Sunteți pe pagina 1din 208

Cuprins

Introduccrc .......................................................................
.... ..
1 VARIANTE CONSTRUCTIVE.........
2 CALCULUL ANGRENAJELOR...................................
2.1 Reductorul cu rofl dinyatc cilindricc cu dinli inclinali
2.1.1 Calcule preliminare .................
2.1.2 Prcdimcnsionarea angrenajului
2.1.3 Dimensionarca 5i verificarea angrenajului
2.1.3.1 Calculul elcmentclor geometrice
2.1.3.2 Vcrificarea angrcnajului
2.1.4 Calculul for§eIor din angrcnaj............................
2.2 Reductorul cu roli dinlatc conice cu dimi drepfi
2.2.1 Calcule preliminarc ......................................
2.2.2 Predimensionarea angrcnajului ................
2.2.3 Dimcnsionarea $1 verificarea angrcnajului
2.2.3.1 Calculul elcmemelor geometries ..........
2.2.3.2 Vcrificarca angrcnajului
2.2.4 Calculul forlclor din angrcnaj.......
2.3 Rcductorul cu angrenaj melcat.......
2.3.1 Calculc prcliminarc ..........
2.3.2 Dimensionarca $i verificarca angrenajului
2.3.3 Calculul forlelor din angrenaj .......................
2.4 Proieclarea formei constructive a rotilor diniatc
3 PROIECTAREA $1 CALCULUL ARBORILOR ........ ..
3.1 Proicctarca formei arborelui dc intrarc in reduct0r....
3.2 Proicctarea formci arborclui dc ie$ire din rcduct0r....
3.3 Calculul reacliunilor $1 momentelor incovoietoare
3.3.1 Reductorul cu roli dimate cilindrice......................
3.3.2 Rcductorul cu roli dimate c0nicc.......................
3.3.3 Reductorulmelcat.........................
3-4 Verificarea arborilor..............................
3.4.1 Vcrificarea la solicitéri compusc
3.4.2 Verificareala obosealé ................
35 Vcrificarea penelor ...........................
3-6 Calculul dc verificare a rulmenlilor
4 PROIECTAREA CARCASEI REDUCTORULUI
$1 A ACCESORIILOR CARCASEI ............................ ..
4.1 Proieclarea carcasei ...................
4.2 Proiectarea accesoriilor carcasei
4.2.1 Capace dc fixare a mlmcnyilor
4.2.2 Casetc pentru rulmcnii .............
4.2.3 Capace de vizitare
Se calculeazé momentele dc torsiunc pa cci doi arbori ai reductorului:

La roiile dimate cilindrict. cota dc control este cola pestc dinii.


Numerele dc dinli pcntru mésurarea colci pcste dingiz
,\/'1 =7l.fi+()$5
cos" B,, -cosB 180°
‘ ‘\/2=_L.lL_+()5
cos: B) -cosfi 180° l
(2.65)
(2.66)
(2.67)
(2.68)
(2.69)
(2.70)
(2.71)
(2.72)
(2.73)
(2.74)
(2.75)
(2.76)
(2.77)
Evident N; $i N; sunt numere naturals. iar rotunjirca se face prin considerarca
valorii cclci mai
apropiate.
C otcle peste dimi in planul normal sum:
VI/Ml = mu -[11-(N, —0,5)+ :1-inv0()]-c0soz"+ 2 - M“ -x", -sin oz”
IVY”: = mu - [71-(N2 —0.5)+ :2 -invo(,]~c0sa” + 2 ~n1“ ~x”2 -sin an
Coarda cunslantfi $i inéllimea la coarda constanta in plan normal:
sm] = mu -[05-1t~c0s3 an +.\',,, 'sin(2-08"
smz = mu - [05 ~1r-cos: <1" + mz -sin(2 - oz”
hm, = 0,5 - (an, -21, -8-W, -(666))
hm} = 0,5-(dd —d2 —.s".,,2 ~tan 01")
(2.78)
(2.79)
(2.80)
(2.81)
(2.82)
(2.83)

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $I PROIECTARE


Vulorilc anlcrioure sum \‘nl0ri corcspunzfitozlrc angrcnajului 1T1ri1j0c.
in l'C£l|il£llC lrcbuic sin cxislc un joc inlrc*
fluncuri pentru ca la incf|l7irca in 11|nc(i0nurc a
angrenujului. uccstu 551 nu sc hlochczc. .»'\balcrilc cotci pcslc dimi. cure
usiguria jucu] ales (ujusluj C
sun B) sum dntc in Ancxu 2.20. /\halcrilc grosimii dinlclui pc coarda conslanlfi sc
alcg din Ancxu
2.2(1(TahcIcIc /\ 2.20.4 5i /\ 2.20.5).
\/alurilc rcnlc ale cotclor pcstc dinfi $i ale grosimii dinlclui pc
coul'duconsla\nlz'1 \‘0r F:
"2/1| =Ww1 4"‘
I13, : 11;, .2
\. :.
mm “.~1--|/ .-/ |
(2.8-1)
-1/(A/,|
»I .
(2.85)
» ~l/ -I,-I
*’ )1 (2.86)
—I.
-M: :~\~: --(/".~/ ) (2)87)
undo:

F:
um; — ahalcrcu minimzi u cotei pcslc
3 — ubalcrca Supcri0arz'1 :1 grosimii
H _71; — 10Icr;1n(u grosimii dinlclui (pc
I*'erificnrvn reslricfiilorfu/u.'{i0!l(ll-('(Il!.Y1r!l('tive 5
din1i pcnlru cclc doufi r0(i.
7“: — lolcrzmlu colci pesto dinli pcnlru cclc douzi mgi.
dinlclui pe courda conslanlix pcmru cclc doufi mgi.
coarda conslanlfx) pcnlru cclc doufa rogi.
i 11L’ control
Pcnlru c\'ilurcu 11|11c(i0m'1rii ncuniformc lrchuie $51 fie imlcpliniui cun(li(i;1:
l.3 3 x
Rcslricm dc c\‘ilarc:1u.<c1|(irii din(ilur:
I pcnlru |"0(i din 0(clu|'i dc i1nbunZ11z'\1i|‘c:
"'<m| Z 0
.~" M. 2 (1.25 - HI“
1,, <2 (2.88)
.25 ~ mp
(2.89)
(2.00)
' pcmru mli din ulcluri dc ccmcnlurc snu cfxlitc supcr1'1ciul:
‘ m
.\' , 2 0.4 - HI”
Rc.\'u"ic\ii do c\'ilzn'c 11 inlcrl'crcn(=:i (lin(il0r:
.\' 2
nl
.\',, 2
.\',,|,,,,,, $i .\',,;,,,,,, so calculca7Z1 cu rclaliilc:
-\ "1 mm
'\r|Zm|n _
\' V, 2 U.-l~/nu
(2.91)
(2.92)
'\.rr1m|n (3-9-2)
_ '\-rrfnnu (2-94)
|4—:”,
2* (2.9.')
17 3
I4—:,,.
2' 2.‘)(
17 ( >)
Pcnlru ca 1n:'1surzn"cu colci pcslc dinli six fie po ' ‘ ‘
indcplinilc comliliilc:
sibilu din puncl dc \'u.krc gcomclric lrcbuic 551 ['10
/1| -5
112).)”, <24 (2.97)
sm[‘>,,
I1: —5
ll'._H: <-_i (2.98)
2.1.3.2 Verificarea angrenajului
Se dclcrminfx vilcza perilflicu u angnznaljului (
Tr - I/"1
sm [),, _
m polul angrcnilrii).
\‘ = ["7/5| (2.99)
[E]

K CALCULUL ANGRENAJELOR I
Sc stabile$le trcapta dc prccizie a angrcnajului $i procedeul de prelucrare (Anexa
2.2).
mgozilfifile flancurilor $1 a zonei dc racordare (Ancxa 2.15) $i se alegc lubrifiantul
(Anexa 2.18).
Coeficicnlii $1 factorii dc coreclic care au fost aproximayi in faza dc
predimensionare
(dependcngi de dimcnsiunilc angrenajului real sau echivalent) se aleg din nou sau
se calculeazé.
Se aleg: K1‘ (Anexa 2.5). KM“, K,.~,, (Anexa 2.7). 1}”). Y5”; (Anexa 2.10). 1'p,,).
Y!-113 (Anexa 2.12)
$jZ_\1,_ Zn. 1",“. 1f\1(Ancxa 2.14).
Se calculcazé:
'_ 13
)fl~1-8“-1%
Z”: 1. 2-cosfih
s1n 01,“ -cosrxm
4%-(1—sB)+8—“ clued an <1
Z): = J 2“
1 .
J: daca SD 21
all
1; = 0.25 +E
gill!
Crzlculul elementelor care trebuie verlfimte
Tensiunea efectivé maximé dc contact:
:ZI"Z'Z/I'Z11 T1 K A 11+
’ 3
. E , , (11 1)
6 L . > . , . ]\ .K .2
Ii an 2 ~ bw .1 1 up 110 "X2
Tcnsiunile efeclivc maxime dc incovoiere:
2
G1-1K1‘K11"K1)1'K1-u'7§')I1'Y<,1'11.)
2~b,-a;-c0s[i ' ' "
T,-z,-(11 +1): ,
'3/=2 :—'izn'i ' K.1'K1' ' K/111 ' l\I~u ' Y: ')11‘Ys112 ' Y/-.11
2-b1~a_‘,~cos[3
Faclorul dc siguranlé la solicitarca de contact:
S11: M ' Z.\= "Z1. 'Zle ' Z1" ' Z11
CH
unde: Z), — factorul de ungere (Ancxa 2.18).
ZR — factorul rugbzitzigii flancurilor (Anexa 2.15).
Z)’ — factorul dc vitezz'1(Anexa 2.16).
Z“) — factorul raportului duritétii flancurilor din§i10r (Anexa 2.17).
Factorii dc sigurangfi la solicitarea dc incovoicrcz
(2.100)
(2.101)
(2.102)
(2.103)
(2.104)
(2.105)
(2.106)
(2.107)
- lm I
$1-1=gi"Y~11"1111"¥1-7.11 (Z108)
0'11
G
S1" ' Xv: ' YR2 ‘X12 'Y\‘2 (1109)
0 61- 2
Llnde: YR)_ YR; — factorii rugozitéfii flancurilor pentru solicitarca de incovoicrc
(Anexa 2.15).
Y6)_Y5; - factorii relativi dc sensibilitatc al materialului rolilor la
concentratorul de
tensiuni dc la baza dinlelui 1a durabilitate nelimitaté (Anexa 2.11).
Y)(|_ Y )q — factorii dimensionali pentru solicitarea dc incovoiere (Anexa 2.17).

I REDUCTOARE CU O TREAPT/1. CALCUL $1 PROIECTARE


I 'er-ificarea
2.1
‘SI.’ 2 ‘SH nun
(2.110)
.s', = minis‘, s, :}> s (2.111)
l -1- — /mm
1n ca7.u| in cure una din incgalilfnilc dc mai sus nu estc respeclznél (0
solicilarc nu eslc
\'erificat{1) sc poale luau una din urmixloarclc mz'1suri:
I rcalcgcrca matcrialclor $i/sau :1 tratamcnlnlui lcrmic $i rcluarcn calculului dc
verificarc.
I m0di1'|carca lZ\\imii dunlurii. l>. in limitclc ale 1 2()...25% (cu rcspcclarca
1'csl|'ic\iil0r
impusc 11xclo1"i|01‘ do Ifilimc) $1 rcluurca calculului dc vcrificarc.
I modificareu dimcnsiunilor zmgrenajului in plan frontal: distnma dinlrc axe snu
modulul $1
rcluarcd calculului dc dimcnsionurc $1 \‘c|'ificarc.
.4 Calculul forgelor din angrenaj
Forlclc langcnfialci
2 2 - 7]
/~.. = —
1/“,
I11: : ['11
17011016 radiule:
If, : /jl 'tanum
1*. = H.
F0r\c1c axiulc:
Fm : E1 'um15u
/'10 = [ill
/'11: \/ /if + /‘£1 + /‘I1
F”: = Fm
17011010 normalc:
O schcmfi si1np|i1'|cal€1 a |b1'\cIor din nngrcnaj cstc prczcnlulix in figurn 2.3.
B
A-A "L 5'5
Q‘
Luv :1 7
TL >
Fnl |
F412
Fig.2.3 Schema simplificaté a forjelor la angrenajul cilindric cu din;i inclinaj
2.4 Proiectarea formei constructive a rotilor dintate
(2.312)
(2.313)
(2.314)
(2.315)
(2.316)
Alegerea fonnei constructive a r0§il0r dinlatc depindc dc materialul din care sunl
executate, dc
procedeul tehnologic dc elaborarc a scmifabricatului $i dc dimensiunile lor.
Pinionul cilindric_ pinionul conic 5i mclcul se execulé. de 0bicci_ corp comun cu
arborclc dc
inlrarc in reductor. Proiectarea acestora se prezinlfi in capilolul 3.
pc baza recomandérilor din tabelul 2.10 $i a rclatiilor urn1E\t0are.
Dimensiunile constructive pcntru roata dinyaté cilindricé $i roata conicé (fig.2.l0)
se stabilcsc
1%
‘:'.':'.§\;
"' ii’
-..:*r1:-
Fig.2.10 Dimensiuni constructive ale rofllor
a - roala dintaté cilindricé; b - roata diniaté conicé.
\ E]
ii

T
1 REDUCTOARE CU O TREAPT/1. CALCUL SI PROIECTARE |
1n labelul 2.10 m cstc modulul frontal in cazul rolilor dinlatc cilindrice cu dimi
inclinali
rcspccliv modulul pc conul 110111211 exterior in cuzul rolilor dimulc conice.
Tabelul 2.10 Dimensiunea 6
m |>1...2| 2...4 1 4...o | o...s | s...10
6 | (3...4)‘m | (Z.5...3)-n1 1[2.3...2.5)'I)’I| (Z...2.Z)-m 1 (1.8...2)-In
s,=(1...|.2)-ea sau s]=(0_25...0.3)-/1 (2.317)
undc: /1 — 1111111108 rolii.
1/‘ =l.6-u’ (2.318)
undc: <1 ~ (liamclrul lronsonului de arhorc pc cure sc monlcazfu roam.
J, =11, -15 (pcnlru roata cilindricix) (2.319)
undc: zl, — dimnclrul dc picior :11 royii dinmlc.
/=(1...1.5)-11 cu c0ndi(i:1ca /2/> (2.320)
1/L, = 0_5-((1, +1/_) (2.321)
1/U :i"i (2.322)
2 4
(‘analclc dc punix so \'0r rcalim in funclic dc dimcnsiunilc pcnci (Ancxa 3.1).
Rolilc mclcatc care an diamclrul cxlcrior d, mai mic dc 200 mm so cxccutix integral
din material
z1nli1'ric\iunc (fig.2.l1.a)_ iar celc cu diamclrul cxlcrior maxi mare dc Z00 mm sc
cxcculix din doufi
hucfqi. coroana cxccuuindu-sc din br0n7. szm fonlfi zmlifricliunc. iar corpul ro\ii
din lbntfi ccnu$ic sau
ulcl.
Ancorarca corounci pe discul rolii sc face prin clouil mclodcz
I Prin prcsarc (fig.l1 1.11). 1n accst CUZ sc foloscsc $i $li1'luri lilcmlc
inlrodusc pc suprafalzl dc
scpurulie_ ca lnfisurfi suplinnenluril dc siguranlfi 1mpOll'1\'Zl patinfirii.
b ~—>
I, 5
._. = ; i
Iii 1m
IE Q‘
Ii
b -5
m _
.1.
<_-7'7» I 1
.
//r (0.1 5+0.2)-h
“Ix
1
y 7' C '11‘
I V, f / / Ci‘.
_ 4T I
I
a b
Fig.2.11 Dimensiuni constructive ale rogilor melcate E
a - roaté monobloc; b - roaté din doué bucéli.
E1

i
E CALCULUL ANGRENAJELOR
I Prin turnarc directzi pc disc (Fig.2.12). Turnarea sc facc in cochilé. in aceasté
situalie
pcntru cvitarea patinérii coroana sc ancorcazé pe disc in felul urmétorz
I sc cxccutfi un anumit numér dc giuri dispusc radial pe suprafaia discului rotii
melcatc:
I la turnarca coroanei direct pc disc matcrialul topit intré in aceste gfiuri $i.
solidificfmdu-sc. rcalizeazé ancorarca.
0,4)-b
b mi
1 G
2
. /-—.r
k§% (0.4...0.s)-/>._-4-_---
5 | -
2%» --
II
ifiml F ig.2.12 Roaté melcaté din doué bucéfi (varianté constructivé)
Dimcnsiunile constructive ale rolilor mclcatc se pot alege dupfi urmzitoarcle
rccomandériz
db = 1.6-d (2.323)
l= 1.2 - d (2.324)
unde: d - diamclrul Ironsonului dc arborc pc care sc montcazfi roata.
In figurilc 2.1 1 $i 2.12. h cslc lfitimca r0(ii mclcate iar d‘. cstc diamctrul
cxtcrior al r0\ii (nolat
cu dc; la §2.3).
5 2 2 ~ HI! (2.325)
unde: 121,- — modulul axial al angrcnajului mclcat.
6, = (1...1.2)~a (2.326)
Diamctrul $tiftului filctat:
z1\ = I71‘ +2 [mm] (2.327)
I‘ = 2.5-u" (2.328)
Pentru $tiftul filctal se vor alcge dimcnsiuni standardizale (Ancxa 4.3).
21, = 21),. -2-(5 +5,) (2.329)
unde: ll] — diametrul dc picior al rotii melcatc.
E]

i REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE I


dg $i d,, se dctcrminé cu rclaliile 2.321 5i 2.322.
R = S...l0 mm (2.330)
in figura 113 sum prczentale modelelc lridimcnsionale (rcalizale in SulidW0/'k.v)
zllc rnlilor
dimatc.
'<\ /
F“.
'|‘».,
‘ *m\\
a b C
Fig 2 13 Modelele 3D ale r0;i/or dinfate
3

. \‘_\_v
\ \\\>‘§'V“ /Q‘? <-_’
r -<_.\ IVA.
!
%/ / ~ ~ l \\\>'="'£
( 1» //// I i
a » roata dingaté cilindricé; b - roata diniaté conicé; c - roata melcaté.

. . » 4 ‘
‘ ‘ v w
‘ '" . I \ . \‘
. i ' \‘ I I’
| . 6 , \ I .
dn‘ ’ ' W
_ lg D, d4

F ig.3.1 Arborele de intrare in reductorul cu ro;i din;ate cilindrice

Dimensiunile arborelui se stabilesc pornind de Ia capétul de arbore. Diametrul


capétului de
arbore d, se alege din tabelul 3.1 in funclie de momcntul de torsiune de calcul 7}.
Tabelul a fost intocmit entru un material etalon cu R =550 MPa. In cazul in care se
"I Y \. " " ' " ' J‘
T T R ' 1 <* n
. ' ' J.
‘ I R!!!
: ' ' . ' " .1 $' s
I ' " i " _ ' ' ' ' -
- . A ,. __, . . A ~

3 PROIECTAREA $I CALCULUL ARBORILOR


in cazul reductoarclor cu 0 singuré lreapti de reducere cei doi arbori (dc intrare
$i_ respectiv. de
i¢$il‘€ din reductor) an capete de arbore. De aceea proiectarea arborilor se va
face plecénd de la
acestea. Arborii se construiesc din otel. Dacii arborelc esle corp comun cu roata
dinlatii montatfi pe
el (situayie frecvcnté in cazul arborilor de intrare in reductor) atunci arborele
va fi din acela5i
material ca $i roata. Dace": arborcle este pieszi scparaté materialul acestuia se
alege din Anexa 2.].
3.1 Proiectarea formei arborelui de intrare in reductor
Construcfia arborelui de intrnre in reductorul cu ro[i dinfate cilindrice cu dinji
inclinafi
precum $i a elementelor adiacenlc este prezentatia in figura 3.1. Arborele este
rezemat pe doi
rulmenli radiali-axiali cu role conice cu conducerc rcciprocii, montagi in X.
roaté de
curea capac1
carcasé
A | ‘
\ II
=71 A
- fl /1 ~
pm
E
E»!
\‘_\\\\\§\\§'
E
* ' " 21' §1§n§eia _ ' “L _ _ “-
L derolalie d <=apa<=2
P m cmlmi
fo1ose$le pentru arbore un material care are R ¢ R,,, (M0,, (eaz frecvent mtalnit
in practiea) este
neecsar pentru folosirea tabelului, sa se determine un moment de torsiune dc calcul
T cu rfilflflil
: IIIAIH/1|/I [N In
unde T| — momentul de lorsiune pe arborele dc mtrare Se calculeaza cu relapa 2 1 1
e
transtorma in N m
TL $6 f0lose$te numai pentru determinarea diametrului capétului de arbore, din
tabelul 3 1
Diametrul dc se alege
din coloana a cand capatul de arbore este §0l1c1tat numai dc un moment de torsiune,
din coloana b cand el este solicital alat de un moment de torsiune cat $1 dc un
moment
mcovoietor cunoscut
din coloana c cand cxista un moment de torsiune $1 un moment incovoietor necunoscut
Pentru arborele de intrare diamelrul capéllului de arbore se alege din coloana b
Momentul
mcovoietor in acest caz esle dat de $01121 S de intmdere a curelei (cap 5)
Lungimca 16 a capélului de arbore se alege din tabelul 3.2 (din cek: doué variants
existeme:
seria scurti sau seria lungé) in fimclie dc dimensiunile butucului rotii de curea
(cap.5).
1
I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 FROIECTARE l
Urmzilorul lronson al arborclui cste cel dc etan$arc. Dcoarccc cslc ncceszn" un
umér dc spr1_|1n
pcntru roala dc curcu momaui pc capétul de arborc sc rccomandér
¢lK,=(I.l5...1.2)-d_ (3.2)
Diamclrul 1/, trcbuic rotunjil 121 vulozlrca slandzlrdizatil c0rc$pun7.z'1l0arc
mz1n$clci dc ctangnrc
(care sc alcgc din Ancxa 3.6) rezulleind astfcl $1 dimensiunilc accslcia (diamelrul
exterior $1
rcspectiv lillimeu B,,,).

Tabelul 3.1 Diametrele capetelor de arbore cilindrice

Di3|-ngt|'u|nQmina| Momentultransmisibil Diamen-u|n°mina| Momentultransmisibil


alcapétuluide Tc [N-m] alcapétuluide T, [N‘m]
a b c
. ' 0.875
arbore [mm] |T arbore [mm]
10 1 s> 1 as
425
200
92.5
1 1
2.58
1.22
40
487
236
112
12
1.65
42
560
280
132
1-1
3.55
6
-15
710
355
1 70
16
9.75
2.8
4.5
48
850
450
212
18
14.5
6.7
50
950
515
2-13
19
17.5
I 8.25
55
1280
73()
315
20
21.2
9.75
56
1360
775
355
'3')
29
13.6
60
1650
975
462
24
40
18.5
63
1900
1150
545
25
46.2
21.2
65
2120
1280
600
' 28
69
31.5
70
2650
1700
800
206
87,5
40
71
2720
1800
825
K 30
‘ 32
250
109
50
75
3250
2120
1000
35
325
150
69
80
3870
2650
1250
Tabelul 3
.2 Lu
I
ngimile capetelor de arbore cilindrice
df L-“I221 (Ir I, mm
[mm] . . [mm] J gé .
10
11
Iunga
23
w
scurta n scurta
20 38 80 >8
~10
12
14
30
25
42
45
16
18
19
40
28
55
4s
1 so
110
20
22
24
50
36
56
63
60
25
28
60
42
65
70
140
30
32
35
80
58
71
75
80 170 1'10
82
105
1\/1an§elz\ dc ctan$arc csle montfllil inn‘-un capac (lbrma $1 dimcnsiunile lui sunl
p]'C],g)[][‘_\[@ m
subcupilolul 4.2.1). Lungimca lronsonului dc elan$ar€ /.1 va rczullu
COl'lS1.l'l.lCl1V (dupil dc1'1nili\'m‘ca
furmci $i u dimcnsiunilor cc-lui dc-al lreilca tronson) in fUT1C[l€ dc dlmcnslumlc
capacului (l,,_ B,,,_ /,,,_
_

|: PROIECTAREA $1 CALCULUL ARBORILOR |


/mm etc.)_ dimcnsiunilc rulmentului $i dc cota de siguranyé /_,~| (pentru ca roata
dc curea s5 nu atingfi
capacul port-man$eté sau capelelc $uruburilor dc montaj ale acestuia).
L, =5...l0 mm (3.3)
Ccl de-al treilea tronson eslc deslinal rczemzirii arborelui. in exemplul prezentat
s-a ales
rezcmarea pc doi rulmcnli radiali-axiali cu role conice montali in X. cu conducerc
reciprocé.
Rulmcnyii se aicg (din Anexa 3.2) in fill1C\i€ dc ¢1,- (d, 2 dv). Vor rczuita
celelalte dimensiuni ale
niimcntului (diametrul exterior D,-. légimca B clc.). Dacé do = 11,- cele doufi
tronsoanc se scparé cu 0
degajarc (Ancxa 3.10). A
Diametrul d4 se aiege in funclie dc dimcnsiuniic rulmentului (:14 > d,-). In ceea
cc privc$tc
distanga dc la roaté la pcrctelc reductorului se recomandfiz
I‘. =7...l0 mm (3.4) '
Dimcnsiunile pinionului cilindric (d,,| $i b|) s-au ‘\
detcrminal in cadrul subcapitolului 2.1. /, ¢\ § \
O varianté posibilii este aceea in care pinionul se poatc Q ‘ \ ‘
asambia cu pané pe tronsonul arborelui dc diametru d4 (figura \ d§\\\ \ pinion
1.5, similar cu montarca rogii dinyate cilindrice pe arborele de /
i‘5$i1'¢ (§3-2))- arbore
Penlru aceasta lrebuic indcplinitfi urmétoarea condilici /
I distania 5 inlre fundul canaiului de pané $i piciorui .
dinleiui 55 indeplineascfi condmu datii in labelul 2.10, '
evitfindu-se prin aceasla ruperea prin incovoiere a
corpului rom dimatc in secliunca respcctivii.
Arborele de intrare in reductorul cu rofi rlinjate conice (fig.3.3) se montcazfi imr-
0 caselii.
Aceasta se iixeazé dc carcasfi prin intcrmcdiul unor $uruburi. Nervurile caselei
xzml plasma fnlre
dam? .§'u/'uhuri consecutive. in acest fel $uruburilc pot ii montalc. Indicam
privind proicctarca
casetelor sunl date in subcapitolul 4.2.2.
Arborele este rezemat pe doi rulmenyi radiali-axiali cu role conice montaii in O
(mai frecvenl.
fig.3.3) sau in Sc calculeazzi I cu rciatia oricntativéz
/ = (2,523)-1/, (3.5)
fiiré ca intcrvalul (2,5 3) sé fie limitativ.
Datorila prczemei consolei trebuic sé fie indcplinitc condiliilcz
I22-ll, $i I22-Ill (3.6)

Fig.3.2 Pinion montat pe arbore


carcasé

Fig.3.3 Arborele de intrare in reductorul cu ro;i din;ate conice

T
I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PRO/ECTARE I
in cazul in care rulmcnlii sunl monlali in (). condiliile (3.6) sunl mai u$0r dc
atins. [.21 accla$i
gubarit desclflderezn /£1 urborclui csle mai mare iar lungimilc consolclor I.| $i
[.1 sum mai mici.
Fixzlrca rulmcnlilor pc arborc Sc realizcuzfi cu ajutorul unor piulilc canclatc
penlru rulmenli
care sc asiguril prin intcrmcdiul unor $aihc dc siguran;f\ (accslca se zllcg din
Ancxa 3.8).
Dimcnsiunilc arborclui sc stabilesc pornind dc la capfnul dc urborc (similar cu
cxcmplul
anterior). All): rec0n1andz'u'i:
¢/_ < 1/W (diamctrul interior al filclului) (3.7)
cl, > 11.‘, (3.8)
4/. <11, (in aces! caz. ul monlajului in () al rulmcnlilvr) (3.9)
Diumelrul 4/), so alcgc in funclic dc climcnsiunilc rulmcnlului (db > z/,.).
Dimcnsiunilc pinionului conic s-nu dctcrminal in cudrul suhcapitolului 2.2.
in cazul arborelui zle inrrnre in rerlucmrul melcar (fig.3.4) s-a optat pcntru
vurianla in care
uccsla cstc rclcmal Ia 0 cxlrclnilulc pe 0 pcrcchc dc rulmcnli radiali—z1xiz1li cu
rolc conicc monIa],i in
X(lz1gz'\|'u| conducfntor) iar la ccalullfx exlremilale pc un rulmcnl radial cu
bile (lugfirul lihcr). (‘ci doi
rulmcnli conduciltori sum monlali imr-0 caselfi. Rulmcnlul radial cu bile cslc fixal
pc arborc cu
:1_iulo1'ul unui incl dc sigurzlnlfi clastic (Anexu 3.7).
Tronsoanclc nrborclui sc pmicc1cn7z'1 dupfx melodologiu prczcntutfi in cxcmplclc
anlcrioarc \
(arhorii dc inlrarc in reducloarelc cu roli dimatc cilindricc 5i conicc). I)i|nc|
1siL|nilc melcului ‘
(diamclrul z/.,| $i lungimcn In) s-nu dctcrminal in cndrul subcnpilolului 2.3. R
Excmplul prczcntat in figuru 3.4 sc poulc nplica ulunci cfmd diamclrul dc picior al
mclcului ¢l/|
_.3) csle mai mare dccfit dinmctrul (I5. Dzlcfl ¢/5 > 11,1 SD rccomandil Yzlrizmua
construclivfi din figural
3.5. undc d(. < <l,1. in accst C£\7.. pcnlru z\ nu rezulla dimcnsiuni mzlri ulc
diamclrclor arhnrclui.
lagilrul conducillor $i lugzirul libcr pot F1 pozilionalc cu in figurn 3.6.
-Z.
J
carcasé ‘
caseté -
i
J‘)

E
|| |- I mii N Y *
|n__
*14>.€
N .
\
¢ ,
A “ -
>
,-\ i
J“
~_?>
I
)
\
)
\
\
v °____
f\
»"*-
“.4
"N
2*

Fig.3.4 Arborele de intrare in reductorul melcat ‘

Fig.3.6 Arborele de intrare in reductorul melcat (varianté)

Montarea rolii dc curea pe capétul dc arbore se realizeazé printr 0 asamblare cu


- pané (in toate
celc trci cazuri). Penele sc aleg din Anexa 3.1 in funclie dc dimcnsiunile
tronsonului de arborc pc
care se monleazé.
Arborii an la extremitfiii géuri de centrarc (lisc sau filctate) Forma i dimensiu '1
. 5 nx e acestora
sunt dale in Anexa 3.9 [7]. Tronsoanele arborilor pe care sc monteazé rulmemii sum
prevézutc cu
degajéri dc rcctificare (Anexa 3.10).
_ In figura 3.7 sunt prczentate modelelc tridimensionalc (realizatc in S0lidW0rks)
ale unor arbori
dc intrarc in reductor.

Fig.3.7 Modele 3D ale arborilor de intrare in reductor

d
, a - re uctorul cu ro\i din1ate cilindrice; b - reductorul cu ro(i din§ate conice;
c - reductorul melcal.
\
w
\

3.2 Proiectarea formei arborelui de iegire din reductor

Arborii dc ie$irc din reductor nu 2iCCC£\$i fornifi consirucii\"z'i in ca7.ul celor


lrci rcductoare (fig.
3.8. 3.9. 3.10). Arhorii sunl rczcmali pc doi rulmenii radiali-uxiuli cu rolc
conice montaii in .\'_ cu
conduccrc rcciprocé. Proicclurczi arboriiur se ilicc pornind dc lu czipiilui dc
kiI'i‘!Ui'C (similar cu
melodologia prczeiilzilfi in subcapilolui anterior pcntru nrborclc dc intrarc in
rcduclorul cu roli
dimzilc cilindricc).
Penlru arborclc dc ic$irc. (.iikll11Clflli czipiitului dc ill'b0l'€ so alcgc din
coloanu b (lahclul 3.1) im
pcnlru Iungimc SCl'iZl Iungii (labclul 3.2).
I) 2
.3,»
i
|
|
|
|
>4-1
,1
1
'i
i
i
. .1 ‘_
I-Ea A
‘IL
4+?->
__ ‘Q 3 \
___|u _
:_»:<:;!i
III
\
\
-|+- —---- - --0 — -- --O---— » »~~»¢»- » ---‘---- - V 7 A
77 ik
<3/3. 1/Min i
llvn/ur
Fig.3.8 Arborele de ie$ire din reductorul cu rofi din;ate cilindrice
1
X , ,

3 : » |""m'
rw
F
_:\
é_.
A %
,
fil,
'\ i
3*‘
4-I
\
J-
i
¢> 3
.
jk
,,.&3
I
I
I
,—1
L ii
i |,_.
i II
i
.
'\ v
:~ I
.
.
V
,
61,4 L/5 37>
//Ynlm‘
3,
Fig.3.9 Arborele de ie$ire din reductorul cu ro;i din;ate conice i
i i

[ PROIECTAREA 5! CALCULUL ARBORILOR


_ bl
% W
\ I 47 4'“ ’
_x [5 [Wee
d, d4 0 ‘id, do db
_4~i§(
O, -
ll:
4; ___ -- -- _ __ __ _._.__ ____- ___- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
' d4 as 1* ' '
lbuluc
Fig.3.10 Arborele de iegire din reductorul melcat
intrc rulmcm $i roata din(até sc montcazé un dislanfier pcntru fixarea axialé a
accstcia.
Dimensiunilc distanyierului se aleg constructiv (in fUl1CfiC dc dimcnsiunilc
butucului rolii $i dc
dimensiunile rulmcntului).
Diamctrul $i lungimca tronsonului pe care se monteazé roata din1alz'1 se pol
detcrmina astfel:
[14 = d, +(3...s) [mm] (3.10)
1», = /W -(2...4) [mm] (3.11)
Dimensiunile tronsonului 5 (d5 5i I5) sc adopté constructiv.
Pana cu care se asambleazi roata dintaté pc arborc sc alege in funcfie dc
dimcnsiunile
tronsonului 4 al arborelui (din Anexa 3.1).
In figura 3.1 I este prczcntat modelul 3D al unui arbore dc ic$irc din reductor.
3‘
1
”*
Fig.3.11 Modelul 3D al arborelui de ie;ire din reductor

Y
I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE |
Fixarca piesclor monlule pc cupénul dc arborc (in cazul arborclui dc inlrarc in
rcductor esle
vorha dc monulrca rolii dc curca) sc rcali7.ca7Z1 cu ajulorul unor $aihc (dc tip 1
sznu 2) $i cu unul sau
doufi $uruburi. in funqic dc diamctrul capfilului dc nrhorc. Asigurarea asamhlfirilor
sc face cu
ajutorul unor $aibc dc siguranlfi.
Pcnlru capcte dc arhorc cu diamelrul z/L 5 Z8 mm fixarea sc realizeuzfi cu un singur
$urub $i cu
0 $z1ibz"1 tip 1 (l'|g.3.l2.u)_ im" pcntru capctc dc arborc cu 1/‘ > 28 mm fixureu
se realizcazé cu doufi
$uruhuri $i 1:110 $aibz'1Iip Z (fig.3.]Z.b). Dimcnsiunilc principalc ale $aibcl0r
tip I $i 2. prccum $i alc
$uruburilor dc fixarc sunt indicate in labclul 3.3 iar ale $aibcl0r dc siguranlfi in
labclele 3.4 5i 3.5.
$uruburi1c dc fixarc sc alcg din Anexz14.2.
= i - I , W
-- cal - ~ 1:: - ~
\\ _- I I:
(/1
1\ ~ ~ 3 ,.
\. I ‘ dz _ M ‘ B Q»
___’.__ AD|_ w -A@%—— ———~~ E‘ 4
_. ‘ _ ‘ + 3
Q :1
5/3_5._5 0 _ - ’
3 b
Fig.3.12 Fixarea pieselor montate pe capetele de arbore
a - fixarea cu un gurub. b - fixarea cu doué $uruburi:
1 - gaibé de asamblare lip 1; 2 - $aibé de siguranqé (forma B); 3 - saibé de
asamblare tip 2; 4 - $aibé de siguranté.
A to 7Q
Q \ IFHI
— &\'.\&§II:§II_
‘ > " *
\ ,5
I GM
=~ _
v "N
H 1=
__\ >
<—>4|\) -5 O0 Cm
‘I I-
G
_L I ‘
‘ I \
\ 5>
Tabelul 3.3 $uruburi $i$aibe de fixare
C A - > v ~-
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] filet [mm] [mm] [mm] [mm] 3$3fl1b|8fII
peste 16 péné la ZOI 28 { Z 5 | 5 I —
. 16 7 " .‘
peste 20 péné la zsl 36 \ 2.: I 8 I 7 M6 - 3 ““ "" ""“"
peste Z8 péné la 35 45 3.5 _
este 35 péné la 40 5 7 9 _
este 40 pana la 45 - ' M8 '0 ~ 4
es 9 45 pang la 50 - - _ ' cu douin guruhuri
es e >0 pané la 60 ~
este 60 pana la 70 M 2 A
peste 70 pana Ia 80 _
1
; ( 4
\DO0\k§U
CCCCUG
J
C
I
-&=~uJ.,a_>_>‘>_>
©Q\CkI@<:/Q
0|

Y
E PROIECTAREA SI CALCULUL ARBORILOR I
Tabelul 3.4 $aibé de siguran;5 (forma B)
Diametrul (I2 D, b g, I I, r fl
5Ul'llbll|Ui mm mm mm mm n1m mm mm 1nm
M6 6.4 12.5 425 0.5 12 9 4 4
Tabelul 3.5 $aibe de siguranfé
‘ Diametrul (I3 H B r e g1
§l""bll|Ui mm mm mm mm mm mm
40 20 -
M8 8,4 45 16 8 7 5 0.3
57 50
M12 13 22 11 0.8
67 40
3.3 Calculul reactiunilor 5i momentelor incovoietoare
Fortele care apar in angrenaje se transmit arborilor $i sun! prcluate dc lagfire
(rulmcnti). Pcntru
calculul. utzit al arborilor cét $i al rulmentilor. trebuie determinate. mai
intzii. reactiunilc din
| rcazeme. Reazemele se aflfi in ccntrclc dc prcsiune ale rulmcntilor. La rulmcntii
radiali-axiali cu
I role conice (sau cu bile) pozitia ccntrului dc prcsiune se stabile$te la alcgcrca
rulmcntului (cola a.
Ancxa 3.2). Pcntru un lagiir conducétor format din doi ruimcnti radiali-axiali cu
role cunice montati
, pcrcchc in X (cazul arborelui dc intrarc in reductorul melcat). se stabilc$te
centrul dc presiune al
lagérului dupé una din variantcle prezentate in figura A3.3.5 din Ancxa 3.3 [dupzi
9].
Rcactiunilc din rcazcmc $i momentcle incovoietoare sc calculcazZ1 mai intéi in
douzi plane
reciproc perpendicularc. H(0riz0ntal) $i V(vcrtical).
3.3.1 Reductorul cu rogi dingate cilindrice
in figura 3.13 sunt rcprczcntate fortclc care actioneazé asupra arborilor
reductorului cu roti
i dintate cilindrice cu dinti inclinati (fig.l.l). Considcrfim scnsul dc rotatie al
arborelui motor ca fiind
ccl indicat pc figuré. F”, F,,|, F,11. F,;, Fag. F,-1 sunt fortele din angrenaj
(§2.l.4) iar S este forta dc
intindcre 21 curclci (cap.5).
‘ planul
vertical
_ ~11 5
IJ _q :1 -~ :
- L :4 } i E
~ - V ‘V’ i H V1:\
\ 1 ‘~ ‘ ‘
». H511.” - -- "1 ”* 1 .:'.:"..".'..
11
1
________ \_
§___>_____A----->->-----\--~-_ _ _ _ _ . _ . _ 1 _ _ _ _ _ . _
_\
Fig.3.13 Forjele care ac;ioneaz5 asupra arborilor reductorului
cu roji din;ate cilindrice cu din;i inclinayi

“ REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $I PROIECTARE |


Schema dc incixrcare prccum $i diagrams]: momenlclor incovoictoarc 5i dc lorsiunc
pcnlru cci
doi arbori sunl p1'c'/cnlalc in figuru 3.14. Rcacfiunilc (in cclc doufi plane) sc
calculeazfi plcczind dc la
ccuafiilc dc cchilibru ale momcntului Incovoielor 121151 dc ccle doué reazeme.
Arhorele de intrare in reductor Arborele de iesire din reductor
. (4,;/2 F "1
H1 Ful durl/2
4 /1 W /2 ‘ /_ > : .‘ \
; _ /1!;/I ~----||||||| || |||||-.-- l
""|ll|||‘|||||!l,|I“‘||‘|“Iill‘ll.§_ I|||||| |.1i||||| ||||| !
\ \
\ M E
V ®nF" ®! V ® L,‘ ®
HT F12‘ @
\ é ll M,-,- _..,, ,..
_,,,. v\ .....||||||I||||||||"m|||||||||||||||...._ =IIIIl|||||||||||||
g||||||||||||||||II"
/1
'r. Mg;;\;1;;%.;';;[1@111‘ *1 r; W%§‘i1H;§m§;;LA;§;j; ; ff‘
WM. -;~,:l - 1‘
Fig.3.14 Schema de incércare si diagramele momentelor incovoietoare 5i de torsiune
pentru arborii
reductorului cu roti diniate cilindrice cu dinii inclinati
9 r».
‘%—H@
3'1
1 né
=
<"—h|®
=1
= s
31
@
P
F
‘4 (9
@
l‘@_
A rbnrele rle intrure in relluctur
('ulc_ulul /'euc(iz/ni/m‘
In plzmul orizonlul:
I .
(1 F,1'/:”F‘||'l.\;]_‘S'[|
S-1,:11,-12-11,-%—l/i-2-/1 :> I/;=?_i'i (3.12)
£1 S-(I,+2~l3)+I—]-I:+l{A,-4;’
s-(/,+2~/2)-11,2-1:+£,»/3+/3,,--5=o => /1/,=_-iv?-_ (3.131
in planul vcrticalz
. I"
/4;,-/3-1;-2-/2:0 3 11:?" (3.141
1‘/ 1* v I -0 r"—";' ~ -
',;'»— 1'--,— I> |—f (3.13)
undc: ¢l.,| — diumctrul cercului dc rostogolirc 11] pinionului cilindric (§Z.l ).
l| $i I; rczultfi din modul in care a fosl proieclat arhorelc.
Reac[iuniIc rczultantc din rcuzcmc (f0r\clc radialc care incarcfi rulmcnpn) sunl:
\

[ PROIECTAREA $1 CALCULUL ARBORILOR |


F1. =)/H5 +1? <3-16)
F,<.=)/1—1§+V5 0.17)
('alc1llul momentelor fncuvoieroure
In planul orizontal:
Mm = s -1, (3.1s)
.1)/1,,,., =5-(/,+/1)-1—1,~/2 (3.19)
.1/,,,>.2 = -/1. -/_. (3.20)
in planul vertical:
F A11 =—V ~1, (3.21)
11 3 l ..
in oricc sccliunc a arborclui momcntul incovoictor rczultant eslc:
1 (H
M =,/A/2 + .»\»lj. (333)
I Arborele dc ieyire zlin reduclor
('alc_z1lu/ reac(iunil0r
In planul orizontalz
~ ~ 4...;
d /U1‘/.=+1'1,2‘”Zf
-F,-1.-F.-l+1~1)-2-/.=0 => H52; (3.23)
~ 2 2-1.
d
Fr2'l.'E12'i
ll,-2-I.-E2-I,+Ff,,-di=0 :> 11.=%~3-_ (3.24)
2 ~2 2-1,
I11 planul vertical:
. F» .
-11,:-/3+V,-2-l.=O :> I/4:? (3.23)
1 _ , F1) .
14,2-/,-1<,2»1,=0 => 15¢ (3.26)
undc: (1),; — diamclru] cercului dc roslogolire al r0(ii dingatc 2 (§2.l).
I; rezultzi din modul in carc a fost proicclal arborele.
Rczxqiunile rezullante din rcazcmc (forlclc radialc care incarcé rulmcn[ii) sunt:
1*", =,/11,? +175 (3.27)
F,,_, = ./H} +132 (3.28)
Cu/culzll momenlelnr 1'nc01-'uiel0are
I11 planul orizontalz
/\1,,,3, = H3 -/3 (3.29)
11/[ml = H4 -I; (3.30)
in planul vertical:
M,,-2 =1/3 -I, (3.31)
in orice secliunc a arborclui momcntul incovoiclor rezullanl cste:
.1/1) = ,/11//j, + Mj. (3.32)
Y‘
| REDUCTOARE cu 0 TREAPTA. CALCUL 51 PROIECTARE |
3.3.2 Reductorul cu rogi dingate conice
in Fguru 3.l5 Sunt rcprcmnlale Yorlcle carc aclioncazix asupra arborilor
rcductorului cu r01,i ‘
climate conice cu dimi drcmi (fig.1.2). Considcrfnm scnsul dc ro1u(ic al arborclui 1
ca fiind eel
indicat pc figurfx. l~‘,1. F.,1- F,|. F,;. Fug. 19,; sunt forpsle din angrcnaj
(§2.2.4) iar S cslc forla dc
inlindcre an curclci (cap.5).
15 .
.7‘
' ‘ ' ’ ' ’ ' ' ' ' ' '
""""""'""""““"""" planul \
‘ venical
V I ~
. 3 ’ /'\ \
I4"! _ 1
~ V1 H‘ F" g planul
* \ \ onzonlal
~\ //
‘_|'
¢
-
X
\
1
Fig.3.15 Forjele care acfloneazé asupra arborilor reductorului cu roti dinfate
conice cu dinfi drep;i
Schema dc h1cz'1|'czn'e prccum $i diagrumclc momcnlclor inco\'0icl0zn'c $i do
lorsiunc pcmru cci
doi arhori sum prczenlutc in figural 3.l6. Rcacliunilc (in cclc douix plane) sc
calculcuiix plccfmd dc lu
ccu:1{iilc dc cchilibru ale momcnlului inc0\'0ic10r [K1151 dc cclc doufi l'C£1ZCmC.
Arburele dc intrare in rerluctor
('ulc!//I1/ /'cu¢'(iz/nilur
In planul 0riz0nlul:
. . I
(1 /',|'(/+/.:)_]“.|\'(./;"+S'/.1
gr] =/1,./_/-‘H.(/+/‘_)+/4‘,.l :> I/‘ > _
' .l . . .1 2 _ I
J)
b)
,1
_ . 1
_ I, .5,-/_:-/-M ‘;"+s (/‘,+/)
S‘»(l‘,+l)—II,~/:—l-"H-/__+I;,,-—fL 3 11,...“ (3.34;
in planul vertical:
rm/-r;,A(/+/L_.):o :> ;;=."’~>) ms)
-1'»/=—I~'~I_ => r'=F"']** (3.36)
) ll _ I
undc: d,,,1 — diamclrul median al pinionului conic [§2.'l).
I. l,1 $i 1,; I‘CZll1lfi din modul in care a fest proicctal arhorclc.
Rcac[,iunih: rcmllunlc din rca‘/.cm<: (forlcle radialc curc incarcix rulmcnlii)
sum:
PM =.//1,’ +1'f (3.37)
Fm =./I/j +13’ (3.38)
(‘ulculul nzumenle/or fr1co\"01'ulm1re
In planul orizontalt
.1/l,,,1=S'-I‘, (3.39)

Y
‘E
PROIECTAREA SI CALCULUL ARBORILOR l
In planul vertical:
MM, = s ~ (11,, +/)- H, -1
d I
‘Mun = En ‘L
2
Alma : _E| '[.2
in orice secliunc a arborelui momentul incovoictor rezultant cstc:
M, = ,/M3, + Mj.
(3.40)
(3.41)
(3.42)
(3.43)
Arborele de intrare in reduclor
Fa!
A A
yFrl
<i“>
ll !
_ _ .nl|""|IP:h\ __
1 -----mu---' "=4
@ V3“
co @
V i:i@:f——A
V, H FA"
MW ;
Tl
( M
s Hz £1”,/2[ Q) ‘Fr
H ® @ ' ll a: ®
H, @
Id Y 1 1,
Arborele de iegire din reductor
1 @
11 I
®
/3 L /4
[Wm . In
M
F12
YH3 F 1 £/mg/2 H4"
I ?
..||lll||"""fiI||||||||lllll|l||nn-
V i® ®v (D1 ®
w V3 l I/"W
1:
T
F
reductorului cu roji dinyate conice cu din;i drep;i
Arborele de ie§ire din reductor
CaIc_uIul reuc(iuni10r
In planul orizontalz
dw E1 F”; ,
F,_,-l§—1§,~~fl=—H4-(l,+/,)=0 => H54-
-’ ~ 2 1 1,
3+
Fr2'I4+Fn'Q
* 1/u (-
-113-(I3+l,)+F,2 -14 +15, -‘—1=0 => H, =43
' 2 ' /3 +1‘,
ig.3.16 Schema de incércare 5i diagramele momentelor incovoietaare $i de torsiune
pentru arborii
(3.44)
(3.45)

| REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $I PROIECTARE


in planul vertical:
1~",.-/,-I;-(/=+/4)=0 => r',=L'>
“ ' l.+l4
. . . F. '/
-1‘-(1.+/‘)+/~,, -1; =0 3 1. L:
I. + I ,
undo: ¢l,,,g — diumclrul median kl] r0(ii din(alc conicc 2 (§2.2).
I; 5i I.; rczullix din modul in care a fosl proicclal arborclc.
Rcucgiunile rczullantc din rcazcmc (fnrlelc radinlc care Incmtil rulmcn(ii) sum:
Flea : \) + V1:
/"Hy, = ‘(Hi + If
('0/vulul numzcnlclur fm~0\‘0icl(m/1'
In plunul orimnmlz
‘\l/HII
-H.112:
= —//_. -/7;
= —Il, -I,
in plzmul vertical:
.1//M I = —I} ~I,
in oricc .\‘CC1iLlI1C :1 arhorclui momcnlul Incovoiclor rc7.u|lz1nl cstci
Al, :1/.\\'/‘Q, + A11‘,
3.3.3 Reductorul melcat
(3.46)
(3.47)
(3.48)
(3.-'19)
(3.50)
(3.51)
(3.42)
(3.53)
in llgura 3.I7 sum reprczcnlzllc lbr(clc cam: zlclioncazfi usupru urhorilor
rcduclorului mclcat
(fiu.I.3 . C0n.<idcrz'\m scnsul dc rota ic z1| arhorclui I ca fiind cc] indical c
('1uL1rz'\. F . /9, . F, . F».
_ _ (| (1 | 1.
I~'.,;. 17,; sum I"0r(clc din zlngrcnaj (§Z.3.3) iar Scslc furlzl dc inlindcrc a
curclci (cup.5).
-»<1
__ _.
I
V I
|
'—4
.<_’.
0
E‘
Q.
§
.|.
§
. §
- v.4
‘ W". F... _ , ‘v, \
S - I em
<
.
.
.
~ . _ . _ _ _ _ _ _
___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _
-—ln¢'—>— _ . . _ . .
..
. planul
\\ vertical
I.
planul
onzonlal
ll
Fig.3.17 Forgele care acfioneazé asupra arborilor reductorului melcat
Schema dc illc;'1|'cul"c prccum $i diugramclc momcnlclor incovnicloarc $i dc
lorsiunc pemru cci
doi urbori sum prczcnlatc in fiuura 3.18. Rcacliunilc (in cele doufi plane) sc
calculcazix plccfmd dc la
ccua(ii|c dc cchilibru alc momcnlului incnvoictor 121121 dc cclc douix rcazcmc.
_

I E PROIECTAREA SI CALCULUL ARBORILOR l


I
. _
Arborele de inlrare in reductor Arborele de ie5ire din reductor
‘ I S ‘Fri ‘F12
@ @ @ @ @ @
H c@ I ®I= I H I H I
[I H11 /2 I) H1" "H3 /4 I4 "H4
‘Q Z 1 >11 >
I
||| ||l|||| |...
l
Q .
A |||l'I|||| "
Mi]; "'II||ll||||"€sIIr All ll I M /WI,”
Fm
M
‘ V A VIM ,
V (D I ®utl'\\‘l/2 E V :@ F'- Q): ®]
@‘]‘ @ V @
_q ‘
: Frlw Y1 3 6/3/2 F“: WV-I
‘ M.--4 ~---mllll
ImlllI||F*'|||||||||...... 1|
I ll‘ M’, , ...-|||II||||""""":°| |"|"""|||||ll||-..
1 = I
T| . \ T:
1 ||||||||||| |||||||||||||||||||||||
1
\ Fig.3.18 Schema de incércare 5i diagramele momentelor incovoietoare ;i de
torsiune pentru arborii
\
I reductorului melcat
Arborele de inrrare in reduclor
('alc_ulul reucliuni/or
In planul orizonlal:
S-/,=E,~l1-H3-(l,+l,) :5 1155 (3.54)
(/1 + I3)
s-(/, +11 +/,)-H, -(/I +/_,)+ F,, ~/3 = 0 => 11, (3.55)
([1 + /.1)
in planul vertical:
‘ du
» d Fr|'l2_E1:'T]
"F;l'[2+F.n'_;i+V2'(l2+1.\)=0 3 Vzzifi (3-56)
2 .1
d.
_ d F11‘/5 +Fu| '“;;*l _
V|'([2+[;)_F/|'l1"F:,|'%]=0 :> [’]=fif (3-37)
1 .1
unde: d.‘-1 — diamelrul cilindrului dc divizare al mclcului (§2.3).
1|, I; $i I3 rczulté din modul in care a fost proicctat arborcle.
)
>

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE ‘ I


Rcucgiunilc rcxultantc din rcazcmc (fo|'(cle mdiulc care incarcin lagfxrclc) sum:
F,,, = J11,’ +1631 (3.52)
1*,“ =,///j +I'j (3.59)
('u/culu/ nm/name/or 1'ncn\‘uic/m/1'0
In plzmul orimmzxlz
.)\/,,,. =.\'-I, (3.60)
.1/1,,‘ = —ll_, -/= (3.61)
in plunul \'crlical:
.\/M] =1]/I (3.62)
\l ,:l',»/ (3.63)
A ,|':_ _ w
in oricc scqiunc an urborclui momcnlu] incovnicmr rczultzml cslc:
.6)/, =,).\/,6}, + ..\/f (3.64)
Arbnrele zle ie.yire rlin rezluctur
(‘ulculul rm/c{im1ilru'
In plunul Ol‘i/.UHlL\]I
. /‘L , -
I<,‘.</,—lI),<2</,=U :> I/.=f (.».6:)
-//,2-/,+/<],/,=o 3 //‘=/A5“ (3.06)
in plzmul vertical:
. . /.
ll 1;. ~/, + /gm 2»
I~I-/ +I*_.- 3—l'~2</>=() :> Va?" (3.67)
,_ | ,, 1 1 1 ., _l
“' “ -3
. . I.
. _ _ 1/» V l"3'/"_I“'1‘(Tv
-1,-ll,+l~,;~l.—l'd;-f:() :> 1;?- (3.68)
_ _- 7,
undc: (/1 f diamclrul dc di\'i7.arc al ro1ii mclcatc (§Z.| ).
/4 rc7.ultZ1 din moclul in care a fnsl pmicclzll urborclc.
Rcacliunilc rczultunlc din rcazclnc (forlclc rudiulc curs incurcil ru|mcn\ii) sum:
/~‘,,; =.///5 + V} (3.69)
/~j,,, = J/—/j +1'f (3.70)
§'uluulul nmmcnlclm' fm-nmie/uuru
In planul urimnlal:
.~\l/,,:=—lI._~/, (3.71)
in plzmul \crticu|:
.\I,,:, :—!}-I, (3.72)
;‘\l,1..=—l’,-/, (3.73)
In oricc scqiunc :1 zlrhnrclui momcntul incovoictor rexultanl cslc:
.(\/, = ,/.\(/5, + A/j (374)

A
%r
PROIECTAREA $! CALCULUL ARBORILOR I
3.4 Verificarea arborilor
Arborii reductorului sum solicitafi la incovoiere $i la lorsiune. Solicitarea dc
incovoiere cstc
allernant simctricfi iar cea dc torsiune sc poatc c0nsidera_ acoperimr, pulsatorie.
3.4.1 Verificarea la solicitéri compuse
Arborii se verifica Ia solicitéri compuse in seqiunile in care existé moment de
torsiunc iar
momenlul incovoielor este maxim. Se verificé condiliaz
unde: 0 —tcnsiunca admisibilé la incovoiere pcntru solicitarca altcrnam simctricfi
(se ia din
1:1,,
G _,/M,2+(0a-T)2 <6
,—ii- (3-75)
' W: *'
tabelul 3.6 in fil|1C§iC dc materialul arborelui).
M, — momenlulincovoictor.
T — momcntul dc lorsiunc.
01 — cocficicnt cc ia in considcrarc modul diferil dc varialic in timp al
tensiunilor dc
incovoicrc $i lorsiune (tabclul 3.7).
W; — modul dc rczistcn15(/\nexa 3.11).
Tabelul 3.6 Valori orientative ale tensiunilor admisibile Ia incovoiere
Rgzistenta |a Tensiunea admisibilé la incovoiere c,,,- [MPa]
Materia|u| arbm-e|ui rupere Staticé Pulsatorie Alternant simelricé
Rm [MPa]
Gar Gm“ Ga|_,
Olcl carbon
(olcl nealial pcntru
construclii)
400
500
600
700
40
45
55
65
130
170
200
230
70
75
95
I I0
Owl aliat *
800
I000
I30
I50
75
90
270
330
*I’un1r1l ufe/uri alirl/6' z‘
u R,,, > I 000 /\/IPu. /ensilmilc ml/nixibile Iu inm\'v1'c/'0 sc
pol lmg/urn cu prim? Iu 30%.
Tabelul 3.7 Valorile coeficientului a
V ' ' te si ‘id i ‘r V ' ' tensiuniid torsiu Tensiuneaadmisibilé Coeficientula
arlagla n um e ncovo|ee| ar|a§|a e ne
cons1anm<R=I) <1... <1 = /<2.
Altcrnant simelricfi Pulsalorie (R=0) | GU," <1 = <3'.,,_| /5”,“
Alternam simetricé (R = -I) | 0',,,_|
= / =1
T
R ~ coq/icienrul de u.\'imelrie ul civlului.
Pentru cxcmplclc prezentate in cadrul §3.3 avcm:
I Arborcle dc intrare in reductorul cu roli dinlate cilindrice cu dinli inclinayi
(fig.3.1_ fig.3.l4).
Vcrificarea Ia solicitfiri compusc sc face in seqiunca 3.
./M1 -T:
¢.,.=—'is<; (3.76)
W
unde: M,; — momenlul incovoietor rczultant.
T. — momenlul detorsiune pc arborc (§2.l).

‘Mu = V -Mjln + Ali's 0'77)


1:-d’
W_ =5” 3.78
' 32 ( )

, T
. . . . . . . . . , I
undc: (1,) — dlzlmclrul dc plclor a] pmlonulul cllmdrlc (g2. l). ‘
I Arborclc dc ic$irc din reduclorul cu roli dimulu cilindrice cu dinli inclinali
(fig.3.8_ fig.3.14).
Vcrilicarca la s0licilz'n'i compusc so face in Sccliunca Z.
,/.)1f. + ((1 ~ T. )’
<7 ((=i'—i"§0 (3.79)
..~. H.‘ <))_,
I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE
undo: .~\/,3 — momcntul incovoielor rc7.uItzml.
T; — mnmcnlul dc lorsiunc pc arbor: (§2.I ).
.1)/,1 : (/,\lj,:: + .)/j, (3.30)
”,:TT-(/_;_/I-I-(ll(_/): 68])
-‘ 32 21/), "
undo: zl.) — diumctrul arborclui (§3.'l $i fig.3.S).
I), 1 — dimcnsiunilc cunnlului dc pal)-Z1(§3.Z).
I /\|'borclc dc imrure in rcduclorul cu mli dinlulc conicc cu din[i drcpli (fig.3.3.
fig.3.l()),
Vcrific;)1‘ca In s0licitz')ri compusc sc face in sccliunca 3.
_ ,/.\I1§+(u-T1): Q
GM; -iiécm (_>.SZ)
II" *
undc: ;\l,;. — mnmcnlul inc()\'0icl0r rc/.uII;ml.
7] — mom:-nlul dc lorsiunc pc zxrhurc (§Z.Z).
))/N =(/.))1;I,( + .)/If‘ (3143)
Ii'_ = Ml’ (3.84)
, 3,
unde: (I, I diz)mcu"ul zlrhorclui (§3.] $i fig.3.3)(
I Arhorclc dc ic$irc din rcductorul cu ro\i dinlal): conicc cu dinli drcpli
(fig.3.‘). l'|g.3.l(>).
Vcrificmca In solicil;')|"i c0111pusc so lllcc in sccliunca Z.
(/.)//i+ I r/1’
G /_:__£§6 (335)
U,
undo: (\l,; — momcnlul inc()\'()ictnr rczullzml.
T; — momcntuldctorsiuncpcz)|"b0rc(§2.2).
1/77‘: '\)1‘I'_;,:l+4‘!€’;': (3.86)
)))',=L";"-'-jl""'(‘/"') (3.27)
' 32 2 - (I,
undc: 1/.) — diumclrul arhorclui (§3.Z 5i fig.3.Q).
I), 1 — dimcnsiunilc cunalului dc panix (§3.2).
I Arhorclc dc inlrarc in rcduclorul n)c|cz1l(fig.3.4. fig.3.18).
Vcriflcurcu la solicitfiri compuse se face in scqiuncu 3.
(/.()/’. -1“
= §5 (333)
",2 (()_,
6&1)’:
undc: .\I,; — momcnlulinco\"0icto1"rczullaml.
T) — momcmul dc lorsiunc pc urhorc (§Z.3).
A111: (H/,i,= + -\//.i¢(. (3.89)

T
1 | PROIECTAREA $1 CALCULUL ARBORILOR |
rt - (Ii,
W_ =— (3.90)
' 32
unde: 11,1 — diametrul dc picior al melcului (§2.3).
. I Arborcle de ic$irc din rcductorul melcat (fig.3.10. fig.3.18).
Verificarea la solicitfiri compusc sc face in secliunea 2.
‘1M,2. +(r1-7",):
G.»/,1 : L 3 6." (3-91)
IV: -I
undc: M,; - momcntul incovoictor rezultant.
T; — momentul de lorsiunc pc arborc (§2.3).
A//,3 = V ‘V1112 + '1/[1122 (3-92)
. .
W. =L"' -—i""'(d-' "') (3.93)
~ 31 v ,1.
1 unde: d4 — diamelrul arborelui (§3.2 $i fig.3.lO).
h. I — dimcnsiunilc canalului dc panfi (§3.2).
3.4.2 Verificarea la obosealé
Verificarca Ia oboscalé sc face in secfiunile cu conccntralori dc tcnsiunc (treceri
dc secfiunc.
canalc dc panfi. dcgajilri dc rcclificare etc). Sc folosesc rclaliile lui Soderbergz
1
an = 9 (3.94)
BA-<1 0'. + 6111
3“ '7“ (74 R,.u2
1
‘K = 9 (3.95)
L 1% 13- + Tm
SW71 T-1 T1
t.'=iZL'u (3.96)
(i. 1
('6 + 0;
undc: Bk“. [31, — cocficienlii efcctivi de concentrarc a tcnsiunilor penlru
solicitarea dc incovoicrc.
respcctiv (1ctorsiunc(Anexa 3.12).
an, at — factori dimensionali pcnlru solicilnrca de incovoiere. rcspcctiv dc \
0rsiunc
(Ancxa 3.12).
ymy, — factori dc calitate ai suprafclci pcntru solicitarea de incovoiere,
rcspccliv dc
torsiune (Anexa 3.12).
c — cocficient dc siguranlé.
c,, ~ coeficient dc siguramia admisibil (2 1,5).
Rezistengclc dc oboscalé (0.1. 1.1) $i limitclc dc curgere (Rpm, TC) sc iau in
funqic dc materialul
arborclui (Anexa 2.1). _
Dcoarece solicitarea dc incovoiere esle altcrnant simclricix iar cca dc torsiune
poatc 1'1
consideraté. acoperitor, pulsaloric vom avea:
1‘cnlrulnc0v0ic|'e: c;_ = Gum $i cs”, = O (3.97)
in care cum = E (3.98)
Hf
undc: M, — m0mentul incovoietor rczultant (in seqiunea vcrificatfi).
. W; — modulul dc rczislen;z'1(in funclie dc forma secliunii (Anexa 3.1 1)).
7 1

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE I 1


T: n1.:\ ‘\ ( 1
Pcnlru torsmne: T. = T”. = f ("- U)
‘E =—'/-— (3100)
n I,
undc: T — momcnlul dc lorsiunc (in sccliunca \'c1'ificulZ1).
Ii}, — modulul dc rczislcnlfl polar (in Yunclic dc forlna sccliunii (Ancxz13.l 1)).
3.5 Verificarea penelor
Pcnclc (puralclc dc lipu] /\) s-au ales lu pmicctarca formci zlrhorilor (§3.l $i
$43.2). La ulcgcrca
uccslora s-u slzlbilil matcriulul 101'. prccum $i dimcnsiunilc c0nslrucli\'c $i dc
monluj (Ancxa 3.| I.
.-‘\.<zm1h|a|'cz\ cu pnnin so wrificil la slrivirc $i In forlliczlrc.
Vcrificarca I11 slrivirc (intro punfi $i urhorc. rcspccliv inlrc panfx $i humc):
c\=—i7—S0\, (3.101)
/1-I‘ ~r/ ‘
undo: T — momcnlul dc lorsiunc pc urborc (71 pcntru urborclc dc inlrurc $i T;
pcnlru urborclc do
ic$irc (011111)).
/1 — in£1I1imcz1 punci.
¢l — dizlmclrul lronsonului z1|'horcIui pc care cslc monlulfi puna.
cs“, — rczislcnlu admisihilil la slrivirc pcnlru mulcrialul mni pugin rc7islc11l
dinlrc panfi
awlvurc. buluc (Ancxa 3.1).
/L — lungi1nc:1clbcIi\'z'\ dc cnnlucl.
I‘ 1 I — /1 (punil dc formn /\) (3102)
undc: /1 — lfilimca punci.
I — lungimca pcnei.
Vc|"if'|carcu la llwrfccaI'c:
2- T
r,:fi7£r,l (3.103)
undo: 1'/_, — rczislcma aldmisihilfi |af0|'fccz11'c pcnlru nmtcrizllul pcnci
(.»\ncxz13.I).
3.6 Calculul de verificare a rulmentilor
Rulmcnlii s-au ales lu pmicctzlrczl c0nsl1"ucli\'z'1 ax nrborilor. Iii se \'crif'|
c51 Ia LlLll'2lhi|il£1lL‘, Un
rulmcm lrcbuic sa'1z\il1i1 0 duruhilitatc cfccIi\'€1 eel pufin cgalil cu
dL1fi1bilil1!l€£1 ncccsarix.
L,‘ 2 LW (3.l()-1)
undc /¢/,,,,, — durabililzltczl ncccsurfi. cxprimatfi in ore dc |11nc{i0m11'c.
Duczi inegalilalca (3.I()-1) nu cslc indeplinilZ1. ulunci sc alcgc un rulmenl
clinlr-0 altin scric szlu
chiar un rulmcnl dc all tip. Pcmru reduclozwclc dc uz gcllcral dumhililalca |
1cccsurz'\ cslu dc Z0000 dc
orc dc i'unc\i0naru.
.. . 1*
10 ( , _
!(,i:E{?] [ore] LMIOD)
unde (‘ ~ >:arcinu dinumicfi dc ha7.Z1 a rulmcmului (suu 11 pcrcchii dc rulmcnli in
cazul
rulmcnlilor m0nIa[i pcrcchc).
I1, — snrcinu clinzmficfl cclflvulcnlil corcclalil (dc calcul).
p — un exponent CLITC arc mloarca 3 pcnlru rulmcnlii cu bile $i 10/3 pcnlru cci cu
rolc.
n — luru(iu urhorclui (n1 pcntru urhorclc dc inlrarc 5i :13 pcntru arborclc dc
ic$irc),
i

T
I: PROIEC TA REA SI CALCUL UL ARBORIL OR 1
[TY =./I1 '3 (3-106)
unde fd ~ coeficientul dinamic.
Pcntru rcducloarez
f., =_/L -f. (3.107)
unde j).- — {inc seama de precizia royilor dintate montate pe arborii rezemali in
rulmenlii
calculali (pentru prccizie normalz'1fi- =l.l ...1.3 [9]).
f, — (inc seama dc foriclc suplimentare care rczultfi din funcyionarea ma$inii
(pentru
reductoarc dc toate tipurilcfi =l.3 I.5 [2]).
Se prezimii in continuare calculul sarcinii dinamicc echivalcme a lagzirelor cu
rulmcnli pcnlru
excmplele din subcapitolul 3.3.
Reductorul cu ro[i rlinfate cilindrice
in figura 3.19 sum prezcntate forlele care aclioneazi asupra rulmentilor. F,,| $i
Fa; sunt fonele
axiale din angrcnaj (§2.l) iar Fm. Fm, FR; $i Fm sunt forgcle radialc care incarcé
rulmentii (§3.3. I ).
Aug‘

_ \ I Fa]
____ __ __,_ -_
Fml FRI
3
Vm.
Ira‘
kw
1%
Q\ §\\\\\\‘,l

FR.)
F“: ,' .
i -~-n~- i
Fm

fig
N
b
Fig.3.19 Forfele care acfioneazé asupra rulmenjilor la
reductorul cu ro;i dinjate cilindrice cu dinji inclina;i
a - arborele de intrare; b - arborele de ie$ire.
Arborele de intrare
Arborele dc intrarc in rcductor eslc rczemat pe doi rulmengi radiali-axiali cu role
conjcc cu
conducere reciprocé montali in X. Cei doi rulmcnli sum identici $i, atunci cénd
sunt a]c$i (§3.l).
rezulté din catalog (Ancxa 3.2) $i alte specificayii nccesare calcululuiz sarcina
dinamicé dc bazé C.
factorul forlci axialc Y$i coeficientul e.
Sc calculcazflforlele ariale interioare din rulmenyiz
F
F;,=0,5-% ; FԤZ=0,5-% (3.108)
F 0r(eIe axiale Iolale din rulmenfi se determiné dupé urmfitorul algoritmz
V V F-n = Fiiv + Fm
Dace‘: F". + FM > 13, => " j (3.109)
F42 = FA2

7
1 REDUCTOARE cu o TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE |
. 1 , F11 :
Dace: F“l+F,1 <F_H :> W, (3.110)
Fm : 1' 11 _ F111
Sarcina dinalniczi echivalcntfi cntru ficcarc rulmenl sc calculcazfx in fimclic dc ra
10r1ul dinlrc
_ _ P 1
1h1'(az1x1;1l51 10121151 $1 10r1z1 radlalé cz1rc incal‘cz'1 rulmenlul.
Pcnlru rulmcnlul 1:
. F1, 1
Daca ' 3 c :> I11: FR, (0.111)
F/:1
k . ,
Dace‘: T“->s' :> lf,=0.-1~F,H+) -F“ ($112)
/H
Pcnlru rulmenlul 2:
DacC\ %lse :> lf_.=FRl (3.113)
'11:
F. .. ,
Ducal #>c :> lf3:().-'1-l',__.3+Y»F,: (_>.114)
F/11
Arbzrrele de ieyire
Arborelc dc ic;;irc din rcduclor cslc rczcmul pc doi rulmcngi radiaIi~uxiz1li cu
role conicc cu
conduccrc rcciprocfi m0n1z1(i in X. (‘ci doi rulmcmi sum idcmici $1. nlunci cfmd sum
alc$i (§3.2).
1'e7.ullz'1 din catalog (Ancxa 3.2) $1 allc specificalii ncccsarc cz1lculului:
szlrcina dinamiczi dc 1111751 ('.
1119101111 f0r(ci axialc 1'$i c0cficic11lL11 1*.
Sc calc11lcz17Z1_fb!'(c/0 uxiulv in/urimlru din rulmcn(i:
. - F - _ . F _ -
l1§3:().>-# : I'_§,=0.>-# (.~.ll>)
1 1
/*ur[ule (hiule Iutule din rulmcnli sc dclcrminfa dupfa urmz'11urul ulgorilmi
_ . _, 4 /111: 2 -»
Daca P .+/‘..>l~ :> I _ (3.116)
1| /' ,1 + /
u_ .-1.1 1'1 I? : . ‘ ‘
_, _
. 1 ~ 1 Jrw I1.-1 1.1:
Dzuca 11,. + F B < F_;_, :> ll: i F, (3.117)
1-1 _ {J
Sarcinu dinumicai cchivulenlil pcntru ficcan: rulmcnl so cz1lcu|caZ.E1 in funcgic dc
mporlul dinlrc
l'or1a axialfl 10111151 $1 form radi-.1151 carc incarcil rulmenlul.
Pcnlru rulmcnlul 3:
Dacia £ e :> /1. = If... (3.118)
I‘/ea
Daczi F” > e 2 I13 = 0.4- l~‘,,= +1’~F_,; (3.119)
F‘/U
Pcnlru rulmcntul -1:
Dace": é 1: :> If, = F,,‘, (3.120)
/I1
Dacfi if‘ > e :> 1j,,:().4-k",,),+1'-F_,_, (3,121)
R-I
Relluctorul cu r0{i dinfate conice
1n figura 3.20 sun! prezcnlatc f01'1c1c carc aqioneazfi asupra rulmcn(i10r. F“, $1
F”; sunt f0r(el€
axialc din angrenaj (§2.2) iar Fm. 1%. FR; $11-‘R4 sum forgclc radialc care
incarczi rulmen(ii (§3.3.2).
i
T
' L PROIECTAREA $1 CALCULUL ARBORILOR |
?Ԥ . .
‘ll Q». /[I/I

-____l’/_____‘,F;'___ __‘ _
1
Fm FR2
3
nil ‘E ‘
WM \\\*&\\\#1
\ Fa; II 1
FRJ FR-1I
b
Fig.3.20 Forjele care acfioneazé asupra rulmenyilor
Ia reductorul cu ro;i dinfate conice cu dinfi drepfi
a - arborele de intrare; b - arborele de ie§ire.
Arborele zle intrare
Arborelc dc intrarc in reductor cstc rezemat pc doi rulmengi radiali—axiali cu role
conicc cu
conduccrc rcciprocfi montafi in O. Cci doi rulmenii sum identici $i, atunci cénd sunt
ale$i (§3.l).
rezullé din catalog (Anexa 3.2) $i alle specificatii necesare calculului: sarcina
dinamiczi dc bazil C.
factorul fox-[ci axialc )'$i cocficicntul e.
Se calcL1lcazz'1fin'(eIe uxiale inrerioare din rulmcnfi:
F3, =o.s-Q ; Fg, =o,s-E (3.122)
. Y . , Y
Far(eIe £L\‘ill[(.’ mlule din rulmcnli se determinix dupé urmfilorul algoritmz
. I 1 Fm : FL: -, -,1
D393 En +F'n > F1“ :> ‘ I ~ (‘"1-"‘)
V W F/::=F,;|+F‘.1
. ~, 1 F/:| : _ En 7
D‘-‘Ca F.11+I‘.~n < F4: :> ~, (3'l~4)
FA: = [T42
Sarcina dinamicfi cchivalenté pentru ficcare rulmenl sc calculcazfi in funcgie dc
raportul dinlre
f0r\a axialé lotalé $i forla radialfi care incarcfi rulmentul.
Pentru mlmenlul 1:
‘ Dacia gifie :> I11 =17,“ (3.125)
Dacé f_+;:>e :> PC, =0.4-F,“ +1’-FA, (3.126)
Pentru rulmenlul 2:
Dacé F” <e :> P, F (3 I77)
?2— .-_ = R2 - -

f
I REDUCTOARE CU 0 TREAPT/1. CALCUL SI PROIECTARE I
F . _ _
Dacfi T'">1' :> [{:=0.4~I',H+)’-Fl, (3.128)
'11:
Arborele rle iegire
A1"bo|"c1c dc ic$1rc din rcductnr cslc 1"ezel11ul pe doi rulmenli radiali-axiali cu
rolc conicc cu
conduccrc rcciproczi 111onl111i 111 X. Cci 1101 111111101111 sum idcntici $1.
alunci cfmd sum alc$i (§3.2).
rczullfi din cz11z1|0g (Anexu 3.2) $1 alle spccificalii ncccsarc c:11cull1|ul:
sz1rc1nz1 dinamicz'1 dc 1311211 C.
111cl0rul 101-lei uxiulc 1'51 coc11c1cn1111 e.
Sc culc111caZz'1_fbr(c/0 u.\'iu/1' i/1lcrirn1I'e 11111 111111161111:
., . F» ., . F-
k,.‘:0_>-# ; l~;,=0.>-# (3.129)
1 1
I-'11/"(v/1' u.\'iu/0 /mu/0 din rulmcnli SC dclel'm1nz'1 dupzi ul'111€1l0rul
algoritm:
., .
11 Z /‘.14 + [110 '7 ~
1321051 If, + I-'1’, > F',1 2» I (3.130)
3 : F11
3/?
71 1:
1/-I = /*1.
Dz1c1'1 /31+/-E, <l';‘ :> _'“ (3.131)
111:1 :F11_F11:
Sarcina dinal11icz'1 cc11i\'z111:nlz'1 pcnlru ficcurc 1‘ul111c11l sc c111c11lc11z£1
in lllnclic do 1'11pul‘luI r;11n11'c
(1)1121 ;1x1z1lz'1 10111151 $1 101111 1'11d1z11z'1 curc 111cz11'c{1 rulmcnlul.
Pcnlru rulmcnlul 3:
Dalcz'1 if Se :> If,‘ I If.“ (3.132)
‘P1
Ducfi > 0 :> = 0.4- /'1); +17/"H (3.133)
1/<3
Pcntru r111111cnt111 4:
1)z1cz'1 S u 3 /1, = I7”, (3.13-1)
/1'1
D2105] €l>u :> lf,=0.4»F_,.,+1'-Fv., (3.135)
‘/11
Reduclorul mclcrlt
111 1'1gull1 3.21 $11111 p1"ezcnl:1lc 1o1"(c|c cure uc(1o11cz1'/.51 z1sup1"al
l11gz'1rel011 I{,| $1 /*,,; sunl Ibrlclc
axiulc din z111g1'c11uj (§2.3) 1211‘ F1,-|. Fm. F”; $1 /7111 sum forlclc r:1d1z11c
curc 1ncal"cz'1 1ag51rc1u (§3.3.3).
Arborele (la intrare
Arborclc dc inlrurv: in rcduclol" are ca 1'<1gz'1r cullduc£11o1‘ 0 pcrcchc dc
rulmcnli 1‘u<1iz111 uxiuli cu
1"o1c conicc n1oma(i in X. 1:11‘ ca rulmcnl 1ibc1' un rulmcnt radial cu hilc. 1,z1
ulcgcrca 1'uln1cn(i1or din
catalog (.*\11cxz1 3.2) rc7.u|t{1 $1 £1110 spccificalii ncccsarc calcululuiz sarcina
d1nz1mic€1 dc 11:17.51 pcnlru
1‘u|m1:n(11 11101111111 pc1"cchc ('1 $1. rcspcctiv. pcntru rulmcnlul 11bc1'('g.
111cl01‘1i forlci zhiulc (1) $1 1'3)
$1 co1:1'|cic111ul 1' (pcntru pc1'cc11cz1 dc 111111161111).
F0111: axiu/17 Iululfi care 111c;11"cz'1 perechea dc rulmcnli cslc chiar (1)1121
axiz1lz'1 111,1. de0z11"ecc
1o1"1c1c uxialc 1nlc1'iuz1rc din 121:1 doi 1'ulm<:11(1 Sc z111ulc:17.£1 reciproc.
Asupra 1'ull1len1ulul radial
ac(10ncuzf1 dour form r11d1alz'1 Fm.
S:11‘c11111 din111111c£1 cc111\'z1Icm{1 pcnlru I:1gz'11"111 1 sc calculca/.51 1n
111110110 dc r;1po1'tul dinlrc forla
L1x1alz'1 51 101111 1'z1d1al1z'1cz1rc 1110211051 pcrcc11cz1de 1111111121111.
Dacfi %§@ 3 If.,=F,(.,+1}-F“, (3.136)
/1'1
1

qr
I PROIECTAREA $1 CALCULUL ARBORILOR 1
F
’ Dacé F“i>e :> PU,=0.67~F”,+1’:-1~"‘,, (3.137)
I11
_ III‘.
__Q Q ,
m.@n\'..‘$/ya‘ WW4
in! HM he:
F mm!
_____ __5_ °l__ _ #l_ .
Fkll FR2
a
“‘-“$3! lg?“
‘ F112 I
FR} FR4I
b
F ig.3.21 Forfele care acfioneazé asupra rulmen;iIor
la reductorul melcat
a - arborele de intrare; b - arborele de ie$ire.
Pcntru rulmenlul 2:
P1':=F1c2 (34138)
Arborele lle iegire
Arborelc dc ie$ire din reductor eslc rezcmat pc doi rulmengi radiali-axiali cu role
conicc cu
conduccre reciprocfi montayi in X. Cci doi rulmenli sum idcntici $i. atunci cénd
sunt ale$i (§3.2).
rezulti din catalog (Anexa 3.2) $i altc spccificalii neccsare calcululuiz sarcina
dinamicé dc bazé C.
factorul Forlci axialc 1'$i coeficicmul e.
Sc C8]Cll1C£lZ5lfiII'(L’/C uxiale inrerioare din rulmengiz
F]‘=0.5-Q ; F);_,=0.5-bfi (3.139)
1’ Y
F0r(ele axiule Iomle din rulmen;i se determine‘: dupia urmétorul algoritm:
_ ., , F.-:1 =
Daca F".+I~|, >17“ :> _' (3.140)
> ' ' Fm = I‘/13 + E1:
V V Fm : F-1»: “ Fm
Dacé ' FK,2+F,,_,<F>,_, :> ‘I ‘ (3.141)
F,-14 = F.-|_1
Sarcina dinamicfi cchivalenté pcntru fiecare rulment se calculeaza in funcgie dc
raporlul dintre
forga axialfi totalfi $i forla radialé care incarcfi rulmcntul.
Pcntru rulmcntul 3:
Dacia [@5511 :> I{,,=l‘}<,= (3.142)
If?

V?
I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE I
/If ‘ V . _ .
QM, Ts“ 1» 1{_-04-r,,+)»/~,§ (114,)
Pcnlru rulmcnlul -1:
Ducal
/~‘ ‘ _
rI‘A:s@ :> 2,:/LN, (3.144)
I)acz'1 [l>v ::> P, :O.4‘F. +)'-/'1 (3.1-15)
F Kl l\l .l
11
In si1Lm\ii clilbrilc dc cclc prczcnlulc in uccsl capitol. forlclc axiulc lolnlc
din ruImcn1ii 1'z\dia|i-
uxinli cu mlc conicc sau cu hilc sc d<:lcr|ni||;'1 pc bum Ancxci 3.5 [dupfi 9| in
funclic dc lnmsmisiu
proicclul;“1 (lipul rulm=:n\ilm'_ mnnlujul in X sun in O. nlixrimcu forlclor).
O Ir;\turc cx|musIi\;'1 21 pr0icclf\|'ii $i calculului lagfnrclor cu rulmcnli so
1"c~__'z'1sc$tc in cudrul
lucr;'n'ii |*)|.

‘$\
.; ____ ‘-
‘F
4 PROIECTAREA CARCASEI REDUCTORULUI $| A ACCE
CARCASEI
4.1 Proiectarea carcasei
in figurile 4.1, 4.2 5; 4.3 sunl
cxcmplc carcasele sunt f
carcascle pentru ccle trci lipuri dc rcduct
m doué piesc: carcasa inferioaré $i carcasa supe
capac de
aerisitor
ui‘
@
I

0
rioarfi.
vizilare
are. in
SORIILOR
prczemale
ormale d'
accstc
I I
C‘ W“ \
\
:=!1=_=%5 \§\\
‘Q-5) *
|l»-
5:
\'§ __
4» \ ff

_ F,\
I,
/
__ Q
,__ _
___ |ne| de
_, ~" ““~~_\ 11 ridicare
,—"‘-— — ‘~ \\\\
/,/ S5 ‘~\\ \
(1,,/’
/ I
/
/ —‘
/
IIII ’
1
$4
IIII
I
lggn
\-
\
\
\
/
5
HIP
IIII
.
\ \
\ \
\ Y \\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
IIII
\
\
S2 L 5' S'
Ԥ~
mdicatorul
nivelului
de ulei
/§ S
Q
dop de
___ |_ golire
_ _|;.I|s
______________ __
5
Fig.4.1 Carcasa reductorului cu ro;i dingate cilindrice
La slabilirca dimensiunilor carcasei se dctcrminé. pen
carcasci inferioarc in fimclic dc distanla axialé a ,1
.\' = 0
La reductorul c '
relalia:
mtru incepul, grosimea .v a pcrqilor
ll
.06~a“ dartrebuic ca s25 mm (4.1)
u rop dinlatc conicc (fig.4.2) undc nu exislfi distanlfi axialfi. .\~ sc calculcazé cu
x : 0.02~a\, dar trcbuie ca .\' 2 5 mm (4.2)
unde; ‘If — dislania dintrc axe a angrenajului echivalcntcx1cri0r(rel.2.l83).
Alte dimensiuni:
' grosimea fundului carcasei:
S“ =(1.2...1,3) \
I grosimca nervurilor carcas ' '
en mferioarcz
(4.3)

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE


I-, = (o.s.4.0.xs)-.\- I
I dimcnsiunile linlpii rcductorului:
.\3 = (2...2.5)n\' (4.5;
& = (0.3...<>.5)~.\I <4.6>
4.4)
i
,l"" \\ G
_ /' /__ _ ‘~ "~inelde
—_ /’ //' \ —— ridicare
/I /' \ \\
cauac / / \ \
I, /1 \\ \
‘ I /I /1 I I ifl /\»
5; ‘I I _||||_ nu \ y
,’ I I / I MI
; ; ' \ nu
I I
I ———
i{ I
,/
Qapag de aerisitor
vizitare .1-J E: L-J I 6
I1 3
I
-44‘4--I
-
I ,_--""""_ ’,”
I ____
I
| |
. ,
I ' I 3 /
,
I ,' =_;_
I /
I
I ‘ //V
74‘ I
I < ’
I ,’ _O’ on
, .. 4-
1 I —i>k—-7
I I
I I
I I1 1 -———"4I4~———— }i-
I | I .
I ' ‘:4 I If
I I “ ' I
: I - I
I I . (I;
\ 9
z /, ,—- _
II; I ’_ __
...__
IIJI ‘v;
\
It
caselé
‘ IIII I l_I_Ij
I
II II\\ . E
/ indicalorul
nivelului
de ulei
I
D
53 I I _ I /d0p de
‘ i _ golire
I 5
Fig.4.2 Carcasa reductorului cu rofi din;ate conice
grosilnca flan$ci carcusci inIb1'i0z\1'c:
.\'= = L5-,\' (4,7)
I_l1'OSlH1Cr'.\ CHTCLISCI SUpCl'IO£1I'CI
A" = (0.s...u.s5)».\» (4.8)
groslmcu mrvurllor carcasei supcrioarc:
Ag = (u.s...o_ss)-.\», (4.0)
grosimcu flangsci carcusci supcrioarci
xiv = L5<.\[' (J/,lU)
dislanla minimfl dc la r0(iIc dinwlc Ia percfii carcasci:
A212-_v (4.11)
dist;1nIu dc la roam dinlalil cu diumclru mui Imm: (rcspccliv dc la mclc) pimfl la
fundul
rcduclorului:
I

I PROIECTAREA CARCASEI REDUCTORULUI SI A ACCESORIILOR CARCASEI |


6, = 30...40 mm
I bosajul capacului dc vizitare:
62 = 2...5 mm
I dimcnsiunile carcaselor in zona lagzirelor cu rulmenti:
as, = (1.5...3)-.1-3
54 = (1.5...3)~.»-(_
in cazul carcasei rcductorului mclcat (1'1g.4.3):
A1:5...10 mm
.\'. = O.15- D
unde: D — diametrul alczajului.
(4.12)
(4.13)
(4.14)
(4.15)
(4.16)
(4.17)
Capac de aerisilor
vizitare | -1‘ Egg L-|
51

4 ‘ff if
ICE
\
@*»
'~
W
_\ _________ --,.::é ---- -- indicawyul
jjt: ;;if A mm
M§|_ 3:12.28
5!.||E ‘
\ ........... --mmw
E U ,
§ i 5
'/ "
/F
=%:
\\ \\\
8
Fig.4.3 Carcasa reductorului melcat
Asamblarea cclor done": carcasc_ superioarfi $i infcrioaré, se rcalizeazi prin
intcrmcdiul flan$el0r
$121 $uruburilor (fig.4.1, 4.2, 4.3, 4.4$i 4.5). A
Diametrcle $uruburiIor dc fixarc 5i a géurilor de lrccerc sum date in tabelul 4.1.
In accst
pcntru reductorul cu roli dimatc conice an. = a,/3.
tabs],

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $I PROIECTARE


$111'11buri|c1 pillli1c1c$1 511111010Gro\\"c1'sc;11cg din Ancxclc -1.1 4.4 $1 4.5.
~ II '—" "
S(, ll 1 ,/ // \(, /
1 | / , /, / , / 1 1 1 ',/ // »
I; d’ \ Q \\\ a ' \\\\~\ \ \
S3 IL \ ‘ 0 \ \ I
Ifll if<*-;~s
/1' s . /1' _, S
11
a b
Q
0:‘
_ _ v ‘
I_ -
1-
L1” i 7!;
1
7 / _I
Q 1
51> 21¢ » ‘ r
-T»
'4
1..
<4_>
C
Q,
‘J I: :4 2‘ 1 N
~ ; -
1 I 1 » .
///M -'/ ’ I. \_ _ 1 _\ :4
ac ,
Fig.4.4 Asamblarea carcaselor
a - cu §urub $ipiuli1é;b - cu $urub.
Tabelul 4.1 $uruburi de fixare
Distiflfia aXi3|5 Péné la 100 F:es_te 100 Ffeste 160 Ffeste 200 Ffesle 280
(1,, [mm] pana la 160 pané la 200 pané la 280 pana la 350
ll |mm] M12 1 1 M 18
(IL. [mm] ' 20
ll’ lmm] M8 M111 M12 M16
11 ml 9 1 1 13 '
I.5111mcal |121n$ci (11g.4.4) so dclcrminfi cu 1'c1z11,1z1:
/(=17-d’ 14.18)
Axa $11r11hL11"1101'sc 121 1al 411511111111 c dc 121 11121rgim-11 11un§c11
c=(1_5-/1' (4.19)
P07.1110n111'c£1 (ccnlrul"eu) curcusci s11pc1'im1rc 111151 (10 carcasa i|
11'c1'10z11‘z'1 sc 1‘c2111/13117.13 prin
inlcrmcdiul 11 1101151 $11I‘l11r1 cillnd1-icc (fig.4.5) care sc plasczr/.;‘1 1110
dis1an1€1czi1 mai marc inlrc clc (pc
0 d1z1g0nz1|Z1z1 s1.1prafc1c1 dc conlacl). Sc cz1|c111ca2fi p1"cl1mina|' d1z1mc1r111
accslora cu rclalia:
1/_, = (11_7...0.2)-1/' (4.20)
Sc ulcg §t111ur1 dc d121mct1"c s1alnd11rd12z1lc lAncxz1 4.81.
Lu bos11_1c1c 111 cure sv: cxcc11l:Z1 alc7.z1jc1c pcntru monmrca 1‘11l11len11l01'
(l1g.4.6) sum reco1m111dallc
111'mz'110al1'1:1c dimcnsiuni:
1),, = 0+(4.0...4.4)-11‘ +(4...5) |mm] (4.211
undc: I) — diamctrul alczuj111ul (cgal cu diamclrul cxtcrior al rulmcntului D,).
1/, — diamc11'111 $111'L1hul‘1101'dc fixarc u cz1p:1cul111 (§-1.2.1).
_/=(1.1...1_:)-1/1, <4 "1
/1= Z...4 mm (4.23)
Dimcnsiunea I rc7.1111fi c011str11c11\' (in 1‘11n1:1ic $1 dc numZ1r111
$ul"11b11r11or dc 11xz11"c :1 cnpz1c111111).
Dimensiunilc 1ama_1111ul sum dale in luhclul 4.2 (in funqic dc diamct1'111 nominal
al l11clul11i
$111"11bul"1101' dc fixarc 21 ccl01'd0uz'1 scmicarcasc 2111: reduct0r111ul)_

T I
PROIECTAREA CARCASEI REDUCTORULUI SI A ACCESORIILOR CARCASEI
5%
3 mmi ~
2 3
C
->|
»
C?

2 @-
; !E=!Ҥ
%§w
.Z
w
§!:§i
ajustaj cu stréngere
C
Fig.4.5 Centrarea $i fixarea carcaselor
a - secfiune prin planul de separafle; b - fixare cu 5urub 5i piu|i§é; c - centrare
cu §tifl cilindric.
‘E21
1 I k
S (1 @
+h
3.51
ll
5%
:1»-
En!
I .1
/1
' n
: :1 Db
El |
\ \ \ \ ‘ @_ r I I
' . .5-/< 0.541
Fig.4.6 Forma carcaselor in zona alezajelor
Tabelul 4.2 Dimensiunile Iamajului
°‘?"“°"‘!'“°"“"“'.°' M8 1 M10 M12 M14 ‘ M16 I M18
filetulun §urubu|u|
11, [mm] 1s I 22 | 26 30 | 33 ‘ 36
![mm] 1 | 1 | 1.5 1.5! 2 2
in figurile 4.7_ 4.8 $1 4.9 sunt prezcntatc modclclc 3D (realizate in Solid Works)
pcntru cele Irc1
lipuri dc rcducloare [5]. Esle evident faptul 051 finalizarca acestor modele sc
poale face dupfi
proiectarca tuturor acccsoriilor carcasei (capace de fixare a rulmcntilor. capace dc
vizitare. incle de
ridicare, aerisitoare ctc.).
2
in
H

REDUCTOARE CU O TREAPTI. CALCUL S! PROIECTARE


. \ \f§\
U
\
/
\ / 3;, NJ-
_ J ~11“
-, , \ - \
. /\\ >.- ‘ >.‘ W}
\ O \_Z ’ ‘.‘ o "
\,% Ilfiz; " '
_\\ \ v'~_< '
\\$

/
6/{£3
_ b
Fig.4.? Modelul 3D a
I carcasei reductorului cu ro;i din
a - carcasa inferioa "
/~a,> I
"W//Z fix?
M A
_ V (vi ,
, / 0°

J \@ \*1=
' 4 i\
2% 1i“ /C/if,/,.
fate cilindrice
ra, b - carcasa superioaré
/ ,_
» Q
\ ‘ ~_
\\
b
Fig.4.8 Modelul 3D al carcasei reductorului cu r
a - carcasa infe ' "
oji dinfate conice
noara. b - carcasa superioaré
/___,
,/
/.
/ 0°’
//I V-
/_/
\ 0*
Fi
b
g.4.9 Modelul 3D al carcasei reducto
a - carcas ' ‘ '
rului melcat
a mferloara; b - carcasa superioaré
1
/0° _ 0‘
\
Q

[ PROIECTAREA CARCASEI REDUCTORULUI $1 A ACCESORIILOR CARCASEI I


4.2 Proiectarea accesoriilor carcasei
4.2.1 Capace de fixare a rulmenjilor
Pentru fixarca rulmcntilor in carcasa reductorului se utilizeazé capace avénd
diferite forme
constructive. Un capac care nu cstc striibérut dc arborc (..capac orb") cste
prczcntat in figura 4.10.
Pcntru fixarea rulmcntilor la inlrarca $i la ie$irea din reductor se utilizeazé
capace dc tipul celui
prezcntat in figura 4.1 1. Acosta are prcvfizut locasul pentru montarea man$etei dc
etan$are (D,,, $i B,,,
fiind diametrul exterior $i rcspectiv létinica accstcia (Anexa 3.6)), prccum $i doué
sau trei géuri dc
diametru dz (2..4 mm) utilizatc la demontarca (cu ajutnrul unor $tifturi) a
man$etci din capac.
m
i I’Igz'iuri¢d|

iD3 ’\/
DDZ ____:
D4 I
Q
ii
-B‘ S
\\\&||§| Q
Fig.4.10 Capac de fixare a rulmenyilor (tip 1)
U
,_.
5*
ISIIR \§, \\
Q ‘wig; \ Yng‘ Q
_ \ \ S
=\' . 3
-P
rl giluri ¢d1
E2
/ i
X géuri ¢d3
D2 I I D Di
_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__||._ __ _ ___| _ _ _ _ _ _ _
__ _
Fig.4.11 Capac de fixare a rulmenfilor (tip 2)
in tabclul 4.3 sunt date diumetrcle $i numérul $uruburil0r dc fixarc a capacelor in
functie de
diametrul D al alezajului (egal cu diametrul exterior al rulmentului D,).
i

1 REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE


Tabelul 4.3 Suruburi de fixare a capacelor
011111111 1 40-62 1 65...75 1 s0...95 11<111...145 150...220
4.1111111; 1 1\/16 1 M8 1 M8 1 M10 M12
Numérulde§uruburi,n 1 4 1 4 1 6 1 6 1 6
Dimcnsiunilc c0ns11"11c1i\'e penlru acestc lipuri dc capace $11111 ur111£1l0al"elc:
D, = D+2.5-d_ (4.24)
02 = 0, +(2.5...3)-.1‘ (4.25)
0. = (0.85. (4.26)
u =1.2-1l_ (4.27)
11, =11‘ +(1...2) [mm] (4.28)
/)4 = 0,-(2.5...3)~¢1‘ (4.201
1:, = min 5 mm 1 el = 2...} mm (4.30)
E3
<:>
‘T’
D
II,_ = 2...4 mm : I“, :1...2 111111 (4.31)
1/“ = z/_. +(2...4) [1111n] (4.32)
undo: dl. — diz1mc11'11l z1rb01"clui pc tronsonul dc c1z111$z1r<: (§3.1 $1 §3.2).
Com 111 depindc dc moclul dc fixarc al ru|11lenl11111i pe arbore. iar com m
rc7.111tf1 121 proiectarc.
4.2.2 Casete pentru rulmengi
111 uncle cazuri 1"ulmcn(ii so m0ntcaz51 111 carcasa 1~cduc101‘ull1i prin
intcrmcdiul 111101‘ c'u.\'eIc
(1'1g.1.2. 1.3. 1.4. 1.6. 1.7. 3.2. 3.4. 3.6). Accs1c111111di1crile 1o1"mc
c011str11cti\'c (fig.-1.12. ¢1upz'1 121).
Diamclrclc $1 numiarul $ur11buri1o1' dc l'1xz11~c 2112 casctclor so alcg din
tahclul 4.3 in funclie dc
diz1mcIrul I.) (cgal cu diz1n1c11'ul ext-:1~i0r al rulmcnlului l),). Tot in fi1nc(ic
dc dillmc1r111 D so ia $1
\1'all0211'cz1 colci 5 (tahelul -1.4).
Tabelul 4.4 Dimensiunea 6
011111111 I :52 1 >52...gs0 1 >80...§l20 1 >120...s170
6 mm] 1 4 5 1 6 8 1 s10 1 10 12.5
1 1
Allc dill1c11sill11i:
6, z 6 (4.33)
53 = 1.2 ~6 (4.3-1)
I =1...3 mm (4.35)
L‘ = zI'\ (4.36)
/1 = (1.0 1.2)-.1_ (4.371
1), = 1)‘, +(4.0 4.4) <11 (4.38)
11ndc_: 11,- — dialnctrul $ur11h11ri1or dc l'1xal'c a casctci (labclul 4.3).
1nIahc1ul4.5 sum date dill1¢:nsiunile dcgajf11'i|01'pcn1ru acesle
c11sele(11g.=1.12.c).
Tabelul 4.5 Degajéri ale casetelor
D,, [mm] 1 b [mm] 1 r [mm] 1 r1 1111111]
>50g10o 5 1 1.6 0.5
> 100 8 2.0 1.0

PROIECTAREA CARCASEI REDUCTORULUI $IA ACCESORIILOR CARCASEI |


'7 8511115 ¢d1 52 1'1 géuri ¢d| 52
-
VJ
h ‘Q 5 h ‘
5 Ell » @~
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
__ |I_ _
rl géuri ¢d| 57 H gimri (pd! 62 n géuri dx 52
\ - c .I \
5 I’ § ‘ 5 h h
m D
/1
D” D I 0 D’ D~ 1) ’ D D1
-I1 -- —- — - - — - -
-- -— - u- | ~ - - - — - - - - — —
—- -- - H-
c d
4: .l . (
"T
_
~ \‘t$
-
I
_./’
Li
Fig.4.1 2 Casete pentru rulmenfl
a, b, c, d - variante constructive; e - degajare la caseta de rulmenfi; f- model 3D.
4.2.3 Capace de vizitare
d' ' a stérii dc uzuré a r0[il0r
Capacclc de vizitare au rolul dc a pcrmitc supravegherca perio ICZI
dinlate din reductor. Forma aceslor capacc poatc s5 fie circularé sau
drcptunghiularé (fig.4.13),
cxccutate din oIcl fontii aluminiu sau din materiale plasticc. Citcva dimcnsiuni
oricmalive sunt
dine in tabclele 4.6 (pfifllljll capace circulate) $i 4.7 (pentru capace
drcptunghiulare).
Tabelul 4.6 Capace de vizitare circulare (dimensiuni)
0,, I 0, I 1), 11 $"'"b 4, I 11,,
1 [ [ [ 1 “ 1 [ 1
I 4,5 I 1
[mm mm] mm] mm d xl numar [mm mm
I so I 95 I 110 3 M4x10| 4
100 I 120 I 140 4 M6xl5| 4 I 6.5 I 1,5

I REDUCTOARE CU O TREAPTL CALCUL $1 PROIECTARE |


Tabelul 4.7 Capace de vizitare dreptunghiulare (dimensiuni)
a 1» ¢~ E 1, 1, 1, /1 R Suwb 4, /1,
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (I X I numér [mm] [mm]
1 O X '
s0100|%|116|70 slss 3 \s|M4.10| 6 [+5 I
100|120|120|140|x0|130l110 4 I 10 |M6x10| e |(>.5 1.5
<__
/|
»/;@;*~~ »
,\/ I \ x
.D_,_, \\ \\ ,______ _
I onluml lerestrex
D/,/Q‘ \\ I | /I dmcarcasé / h
I
u ++++++++++ ~+e> A 0. ~~~~~~ M
I ' '
/ ,' '
/”/__z__:\‘
/ /
K! /’ ,/ \\
, /
1 /
/ U
\
-O" \ \
\
K
| ‘/2;
_i-
, Q
I
cr @" "r"*1|";w""
~ I
|
|
: <9
| |
~_| |
_ |
_—\—_ 9
|
Z
/ _ _ _ _
___ _ __ _ il.
dl / ,/ 1
_ ‘/ I
coniurul Iereslr
dm carcasé I
Z
ui,
I _‘_‘
/1 n
! I-1
» / I4
"ii
C 1
Fig.4.13 Capace de vizitare
a - circular; b - dreptunghiular; c » detaliu de fixare.
4.2.4 Dopuri de golire
Pcnlru schimburca ulciului din carcasa rcductorului dupfi un zmumit limp dc
funclionarc (dupfi
roduj. dupzi limpul dc cxploatarc prevzizul ctc.) reductoarclc sum prc\'z'17.utc in
parlca intbrioarfi cu
un dup dc golire a ulciului. Pcnlru scurgcrca u$oar{x a ulciului din rcductur.
carcasa infcrioaréa
trchuic sin lie prcvz'w.utZ| cu ni$lc canalc in zonu dopului dc golire.
Dopurile dc golire pol H dc difcrilc Ibrmc. in figura 4.1411 cstc prczcnlat un dup
dc golire cu
cap l\CX2lgOl1&1| $i gulcr, Dimcnsiunilc accsluia sum date In labclul 4.8.
4.2.5 Aerisitoare
Acrisitourclc (care sc monlcazix in parlca dc sus :1 carcasci supcrioarc) nu rolul
dc cgalizarc :1
prcsiunii din rcduclor cu prcsiunca alnaosfericé.
Acrisiloarclc‘ uIi|i7.atc in conslrucgia rcducl0z1r<:I01" dc uz general au formc $i
dimcnsiuni intr-0
gamfi larg5_ func\ie dc gaharitul rcduclorului $i dc posibilitzililc dc cxcculic.

I PROIECTAREA CARCASEI REDUCTORULUI $1 A ACCESORIILOR CARCASEI 1


Un aerisitor avénd 0 formé simplé este prczcntat in figura 4.14.b. Dimensiunile
geomelricc
pentru aces! lip dc aerisilor sum date in labelul 4.9.
'\2I
III
-—I
1| 4
Q
v
<i1—i>
L
S } DS
I
Q
_
g
A\
Q
IR)-
|- I
f
a b
\
J
v
Tabelul 4.8 Dopuri de golire (dimensiuni)
Fig.4.14 Accesorii ale carcasei
a - dop de golire; b - aerisitor.
Diametrul filetului Pasul filetului D
P [mm]
II [mm]
[mm]
H I a S
[mm]
[mm]
i—|
mm] [mm]
12
'4
'~/I
20
5.5
l2
K»)
13
16
bl
25
7
I3
LN
17
20
bi
30
8
15
-R
19
Ln
34
10
18
-S>~
24
24
30
2
45
13
20
-l>~
30
36
kn
50
15
25
U!
36
Tabelul 4.9 Aerisitoare (dimensiuni)
d
[mm]
D L I ll] a
[mm]
S
mm]
M10
13
»--\
I4
M12
16
17
M16
22
23
I2
U
22
M20
30
28
I5
O\
-hq
22
M22
32
29
15
\l
-{>-
22
M27
38
34
18
\I
-¥>
27
M30
42
36
18
O0
-ii-
32
M33
45
38
20
X
A
32
M36
50
46
25
O0
[mm] i [mm] [mm] i [mm]
16 s 3 | v
19 10 4 v
K11
36
4.2.6 lndicatoare de nivel de ulei
Nivclul ulciului din reduclor trcbuie $51 se aflc intrc doué limitc (fig.4.15),
minimé $i maximal
stabilite de proiectant $i marcat pe un indicator fixat in reductor. H| este nivelul
minim al bfiii dc
ulei iar H; cste nivelul maxim (corcspundc situatiei in care rogile diniatc sunt
scufundate cc] mai
adanc in baia de ulei).

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $I PROIECTARE


Planul de separalie al reductorului
I
I
\ I
\ I
, 4
‘\ , V NlVE|U| 2
X /' i
\ I I
‘ ~ \ , » Nivelul 1
Hg ‘ ‘ ' - ' a i
H] 8|
Fundul reduclorului
Fig.4.15 Nivelul uleiului in reductor
Penlru rudllclnrul cu r0(i di/1(u!e cilim/rice cu dim! I'm'linu(i:
1 _ _
H, = ;-(11,, -09> - (1, , )+ e>,
I'll = + 5,
k
Lmdc: (LII — diamclrul ccrcului dc cap al rolii dintalc cilindricc Z (§Z.l)
<(;g — diamctrul ccrcului dc picior al rofii dingutc cilindricc 2.
61 — distanqa dc la roata dinlatfi 2 la fundul rcductorului (§4.l ).
l"cnlru redzlclnrul on m(i ¢lin(uIe conice cu dinli ¢1rep(i:
d 4 R_ —h
H, =L——'——-sin6 ,+5,
I, I.
_ c056,:
H, =dT"+6,
unde: 11'“; — diamclrul ccrcului dc cap al rofii dingale conicc Z (§Z.2).
6| — dislama dc la roala c0nicf1 2 lu fundul rcductorului (§4.1).
R,. — lungimca gencraloarei conului dc di\'i7.arc.
I1 — liqimczl rolilor.
0,; — unghiul piciorului dintelui al rolii dinmle conice 2.
6,1 — unghiul connlui dc picior al mlii dinlmc conicc 2.
/1
0,. =urctan Ji
' R
61: 261-01:
undc: 11,; — inélgilnca piciorului dinlelui (la exterior) al rotii dimalc conicc 2.
.
11,3 = In - (/1,, + c —.\',,3)
Penlru rcducmrul me/cul:
H, =%-(4,, -0.95-4,,)+:s,
/1,:‘/+"+a,
~ /<
undc: 11,“ - diamcxrul dc cap al mclcului (§2.3).
(In — diamelrul dc picior al mclcului.
5| — dismma dc lu mclc la fundul rcductorului (§4.l ).
(4.39)
(4.40)
(4.41)
(4.42)
(4.43)
(4.44)

I PROIECTAREA CARCASEI REDUCTORULUI SI A ACCESORI/LOR CARCASEI |


in relaliile (4.39). (4.40) $i (4.44) cocficiemul k esle funclic dc viteza
perifericé (pe cercul de
roslogolire - la royi cilindrice; pc cercul dc divizare mediu - la royi conice: pe
cilindrul de divizarc -
la angrenajul mclcat) a r01ii scufundate in ulei:
3 pemru vw S 2 m/s _
k = (4.43)
6 pemru v“ > Z m/s
Pcntru reduclorul cu rofi dimatc cilindrice vitcza rolii condusc 2 pc cilindrul dc
rostogolire este:
1:-a’ , -n, .
vu, =4 m/s 4.46
' 60-I000 [ | L )
undc: (1..-1 — diamclrul cilindrului dc rostogolire al rolii dimatc cilindricc 2
(§2.1). [mm].
11; - tura;iar01ii,[roI/min].
Penlru rcductorul cu roli dinlate conicc vitcza pcrifericfi a rotii conice pe ccrcul
dc divizare
mediu estc:
. 1 7. 7
[m/s] (4.46
60-1000
undc: d,,,1 — diamctrul median dc divizare al rogii dimatc conice 2, [mm].
11; — Iura(ia r01ii. [rot/min].
‘lm: : ‘/2 '(l ‘-0-5 ' ‘V/e) (4-48)
undc: L13 — diamclrul de divizare al rolii dinlatc conice 2 (§2.2). [mm].
\|J,, — coeficicntul ds lfllime a dinlelui.
Pemru reductorul melcat vitc7/:1 perifcricé a mclcului pc cilindrul de divizare
cstc:
rt - d ., <21,
r =——“—— m/s (4.49)
‘ 604000 1 1
undc: d.,., — diamelrul cilindrului dc divizarc al melcului (§2.3), [mm].
m — turatia melcului. [rot/min].
Pcntru controlul nivelului dc ulei din baia rcductorului se pot uliliza vizoarc
(din material
plas1_ic transparent) saujojc dc ulei.
In figura 4.16 cste prczcnlat un vizor de ulei. rotund. dc lipul B (vizor-corp) fixat
cu $uruburi
(dupé [1]). Dimensiunilc accstuia sum indicate in tabclul 4.10.
A-A
4.7
4 gziuri 1126.6 |<_ A
d] ‘@—é;_-n ——":r 0 4
D
- ll
|<—A
_\
E
TU
Fig.4.16 Vizor rotund de tip B
1 - corp; 2 - garniluré.

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE


I 1
Tabelul 4.10 Vizor rotund de tip B - dimensiuni
I ] 1
_>
IQ
25
42
60
7.5
DJ
Vi
(D
32
52
70
7.5
Lo)
kl!
-b
40
60
80
9
A
50
(J1
70
90
9 4
O)
60
85
105
I
I 9
. d . d1 D vh. > t
Mam-"ea [mm] [mm] mm 5 [mm [mm]
70 38 55 7 5 3 5
4
Un vizor dc ulei alungil dc tipul C (vizor-corp) fixal cu $uruburi este prczcnlat in
figura 4 17 (in
tahclul 4.11 sum date dimcnsiunilc acestuia) (dupé [1])
;<-->3
E
@, ~ F 1
H
A-A
@ =3“
- ///
2 |
L5
A 645
;=Il1>*
, _ tg-;\1
.__:__; H. 1-
-_.__.; 3 I |
. I
‘ I /Z1
5!:
i h
Fig.4.17 Vizor de ulei de tip C
1 - corp; 2 - garnituré.
Tabelul 4.11 Vizor de tip C - dimensiuni
Mirimea
[mm]
3.
ii
B 5 B | ‘H I | H1-
[mm] [mm]
[min]
'3
in
I1
mm]
-—»
_\
DJ
I\J
S
L11
O
Ix)
O0
Lo)
O\
22
-ii-
(A7l\J
-BL»)
O01
__-._-
JG
O0C\
Uwkll
U:-$>
C\@
O\~l>
OGOO
I\)I\J
0OC7\
-J>J>
La monlarc. pc vizor sc va trasa nivclul dc minim $1 maxim al uleiului din rcductor
Tabelul 4.12 Dimensiuni ale jojelor
Diametrul Pasul
d mm] P [mm]
"1 '1 flletului flletului D D1 H '
[mm] [mm] _[ [mm] [mm] [mm] [mm]
5 | 12 | 12 I 1.25 1 25 | 1s | 20 | 12
s I 16 | 16 1 1 5 i 40 I 25 1 30 | 16
I PROIECTAREA CARCASE! REDUCTORULUI $1 A ACCESORIILOR CARCASEI I
Controlul nivelului dc ulei din rcductor se face in mod frecvent $i cu ajutorul
jojelor
(indicatoarclor) de nivel (fig.4.18, dupfi [1]). Joja din figura 4.18,a se monteazé in
carcasa
reductorului printr-un ajustaj alunccétor, iar cea din figura 4.18,b prin
in$urubare. Dimcnsiunile
acestorjoje sun! indicate in labelul 4.12.
Lungimea I, a tijei 0 adoplé proiectantul in funciie atét dc pozigia jojei in
carcasii, cét $i a
nivelului prevfizut pentru uleiul din baie.
D D
E: E:
m|||||||||||||||m|l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I
/1 H /1
d. E d.
a b
Fig.4.18 Joje
a - cu ajustaj; b - cu filet.
4.2.7 lnele de ridicare
lrielele de ridicare se folosesc pentru 0 manipularc mai u$0ar5 a reductoarelor.
Cele mai
uli1i7.ate sunl inclele dc ridicare-$urub care se fixeazé in carcasa reduclorului.
1n cazul reductoarelor
sc folosesc. de obicei. doué inele dc ridicare.
Se estimcazé greutalea reductorului $i, in Funclie de aceasta, se alcgc inclul dc
ridicare (labelul
4.13). Dimcnsiunile constructive ale inelelor dc ridicare-$urub sum date in Ancxa
4.7.
Tabelul 4.13 lnele de ridicare
I Diametrulgurubuluiinelului M8 | M10 | M12 | M16 | M20 M24 | M30
' I I I I I
Sarcina axialé maxima de Utilizare. [kN] 1,6 2.5 4 6.3 10 16 25
In figura 4.19 (dupzi [5]) sunl prezentate modelelc 3D ale unor accesorii ale
carcasci.
4.3 Verificarea reductoarelor la incélzire
Rcductorul lrebuie sé aibfi 0 temperaluri de regim ,,I" sub cca admisibili.
Cantitatea de céldurfi
rezultaté prin frecare trebuie sé fie cgalé cu cantitatea dc cfilduré evacuaté, care
reprezintfi 0 energie.
Q, = Q, (4.50)
Raporlfind cnergia la timp, se 0b§ine egalitatea puterilorz
Pf = R, (4.51)
sau: 11-(1-11)-10‘=1-(1+\0)-s-(1-10) (4.52)
unde: P1 — puterca la arborele de intrare, [kW].
1] — randamentul rcductorului (inclusiv randameniul Iagérelor).
K — coeficientul dc transmitere a céldurii, (K = 8. ..l8 W/m2-°C).

I 1
I
| REDUCTOARE cu o TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE
\p — cocficienl cc {inc seama dc faplul cé un anumil proccnt din cinldura pmdusia
csle
cvacuatfi prin fundulie (\|/ = 0.15).
S — suprafala liberén a carcasci. [ml].
/ - tcmpcralura bfiii dc ulci. ["C].
In — tcmpcratura mcdiului ambiunI_ (m=20°C).
._\
Fig.4.19 Accesorii ale carcasei (modele 3D)
b - capac de vizitare: c - vizor: d - inel de ridicare.
a - capac de fixare a rulmeniilor;
. 1» 1- -10‘ -
Se obpnc: I =%+!,, $1” (4.33)
A-(l+\;/)~.S
Tcmpcratura admisihilzi 1,, I 70°C pcnlru rcductoarclc cu mmgrcmnjc cilindricc sau
conice.
rcspccli\' l‘,¥ 80°C pcntru cclc melcule.

1
5 PROIECTAREA TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE
Motorul electric antrencazzi reductorul prinlr-0 lransmisic prin curele
trapezoidale inguste de
tipul SPZ. Schema transmisiei este data“: in figura 5.1.
. A< Q6
Fig.5.1 Schema de calcul geometric al transmisiei prin curele
1n caclrul capitolului 2 s~au determinat ur1m'1loarelc mérimi:
P,,, —- puterea molorului electric, [kW].
n,,, — luratia rolii de curea conducinoare (luralia motorului). [rot/min].
n| — 1ural,ia r01ii dc curea conduse (turatia arborclui 1), [rot/min].
i,, — raportul de transmitere al transmisiei prin curele.
Se alege diamelrul primitiv al ro(ii mici, D,,1, din tabelul 5.1 $i se calculeazé
diametrul primiliv
al rolii mari. diametru care nu este SlZlI1d2!I‘d1Z3l1
DWI =i,L -D1,, [mm] (5.1)
Tabelul 5.1 Diametrul primitiv al ro;ii de curea conducétoare (valori
standardizate)
I D”; [mm] | 63. 71. 80, 90, 100, 112, 125, 140. 160, 180 |
Distanla preliminaré dintre axe se alege in intervalulz
0.7 4 (Dr, + 1),,1)§ A, s 2 - (D/,, + 1)/,1) [mm] (5.2)
Unghiul dimre ramurile cureleir
. D — D .-
y = 2 - arcs1n5L' [“] (5.3)
2- A I,
Unghiul de 1nfE$urarc pe roata micé de curca:
1 Bl =1s0“ —Y 1°] (5.4)
3 Lungimca primitivé a cureleiz
D.—D "
LP =2-/4,,+1(-1J”,+("-i"’) [mm] (5.5)
4‘/1,,

1 REDUCTOARE CU O TREAPTII. CALCUL $1 PROIECTARE


Din lzlbclul 5.2 sc alcge Iungimca L a curclci cea mai apropialé dc mloareu
calculalfi cu relu[ia
(5.5).
Tabelul 5.2 Lungimea curelei L $i coeficientul de Iungime CL pentru curele tip SPZ
mLm 630 710 I 800 ’ 900 ‘I000 I120 I350 I400 1600,1700 I800 2000 Z240 2500 Z800
3150 3550
(‘L 0.02 0.s4 0.80 0.ssI0.00I0.93 0.04|0.<>0[|.00I|.01I001 | 1.02
Sc calculeazil distama rcalfi dintrc axe:
A = p +0/23 —q [mm]
1» : 0.25 - /. -0.303 »(1),,, + up.) [mm]
Vilcza pcrifericfi a curclciz
q = 0.1 Z5
Numixrul prcliminar dc curclc:
-ID’): — D1,, )2 [mm]
712 D}. um
vi [m/s]
60-1000
_ Cr '13”
I)
C1 ' "0 ' /1,
undo: c, — cocficicnunl dc I1|nc\i0nare (Ancxa 5.1). Pcnlru rcductoarc so poulc Iuu
(711.2 .
0/ — cocficicnml lungimii curclci (tahclul 5.2).
0;; — cocficienlul dc inII1$umrc (labclul 5.3).
Pl, — pulcrca numinalim transmisia dc 0 curcu [kW] (sc alcgc din tabclul 5.-I in
111110110 dc
lurayia rotii mici 5i dc raporlul dc lrzmsmilere penlru diamclrul D,,| ales).
Dp: — DP, '3] D1,. — DP,
2- A 1°] C“ 2- A
0|
I01
C];
0.0
1 80
1.00
0.8 133
0.87
0.1
174
0.99
0.‘) IZ7
0.85
0.1
16‘)
0.97
1.0 I20
0.82
0.3
I63
0_\)(>
1.1 I13
0.80
0.4
I57
0.04
1.2 I06
0.77
0.5
I51
0.‘)?
1.3 0‘)
0.73
I45
0_‘)l
1.4 91
0.70
0.7
P 0.0
13‘)
0.80
| 1.5 s3
0.65
Tabelul 5.3 Coeficientul de infé§urare cl; pentru transmisii cu doué ro;i de curea
Numfirul dc curclc
-_i
CI
undc: 1-; — cocficicntul numZ1ruIui dc curclc (tahclul 5.5).
Valoarca calculalfi cu rclalia (5.1 I)a Iui : se rolunjc$lc Ia ccl maxi apropial
nulm'u‘inlreg.
Frccvcnga incovoicrilor curclci:
./‘ =
1' :
(3-6)
(5.71
(5.8)
(J-9)
(5.10)
.. 1.3.
(5.11)
2~—-I0 11. ('.I2)
I | 71 5

PROIECTAREA TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE


? I
Tabelul 5.4 Puterea nominalé transmisé de o curea pentru curele de tip SPZ
.‘ Diametrul primitiv Raportul de
al ro;ii mici transmitere
DP] [mm]
in
Turagia rogii mici. n,,, [rot/min
700
I 800 I 950 I1200I 1450| 160012000 IJ2400I2s00I3200
63
1,00
P
u-
-IA
I 0.59
0.68
.9
Puterea nominali transmisé de o curea. Po kW]
I I 0,21 I 0 311,00 1.17I1,32H14
. 5
1,56
1.05
P
U1
\l
I 0.64
0.73
0.87
1
1,04
1,08
.27
1.44
1.60
1,73
1,20

c\
0.68
0.78
0,93
1.08
1.17
L:
Q
1,56
‘Q
Lo)
1.89
1.50
Q
.65
0.72
0.83
1,01
1.15
1,25
'4;
ac
'0
~o
‘ow
06
2,05
3.00
0.68
0.76
0.87
1.06
1.23
1.33
in
so
"ac

o
N
2,22
71
1.00
0.70
0.89
1.08
1.25
1,34
'u|
0
be
o
1*’
o
o
2,18
1,05
0.736
I 0.78
I 8.82
0.95
1.14
1.32
1.43
‘Q
o
lo
Ln
1*’
G
2.34
1,20
0.77
0.87
0.99
1,20
1,40
1.51
‘Q
o
Q
Q
kl!
Q
Q
O
2.50
1.50
0.81
0.90
1.04
1.26
1.47
1.59
lo
o
2.67
3.00
0.84
P
Lo
LI]
1.09
1,32
1,54
1.68
Q
Q
~.~
.,_
\OO0
~.~
Uv4>
\lb-J
2,82
80
1.00
F’
~o
0::
I
L.»
Q
1 ,60
1,73
.QQ
Q
15>
P’
L»)

I"
c~
c
2,85
1.05
F’
~:>
'0
6.1
5
11>
L-a
'c\
Q
1.81
2.75
3.01
1,20
9
on
uqm
P
c
‘o
\|
L»)
“u.
cw
“Q
4:-
1,89
QQQ
4...
Uxkll
4:9
L!|J>
~OC\
2,90
3.10
1.50
.0
~o
0
QQ
~O
Ln
c\
be
N
1,97
La
u-
3.04
3,00
'0
L»-1
L.)
L»-I
'o\
Q
L6
0
2,0:
-B
u\
R)!"
oo\1
Q...
3.18
3,35
3.50
90
1.00
'0
oo
\,'_.
Q!!!
5
1.70
in
co
2.14
‘I\)‘Q
Ln
U1
‘Q
~O
\)
3.27
3.56
1.05
Q
1,2
O\
11>
Uv
1.76
Q
Q
U1
2,22
Q
Oi
Ln
5"
o
LI\
kn
-l>
3.73
1.20
Ln
1.29
Ln
o
1.82
Z.
Ln
2,31
L»:
\I
LA
Ll:
um
3.90
1.50
1.34

-|>
1,88
2.2
Q
2.37
NI"
oeQ
cw.»
w
Q
~O
E"
ca
~o
4,06
3.00
_,‘_.
LQO
1.37
1.60
1.94
22
O0
Yo
c~
1*’
-l>
1"
oc
-|>
4,24
1
100
1.00
1 .43
1.66
2.01
."’
w
Ln
Q
U1
uv
L>1Q
O
Ln
5*‘
-D
~OQ
L1-J
~O
O
4,25
1,05
'L..:'Q
Qoe
1.48
1.71
2,08
Q
2,1-
2,47
_Q
O\
Ln
J.
‘kn
Q
Q
J“
o
(II
4,43
1 .20
7..-1
Ll
1.54
1.76
2.14
2.5
."’
\l
Ln
IQ
Ln
bl
\I
4.19
4.59
1.50
L4
co
1.56
1.81
2.21
2,5
O0
O0
Q
Ln
w
(J!
1*’
ow
4:1
4.33
4.75
3.00
'4>
Ln
1.60
1.85
2,26
1
1
1
6
'|\)‘Q
O0
O5
P’
A
0
3,99
4,47
4.92
I 112
1
1,00
1.70
1.97
2,40
Q
5*’
c
:-
U-J
G\
4,16
4,63
5,06
1.05
uln
U._.
1.74
2.04
2,54
Q Ix)
V, _.
2,8
cc
O0
1,4
Q
DJ
\I
QQ
4.28
4.78
5.22
1 .20
1/.
~o
1,78
2.07
2,52
uh)
\D
Ln
bl
O0
1.11
4,4 1
4,92
5,39
1.50
'c:~
1.82
2.12
2.58
DJ
Q
"”.1*’°
~)|\)
ooo
P‘
0
A
4.52
5.07
5.55
3.00
'c~
O\Q
1.87
2.16
2,64
L“):
S6
I...»
w
<7\
P
c
1.»
4,65
5.21
5.72
I 125
1,00
‘Q
\|
1.99
2.30
2.80
Lu
Q
\l
Lu
lh
Ln
<B~
Q
Jk
4.84
5.40
5.87
1.05
‘ac
0
2.02
2.35
2.86
Ln
Ln
U1
1-"
ca
U)
F
L»)
-:>
4,97
U1
u
L11
6.04
1,20
‘ac
4;
2.07
2.10
2,93
Y’
-5

b)
\l
1“
4:.
.:>
5,10
5"
o\
o
6,20
1.50
be
\|
2.11
2.45
2,99
LM
7.11
Q
P‘
\|
\D
F
Ln
-I>
5.22
L11
O0
L»-I
6.37
3,00
is
2,15
2.49
3,05
1.:
U1
\l
1.:
O0
on
P
o~
U!
U1
kw-I
us
Ln
\O
\l
6,53
140
1
1.00
J“
o
o\
2.31
2.68
3,26
L,-1
O0
P
G
3‘
<2
Q
Y‘
Q\
M
F‘
5
6.75
1.05
Q
O
2.34
2.72
3,32
Ln
O0
O0
:9‘
1Q
1Q
P‘
o
~
Ln
\l
Ln
.°‘
L»)
on
6.92
1,20
I\J~)
.12
2.37
2.77
3.38
i-"’
\o
0
P
K»)
o
L1.
S
uv
O0
\I
9
U1
L»)
7.08
1,50
2.16
2.43
2.82
3.44
P
o
-:>~
P
Ln
00
L/1
N
U.)
}"
~D
o
F‘
o\
Q
7.25
3,00
2.20
2,47
2.87
3.51
P
:9"
-:>
o~
Ln
33
6,11
9"
00
7,43
160
1,00
2.43
2.71
3.17
3.86
P
U1
\_-b
O0
OQ
5.80
6,59
.\'
IQ
Q
7,80
1,05
2.47
2.77
3.21
3.92
J&
uv
O0
:9‘
~o
\l
5.90
6,71
.\'
-is
L»)
7,95
1,20
2.50
3.27
3.98
P
o~
m
Y‘
O
\J"|
6,00
6,81
_\l
LII
Q
8.17
1.50
2.54
2.82
~)‘\)
O0
an
3.32
4.04
4.7
-$>~
Ln

6.10
6,92
.\'
Q
La
8.32
3,00
2.57
\O
3.36
4.10
4,81
L!
Q
6.21
7,09
.\'
co
Q
8.46
180
1 .00
2.80
Q4)
Jo
3.65
4.44
5.19
1*"
0
6.63
7,50
90
\l
8,68
1.05
2.84
1"
E
3.70
4,51
5,26
:11
UN
w
'O\
\l
U-I
7,65

w
8,90
1,20
2.88
In
Q
LA
3.75
4,57
5,33
Ln
\l
\l
F‘
ac
-5
7.72
8,4
G'\
9,05
1,50
2.91
w
Q
\I
3.79
4,63
5,41
E”
oo
Q
9‘
~o
o
7.87

u.
b
9.17
3,00
."’
\D
m
Ln
LA I
K»)
3.85
4,70
5,18
."‘
»o
-:>
.\'
o
#-
8,02
Q
8,7
9,35

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL S! PROIECTARE I


Tabelul 5.5 Coeficientul numérului de curele cl
Numérul de curele Z9 I Z 3 I 4 6 I pcste 6
cl | 0505 I 0.90 | 0.85
Trchuic six fic indcplinitfi condifia:
Is./j. [Hz] (5.13)
undc: _/Q,= 40 Hz la curclcle cu insc1'(icin rclca.
I/Q, = 80 Hz la curclclc cu inscrlic sub formé dc $nur.
Form pcrifcrica lransmisa:
/7,. -
F=10‘~— [N] (>14)
‘.
Form dc imindcrc a curclci (Fig.5. I ):
S =(1~5---3)-/* [N1 (5.1s>
Culelc dc modificure u dislan\ci dinlrc axe (l]g.5.l). neccsarc munu'u'ii curclci pc
mu, rcspcctiv
inlindcrii oi:
.\" 2 0.03~ L [mm] (5.16)
)'2(l.Ol5-I. [mm] (5.17)
.\' $i Ysunl curse mz'1sumlc dc la poziliu _.numinulfi“ 11 curclci.
Proiecmreaformei r0{ii lle curea
Malcrialclc ulilizatc lu consm|c[ia rolilor dc curea sum: fonlu (pcnlru r 5 30
m/s). 01c|ul sau
uluminiul. Forma 5i dimcnsiunilc canalclor rogilor pcntru curclc lrapezoidulc sum
prczcntatc in
figura 5.2.
\ : B
f 6
//I _I
I V
11 .\ :1 \
~~~~~ ~ 5
r.; /."[’»,-’\’~* , ' ,1
*\,\;v./ ~ , /
DI, I17 V, I / /
11- p /I Z
/ , / , I //, I) /
, / , /
U. W |
Fig.5.2 Canalele rofii de curea
\
\ \_
~,\
\\\\ _
\ _»
'9?

\ \ x
\
y \ \
\ \\\\ _
\\\\_\
..v"\f """""
\ \\
\ x
5 \ ‘\
Pcnlru curclc lrapczoidale dc lipul SP1. dimcnsiunilc sum:
1,, I 8.5 mm: n = 2,5 mm (min).
m = 9 mm (min): If: 8 mm.
v = 12mm; r = 0.5 mm.
Unghiul czmalului u = 34“ pemru diamctrul primitiv al r0(ii dc la 63 pfmix la 80 mm
5i u = 38°
pcntru diamctrul primitiv al royii pcsle 80 dc mm.
;

[ PROIECTAREA TRANSMISIEI FRIN CURELE TRAPEZOIDALE I


Diamelrul exterior al roriiz
D_, =D,_+.'Z-n
Lfryimca roqiiz
B = 2-/+(.—-1)-2
unde: : — numfiru] de curclc.
(5.1s)
(5.19)
In figura 5.3 sunl prczcntatc dimcnsiunilc constructive ale rogii dc curea. Accstea
sc stabilesc pc
baza urnuitoarelor recomandfiri:
5 2 m + n
B
n
5*
§
IIIII §’
II
L\n
| Q.
S
L
I/.1 1
I-1 .1 .1,
-.. rrrr ---
Fig.5.3 Dimensiuni constructive ale rofii de curea
5, =(1...1.2)~s sau 5, =(0.25...0.3)-B
undc: B — lfifimea rolii.
dt = 1.6-d
unde: a’ — diamctrul capixtului dc arbore pc care sc montcazé roata (§3. l ).
(1, =Dp—2-m—2~6
unde: D,, — diamctrul primitival rotii dc curea.
1 =1). + (2...4) [mm]
undc: 1, — lungimea capélului dc arborc pc carc sc monteazé roata (§3.l).
Trehuic 55 fie indcplinitfi condiyiaz
I 2 B
(5.20)
(5.21)
(5.22)
(5.23)
(5.24)
(5.25)
Penlru lungimca capétului dc arbore la arborelc dc intrarc in reduclor se alegc in
prima fuzz":
scriu scurlfi. Dacia condifia (5.25) nu cstc indeplinilé pcmru roata dc curca momatia
pc accst arborc
atunci sc alcgc scria lungé pentru lungimca capétului dc arbore.
Cu scopul dc a reduce greulatea royii dc curca sc pot prcvcdca, din faza dc
turnarc. 0 seric dc
géuri.
ax = 0.5 ~ (21, + 111) (5.26)

I REDUCTOARE CU O TREAPTI1. CALCUL $1 PRO/ECTARE


I
__ 11, "L/t
an _ Z (5.27)
3...4
Canulclc dc pane] so \'Ol‘l'€21]iZ21iI'| Funclic dc climcnsiunilc penci (Ancxa
3.1).
Modelul SD (rcaliml in S0/in/W0I'/us‘) nl unci roli dc curea cstc pr’; ' '
<./cnlal H1 11gL1rz\5.-'1.
~11: * -. \., =
\ \\ ~_ ’ j
\\'\;\ \\\ V
\ \._ \ V’
\\\\~u\—/ ,
\\_\§_—,7
\
<9
Fig.5.4
Modelul 3D al rofii de curea

>
i
6 PROIECTAREA 3D A REDUCTOARELOR
Proiectarea asistala de calculator a cunoscut 0 mare dczvoltare in ultima pcrioadé.
tcndinta fiind
de trecere de la softurilc dc proicctarc ZD la cele 3D. Avantajul proiectérii
tridimensionale este
obtinerea unor modclc ale pieselor $i ansamblelor. care sum u$or de vizualizat.
Ulterior. plccénd dc
la modelele 3D se pot realiza desene de executie 2D ale acestora.
ln cadrul lucrarii [5] este prezentaté dctaliat proiectarea reductoarelor utilizénd
pentru aceasta
programul Solid Works $i modulul dc proiectare al acestuia MechSqflfi)r Solid Works.
Folosind aceasta metodé. organele dc ma$ini standardizate sau tipizate se aleg
direct din
,.magazia" modulului de proiectare. Se pot alege: $uruburi (de difcrite tipuri),
piulite, $aibc (plate
sau elastice). inele dc siguranta, piulite canelate pentru rulmenti $i $aibe dc
siguranté pentru
asigurarea acestora. toate tipurile dc rulmenti. pcnc paralcle, $tifturi. elcmente
dc etan$are (man$ete
dc rotatie, inele O). Acest lucru u$urcaze'1 evident activitatea de proiectare
tridimensionalé, piesele
respective nemaitrebuind sé fie modelate dc cétre proiectant.
Programul MechS0_/Y nc pcrmite sit generam modelele 3D ale rotilor dintate precum
$i sa
realizam angrcnarea acestora in cadrul unui ansamblu. La proiectarea rotilor
dintate 0 parte din
paramctri sunt intr0du$i dc catre proiectant, programul ii calctlleazii pe ceilalti
$i genereazfi apoi
rotilc dintate. Acestea sunt in stare .,bruté” (doar coroana dintatfi pe un cilindru
sau un trunchi de
con) urmfind a fi .,prelucratc“ astfel incét sé aibé 0 formé constructivé adecvaté
(din punct de vedere
functional). Similar sc gcnereazé rotile de curea.
La proiectarea arborilor programul va genera un model predcfinit al acestora, model
care are
mai multc tronsoane (cu canal dc pane}, cu canal pentru incl dc siguranta, portiune
filetatfi etc.). ln
functie dc fonna arborelui, sc pot adéuga tronsoanc noi sau se pot $terge uncle
tronsoanc. Dc
exemplu, pentru portiunea arborelui cu canal dc pané programul afi$eaz5 implicit
lfatimea $i
adancimea acestuia urmand ca lungimca s5 fie aleasa de proicctant (dintrc
dimensiunile
standardizatc) in ftmctie dc lungimea tronsonului de arbore. Dupé stabilirea formei
$i a
dimensiunilor arborelui se genereazé in final modelul 3D al acestuia.
\
Fig.6.1 Reductorul cu ro;i dinyate cilindrice

I
| REDUCTOARE cu 0 TREAPT/3, CALCUL $1 PROIECTARE |
Dupfi modelarca tuluror clcnmcntclor componentc alc reductoarelor sc realizeazil
asamblarea
accslora. Asamblarca sc realizeuzfi in Solid W0rk.\' (utilizfind funqiile dc
asamblarc ale
programului). Pcmru rcalizarea mai usoarfi a unui ansamhlu se recomandé ca
clcmcnlele 55 fie
grupalc in subansamhlc pe criterii fimqionale (dc excmplu arborcle dc inlrarc in
rcduclor. arborcle
dc ie$ire din rcduclor elc.).
/Q
Fig.6.2 Reductorul cu roji din;ate conice
V
k
I
I
I‘
Fig.6.3 Reductorul melcat

I PROIECTAREA 3D A REDUCTOARELOR I
in final se realizeazé modelele 3D penlru cclc trci lipuri de rcducloare cu 0
treapté prezcntate in
cadrul acestci lucréri: rcductorul cu r0[i dimate cilindrice cu dinfi inclinali
(fig.6.l), reductorul cu
roti climate conicc cu din|,i drepgi (fig.6.2) $i respecliv reduclorul melcat
(fig.6.3).
Programul Solid Works permite (dupé rcalizarea modclclor 3D) transpunerea
ansamblelor in
2D (dcscne de ansamblu clasice).
O alté facilitate a programului Solid Works este aceea care nc permite sé ,,facem"
transparente
anumile elemente ale reductorului (ca dc exemplu carcasa) pentru a ViZUilliZ2l mai
bine dispunerea
altor elemente. in figura 6.4 estc exemplificaté aceasté optiunc. pentru reductorul
melcat.
_

In
D‘
-'"--T-‘ii -
K .
\\é§;>s-;-f7*’
. _‘ 1:.

¢ ',"_..____-?—-i-..< 45 —
4;; !!
,,.
8
Fig.6.4 Vizualizarea elementelor reductorului melcat
a - vedere; b - detaliu.

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE \


Bibliografie
[ll Anlul. A. $.a. - RC1/II(‘l0(lI'£'. Atclierul dc multiplicarc al Univ-crsilixgii
Tchnicc Cluj Napocu.
1994.
[Z] Bclcin_ O.. Birlcaml. C._ Pustan. M._ - Orgune dc nm,s"ini. lflenlcnle
cmm"/rucli\'¢' 1'npI'0iuclurc.
Iidilura Risoprint. Cluj-Napoca. 201 1.
[3| Harug£1$. - ()rgune :10 nul.yir1i. Edilura Napoca Slur. Cluj-Nupoca. Z014.
[4] Haragz'1$. S.. Pop. D.. Buiga. O. - Trun.\'lni.s'ii cu ,\'urubuI'i.
('11/rulyipruiec/ure. Edilura Todesco.
Cluj-Napoca. '10 1 3.
[5] l'Iarz1gé$. S.. Tudosc. C. - l’r0iec!ure u.s"i.\"IuIz7 de culcululor.
Re:/uclzm/‘u 1'11 u I/'eu/rid. Edilura
Todcsco. Cluj-Napoca. 2012.
[6] Megan. Gh. $.21. — ()rgum' dc nm\\i/Ii. Twrie. prnicclure. uplicu(ii. Ediluru
Uni\'c1'sit5§ii
'l"mnsiIvania din Bru$0\'. 2012.
[7] Pop. D.. Harag£\$. S. - Organe de mu.$i/zi. Vulumul 1. Editura Ris0prin1_
(‘luj-Napoca_ 2014.
|8] Pop. D._ $.a. - Reduc/uurc cu dam? lreple. ('u/c1l/11/ ungremr/‘elm-. I-Idiluru
'l‘odcsc0_ CIuj-
Napoca. 2003.
[9] Pop. D.. Tudosc. L.. l'Iz\ragC\$. S.. ~ L4/gdru cu r1//mun(i. I’/‘uiucturc.
Editura Todcsco. (‘Inj-
Nupoca_ 2006.
|I()]Suca|f\. F.. $.a. - ()r'gune dc .\lu.,\'ini, .-\/ecul1i.wm' ._\'i Trilmlngic.
Sim/ii (Iv ¢.'u:. Edilura Todcsco.
Cluj-Nupoca. Z008. 1
I I 1 |*** -— ()rgu/10 zlc /nu.,\'ini. ('/I/cgcre dc .\"!u/ulu/"r/e. vol. 1d. Illc.

1

I
ANEXE
ANEXE
Anexa 2.1
Materiale utilizate in construcgia rogilor dinlate
I Tabelul A 2.1.1 O;eIuri recomandate pentru construcfia rogilor dinfate
cilindrice, conice 5i a melcilor
I Tratamentul
Materialul termic sau
termochimic
flancului P
R,,, [MPa]
la incovolere
6;-11m [MP8]
_ Rezistengala Tensiuneallmité Tenslunealimité
Durltatea ru ere
la contact
Gmim [MP8]
Imbunétéiire
I 1 C 45 Célire cu CIF*
HB = 220.
HRC = 50
.260
.57
620
0.4~HB+140
160. .. I70
1.5-HB+200
20~HRC+ I 0
I Im bunfilfitire
Czilire cu CIF*
1C55
HB = 200.
I-[RC = 50
.300
.57
720
0.4-HB+I40
I 80. .. I90
1.5-HB+200
20~HRC+20
Imbunétéyire
42CrM04 Cixlire cu ClF*
‘ N itrurare
HB = 270.
HRC = 50
HRC = 52
..320
.57
.60
950
0.4-HB+]55
230. . .290
250...350
l,8~HB+200
20~HR('+60
20~HR(‘
I 5lCrV4 Imbunétz'1\irc
HB= Z70.
320
950
0_4-HB+155
1,8-HB+200
Imbunfitétire
Ciilirc cu CIF*
4lCr4
Nitrurarc
HB = Z40.
HRC = 50
HRC = 50
...57
.340
.57
I000
0_4-HB+155
230.. .290
250...350
1.8-HB+200
20-HR("+60
20~HRC
36CrNiM04 Imbunz'1ta(ire
HB=3l0.
.330
I100
0_4-HB+155
1.8-HB+2OO
1 C 15 Cemcnlarc
HRC= 55
.63
590
240...250
24-HRC
15NiCrl3 Cementare
HR('= 55
.63
850
370...440
25.5-HRC
‘ l8CrNiM07 Cemenlarc
HRC = 55
.63
950
380...450
25,5-HR('
‘ 20M0Cr4 Cemenlare
HR('= 55
.63
1100
390. . .460
25.5~11R('
‘C IF — ('11/‘enli dc [Ana/Id F/'ecven(z7
I
Tabelul A 2.1.2 Materiale utilizate Ia construcfia ro;iIor melcate
melcate turnare
Materialulrogii ‘ Procedeulde Duritate Fufilatea "EICUIUIZ45 HRC
HB
Gnimz [MP3] Umimz [MP8]
CuSnl2_C I rurnat in nisip
80
60
2
turnat in cochlléi
80
70
I
I60
tumal in nisip
75
72
3
0
CuSn12Ni2-C
lumat centrifugal
95
78
E
2
P
lumal in nisip
I00
110
I
CuA|]0Fe2-C tumal in cochilé I
I30
I25
lurnat centrifugal I
I30
I25
turnal in nisip
I00
I22
l\J
LII
Q
CuAl10Ni5Fe2-C turnal in ccchilé
I30
I35
lumat centrifugal
I20
I35
245 240 225 2|0 I90
EN-GJL-150 turnat in nisip
I75
46
EN-GJL-200 lumal in nisip
I95
60
U
O0
' I30 II5 -
Viteza de alunecare. vu, m/sH
25|0,5| ||2 3 4 5
lumat in nisip
I55
60
mrnal in nisip
200
48
200II65 MSIIIOI - I - I -
EN-GJ S 350 22
EN-GJS-400-18
I
I75

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE I


Materiale utilizate pentru elemente componente ale reductorului
Tabelul A 2.1.3 Caracteristici mecanice ale unor oyeluri utilizate pentru
construcfia arborilor
Materialul ruvere ""1
Rezistenga la R
R,,, [MPa]
Tc 6-I (Tu 1'-1 To
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MFa]
E295
500
270
I70
240
320
I40
I70
E335
600
300
200
280
360
I60
I90
E360
700
340
240
330
420
I90
220
IC35
540
320
205
250
370
I40
I90
IC45
620
360
240
300
430
I60
220
lC60
7I0
4I0
280
340
500
I90
230
4lCr4
I000
440
470
700
270
440
5ICrV4
950
800
800
430
440
680
270
420
42C rM04
950
7:0
420
460
700
320
510
36CrNiM04
II00
900
500
520
800
310
500
Tr — Iimilu dc’ cllrgere pentru s
Tabelul A 2.1.4 O;eIuri de cons
0/iciIuI'1.'<l dc r¢7.\'m'ire.
trucfii, o;e/uri carbon de ca/itare $i ojeluri aliate - rezistenge admisibile
Piese
cu concentratori de tensiune Piese féré concentratori de tensiune
Marca de
Rezistenya Reziste
Ia la
qel lracgiune incovoi
(Tu! = Gar Gui
[M Pa]
[MPa|
978
nga Rezistenga
Ia
torsiune
Tm
[MP3]
Rezistenga Rezistenga Rezistema Rezistenta Rezistenga
Ia la la la la
forfeca re tracgiune incovoiere torsiune forfecare
Ta!’ 6:1! = 51:1‘ 611i Ta
S 235
S 275
S 355
E 295
E 335
E 360
42
45
53
5I
58
67
46
50
58
56
64
7-I
50
54
63
6I
70
80
25 27
27 29
33 36
3| 33
35 38
40 44
36
43
4I
46
54
D
I25
I45
I40
I60
I75
32
I44
I66
I61
I84
2OI
8|
97
‘)1
I04
II4
I Tn]
[Mm] [Mm] [Mm [MPa] |MPa]
34 I I ' I 75 9"
I00
II6
II2
I28
I40
2CZ2
ZC25
IC45
2C45
lC50
ZC50
56
65
65
87
67
93
62
72
72
96...I
74...
I02...
67
78
78
04
80
II
'7
34 36
39 42
39 42
52 57
40 44
56 60
45
52
52
70
54
74
I55
I80
I80
2-'10
I85
255
I78
207
207
276
2 I 3
293
IOI
II7
II7
I56
I20
I66
I24
I44
I44
I92
I48
204
l8CrMu4
42CrMo4
98
I42
I08
I5(
II8
I70
59 64
85 92
78
II4
270
390
3II
449
I76
254
2I6
‘H7
Tabelul
3
A 2.1.5F
nte cenu§ii §i cu grafit nodular - rezistenje admisibile
Marca fontei
Pie
S6 CU C0
siune
incovolere torsiune Iorlecare tractlune presiune incovoiere torsiune
Uni Ta! Tu! 6:11 601' Gui Tu!
EN-GJ L-I 00
EN-G-II.-I50
EN-GJI.-Z00
EN-GJI.-Z50
EI\'-(L! L-300
) I33...223
I73...265
08...265
II7...I80 83 I2
EN-GJS-350~2Z
EN G.|S400- I 8
EN-GJS-450- I 0
56...’/3
2 .
>8
2, : _~ E2.
I50...2 . ....450
7
255...- 5
..2
‘)8
I06
'7
O
ncentratori de tensiune Piese féré concentratori de ten
Rezistenta Rezis!en\a Rezlsterqa Rezistema Rezistema Rezisten\a Rezlstenta
Rezislema Rzzlstenga Rezislenta
Ia la com- Ia la la la la com- Ia Ia la
(racflune preslune forlecare
Ga! 51:: Taf
M Pa] |MPa MPa MPa MPa MPa] [MPa MPa MP2: MP2:
I2... I‘) 30...48 20...32 I4, 23 I0... I5 33...53 X3... I33 56..,9(l -I0 (>4 26...-
I2
|3..,30 33...75 22...5| I6. 36 I0...2-I 36...83 90...207 (!I I-II 43,, I00
2‘)...66
I‘)...32 -I8...80 32...54 23. 38 I5...26 53...I§‘ 90,.. |5| 64.. I07 42..,7I
25...38 63...95 42...65 36. 46 20...30 69... I06 7 6‘),,,85
3Il...38 75...‘)5 5I ,,.65 36. 46 24...3(I 83,,, I06 2 I-II...I8(J I00 I27 (»6...85
45 I I3 77 5-I 36 I73 308 09 I-IS
49 I ‘ 83 59 39 I33 33% ( 161)
I-I0 I83 95 I -I 67 88 45 ' OI) 375 _ I2 I80 40 I-0 I60
-~ i

| ANEXE I
Anexa 2.2
i Alegerea treptei de precizie a angrenajelor
‘ Tabelul A 2.2.1
Treapta de precizie
R0(i etalon 0 0 0
Ma$ini unelle 0 0 0 0 0 0
Automobile 0 0 0 0
Autocamioane 0 0 0 0
Destinagia angrenajului Tractoare 0 0 0
‘ Reductoare dc uz general 0 0 0 0
Actionarea Iaminoarelor 0 I 0 0
Mecanismelc ma$inil0r dc ridical 0 0 0 0
Mz\$ini agricole 0 0 0
v S 2 0 0
Danturé 2 < V £ 5 O O
viteza dY93Pt5 5 < v £ 10 0 0
perifericé 10 < V g 40 '
v [m/S] v S Z 0 0
Danturé Z < V S 5 I I I
inclinaté 5 < v $10 g Q
' I0 < v £ 40 O 0
Rectificare 0 o 0 0 0
$evérnire 0 0 0 0
Mortezare. rabotare. frezare 0 0 0 0 0
Procedeul de prelucrare Frezare cu frezfi melc 0 0 0 0 0
Frezarc urmalzi dc célire o 0
Stanlarc. prcsarc, injectarc O I
Turnare O
v Se ob1ine in condigii nurmale dc prelucrare.
0 Se oblinc in condifli spcciale dc prclucrare.
Observalie:
La alegerea I/‘eptei de preci:1'e a unui angrcwq/'. se proccdczlzzi uslfbl.‘
- infimufie de de.\"l1'nu(ia ungrenujx/lui, se uleg lreplele de precizie
recomundule:
- lreupla de precizie in cure xu va ::.\"ecu/a angI'enu_/'ul - zlin dumeniul
recumamlat - xe alege in
f1mc(ie dc vileza perlfericd (1 angrenq/'ului.' trcapra dc precizie se !'ec11|
11ar1dz7.\zIse incud/"eze in
domcniul recunzamlal infzmclie ale zlexlinufiu angrenq/'ului:
- su udopld procezleul de prelucrare care xd usigure lreupla dc precizie a/euszi.

i}
I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE
Anexa 2.3
Coeficientii de lfifiime \;/H, \|ri,, \;/W
Tabelul A 2.3.1
Destinafia angrenajului
‘V .,
Rcducloarc cu 0 lrcaplfl
\'=8...'l5 m/s
<0?
v:2...10 m/5
_ 0.6
/\
\'=l...3 m/s
/\
2:
Rcductoarc cu douil sau mai
multc lrcplc
Treapla 1
5:
J
u-
..(].33
Trcupla a ll-a $i urminoarele _-
5‘
O
_».|
..O.45
Culii do vilczc cu r0\i baladoare
F7
J
..U.l 5
Angrcnajc deschisc
A
.03
Obsurwlfii:
h u
- \‘ U.\'/¢'
___ I1 _ . _*_
\1m~—dI ———2 \|n. V \v,,.-m-
1:11“,-I1,
60-I000
\‘iIu:u pu/'[/‘L'!'i¢17 ( \' =
+1 h :‘-(I+u,:)
Punlru z/rlgwlugjclu iI11I'>11m7/¢7(i!c.\'c ulug \‘ulr1I'i pumru W” imp/'c limiiu
SH]
u inlurvulu/nr, iur punlru 1II1gn'I144jcl(' uvnenlulu xv ulug ruluri fI7.\‘]7I‘
in/L'r'inur{l u inlcrrulelor.
/’en!I'u u!1_Q1'cI1q/'0/c urlr/1/usule (IX!-IHL’l)‘I-L‘ '/H117 I/L’ rcuicnle
(/ig‘/1.3.6.1)‘ xc
wriuurd
u limilu
urlop/<7
\'u/uri/Iunl/'11 \|I_l iII.\'/We /imilu 1'1;/L'ri1)ur'd u i/llcI'\'ulu/zli.
iu/‘/nwlru cclu ump/u.\'uIc
uxilncl/‘iv. ru/011'.m/u*rinu!'c

I ANEXE |
Anexa 2.4
Factorul regimului de functionare Ki
Tabelul A 2.4.1
Ma§ina motoare
Caracterul sarcinii. Tipul motorului
Uniformé Cu $ocuri mici Cu eocuri moderate
gaze
ci
Iindri
Motor electric, turbiné Motor cu ardere Motor cu ard
Ma§ina arm-enaté cu aburi‘ turbiné cu interné cu mai multi . were
interné monocihndric
Caracterul sarcinii
Exemgie de ma§ini
Uniform:-“1
Gcncratoarc dc curent_ transportoare cu
bandzi sau cu mclc_ mccanismclc dc
avans la n1a$illi—l|ncllc. vcntilatoare,
agilatoare $i amcstecitoare pcntru
substante cu dcnsitatc uniformé
1
1
.25
2 1.75
Cu 5ocuri moderate
Mecanismul principal ai ma$inil0r
unelte. transportor cu bandii cu vitezfi
uniformfi. agilatoare 5i amestecétoare
pentru substante cu dcnsitatc
neuniformé, pompc cu piston cu mai
multi cilindri. pompe dozatonrc
1.25
1,5
Z2
Cu §ocuri puternice
$tante, foarfcci. utilajc pcntru
laminoare $i turne'\t0rii_ excavatoarc cu
cupfi. prose dc brichclat_ concasor
pcntru mincreuri_ compresor cu un
cilindru. transporter vibrator.
kollcrganguri
1,5
.75
Z 2.25
deed! ccl prcvfizul in Iub
elul dc mai sus.
Obserwlfie: Penlru Iransmi.\'ii mullip/icalunrc. emf/icic/Ill/I dc regim XL’ udupld
mai mare cu 10%;
0

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE I


Anexa 2.5
Factorul dinamic K_
Sc cunoxc: vitcza pcrifcricfi v Im/s]; numfirul dc dinyi al pinionului. z|: trcapta
dc precizic (3...10):
gradul dc acopcrirc suplimcntar. 8|; (pcntru danturé inc1inal5); vileza dc
alunccarc v,,,_
(pentru angrcnajc mclcate).
Se zlelermimix
a. pcntru cazul 2;; = 1 (danluré dreapté). K,. din figura /\2.5.I. a.
h. pcntru cam] an > 1 (danturé inclinatzi)
Kr = Kr,» _3|x '(Kr'_;» _ K13“)
unde: l\"I'_;,— din figura A2.5.I, b.
K|1,,— din figura /\2.5.I_ u.
Treapta de
Treapta de
v A 1 _
I4 " 3
O9
be
3
i
O
O0
\l
ez 1d
ez
K I ‘~“ -IAIA11-pa
' mwzzaev A
" //I /r 2/ L» Iniuizifl
,, IA /,I//I//I/1 "IIAVIABEBZE
" //A 444 1.1
I V’-%%Z—Z I méiinnnn
02468101214
0 3 4 6 8 10
v-z,/100 . m/s i> v-z]/100 . m/5 ‘P
a b
Fig.A2.5.1
Valori orientative pentru factorul dinamic KI’ la angrenajele melcate cilindrice
Tabelul A 2.5.1
T d _ Viteza de alunecare v,, intre spirele melcului $i dintii rolii melcate. [m/s]
rea ta e - .
preiizie 51.5 I 1.>...3 I ¢...7.5 I 7.5...12 I 12...1s I 1s...25
Factorul dinamic Ky
oo\1O\
i-_
3:-
i\;'_.
| T‘
w
IT‘
-$>
1.1...1_ I 1.2.._1_3 - -
9 _ .2...1.3 I - I - I - I - -
Observafie: In dvmeniul vilezelur dc ulunecure penlru care nu sun! mdiuulc vuluri K,
nu AL
recomumldfizloxireu m1grcnujel0r /nelculc in lreplcle de precizie respcclive.

F
< I
\
Anexa 2.6
‘ Factorii de repartizare a sarcinii pe léflmea danturii: Km, pentru solicitarea de
contact §i K,,, pentru solicitarea de incovoiere
r Se cm10sc: lipul angrenajului; trcapta dc precizie (3...l0): duritatea
flancurilor; pozilia a\|ak1 a
‘ pinionului (fig./\2.6.l); numfirul dc dinfi al pinionului. Z1; raporlul dc angrcnare
111;
\ factorii dc lfilime Q/J $i \|/,,,.
Se a'e!el'mim7.'
u[,+l 5, -(l+1/U)
‘IQ =%"l", 5 Wm : '“’Ll
, I pentru rmgrenaje cilindrice,
| a. l\',/I; din tabclul A 2.6.1.
I
b. K;-|; din figuru A2.6.2.
I pentru angrenaje conice,
8. K//[1 = ]\'/mu. UfidC /\>//|;‘> SC ZJdOpI£'l lflbfillll A
h. K/-|; : K//1;.
Tabelul A 2.6.1
dingilor
Duritatea flancurilor Clasa de precizie a Pozigia pinionului falé 1
angrenajului de reazeme (fig.A2.6.!)
KHB
I-lB| qfi 350
‘ IIB2 S 350
5:6 2
5...8 1;2
5...I0 l;2;3
7...l0 1:3
9:10 3
1 + 0.1-\;/,1
I + O.15'\;1,;
1 + O_Z5-\gI,/
1 + 0.35‘\;/,4
1 + O,5‘\|/I,
HB| > 350
5:6 2
5...8 l;'l
5 ‘Z13
7
E5
DJ
9:10
1 + 0.2-\|1,;
1 + 0.3'\|/4
1 + 0,5-\|1(,
1 + 0.7'\|/d
3 1+\Jhr
1 I II: C I
//2
u _ 1 2 3
Fig.A2.6.1 Poziyii posibile ale pinionului fa§5 de reazeme

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE 1


1,s
1 1,6
Kw
Ill}
I
\ \ I
\';/,,,=40 /Y//=1 0 1
_ ‘Vm=30 Wm '
w,,.=20 ' ,= -_ ‘
Kw" I7 “"1"? ‘
1,4- I
1,2
/V/ um
1 1,2 1,4 1,6 18
4.
ML
l\3
R?
N.)

i>
KIIB
Fig.A2.6.2
Tabelul A 2.6.2
|)°men]u| de uli|i;a|-e Una din roti este dispusé in consolé Ambele roli sunt
dispuse in oonsolé
Pozigia ro§iIor'f3§5 de lagére
K I
Autovehicule 1.1 If 1.25 ‘
Transmisii industriale (reductoare)
1.25 | 1.5
P
6
| | ANEXE |
Anexa 2.7
Factorii repartiyiei frontale a sarcinii K,“ §i Km,
Se cunosc: tipul angrcnajului: factorul regimului dc filnqionarc. K4: f0r;a
tangcnlialé, F,| [N]
(E, = 2-T, /dw, undc Tl cstc momenlul dc torsiune al pinionului iar d.,.| —
diamctrul dc
roslogolire al pinionului); lz'1[imcz1 danturii. b [mm]; gradul dc acopcrire
frontal. cu;
factorul gradului dc acoperirc pcntru solicitarea dc contact. Zt, rcspecliv pentru
solicitarea dc incovoicrc. Yt; unghiul dc inclinare al danturii pc cilindrul dc
bazfi, B1,:
lreapta dc precizie (3. .. 10).
Se rle/ern1im7.'
I pentru angrelmje cilindrice, din labclul A 2.7.1.
I pcmru angrenaje conice, din Iabelul A 2.7.2.
Tabelul A 2.7.1
Sarcina liniari KA -15;, lb
3 100 N/mm |< 100 N/mm
| Clasa de precizieaangrenajului | 6(5) I 7 | 8 | 9 10 | 11 I 12 | Toate clasele |
_ 3 3 ’ 1/YE 21.2
D|n1| drep§1 1.2 1/Z3 21.2
Célit '
011111 inclinali K 1.0 1.1 1.2 1.4 gm, = /COS: sh 21.4
I/u
3 4 I M 1/1; 21,2
D|n§|drep1| H . 1.1 1.2 1/Z5212
Necélit
Din;iTnc1ina§i 1.2 1.4 ‘ 8",, = 5“ /cos: 13,, 21.4
Hu
>= 3: 3: 3= 3: 3: 3
_ Z
©
Tabelul A 2.7.2
Tratamentul .. .. Treapta de precizie
‘ermicapncat I Feluldanturn 1 Factorn 1 <6 6 7 I 8 9 I >9
Cementare‘ célire Dreaplé 1.0 1.0 1,1 1.2 21.2
superficialé
"i"“'a'@’ 1<,,“. 1.0 1.1 1.2 1.4 31.4
im ,1 K1. 1,0 1.0 1,. 1.11.212...
bunétallre sau K
férétratament Inclmata sau ‘,0 L0 L1 L2 I L4 ‘ ZL4
curbfi

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE


Anexa 2.8
Factorul de elasticitate al materialului rogilor Zk
Tabelul A 2 8 1
Pinion Roaté 1
Z,;= _I_T-T__ \/MP0
_.\;' _
Material E, [Mm] Material E; [MPH] "[ E‘l + E
Olcllaminat 106-105
Ogcl laminat 2.06-10“
I89.8
Ole] lumal 2.0210
1889
1701115 cu grafit
nodular
1.7340"
l8l_4
Bronx lurnul 1.03-10‘
155
Bronx laminal 1,13-10“
159.8
Fonlé ccnu$ic 1.1840‘
162
Owl mrnat 2,0Z~ 1 ()9
Owl lurnal 2.02-10
188
Fonla cu grain L7} I 0
nodular
180.5
Fonlé ccnu$ic 1,18-l()\
l6|.4
Ob.\‘erva(iu: S—u ¢'(m.\'izlel'ul
1’en!!'u hron: V
V, = V: = 0.3 (I1/(i1/I11 ufvl)
= (L32.

T
F | ANEXE [
Anexa 2.9
Factorii inclinérii dingilor: Z“ pentru solicitarea de contact §i Y“ pentru
solicitarea de
incovoiere
1.0 §,\ \
1\ _@_ |
I :1_ __, _
095 ——~~—— ->_ *-
z,, N _, F”‘* “ _+\
T _
Z“
%44__ i. _. 4 _
+44. 4 M
_T_f _
M4 ___
_,__ __k?,,4 4
0.00 ——~ ~ - ‘
\ i -,
0.85 " ']—~ —
=}+»~%P; b I %
0.80 ‘ . ‘ ‘ ‘ ‘
0 5 10' 15 Z0‘ 25 30’ 35 40‘ 45‘
B (um) —>
Fig.A2.9.1
1
\
1 1.00 \ \ , L | 4 311:8]
I I U11
' ' js I Q3
~ 0_<>0-- ' _"~i
r.;;—(l.>
= Y» —~ » :12
0180 1 __ ___ _____ _ I 0.8
0.9
xvi]
Q.
i___ __L‘__ V
5 A 4.._.A__L_. U l) 4
xv
Q-.____.‘_ _
ab 40
B(bm) i-’
Fig.A2.9.2
0b.verva{ie.' La predilrzemlunare Y“ = 0,9...0.95.

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $I PROIECTARE l


Anexa 2.10
Factorul de corecjie a tensiunilor de incovoiere la baza dintelui )1,
l 2.3
fi~ ~ = 1 ~~+
'% I “9 ”“".20 ‘ ‘ J 1 7-,
I * 1 " /1 ‘,..= h mm: *'* --—
W ’ E l* '*' '1’ 1' 0: C nu: ---- * **
Q _ pL,n= 0_375-m _ _ _ W 7 1
/ '_7_ \_ p,,¢,,,:0.375-m,, 7777
pm ' -C i 1 T W
_, . , “I \ ' W”, '7 _ W 10
\
‘-1
5%
W
V r? _ _ L97
Y A * 1.9
_ "L
P 1.; E
-0-#11); A M ‘"5
_: w . ~
_ L Hi L ' E *1‘ 1 14
_ W _ 1* 1 “_~ ., TL ‘ \ III '
7 1 \ l ‘ \ I w ‘ II ,3
|() ll 12 1-1 |6 I8 20 Z3 J0 40 30 GU IOU IOU-> ,1,
Z (Z/n Zn Zmnv) ii’
Fig.A2.10.1
Ohxcrvafie: Lu numerc mici dc dinli. pent/"u )1.“ xe u/age ru/uuruu mini/m7 dun? in
diagrwmi.
I Penlru culullllll dz’ [7l'(‘(l'iIIl(.’I1.\‘iUH(I!‘L’, XL’ c0|1‘\‘iu'e/'6.‘ .\' =
U ,' X” = O‘
,.

7
| ANEXE |
Anexa 2.11
Factorul relativ de sensibilitate al materialului la concentratorul de tensiuni de
la
baza dintelui: Y5 la durabilitate nelimitaté §i X“ la solicitare staticé
Se czula.s"c: factoru] dc corcclie a lensiunilor dc incovoiere la baza dintelui
Y5”; tipul materialului:
gradul dc acopcrire. s,,,,.
Se delermimi."
Y6 — din figura A2.H.l.
Y,;,~, — din figura All 1.2.
‘([1
\\\%
§§\\<>~
Y6 -— A ~_ _ |—-~-
10 _4_ , Y__, _ - Tl
__. 5» * j", _ 1 ,4“
3 ‘ i ‘ ‘ _ ‘K “I. ()(cIur| dc 1mhunala\|rc.
i .1 | \ nilrumrc in gal sau haic Y
AA 2. O\cluri moi
‘ W ' \ 3. ()\cluri in1buna'1Iz'\|ilc i
4. Ogcluri ccmcmulc sau ciililc
sllpclficial
\ r \
1.4 l_5 1.6 1.7 1,8 L9 2.0
YJII i’
M
__,,z' _ __.A._ _____V __.____7
Fig.A2.11.1
IEI

I REDUCTOARE CU O TREAPT»§. CALCUL $1 PROIECTARE ‘


Y_ I. Ol_cluri dc imhun:'m'\\irc.
‘“' nilrumrc in gm sun haic } 2
1 '; {L O\cluri moi r ‘_ , ,
“ J.(1\»-luri i|nhun1'1l:'|\i1u ‘ ‘ 4 I ’
4. U\cIuri cclncnlulc snu cixlilc ‘ /
‘ s\|pcrfici;1l ‘ \ I
L2 L _ p_ _ L . ‘ M,
3
. Z
‘-
3 ,/ _ /
1_1 — —— (é /_/1‘ ( —
_/'2'-\I
1.0— ~ — F i
' ,-;/ , * é é
L‘ j W w j
|7“—‘;
3 1,
’ ;
»
I
\
Q
\- \
_\-
\;
\ §\
0.8 ' ’
, 2 A‘ \ \
/ 4 ‘
(1.7
Y¢ ‘ 1 ‘
.\¢| i; ‘ ‘ \
LO 7 " "' ‘ ‘ 7} ' '?
84111:] ‘ |_2 "4 I ,1, I-*4 ‘ 34, ~
1.871 » j l— -——* ~ — —~——
2_0 ‘ \ ‘
Fig.A2.1 1 .2
0b.\'¢'r\'u(ic: Punlruz/ulllllrci¢/1'61:/711?. SM = Eu
@

'
i.
‘ Anexa 2.12
\ Factorul de formfi al dintelui Y,“ pentru solicitarea de incovoiere
ANBIE
\
4,0
3.9
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3,1
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6 —
2‘5 k
2,4 ‘Q. “-
iiaiia
2,2 L
2.1
2,0
YF 1|
L . - *
_ 2 ‘ ‘I-‘ :\‘III 1', =h', ,,=l
§::.: ::-.“"‘*'~ .:-
,_ ' ‘-L‘ ‘ pufi: 0-375""
. - .‘ p.,0,,= 0 375 m
‘fig lMll‘l‘II II" II
' __°' 11 IIIII
"V
Ei
A :3

I .1
‘WP.
.41
2

9
u
:i:i%fiE..

gm"
‘“ IlmIm: i
I... -"_'
|_3 - l.i|n'ila
Sill Iflflfl
HIIIIII IF I|
z (Zn, Zr; znmv) 2’
‘ —:“I.H‘:ii::: I-"'-"1: 3,9
p
.-"ii§"“!l§!l'i' "'
—— ' w k‘ ‘ - ' 1|
2 5‘-!5i$=:-ii=.%'=m==§ ' 1;;
f : .:ii "
‘ ;é ‘ IE QIHHQII 10, ‘I. III" 18
§ m! ,\\ H};--':
“ "'"
:§§.~§..::::
:qa:~.\ an _
~ \\|| --
@331 .1
I
YD-< L‘ .-
_ _I=:!'_J§g!I 7 O
O 8 Iiillllfllllti-Ear‘: II ""
4.0
I
3,5
I 3.4
I 3.3
I
| 3,2
2.7
I: 2.6
25
23
Imii :11:-'i::::'iE'm
2.06
, II ::|| ‘-8
17 ,3 1:0 % IHI lill inn :||:
‘ _“' IIII I Illll :III III ‘
L6 T IIII Ill I III L6
I0 ll 12 I3 I4 I5 |6I7l8l920 25 30 40 506080|00200_> <,,
YFa
Fig.AZ.12.1
Observafii:
I Perrlru ang/-enq/'e v11 danlurd inclina/zi XL: = Xnm.
I Penlru ca/culul dc redilnensiunare, xe considerzi: X = 0 .' X = 0.
P II
IE!

| REDUCTOARE cu o TREAPTA. CALCUL 5/ PROIECTARE |


I Penlru dilncmvinlmrc .$i \‘c|'[/icaru.'
Z” = — lu /'0(ile ci/int//‘ice cu ¢I'w1l1u'¢? inc"/iml/(Z
cos [5
3‘ = _ — la l‘0(I/c worm? cu danlura dreu/ml
cosb
I Punlru ungrcmg/u/e Inc/cure se uli/i:cu:(7 diugramu din/igzuu.‘lZ.12.2
2.6’ ‘ ‘ ‘ 1 ‘ ‘
34 " ' .\-I-1.0‘ i " "T LP Mi
2.21 1 ?-—+~ ~ -- 3 = +
2 ”.\':O \ ‘ i W "J ., _ .
M 1.81 ~ E - ? \
‘-6 735.
1.2~ ‘ ' ————
“M 1;1\;w
51
,_ |
.0
an
'4
E:
() Z0 40 60 S0 ]()Q I20 I40 I60 180 200 220 Z40 260 Z80
i>
J
iq
rd ._
Fig.A2.12.2

I ANEXE |
Anexa 2.13
Factorii de sigurangé Ia contact §i la incovoiere, S,,"__,, §i, respectiv, S,_mm
Se cun0u,\'Ie: condifia dc cxploatarc a lransmisiei.
Sc’ delelvnflui.’
I pcntru angrennje cilimlrice,
a. S‘//,,,i,, din tabelul A 2.13.1.
b. S,.-mm din tabelul A 2.13.2.
I penlru angrenaje conice,
SI/mm : 1 I SFnu|\ :
Tabelul A 2.13.1
Condi;ii de exploatare S,,,,,;,,
Transmisii industrialc 0bi$nuitc 1,00 1,3
Transmisii cu risc milril de deleriorare sau cazul I 3 I 6
cénd chelluielile de reparalii sum mari ' ’
Tabelul A 2.13.2
Condigii de exploatare Sp,,,;,,
Transmisii induslrialc 0bi5nuilc L4 L6
(uzual L5)
Transmisii carc Iucrcazi Ia luralii mnri 1.8
Trzmsmisii importante 1.6 3.0
0bserva(ii.' Pen!/":1 .s'igm'ull(¢7 nor/nah? in_/ilm-(ionaI'e (pml>uhi1iru!eu dc
(IQ/Lwlure S 1 '74).
XL’ rucomumlfi Sflmm =1.15 $1 S/_»mm =1.25 .

1~
‘ REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $I PROIECTARE
Anexa 2.14
Factorii durabilitégii: ZN pentru solicitarea de contact §i )'_\ pentru solicitarea
de
incovoiere
.=\'u/mirul 1/0 uicluri dc Xulicirure:
‘V/| =6O'”1 '1-/1 J/.1 3 NI: :60'”: '1'/1 "/.1
undc: um — 1l.\ralii1c cclor doufi ro],i.
I4, = 8000...2000[) ore;
~/V, = "/_,, =1 (numérul dc roli in contact).
Tabelul A 2.14.1
Domeniul de aplicabilitate
Relafii de determinare
Factorul durabilitégii Z_\.
, .
~\‘1 5 N111!
z\. = zm“ ;z,,,__,\. 1\q,,, —t:1bc1ulA 2.14.2
N.‘/H <N/ <NBIl
Z
Z\ = "’/,1//\='m, /N, _ pcntru dimcnsionarc $1 \‘crificarc_ unde
I11
\ - vczi figura A2.14.1 pcntru pre(1in1cnsi0narc:
_ ‘\‘l¢/I ‘.\m.1.\ .
/1 — |2%‘/l%i_i,-
*\‘»:/1 Z1¢‘[/ '11
.‘\'_1,,. 1\'h.H. ZMW - mbclul A 2.14.2
ZR. Z, . Z, - Ancxclc 2.15. 2.18 $i 2.16
‘N I 2 N/1-/1
z\=1
Factorul durabilitélii 1}
N, § ;'\'U,
) \' : ) \ nm\ - ) *1 min - -‘\ ~11
N1,/~ < N/. < NI!!-
)'\ - vezi figum /\2.14.2 pcntru prcdimcnsionarc:
)’\ = "';1.\",,.,_ /N, . pcnlru dimcnsionarc 5i \‘crificzn'c, undc
‘V111 )'.\m.|< ' ):w .
m, = —— _~_—_i.
lg ' /lil
*'\‘ 11/ )1; ' )1: ' Y1
.?\"_,,. . ]\*',,,_ . ):\.m\ - lubclul A 2.14.2
)i.1fN 1‘ Y‘ - Ancxclc 2.11. 2.15 $12.17
N, 2 .v,,, 1;. =1

T
[ ANEXE |
16 -
- I I I I
L5 O|cllur \[|nfi- ‘ l~'}iimE‘|{nll5
lfiiirc. sau u» nilru- 4 wmwwlv WI wlflv wnvrfiflfll
I 1»4m...m..m¢i..,,,.1. ‘ *1 4
..... =
ZN 1.3 1),. M1‘ ‘
,2 . llllllll |::ll|||l|
*"'%!="a:am=~#:::£l mfih
14:04 105 0; 2:10“ 10’ 5x0’10* 10°
NL é>
Fig.A2.14.1
3.0
Oqrluri dc cunslrucgiv ‘
W" 7"l|1""1'"='lli|¢ Oleluri cementum-
’snu cilitr superficial > _
2,5

,4
7 0 nilrurnlc lim ‘
_.. p lung In gaz
‘ v
YN i i ‘ "..';':::::
1.2 _ _ _ _ _ _ _ \
- 4 _ _ <_ _ — _ _ _ I 0 7
101 10 10' 10" 3x10 10
IVL i——>
I Oycluri dc nitrurarc.
Fig.A2.14.2
Tabelul A 2.14.2
Solicitarea de contact Isolicitarea de incovoiere
Felul materialului Tratamentul aplicat _
A’ =11: I Nun I Z:\'Inav< ‘ Nu!‘ Nn/- | )"\'|n:1‘(
imbunétélire J 7
. _ , Czilirfi suP<'-rrficialfi 5'10 L6 10 25
Ogelunde lmbunétépre _ Nimlramin baie _ 1 I (
N‘ _ v 10‘ 2_10<> 13 10: 3~l0 Oieluri de nitrurare muram In gal ' Oleluri de
cementare |Cemen1are si célire 5407 . .

i
| REDUCTOARE CU O TREAPT/5. CALCUL SI PROIECTARE l
Anexa 2.15
Rugozitatea flancurilor §i a zonei de racordare ’
P
Treapga de Rugozitatea flancului
Procedeulde prelucrare Rn [Mil
Tabelul A 2.15.1
\ precizie
wu\\|O~
LI\\ICOQ
|@
‘t’
9
-I‘-
Mortczarc sau frczarc I 9: 10 1.6: 3.2
Morlezarc sau frczarc in;_1riji1z'1 urmalé dc rcclificarc ' 9 0.4: 0.8: 1.6
Mortczarc sau [rczare urmatfi dc $evcruirc 0.21 0.4: 0.8
Rcctit'|care grosolanix 0.4: 0.8: 1.6
Reclificurc ingrijilil ._.
Reclificarc urmalé dc lepuirc 1 0.0:»: 0.1: 0.2
Observufie: Penlru ru_q0:il¢/Iva :0nel' do racurduru xv u/age u raluure
imediul .\"upcr'inur¢7 rugn:i1fi(ii ulcse
rm!/"u /Iuncul ucliv
Factorii rugozitétii flancurilorz Z” pentru solicitarea de contact §i )',, pentru
solicitarea de incovoiere
1.1 ‘
\\ L‘ l p .1 .1. Y E Ml
‘ ~ I \ ‘ <:,,,i,,,‘¢l2OUMPa ‘
1.0 ik — 7 — V 1100 . —~
i I000 \ \ g \
7 Wk __,_. J . _\)00 ~,
gsso I \ \ ?
0_() é W" .7 ._ . . ___.
5 .//
1., T
._. A , 0-
‘ i__ __ ___;__ ,7
__ Q _l _ 7 _,_. . -
123456 78910lll2l3l4
R;|m].},ll'l1-——>
Fig.A2.15.1
R:,+R__. 100
Rnou-’i2i‘ an
undu Rd ,\'i RI: repre:inlz7 ind/(imeu m're_q|1/arilzifi/orflumw/ui uvliv ul
¢1inlc/ui pinimmlui, r'u.\'puuIi\' I'11(ii.
. . . _ . 0 " . (_ T
/Juvupu a'e.\'cn xv: u2d1¢.-u Rd. alum": R,‘ = 4.4 - R“? $1 Rn = 4.4- Rd‘; .
0I).YL’fl'l|(iiJ
Lu prua/imun_\'irmure, Z” = 1
Pcnlru uI1grcnq/u cunicc u__. = an", J la dunlmzi dreaprir um = u‘, - (1 — 0.5
~ \;1 R).
I
*

I
I
ANEXE
1.15
I
1 1
1

Tome materialele. la
1.05
' 3
\"*; ‘* 1-
\ *7"
solicitare staticfi.
-_ 2. O;eluri nitruralc.
3. Oleluri cemcntalc sau
célite $1 oleluri moi.
1.0
0.95
__Ti___]:.__%__ __
0,90
2 1 1
1/ 2 4.
‘ §53
Ogeluri imbunététite.
___&L>
1 2346810
20 30 40
R; .|.1mi>
Observnfii:
L0pI'CL1'iIII€I7.\"1(H1£lI‘t3 1;“ =1}: =1
Fig.A2.15.2
/'especIi\'1'0(ii. Duu? pa dexenxe imliuzi R“. umnci R: — 4.4 - Rom ,vi RI, " 4.4-
Ruin.
1 _ ul _ _ u_
R__l. R2 reprezilmi imillimca neregulari!¢7(i/m" zonei dz rucurzlurc dc lu piuiurul
dinlelui /Jinimmlui

I>
I REDUCTOARE CU O TREAPTA, CALCUL $! PROIECTARE
Anexa 2.16
Factorul de vitezé Zl
Se cznm.s1-: vitcza perifcricé r [m/s]; tcnsiunca limits": la presiunc dc contact,
cr”|;,., [MPa].
I ‘ ‘ ‘ ‘ G]]]im§8JbT\/IP‘Zl
1 1 —* ( L ‘-T~r~ —=<)00 A
*1 Q1 _i!“\1[*
T
Zr T Y J ‘ ‘ 1 l ‘ 1 A k i
\ 1 ‘ _ ’ illO()7 1 W_
\ 4
,\ +
.1,
I
1.0 ~ ~ ~\ ( , é M
\ ,4 11200 ‘ H
‘ I 1
‘, *
{ 6- _I 4? [ A
/
{TA W ] W L -
0.5 1 Z 3 456 810 20
40 60 80100
v_m/s iv
Fig.A2.16.1
Obserw|(iL': Lu/1/‘udimenxirmu/'0 Z,- = 1 .

| ANEXE [
Anexa 2.17
Factorul raportului duritétilor flancurilor dinfilor Z,,v
Se czn1ou§!e: duritfilile flancurilor active ale rolilor. HB|, HBZ.
Se delermimi: Z;;- din tabclul A 2.17.1 undc:
HB = min{HB,, 1112,}
Tabelul A 2.17.1
Duritatea I HB < 130 | 130 5 HB 5470 HB > 470
(HB -130)
Z;;- 1,2 Iii 1,0
1700
Factorul dimensional pentru solicitarea de incovoiere If‘
1.0
09 i‘ 2. Olcluri cemcntalc sau
. cfilite superficial;
{ l. Oieluri imbunfitéyite:
Y.\ K , —
3. Toale malcrialele_ la
Q8 " sarcinfi staticfi.
i:Z;
95
0.7 M i , >~ " *
0 IO 20 30 40
"3 (‘Hm "Inn In/1m)~mm i’
Fig.A2.17.1
Obsurvafie: Lu preu'imen.\"i0nure, Y“ =1 $1‘ U =1

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE


Anexa 2.18
Recomandéri pentru alegerea Iubrifiantului
Tabelul A 2.18.1
Pentru angrenaje cilindrice §i conice
Véscozitatea cinematicé v. mm2s" (cSt). la temperatura de
Materialul rom dinlate de dimensiune 50°C remmandaté Pemru Viteza I’
mare din 3"9"e"aI Vileza perifericé v [m/s]
' vs 5 I 5 1" _...2 ‘
.53
u
To
1./1
:
J
< 0,5 I
gel cu R", < I000 MPa 370
180 I 120
C'\
C
I-
U1
O(eI cu R,,, = I000... I250 I\/[Pa 5i 0§cI 770
alial cu Cr- Ni cu R,,, < 800 MP2: '
270 I80 I2
O
O0
U1
O\
C‘
0101 cu R,,, = I25O...I600 MPa $i
. 450
gclun cemcnlale
"70 770 I80 I70 85
Pentru angrenaje melcate §i hipoide
temper
Weza erifericé m/Q Véscozitatea cinematicé v. mmzs (cSt).
p ' ' Ia atura de 50“C
pzinfi Ia I
450
I...Z.5
Z70
Z.5...5
I80
5...I0
I20
I0...I5
85
I5...25
60
Tabelul A 2.18.2
Uleiuri pentru transmisii industriale
Véscozitatea T t d
Simbol mm'sT (cSt) empera-ma e
TIN 25 EP
Ln
\I
TIN 43 IEP
45- I
TIN 55 IZP 50
57.:
TIN 81 HI’ 82
90
TIN I25 EP I25
I40
TIN Z00 EP 200
Z20
TIN 300 EP 260
320
TIN ZIOEPC 210
225
so“ C
determ|nare
mm ITIBX
21 26
Ob.\"erwl(ii:
' Uleizzl TIN 2/ fl EP(' axle a'e.\'rim1l in xp::uiulpunl!'z1 ungereu ungremq/'eIur
mclculu.
' La <1ngn.'nqicIu din r>(c/ .\'aufi)nu7. nu Irehuie xd zle/n7,\‘eu.s"m 8(I"( lu
ungrenqjele cure an 101:
e.\'ecuI(1le din hmn: axle ¢'0n/ruimlicut u se dep¢7,\'i !cn|perulm'a (10 6()”C.
' Durulu dc urilizure u uluiului axle dc 6... I2 luni.

7
I ANEXE |
Factorul de ungere Z,_
v40. mm2~s‘I -?>
iv
c>
{#1
@%L_ 5
0
l\J
o
0
U)
o
o
L c>
\ o
% 4:-
‘ o
‘E -
0
I <;',m...'=8501\/1P§\
,_, | i?g8<>\\L
I i .?:. _
ZL was % ’ r
~_~_-' I
W _% I
I I
Ҥ~\\ M
§E¢
i
0.9 —' -—
_>_ ? ¥
T
Z0 40 60 80 100120140 I60 I802 .... .. O 280 3()()
V50, mm:-5" _?>
0.8
0
Fig.A2.1 8.1
Obxerwlfiu: La p/ulmzensionure Z,‘ = 1.
Ll

I REDUCTOARE CU O TREAPT/1. CALCUL SI PROIECTARE


Anexa 2.19
Valori recomandate pentru coeficienfli deplasérilor maxime radiale normale de
profil, la angrenajele conice ortogonale cu dingi drep;i
Tabelul A 2.19.1
Numérul de
dinti ai
pinionului
Raportul de angrenare 111;
1
1.05 1.1 1.15 1.20 1.30 1.40 1.601200 3.00
5.00
Z6
I2
Coeficiengii deplasérilor de profi1.\',|= — x,;
1 0 53
0.55
0.57
13
- I 0.-11»
0.50
0.53
0.54
14
0.35
0.38 I 0.43
0.48
0.51
0.52
15
0.18
0.24
0.30
0.36 | 0.41
0.47
0.49
0.50
16
0.10 0.12
0.16
0.20
0.28
0.34 i 0.40
0.45
0.48
I8
0
0.()5
0.0‘) 0.1 1
0.15
0.18
0.26
0.32 | 0.37
0.43
0.48
0.45
0.46
20
0
0.05
0.08 0.10
0.13
0.16
0.23
0.30 I 0.35
0.40
0.43
0.44
22
0
0.04
0.07 0.09
0.12
0.14
0.22
0.28 I 0.32
0.38
0.40
0.42
24
0
0.04
0.06 0.09
0.11
0.13
0.20
0.20 ! 0.30
0.35
0.37
0.38
30
0
0.04
0.06 0.08
0.1()
0.12
0.18
0.22 I 0.20
0.31
0.33
0.35
40
0
0.03
0.05 0.07
0.08
0.09
0.14
0.181021
0.25
0.28
0.30
Valori recomandate pentru coeficientii deplasérilor tangengiale de profil,
angrenajele conice ortogonale cu din';i drepji
Tabelul A 2.19.2
la
Raportul de angrenare mg
1...1.3 I 1.3...1,0 I 1.0 19 1
6...8 8...10
.9...2.2s|2.2s...2.1s|z.1s...3.s|3,s...4.s | 4.s...6 | |
Coeficientii deplasérilor tangengiale de profil .\',|= — x.,;
0 1 0.01 1 002 | 0.03 ] 0.05 | 0.00 | 0.01; | 0.00 | 0.10 | 0.12

'1
I
ANEXE
Anexa 2.20
Angrenaje cilindrice. Toleran§e
Tabelul A 2.20.1 Toleranfa bétéii radiale a danturii, F,
precizie Slmbolul [mm]
125
Modulul normal Diametrul de divizare al rotii. d [mm]
T'°3Pt3 de - mu péméla peslel25 I pcste 400 ‘ peste 800
Ia 400 la 800 1211600
dc la 1 |a3.5
pestc 3,5 la 6,3
7 F,
paste 6.3 Ia 10
36
40
63
71
80
71
80
90
dc la 1 la3.5
8 F, pesle 3.5 Ia 6,3
peste 6.3 la 10
45
45
50
56
1
T
80
90
100
90
100
112
Tabelul A 2.20.2 Abaterea minimé a cotei peste dinji (pentru danturé exterioaré)
E,,.,
-|-reapta de Diametrul de divizare al rofli, d [mm]
ajustajului criteriul
1125
a O
la 250
Tipul precizie dupi pine‘: la peste 80 pcste I25 pcsle 180 pestc 250 pesle 315
80 I 1 l 18 l
2:315
la 400
funclionérii line
O
~.1:oo\1
55
60
70
70
80
80
100
110
120
110
120
140
U5
\O®\l
I00
100
110
110
HO
I20
12
120
Ew, m]
70 80
80 I00
100 l 10
0 140
I40
I40 160
180
180
200
180
200
200
Tabelul A 2.20.3 Toleranfia cotei peste dingi, Tw [pm]
-“pm Toleranga bitéii radiale a danturii, F, [pm]
"’"°"" 12 16 20 25 ~32
_ TiP"| ‘°|el'a"I°i pcstc peste peste pcste pesto pestc peste paste peste pests
pcstc
C c 35 40 50 55 60 70 80 100
14
=l"s'=i"'"‘i°°"'"‘d"?"° 1011112111 10111 20la 15111 321:1 401.1 50la 60111 801a
1001.1
40 50 60 so 100 125
111111111
B b so 50 ss 60 70 so 100120 01s0 00
Z

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $I PROIECTARE


Tabelul A 2.20.4 Abaterea superioaré a grosimii dintelui pe coarda constanté, E"-\'
Treapta de
ajustajului criteriul
funcgionirii line
Diametrul de divizare al rolii. d [mm]
2125
Z1
a25
Tipul precizie dupé pimfi Ia pcste 80 pests I25 paste I80 pests 250 pests 315
80 I I I 180 I 0 Ia3I5 400
Ia'
“I
60
70
70
70
80
90
100
90
I00
I20
I00
20
MI
I20
1-I0
I40
B
('3
I
coc\|~::x>\|
I
I
I00
I00
I20
I20
I20
I40
E,,- lyl
I40
140
I60
I40
I60
I 80
I80
I80
200
I80
Z00
Z20
Tabelul A 2.20.5 Toleranfa grosimii dintelui pe coarda constanté, Tr [ pm]
TIPUI Toleranta bitéii radiale a danturii, F, [pm]
tolera ntei
flancuri 2
_TiP_u| _ jocmui pesto paste pcstc pcstc pcslc pcslc pcstc pcslc pcste paste pcstc
‘*1"$‘“1“'“' dimre IOIa 12m mm 201a 25m 32121 40Ia 501;‘ 601a 801a 100121
I I6 70 7
B b 50
cl;-35
30 60 70 70 90 I0
60 70 70 ‘)0 100 I4
0 I40 I60 I80
0
I40
-5 33 40 50 60 80 I00 I25
45
50
I80 220
* -
I

T
I
ANEXE
Anexa 2.21
Angrenaje conice §i hipoide. Toleran;e
Tabelul A 2.21 .1 Tipuri de ajustaje 5i toIeran;eIejocuIui dintre flancurile dinfilor
Tipul ajustajului rotilor din;ate in angrenare
Treapta de precizie
A |B|c|n| E In
41v|410|49|4s| 47
Tipul tolerangei jocului dintre flancuri
|a\b\¢ldl h
Tabelul A 2.21.2 Toleranga bétéii radiale a danturii, F,
M d l I I Diametrulde divizare mediu.d,,, mm]
precnzie mm [mm]
600
m
dc Ia I la 3,5 36
0 u u norma
Treap§a de simbom mediu Pam-i la 125 T PcstZ(;6'Z5 Ia pesl§61é)0 laly pestle 800 la
63
7 F, peslc 3. 5 la 6,3 40
53
56
71
80
pcstc 6.3 la 10 45
63
80
90
de la I la 3.5
63
80
45
8 F, pcste 3. 5 la 6.3 50
71
90
100
pcste 6.3 la I0 56
80
100
112
de la I la 3.5 56
80
100
9 F, paste 3. 5 la 6.3 63
90
112
125
peste 6,3 la I0 71
I00
125
140
Tabelul A 2.21.3 Abaterea minimé a grosimii dintelui pe coarda medie constanté, Em
Diametrul de divizare mediu, d,,, [mm]
péné la 125 Lpesle 125 la 400 l_peste 400 la 800
1-reap“ |v|°du|u| Unghiul conului de divizare, 5|
45°
Tipul | d-
ajustailflui prggzie m::::a[IT:.1]|u péné. pesle pfiné. E832 peste péné. pestc
la 20° 450 12120“ _45,, 45° la 20° 45,, 45°
I11
delalla3,5 20 | 20
22
2
8
_m
B
K»)
O
W1’
22
H 7 este 3.5 la 6.3 22 |
25
32
‘ml
_ 30|36|50|45
I 230|3s]55|45
65166.3 lal0| 25 I 25
lubelul A 2.21.4.
|v2|36 36’34|40|55|50
Observnfiu: Penlru ulle Ireple dc preci:ie ,vi /ipuri de q/‘u.\"1uje,E,, se
mreclcuxi cu coeficienlul K | din

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $I PRO/ECTARE


Tabelul A 2.21.4 Valorile coeficientului K | pentru determinarea indicelui E,_,-
care diferé de treapta de
precizie 7 5i tipul de ajustaj H, (7 - H)
Trepte de recizie entru criteriul de functionare lini
Tipul de ajustaj 4 — 6
I
0,9
|1\_psr9|10|11|12
K1
1.0
Fl
.45
L6
U
1.8
2.0
2.2
O
2.4
2.7
10
3,2
W
3.4
3.8
4.2
4.6
7'“
o
5.0

5.5
6.0
6.6 7 0 7.8
9.0
Tabelul A 2.21.5 Toleranja grosimii dintelui pe coarda medie constanté, T‘-
Toleranga bitéii radiale a danturii, F, [pm]
Tipul de tolerangé
flancun
u 0
. . . . ‘ I ‘l I* I‘ ‘ K Zl '1’
‘:51: '12:: $25.; 2:1; 2;: 22: 22:;
1" 16 20 25 32 40 50
50 la
60
h 21
22
24
26
28
32
36
42
50
60
1| 25
28
30
32
36
42
48
65
75
c 30
34
36
40
45
52
60
80
95
b 40
45
48
>2
58
65
75
55
70
85
100
120 \
a 52
55
60
(>5
75
85
95
H0
I30
150 ‘
Toler
anta bétéii radiale a danturii, F, [pm]
Tipul de toleranfi
pentru jocul dintre
flancuri
pcstc
60 la
80
pcstc
80 la
l 00
pcslr:
I00 la
125
160
200
250
320
400
500
pcslc pcslc pcstc pcslc peslc pesle peslu
125121 160121 200121 2501a 3201a 400121 500la
630
:"
70
90
ll()
I30
160
200
240
3 00
380
450
L
90
110
I30
I60
200
250
300
380
480
500
110
H
140
170
200
260
320
400
500
600
750
U‘
I30
170
200
250
320
380
480
600
750
950
180
N
220
260
320
400
500
630
750
950
H80
i
\
pcslc ‘

I
ANEXE
Anexa 2.22
Angrenaje melcate cilindrice. Toleranje
Tabelul A 2.22.1 Toleranya bétéii radiale a danturii melcului, f,
Diametrul de divizare at melcului, d1 [mm]
Treapta M°d"|"| 3X5i| pestc pests
X dc la 6 pcste 10 peste 18 pestc 30 peste 50 peste 80 12013 1801a
de m 7
precizie [mm] la 10 la I8 la 30 la 50 la 80 la 1-0
180
250
I5 16 17 I8 20
22
30
delalla25I 20 I 20 I 21 I 2
28
38
fr [I-lm]
7 Idclalla25| I I I I
s I 2 I 25 I
9 I I
delalla25| 25 I 25 I 26 I 28 I 32
36
|25|
l31l
I40]
48
Tabelul A 2.22.2 Abaterea minimé a grosimii spirei melcului, E“-I
I
Distanga dintre axe, aw, mm
2
Tipul finé la 80 peste 80 la pests 120 la peste 180 la peste 250 la peste 315 la
aiuswiului P 120 180 50 315 400
0
0
0 Em ’[I.lm]
O
0
0
H
32
42
48
56
60
U
48
75
85
95
O
80
38
56
95
120
130
140
W
I30
150
67
I05
170
200
220
240
18>
200
220
260
300
340
380
Tabelul
A 2.22.3 Abaterea minimé a grosimii spirei melcului. E“;
Treapta
de
precizie
Modulul axial
"L.-
[mm]
Distanga dintre axe, aw [mm]
pfiné la 80 pe
ste 80 la pestc I20 paste 180 peste 250 pests 315
120 la 180 Ia 250 la 315 la 400
I
7
dc Ial la 3.5
60
63
E882 [Pm
7]
7:
80
85
paste 3.5 la 6.3
63
67
75
80
85
90
pests 6.3 la 10
85
90
95
100
pests I0 la 16
100
105
110
8
de la l la 3.5
90
I00
110
120
130
140
pestc 3.5 la 6.3
100
110
120
I30
140
140
paste 6.3 la 10
130
140
150
160
peste 10 la 16
160
I70
180
9
dc la 1 Ia 3.5
150
160
180
I90
210
220
paste 3.5 Ia 6.3
I60
180
190
210
220
240
pcste 6.3 la 10
210
220
240
250
pestc 10 la 16
250
260
280
280

I REDUCTOARE CU O TREAPTA7. CALCUL $1 PROIECTARE


Tabelul A 2.22.4 Toleranfa Ia grosimea spirei melcului, T,
Toleranfia bitfiii radiale a spirei melcuIui,f, [E51]
Tipul
jocului
dintre
flancuri
pfinnii la 8
pcsle 8 la pcste 101a peste 12 la pestc 16 la pcsle 20 la
10 1 16 20 25
2
pm
1
="
21
22
24
26
28
32
25
C‘-
28
30
32
36
42
30
0
34
36
40
45
52
5"
40
45
48
52
58
65
52
N
55
60
65
75
85
Toleranga bétéii radiale a spirei melcului.f, [pm]
Tipul _
jQ(;u|ui PCSIL‘ 2)
dintre la 32
flancuri
pcstc 32 pcsle 40 pcstc 50 la pcslc 60
In 40 la 50 60 Ia 80
pcslc 80
la 100
T§[
pm
1
h 38
42
50
60
70
90
d 48
55
65
75
‘)0
110
c 60
70
80
()5
I10
140
b 75
85
1 00
I20
I40
170
a 95
H0
I30
150
180
220

'r
I
ANEXE
Anexa 2.23
Abaterile limité pentru distanja intre axe
Valoarca rcalé a distamei axialc cstc:
a“ = an if“ [mm]
Tabelul A 2.23.1 Abaterile Iimité pentru distanfa dintre axe pentru angrenaje
cilindrice, fl,
Distanga dintre axe. 0,. [mm]
Tiplll - . V, pcstc 80 paste 125 peste 180 pcste 250 pestc 315
=i"=*aivIui s'"'b°'"' P“““"‘8° Ia 125 121180 la 250 la 315 la 400
f~ "IL.
C
BI»
:35 ¢45 150 155 2:60 170
160 :70 i80 :90 1100 11 I0
Tabelul A 2.23.2 Abaterile limité pentru distanfa dintre axe pentru angrenaje
melcate cilindrice, jf,
Treapta de precizie pz"mf1 Ia 80
la 180
la 250 la 315 Ia 400
Distanga dintre axe, aw mm
pcstc 801a paste 120 pcstc I80 pestc 250 ‘ paste 315
L1 I
[Tl
D ..
7 I 45 I 50 I 60 tr 67 I 75 I so
s I 71 I so I 90 I 10 ' I 110 I 115

1 REDUCTOARE CU 0 TREAPT/1. CALCUL SI PROIECTARE


Anexa 3.1
Pene paralele (STAS 1004)
{>1 'kD1
_F
Q | { I J Q
,////
2T1. .1.
1
1////1 _
\c'><-15°
i ;_ : I ,1 I : sau r|
h/2
.1< -1:1
< >
a b c
E21
HgA311
Tabelul A 3.1.1
Diametrul
arborelui
d
[mm ]
. . Adéncimea Raze de |merva| de
S .. . .
ecwmea Pene‘ Caflalelor de Pani racordare r; §i lung|m|
b I1 I1 lg
tegituri c sau r| I
>10...
£12
0.0
[mm] _[mm]_ [mm] _[m1n] [mm] 1mm]
-1 4 2 5 1 3 0.16 8 -1'
s=>
>12...
517
5
5
3
2.3
I Mvm
S22
6
O
3.5
2.8
>77
£30
8
\|
4
3.3
0.25
0.16
10-56
1-1-70
18-90
>30
538
10
O0
5
3.3
>38
£44
12
OC
5
3.3
>-1-1
£50
1-1
9
5.5
3.8
>50
£58
16
10
6
4.3
>58
£65
18
7
4.4
0.-1
0.25
22-110
28-140
36- 160
45- 180
50-200
>65
$75
20
12
7.5
-1.9
>75
$85
22
1-1
0
5.4
>85
S95
25
1-'1
9
5.4
>95
5110
28
16
10
6.4
>110...
£130
32
1 8
0.6
0.-1
56 - 220
63 - 250
70 - 280
80 — 320
90 - 360

7 -1
l,1mg1'n1iI|']1i:aIe: 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 25. 23. 32. 36. ~10. 45.
50. 56. 63. 70. 80. ‘)0.
100. 110. 125. 140. 160. 180. 200. 320. 250. 280. 320. 360. 4100.-150,5()().

T
ANEXE
Iii B
4
09
\
my
+/2
d
\ \\\
£1-
A AA
A ' \ _ B
1 ~‘= g '2 ’ / .
. r maul.‘ l
/i ,2 \ ’I
Fig.A3.1.2
Tabelul A 3.1.2 Rezistente admisibile la strivire [10]
64,- [MPa]
Malefial Caracterul solicitérii
Staticé I Pulsatorie I Alternant simetricé
E335.IC45 |00...|s0 I 70...|00 | 35...50
Tabelul A 3.1.3 Rezistenge admisibile Ia forfecare [10]
'r,,r_[MPa]
Material Pani Caracterul solicitérii
Statici I Pulsatorie I Altemant simetricé
E335.|C45 I 9o...144 I e4...% | 32...4s

I REDUCTOARE CUO TREAPTA. CALCUL $I PROIECTARE


Anexa 3.2
Rulmengi
Rulmengi radiali cu bile
Ll,-
ww
LE!
I
Fig.A3.2.1
27""?!
Q5
- D,
B
Tabelul A 3.2.1
(1, D,
[mm] [mm]
B Sarcina dina
de bazé
[mm] C [km
mic:-3
Simbol
15 ._
0
5.6
6002
I8
6202
ua -2
u 4
42
I3
IL4
6302
17 35
10
6
6003
40
12
95
6203
47
I4
l3A
6303
62
I7
236
6403
20 42
12
93
6004
47
I4
I2]
6204
52
I5
I73
6304
72
I0
305
6404
25 47
I2
10
6005
52
I5
I43
6205
62
17
22A
6305
80
2|
36
6405
30 55
13
l2J
6006
62
I6
193
6206
72
I0
29
6306
90
23
425
6406
35 62
I4
163
6007
I7
255
6207
80
335
6307
\
72
4 100
2|
25
55
6407
40 68
15
17
6008
80
I8
6208
90
23
6308
I10
29
425
63
6408
- _
21

ANEXE
ll, D,
[mm] [mm]
Sarcina dinamicé
B .
de hm Simbol
[mm] c [kN]
45
75
16
20
6009
85
19
32.5
6209
100
25
53
6309
120
29
76.5
6409
50
80
16
20.8
6010
90
20
36.5
6210
110
27
62
6310
130
31
86.5
6410
55
90
18
28.5
6011
100
21
43
6211
120
29
76.5
6311
140
33
100
6411
60
95
18
29
6012
22
52
6212
110
130
81.5
6312
I50
110
6412
65
100
31
35
18
30.5
6013
120
23
60
6213
140
33
93
6313
160
37
118
6413
70
110
20
39
6014
125
24
62
6214
150
35
10-'1
6314
180
42
143
6414
75
115
20
40
6015
130
25
65.5
6215
160
37
114
6315
190
45
153
6415
80
125
22
47.5
6016
140
26
72
6216
170
39
122
6316
200
48
163
6416

I REDUCTOARE CU 0 TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE


Rulmenti radiali-axiali cu role conice
I
C
E§£Zl;l!@|
Fig.A3.2.2
Tabelul A 3.2.2
Dimensiuni, [mm] Sflrcinfl
I1.
D.
b
C
B
(I
dinamici
de bazé
C [kN]
Simbol
I5 35
I0
II.75
I0
I2.2
o|1.z|
F:
a
30202
42
I3
II
I-1.25
I0
23,2
S
.29|2_1||
30302
I7 40
I2
I3.25
I0
20
.0
ua
5||.74|
30203
47
I4
I2
I5.25
I0
29
.0
-JJ
30303
47
I9
I6
20.25
I2
36.5
_9|2,1||
_9|2.l||
0
32303
20 47
I4
I2
15.25
28.5
|.74|
.0
Lu
u
30204
52
I5
I3
16.25
I I
34.5
.0
ua
Ill
'7
30304
52
2I
I8
22.25
I4
46.5
.0
a.»
32304
25 52
I5
I3
I6.25
13
32.5
0
Ln
\:
'o\
30205
52
I 8
I5
I9.25
I3
32.5
.0
Lu
1.3
'00
32205
52
22
I8
22
I4
49
Q
K’-I
IJI
'\1
33205
62
I 7
I5
I8.25
I3
47.5
.0
w
l\-I
30305
62
I7
I3
I8_25
20
38
.0
ac
L4)
.0
\1
L4)
3I30S
62
24
20
25.25
I6
63
P
be
32305
30 62
I6
I4
17.25
I5
44
.0
L.)
\|
-as
30206
62
20
I7
2I.25
24
54
.0
w
\1
'0
32206
62
25
19.5
25
I8
65.5
0
<3:
4‘-
‘\|
O\
33206
72
I9
I6
20.75
I5
60
.0
Ln)
Lo
30306
72
I‘)
I4
20.75
24
45.5
p
oc
6;
.0
\|
3I306
72
27
23
28.75
I8
81.5
.0
pa
'0
32306
35 72
I7
I5
I 8.25
I5
54
.0
L»)
\:
'c:~
30207
72
23
I9
24.25
I8
7I
.0
w
\:
'0
32207
72
28
'7"?
28
I8
86.5
_Q
Lu
KII
'\|
33207
80
21
I8
22.75
I6
73.5
.0
LA
lo
30307
80
2I
I5
22.75
26
60
JO
O0
bd
P
\l
L»:
31307
Iso
3I
25
32.75
20
96,5
.0
um
Ln
32307

ANEXE
Dimensiuni, [mm] Sarcina
Dr
b
L‘
B
ll
dinamici
de bazi
C [kN]
e Y
Slmpol
75
26
20.5
26
18
80
0.36 1.69
33108
80
18
16
19.75
17
62
30208
80
23
19
24,75
19
80
037' 1.6 I
0.37 1.0
32208
80
32
25
32
21
106
0.30I 1.68
33208
90
23
20
25.25
20
91.5
0.351 1.74
30308
90
23
17
25.25
30
76.5
10.83 I 0.73 I
31308
90
33
27
35.25
23
122
I0.35I 1.1 I
32308
75
24
19
24
16
72
I 0.29 I 2.04 I
33009
80
26
20.5
26
19
85
0.38I 1.57 I
33109
85
19
16
20,75
18
7|
30209
85
23
19
24.75
20
83
0.4 I 1.48 I
0,4 1.48 I
32209
85
32
25
32
22
108
0.39 1.50 I
33209
100
25
22
27.25
21
112
0.3 5
30309
100
25
18
27.25
32
96.5
1.74
0.83 10.73
31309
100
36
30
33.25
30
146
|0.55 1.1 I
32309
80
24
19
24
17
75
33010
85
26
20
26
20
86.5
I0,32I 1,9
10.41 I 1.40
33110
90
20
17
21.75
20
80
I 0.42 I 1.43
30210
90
23
19
24.75
21
88
I0.42I 1,43I
32210
90
32
24.5
32
23
114
0.41I1.45I
33210
110
27
23
29.25
23
132
0,35 1.74 I
30310
110
27
19
29.25
35
112
0.8 0.73 I
31310
110
40
33
42.25
33
166
0.55I 1.1 I
32310
90
27
21
27
19
93
0.31 1.92
33011
95
30
23
30
22
114
10.37
‘ca
33111
100
21
18
22.75
21
91.5
0.4 1.48
30211
100
25
21
26.75
23
110
I 0,4 I 1.48
32211
100
35
27
35
26
137
33211
120
29
25
31.5
25
153
.9
-|>
\,._
Au‘
I 0.35 .
30311
120
29
21
31.5
39
125
10.83 0.73
31311
120
43
35
45.5
30
196
I0.35I1.1 I
32311
95
27
21
27
20
96.5
I0,33|1.83I
33012
100
30
23
30
23
116
I 0.4 I 1.51 I
33112
110
22
19
23,75
22
104
P
4>
1.48I
30212
110
28
24
29.75
24
134
0.4 I 1.481
32212
110
29
38
28
170
33212
130
38
31
26
33.5
26
176
0,4 I 1.48
0.35 I 1.74
30312
130
.31
22
bu
DJ
U1
41
146
0.83 0.73 I
31312
130
46
37
-l>

an
39
224
I0.55 1.1
32312
100
27
21
27
21
100
I 0.35 1.72
33013
110
34
26,5
34
26
150
0.39 I 1.55
33113
120
23
20
IQ
4.75
23
120
0.4 I 1.48 I
30213
120
31
27
Ln
2.75
27
156
0.4 I 1.48I
32213
120
41
32
41
30
204
33213
140
33
28
28
196
10.39 1.54
I 0.35 1.74
30313
140
33
23
36
36
44
163
I 0,83 I 0.73
31313
140
48
39
51
41
250
Io.55I 1.1 I
32313
110
31
25.5
31
22
137
0,28I2.11I
33014
120
37
29
37
28
176
I 0.381 1.58 I
33114
125
24
21
26,25
25
132
I 0.42 I 1.43 I
30214

1 REDUCTOARE CU O TREAPT/1. CALCUL SI PROIECTARE


Dimensiuni, [mm] Sircina
D,
b
c B
0
dinamicé
C [kN]
Simbol
\|
= 3~
125
31
27 I 33.25
28
debazi *1 Y
163 4| "
0.'2 1.4:
32214
125
41
32
41
31
212
I0,4| I 1.471
33214
150
35
30
38
30
224
30314
150
35
25
38
47
186
I035 I 1.741
I0.s3 I013 I
31314
150
51
42
54
44
285
I0.55I |_| I
32314
75 115
31
Q
U1
LI
31
23
140
I 0.3 I2.01I
33015
I25
37
29
37
30
180
33115
130
25
22
27.25
27
137
I 0,4 I 1,51 I
|0.44I |.3sI
30215
130
31
27
33.25
29
173
10.441 1.38
32215
130
41
.11
4|
32
208
0.431 1.4 I
33215
160
31
40
32
250
30315
I60
40
50
204
0.35I |.74I
~|
0.83 I 0.75
31315
160
37
37
55
26
45
58
47
335
I0.55I 1.1 I
32315
80 125
36
36
J
F’
‘J1
26
176
33016
130
37
29
37
31
190
I0,2sI2.|eI
I
33116
140
26
22
28.25
28
156
I0_42I 1.44
I 1|
0.42 .43
30216
140
33
28 38.25
31
200
32216
140
46
35
35
250
I0.42I|.43I
I "I|4||
0.43 .
33216
1 70
39
33
*3:
U
34
290
30316
170
39
Ia
.2
m
53
228
0,83 0.73
0.35 I 1.14 I
1
31316
170
58
27
48
c>

4‘)
360
10.55
1.1 I
32316
ANEXE
Rulmenti radiali-axiali cu role conice montagi pereche
\‘
A
.\\§r1a0.
I
.Wi““

Ha/‘I.
Fig.A3.2.3
Tabelul A 3.2.3
dr
Dimensiuni, [mm]
D, 2-b 2-B
A
Sarcina
dinamicé
de bazé a
perechii
C [kN]
1
Y1IY;
Simbol
30
72 38
.:~
1/.
13.5
78
P
oe
v...»
P
00
121
13l306DF
35
80 42 '
4:-
Y‘
15,5
104
.0
00
L4
F‘
co
121
131307 DF
40
um
53
uu
90 46
16,5
132

00
ua
53
oo
121
|3l308DF
45
100 50
£-
ul
18.5
166
P
cc
LA
53
so
1.21
|3l309DF
50
20.5
190
9
00
LA
F’
oc
1.21
|31310 DF
55
110 54 ' .'
120 58
LIU
Q
w°°.
u
21
212
P
00
1,.»
S9
on
1,21
|313l|DF
60
62 67
23
255
.0
oo
w
1,21
|31312DF
65
130
140
66 72
26
280
.9
oo
w
P9
com
1.21
131313 DF
70
1:0
70 76
26
320
P
ac

.0
no
1.21
31314DF
75
160 74 80
28
345
.0
oo
w
P
no
1.21
31315DF
80
170 78 85
31
390
53
so
w
P
on
21
31316DF

I REDUCTOARE CU O TREAPTII. CALCUL SI FROIECTARE


Rulmenfi radiali-axiali cu bile
j_i
Fig.A3.2.4
Tabelul A 3.2.4
[I
Q
== $5524
\
(1 \
\
\
D, —
/
/
<1=40~*
d, Dr B a 2 Sarcigg ggggmica
[mm] [mm] [mm] [mm] C [km
Simbol
IS
35
II
I6
8
7202
42
I3
I8
12.9
7302
I7
40
I2
I8
I0
7203
47
I4
20
I6
7303
20
47
I4
"1
I3.4
7204
52
I5
23
I9
7304
25
DZ
I5
24
14.6
7205
62
I7
27
26
7305
30
62
I6
27
20.4
7206
72
I0
3I
323
7306
35
72
I 7
3|
27
7207
80
2I
35
39
7307
40
80
I8
34
32
7208
‘)0
23
39
50
7308
45
85
I9
37
36
7209
I00
25
-I3
60
7300
50
90
20
30
37_5
7210
IIO
27
47
69.5
73|0
55
I00
21
43
721]
I20
29
5I
46_5
78
73II
(:0
IIO
22
47
36
72|2
I30
3|
55
90
73I2
65
I20
23
51
64
72I3
140
33
(>0
I02
7313

ANEXE
Rulmengi radiali cu role
(1,-
VIJIZ
H_
§x\\\®
§““§
'1//Iva
N
NU
V71’!
\\\\\\w
:1, I < D,
rfifi
7!//Iv//I
Fig.A3.2.5
Tabelul A 3.2.5
11,
[mm]
D, B
[mm] [mm] C [km
Sarcina dinamicé
de M15 Simbol
15
35
II
I2.5
NUZOZE
42
I3
I9.4
NU302E
17
40
I2
I7.2
N203E
47
I4
24.6
N303E
40
I2
17.2
NU203E
47
I4
24,6
NU303E
20
47
I4
25.I
N204IZ
52
I5
30.8
N304E
47
I4
25.]
NU204E
52
I5
30.8
NU304E
25
52
I5
28,6
N205E
62
I7
40.2
N305E
52
I5
28,6
NU205E
62
I7
40.2
NU305E
30
62
I6
38
N206E
72
I9
5I.2
N306E
62
I6
38
NU206E
72
I9
5I,2
NU306E
90
23
60.5
NU406
35
72
I7
48.4
N207E
80
21
64.4
N307E
72
I7
48.4
NU207E
80
2I
64.4
NU307E
I00
25
76,5
NU407
IFLI

1 REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL 5! PROIECTARE


d, D, B
[mm] [mm] [mm]
Sarcina dinamici
de bazé
C [kN]
Simbol
40 80
I8
53.9
NZOSE
90
23
80.9
N308E
80
I8
53.9
NU208E
90
23
80.9
NU308I-I
IIO
Z7
96.8
NU408
-I5 85
I9
60,5
NZ09E
I00
25
99
N309E
85
I9
60.5
NU'.Z09E
I00
25
99
NU309I-I
I20
Z9
I06
NU409
50 90
Z0
64.4
NZIOF.
IIO
Z7
IIO
N3IOE
90
20
64.4
NUZIOE
IIO
27
IIO
NU3IOE
I30
3I
I30
NU4I0
55 I00
2|
84.2
NZIIE
I20
Z9
I38
N3IIE
I00
ZI
84.2
NUZIIE
I20
Z9
I38
NU3IIE
I40
33
I42
NU+II I
60 IIO
22
93.5
NZIZE
I30
31
I3I
N3IZI".
IIO
22
93.5
NUZIZE
I30
3|
I3I
NU3I2F.
I50
35
I68
NU4I2
65 I20
23
I06
N'lI3E
I40
33
I83
N3I3E
I20
23
I06
NUZI3F.
I40
-\-
J)
I83
NU3I3E
I60
37
I83
NU4I3
70 I25
24
I37
N2I4E
I50
35
Z28
N3I4F.
I25
Z4
I37
NUZI4E
I50
35
228
NU3I4E
I80
4'1
229
NU4I4
75 I30
Z3
I30
NZISE
I60
37
Z42
N3I6I-I
I30
Z5
I30
NUZISE
I60
37
242
NU3I6E
I90
45
NU4I5
80 I 40
26
264
I38
N2l6E
I70
39
Z60
N3I6E
I40
26
I38
NUZIGE
I70
39
Z60
NU3I6E
200
48
303
NU4 I 6

“Y
ANEXE
Rulmen§i axiali cu bile cu simplu efect
d,-

- -
’%//%_—”//%
I
Fig.A3.2.6
Tabelul A 3.2.6
d,
[m m]
Dr
[mm]
B
[mm]
Sarcina dinamici de bazé
C [kN]
Simbol
15
15
28
32
9
12
9.3
16.6
51102
51202
17
17
30
35
9
12
9.6
17.3
51103
51203
20
20
35
40
10
14
11,7
22.4
51104
51204
25
25
42
47
11
15
15,6
28
51105
51205
30
30
47
52
11
16
16.6
25
51106
51206
35
52
12
17_(>
51107
40
60
13
23,3
51108
45
65
14
24.5
51109
50
70
14
25.5
51110
55
78
16
31
51111
60
85
17
36.5
51112
65
90
18
37,1
51113
70
95
18
37.7
51114
75
100
19
44.2
51115
80
105
19
44.9
51116
85
110
19
46,2
S1117
90
120
22
59,2
51118
100
135
25
85.2
51120
j E

I REDUCTOARE CU 0 TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE I


Anexa 3.3
Montaje tipice cu rulmenti
rulment /
, “
\ / cond ucator
/ /
\ / / / / ,
1 /, ' V ’ ' rulment / / \
_ ;_ 1_ ’ V ’ ” lrber 4, /J \. Q
X+ y / / , , / —~ B(
\\ / ,/ V; V, , \\ /< , ,, 7/ \
' ‘I
La
P
i I If / ,,
'»\\ Y_ /'

: x ‘
II __ \
\A ,
,1 \\
5‘
Fig.A3.3.1 Arbore montat pe doi rulmenpi radiali, dintre care unul este rulment
conducétor
1,, ‘ , if 14,. ikd £1
RI _ , 7/ R3
-X1-<_\ I/_4,B/1 >/ B;
I /, , I .
\ V ' *' "2
=a=l |
Kl
(ii i-——> \_
\ \ \
Fig.A3.3.2 Arbore montat pe doi rulmenyi radiali cu conducere reciprocé

T
[
ANEXE
10
k
rw’
fhmfi
W .
» ‘$5
3
3
linii de presiune
b 1 2
_\_ ___ _____1..... _-.._ .l_____ _é_____ ___ _ . _
_.i<>:
' ‘ '2}
k
aw’-
55
i

2 $4‘ \
4
/ //¢ ///
__ \\\\\;\\\\ I E
mg
___“ 1 I 2‘_
[(2 ;
‘ A
43>,
Fig.A3.3.3 Arbore rezemat pe doi rulmenfi radiali-axiali cu conducere reciprocé, in
X
a - montajulg b - pOZi(i3 “in X" a liniilor de presiune; 1. 2 - centre de presiune
(reazeme).
a - moniaj
ul; b - pozma “nn O a hnulor de preslune.
1, 2 — centre de presiune (reazeme); 3 - piuli§é canelaté; 4 » caselé.

@
Fig.A3.3.4 Arbore rezemat pe doi rulmenji radiali-axiali, cu conducere reciprocé,
in O

I REDUCTOARE CU O TREAPTI. CALCUL


I1’ ,;:, H“
-1--- __ _ _ . _ _
__ --
$1 PROIECTARE
5 T
¥,_ i
/1 1; Rezemare rea
/1‘/1 /| (Vi t _—
_\ ro.__\
l\J_\
[
___,
Varlanla A
2 \/ananta B
E x
“x_§§ifl X‘
II?‘ § /If’
<
1 I V"i/ L
.///
I4
2“.
mII»f
I"
VIII, /
-1 / /Z-‘H.-__
/ / I / ,
>|<
I3
Fig.A3.3.5 Arbore cu rulm
en;i pereche montafl in X, respectiv cu rulment radial cu role cil/ndnce
1, 1" 2 - centre de presiune (reazeme); 3 » piuligé canelat" 4 “'
a. - caseta,
R - elemente de reglare a jocurilor din "
rulmenln pereche.
.*\
“‘;'"P"'.
_i‘B9.‘ W
_ -1. ______ __1: ________ _A
5?
L J L \ L 4 5
V \
U2
<
I, I,
2 2 )|
2
1 if I V-
_i>
rm ”
\ /
\ _
\ X
I /I
Vananta A
I V “ 5 A Rezemarerealé
< ; < I: “Iv
Q /1 If ’
——>k—3— <i> I 2
' Ix
1 < ’
Vananla B
Fig.A3.3.6 Arbore

cu rulmenfi pereche rnontayi in 0, respectiv cu rulment radial cu bile


1, 1" 2 - centre de presiune (reazeme); 3 - piulité canelat“ 4 -' ' ' - '
a, mel d|slan{|er.
5 - casela.

T
E
ANEXE
1//1
i
Al A: 5 1 /1
l‘ ; _

i i'| %%%%%%%%% M ll M | 3 2 1
A, - rulment axial cu bile; A, - rulment axial cu bile;
I- rulmenl radial cu bile; lI- rulment radial cu bile
_
Fig.A3.3.7 Arbore avénd ca ru/men;i conducétori doi ruImen;i axiali cu bile
1 - inel distanlier; 2 - buc5é; 3 — piuligé canelaté; 4 - capac; 5 - caseté:
I REDUCTOARE CU O TREAPTA CALCUL $1 PROIECTARE
A
nexa 3.4
Reprezentarea in desen a ru|menl;i|or
2
'\
J
Mi-Q
B _
l - : T ..‘
Q z..lfl*

I il
" ‘. P-w
B
B/2
I1
" IR -
\/‘-L
a b c
2
1 all

Fig.A3.4.1 Reprezentarea in desen a ruImen;iIor


a - rulment radial cu bile; b - rulment radial cu role cilindrice;c - rulment
radial-axial cu bl|8§
d » rulment radial-axial cu role conice; e - rulmenl axial cu bile.

ANEXE |
Anexa 3.5
Forgele axiale totale din rulme
' fii radiali-axiali cu role conice
' “ ' rulmengi
elul A 3 5 1 For;eIe axiale totale dlfl rulmen
For§a ax|al§ totala dun
e ii-——i
I Rulmentul II
n§ii radiali-axiali
_)
Tab . .
Cazul Conditii de incércar
Rulmentul
@"‘a
\
Tipul montajului
Montaj in X F Fl”
/ n >2
~ F41 F42
/ \
‘\\\.‘ IQ“ A 0. _ Y
, r,92¢‘ Fm
I I 1 | Q
\ Y, Y, F
- ~ F"—0‘5'% F»12=F||+/I
I
FRI FR! F F
/12 0.5-[—'f5——%]
Monlaj in O )3 )'
/ / / /
/ // / ///
”/”/’
F»/MA i>& F
_ Yw F41 :O‘5% E-12:l'i41+-'1
I
F“:
figjfiij ‘ _
-|I 1 ,. ' 1c )1 .
FRI
FRI
i< '
1F,,=0,5~%
’/ 4-- la
< 5 FREE
F)“
MonlajinX
J / / 2 y' )2 F -
2| .»1|_ ~ ,
$1“? A ,“m\§l A<0.5- I
‘ail lh >1 >1
rm:/A V7/' 1
| \\v ' ,' 2 i> Fm
Fm Fm 2b Y‘ Y3 F
,1z0.5-
)1 Y2
/
I-\\* / 1
17:?’//0%, < F
-9 Y1 _ Y1 F.-n:FT4:+/1 F'|1=0’5'%
Kw’ 4
-I 2 4 I v
._. _._. ._.<i,,._. ._. ' ._.
Fill
Fm
, =F,n'A
=05.i
!>:- - -
.* ,'
Fm = F12 + A =11 ’ Y
)1
Momaj in O
»

REDUCTOARE CU O TREAPTR CALCUL SI PROIECTARE


Tabelul A 3.5.2 Foljele axiale totale din ruImen;ii radiali-axiali cu bile
F0 a ax1aIa totala dm rulmen 1
Tipul montajului Cazul Condijiideincércare Rulmemul I Rulmemuln
>1‘
1\1n11lz1_i in X
11
11\
I
__‘_$ _ __. ‘__
\
A 1.4 .
* /V1 ” /1’ 1 /"”<'L”1 /‘ -1‘ 1/‘ -1141‘
1 ///7'/';f\ 3 < I, _(I_;_‘7 Ii“) 1|“ 1: 1 11- - /1:
['11 <1‘/<1 - ~
Fm Hal lh ,1>1|4_(],~ _F)I‘11=m4'l'/11l“1::}‘1|+"{
~ ~ ~ 11: /<1
Mnnlqi in O
J
__ - _._.
1'
'1 1
FR; Fm‘;
lc
1'1.-1 > ‘
1-I 2 I)
-"11 /-1, =1.14~ /=,., /~',, = /<1, + .1
1
pfil
‘V |
1
1
Monlzaj in X
__ ‘_#_.‘:‘ .
Fm FRI
Munlaj I110

1
:—*l'=1.
{Q
~ ,1 . 1'
2 1-
1
‘ \ 1
-Y 1 -- - vi _. _._ . .
Ia
l_.' ..
.-1<I.l4< I7
_ I; 11 111 .2 .1
/.1>I‘11-7 ~_ ~ ~ _- ,
F.-I.l4<l~ l'. -1&—.-I
(111 ,)
2b
/‘)1. > /11
-12l.I4<(F,\., rm)
I F112]?-1: + A F4: : l‘]4' E112
‘F
2c
F111 5 F11 -
.~I Z U
1 /{H = /*8 + ,1 /-__,2 =1.14- Fm
1
I

Anexa 3.6
Mangete de rotatie
'5'
.1 I

I
P» \i
-"‘.
B!"
rs:
-‘~l
Fig.A3.6.1
Tabelul A 3.6.1
mm
lllill mm mm
I In m m I11
Ill
m I1 I11
DiametrulDiametrul Létimea Diametru|Diametrul Léflmea Diametru|DiametruI Légimea
nominal exterior _man$etei nominal exierior mangetei nominal exterior man§ete|
ai al al al al al
ITI I11
28
47
12
52
48
65
70
arborelui mansetei arborelui mangetei arborelui mangetei
df D BM dd! DI" BM dt DH! Bill
_[ 1 I 1_ [ m
I0 M 7 40 45 -6° 8
8
MIJJ
©U-IQ
30
42
47
I5
52
wwq
U\@C\
32
45
47
lie
Lu
©
52
50
5
62
HI
O0 \l\IC\
LII \)kI19¢
OOH
8
8
I8
Lnua
U\©
35
50
52
20
55
4;»;
EDU1
55
22
38
58
62
65
8
8 75
ss
El
I00
10
10
I0
.J;.J;\..\
\l©kI'|
55
25
40
62
80
100
IIO
I0
U-J;-B
J\l@
42
55
62
85
110
120
I2

| REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE


Anexa 3.7
lnele elastice excentrice pentru arbori (STAS 5848/2, DIN 471)
S A A
})|
Cfi r
cu Co ,1
/ __ _
Fig.A3.7.1
Tabelul A 3.7.1
Diame“-u| Canal in arbore lnel elastic
a'b°"e|“id [mm] ll| [mm] |b| [mm] n,,,;,, [mm| r [mm] s [mm] l b lmm] | I [mm
20 19.0 I;
,3 5
'
26 Z-L9
1-1
M
H,
"‘
so 3+0 _

37_5
0
2 39.5
4-.5
U
1.85
- , 3.8
48 45.5
so 47.0
2 49
:5 ‘_ 0
6 53 _.
"s 55
51
(>2 50.0
as 62.0
s (>5
0 67 _.
2 60
‘J
1‘) p
c o o c
J
J
4.5
J
O5
<11
75 710
(Ll
0.1
0.3
l.f'.
[.3
2
Z.
1.73
5
16
.";."*-.4-:'*-.' }"l"’l“’."’I" 1*’ P" ."‘
-r- J—:~.oo::~u-.1__:- Q ac
"c
4.5
4.7
O0 *\C>u\u|u|u|<_/-uu
‘ac?-u JOO<1"\LnJ; .5-Q
'1
)3
6
\
7.0
Mulcriuli u{1.’/ dc arc DIN I722] xuu EN 89.
I
ANEXE
lnele elastice excentrice pentru alezaje (STAS 5848/3, DIN 472)
E
J>
a}é<\ .
15$
1
Fig.3.7.2
Tabelul A 3.7.2
|)iametm| Canal in alezaj lnel elastic
3|9Z3j"|"id[""'"] (I, mm |b| mm r mm n,,,;,, [mm] s [mm i b [mm] ! I[mm]
[l[][] 1
40 42.5
_ 44 5
47 5
6 48.5
7 49 5
48 50.5
LII J
1.85 3.8 1.75
3.9 I2
4!
."‘:“:“*.
4;-15¢.»
4.5
50 53.0
_ 55
4 57
8
6 59
'8 6!
0 63
62 65.0
UI J
' LII I I
'o ':> E: '0 2: '0
2.15 2.0
4.5
65 68.0
8 71
0 73
.. 75
78
\3 \J \l \l C\
Um Q
8
83>
.. D
0.2
2.65 2.5
8 91
935
95 5
98 5
I0 .5
I00 103,5
ocoaoo
v./1.:
moo
—-..'..,°°.'
'.. u-u|_ul
.\‘.°*.°‘.c‘F'\..°‘I*"§". §’I"‘.“’:'=‘."‘:"‘
oo<>o-|>\:—ocu\4:.u-—\|\:o~
5
I4
16
I8
5.3
3.15 3.0
9° .\'.\'.\‘.\'.\'
us ooc\-D-No
8.4
2
0
Maleriul: 0101 ale arc
DIN I722] mu EN 89.

I REDUCTOARE CU O TREAPT/§. CALCUL $I PROIECTARE


Anexa 3.8
Piulige pentru rulmengi (STAS 5816)
c >< 4s@
/
\.
”|iunlllllI|fl‘|
\\
Km)
©
- 5
<__

6
HgA&&1
Tabelul A 3.8.1
Simbol
Filet D (hl2) D, (M4)
11.»! [
mm] [mm]
B (m4)
[mm]
S (H14) 1 (H15) Diametrul rrfinim al
$lll‘UbLI|l.ll rim
[mm] [mm] [m m]
KM3
KME 3
Ml7xl
Z8 ‘
24

4 I
l5_773
KM-I
M20241
32
26
CG‘
4 Z
18.773
KME 3
MZSXI .5
38
32

5 I
13160
KM 6
KME 6
KME4
KM5
l\'l30xI,5
45
38
5
5 Z
ZS.|60
KM 7
KME7
M.35xl.5
52
4-1
¥
5 2
33.|60
KM8
KME8
M40 x 1,5
58
S0
1
6 2.5
38.160
KM‘)
M-l5xl.S
65
56
6 2.5
43.I80
KME I0
M5l]xl,S
70
6|

6 2.5
48_I6O
KMII
KMEII
KME9
KM I0
M55x2
75
67

7 3
52.546
KM I2
KMEIZ
MGOXZ
80
73

7 3
57.546
KM 13
KMEI3
M6Sx2
85
71)
%
7 3
62,546
KM I4
KME 14
M70x2
9'2
85
8 3_5
67.546

Bi

Y
[
ANEXE
$aibe pentru piulitele ru|men1i|or(STAS 5815)
\ I
4
‘ 25"
I
I ~I- . I
Q , , 2 _
'6" 7
\ \ \ \. /
Fig.A3.8.2
Tabelul A 3.8.2
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
8 [mm]
Simbol (I (C11) D D1 (H14) h (CH) E (hl3) s (hl4) Piuligé
seria MB
STAS 5816
MB3
I7
32
24
I5‘5
4
4
KM3
MB4
36
"6
18.5
4
4
KM4
MB5
20
25
42
32
—I—
23
U1
J._._.
U1
KM5
MB6
30
49
38
27.5
U1
U111
l.25
KM6
MB7
35
57
44
O\
<11
KM7
MB8
40
62
50
32,5
37.5
C5
O\
L25
l_25
KM8
MB9
45
69
56
42.5
C\
O
1,25
KM9
MB 10
50
74
6]
47.5
O
O\
KM 10
MBI1
55
81
67
52,5
O6
\l
L25
L25
KMII
MB l2
60
86
73
57,5
00
\|
I_50
KM 12
MB 13
65
92
79
62.5
O0
O0
L50
KMI3
MBI4
70
98
85
66,5
O6
O6
L50
KM I4

‘F’
I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE
Anexa 3.9
Géuri de centrare (ISO 6411)
Géuri de centrare lise. Forme §i dimensiuni
I
Du Ildl 41': 60“
. 1|
r J
(7115 no“
_L
Li 5%
\
75
I €
D] (ll lg J4 (/5 60“ G0”
Dimcnsiuni in mm
Diamelrul
arborelui
Dn
5
-.
F
I
I) .
mm
5—I0
9
w
'7')
ll—I5
En
Q) Q
L4)
'Jl J

ul
P4
-Ia
l6—-..
u
.1
\..
be
‘J!
4:-
J-J
3‘)
Z3-
J
4;. .
ac ' I
an 1
_ 8.6
-H-
’J\
'\dJ
5:
w
1.»
4;-'4
, ll‘)
6-l—
D
©
O
J
.J .0
Z Z054
3
Dimcnsinni in mm
Diametrul
arborelui
D1
ll:
h '.
mm
5-10
0.3 2.2
ll-15
2.12 | 3.15
3.35| 5
0.5 3.4
l6—'lZ
".-
uzm
_. 5.3| s
F’
O0
P‘
4=-
23-40
21.5 | 12.5
L2 i 8.6
-81-63
c~
L4“
|3.2| I8
1.4y1:.<>
64~IO()
E
21.2| 2s
2 \ 20.4
b
Dimcnsiuni in mm
Dlametrul
arborelui
I-7|
(I1 ll; (I4 ll; I)
I
min
5-10
I 1 2.12|4.5| 5 |0.4|1.\)
|l—lS
|6—Z2
||.o 3.35l6.3 | 7.| |0.7|2,u
|"5 53| 0 |10| |4<
0.9 ',1
23-40
|4 s.>||4|1o||.1|7.4
41-63
|o.3 |3.2|22.4| 25 |2_s |11.5
'7 " " (
c»4~|00| 10 -1_2|55.5| 40 | 5.9 |1)_7
C
Fig.A3.9.1 Géuri de centrare
a - forma A; b - forma B: c < Iorma C‘
E
ANEXE
Géuri de centrare filetate. Forme gi dimensiuni.
\\\‘k
m?
§\!1~\ '
_ m\\w_-W
~
‘Y E
lal
a b
Dimensiuni in mm
% . ...._
D| D1 |'Z(I____'_m 12
,4 W/ ]
Dizmelrul '2 H ,4
ar orelul dl ([3 0
0|
min z
is
u
ul
u\
. Q
(‘J 5
Y‘
oc
~o
G‘
J /—\
c~
\_/
be
8-10 M3 -. 3.2 I2 _.
0.2
Il—l3 M4 4.3 14
w
w
.9‘
\|
F‘
Ji-
5
L.»
to
5‘:
0,3
l4—l6 M5 5_3 ... I7
0.3
F
IQ

.°°
O0
- 3
LII
Ji-
‘J
-B
17-2] M6 6 2| 5.8
0.4
=r\
Xi}!
9°?‘
-a>-:>
39
gm
CS
JLII
CKK/1
22 — 24 M8 ..._ ._. I9 Z5 3.3
0_4
25-30[M10 8,5 22 30 3.3
.5
u-
.3
0
F“
Lu
>1
um
0.6
3l—38|MI2 10,2 I3 2s 37
0.7
I
_, _
Q
K01?
q_
s-.@
D-I00
>2
LII
</-.4=
U1;
I
39—50|M|6 |7 _ _ 36 45 12 ._
5l—85|M20 21 _ 42 53 15
1.3
F
Ul
L»)
#90
Q-I;
wfi
"L,
9
-3;
86—l30| M24| 2| 25 . 50 63 I8 8
1.6
Fig.A3.9.2 Géuri de centrare filetate
a - forma A; b - forma B.

‘ REIJUCTOARE CU O TREAPT/1 CALCUL SI PROIECTARE


Anexa 3.10
Degajéri pentru rectificarea suprafetelor cilindrice exterioare
//
/
/, , ///, '
/>;:;/. ' ’"\ Vii’
/ V /, / // /
/L Q. ,1 150/ / V ’,/ ,7 /, I
,. 21/.» ¢/[< 1'0‘, 1/IV ;;//1 ; >19,
t ,
Forma A Forma B
I] /7
//Q
/3 P /,
/
a b
L,.|J—-—-
_.cL,4_.
I I1
[min] HM [nfin] [rgrln] +005 [mdm]
_[|n|n - mm
0.4 (L2 Z 0.1 3 10
0.6 (LI 2 (Ll IO I8
0.6 0.3 2.5 _~ 0.2 I8 80
1 0.4 4 0.3 > 80
Fig.A3.10.1 Degajéri pentru rectificare
a < pentru rectificarea unei singure suprafele;
b ~ pentru rectificarea a doué suprafele perpendiculare,
r I]
(1
I’
mm
Hm
P§|1tr1| ‘l0z1'tc 5 0.25
dlmenslumlc
Fig.3.10.2 Degajare pentru separarea p5r;iIor
cilindrice de aceIa;i diametru
\
\
1 _

II
ANEXE
Raze de racordare §i te§ituri
Tabelul A 3.10.1 Raze de racordare (r) $i te$ituri (c) (extras, dimensiuni in mm)
,.
| CX45“
Fig.3.10.3
smn 1 | $1161 11 smn 1 $11111 11 $iruI 1 | $11111 11
0 1 0 1 2 5 25 25 25
" ‘ " 3.0 " 28
0.2 4.0 32
03 0.3 4’° 5.0 32 36
0.4 6, 0 40
0”‘ 0.5 6'0 8.0 4° 45
0.6 10 50
0'6 0.8 '0 12 5° 56
1.0 16 63
‘"0 1.2 '6 1s 63 70
1.6 20 so
‘"6 2.0 2° 22 8° 90
Tabelul A 3.10.2 Valori orientative pentru razele de racordare
5
\8‘l0‘lS
20 25 30 35 40 50 55 60 70 90}lO0,l30‘I40
1;-4 ,1
mm
r I‘
mm
2
‘3‘4‘5‘8£10\l2I216’l6 20 20‘25 25}30‘30‘40
T_abeIul A 3.10.3 Valori recomandate pentru te§ituri
Diametrularborelul,d [mm] <10 |10... 15 |15...30 |30..
.45 |45...70 |70... 100
c [mm]
0,5|1|1.s12|2

I REDUCTOARE CU 0 TREAPT,§. CALCUL SI PROIECTARE I I


Anexa 3.11
Module de rezistengé §i module de rezistengé polare
Tabelul A 3.11.1 Module de rezisten;é
_ _ _ _ | Module de rezistenté I
T|pul concentratorulul Sch|§a W: Immzl Wu [mm;l
,.
Razé de racordare ; ‘
/> g
F:l_Z5...Z — D --- —-1/ —~ 33 |6
1- 'l
Degajare _ A_ rt-<1’; n-1/‘
<':"> "1/" ‘ 32 16
V -
I
/1
I
\ if?‘ 1 2 1
Canaldepana _ :fl_‘;__k___:BQ>\‘;;:;\;_ 11-d _/1-I-(11-1) 1t»zl‘_h-l~(¢/-1)
4;; 32 211 no 21/
Q1 *\
J
,/, 7<‘,/ \~~'/
u . . I" [F
Roam dmtafa , ';~/,/Vi J, ""1 , "1 1
4 - 4;//’.’~»,' ;,/'/l,;;':4;;:5'~ 1 1
(arbore plnlon) ,//:/{/:’V4,V,/V:;{,%,<,,/ 32 I6
:l:§ - ~ - -
{V § ?
Arbore melcat ‘ ' - -
‘ ' ' L ~ d’ L11’
,,,,,,__ 32 16
— — — — —
1.
|:|
Y
E
ANEXE
Anexa 3.12
Coeficiengi §i factori pentru calculul la obosealé a arborilor
Tabelul A 3.12.1 Valorile coeficienyilor efectivi de concentrare a tensiunilor Bk,
§i Bk,
Tipul concentratorului Schita
i B_ku Bk
Rezistenla la rupere, R,,, [MPa]
S 700 > 700 5 700 > 700
I‘_
Razi de
racorda re ,-
Q=miz _=
" L _
:1
0,02
0,06
i___
0.10
,.
2.50
3.50
1.80
2.10
1,85
2.00
1 .40
1.53
1.60
1,64
1.25
1,35
L _
d —
Degajare r _
0=n J‘
,1
Z:
0,02
0.06
0,10
.11
1,90
2.35
1.40
1,70
1.80
2.00
1.35
1.65
1.70
1.85
1,25
1,50
Canal de pané
-1
1.75
2.00
1,50
1.90
Roaté dingaté
(arbore pinion)
®

\§i
1.60
1.75
1.50
1.60
Arbore melcat
5
:i""”' II
7”
2.30
2.50
1.70
1,90
File!
III
3.40
3.70
6.80
7.40
J

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE


Tabelul A 3.12.2 Valorile factorilor dimensionali 2;, $i 2:,
Diametrul arborelui, rl mm]
Starea tensionalfi 5i
materialul arborelui
|s|z0|s0|40_| =0|1v0|10o|120
$¢$i8r
incovoiere _
(oteluri de construcfii)
(L93 0.92 0.88 I 0.85 0_8l 0_76 0.70 06
incovoiere (ogeluri aliate) 5i , , .
Torsmne (mate Otelume) 0_87 0.8.» 0_77 0.73 0.70 0.65 009 0 >2
Tabelul A 3.12.3 Valorile factorului de calitate a suprafefei y (~/,, = 7,)
Felul prelucrérii Rezistenta Ia were P°""" *"b°'°=
neted cu I5“ I 1.5 cu Bk, = I.6 _
suprafegei R," [MPa]
Strunjire 800 — IZOO
2:
'0
LO
Rectificare
800— 1200
1.2
600 — 800
800 — I200
Célire cu curenti de
Tnalté frecvengé
a.» u-
|.7
I05
l.6... I07
1.4 28
Nitrurare 000 — I200
L25
l.5.,.l.7 1.7..
2
700 — 800
Cementare ]000_ 1200
4
'>
Z.» £1.
I 2.0 -
Ecruisare cu bile 600 - I500
1.15
I |.5... |.e
|_7..
'7

T E
A
NEXE
Anexa 4.1
Filete metrice ISO de uz general
/"C
D4
1'1, D
dz» Dz
:>\\\
‘ E \
k G’
2%
,1,
///
3/
5/
;-_-'/
m,/
. ___/ vl
/r/ 'v;"7
M1} .1, + 4, _ _ ,
= T 2 d_,. = —?— (valori numerice in tabelele A4.1.1 $1 A 4.1.2)
Q;
\ E
\ S‘
1' \ _.e
/AM
- _- -1 .»:*:fi':*,~1~1.;/4.4:}-
rl - diametrui exterior al §urubului (filetului exterior);
D - diametrul exterior al piumei (fileiului inierior);
P - pasul filetuiuii
(I; - diametrul mediu al surubului;
D; - diametrul mediu al piu|i\ei; D;=d;=d—0,6495'l’
(I, — diametrul interior al 5urubuIui (profil de bazé);
D, - diamelrul inieriuralpiulitei; D,:d,:d—1,0825<P
(I; - diametrul minim alfi|elului§urubuIui; d;=d—1,2'.Z68~P
R - raza de racordare a p|'O111U|U1131U|'1dU|fi191U1U1
$Ul'U1JU1Ul§ R=H/6=0.144337567'I’
H, - inéllimea ulilé (de Iucru) a filetului;
H115/8~H:0.54 1265877-P
H - inaliimea profilului; H= \/3/2 -P:0,866025
11,. -jocullafundulfiletuluipiuli(ei; a,=H/ I 6
D4 - diamelrul maxim al filetului piuliiei;
Secliunea rezistenié (de calcul) a filetului §i diamelrul rezistent (de calcul) al
aceslei secliuni sunt:
-104-I’
Fig.A4.1.1 Profilul nominal pentru filete triunghiulare (metrice)
Tabelul A 4.1.1 Filete cu pas normal (extras)
Diametrul
nominal
d=D
[mm]
Pasul
P
[mm]
Diametrul Diametrul Diametrul Diametrul Secgiunea
mediu minim interior al rezistent rezistenté
piuiigei
(13 = D1 d3 D1 d; A;
[mn1]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
5
0,8
4,430
4,019
4,134
4,249
14,2
6
1
5,351
4,773
4.918
5,062
20,1
8
1,25
7,188
6,467
6,647
6,827
36,6
10
1,5
9,026
8,160
8,376
8,593
58,0
12
1,75
10.863
9,853
10,106
10,358
84,3
14
2
12,701
11.546
11.835
12.124
115
16
2
14,701
13,546
13,835
14,124
18
2.5
16.376
14.933
15.294
15.655
157
192
20
2,5
1s,376
16,933
17,294
11,655
24:
22
2.5
20.376
18.933
19.294
19.655
303
24
3
2,052
20,320
20,753
21,186
353
27
3
25,052
23.320
23.752
24,186
459
30
3,5
27,727
25,706
26,211
26,716
561
33
3.5
30,727
20,706
29,211
29,716
694
36
4
33,402
31,093
31,670
32,247
817
39
4
36,402
34,093
34.670
35.247
976
i
A se evilafilelele inscrise cu curuclere sub{iri.

I REDUCTOARE CU O TREAPTA1 CALCUL SI PROIECTARE


Tabelul A 4.1.2 Filete cu pas fin (extras)
Diametrul
nominal
d= D
[mm]
Pasul
P
[mm]
Diametrul Diametrul Diametrul Diametrul Secfiunea
mediu minim interioral rezistent rezistenta
I12 =1): I/s
[mm] [mm]
piuligei
D1
[mm]
ll.
[mm ]
A.
[mm]
8
6.773
6,918
7,062
39,2
10
1,25
7,351
9.188
8,-167
8.647
8.827
61,2
12
1.25
11188
10.467
10.647
10827
92,1
14
1.3
13.026
12.160
12.376
.
12.593
125
16
1.5
15,026
14,160
14,376
14,593
167
18
1.5
1 7.026
16.160
16.376
16.593
216
20
1,5
19.026
18.160
18,376
18,593
272
'1')
1.5
21.026
20.160
20.376
20.593
333
2-1
l-)
22,701
21.546
21.835
22,124
384
27
25.701
24.546
24.835
25.124
496
30
N .2
28,701
27,546
27,835
28,124
621
~ -
.) J
J
31.701
30.5-16
30.835
31.124
761
36
be
34,052
32.320
32.752
33.186
865
39
.5
J
37.052
35.320
35.752
36.186
1028

$0 cvilujilclu/c in.\‘cI'i.s"u cu ml/1101211’ .mh(iI‘i.

T
[: ANEXE |
Anexa 4.2
$uruburi de fixare
$urub cu cap hexagonal filetat péné sub cap, execugie precisé (STAS 4845, DIN 933)
30“
V r _
_ - ' V \
||1:::|1| 2 _ ,
- I .\' c I
I 2, 5
k I ‘ |
Fig.A4.2.1
Tabelul A 4.2.1
Filet M6 M8 M10 | M12 M14 M16 | M18 I M20 M24
4 - - - M8111 Ml0xl,251M12xl,2S M14xl,5 M16xl,5lMl8xl,5 M20xl,5 M24112
o .\'
IQ 3'“ E
ow.“
""“~_>'ulg.°°° 5
1.» :_
1, “be
\ }Iv;>._-
J‘ L/1\..a'-I
U1 ;_
1, "'<>\»
o
J
0°-be on-__E
O o
E
->30 ~o
00
o
5:LI\
-\:
00"" O
0
l\J
°.~.,P
U: O\ \'
u. c_ W
.00. ,
mu» 0:‘-‘ C
c
J
o
Q-— w
\1\o1°°u, G.
S [mn1 22 24 | 2
Dmin [mm 5 8 ._ 24.49 26.75 30.14 33 53 39.98
k [mm 2.8 12
rm“, [mm .. 0.25 0,-'1 0.4 0.6 0.6 0.6
2 5 '
llm, [mm] 1 _ 35 I 4 -
l[mm] 8-40|10-65110-70|10-s0| 14-s0|1<>- - -s0|20- - -so
Obser\'11;ii: (1; — cliumelrul mediu al_/ilelului: D1 = 0.95'S';
Lungimi /ipizulci 8: I0; 12; I4; I6; 20; 25: 30; 35; 40: 45: 50: 55: 60: 65: 70:
75: 80:
(’lu.\"e ale culilalez 41114.8; 5.6: 5.8; 6.8; 8.8; 10.9; 12.‘).

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $l PROIECTARE


Surub cu cap hexagonal, execugie precisé (STAS 4272, DIN 931)
10° 30"
. L1 | _ C
* _ 1 , " _ _ 1
F111 Q ling:
I 1 A I I
/( I S k
Fig.A4.2.2
Tabelul A 4.2.2
Filet
Z
an
Z
a~
E
ac
A410 I A412 I A414 I A416 I A418 I A420 I A424
ll _
3
-A
2
§
E?
l0xl,2SIMl2xl,25IMl4x1,5IM16xl,5IM18xl,5IM20x1,SI M2411”
S I n1m
DC
5
C3
17 I 19 I 2
-2 I 24 I 27 I 30 I so
n1in [mm

oe
o
F:
‘J1
5*
‘>01
DO

o
0
1.10
w
F’
-$—
0
26.75 30.14 33.53 3
9.98
k [mm] _.
_1.\‘
\|\|
°°4=.
w
U1
J;
U1
L):
\|
8
‘)
I0
12
w
15
rl| [1n|n]
J‘-
~./1
O'~
00
5
12
14
I6
I8
Z4
rm“, [mm] I 0.3
P
J
.0
J
‘J
.0
-r-
.0
4:.
0.6
0.6
0.6
0.0

0.8
* 14
b ImmI ** —
>':v'::'< _
S
so
22 I 26 I
30
36
3 =1
40
38
-H
57
42
48
61
54
60
73
IIHHHI |20-o0|20-suI2s_so|3o-|00|3>-1a0|4o-1s0I45-100|50-220I>> 220|e0»22oIv0-220
0b.1'ervu[i|'.' *- Izmgimi /< I25: **- /11/1gimi I25 < I < 200: ***- lu/1_Qin1i I >
Z00:
1/; —¢liume!ru/ mcdiu a/_/i/emlui: DI = 0.95-S;
Lzmgimi /ipizulc: Z0: 25; 30: 35: 40: 45: 50: 55: 60; 65: 70: 75: 80: 85: 90: I00:
110: 120
(‘Iuxc1Ic culilu/c:4.6;4.8:5.615.816.8188; 10.‘): 12.‘).
L10: I40; 130; 160: 1702 I80: 190120012101
I-------------------1-I-I-InInnInInnInInnIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1
$urub cu cap hexagonal mic, execugie precisé 5i semiprecisé (STAS 6403, SR ISO
4017)
30°
D
ii
-IIII‘
RI
_nI
U‘
"5
, ‘ ‘ I Ai
x I -
= - Q Iii
Y4 —
k
Fig.A4.2.3
Tabelul A 4.2.3
Filet M8 M10 | M12 M14 | M16 M18 M20 M24
d M8xI MIOx1,25|Ml2x1,2S Ml4xl,5|M16x1,5 Ml8xl,5 M20xl,5 M24112
12
14
I7 19
24 27
32
13.25
15.51
18,90 21.10
IQ
N)
26.75 30.14
35.72
5.5
7
00
9
S
I2
13
I5
8
I0
S
14
S
I8
20
24
0,4
0,4

o~
0.6
P
c\
0.6
0.8
0,8
Z2
26
R»-I
C
34
DJ
O0
42
46
54
32
40
48
52
60
S [mm
Dnlin [mm]
Ii [n1m]
Ill [mm]
r,,,i,, [mm
5:
b [mm] **
7'¢*:'<
w
C\
-IL
-B
61
65
73
I [mm]
-100|35-|<>0|4o-mo 45 w0|s0 700 55 W0 so-22o|v0-22
Observugii: *- lungim1'k 125: **- lungimi 125 < I < 200: ***-1ungimi/> 200;
dg — dialnelrul mediu u/filelului; D| Z 0
[.Il!1jZiII|i Iipizule: 30: 35: 40; 45; 50; 55; 60; 65: 70; 75; 80: 85; 901 100:
I10; 120; I30 0
150; 160: 170; 180: 19012001220:
("law de culirurcz 4614.8; 5.6; 5.8; 6.8: 8.8: 10.9; 12.9.

,95-S"

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE


$urub cu cap cilindric cu loca§ hexagonal, execugie precisé (STAS 5144, DIN 912)
I1 L.
_ 1 9 in . .__
€|'§> Inn! (3)5
1% .\‘ i /1 ‘P’
/
Fig.A4.2.4
Tabelul A 4.2.4
File! M4
M5
M6
M24
rl _
MSXI MIOxl,25 M1
2x1
,25 M14x1,5
|6x1.5
M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
M Ml8x1,5 M20x1,5
M2-1x2
kn
S |mm|
5
6 8
I0
I2
I4
I4
I7
I9
\l
I) [mm |
4
8.5
I0
1,»
I6
I8
2|
24
Z7
30
36
-IL
Ii [mm]
5
6
I0
0::
I2
I4
I6
I8
20
Z4
L
(I; [mm]
5
6
OC
I0
I2
I4
I6
I8
Z0
24
r,,,;,. [mm]_ 0.2
0.2
0.4 0.4
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
r|~ Imm]__ 0.4
'7
0.4
0.25
0.5
0.8 I
'7
2
Z
'7
2
I [mm] _
1.7
3.3
4.3 5.5
6.6
7.8
»
0.7
4.55
5.68
6.8I 9.08
I L34 I163
8 b
15.88
I188
as |
' I0
.27
"0
21.54
I) [mm] -
Jn'<>': _
D|,,,;,, |mm| 3.41
* I—I
I6
I8
22 Z6
30 34
38
44
46
50
46
52
65
54
60
73
I [mm| I2-Z512-3011-60IZ-70 I6-75 20- I00 Z5-I-I0 Z5-I60 30-Z20 30-Z20 35-260
0Il.\"erva_!ii.' *- Izmgimi I < I25; **- lnngimi I25 < I < 200: ***- lungimi I >
Z00

:1; — LULIIHC/I'll] mcdizl al/i/em/m':


Lunginn /ipinne: 12: I4: I6: 20; 25: 30.35140:-I5; 50: 55: 60: 65; 70; 75: 80: 90;
I00; I I0;
Cluxu dc culi/u/e:4.6:-1.8:5.615.816.8188; I0.9: I19.
I20: I30: I40: I50: I60; I70: I80; I90;Z0O: Z20; Z40: Z60:

[ ANEXE |
$urub cu cap cilindric scund cu loca§ hexagonal, execugie precisé (STAS 9225, DIN
7984)
vyl/¢
I. (
I %
1:i|
IKE
aw
ll
+§>%::7
Fig.A4.2.5
Tabelul A 4.2.5
Filet ll
M4
M5
Z
Q
M8
M10 | M12
M14
E
O\
E
Z
Z
S
3
51’
S [mm]
2.5
~
J
-P
5
7
O6
I0
5
12
14
17
D [mm]
7
8.5
S
I3
I6
5
2|
24
27
30
36
k [mm]
€|{§>5I§1|f~I (
S
' 2 8 3 5 4 5 6
\I
8
9
10
ll
I3
C5
J
I4
I6
16
20
24
P
c~
0.6
0.6
0.6
0,8
0.8
P
um
2
2
’)
7
'1
LA
Ln
Ln
5.5
5.5
7,5
>1
uv
8
Dl min [mm
L.)
PG
OQ
Q
v
U1
um
G\
8.95
w_-—-
-l=-Ln
-J‘-
Wu.»
90'.»
C
_;;_w
\><:\
Ln
-B
Q
54
£I| [mm] 4 5 8 I0
r,.,.,, [mm 0.2 0.2 0.4 0.4
r|~ [mm 0.4 0.4 0.8 I
I {mm} 2.3 2,7 4.2 4.8
2,84 Z5 5.48 7,69
b [mm] - 16 22 26
I.[mm] III-30|12-40||6-60[l6-70
T_
3%)
mo
o
w
o
»
oc
0
w
o
-
so 40-100[40-100|50
-100
0b.\‘erva;ii: 41; — diame//-ul mediu alfilemlui;

Lmzgimi Iipizulei 12: I6; Z0: Z5: 30; 35; 40: 45: 50; 55; 60; 65: 70; 75: 80: 90;
100:
Cluse dc uulilalei 4614.8: 5.6: 5.8; 6.8; 8.8; I09: 12.9.

‘T
| REDUCTOARE cu o TREAPT;i. CALCUL 5/ PROIECTARE |
Anexa 4.3
$tifturi filetate
$tift file-tat cu crestéturé cu vérf te§it (STAS 4770, DIN 551)
r; - _
".
7+
II I
I
I
X
I
.
(
i I
I11
"_
’___22_/.__.-_M_
Fig.A4.3.1
Tabelul A 4.3.1
I
File! ll M5 M10 M12 MM M16
I [mm] |.8 2 | 2.5 5
II [|n|n| 0.8 _ .. _._ _.
C [mm] L2 2.2 2.5 2.8
0| [mm] I.2 2.2 _ 2.8
Ilmml 4-20 | 5-25 6-30 8-40 I0-45 _-' - ) I6-50
!A!l’I.k,I-ll’, Ii/71111102 -1: 5: (1. 8: ll): 12: |6.20:25;30: 35140145150.
__.=.-Z
op“
?_/-b-_' §
'o0§'x:'J Q
7".”
0
v
I" _>.'..
U1.
C
Q J
an "'
¢\
'~.~w_z,_\
_.._.°¢“
1
Z

1
M4
M5
M6
M8
M10
M24
ANEXE
Anexa 4.4
Piulige
Piuli§5 hexagonaliexecutie precisé §i semiprecisé (STAS 4071, DIN 934)
30°
V
Q
Ill ‘S
D] = 0.95-S _,
— . \.
76 i Q E: \1
Fig.A4.4.1
Tabelul A 4.4.1
Filet
4 1
S
mm]
D min
[mm]
"I
Diametrul minim
al gurubului d3 mm
[mm] Pas normal Pas fin
7
7.66
3.2
3.141
8
8,79
4
4,019
10
11.05
5
4,773
M8x1
13
14.38
6.5
6.467
6.773
Ml0x1,2S
17
18.90
8
8.160
8,467
M12
M12x1.25
19
21.10
10
10.106
1 0.467
M14
M1-1741.5
22
24.49
11
1 1.546
12,160
M16
M16x|.5
24
26.75
13
13.546
14.160
M18
Ml8x1.5
27
30.14
15
14,933
16,160
M20
M20xl.5
30
33.53
16
16.933
18.160
M2-4x2
36
39.98
19
20.372
21.546
C/use de calimlet 5. 6. 8. 10. 12.

I REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE


sin‘ =
Piuligé hexagonalé joasé, execugie precisé §i semiprecisé (STAS 4373, DIN 936)
D, = 0.9565‘ __
‘ 5 7 7 Q
r\
_. 5 \ VJ‘) \
m m
Fig.A4.4.2
Tabelul A 4.4
.2
Filet
rl
S
[mm]
Dmin
[mm]
I0
||.05
M8xl
I3
I-1.38
M l0xl,25
I7
I 8.90
Ml2xl,25
I9
21.10
Ml-1
Ml-hl.5
Z2
24.4‘)
MI6
Ml6X|.5
Z4
26.75
MIS
MISXIS
30.14
M20
M20xl.5
27
30
33.53
M6
M8
M10
M12
M24
M2-1xl.5
36
39.98
m Diametrul minim
al §urubu|ui 113 mm
[mm] Pas normal Pas fin
4 4.773 -
5 I 6.467 6.773
6 I 3. I 60 8.467
7 l0.|O6 |0.467
8 I 1.546 I2.l60
8 |3.546 14.160
9 H.933 I6. l ()0
9 |(!.933 |8.l60
I0 10.372 ZL546
('/uxu dc cu/i/ului 5. 6 $i 8

Anexa 4.5
$aibe
$aibe plate pentru metale, execugie precise“: (STAS 5200, DIN 125)
Fig.A4.5.1
Tabelul A 4.5.1
ANBCE
Filetul d [mm] I D [mm] s
§urubului
serie finé I serie mijlocie varianta N I varianta M [mm]
M4
4.3
9
0.8
M5
5.3
5.5
10
M6
6,4
6,6
1.6
M7
7.4
7.6
2,5
I4
1.6
M8
8,4
9
17
15,5
1,6
M10
10.5
21
18
2
M12
13
14
24
21
2.5
M14
15
I6
28
24
2,5
M16
17
18
30
28
DJ
M18
19
20
34
30
bl
M20
2|
22
37
34
w
M22
23
24
39
37
‘v-I
M24
25
26
44
39
-B
M27
28
30
50
44
Ji-
M30
3|
33
56
50
-B
Observrqii: Ser'|'e_/i/1:1 ~ .\"imb0l A; serie mijlocie — ximbol B:
Variunru N — penrru ,§'m'uhm'i cu cup /wexagonal ,vi piulife /lexugonale cu
deschiz/ere
dc 1'/mic normalfi;
Varian/a M — penrru ,yuruburi cu cap /le.\'ug0nal ,\'i piulile /7C.\'Gg()VlU[E cu
descllidere
de clreie redusri:
Muleriul: S 235 SR EN 10025.

T
I REDUCTOARE CU O TREAPTK. CALCUL SI PROIECTARE I
Saibe Grower (STAS 7666, DIN 127)
Vananta R Varianla N
75°t5“ 7s@¢s@ ,
‘ _ I‘ I I‘
- A - - - :
1 /£7»;
<l';/Z "'
. k I \-
"' /1= 2» ; /1, = 2.. + 2/<
J
413
Fig.A4.5.2
Tabelul A 4.5.2
Mérimea ' 11; [mm] s [mm] k [mm]
nominal abaleri nominal abateri
4.] +0.48
4 6.] I.2 0.15
5 5.| 0 7.5 L4 3
6.1 + 0_sx s.9 1.6 2
8.2 0 . |:.2 ~ i 03° _
|0.2 l5.2 2.5 0
I2 2 + 0.70 |8.2 3 0.4
4 I4 2 0 20.6 3.2 0.4
> 23.3 3.5
» 26.3 4
:<>~ .084 $0.14
2 :2 (5 4 14 > 27 5 9 0.5
33 3
1k/I'|'J') ‘
P9999 .9¢P
u-4;.-I-F-A '~&Jv-) -2
0 J a 5 ' 0.8
3 5 7
6 J6 . Z 5
9 39> H00 > » s: 1039
2 42 5 0 6 § 9
§ 43 D 5 9 '
48 43.5 63.5 IO 0.8
Material: ofcl de arc.
J~J§bJLNbJb)I\J
' C‘\l
4 w
I
- 1m‘.
C\ vJ\J2-J‘-U3
.*‘.QF". .\'1’.
-'1 an
C5
!|!HlUo
.°.°
moo
iZ_ZZ_i_J

I ANEXE
Anexa 4.6
Asambléri filetate. Lungimi de ingurubare (STAS 9025)
§lI§
1|;
Tabelul A 4.6.1
Limit? 5° °l"'9e"@ 3 Clasa de calitate a organului de asamblare
materialului piesei in '
meeste execuma 4.6 I 4.8 I 5.6 I 5.8 I 6.6 I 6.8 I 6.9 I 8.8 I10.9 I 12.9I 14,9
93:: {Iggy}: Lungimea de in$urubarel
Pest;-127 pana 111 1% 1 5-11 1.75-1/|1.75-</I 2-<1 I 2-(1 I - I - I - - -
Paste 1% pfinfi la 265 1-(1 L25-(II 1.25-dI 1.5-4 I 1.5-a I 2-11 I 2-a I 2- - -
Peste 265 pfinfi la 343 1 .1 I 1-11 l.25~d| 1.25-4| 1.5-1! 1 75 d|1 75 11I
Pcsle 343 p2'\nz'1la 422 1-11 __s-1/I 1.5-11 I 1.511 I 2 I 2-4
Paste 422 pfiné la 530 .25-d l,25~d| I.5-:1’ I 1.75-d
Pcsle 530 pénfi la 637 - ,..‘- _ -
Paste 637 pémi la 735
Pesto 735 I I11
Observafii: (‘um b se delermimifuncfie dc lzmgimeu I (I:/I)/Illllfi (imind seuma dc
condfliile c0r1.s'II'z1clill¢» ‘vi
_/imcliollule specf/ice."
Coqficien/ul I1111g1'mi1' dc 1'n,\‘ur11bure din label ure vulo/'1'/e minimu
necexure u.\'ig10‘drii 1'ezis!I,»n(L»/
uxaulbIdr|'i.'
Penn-u /ungimea dc ill,vurz1bul'e nu se reconmndd valor-1' mai mari dc 2.
'-L‘-£9. Q.
&a=_I..1=_
axaaa
'=_=.&&'A
mii
mii
“."T"T‘_.‘J
§&=_=_ .
‘L2.-Z. .Q
__._. N
&.'~2& =_
11-"J -
9§~._ Q
Q
{gm
Qk
1

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $1 PROIECTARE


Elemente constructive la asambliri filetate
(II Ll (I3
/ / Q
,- ,. / ,
\ .
I
i
\ \
\ \
£11
ex-15"
/. '// //,/
_...i _ 7/ / <
.._ I ._f.|__
Fig.A4
Tabelul A
Pasul filetului, P [mm]
Nlérimea
U-4
1 I 1.25 I 1.5 I 1,75 I
a| 3 3.5 -'1 4.5 5.5
0; 2 2 2.5 3 3.5
(13 ?_ 6 8 9 1 l
1:4 1.5-2.5 1.5-2.5 2-3 2-3
c 1 1.6 1.6 1.6
212.51
6 7
..vJ,___
Uwow
J
Ln
24
I 3.5 I 4
9 10
7 8
4-0
"' 5 3
I11ul_r_'irm'ulle fn,s'1u'!//vurc mic.‘ 412 [.251//U‘
/mild .)'I' u Z zl /u n(z'/.

Y
I
ANEXE
;lEI_!
"s\‘w
Tabelul A 4.6.3
Géuri de trecere pentru §uruburi cu filet metric (STAS 3336; ISO 273)
,-QZ
mm
2 H H4
Diametrul Giuri de trecere Diametrul Giuri de trecere
"'°‘"'"i "'=*"'"i ll D mm d D mm
1 1 12 13 1 I 1 Hl 13 1
2.5
3
3.5
H H H 4 mm
2,1 2 9 3,1 30
3,2 3.4 3,6 33
3 7 3,9 4 2 36
39
31
34
37
40
33
36
39
42
35
38
42
4
4.5
U
4.3
4,8
5.3
4.5
5
5.5
4.8
5.3
5.8
42
45
48
43
46
50
45
48
S2
45
48
52
56
\l©
8
6,4
7.4
8,4
6,6
7.6
9
7
8
10
52
56
60
54
58
62
56
62
66
62
66
70
I0
I2
14
10,5
I3
15
ll
13.5
15.5
12
14.5
16,5
64
68
72
66
70
74
70
74
78
74
78
82
16
I8
20
I7
19
21
17.5
20
22
18,5
21
24
76
80
85
78
82
87
82
86
91
86
91
96
22
24
27
23
25
28
24
26
30
26
28
32
90
95
100
93
98
104
96
101
107
101
I07
112
Dacd este necesar szi se evite conlaclul in!/-e sup/‘afafa de racordare dimre If/'a
,$i
capu! ,yurubului ,3i muchia gfiurii de Irecere. aceusta se va 12,311

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL $I PROIECTARE


Anexa 4.7
-\
_ I I
marca) i lnele de ridicare (inele §urub)
writ
\
1/| 1/3
Q
@
2 b
% I P‘
. I.‘ I V.
1111 r
.__
_ ;~| <_/4_

IQ
' \
%IIZ
(I5
“E-5%‘
B
Fig.A4.7.1
Tabelul A 4.7.1
(I
[mm]
l 1
[ 1
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
-15
54
71
25
:Ecoc\:
.,..
J‘)
LAO
ua
‘mi;
J J
J
us '.,.r'.,.a
([1 (,3 ; (I4 (I5 ll /I1 /lg I f b C \’ I‘ I‘; V3
[mm] [mm] [mm] [mm [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] mm mm
36 Z0 8 20 I3 I8 6 9 18 2 I0 L2 2.: " 4 4
I0 79 I5 77 8 6 "'1 7 I7 1 ' 3 3 4
30 I 30 I7 6 10 3 I4 3 3 v 6
63 ‘#5 I4 35 27 30 12 W I6 "' 4 6 6
-10 I6 40 "*8 35 I4 18 I‘) 2 5 5 7 8
90 >0 20 30 3‘ ~13 I6 4: 24 3 6 9 I7
I08 60 74 65 39 aw I8 \~1 78 4 7 I I I5

2
[ ANEXE |
Anexa 4.8
$tifturi cilindrice. Dimensiuni (STAS 1599, ISO 2338, DIN EN 22388)
Forma A Forma B Forma C
d (m6)
d(h8)
I 6
G 5° ..ZO°
~ Z
' 5° 20°
d(1 1)
, Muchiile te$ite
"1 O 8 "1 . _ -"2.
ND \O
" ,-=d - "
I -1
I ._.
A %
.1 Fig.A4.8.1
Tabelul A 4.8.1
O\
O0
>-
@
|-1
N
,-
Oi
O\
s
gs
Q;
.~;
d [mm 5 20
A Lr [mm% 6 20
Forma B ,,,,, [mm 0.8 I 1.2 2,5
C - - I - - - -
I(j.15) [mm] 20-100 20- I20 | 20- I60 22- 160 | 25- |60 | 30-280 40-zso
Obxen'a_!i|': Lungimi Iipizalet 20. (22). 25. (Z8). 30. (32). 36. 40, 45. 50. 55.
60. 65, 70. 80. 90. I00.
110. I20. (I25). 140. I60. I80. 200. 220. 250. 280.
Material." Pen/ru,\‘l[/i1n'i /velmlare re/‘mic E335 SR EN I0025.
Tabelul A 4.8.2 $tifturi cilindrice. Abateri Iimité
Forma Abateri limilé la diametrul d
stiffului §tift alezaj
A m
Om
5':
I°<>c~
I31
oo\|
HI]

REDUCTOARE CU O TREAPT/1. CALCUL $I PROIECTARE


Anexa 5.1
Coeficientul de funcgionare Ia transmisiile prin curele
Tabelul A 5.1 Coeficientul de funcfionare cf
Felul sarcinii Tipul maginii
- Motor de curent
altcmativ monofazat cu _
Motor dc curent
POTHITC Cll .
altemauv cu moment dc
autotmnsformator sau cu . id.
omire r K2211.
conccmre stea — triunghi. P
- Motor dc c c compund.
- Motor de c.c.inpam1c1. . . ' ‘
. - M85111! cu abur sau
- Motor cu ardere intcmé .
‘ motor cu ardere intemi
cu 4 sau mai mnlti . . .
. . . " cu 2 sau 3 cilindri.
ci1|ndr|.
- Motor dc curent
altemaliv cu rotorul in
scuncircuit cu pomirc
directé sau cu rotorul in
colivie dc veveritli.
- Motor de c.c de tip serie
- Motor cu ardere intemé
cu un cilindru.
- Turbinfi cu n<6l)llrot/min.
| Nr
. ore de funcfionare, din 2
4 ore
<8 8...]
6 >16 <8 8...16 >16
<8 8...16 >16
Coeficientul de functionare, C I
Moment dc
pornire pénfi la
120 “~11 din
inomentul
nominal. Regim
dc 1UC1'l1 ziproape
constant
- Pomp: 51 compresoarc
- TRlflS|JOfl0£\l'€ cu bandit
- Vcntilatoare
- Scparatoare
- Site u$oare
- Ventilatoare
- Transportoare cu lant,
cluvatoarc
- Transmisii
- Sitc grcle, cuptoare
rotalive
1 1.1 1.4 1.1 1.2 1.5
1.2 1.4 1.6
Moment dc
pornire pfmfi la
I50 % din
momentul
nominal: vuriutii
neinsemnate ale
regimului dc
lucru
- Vcntilatoare gre|e_
lransportoare elicoidalc
sicu cups
- Dczintegratonre
- Masini dc rztbotat,
monczat $i polimt
- Prose: Ma$ini de lcsut
1.1
1.2
1.5 1.2 1.4 1.6
1.3 1.5 1.7
Moment do
pomire péné la
200 % din
momcntul
nominal; variatii
insemnate ale
rcgimului dc
lucru
- Ventilatoare grele.
transporloare clicoidalc
51 cu cupc
- Dezintegratoare
- Magini dc rabolat.
mortezat $i polizat
- Prcsc; Magini dc tcsut
1.2
1.3
1.6 1,3 1.5 1.7
1.4 1.6 1.9
Moment do
pomin: pénii 1a
300 % din
momcntul
nominal; rcgim
dc lucni
altemativ $1 $ocu
ri
- Magini de ridicat.
excavat
- Foarfeci mecanicc.
- Ciocane pneumaticc
- Mori cu bile. cu pictre.
cu valturi
- C0l1C£lS02ll'C, mfl18X03t‘€
1.3
1.5
1.7 1.4 1.6 1.8
1.5 1.7 2.0
I