Sunteți pe pagina 1din 8

JOCUL DIDACTIC IN INVATAMANTUL PRESCOLAR

Jocul didactic este "un mijloc de facilitare a trecerii copilului de la activitatea dominantă
de joc la cea de învăţare"(Bache H., Mateias A., Popescu E., Serban F. - "Pedagogie preşcolară.
Manual pentru şcolile normale", Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994)
Termenul "didactic" asociat jocului accentuează componenta instructivă a activităţii şi
evidenţiază ca acesta este organizat în vederea obţinerii unor finalităţi de natură informativă şi
formativă specifice procesului de învăţamânt. Jocul didactic prezintă ca notă definitorie îmbinarea
armonioasă a elementului instructiv cu elementul distractiv, asigurând o unitate deplină între
sarcina didactică şi acţiunea de joc.
Această îmbinare a elementului instructiv-educativ cu cel distractiv face ca, pe parcursul
desfăşurării sale, copiii să trăiască stări afective complexe care declanşează, stimulează, intensifică
participarea la activitate, cresc eficienţa acesteia şi contribuie la dezvoltarea diferitelor componente
ale personalităţii celor antrenaţi în joc.
Jocul didactic, încadrându-se în categoria jocurilor cu reguli, este definit prin obligativitatea
respectării regulilor care precizează căile ce trebuie urmate de copii în desfîşurarea acţiunii ludice.
Jocurile didactice pot contribui la realizarea unor obiective educaţionale variate şi
complexe. Acestea pot viza dezvoltarea fizică a copilului în cazul jocurilor motrice, sportive, sau
dezvoltarea unor subsisteme ale vieţii psihice (procesele psihice senzoriale, intelectuale, volitive,
trăsături de personalitate, ş.a.). De asemenea, jocurile didactice pot contribui la rezolvarea unor
sarcini specifice educaţiei morale, estetice.
Prin jocul didactic se precizează, se consolidează, se sintetizează, se evoluează şi se
îmbogăţesc cunoştinţele copiilor, acestea sunt valorificate în contexte noi, inedite.

STRUCTURA JOCULUI DIDACTIC

Spre deosebire de alte tipuri de jocuri, jocul didactic are o structură aparte. Elementele
componente ale acestuia sunt:
→scopul jocului
→conţinutul jocului
→sarcina didactică
→regulile jocului
→elementele de joc.

SCOPUL JOCULUI
Reprezintă o finalitate generală spre care tinde jocul respectiv şi se formulează pe baza
obiectivelor de referinţă din programa activităţilor instructiv-educative.
Scopurile jocului didactic pot fi diverse: consolidarea unor cunoştinţe teoretice sau deprinderi,
dezvoltarea capacităţii de exprimare, de orientare în spaţiu şi timp, de discriminare a formelor,
mărimilor, culorilor, de relaţionare cu cei din jur, formarea unor trsături morale, etc.

CONTINUTUL JOCULUI
Include totalitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor cu care copiii operează în joc.
Acestea au fost insuşite în activităţile anterioare. Conţinutul poate fi extrem de divers: cunoştinţe
despre plante, animale, anotimpuri, viaţa şi activitatea oamenilor, cunoştinţe matematice, istorice,
geografice, conţinutul unor basme, poveşti, ş.a.
Conţinutul jocului trebuie să fie bine dozat, în funcţie de particularităţile de vârstă ale copiilor, să
fie accesibil şi atractiv.

SARCINA DIDACTICA
Indică ce anume trebuie să realizeze efectiv copiii pe parcursul jocului pentru a realiza
scopul propus. Se recomandă ca sarcina didactică să fie formulată sub forma unui obiectiv
operaţional, ajutându-l pe copil să conştientizeze ce anume operaţii trebuie să efectueze. De
asemenea, se recomandă ca sarcina didactică să nu solicite doar procese numerice, ci să implice în
rezolvarea sa şi gândirea (operaţiile acesteia), imaginaţia, creativitatea copiilor. Aceasta trebuie să
fie în concordanţă cu nivelul de dezvoltare al copilului, accesibilă şi, în acelaşi timp, să fie
atractivă.
Regulile jocului concretizeaza sarcina didactică şi realizează legatura dintre aceasta şi
acţiunea jocului. Precizează care sunt căile pe care trebuie să le urmeze copiii în desfăşurarea
acţiunii ludice pentru realizarea sarcinii didactice.
Sunt prestabilite şi obligatorii pentru toţi participanţii la joc şi reglementează conduita şi acţiunile
acestora în funcţie de structura particulară a jocului didactic.
Regulile jocului prezintă o mare varietate:
→indică acţiunile de joc;
→ precizează ordinea, succesiunea acestora;
→ reglementează acţiunile dintre copii;
→stimulează sau inhibă anumite manifestări comportamentale.
Cu cât regulile sunt mai precise şi mai bine însuşite, cu atât sarcinile didactice uşor de
realizat, iar jocul este mai interesant şi mai distractiv.
Regulile trebuie să fie simple, uşor de reţinut prin formulare şi posibil de respectat de către
toţi copiii, accesibile.
Reuşita unui joc didactic depinde şi de materialele didactice utilizate în joc. Acestea trebuie
să fie adecvate conţinutului, variate şi atractive, uşor de manevrat şi să provină din mediul
apropiat, familiar copiilor (planşe, jetoane, jucării, figuri geometrice, etc).
Atractivitatea şi eficienţa jocului depind de ingeniozitatea educatoarei de a îmbina o sarcină
educativă acceptată de către copii, nici prea grea, nici prea uşoara, cu un joc simbolic sau cu reguli
atrăgătoare. Elementele de joc artificiale, nestimulative, îngreunează învăţarea şi plictisesc pe
copii. Plăcerea cu care participă copiii la joc este singura justificare a recurgerii la jocul didactic.

ELEMENTELE DE JOC
Includ căile, mijloacele folosite pentru a da o coloratură placută, atractivă, distractivă
activităţii desfaşurate. Conceperea lor depinde în mare măsură de ingeniozitatea cadrului didactic.
Literatura de specialitate oferă o serie de sugestii în acest sens: folosirea unor elemente surpriză, de
aşteptare, întrecere individuală sau pe echipe, mişcarea, ghicirea, recompensarea rezultatelor bune,
penalizarea greşelilor comise, ş.a.
Sarcina cadrului didactic este de a găsi pentru fiecare joc, elemente de joc cât mai variate,
deosebite de cele folosite în activităţile anterioare, în caz contrar existând riscul ca acestea să nu
mai prezinte atractivitate pentru copii, esenţa jocului fiind, în acest caz, compromisă.

CLASIFICAREA JOCURILOR DIDACTICE


A. După scopul educaţional urmărit:
 jocuri de mişcare (jocuri motrice) - care urmăresc dezvoltarea calităţilor,
priceperilor şi deprinderilor motrice
 jocuri ce vizează dezvoltarea psihică - acestea se pot clasifica în:
jocuri senzoriale ce vizează, în principal dezvoltarea sensibilităţii. Se pot organiza jocuri diferite
pentru:
* dezvoltarea sensibilităţii auditive;
* dezvoltarea sensibilităţii tactile şi chinestezice;
* dezvoltarea sensibilităţii vizuale;
* dezvoltarea sensibilităţii gustativ - olfactive.
 jocuri intelectuale care, la rândul lor, se pot diferenţia în:
* jocuri vizând precizarea, îmbogăţirea cunoştinţelor (jocuri cognitive);
* jocuri de dezvoltare a capacităţii de comunicare orală sau scrisă;
* jocuri de exersare a pronunţiei corecte;
* jocuri de atenţie şi orientare spaţiala;
* jocuri de dezvoltare a memoriei;
* jocuri de dezvoltare a gândirii;
* jocuri de dezvoltare a perspicacităţii;
* jocuri pentru dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii;
* jocuri pentru stimularea inhibiţiei voluntare şi a capacităţii de autocontrol;
* jocuri de expresie afectivă.
B. După sarcina didactică urmarită cu prioritate, jocurile didactice se împart în:
* jocuri pentru fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
* jocuri de verificare şi evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor;
* jocuri de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe, care se folosesc numai în cazuri deosebite.
C. După conţinut, jocurile didactice se pot grupa în:
* jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului înconjurator;
* jocuri didactice pentru educarea limbajului - ce pot fi jocuri fonetice, lexical - semantice,
gramaticale;
* jocuri didactice cu conţinut matematic şi jocuri logico - matematice;
* jocuri pentru însuşirea unor norme de comportament civilizat, formarea unor deprinderi şi
obişnuinte de conduită morală, de circulaţie rutieră;
* jocuri didactice muzicale;
* jocuri didactice interdisciplinare.
D. După prezenţa sau absenţa materialului didactic, deosebim:
* jocuri cu material didactic natural sau confecţionat: jucării, jocuri de masă, imagini, diafilme,
diapozitive, obiecte de uz casnic sau personal, mozaicuri, materiale din natură (conuri de brad,
ghinde, castane, frunze, flori, scoici) s.a.
* jocuri fără material didactic.
E.După locul pe care-l ocupă în activitate, jocurile didactice pot fi:
* jocuri organizate ca activitate de sine stătătoare;
* jocuri integrate în activitate, ca momente ale acesteia sau în completarea ei.
JOCURI DIDACTICE PENTRU CUNOAŞTEREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare/pregătitoare

 Spune ce culoare are? (culorile de  Cu ce mă joc? (separarea jucăriilor de  Să facem cumpărături! (alimente, îmbrăcăminte,
bază: roşu, galben, albastru) alte obiecte) încălţăminte, obiecte)
 Spune ce fac eu?;  Ce face copilul?  Ce este, cum este şi la ce foloseşte?
 Spune ce face copilul? (părţile  Aşază la locul potrivit!  Ghiceşte din ce este făcut?
corpului şi acţiunile pe care le  Ce ne trebuie?  Spune ce ştii despre...! (clasificarea obiectelor
realizează);  De ce este nevoie? după diferite criterii)
 Cu ce se îmbracă copilul?  Aşază obiectul potrivit! (veselă,  Unde s-a ascuns iepuraşul? (poziţii spaţiale)
 Să ne îmbrăcăm corect! tacâmuri, alimente)  Când se întâmplă? (anotimpuri, momente ale
(recunoaşterea obiectelor şi a modului  Spune ce ai gustat! (fructe, legume, zilei, vârsta-activitatea specifică sau
de întrebuinţare) alte alimente) caracteristici)
 Ce este şi ce faci cu el? (vesela)  Găseşte cuvântul potrivit!  Alegeţi şi grupaţi!
 Săculeţul cu surprize (dimensiune, culoare, grosime,  Cine ştie mai multe?
 Ce a ascuns ursuleţul? asperitate, cantitate)  Ne pregătim pentru şcoală! (rechizitele,
 La ce foloseşte? (mobilierul)  Ce ştii despre...? uniforma, ...)
 Ce ştii despre? (plante, animale...)  Cu ce lucrează tata?
 Cu ce călătorim?  Spune unde se află?
 Cum îngrijim plantele/ animalele?  Cu ce plecăm în excursie?
 Caută mama şi puiul!
JOCURI DIDACTICE PENTRU EDUCAREA LIMBAJULUI

Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare/pregătitoare

 Unde s-a oprit roata? (denumirea obiectelor)  Am spus bine, n-am spus bine! (dezvoltarea  Ce ştii despre mine?(ob.,fiinţe)
 Ce este şi ce face? (denumirea ob. şi a acuităţii auditive)  Cine face?/Ce face?(subiect-pr.
acţiunilor)  Să vorbim corect! (pronunţarea corectă...)  Spune mai departe!(prop.dezv.
 Când facem aşa? (adverbe de timp)  Ce se aude? /Cine se aude?  Să facem o poveste!
 Cine a primit mingea? (numele colegilor)  Dar pentru prietenul meu.  Răspunde repede şi bine! (acord ul între
 Cu ce ne jucăm?  Eu spun una, tu spui multe (substantive la sg. părţile principale şi secundare ale propoziţiei)
 Te rog să-mi dai! Te rog să-mi spui! şi la pl.)  Eu spun una, tu spui multe!
(utilizarea corectă a dialogului)  Ce ştii despre...? (acordul substantiv-adjectiv)  Cine este, cine sunt?(pron personale şi
 Ce doreşti să îţi aducă Moş Crăciun?  Spune ce face! (verbele. acordul subiect- demonstrative)
 Spune ce fac? (verbele) predicat)  Unde se află?(poziţii spaţiale)
 Căsuţa fermecată (recunoaşterea personajelor  Cine ţi-a dat jucăria? (caz. N.)  Când se întâmplă?
din poveşti)  A cui este jucăria? (Caz.G)  Găseşte cuvântul potrivit! (omonime,
 Jocuri-exerciţiu pentru formarea deprinderii  Cui am dat jucăria? (caz. D) sinonime)
de pronunţare corectă a sunetelor limbii  Cine este, cum este şi ce ştii despre el?  Jocul silabelor
române. (părţile principale şi secundare în propoziţii  Jocul sunetlor
simple şi dezvoltate)  Cu ce sunet începe cuvântul?
 Să facem o poveste!  Cuvinte, silabe, sunete
 Povestea anotimpurilor  Cuvinte-propoziţii
 Recunoaşte personajul!
 Ce ştii despre profesia...?
 Ne facem ghiozdanul!

JOCURI DIDACTICE MATEMATICE


Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare/pregătitoare

 Spune cine/ce sunt?  Ce ai găsit şi unde ai aşezat?  Să grupăm corect!


 Ce a ascuns păpuşa?  Să grupăm corect! (culoare, formă, mărime)  Aşează ordonat! (mic-mare, scurt-lung,
 Să grupăm baloane colorate!  Găseşte greşeala!/găseşte-mi fraţii! subţire-gros, îngust-lat)
 Jocul culorilor  Multe sau puţine?  Aşează în perechi!
 Să încărcăm trenul!  Jocul perechilor  Ştii să ordonezi corect?
 Garajul mare, garajul mic  Cine ştie care-s perechile?  Să ordonăm corect! (numeralul ordinal)
 Mingiile la coşul de aceeaş culoare/mărime!  Spune ce s-a schimbat! (lung-scurt, gros-  Raspu nde repede şi bine!
 Multe sau puţine? subţire)  Cine ştie, câştigă!
 Grădina cu flori colorate  Te rog să-mi dai...! (3 păpuşi...  Mâine vom fi şcolari!
 Unde s-au ascuns jucăriile?  Cine ştie, câştigă! (1-5)  Să calculăm corect!
 Una/unul sau mai multe?  Să numărăm corect!  Să facem o problemă!
 Două sau mai multe?  Cine ştie a socoti?  Să compunem/descompunem corect!
 Să numărăm corect!(1-3)
JOCURI LOGICO-MATEMATICE JOCURI LOGICO-MATEMATICE: JOCURI LOGICO-MATEMATICE:
 Alege toate piesel rotunde!  Unde este dreptunghiul...?  Şantierul de construcţii
 Alege piesele pătrate!  Unde este locul meu?  Cine ghiceşte mai repede?
 Aşează-mă la căsuţa mea!  Biblioteca  Tabloul tricolor
 Ce ştii despre mine? (fig.geom.  Săculeţul fermecat  Trenul cu una/două/trei/patru diferenţe
 Treci la locultău!  Găseşte locul potrivit!
 Trenuleţul fermecat
JOCURI PENTRU ÎNSUŞIREA UNOR NORME DE COMPORTAMENT CIVILIZAT,
FORMAREA UNOR DEPRINDERI ŞI OBIŞNUINTE DE CONDUITĂ MORALĂ, DE
CIRCULAŢIE RUTIERĂ

Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare/pregătitoare

 Cum se îngrijeşte păpuşa?  Te rog să-mi dai! Te rog să primeşti!  Cum salutăm potrivit?
 Cum mănâncă iepuraşul?  Cuvinte magice  Să ne îmbrăcăm adecvat!
 Cum mănăncă păpuşa?  Să salutăm corect!  În vizită
 Ce mănâncă ursuleţul?  Toţi ai casei sunt la masă!  La aniversare
 Ce face ursuleţul înainte de culcare?  În vizită  Cadouri pentru prietenii mei
 Cum circulă păpuşa?  La plimbare  La mulţi ani, copii!
 Să ne plimbăm frumos!  Cadou pentru prietenul meu  Formule magice
 Ochii semaforului  Cadou de ziua mamei/ tatălui  Aşa da! Aşa nu!
 Să traversăm corect!  La semafor  Pietoni descurcăreţi
 Păpuşa se pregăteşte de plimbare  Micii pietoni  Pompierii curajoşi
 Cum s-a îmbrăcat păpuşa?  Pompierii curajoşi  Apel de urgenţă-112
 Aşa da! Aşa nu!  Apelde urgenţă 112  Să facem corect!
 Să fim politicoşi!