Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Colegiul ”Mihai Viteazul” Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ
Domeniul de pregătire generală: LĂCĂTUȘERIE MECANICĂ STRUCTURI
Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto
Modulul: I. MĂSURĂRI TEHNICE
Nr de ore/an: 224, din care T – 102, LT; 64, IP: 128
Nr. ore /săptămână: T: 1 oră, LT: 2 ore IP: 4 ore
Clasa: a X-a B
Profesor: CÎRLEA ELENA Avizat,
Şef catedră
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN: Anexa nr. 3 la OMEN nr. 3915 din 18.05.2017
Programa aprobata prin OMEN: Anexa nr. 3 la OMEN nr. 3915 din 18.05.2017
SPP – aprobata prin OMENCS: Anexa nr.4 la OMENCŞ nr.4121/13.06.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An scolar 2017-2018

Nr. Unitatea de Rezultate ale învăţării


crt. Conţinutile învăţării Nr. ore Săptămâna Obs.
rezultate ale (codificare conform SPP)
învăţării Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
T LT IP T LT IP
Evaluare initiala S1 S1
Instructaj NSSM şi PSI LT 1 2
1. URÎ 4. 4.1.1. 4.2.1. 4.3.1. 1. Noţiuni fundamentale din teoria măsurătorilor
2
MĂSURAREA 4.2.2. 1.1. Mărimi fizice S2
MĂRIMILOR 4.2.3. 1.2. Unităţi de măsură 4 S3
TEHNICE 4.2.4. 1.3. Sistemul Internaţional de Unităţi de măsură
SPECIFICE 4.2.22 1.4. Multiplii şi submultiplii
PROCESELOR 1.5. Procesul de măsurare şi componentele sale
INDUSTRIALE 1.6 Erori de măsurare: tipuri, cauze
2. 4.1.3. 4.2.15 4.3.1. 2. Precizia prelucrării şi a asamblării pieselor
4.2.16 4.3.2. 2.1. Precizia dimensională 2 4 S4
4.2.17 4.3.3. 2.1.1. Dimensiuni, abateri, toleranţe
4.2.18 4.3.4. 2.1.2. Asamblarea alezajelor cu arborii. Ajustaje S5
4.2.19 4.3.5. 2.2. Precizia formei geometrice a suprafeţelor
4.2.20 4.3.6. 2.3. Precizia poziţiei suprafeţelor
4.2.21 4.3.7. 2.4. Rugozitatea suprafeţelor
4.2.22 4.3.8. Evaluare
4.2.23
3. 4.1.2 4.2.6. 4.2.6. 3. Mijloace de măsurare şi control utilizate
4.2.7. 4.2.7. pentru realizarea pieselor conform
4.2.8. 4.2.8. documentaţiei tehnice (principii de funcţionare
4.2.9. 4.2.9. şi caracteristici tehnice)
4.2.10. 4.2.10. 3.1. Măsurarea şi controlul dimensiunilor S6 S7
4 8
4.2.11. 4.2.11. liniare (definiţie; unităţi de măsură; mijloace de S7 S8
4.2.12. 4.2.12. măsurare şi control: măsuri terminale, şublere, S9
4.2.13. 4.2.13. micrometre, comparatoare mecanice- comparatoare
4.2.14. 4.2.14. cu cadran, comparatoare de interior, minimetre,
4.2.22 4.2.22 ortoteste, pasametre, aparate cu amplificare optică -
4.2.23 4.2.23 optimetru, microscoape de atelier, microscoape
universale; metode de măsurare)

3.2. Măsurarea şi controlul unghiurilor


(noţiunea de unghi, unităţi de măsură, mijloace de
măsurare şi control a unghiurilor - clasificare, 1 2 S10 S10
descriere, principiul de funcţionare, părţi
componente; metode de măsurare)
4.1.2 4.2.6. 4.2.6. 3.3. Măsurarea şi controlul suprafeţelor
4.2.7. 4.2.7. (noţiunea de suprafaţă, unităţi de măsură, mijloace
1 2 S11 S11
4.2.8. 4.2.8. de măsurare şi control a suprafeţelor - clasificare,
4.2.9. 4.2.9. descriere, principiul de funcţionare, părţi
4.2.10. 4.2.10. componente; metode de măsurare)
4.2.11. 4.2.11. 3.4. Măsurarea mărimilor mecanice:
4.2.12. 4.2.12. 3.4.1. Măsurarea forţelor (noţiunea de forţă, unităţi S12
4.2.13. 4.2.13. de măsură, mijloace de măsurare şi control a 1 2 S12
4.2.14. 4.2.14. forţelor - clasificare, descriere, principiul de
4.2.22 4.2.22 funcţionare, părţi componente; metode de
4.2.23 4.2.23 măsurare);
S14-S17
Pract.
3.4.2. Măsurarea maselor (noţiunea de masă,
unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a
com.
1 2 S13 S13
maselor - clasificare, descriere, principiul de
funcţionare, părţi componente; metode de
măsurare);

3.4.3. Măsurarea presiunilor (noţiunea de


presiune, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi S18 S18
control a presiunilor- clasificare, descriere, 1 2
principiul de funcţionare, părţi componente; metode
de măsurare); S19 S19
Evaluare 1 2

4.1.2 4.2.6. 4.2.6. 3.4.4. Măsurarea mărimilor cinematice:


4.2.7. 4.2.7. 3.4.4.1. Măsurarea vitezei (noţiunea de viteză 1 2 S20 S20
4.2.8. 4.2.8. liniară şi unghiulară, unităţi de măsură, mijloace de
4.2.9. 4.2.9. măsurare şi control a vitezei - clasificare, descriere,
4.2.10. 4.2.10. principiul de funcţionare, părţi componente; metode
4.2.11. 4.2.11. de măsurare);
4.2.12. 4.2.12. 3.4.4.2. Măsurarea turaţiei (noţiunea de turaţie, S21 S21
1 2
4.2.13. 4.2.13. unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a
4.2.14. 4.2.14. turaţiei - clasificare, descriere, principiul de
4.2.22 4.2.22 funcţionare, părţi componente; metode de
4.2.23 4.2.23 măsurare);
4.1.2 4.2.6. 4.2.6. 3.4.4.3. Măsurarea debitului (noţiunea de debit, 1 2 S22 S22
4.2.7. 4.2.7. unităţi de
4.2.8. 4.2.8. măsură, mijloace de măsurare şi control a debitului
4.2.9. 4.2.9. - clasificare, descriere, principiul de
4.2.10. 4.2.10. funcţionare, părţi
4.2.11. 4.2.11. componente; metode de măsurare);
1 2 S23 S23
4.2.12. 4.2.12. 3.5. Măsurarea temperaturii (scări de temperatură,
4.2.13. 4.2.13. unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a
4.2.14. 4.2.14. temperaturii - clasificare, descriere
4.2.22 4.2.22
4.2.23 4.2.23

4.1.2 4.2.6. 4.2.6. 3.6. Măsurarea şi controlul filetelor:


4.2.7. 4.2.7. 3.6.1. Elementele filetelor
4.2.8. 4.2.8. 3.6.2. Metode de verificare a filetelor
4.2.9. 4.2.9. 3.6.3. Calibre filetate
4.2.10. 4.2.10. 3.6.4. Măsurarea şi controlul diametrului mediu la S24 S25
4.2.11. 4.2.11. arborii filetaţi cu: micrometru de filete, prin metoda 2 4
4.2.12. 4.2.12. celor trei sârme, cu microscopul universal
4.2.13. 4.2.13. 3.6.5. Măsurarea şi controlul pasului cu ajutorul
4.2.14. 4.2.14. microscopului de atelier, al pasametrelor
4.2.22 4.2.22 3.6.6. Dispozitive cu comparator pentru verificarea
4.2.23 4.2.23 alezajelor filetate
3.7. Măsurarea şi controlul roţilor dinţate
3.7.1. Metode de verificare a roţilor dinţate
3.7.2. Măsurarea şi controlul roţilor dinţate
cilindrice: micrometrul de roţi dinţate, şublerul de roţi
dinţate, şabloane de roţi dinţate.
1 2 S26 S26
3.8. Mijloace de măsurat şi verificat mărimi
electrice

3.8.1. Aparate analogice pentru măsurarea mărimilor


electrice (principiul general de funcţionare, schema 1 S27 S27
bloc, tipuri constructive, simboluri folosite pentru 2
marcare, caracteristici tehnice şi metrologice, domenii
de măsurare); S28
3.8.2. Aparate digitale pentru măsurarea mărimilor 1
2 S28
electrice (principiul general de funcţionare, schema
bloc, tipuri constructive, simboluri folosite pentru
marcare, caracteristici tehnice şi metrologice, domenii
de măsurare);

3.8.3. Multimetre analogice şi numerice; 1 S29 S29


3.8.4. Măsurarea intensităţii curentului electric:
2
unităţi de măsură, metode de măsurare directe şi 1 S30 S30
2
indirecte, aparate pentru măsurarea intensităţii:
ampermetre de curent continuu, ampermetre de curent
alternativ, multimetre analogice sau digitale,
montarea ampermetrelor în circuit, extinderea
domeniului de măsurare la ampermetre.
3.8.5. Măsurarea tensiunii electrice: unităţi de 1 S31 S31
2
măsură, metode de măsurare, aparate pentru
măsurarea tensiunii: voltmetre de tensiune continuă,
voltmetre de tensiune alternativă, multimetre
analogice sau digitale, montarea voltmetrelor în
circuit, extinderea domeniului de măsurare la
voltmetre.
3.8.6. Măsurarea rezistenţei electrice: unităţi de
1
măsură, metode de măsurare: directă, indirectă, de 2 S32 S32
comparaţie, aparate pentru măsurarea rezistenţei:
ohmetre analogice sau digitale, megaohmetre,
multimetre analogice şi digitale.
3.8.7. Măsurarea puterii electrice: unităţi de măsură, S37-41
1 2
metode de măsurare, aparate pentru măsurarea puterii S33 S33 Pract.
electrice: wattmetre electrodinamice, wattmetre de com.
inducţie.
3.8.8. Măsurarea energiei active: unităţi de măsură
metode, măsurare, aparate pentru măsurarea S34 S34
1 2
energiei,contoare energie electrică.
3.9 Norme de SSM, de protecţia mediului si PSI 1 2
specifice operaţiilor de măsurare şi control utilizatei
S35 S35
pentru pieselor conform documentaţiei tehnice 1 S36 S36
Recapitulare/Evaluare finala 2