Sunteți pe pagina 1din 16

Anul I Nr.

9
22.12.2017
Număr gratuit

Magazin în 16 pagini
-Apare când poate-

Urmând „Foaia Interesantă” a lui Ioan Moța - Serie nouă


Jurnalistul Cornel
Nistorescu și medicul
Dorel Săndesc sunt
Gazdelor creştine să-i primiţi în casă, leru-i ler,
Şi cum se cuvine să-i poftiţi la masă, leru-i ler
Cetățeni de Onoare
Ni-i trimite sfântul să ne-‘ncerce mila, leru-i ler,
Domnii mari de astăzi să-şi deschidă vila, leru-i ler,
Şovăielnic pasul, mâinile plăpânde, leru-i ler,
Tremurat li-i glasul, nu ştiu să colinde, leru-i ler,
Dacă stau la poartă şi nu zic nimica, leru-i ler,
Domnilor de astăzi să v-apuce frica, leru-i ler.
Mută-i întrebarea ce răsună afară, leru-i ler,
Am murit degeaba, ce-aţi făcut din ţară, leru-i ler,
Tot în frig şi-n foame, tot cu mâini întinse, leru-i ler,
Pe la porţi străine ce ne stau închise, leru-i ler.
Vin colindătorii cum veneau odată, leru-i ler,
Să colinde în seara asta minunată, leru-i ler,
Dar li-i gura arsă şi li-s ochii-n lacrimi, leru-i ler,
Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, leru-i ler. ai municipiului Orăștie
Am să închei cu un menajul domnului profesor Prof. Dr. Dorel Săndesc este unul dintre
dr. D orei Săndesc cu prilejul zilei de 1 Decembrie, medicii care iubeşte ştiinţa medicală din tot
mesaj ce este actual şi acum in preajmă de Crăciun sufletul, care se jertfeşte pentru pacienţii săi şi
şi An nou: care pentru discipolii săi este un adevărat în-
„Străbunica mi-a spus când eram mic copil: „să văţător.
ştii că tu ai doi taţi şi două mame. „Stresul, dificultăţile, provocarea sunt moti-
Tatăl cel nevăzut e in cer iar cealaltă mamă e pe ve de a nu face ATI, pentru unii. Iar pentru
pământ. alţii, tot atâtea de a face. Sunt oameni atraşi de
E vremea colindelor, a sărbătorilor așa că, lă- Tatăl Isus şi Măicuţa noastră România. ÎN EI dorinţa de a face ceva concret, de a avea rezul-
sând la o parte controversele privind paternitatea NE-AM NĂSCUT. Un tată adevărat, puternic, me- tate clare, evidente, iar la noi rezultatele sunt
versurilor, hai să ne-’ndulcim sufletul acest intere- reu alături, chiar dacă nu il vedem şi in stare să fa- majore: scapă sau nu scapă.”
sant colind. Versurile sunt atribuite, după unii, lui că orice pentru noi. „Poetul e donator de sânge la spitalul cuvin-
Radu Gyr, fiind reliefarea perfectă a stări colindăto- O mamă adevărată, caldă, intimă, frumoasă - telor”, scria Lucian Blaga. Prin extensie, jurna-
rului Român de astăzi: cea mai frumoasă-, mirosind a flori, câmpii şi pă- listul Cornel Nistorescu e unul dintre dona-
duri, izvor de cântece, doine, povești şi joc, care ori- torii de sânge la spitalul cuvintelor.
Vin colindătorii cât a fost de oropsita, umilită, săracă, ne- a oblojit Cornel Nistorescu, are toate calităţile unui
Vin colindătorii, cum veneau odată, leru-i ler, mereu la sânul ei şi ne-a iubit. Măicuţa noastră, jurnalist în adevăratul sens al cuvântului, ne-
Să colinde-n seara asta minunată, leru-i ler, mireasa lui Isus. Fraților, ÎMPREUNĂ să-i urăm: maipunând la socoteală performanţa sa de a
Dar li-i gura-i arsă şi li-s ochii-n lacrimi, leru-i ler La Mulţi Ani Mamă! scrie aproape zilnic un editorial de-a lungul
Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, leru-i ler. La Mulţi Ani România!” atâtor ani.
Grupaj de Dan Orghici „Ne aflăm în fața unui personaj care pare a
fi rezultat dintr-o încrucișare între Caragiale și
Gânduri pentru ultimul drum un soldat. Gata să traducă în limbaj de pamfle-
tar sau de tavernă orice problemă națională.

al Regelui Mihai I Dar are în permanentă «cuvintele la el». ”


Paginile 4-5
Am urmărit ceremonia înmormântării Regelui Mihai I.
Aceasta nu a fost o zi a decontului între Republică și Mo- ”PRECURSORII”
narhie, ci una în care ne-am recuperat istoria, reconcili- Se apropie cu pași mari „ANUL CENTENA-
indu-ne cu noi înșine. A fost unul din puținele momente RULUI UNIRII DE LA 1918”, dintre concetățe-
în care românii au arătat lumii, fără îndoială uimite, fața nii noștri cel mai de seamă. susținând moral,
lor bună și frumoasă, precum și capacitatea lor de a uni fizic și financiar actul Unirii de la 1 Decembrie
contrariile. Am dovedit cu acest prilej că suntem parte 1918. Dr. Aurel a jucat un rol deosebit în revo-
integrantă a civilizației europene căreia îi aducem contri- luția din toamna anului 1918, fiind ales preșe-
buția unică a latinității orientale. Fie să ajungem cât mai dintele Consiliului Național Român din Orăștie. În urma Marii Adunări
curând ziua în care ne vom recupera și patria! Fie ca Ro- Naționale de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, Aurel Vlad a fost ales
mânia să își regăsească liniștea, unitatea, demnitatea și libertatea! membru în Consiliul Dirigent, repartizându-i resortul finanțelor.
Adrian Severin Pagina 9
Foaie Interesantă „Editorial, pamflet, opinie” 02

Preşedinţi, regi,
conspiraţii
În 21 februarie 1997,
abia instalata guvernare pro-
occidentală a noului preşedin- Petru Romoșan
Dan Orghici te Emil Constantinescu i-a formaţii nu era la curent cu
Am strâns laolaltă mai redat fostului rege al Români- prezenţa lui Georges Berthoin ne multă vreme fără răspuns
multe date ce au avut conexi- tant al PNL și PNȚ precum și ei, Mihai de Hohenzollern, în suita regelui sau, poate mai oficial. Dar războiul româno-
uni între ele. Date ce au făcut organizarea de alegeri libere. devenit Mihai I al României, exact, habar nu avea cine era român, care nu pare să se mai
ca istoria noastră să nu mear- 1989: Timișoara. De la cetăţenia pierdută după abdi- acesta. Nu este însă exclus ca termine vreodată, îşi are sursa
gă pe făgașul normal ci s-o nemulțumiri locale, se ajunge carea forţată din 30 decem- serviciul extern, SIE, să fi fost şi în asemenea întrebări fără
cârnească strâmb, la stânga. la revendicări pe plan politic. brie 1947. Fostul suveran al mai bine informat. Azi putem răspuns. Ca şi în predarea
Două zile ce sunt de refe- Timișorenii se strâng în Piața României de două ori (1927- afirma că înaltul funcţionar economică necondiţionată a
rință în „peripețiile” acestei Catedralei. În noaptea de 16 1930 şi 1940-1947) a putut internaţional Georges Ber- ţării către capitalul străin.
nații mult încercate. Pentru a spre 17 decembrie au loc con- face o lungă călătorie prin ţara thoin, fost şef de cabinet al Precum şi în renunţarea la
urma cursul calendaristic, fruntări între manifestanți și sa natală fără a mai fi busculat preşedintelui Franţei din anii independenţa şi suveranitatea
încep cu data de 9 mai: forțele de ordine. de organele de Securitate, ca ’50, Jean Monnet, unul dintre României pe care, cum-
2017: Slujba de înmor- la prima sa încercare din fondatorii Europei, era prie- necum, le aveam încă sub
Pe parcursul istoriei, mântare a Regelui Mihai I al 1990. ten şi sfătuitor de multă vre- Ceauşescu şi sub primul Ion
data de 9 mai a marcat evolu- României a avut loc la Cate- me al regelui Mihai I. Fostul Iliescu. Şi Ceauşescu fusese
ția României de trei ori, res- Regele Mihai şi suita
drala Patriarhală din Bucu- sa, compusă din mai multe preşedinte Constantinescu abordat de Grupul Bilderberg,
pectiv proclamarea indepen- rești. Apoi cortegiul s-a de- promisese că va contribui la de Propaganda Due, şi i s-au
denţei de stat a României la 9 maşini, vreo şapte, în care a
plasat cu trenul regal la no- luat loc camarila regală reinstalarea monarhiei în Ro- făcut superoferte la Washin-
mai 1877, Victoria Coaliţiei ua Catedrală din Curtea de
Naţiunilor Unite în cel de-al (Simina Mezincescu, Dan Bă- mânia. Cu susţinerea Comisiei gton şi la Londra.
Argeș, unde regele a fost în- dic etc.), au vizitat Timişoara, Trilaterale, a Clubului Bilder- Ce concluzii se pot tra-
Doilea Război Mondial la 9 mormântat alături de soția berg, a Illuminati, de care pu-
mai 1945 şi Ziua Europei. locuri şi monumente din ge din aceste nefericite expe-
sa, regina Ana. Transilvania, mănăstiri din tem doar presupune că regele rienţe „democratice” şi „repu-
Proclamarea independenţei Ei bine vă las să trageți Mihai a fost apropiat, reinsta-
statale la 9 mai 1877 nu a fost nordul Moldovei, şi s-au în- blicane”? Singura cale prin
concluziile pe care le doriți, tors la Bucureşti şi Curtea de larea Casei de Hohenzollern, care am putea încerca să scă-
un act spontan ci o încunu- dar nu pot să închei fără a vă devenită a României, la Bucu-
nare a strădaniilor tot mai Argeş. păm de controlul străin prea
face cunoscut un material reşti ar fi trebuit să fie relativ strâns şi nefiresc ar fi aceea de
numeroase din acei ani, o primit de la un prieten: Doctorul anestezist Do- uşor de împlinit. De ce nu s-a
aruncare peste bord a ultimei rel Săndesc, azi preşedinte a renunţa la alegerea directă a
întâmplat totuşi ? La acea da- preşedintelui. Care, oricum,
verigi a suzeranităţii otoma- „Abia acum trăim esență nea- al Societăţii Române de ATI, tă, regele Mihai avea doar 76
ne. În acea zi memorabilă, fost secretar de stat nu demult de ani şi era sănătos tun, cum întotdeauna va fi al „statului
gră de comunism paralel” şi al străinătăţii care
Mihail Kogălniceanu, declara pentru doi ani în Ministerul ne spune dr. Săndesc.
în Parlamentul ţării: „suntem Tot ce era mai prost, mai Sănătății, l-a însoţit atunci pe controleaza acest „stat para-
independenţi, suntem naţiu- urât, mai subuman în comu- rege ca medic personal. („În Răspunsul ar putea fi lel” băştinaş. „Stat paralel”
ne de sine statatoare”. Inde- nism a fost selectat și promo- 1997, cu ocazia vizitei Majes- uşor de găsit, chiar vine de plătit gras tot din banii româ-
pendenţa astfel proclamată vat, în ultimul sfert de secol tăţii Sale Regele Mihai în Ro- la sine. Organizaţiile care do- nilor, ca să-i ţină sever sub
trebuia consfinţită şi apărată și a devenit societatea româ- mânia, care a început de Paşti mină discret planeta, printre control, sub dominaţie prea
pe câmpul de luptă spre a nească din 2017: la Timişoara şi a continuat cu care Comisia Trilaterală a puţin vizibilă şi fără răspun-
putea fi impusă forţelor mili- un pelerinaj prin ţară, în spe- ocupat un loc central, aşa- dere pentru bunăstarea popu-
1.majoritate politică înfio- zisul „guvern mondial”, au laţiei. Ungaria vecină a re-
tare turceşti şi recunoscută cial pe la mănăstiri şi obiecti-
rătoare - respectiv, dintre cei descoperit că Emil Constanti- nunţat de la începutul anilor
apoi de puterile europene. ve istorice, am avut onoarea
care iau decizii și fac legi în
Cel de-al doilea eveniment
România - este formată din de a fi selectat ca medic al Ma- nescu – fost secretar BOB al ’90 la alegerea directă, prin
care marchează ziua 9 mai,
analfabeți (de toate felurile) jestăţii Sale şi al Familiei rega- PCR la Universitate, bine vot universal, a preşedintelui.
este în anul 1945, când Aliaţii le! Am primit pe fax fişa sa „treinuit” (de la training) în Puterea a fost trimisă în Par-
demagogi cu aspirații și de-
din cel de-al doilea război
prinderi de hoț; medicală, l-am consultat şi am SUA pentru alegerile din 1996 lament şi, prin acesta, la pri-
mondial au obţinut victoria
2.guvern și conducători de constatat cât era de sănătos – sub ochii atenţi ai Council of mul-ministru. Nu e deci în-
împotriva Germaniei naziste,
instituții sunt aleși după ase- am comunicat, l-am cunoscut Foreign Relations, organizaţie tâmplător că ţara vecină are o
punând astfel capăt celei mai
mănarea și de/din majorita- aşa cum puţini oameni au pri- „soră” bună a Comisiei Trila- politică proprie şi demnă, în
pustiitoare conflagraţii din
tea politică de la punctul 1; vilegiul să o facă.”) Două foto- terale – e mult mai docil, le urletele globaliştilor indignaţi,
istoria continentului euro-
3.sunt hrăniți și avantajați grafii din anul 2000 de la cas- execută ordinele întocmai şi la mai ales ale presei ma-
pean. telul Săvârşin, proprietate a timp, fără crâcnire. Ceea ce, instream aservite.
social hoții, lichelele, delato-
regelui, cu prof. univ. Săndesc foarte probabil, nu ar fi fost Fie preşedinte ales de
Vin apoi cu data de 16 decembrie. rii, paraziții; posibil cu un rege instalat pe
4.sunt umiliți, extorcați de îmbrăcat în căluşar din Parlament, fie un rege
1918: Decret privind ex- Orăştioara de Sus, judeţul viaţă. Ion Iliescu din 2001- constituţional, de preferinţă
stat, puși la zid, izolați social
proprierea pământului. Înce-
și pedepsiți printr-o viață Hunedoara, şi întreţinându-se 2004, Traian Băsescu între dintr-o familie pământeană
putul reformei agrare
chinuită oamenii inteligenți, cald cu maiestăţile lor Mihai şi 2005 şi 2014, două mandate, (Sturdza, Ghica, Cantacuzino,
(între 1918–1921 s–au expro-
educați și care muncesc cin- Ana au făcut, în aceste zile de şi azi Klaus Iohannis au făcut Brâncoveanu, Bibescu... – cele
priat de la vechii proprietari
stit; doliu, buzz pe Facebook şi pe şi fac acelaşi lucru, execută 12 familii domnitoare anteri-
aproximativ 6 milioane ha de
5.modelele sociale sunt Internet, şi au fost preluate de disciplinat ordine ale statului oare Hohenzollern-ilor), care
pamânt ce au fost împărțite numeroase publicaţii. paralel, care stat paralel e să ne reprezinte cu demnitate
țăranilor, modificându–se ciocoii (vechi și noi), scursu- controlat de puteri globale
rile vulgare, dar mai ales cei Ce nu se ştie din acea la ocaziile festive interne şi
astfel structura proprietății mai mari decât el. internaţionale, cu un Parla-
în noua Românie). care fură fără emoții; lungă călătorie autorizată de
6.inclusiv intelectualii noul regim de la Bucureşti, de De ce a ajuns Corneliu ment fără corupţie şi trafic de
1944: Al doilea război Vadim Tudor în turul doi al influenţă, cu un prim-
mondial: Ultima ofensivă „zilei” (în mare parte) își dis- orientare pro-Vest, e că regele
pută, meschin, favorurile Mihai îl avea în bagajele sale, alegerilor din 2000? Cât de ministru puternic, asemenea
germană în Vest: „Ofensiva 50/50 % a fost rezultatul din lui Viktor Orbán al Ungariei,
din Ardeni". unei clase politice de analfa- în a doua maşină a convoiului
beți, pentru un ban murdar; regal, pe Georges Berthoin, 2004 între Adrian Năstase şi şi nu cu Dacian Cioloş, pe care
1945: Moscova. Conferința Traian Băsescu? Ce s-a întâm- Oculta îl pregăteşte deja pen-
miniștrilor Afacerilor Exter- 7. Ajunge și atât, pentru că preşedinte al Comisiei Trilate-
nu rămâne mai nimic…” rale Europa din 1976 până în plat cu voturile din străinătate tru preşedinţie, sunt condiţii
ne ai URSS, SUA și Marii pentru acelaşi Traian Băsescu sine qua non pentru a începe
Britanii. În privința Români- „Armele nu pot zdrobi su- 1992, rămas preşedinte de
fletele, nu pot nimici idealu- onoare al Comisiei Trilaterale în 2009? Cum a reuşit Klaus să ne scuturăm de statutul
ei, Conferința hotărăște recu- Iohannis să recupereze mili- jalnic de colonie în care ne-au
noașterea guvernului condus rile. Nu îi provocați, fiți paș- Europa până azi. După verifi-
nici, dar demni.” (Din mesa- cări pe lângă decidenţi din oane de voturi din turul 1 în adus preşedinţii aleşi prin vot
de Petru Groza, dar cere in- turul 2 al alegerilor din 2014? universal. Împreună cu statul
cluderea câte unui reprezen- jul Regelui Mihai, 18 decem- SRI de la data respectivă
brie 1989, Europa Liberă). (1997), serviciul de contrain- Sunt întrebări care vor rămâ- paralel care îi patronează.
03 „Orăștia văzută de Orăștieni” Foaie Interesantă

Orăștie, comoara turistică neștiută din vestul


României, povestea fascinantă a așezării Liana Păun

cu o istorie milenară (2)


1912 a zburat pe ruta tipic pentru bisericile
Evenimente marcante
Orăştie – Binţinţi – romanice din această
Aici s-a tipărit, în Orăştie, decolând de pe zonă a Transilvaniei.
1582, „Palia de la Dealul Mic şi aterizând Nava, circulară, are un
Orăştie”, prima tradu- în acelaşi loc. Un an diametru de 5,5 metri,
cere românească a mai târziu, în 13 sep- continuată spre răsărit
cărţilor de început a tembrie, Aurel Vlaicu a cu o absidă semicircula-
Vechiului Testament. plecat cu avionul din ră lungă de doi metri şi
Tot aici s-a întrunit no- Bucureşti pentru a par- cu o deschidere de trei
bilimea transilvană în ticipa la adunarea Aso- metri spre navă. Roton-
1630, când s-a hotărât ciaţiunii din Orăştie, da avea şase ferestre,
alegerea lui Gheorghe dar a aterizat forțat lân- una rotundă şi celelalte
Rákóczi I ca principe al gă Câmpina. dreptunghiulare, cu
Transilvaniei, precum închideri semicirculare
şi dieta principatului. Monumente istorice în partea superioară, de
În a doua jumătate a În patrimoniul factură romanică. Ro-
secolului al XVII-lea, oraşului a rămas o valo- tonda se află între bise-
cărturarul umanist Mi- „Surorile” din Orăștie
roasă zonă istorică şi de rica romano-catolică
hail Halici, născut la arhitectură, din păcate ridicată în secolul al
Caransebeş, conducea prea puţin pusă în va- XIV-lea, construită în un valoros monument care fusese arestat în Majadahonda, lângă
şcoala reformată din loare. stil gotic, care aparţine istoric. 1905 pentru că ar fi fă- Madrid, alături de ca-
Orăştie, căreia i-a i-a cultului reformat din a În 1936 a început cut agitaţie de la am- maradul său Vasile Ma-
lăsat biblioteca sa de De la sfârşitul se- construcţia bisericii von, un an mai târziu rin. Construcţia, astăzi
colului al XI-lea da- doua jumătate a secolu-
peste 500 de volume, la lui al XVI-lea, şi cea de- ortodoxe cu hramul „Sf. interzicându-i-se să mai un adevărat simbol al
vremea respectivă cea tează primul edificiu de Arhangheli Mihail şi slujească. În 1917 a oraşului, a fost finanţa-
cult creştin din piatră, a doua biserică ridicată
mai mare colecţie din de saşi pe la 1830, con- Gavril”, care a fost ina- ajuns până în SUA, tă de mai multe cuiburi
Transilvania. În cea de- cunoscut sub numele de ugurată în 1945. Este pentru a-i face cunos- de legionari, aceştia
Rotonda de la Orăştie, struite în interiorul for-
a doua jumătate a seco- tificaţiei în care se re- una dintre cele mai fru- cute preşedintelui Wil- bucurându-se de multă
lului al XVIII-lea s-au o capelă circulară folo- moase biserici construi- son revendicările româ- popularitate la Orăştie.
sită probabil de familii- trăgeau localnicii din
stabilit la Orăştie co- calea invaziilor, aceste te în anii interbelici, un neşti, şi a fost deputat Se pare că tot foşti
lonişti din regiunea le nobiliare din zonă, remarcabil monument în primul parlament al legionari, sub protecţia
foarte asemănătoare cu trei monumente repre-
Austriei Superioare iar zentând cele mai valo- istoric şi turistic, într-o României Mari. Fiul anonimatului, au su-
localitatea a fost ridica- rotonda de la Geoagiu combinaţie stiluri arhi- săi, Ionel Moţa, a fost portat în anii comunis-
sau altele din Europa roase obiective turistice
tă la rangul de oraş. Pe ale oraşului. tectornice – romanic, unul din fondatorii Le- mului repararea aco-
aici au fost duşi spre centrală, construite în gotic, bizantin – unică giunii Arhanghelului perişului. Cu timpul,
Alba Iulia şi capii răs- aceeaşi perioadă. Este Zidurile fortifi- prin singurul ei turn de Mihail şi a luptat volun- copertina de cupru s-a
coalei de la 1784, Ho- una din cele mai vechi caţiei, ridicate în seco- inspiraţie gotică. tar în războiul civil din oxidat şi s-a înverzit,
rea, Cloşca şi Crişan iar biserici medievale de pe lul al XIII-lea, sunt pre- Piatra de temelie a Spania împotriva precum culoarea de
în martie 1848, idei actualul teritoriu al Ro- văzute cu câteva basti- fost pusă de preotul şi comuniştilor, căzând în odinioară a legionari-
formulate la o adunare mâniei, păstrată într-o oane şi reprezintă ceta- scriitorul Ioan Moţa, luptă în 1937 la lor.
de la Orăştie au fost formă foarte apropiată tea Orăştiei. O icoană
reluate şi la adunarea de cea originală, dar care îl înfăţişează pe ROTONDA ORĂȘTIEI
din luna mai, de la Blaj. prea puţin cunoscută Iisus Christos Panto-
publicului, pentru că nu
Cercetări arheologice
În 15 iulie 1909, Aurel crator, pictată în 1766
Vlaicu a zburat cu pla- a fost promovată. de zugravul Stan din
norul „Vlaicu 1909” pe Monumentul a fost Răşinari şi care păs-
dealul Bemilor din ridicat de saşii aduşi în trează inscripţia prin
apropierea oraşului, zonă, din cărămidă ro- care acesta şi-a asoci-
tractat de o căruţă cu mană, medievală, şi at numele cu Orăştie,
doi cai, iar în 4 august piatră de râu, şi este localitatea în care se
stabilise, se află la
Macheta „Cetății Orăștiei” muzeul de etnografie
şi artă populară a
oraşului.
Biserica roma-
no-catolică constru-
ită de franciscani în
Evul Mediu a fost
distrusă în mai multe
rânduri de-a lungul
secolelor. A fost refă-
cută în secolul al
XVIII-lea iar turnul a
fost construit la
sfârşitul secolului al
Realizată de Dr. Mihai Căstăian XIX-lea, fiind astăzi
Foaie Interesantă „Oameni fac onoare burgului” 04

În ședința Consiliului Local al mu- dical și științific a făcut cunoscut nu-


nicipiului Orăștie de joi, 21 Decembrie mele Orăștiei în țară și străinătate.
2017, a conferit titlul de Cetățean de Titlul de cetățean de onoare al mu-
Onoare al Municipiului Orăștie, profe- nicipiului Orăștie reprezintă cea mai
sorului doctor Săndesc Dorel care prin înaltă distincție civică acordată de că-
realizările sale deosebite pe plan me- tre consiliul local.

munal Geoagiu. Urmează


apoi secundariatul în specia-
litatea ATI unde se formează
ca și medic anestezist sub
îndrumarea unor mari per-
M ă bucur de evo-
luția ascenden-
tă profesională
și socială a Prof. dr. Dorel
Săndesc, cum se bucură un cărți, comunicări, experiență ne, introduce cele mai noi
sonalități ale terapiei inten- tată de fiul său cel bun. medicală), bun organizator, metode și manevre anestezi-
sive românești. Prof. dr. Dorel Săndesc s manager (simpozioane, con- ce (ecoghidaje, ecografie de
În 1994 devine medic -a născut ca anestezist în grese, locale și pe țară), urgență pulmonară și cranio
specialist ATI la Spitalul Ju- școala de anestezie timișo- muncitor, activ, energic, -cerebrale), conduce cerce-
dețean Timișoara, iar în reană, a crescut și s-a afir- amabil, capacitate extraordi- tări și granturi licitate corect.
1999 devine medic primar. A mat pe plan universitar me- nară de a face legături cu Se informează la zi, co-
urmat toate treptele carierei dical local, pe țară și peste personalități din tara și din munică, ia legătură cu o de-
universitare : hotare prin calitățile sale afară, în interesul colectiv, zinvoltură uimitoare, luptă-
1996 - 2002 - asistent intrinseci, prin muncă și în- instituțional, profesional. tor pozitiv pentru progres,
universitar; vățătură. Este cult, vorbitor de limbi, combativ, decent, logic, şti-
2002 - 2003 - șef lu- A trecut prin toate trep- fluent, spontan și spiritual, inţific, nu-I ranchiunos. Este
crări; tele și fazele vieții profesio- reprezentativ ca personalita- ales în diferite comitete ști-
nale, convingător, remarcat,
Prof. Dr. Dorel Săndesc 2003 - 2007 - conferen-
apreciat de toți, cu realizări
te. ințifice, premiat (de patru
s-a născut la 13 iulie 1959 în țiar universitar Nu am avut niciodată ori), felicitat, apreciat ca om
2007 - prezent - profe- de excepție. Aș enumera pe emoții ( sunt și rămas un de cuvânt, de idei de profun-
Orăștie. Școala primară o profesor dr. G. Litarczak,
face în comuna natală, Orăș- sor universitar la U.M.F. emotiv) când prezenta o lu- zime. Respectă porunca a V-
„Victor Babeș” Timișoara, părintele anesteziei româ- crare, conferință sau demon- a „Cinstește părinții” și pe
tioara de Sus, iar între anii nești, pe profesor doctor
1974 -1978 definitivează disciplina ATI. strație și nici când era luat la tatăl profesional. A realizat
Gurman (Israel), Prof. dr. întrebări – știa tot, nu l-am Asociația Anesteziștilor timi-
cursurile preuniversitare la Din anul 2002 până în
Vaida (SUA), prof. Piso văzut în dificultate. șoreni numind-o cu numele
Liceului „Aurel Vlaicu” din prezent este Șeful Clinicii
(Regensburg), Prof. dr. Tibe- Nici în Franța (Lyon) nu meu.
Orăștie. ATI din cadrul Spitalului
riu Bratu care cu ochiul lui s-a lăsat mai prejos când l-a În final consider că poa-
Urmează studiile univer- Clinic Județean de Urgenta
de mare psiholog de cititor uimit pe profesorul de curs te să-și atingă obiectivele
sitare la UMF „luliu Haţiega- Timișoara. Tot din anul
de minți omenești l-a remar- cu executarea unei manevre asumate pe plan universitar
nu” Cluj-Napoca între anii 2002 este Doctor în Științe
cat de mult. anestezice dificile. Nu voi de schimbare și reconfirma-
1979 - 1985 unde se formea- Medicale, specialitatea
De mai bine 10 ani a pre- uita frumoasele cuvinte din re a statului academic al
ză ca medic sub influenta ATI, prin Ordinul Minis-
luat conducerea disciplinei expresia profesorului: “Mais Universității de Medicină
marilor personalități ale me- trului învățământului.
de Anestezie – Terapie In- tu est un champion” și l-a Timișoara, care m-a făcut
dicinii clujene din acea peri- Din martie 2014 până în
tensivă UMF „V. Babeș” Ti- angajat cu propunerea de a fericit ca student, ca doctor,
oadă. încă din timpul stu- martie 2016 a ocupat func-
mișoara, unde s-a format și rămâne în Franța. Patriot, a ca profesor și pe care o iu-
denției i s-a prezis o carieră ția de Ministru Secretar de
competent o menține, o dez- venit în țară cu toate regrete- besc.
strălucitoare. Stat în Ministerul Sănătă-
voltă și în mers o aduce la le colegilor francezi. Este
În 1985, după absolvirea ții, iar din martie 2016 a Mărturii ale Prof. Dr. Aurel
cote europene în formarea puțin aprecierea profesoru-
facultății, revine pe meleagu- fost ales Prorector la UMF Mogoşeanu, ATI Timişoara
de specialiști, în cercetare și lui doctor G. Litarczak, pă-
rile natale ca medic stagiar la ’„Victor Babeș", Timișoara.
granturi, reprezentare la rintele anesteziei românești, „Dăruirea este una din
Spitalul Județean Deva, pâ- Din 2008 este Președintele
congrese, conferințe, cărți, când fiind la Băile Felix ca lecţiile esenţiale pe care le-
nă în 1988. între 1988-1989 Comisiei Naționale de ATI
invitații peste hotare ca pacient unde i s-a blocat co- am învăţat în această profe-
lucrează ca medic de medici- din cadrul Ministerului
speaker la cursuri internațio- loana vertebrală și a ales să sie. La ATI suntem practic în
nă generală la Dispensarul Sănătății. în 2012 a fost
nale. vină la „Dodo” să instaleze linia întâi în lupta cu moar-
Medical Chiochiş din județul ales prin vot secret, Direc-
Cred cu toată convinge- un cateter peridural salva- tea, fără nici un aspect meta-
Bistrița-Năsăud, iar între torul Departamentului X,
rea că are toate calitățile de a tor ? foric. Toţi pacienţii au ca
anii 1989-1990 lucrează ca Clinica Chirurgie II UMF
fi un bun rector: bază profe- Am fost felicitat de toți factor comun faptul că sunt
medic șef la Dispensarul Co- Timișoara.
sională excelentă (titluri, șefii de disciplină și secții în pericol iminent de moar-
din țară pentru norocul ce l- te, indiferent de cauza, boala
am avut că am găsit un așa care i-a adus în această sta-
competent ca urmaș! Noro- re, astfel că zi de zi ne lup-
cul a fost el, „Dodo”, prin tăm pentru salvarea lor.
capacitatea sa și prin poten- Moartea este o rubrică per-
țialul său multilateral. manentă în raportul de gar-
Am simțit încă din peri- dă pe care îl citesc medicii şi,
oada rezidențiatului său că trăind în acest mediu cu to-
“Dodo” are o stea undeva tul şi cu totul aparte, e impo-
sus, care strălucește în min- sibil să nu te marcheze o ase-
tea lui în reflexii multiple. menea experienţă”, punea
Îmi trăiesc pensionarea cândva Prof. Dr. Dorel Săn-
împlinit nu numai pentru ce desc, la rândul său comuni-
am făcut, dar mai ales prin tatea Orăștiană, Învățând
tot ce face, ce continuă, ce lecția dăruirii îi recunoaște
creează “Dodo”. Sunt mân- meritele recompensându-l
dru de el și cred în evoluția cu Titlul de Cetățean de
lui pozitivă, cinstită, munci- Onoare al municipiului
tă. Orăștie.
Ridică ştaketa anesteziei Felicitării Dodo!
românești la nivele europe- Dan Brooseanu
05 „Oameni fac onoare burgului” Foaie Interesantă
reunite sub titlul „Reporter
la sfârșitul lumii”.
„Nonficțiuni” a apărut
odată cu volumul de scrieri
jurnalistice „Români, vi se În ședința Consiliului Local al mu- nalistic, a făcut cunoscut numele Orăș-
pregătește ceva!”, ca apoi să
apară volumul „În cazanul
nicipiului Orăștie de joi, 21 Decembrie tiei atât în țară cât și în străinătate.
tranziției”. 2017, a conferit titlul de Cetățean de Titlul de cetățean de onoare al mu-
În anul 1990 a înființat Onoare al Municipiului Orăștie, jurna- nicipiului Orăștie reprezintă cea mai
propriul săptămânal, „Ex- listului Nistorescu Cornel care prin înaltă distincție civică acordată de că-
pres”, la care va fi director și realizările sale deosebite pe plan jur- tre consiliul local.
va publica articole sub gene-
ricul „Reportaj de buzunar” Darul verbului, în jocul lent portretist. Are aerul compromisurilor. În drastică
și „Epistole politice”. în său infinit de conotații dătă- unui caricaturist care, în- diferență față de atîţia și
1995, publicația se desfiin- toare de miraje, e la fel re- chizînd un ochi și efectuînd o atîţia confraţi.
țează. cognoscibil în ambele-i apli- volută rapidă cu brațul, sur- Cel puţin din cîte știm,
În anul 1997, Cornel Nis- cații, la fel expus primejdii- prinde într-un crochiu, în Cornel Nistorescu n-a plecat
Jurnalistul Cornel torescu devine directorul lor propriilor sale insuficien- doar cîteva clipe, fizionomia niciodată urechea la cîntecul
Nistorescu s-a născut la 15 ziarului „Evenimentul Zilei” țe ori carenței de caracter. individului cu ale sale me- sirenelor politice, n-a luat
decembrie 1948 în satul Tur- în care publică editoriale Oare un Arghezi, un Ion Vi- tehne morale. Gheorghe Fu- niciodată în seamă darurile
maş din comuna Mărtinești. care aveau un puternic ca- nea, un G. Călinescu, un Ca- nar: „mă întorc involuntar la grecești ale oficialilor veroși.
A făcut școala primară la racter de scriere de prozator mil Petrescu nu apar pre- imaginea dumneavoastră, la I s-ar potrivi eticheta ce și-a
Mărtinești, cursurile gimna- în atitudinea gazetărească, zenţi în integralitatea pro- acel rictus, cu o gură strîm- aplicat-o Panait Istrati:
ziale la Simeria, iar apoi a până în anul 2003. ducției lor, literatura ca atare bată disprețuitor, deasupra „omul care nu aderă la ni-
absolvit cursurile preuniver- După anul 2004, a cola- și coloana de gazetă căruia blincăne privirea elec- mic”. Acum, la aproape un
sitare la Liceul „Aurel Vlai- borat cu editoriale și articole funcţionînd ca două vase trică a unui animal agresiv”. sfert de veac de la răsturna-
cu” din Orăștie. la „Foaia Transilvană” din comunicante? La Geo Bogza, Alexandru Mironov: rea din decembrie 1989, eve-
Urmează studiile univer- Cluj- Napoca și „Ediție Spe- reportajul nu reprezintă oare „Mironov nu avea curajul să nimentul i se înfățișează într
sitare din cadrul Facultății cială” din Craiova. partea cea mai relevantă a privească ratarea în ochi și s- -o perspectivă defel grandi-
de Filologie a Universității Cornel Nistorescu este operei? Există deopotrivă o înfrunte cu luciditate, chiar oasă, drept o mixtură de tra-
„Babeș- Bolyai” din Cluj Na- unul dintre fondatorii pri- romancieri, poeți, critici, dacă era vorba de a altuia”. gedie și carnaval.
poca, la secția română- mului post național privat de ziariști de bună și de proastă Adrian Păunescu: „Oricît Optimismul care ne-a
italiană, fiind absolvent al radio, Europa FM și a postu- calitate. Cornel Nistorescu e, credeți dumneavoastră în cuprins pe atunci apare azi
promoției 1974. lui local de radio, Total FM. neîndoios, un gazetar „de infinitul memoriei, ca apoi dezumflat aidoma unui biet
Încă din timpul studenției Primii patru ani de edito- subțire” (într-o anume ve- să preamăriți uitarea, tot nu balon. Dacă oamenii se bu-
și-a făcut debutul ca jurnalist riale publicate de ziarist în chime, pictorii erau numiți la veți reuși să incinerați toată curau de prăbușirea dictato-
cu un reportaj în revista „Evenimentul Zilei” se regă- noi „zugravi de subțire”). hîrtia pe care ați pîngărit-o și rului, această bucurie nu era
„Viața studențească”, în anul sesc în cele trei volume inti- Scriitura d-sale e alertă, dar nici să curățați cu diferiți scutită de un revers umbros,
1971. Datorită faptului că tulate „În cazanul tranziției”. foarte supravegheată, provo- detergenți literari sinistrele intuit fără greș în fatalitatea
trimitea și la București re- Volumul I cuprinde perioada catoare cu finețe aidoma urme pe care le-ați lăsat în sa: „O bucurie exagerată par-
portaje care erau scrise cu o dintre 18 februarie 1997 - 30 unei partide de scrimă. Răs- ridicarea minciunii la perfor- că pentru a acoperi anii de
stilistică deosebită, redacția aprilie 1998, volumul al ll- picat în opțiuni, perspicace mante apocaliptice în timpul nepăsare sau de complicitate
publică și numele studentu- lea cuprinde perioada 1 mai în argumentarea lor, învede- epocii de aur”. Și, cu un spe- cu «Epoca»”. Dincolo de
lui de la Cluj, Cornel Nisto- 1998 - 31 august 1999, iar cel rează un cavalerism al for- cial dichis sarcastic, adecvat sancțiunea aplicată căpeteni-
rescu devenind cunoscut cel de-al lll-lea volum cuprinde mulărilor, o catifelare care le cazului în speță, C. V. (sau V. ilor dictaturii, ziaristul nu
puțin în mediile studențești. perioada 1 septembrie 1999 - sporește efectul printr-un C.!) Tudor: „Pe vremuri nu poate a nu vedea decît o „răs
Cât timp la lucrat la revis- 30 decembrie 2000. alibi (fie și ironic) al protoco- era decît un băiat de mingi. -coală a mediocrilor”: „Nici-
ta „Viața studențească”, s-a În aceste editoriale se lului. Iată maniera în care se Se pleca pînă la pămînt și odată nu mai văzusem atîţia
ocupat de folclor, făcând regăsesc întâmplări și per- adresează unui personaj am- spunea da chiar și atunci oportuniști înghesuiți pe
parte din grupul de folclo- soane care au reprezentat biguu: „Mult stimate domn cînd era întrebat ce face tac- fiecare centimetru pătrat al
riști ai Facultății de Filologie diferite lumi: administrativă, (Răzvan Theodorescu), În su! (…) Ani la rînd, dacă un micului ecran. Și totuși mu-
din Cluj. în această perioadă, politică, judiciară, sportivă, pofida unui oarecare respect om îi spunea lui Vadim că e riseră oameni! Zeci, sute.
a colindat satele transilvăne- culturală, politică. pe care vi-l port pentru stu- prost sau mediocru, el avea Poate mii. Unde erau teroriș-
ne în căutare de texte și obi- Din anul 2009 jurnalistul diile de istoria artei româ- un singur răspuns. Te spun tii? (…) Pe cei mai mulți din-
ceiuri populare. conduce ziarul „Cotidianul”. nești, despre care unii spun la Patronu’. Patronul era tre actorii nopților de revolu-
Îi este solicitată, mai apoi, În Orăștie, jurnalistul că ar fi interesante, vă scriu pălăria lui pentru scos în fața ție îi cunoșteam. Oameni de
colaborarea cu revista „Lu- Cornel Nistorescu, a fost edi- cu toate că nu veți înțelege Partidului, a Securității, a mînă a doua și a treia de prin
ceafărul”, unde publică re- torialistul hebdomadarului mare lucru. Nu veți înțelege, jurnaliștilor, inclusiv a pipi- instituții, redacții de ziare și
portaje care se vor regăsi în „Vorba”, cât acesta era sub pentru că limbajul istoricului țelor pe care le aborda”. Fac- reviste, teatre, cafenele”.
prima sa carte, întâmplări în conducerea lui gazetarului de artă îmi este oarecum torul care asigură liantul Evoluția socială s-a dovedit
liniștea unei fotografii". Dan Orghici, și mai de cu- peste mînă, iar gazetăria vă unor asemenea exerciții de contrară așteptărilor celor
Între anii 1974-1980 a rând publică articole și edi- este cu desăvîrşire străină”. echivalare stilistică a reacții- „naivi” nu altminteri decît
fost redactor la revista „Viața torial în „Foaie Interesantă. Nu o dată Cornel Nisto- lor foarte variate ale gazeta- prin buna lor credință. Siste-
studențească”. Apoi, între Cornel Nistorescu, „dona- rescu se dovedeşte un exce- rului îl reprezintă ocolirea mul comunist, „pavoazat în
1980-1983 la ziarul „Scân- torul de sânge la spitalul capră democratică”, a persis-
teia tineretului” și la urmă, cuvintelor” cum numea po- tat, persistă încă în atîtea și
redactor al revistei „Flacăra”. eți Lucian Blaga, are toate atîtea chipuri.
„Echinox”, „Steaua”, sunt calitățile unui jurnalist în Cu adevărat pășim „pe un
alte două reviste la care Cor- adevăratul sens al cuvântu- pămînt șubred, mai sărac, în
nel Nistorescu a fost colabo- lui, nemaipunând la soco- ţărîna căruia se ascunde cu
rator și care i-au publicat teală performanta sa de a dibăcie scheletul aceluiași
reportajele ce au schimbat scrie aproape zilnic un edi- stat totalitar”. Cornel Nisto-
mentalitățile scriitoricești torial de-a lungul atâtor ani. rescu: un nume care merită
ale vremii.
Înainte de anul 1989 a
publicat trei cărți de proză
documentară : „Întâmplări
în liniștea unei fotografii
S ă fim serioși: nu
există, n-ar pu-
tea exista o graniță fer-
mă între scrisul literar
interes și considerație.
Cronica «Un gazetar „de subțire“»
de: Acad. Gheorghe Grigurcu
Simt că, de oriunde s-ar fi
aflat, Cornel Nistorescu ar fi
(1978), „Paradisul provizo- și cel aşa zis, frecvent venit spre noi, cu articolele sale
riu”(1982), „Proprietarul de cu nuanță peiorativă, ca un dar de Crăciun, vă așteptă
iluzii” (1988). ziaristic. maestre!
Aceste volume au fost Dan Sasvárosanu
Foaie Interesantă „Interviuri inedite” 06
Întruna din zilele trecute E.D. : Povestiți-ne o zi din
am întâlnit un tânăr prieten, viața dumneavoastră de co-
era nițel cam necăjit iar asta i pil!
se citea în ochii jucăuși. L-am D.O : Ne trezeam la 6
întreba ce are? S-a codit să- dimineața, spun trezeam, mul comunist? dacă judecai după modul Dan Orghici și Eduard Ciobanu
mi răspundă, așa că am insis- deoarece atunci se întreaga D.O. : La început la o în care se acordau raţiile
tat, văzându-i supărarea, și familie. Mama, Tata și soră- normalitate, în primii ani de de alimente, aveai impresia de inspiraţie postsovietică, în
sincer spun nici un copil nu mea Cristina. Tata se pregă- viață, mă născusem sub aus- că eşti în vremuri de război: urma căreia au apărut oligar-
are voie să fie trist! tea de mers la muncă, la piciile secerii și al ciocanului, o pâine la 2 zile, un pachet de hii), foştii activişti de partid
Mi-a răspuns în cele din „Vidra”, mama la „Chimica”, adevărata democrație, regali- unt la o lună, 10-15 ouă pe sunt acum în Parlament; ei
urmă, spunându-mi că la iar noi copii de mers la școa- tatea erau termeni despre lună, 1 kilogram de făină pe sau fiii lor. De ce credeţi că
școală i se ceruse să realizeze lă. Deși am mai fi dormit tre- care nu-i cunoșteam, bunicul lună, 500 de grame de zahăr mulţi dintre parlamentari nu
un interviu cu tema „despre zirea de dimineață avea plu- îmi povestea despre Rege, pe lună, 1-2 kilograme de şi-au început CV-urile decât
perioada comunistă” și cu surile ei. Luam micul dejun mai mult în șoaptă, dar eu le carne de persoană pe lună. după 1990! Între toţi aceştia
cineva care a trăit acea peri- și repetam lecțiile (așa cre- consideram doar povești, ca Era mare lucru dacă cu- există legături subterane,
oadă. Ei bine, mi-a zis el, am dea tata, că mie îmi fugea cele de Frații Grimm. Nu noşteai o vânzătoare care îşi greu de depistat.
încercat și am tot dat greș. minte la te miri ce?!) pentru puteam înțelege, eram un ţinea sub tejghea o pereche Eduard Ciobanu: Vă mul-
Cei de acasă au zis că nu se ziua respectivă. Pe la 6,30 copil născut în acele vremuri. de pantaloni de stofă de cali- țumesc!
pricep să-mi spună, „că nu-s părinții noști plecau la mun- Au urmat lecturile ado- tate sau ciorapi Lycra pentru Dan Orghici: Cu drag!
domni”. Unii nu vor, alți nu că, dacă și mama era schim- lescenței, cărțile interzise de doamne, deodorant ori să-
Î
nchei cu mesajul unui
au timp și celor mai mulți bul unu, dumneaei muncea sistem, copiate la mașina de pun de bună calitate. Până și prieten, Mihai Pahon-
parcă le este frică să vorbeas- pe trei schimburi, dacă era scris, ce treceau din mână în banala vată pentru uz intim tu , trimis pe Facebook :
că „să nu se-ntoarcă vremuri- schimbul doi sau trei ne pre- mână și despre care se vor- era un lux. „Mai țineți minte gustul
le de atunci”, nu știu ce să gătea pachetele pentru școlă. bea în șoaptă. Canalele de Deşi sună ciudat în ziua de nechezol? Nu?
fac, pe cine să mai abordez. Urmau cele șase ore la televiziune Sârbești (chiar de azi, atunci acestea nu se Eh, nu-i bai! O să beți în
M-am uitat lung la el, cu Școală, în care asimilam sau era o glumă „tu prinzi Sârbii? găseau. Rarităţi mai erau curând...
toate că numa’ râdeam în nu învățătura predată, depin- Da, am doi în pivniță!”), Ra- cafeaua, Pepsi şi încălţămin- Mai țineți minte cât timp
gând, am oftat greu zicând-ui dea de dascăl mai mult și mai dio Europa Liberă, cu mesa- tea de bună calitate. Iar, ca vă petreceați stând la cozi
„hai să-l facem împreună!”, puțin de materia predată. Ce- jele Majestăți Sale și Radio să-ţi faci rost de ceea ce aveai imense pentru niște alimen-
ce a ieșit citiți mai jos: l mai mult dintre toate aștep- Vocea Americii. Atunci am nevoie, apelai la mită care te? Nu?
„Perioada dintre anii tam pauza mare, să facem înțeles că nu este bine! pentru acele vremuri era sub Eh, nu-i bai! O să vă adu-
1945-1989 este denumită în coada la chioșc pentru cor- forma pachetelor de ţigări
istoria noastră ca comunism. nuri, cu 25 de bani bucata și Rația și coada Kent. Era valuta forte, un fel
ceți aminte în curând...
Raționalizarea alimente- Mai țineți minte cum era
Cum am definii acea pe- să batem mingea, ori de nu, de substitut al euro. când nu puțeați să alimentați
rioadă? să fumăm o țigară în budă cu lor a adus și mai mult în
Libertatea de exprimare cu mai mult de nouă litri de
Comunismul a fost un frica-n sân să nu ne prinsă mintea mea frica pentru ziua
de mâine, frigul din aparta- Pentru un om cu spirit benzină? Nu?
regim care a debutat la câr- tov. prof. Ciolna, același ce liber comunismul era moar- Eh, nu-i bai! O să vedeți
ma ţării, printr-o infracţiune venea după noi când fugeam mente nu l-am resimțit, locu-
iam la casă. Dar mă deranja tea rațiunii, mă consider un în curând...
electorală şi care avea să cu- de la școală și mergeam la spirit liber, așa că am murit Mai țineți minte Studio
noască o prăbuşire atât din film în matineu Nu pot să la culme întreruperea energi-
ei electrice. Mă bucurau, în în fiece zi de mai mute ori, X de la bulgari? Ne uităm
interior – din cauza unei merg mai departe fără să-i deoarece trebuia să spun ce pentru că nu aveam nimic la
crescânde nemulţumiri a menționez pe câți dascăli ce schimb, cele două ore de
transmisie TV, era și prea nu gândeam, ci ce trebuia să TVR. Nu?
populaţiei faţă de modelul de mi-au rămas „la suflet”. I. D. se audă, trebuia să-mi cenzu- Eh, nu-i bai! Poate bul-
societate construit -, dar şi Valer Aristotel, profu’ de fizi- mult să-i văd pe Ceaușești.
Statul la coadă era un rez orice expresie, ori ce gând gării vor mai difuza filme
din exterior, prin excluderea că, care înafara materiei avea trebuia regândit de două trei sâmbătă noaptea, în cu-
posibilităţii de supravieţuire și o vastă cultură generală, lucru obişnuit, devenise o
obişnuinţă, făcea parte din ori, până când putea fi expri- rând...
pe termen lung, ca urmare a Petru Baciu, profu’ de Româ- mat în public. Exemplele ar putea con-
izolării în planul relaţiilor nă, care deși și-a lărgit bibli- peisaj. Acesta era o formă
prin care statul îţi arăta cât Întro frază „era foarte tinua până mâine...
internaţionale (România mai oteca cu reviste, ziare și cărți rău și urât!”. Am amintiri Ideea este că țara asta s-a
avea doar câteva relaţiile ex- vechi de la elevi, ne făcea să de mic eşti,” mic şi vulnera-
bil“, afirmă socilogii. filtrate prin ochii copilăriei, împrumutat bani mulți, ar
terne cu ţări în curs de dez- iubim Românismul, datorită când nu prea aveam de ce să mai putea împrumuta și alți
voltare precum Libia, Iran, Românului autentic din sine. Se stătea la coadă pentru
carne, lapte, ouă, medica- mă plâng. Mă rog, aveam, bani până când se va închide
Irak, Coreea de Nord). Des- Și mulți, mulți alții. dar Lego și skateboard nu-s robinetul şi va trebui să îi
pre această perioadă din isto- De la orele 14 la 15 ar fi mente până la procurarea
unui aragaz sau a unei Dacii. elemente sine qua non. Era înapoiem. Vom trăi la fel ca
ria României, voi sta de vor- trebuit să ajung acasă și să atât de rău, încât se fugea și- înainte de 1989.
bă cu ziaristul Dan Orghici. mănânc, rar se întâmpla as- Pentru acestea din urmă se
făceau liste de aşteptare care n Uniunea Sovietică, acolo Justiția spulberată, eco-
Dânsul s-a născut, în anul ta. Apoi temele și joaca peste Gorbaciov începuse deja re- nomia făcută țândări, murim
1965, la Orăștie, deci a trăit, tot, deși ne numeam „gene- se întindeau, în cazul unei
maşini Dacia, şi pe parcursul formele și Perestroika înce- pe capete în spitale, liberta-
prima parte a vieţii în acele rația cu cheia la gât”, noi pea să dea lovituri din ce în tea de a ne împotrivi ne va fi
vremuri tulburi. eram regii neîncoronații ai a 3-4 ani.
Coada ajunsese să fie un ce mai năucitoare comunis- luată, iar noi dormim în bo-
străzilor, livezilor, a dealuri- mului. canci...
Eduard Ciobanu: Care este lor și pădurilor din împreju- stil de viaţă, și era o ierarhie
amintirea care vă vine prima a cozii, nu doar la noi în ţară, E.D. : Regretați ceva din ace- Halal!
rul Orăștiei, era singura și 2017 este versiunea actu-
dată în minte despre acei marea noastră libertate! ci în toate statele care au fost le vremuri?
ani? comuniste.. El mai spune că, D.O.: Anii ce au trecut, ală a lui 1947!
Dan Orghici: Este o E.D.: Cum ați descrie regi- altceva nimic! Dacă nu vom ieși pe
adevărată provocare să vă străzi pentru a protesta, vom
E.D.: Am „scăpat” de Co- începe iar să ne fie frică să
vorbesc de acele vremuri.
munism? vorbim, să ne fie frig și foa-
Prima amintire? Păi, ca
D.O. : NU! În România, me, să simțim și să resimțim
la orice copil glasul mamei!
comunismul - declarat dis- răul pe care îl credeam, îk
Prietenii de pe stradă, cu ca-
părut - s-a privatizat. În opi- doream apus în 1989.
re făceam atâtea giumbuşlu-
nia mea, sunt peste 10000 Să nu-i condamnăm pe
curi, nu pot să decalez doar
de ticăloşi care profită încă copiii noștri prin comoditate,
una, vin toate deodată, „la
de privilegiile dobândite și delăsare, am vrut libertate
pachet”. Suntem în perioada
înainte de 1989. Foştii mi- nu reîntoarcere la comunis-
sărbătorilor de iarnă, ca să
liţieni se regăsesc în Poliţie mul anilor ’50!
puteți înțelege diferența de
sau în Justiţie, foştii se-
mentalitate, vă spun că la Acesta este mesajul meu,
curişti care au schingiut şi
noi, la generația noastră, nu Dan Orghici, pentru toți cei
omorât oameni nevinovaţi
a venit niciodată Moș Cră- ce au murit ca noi să scăpăm
sunt prosperi oameni de
ciun, la noi venea sovieticul de comunism! Azi este ziua
afaceri ( care s-au privatizat
Moș Gerilă. voastră EROI AI NEAMULU!
prin celebra metodă MEBO,
07 „scrierii despre zonă - eseu” Foaie Interesantă

„Î nvizitei
1996, cu ocazia
Majestății Sale
Regele Mihai în România,
care a început de Paști la
Timișoara și a continuat cu
un pelerinaj prin țară, în
special pe la mănăstiri și
obiective istorice, am avut
onoarea de a fi selectat ca
medic al Majestății Sale și
Familiei regale ! Am primit
pe fax fișa sa medicală, l-am
consultat- și am constatat
cât era de sănătos!-, am co-
municat, l-am cunoscut așa
cum puțini oameni au privi-
legiul să o facă. Desigur că
după această vizită am păs-
trat legătura cu Casa regală.
Ultima dată l-am întâlnit pe
Rege acum vreo 4-5 ani,
când m-am deplasat la Să-
vârșin (împreună cu colegul Am să închei cu câteva niul al trecutului istoric, ci al
Claudiu Macarie) pentru că fragmente din: viitorului. Școala este și va fi
nu se simțea bine. Nu era ni- o piatră de temelie a societă-
mic grav, o ușoară amețeală „Discursul Regelui în ții. Regina și cu mine, alături
după o cursă cu ATV-ul pe
coclauri… I-am recomandat
Parlamentul României” de Familia noastră, vom con-
tinua să facem ceea ce am
să reducă dozele de antihiper- Sunt mai bine de șaizeci făcut întotdeauna: vom susți-
tensive, să bea un pahar de de ani de când m-am adresat ne interesele fundamentale
vin roșu seara, iar dimineața ultima oară națiunii române ale României, continuitatea și
o bucată de ciocolată neagră de la tribuna Parlamentului. tradițiile țării noastre.
și ceai verde. I-a plăcut mult Am primit cu bucurie și cu …
Pentru acest material am cinematografic. Ceva ireal, ca și a spus: «Iată un doctor speranță invitația reprezen- Lumea de mâine nu poate
fost foarte nehotărât. Din toată procesiunea. Apoi îmi bun: scoate din medicamente tanților legitimi ai poporului. exista fără morală, fără cre-
noianul de știri, reportaje, amintesc de cei veniți în uni- și îmi dă vin și ciocolată!». Prima noastră datorie astăzi dință și fără memorie. Cinis-
eseuri, foarte multe bune, de- forme militare de epocă, în- Dar cea mai specială amin- este să ne amintim de toți cei mul, interesul îngust și lașita-
mi venea să le republic pe durerați, ca să îl însoțească tire este de prin anii 2000, care au murit pentru inde- tea nu trebuie să ne ocupe
toate. Și totuși parcă nu mă pe rege spre locul de veci. când am organizat la Săvârșin pendența și libertățile noas- viața. România a mers mai
mulțumea, sufletește nimic. Apoi puzderia de drapele ale o sărbătoare tradițională în tre, în toate războaiele pe departe prin idealurile mari-
De ce nu am scris eu? Simplu, României regale fluturate onoarea regretatului mare care a trebuit să le ducem și lor oameni ai istoriei noastre,
nu am fost de față la curgerea peste capetele mulțimii în Profesor Petre Drăgan. În în evenimentele din Decem- servite responsabil și gene-
evenimentelor, să fi scris ce s- doliu. Și copiii ținuți de mînă prezența Familiei regale și a brie 1989, care au dărâmat ros… A sosit momentul, după
invitaților, am jucat Călușarul dictatura comunistă. Nu pu-
a văzut la televizor? Asta nu, de părinții lor – cînd nu erau douăzeci de ani, să avem un
împreună cu consătenii mei tem avea viitor fără a respec-
nu am făcut-o și nu o fac! cocoțați de-a dreptul pe comportament public rupt
din Munții Orăștiei. Spre ma- ta trecutul nostru.
Astfel am cerut din nou umeri lor ca să vadă măcar o complet și definitiv de năra-
rea lor surpriză, Regele și Re- …
părerea unor prietenii adevă- clipă mașina mortuară. Vor vurile trecutului.
gina și-au recunoscut Sunt mâhnit că, după do-
rați, vă las în compania scrie- duce cu ei imaginea aceasta ...
„doctorul” pe scenă și au ve- uă decenii de revenire la de-
rilor diminiilor lor! toată viața. Vor fi mândri Demagogia, disimularea,
nit, ne-au felicitat și îmbrăți- mocrație, oamenii bătrâni și
„N efinalul
apropriem de cândva s-o povestească mai egoismul primitiv, agățarea
șat, lăsând în sufletele noastre cei bolnavi sunt nevoiți să
anului cu departe. Vor putea spune că de putere și bunul plac nu au
o amintire de neuitat, alături treacă prin situații înjositoa-
această excepțională defilare într-un fel l-au întâlnit pe ce căuta în instituțiile româ-
de atâtea altele. re. România are nevoie de
de forțe, din păcate pentru o rege, chiar dacă o clipă, l-au nești ale anului 2011. Ele
Dumnezeu să îl odihneas- infrastructură. Autostrăzile,
înmormântare, așa cum ne însoțit pe rege pe ultimul sau aduc prea mult aminte de
că și să ocrotească sufletul porturile și aeroporturile mo-
puteam aștepta. Finalul a fost drum. ” anii dinainte de 1989. Se cu-
Regelui Mihai ! derne sunt parte din forța
grandios, numai că vine prea vine să rezistăm prezentului
Stelian Tănase - Dorel Săndesc - „Doctorul noastră, ca stat independent. şi să ne pregătim viitorul.
târziu. Am putea spune că
„Despărțirea de Regele Mihai” și Călușarul Regelui Mihai” Agricultura nu este un dome- Uniţi între noi şi cu vecinii și
este chiar o încoronare tar-
divă a Regelui Mihai, în par- frații noştri, să continuăm
tea asta de lume, în Româ- efortul de a redeveni demni și
nia contemporană. respectați.
Imi amintesc cîteva ima- …
gini disparate, încă proaspe- Democrația trebuie să îm-
te. Cum ar fi mulțimile bogățească arta cârmuirii, nu
strânse de-a lungul căii fera- să o sărăcească. România, ca
te București – Curtea de Ar- și toate țările din Europa, are
geș, ieșite spontan să-l oma- nevoie de cârmuitori respec-
gieze pe regele despre care tați și pricepuți. Nu trebuie
abia auziseră și pe care altă- niciodată uitați românii și
dată îl huliseră. Îmi amin- pământurile românești care
tesc clădirea gării din Curtea ne-au fost luate, ca urmare a
de Argeș – ca si celelalte de împărțirilor Europei în sfere
altfel de pe traseu – ponosi- de influență. Este dreptul lor
tă, acoperită în grabă cu să decidă dacă vor să trăiască
smeșuri. Era o paragină. în țara noastră sau dacă vor
Pavoazată așa căpătase un să rămână separați.
aer suprarealist, de decor ...
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Foaie Interesantă „Personalitatea orașului” 08
Expoziție IN MEMORI-
AM, prilejuită de sărbătorile
de iarnă şi, în acelaşi timp,
un omagiu adus regretatului
pictor Aurel Nedel, a fost ver-
nisată, vineri 8 noiembrie, la
sala Sinagogii, locul cel mai
potrivit pentru astfel de eve-
nimente. Au expus Jesi Filip,
Valentin Lădar şi Mircea
Zdrenghea. Un frumos cu-
vânt la final atât despre per-
sonalitatea şi creaţia lui Aurel
Nedel, precum şi despre lu-
crările expuse acum, au avut
maeștrii Mircea Nastase și
Traian Mârza.
atâția, și- atâția, și- atâția și

O mul de aleasă ome-


nie, artistul de înaltă
valoare, Aurel Nedel, care a
atât de mulți alți!
Deci domnu’ Orghici,
sunt aici de dragul Orăștiei, a
văzut lumea şi natura în lu- personalităților ei, am zis că
mina din divina lumină, re- Orăștia trebuie pusă în valoa-
flectată în creaţia sa în toate şevaletului". El a lucrat, ca cinstim pe Eminescu, Re- nici nu se mai fac școli, de re, dar nu putem face asta
culorile curcubeului, a închis harnicii ţărani, zi-lumină. De breanu, Goga, Tăslăuanu, aceea nu sun plătiți profeso- fără a educa, trebuie să învă-
ochii, sub povara unei groaz- multe ori îl vizitam la atelie- Blaga, Arghezi, Tonitza, Gri- rii, de aia elevi au voie să facă țăm pe cei mai tineri, trebuie
nice dureri. S-a dus în întu- rul său din strada Eforiei, la gorescu, Andreescu, Luchi- ce fac la orele de curs. Ei pot să-i facem să pună mâna pe
nericul mormântului. ultimul etaj al unui bloc înalt. an, și exemplele pot conti- chema poliția că l-a trap das- carte, să aibă cei șapte ani de
Nu va mai vedea nicioda- A fost un pictor de noto- nua, asta este spiritualitatea! călul de urechi, dar bietul acasă și de aici pornim la o
tă îndrăgita lumină, nici culo- rietate. La toate expoziţiile lui Totul a devenit o afacere, dascăl nu se poate apăra în civilizație, doar aceasta este
rile nemurite în tablourile de la Casa Armatei şi de pe arta este o afacere, religia nici un fel de impertinența linia de plutire a acestei nați-
sale, căci a pierit la 19 ianua- strada Calderon, participa o este o afacere, școala este o lor. uni. Dacă nu rămânem sclavi!
rie, în ziua în care s-a născut, mulţime de îndrăgostiţi de afacere, sănătatea este o afa- Se poate așa ceva? Ce credeți că pot face eu,
în 1930. frumos. S-a bucurat de un cere și eu nu mai pot suporta, Pe timpul când învățam ce putem face noi ca să
real prestigiu în rândurile la vârsta de 84 de ani nu mai eu, nu se putea! nu ajungem din nou
Legat trup şi suflet de pot suporta.
satul natal, nu s-a dus prea criticilor de artă şi în mijlocul Lucrurile mari ale omeni- slabi?
generaţiei sale, din care fac Vreau ca spiritualitatea rii, faptele ei bune, sunt per- Vreau să fii un gazetar cu
departe, a rămas să se odih- să redevină spiritualitatea,
nească lângă părinţii şi stră- parte bunul său prieten Tra- sonalitățile, spiritualitatea picioarele pe pământ, vreau
ian Brădean, C. Piliuţă, pentru spiritualitatea acestui personalităților. Când vom să fii un gazetar cu o percep-
moşii săi din porgradia Vai- neam au luptat și chiar au
deiului de Orăştie. Convins, Achiţenie, C. Baciu, Marius ajunge să credem în spiritua- ție deosebită a spiritualității
Cilievici, Sabin Bălaşa şi alţi murit o mulțime de oamenii, litatea personalităților – care Românești, vreau să fii un
ca şi poetul Lucian Blaga, că ne-am născut aici și pentru ca
„Veşnicia s-a născut la sat", câţiva pictori iluştri, între nu substituie religiozitatea și ziarist care să apese clapa
care el ocupa un loc de cinste. spiritualitatea noastră să fie o întărește dând persoanei care trebuie pentru viața
în cimitirul satului şi-a ales puternică s-au războit cu in-
veşnicia. Cum Octavian Goga Mulţi dintre ei au plecat sens – atunci ne vom putea noastră.
cultura enorm de mulți artiști mândrii și noi ca și Francezi,
a fost poetul Răşinarilor, în lumea în care nu este nici și literați Români. Dar de unde să creezi va-
Coşbuc al Hordoului, Blaga al durere, nici întristare, acolo ca și Nemți, ca alții. Pentru- loare, dacă nu ai de unde
Asta este spiritualitatea că avem cu ce, avem persona-
Lancrămului, satul cu nume unde numele lor, devenite Românească, asta este religia să o iei?
de lacrimă, Aurel Nedel a fost renume, se întristează pe lității de seamă, eu nu aș da Valoarea este în fiecare
noastră, trebuia să înțelegem un Grigorescu pe douăzeci de
Pictorul Vaideiului, cu oame- cruci, „ca paşii într-o biseri- limpede și clar acest lucru, dintre noi, dar trebuie pusă-n
nii, casele şi pomii lui înfloriţi că". Picasso. Grigorescu este geni- valoare această valoare. Dacă
trebuie să înțelegem că atâta al, Andreescu la fel – vorbesc
(vezi tabloul: Case şi pomi Acum pleacă şi el după ei, timp cât nu punem mâna pe nu o pui în valoare, ea se
înfloriţi), cu livada, cu pădu- despre meseria mea – Luci- pierde.
lăsându-ne în suflet durerea, carte rămânem jos. De aia an, Palade, Ciucurencu, și-
rea în care el şi-a petrecut şi mie personal prietenia şi Gheorghe Constantin
atâta vreme, cu varietatea imaginea copilăriei mele.
florilor pe care le-a însufleţit
printr-o bogată gamă croma- Sunt convins că toţi
tică. aceştia şi mulţi alţii zic acum
„Să-i fie calea lină spre veşni-
Nedel rămâne un pictor cie!".
al satului ca acela din lirica
poeţilor amintiţi, dar la fel ca Ion Dodu Bălan
ei, rămâne şi un artist naţio-
n 2014, vorbeam cu
nal de prestigiu, care a expus
la Praga, Moscova, Tel Aviv,
Helsinki, Lisabona, Teheran,
Î regretatul, maestru în-
tru ale picturii, Aurel Nedel
Berlin, Bratislava şi în nume- despre valoarea și spirituali-
roase alte oraşe renumite. tatea românismului, în gene-
ral și al culturii române în
Prin opera lui a dus ima- particular.
gini grăitoare din frumoasa
imagine a ţării şi a oamenilor Dar cum intrăm în aceas-
săi pe care i-a portretizat cu tă cultură maestre?
toată dăruirea şi talentul. Aurel Nedel: Spirituali-
(Vezi Portret de muncitor). tatea nu se bazează pe fapte
fictive, eu mizez pe spirituali-
A fost un artist talentat, tatea individului, în momen-
fără ifose, un mare muncitor tul în care individul ajunge să
care a ascultat sfatul maes- fie cunoscut prin lucrările
trului său, Alexandru Ciucu- sale, însemnă că a ajuns să fie
rencu, care i-a spus „Mata o personalitate și atunci
eşti un colorist excepţional. această personalitate trebuie
în atelier trebuie să stai zil- să fie cinstită la fel cum îi
nic, cel puţin opt ore în faţa
09 „PRECURSORI” Foaie Interesantă

1875-1953
Aurel Vlad
rul Industriei și Comerțului. Implicat mai departe în
1920 - În acest an, Parti- conducerea băncii Ardelea-
dul National intră în opozi- na, Vlad își continuă demer-
Avocat,
 ție. Aurel Vlad demisionează
din Clubul parlamentar arde-
surile pentru îmbunătățirea
situației băncilor ardelene. În
Doctor în lean și părăsește toate funcți- public va apărea din ce în ce
Adrian Ioan B. Secui ile deținute în partid, acti- mai rar.
drept, rea că războiul va fi de lungă
vând ca un om politic inde-
pendent. În aceste condiții,
1939 - În constituirea
noului Parlament a făcut par-
Deputat,
durată și că România va intra funcția de președinte al orga- te dintre cei 88 de senatori
târziu în război și pe partea nizației județene Hunedoara numiți de Rege (alți 88 erau

Ministru
acelor unde înclină victoria." a PNR a preluat-o Ioan Moța. aleși). A fost decorat cu Ordi-
1918 - la 12 octombrie 1928 - la 10 noiembrie nul "Serviciul Credincios" în
la Oradea are loc întrunirea face parte din noul guvern - grad de Mare Ofițer.
1875 - Se naște la Orăș- conducerii Partidului Natio- prezidat de Iuliu Maniu - ca La 10 mai 1939 se retra-
tie, la 25 ianuarie, în familia nal. Au fost prezenți: Aurel Ministru al Cultelor și Arte- ge tot mai des la moșia sa de
avocatului Alexandru Clau- Vlad, Vasile Goldiş, Cicio- lor. În orașul natal i s-a făcut la Bobâlna, dar mai ales la
diu Vlad (secretar la magis- Pop, A. Lazăr, T. Mihali, Ale- o primire deosebită la prima Geoagiu, în cadrul natural al
tratura orașului) căsătorit xandru Vaida-Voevod, N. sa revenire acasă după for- stațiunii balneare de aici. Se
cu Aurelia (fiica marelui Ivan și I. Ciordaş. Aici se de- marea guvernului: dedică tot mai mult afaceri-
cărturar Gheorghe Barițiu). clară că: "Națiunea română "Străzile Orăștiei s-au um- lor familiei: ferma de la Bo-
1880 - Alexandru Clau- din Ungaria și Ardeal" recla- plut de lume (...) am văzut și bâlna, devenită una model,
diu moare la vârsta de 25 de mă dreptul "să hotărască femei în alese costume națio- societatea balneară de la
ani (de apendicită) lăsând în participă trei candidați prin- singură așezarea ei printre nale și tineri de la sate ve- Geoagiu, afacerile bancare și
urmă 3 copii, Victoria de 6 tre care și Aurel Vlad. El îl națiunile libere". Negând nind să învețe la acest praz- tipografia. Semnează tot mai
ani, Aurel de 5 ani și Alexan- câștigă, urmând ca în 17 sep- dreptul parlamentului și gu- nic ... Un banderiu impună- rar în ziarul său și doar re-
dru de 2 ani. tembrie 1901, adunarea ge- vernului maghiar de a se tor de peste 150 călăreți cu memorări ale activității sale
Aurel Vlad urmează școala nerală a acționarilor să apro- considera reprezentante ale flăcăi în mândre costume de până la 1918, publică pârți
primară și apui Liceul Refor- be contractul dintre bancă și națiunii române și de a-i re- naționale, sub conducerea din corespondența sa cu Ma-
mat maghiar "Kún" din Orăș- tânărul avocat, acesta din prezenta interesele la Con- dlui Niţu Branga, cu o dele- niu, Mihu, Vaida, Elie Cris-
tie, obținând în toate clasele urmă asumându-și sarcinile gresul de Pace, "națiunea gație a PNŢ, a întâmpinat la tea, etc.
cele mai bune rezultate. Avea de jurist consult. Începând română declară că acest gară pe dl Ministru". 1944 - Când situația a
înclinație spre matematici și de la 1 noiembrie, Vlad intră drept îl au doar reprezentan- Oraşul era pregătit sărbă- devenit dramatică pentru
limba latină. Printre dascălii în activitate ca director al ții aleși de propria Adunare toreşte: "o poartă de triumf România, Germania, bătea în
săi s-a numărat și Elie Cris- băncii din localitate. Națională". Toate hotărârile luminată cu zeci de lumini, retragere pe toate fronturile,
tea, viitorul Patriarh al Ro- 1903 - În mai 1903 a ră- și acordurile luate fără apro- cu flori și crengi de brad, era iar Armata Roșie se apropia
mâniei întregite. mas vacant cercul electoral al barea organelor alese de ridicată în colţ cu Banca Ar- amenințătoare de granița
1893 - își ia bacalaureatul Dobrei, în urma decesului Adunarea Națională erau deleana. O goarnă sună sem- românească, Aurel Vlad tri-
și se hotărăște să urmeze deputatului Lázár Arpád. În declarate nule și fără valoare, nal că dl Ministru cu suita și mite Regelui Mihai o telegra-
științele juridice în capitala urma alegerilor de la 6 iunie, nealegând întru nimic națiu- călăreţii se apropie. Urale. mă, datată în 2 martie 1944
maghiară. În primul an va Aurel Vlad a ieșit învingător nea română. Declarația în- Trăiască Ministrul Vlad! Tră- în care scria:
beneficia și de o bursă de la cu 256 voturi față de 207 ale semna de fapt proclamarea iască guvernul Maniu !" "Astăzi (...) e timpul su-
Fundaţia Gojdu. lui Farkas Béla. Primul dis- dreptului inalienabil al națiu- 1930 - către sfârșitul lunii prem ca Maiestatea Voastră
Datorită calităților sale curs al lui Aurel Vlad în Par- nii române la deplina viață februarie Aurel Vlad împreu- să luați în mână frânele țării.
este cooptat în conducerea lamentul de la Budapesta se națională. Această hotărâre nă cu soția sa și Al. Vaida Vă implor deci să convocați
Societății de Lectură "Petru produce în ședința din 8 iu- însemna proclamarea drep- pleacă la Viena pentru un de urgență un consiliu de
Maior", în funcția de notar, lie. tului națiunii române la au- tratament mai îndelungat coroană pentru a discuta pâ-
alături de Octavian Beju. 1905 - În noiembrie 1905 todeterminare, echivalând cu (până în 10 aprilie). Pentru a nă nu e prea târziu, asupra
Președinte a fost desemnat se căsătorește cu Ana Iancu o despărțire a Transilvaniei nu îngreuna activitatea gu- măsurilor ce trebuie luate
Elie Dăianu, în timp ce Iuliu (născută Adamovici). Prin de Ungaria. vernului demisionează. spre a evita catastrofa care
Maniu era vice-președinte. acest mariaj, Vlad devine 1 decembrie (duminică) 1931 - Invitat în audiență ne amenință și a salva ce se
1894 - la 17 aprilie pără- proprietarul unei întinse mo- - are loc Adunarea Națională la Palat, la 6 mai 1931, Aurel mai poate salva."
sește Societatea de Lectură. șii la Bobâlna. Știe să o gos- de la Alba-Iulia. Vlad a fost decorat de Regele 1950 - În noaptea de 5/6
După absolvire face un podărească eficient și să-și 2 decembrie - s-a format Carol al II-lea cu Ordinul mai 1950 Aurel Vlad a fost
stagiu de 3 ani de practică asigure o oarecare prosperi- Consiliul Dirigent al Transil- Ferdinand I pentru activita- arestat pentru o perioadă de
(1897 - 1899) în biroul avoca- tate. vaniei, Banatului și ținuturi- tea sa. 24 de luni, pedeapsa majo-
tului Mihai Bontescu din Ha- 1907 - 1908 - Are loc lor românești din Ungaria. În 1936 - 13 iunie, la Orăștie, rându-i-se cu încă 60 de luni.
țeg, cu care era înrudit după procesul Anei Vlad. aceeași zi, cu ocazia primei într-o zi de târg, câțiva Familia Vlad a fost depose-
mamă. În acest timp își pre- 1914 - pe durata războiu- ședințe Aurel Vlad a fost ales membri ai organizației locale dată de întreaga avere, moșia
gătește doctoratul și își susți- lui se retrage pe moșia de la șef al Resortului de Finanțe a "Frontului Românesc" îm- de la Bobâlna a fost împărți-
ne examenul pentru cenzura Bobâlna. datorită faptului că între li- preuna cu legionari, au tă, ferma în parte distrusă, în
de avocat, care să-i permită 1916 - Împreună cu Ale- derii politici ai momentului aprins în Piața Regina Maria, parte transformată sediu
să profeseze liber. xandru Vaida-Voevod, Vasile el era unul dintre cei mai lângă statuia Regelui Ferdi- C.A.P., banca a fost naționa-
1899 - dobândește titlul Goldiș și Cicio-Pop participă experimentați în domeniul nand I, toate ziarele conside- lizată și apoi desființată, ce-
de doctor la Universitatea la înmormântarea Regelui finanțelor. rate iudeo-comuniste, ca lelalte proprietăți, hotelul din
din Budapesta. Carol al României. Cu acest 1919 - Au loc alegeri unde semn de protest împotriva Orăștie, stațiunea Geoagiu au
1900 - la 1 octombrie își prilej, aceștia au avut între- Partidul National Român presei înstrăinate și a campa- fost trecute în mâinile popo-
deschide cancelarie avocația- vederi cu mai mulți oameni câștigă 169 mandate urmat niei acesteia la adresa lideri- rului.
lă la Deva. Tot în anul acesta politici din București, fiind de PNL - 103, Partidul Țără- lor români naționaliști. 1953 - La 2 iulie (ora
este apărător în procesul primiți chiar de primul mi- nesc din Basarabia - 72, Par- 1938 - pe fondul anarhiei 15) Aurel Vlad moare la vâr-
"Cununii lui Avram Iancu". nistru Ionel I.C. Brătianu. tidul Țărănesc din Regat - 61. ce domina în viața politică sta de 78 de ani în închisoa-
1901 - Pentru postul de După vizita la București con- Aurel Vlad face parte din românească, Aurel Vlad se rea de la Sighet, în același an
director al băncii semnează: noul guvern, primind porto- retrage din viața politica, cu bunul său prieten și cama-
"Ardeleana" rămas vacant în „... din convorbirile avute foliul Finanțelor. Pentru o activând public doar la nivel rad de idei și lupte Iuliu Ma-
urma plecării lui Ioan Mihu, cu aproape toți factorii poli- perioadă scurtă, Vlad a deți- local, unde continuă să edite- niu, împărțind același mor-
s-a organizat concurs la care tici mi-am câștigat convinge- nut și interimatul la Ministe- ze "Solia Dreptății". mânt.
Foaie Interesantă acolade și ghilimele 10

Festivalul „Cu noi este Dumnezeu”,


Sâmbătă, 9 decembrie piei Râmnicului și președin- Protopopiatului Ortodox
2017, de la ora 14:00, în ca- te „Interkultur” România. Mediaș;
tedrala ortodoxă din Orăștie Din partea Episcopiei Devei 3.Coruri mixte
s-a desfășurat cea de-a și Hunedoarei a fost ținut un paro-hiale – C
XXVIII-a ediție a Festivalu- cuvânt duhovnicesc din par- Premiul I: Corul
lui-Concurs National de Mu- tea pr. arhim. Andrei Coroia- „Arhanghelii”, al catedra-
zică Sacră „Cu noi este Dum- nu. Asemenea edițiilor pre- lei ortodoxe din Orăștie;
nezeu”. Organizatorii ediției cedente, postul Radio Color Premiul I: Corul
au fost: Protopopiatul Orto- a transmis în direct eveni- mixt „Leon Băncilă” din
dox Orăștie, Parohia Ortodo- mentul. Ediția din acest an a Fălticeni, jud. Suceava;
xă Orăștie I și Despărțămân- fost onorată de 11 coruri. Premiul special al
tul ASTRA Orăștie. Juriul a stabilit următoarea Asociației „Limba
Distinsul juriu a fost pre- ierarhizare: noastră cea română”:
zidat de pr. prof. univ. dr. 1. Coruri de copii - A Corul mixt „Învierea” din
Vasile Grăjdian, profesor de Premiul I: Corul de Foeni, jud. Timiș;
muzică bisericească și ritual copii al Colegiului de Muzică 4.Coruri mixte
în cadrul Facultății de Teolo- „Sigismund Toduță” din Cluj aparţinând altor
gie Ortodoxă „Sf. Andrei Șa- -Napoca; centre – D mai bun dirijor a revenit Nicolae Şincari, formație
guna” din Sibiu, personalita- Premiul special al Premiul I: Corul mixt doamnei prof. Ioana Gabrie- care a încântat pe toți cei
te marcantă a muzicii biseri- Protopopiatului Orăștie: „Doxologia” al Catedralei „Sf. la Gădălean, dirijorul corului prezenţi în număr mare în
cești și culte transilvănene Corul de copii al Liceului Treime” din Baia Mare; de copii din Cluj-Napoca. catedrala din Orăștie.
de astăzi, iar ceilalți doi Teoretic din Pecica, jud. Premiul special al Marele Premiu a reve- Toate ansamblurile care
membrii au fost diac. lect. Arad; Asociației „Limba noas- nit Corului mixt „Concentus” și-au anunțat prezenta în
univ. dr. Dragoș Ioan 2.Coruri de adulţi pe tră cea română”: Corul al Centrului Cultural Reduta festival au interpretat cel
Şuşman, profesor de Armo- voci egale – B mixt „Cantarad” din Arad; din Brașov, dirijor prof. Ma- puţin un cântec din colecția
nie, Contrapunct și Istorie Premiul I: Corul bărbă- 5. Grupuri vocale - E rius Modiga. muzicianului orăştian prof.
Bisericească Universală în tesc „Epifania” al Arhiepisco- Premiul I: Grupul vocal Recitalul festiv de înche- Ioan Popa (1926-2008) –
cadrul Facultății de Teologie piei Timișoarei; „Logos” alcătuit din iere al festivalului a fost sus- principalul inițiator al mani-
Ortodoxă din Alba-Iulia și Premiul special AS- profesori de muzică, din ținut în acest an de corala festării în 1990.
prof. Cristinel Marian Stroe, TRA Rediviva: Corul băr- Alba Iulia. bărbătească „Epifania” Ioan-Marius Popa
dirijorul corului Arhiepisco- bătesc „Gheorghe Şoima” al Premiul pentru cel din Timişoara, dirijor prof.

1 aşa vrea amprenta ta genetică, şi nu


în Maldive, doar pentru ca să te invi-
dieze colegii şi… prietenii?
Şi de parcă toate acestea nu ar fi
prea mult, după ce îţi permiţi rateuri,
nu îţi metabolizezi greşelile pentru a
Felicia Popa le evacua, nu spui Doamne iartă-mă,
ci te cerţi cu Dumnezeu pentru că nu
Îndrăzneşti să-ţi spui povestea? Recunoşti că te-ai înrobit ca să ai ţi-a dat, nu te-a ajutat, nu…
Povestea ta reală, aşa cum nici tu nu o un venit atît de consistent, încît să-ţi Omule, prietene, de eşti sărac şi
cunoşti, pentru că ai tot peticit-o, ai poţi permite o casă care „să te reco- tînjeşti după o viaţă ca-n istoriile cu
lustruit-o, ba chiar ai şi îmbălsămat- mande”, „ţoale” de firmă, maşină, „bizoni” contemporani, nu-i invidia,
o, atunci cînd simţeai că duhneşte a smartphone şi calculator de ultimă condiţia lor este jalnică, degradantă,
mortăciune, iar preanecuraţii veneau generaţie, pentru toate acestea aban- în curînd le vei plînge de milă, dar nu
să-i lălăie veşnica ei pomenire. donîndu-te depresiei, pierzîndu-ţi asta este important.
Ai curaj să întrebi frontal cine sînt libertatea, amputîndu-ţi anii? În aceste condiţii, ai curajul să fii tu Fii echilibrat. Este o vreme pen-
eu, de fapt? Ce temeri am? Ce frus- De ce trebuie să rînjeşti atunci însuţi? Dacă în sezonul acesta se tru toate – carieră, stare materială
trări? Ce vise mi-au rămas neîmplini- cînd inima ţi-e dată prin malaxorul poartă galben, îndrăzneşti să te- care să îţi asigure un confort pe mă-
te? Ce compromisuri am făcut şi pen- existenţial? mbraci cu haine în culori alb-roşu, sura condiţiei tale… Cu efort, adesea
tru ce? Pe cine/de ce am trădat? De ce De ce nu-ţi exerciţi libertatea de a pentru că te pun în valoare, pentru că sfîşietor, dar şi cu puţină şansă, ţi le
m-am abandonat? Cîte doruri mi-am plînge cînd te doare şi pe aceea de a aşa eşti tu şi pentru că aşa arăţi foarte poţi permite pe toate, dar să-ţi ratezi
reprimat? De ce nu îmi pot permite rîde atunci cînd te scalzi, vremelnic, bine, mai altfel, eşti mai… tu, deloc propria viaţă, niciodată nu ai voie să-
demnitatea de a trăi modest? în apele bucuriei? maimuţă ? ţi permiţi.
Ai forţa morală să recunoşti că, Pentru ce ai aderat, de bunăvoie, Prietenii. Arareori conştientizezi Oricare ţi-ar fi condiţia materia-
raportîndu-te la „omul zilelor noas- la sclavia modernă? că ai pierdut exerciţiul raportării tale lă, socială, abandonează falsele com-
tre”, inima, mintea, ca forţe esenţiale De ce însuşirile de formă te preo- lăuntrice la ei. Alegem să navigăm în petiţii, acordă-ţi timp pentru o întîlni-
ale sufletului, şi-au diminuat rele- cupă mai mult decît cele de conţinut? spaţiul virtual, timp în care am putea re cu tine însuţi, pentru ca să-ţi spui
vanţa spirituală? Parcurgem o perioadă în care să îi întîlnim pentru o îmbrăţişare, să povestea toată, pentru ca să te vezi
presiunea socială este devastatoare. cinăm împreună, să le zîmbim, să le aşa cum eşti, ca să te cerţi, să te îm-
spunem ce ne doare, să îi ascultăm ori paci cu tine, să-ţi vindeci rănile sufle-
să ne ascultăm tăcerile, să-i asigurăm tului la care nu ai mai avut curaj să
că le oferim umărul nostru, drept su- priveşti, uitînd parcă de el.
port pentru toate poverile, care-s tot Iartă-te. Iartă-i pe cei care ţi-au
mai numeroase şi tot mai greu de greşit, împacă-te cu Dumnezeu.
dus. Ş-apoi, ca după o boală grea, ridi-
Ai curajul să rememorezi de cîte că-te şi-ntoarce-te la viaţă, bucură-te
ori ţi-a fost silă de tine pentru că ai de toate splendorile ei. Permite-ţi
fost preocupat numai să faci impresie nebunii adolescentine, iubeşte, pro-
bună celor din jur, temîndu-te că, mite-ţi o drumeţie, resuscitează copi-
dacă nu vei fi ca ei, îţi vor da eject? lul din sufletul tău, permite-ţi mici
Ai tăria să îţi promiţi că pe viitor răsfăţuri, zburdă, îmbrăţişează un
vei face doar ceea ce îţi pică bine, ce ţi cerşetor sau un copac, sărută un co-
se potriveşte, conform educaţiei şi pil, zîmbeşte cînd ţi-e greu…
personalităţii tale? Exercită-ţi libertatea de a fi tu
Ai forţa morală să îţi petreci con- însuţi.
cediul în Munţii Apuseni, pentru că Asumă-ţi curajul de a trăi.
11 „prozatori și poeți clasici și contemporani” Foaie Interesantă

Singurul dincolo
Orice uşă e frumoasă
pentru că pe ea poate
dorul să intre şi să iasă
frumusețea ei va dura
îndeajuns
cât pătrunsul să se satu-
re
de nepătruns
Purtăm uşa cu noi
ca pe o relicvă
săraci pelerini pe dru-
muri
străine
uşa e singurul dincolo
care ne trebuie
pentru a muri şi a învia
cum se cuvine.

A vând dimensiunile unui pașaport,


cartea se vrea a fi chiar un astfel Ca două picioare
de ,,do-cument poetic’’, pe care autorul îl poa-
te oferi oricui, atât în țară cât și în străinătate,
poezia fiind considerată o cheie universală
de plai „Mult păcătosul Stan Zugravul din Orăştie, fiul popii Radu
care, la fel ca și muzica, poate deschide orice Fericirea e ca două cercuri din Răşinari" - după cum singur ni se prezintă în numeroasele
fel de ușă a sufletului. concentrice semnături cu care şi-a marcat operele - se înscrie în pleiada de

D upă părerea mea Singurul dincolo


este chintesența poeziei lui Thedor
Damian, crezul lui poetic exprimat într-o for-
dar cu două centre
ambele şi fiecare
ca atunci când alfa şi omega
artişti originari din Răşinari prin intermediul cărora arta ro-
mânească transilvăneană a atins, în secolul al XVIII-lea, ade-
vărate culmi ale desăvârşirii. Numele cunoscute astăzi, pre-
mulă restrânsă și deosebit de concentrată. se întâlnesc cum Radu Zugravul, tandemul Popa Ivan şi Nistor Dascălul,
Chiar dacă nu am ști cine este autorul cărții, după ce se pun în mişcare Stan şi fratele său Iacov, fiii popii Radu din Răşinari, şi-au
din lectura ei ne-am da seama despre cine nu se suprapun câştigat, în ultimele decenii, un binemeritat loc în istoria artei
vorbim, stilul lui Theodor Damian fiind in- ci stau în bună vecinătate româneşti, creaţia lor fiind recuperată cu mult efort şi răbdare
confundabil în literatura română. Concis, ca două picioare de plai din colecţiile muzeelor şi patri-moniul bisericilor. Roadele
mângâios, trimițând sufletul și mintea din pe o gură de rai strădaniei cercetătorilor au căpătat în timp tot mai multă con-
pustie până la Dumnezeu și înapoi spre arde- ca două metafore sistenţă, nu doar în ceea ce priveşte numărul lucrărilor identi-
rea în poezie (,,pustia te frige la inimă/ și-ți într-un vers ficate, ci şi a informaţiilor biografice. Omul şi artistul ne în-
răscolește rărunchii/ și-ți risipește tăria/ din fiecare adâncind tâmpină astăzi din ce în ce mai des împreună, completând în
pustie iese cu adevărat poezia/ ca să scrii tre- înţelesurile celeilalte mod fericit lacunele cunoaşterii unui secol căruia nu întâm-
buie să te frigi/ ca atunci când nu te aude ni- după ce mai înainte le-a şters. plător i s-a spus al Luminilor.
meni/ dar tot strigi’’ – ,,Singura scăpare-i po- Resursa: „Stan Zugravul”, autorii: ANA DUMITRAN, ELE-
ezia’’, pp. 10-11), poetul este însetat în perma- NA-DANIELA CUCUI, SAVETA-FLORICA POP, ELENA
nență de ea, de o dorință ce nu se ostoiește POPESCU ; Editura ALTIP Alba Iulia, 2011
niciodată, pentru că paradoxal, așa cum și
scrie, cu cât se afundă mai mult în acest uni-
vers, cu atât aleargă mai mult după ea ca să o
atingă.

S ă înțelegem că Theodor Damian alear-


gă ,,singur’’ ca noi toți pentru a-l atin-
ge pe acel ,,dincolo’’ de la zenit? Plină de para-
doxuri, poezia lui abundă de elemente filosofi-
ce brodate pe ghergheful cu motive religioase,
iar mărturisirea lui de credință este aceea de
situare a lui ca om, ca ins singuratic undeva
vis-à-vis de Cuvântul inițial, pentru
că ,,dincolo’’ poate fi și aici, dar și de cealaltă
parte a cerului (,,Iar se învârte cerul/ ca
atunci când i-e sete/ de trăsnet/ ca atunci
când nu trebuie/ să pleci/ dar în plecare ră-
mâi/ cum i-e sete cuvântului meu/ de tâcerea
dintâi’’ – ,,În plecare rămâi’’, p. 5). Pentru a
câta oară Theodor Damian se prezintă singur
în fața cuvântului tăcerii dintâi dorindu-și cu
ardoare și smerenie în același timp să fie ab-
sorbit în tăcere în universul poetic al
lui ,,dincolo’’ exprimat prin cuvântul cu mii de
fațete și înțelesuri?

Muguraș Maria Petrescu

P oezii preluate din „SINGURUL DINCOLO ”


de Theodor Damian, Ed. Rawes Coms,
București 2015.

Ilustrații: Liviu Șoptelea


Foaie Interesantă „Cult și cultură” 12
face doar o simplă conști- rugăciuni de pocăință de o
entizare a păcatului, ci este atât de mare profunzime, a
vorba de o reală părere de rămas ca pildă pentru toate
rău și de o întoarcere din generațiile, spre trezirea con-
Cu un singur pas, s-a el” (II Regi 12, 1-4). La auzul Ioan-Lucian Radu calea păcătoasă o arată adân- științei păcătoșeniei lor. Des-
afundat în adâncurile cele acestei fărădelegi, regele s-a ca smerenie la care a ajuns pre acestea, Fericitul Augus-
mai de jos ale necurăției, mâniat foarte tare și a zis: Pentru că s-a judecat singur cel care nu ezitase să facă tin spune: „Le-aș povesti
adăugând păcat după păcat. „Precum este adevărat că pe sine și s-a osândit, fiind adulter și crimă, ilustrată în acestea celor care nu au făcut
Și timp de un an nu și-a cu- Domnul este viu, tot aşa este gata să primească moartea versurile psalmului 50. așa, ca să vegheze, să-și păs-
noscut căderea, nu s-a pocă- de adevărat că omul care a cu care singur pedepsise pe Aşadar, iată cum a ajuns treze curăția și, luând aminte
it. Probabil că, în acest timp, făcut aceasta este vrednic de cel vrednic de o faptă ca a lui, proorocul David să-și cu- cum a căzut un om măreț, ei,
David și-a continuat viața ca moarte. Pentru oaie el trebu- prorocul Natan a zis: noască păcatul şi de ce a zis: care sunt mici, să se teamă.
și cum nimic nu s-ar fi în- ie să întoarcă împătrit, pen- „Domnul a ridicat păcatul de „fărădelegea mea eu o cunosc Dar, dacă cineva care a căzut
tâmplat, slujind cu același zel tru că a făcut una ca aceasta deasupra ta şi nu vei şi păcatul meu înaintea mea deja și care are în conștiința
lui Dumnezeu și împărțind şi pentru că n-a avut mi- muri!” (II Regi 12, 13). este pururea” (Psalmul 50, sa un lucru rău aude aceste
dreptatea în poporul său, lă” (II Regi 12, 5-6). Abia Deşi fericitul David a au- 4). Simțul dreptății, pe care lucruri, să ia aminte la cuvin-
pentru că Sfânta Scriptură atunci, profetul Natan îl face zit cuvintele de iertare, totuşi David îl avea, îl împinge să tele psalmului. Să ia aminte
nu ne menționează nimic conștient de vinovăția faptei împăratul n-a lăsat pocăinţa, scrie psalmul. Deși păcatul se la gravitatea rănii, dar să nu
contrar acestui lucru, însă sale și îi arată că, făcând ci se îmbrăca cu sac, în loc de săvârșise în mare secret, el dispere din cauza slavei Doc-
conștiința sa a fost adormită, moarte de om, sabia va atâr- porfiră şi şedea pe cenuşă şi devenise cunoscut, dând pri- torului…
cu privire la fapta sa până na în veac deasupra casei pe jos, în locul tronului fere- lej dușmanilor lui Dumnezeu La voi nu a fost trimis
când ceva exterior nu i-a tre- sale, iar pentru că a luat fe- cat cu aur. Dar nu numai că să-L hulească (II Regi 12, 13- profetul Natan, ci însuși Da-
zit sentimentul de vinovăție. meia altuia, femeile sale vor şedea pe cenuşă, ci chiar şi 14) și era un lucru normal ca vid a fost trimis. Auziți-l cum
Pentru aceasta, abia după fi luate de către altul. mânca cenuşă precum însuşi mărturisirea să fie publică, plânge și cu el plângeți! Au-
ce regelui i se naște copilul Căderea și ridicarea ne spune: „Că cenuşă am precum era și păcatul. ziți-l cum suspină și cu el
zămislit în adulter, Dumne- mâncat, în loc de pâine, şi suspinați! Auziți-l cum se
proorocului David Căderea și ridicarea proo-
zeu îl trimite pe proorocul băutura mea cu plângere am rocului David, care a dat naș- îndreaptă și cu el vă bucu-
Natan, care nu îl mustră pe La auzul acestei mustrări, amestecat-o”. (Psalmul 101, rați!”
David nu s-a împotrivit, ca tere psalmului 50, acestei
față, ci îl lasă să se judece 10). De faptul că David nu
singur, ca unul ce avea dato- Adam, ci a strigat, revoltat
ria de a face judecata în po- împotriva lui însuşi: „Am
păcătuit înaintea Domnu-
Profetul Natan îl mustră pe împăratul David
porul lui Israel, spunându-i o pentru nedreptarea săvârşită.
întâmplare: „Erau într-o ce- lui!” (II Regi, 12, 12). Un om
tate doi oameni: unul bogat simplu îi vorbise împăratului Basorelief Vatican
şi altul sărac. Cel bogat avea îmbrăcat în purpură, însă
foarte multe vite mari şi mă- acesta din urmă nu se mai
runte, iar cel sărac n-avea folosește de puterea ce o are,
decât o singură oiţă, pe care ca odinioară, căci vede în
el o cumpărase de mică şi o fața sa, nu un muritor de
hrănise şi ea crescuse cu co- rând, ci pe Cel care l-a trimis.
piii lui. Din pâinea lui mân-
case şi ea şi se adăpase din Nu mai este orbit de mul-
ulcica lui, la sânul lui dormi- țimea oștirilor din jurul său,
se şi era pentru el ca o fiică. ci vede în fața sa mulțimea
Dar iată că a venit la bogat oștirilor îngerești și tremură
un călător, şi gazda nu s-a în fața Celui nevăzut, ca și
îndurat să ia din oile sale sau cum ar fi văzut. De la această
din vitele sale, ca să gătească înțelegere și recunoaștere a
cină pentru călătorul care păcatului vine și îndreptarea,
venise la el, ci a luat oiţa să- deoarece Dumnezeu nu do-
racului şi a gătit-o pe aceea rește moartea păcătosului, ci
pentru omul care venise la să se întoarcă și să fie viu.

Sistematicul suicid
Asistența medicală asigurată cetă- tă”, la suicid. Nu o să fac pe psiho-
țenilor de sistemul actual de sănătate logul sau psihiatru, nu vreau să
a scos din stocurile angrosiștilor tone pun diagnostic unui flagel ce pare a
de cerneală tipografică și a adus pro- fi, în unele țări, - considerat datori-
fit excelent vânzătorilor de hârtie tă înmulțiri acestor cazuri - ceva nor- rența sunt cauze, efect o viață ce se Daniel Orăștianu
pentru ziar. Așa că un nou articol pe mal. pierde. Suicidul include o serie de
tema aceasta o să pară încă o picătu- Paradoxal sinucigași nu au nicio gesturi sau acțiuni pe care o persoa- efectul, ei bine după ce medicina de
ră de apă în oceanul de lacrimi ale treabă cu nivelul de trai, rata de sinu- nă le întreprinde pentru a-și provoca urgență își face treaba totul este lăsat
celor în suferință, încă un suspin în cidere este mult mai mare în țările ce moartea. Acest fenomen este unul la voia hazardului. Sinucigașul devi-
plus la durerea pacienților ce duc au un nivel de trai ridicat, sau cel semnificativ. Niciuna din structurile ne un pacient al spitalului de psihia-
lipsă de îngrijire. Vă asigur, însă, că puțin așa zic datele Organizației sociale umane cunoscute nu a tratat trie și nu oricum ci trimis la una din-
nu va fi astfel, n-am de gând să reiau Mondiale ale Sănătății, date ce au la cu indiferență gestul suicidar, nici tre secțiile de maximă siguranță.
teme arhicunoscute. bază rapoarte ale diferitelor agenții din punct de vedere moral, nici din
guvernamentale, din mai multe țării punct de vedere legislativ. În fapt, Ce este asta?
Un om se sinucide la 40 de secunde ale lumii. pentru majoritatea persoanelor, sui- Ei bine, nenorocitul ajunge la una
Diversele „capcane” a vieții fac o Dar gata cu analiza, nu asta vrea cidul este o situație care trezește sen- dintre secțiile închise ale spitalului,
parte a semenilor noștrii să recurgă să scriu, ci vreau să încerc să vă des- timente puternice: frică, milă, indig- la un loc cu cei mai periculoși bolnavi
la o soluţie ce pare „nu cea mai ferici- criu aventura unui om ce suferă! nare dar nu indiferență. psihic. Locul unde se regăsesc con-
Pentru-că da, un astfel de om sufe- damnați, de boală sau pe viață să nu
ră, este inadaptabil, prea ușor de Ce este doctore? se poată integra în societate, tot aici
lezat și fără scut de apărare împotri- Este întrebarea care răsună în regăsești și condamnații penal ce nu
va vicisitudinilor (niciodată un sinu- mintea oricărui pacient, dacă ai însă pot răspunde pentru faptele lor, du-
cigaș nu va face o crimă viața lui dea face cu un sinucigaș medicina își pă un consult psihologic.
este destul nu o va lua și pe a altuia) ia o pauză mare „cât o zi de post”. Ei da aici este aruncat, ca o pleavă
ăstsei lumii. De cele mai multe ori După de trece de trauma primelor a societății, ca unul care a avut cura-
singurătatea într-o lume din ce în ce clipe după ce își vede încercarea jul să nu se supună „normelor mora-
mai dusă spre rețelele de socializare, pierdută, scos din apă, dezlegat din le” acel ins ce a avut curajul să spună
lipsa respectului de sine și indife- ștreang sau vomând sutele de pastile, „stop joc viață!”.
sau otrava ce nu a apucat a-și face Va urma
13 „prezentare de carte și despre carte” Foaie Interesantă
Cei mai mari filosofi au pe de zilele de acum, prag-
sesizat la timpul lor criza matica universală a lui Ha-
Europei și i-au dat interpre- bermas.
tări și soluții. Și astăzi aceste Cursul luat de criza Euro-
interpretări constituie ca- pei este cunoscut. În ceea ce
drul de înțelegere. În cadrul mă privește, am dat seama
celei mai ample examinări a de aceasta în alte scrieri: încât cine este profesional în
filosofiei contemporane din Filosofia unificării europene regulă și pe deasupra res-
cultura noastră actuală, An- (EFES, Cluj-Napoca, 2005), ponsabil nu se mai poate
drei Marga a reunit din scri- The Destiny of Europe raporta la trecut ca și cum
erile sale profilurile filosofi- (Editura Academiei Româ- nu este nimic nou sub Soare.
lor de referință – Nietzsche, ne, București, 2012), Intro- Al doilea este acela că în
Husserl, Rosenzweig, Hei- ducere în filosofia contem- cazul filosofiilor amintite s-a
degger, Habermas. Cartea sa porană (Compania, Bucu- ajuns iarăși la cunoaștere
recent tipărită, Filosofi ai rești, 2016) și Ordinea vii- aproximativă și chiar la
crizei Europei (Editura Tri- toare a lumii (Niculescu, erori pe care mulți le cre-
buna, Cluj-Napoca, 2017), le București, 2017). Nu reiau deam depășite, fiecare
readuce în atenție printr-o ceea ce am tratat pe larg având, după 1989, la dispo-
investigație nouă, completă acolo, fiind deja public. Mă ziție șanse de informare
a operelor respective. Re- opresc în volumul de față, cu completă. Vedem din nou în
dăm, în continuare, coperta un decupaj, doar asupra filosofie, chiar la unii dintre unificarea europeană și la noaște starea actuală a disci-
ediției și prefața autorului. filosofiilor principale ale cei care funcționează ca pro- miezul construcției filosofi- plinei. Se proclamă drept
Reporter crizei Europei, care au indus fesori, date istorice eronate, ce, lăsând restul în seama monumente simple exortații

„C riza Europei a avut teme, abordări și soluții ce lecturi parțiale în subiectele cititorului. ale solitudinii de seară.
în fiecare moment contează astăzi. O fac din în care se pronunță, necu- Al treilea este acela că În fața acestora avem
filosofiile ei. În jurul ei s-au trei considerente. noașterea limbii în care se din nou filosofia este practi- datoria să apărăm filosofia
elaborat câteva dintre cele Primul este acela că invocă lecturi, interpretări cată ca o chestiune de opinie dacă nu ca știință – ceea ce
mai cuprinzătoare sisteme. mulți interpretează evoluția subiective. Fiind în primul subiectivă, de inspirație ac- era emfatic deja la Hegel –
Așa cum Hegel este expresia Europei ca o continuitate plan al reflecției filosofice, cidentală, de preferință per- cel puțin ca disciplină care
filosofică a trecerii la mo- fără rupturi semnificative, Nietzsche, Husserl, Ro- sonală. Mai ales despre Ni- preia cât mai mult din felul
dernitate, Nietzsche a expri- ca și cum nu s-au petrecut senzweig, Heidegger și Ha- etzsche se vorbește iarăși ca de a proceda al științei, dar
mat primul, la nivelul unei evenimente răscolitoare. bermas sunt și mai expuși și cum totul ar fi simplu și adaugă cerința elementară a
filosofii de mare anvergură, Naivitatea în materie nu mai lecturilor și înțelegerilor dacă nu ai citit complet, și parcurgerii și documentării
intrarea Europei în criză. este, însă, justificată. Nu lacunare. De aceea, a da sea- dacă înțelegerea ta este o complete asupra subiectului.
Filosofia de sub deviza res- duce departe proiectarea ma din nou de întregul con- simplă trăire, și dacă nu ai Este ratată istoria filosofiei
tructurării tuturor valorilor asupra prezentului a unor cepției lor în cazul primilor probe sau probele te contra- ce nu este preocupată de
a fost prima reacție la criză. optici de mult dovedite ve- trei este oportun. Este opor- zic. Se scrie istoria filosofiei documentarea cuprinzătoa-
Au urmat, la nivelul celor tuste, căci, în general, con- tun și în cazul celui de al fără documentare temeinică re, este fragilă filosofarea ce
mai elaborate filosofii, feno- tează nu doar adevărul, ci și patrulea, dar, întrucât re- în subiect. Se elaborează nu este îngrijită de întregul
menologia transcendentală calea pe care se obține. Pre- cent am republicat mono- propoziții fără metodă. Se realității”.
a lui Husserl, cotitura exis- zentul, contemporaneitatea grafia Filosofia lui Haber- dau idei vechi ca noutăți. Andrei Marga, prefață la
tențială a lui Rosenzweig, pot fi captate doar cu instru- mas (Polirom, Iași, 2006; Terenul este din nou ocupat volumul Filosofi ai crizei
fenomenologia existențială a mente sincronizate. Europa Rao, București, 2017), redau de idoli ai lui Francis Bacon, Europei, Editura Tribuna,
lui Heidegger și, mai aproa- a înregistrat o criză gravă, doar partea ce se referă la de toate felurile. Nu se cu- Cluj-Napoca, 2017.

si să dea verdictul, pentru că


fără îndoială, un verdict pâ-
nă la urmă va prevala.
(...) În ce mă priveşte,
tot ceea ce am făcut, am fă-
cut gândindu-mă la popor şi
la ţară. Pentru acest mo-
tiv,pot privi în ochii oricui.

A rhitectonic - cartea
este structurată în
31 de capitole, un cuvânt din
când prin ordinul dat a evi-
tat o baie de sânge, pentru
ca ulterior să fie judecat,
ascunse fiind, produc un rău
mult mai mic, decât dacă ar
fi etalate public.
(...)
Peste un număr de ani,
îşi va da verdictul şi isto-
„partea autorului" intitulat condamnat şi închis. Am considerat necesară ria,care va fi scrisă fără ură
„Un destin istoric între jude- Oare pe cine a deranjat această precizare pentru a şi părtinire, cu privire la
căţile istoriei" şi 14 anexe. În într-atâta gestul generalu- face înţelese dificultăţile de evenimentele din decembrie
fapt, volumul este transcrip- lui?! Timpul ca şi istoria cu abordare a generalului Vlad 1989 şi la rolul pe care l-am
tul dialogului audio-video meandrele sale aşează întot- ca interlocutor într-un de- avut şi eu, şi institutia pe
dintre generalul Iulian N. deauna lucrurile în matca mers cu finalitate publicisti- care o conduceam atunci, în
Vlad, fost ministru secretar cuvenită. că. acel moment de răscruce al
de stat şi şef al Departamen- Acad. Dinu C. Giurescu Aurel I Rogojan nale şi teritoriale, aceasta se destinelor ţării noastre.
tului Securităţii Statului şi datorează şi Omului patriot De aceea, vă solicit un
generalul Aurel I. Rogojan,
într-o vreme şef de cabinet
al generalului Vlad. (...)
P entru generalul Iuli-
an N. Vlad, ca om
de informaţii care a desco-
L a răscrucea dintre
două veacuri şi din-
tre două milenii, Iulian N.
- cuvânt care este progenitu-
ră a Patriei - Iulian N. Vlad -
şi capacităţii sale de a înţele-
singur lucru: sentinţa pe
care o veţi da dumneavoas-
tră să coincidă cu verdictul
Prin natura muncii sale perit sau intuit din vreme Vlad a stat, totdeodată, la ge în profunzime şi cu luci- Istoriei, pentru ca să nu fie
depozitar al multor infor- semnele evenimentelor vii- răspântia dintre două epoci ditate sensul istoriei şi de a infirmată de aceasta.
maţii, Iulian N. Vlad poves- toare, marea greutate nu a istorice ale neamului româ- pune stavilă lunecării aces- Vă mulțumesc.
teşte cu echilibru şi măsură, constat în relevarea adevă- nesc, iar la cumpăna dintre teia pe panta sisifică a des-
rului, ci în rostirea lui fără a
Iulian N. Vlad
„sine ira et studio", cele pe- acestea şi-a arătat, cu patri- trămării voite de alţii Autor: Aurel I. Rogojan
genera ură si vrajbă, fără a otism şi bravură, iubirea de
trecute de-a lungul vremii,
stârni valurile unor noi fur-
Ambasador Prefaţă: Prof. Univ. dr.
în momente, nu de puţine neam şi de ţară, împiedi- Dinu. C. Giurescu
ori, de cumpănă din evoluţia tuni. Informaţiile dezvăluite când să fie soloboziţi câinii Dumitru Chican Domeniu- Istorie, analiza
nu ar fi scăpat valorificării
L
României.(...) sfâşietori ai fiinţei acestui as urmasilor mei geopolitica, relaţii internaţio-
Se cuvine a fi remarcat în scopuri politice, ori în neam şi acestei ţări. Dacă ne nale, memorii, dezvăluiri, For-
balanţa echilibrului intern si faptele, asa cum au
rolul decisiv jucat de genera- pregătim să ne scriem pe fost ele, să le judece ei, să le mat 245x 167 Nr. pagini 818
lul Iulian Vlad în evenimen- a alianţelor externe nu tre- tricolor centenarul unităţii ISBN 978-606-8139-79-4
buie puse acele lucruri care, aprecieze, să le cântărească Anul apariţiei: 2017
tele din decembrie 1989, şi integrităţii noastre naţio-
Foaie Interesantă „cultură civică” 14

Arta conversației
Aurelia Marinescu Din anturajul oamenilor
iar dacă nu, cu atât mai bine!
Faceți-vă un principiu din a nu
celebri. Ce i-a spus Paganini
învenina viața celor din jur unui vizitiu care-l dusese
transmițându-le lucruri neplă-
cute. Nu este o dovadă de
până la concert
„sinceritate“, ci de răutate...
Să limitezi conversația la a Maestre, după ce ați ajuns la extraordinara abilita-
vorbi numai despre alții este nu te tehnică la care sunteți, mai aveți nevoie de studiu? Îl
numai o impolitețe, dar denotă întrebă o contemporană pe marele compozitor și pia-
și lipsă de imaginație. Să faci nist A. G. Rubinstein.
mereu afirmații ironice sau glu- - Dacă nu aș studia o zi, mi-aș da imediat seama;
me, atât la adresa celor pre- dacă n-aș studia două zile, v-ați da și dumneavoastră
Ce trebuie exclus din poți da mai multă amploare
zenți, cit și a celor absenți, nu seama, dar dacă n-aș studia trei zile la rând și-ar da sea-
întrebării spunând: „Cum se ma tot publicul.
conversație numea orașul despre care vor-
dovedește că ești spiritual, ci
Mulți oameni foarte capa- prost crescut! - Domnule Racoviță, puteți să-mi spuneți de ce
beați ?“
bili în meseria lor se simt Dacă te-ai simțit bine într- în saloanele bogaților se pot întâlni savanți, dar invers
Este permis să vorbim des-
pierduți odată ieșiți din cadrul o societate, dar la proxima oca- nu, I se adresă un ministru care-l invitase la masă pe
pre cunoștințele comune care
profesional și suferă în so- zie nu mai ești invitat, gândește marele savant și explorator.
nu sunt prezente? Sigur că da,
cietate de un real complex de -te unde ai greșit, căci ai greșit - E simplu, răspunse musafirul. Savantul cunoaște
depinde însă cum o facem. Nu
inferioritate. Pentru aceștia, un în mod sigur. valoarea bogăției, dar bogătașul nu are idee de valoarea
avem voie să spunem nici mai
singur sfat: să fie atenți la ceea Se poate întâmpla ca unul științei.
mult nici mai puțin decât dacă
ce se petrece în jurul lor, să imi- dintre amatorii de calomnii sau
ar fi de față. Ar fi de dorit să le Cât mă costă? Întrebă Paganini pe vizitiul care-l
te sau să evite ceea ce le place glume proaste să vă aleagă
luăm chiar apărarea împotriva dusese până la concertul din seara respectivă.
sau nu. Arta conversației, cum drept ascultător. în acest caz,
denigratorilor. Intervenția - Douăzeci de franci!
am mai spus-o, nu se învață există o soluție pe cât de elegan-
noastră ne va pune la adăpost - Cum, s-au scumpit trăsurile?
dintr-o dată. tă, pe atât de eficientă și care nu
de orice calomnie. -Nu, dar când câștigați 4.000 de franci cântând nu-
Să ne ferim să tragem con- necesită decât puțin curaj. Che-
A-i forfeca pe cei absenți mai pe o singură coardă, puteți plăti și 20 de franci unui
cluzii de o banalitate înfioră- mați „victima“ dacă se află în
este semnul lipsei de caracter birjar prompt.
toare, ca, de exemplu: „Ah, fe- celălalt colț al salonului — să
chiar dacă te ascunzi în spatele - Uite ce-i! Ia deocamdată doi franci și ceilalți îi vei
meile“ sau „Ah, bărbații, toți participe și ea la discuție! Ar fi o
unui nevinovat „Hai să bârfim primi când vei reuși să mă duci pe o singură roată, îl
sunt la fel“. Devenim în mod lecție ideală pentru bârfitori.
un pic!“ în plus este un joc foar- atenționă celebrul violonist.
automat ridicoli. Generalizările Dacă persoana nu este prezen-
te periculos, căci informația În timpul său liber, marele chimist Mendele-
de felul „femeile“, „bărbații“, tă, nu intrați în joc.
ajunge mai devreme sau mai ev avea pasiunea realizării unor obiecte utile: rame
„patronii“, „bogații“, „săracii“, Chiar dacă sunteți rugat,
târziu la cei în cauză. Știind pentru tablouri, geamantane ş.a. Materialele necesare și
utilizate excesiv, denotă o mare nu vă amestecați în certurile
aceasta, înseamnă să fii total le procura de la un negustor din piața centrală. Într-o
sărăcie spirituală. dintre părinți și copii, dintre
lipsit de inteligenta să o faci, că zi, un localnic văzându-l plecând cu aceste materiale, se
Este evident că o conversa- soți, dintre îndrăgostiți sau din-
doar nu vrei să ai dușmani de adresă negustorului:
ție nu poate fi susținută prin tre prieteni. Ei se vor împăca în
bunăvoie. Dacă este vorba des- - Cine-i bărbatul acesta impozant?
expresii laconice: „Da“, „Nu“. mod sigur, iar Dumneavoastră
pre prieteni, a-i apăra devine o - A, e renumitul fabricant de geamantane din orașul
La fel, o replică prost înțeleasă veți deveni țapul ispășitor! Fie-
datorie de onoare. Abțineți-vă nostru“.
nu te autorizează să lansezi un care în parte are dreptate și as-
însă de a le transmite penibila
„Ce?“, „Cum?“ în loc de tea sunt problemele lor. Ce norocos e Rossini! Deși fără talent, are suc-
discuție, alimentând bârfa. Pri-
„Poftim?“ în asemenea situații Oare nu aveți și dumnea- cese nemaipomenite! Zise un muzician de mâna a pa-
etenii o vor afla de la altcineva,
voastră destule? tra, plin de invidie. Auzind cele spuse de acesta, Ros-
sini replică:
- Ce ghinionist și domnul X! E plin de talent și n-are
niciodată succes!

Cel mai scump ziar Bancnota de 10 bani


Cel mai scump ziar din lume este un ziar Bancnota românească de 10 bani pusă în
românesc. Zimbrulu și Vulturulu, gazetă bisăptă- circulație în 1917 este cea mai mică bancnotă din
mânală politică și literară și primul ziar de orien- lume. Dimensiunile acesteia erau de doar de 2,75
tare unionistă, a apărut pe 3 iulie 1850, la Iași. x 3.80 cm.
Un exemplar din 1858, expediat către un destina-
tar din Galați, a fost achiziționat în anul 2007 de
către colecționarul londonez Joseph Hackmey
pentru suma de 1.115.000 USD (830.000 euro).
Valoarea ridicată a exemplarului este dată și de
faptul că acesta are aplicate pe prima pagina opt
timbre din cea de a doua emisiune Cap de bo-
ur (unele dintre cele mai valoroase timbre din
lume).

Cea mai lungă poezie de dragoste


Cea mai lungă poezie de dragoste din lume
este Luceafărul, de Mihai Eminescu. Un record
„oficializat” în februarie 2009 .
15 „careu, integramă, divertisment” Foaie Interesantă
VERTICAL: 1) Deprins cu
Clepsidra timpul în aer (condiționat). 2)
Intervale de timp - Mâncat în
ORIZONTAL: 1) Un ceas regat. 3) Din slavă. . . - Mulțu-
rupt din trecerea timpului. 2) mite cu puțin. 4) Ține întot-
Afecțiune de timp trecut. 3) deauna prima pagină - IKEA,
Mijloc auto al unui centru de acum și la români. 5) O ungi
frunte! - Provocare de trecut în unghi pe unghii - Are dez-
(vremea). 4) Polița de păstrat legare la mană pentru timpul Moare Trump, dar după 20 ani, aşa
tot timpul - Duce greul întot- petrecut în careu. 6) Pricăjitul fără informaţii de pe Pământ, se plictisește
deauna. 5) Vorba zisă la timp Ron - A scoate capul (pentru şi cere o permisie să vadă ce mai este prin
- Timp la cuptor (presc.). 6) puțin timp). 7) Repaus în timp ţară.
Forma inițială a timpului - O - Casă de cultură din timpuri I se aprobă!
perioadă de groază. 7) Garan- imemoriale. 8) Timpul înghe- Merge la NY City, intră într-un bar, ce-
ție forever - Invocație veșnic țat - Subiect de durată! 9) Re- re o bere şi intră în vorbă cu barmanul:
necurată. 8) Atitudine luată în petare la timp - Transmisii în - Ce mai e prin ţară , cum o duceţi, cu
foarte scurt timp - Drept ur-
mare a unui divorț! 9)
timpul sărbătorilor. 10) Ames- cine mai sunteţi în război etc.
Întâmplătoare în viitor (pl.).
tecul modului ˆın timp. Sau Barmanul răspunde:
10) Însușită la lumânare. invers. . . - Păi o ducem foarte bine, nu e şomaj,
Dicționar: IUL, EAT suntem cea mai mare putere de pe glob şi
Autor: Nicolae Oana e pace.
- Păi cum? Aţi cucerit Afganistanul,
Siria, Libia ....?
- Ehe, de mult, nu mai este altă putere
pe glob; scoate un glob de sub tejghea şi-l
învârte să vadă că e o singură ţară pretu-
Ostășească tindeni.
Uluit, Trump spune:
- Bravos băieți, n-am ce zice, aţi făcut o
treabă bună! Cât să-ţi dau pentru bere?
- O rublă şi douăzeci de copeici, răs-
punde barmanul.

Ion stătea pe prispa casei şi fuma.


Trece Gheorghe pe uliță şi îl strigă:
- Ioaneeee! ... Hai să bem un rachiu la
făgădu.
Ion răspunde:
- Bă, nu vin.
- Hai, mai Ioane! Sau ție frică de muie-
re?
- Auzi mă, Gheo! Nici la lup nu-i frică
de câine, dar nu-i place cum latră….

...Stan a refuzat să meargă


la înmormântarea lui Bran
Oliver sursa inspiraţiei lor. Stan Laurel, scenaristul şi regizorul scenelor
Pasionat de golf, Hardy obişnuia să instaleze cu cei doi, a fost dintotdeauna forţa creativă a cu-
un miniteren de golf lângă platourile de filmare, plului. Când Oliver era întrebat despre ceva, în-
unde fugea în fiecare pauză. Stan a glumit într-un drepta degetul către Stan, spunând: „Întrebaţi-l pe
interviu spunând că golful este singurul „obicei Stan. El ştie”. Laurel lucra noaptea la scenarii şi la
prost” pe care prietenul său îl are. editarea lor.
Laurel a fost una dintre puţinele celebrităţi
Motivul pentru care Stan a refuzat să meargă la care şi-au lăsat numărul de telefon în cartea publi-
înmormântarea lui Bran că de telefoane. Ultimii ani ai vieţii i-a petrecut
Cuplul Stan şi Bran s-a despărţit când a murit primind vizitatori, răspunzând scrisorilor fanilor şi
Oliver, la vârsta de 65 de ani, în 1957, după ce a vorbind la telefon.
suferit două infarcturi. Cu câteva minute înainte să moară, la 23 fe-
„Lumea a pierdut un geniu al comediei, iar eu bruarie 1965, i-a spus asistentei care avea grijă de
„El ar înțelege…” mi-am pierdut cel mai bun prieten.”, a spus Stan el că nu i-ar displăcea să schieze în momentul ace-
după 35 de ani de prietenie. Devastat, n-a fost pre- la. Sora medicală i-a spus că nu ştie că este schior.
Stan şi Bran rămân cel mai puternic duo al
zent la înmormântarea prietenului său, spunând „Nu sunt. Dar aş prefera să schiez în loc să stau
comediei, devenind repere cinematografice. Bran,
că „Babe (Oliver – n.r.) ar înţelege”. aici să băgaţi ace în mine”.
pe numele lui adevărat Oliver Hardy, a fost
După moartea actorului, el a spus că nu va A murit la 75 de ani. Pe epitaful acestuia
„mintea limpede” a perechii cinematografice.
mai juca fără prietenul lui, şi s-a ţinut de cuvânt. scria: „Dacă plângi la înmormântarea mea, n-am
Fraza legendară „This is another nice mess
să mai vorbesc cu tine niciodată”.
you’ve gotten me into! (Asta e o altă încurcătură în
Comedian până la capăt „Lumea este plină de Laurel şi Hardy. Există
care m-ai băgat)” simbolizează relaţia celor două
mereu prostănacul căruia nu i se întâmplă nimic
personaje care devin din cei mai buni prieteni Stan Laurel (născut în 1890), băiatul unui
rău niciodată şi deşteptul care este, de fapt, mai
nişte nesuferiţi care se şicanează tot timpul. actor şi director de teatru, a început să joace de la
prost ca prostănacul, doar că el nu ştie.”
vârsta de 16 ani. A străbătut America, din 1910
Hardy şi Laurel nu puteau realiza individual ceea ce până 1913, cu o companie de vodevil, fiind şi du-
Marius Cristi Popa
au făcut împreună blura lui Charles Chaplin.
„Lumea este plină de Laurel şi Hardy. Există Abia în 1919 îl întâlneşte pe Oliver Hardy cu Fondator și redactor:
mereu prostănacul căruia nu i se întâmplă nimic care joacă în filmul „The Lucky Dog”. Cuplul de pe
marele ecran se va reîntâlni în 1926 şi va rămâne
Dan Orghici
rău niciodată şi deşteptul care este, de fapt, mai ISSN 2286 – 0339
prost ca prostănacul, doar că el nu ştie.”, a descris împreună pentru următorii 30 de ani. ISSN-L 2559 - 5741
Pastila de Psalmul - O cutie de metal…
- O șină de plastic…

junghierii - De ajutor…
- Cum o fi, monșer, pe la
poezie din dreapta Doi amici, la
Liviu Florian Jianu olandezi, că eu nu sunt un
om umblat, prin lume?
- Pupăza… nu a mai avut - Cum să fie, monșer? Tot
Dumitru Ichim Gambrinus, la o halbă, ca pe la noi…Lumea lucrează
nimeni… nimic de reciclat…
cetind amândoi gazetele - Ca s avezi ce prost se stă în dorul lelii, și după masă

Betleem în ziua de azi, cu consumu… merge la club, ca la Gambri-


- Ei, ca să vezi! nus, la o bere…
cine știe ce magnat o sta la
- Ce să văd? - Și de ce or fi aplicat in-
numărul ăla… ce angrosist…
Mai subțire decât dorul - S-a aplicat și la noi, in- vențiunea de acu 50 de ai, și
ce becher…
ghiersu' e. vențiunea olandezilor! noi, nu? Și uite, cu ce rezul-
- Azi, a venit să ia de la
Aproape șoaptei spuse - Bravos! Așa da! Suntem tate - paradoxale? Nu are o
școlă… cu o mașină cât bode-
îngerii zboru-l ! și noi la zi! În pas cu timpuri- stradă întreagă - ce să colec-
ga… asta numai ca să ia de la
le! teze? Și are un mahăr - mai
el… că de la școală, au mai
Precum lumina în ceară, - Da! Invențiunea de acum
se-nghesuie
măcar c-o privire să-L
soarbă.
E verb singurătatea, pâine
- amară -
Tărâța și de grâu, și de
50 de ani!
- Nu e rău deloc! Governe-
le s-au întrecut pe sine!
adunat ăia, de 2 luni, numai
un braț – două, de reci-
clări…
mult decât o maximă școală?
- Monșer, ești nebun? Vo-
iai să îi ajungem din urmă pe
urzică! - Discriminare mare, mon- olandezi, și să îi depășim?
- Și într-un domeniu de - Ei? Și de ce nu? Nu eram
Or să Te afle-n mine, stai șer…
Printre ei un păstor vârf al tehnologiei! și nu suntem în stare?
afară! - Mie-mi spui? Discrimina-
are în brațe un nor - Carele? - Monșer, mai plătește o
Te-aud cum sufli tremurând re mare, monșer…
adus de sus, de la stână, - Gonoiul! halbă! Că îți trebuie multă
de frică! - Unii să facă un munte de
coborându-și runcul. - Ei, lasă-mă! rațiune! Păi dacă îi ajungeam
reciclări…
Pruncul
e gata să adoarmă
H ain e vântul,
blestemându-și gerul!
Ești Tu ce bați, sau cei ce-or
- Da… acuma, se adună
gata reciclat… iote ce scria
acilea… hârtie – sacul albas-
- Și o școlă întreagă, nici
un braț… două…
- Să dea și la ăia care nu le
pe olandezi din urmă, ba îi
mai și depășeam, ajungeam
demult în mare! Ba - mai
ținând în mână, să Te prindă? tru… plastic și metal – sacul rău ! Dincolo - nesfârșit de
au…
ca pe o floare, Mi-s osânditul câine și galbin… curat spirit liberat dincolo - de Marea cea mare!
- Un carton…
degetul mic al Sfintei hingherul... aplicat!
Fecioare. Să fug spre ce? Că toate mi-s - Extraordinar? Și… se
oglindă! adună?
- S-a făcut înștiințare, s-a
C a vrej, spre mine însumi
mi-i cârcelul;
Amarnic, roșul din ciorchină
bătut la telegraf , s-a pus din
poartă în poartă…
- Și?
plânge,
- Și s-a adunat două ture…
Că ierbi amare cer spre jertfă
- Nu e rău deloc…
Mielul
- Nu e… și acu, la a treia,
Spre-a însemna ușori și prag
zice - adică - scrie - că numai
cu sânge.
la maximii campioni pe stra-

V ezi, prețul scris în


dreapta, pentru rană?
E-al veșniciei prinsă în
dă - s-a maia dunat la un
singur număr… ca la o cutie
mare, de ambalaje, plină
capcană! ochi cu doi saci…
- Și restu?

În primul rând trebuie să stabi-

Paharul cu șampanie!
lim un lucru: Șampania (fr. cham-
pagne) este un vin spumant produs
în regiunea Champagne, din Franța,
după anumite reguli de vinificare ce
prevăd o a doua fermentare a produ-
sului în interiorul sticlei pentru a toarnă cam 3 centimetri, după care
crea carbonatarea. se lasă să se liniștească și se revine
Atenție! Vinul spumos este un pentru a umple cam 3/4. Paharul se
vin din prese inferioare și îmbunătă- ține înclinat la 45º pentru a nu pro-
țit cu dioxid de carbon. Nu vă lăsați duce spumă.
înșelați de reclame și de sticla aurită. Paharul de spumant se ține
Înainte de a servi un vin spumant exclusiv de picior. Căldura degajată
trebuie să știți câteva lucruri: de mâna noastră poate deteriora ca-
Sticla de spumant se păstrea- litatea spumantului. Fixează piciorul
ză într-un loc răcoros, întunecat un- paharului între degetul arătător și cel
de trebuie să se “liniștească.” Se in- mare savurând gustul.
troduce în frigider, la rece, cu câteva Spumantul se soarbe cu înghiți-
ore înainte să fie servită, dar nu prea turi mici. Este o băutură asociată cu
mult timp pentru că va căpăta un rafinamentul, de aceea se bea cu
gust metalic. Cel mai indicat mod de multă eleganță.
răcire este într-o frapieră cu gheață. Tradițional, la miezul nopții
Deschiderea unei sticle de dintre ani se ciocnește un pahar de
spumant este o chestiune grea doar șampanie cu cei alături de care pe-
dacă nu știți ce aveți de făcut. Trebu- trecem. Facem acest lucru cu multă
ie doar să îndepărtați suficientă folie grație și vom ura toate cele bune
cât să vă permită să desfaceți cu pentru anul ce tocmai începe.
atenție sârma din jurul dopului. Ți- Beți cu moderație pentru a
neți degetul mare deasupra dopului. evita eventualele neplăceri de a doua
Sticla trebuie ținută la o înclinație de zi și nu vă urcați la volan după ce ați
45º și îndreptată spre o zonă în care răsuci și scoate afară. Agitarea sticlei Gâtul și gura sticlei se șterg consumat spumant. Dacă sunteți
nu se află alte persoane, pentru a și scoaterea cu putere a dopului, deși cu un șervet curat și se toarnă în pa- gazda petrecerii asigurați-vă că invi-
evita accidente nedorite. Împingeți gesturi populare în filme, nu fac hare. Paharele se țin aproape de gura tații au asigurat alt mijloc de tran-
ușor pluta afară din sticlă. Când do- păarte din modul corect de deschide- sticlei pentru a evita vărsarea lichi- sport către casă.
pul a ieșit suficient de mult îl puteți re a unei sticle de vin spumant. dului prețios. În fiecare pahar se Sommelier, Sergiu Neamțu

S-ar putea să vă placă și