Sunteți pe pagina 1din 5

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI AL CONTABILILOR AUTORIZATI

DIN ROMANIA

FILIALA BUCURESTI

LUCRARE STAGIU ANUL III


SEMESTRUL AL II-LEA
- Raport de expertiza contabila -

STAGIAR

BRINDUSA-CELA PIRSAN

2016

OCTOMBRIE

1
SC ABC SRL

DOSAR Q/00000

RAPORT
DE
EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Capitolul I. Introducere

Subsemnata, PIRSAN BRINDUSA-CELA expert contabil, domiciliat în


municipiul Bucuresti, sector 5, posesor al carnetului de expert contabil nr. 01/ 2000,
înscris în TABLOUL EXPERŢILOR CONTABILI şi CONTABILILOR
AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (CECCAR) în partea I , poziţia 001.

Am fost numita prin Ordonanţă emisă de catre Inspectoratul de Poliţie al


Municipiului Bucuresti - Biroul Cercetări Penale în data de 16 ianuarie 2016, expert
contabil în dosarul penal nr.Q/00000/2010, părţile implicate fiind :

1. SC ALFA SRL cu sediul în Str. Al. Ioan Cuza Nr. 11, Sector 1,
Municipiul Bucuresti, care formulează plângere penală împotriva :

2. ÎNVINUITEI IONESCU MARIA , domiciliată în Bucuresti , Sector 4,


posesoare a C.I. seria XX nr. 123456, cod numeric personal 123456789-
salariată a SC ALFA SRL.

Împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt:

3. În urma evaluării rezultatelor inventarierii s-a constatat că lipseşte din


gestiune suma de 15.000 lei, sumă reprezentând contravaloarea mărfurilor
vândute şi nepredată la casierie. Faţă de valorificarea rezultatelor
inventarierii, SC ALFA SRL a formulat plângere penală împotriva numitei
Ionescu Maria domiciliată în Bucuresti, Sector 3.

Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă, căreia
i s-au fixat următoarele obiective:

a). Verificaţi - stabiliţi dacă contravaloarea facturilor 121000 – 121006 din


31.12.2014 au fost încasate şi decontate de către învinuită;

b). Precizaţi dacă monetarul 564300 este înregistrat în registrul de casă


aferent zilei încasării;

c). Precizaţi dacă în perioada ianuarie 2014 - decembrie 2014 identificaţi


monetare care nu prezintă semnătura de primire, înregistrate în registrul de casă.

2
Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada 01 februarie 2015 – 10
martie 2015 la sediul social al SC ABC SRL, societate de expertiză contabilă la care
expertul contabil este asociat.

Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în :


Dosarul de urmărire penală nr. Q/00000 cu piesele componente, registrele de casă din
perioada ianuarie - decembrie 2014 împreună cu actele justificative înregistrate în
aceste registre, facturile fiscale nr.121000 – 121006 din 31 decembrie 2014, Raportul
zilnic de gestiune din perioada ianuarie - decembrie 2015.

Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în data de 20


martie 2016. În cauză nu s-au efectuat alte expertize contabile judiciare.

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la


25 martie 2016.

Capitolul II. Desfăşurarea expertizei contabile

Obiectivul a.Verificaţi-stabiliţi dacă contravaloarea facturilor 121000 –


121006 din 31.12.2014 au fost încasate şi decontate de către învinuită;

Pentru a răspunde la obiectivul a). s-au examinat următoarele documente şi


acte: Dosarul de urmărire penală nr.Q/00000 cu piesele componente, registrele de casă
din perioada ianuarie- decembie 2015 împreună cu actele justificative înregistrate în
aceste registre, facturile fiscale nr.121000 – 121006 din 31 decembrie 2014, Raportul
zilnic de gestiune din perioada ianuarie –decembrie 2015.

În conformitate cu actele şi documentele expertizate formulez, la obiectivul


a). următorul răspuns: Facturile fiscale nr.121000 în sumă totală de 2.000 lei,
nr.121001 în sumă totală de 3.000 lei , nr.121002 în sumă totală de 3.000 lei ,
nr.121003 în sumă totală de 1000 lei , nr.121004 în sumă totală de 1.000 lei ,
nr.121005 în sumă totală de 1.000 lei şi nr.121006 în sumă totală de 4.000 lei sunt
înregistrate în raportul zilnic de gestiune din data de 31.12.2014, la rubrica intrari.
Contravaloarea facturilor fiscale 121000 -121006 în sumă totală de 15.000 lei
a fost încasată cu următoarele chitanţe fiscale: chit.nr.683127/15.01.2015 în sumă de
2.000 lei , chit.nr.683128/15.01.2015 în sumă de 3.000 lei , 683129/15.01.2015 în
sumă de 3.000 lei, chit.nr.683130/15.01.2015 în sumă de 1.000 lei,
chit.nr.683131/15.01.2015 în sumă de 1.000 lei , chit.nr.683132/15.01.2015 în sumă
de 1.000 lei şi chit.nr. 683133/15.01.2015 în sumă de 4.000 lei .

Numar Factura Suma de pe Document plata factura Suma de pe


Emisa in factura chitanta

3
31.12.2014 lei lei
FF 121000 2000 chit.nr.683127/15.01.2015 2000
FF 121001 3000 chit.nr.683128/15.01.2015 3000
FF 121002 3000 chit nr683129/15.01/2015 3000
FF 121003 1000 chit.nr.683130/15.01.2015 1000
FF 121004 1000 chit.nr.683131/15.01.2015 1000
FF 121005 1000 chit.nr.683132/15.01.2015 1000
FF 121006 4000 chit.nr.683133/15.01.2015 4000
Total 15.000 15.000

Pentru suma de 15.000 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale


121000 -121006, încasată cu chitanţele fiscale nr.683127 – 683133 din15.01.2015, a
fost întocmit monetarul nr. 564300 din 15.01.2015, monetar care este nesemnat de
catre casierul primitor, de unde rezultă faptul că această sumă a fost nedecontată de
către vanzator.

Obiectivul b). Precizaţi dacă monetarul 564300 din 15.01.2015 este


înregistrat în registrul de casă aferent zilei încasării;

Pentru a răspunde la obiectivul b). s-au examinat următoarele documente şi


acte: Registrul de casă din ziua de 15.01.2015, monetarul nr. 564300 din 15.01.2015.

În conformitate cu actele şi documentele expertizate formulez, la obiectivul


b). următorul răspuns: Monetarul nr. 564300 din 15.01.2015 în sumă de 15.000 lei
este înregistrat în registrul de casă din data de 15.01.2015 (poziţia a treia de la rubrica
„încasări”).

Obiectivul c). Precizaţi dacă în perioada ianuarie- decembrie 2015


identificaţi monetare care nu prezintă semnătura de primire, înregistrate în registrul
de casă.

Pentru a răspunde la obiectivul c). s-au examinat următoarele documente şi


acte: Registru de casă aferent perioadei ianuarie- decembrie 2015 împreună cu
monetarele anexate la registru de casă aferent acestei perioade.

În conformitate cu actele şi documentele expertizate formulez, la obiectivul


c). următorul răspuns: Din verificarea monetarelor ataşate la registru de casă, în
perioada expertizată, respectiv 01 ianuarie – 31 decembrie 2015 au fost identificate
următoarele monetare nesemnate „de primire” a sumelor şi înregistrate în registru de
casă :
- monetarul nr. 564300 /15.01.2015, în sumă de 15.000 lei, înregistrat
în registrul de casă din data de 15.01.2015;
- monetarul nr. 955622/28.03.2015, în sumă de 700 lei, înregistrat în
registrul de casă din data 28.03.2015.;
- monetarul nr. 455689/22.08.2015, în sumă de 500 lei, înregistrat în
registrul de casă din data 22.08.2015.;
Capitolul III. Concluzii

4
În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în
introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă formulez
următoarele concluzii la obiectivele fixate acesteia:

La obiectivul a).

Contravaloarea facturilor 121000- 121006 din 31.12.2014 a fost încasată cu


chitanţele fiscale nr. .683127, 683128, 683129, 683130, 683131, 683132, 683133 din
data de 15.01.2015 şi a fost decontată de către învinuită, fapt rezultat din depunerea
monetarului 748006 din 15.01.2015, si inregistrarea acestuia in registrul de casa din
15.01.2015, chiar daca invinuita a omis sa urmareasca semnarea monetarului de
catre casier.
Prin inregistrarea monetarului in registrul de casa din 15.01.2015, casierul
recunoaste primirea sumei de 15.000 lei.

La obiectivul b).

Monetarul fiscal nr. 564300/15.01.2015 în sumă de 15.000 lei este înregistrat


în registrul de casă din data de 15.01.2015.

La obiectivul c).

În perioada expertizată au fost identificate următoarele monetare nesemnate


„de primire” a sumelor şi înregistrate în registrul de casă: monetarul nr.
564300/15.01.2015 -15.000 lei, 955622/28.03.2015- 700 lei, 455689/22.08.2015 –
500 lei.

In concluzie, invinuita Ionescu Maria nu este vinovata de lipsa sumei de 15.000


lei, vinovat este casierul Gavrilescu Marcel, deoarece a omis sa semneze de primirea
banilor monetarul 564300 /15.01.2015 (si altele dupa cum se observa din cercetarea
efectuata) dar l-a inscris in registrul de casa din 15.01.2015, deci recunoaste ca a
primit banii. La sfarsitul zilei are obligatia sa faca verificarea scriptica si faptica a
casieriei. Daca ar fi facut acest lucru si ar fi constatat diferenta intre soldul scriptic si
soldul faptic ar fi sesizat in aceeasi zi diferenta, ar fi anuntat persoanele indreptatite
(contabil sef, compartimentul juridic, etc.) de lipsa banilor si s-ar fi facut cercetari
imediate. Lipsa celor 15.000 lei s-a sesizat de catre comisia de inventariere constituita
cu ocazia inventarierii de sfarsit de an 2015, ceea ce il face vinovat de tainuirea lipsei
banilor in perioada ianuarie-decembrie 2015, si in acelasi timp nu are dovezi ca nu a
primit banii, atata timp cat monetarul in discutie a fost inregistrat in registrul de casa.

Prezentul raport de expertiză contabilă judiciară conține 5 file și a fost încheiat în 4 exemplare, din care
un exemplar pentru instanța de judecată, un exemplar pentru pârâtă, un exemplar pentru reclamantă și
unul pentru semnatar.

Bucuresti EXPERT CONTABIL


20 martie 2016 PIRSAN BRINDUSA-CELA