presiunea ajungand ase le 13,06 alm, Se da foc amestecului gazos din incinta, se racesc gazele rezultate pana la 0°C (H,0 lichida), presiunea devenind astel de 6,45 atm. Determinatformula molecular a hidrocarburi;bJexoesul de oxigen utilzat a ardere (in 4%); c) denstatea amestecului gazos din inintarezultata ardere, dupa condensarea vaponior de apa la °C 42)intr-un rezervor cu volumul de 50 L se aff la 87°C $14 atm o hidrocarburd. La temperatura constant’ se ‘scot din rezervor 100 g de hidrocarburd in vederea arderi, presiunea scazénd astfel cu 1,97 atm. Oupa arderea probei cu 10% aer In exces (20% O2, restul azot), se obtine un amestec gazos In care raportul volumic N::CO;*7.7-1, Determinatia) formula moleculard a hidrocarburi b) compozitia procentuals asic’ a amestecului gazos rezultat la ardere (H:O vapor) 24 13) Prin descompunerea termica @ 3,6 g dintr-o substanta organic& s-au obtinut 896 mL oxid de carbon, 1,76 dioxid de carton gi 0,72 g apa, Determinati formula bruta a substantel, Propuneti o formula moleculara daca ea ar contine 2 atom de carbon, 14)Se descompun 4 moll dintr-un compus cu forrmula C.H,O.N, ise obtin 650 L gaze. Prin condensarea {otalé a apei volumul se reduce la 426 L. Gazele rezultate se trec print solute alcalina, volumul lor scézand la 196.9 L, din care 1/7 reprezinta oxigenul iar 6/7 azotul, Toate volumele au fost masurate In cconditi normale. Care este formula moleculara a compusului?