Sunteți pe pagina 1din 16

Modificarea aspectului datelor - 65

III. MODIFICAREA ASPECTULUI DATELOR


Opera ia de formatare se utilizeaz pentru a eviden ia anumite date i pentru a îmbun t i aspectul
foii de lucru. În plus fa de formatarea standard pentru text i pentru celule Excel ofer caracteristici cum ar fi
AutoFormatare i Formatare condi ional .
Multe foi de calcul nu sunt niciodat formatate, modificate sau îmbun t ite vizual, deoarece utilizatorii
lor nu au nevoie de nici un fel de formatare care s fac foile mai interesante. Dar, chiar i un grad redus de
formatare poate u ura interpretarea unei foi de calcul – formatarea se utilizeaz pentru a atrage privirea
cititorului asupra informa iei importante.
Opera ia de formatare vizeaz urm toarele aspecte:
modul de reprezentare a valorilor – adic felul în care acestea sunt convertite i aranjate în
vederea afi rii (de exemplu sume de bani, valori procentuale, numere cu un anumit num r de
zecimale, date calendaristice);
aspectul valorilor – adic fontul, m rimea, culoarea acestora etc.;
alinierea i orientarea valorilor (atât pe orizontal cât i pe vertical );
încadrarea în chenare a celulelor;
colorarea fundalului celulelor;
protec ia celulelor.
Toate aceste atribute de formatare sunt ata ate celulelor fiind vizibile în momentul afi rii valorilor în
celulele respective.
ATEN IE! Este foarte important de în eles c , în orice foaie de calcul, func ioneaz dou tipuri diferite de formatare:
formatarea vizual , care include fonturi, culori, aliniere etc.;
formatarea numerelor, care specific modul în care Excel stocheaz , afi eaz i calculeaz datele i numerele
dintr-o foaie de calcul.

Obiective
La sfâr itul acestui capitol ve i cunoa te no iunile necesare despre:
utilizarea barei de instrumente Formatare
utilizarea casetei de dialog Formatare Celule
modificarea fontului, a dimensiunii în puncte i a stilurilor de font
p strarea lizibilit ii unei foi de calcul
aplicarea bordurilor i a culorilor
copierea format rii cu instrumentul Descriptor de formate
aplicarea formatelor numerice
utilizarea caracteristicii AutoFormatare pentru îmbun t irea foilor de calcul
formatarea condi ional
lucrul cu stiluri

Opera ii de formatare a datelor


Felul în care sunt afi ate datele într-o celul sau într-un grup de celule poate fi modificat. Modificarea
aspectului textului, numerelor i a datelor calendaristice se face în conformitate cu cerin ele datelor. Toate
op iunile privind formatarea celulelor din foile de calcul pot fi controlate prin comanda Format.
66 - Microsoft Excel XP

Utilizarea barei de instrumente Formatare


Cele mai frecvent folosite atribute de formatare au ca echivalent butoane pe bara cu unelte
Formatare. Marea majoritate a butoanelor v sunt familiare de la studiul procesorului de texte Word XP, iar cu
cele specifice programului Excel v ve i întâlni ulterior în acest capitol.

În cele ce urmeaz vom prezenta pe scurt comenzile meniului Format în ordinea în care apar.

Utilizarea casetei de dialog Formatare celule


Pentru un grad mai mare de control i o vizualizare a efectelor instrumentelor de formatare înainte de
a le aplica, pute i utiliza caseta de dialog Formatare celule pe care o ve i deschide alegând comanda
Format-Celule sau executând clic dreapta pe o celul selec ie i alegând Formatare celule din meniul rapid.
Caseta de dialog Formatare celule con ine ase pagini: Num r, Aliniere, Font, Bordur , Modele i
Protec ie.

Modificarea atributelor pentru caractere (FONT)


Formatarea textului permite modificarea stilului fontului, a m rimii, culorii i stilului numerelor i
textului dintr-o foaie de lucru i chiar rotirea textului cu un unghi. Fixarea atributelor pentru caractere (font,
stil de scriere, dimensiune, culoare, subliniere etc.) se face din pagina Font astfel:
1. Se selecteaz domeniul de formatat.
2. Se activeaz comanda Celule din meniul Format (sau din meniul contextual – cu clic dreapta).
3. În caseta de dialog Formatare celule se selecteaz pagina Font.
4. Se selecteaz atributele dorite pentru caractere: fontul, stilul de scriere, culoarea fontului,
dimensiunea caracterelor, modalit i de subliniere, ridicarea la exponent etc. Nu vom insista
asupra acestor chestiuni deoarece au fost descrise am nun it în ghidul introductiv
„Tehnoredactare computerizat : Word XP.
5. Se face clic pe butonul OK.

Observa ii:
1. Fontul prestabilit din Excel – Arial de 10 puncte – este un font general, neutru i eficient. Este disponibil aproape pe
orice calculator i foarte lizibil.
2. Atributele pentru caractere pot fi fixate i folosind butoanele de pe bara de instrumente Formatare (de exemplu
butonul Culoare font pentru a schimba culoarea fontului).
Modificarea aspectului datelor - 67

3. Evita i formatarea unor coloane sau linii întregi, cu excep ia cazului în care inten iona i s folosi i toate celulele. Excel
trebuie s stocheze informa ia pentru miile de celule implicate într-o astfel de formatare, ceea ce duce la o cre tere
inutil a dimensiunii fi ierului.
4. Dac nu v place Arial ca font prestabilit în Excel sau prefera i un font mai mare pute i modifica acest parametru,
parcurgând pa ii:
Urm ri i secven a Instrumente-Op iuni-General.
Configura i dup nevoi parametrii Font standard i Dimensiune.
Executa i clic pe OK ca s aplica i modific rile efectuate.

Stabilirea alinierii i orient rii (ALINIERE)


Prin defini ie, programul Excel aliniaz textul la stânga i numerele la dreapta.
Aceste set ri se fac în pagina Aliniere:
1. Se selecteaz domeniul de formatat.
2. Se selecteaz comanda Celule din meniul Format (sau din meniul contextual – cu clic dreapta).
3. În caseta de dialog Formatare celule se selecteaz pagina Aliniere.
4. Se selecteaz op iunile corespunz toare privind stilul de aliniere (atât pe orizontal cât i pe
vertical ) i modul de orientare (orizontal, vertical sau oblic).

Modalit ile de Aliniere text pe:


Orizontal v ofer alegeri ce merg de la General (adic alinierea va fi dictat de tipul
con inutului – textul va fi aliniat la stânga, iar numerele la dreapta) pân la Centrare peste
selec ie;
Vertical v permite s alinia i con inutul în partea de sus, la mijloc sau în partea de jos a
celulei (prin defini ie celulele sunt aliniate în partea de jos).
Caracteristica Orientare v permite s trage i indicatorul în orice pozi ie de pe semicerc sau s
introduce i un num r diferit de grade de rota ie pentru text (Grade).
Exist i op iuni speciale pentru scrierea pe mai multe rânduri într-o celul (zona Control text):
Încadrare text: pentru scrierea pe mai multe rânduri într-o celul .
Potrivire prin reducere: pentru comprimarea textului astfel încât s intre în celul .
Îmbinare celule: pentru unirea con inutului mai multor celule. Îmbinarea celulelor se
utilizeaz pentru a face ca o celul s acopere mai multe coloane sau rânduri. Excel
plaseaz în celula îmbinat rezultat numai data cea mai de sus din stânga din zona
selectat .
5. Se face clic pe butonul OK.
68 - Microsoft Excel XP

Diferite moduri de aranjare a textului


Pe bara de instrumente Formatare exist butoane rapide pentru
alinierea valorilor pe orizontal în cadrul celulelor precum i pentru unificarea
i centrarea con inutului mai multor celule Îmbinare i centrare (folosit foarte
des la centrarea titlurilor deasupra tabelelor în Excel).
Op iunea Centrare peste selec ie din pagina Aliniere a casetei de dialog Formatare celule este
echivalentul aproximativ al butonului Îmbinare i centrare de pe bara de instrumente Formatare. Diferen a
const în faptul c Centrare peste selec ie NU combin celulele, ci doar mut vizual titlul peste selec ie.
Textul r mâne în prima celul a domeniului pentru care se dore te alinierea.
De asemenea pute i folosi butoanele M rire indent, respectiv Mic orare indent ca s deplasa i
con inutul spre dreapta în pa i prestabili i, respectiv spre stânga.

Aplicarea bordurilor (BORDUR ) i a culorilor (MODELE)


Se folose te frecvent la crearea de tabele, la separarea diferitelor por iuni din foaia de calcul etc. în
scop decorativ i func ional.
Trasarea chenarelor se poate face în dou moduri:
folosind pagina Bordur din caseta Formatare celule;
folosind butoanele Bordur de pe bara de instrumente Formatare.

În rubrica Prestabilit ave i la dispozi ie trei butoane: Nici una, dac nu dori i chenar; Contur dac
dori i chenar exterior i Interior dac dori i linii interioare. Ac ionând asupra ultimelor dou butoane ob ine i un
chenar atât la exteriorul domeniului de celule selectat cât i între celulele domeniului. Dac dori i s îndep rta i
domeniul executa i clic pe Nici una.
Modificarea aspectului datelor - 69

Interior Contur Combina ie între cele dou


Pentru a ob ine i alte tipuri de chenare, cu o formatare mai deosebit , ave i la dispozi ie i zonele
Bordur i Linie. Caseta Bordur serve te ca instrument atât pentru previzualizarea bordurilor cât i pentru
aplicarea lor. Executa i clic pe butoanele cu borduri sau în interiorul casetei pentru a ad uga sau elimina
borduri.
Pute i combina cum dori i aceste op iuni de formatare a chenarului. Ave i îns grij s alege i
chenarele înainte de a selecta culoarea i stilul liniei. Nu ave i cum s le schimba i dup aceea. De asemenea,
nu pute i alege mai întâi chenarul i apoi tipul i culoarea acestuia.

Pentru colorarea celulelor programul Excel pune la dispozi ie 56 de culori uniforme diferite i 18
modele distincte cu care s îmbun t i i aspectul foilor dvs. de calcul.
Colorarea fundalului celulelor se poate face în dou moduri:
folosind pagina Modele din caseta Formatare celule;
folosind butonul special Culoare de umplere de pe bara de instrumente Formatare.

Alege i o culoare, un model sau pe amândou i pute i previzualiza selec ia în fereastra E antion.

Aplicarea formatelor numerice (NUM R)


Excel pune la dispozi ia utilizatorului dou sprezece categorii de formate predefinite (vezi lista
Categorie din meniul Formatare-Celule pagina Num r) pentru reprezentarea valorilor din foaia de calcul.
Formatarea numerelor se face pentru definirea modului în care sunt afi ate numerele într-o anumit
celul . Se poate decide num rul de zecimale care se afi eaz , dac se afi eaz cifrele nesemnificative i
dac se utilizeaz punctele în scrierea numerelor mari. De asemenea, numerele se pot afi a ca sum de
bani, procentaj sau în nota ie tiin ific . Prin defini ie, celulele dintr-o nou foaie de calcul utilizeaz formatul
General.
Formatarea datei se face pentru modificarea modului în care se afi eaz într-o celul valorile
reprezentând data i timpul.
70 - Microsoft Excel XP

Formatele particularizate permit crearea de coduri proprii de format, specificând pân la patru
sec iuni. Sec iunile, separate prin punct i virgul , definesc formatele pentru numere pozitive, numere
negative, valori zero i text, în aceast ordine. De exemplu, se poate crea o machet care s afi eze toate
valorile negative în text de culoare ro ie.
Prezent m în tabelul urm tor semnifica ia acestor formate (cu exemple înso itoare).

Tipuri de formate
Tipuri de Semnifica ie Exemple
formate
General Este formatul implicit al numerelor (acestea
apar a a cum sunt tastate)

Num r Permite includerea separatorilor pentru sute


de mii (punctul) i fixarea num rului de
zecimale (separatorul zecimal este virgula)

Simbol Se folose te pentru valori monetare


monetar
Contabil Similar cu Simbol monetar, dar în plus se
face alinierea zecimalelor i a simbolului
monetar

Dat Afi eaz numerele sub form de dat


calendaristic
Modificarea aspectului datelor - 71

Tipuri de Semnifica ie Exemple


formate
Or Afi eaz numerele sub form de marc de
timp

Procentaj Reprezentarea valorilor numerice cu


semnifica ie de procentaje (variantele 0% i
0.0%)
Frac ie Afi eaz numerele sub form de frac ii

tiin ific Afi eaz numerele în format tiin ific

Text Afi eaz atât numere, cât i text cu aliniere la


stânga, a a cum au fost tastate

Special Format special pentru codurile po tale din PA 12345


SUA (ZIP), numere de telefon etc.
Particularizat Permite introducerea unor formate definite de 2.3 buc.; 5 kg
utilizator (cod numeric personal, buc i,
kilograme etc.) cu ajutorul c rora se vor putea
efectua calcule numerice
Opera ia propriu-zis de stabilire a formatului unei valori dintr-o celul sau domeniu se face
parcurgând pa ii:
1. Se selecteaz domeniul de formatat.
2. Se selecteaz comanda Celule din meniul Format (sau din meniul contextual – cu clic dreapta).
3. În caseta de dialog Formatare celule se selecteaz pagina Num r i apoi tipul de format din lista
Categorie (vezi figurile urm toare).
4. Se seteaz alte op iuni specifice formatului ales (de exemplu pentru formatul Num r se mai pot
specifica num rul de zecimal; separatorul de clase de unit i etc.).
5. Se face clic pe butonul OK.
Categorie – General Categorie – Num r
72 - Microsoft Excel XP

Categorie – Simbol monetar Categorie – Contabil

Categorie – Dat Categorie – Or

Categorie – Procentaj Categorie – Frac ie

Categorie – tiin ific Categorie – Text


Modificarea aspectului datelor - 73

Categorie – Special Categorie – Particularizat

Observa ie:
Categoria Particularizat pune la dispozi ie modele predefinite. Este bine de tiut c simbolurile # i 0 (zero) se
utilizeaz pentru cifre astfel: # pentru separarea în clase de unit i (nu este urmat de separator zecimal) iar 0 pentru
separator zecimal (virgula). De exemplu pentru a afi a valori de tipul 999,00 litri se introduce în câmpul Tip
succesiunea „#.##0,00 Litri”.

Pentru anumite formule mai des folosite Microsoft a prev zut butoane rapide pe bara Formatare:

butonul pentru butonul pentru valori butonul pentru separarea butoanele pentru cre terea, respectiv mic orarea
simbolul monetar procentuale în clase de unit i num rului de zecimale
Semnifica ie butoane:
Simbol monetar transform numerele în valori monetare, ad ugând simbolul „lei” în dreapta,
dup cele dou zecimale.
Stil procent este utilizat pentru numere care rezult din formule sub form de procent; transform
numerele din zecimale în procente (de exemplu ,05 în 5%).
Separator mii este folosit pentru a ad uga puncte la numerele ce dep esc 999 (separator de
ordin) i virgul pentru marca zecimal .
M rire zecimal este un instrument utilizat pentru m rirea num rului de cifre zecimale. Pute i
afi a valori cu un num r nelimitat de zecimale executând câte un clic pentru fiecare zecimal
suplimentar .
Mic orare zecimal este instrumentul care inverseaz ac iunea de m rire a num rului de
zecimale. Pe m sur ce elimina i din zecimale, num rul va fi rotunjit corespunz tor. De exemplu,
5,682 devine 5,68 apoi 5,7 i chiar 6 dac pe butonul Mic orare zecimal se execut clic de trei
ori.

Conversia în moneda Euro


Pentru a folosi aceast facilitate este nevoie instalarea unei
componente speciale. Din meniul Instrumente alege i Componente incluse
la cerere i selecta i Instrumente valut Euro din lista de componente
disponibile. Atunci când este apelat , aceast component va plasa un buton
Euro pe bara de instrumente Formatare concomitent cu afi area unei bare de
instrumente EuroValue pentru conversia monedelor statelor din UE în euro.
74 - Microsoft Excel XP

Descriptorul de formate copiaz formatarea celulelor dintr-o loca ie în alta. Este suficient s se
eviden ieze celula cu formatul care se dore te s fie copiat, s se fac clic pe butonul Descriptor de formate
i s se „picteze” formatul peste orice text se alege.

Protec ia celulelor (PROTEC IE)


În lec ia I în sec iunea care abordeaz opera iile asupra unei foi de calcul am amintit despre modul de
protejare a con inutului unei foi de calcul. În cele ce urmeaz prezent m procedura de protec ie:
1. Se selecteaz domeniul cu datele de protejat.
2. Se selecteaz comanda Celule din meniul Format sau din cel contextual al domeniului
selectat.
3. Se selecteaz ultima pagin a casetei de dialog denumit Protec ie.

4. Se activeaz op iunile dorite:


op iunea Blocate pentru blocarea valorilor în celule (nu mai pot fi editate);
op iunea Ascunse pentru ascunderea valorilor sau formulelor din celule (nu mai pot fi
v zute pe bara de formule).
5. Preluarea op iunilor de protec ie se face cu butonul OK.
Efectul celor dou tipuri de protec ie nu se face sim it decât atunci când întreaga foaie va fi protejat .
Pentru aceasta se selecteaz din meniul Instrumente comanda Protec ie, subcomanda Protejare foaie
(pentru protejarea foii active) sau Protejare registru de lucru (pentru protejarea registrului de lucru curent).
Atât la protejarea unei singure foi de calcul sau a unui registru se poate stabili o parol (ea este op ional ),
pentru ca protec ia împotriva utilizatorilor neautoriza i s fie garantat .
Deprotejarea se face tot din meniul Instrumente cu comanda Deprotejare foaie. Dac la protejare
s-a introdus o parol atunci deprotejarea se poate face doar dac se cunoa te aceast parol .

Formatarea rândului7 permite ajustarea în l imii rândului (În l ime), activarea sau dezactivarea
Potrivirii automate i ascunderea (Ascundere) sau reafi area rândului (Reafi are). Pentru ca cel mai înalt
caracter s încap într-un rând se face dublu clic pe partea de jos a capului rândului. Atribuirea acestor
caractere se face din meniul Format-Rând.

7 Pentru detalii vezi sec iunea „Linii i coloane” din capitolul „No iuni de baz în Excel”
Modificarea aspectului datelor - 75

Formatarea coloanei8 permite ajustarea l imii coloanei (L ime), activarea sau dezactivarea
Potrivirii automate, ascunderea (Ascundere) sau reafi area coloanei (Reafi are) i stabilirea l imii
standard pentru toate coloanele (L ime standard). Atribuirea acestor caractere se face din meniul Format-
Coloan .

Ad ugarea unei imagini ca i fundal al foii


Urma i pa ii:
1. Din meniul Format se alege comanda Foaie apoi Fundal.
2. Din fereastra de dialog Fundal foaie se alege fi ierul imagine dorit.
3. Dup ac ionarea butonului OK se aplic imaginea aleas ca fundal (imaginea se repet
ori de câte ori este cazul, pân la acoperirea în întregime a suprafe ei de lucru).
În figura care urmeaz am exemplificat aplicarea unui fundal cu imaginea „ursulet.jpg”.

Eliminarea unui fundal se face urmând secven a Format-Foaie- tergere fundal.

Utilizarea caracteristicii AutoFormatare pentru îmbun t irea foilor de calcul


AutoFormatarea aplic o formatare predefinit unei zone de celule. Formatele automate sunt formate
preproiectate pentru dimensiunea fontului, modele i aliniere. Excel determin nivelurile de rezumat i de
detaliu în zona selectat de celule i aplic formatele în mod corespunz tor. Exist câteva Formate automate
din care se poate alege. Pentru a aplica o formatare automat alege i comanda AutoFormatare din meniul
Format. Se deschide caseta de dialog AutoFormatare din figura urm toare.

8 idem
76 - Microsoft Excel XP

Executarea unui clic pe butonul Op iuni afi eaz o list a format rilor (font, culoare, aliniere, chenare
etc.) ce vor fi aplicate în cadrul format rii automate selectate. Pute i deselecta orice op iune ce nu dori i a fi
aplicat de AutoFormatare.

Formatarea condi ional


Formatarea condi ional specific criteriile de formatare pentru o celul sau o zon de celule pe
baza a pân la trei condi ii sau formate. De exemplu, este posibil crearea unei condi ii care s formateze
toate valorile mai mari ca 10.000 în text aldin ro u. Pentru a stabili criterii mai complexe se poate utiliza o
formul .
Formatarea condi ional necesit crearea unor seturi de criterii, similar introducerii criteriilor de
c utare într-o baz de date. Folosind expresii, cum ar fi „egal cu” sau „mai mare ca” ve i alege formatele ce se
vor aplica asupra celulelor ce con in text sau numere care corespund criteriului.
Comanda care permite implementarea acestei facilit i de formatare condi ional se nume te
Formate condi ionale i se afl tot în meniul Format.
Pa ii pentru realizarea format rii condi ionale sunt urm torii:
1. Se selecteaz domeniul de celule în care se dore te includerea format rii condi ionale.
2. Se deruleaz meniul Format i se selecteaz comanda Formate condi ionale.
3. În caseta de dialog Formate condi ionale se construiesc condi ii de formatare
specificându-se:
Modificarea aspectului datelor - 77

Tipul de valori (Valoare este) sau formule (Formula este) la care se aplic condi ia de
formatare.
Operatorii i valorile pentru precizarea condi iei (între, egal cu, mai mare decât, mai mic
decât etc.).
Executa i clic pe butonul de comprimare a casetei de dialog (cel cu ro u de dedesubtul
butonului Close) pentru a avea acces la foaia de calcul i executa i clic în celula ce
con ine valoarea pe care vre i s o caute i s o formateze Excel. Adresa celulei va
ap rea în caseta de dialog. Dac nu sunte i sigur unde se g se te valoarea condi iei în
foaia de calcul pute i introduce o valoare în caset .

Observa ie. Când executa i clic într-o celul , adresa celulei apare în caseta de dialog.
Semnul $ indic faptul c toate celelalte celule trebuie comparate cu con inutul acesteia.
Stabilirea formatului vizual se va face ac ionând butonul Format (apare o caset cu
op iuni tipice de formatare a textului: font, m rime, culoare etc.). În caseta Formatare
celule nu pute i schimba fonturile, îns pute i alege un stil (aldin sau cursiv) sau o culoare.
De asemenea, pute i aplica borduri sau culori asupra celulelor care îndeplinesc condi iile
stabilite de dvs.
Dac dori i s stabili i un al doilea sau al treilea set de condi ii, executa i clic pe butonul
Ad ugare.
4. Aplicarea format rii condi ionale va avea loc în momentul ie irii din caseta de dialog cu
clic pe butonul OK.
Dup ce a i stabilit formatarea condi ional într-o foaie de calcul, orice celul în care introduce i
con inut ce îndepline te condi iile stabilite va fi formatat în conformitate cu instruc iunile de formatare
condi ional . Acest lucru va continua pân când terge i instruc iunile.

Exemplu: Aplicând condi ia de formatare „valorile din domeniul e11:g14 s fie mai mici decât
80” asupra foii de calcul toate valorile mai mici decât 80 au fost scrise îngro at pe fond galben.

Pentru a terge condi iile dintr-o foaie de calcul (eliminarea format rii aplicate de formatarea
condi ional i oprirea aplic rii continue a formatelor condi ionale) parcurge i urm torii pa i:
1. Selecta i întreaga foaie de calcul executând clic pe butonul Selecteaz tot.
2. Alege i Format-Formate condi ionale.
3. În caseta de dialog Formate condi ionale executa i clic pe butonul tergere.
78 - Microsoft Excel XP

4. În caseta de dialog tergere formate condi ionale care apare, plasa i un semn de
validare în dreptul condi iilor pe care dori i s le terge i.
5. Executa i clic pe OK pentru a reveni la caseta de dialog Formate condi ionale.
6. Executa i din nou clic pe OK pentru a elimina formatarea aplicat prin condi ia tears i
pentru a închide caseta de dialog.

Formatarea stilurilor permite aplicarea deodat a câtorva modific ri de formatare (urmeaz


secven a Format-Stil). Stilurile încep s fie utile dac se aplic în mod frecvent anumite modific ri textului sau
formatului celulei. De asemenea, este posibil crearea de noi stiluri care s fie salvate în registrul de lucru în
care au fost create.

Stilul predefinit care este aplicat oric rui con inut nou Excel este stilul Normal compus dintr-un anumit
font, aliniere, bordur , model i al i parametri. Celelalte stiluri predefinite precizeaz doar formatul numerelor,
alinierea i plasarea caracterelor suplimentare cum ar fi simbolul monetar, separator zecimal i virgulele etc.:
Virgul i Virgul [0]. Aceste dou stiluri adaug puncte ca separator de ordin la numerele mai
mari de 999.00. Stilul Virgul afi eaz num rul cu dou zecimale, iar stilul Virgul [0] afi eaz
num rul f r nici o zecimal .
Simbol_monetar i Simbol_monetar [0]. Aceste dou stiluri introduc punctua ie i stiluri
monetare corespunz toare cu parametrii de regiune pe calculatorul pe care lucra i. Pentru
utilizatorii români, stilul Simbol_monetar afi eaz dou zecimale, punctul pentru sumele mai mari
de 999.99 Lei i semnul monetar lei. Stilul Simbol_monetar[0] afi eaz suma f r zecimale.
Procent. Afi eaz num rul împreun cu un simbol de procent (%). Procentele trebuie introduse
ca zecimale. De exemplu ,15 este afi at ca 15%.
Stilurile Virgul , Simbol_monetar i Procent pot fi aplicate i prin executarea unui clic pe butonul
corespunz tor din bara de instrumente Formatare: Simbol monetar ( ), Stil procent ( ) i Separator mii ( ).
Pute i, de asemenea, edita stilurile predefinite din registrul curent de calcul ca s aplica i atributele
dorite. Pentru aceasta parcurge i pa ii:
1. Alege i Format-Stil. Va ap rea caseta de dialog Stil.
2. În lista Nume stil alege i stilul pe care dori i s -l edita i.
3. În sec iunea Stilul include a casetei de dialog, activa i sau dezactiva i oricare dintre elemente
executând clic pe casetele lor de validare.
4. Executa i clic pe butonul Modificare pentru a stabili parametri op iunilor selectate. Aceast
ac iune deschide caseta de dialog Formatare celule.
5. Alege i al i parametri pentru stil.
6. Executa i clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Formatare celule i a reveni la caseta de
dialog Stil.
Modificarea aspectului datelor - 79

7. Executa i clic pe OK. Programul Excel actualizeaz imediat orice celul în care a fost aplicat stilul,
astfel încât s reflecte modific rile de formatare.

Observa ii.
1. Dac a i utilizat Microsoft Word sunte i probabil deja familiarizat cu procesul de creare a stilurilor personalizate pentru
titluri, liste marcate .a.m.d. Stilurile Excel sunt comparabile cu cele din Word i ofer la fel de multe posibilit i de
formatare. Pentru detalii v rug m s consulta i ghidul „Tehnoredactare computerizat : Word XP”.
2. Butonul Îmbinare din caseta de dialog Stil v permite s selecta i un alt registru de calcul deschis i s combina i
orice stiluri din acel registru cu cele din registrul activ. Aceast caracteristic v economise te timp i efort,
permi ându-v s crea i sau s edita i stiluri într-un registru de calcul i apoi s le utiliza i în alte registre. În cazul
utiliz rii unui set de stiluri standard, aceast caracteristic v ajut i la asigurarea unui aspect unitar.

Minimul pe care trebuie s -l ti i

Pentru
A aplica diverse formate celulelor Selecta i celulele i din meniul Format alege i comanda Celule
A configura valori numerice Din caseta Formatare celule alege i op iunea Num r
A introduce un simbol valutar Se face clic pe butonul Simbol monetar de pe bara de unelte
Standard
A formata cu procente Se execut clic pe butonul Stil procent de pe bara de unelte
Standard
A formata celule ca date calendaristice Urma i secven a Format-Celule-Num r-Dat
A formata celule care con in text Se alege pagina Font din caseta de dialog Formatare celule
A alinia con inutul celulelor Se alege pagina Aliniere din caseta de dialog Formatare celule
A încadra în chenar un domeniu de Se selecteaz celulele i se urmeaz secven a Format-Celule-
celule Borduri
A aplica efect de umbrire celulelor Alege i pagina Modele din caseta Formatare celule
A formata rapid celule Se folosesc butoanele Font, Dimensiune font, Aldin, Cursiv,
Subliniere, Aliniere la stânga, La centru, Aliniere la dreapta,
Borduri, Culoare font, Culoare umplere de pe bara de unelte
Formatare
A proteja con inutul unei celule sau Se folose te op iunea Protec ie din caseta Formatare celule
domeniu
A aplica formate predefinite Se urmeaz secven a Format-Autoformatare
A introduce date respectând anumite Se alege Formate condi ionale din meniul Format
criterii
A aplica un anumit stil Se folose te comanda Stil din meniul Format

Întreb ri de control:
1. Pentru a formata con inutul unor celule:
a) se alege comanda Formatare celule din meniul Format
b) se urmeaz secven a Format-Celule i se alege op iunea dorit
c) se alege din meniul Format-Autoformatare
80 - Microsoft Excel XP

2. Cum am putea reprezenta valori numerice de tip „buc i” care s fie utilizate în calcule?
a) folosind op iunea Num r
b) folosind op iunea Particularizat
c) tastând pur i simplu în celule textul „buc.” dup date.
3. Pentru a roti con inutul unei celule cu 45 de grade utiliza i:
a) op iunea Orientare din meniul Inserare
b) zona Orientare din butonul Panoramare
c) zona Orientare din caseta de dialog Formatare celule.
4. Încercui i tipurile de date acceptate de Excel:
a) numere
b) texte
c) litere
d) date calendaristice
e) minute
f) chenare
g) valori logice
h) simboluri monetare
i) procentaje
j) frac ii
5. Unde se g sesc op iunile de formatare a textului?
a) în fereastra Font din caseta Font
b) în fereastra Font din caseta Formatare celule
c) pe bara de unelte Formatare
6. Dac dori i s aplica i chenar interior unui domeniu de celule cum proceda i?
a) folosi i butonul Desenare bordur
b) alege i din caseta de dialog Formatare celule, zona Bordur , butonul Interior
c) utiliza i preset rile din zona Bordur a casetei Formatare celule – zona Bordur
7. Dac dori i s elimina i un model de umplere pentru un domeniu de celule ce folosi i?
a) butonul F r culoare din zona Culoare a casetei de dialog Formatare celule din pagina
Modele
b) op iunea F r umplere din meniul butonului Culoare umplere de pe bara de unelte
Formatare
c) din meniul Editare alege i Golire-Formate.

Lucru individual
1. Deschide i registrele de calcul „Bugetul lunii APRILIE” i „Bugetul lunii MARTIE”.
2. Formata i toate simbolurile valutare prin simbolul Lei.
3. Modifica i, dac este necesar, l imea coloanelor
4. Stabili i ca font pentru text Times New Roman.
5. Toate titlurile trebuie s aib dimensiunea caracterelor de 14, aldin. Restul elementelor de text
trebuie formatate cu 12.
6. Cuvintele „Alimente” se subliniaz .
7. Sumele calculate se scriu cu caractere aldine, cursive, de culoare ro ie i se centreaz în mijlocul
celulelor.
8. Anula i prin t iere cu o linie banii de buzunar.
9. Modifica i în toate celulele tipul fontului în Garamond.
10. Modifica i apoi l imea coloanelor astfel încât foaia de calcul s devin cât mai lizibil cu putin .
11. Aplica i o formatare predefinit .
12. Salva i i închide i registrele.