Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSUL Nr.

4
Decembrie 2017
GRATUIT

LTENIEI
Fondat: 2015,
Ion Cilica-Deaconu
ISSN: 2458-097X
ISSN-L: 2458-097X
www.universulolteniei.ro

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMARE, ANCHETĂ ȘI COMENTARII


Unsprezece ambasadori şi membri ai corpului
diplomatic străin au aplaudat colindătorii din Stoina
În urmă cu câteva zile, am mediatizat într-un material de
presă succesul de care s-au bucurat copiii din Stoina care, cu
ocazia sărbătorilor de Crăciun, au colindat pe la ambasadele
ţărilor din lume ce îşi au reprezentanţele la Bucureşti.
După cum s-a văzut din postările făcute cu această ocazie
chiar de reprezentanţii ambasadelor colindate, copiii împreună
cu primăriţa localităţii Stoina, Ioana Buşe, în urma spectacolu-
lui care a cuprins prezentarea obiceiurilor seculare gorjeneşti,
păstrate din moşi-strămoşi, au fost răsplătiţi cu aplauze şi cu
mici cadouri ce au constat în primirea de agende, calendare
şi pixuri cu sigla ambasadelor străine. Acţiunea desfăşurată
sub patronajul Primăriei Stoina a avut ca scop promovarea
obiceiurilor gorjeneşti de colindat în preajma sărbătorilor prile-
juite de Naşterea Mântuitorului Isus Hristos (Crăciunul) şi Anul
Nou. Colindatul a început în după-amiaza zilei de 12 decem-
brie şi s-a încheiat în după-amiaza zilei de 14 decembrie a.c.
(continuare în pagina 2)
Ionel CILICA-DEACONU

Rovinari, un oraş cu Moş Crăciun a poposit, deja,


un primar tânăr şi ambiţios la Stejari, în Gorj
Oraşul gorjean Rovinari a împlinit recent 36 de ani. O aniversare
frumoasă, cu realizări pe măsură la care au contribuit, rând pe rând, Au mai rămas puţine zile până la sărbătorea Crăciunului, deose-
edilii care au condus destinele urbei mineritului şi energeticii rovi- bit de aşteptată atât de cei mici, cât şi de părinții lor. Astăzi, cu mic
nărene din decembrie cu mare, au umplut până la refuz sala Căminului Cultural din Stejari
1981 şi până în prezent. - Gorj, unde au asistat la un spectacol oferit de primarul comunei,
Despre ceea ce s-a fă- Robert Păiuşi alături de Consiliul Local. Spectacolul a fost pus în
cut, în mod special, în scenă de o renumită trupă de teatru din Craiova, în rolul principal
ultima perioadă în Ro- fiind nimeni altul decât… Moș Crăciun. Acesta a sosit cu sania plină
vinari, pentru creşterea de cadouri pentru copiii din Stejari şi, alături de ceilalți actori, a oferit
gradului de civilizaţie al copiilor, părinților și altor participanți un spectacol de vis, aplaudat
locuitorilor acestui oraş, la scenă deschisă. Spectacolul prezentat cu ocazia sărbătorilor de
confruntat cu destule Crăciun le-a oferit în mod special copiilor din Stejari clipe de bucu-
probleme sociale – lip- rie care le vor rămâne întipărite în minte până la vârsta maturității.
sa locurilor de muncă, La finalul spectacolului, Moș Crăciun a împărțit tuturor celor 230 de
şomaj, sărăcie etc. Discutăm, foarte pe scurt cu primarul Robert Fi- copii plase pline cu cadouri (dulciuri, răcoritoare, citrice). Părinții,
lip, nimeni altul decât fiul regretatului edil rovinărean Dorin Filip. Ale împreună cu copiii au mulțumit primarului Robert Păiuşi, conducerii
cărui realizări pentru cetăţeni şi în folosul acestora, a promis că le va Primăriei și Consiliului Local Stejari pentru efortul (şi financiar, cos-
continua, le va finalize şi le va duce mai departe. tul spectacolului şi al cadourilor fiind anul acesta de 15000 lei) pe
(continuare în pagina 4) care îl fac în fiecare an de a le umple inimile de bucurie.
Ionel CILICA-DEACONU Ionel CILICA-DEACONU
2 EVENIMENT
Unsprezece ambasadori şi membri ai corpului
diplomatic străin au aplaudat colindătorii din Stoina
De asemenea, acţiunea de zitele la ambasadele Suediei, tat interesul în colaborarea şi
colindat a urmărit creşterea Belgiei si Austriei. La finalul deschiderea unor investiţii în Ambasadorii Mexicului,
vizibilităţii comunei Stoina, ini- spectacolelor de colindat ofe- domeniul agricol. După cum Croaţiei, Iordaniei şi
ţierea şi oportunitatea de con- rite, reprezentanţii diplomatici ne-a declarat primăriţa loca- Ciprului vor veni cu
tacte pentru proiecte în curs şi ai ambasadelor enumerate lităţii Stoina, Ioana Buşe, în oamenii lor de afaceri
viitoare, fiind un concept intre- mai sus au fost încântaţi de primăvara anului viitor are loc la Stoina
gal al Primăriei Stoina utilizat obiceiurile prezentate, mul- deschiderea Muzeului Mărţi-
în ultimi 4 ani, deoarece am- ţumindu-le copiilor din Stoina sorului, care este un unicat în Legat de acţiunea de
basadele nu primesc decât pentru spectacolul oferit. Ieşi- lume, mărţişorul fiind înscris promovare a localităţii şi de
un singur grup de colindători rea acestora de la Ambasada recent în lista de patrimoniu construirea unor puncte de
UNESCO. Cu această ocazie interes turistic pentru localita-
a fost promovat evenimentul tea Stoina şi a zonelor turis-
în rândul ambasadorilor, iar tice arondate, primăriţa Ioana
diplomaţii ambasadori ai Marii Buşe ne-a prezentat aceste
Britanii, Germaniei, Muntene- detalii într-un scurt interviu:
grului şi Croaţiei şi-au anunţat - Doamnă Primar, am în-
participarea, printr-un repre- ţeles că această acţiune face
zentant, la acest eveniment parte dintr-un program de pro-
unicat. În acest moment, pe movare a localităţii, de con-
pagina câtorva ambasade struirea unor puncte de inte-
(Germania, Danemarca, Me- rese turistice, legat de acest
xic, Marea Britanie, Croaţia, aspect prezentaţi-ne câteva
Iordania şi alte ambasade detalii?
şi, doar excepţional, un al doi- Germaniei s-a făcut pe ropo- colindate) din Bucureşti sunt - Contactul cu aceste am-
lea. Cu excepţia Ambasadei tele de aplauze ale reprezen- imagini cu grupul de copii de basade, cu personalul acesto-
Mexicului, copiii din Stoina au tanţilor corpului diplomatic. la Stoina – Gorj, însoţite de ra, inclusiv cu şefii de misiuni
fost singurii care s-au bucurat
de acest privilegiu. Rezultate imediate în
urma colindelor şi
Ambasade, încântate promovării obiceiurilor
de obiceiurile şi din Stoina
tradiţiile gorjeneşti
Datorită acestei acţiuni
Pe parcursul a două zile desfăşurata sub patronajul
de colindat, copiii din Stoina primăriţei de la Stoina, în care
au reuşit să-şi arate profesio- copii au încântat reprezentan-
nalismul în promovarea colin- ţii ambasadelor din Bucureşti
delor păstrate cu sfinţenie din cu colindele şi cu povestirile
moşi-strămoşi la ambasadele minunate despre Gorj şi Ol-
Mexicului, Angliei, Iordaniei, tenia, ambasadele Germani-
Chile, Uruguay, Cipru, Ger- ei şi Marii Britanii şi-au arătat comentarii foarte interesante. diplomatice, este primul pas.
maniei, Muntenegru, Franţa, deschiderea de a oferi sprijin Acţiunea a fost realizată pro Excelenţele lor, ambasadorii
(misiunea religioasă “Sacre pentru învăţarea limbilor ger- bono fiind acoperită doar de Mexicului, Croaţiei, Iordaniei
Coeur”) Croaţia şi Danemar- mană şi engleză de către co- costurile de cazare şi trans- şi Ciprului şi-au anunţat inten-
ca. Din cauza funeralilor Re- piii din Stoina, iar ambasadorii port pe ruta Timişoara-Bucu- ţia de a veni la Stoina pentru
gelui Mihai, au fost anulate vi- Iordaniei şi Croaţiei şi-au ară- reşti şi retur. a stabili detaliile unei ulterioa-

Redacția Universul ISSN: 2458-097X Redactori: IONEL COSTEL, MIHAI POPESCU– sport, actualitate,
ISSN-L: 2458-097X MARIUS BECHERETE, IONEL CILICA-DEACONU – investigații;
Director: IONEL CILICA DEACONU MUGUREL PETRESCU – turism
directorziaruniversul@yahoo.com, fotoreporter: ALIN DIACONU
Tel. 0786236301 Tehnoredactare: SC GENERAL MEDIATECH SRL
Redactor Șef: MARIUS ADRIAN BECHERETE Responsabilitatea pentru conținutul materialelor aparține autorilor.
Secretar general de redacție: CLAUDIA DIACONU Tipărit la Tipografia Prodcom Tg.-Jiu

UNIVERSUL
EVENIMENT 3
re vizite cu oameni de afaceri.
În cadrul întâlnirilor s-a dis-
cutat şi despre un alt proiect
pe care am reuşit să-l pun pe
picioare, este vorba de Muze-
ul Mărţişorului şi al Tradiţiilor
de Primavară la Români, fiind
primul şi unicul din lume, deşi
tradiţia există în încă patru
ţări. Toţi, fără excepţie, au fost
încântaţi, dorind să-l viziteze
în viitorul apropiat sau chiar
dorind să participe la inaugu-
rarea din primăvară.
- Şi câteva cuvinte despre
copii, ne puteţi spune?
- S-au comportat natural,
au fost buni comunicatori şi,
pentru mulţi diplomaţi, aceştia
au reuşit să reprezinte ima-
ginea Gorjului. Şi o imagine
foarte frumoasă.
Ionel Cilica-DEACONU

Colindătorii au trecut şi
După ce, dimineaţa, mai-
marii Consiliului Judeţean
Gorj – respectiv, preşedin-
tele Cosmin Mihai Popescu

pe la Consiliul Judeţean Gorj!


împreună cu cei doi vicepre-
şedinţi, Gheorghe Nichifor şi
Ninel Muja – au primit şi as-
cultat grupurile de colindători
din unităţile de învăţământ
ale municipiului şi din judeţ,
la ultima ședință a Consiliului
Județean Gorj de anul aces-
ta, consilierii județeni au fost
colindați şi de artiștii Doinei
Gorjului. Alaiul colindătorilor
din cadrul Ansamblului Pro-
fesionist „Doina Gorjului” a
oferit consilierilor judeţeni un
program special de colinde
tradiţionale specifice sărbăto-
rilor de iarnă. Solistele Roxa-
na Croitoru și Claudia Torop
au cântat colinde, dansatorii
au prezentat mai multe dan-
suri specifice sărbătorilor de
iarnă, printre care și Capra
și Ursul. Consilierii județeni
au asistat cu multă bucurie
la spectacolul oferit de artiștii
celui mai important ansamblu
folcloric din Gorj. Potrivit tra-
diţiei, colindătorilor le-au fost
oferite sucuri, dulciuri, fructe.
M. Becherete

UNIVERSUL
4 ACTUALITATE
Rovinari, un oraş cu un primar tânăr şi ambiţios
(urmare din pagina 1) şi am rămas impresionat de Pentru că ne pasă şi de mediul
teci mici, în aer liber, de unde
- Aş vrea să încep cu ceea ce creativitatea şi îndemânarea înconjurător, am început o ac-
pasionaţii de lectură pot îm-
s-a întâmplat foarte recent în celor mici privind prelucrarea ţiune de plantare a unor specii
prumuta cărţi.
viaţa oraşului nostrum, adică obiectelor tradiţionale „hand- de arbori, în zona G-urilor şi - Ceva proiecte de viitor …?
cu inaugurarea celei mai noi și made” expuse. Felicitări copi- D-urilor, în Parcul Central și - Am văzut că, la Festiva-
moderne parcări în zona IE2, ilor, părinților și domnilor pro- pe bulevardul orașului. În ca-
lul Național „Maria Lătărețu”
situată în apropierea Casei de fesori! Legat de modernizarea drul acestei acţiuni, am plan-
ediţia 2017, oamenii de rând
Cultura a orașului. Adresez şi imaginii oraşului Rovinari, atât tat un număr de 600 de puieţin-au avut acces din cau-
pe această cale invitaţia lo- în detalui, cât şi per ansam- de salcîm şi tei. Țin să le mul-
za capacității reduse a sălii
catarilor din această zonă să blu, vreau să-i informez pe ţumesc tuturor celor care s-au
Teatrului Elvira Godeanu din
facă cereri pentru locuri de cititorii dvs., pe locuitorii rbei implicat în această acţiune şi
Târgu Jiu. Dacă acolo prelu-
parcare, la sediul Primăriei la noastre în mod special, că imi doresc să păstrăm zone- area Casei de Cultură a Sin-
biroul Patrimoniu. În momen- Primăria acordă o atenţie de- le verzi şi curate pentru copiii
dicatelor e un vis îndepărtat,
tul de faţă, se mai află în lucru osebită acestui aspect. Locu- noştri ! noi deja am bifat, la Rovinari,
alte două parcări, în zona R4 rile de joaca au un rol impor- - O dorinţă de bun-simţ, acest obiectiv! Tocmai am
și IE1, pe care sperăm să le tant în stimularea dezvoltării preluat casa de cultură și ne
pentru viitorii cetăţeni maturi
terminăm în primăvara anului intelectuale şi fizice a copiilor grăbim să demarăm renova-
ai Rovinariului. Ce alte obiec-
viitor, iar apoi să ne continuăm – viitorul nostru –, iar echipa- rea și modernizarea ei. De
tive, ce alte acţiuni aţi mai în-
aceea, cu toată căldura, ne
oferim ca de anul viitor să
găzduim la noi, la Rovinari,
aceste festivaluri de anvergu-
ră națională, care nu benefici-
ază, din păcate, la Târgu-Jiu,
de condițiile pe care le merită
cu prisosință. Un proiect de
anvergură de care oraşul Ro-
vinari va beneficia în viitorul
apropiat este cel de finanţare
nerambursabilă, în valoare
de 6.146.389,36 lei, din par-
tea Fondului Social European
prin Programul Operaţional
Capital Uman din cadrul Mi-
nisterului Dezvoltării Regio-
nale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene. Obiec-
tivul general al proiectului îl
reprezintă sprijinirea accesu-
lui la educaţie al persoanelor
proiectul legat de construcţia mentele de joacă defecte pot treprins pentru locuitori, în fo- aparţinând grupurilor vulne-
altor 4 parcări. pune în pericol integritatea fi- losul acestora? rabile, în corelare cu îmbun-
- Iată că, ceea ce la Tg.- zică şi psihică a acestora. În - Am inaugurat deja noul ba- tăţirea competenţelor perso-
Jiu nu se poate, sunt certuri, acest sens, în aceste zile au zar din Piaţa Centrală, locul nalului didactic şi de sprijin
discuţii…, la Rovinari aţi reu- fost reabilitate si modernizate unde comercianții noștri locali, pentru servicii educaţionale
şit, cel puţin în primă fază; să echipamentele de joacă din dar şi cumpărătorii, se bucură de calitate, orientate pe ne-
mulţumiţi proprietarii de auto- cele 16 părculeţe de joacă de condiții moderne pentru voile elevilor, în vederea în-
turisme… Alte realizări, alte din oraşul nostrum, pentru a desfăşurarea unui comerţ ci- curajării educaţiei şi prevenirii
acţiuni în alte domenii, care le oferi copiilor locuri de joa- vilizat, curat, la standarde eu- abandonului şcolar timpuriu
ar fi, domnule primar Robert ca bine întreţinute. Totodată, ropene. O altă realizare a fost şi promovarea accesului egal
Filip ? au intrat în reabilitare majoră cea legată de modul plăcut de la învăţământul preşcolar, pri-
- Recent, am participat la cele două parcuri din zonele a se relaxa adresat cetăţeni- mar şi secundar de calitate.
„Târgul de Crăciun”, organi- B2-B7 şi P10. A fost recepţi- lor. Pe bulevardul Minerilor şi Material realizat de
zat de elevii şi profesorii Şcolii onat şi zona de picnic, care în Piaţa Veche, lângă foişor, MARIUS BECHERETE şi
Gimnaziale Nr. 1 din Rovinari a fost extinsă şi modernizată. au fost montate două biblio- IONEL CILICA DEACONU

UNIVERSUL
REMEMBER 5
Un bilanţ cu multe realizări şi
proiecte investiţionale la primăria ţicleni
Sfârşitul de an 2017 adu- primăriei a fost diminuat deoa- garsoniere şi eventual apar-
ce un bilanţ pozitiv pentru Locuinţe şi rece, în mare parte, impozitul tamente la capetele holurilor,
Primăria oraşului Ţicleni, cu locuri de muncă pe salarii şi clădiri se încasa pentru cetăţenii din oraşul Ţi-
multe proiecte realizate în de la companiile care se ocu- cleni care nu se înţeleg bine
domeniile: social, infrastruc- Tot de la domnul primar Radu pă cu extracţia petrolul. cu părinţii. De ce să nu ducă
tură şi cultural, realizate de Constantin am aflat că o parte „Anul acesta am reparat Că- o viaţă decentă în oraşul nos-
tru? Anul acesta, am dat dru-
mul şi la o fabrică de cablaje
auto, într-un fost cinemato-
graf pe care l-am reabilitat
şi l-am făcut pentru o fabrică
de confecţii, dar aceasta nu
a mers şi a dat faliment. Am
găsit o firmă care se ocupa cu
cablaje în oraşul Craiova, şi
a deschis şi la noi, iar la mo-
mentul actual, 70 de femei din
oraşul nostru îşi desfăşoară
activitatea la această fabrică
de cablaje” a conchis prima-
rul oraşul Ţicleni, în intrerviul
de sfârşit de an realizat de
cotidianul nostru în zona Ţi-
cleniului. Restul cetăţenilor
îşi desfăşoară activitatea în
bazinul carbonifer şi în muni-
funcţionarii acestei institu- din cetăţenii tineri ai oraşului minul de băieţi preluat de la cipiul Târgu-Jiu. În mare par-
ţii sub coordonarea directă Ţicleni îşi desfăşoară activi- Liceul Tehnologic, l-am izo- te tineretul, ca şi în alte zone
a primarul oraşului Ţicleni, tatea în domeniul petrolier şi lat si am făcut parcări în faţă. ale ţării, a plecat la muncă în
Radu Constantin. Astfel, în marea majoritate a celor Deoarece avem 10 garsonie- străinatate, unde salariile sunt
după un an şi patru luni de
mandat, Primăria oraşului Ţi-
cleni a reuşit, după cum ne-a
declarat primarul acestei in-
stituţii, în domeniul infras-
tructurii rutiere şi de acces,
a realzării unor şanţuri şi po-
deţe de traversare, care prin
drenarea apelor provenite de
la ploaie contribuie la prote-
jarea drumurilor de acces, la
care se lucrează în continu-
are, cu încetare pe perioada
sezonului rece. Vor fi relua-
te anul viitor, în luna Martie,
când se încălzeşte vremea şi
se va finaliza lotul 4 al lucră- care au lucrat în acest dome- re date la cetăţenii din oraşul mai mari şi acum, chiar dacă
rilor de infrastructură. Tot în niu sunt pensionari, extracţia Ţicleni, în funcţie de bugetul se deschide o investiţie, este
anul 2017, s-a reuşit repara- petrolului find pe terminare. anului viitor, urmează să mai greu de adus înapoi, din ca-
rea şi amenajarea căminului Datorită acestui fapt, s-au fă- facem un nivel s-au chiar uza salariilor mici pe care le
de băieţi preluat de la Liceul cut foarte multe disponibilizări două şi sa continuăm până la plătesc investitorii.
Tehnologic Ţicleni. şi, din această cauză, bugetul terminarea acestui P + 4, cu Ionel Cilica-Deaconu

UNIVERSUL
6 EVENIMENT
Aho, aho copii şi fraţi...!
Centrul municipiului Târgu- lă într-o inedită paradă popu- blicului format din autorităţi tradiţional unic în Oltenia de
Jiu a fost invadat, practic, şi lar. Cei peste 350 de partici- judeţene şi locale, cetăţeni sub munte, adus la manifes-
în acest an de colindătorii panţi, cu vârste începând de ai municipiului tradiţionalul tare de ansamblul copiilor din
veniţi din toate colţurile ju- Padeş, apoi Ajunul, Capra,
deţului spre a lua parte la Vicleiul, Steaua, Pluguşorul
Alaiul obiceiurilor de iarnă, tras de boi. Sorcova, alte şi
manifestare cultural de tradi- alte momente unice de cân-
ţie organizată, ca de fiecare tece şi jocuri, dansuri popu-
dată, de Centrul Judeţean lare interpretate de miciişimai
pentru Conservarea şi Pro- marii artişti amator. Clipe de
movarea Culturii Tradiţionale bucurie şi destindere vestind
(CJCPCT) Gorj. Formaţii de parcă marea sărbătoare a
colindători venite din Cloşani, creştinătăţii, Naşterea Dom-
Tismana, Teleşti, Bălceşti, nului Iisus (Crăciunul – în ter-
Bolboşi, Bărbăteşti, Baia de meni populari), moment artis-
Fier, Câlnic sau Baia de Ara- tice aplaudate de pe margine
mă, judeţul Mehedinți dar şi de toţi ei prezenţi . Şi răsplăti-
de la Liceul de Arte Constan- te, conform tradiţiei ancestral
tin Brăiloiu, Palatul Copiilor româneşti, cu covrigi, colaci,
Târgu-Jiu ori Şcoala Popu- la 3-4 anişori şi ajungând la spectacol de colinde şi obice- dulciuri, fructe de către auto-
lară de Artă din municipiu au peste 60 de ani îmbrăcaţi în iuri de Crăciun şi Anul Nou, rităţi.
venit spre Piaţa Prefecturii pe costume populare naţionale în zona centrală. Nu au lip- SĂRBĂTORI FERICITE!
Calea Victoriei zona pietona- româneşti au oferit apoi pu- sit: Piţărăii cu măşti – obicei LA MULŢI ANI!

Gala sportului gorjean


În cadrul acestei manifestări, Direcţia Trancă, Andrei Fulger. La radiogoniome- etc., etc.
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj trie au fost premiaţi Tiberiu Mija, Daniela Premierea celor mai buni sportive gor-
a premiat sportivii cu cele mai bune re- Burici, Maria Mija, Valentina Marcu. jeni s-a făcut în prezenţa reprezentanţi-
zultate în anul 2017. Şi antrenorii pe fiecare ramură sporti- lor la vârf ai Instituţiei Prefectului Gorj,
Trei sportivi au primit distincţia de vă care au înregistrat rezultate bune în Consiliului Judeţean, Primăriei Tg Jiu,
„Sportivul Anului” în Gorj: atleţii Adrian
Garcea şi Andreea Pîşcu de la Pandurii
Târgu Jiu şi pugilistul Andrei Muşeţ, tot
de la CS Pandurii. Pîşcu şi Garcea au
obţinut această recompensă şi în anul
2016, dar pentru Muşeţ este pentru pri-
ma oară când primeşte un astfel de titlu.
Tânărul a obţinut locul I la Campionatul
European şcolar de cadeţi ce s-a desfă-
şurat în luna iulie la Râmnicu Vîlcea.
Cluburile cu cele mai bune rezultate
sunt: CS Pandurii Târgu Jiu, CS Jiul
Rovinari, CS Buras Târgu Jiu, CS „Mi-
nerul 2008” Motru, C.S.S. Târgu Jiu şi
LPS Târgu Jiu. Printre laureaţii galei din
acest an s-au aflat şi atletele Adela Băl-
ţoi, Mihaela Cioveie, Alina Butnariu şi
Marius Dumitrescu, dar şi pugiliştii Adri-
an Mihalache, Roxana Pătraşcu, Florin
Bîlteanu, Marian Fîciu, Adelin Nicola, acest an 2017 au fost, de asemenea, ai conducerii Direcţiei Judeţene pentru
Ioan Deaconu, Romulus Macris, Ale- premiaţi. Amintim doar câteva nume, Sport şi Tineret Gorj, preşedinţilor de
xandru Dumitrache. binecunoscute iubitorilor sportului gor- cluburi, asociaţii şi secţii sportive din
Şi la lupte au fost câţiva laureaţi: Ale- jean: Ion Bura, Ninel Geică, Doru Neam- municipiu şi judeţ.
xandru Beşliu, Dorinel Tamaş, Stelian ţu, Viorica Dima, C.Onescu, C. Răuţ, B. Marius

UNIVERSUL
EVENIMENT 7
Bucurie în familiile nevoiaşe
Sărbătorile de iarnă ale Naşte- oricare, ci membrii organizaţiei şedintele organizaţiei PSD Gorj, conotaţie politică asemenea
rii Domnului (Crăciunul) şi Noului Tineretului Social Democrat din dl. Claudiu Manta, şi de Costi gesturi, de a dărui, au intrat în
An vor fi mai senine, mai destin- localitate, coordonaţi de preşe- Dumitraşcu, preşedintele orga- tradiţia noastră a românilor, mai

se şi mai pline de bucurie pen- dinta lor, domnişoara Gina Ralu- nizaţiei TSD Gorj, le-au împărţit ales în ajunul sărbătorilor creş-
tru un număr de 50 de familii cu ca Leancă. Cu toţii, au pus mână bătrânilor şi membrilor celor 50 tine. Iar tinerii social-democraţi

dificultăţi materiale din comuna de la mână şi au achiziţionat 50 de familii aflate în dificultate ma- din Stoina şi din Gorj continuă
gorjeană Stoina. Care nu prea de pachete cu alimente, cozo- terială şi care trăiesc în comuna şi perpetuează această tradiţie,
au ce pune pe masa zilnică, dar naci, dulciuri, fructe şi produse Stoina. Un gest exemplar, un ori de câte ori va fi nevoie, după

mai ales acum, de sărbători. La tradiţionale sărbătorilor de Cră- gest de omenie al tinerilor către cum ne-au mărturisit.
ei s-au gândit… tinerii ! Şi nu ciun. Pe care, ajutaţi de vicepre- bătrânii lor înaintaşi. Fără vreo Ionel Cilica DEACONU

UNIVERSUL
8 FELICITĂRI
De Sfintele sărbători ale
Fie ca sărbătorile de anul
Nașterii Mântuitorului și
acesta să vă umple sufletul
la Cumpăna dintre Ani, vă
de bucurie, încredere, speranță și
iubire… Iar MOȘUL să aducă cele urăm din toată inima Ani Sfintele
mai dorite și neașteptate cadouri mulți și fericiți, multă sănă- Sărbători de
vouă și celor apropiați. tate, credință și speranță, Crăciun și
La Mulți Ani cu sănătate! belșug, noroc și numai îm- Anul Nou să vă aducă
PRIMĂRIA TURBUREA pliniri în Noul An, alături de sănătate, putere de muncă
și multe satisfacții alături
PRIMAR, Bârcă Ion cei dragi. Sărbători fericite! de cei dragi. La Mulți Ani!
PRIMĂRIA BERLEȘTI PRIMĂRIA PADEȘ,
PRIMAR Berlescu Iulian PRIMAR
SERAFIM ANTONIE

Fie ca sărbătoarea
Conducerea Primăriei Crăciunului să vă umple În pragul sărbătorilor de
Prigoria transmite sincere sufletul de bucurie, să vă iarnă, Primăria și Consiliul
urări de bine și fericire tuturor aducă pace și liniște în suflet, Local Stoina urează cetățenilor,
localnicilor, angajaților și iar lumina lui minunată să vă angajaților și colaboratorilor să
lumineze în continuare pașii în aibă parte de multă sănătate,
colaboratorilor, precum și familiilor
viață. Noul An să aducă gânduri fericire și numai bucurii,
dumnealor. Ziua de Crăciun să le bune și urări de sănătate, alături de cei dragi!
aducă sănătate și liniște în suflet! împliniri și bucurii tuturor Sărbători Fericite!
Crăciun Fericit! cetățenilor comunei Stejari PRIMAR BUȘE IOANA
Primar, Iliescu Iuliana Primar, Robert Păiuși

E vremea colindelor, vremea Lumina Sfântă a sărbătorilor


bucuriei, când minunea nașterii de iarnă să vă împlinească
Mântuitorului cuprinde sufletele viața, un zâmbet să vă lumineze Să aveți parte numai de zile minunate, pline de
și le înnobilează. Fie ca Magia fața, un gând frumos să vă bucurii, alături de cei dragi, acum, în pragul
Sărbătorilor de iarnă, cu zvon însenineze sufletul, tot ce este sărbătorilor de iarnă! Deputatul PSD MIHAI
de cântece și clopoței, să aducă mai frumos și mai bun, pentru WEBER transmite, pe această cale, tuturor
toți angajații SC ARTEGO, gorjenilor un gând bun și un sincer
fericire, sănătate și bunăstare în CRĂCIUN FERICIT!
urează conducerea unității!
căminul dumneavoastră.
CRĂCIUN FERICIT!
CRĂCIUN FERICIT! Director General, Viorel David
SENATOR IRIZA SCARLAT

Sfintele Sărbători de iarnă să vă


aducă numai bucurii în suflet, să Fie ca Sărbătorile de Iarnă
reușim să descoperim cu toții adevă- să vă aducă liniște și pace
ratul sens al datinilor si obiceiurilor în suflete și bucurie alături Conducerea Primăriei și
strămoșești. Cu aceasta ocazie am de cei dragi! Consiliul Local Peștișani are
DIRECȚIA FINANȚELOR fericitul prilej de a ura tuturor
deosebita plăcere de a transmite
PUBLICE GORJ cetățenilor, angajaților și
tuturor cetățenilor comunei Bălănești colaboratorilor să aibă parte de
și colaboratorilor, cele mai alese gân- Marin Ciumag
multă sănătate, fericire și numai
duri de sănătate și fericire. Să aveți vă urează bucurii, alături de cei dragi!
parte numai de clipe de bucurie, Sărbători Fericite Sărbători Fericite!
alături de familie și prieteni! și Primar, Cosmin Pigui
Primar, La mulți ani!
Ovidiu Pungan

UNIVERSUL
FELICITĂRI 9
La ceas de sfântă
sărbătoare, conducerea Sărbători
Primăriei Albeni are deosebita fericite alături de cei
plăcere de a ura tuturor localni- La ceas de sfântă sărbătoare, dragi! Noul an să fie
cilor, cele mai alese gânduri de conducerea Primăriei presărat cu realizări
Fărcășești transmite tuturor remarcabile, împliniri,
sănătate și fericire. Să aveți localnicilor și colaboratorilor
sănătate, fericire și noroc!
parte de clipe fericite, alături un gând frumos, multă
sănătate și bucurii. Multe PRIMĂRIA
de familie și prieteni! realizări profesionale și împliniri! BENGEȘTI-CIOCADIA,
Crăciun fericit! Sărbători Fericite!
PRIMAR,
Primar,
Primar, Drăgoescu Geogia Victor
Stan Ionuț Silviu Constantin

Cu colinde de Crăciun,
vă dorim un an mai bun,
Fie ca Ziua Nașterii E CUMPĂNA DINTRE ANI!
și cu dragoste creștină
Domnului să reprezinte Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranță,
să primiți în dar lumină,
pentru toți locuitorii în jos cu înțelegere, și în sus cu recunoștința!
zurgălăi de flori de gheață
comunei Licurici, un prilej Sărbătoarea Crăciunului să vă deschidă
să vă bucure de viață,
de bucurii. Să aveți parte poartă spre un An Nou plin de bucurii
mult noroc să aveți în toate,
de un an plin de împliniri, și împliniri! La mulți ani!”
la mulți ani cu sănătate!
alături de cei dragi, multă PRIMAR NEGOMIR,

sănătate și fericire! Oiță Tudor
PRIMĂRIA SĂCELU,
CRĂCIUN FERICIT! Primar, Florin Jurebie
PRIMAR,
Doru Liviu Drăgulescu

Fie ca Sfintele Sărbători să vă


La ceas În pragul sărbătorilor de iarnă, conducerea găsească fericiți și sănătoși! Un zâmbet
de sărbătoare, conducerea Jandarmeriei Gorj adresează sincere și să vă lumineze fața, un gând frumos să
Primăriei Bustuchin are deosebita călduroase urări de bine, tuturor vă însenineze sufletul, tot ce este mai
plăcere de a transmite tuturor angajaților, colaboratorilor și familiilor frumos și mai bun pentru toți
localnicilor și colaboratorilor, acestora. Multe bucurii alături de cei dragi!
cele mai alese gânduri de
locuitorii comunei Dănciulești.
Inspectoratul de Jandarmi Județean
sănătate și fericire. Să aveți
„Tudor Vladimirescu” Gorj,
parte numai de clipe de bucurie, CRĂCIUN FERICIT!
Inspector șef
alături de familie și prieteni! Primar, Ion Andronescu
Primar, Ion Ciocea colonel Țambrea Eugen

Alături de urările tradiționale


de sărbători vă transmitem
mulțumirile noastre pentru
încrederea acordată. Vă dorim Sărbători pline de bucurii
dumneavoastră, familiilor și și fericire, pentru toți lo-
colaboratorilor un Crăciun E vremea colindelor, vremea
cuitorii orașului Motru din bucuriei, când minunea nașterii
Fericit și un an plin de partea Primăriei și Consi-
realizări atât în plan personal Mântuitorului IISUS cuprinde sufletele
liului Local! Să aveți parte și le înnobilează. În această zi Sfântă de
cât și în plan profesional.
DIRECȚIA GENERALĂ numai de împliniri și sănă- CRĂCIUN, să păstrăm gândurile bune
tate alături de cei dragi! și frumusețea sufletului ce strălucește în fiecare
DE ASISTENȚĂ dintre noi. Fie ca Magia Sărbătorilor de iarnă,
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA La mulți ani! cu zvon de cântece și clopoței, să aducă fericire,
COPILULUI GORJ Primar, Gigel Jianu sănătate și bunăstare în căminul dumneavoastră.
Director Redacția Universul Olteniei vă urează
Diaconescu Claudiu CRĂCIUN FERICIT !!!

UNIVERSUL
10 ANCHETĂ
Rechinii imobiliari atacă din nou municipiul Tg.-Jiu!
Terenul scos la licitaţie de fi vândut în trecut, la preţuri faptului că aştepta ca terenul
Consiliului Local. La rândul
lichidatorul judiciar Siomax, similar, de aproape 200 euro să intre în proprietatea oraşu-
lor, aleşii PSD şi cei ai ALDE
ca aparţinând falimentarei m.p., suprafeţe de teren simi- lui(???), fiind o zonă de interes
au precizat că s-au temut ca
societăţi Lexi Star, teren pe lare. Circul de la şedinţa de pentru operele brâncuşiene,Primăria să nu rămână fără
care ar fi vrut să-l cumpere şi Consiliu Local făcut pe margi- dar şi pentru descongestiona-
o parte din terenul respectiv,
Primăria Târgu Jiu pentru a-l nea acestui subiect, s-ar pu- rea traficului rutier din munici-
existând un proprietar, care
transforma în parcare a fost tea muta acum în instanţa de piul Târgu Jiu. „Le-am acordat
până în prezent nu şi-a făcut
adjudecat, marţi, de omul de judecată. Şi asta fiindcă tere- consultanță tuturor celor din
publice intenţiile. Cert este că
afaceri Narcis Ciocăzanu, ori- nul vândut marţi lui Ciocăza- Primăria Târgu Jiu și consili-
suprafaţa de teren de 2.000
ginar din Gorj. Acesta fiind şi nu s-ar suprapune, pe planul erilor locali interesați de acest
de metri pătraţi era intabulată
singurul licitator, după ce a cadastral, cu cel care aparţi- caz. Au fost câţiva care s-au
şi avea cadastru, altfel nu pu-
refuzat preţul de 2.000.000 ne Şcolii Gimnaziale „Alexan- interesat de situaţia terenului
tea fi scoasă la licitaţie şi vân-
lei solicitat iniţial de lichidator, dru Ştefulescu” din Târgu Jiu. şi, din partea noastră, a exis-
dută legal de către Siomax.
a plătit pentru cei 2.000 de Concret, este vorba despre o tat toată deschiderea necesa-
Lexi Star a preluat pământul
metri pătraţi de teren suma alee de acces, o parcare şi o ră. Nu facem altceva decât să
respectiv de la un afacerist lo-
de 1.830.000 de lei. Ceea ce parte din clădire, în total, cam respectăm legislaţia şi etapele
cal pentru o sumă uriaşă. În
înseamnă o medie de 915 lei 500 de metri pătraţi din tere- pe care le avem de parcus în
zona respectivă chiar a func-
(aprox. 175 euro) pe mp teren nul vândut la licitaţie. „Există, astfel de cazuri. Cine partici-
ţionat ani buni Clubul „Lagu-
în zona 0 a oraşului. Terenul sigur că da, riscul ca aceste pă la licitaţie şi vine cu o ofer-
na“, proprietatea pofesorului
a mai fost licitat, universitar Con-
iar preţul a scăzut stantin Căruntu.
periodic pentru Reamintim că
că, pe bună drep- acelaşi afacerist,
tate, nimeni nu Narcis Ciocăza-
s-a dovedit inte- nu, a cumpărat
resat de acesta. şi Casa Vasile
Consilierii PSD au Moangă, monu-
blocat în ședința ment istoric(!!!)
de lunea trecută din centrul ora-
„achiziţia”, lăsând şului. A construit
impresia că l-au deja două blocuri
sabotat pe prima- în imediata veci-
rul Marcel Roma- nătate a acesteia,
nescu. În presă dar încă nu a tre-
se speculează că cut la reabilitarea
anumiţi oameni monumentului,
din Consiliul Lo- aşa cum a promis
cal sunt apropiaţi când a cumpărat
ai lui Ciocăzanu, imobilul, plătind
şi nu şi-au dorit 286.000 de euro
că Primăria să ridice preţul spaţii să fie revendicate de tă clară, câştigă“, a declarat pentru această achiziţie. Ră-
(??!!) Primarul Marcel Roma- viitorul proprietar”, a decla- Mariana Somnea, şefa SIO- mâne de văzut cum vor evo-
nescu şi-a susţinut proiectul, rat Anamaria Ianc, purtătorul MAX Târgu Jiu. Consilierul lo- lua lucrurile, deoarece, la vre-
explicând că este oportună de cuvânt al Primăriei Târgu cal al PNL, Mihai Paraschiv, a mea respectivă (în urmă cu
achiziţia acestui teren, mai Jiu. Administratorul firmei de reacționat dur după ce terenul doi ani, prin octombrie 2015,
ales că este în vecinătatea lichidare, Mariana Somnea a de pe strada Geneva a ajuns parcă…) acest subiect a făcut
Căii Eroilor, încercând să declarat că a urmat toate pro- în proprietatea omului de afa- destule… valuri în mass me-
convingă consilierii locali să cedurile legale şi cine a oferit ceri Narcis Ciocăzanu. Mihai dia locală, fără niciun rezultat,
cumpere acest teren pen- banii la licitaţie a câştigat te- Paraschiv a declarat că s-a după cum se vede!!! În ce ne
tru a-l transforma în parcare, renul. Omul de afaceri Narcis ajuns în această situaţie din priveşte, vom efectua propriile
însă nu a reuşit, neavând su- Ciocăzanu, originar din Gorj, cauza consilierilor PSD care investigaţii spre a desluşi cine
ficiente argumente solide în a fost singurul care s-a pre- au blocat, în ședința de luni, şi dacă, într-adevăr, se află în
sprijinul său, iar aleşii locali zentat la licitaţie şi care a plă- proiectul. Mihai Paraschiv, spatele acestor două afaceri
nu au fost de acord. Deşi, po- tit suma cerută de lichidator. care este şi om de afaceri, a imobiliare marca Narcis Cio-
trivit viceprimarului Adrian Tu- Mariana Somnea a precizat solicitat organizarea unui re- căzanu.
dor, în trecut primăria ar mai că a acceptat oferta, în ciuda ferendum pentru dizolvarea B. Marius

UNIVERSUL
ACTUALITATE 11
Bani pentru bisericile gorjene
În ultima şedinţă ordina- va duce la Mănăstirea Dea- pentru finalizarea lucrărilor Banii vor fi folosiţi, în mod ex-
ră din acest an, consilierii ju- lu-Mare din comuna Borăscu, de construcţie, restul banilor pres, pentru lucrări de infra-
deţeni au aprobat suma de care va primi 60.000 de lei urmând să ajungă la alte 11 structură: reparaţii şarpantă,
250.000 lei pentru un număr pentru extinderea unei sur- parohii din Târgu-Jiu, Ţicleni, continuare lucrări de pictură
interioară şi exterioară, pro-
curare mobilier bisericesc,
înlocuire acoperişuri, finaliza-
re pictură în altar sau cupolă,
etc. De menţionat faptul că,
la solicitarea Mitropoliei Olte-
niei, iniţial au fost depuse un
număr de 20 dosare cu cereri
din partea unităţilor de cult din
Gorj pentru obţinerea aces-
tui ajutor financiar dar, după
analizarea documentelor care
au stat la baza cererilor for-
mulate conform metodologi-
ei, comisia de specialitate din
cadrul Consiliului Judeţean
Gorj s-a oprit la cele 17 paro-
hii cu unităţi de cult, biserici şi
mânăstiri gorjene care aveau
cea mai stringentă nevoie de
fonduri pentru continuarea
de 13 unități de cult, biserici se de apă. Biserica Sf. Ierarh Stejari, Baia de Fier, Bâlteni, sau finalizarea lucrărilor de
şi mânăstiri. Astfel, cel mai Nifon, din municipiul Tg.-Jiu, Vladimir, Tismana, Godineşti, infrastructură.
consistent sprijin financiar se va primi suma de 25.000 lei, Drăguţeşti şi Bumbeşti-Jiu. M. Becherete

UNIVERSUL
12 ACTUALITATE
Şi totuşi… cine-a tras în ei?
Ministerul Public a remis recent un comunicat în care expune,
în termeni tranșanți, rezultatele investigațiilor de până acum
privitoare la natura „evenimentelor din decembrie 1989”.
Comunicatul cu privire la imaginari, focurile de armă, au importat două tipuri de și simplu manipulați. Ba mai
„Dosarul Revoluției” este un motoarele elicopterelor, ape- imitatoare de foc militare, mult, au fost manipulați si oa-
prilej de melancolie amară. lurile de la TVR și tot restul. respectiv imitatoare pentru meni care aveau antecedente
Căci textul, clar și categoric, Vom cita, pentru a nu lăsa im- armamentul de infanterie, remarcabile de opoziție anti-
deși lipsit de detalii, nu face presia că exagerăm, un scurt cu foc la gura țevii și imi- comunistă așa cum se întâm-
decât să confirme versiunea pasaj din comunicatul Minis- tatoare privind desantul de plase cu Doina Cornea, de
populară cu privire la ”eveni- terului Public: parașutare. Totodată, ur- exemplu, care se lăsase îndu-
mentele din decembrie 1989”.
După ce ancheta va fi finali-
zată, cu urmări judiciare încă
incerte, manualele școlare,
presa și discursurile come-
morative vor trebui poate să-
și revizuiască întregul limbaj
și să vorbească din acel mo-
ment despre „Lovitura de stat
din decembrie 1989”.
„Revoluție”, „insurecție po-
pulară” sună măgulitor pentru
o națiune care se complăcu-
se multe decenii în supunere
umilă fără nicio tresărire de
revoltă, cu excepțiile atât de
puține, care nici după ‘89 nu
au fost onorate așa cum s-ar
fi cuvenit. Asta explică de fapt
de ce minciuna „revoluției” a
rezistat până astăzi, cel puțin
în limbajul public, căci ea ofe-
rea societății românești o ima-
gine mai bună despre sine,
părând să răscumpere toate „Probatoriul adminis- mare a probatoriului admi- plecată să rostească la TVR
lașitățile din trecut. Și așa se trat a reliefat mecanismele nistrat există o mai bună apeluri menite să țină oame-
explică poate de ce nici pe vi- dezinformărilor constante, înțelegere a diversiunii ra- nii sub control, avertizându-i
itor nu se va renunța ușor la având consecințe deosebit dio-electronice.” de pericolul „teroriștilor”. Prin
„revoluție” sau „insurecție”, de grave, lansate prin in- Revoluția din Decembrie urmare numele prestigioase
căci, în pofida adevărului deja termediul TVR, Radiodifu- a fost o mascaradă, ne spu- nu pot fi garanții în împrejurări
statornicit, lumea va simți me- ziunii și mijloacelor militare ne de fapt Parchetul, ceea ce de felul acesta, în care numai
reu nevoia unei oglinzi com- de comunicații, astfel fiind știau toți aceia care au avut luciditatea și gândirea proprie
plezente. Dar iată, Parchetul instaurată la nivel național o experiență personală lega- mai pot constitui o îndrumare
(deși, cu siguranță, nu acesta binecunoscuta psihoză te- tă de „evenimente” și care valabilă. Destui vor continua
a fost scopul) spulberă într-un roristă. De asemenea, se nu aveau motive să se auto- să spună că mobilizarea po-
comunicat toate iluziile: în de- conturează modalitatea prin iluzioneze. Căci au fost des- pulară a fost autentică și că ar
cembrie 1989 nu a existat ni- care au fost transmise o se- tui oameni de bună credință fi existat o revoluție deturna-
cio clipă vid de putere, echipa rie de ordine militare diver- („oameni de bine” se numeau tă sau „furată”, după numele
care a instrumentat lovitura de sioniste, cu consecințe de- pe atunci) care au răspuns ei consacrat. Dar pentru cei
stat împotriva lui Ceaușescu osebit de grave. În legătură diferitelor mobilizări patriotice care au trăit acele evenimen-
a controlat permanent situația cu aceeași diversiune au păzind Metroul, Televiziunea te în mijlocul lor, nu era nicio
și tot restul a reprezentat o fost obținute date care de- și tot felul de alte „obiective” îndoială că în luna decembrie
simulare și o manipulare de monstrează că în anul 1987 și cărora desigur că le vine exista o putere perfect stăpâ-
proporții: luptele cu teroriști forțele armate ale României greu să admită că au fost pur nă pe mijloacele sale, capabi-

UNIVERSUL
ACTUALITATE 13
lă de mobilizări prompte și că care conține în mic întregul În comunicatul citat se arată: rămână neclarificat, căci co-
principala ei preocupare era scenariu al lunii decembrie, „se conturează modalitatea municatul are grijă să ne pre-
să-i țină pe oameni ocupați inclusiv mecanismul pervers prin care au fost transmise vină că „după anul 1989, pro-
cu diverse misiuni fictive toc- al manipulării prin implicare o serie de ordine militare di- be importante, de natură să
stabilească adevărul privind
Revoluția, au fost distruse
sau alterate, ceea ce face di-
ficilă stabilirea, cu claritate, a
unui raport de cauzalitate în-
tre anumite conduite, acțiuni
sau inacțiuni și consecințele
deosebit de grave ale eve-
nimentelor din decembrie
1989.” Să observăm ezitarea
terminologică: anchetatorii
înșiși, cei care ne-au asigu-
rat că insurecția a fost însce-
nată, continuă să spună (din
obișnuință sau lipsă de în-
drăzneală?) „revoluție” sau,
mai evaziv, „evenimentele
din decembrie”. În sfârșit, ar
fi poate folositor ca, în mar-
ginea investigațiilor, să-l ru-
găm pe procurorul general
Augustin Lazăr – care avea
33 de ani în 1989 și era deja
procuror șef de secție – să ne
mai ca să poată fi mai ușor „revoluționară”. De fapt, în versioniste, cu consecințe vorbească cândva și despre
controlați. Toate micile ten- decembrie 1989, cei cu ade- deosebit de grave”. Așadar, traseul său interior și despre
tative de mobilizare autenti- vărat liberi deveniseră dintr-o încă nu e totul clar. Parchetul cum au reușit procurorii să se
că și liberă, toate inițiativele dată suspecți. Au fost însă nu ne poate lămuri cu privi- convertească la adevăr după
spontane au fost dejucate cu
eficiența unui aparat profesi-
onist. În București bunăoa-
ră, în preajma Crăciunului, o
mână de oameni plănuiau să
organizeze o întâlnire zilnică
la Piața Romană, dar în mod
straniu pentru o țară în haos,
revoluție sau insurecție popu-
lară, de-a doua zi dimineața
călătorii din metrou erau
avertizați prin instalațiile au-
dio ale vagoanelor să nu co-
boare la Romană, căci riscă
să întâlnească „teroriști”. Ba
mai mult, pe stâlpii stațiilor de
metrou erau deja lipite afișe
tipărite (în cursul nopții) meni-
te să-i prevină pe călători de
„riscurile” pe care le asumă.
În sfârșit, cei care păzeau mulți oameni uciși. Din în- re la acest aspect și nu pare trei decenii. Ar fi o pagină
metroul se simțeau datori să-i tâmplare, din neglijență sau încă pregătit să răspundă la prețioasă nu doar de psiholo-
„aresteze” pe suspecții care cu premeditare, pentru a da întrebarea rostită obsesiv în gie, ci de istorie instituțională
ar fi cutezat să rupă afișele mai multă credibilitate așa anii care au urmat: „Cine a a României post-decembris-
mincinoase. E doar un epi- numitei Revoluții? Aceasta tras în noi după 22”? E posibil te.
sod printre atâtea altele, dar rămâne întrebarea de bază. chiar ca tocmai acest lucru să Marius BECHERETE

UNIVERSUL
14 ACTUALITATE
Final de an la Peştişani, cu realizări şi perspective
Când vizitam anul trecut, diceni, care este o lucrare în singuri. S-a reuşit demara- acestei situații, am pus deja
exact cam în aceeaşi perioa- valoare de 350 de mii de euro rea proiectului de asfaltare a în aplicare un plan care a
dă, comuna Peştişani man- pe fonduri europene, s-a mo- unei rețele de drumuri, pe o cuprins includerea, din acest
porțiune de 14 km, ce asigură an, a Festivalul Iei care se
legătura satului lui Brâncuși, derulează sub egida „Româ-
Hobița cu comuna Telești; nia Autentică”, în cadrul „Zile-
apoi legătura cu școala Bră- lor Comunei Peștișani”, care
diceni – în care a învățat s-au desfășurat în intervalul
și marele sculptor; drumul
Frâncești – Valea Mare, care
face legătura, pe două părți
cu comuna Runcu, la care se
adaugă o rețea de drumuri în
satele comunei. S-au finali-
zat studile necesare obținerii
finanțării pentru rețeaua de
canalizare, care va fi cea mai
mare investiție ce se va reali-
datul tânărului primar Cosmin dernizat accesul către Casa za la nivelul comunei. Ambiția
Pigui, fost coleg de breaslă Muzeu Constantin Brâncuși, primarului Cosmin Pigui de
cu semnatarii acestor rân- situată în satul Hobița, prin a face comuna lui Brâncuși
duri, era abia la a şasea lună asfaltarea porțiunii de 7 km. a una dintre cele mai frumoase 24 - 29 iunie a.c.. Peștișani
Şi deja avea cu ce se mân- drumului Peștișani – Hobița, comune din țară nu s-a oprit este o comună turistică, cu
dri: asfaltarea tuturor uliţelor cu o investiție în valoare de 1 aici. Au fost demarate proce- foarte multe obiective turis-
şi a drumurilor comunale din milion de euro. În paralel, s-au durile de obținere a avizelor tice și foarte multe atracții:
Brădiceni şi Seuca, reparaţii continuat multe activități cul- necesare proiectelor aflate există Valea Bistriței cu Munții
şi reabilitarea unităţilor de în- tural de tradiţie şi de mare an- deja în derulare din 2016, ast- Peștișaniului, cu golul alpin,
văţământ – şcoala gimnazia- vergură (Festivalul Iei, Tabăra fel că din primăvară, comuna avem cascade, avem peșteri,
Peștișani s-a transformat în- avem Peștera „Cioarei” în
tr-un șantier de modernizare care s-au descoperit cele mai
a infrastructurii, s-a trecut la vechi oseminte omenești din
modernizarea școlii din sa- Europa, avem nenumărate râ-
tul Broșteni și modernizarea uri și pâraie, locuri extraodinar
Căminului Cultural din satul de frumoase. În zona Hobița
Peștisani. „Aceste investiții vom dezvolta o infrastructură
de infrastructură vor
asigura și o dezvolta-
re a turismului, o dez-
voltare a pensiunilor
agroturistice; am în
vedere continuarea
proiectelor cultura-
le despre care ama
lă şi grădiniţa Peştişani, etc. Internațională GORJFEST) și mintit mai sus, dar şi
Prin finanţarea obţinută în va- s-au derulat multe activități demararea altora noi
loare de 29 de miliarde de lei de curățenie, de dotare prin care să aducă pre-
vechi, s-a reuşitschimbarea achiziționarea unui tractor cu stigiu acestor locuri,
acoperișului, a instalaților sa- remorcă, și cu utilajele ne- imagine localității și
nitare, a sistemelor electrice, cesare serviciului de utilitate să atragă turiștii: pu-
termice, un teren sportiv sin- publică, pentru oferirea unor nerea într-o valoa-
tetic cu nocturnă, împrejmui- servicii de calitate pentru re consistentă a lui
re, amenajarea unui părculeț. cetățenii comunei Peștișani. Constantin Brâncuși,
Între timp, adică anul acesta Proiectele de investiții nu pentru că în momen-
a început derularea proiectu- s-au oprit aici, după cum ne-a tul de față această valoare turistică, am demarat moder-
lui de modernizare a Cămi- declarant edilul Cosmin Pigui, este foarte slabă în comuna nizarea centrul satului, să fac
nului Cultural din satul Bră- şi după cum ne-am convins şi Peștișani. Pentru rezolvarea un parc frumos și condiții de-

UNIVERSUL
ACTUALITATE 15
cente pentru turiști, cu toalete apă, un suc sau să serveas- aflate în stare avansată de pici ai liceului tehnologic din
ecologice moderne, cu locuri că un sandviș, în momentul finalizare). Primarul Cosmin localitate, angrenaţi împreu-
de parcare, cu spații din care în care sosesc la Hobița lui Pigui ne-a mai vorbit şi des- nă cu dascălii lor în proiecte
Brâncuși. Am început să pu- educaţionale internaţionale,
nem în valoare Zăvoiul din despre proiectele pe tărâm
Hobița, inclusiv prin lucrările social demarcate în rândul
de infrastructură, asfaltările şi cu sprijinul vârstnicilor din
care vor asigura un acces mai comună şi adresate lor, etc.,
facil pentru cei interesați către etc. Spaţiul tipografic s-a do-
zonele frumoase ale comunei vedit sărac în a le cuprinde pe
Peștișani“, a declarat prima- toate, dar am promis că vom
rul Cosmin Pigui. La jumăta- reveni cu aceeaşi plăcere de
tea anului care se încheie s-a a scrie despre omul care sfin-
reuşit deschiderea fabricii de ţeşte locul prin faptele sale,
brichetare a cărbunelui din dăruite semenilor care l-au
satul Gureni, de către un grup ales şi-l ajută ori de câteori
de oameni de afaceri chinezi, este nevoie.
prima dintre cele trei investi- Documentar realizat de
turiștii să poată achiziționa ţii (urmează o fabrică de că- pre rezultatele bune şi foarte IONEL CILICA DEACONU
suveniruri și chiar să bea o rămidă și încă una de peleți, bune obţinute de elevii olim- şi MARIUS BECHERETE

Teroriştii, din nou, printre noi…


Iată că, la chiar 28 de ani de persoane plângere la organe- varăşe!), sesizând și organele
cred că și el va face același
la ceea ce unii au crezut chiar le abilitate și probabil voi mai abilitate ale statului. Aici nu
lucru în perioada următoare.
a fi Revoluţie, crezând zile în- face în perioada următoare am prea înţeles noi care stat:
Acei oameni care nu înțeleg
tregi după aceea şi în mitul te- împotriva a una-două per- statul român sau statul para-
că legea trebuie să fie pe
roriştilor postdecembrişti, se soane, pentru anumite lucruri lel, proclamat de opoziţia pse-
primul loc, eu le transmit pe
pare că aceştia, teroriştii adi- care sunt aruncate în spațiul udoliberală… această cale că voi merge cu
că, sunt din nou printre noi. Şi public”, a declarat George Șeful ITM Gorj a avut şiorice persoană care va conti-
unde altundeva, decât la Tg.- Romanescu, la Gorj TV. De- un mesaj (de Crăciun sau nua să mă denigreze pe mine
Jiu, oraşul în care la momen- claraţii făcute fără niciun fel de Anul Nou ??? – nu ştim și pe fratele meu în instanța
tul respectiv nu s-a tras niciun de susţinere, repetăm, la un încă…), pentru cei care îi de-
de judecată și cu plângeri
foc de armă… Se anunța mai post de televiziune locală, fără nigrează fratele cu informații
penale. Din păcate, au prins
zilele trecute pe o cunoscută niciun fel de exemplificări, de neadevărate. „Le transmit unslăbiciunea fratelui meu că
reţea de socializare că pri- T
este un om cu prea mult bun
marul municipiului Târgu-Jiu, simț. El trebuie să înțeleagă
Marcel Romanescu, ar fi „în că bunul simț trebuie să îl ai
lucru”, adică urmărit îndea- cu acei oameni care au și ei
proape, persoane bine pre- bun simț (???). În momentul
gătite ocupându-se cu filajul în care nu respectă aceste re-
celui care a câștigat Primăria guli, trebuie să iei măsuri radi-
Tg.-Jiu la parțialele din vară. cale împotriva lor”, a mai spus
George Romanescu, fratele George Romanescu. Ce fel
primarului și șef la ITM Gorj, a de măsuri şi până unde poate
ieșit în mass-media locală (la merge …. radicalismul aces-
tv., nu în presa scrisă !!!) și a tora, iar nu am înţeles ! Cam
făcut declarații cel puţin halu- astea le-a declarat, la oră de
cinante, nicidecum cutremu- nume sau date concrete. Fra- singur mesaj: nu sunt un om maximă audienţă (cred cei de
rătoare, cum cred unii. I-auzi: tele George a mai dezvăluit, care să se sperie, chiar nu a la respectivul post tv …), şeful
„Am fost urmăriți, pot să spun chipurile, că ar fi fost chemat reușit nimeni să mă sperie, unei instituţii publice din Gorj,
că am fost terorizați (!!!) atât de o anumită persoană (care, până în momentul de față. plătit din banii noştri. Asta nu
eu, cât și el (fratele primar – n. nu ne zice), de două ori pen- Voi reacționa la fel de dur, co- înseamnă că mai trebuie să-l
r.), probabil crezând că se va tru a fi convins să lase anumi- rect și legal, asupra oricărei şi credem, cei care am avut
retrage din funcția de primar, te (alte…) persoane în pace, persoane care încearcă, atât nenorocul să-l ascultăm, în
pentru ca anumite persoane să facă ce vor, precizând că asupra mea, să vină cu lucruri direct sau pe surse, cum le
să-și facă jocurile în continu- nu a cedat, nu va ceda, va care nu sunt corecte și lega- place unora să scrie…
are. Am făcut împotriva unei merge înainte (tot înainte, to- le, cât și asupra fratelui meu, Terorică de serviciu

UNIVERSUL
16 FELICITĂRI
Sărbătorile de iarnă sunt
magice. Ele leagă realitatea La ceas de sărbătoare,
de basm. Vă dorim să aveți
PRIMĂRIA ROVINARI
un Crăciun fericit și un an Ziua Nașterii Domnului
nou ca în povești! transmite locuitorilor, dar
și tuturor colaboratorilor să vă găsească plini de
La mulți ani!
un gând frumos, multă speranțe, sănătoși și fericiți!
PRIMĂRIA sănătate și bucurii. Să aveți Transmit tuturor locuitorilor și
POLOVRAGI,
parte de multe realizări angajaților putere de muncă și să
profesionale și împliniri și aveți parte de clipe fericite, alături
PRIMAR de familie și prieteni!
Epure Gheorghe un CRĂCIUN FERICIT!
PRIMAR, Robert Filip Crăciun Fericit!
Președinte Consiliul Județean
Cosmin Popescu

Fie ca Sfintele Sărbători să vă


găsească fericiți și sănătoși! Un
zâmbet să vă lumineze fața, un gând
frumos să vă însenineze sufletul, tot
ce este mai frumos și mai bun pen- Cu colinde de Crăciun, vă
De Sfintele Sărbători
tru toți locuitorii comunei Runcu. dorim un an mai bun, și cu dragoste creștină
CRĂCIUN FERICIT! ale Nașterii Mântuitorului
să primiți în dar lumină, zurgălăi de flori de
Primar, Adi Cîmpeanu și la Cumpăna dintre Ani, vă urăm
gheață să vă bucure de viață, mult noroc să
din toată inima Ani mulți și fericiți,
aveți în toate, la mulți ani cu sănătate!
multă sănătate, credință și speranță, belșug,
PRIMĂRIA ALIMPEȘTI,
noroc și numai împliniri în Noul An, alături
PRIMAR NECHIT AVRAM
de cei dragi. Sărbători fericite!
La Mulți Ani!
PRIMĂRIA CRUȘET - Drăgușin Viorel

Conducerea Primăriei Mătăsari


urează tuturor locuitorilor, În pragul
angajaților și colaboratorilor sărbătorilor de Din lumina sărbătoririi
să aibă parte de zile senine,
pline de realizări și încununate iarnă când colindul nașterii Domnului și din
își pornește drumul speranța ce însoțește Noul
de fericire.
An, gânduri bune și urări
Sărbători Fericite! prin troienele de nea,
de sănătate, împliniri și
Primar, Primăria Melinești urează bucurii tuturor cetățenilor
Gheorghe Gașpar cetățenilor și colaboratorilor comunei Dănciulești.
multe împliniri, bucurii, PRIMAR,
sănătate și putere de muncă. Ion Andronescu
Sărbători Fericite!
Primar, Ceană Ana

Conducerea Primăriei și
Sărbători pline de Consiliului Local Căpreni
bucurii și fericire, De sfintele Sărbători transmite, cu ocazia sărbă-
pentru toți membrii CEO.
Să aveți parte numai să deschidem ușa pentru torilor de iarnă cetățenilor,
oaspeți dragi, și inimă pentru angajaților, colaboratorilor și
de împliniri și sănătate
alături de cei dragi. gorjenilor, cele mai sincere
speranță, bucurie și lumină. Să fim urări de bine și fericire!
Sărbători fericite! mai buni și să privim înainte cu încredere,
Director general CEO, PRIMAR, Emil Cătănoiu
Sorin Boza știind că dacă avem credință, drumul din
fața noastră va fi presărat cu împliniri.
Prefect
Ciprian Florescu

UNIVERSUL