Sunteți pe pagina 1din 5

REGULAMENT

CONCURS NAŢIONAL

„CINE ÎNVAŢĂ, ŞTIE!”

Buzău, noiembrie 2017

Proiectul Educaţional Naţional „A învăţa - o şansă pentru viitor” este iniţiat de Liceul
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, în parteneriat cu Colegiul Economic
Buzău, Liceul Tehnologic Meserii şi Servicii Buzău, Şcoala Gimnazială „Nicu Constantinescu”
Buzău, Şcoala Gimnazială Smeeni şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău.
Concursul Naţional se desfăşoară în perioada 1-30 noiembrie 2017.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
Concursul se desfăşoară pe 3 secţiuni.
 Secţiunea I: „Şcoala – universul copilăriei/School – The Universe of Childhood/
Ecole – L'Univers de L'Enfance” – creaţii literare în limbile română, engleză şi franceză (eseuri,
compuneri, poezii) despre bucuria de fi elev, şcoala ideală etc.
 Secţiunea II: „Ştiinţă & Tehnică/Science & Technique” – eseuri, referate, proiecte,
portofolii în limbile română, engleză, franceză, pe diferite teme, la diferite discipline: matematică,
chimie, fizică, istorie, geografie, biologie, discipline tehnice, discipline economice, informatică etc.
La secţiunile I şi II pot participa elevi din şcoli de masă şi şcoli speciale, toate nivelurile de
învăţământ.
 Secţiunea III: Simpozion Naţional „Calitate şi modernitate în şcoala românească”,
cu subsecţiunile:
III.a. eseuri, referate, comunicări ştiinţifice şi/sau metodice, alte materiale referitoare la
managementul educaţional, metode şi strategii de predare-învăţare-evaluare
III.b. proiecte de lecţie, programe şcolare pentru discipline opţionale, parteneriate şi
proiecte educaţionale, exemple de bună practică etc.
La secţiunea III pot participa cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.
Toate lucrările literare şi ştiinţifice ale elevilor şi cadrelor didactice vor fi publicate.
Astfel, lucrările cadrelor didactice de la subsecţiunea III.a vor fi publicate în cartea electronică cu
ISBN „Calitate şi modernitate în şcoala românească”, cele de la subsecţiunea III.b vor fi publicate
în auxiliarul didactic pentru toate ariile curriculare cu ISBN „Abordări inovative în educaţie”, iar
lucrările elevilor vor fi publicate în revista şcolară „Cine învaţă ştie”, ISSN 2501-8949.
Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 5 elevi la secţiunile I şi II şi cu câte
o lucrare proprie la subsecţiunile III.a şi III.b. Răspunderea pentru originalitate revine cadrelor
didactice coordonatoare.
Cerinţe de redactare:
Pentru toate secţiunile lucrările vor fi salvate în Word 2003 şi vor fi tehnoredactate cu font
Times New Roman 12, spaţiere la un rând, aliniere justified, margini de 20 mm, orientare tip portret
(pe verticală), format A4, maxim 5 pagini pentru lucrările profesorilor şi 3 pagini pentru lucrările
elevilor. Titlul va fi scris cu font Times New Roman 14, bold, centrat. La un rând de titlu se vor
scrie bold, în dreapta: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul (acolo unde
este diferit de numele localităţii), numele şi prenumele cadrului didactic coordonator. NU se vor
folosi numai majuscule pentru titlul lucrării, numele autorilor şi şcoală. Bibliografia se va trece
în următoarea ordine: nume prenume autor (în ordine alfabetică), titlul lucrării, editura, localitatea,
anul.
PENTRU LUCRĂRILE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SE VOR FOLOSI DIACRITICE (ă, â,
î, ş, ţ) – CONDIŢIE OBLIGATORIE PENTRU PUBLICARE.
Vă rugăm să corectaţi eventualele greşeli apărute la tehnoredactare!
LUCRĂRILE CARE NU RESPECTĂ CONDIŢIILE DE TEHNOREDACTARE ŞI
NU CONŢIN DIACRITICE NU VOR FI PUBLICATE.

1
Diplomele vor fi trimise prin e-mail, atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevii
participanţi.
Pentru fiecare secţiune se vor acorda premii şi menţiuni, diplome de participare tuturor
elevilor participanţi şi cadrelor didactice coordonatoare.
Fişele de înscriere completate în format Word, lucrările de la secţiunile I, II şi III,
precum şi acordul de parteneriat scanat (opţional) se vor trimite pe adresa de e-mail:
panarodica@yahoo.com până pe 30 noiembrie 2017. Cadrele didactice care nu vor trimite fişele
de înscriere COMPLETATE ÎN FORMAT WORD prin e-mail nu vor fi înscrise în concurs.
NU LE ACCEPTĂM COMPLETATE DE MÂNĂ ŞI SCANATE SAU FOTOGRAFIATE
pentru că nu înţelegem scrisul.
Rezultatele concursului vor fi comunicate până la 31 august 2018.
Persoane de contact:
Pană Rodica Daniela – profesor coordonator proiect, telefon 0723411890, e-mail:
panarodica@yahoo.com
Andrei Doina – profesor coordonator proiect, telefon 0753052484, e-mail:
andrei_doina39@yahoo.com.

2
Fişă de înscriere elevi

la

CONCURSUL NAŢIONAL

„CINE ÎNVAŢĂ, ŞTIE!”

Buzău, noiembrie 2017

Numele cadrului didactic coordonator:

Specialitatea:

Şcoala:

Adresa şcolii:

Adresa cadrului didactic coordonator:

E-mail:

Telefon:

Elevi participanţi:

Nr.
Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea Titlul lucrării
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

3
Fişă de înscriere profesori

la

SIMPOZIONUL NAŢIONAL

„CALITATE ŞI MODERNITATE ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ”

DIN CADRUL PROIECTULUI NAŢIONAL

„A ÎNVĂŢA – O ŞANSĂ PENTRU VIITOR!”

Buzău, noiembrie 2017

Numele cadrului didactic:

Specialitatea:

E-mail:

Telefon:

Şcoala:

Adresa şcolii:

Adresa cadrului didactic coordonator:

Titlul lucrării – secţiunea III.a:

Titlul lucrării – secţiunea III.b:

4
Liceul Tehnologic Special pentru Şcoala ..........................................................
Copii cu Deficienţe Auditive Buzău ......................................................................
Str. Horticolei nr. 52 Adresa ..........................................................
Tel./fax: 0238.725706/0238.723001 Tel./fax: ........................................................
Nr. .................. din ....................................... Nr. .................. din .......................................

ACORD DE PARTENERIAT

În cadrul Proiectului Educaţional Naţional


„A învăţa – o şansă pentru viitor!”

Încheiat astăzi, ...........................................

1. Părţile contractante:
 Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, reprezentat de
director prof. Marinov Antoanela, prof. Pană Rodica Daniela şi prof. Andrei Doina –
coordonatori ai Proiectului Educaţional Naţional „A învăţa – o şansă pentru viitor!”, în calitate de
Aplicant.
 Şcoala ............................................................................................................, reprezentată
de director ....................................................................... şi ..................................................................
– participant la Proiectul Educaţional Naţional „A învăţa – o şansă pentru viitor!”, în calitate de
Partener.
2. Obiectul acordului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Aplicant şi Partener în
vederea organizării şi desfăşurării Concursului Naţional „Cine ştie, câştigă!” şi a Simpozionului
Naţional „Calitate şi modernitate în şcoala românească”, Buzău, noiembrie 2017.
3. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pentru anul şcolar 2017-2018.
4. Obligaţiile părţilor:
Şcoala coordonatoare se obligă:
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere;
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala participantă se obligă:
 Să înscrie elevii în concurs;
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.
5. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform planului stabilit.
6. Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Liceul Tehnologic Special pentru Copii Şcoala ...........................................................


cu Deficienţe Auditive Buzău .......................................................................
Director, Director,
prof. Marinov Antoanela .......................................................................

Coordonatori proiect: Cadru didactic coordonator,


prof. Pană Rodica Daniela .......................................................................
prof. Andrei Doina

S-ar putea să vă placă și