Sunteți pe pagina 1din 1

Ce tipuri de acţiuni există?

Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, există următoarele tipuri de acţiuni:


Ordinare – acţiunile care dau deţinătorilor drepturi egale la conducerea societăţii, la
dividende şi la o parte din activele societăţii, în cazul lichidării. Ele au o valoare nominală egală.
Acţiunile ordinare oferă asociatului dreptul la vot în cadrul adunării generale.

Preferenţiale – acţiunile care dau deţinătorilor dreptul la primirea dividendelor şi la o


parte din active înaintea deţinătorilor de acţiuni ordinare. Ele, de regulă, nu dau dreptul la
vot.Valoarea totală a acţiunilor preferenţiale nu poate depăşi 25% din mărimea capitalului social.

Nominative – acţiunile care pot fi sub formă materializată şi nematerializată, drepturile


cărora se transmit prin înregistrarea în Registrul acţionarilor şi pe titlul acţiunii, dacă ea este
materializată.

La purtător – acţiune materializată care acordă posesorului ei drepturile, iar transmiterea


dreptului de proprietate se face prin simplă tradiţiune, fără respectarea vreunei formalităţi de
înregistrare ori publicitate. Cel care o prezintă poate vota cu ea şi poate primi dividende (în RM
nu pot fi emise).

Ordinare cu valoare fixată – acţiunile a căror valoare nominală nu este fixată în actele
constitutive. Valoarea acţiunii se determină prin împărţirea valorii activelor nete la numărul total
de acţiuni.

Ordinare cu valoare nominală – valoarea nominală reprezintă suma bănească ce revine


unei acţiuni prin împărţirea capitalului social al acţiunii. De ex., capitalul social 1 mil./1000 de
acţuni * 1000 de lei.

Materializate – acţiunile în formă de documente cu un anumit număr de semne de


protecţie (art.5 Legea 199/1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare).

Nematerializate – acţiunile în formă de înregistrări electronice (titlul notat pe conturi)


(art.6 Legea 199/1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare).

Aflate în circulaţie – acţiunile plasate de societate şi care se află la acţionari.

De tezaur – acţiunile plasate, dar ulterior răscumpărate sau achiziţionate de societatea


emitentă. Ele nu dau niciunul din drepturile acţionarului.Valoarea totală a lor nu poate depăşi
10% din capitalul social.