Sunteți pe pagina 1din 36

An u l I , n r.

2, o ctom brie 2015, apare t rim est ria l

REVISTĂ DE BALNEOLOGIE EDITATĂ DE


SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL.
CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

ISSN 2457 - 5690 ISSN-L 2457 - 5690


Editor: Sanatoriul Balnear Director: Drd.Elena Roxana Almăşan
şi de Recuperare Techirghiol Redactor şef: Aurelia Lăpuşan
Str. Doctor Victor Climescu nr. 34 Secretar de redacţie: Ştefan Lăpuşan
Tel. : 0241 481. 721 Tehnoredactare: Traian Mircea Voineagu
E-mail: sbtghiol@sbtghiol. ro Corectură: Daniela Andra Cojocea
Web: www. sbtghiol. ro

Colegiul Redacţional:
Dr. Elena Valentina Ionescu, Ec. Mihaela Oprişan
Comitetul Ştiinţific: As. S. Carmen Oprea, Dr. Aurora Zorica Prăjitură
Conf. univ. dr. Olga Surdu Dr. Mihaela Preda, Dr. Irena Moraru
dr. Elena Valentina Ionescu, dr. Daniela Profir Dr. Ştefan Ciornei, Dr. Adriana Drăgan
dr. Demirgian Sibel, dr. Viorica Marin Dr. Iosefina Coralia Pătrăşcoiu, Dr. Nurla Ghiucin
dr. Doiniţa Oprea, dr. Nicoleta Calotă Dr. Elena Monica Petrescu, Dr. Monica Iolanda Nedelea
drd. Mihaela Minea, drd. Liliana Elena Stanciu Dr. Augustin Alexandru Marin, Dr. Iuliana Bănărescu
drd. Carmen Oprea Dr. Elena Cristescu, Dr. Andreea Mihaela Miriţă
Psiholog Mariana State

În această publicaţie vor fi anunţate rezultatele studiilor ştiinţifice desfăşurate în cadrul


„Nucleului de Cercetare privind eficienţa tratamentelor naturiste cu nămol şi apă din lacul Techirghiol”.

ISSN 2457 - 5690


ISSN-L 2457 - 5690

Editura Next Book Constanţa


Tiparul FOTO STORY SRL Constanţa, B-dul Alex. Lăpuşneanu nr. 163 (fotoartagfa@yahoo. com)
Copyright text şi fotografii © 2015 Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 3

CUPRINS

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare


PAG 4 Techirghiol: Imagine şi percepţie PAG 7 Locul şi importanţa terapiilor acvatice
în recuperarea funcţională

Prezenţă activă şi excelent apreciată


Program de consiliere şi dezvoltare
la manifestări internaţionale:
PAG 10 a aptitudinilor viitorilor specialiști în
kinetoterapie: PROKINETO
PAG 12 Târgul ofertelor din Dubai,
Emiratele Arabe Unite

Cea de-a 68-a adunare generală a


PAG 13 Federaţiei Mondiale de Termalism şi
Climatologie (FEMTEC)
PAG 14 Însemnări:
Port-drapelul balneologiei românești

Şanse egale la învăţătură la Şcoala Poveşti adevărate:


PAG 15 Gimnazială Specială a PAG 16 Luptă cu speranță pentru sănătatea
Sanatoriului Techirghiol sa, de la vârsta de doi ani

Poveşti adevărate:
PAG 16 O zi petrecută la Techirghiol PAG 18 Impresii:
„Sănătatea mea o am de la lac”

Impresii:
Corifeii balneologiei dobrogene:
PAG 18 La 96 de ani a venit temerar la
Techirghiol
PAG 19 Dr. Horia slobozianu

Corifeii balneologiei dobrogene: Medicii Techirghiolului:


PAG 22 Ion Tătăranu. Autobiografie PAG 24 Hronic Dobrogean

Medicii Techirghiolului:
PAG 25 Dr. Voicu Ghişoiu PAG 26 Ozonoterapia

Corifeii balneologiei dobrogene:


PAG 28 Pictorul - cercetător care a studiat
lacul Techirghiol
PAG 30 Probleme de diagnostic şi tratament
la pacienţii cu durere lombară joasă

Din activitatea sanatoriului:


Terapii profilactice pentru o
PAG 31 îmbătrânire sănătoasă PAG 34 „Paleta de culori” în activitățile
noastre educative
4 Te c h i rg h i o l

IDENTITATEA UNEI ORGANIZAŢII

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE


TECHIRGHIOL – IMAGINE ŞI PERCEPŢIE
Manager Elena Roxana ALMĂŞAN

,,O instituţie reflectă, în primul rând, filosofia de


gestionare, cultura, leadership-ul, creativitatea, îndrăzneala
şi clarviziunea celor care au fondat-o şi a celor care o conduc,
ca şi aspiraţiile, atitudinile, realizările şi gradul de satisfacţie
şi de adeziune al angajaţilor săi. Ea este cotată în funcţie de
performanţele, calitatea şi costul produselor sau serviciilor,
de integritatea sa şi, în sfârşit, în funcţie de implicarea
socială şi comunitară. Toate acestea constituie imaginea
unei întreprinderi. ”1
Definiţia de mai sus se poate aplica inspirat la tot ce
însemnă astăzi Sanatoriul balnear şi de recuperare Techirghiol:
performanţe şi aşteptări, implicare comunitară şi grad de
satisfacţie a pacienţilor. O sumă de condiţionări şi rezultate
ce vizează, fără doar şi poate, mai întâi managementul
instituţional şi apoi pe cel comunicaţional.
Turismul, ca activitate legată de patrimoniul cultural
și natural, precum și de tradițiile și culturile fiecărui loc,
ilustrează în mod exemplar necesitatea racordării creșterii
economice cu dezvoltarea durabilă. De asemenea, turismul
joacă un rol important în consolidarea imaginii României în
lume. În acest context, Techirghiol răspunde excelent acestor
cerințe, acordând turismului și componenta sa socială:
refacerea sănătății, tratamente naturiste de recuperare,
un act medical de calitate, valorificând potențialul natural
excepţional al zonei. Techirghiol este o destinație atractivă,
de mare impact social, capabilă să pună în valoare bogăția
și diversitatea resurselor care o alcătuiesc.
Avem, aşadar, suficiente argumente pentru a dori
susţinerea unui management performant care se bazează pe
un raport pozitiv între calitatea şi costul serviciilor medicale
care trebuie să fie eficiente şi centrate pe pacient.
În prezent, multe instituţii sanitare se confruntă cu
dificultatea armonizării propriei activităţi cu directivele
şi ghidurile europene, în condiţiile necesităţii creşterii
calităţii serviciilor medicale. La nivelul U.E. s-au făcut
progrese considerabile în standardizarea echipamentelor
medicale, pregătirea profesională şi practica medicală,
promovându-se performante tehnologii şi practici, deşi în
privinţa creşterii calităţii serviciilor spitaliceşti mai sunt paşi
importanţi de făcut. Tocmai de aceea promovarea imaginii
instituţiei, cunoaşterea până la detaliu a punctelor tari şi
a punctelor slabe aduc deseori un plus sau, la antipod, un
deficit de imagine care se reflectă necondiţionat în numărul
pacienţilor şi gradul lor de satisfacţie în ceea ce priveşte actul
medical.
Un specialist în comunicare, Joe Marconi, preciza
că „Imaginile despre propria organizaţie sunt deosebit de
1 Haineş, Rosemarie, (2010), Imaginea instituţională, Bucureşti,
Editura Universitară, p. 148.
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 5

importante pentru performanţa asigură asistenţa medicală utilizând strategic al instituţiei într-o măsură
oamenilor din organizaţii, devin factori curativi naturali asociaţi cu eficace şi eficientă.
sistem de referinţă şi au rol celelalte procedee, tehnici şi mijloace La Sanatoriul balnear şi
motivaţional-afectiv în activitatea terapeutice. Activitatea sanatoriului de recuperare Techirghiol avem
oamenilor”2. Un rol esenţial revine se desfăşoară conform organigramei, privilegiul unor servicii medicale la
imaginii sedimentate în mentalul iar structura Sanatoriului Balnear şi de standarde internaţionale, o tradiţie
colectiv, imaginii caracterizate Recuperare Techirghiol este aprobată ştiinţifică de 116 ani de activitate
prin continuitate şi consecvenţă. prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. medicală balneară continuă.
Componentele organizaţionale, 489/04. 05. 2010. Pe termen lung se Calificarea şi experienţa personalului
produsele şi serviciile acesteia trebuie urmăreşte îmbunătăţirea ofertei de medico-sanitar se traduce prin gradul
să răspundă aşteptărilor diferitelor servicii medicale balneare profilactice, înalt de specializare a medicilor:
categorii de pacienţi, serviciilor cu terapeutice şi de recuperare în acord 7 medici de nivel 8 în COR (PhD),
care cooperează şi relaţionează. cu cerinţele serviciilor de recuperare, 3 medici PhD student; terapeuţi
„Alterarea imaginii sociale a unei inclusiv realizarea unor terapii cu calificare corespunzătoare;
instituţii sanitare se datorează în naturale complexe pentru rezolvarea personal TESA şi auxiliar de îngrijire,
principal erodării proceselor care au loc unor probleme de sănătate, bazate cu vechime în muncă. Cu acest
în interiorul ei, credibilităţii diferitelor pe factori naturali de cură adresate personal calificat s-a realizat o
componente organizaţionale, persoanelor cu suferinţe frecvente la bună vizibilitate internaţională prin
gestionării defectuoase a imaginii nivel populaţional (boli reumatismale), participările echipei de medici la
sanatoriului. Această alterare atrage celor vârstnice (antiaging), celor cu manifestări ştiinţifice internaţionale.
inducerea în mentalul colectiv boli greu tratabile (psoriazis) sau Este impresionant faptul că în ultimii
a unor elemente generatoare cuplurilor sterile sau infertile. 15 ani s-au înregistrat peste 40 de
de atitudini negative care vor Să mai precizăm că Sanatoriul participări.
afecta funcţionarea în ansamblu a nostru este coordonat de un comitet Conf. univ. dr. Olga Surdu este
sanatoriului prin: apariţia neîncrederii director, compus din manager, vicepreşedinte şi Director pentru
în managementul instituţional, director medical, financiar-contabil cercetarea internaţională FEMTEC
demoralizarea personalului, slăbirea şi îngrijiri. Totalul personalului este (Federation Mondial du Thermalisme
coeziunii interne, apariţia tendinţelor de 406 de salariaţi, posturi vacante et Climatotherapie), membru în
centrifuge, slăbirea disciplinei fiind în prezent în număr de 146. În Comitetul Ştiinţific Internaţional al
organizaţionale, diminuarea structură există 4 secţii spital: Secţia ISMH (Societatea Internaţională de
responsabilităţii şi a discernământului sanatorială recuperare, medicină fizică Hidrologie Medicală), o autoritate de
personalului, apariţia atitudinii şi balneologie, care are în structură reputaţie şi prestigiu ştiinţific în plan
negative faţă de muncă şi faţă de 410 paturi; Secţia spital recuperare, european.
cultura organizaţională, instalarea medicină fizică şi balneologie I, care Nucleul de cercetare privind
neîncrederii în produsele şi serviciile are în structură 175 de paturi; Secţia eficienţa tratamentelor naturiste a
oferite etc. spital recuperare, medicină fizică şi tratamentelor cu nămol şi apă din
Pentru a evita erodarea balneologie II, care are în structură lacul Techirghiol s-a implementat în
imaginii Sanatoriului nostru trebuie 170 de paturi; Secţia spital recuperare parteneriat cu Universitatea „Ovidius”
să răspundem cu toţii următoarelor medicală neuro-psiho-motorie-copii, din Constanţa şi cu instituţii similare
intrebări: Ce anume nemulţumeşte care are în structură 180 de paturi, din Bucureşti şi din ţară.
din imaginea actuală şi de ce? Cum din care 80 de paturi sunt închise Sanatoriul Techirghiol este
dorim să fie imaginea organizaţiei? temporar. unic exploatator al nămolului
Poate fi susţinută imaginea actuală Dintr-o singură privire se poate sapropelic din lacul omonim. Datorită
de evoluţiile reale din interiorul constata că managementul acestei valorii terapeutice a nămolului
organizaţiei şi de manifestările instituţii sanitare este un proces său sapropelic, lacul Techirghiol
ei în mediul extraorganizaţional? complex, care se desfăşoară pe reprezintă cel mai important
Imaginea organizaţiei este susţinută baza adoptării deciziilor, transpuse producător de nămol terapeutic din
de imaginea fiecărei componente în activităţi, pentru a conduce la Europa.
în parte a acesteia? Care sunt realizarea de servicii sau bunuri, Instituţia noastră dispune de
componentele comunităţii noastre în scopul atingerii unor obiective o dotare cu aparatură medicală
percepute negativ? economico-sociale. Managementul performantă; condiţii hoteliere atât
Facem precizarea că Sanatoriul ca proces este, defapt, o înlănţuire de standard, cât şi cu grad ridicat de
Balnear şi de Recuperare Techirghiol eforturi de gândire şi de acţiune prin confort; având deja un renume pe plan
este o unitate sanitară publică care echipa managerială realizează naţional, cât şi internaţional. Avem
organizată în conformitate cu art 171 diagnoza, planificarea şi decizia, capacitatea de a asigura continuitatea
din Legea 95/2006 privind reforma în organizarea, coordonarea şi controlul activităţii medicale pe parcursul
domeniul sănătăţii ca unitate sanitară procesului succesiv de transformare a întregului an calendaristic; garantarea
cu profil de recuperare medicală care resurselor informaţionale, financiare calităţii şi a siguranţei actului medical;
şi materiale, cu implicarea resurselor accesul uşor la serviciile medicale
2 Marconi, Joe, (2007), Ghid practic de relaţii umane, în scopul atingerii obiectivului oferite; transparenţa decizională;
publice, Iaşi, Polirom,p. 34.
6 Te c h i rg h i o l

TABEL EXTERNĂRI PACIENŢI MAI - AUGUST ANII 2014 - 2015

accesul populaţiei la informaţia cu în structura organizaţională. operatorilor. Vom face propria


caracter medical. Autoimaginile organizaţiilor pot noastră campanie de promovare pe
Simpla enumerare a acestor dovedi imagini–reper performante traseele şi în comunităţile în care
referinţe duc la conturarea imaginii dacă sunt susţinute şi validate de informaţiile despre beneficiile curelor
de marcă a instituţiei. Evident că ea realitatea organizaţională. 3 de tratament cu nămol şi apă de
dă coerenţă, fundament, credibilitate În acest context, noua echipă Techirghiol sunt prea puţin cunoscute.
şi durabilitate principalelor forme de managerială a Sanatoriului are ca Specialiştii noştri au în proiect
comunicare din cadrul sanatoriului: obiectiv prioritar creşterea calităţii crearea a două game de produse
comunicarea financiară, comunicarea gamei de servicii medicale oferite proprii derivate din nămolul sapropelic
socială şi internă, comunicarea populaţiei prin realizarea unui de Techirghiol şi apa sărată a lacului:
comercială, comunicarea management performant şi adecvat gama cosmetică şi gama farmaceutică.
instituţională. schimbărilor legislative complexe şi Cu siguranţă, construcţia
O organizaţie percepută ca continue. unei noi baze de tratament ce va
o marcă solidă va imprima tuturor Dezvoltarea activităţii de deservi activitatea de spa-wellness,
serviciilor sale aceste atribute. cercetare ştiinţifică, precum şi urmărindu-se separarea totală a
Instituţiile sanitare sunt evaluate după diseminarea rezultatelor obţinute atât circuitului turistic de cel medical,
calitatea managementului, politica de la nivel naţional cât şi internaţional va oferi servicii complete de cazare,
comunicare şi imaginea câştigată. prin participări la congresele masă şi tratament şi va fi construită
Imaginile despre sine sunt naţionale şi internaţionale medicale pe o suprafaţă de 12.000 mp, iar
componente ale apartenenţei la se va axa şi în continuare în principal pentru sursa de finanţare vom aplica
organizaţie şi implică: aderarea pe cunoaşterea, aprofundarea şi solicitări de fonduri europene.
la valorile organizaţionale, stabilirea efectelor terapeutice ale
interiorizarea culturii organizaţionale, nămolului sapropelic şi ale apei Cu convingerea că fiecare
conştientizarea importanţei minerale a lacului Techirghiol. membru care se legitimează ca
elementelor de identitate a Printr-o promovare atentă a aparţinând comunităţii noastre este
organizaţiei (scopul organizaţional, turismului de sănătate, sanatoriul conştient că are datoria de a contribui
obiectivele, structura, personalul va fi inclus în circuitul turistic la menţinerea şi promovarea imaginii
organizaţiei, cultura organizaţională). al agenţiilor de turism şi al tour Sanatoriului şi păstrează bunul nume
Tipurile de autoimagine sunt în funcţie 3 Halic, Bogdan – Alexandru; Chiciudean, al instituţiei, desfăşurând o activitate
de: caracteristicile oamenilor din Ion, (2004), Analiza imaginii organizaţiilor, demnă şi onestă, în conformitate cu
organizaţii, rolul şi statutul oamenilor Bucureşti, Comunicare. ro; p. 9-23. standardele asumate.
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 7

LOCUL ŞI IMPORTANŢA TERAPIILOR ACVATICE


ÎN RECUPERAREA FUNCŢIONALĂ Dr. Mădălina – Gabriela ILIESCU
Dr. Dan-Marcel ILIESCU

Hidrokinetoterapia şi înotul accesoriilor” privind terapia acvatică, suprasolicitare. Modificarea poziţiilor


au devenit, în ultimii ani, o formă ce nu mai poate fi neglijată. de lucru duce la modificarea axelor
tot mai populară de practicare a Departe de a urmări criteriul gravitaţionale şi, deci, la o variabilitate
exerciţiilor fizice şi a diverselor performanţei sportive, programele infinită a solicitărilor. În sfârşit,
programe de recuperare psiho-fizică. de terapie acvatică şi înot terapeutic aplicarea unor modificări asupra
Studiile statistice şi demografice au reprezintă astăzi pentru lumea diverselor stiluri de înot conduce
arătat o creştere fără precedent a medicală o alternativă mai mult decât la implicarea, de diferite grade, a
adresabilităţii către aceste forme de viabilă, ele completând, cronologic, unor structuri sau organe „ţintă”,
practicare a exerciţiilor fizice; peste frenezia jogging-ului anilor ’60 – ’70 precum coloana vertebrală şi pereţii
92% din instructorii acreditaţi de AEA şi a crosului şi a dansului aerobic trunchiului în scolioză. Programele
(Aquatic Exercise Association – SUA) din anii ’70 – ’80. Maturitatea anilor de acvaterapie reprezintă alternativa
au raportat majorarea numărului ’90 introduce conceptul de „fitness în cazurile în care însăşi încărcarea
celor care solicită această formă de total”, în care acuaterapia joacă un gravitaţională reprezintă un factor
terapie, precum şi a lărgirii intervalului rol de necontestat, cu „amestecul” agravant sau când afecţiunile nu
de vârstă a pacienţilor, ajungându-se său perfect de apă şi efort. permit solicitarea anumitor regiuni
până la extremele copil – vârsta a Flotabilitatea apei anulează sau segmente. Cresc flexibilitatea şi
treia. 90% din greutatea unei persoane amplitudinea mişcărilor segmentelor
Dezvoltarea programelor de scufundate în ea până la gât. Această corporale; se îmbunătăţesc de
terapie acvatică a trecut de faza de scădere dramatică conduce la asemenea circulaţia şi ventilaţia
pionierat, iar beneficiile acestora descărcarea compresiilor osteo- datorită presiunii uniforme a apei
sunt incontestabile. Lor li se adaugă musculo-articulare, în paralel cu pe suprafaţa corpului. Rezistenţa
o dezvoltare explozivă a „industriei eliminarea oricărui risc de rănire sau specifică a apei o transformă pe
8 Te c h i rg h i o l

aceasta într-un mediu perfect de aportului de oxigen. Sunt antrenate sistemului osteo-musculo-articular
executare a exerciţiilor, al căror în procesul respirator arii pulmonare sunt:
efect apare într-un timp mai scurt. extinse şi, consecutiv, creşte Flexibilitatea şi elasticitatea
De la simplul mers în apă şi până la capacitatea vitală. Presiunea care cresc prin amplificarea anvergurii
proceduri complexe de nataţie, toate hidrostatică egalizează rezistenţele mişcărilor, prin relaxarea musculară
conduc la îmbunătăţirea criteriilor pe ambele feţe ale diafragmului şi şi prin reducerea solicitărilor. Mai
şi factorilor de fitness urmăriţi prin anulează tendinţa de acumulare mult, presiunea hidrostatică creşte
exerciţiul respectiv. sanghină în porţiunile declive. vâscoelasticitatea şi scade presiunea
Beneficiile programelor de Apa răceşte mai eficient corpul intraarticulară, uşurează mişcarea
terapie acvatică se pot grupa în şi, ca urmare, scad efortul cardiac şi şi creşte amplitudinea acesteia.
beneficii imediate şi beneficii pe frecvenţa cardiacă. Sunt de asemenea îmbunătăţite
termen lung. Dacă luăm în considerare Presiunea hidrostatică, coordonarea, balansul, alinierea
aparatele şi sistemele asupra cărora combinată cu reducerea efectului şi stabilitatea posturală datorită
se manifestă efectele acestui tip de gravitaţional, favorizează din plin stimulării kinestezice.
profilaxie şi terapie, ele se pot împărţi întoarcerea venoasă şi uşurează Forţa şi rezistenţa musculară
în beneficii fizice, psihice şi psihologice efortul cardiac. rezultă din eficienţa maximă a
şi, evident, beneficii generale. Presiunea parţială a gazelor contracţiei musculare în apă. În apă,
şi lichidelor influenţează şi ea rezistenţele care se opun mişcării
1. Beneficiile fizice efortul cardiorespirator; gazul este sunt amplificate de rezistenţa
Acestea se adresează, în primul reprezentat de oxigen, iar lichidul de şi vâscozitatea apei, în timp ce
rând, sistemelor circulator, cardio- sânge; în consecinţă, transferurile oboseala musculară se instalează
respirator şi musculo-scheletic. Deşi, gazoase se fac mult mai eficient şi mai lent datorită dispariţiei forţelor
având în vedere tematica lucrării, duc în final la o reducere a activităţii gravitaţionale şi a solicitărilor
interesul maxim îl reprezintă efectele cardiorespiratorii. alternative, pe muşchii agonişti-
asupra sistemului musculo-scheletic, Reflexul de scufundare – reflex antagonişti.
vom trece sumar în revistă şi celelalte primitiv – constă din scăderea Creşterea progresivă a încărcării
sisteme amintite. frecvenţei cardiace şi a tensiunii tonifică şi întăreşte musculatura.
arteriale la scufundarea în apă. Balansul muscular este şi el îmbunătăţit
Sistemul circulator datorită solicitării grupelor musculare
Programele de exerciţii de Sistemul osteo-musculo-articular perechi.
terapie acvatică antrenează inima Efectele acvaterapiei asupra Compoziţia corporală este
în vederea unei activităţi mai sistemului osteo-musculo-articular îmbunătăţită prin consumarea
eficiente. Se produc creşteri ale au făcut şi continuă să facă obiectul de depoztelor lipidice şi este astfel
circulaţiei coronare colaterale, ale studiu a numeroase lucrări ştiinţifice. ajustată către proporţiile ideale.
debitului sistolic şi cardiac, precum Unul din cele mai complete studii Exerciţiul acvatic foloseşte dublul de
şi îmbunătăţirea refacerii după efort. (Ruoti, 1989) porneşte de la o realitate calorii pe minut, în comparaţie cu
Scade tensiunea arterială şi necesarul obiectivă şi anume că aceste efecte exerciţiul similar pe uscat.
de oxigen şi cresc aportul sanghin, se obţin pe două direcţii: pe de-o Consumul lipidic este rezultatul
metabolismul muscular şi ritmul parte scăderea forţei gravitaţionale direct al efortului muscular aerob
respirator. ca rezultat al flotabilităţii acvatice şi, mai lung de 15-20 de minute (Welch,
pe de alta, posibilitatea direcţionării 1989). Orice exerciţiu mai scurt se
Sistemul cardiorespirator
efortului datorită rezistenţei şi va baza aproape în exclusivitate pe
Exerciţiul acvatic conduce la
vâscozităţii apei. consumul de carbohidraţi. Apa, prin
creşterea capacităţilor pulmonar-
Beneficiile acvaterapiei asupra proprietăţile ei, permite efectuarea
respiratorii, în paralel cu amplificarea
unor programe de exerciţii de durată
mare prin controlul şi variaţia
intensităţii de lucru.
Sistemul osos este şi el
influenţat direct de terapia
acvatică. Studii relativ recente
(Rikli şi McManis, 1990)
au arătat o îmbunătăţire
semnificativă a compoziţiei
osoase şi în special a ratei
calciului prin acvaterapie.
Este binecunoscut faptul
că stresul „ţintit” la nivelul
tendoanelor, ligamentelor
şi periostului conduce la o
îmbunătăţire a densităţii
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 9

osoase şi la stoparea proceselor de Variaţia exerciţiilor şi relaxarea indusă rezistenţa şi capacitatea de efort ale
demineralizare osoasă. Are loc de de apă sunt şi ele factori de motivaţie organismului. Persoanele inactive
asemenea un proces de remodelare şi plăcere. câştigă rapid în greutate şi respiră mai
osoasă, condusă prin direcţionarea Nu trebuie uitat aspectul greu; miocardul îşi diminuează forţa
efortului şi combinată cu o nutriţie socializant al terapiei acvatice, prin de contracţie, iar vasele sanghine îşi
adecvată şi cu un repaos eficient. care subiecţii vin în contact unii cu alţii, reduc elasticitatea.
îşi pot evalua şi împărtăşi progresele.
2. Beneficiile psihice Fără a face obiectul studiului Programele de exerciţii şi
Beneficiile psihice ale nostru, beneficiile psihice ale terapie acvatică amplifică beneficiile
exerciţiului acvatic sunt de acvaterapiei rămân un element generale ale oricărui program de
necontestat. Acvaterapia generează deosebit de important, cu exerciţii condus pe uscat. Pe lângă
obţinerea de rezultate fizice pozitive adresabilitate către o multitudine de beneficiile enumerate mai sus,
care, la rândul lor, sunt generatoare afecţiuni şi pacienţi. apa creşte tonusul, scade stresul şi
de motivaţie; subiecţii se mişcă mai 3. Beneficiile generale consumă mai multe calorii decât orice
uşor şi eventual cu mai puţină durere, Este binecunoscut faptul că exerciţiu similar pe uscat.
progresul este mai rapid şi mai evident. inactivitatea scade rapid forţa,

Bibliografie 12. HUTTNER B. – Aquatic Exercise Equipment: Flugels. The


1. ABBOUDI, S. – The aquatic solution. Rehab Management, AKWA Letter, 2, 3, 1988.
1993. 13. ILIESCU D. - Elemente de bază în kinetologie. Ed. Dobrogea
2. AMERICAN RED CROSS. – Swimming and diving. St. Louis: 2007
Mosby-Year Book, 1992. 14. KOURY J.M. – Aquatic Therapy Programming - Guidelines for
3. AZIZ D., GOLSTEIN S. – Aquatic therapy: More than just Orthopedic Rehabilitation. Human Kinetics, Illinois, 1996
swimming. Physical Therapy Forum, 8, 1989. 15. McKINNON R. M. – Aquatic Therapy. The AKWA Letter, 2 (2),
4. CHAPPELL M. – Therapy: The Aquatic Solution. Aquatics 1, 1988.
International, 24-29, 1989. 16. McNEAL R. – Aquatic Therapy. Physical Therapy Forum, 8
5. CHURCHILL P. – Workshop on Aquafitness. International (13),1,3,4, 1989.
Aquatic Fitness Conference, Chicago, IL, 1989. 17. McWATERS G. – Deep Water Exercise: A Splashing Idea.
6. DAVIS B.C., HARRISON R.A. – Hydrotherapy in Practice. New American Fitness Quaterly, 13, 1989.
York: Churchill Livingstone, 1988. 18. RUOTI R.G. – The effect of water exercise on selected work,
7. DULCY F. H. – Benefits of Aquatic Therapy, Part. I. The AKWA physiological and blood parameters of older adult. Doctoral
Letter, 2, 8-9, 1988. disertation, Temple University, Philadelphia (1989)
8. GAINES M. P. – Aqua Abdominal Techniques Produce Firm 19. SOVA R – Aquatics – The complete reference Guide for
Results, The AKWA Letter, 4 , 12-13, 1990. Aquatic Fitness Professionals. Jones&Bartlett Publishers, Boston
9. GENUARIO S.E., VEGSO J.J. – The Use of Swimming Pool 1992
in the Rehabilitation and Reconditioning of Athletic Injuries. 20. WIGGLESWORTH J. K. et al. – Aquatic Exercise Research:
Contemporary Orthopedics, 20 , 381-387, 1990. The Effect of Water Exercise on Various Parameters of Physical
10. HARALSON K. M. – Therapeutic Pool Programs. Clinical Fitness. The AKWA Letter, 4, 1990.
Management, 5 , 1113, 1998. 21. WOODS D.A. – Rehabilitation aquatics for low back injury:
11. HARRISON R.A. – A quantitative approach to strengthening Functional gains or pain reduction? Clinical Kinesiology, 96-102,
exercises in the hydrotherapy pool. Physiotherapy, 66(2), 1980 1989.
10 Te c h i rg h i o l

PROGRAM DE CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE A APTITUDINILOR


VIITORILOR SPECIALIȘTI ÎN KINETOTERAPIE
Conf. univ. dr. Alin LARION
PROKINETO Lect. univ. dr. Antoanela OLTEAN
Lect. univ. dr. Florin CAZAN

Universitatea „Ovidius” din de tranziție de la școală la viața activă medii specifice kinetoterapiei.
Constanţa, prin Facultatea de Educaţie în contextul social și economic actual Astfel, prin încheierea unor
Fizică şi Sport, a inițiat în luna august reprezintă o cerință esențială pentru acorduri de parteneriat cu instituțiile
a acestui an proiectul „PROKINETO - societatea românească. Pentru o mai reprezentative din Dobrogea în
Program de consiliere şi dezvoltare bună valorificare a potențialului de domeniul kinetoterapiei, studenții
a aptitudinilor viitorilor specialişti resurse umane și pentru promovarea au oportunitatea de a observa și
în kinetoterapie”, ce reprezintă egalității de șanse pe piața muncii, învăța despre cele mai noi aparate,
o oportunitate pentru studenţii toate acțiunile proiectului sunt despre cele mai noi tehnici aplicate
şi masteranzii acestei facultăţi, perfect adaptate grupului țintă. unei palete extrem de largi de cazuri.
dar şi ai Facultăţii de Medicină, Latura de consiliere a proiectului Perioada în care se desfășoară aceste
care beneficiază de experienţa este asigurată prin activitățile de stagii (august-octombrie) este una
recunoscută a cadrelor didactice consiliere (faţă în faţă și în grup) și foarte aglomerată pentru aceste
şi a specialiştilor în recuperare şi orientare profesională, care permit instituții, deoarece majoritatea
consiliere din Universitatea „Ovidius” o decizie informată a studenților pacienților vin în vacanța de vară să
şi din bazele de tratament şi la specializările kinetoterapie și se trateze aici.
recuperare din Techirghiol, Mangalia recuperare motrică, privind opțiunea Instituțiile partenere
şi Ovidius Clinical Hospital. pentru o specialitate sau dobândirea reprezentate prin Sanatoriul Balnear și
Proiectul este cofinanţat unui loc de muncă pentru studenții de Recuperare Techirghiol, Sanatoriul
din Fondul Social European prin din grupul țintă. Balnear și de Recuperare Mangalia și
Programul Operaţional Sectorial Pentru dezvoltarea aptitudinilor Ovidius Clinical Hospital, sunt baze de
pentru Dezvoltarea Resurselor viitorilor specialiști în kinetoterapie, tratament recunoscute, cu personal
Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 în cea de-a doua latură a proiectului calificat, care asigură tutoriatul
„Corelarea învăţării pe tot parcursul sunt prevăzute stagiile de practică de grupelor de studenți care participă
vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul 120 de ore timp de o lună în domeniul la stagiile de practică ale proiectului
major de intervenţie 2. 1 „Tranziţia kinetoterapiei. prin cei 10 medici specialiști și
de la şcoală la viaţa activă”. Practicarea profesiei de kinetoterapeuți. Tutorii din unitățile
Obiectul general al proiectului kinetoterapeut impune o serie de medicale partenere îi vor ajuta pe
este facilitarea procesului de inserţie particularități, cu care studenții studenți să se concentreze asupra
pe piața muncii a 160 de studenți și trebuie să se familiarizeze din unor aspecte ce țin de specificul
masteranzi înscriși în învățământul timpul facultății. Prin activitatea specializării și al locului de muncă.
superior din Universitatea „Ovidius” lor, kinetoterapeuții încearcă să De asemenea, Facultatea de
din Constanța, în domeniul redea pacienților cât mai repede Educație Fizică și Sport asigură buna
kinetoterapiei, prin oferirea de capacitatea fizică necesară desfășurare a activităților proiectului
stagii de practică pentru dezvoltarea reintegrării profesionale și sociale prin 20 de tutori care îndrumă și
și dobândirea competențelor în viața cotidianã. În cazul celor cu coordonează studenții cuprinși în
profesionale și de servicii interactive afecțiuni cronice sau degenerative se grupul țintă.
de informare, orientare și consiliere încearcă ameliorarea disconfortului În Sanatoriul Balnear și de
profesională în vederea construirii și deficitului de mișcare pentru a-și Recuperare Techirghiol, studenții
unei cariere profesionale pe o piață a păstra un timp cât mai îndelungat au ocazia să observe și să participe
muncii inclusivă. independența funcțională și la sesiunile de gimnastică medicală,
Necesitatea proiectului reiese capacitatea de mișcare. Angajatorii electroterapie, masaj, hidroterapie.
din faptul că studenţii trebuie să solicită, însă, experiență, iar prin Climatul, apa lacului Techirghiol
înceapă să exploreze aria unde le-ar stagiile de practică în care se cu proprietățile sale benefice și
plăcea să practice ulterior, să capete aprofundează domeniile specifice nămolul sapropelic fac din această
experiență, să le faciliteze inserarea pe și competențele generale, studenții instituție una foarte specială și unică
piața muncii. Facultatea de Educație află care va fi mediul de lucru și în folosirea acestor factori naturali în
Fizică și Sport dorește să ofere interacționează cu pacienții. domeniul kinetoterapiei.
beneficii reale şi palpabile grupului Activitățile proiectului converg Hidrokinetoterapia în apa sărată,
țintă. Dezvoltarea aptitudinilor de spre organizarea în cele mai bune termoterapia prin cataplasmele cu
muncă a persoanelor aflate în situația condiții a unor stagii de practică în nămol sunt numai două din aplicațiile
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 11

de la început până la sfârșit. Profesionalismul tutorilor din


partea partenerului de practică a dus la un feed-back pozitiv
din partea grupului țintă.
În Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia, tutorii
din partea partenerului au îndrumat studenții în activități
specifice de kinetoterapie în sălile de hidrotermoterapie,
hidrokinetoterapie, masaj, electroterapie și gimnastică
medicală. În aceste săli dotate cu aparatură modernă, studenții
au observat aplicațiile kinetoterapiei pentru o paletă foarte
largă de afecțiuni (reumatism cronic degenerativ și inflamator,
sechele posttraumatice, afecțiuni ortopedico-traumatice,
afecțiuni neurologice centrale și periferice, tulburări de
circulație periferică, gută, diabet, obezitate).
Personalul pus la dispoziție de acest partener a pus la
dispoziție toată priceperea și experiența pentru îndrumarea
studenților și oferirea unor condiții și informații complete
și lămuritoare în ceea ce privește domeniul și aplicaţiile
kinetoterapiei.
Recuperarea și reabilitarea medicală al Ovidius
Clinical Hospital cuprinde ca element central bazinul de
hidrokinetoterapie, însoțit de sala de kinetoterapie cu
aparatură de ultimă generaţie şi sălile de fizioterapie unde se
poate efectua toată gama de proceduri specifice.
În bazinul de hidrokinetoterapie, studenții au putut vedea
tratamentul cu duş subacval pentru membrele inferioare
şi coloana vertebrală, şi, de asemenea, exercițiile ce se pot
realiza în bazin pe banda de mers subacvatică sau bicicletă
(aquajogging, aquabicking).
Intrând în sala de kinetoterapie și în cea de fizioterapie,
participanții la stagii s-au familiarizat cu modul de realizare
al unui program individualizat de recuperare și reabilitare, cu
gama completă de aparatură specifică electroterapiei.
Prin implementarea acestui proiect, Facultatea de
Educație Fizică și Sport, alături de cele trei instituții medicale
partenere, a dorit să creeze o formă complementară de
pregătire practică, flexibilă și adaptată posibilităților și nevoilor
reale de pregătire și în domenii complementare activităților
grupului țintă, pentru a putea activa atât în domeniul social,
cât și în cel al îngrijirilor de sănătate. Deprinderile dobândite
pot genera scăderea nivelului de incertitudine concomitent cu
creșterea capacității personalului de adaptabilitate la cerințele
pieţei, dar și la schimbările inerente din mediul intern sau
extern al organizației unde vor activa.
Proiectul oferă soluții (atât la actuala criză economică,
dar și la problema retenției de personal pe zona medico-socială
speciale din această unitate medicală oferite de și a lipsei acute de personal în această arie) de a continua
poziționarea geografică a acesteia. activitățile desfășurate în cadrul proiectului cu viitoarele
Aici tratamentul este structurat pe cele trei promoții de studenți/masteranzi ai Universității „Ovidius”.
scopuri principale: recuperator, curativ și profilactic. Prin activitățile derulate și prin obiectivele specifice
Studenții au avut ocazia să urmărească tratamentul stabilite, proiectul sprijină programele de învăţare pentru
kinetoterapeutic pentru: afecțiuni reumatismale studenţi la locul de muncă; sprijină iniţiativele de parteneriat
degenerative; afecțiuni reumatismale de tip între facultăţile de profil şi angajatori importanți în domeniul
inflamator; sechele posttraumatice; afecțiuni ale kinetoterapiei; dezvoltă și furnizează serviciile de orientare,
sistemului nervos central și periferic; afecțiuni consiliere și îndrumare în sprijinul tranziției de la școala la viața
vasculare periferice; boli asociate. activă.
Dintr-o cazuistică atât de mare, grupul țintă a Beneficiile pe care le va aduce pentru grupul țintă sunt
putut observa protocoale și scheme de tratament șanse egale pe piața muncii pentru femei și bărbați, creșterea
pe care într-un stagiu obișnuit de practică cuprins în încrederii în sine, dezvoltarea de noi abilități în ceea ce
cadrul planurilor de învățământ nu le poate parcurge, privește identificarea și păstrarea unui loc de muncă, planuri
deoarece nu au cursivitatea unui tratament parcurs de dezvoltare individuală.
12 Te c h i rg h i o l

PREZENŢĂ ACTIVĂ ŞI EXCELENT APRECIATĂ


LA MANIFESTĂRI INTERNAŢIONALE

TÂRGUL OFERTELOR DIN DUBAI, EMIRATELE ARABE UNITE


Elena-Roxana ALMĂŞAN

preşedintelui asociaţiei, Alexandru


Constantin, au mai participat şi alţi
expozanţi din România: Centrele
Medlife şi Sanconfind.
Subiectele abordate în cadrul
evenimentului s-au referit la
dezvoltarea durabilă a turismului
medical balnear şi la conservarea
resurselor terapeutice naturale.
Pe durata desfăşurării târgului
au avut loc întâlniri cu reprezentanţi
ai Swiss Medica, companie puternică
având filiale în Suedia, Serbia şi Rusia.
În urma discuţiilor, a fost lansată
propunerea unei asocieri reciproc
avantajoase în ceea ce priveşte
tratamentele antiaging, cu celule
stem, de detoxifiere, regenerare
În perioada 5-9 octombrie 2015, activităţile specifice fiecăruia, care ar şi rejuvenare, tratamente care
delegaţia Sanatoriului Balnear şi de putea duce la beneficii comune. ar putea fi efectuate în România
Recuperare Techirghiol a participat Ca beneficiu pentru România conform procedurilor şi protocoalelor
la Târgul Internaţional de Turism - Ministerul Sănătăţii - menţionăm existente. În aceeaşi ordine de idei, au
Medical IMTEC 2015, eveniment care creşterea vizibilităţii internaţionale cu fost purtate discuţii de colaborare cu
s-a desfăşurat la Dubai, Emiratele potenţial de dezvoltare a turismului reprezentanţi ai Lanka Hospitals şi Rak
Arabe Unite. La acest eveniment au pe planul asistenţei medicale Hospital, care au propus dezvoltarea
participat peste 100 de expozanţi din balneare şi a studierii factorilor turismului medical mai ales pentru
numeroase domenii de activitate: terapeutici naturali, cât şi sublinierea persoanele cu intervenţii chirurgicale
furnizori de servicii medicale, implicării României în dezvoltarea de tip ortopedic, cu ajutorul factorilor
prestatori de servicii de turism durabilă a balneoterapiei. Totodată, naturali existenţi în arealul Techirghiol
medical, factori de decizie şi leaderi acest eveniment reprezintă prima (apa salină şi nămolul sapropelic).
ai turismului medical. Delegaţia participare a României la ediţiile Reprezentanţii Essra Hospital
română a fost formată din managerul Târgului Internaţional de Turism din Iordania au fost interesaţi să
instituţiei, directorul medical şi Medical IMTEC. colaboreze cu Sanatoriul Balnear şi de
directorul financiar-contabil. Standul României a fost Recuperare Techirghiol în domeniul
Scopul participării la această asigurat de către Asociaţia Română recuperării neuro-psiho-motorie a
expoziţie a fost prezentarea activității de Turism Medical, iar la propunerea copiilor cu deficienţe de ambulație,
medicale balneare din România şi
a ofertelor financiare, în vederea
promovării şi contractării turismului
balnear pe pieţe potenţiale din Rusia,
Asia şi America Latină.
Delegaţia română a prezentat
oferta de servicii a Sanatoriului Balnear
şi de Recuperare Techirghiol, precum
şi integrarea în context internaţional
a activităţii medicale balneare şi de
cercetare a factorilor terapeutici
naturali. Ceilalţi participanţi au
prezentat, de asemenea, activitatea
medicală proprie, încercând să
identifice puncte de fuziune între
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 13

propunere care poate deveni viabilă. Sanatoriul Balnear şi de şi de Recuperare Techirghiol să


În urma discuţiilor cu Recuperare Techirghiol a primit oferte deschidă un birou în Dubai pentru
reprezentanţii Shifa International de asociere în domeniul terapiilor propria reprezentare.
Hospital din Dubai au fost identificate pacienţilor dependenţi de droguri Au fost prezente şi numeroase
puncte comune, dar şi diferenţe (clinica Swiss Medica şi Dr. Vorobiev), companii de turism care şi-au
în ceea ce priveşte terapia de propunere care va fi analizată de oferit serviciile pentru dezvoltarea
recuperare, reabilitare, dar am putut către conducere împreună cu forurile turismului medical internaţional: My
constata interesul pentru utilizarea superioare. Flex Health, Satguru, Destination,
factorilor naturali din partea Discuţii importante s-au purtat Hala Travel and Tourism etc.
acestora, mai ales datorită faptului cu promotori ai turismului medical: Ca urmare a participării la Târgul
ca în Emiratele Arabe Unite nu există dl. Nairi Eranossian, director al Internaţional de Turism Medical
resurse terapeutice naturale. Acelaşi Medkurort Tour, cu dl. Samer IMTEC 2015, Sanatoriul Balnear si de
interes pentru terapiile tradiţionale Mazahreh, manager al Salamatak, Recuperare Techirghiol a început deja
l-au manifestat reprezentanţii Iranian firma din Dubai cu obiect de activitate să fie contactat de către prestatori de
Hospital, precum şi reprezentanţi ai dezvoltarea turismului medical, care servicii de turism medical.
Ministerului Transportului din Oman. chiar a propus ca Sanatoriul Balnear

CEA DE-A 68-A ADUNARE GENERALĂ A FEDERAŢIEI


MONDIALE DE TERMALISM ŞI CLIMATOLOGIE (FEMTEC)

Cea de-a 68-a Adunare generală terapeutica medicală. tradiţionale balneare, dar şi aspectele
a Federaţiei Mondiale de Termalism şi Reprezentarea României ştiinţifice, sociale şi economice ale
Climatologie (FEMTEC) care reuneşte în cadrul Federaţiei Mondiale de acestui nou concept care se dezvoltă.
specialişti din 43 de ţări ce folosesc Hidroterapie şi Climatoterapie S-au aflat în Italia la acest
factorii terapeutici naturali pentru dovedeşte recunoaşterea eveniment ştiinţific conf. univ. dr. Olga
tratarea unor afecţiuni s-a desfăşurat potenţialului ţării noastre în Surdu, vicepreşedinta FEMTEC, medic
în Italia la Cagliari, în perioada 30 domeniul activităţilor medicale de primar la Sanatoriul Techirghiol, cu
septembrie -4 octombrie a. c. cercetare ştiinţifică internaţională, două lucrări ştiinţifice: „Medical
Prof. univ. dr. Olga Surdu, reputat cât şi posibilităţile excepţionale de values and virtues of Romanian old
specialist balneolog al Sanatoriului dezvoltare a turismului medical balneotherapy as integrativ and
Techirghiol, este vicepreşedintele balnear. holidtic medicine in lll rd millenium”
Federaţiei Mondiale de Termalism Ediţia din acest an a definit şi „Keywords and topics for improving
şi Climatologie, acest for ştiinţific de noi direcţii de cercetare, dezvoltare visibility of studies in balneology”, şi
largă recunoaştere internaţională, şi inovare în reabilitarea medicală, Demirgian Sibel, medic şef secţie la
care reuneşte rezultatele cercetărilor integrarea acestor rezultate Sanatoriul Techirghiol, cu lucrarea
ştiinţifice de ultimă oră în privinţa interdisciplinare – ştiinţă, economie, „Femuro-acetabular impingement or
turismului balnear şi a folosirii turism – promovarea conceptului de L5-S1 lombar disc hernia?”.
eficiente a factorilor naturali în wellness medical în cadrul medicinii
14 Te c h i rg h i o l

ÎNSEMNĂRI

PORT-DRAPELUL
BALNEOLOGIEI ROMÂNEȘTI
Conf. Univ. Dr. Olga SURDU, Medic primar RMFB,
Universitatea Ovidius Constanța,
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol,
Vice-Președinte FEMTEC
Membru în Comitetul Științific Internațional ISMH

Cred că nu este o exagerare să consecințele fiziologice și terapeutice Oricât m-aș strădui, nu pot să
afirm că în acest moment Sanatoriul ale peloidoterapiei, dispare aura de fiu modestă, nici măcar să joc rolul
Balnear şi de Recuperare Techirghiol mister, de taină a nămolului. Lucian modestei. Sunt „pui de oltean”,
este port-drapelul balneologiei Blaga, în volumul „Poemele luminii”, neamul tatălui meu este atestat de
românești. Suntem membri în spunea: la 1670 în arhiva de la Craiova, iar
cele mai mari societăți științifice legenda locului spune că strămoșii
și profesionale din lume, ne-au „Eu nu strivesc corola de minuni a mei au pus vatra satului la 1640,
onorat cu prietenia științifică cei mai lumii deci în mine s-au sublimat generații
recunoscuți balneologi din lume. Și nu ucid cu mintea și generații de olteni. Deci trebuie să
Despre Techirghiol se știe din Japonia Tainele ce le-ntâlnesc in drum” spun că împreună cu colegele mele
și Taiwan până în Cuba, Tunisia, și încheia: ne întoarcem de la fiecare congres/
Kazahstan, să nu mai spun că în Europa „Eu, cu lumina mea, conferință internațională cu premii și
avem un nume/renume foarte bun. Sporesc a lumii taină”. medalii. Sigur că ele sunt atribuite unor
Ne-am individualizat prin afirmarea Să lăsăm și „taina” să lucreze. lucrări științifice care investighează
modernismului, contemporaneității diferite aspecte ale nămolului și apei
acestei milenare practici terapeutice. În țară, în ciuda tuturor lacului. Nămolul și personalul medical
Împreună cu colegele mele, am greutăților din sistemul medical, sunt un binom câștigător, premiant.
prezentat activitatea noastră prin balneo-creno-climato-terapia a Ambele elemente au valoarea lor.
prisma studiilor pe care le-am realizat supraviețuit prin componenta ei Nămolul este valoros prin compoziția
în termenii medicinei moderne: de reabilitare. S-a pierdut aspectul și proprietățile lui, dar noi am făcut
holistică și integrativă. Împreună cu de păstrare a sănătății și prevenire dovada științifică a valorii lui. Fără
colegele mele (doresc să subliniez, a îmbolnăvirii din foarte multe munca noastră, nămolul ar fi rămas
cu colegele mele) am valorizat filonul motive, și numai în România. Dacă și acum, în mileniul III, puțin cunoscut
tradițional, calitățile deosebite ale veți face experimentul să întrebați în țară și aproape necunoscut în
factorilor terapeutici naturali în un tânăr medic despre modalități străinătate. De aceea, mândria mea
contextul descoperirilor din biologia de prevenire a bolilor, vă va explica nu are margini nici când vorbesc
celulară, fiziologie, imunologie, etc. Pe în detaliu calendarul obligatoriu și despre virtuțile terapeutice ale
scurt, aș spune că ne-am individualizat rolul vaccinărilor, care realizează, nămolului, nici când vorbesc despre
nu numai pe plan național, dar mai însă, doar profilaxie specifică, față colegii mei care au realizat minunate
ales internațional, prin modul în care de un anume microb. Dar nu vă teze de doctorat investigând efecte,
am repus tradiția balneară în termenii va spune nimic despre prevenția mecanisme de acţiune, variații ale
ultimilor cuceriri științifice. nespecifică, aceea care modulează, unor parametri biologici, produse de
Dar, personal, cred că stimulează mecanismele de apărare aplicația terapeutică a nămolului și
dacă descriem toate elementele ale organismului, inclusiv față de câștigând astfel aprecierea colegilor
generatoare de efecte și toate agenții patogeni microbiologici. din străinătate.
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 15

LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ


A SANATORIULUI TECHIRGHIOL

ŞANSE EGALE LA ÎNVĂŢĂTURĂ

Mai întâi a fost sanatoriul pentru ce s-ar fi interupt dacă copiii ar fi lecțiile de sănătate. Sunteți, în acest
copii bolnavi, apoi acesta a căpătat şi o fost incluşi doar în programul de fel, micii noștri eroi. Învățați pentru
extensie pentru adulţi. Aşa că tradiţia recuperare medicală. a vă forma personalitatea și cariera
terapiei cu factori naturali începută în Deschiderea anului şcolar viitoare, urmați tratamentele și
urmă cu un secol se continuă şi astăzi. 2015-2016 a fost marcată la Şcoala sfaturile medicilor și ale familiei
Instituţia balneară are o secţie spital Gimnazială Specială aparţinând pentru a vă face bine, a fi sănătoși.
de recuperare neuropsihomotorie Sanatoriului Techirghiol prin măsuri Aveți aici, la Techirghiol, profesori
pentru cei mici, cu 180 de paturi, un deosebite cuprinse în planul minunați, medici minunați, lacul cu
personal medical calificat şi devotat, managerial al Roxanei Almăşan: apa și nămolul lui miraculos, dar și
condus de dr. Aurora Prăjitură şi, date renovarea spaţiilor de învăţământ, aparatura de ultimă generație, care vă
fiind perioadele de internare, o şcoală amenajarea spaţiilor exterioare de vor ajuta să redeveniți copii sănătoși,
în adevăratul sens al cuvântului: cu joacă, crearea unor condiţii optime plini de viață.
profesori, manuale, clase şi note. de studio pentru această categorie Trebuie să vă dați silința, să
„Copiilor bolnavi li se prescriu de copii bolnavi. vreți să fiți eroii noștri, să fiți cuminți
proceduri cu împachetări cu nămol La momentul inaugural au și ascultători, să credeți. Vom veghea
şi băi pentru diverse afecţiuni participat prefectul judeţului să vă fie bine, să aveți tot ce trebuie
neurologice, electroterapie şi Constanţa, Ion Constantin, primarul pentru ca acest an școlar să fie unul
kinetoterapie, post traumatice, oraşului Techirghiol, Adrian Stan, de succes, iar voi să plecați acasă
malformaţii congenitale, Nicoleta Ristea, directorul Centrului întremați. Vă iubim și credem în voi!”
scolioze, sau după intervenţii Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Din partea conducerii
ortopedico-chirurgicale, ne-a explicat Albatros, cadre medicale şi didactice, sanatoriului şi a Centrului şcolar cei
medicul Aurora Prăjitură, şeful secţiei jurnalişti. 53 de copii aflaţi la începutul anului
pentru copii. „Ziua de astăzi este foarte şcolar în evidenţele instituţiei au
Şcoala Gimnazială Specială importantă pentru toți elevii, primit în dar rechizite şcolare.
Sanatoriu Techirghiol, aflată sub marcând începutul unui nou an Şcoala Gimnazială Specială
coordonarea Centrului Şcolar școlar, deci și pentru voi, cei aflați aparţinând Sanatoriului Techirghiol
pentru Educaţie Incluzivă Albatros temporar în Școala de la Techirghiol”, dispune de opt săli de clasă, un cabinet
din Constanţa, beneficiază de le-a spus Elena Roxana Almăşan, de asistenţă psihologică şi terapie
cadre didactice calificate, care managerul sanatoriului. „În plus, voi logopedică, unul de informatică şi
asigură continuitatea procesului de vă continuați cu speranțe și încredere bibliotecă şi o sală pentru grădiniţă.
învăţământ la nivelul fiecărei clase, în personalul medical al sanatoriului
16 Te c h i rg h i o l

POVEȘTI ADEVĂRATE

LUPTĂ CU SPERANȚĂ PENTRU SĂNĂTATEA SA


DE LA VÂRSTA DE DOI ANI
din acel moment a început calvarul străinătate. Pasionat mult de cercetare
tratamentelor. Nu a fost operat, iar și științe exacte, citește cărțile lui
cheagul, de circa 2,5 cm, încet, încet, Einstein și Stephen Hawking, unul din
s-a absorbit. După trei săptămâni, cei mai mari savanți în viață din lume,
degetele de la picior încep să miște care trăiește și are mari probleme
puțin. Semne încurajatoare. Un intens de sănătate; iubește filmul „Teoria
program de kinetoterapie, injecții cu Întregului”. Este un băiat cu un spirit
botulină, orteză, alte spitalizări, alți debordant, înțelege evoluția umană
medici. și temperamentele umane, este
La 5 ani a venit prima dată credincios. Face sport, îi place fotbalul
la sanatoriul pentru copii de la foarte mult, este un mare microbist.
Techirghiol. Procedurile aplicate aici Medicii apreciază că în acest moment
Andrei Timofte s-a născut la
îi încurajează pe părinți să insiste, să este recuperat 80%, rămânându-i
Buzău, la 18 decembrie 2002. Bucuria
aștepte semnele vindecării. „În fiecare doar o formă ușoară de pareză pe
părinților, copilul creștea în dragoste
zi îl duceam la Kineto”, spune astăzi partea stângă.
și bună îngrijire.
tatăl. „Andrei al meu a avut o voință Vine anual la Techirghiol și are o
La doi ani şi jumătate, Andrei
de fier să se autodepășească, să tragă mare încredere în specialiștii de aici,
a făcut un AVC urmat de o paralizie
de el de la 2 ani jumătate până în ziua cărora le datorează o mare parte din
completă pe partea stângă: gura, mâna
de azi, când continuă cu Kineto și înot.” recuperarea sa. În zilele acestea își
și piciorul nu-l mai ascultau. Disperați,
Andrei este astăzi în clasa a VI a completează tratamentele cu plimbări
părinții l-au dus de urgență la Spitalul
la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din pe înserat, pe noua faleză din jurul
„Bagdasar Arseni” din București.
Ploiești, la o clasă de elită. lacului, contemplând peisajul mirific
Andrei a fost preluat de prof.dr.
Este olimpic, participă la și romantismul localității dobrogene.
Ciurea Vlad, de dr. neurochirurg
olimpiadele de matematică, fizică,
Tasca, o echipă de mari specialiști, iar
biologie, geografie, în țară și în

O ZI PETRECUTĂ LA
TECHIRGHIOL
Început de toamnă. Este al O zi la Sanatoriul acesta, devenit plimbarea de seară. „Muncile“ sunt
treilea an consecutiv de când eu şi centenar, e plină de speranţă şi deloc diferite: masaj, gimnastică, băi de
soţia mea venim la Techirghiol, la monotonă. sare, băi de plante, băi de nămol,
Sanatoriul balnear şi de recuperare Avem procedurile şi cu cele trei împachetări,…electrice, galvanice… şi
Techirghiol. mese şi cu plimbarea de seară, asta alte denumiri pe care omul le învaţă
Această oază de sănătate, înseamnă „activitate“, nu glumă, şi şi se obişnuieşte cu ele: Bazin, Trefla...
fericita aşezare a Sanatoriului lângă de - abia prididim să nu ieşim din ritm. în fiecare îţi pui speranţa şi după
parc şi lac, ne-a devenit familiară, De bun augur este începutul, fiecare optimismul se trezeşte în om,
pentru că aici ne-am ameliorat sau fiindcă te întâlneşti cu oameni pe care fiindcă personalul medical, amabil
vindecat „junghiurile bătrâneţii“. i-ai cunoscut în anii trecuţi, cu care te şi profesionist, devine şi psihologul
Oamenii de aici, personalul saluţi cu obişnuitul: „la muncă“ sau care prin tratamentul ce ţi-l face, şi
medical al Sanatoriului, precum şi „mergem înainte“ şi cu personalul comportament, face să uiţi că te mai
lacul cu parcul, Techir şi Măgăruşul Sanatoriului, mai ales cel medical, doare ceva.
ne-au devenit apropiaţi, făcându-ne cunoscut deja, din anii trecuţi. Şi după du-te-vino acesta, vine
să regretăm întotdeauna că cele două „Munca“ noastră de care aminteam şi prânzul cu alimentarea corpului
săptămâni s-au dus prea repede. înseamnă procedurile, mesele şi „istovit“ de atâta alergătură şi trecut
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 17

prin atâtea. Dacă mai e timp de-o plimbare sau de-o relaxare în pat, o faci
(şi de regulă este şi acest timp) şi după - amiază din nou „la muncă“. Dar…
procedurile sunt mai puţine, aşa că-ţi îngăduie să mai treci şi pe la capelă,
unde minutele de spiritualitate îţi sunt necesare ca şi procedurile arătate
mai înainte. Mai schimbi o vorbă cu vechi cunoştinţe sau cu noi cunoscuţi,
mai treci pe la doctor să-ţi mai ia tensiunea sau să-ţi prelungească
procedurile, te odihneşti câteva clipe în faţa acvariilor „multicolore“,
admiri tenacitatea unor oameni loviţi de soartă, care se luptă cu zâmbetul
pe buze cu … viaţa, dar nu cedează…
Vine şi cina, şi după ea, plimbarea de seară, care încununează o zi
de „muncă“. Treci prin parc şi te mai odihneşti pe o bancă. O iei pe malul
lacului şi admiri zborul pescăruşilor şi lacul învălurit sau liniştit. Ajungi
la Techir şi Măgăruş şi cel puţin de două ori pe săptămână urci, şi-napoi
către lumea pământeană ce se odihneşte pe bănci sau calcă agale pe
aleile din jurul lacului. Am găsit anul acesta aleile şi parcul mult schimbate
în bine: îngrijite, flori şi pomi sădiţi, aleile asfaltate. Citeşti pe un panou
numele personalităţilor ce-au trăit sau au avut legătură cu Techirghiolul,
mai cumperi ceva de prin magazine şi porneşti spre spaţiul spiritual al
Mănăstirii Sfânta Maria, unde eşti copleşit de cântul măicuţelor ce se aude
dinăuntru, de bisericuţa de lemn şi mormântul Părintelui Arsenie Papacioc
înconjurat de flori sădite de măicuţe sau aduse de oameni, treci pe la
izvorul Sfântului Pantelimon şi umpli o sticlă de apă şi de speranţă spre
mai bine şi cobori iar în parc, unde la 8 fără 5 seara se aprind lampadarele
şi lumina lor inundă lacul! O privelişte ca o revelaţie… Admiri această
splendoare de pe o bancă şi parcă-ţi vine să zici ca-n … Faust: … „clipă,
Faleza lacului, recent amenajată, este una
opreşte-ţi zborul“. Te retragi casă (adică Sanatoriu)…
din realizările Primăriei Techirghiol, cu Am vorbit de o zi, nu numai la Sanatoriu, ci şi în Techirghiol, fiindcă
fonduri europene. Lacul vărgat, verdele Sanatoriul este unul dintre simbolurile oraşului.
gazonului, iluminatul, locurile de joacă De abia aştept acum, la mijloc de septembrie, să vină luna mai şi să o
pentru copii, pista pentru biciclete, tot
atâtea motive pentru o plimbare romantică sun din cartierul Crângaşi al Bucureştiului pe doamna doctor Liliana Stanciu
la începutul toamnei dobrogene. şi doamna Asistentă Carmen Balaşa să mă programeze la Techirghiol în
septembrie 2016.
Confirm că venim, în august, conform înţelegerii:
- Doamnă! Cârstea sunt, din Bucureşti. Venim!
- V-aşteptăm să veniţi, cu mare drag!
Ion CÂRSTEA
Techirghiol, 10 septembrie 2015
Jurnalist, Pacient al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol
18 Te c h i rg h i o l

IMPRESII

„SĂNĂTATEA MEA O AM DE LA LAC”


Ion Oncescu se apropie de 80 de Era militar, făcea parte dintr-o unitate Am revenit în 1970, de data
ani. Locuieşte în Bucureşti şi se află, în de elită şi un domn ofiţer l-a întrebat aceasta cu soţia şi copiii mici. Tot
acest mijloc de octombrie, împreună într-o zi dacă nu vrea să meargă la la cort. Apoi, nu am lipsit vara de la
cu soţia sa Constantina, a 20-a oară Techirghiol. întâlnirea cu lacul, decât atunci când
la Techirghiol. Spune cu siguranţă şi „Cum nu”, am spus. „Ne-a nu s-a putut. Îmi plăcea să înot, să plec
mândrie: „Sănătatea mea o am de la constituit într-o brigadă de tineri ca de la antenă până la Eforie Nord, să
lac. Eu l-am botezat aurul sănătăţii. lumea, ne-am instalat în cort pe malul stau toată ziua la malul lacului.”
Acum, la această vârstă, chiar mă ţin lacului şi aşa am petrecut prima vară. Anul acesta, familia Oncescu
bine. Am fost strungar vreme de mai Eram în misiune, dar şi pe nisipul este a doua oară la tratament. A fost şi
multe decenii. Muncă grea, de stat lacului. Ne îmbăiam în apa sărată, în luna martie, va reveni şi anul viitor.
în picioare 12 ore pe tură, de cărat ne murdăream cu nămolul adus „Acum este lux mare aici. Din
greutăţi, lucrat în frig. Păi cum aş fi într-o albie la mal, iar ne scăldam, zi în zi mai lux! Servicii ireproşabile,
arătat la aceşti ani dacă nu mă tratam mai jucam şi fotbal. Atunci am simţit curăţenie, mâncare pe săturate.
la Techirghiol?” prima dată că Techirghiolul este un loc Oraşul s-a făcut de nerecunoscut.
Amintirile bărbatului cu faţa binecuvântat. Îmi amintesc că veneau Faleza asta dă strălucire lacului,
netedă, cu mâinile ferme, fără particularii cu maşini, câte circulau la aşezarea este de neuitat. Vin cu
deformaţii, cu privirea caldă şi trupul vremea aceea, fiecare cu cortul. Nu articulaţiile încreţite şi plec cu ele
semeţ, încep din anul 1957. Atunci a era nimic amenajat, doar stufăriş şi descreţite. Sănătatea mea o capăt
cunoscut prima dată miracolul lacului. apă. din lac!”

LA 96 DE ANI A VENIT TEMERAR


LA TECHIRGHIOL
Vasile Ţapu - după cum scrie în aceeaşi zi acasă, dar, cu un gest firesc
actele sale de identitate - numără 96 de omenie, managerul Sanatoriului
de ani. A venit cu trenul tocmai din i-a oferit pe cheltuiala proprie o
Iaşi, unde are domiciliul, pentru o cură noapte de cazare şi hrană pentru ca
de nămol şi apă de lac. A luat de la nonagenarul să poată rezista drumul
medicul său de familie documentele înapoi, de multe ore.
necesare, apoi bilet de la Casa de Vasile Ţapu mai fusese la
pensii şi, însoţit de un troler în care Techirghiol şi în anii din urmă şi se
îşi avea hainele de schimb, a ajuns simţise bine. La cei 96 de ani, îl cam
la Techirghiol. Doar că o comisie de supără o sciatică pe care a contactat-o
medici balneologi, consultându-l şi la munca câmpului, căci toată viaţa
analizând documentele medicale, nu lui a fost ţăran, şi credea, sub efectul
i-a recomandat tratament la această binefăcător al lacului, că îi pot trece
vârstă. Ar fi trebuit să se întoarcă în durerile.
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 19

CORIFEII BALNEOLOGIEI DOBROGENE

DR. HORIA SLOBOZIANU


Aurelia LĂPUŞAN

„Credem că influența curei de la Techirghiol asupra organismului e admirabilă și bunele rezultate


care se obțin de ani de zile fac ca Techirghiolul să fie una din cele mai reputate stațiuni”

Puțini cunosc numele acestui Anul următor este ales membru


medic român cu o fructuoasă activitate corespondent al Societăţii de
de apostolat în domeniul balneologiei pediatrie din Paris ca o recunoaştere
infantile la Techirghiol. Ignorat, pe a valorii activităţii sale ştiinţifice,
nedrept, de urmași, pedepsit de însumând peste 200 de titluri de
comuniști pentru că a „îndrăznit” să lucrări publicate în reviste din ţară şi
adune ca un împătimit colecționar străinătate.
piese arherologice de inestimabilă A fost considerat cel mai bun
valoare, transformându-și casa medic din ţară în domeniul său.
în primul muzeu de istorie veche Pentru a pune în mai mare valoare
al Dobrogei, Horia Slobozianu s-a cura balneară heliomarină şi cu nămol
născut la Bârlad, la 9 aprilie 1887, și a la lacul Movilă Techirghiol, a studiat
obținut titlul de doctor la Facultatea în Franţa din experienţa renumiţilor
din București, în 1915. Contribuţiuni doctori Jaubert şi Bochellos între anii
la studiul cortico-pleuritelor scisurale. 1922-1926.2
Teza pentru Doctorat în Medicină şi Desfăşoară o largă activitate
Chirurgie Prezentată şi susţinută la medicală şi ştiinţifică drept profesor
Facultatea de Medicină din Bucureşti în învăţământul mediu, asistent şi
va fi publicată în aceeaşi lună de Horia docent universitar. 1924, „Sfaturi pentru creşterea
C. Slobozianu. Bârlad, Tipografia Este primul puericultor de copiilor”, 1924, „Băile de soare şi
Nouă. maternitate din ţară. În cadrul climatul maritim”, 1925, „Terapeutică
Participă la campania militară din activităţii didactice, a pregătit multe infantilă”, 1928, „Creşterea în
1913 şi apoi în Primul Război Mondial serii de studenţi şi elevi ai şcolilor de greutate după cură la Techirghiol
ca medic de batalion și este decorat obstetrică. Movilă”, 1929, „Câteva reflecţii asupra
cu Coroana României. La sfârşitul stării noastre de sănătate”, 1932,
războiului este numit medic la Tecuci și Techirghiol, vindecătorul „Staţiunea Movilă-Techirghiol din
directorul orfelinatului din localitate. copiilor bolnavi punct de vedere medical”, 1933 ş.a.3
Anii 1919-1921 îi petrece la Paris şi Doctorul a murit în data de 28
Berlin, specializându-se în pediatrie, Începând cu anul 1922 iulie 1961 de cancer şi îşi doarme
promovează asistent universitar, apoi funcționează ca medic al staţiunii somnul de veci în Cimitirul Bellu din
docent în puericultură. Movilă - Techirghiol, unde se Bucureşti.
Devine membru al Societăţii preocupă intens de efectul curelor de
Române de Istoria Medicinii (SRIM) mare şi nămol asupra copiilor bolnavi, Horia Slobozianu – prietenul
care şi-a început activitatea în 1929, semnând peste 130 de comunicări. În pictorilor
la iniţiativa lui Victor Gomoiu, şi, acest domeniu a fost elevul marelui
de-a lungul timpului, s-a impus ca balneolog și om de cultură, dr. Iosef Dr. Horia Slobozianu a fost bun
for ştiinţific al acestui domeniu Dona (1875-1956). În 1926 a studiat prieten cu dr. Victor Climescu (1895
interdisciplinar. Face parte din apa MăriiNegre și a lacului Techirghiol – 1967), conducătorul Sanatoriului
structurile de conducere încă de la în lunile de vară, înregistrând zilnic de Chirurgie osteo-articulară de la
înfiinţare: comitetul de conducere: temperatura apei, aerului, vântul; Eforie-Sud și șef de școală, cu care a
Președinte: Prof. Dr. C. Severeanu; – aceste date le-a prezentat la cel efectuat nenumărate studii privind
Vicepreședinți: Prof. Dr. D. Gerota, Prof. de-al V-lea Congres Internațional de tratamentul chirurgical cu cel balnear
Dr. M.   Minovici; Secretar general: talasoterapie care s-a ținut în mai 1928 la copiii bolnavi de TBC osos.4
Dr. Victor Gomoiu; – Bibliotecar și la Constanța. Câteva titluri de lucrări
3 Predescu, Lucian, Enciclopedia României,
conservator al muzeului: Dr. Viorica semnate Horia Slobozeanu: „Copilul”,
Editura Cugetarea, Bucureşti, 1999, p. 789.
Gomoiu; Secretari de ședință: Dr. Irina 2 Biblioteca judeţeană „Ioan N.Roman” 4 Dr. Victor Climescu (1895-1967) este una
Crețu, Ing. Al. Podhorsky, Farm. Tita Constanţa, Dicţionar de personalităţi dintre personalităţile ştiinţifice ale Dobrogei
Săndulescu, Dr. H. Slobozeanu.1 dobrogene, vol.l, Editura Ex Ponto, 2004, care timp de 40 ani, a fost directorul
1 http://www.crifst.ro/noema/doc p. 271. sanatoriului din Eforie Sud, punând bazele,
20 Te c h i rg h i o l

mers centripet, adică se începe


cura expunând la soare mâinile și
picioarele, în zilele următoare se
expune abdomenul și toracele.
4. E nevoie ca atmosfera să fie
cât mai lipsită de praf, de fum și de
umiditate. Razele soarelui străbat cu
atât mai bine cu cât aerul e mai curat.
5. Cerul înnorat nu împiedică să
treacă toate razele ultraviolete.
6. Ora la care se fac băile de
soare: Pentru o baie de soare, care
după cum se știe trebuie făcută pe tot
corpul este nevoie de o temperatură
exterioară de cel puțin 20-25 grade
și de cel mult 45 grade(temperatură
luată la soare). Vara, cea mai bună oră
de bae este între 9 și 11 dimineața și
între 3 și 5.
7. Alimentația în timpul băilor
L-a cunoscut pe pictorul Ion principiile helioterapiei, el precizează
de soare e bine să conțină mai puțină
Țuculescu, cu care a împărtăşit o de la început: „De ani de zile noi le
carne. Rollier5 recomandă un regim
pasiune comună: studierea lacului aplicăm la bolnavii noștri din stațiunea
vegetarian mixt (lactate, legume și
Techirghiol. De altfel, soția lui Movilă - Techirghiol cu cele mai bune
fructe).
Țuculescu, Maria Fotiade, era născută rezultate”.
8. Durata băilor de soare trebuie
tot la Bârlad, şi absolvise Medicina. Regulile pe care le enunță în
mărită în mod treptat ca să evităm
lon Țuculescu a pictat la Constanţa, urmă cu 90 de ani par astăzi desuete,
reacțiunile violente produse din partea
Mangalia, Vama Veche, dar mai ales la dar poate că nu sunt:
organismului. Se ajunge treptat la o
Techirghiol: „Marină cu fluturi“, „Peisaj „1. Băile de soare trebuie să fie
expunere la soare de 3-6 ore, durată
la Mangalia“, „Peisaj la Mangalia cu făcute direct pe suprafața corpului,
care variază după intensitatea razelor
arborele durerii“. Lucrări plastice, adică între soare și piele nu vor fi
solare și după toleranța fiecărei
într-o coeziune cu totul fascinantă şi interpuse stofe, pânzeturi, voaluri sau
persoane în parte. Durata de trei ore
originală a spaţiului pontic. Volumul geamuri.
e în general suficientă.
„Microbiologia lacului Techirghiol“, 2. Cura de soare trebuie să fie
Repeziciunea sau prudența
un studiu complet, îl consacră ca om făcută pe toată suprafața corpului.
cu care creștem în fiecare zi timpul
de ştiinţă de mare valoare. Editura Helioterapia are o acțiune locală și o
de expunere la soare depinde de
Academiei şi-a asumat dreptul de a acțiune generală. Cu toate că de cele
reacțiunile locale și generale, pe care
publica postum această lucrare de mai multe ori avem de tratat o leziune
le prezintă persoana tratată.
referinţă. limitată la un punct, helioterapia
Dacă pielea se roșește și se
Pictorul Nicolae Tonitza este trebuie aplicată pe toată suprafața
irită, dacă bolnavul n-are apetit, nu
alt pacient şi prieten al doctorului, corpului, ca să modificăm starea
doarme, e agitat,mărirea timpului de
după cum singur mărturiseşte într-un generală a întregului organism. Din
expunere la soare se va face încet, e
splendid reportaj pe care îl alăturăm nefericire, este greu de făcut la noi
nevoie în aceste cazuri cam de 15-20
acestui demers al nostru de a readuce în țară băi de soare totale, deoarece
de zile până ce bolnavul se obișnuiește
în memorie figura unui intelectual de nu dispunem decât de foarte puține
cu noul tratament.
elită care a aparţinut acestui spaţiu. instalații de helioterapie (solarii).
La persoanele la care pielea se
Instalațiile de helioterapie sunt
pigmentează (se pârlește) și la care
„Influenţa curei la Techirghiol construcții relativ simple, cu pereți sau
nu apar tulburări nervoase, putem să
asupra organismului e admirabilă” cu perdele care separă bolnavii unii de
ajungem la o bună toleranță în 6-10
alții. În cabina lui, fiecare bolnav se
zile.
Dr.Horia Slobozeanu scria, în desbracă, se așează pe un pat având
Tehnica variază și cu vârsta
mai 1925, lucrarea Băile de soare și numai capul protejat. La adăpost de
persoanei care face helioterapie”.
climatul maritim, rod al cercetărilor priviri indiscrete și de vânt bolnavul își
sale personale. Scriind despre poate lua liniștit baia de soare.
Studiul semnat de
Când nu se poate expune la soare
în România, unei specialităţi medicale: dr.Slobozeanu, bazat pe experiența
tot corpul recomandăm să se țină
chirurgia tuberculozei osteo-articulare. Este acumulată ca medic la Techirghiol,
la soare regiunea bolnavă (afară de
coautor al primului tratat de tuberculoză cuprinde multe alte referințe și
contraindicații medicale) dimpreună
osteoarticulară din literatura românească de recomandări privind băile din jurul
cu regiunea învecinată, descoperită
specialitate, dascăl de şcoală chirurgicală, o
pe o suprafață cât mai întinsă.
eminentă personalitate în domeniul său de 5 Dr. Rollier la Sanatoriul Leysen, citat de dr.
3. Băile trebuie să aibă un
activitate. Slobozianu în toată lucrarea
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 21

marea, a cărei temperatură variază de


la un moment la altul. Aceste schimbări
bruște expun la răceli, enervează și
obosesc mai ales temperamentele
nervoase și constituțiile debile și nu
convin copiilor.”              
Aceste recomandări se găsesc
inserate în Revista băilor, una din
publicaţiile de sezon care promova
turismul balnear pe litoral în perioada
interbelică. Concomitent cu studiile
medicale, în timpul liber, dr. Horia
Slobozeanu a fost un pasionat
arheolog amator. A strâns, vreme
de 35 ani, un număr impresionant
de piese arheologice, basoreliefuri,
coloane, capitele, statuete, vase,
obiecte de ceramică şi, îndeosebi,
lacului: „Reumaticii pe care i-am Movilă – Tekirghiol, găsim date exacte
inscripţii, amenajând în locuinţa sa din
îngrijit la Movilă Techirghiol s-au simțit asupra acestei chestiuni, bazat pe
Carmen Sylva – Eforie Sud un muzeu
foarte bine. Credem că influența curei un mare număr de observații (1500)
arheologic de utilitate publică. Nu a
de la Techirghiol asupra organismului de cazuri, autorul ajunge in aceasta
cerut spaţiu special de la primăria
e admirabilă și bunele rezultate care se documentată lucrare la concluziuni
oraşului şi a preferat să-l amenajeze în
obțin de ani de zile fac ca Techirghiolul care au prezentat interes.
casa sa, fiind de altfel şi singurul ghid
să fie una din cele mai reputate După băile calde de nomol,
al acestuia. Cunoscând foarte bine
stațiuni. Totuși, se poate spune că adulții au creștere în greutate, în 70
istoria Dobrogei, doctorul Slobozeanu
pentru reumatizanții care vin la mare la sută din cazuri. După băile reci de
spunea: „Rar se mai poate întâlni un
mai multă prudență nu strică. Acest lac, creșterile sunt de 70 la sută. Apa
alt colţ de pământ care, pe o întindere
gen de bolnavi fiind foarte sensibili la lacului Tekirghiol este de șase ori și
atât de mică, să fi înghiţit o atât de
frig și la umezeală li se recomandă să jumătate mai concentrată decât apa
bogată şi de zbuciumată istorie“
evite serile umede și curenții reci”. Mărei Negre. Lacul are 97 săruri la 1
(inscripţie la intrarea în muzeu).
litru dintre care 78 gr.clorură de sodiu.
Participă la săpăturile malurilor
Ce boli pot fi tratate prin lumină Se înțelege de aici de ce efectul băilor
lacului Techirghiol pentru fixarea
și cură heliomarină, după experiența de lac este cu mult mai superioră
hărţilor arheologice, de unde aduce
dr. Slobozeanu celuia observat după băile de mare.
în muzeu piese getice.
Apa lacului are o temperatură
Debilitatea, anemiile, mai ridicată și mai constantă decât
tulburările de menstruație,
reumatismele cronice, artritele
blenoragice, obezitatea, diabetul,
guta, neurasthenia, supurațiile
cornice, tuberculozele ganglionare.
„Bolnavii care vin la Techirghiol
prezintă în jurul gâtului pachete mari
de ganglioni (scrofuloză). Uneori,
ganglionii sunt aderenți între ei,
inflamația cuprinzând și țesuturile
învecinate. După băile de soare,
inflamația aceasta dispare, ganglionii
devin mobili, se micșorează după
câteva luni de tratament și dispar
definitiv.
„Efectele băilor de nomol și de
mare – Creșterea în greutate, după
cura în stațiunea Movilă Tekirghiol.
Se crede în general că băile de sare și
de mare slăbesc și că îngrășarea nu se
produce decât mai târziu.
Din lucrarea D-lui dr. Horia
Slobozianu asupra creșterii în
greutate, după cura în stațiunea
22 Te c h i rg h i o l

CORIFEII BALNEOLOGIEI DOBROGENE

ION TĂTĂRANU. AUTOBIOGRAFIE

„M-am născut la Focşani în 1888 (tatăl, lon, şi mama, Smaranda)


şcoala primară şi liceul le-am făcut la Focşani. Fiind 8 copii şi părinţii
neavând posibilităţi materiale, am intrat prin concurs ca bursier la
Institutul Medico-Militar din Bucureşti.
În anul 1915 am obţinut diploma de doctor în medicină. În timpul
studenţiei, am fost trimis în combaterea diferitelor epidemii: holeră,
1912-1913 (Bulgaria - Craiova) şi febră tifoidă la Câmpulung şi Slatina. În
timpul războiului 1916-1918 am funcţionat ca medic căpitan la Spitalul
de contagioşi nr. 1 din Bârlad, de sub conducerea prof. dr. lon Bruckner.

Ca o consecinţă a tifosului am urmat ca asistent benevol la detaşat cu serviciul la Sanatoriul din


exantematic contractat în timpul Clinica Terapeutică a prof. dr. Anibal Techirghiol al fostei Asigurări Sociale.
serviciului, am fost pus în retragere Teohari şi la Institutul de Medicină Ca director tehnic al Sanatoriului
din cadrele armatei cu menţiunea Experimentală de sub conducerea din Techirghiol, am funcţionat până
„în timpul şi din cauza serviciului“ prof. dr. lon Cantacuzino. Tot în acest în 1955 când am fost transferat la
(Decret nr. 2387l1919). După ce timp, am funcţionat ca profesor la Direcţia Balneară Climatică.
m-am însănătoşit, am ocupat diferite şcoala de surori de ocrotire (Spitalul Experienţa mi-a dovedit că
posturi: medic primar la Spitalul din Colentina). În 1942 mi s-a încredinţat trebuie să existe o legătură între
Timişoara, director la Sanatoriul postul de inspector general la fosta bolnav şi sanatoriul de unde pleacă cu
pentru combaterea tuberculozei la Casă centrală de Asigurări Sociale fiind dispensarele curative unde ajunge. În
copii din Vasile Roaită (Eforie Sud, însărcinat cu conducerea Serviciului felul acesta bolnavul capătă încredere
n.n.). Central TBC. în ştiinţa medicală şi se consolidează
În anul 1928, în urma În 1948 (1 decembrie) împlinind legătura între medic şi bolnav.
concursului dat, am fost numit medic vârsta de pensie, am fost angajat în Înfiinţarea centrului de
şef de consultaţie la Dispensarul continuare până la desfiinţarea C. C. microradiofotografie a contribuit
nr. 5 al fostei Asigurări Sociale. În Asigurări Sociale, în 1949, de unde am la întărirea acestei acţiuni spre a
1929, am ocupat un al doilea post la trecut, conform deciziei ministeriale urmări de la origini TBC la copii; am
Serviciul Sanitar al Capitalei ca medic nr. 33373 din 15 aprilie, ca medic cercetat în unele şcoli primare din
diriginte al Spitalului TBC Zerlendi director tehnic la staţiunea balneară Bucureşti răspândirea infecţiei TBC
din Bucureşti, de unde am trecut ca Techirghiol, căci aveam ca specialitate printre şcolari propunând măsuri de
medic primar TBC la fostul Centru de şi balneologia, deoarece, încă în anul profilaxie.
Sănătate (Caraiman). În acest timp, 1923, în timpul lunilor de vară eram Activitatea în domeniul
balneologiei s-a manifestat în diferite
direcţii. Împreună cu colectivul
medical, am primit sarcina din partea
Preşedintelui Congresului, prof.
dr. Teohari, să organizez lucrările
pregătitoare pe litoralul Mării Negre
în vederea comunicărilor ce trebuiau
făcute la Congresul Internaţional de
Balneologie din 1928.
Rezultatele cercetărilor în
această direcţie sunt cuprinse într-o
broşură (140 pagini) tipărită în limba
franceză, limbă oficială a Congresului.
Spre a putea face aceste
cercetări la faţa locului, a trebuit să
punem bazele unui laborator care
să corespundă acestor cerinţe. Prin
studiile întreprinse şi mai târziu cu
colaboratorii de la institutele de la
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 23

Bucureşti şi Cluj, s-a ajuns la metode


noi de tratament renunţându-se la
vechile rutine.
Experienţa ne-a dovedit că
nămolul sub formă de băi nu trebuie
să fie întrebuinţat în TBC externă
şi, mai ales, în cea fistulizată căci
conţine o floră microbiană care
poate să producă suprainfecţie. De
asemenea, s-a ajuns la concluzia
că tratamentele intempestive sunt
dăunătoare vindecării prin faptul că în
loc să producă o creştere a numărului
hematiilor şi a hemoglobinei, din
contră produc o diminuare a lor,
provocând o descreştere a rezistenţei Am colaborat la broşurile de care am lucrat împreună, am căutat
organismului. propagandă ale Centrului de Educaţie să întăresc credinţa că numai prin
Datorită sugestiei colectivului Sanitară şi la monografia staţiunilor putinţa de a învinge şi înlătura cauzele
medical, Direcţia Balneo-Climatică a balneo-climatice din R. P. R. de suferinţă ale omului, atât fizice cât
aprobat în 1951 transformarea unei Reacţiunea guvernului în faţa şi sufleteşti, ne duce la justa apreciere
instalaţii de băi calde în instalaţii de atitudinii contrare intereselor lor a valoarei noastre de medic şi de om.
împachetări cu nămol. s-a manifestat prin îndepărtarea Pentru această lungă activitate,
O altă problemă care ne-a mea de la Spitalul de Tuberculoză am fost onorat cu insigna „Evidenţiat
preocupat a fost aceea a sechelei Zerlendi (Bucureşti) sau înlocuirea în munca medico-sanitară“. Totodată,
de poliomielită şi mai ales să se de la Sanatoriul „Clement Popescu“ a binevoit să-mi acorde titlul de
stabilească rolul activ al nămolului în din Techirghiol. Căutând să-mi „Medic Emerit al R. P. R. “. 1
tratamentul acestei boli. câştig dreptatea, justiţia a hotărât Autobiografia pe care a
Colectivul format din doctorii: reintegrarea mea. scris-o dr. Ion Tătăranu la cererea
I. Tătăranu, I. Turcu şi I. Tolan Din cei 34 ani de activitate autorităţilor vremii constituie un
au comunicat rezultatul acestor medicală în staţiunea balneară document veridic ce nu mai are nevoie
cercetări la Conferinţa de Balneologie Techirghiol, se reflectă dârzenia luptei de comentarii. Noua generaţie de
din Bucureşti, 1950. Ţinând seama pe care am desfăşurat-o ca medic medici ai Techirghiolului este datoare
de rezultatele favorabile, Direcţia spre a căpăta încrederea maselor să cinstească memoria acestor
Balneo-Climatică a organizat în muncitoare, că ştiinţa poate învinge oameni devotaţi până la sacrificiul de
staţiunea balneară Techirghiol primul anumite boli dacă sunt tratate la timp sine pentru cauza pacienţilor lor.
sanatoriu pe ţară de poliomielită de medicul conştient, dar şi ajutat de
1 Autobiografia pe care soţia medicului,
(1951), rezultate care au fost bolnav prin executarea întocmai a
Angela Tătăranu, a oferit-o dr. Vlad Moraru
confirmate prin cercetări ulterioare directivelor trasate de specialist.
pentru a fi folosită ca document la realizarea
ale Institutului de Balneologie. În colectivul de medici tineri cu
monografiei Techirghiol pentru Europa.
24 Te c h i rg h i o l

MEDICII TECHIRGHIOLULUI

HRONIC DOBROGEAN

Dr. Lucian Dumitrescu, un se deschidea „oficial”


cronicar local, ne-a oferit cu mai mult sezonul estival-balnear,
timp în urmă o scrisoare. Era legată autobuzul stațiunii își
de momentul lansării monografiei aștepta oaspeții în gara
oraşului Techirghiol care aducea gătită abia ieșită din
pentru oamenii locului parfumul unor hibernare: „toți oameni
amintiri personale. Doctorul, aflat pe necăjiți, cum consemna
meleaguri transilvane, a oferit atunci un ministru al sănătății
volumul proaspăt lansat familiei dr. din vremea aceia, dar
Mariana și Ioan Borcoman, medici toți suferinzi cu afecțiuni
balneologi în stațiune în perioada reumatismale, plini
anilor 1952-1959. Iată şi conţinutul de speranță în efectul DR. MARIANA ȘI ION BORCOMAN PE ALEEA
emoţionant al scrisorii păstrate în tămăduitor al nămolului PAVILIONULUI CENTRAL AL STAȚIUNII ÎN LUNA
FEBRUARIE 1958
„lada” cu zestre a sanatoriului de și climatului stațiunii”. În
astăzi. sezon, în stațiune erau
„Câte amintiri acoperite detașate echipe de medici din țară, pavilion cu încălzire centrală, noi,
de praful uitării ne-au revenit în în special universitari cu pregătire de Borcomanii, Boroghinii și alți câțiva
memorie, câtă bucurie a întâlnirii specialitate veniți de prin Cluj, Sibiu, medici tineri, ne petreceam iarna
în paginile literarei monografii a Tg. Mureș. Director, competent, bun sub farmecul sau asprimea peisajului
atâtor evenimente, nume, petrecute, gospodar era doctorul Ion Tătăranu. dobrogean.
trecute prin Techirghiol cu 50 de ani Soția acestuia, în tinerețe soprană pe Citind în presa anului ’99 despre
în urmă. (Scrisoarea a fost datată scenele Operei, persoană deosebită, popasul regelui Mihai I la bisericuța
octombrie 1999. n.n.). Câtă tristețe, era o fermecătoare povestitoare, din Techirghiol de Sfintele Sărbători
durere pentru acei dispăruți! Noi o pasionată jucătoare de „remy”, ale Învierii, ne-am reamintit de
facem parte din grupul acelora, întreținând atmosfera plăcută în serile „Măicuța”, stareța tânără și frumoasă
supraviețuitori în neguroasa toamnă înnorate. Casa „Borcomanilor”, casa la vremea aceea, care ne înduioșa
a vieții, de data aceasta absenți „Boroghinilor” erau în vârf de sezon recitând versuri din „Mătăniile”
„motivat” la „Raportul de gardă”, asaltate de prietenii viligiaturiști Florencei Barclay:
prilejuit de sărbătorirea centenarului ardeleni. „Petrecute ceasuri, cu tine
stațiunii. Am citit cu ochii înlăcrimați La orele 6 dimineața, toată suflet drag
monografia talentaților cronicari. lumea era deșteptată de „sirena” Sunt pentru mine perle
Aievea am revăzut Techirghiolul de din curtea sanatoriului: începea plimbate de mătănii
odinioară, dar al lacului blagoslovit programul de tratament și Le picur câte una, una câte una
cu nămol tămăduitor. Pentru o clipă, recuperare. Bolnavii, supravegheați Șirag de mărgele, mătăniile mele...”
simțindu-ne transportați în modesta de asistente, luau drumul spre cură la
comună risipită pe colina din preajma „băile calde”. Medicii, după „raportul Și astfel, în picuri, una câte una,
lacului brumăriu, cu micuța sa gară de gardă”, acordau consultațiile de s-a scurs șiragul zilelor noastre până
prea strâmtă în plin sezon balnear, specialitate, după care suferinzii, la vremea la care „se răstignește
pustie și inutilă sub biciuirea crivățului după recomandare, erau dirijați crucea de aur și de rugă” la care am
dobrogean. Încercând a ne imagina spre „clinica în aer liber” pe malul ajuns! În urmă, ștergând colbul de pe
metamorfoza petrecută acolo, sub lacului unde se aplicau procedurile albume cu filele, de timp îngălbenite,
bagheta miraculoasă a entuziaștilor cu nămol, se făceau băi de soare. reînviind atâtea amintiri, din ochi ne
medici balneologice au urmat dupănoi. Seara, personalul liber, împreună cu pică lacrimi, dalbe mărgăritare. Din
La vremea noastră, stațiunea prindea prietenii lor viligiaturiști, se relaxau în care-am făurit colanul
viață la primele semnale de primăvară atractivul local „Zori de zi”, sau mai pe care-l dăruim acelora ce-au fost,
întocmai Frumoasei Adormite din departe, în Eforie, la „Cazino”. acelora ce sunt tămăduitori cu har în
basmele copilăriei. Atunci începea Astfel se derulau activitățile ”fermecătorul” Techirghiol.
„pregătirea” vilelor ospeției cu până-n septembrie, când medicii
decorul lor de epocă parfumată, se detașați se întorceau la posturile de Dr. Lucian DUMITRESCU
reparau drumurile din zi în zi mai balneologi din stațiunile permanente. Constanța, 10 aprilie 2000
umblate. În luna lui Cireșar, când Abia mai târziu, amenajându-se un
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 25

MEDICII TECHIRGHIOLULUI

DR. VOICU GHIŞOIU

Printre pacienţii seriei din pacient, îl urmărea atent pe


septembrie de la Sanatoriul tot parcursul internării. Fiecare
Techirghiol a fost şi familia dr. Voicu copil avea foaie de observaţie,
Ghişoiu, fost medic la Techirghiol în fiecare medic ştia efectele
perioada 1956-1959. Îşi aminteşte procedurilor. Urmărirea era
că a fost o întâmplare că a ajuns în zilnică, consemnai tot. Copiii
Dobrogea din Sibiu. făceau şi şcoală.
Conform procedurilor din Am revenit acum pentru
anii aceia, medicii care terminau prima dată din 1959. Ştiam că
facultatea alegeau ce era disponibil. El este un sanatoriul modern, cu
a ales Ocna Sibiului, că era aproape de posibilităţi terapeutice şi am
casă. Postul de reumatolog pediatru venit pentru soţia mea. M-am
s-a desfiinţat şi s-a transferat pe întâlnit cu amintirile mele, deşi nu pentru proiectarea unei exploatări
litoral. Aşa a ajuns la Techirghiol. le-am găsit pe toate. Am căutat raţionale şi va intra ca factor principal
Director era Dan George Suciu, casa unde am locuit, casa fostei în sistematizarea staţiunilor de pe
un tânăr cu multe calităţi, nepotul administraţii.” litoral şi din jurul lacului Techirghiol“.1
lui Stoea, părintele reumatologiei. A fost încheiat contractul nr.765
Eforie-Techirghiol era la acea dată Pentru a întări documentar din 1954 între Ministerul Sănătăţii şi
o singură staţiune, cu administraţie povestea dr. Voicu Ghişoiu, Institutul regional de proiectări pentru
comună. consemnăm că începând cu anul construirea unei săli de împachetări
Povesteşte că era sceptic 1952, pentru copiii reumatici aflaţi nămol şi a unui bazin - ştrand pentru
privind viitorul balneologiei, aflată la în faza de convalescenţă, la Eforie tratarea sechelelor de poliomielită.
începuturi. se organizează o secţie de tratament Ansamblul va fi amplasat la marginea
„Techirghiolul era o staţiune balnear folosindu-se nămolul şi apa de vest a staţiunii, lângă vila „Lucia“.
modestă, acum s-a construit, arată clorurosodică a lacului Techirghiol. În Sala de împachetări va avea 18
îngrijit. Eram circa 15 medici în anul următor, sunt instalate 120 paturi paturi, două băi cu apă caldă şi rece,
perioada aceea, bărbaţi şi femei, pe serie şi 4 serii lunare, sub asistenţa aparatură de încălzit nămolul.2
era bine organizată viaţa medicală medicală a Clinicii de pediatrie din laşi În 1954 se înfiinţează
şi atunci, venea multă lume la - profesor E. Hurmuzache. Acesta este conducerea unică medicală în
tratament. Toată instalaţia era în primul sanatoriu cu caracter sezonier staţiunile de tratament, ceea ce
altă parte, la băile reci şi la vila - antireumatic infantil în climat permite introducerea în toate
Lucia. Aveam serii de circa 300 de marin din ţară. Despre rezultatele sanatoriile balneare, indiferent de
locuri pentru copiii cu afecţiuni post cercetărilor asupra primelor loturi forma administrativă, a unor norme
reumatismale articulate; poliomielita de copii reumatici se fac comunicări unitare de sanatorizare şi tratament.
s-a tratat aici, sechele de poliomielită, la Congresul de reumatologie din Mai târziu, în 1960, staţiunile trec
în mod special. Scheveningen - Olanda, în 1955. Dr. în administrarea directă a sfaturilor
Lacul şi nămolul erau folosite, Ludmila Kadletova publica lucrarea populare regionale şi iau fiinţă
cunoscute, se făceau bilanţuri şi „Tratamentul balnear complex al întreprinderile economice balneare.
concluzii, se ţinea evidenţa fiecărui bolii Bechterev în staţiunea Eforie, În iulie 1955, la Techirghiol a fost
caz, fişa de observaţie. Republica Populară Română“. creat un staţionar cu 25 paturi, iar la
Am lucrat cu familiile dr. Bineînţeles, pornind de la marea Sanatoriul balnear al Ministerului
Stroescu, Boroghină, dra Filipiuc, ştiinţă medicală sovietică, pe al cărui Sănătăţii de la Eforie au fost
dr.Cojocaru, dr.Tătăranu. model îl urmam neabătut! construite un solar cu paturi, pe plajă,
Trăiam în acest grup de 10 În acest context, în anii pentru expuneri parţiale, o secţie cu
medici cu afinităţi unii cu alţii, vedeam 1951 - 1952, 1953 şi 1954 se efectuează lămpi de cuarţ pentru femeile cu
pacienţii, urmăream procedurile, studii topometrice şi geologice pentru tuberculoză genitală.
făceam observaţii. Nu era uşor să determinarea cantităţii de nămol
petreci iernile aici, unde internările existent în lacul Techirghiol, cercetări
1 Studii şi cercetări de balneologie, vol 11, 1957, Editura
se făceau tot anul. Procedurile nu publicate în volum, în anul 1957.
medicală, p. 357-365.
erau de amploarea celor de astăzi, Calculele dovedeau că lacul cuprindea
2 Arhivele Sanatoriului balnear Techirghiol, dosar
în schimb medicul era mai legat de 935.518 tone nămol terapeutic, „baza
tehnic, 1954 .
26 Te c h i rg h i o l

„SĂNĂTATEA E DARUL CEL MAI FRUMOS ŞI MAI BOGAT


PE CARE NATURA ŞTIE SĂ-L FACĂ.“ - MICHEL DE MONTAIGNE
Kt. drd. Carmen OPREA
OZONOTERAPIA Dr. Elena CRISTESCU
Dr. Andreea MIRIŢĂ

Este bine ştiut că odată cu omul Terapia cu ozon se poate enzime antioxidante. Această oxidare
au apărut şi bolile, care instinctiv şi-a aplica prin mai multe metode care controlată va acţiona asupra celulelor
alinat suferinţele cu elementele care îl sunt complementare cu celelalte normale, prin stimularea eliberării
înconjurau: apa, aerul, mineralele sau terapii recomandate pacienţilor enzimelor antioxidante (glutation,
plantele. Sanatoriului Balnear şi de Recuperare catalază şi dismutază), astfel că se
Proprietăţile ozonului au fost Techirghiol. În cele ce urmează, vă produce un efect mai ridicat de
descoperite, în 1840, de Schonbein, vom prezenta două proceduri de protecţie celulară şi de eliminare a
acesta fiind folosit timp de 160 ani aplicare a ozonoterapiei: baia/sauna radicalilor liberi. În orice caz, celulele
pentru purificarea apei şi tratarea uscată (terapia transdermală cu ozon anormale (bacterii, fungi, protozoare)
pacienţilor, iar începând cu secolul hipertermic şi acid carbonic) şi baia nu conţin enzime antioxidante şi,
al XX-lea, oraşele mari din Europa umedă cu ozon (hidroterapia generală astfel, sunt predispuse la oxidare şi
au folosit ozonul pentru a purifica ionizată în baie cu ozon). distrugere.
rezervele de apă. Efectele terapeutice antitoxice
Ozonul nu are efecte mutagene 1. Terapie transdermală cu Ozon ale ozonului se pot explica prin faptul
sau cancerigene. Probabilitatea de Hipertermic şi Acid Carbonic că peroxidul de hidrogen (eliberat de
apariţie a unei complicaţii sau reacţii (HOCATT™) ozon) oxidează deşeurile biologice şi
adverse în urma tratamentului cu toxinele în substanţe inerte, deoarece
ozon este infimă (0,000005 %). Această saună cu aburi de ozon, uşurează excreţia lor prin piele,
Trebuie specificat că având multiple efecte terapeutice, ficat şi rinichi. Acesta intensifică
ozonoterapia nu este un panaceu este cea mai avansată, cea mai circulaţia prin reducerea aglomerării
miraculos, este o metodă eficientă de cuprinzătoare, cea mai eficientă şi de hematii şi le redă flexibilitatea şi
prevenire a unor boli, a complicaţiilor mai sigură linie de tratament. Acesta capacitatea de a transporta oxigen.
provocate de unele boli, întârzie este un aparat în care orice persoană Presiunea parţială arterială a
îmbătrânirea precoce, este un agent se poate aşeza confortabil, cu capul oxigenului creşte, în vreme ce nivelul
cosmetic excelent ce acţionează atât în afară (având în vedere că ozonul de vâscozitate a sângelui descreşte,
din interior cât şi din exterior, creşte nu trebuie respirat), bucurându-se de conducând la o mai bună oxigenare
speranţa de viaţă a bolnavilor cronici, sistemul de relaxare din saună, timp a ţesuturilor. În plus, ozonul oxidează
îmbunătăţind substanţial calitatea în care i se administrează sesiunea plachetele din vasele sangvine,
vieţii. Ozonoterapia este uşor de de terapie de 25-30 de minute. ceea ce permite, astfel, eliminarea
aplicat, este lipsită de efecte adverse, Dispozitivul este bine configurat, produşilor de descompunere.
are puţine contraindicaţii, iar efectele dispunând de un ecran tactil uşor Are efecte imunostimulatoare
pozitive apar rapid. Ozonoterapia de manevrat şi un monitor ce indică şi imunomodulatoare, efecte
acţionează perfect asupra cauzelor pulsul. produse prin acţiunea sa asupra
afecţiuniilor reumatice, reduce Ozonul se dizolvă într-o interleukinelor şi a interferonilor, aşa
consumul de medicamente şi efectele peliculă de apă-sebum, suprapusă cum ozonul determină şi stimularea
secundare ale acestora. Ozonul are peste stratul de la exterior, stratum fagocitozei.
efect cumulativ care poate fi constatat corneum, şi reacţionează imediat
în timp. cu acizii graşi polinesaturaţi (PUFA), Ca indicaţii putem enumera:
Ozonoterapia este o metodă producând compuşi de peroxid de
revoluţionară de tratament hidrogen, „H2O2” şi produşi ai oxidării Afecţiuni locale şi generale:
nemedicamentos pentru o lipidice, „LOP”. Aceşti compuşi pot Afecţiuni ale sistemului
paletă foarte largă de afecţiuni, fi absorbiţi parţial şi pot trece prin musculo-scheletic (boli reumatice,
folosindu-se un amestec de oxigen- bariera trans-cutanată, trecere boli degenerative ale scheletului şi
ozon, în concentraţii variabile, în facilitată de o intensă vasodilataţie, musculaturii, de exemplu artrită,
funcţie de afecţiunea tratată. Studiile indusă de căldură, umiditate şi acid artoză, miozită, tendinită, spasme
clinice au demonstrat că cea mai bună carbonic. Atât capilarele limfatice, musculare, la nivelul discului
cale de îmbunătăţire a capacităţii de cât şi cele venoase pot transfera rapid prolapsat)
efort, a capacităţii de producere a compuşi H2O2 & LOP în circulaţia Afecţiuni ale sistemului
energiei, a performanţelor fizice şi generală. Aceştia duc la un proces cardiovascular (angioneuropatie,
intelectuale, a stării de sănătate a de oxidare controlată, ce stimulează insuficienţă vasculară coronariană,
unui pacient, este ozonoterapia.
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 27

migrene, hipertensiune, distrofie deoarece se activează circulaţia atrofie osoasă/osteoporoză); post-


simpatică reflexă, boli vasculare vasculară, dilatarea capilarelor, fracturi (rigiditate post traumatică,
periferice (Raynaud, Burger), presurizarea venelor mai mari şi maladii ale aparatului locomotor);
afecţiuni ale circulaţiei sangvine augmentarea vitezei circulaţiei în afecţiuni ale sistemului circulator
periferice, cauzate de boli arteriale periferice. Mecanismul de acţiune central (HTA - hipertensiune arterială,
ocluzive, insuficienţe venoase). al băii şi masajului cu ozon este legat ateroscleroză, edeme ale membrelor
Piele: boli ale pielii, incluse de acţiunea mecanică, activată prin inferioare, varice, picioare grele,
fiind şi infecţiile bacteriene, fungice, masajul realizat la nivelul suprafeţei dureroase şi obosite); boli metabolice
virale, escare şi ulcere care se vindecă pielii de către bulele gazoase ozonizate (gută, obezitate şi celulită - stimularea
greu, piciorul diabetic, arsuri recente, produse şi reînnoite continuu de către metabolismului celular prin inhalarea
minore sau extinse. Totodată, ajută dispozitiv. Atât modul de aplicare, cât oxigenului pur născut având acţiune
în tratarea anumitor boli autoimune, şi funcţionarea reprezintă operaţii de tip aerosol); stări de suprasolicitare
artrită reumatoidă, psoriazis, în simple. Pielea umană, fiind uscată, nu şi oboseală cronică (stare de depresie
tratarea diabetului şi a astmului este destul de permeabilă la gaze şi şi insomnie);
bronşic. alte substanţe solubile, şi de aceea este Au efect emolient asupra
În cazul atleţilor, induce o mai nevoie ca pielea să fie umidificată şi ţesuturilor cornoase de pe întregul
bună performanţă, atât cantitativă, cât înmuiată cu ajutorul apei calde, a cărei corp, îmbunătăţesc circulaţia
şi calitativă şi diminuarea acumulării temperatură poate varia între 36 şi 37 sangvină periferică, cât şi pe cea
acidului lactic în muşchi, acesta de grade, devenind astfel permeabilă limfatică, au proprietăţi de relaxare
fiind responsabil pentru producerea prin difuzie şi permiţând prin urmare înaintea unui masaj manual, şi
stresului şi a unei capacităţi fizice ozonului prezent în apă să pătrundă revigorează după un masaj manual.
reduse, după depunerea unui efort până la cele mai profunde straturi
extrem. ale ţesutului cutanat. Temperatura Contraindicaţiile ozonoterapiei
apei este benefică zonei dureroase, sunt puţine, şi anume: hipertiroidia,
2. Hidroterapia generală (ionizată) datorită efectelor sale de relaxare deficitul de glucozo-6 fosfat de
în baie cu ozon musculară şi celor vaso-motorii. hohrogenaza(favism), afecţiunile cu
Este indicată în: reabilitare risc hemoragic.
Este o terapie fizică modernă, (arteriopatie periferică, sechele Rezultatele sunt, cu siguranţă,
care îmbină efectele benefice ale de reumatism, astenie musculară, mai rapide şi mai eficiente, precum
terapiei cu apă şi ale ozonificării oboseală pre şi post competiţie, şi mai direct adresate inclusiv şi
acesteia. Bulele de ozon produse funcţionare articulară limitată, pentru problemele estetice ale
de către echipament efectuează artroze, poliartrită reumatoidă în pielii (dermatite, eczeme, psoriazis,
un masaj delicat. Contactul cu fază acută, artropatii funcţionale, inestetisme etc).
suprafaţa corpului produce efecte ulcere varicoase, flebopatii varicoase, Ozonoterapia este o speranţă
stimulative. Acest lucru se întâmplă posttromboflebite, edeme de stază, de mai bine, pentru noi toţi!
28 Te c h i rg h i o l

CORIFEII BALNEOLOGIEI DOBROGENE

PICTORUL - CERCETĂTOR CARE A STUDIAT


LACUL TECHIRGHIOL
Puţini cunosc astăzi biografia lui Ion Ţuculescu în cele trei
ipostaze: medic, pictor şi hidrolog. Şi mai puţini sunt cei care
îi identifică personalitatea cu semnătura de pe cuprinzătoarea
monografie: „Microbiologia lacului Techirghiol“, un studiu
complet, care îl consacră ca om de ştiinţă de mare valoare.
Editura Academiei şi-a asumat dreptul de a publica postum, în
1960, această lucrare de referinţă.
Cartea este declarat închinată primului cercetător care a
studiat biologia lacului Techirghiol, academicianul biolog Paul
Bujor, realizate în anul 1928, prefaţând astfel şi alte multe şi
valoroase studii asupra celui mai important producător de
nămol terapeutic din Europa.
Continuând cercetările savantului ardelean, microbiologul
Ion Ţuculescu a făcut timp de patru ani, cu maximă tenacitate,
colectarea unui material de studiu amplu pentru identificarea
unor grupe de microorganisme specifice.
Cele mai cuprinzătoare mărturii despre munca de fiecare
zi şi vară a lui Ion Ţuculescu le-a lăsat în monografia dedicată
Techirghiolului dr. Octavian Şerbănescu, el însuşi o personalitate
a hidrologiei Dobrogei.
„Doctorul Ţuculescu era un vizitator frecvent al staţiunii; el
locuia la Bucureşti şi venea cu trenul la Agigea, totdeauna având
ca bagaj cutia de lemn în care avea microscopul său de lucru.
În gara Agigea, rareori îl aştepta şareta staţiunii, aşa că cei doi
kilometri dintre gară şi staţiune, îi parcurgea pe jos. La staţiune,
era întâmpinat cu bucurie şi înconjurat de ospitalitatea prof. dr.
Sergiu Cărăuşu, directorul Staţiunii, şi a soţiei sale, cercetător
şef de secţie, Aurelia Cărăuşu. biologic şi microbiologic al lacului. micile picturi din respect pentru autor,
Îl priveam cu admiraţie Pe atunci cuvântul „poluare“ nu dar nimeni nu se gândea atunci că
pentru pasiunea cu care studia lacul pătrunsese încă în limbajul nostru. acestea ascundeau în ele un adevărat
Techirghiol şi mă întrebam în acelaşi Doctorul Ţuculescu era un om tezaur artistic şi valoric.
timp cum poate un om să învingă modest, aş spune sărac, şi cu o cultură Târziu, când pictura dr. lon
atâtea obstacole din calea sa, în vastă. El beneficia, prin bunăvoinţa Ţuculescu a fost apreciată pe plan
special materiale, pentru ca să mai acad. dr. Mihai Băcescu, pe atunci internaţional mai întâi, şi apoi pe plan
adauge ceva la cercetările pe care le conducătorul Comisiei Hidrologice a naţional, beneficiarii micilor atenţii
făcea. Nu ştiam în acei ani ce material Academiei, de o jumătate de normă primite de la dr. Ţuculescu şi-au
ştiinţific adunase şi nici ce intenţiona ştiinţifică, remunerată lunar cu 350 dat seama că sunt proprietarii unor
pe mai departe, dar îmi dădeam - 400 lei. Un bilet de tren Bucureşti adevărate opere de artă preţuite în
seama că dorea, din toată inima, ca - Agigea costa 35 lei, iar dr. Ţuculescu toată lumea şi inventariate în ţară
acest lac Techirghiol, suprasărat ca făcea această navetă uneori de 2-3 ori după o expertiză competentă asupra
urmare a evoluţiei sale în timp, să- pe lună pentru a surprinde momente autenticităţii.
şi dezlege toate enigmele pentru a noi din viaţa lacului. Cercetările pe lac începeau
putea fi utilizat în balneoterapie şi Această remuneraţie îl aducea totdeauna dimineaţa devreme,
să poată fi păstrat nealterat cu toate uneori în situaţia de a nu mai avea plecam de la Staţiune cu şareta
efectele sale miraculoase. suficienţi bani pentru întors acasă cu un cal, cărând de fiecare dată
Aşa am aflat de la el multe din şi oferea în schimbul biletului de microscopul, cutia cu reactivi şi
legendele legate de lac, de numele tren acuarele sau schiţe pictate la sticle cotate pentru determinarea
lacului, de evoluţia hidrobiologică, malul mării, de sus, de pe faleză, în oxigenului dizolvat, a pH-ului şi
efectele terapeutice şi, mai ales dimineţile clare de vară. Nimeni nu-I salinităţii, precum şi câteva sticle cu
,despre ceea ce trebuie făcut pentru vedea când pleca şi când venea. apă potabilă. O plută relativ stabilă
păstrarea echilibrului fizico-chimic, Uneori, unii colegi acceptau pentru două persoane ne aştepta
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 29

mereu la Băile reci din Eforie Nord şi cu ea ne deplasam


spre larg sau spre unul din malurile lacului, unde dorea să
verifice sau să completeze datele anterioare.
În timp ce calul păştea împiedicat în jurul şaretei,
noi luam probe de apă pentru determinarea speciilor la
microscop, sau pentru analize chimice. Spre amiază, arşiţa
ne moleşea, iar Doctorul mă îndemna să mă arunc în lac să
mă răcoresc, pentru a mai face măcar una sau două staţii
de analiză. Evitam pe cât posibil să mă scald, deoarece
sarea ce rămânea pe corp îmi producea o senzaţie
oarecum neplăcută, iar ochii mă ardeau, deoarece nu
puteam să-i spăl cu puţina apă dulce sau distilată existentă
în cele câteva sticle din sacoşe pentru băut sau spălat
sticlăria pentru analize. Abia atunci când lucrul se termina
şi ajungeam la mal, îmi permiteam o baie adevărată de
câteva minute, până Doctorul aducea calul pentru şaretă.
Acelaşi drum la întoarcere (3-4 km) cu şareta prin
praf şi arşiţă. Dar Doctorul Ţuculescu radia o mulţumire
extraordinară că în caietele sale de note a mai adăugat
câteva date, ce-i vor întregi cercetările.
În luna august a fiecărui an, la Staţiunea de cercetări
de la Agigea, se organiza un curs - tabără cu 30-40 profesori
de ştiinţe naturale de la diferite licee din ţară, în scopul
actualizării cunoştinţelor de biologie.
Profesori renumiţi de la Universităţile din laşi, Cluj
şi Bucureşti ţineau prelegeri şi făceau lucrări practice.
Uneori doctorului Ţuculescu i se rezerva o zi pentru o
prelegere şi o aplicaţie practică la lacul Techirghiol. El
prezenta originea lacului, evoluţia sa, situaţia actuală, rolul
lacului în balneoterapie etc. Insista în mod deosebit asupra

măsurilor ce se impuneau pentru păstrarea nealterată


a lacului, mai ales că dinspre zona Urluchioi, volumul
de apă dulce ce se infiltra în lac devenise semnificativ,
iar apele uzate descărcate în lac accidental sau cu bună
ştiinţă ameninţau echilibrul fizico-chimic şi, implicit, pe
cel biologic şi microbiologic. Îi urmăream cu atenţie,
alături de profesorii ce redeveneau studenţi pentru
scurt timp, ideile clare şi expuse cu pasiunea omului
de ştiinţă. Se împletea competenţa cercetătorului cu
talentul oratoric. Se dorea ca unele idei să fie notate,
sublinia în repetate rânduri ca profesorii să educe copiii
în grija faţă de apă, în general, şi faţă de Techirghiol, în
special. Lacul pentru el era marea pasiune şi în acelaşi
timp izvor de sănătate pentru mulţi semeni ai noştri
năpăstuiţi de soartă.
Anii au trecut şi, odată cu ei, un impresionant
volum de date ştiinţifice asupra lacului Techirghiol se
acumulase, graţie şi colaborării sale cu laboratoare
de chimie specializate şi bine dotate. Dr. Ţuculescu
începuse să sistematizeze pe capitole munca de o viaţă,
fără a mai apuca să vadă publicată lucrarea sa asupra
lacului Techirghiol. Aşa se face că, ulterior morţii sale,
acelaşi acad. dr. Mihai Băcescu, care I-a încurajat tot
timpul să învingă greutăţile şi să continue cercetările,
reuşeşte să publice „Biodinamica Lacului Techirghiol“,
avându-I ca autor pe lon Ţuculescu, care şi-a închinat
viaţa studiului multidisciplinar al lacului. Este o carte
fără de care, cine nu a citit-o nu are dreptul să vorbească
despre Lac!“.
30 Te c h i rg h i o l

PROBLEME DE DIAGNOSTIC ŞI Mihaela MINEA

TRATAMENT LA PACIENŢII CU
Elena IONESCU
Irena MORARU
Liliana-Elena STANCIU
DURERE LOMBARĂ JOASĂ Doiniţa OPREA

Durerea lombară joasă 1998, se internează prezentând structurilor osoase. Examinare DXA:
este cea mai frecventă suferinţă dureri lombare cu caracter mixt, scor T coloana lombară = -3,5 DS. La
musculo-scheletală, reprezentând fără iradiere. Reţinem din istoric pacientul nostru, durerea lombară
o problemă importantă de sănătate că în acest timp pacientul a urmat avea etiologie mixtă: inflamatorie
publică. 60-70 % din populaţie succesiv tratament cu Salazopirină, şi secundară tasării vertebrale
prezintă cel puţin un episod de durere Metotrexat şi AINS, fără ameliorarea prin osteoporoză şi s-a ameliorat
lombară în cursul vieţii, iar jumătate simptomatologiei, fiind fără medicaţie la medicaţia antiinflamatoare şi
îl repetă în mai puţin de un an. Fiind de fond în prezent. Examenul obiectiv administrarea de calcitonină.
o zonă bogat inervată, în peste 80% a evidenţiat: mers dificil, cu sprijin Cazul 2: R.T., în vârstă de 60 de
dintre cazuri nu se cunoaşte etiologia în cârje, coloana cervicală fixată în ani, mare fumător, fără antecedente
durerii. Principalele cauze sunt: flexie, index occiput - perete = 20 cm, patologice deosebite, se prezintă în
alterările degenerative ale discului index tragus - umăr =10 cm bilateral, data de 15.12.2008 acuzând dureri
intervertebral (protruzie/prolaps), index Schober = 0 cm cu rectitudinea lombare cu caracter mixt, cu iradiere
anomalii congenitale (lombalizare S1 coloanei lombare, indice cirtometric pe membrele inferioare bilateral
sausacralizareL5), artroza articulaţiilor =1cm, cu cifoză dorsală importantă până la nivelul genunchilor pe faţa
interapofizare, stenoza de canal spinal, şi limitare marcată a mobilităţii posterioară a coapsei, însoţite de
fractura de corpi vertebrali, boli articulare coxo-femurale parestezii şi dureri cervicale cu
inflamatorii ale coloanei (spondilita bilateral. Biologic: sindrom inflamator iradiere pe membrele superioare
anchilozantă-S.A.), boli infecţioase important (VSH= 85/105 mm, CRP bilateral. Simptomatologia a debutat
(discite infecţioase), boli metabolice = pozitivă, anemie hipocromă în urmă cu doi ani şi a evoluat cu
(osteoporoza, osteomalacia, boala microcitară). Rx. grafie coloana dorso- perioade de acutizare alternând cu
Paget) şi, nu în ultimul rând, tumorile lombară (faţă + profil): accentuarea remisiune, accentuate în ultimele
maligne (mielom multiplu, limfoame, curburilor fiziologice dorso-lombare două luni şi însoţite de limitarea
metastaze vertebrale). Diagnosticul în plan sagital. Scolioză dextro- marcată a mobilităţii coloanei
se precizează de cele mai multe ori concavă dorso-lombară. Calcificare vertebrale cervicale şi lombare. Este
în urma examinării RMN. Prezentăm, de ligament longitudinal anterior şi consultat de către medicul de familie
în continuare, cazurile a trei pacienţi sindesmofite; tasare vertebrală L4, şi se ridică suspiciunea de Spondilită
care s-au internat în secţia noastră, sacralizare L5. Anchiloză de articulaţii Anchilozantă (menţionăm că la acel
acuzând durere lombară joasă. sacro-iliace. Îngustarea marcată moment, în 02.12.2008, analizele de
Cazul 1: D.M., în vârstă de a spaţiului articular coxo-femural laborator arătau: hemoleucogramă
62 de ani, diagnosticat cu S. A. în bilateral. Demineralizare difuză a normală, lipsa sindromului inflamator,
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 31

FA= valori normale, iar radioscopia ambele câmpuri pulmonare şi Probele biologice s-au încadrat în
pulmonară nu decela leziuni determinări secundare cerebrale limite normale (inclusiv PSA). Rx.
pleuro-pulmonare), motiv pentru şi vertebrale (dorsale şi lombare) grafia de coloana lombară decelează
care este trimis pentru investigaţii costale. În acest caz, metastazele modificări degenerative la acest nivel.
suplimentare. Cu două zile înainte osoase de tip osteolitic neevidenţiate Examenul RMN coloană lombară:
de a se prezenta la medic, pacientul de examenul radiologic au fost cauza stenoză de canal spinal L3-L4 (8 mm)
asociază dificultate la menţinerea durerii lombare şi, ca particularitate, prin pediculi scurţi şi hipertrofie de
echilibrului în ortostatism. La desprindem faptul că pacientul nu a ligamente galbene. Stenoză de canal
examenul obiectiv: mers cu bază prezentat nicio modificare biologică spinal L4-L5 (8 mm). Datorită vârstei
largă de susţinere, manevra Romberg la examinări repetate. şi patologiei asociate, se contraindică
+ probe de dismetrie pozitive, reflexe Cazul 3: G.D., în vârstă de intervenţia chirurgicală. Pacientul
osteotendinoase exacerbate cu 80 de ani, cunoscut cu D.Z. tip II, a urmat tratament cu antialgice, cu
forţa musculară păstrată la nivelul insulinonecesitant, hipertensiv, cu agenţi inhibitori de receptori Gaba şi
membrelor, cifoză dorsală cu adenom de prostată, în tratament la fizioterapie
scolioză lombară dextro-concavă şi domiciliu pentru afecţiunile de mai Concluzii: Deşi considerată o
contractură musculară importantă sus, se internează prezentând dureri patologie obişnuită, durerea lombară
paravertebrală, cu limitare marcată lombare cu caracter mecanic cu are etiologie complexă şi poate fi
a mobilităţii coloanei vertebrale iradiere pe membrul inferior bilateral refractară la tratamentul uzual. Nu
cervicale, dorsale şi lombare. Rx. până la nivelul gleznelor, însoţite de puţine ori este tratată cu uşurinţă
grafie coloană cervicală profil: de parestezii, cu pseudoclaudicaţie atât de pacient, cât şi de medic, dar
rectitudinea coloanei cervicale şi în coapse şi gambe, pentru care poate masca boli severe, precum
elemente degenerative la acest nivel. a urmat tratament antialgic şi tumori maligne osoase primitive sau
Rx. grafia de coloană lombară (faţă AINS cu ameliorare parţială a secundare.
+ profil): fără modificări la nivelul simptomatologiei. Examenul clinic
platourilor vertebrale. Rx. grafie evidenţiază: mers şchiopătat cu Bibliografie:
bazin: îngustarea simetrică a spaţiilor sprijin în baston, exacerbarea 1.Borenstein D. Disorders of low back
and neck.In: J H K, ed. Primer on the
sacro-iliace şi osteocondensare durerii lombare în ortostatism Rheumatic Disease. 12 ed. Vol. 1. Atlanta:
la nivelul versantului sacro-iliac. şi ameliorarea în poziţia şezând, Arhrtitis Foundation;2001:165-173.
Reevaluarea biologică confirmă coloana vertebrală cu cifoscolioză 2. Datta D, Mirza S, White III A. Low back
pain. In: Harris E, Budd R, Genovese M,
rezultatele descrise mai sus. dorsală dextro-cocavă, rectitudinea Firestein G, Sargent J, Sledge C, eds. Kelley
Pacientul este îndrumat în secţia de coloanei lombare, contractură sTextbook of Rheumatology. 7 th ed. Vol1.
Neurologie, unde în urma consultului m.m. paravertebrală lombară, Philadephia Elsevier Saunders; 2005:588-
598.
de specialitate se indică examen C.T. mobilitate bună la nivelul şoldurilor, 3. Ionescu R. Esentialul în Reumatologie.
toracic şi cerebral, care decelează ROT diminuate bilateral simetric Editura Medicală Amaltea Bucureşti 2006.
formaţiuni tumorale multiple în la nivelul membrelor inferioare.

TERAPII PROFILACTICE PENTRU Dr. Liliana - Elena STANCIU


Dr. Elena-Valentina IONESCU

O ÎMBĂTRÂNIRE SĂNĂTOASĂ Kt. Carmen OPREA

„Să fii veşnic tânăr nu înseamnă să ai 20 de ani, înseamnă să fii optimist, să te simţi bine,
să ai un ideal în viaţă pentru care să lupţi şi pe care să îl cucereşti.” - Prof. Dr. Ana Aslan

Sanatoriul Balnear şi de profesiunea medicală şi în zilele voi vedea sau voi auzi în timpul unui
Recuperare Techirghiol - „Nava noastre. tratament voi păstra în secret, pentru
amiral a balneologiei româneşti”, cum „…Atât cât mă ajută forţele că aici tăcerea este o datorie. Dacă voi
o numea prof.univ.dr. Gelu Onose, şi raţiunea, prescripţiunile mele respecta acest jurământ şi nu îl voi
este considerată pe drept unitatea să fie făcute numai spre folosul şi călca, viaţa şi arta mea să se bucure de
medicală de reper a balneologiei bunăstarea bolnavilor, să-i feresc renume şi respect din partea tuturor
româneşti. de orice daună sau violenţă. Nu voi oamenilor; dacă îl voi trăda devenind
Aici îşi desfăşoară activitatea prescrie niciodată o substanţă cu sperjur, atunci contrariul…”
experţi în domeniu, coordonaţi de o efecte mortale, chiar dacă mi se cere, Colegiul medicilor din Iaşi,
echipă medicală de excepţie, aflată şi nici nu voi da vreun sfat în această discutând despre importanţa
sub jurământul lui Hipocrate, piatra privinţă. Sacră şi curată îmi voi păstra profesiilor în societate, considera
fundamentală pe care se bazează arta şi îmi voi conduce viaţa. Orice că meseria de medic este cea mai
32 Te c h i rg h i o l

importantă, urmată de cea de cadru formulate de predecesorii noştri. - Îmbătrânirea populaţiei (demo-
didactic şi apoi de cea de preot. Astfel, încă din anul 1949, Prof. grafică) pe plan mondial: creşterea
Dr. Marius Sturza spunea: „astăzi, ponderii persoanelor de vârsta a treia
În Sanatoriul Balnear şi de salariaţii au posibilitatea de a merge (peste 60 de ani)- creşterea speranţei
Recuperare Techirghiol se desfăşoară, în case de odihnă amenajate special în de viaţă ca urmare a progreselor
în cadrul unui mediu ştiinţific medical localităţile cele mai frumoase pentru medicale şi a ameliorarii calităţii vieţii
de excepţie în domeniul balnear, o recreaţie sau pentru tratamente - România se află în top 5 state
activitate de cercetare în direcţia balneare şi climatice”. membre UE (alături de Slovacia,
cunoaşterii şi valorificării factorilor Factorii sanogeni ai arealului Polonia, Letonia şi Slovenia) care
naturali sanogeni ai arealului Techirghiol sunt: vor cunoaşte cel mai rapid ritm
Techirghiol, cu un real interes asupra Clima: temperat continentală, de îmbătrânire a populaţiei în
unei problematici cu deschidere de stepă, cu influenţe marine, următoarele decenii.
mondială, procesul de îmbătrânire, stimulant tonifiantă, temperatură - Unul din 7 români are în prezent
ce reprezintă însăşi tema unei lucrări medie anuală de aproximativ 11 peste 65 de ani şi, în lipsa unei
de doctorat aflată în desfăşurare în grade Celsius, umiditate a aerului îmbunătăţiri a natalităţii, în 2030,
prezent. de circa 80%, vânt prezent aproape 1 român din 5 va avea peste 65 de
BALNEOLOGIA - ramură a permanent, cu o vitezã de 4-5 m/s (mai ani, urmând ca în 2060 raportul să
medicinei care studiază acţiunea ales între orele 11-17), aeroionizarea ajungă 1 la 3. Îmbătrânirea este un
profilactică şi curativă a apelor medie de 900 de ioni + şi -/ cm cubi proces caracterizat prin modificări
termale sau minerale şi a nămolurilor. cu uşoară pred pozitivă. treptate şi spontane, având ca efect
CLIMATOTERAPIA - studiază Apa lacului: clorurată, sulfatată, maturizarea în timpul copilăriei,
influenţa factorilor fizici ai mediului bromurată, sodică, magneziană, pubertăţii şi perioadei de adult tânăr,
extern (aero-helio şi talasoterapie) hipertonă. iar apoi declinul multor funcţii ale
asupra organismului uman şi Nămol sapropelic. organismului în timpul vârstei a doua
elaborează metode de utilizare cu Nămolul de Techirghiol, perla şi a treia.
efect curativ şi profilactic. neagră a litoralului românesc, folosit De asemenea, îmbătrânirea
BALNEOTERAPIE - se ocupă cu încă din antichitate ca terapie este un proces continuu care
studierea apelor minerale curative medicală, este o dovada vie a faptului debutează la naştere şi continuă
din punctul de vedere al originii că trecerea anilor îşi lasă amprenta în toate etapele vieţii. Are atât
lor, al proprietăţilor fizico-chimice, asupra obiectelor de valoare, componenţă pozitivă a dezvoltării,
influenţei asupra organismului, a şlefuindu-le, dându-le o strălucire de cât şi componenţă negativă, declinul.
diverselor afecţiuni şi al modului lor nepreţuit. Îmbătrânirea frumoasă (sănătoasă)
de utilizare (intern sau extern). INDICAŢII: desemnează un proces prin care
PELOIDOTERAPIE - studiază Afecțiuni reumatismale îmbătrânirea nu este însoţită de
originea nămolurilor medicinale, degenerative, afecțiuni reumatismale boli debilitante şi de incapacitate.
proprietăţilor fizico-chimice şi de tip inflamator, în stadiul cronic, Persoanele care îmbătrânesc frumos
mecanismele de acţiune a lor asupra sechele posttraumatice, afecțiuni ale îşi pot menţine o viaţă activă până la
organismului în diverse patologii. sistemului nervos central și periferic, moarte, spunându-se despre ei că „au
afecțiuni ginecologice, afecțiuni murit de bătrâneţe”.
„Părintele” balneologiei dermatologice, afecțiuni vasculare Odată cu avansarea în vârstă,
româneşti este considerat Alexandru periferice, boli respiratorii, boli organismul uman se modifică în mai
Saabner-Tuduri, datorită lucrărilor profesionale, boli endocrine, boli de multe aspecte vizibile. Adeseori,
privind rezultatele cercetărilor sale nutriție și metabolism. primele semne ale îmbătrânirii
asupra proprietăţilor fizico-chimice Aşa cum am menţionat mai sus, afectează sistemul musculo-scheletic.
ale apelor minerale. o atenţie deosebită este adresată Pe lângă bolile şi afecţiunile
Prima lucrare experimentală unui efect teoretic asupra procesului interne care se instalează odată
de balneologie din Europa a fost de îmbătrânire fiziologică, de calitate. cu înaintarea în vârstă, apar şi
efectuată de către A. Theohari, care, Nămolul sapropelic de neplăcutele semne vizibile.
în 1910, şi-a publicat teza de doctorat Techirghiol este deci o provocare La majoritatea persoanelor,
intitulată „Studiul farmacodinamiei terapeutică în domeniul proporţia grăsimii corporale creşte
apelor minerale de la Slănic Moldova gerontoprofilaxiei. De ce atenţia cu mai mult de 30% către ultima
pe câine cu stomac Pavlov”, lucrare deosebită asupra procesului de parte a vieţii. Se modifică şi distribuţia
ce a fost apoi premiată de Academia îmbătrânire? grăsimii: există mai puţină grăsime
Română. Pentru că: sub piele şi mai multă la nivelul regiunii
Definiţia actuală dată de - Populaţia lumii îmbătrâneşte într-un abdominale. Astfel, pielea se subţiază
OMS stării de sănătate, conform ritm fără precedent (Raport al agenţiei şi apar riduri, devine mai fragilă, iar
căreia „Sănătatea este o stare de CNN Moody, august 2014)- 13 ţări vor forma corpului se modifică.
bunăstare fizică, mentală şi socială ajunge să prezinte 20% din cetăţeni Un stil de viaţă sedentar, dieta
şi nu constă numai din absenţa bolii cu vârsta de peste 65 de ani, până în necorespunzătoare, fumatul şi abuzul
sau infirmităţii” o regăsim altfel 2020- „tranziţie demografică” de alcool şi droguri pot afecta multe
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 33

organe pe parcursul timpului, de în cadrul Sanatoriului Balnear şi mai ales îmbunătăţirea memoriei,
multe ori chiar mai intens decât de Recuperare Techirghiol este îmbunătăţirea funcţională a
îmbătrânirea ca atare. tratamentul cu GEROVITAL H3, Ana analizorilor auditiv, optic şi olfactiv,
Poate fi oprită îmbătrânirea? Aslan, primul brand de produse îmbunătăţirea aspectului pielii şi
Îmbătrânirea este universală. antiîmbătrânire din lume, produs părului, scăderea intensităţii petelor
Nu putem opri îmbătrânirea. Acest biotrofic original românesc, ce şi-a senile şi a keratozei, creşterea to-
lucru ar însemna să fim nemuritori dovedit superioritatea comparativ nusului muscular şi a mobilităţii
şi ar duce la anularea completă a cu produse similare din farmacopeea articulare, creşterea şi repigmentarea
vieţii trăite din plin. Dar putem să o mondială. părului, normalizarea presiunii
controlăm şi să o întârziem, ceea ce Efectele complexe ale arteriale. Toate aceste observaţii
este foarte important. Atât ritmul de Gerovitalului H3 se datorează acţiunii clinice au fost verificate experimental.
îmbătrânire, cât şi longevitatea pot fi sale la nivelul sistemului nervos central S-a constatat, astfel, că Gerovitalul
influenţate. şi neurovegetativ cât şi la nivel celular H3 are acţiune stimulatoare asupra
Explozia cercetării în domeniul prin stimularea regenerării tisulare şi proceselor de regenerare la nivelul
îmbătrânirii şi al bolilor legate de ameliorarea proceselor metabolice, ţesutului hepatic, a mucoasei gastrice
aceasta aduce brusc perspective intervenind şi în procesele de şi a măduvei osoase. De asemenea,
uluitoare. Cu cât oamenii de ştiinţă oxidoreducere celulară. Datorită sub acţiunea Gerovitalului H3 se
investighează mai mult, cu atât îşi efectului său eutrofic, menţine produce şi regenerarea fiziologică
dau seama că natura lucrează printr-o echilibrul proceselor corticale, şi morfologică a muşchiului striat şi
sinergie subtilă, în cadrul căreia asigurând funcţionarea normală a nervilor periferici. Studiile asupra
elementele se sprijină şi se potenţează a sistemului nervos. Gerovital H3 distrofiei nervoase au demonstrat
reciproc pentru a realiza cel mai are o acţiune antiacetilcolinică, eficienţa superioară a tratamentului
puternic impact asupra funcţionării simpaticolitică, antihistaminică şi aplicat înaintea producerii distrofiei,
celulei. Remediul unic pe care îl antialergică, diminuază excitabilitatea fapt ce pledează pentru utilizarea
aşteptăm din partea medicamentelor musculaturii striate, exercitând şi o profilactică a medicamentului.
nu e valabil în cazul domeniilor acţiune spasmolitică, antifibrilantă, Această utilizare în scopuri
complexe legate de lupta împotriva vasodilatatoare, diuretică, lipotropă. profilactice a tratamentului cu
îmbătrânirii şi de prelungire a vieţii. Aspectele clinice caracteristice Gerovital H3 a stat la baza cercetărilor
Este necesară schimbarea stilului de tratamentului cu procaină (substanţă întreprinse sub conducerea prof.
viaţă, diminuarea nivelului de stres activă) la pacienţii de vârsta a treia Ana Aslan în domeniul gerontologiei
şi efectuarea de terapii profilactice, se referă la faptul că la aceştia sociale, fiind primul medicament
naturale, terapii balneare, ca o se manifestă reducerea stărilor creat anume să întârzie procesul de
întoarcere la natură. depresive şi a anxietăţii, creşterea îmbătrânire, elaborat între anii 1946-
Un alt tip de tratament pentru dorinţei de a trăi, creşterea 1956. Prof. Dr. Ana Aslan a fost pionier
o îmbătrânire de succes efectuat capacităţilor fizice şi intelectuale, al gerontologiei medicale mondiale.
34 Te c h i rg h i o l

DIN ACTIVITATEA SANATORIULUI

„PALETA DE CULORI”
ÎN ACTIVITĂȚILE NOASTRE EDUCATIVE
Prof. ing. Nicoleta-Luminița RISTEA - director C.Ș.E.I. ”Albatros”
Prof. înv. primar Liliana Meravi
Învățător Luminița Isleam
Prof. psiholog Ionela Manda

După festivitatea de deschidere Recuperare Techirghiol- Secția Spital de tratament și școală.


a noului an școlar, sălile de clasă ale Recuperare Medicală Neuro-psiho- Activitățile de predare -
Școlii Gimnaziale Speciale Sanatoriu motorie - copii, toți cu probleme de învățare – evaluare se desfășoară
Techirghiol - structură a Centrului sănătate și cu diferite dizabilități. după curriculum-ul școlilor de masă,
Școlar pentru Educație Incluzivă Aceștia au nevoie de ajutor și atenție adaptat în funcție de particularitățile
„Albatros” Constanța s-au umplut din sporită și, mai mult, au nevoie de un și orientarea școlară a acestora
nou de copii. program educațional adecvat pentru (ei provin atât din învățământul
Elevii noștri sunt copiii maximizarea potențialului lor de de masă, cât și din școlile speciale
internați în Sanatoriul Balnear și de invățare. Ei își împart ziua între baza sau învățământul la domiciliu), de
achizițiile școlare și de capacitățile
lor cognitive, activitățile școlare
realizându-se diferențiat.
Copiii noștri se străduiesc să
învețe, fiecare atât cât poate și, pentru
părinții lor, este o mare realizare faptul
că ei reușesc cu efort să parcurgă
programul școlar, curriculum- ul, în
ritm propriu, depășindu-și în fiecare
zi limitele. În esență, acești copii sunt
niște mici eroi care ne dau zilnic lecții
de viață. Este un aspect pozitiv faptul
că frecventează școala, pentru că,
măcar pe parcursul orelor, mulți dintre
ei se concentrează asupra activității
desfășurate și uită pentru puțin timp
R ev i s t ă de ba l neol ogi e 35

de boală. Școala reprezintă elementul de normalitate


din viața acestora. Fiecare copil merge în fiecare zi la
școală, se joacă, învață, intră în contact, cunoaște alți
copii, repetă ceea ce a învățat acasă, învață lucruri noi,
se simte valorizat pentru o nouă achiziție școlară, îi crește
încrederea în sine, se adaptează la o altă colectivitate
școlară (sau de multe ori singura colectivitate școlară
cu care intră în contact, așa cum este cazul elevilor cu
învățamânt la domiciliu) și, poate, cel mai important,
menține un ritm și o continuitate în educația sa.
Educație nu înseamnă numai transmitere de
cunoștințe într-un mediu formal, ci și aplicarea lor în viața
reală și în activități educative nonformale, cum sunt cele
organizate cu prilejul Zilei Educației din 5 octombrie 2015,
când copiii s-au delectat prin jocuri tematice și au concurat
în funcție de vârstă. Cei mici au excelat în joc și creație, iar
elevii claselor gimnaziale au participat la un concurs cu mai
multe secțiuni: cultură generală, ghicitori, citate celebre,
poezii și proiecție de film. Activitățile au stârnit interesul
și curiozitatea „micuților”, care au participat cu drag și
s-au implicat activ, demonstrând spirit de competiție și
de ajutor reciproc, fair-play, colegialitate. La final, au fost
fericiți să primească atât diplome de participare, cât și să
savureze împreună cu colegilor lor mica surpriză-dulce
pregătită de cadrele didactice. Activitatea s-a încheiat
cu înmânarea de diplome de participare și părinților,
„dascălii de acasă” și ”ajutoarele” cadrelor didactice.
O altă activitate extracurriculară desfășurată a fost
oficierea unei slujbe de sfințire a sălilor de clasă, renovate
prin grija conducerii sanatoriului și reamenajate împreună
cu cadrele didactice, a copiilor, susținătorilor legali și a
cadrelor didactice și medicale, de către părintele Pleșa Dan-
Nicolae. Această slujbă are ca scop „dobândirea luminii
lui Dumnezeu, luminarea minții copiilor, aflarea sănătății
trupești și sufletești ale tuturor celor ce-și desfășoară
activitatea cu sârg și râvnă în această instituție”, spune
părintele Pleșa.
Tot în această perioadă, o parte din elevi, mulțumiți
de creațiile realizate cu sprijinul profesor de desen, și-au
înscris lucrările la: Concursul Național de Creaţie Artisticã
Plastică a copiilor şi elevilor „Marea…marea”, Ediția a V-a,
dedicatã Zilei Internaţionale a Mării Negre- 31 octombrie
2015, cât și la Concursul Internațional „Copiii și marea”,
Ediția a VIII-a. Le urăm mult succes și abia așteptăm ca
juriul să delibereze și să desemneze câștigătorii...
Am demarat, ca în fiecare an școlar, activități de
consiliere de grup, care se desfășoară cu o frecvență
săptămânală. Ne dorim ca aceste activități să poarte
un nume, să aibă un imn, un slogan și continuitate în
viața comunității școlare. Obiectivele urmărite prin
aceste activități sunt: să învățăm să ne prezentăm, să ne
acceptăm unii pe alții așa cum suntem, să ne motivăm când
suntem triști sau obosiți, să dezvoltăm comportamente
dezirabile în rândul micuților noștri participanți, să ne
creștem încrederea în forțele proprii, să ne exprimăm
emoțiile, să devenim responsabili și…și…. vă vom ține
la curent cu ce am reușit să realizăm din ceea ce ne-am
propus…