Sunteți pe pagina 1din 31

.

APROB,
ADMINISTRATOR

Regulament pentru
acordarea
echipamentului individual de
protectie
.

Componenta intrinsecă a strategiei manageriale, activitatea de prevenire a producerii


unor accidente sau îmbolnăviri profesionale reprezintă un ansamblu de procedee şi măsuri
luate sau planificate la toate stadiile de concepere, proiectare şi desfăşurare a proceselor de
muncă menite să asigure desfăşurarea activităţii în condiţii de maximă securitate pentru
sănătatea şi integritatea participanţilor la proces, prin care se elimină riscurile de
accidentare sau îmbolnăvire profesională. Astfel, aceasta se constituie ca o ştiinţă de
interfaţă îmbinând cunoştinţe şi tehnici de strictă specialitate în domeniul de aplicare, cu
tehnici şi cunoştinţe din domeniul ergonomiei, igienei, psihosociologiei şi medicinii muncii. În
acest context se poate afirma că sarcina principală a activităţii de prevenire o reprezintă
obţinerea maximului de eficienţă şi de calitate a muncii în condiţiile reducerii numărului de
accidente către zero.
Din cele prezentate derivă două obiective majore ale prevenii suscitând un interes
deosebit :
 În plan uman se urmăreşte reducerea numărului de îmbolnăviri profesionale şi a
numărului de accidente de muncă .
 În plan financiar se urmăreşte reducerea costurilor legate de îmbolnăvirile
profesionale şi accidentele de muncă.

Acestea pot fi realizate reducând sau eliminând riscurile profesionale. În acest scop
trebuie întreprins un demers global care va cuprinde :
 evaluarea riscurilor profesionale;
 punerea în conformitate a echipamentelor tehnice;
 stabilirea procedurilor de lucru;
 ameliorarea condiţiilor de muncă;
 selectarea, formarea şi informarea personalului;
 stabilirea strategiei manageriale de prevenire a riscurilor de accidente şi
îmbolnăviri profesionale;
 crearea barierelor de securitatea prin adoptarea unor măsuri de realizare a
conformării.

Punctul de plecare pentru optimizarea activităţii de prevenire a îmbolnăvirilor


profesionale şi accidentelor de muncă într-un sistem îl reprezintă evaluarea riscurilor din
respectivul sistem.
Indiferent de locul de muncă luat în discuţie se impune o analiză care să permită
ierarhizarea pericolelor în funcţie de dimensiunea lor şi alocarea eficientă a resurselor
pentru măsurile prioritare .
.

Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul


analizat şi cuantificare dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri :
probabilitatea de manifestare şi gravitatea consecinţei maxime posibile asupra organismului
uman. Se obţin astfel niveluri de risc parţiale pentru fiecare risc posibil, respectiv niveluri de
risc global pentru întregul sistem analizat.
Acest principiu de evaluare a riscurilor este deja cuprins în standardele europene
(CEI 812/85, respectiv CEN 1992 şi stă la baza diferitelor metode cu aplicabilitate practică.
Obligativitatea evaluării riscurilor profesionale în ţara noastră decurge din legislaţia
actuală în domeniu, legislaţie ce a fost actualizată în funcţie de directivele Uniunii Europene
privind sănătatea şi securitatea în muncă.
Protecţia individuală este o măsură complementară măsurilor de protecţie
intrinsecă şi colectivă.
Mijlocul individual de protecţie se poate defini ca fiind un mijloc individual destinat
protecţiei unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.
Prin mijloc putem întelege orice dispozitiv folosit de către executant pentru a-şi
proteja o parte a corpului sau întregul corp împotriva unuia sau mai multor pericole care l-ar
putea afecta în timpul procesului de muncă.
Echipamentul individual de protecţie ( EIP) reprezintă totalitatea mijloacelor cu
care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva
acţiunii factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
Protecţia individuală este asigurată când executantul este dotat cu EIP adecvat
locului de muncă prin care se previne orice accident sau îmbolnăvire profesională având
cauze obiective.
Protecţia individuală va fi prevăzută numai atunci când au fost epuizate orice alte
măsuri de prevenire tehnice , organizatorice şi nu a fost eliminat pericolul de accidentare
sau îmbolnăvire profesională.

Legislaţia naţionala în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cât şi cea a


Comunităţii Europene specifică în mod clar obligativitatea asigurării în primul rând a
protecţiei colective şi în cazul în care nu au fost eliminate riscurile asigurarea protecţiei
individuale.

Protecţia individuală este ultima măsură posibilă în prevenirea accidentelor şi


îmbolnăvirilor profesionale.
.

PRINCIPIILE PROTECŢIEI INDIVIDUALE

Realizarea şi utilizarea totalităţii echipamentelor individuale de protecţie prin care se


asigură protecţia individuală a unui executant la locul de muncă trebuie să se bazeze pe
următoarele principii:

 Protecţia individuală se realizează când se combate acţiunea factorilor periculoşi


asupra tuturor părţilor de corp expuse.
a) EIP va acţiona ca un obstacol fizic între pericol şi executant astfel încât acţiunea
factorului periculos asupra organismului să devină nedăunătoare.
Accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale pot avea drept cauze factori
periculoşi mecanici, chimici, termici, biologici, radiaţii, etc.. EIP trebuie să acţioneze
ca un obstacol fizic reducând nivelul de risc la valori nepericuloase pentru om.

R  L unde

R- nivel de risc;
L- limită admisibilă.

b) EIP trebuie să protejeze o parte a corpului sau întreg organismul în funcţie de


direcţiile pe care poate acţiona factorul periculos şi partea corpului omenesc ce poate
fi afectată.
Un pericol poate acţiona pe o singură direcţie sau pe mai multe direcţii. El poate
afecta o singură parte a organismului sau mai multe părţi.

 Asigurarea protecţiei individuale a unui executant faţă de pericole existente nu


trebuie să conducă la crearea de noi pericole pentru om sau mediu.
EIP în urma unor transformări sau reacţii pot contribui la producerea unor accidente
de muncă.

 EIP ce asigură protecţia individuală trebuie să corespundă cerinţelor ergonomice şi


de menţinere a stării de sănătate normală a purtătorului.
În general EIP trebuiesc purtate pe toată perioada de lucru a unei zile. Acesta este
motivul pentru care ele trebuie să fie ergonomice ca formă , să nu creeze disconfort
.

prin: greutate, părţi ascuţite, dure şi să nu împiedice efectuarea în condiţii


satisfăcătoare a schimburilor energetice şi de oxigen dintre organismul uman şi
mediu. Scop final: menţinerea stării normale de sănătate a purtătorului.

 Protecţia individuală trebuie să fie adecvată condiţiilor specifice locului de muncă.


Se va ţine cont de acest principiu atât în faza de proiectare a EIP cât şi la
selecţionarea acestora.
(În special când se urmăreşte realizarea unor echipamente individuale de protecţie
împotriva mai multor riscuri, dar specifice unor locuri de muncă cu un nivel mare de
generalitate pe economie.)

 EIP ce asigură protecţia individuală trebuie să fie adaptate dimensional pentru fiecare
purtător.
Neadaptarea dimensională poate crea o falsă protecţie sau poate crea pericole
suplimentare. Exemplu: încălţămintea de protecţie neadecvată purtătorului conduce
la pericol de alunecare.

 EIP ce asigură protecţia individuală trebuie să fie destinate utilizării personale. În


cazul în care fortuit EIP va fi utilizat de mai multe persoane se vor lua masurile
necesare astfel încât diferiţii utilizatori să nu aibă probleme de sănătate şi de
igienă.Multe EIP nu pot fi denocivizate şi spălate prin fierbere. Este necesară
evitarea purtării a unui EIP de către mai multe persoane. Unele materiale în special
cele plastice pot deveni medii de cultură pentru microbi, ciuperci,etc.

ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE. DEFINITII.CLASIFICARI.

EIP reprezintă orice dispozitiv sau articol destinat purtării sau utilizării de către un
individ ca mijloc de protecţie împotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate şi
securitate.
EIP aste considerat deasemenea:
 un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau articole, care au fost
combinate de producător într-un întreg pentru a proteja individul împotriva unuia sau
mai multor riscuri simultane potenţiale;
.

 dispozitive sau articole de protecţie combinate, separat sau împreună, cu


echipamente individuale care nu au rol de protecţie purtate sau utilizate de un individ
pentru executarea unei activităţi specifice;
 componente interschimbabile ale EIP, esenţiale pentru o funcţionare
satisfăcătoare şi utilizate exclusiv pentru astfel de echipamente.
Notă: Se consideră parte integrantă a EIP orice sistem introdus pe piaţă împreună cu
EIP pentru racordarea acestuia la un dispozitiv extern, complementar, chiar dacă acest
sistem nu este destinat purtării sau utilizării în permanenţă de către utilizator pe întreaga
durată a expunerii la risc.
Funcţia realizată de un EIP prin care se combate acţiunea unui factor periculos
asupra organismului sau se semnalizează existenţa unui pericol se numeşte funcţie de
protecţie.
Funcţia de protecţie se poate realiza direct prin interpunerea EIP între pericol şi
organismul uman.
Uneori EIP au o funcţie de protecţie indirectă, utilizarea lor previne declanşarea
unor fenomene care ar putea conduce la accidente de muncă.
Exemplu: lenjeria de corp din fibre naturale celulozice (bumbac) se acordă în cazul
utilizării substanţelor explozive, pentru a preveni acumularea de sarcini electrice, prin
frecare, peste limitele admise (încărcare electrostatică) deci a preveni iniţierea unor explozii
prin descărcarea bruscă a acestor sarcini.

Criterii de diferenţiere utilizate în clasificarea EIP:

partea anatomică protejată;


zona anatomică protejată sau forma generală constructivă;
pericolul împotriva căruia se asigură protecţia;
tehnologii de fabricaţie, materii prime de bază;
piese şi materiale componente auxiliare.

Clasificarea EIP în funcţie de partea anatomică protejată:


.

EIP pentru protejarea corpului;


EIP pentru protejarea feţei şi ochilor;
EIP pentru protejarea organului auditiv;
EIP pentru protejarea capului ( cutie craniană);
EIP pentru protejarea căilor respiratorii;
EIP pentru protejarea membrelor superioare;
EIP pentru protejarea membrelor inferioare;
EIP complexe ( asigură protecţie pentru mai multe părţi ale corpului);
EIP integral (asigură protecţia întregului corp);
EIP pentru protejarea mucoaselor şi tegumentelor;

Cerinţe fundamentale de securitate şi sănătate pentru echipamentele


individuale de protecţie.

Cerinţe de bază ce trebuiesc respectate de un echipament individual de protecţie


împotriva unui anumit pericol:

ergonomie;

nivel de protecţie şi clase de protecţie:

 nivel de protecţie maxim admisibil;


 clase de protecţie corespunzătoare nivelului de risc;
caracter inofensiv al echipamentului individual de protecţie:

 materiale adecvate;
 starea suprafeţei echipamentului individual de protecţie în contact cu
utilizatorul;
 grad de deranjare maxim admisibil al utilizatorului;
confort şi eficienţă:

 adaptarea echipamentului individual de protecţie la dimensiunile


utilizatorului;
 greutate redusă;
 stabilitate;
 compatibilitate cu alte echipamente individuale de protecţie ce pot fi
purtate de utilizator concomitent;
existenţa informaţiilor referitoare la performanţele produsului
furnizate de producător referitoare la:
.

 indicaţii privind utilizarea;


 indicaţii privind păstrarea, depozitarea;
 indicaţii privind întreţinerea, verificarea şi dezinfectarea;
 performanţe obţinute la încercările tehnice privind gradul şi clasa de
protecţie;
 piesele anexă ale EIP şi caracteristicile pieselor de schimb;
 clasele de protecţie corespunzătoare diferitelor grade de risc şi limitele
corespunzătoare;
 limita de utilizare;
 modul de ambalare pentru transport;
 importanţa marcajului.
Cerinţe suplimentare comune pentru mai multe tipuri de
echipamente individuale de protecţie, referitoare la:

 EIP care incorporează sisteme de reglaj;


 EIP complexe;
 EIP supuse unui process de îmbătrînire;
 EIP care se pot deteriora prin utilizare (pot fi “agăţate” în timpul
utilizării);
 EIP destinate utilizării în medii explozive;
 EIP destinate intervenţiilor rapide sau care trebuiesc echipate şi
dezechipate rapid;
 EIP pentru intervenţii în condiţii extreme;
 EIP care se pot regla de utilizator sau cu piese detaşabile;
 EIP care se pot racorda la un aparat exterior;
 EIP cu un circuit de lichid;
 EIP cu unul sau mai multe marcaje relevante direct sau indirect
referitoare la securitatea şi igiena muncii;
 EIP pentru mai multe riscuri;
Nivelul de protecţie şi clasele de protecţie se vor referi la:

 protecţia împotriva loviturilor mecanice;


 lovituri ale obiectelor în cădere sau aruncate, sau prin ricoşarea unei
piese de o piedică;
 cădere - prevenirea căderii prin alunecare;
- prevenirea căderii de la înălţime;

 vibraţii mecanice;
 protecţia împotriva compresiunii(statice) a unei părţi a corpului –
.

strivire;
 protecţia împotriva rănirii mecanice superficiale ( julire, înţepare,
tăiere, muşcătură);
 prevenirea înecului; ajutor în caz de înec;
 protecţia împotriva acţiunii dăunătoare a zgomotului;
 protecţia împotriva căldurii şi-sau a focului ( prin materii prime si părţi
componente ale EIP sau prin EIP complete adecvade);
 protecţia împotriva frigului ( prin materii prime şi părţi componente ale
EIP sau prin EIP complete adecvate);
 protecţia împotriva electrocutării;
 protecţia contra radiaţiilor: neionizante, ionizante, radioactive,
exterioare;
 protecţia contra substanţelor periculoase şi contaminării;
 protecţia căilor respiratorii;
 protecţia împotriva contactului substanţelor periculoase cu pielea sau
ochii;
 măsuri de sigutanţă pentru aparate de scufundare.

SCOPUL EVALUĂRII RISCURILOR PROFESIONALE

La toate locurile de muncă angajatorul are obligaţia generală de a asigura starea de


securitate şi de a proteja sănătatea muncitorilor. Evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa
permita angajatorului adoptarea masurilor de prevenire/ protectie adecvate , cu referire la:
 prevenirea riscurilor profesionale;
 informarea angajatilor;
 implementarea unui sistem de management de securitate si sănătate în muncă care
să permită aplicarea efectivă a măsurilor necesare.

Dacă scopul de bază al evaluării riscurilor constă întotdeauna în prevenirea riscurilor


profesionale, realizarea acestui obiectiv nu este întotdeauna posibilă în practică. Atunci
când nu este posibilă eliminarea riscurilor, acestea trebuie reduse iar riscul rezidual
trebuie controlat. În stadiile ulterioare şi în cadrul unui program riguros de control,
riscurile reziduale vor fi reevaluate, analizându-se posibilitatea eliminării sau reducerii
lor suplimentare , ca urmare a evoluţiei cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice.
Evaluarea riscurilor trebuie să fie structurată astfel încât să permită muncitorilor şi
persoanelor ce se ocupă de protecţia muncii :
.

 să identifice pericolele existente şi să evalueze riscurile asociate acestor pericole,


în vederea stabilirii măsurilor destinate protejării sănătăţii si asigurării securităţii
muncitorilor, în conformitatea cu prescripţiile legale;
 să evalueze riscurile, în scopul selectării optime, în cunoştinţă de cauză, a
echipamentelor utilizate precum şi a amenajării şi organizării locurilor de muncă;
 să verifice dacă măsurile adoptate sunt adecvate;
 să stabilească atât priorităţile de acţiune cât şi oportunitatea de a lua măsuri
suplimentare, ca urmare a analizării concluziilor evaluării riscurilor;
 să confirme angajatorilor autorităţilor competente, muncitorilor sau
reprezentanţilor acestora, că toţi factorii relevanţi, legaţi de procesul de muncă
au fost luaţi în considerare ;
 să vegheze ca măsurile de prevenire şi protecţie considerate necesare şi
adoptate în baza evaluării riscurilor, să contribuie efectiv la ameliorarea stării de
securitate şi sănătate .
Evaluarea riscurilor profesionale trebuie reluată întotdeauna când intervine o
modificare susceptibilă să afecteze modul de percepţie a riscurilor, când se introduc
materiale sau echipamente noi ori atunci când se schimbă modul de organizare sau
condiţiile de lucru.

LISTA ORIENTATIVĂ ŞI NEEXHAUSTIVĂ A ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE


PROTECŢIE

Protecţia capului:
- căşti de protecţie pentru utilizare în industrie (mine, şantiere de lucrări publice, alte ramuri
industriale);
- acoperământ uşor pentru protecţia scalpului (caschete, bonete, plase de păr, cu sau fără
cozoroc);
- acoperământ pentru cap (bonete, caschete, pălării etc. din material textil, material textil
tratat etc).
Protecţia împotriva zgomotului:
- antifoane interne şi alte dispozitive similare;
- căşti antifonice (care acoperă tot capul);
- antifoane externe care pot fi montate pe căşti de protecţie industriale;
- antifoane externe cu receptor de joasă frecvenţă încorporat;
- antifoane cu comunicare audio.
Protecţia ochilor şi a feţei:
.

- ochelari cu braţe;
- ochelari-mască;
- ochelari-mască împotriva radiaţiilor X, ochelari-mască împotriva radiaţiilor laser, ochelari-
mască împotriva radiaţiilor ultraviolete, infraroşii, vizibile;
- ecrane faciale (viziere);
- măşti şi căşti pentru sudura cu arc (măşti de mână, măşti cu fixare pe cap sau măşti care
pot fi montate pe căşti de protecţie).
Protecţia respiratorie:
- aparate filtrante împotriva pulberilor, gazelor şi pulberilor radioactive;
- aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer;
- aparate de protecţie respiratorie cu mască de sudură detaşabilă;
- aparate şi dispozitive pentru scufundare;
- costume pentru scufundare.
Protecţia mâinii şi braţului:
- mănuşi care asigură protecţie:
 împotriva agresiunilor mecanice (înţepături, tăieturi, vibraţii etc);
 împotriva substanţelor chimice;
 pentru electricieni şi împotriva căldurii;
- mănuşi cu un deget;
- degetare;
- mânecuţe;
- manşetă de protecţie a încheieturii mâinii pentru munci grele;
- mitene (mănuşi fără degete);
- mănuşi de protecţie.
Protecţia picioarelor şi a gambelor:
- pantofi, bocanci, cizme semiînalte şi cizme de securitate;
- încălţăminte la care se pot scoate rapid şireturile sau cârligele;
- încălţăminte cu bombeu suplimentar de protecţie;
- încălţăminte şi supraîncălţări cu tălpi rezistente de căldură;
- încălţăminte, cizme şi supraîncălţări rezistente la căldură;
- încălţăminte, cizme şi supraîncălţări termoizolante;
- încălţăminte, cizme şi supraîncălţări împotriva vibraţiilor;
- încălţăminte, cizme şi supraîncălţări antistatice;
- încălţăminte, cizme şi supraîncălţări electroizolante;
- cizme pentru lucrătorii cu ferăstraie cu lanţ;
- saboţi;
- genunchiere;
.

- glezniere detaşabile;
- ghetre;
- tălpi detaşabile (rezistente la căldură, perforare sau transpiraţie);
- crampoane detaşabile pentru gheaţă, zăpadă sau podele alunecoase.
Protecţia pielii:
- creme de protecţie/unguente.
Protecţia trunchiului şi a abdomenului:
- veste, jachete şi şorţuri de protecţie împotriva agresiunilor mecanice (înţepare, tăiere,
stropi de metal topit etc);
- veste, jachete şi şorţuri de protecţie împotriva substanţelor chimice;
- veste cu sistem de încălzire;
- veste de salvare;
- şorţuri de protecţie împotriva radiaţiilor X;
- centuri lomboabdominale.
Protecţia întregului corp
Echipament proiectat pentru a preveni căderile:
- echipament de prevenire a căderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare);
- echipament de frânare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate
accesoriile necesare);
- dispozitive de susţinere a corpului (centuri de securitate).
Îmbrăcăminte de protecţie:
- îmbrăcăminte pentru lucru "de securitate" (două piese şi combinezoane);
- îmbrăcăminte de protecţie împotriva agresiunilor mecanice (înţepare, tăiere etc);
- îmbrăcăminte de protecţie împotriva substanţelor chimice;
- îmbrăcăminte de protecţie împotriva proiecţiilor de metal topit şi a radiaţiilor infraroşii;
- îmbrăcăminte de protecţie rezistentă la căldură;
- îmbrăcăminte termoizolantă;
- îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive;
- îmbrăcăminte de protecţie împotriva pulberilor;
- îmbrăcăminte de protecţie împotriva gazelor;
- îmbrăcăminte şi accesorii (banderole, mănuşi etc.) de semnalizare fluorescente,
reflectorizante;
- pături de protecţie.

LISTA ORIENTATIVĂ ŞI NEEXHAUSTIVĂ A ACTIVITĂŢILOR ŞI SECTOARELOR DE


.

ACTIVITATE CARE POT NECESITA UTILIZAREA DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE


PROTECŢIE

1.Protecţia capului (protecţia craniului)


Căşti de protecţie:
- lucrări de construcţii, în special activitate pe, sub sau în apropierea schelelor şi locurilor de
muncă la înălţime, la operaţii de montare şi demontare a cofrajelor, de asamblare şi
instalare, activitate desfăşurată pe schele şi de demolări;
- lucrări de poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de
metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale
electrice;
- lucrări în fose, şanţuri, puţuri şi galerii;
- terasamente şi lucrări în piatră;
- lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafaţă, halde;
- lucrări cu unelte de împuşcat bolţuri;
- lucrări cu explozivi;
- lucrări în vecinătatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor şi a transportoarelor;
- lucrări la furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice,
forjare, matriţare la cald şi turnare;
- lucrări la cuptoare industriale, containere, maşini, silozuri, buncăre şi conducte;
- lucrări de construcţii navale;
- lucrări de manevră feroviare;
- lucrări în abatoare.
2.Protecţia picioarelor
Încălţăminte de securitate cu talpă antiperforaţie:
- lucrări de construcţii, civile şi rutiere;
- lucrări pe schele;
- lucrări de demolare;
- lucrări de construcţii în beton şi plăci prefabricate, care presupun montarea şi demontarea
cofrajelor;
- lucrări pe şantiere şi în spaţii de depozitare;
- lucrări pe acoperişuri.
Încălţăminte de securitate fără talpă antiperforaţie:
- lucrări pe poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de
metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale
electrice;
.

- construcţia de cuptoare, instalaţii de încălzire şi ventilare şi lucrări de asamblare de


metale;
- lucrări de transformare şi întreţinere;
- lucrări cu furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice,
forjare, matriţare la cald, presări la cald şi trefilare;
- lucrări în cariere şi în exploatări de suprafaţă şi halde;
- extracţia şi prelucrarea pietrei;
- producţia, tratarea şi prelucrarea produselor din sticlă plată şi a recipientelor din sticlă;
- lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii;
- căptuşirea cuptoarelor din industria ceramicii;
- lucrări de turnare în industria produselor ceramice şi a materialelor de construcţii;
- transport şi depozitare;
- lucrări cu blocuri de carne congelată şi ambalaje metalice de conserve alimentare;
- lucrări de construcţii navale;
- lucrări de manevră feroviare.
Încălţăminte de securitate cu toc sau talpă ortopedică şi inserţie antiperforaţie:
- lucrări pe acoperişuri.
Încălţăminte de securitate cu tălpi termoizolante:
- lucrări cu şi pe materiale foarte fierbinţi sau foarte reci.
Încălţăminte de securitate care se poate dezechipa uşor:
- acolo unde există riscul penetrării de substanţe incandescente.
3.Protecţia ochilor sau a feţei
Ochelari de protecţie, viziere şi ecrane faciale:
- lucrări de sudură, polizare şi debitare;
- lucrări de găurire şi gravare;
- lucrări de tăiere şi prelucrare a pietrei;
- lucrări cu unelte de împuşcat bolţuri;
- utilizarea de maşini a căror funcţionare se bazează pe îndepărtarea spânului în cazul
prelucrării de materiale care produc şpan;
- matriţarea la cald;
- îndepărtarea şi mărunţirea cioburilor;
- pulverizarea de substanţe abrazive;
- lucrări cu soluţii acide şi alcaline, dezinfectanţi şi produse de curăţare corozive;
- utilizarea de dispozitive cu jet lichid;
- lucrări cu şi în apropierea materialelor incandescente;
- lucrări cu căldură radiantă;
- lucrări cu laser.
.

4.Protecţia respiratorie
Semimăşti/Aparate de protecţie respiratorie:
- lucrări în containere, spaţii înguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz, în cazul în
care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă;
- lucrări la gura de încărcare a furnalelor;
- lucrări în apropierea convertizoarelor şi a conductelor de gaz ale furnalelor;
- lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale
grele;
- lucrări pe căptuşeala furnalelor şi a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja
pulberi;
- vopsirea prin pulverizare fără ventilaţie corespunzătoare;
- lucrări în puţuri, canale şi alte spaţii subterane ale sistemului de canalizare;
 lucrări în instalaţii de răcire în care există riscul scurgerii agentului de refrigerare.

5.Protecţia auzului
Antifoane:
- lucrări la prese de metale;
- lucrări cu dispozitive pneumatice;
- lucrări ale personalului de la sol în aeroporturi;
- lucrări de treierat;
- lucrări în industria lemnului şi textilă.
6.Protecţia corpului, braţelor şi mâinilor
 Îmbrăcăminte de protecţie:
- lucrări cu acizi şi soluţii caustice, dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive;
- lucrări cu sau în apropierea materialelor fierbinţi şi acolo unde se simt efectele căldurii;
- lucrări cu produse din sticlă plată;
- lucrări de sablare;
- lucrări în camere frigorifice.
 Îmbrăcămite de protecţie greu inflamabilă:
- lucrări de sudură în spaţii înguste.
 Şorţuri rezistente la perforaţie:
- lucrări de dezosare şi tranşare;
- lucrări cu cuţite de mână care implică îndreptarea cuţitului spre corp.
 Şorţuri din piele:
- lucrări de sudură;
- lucrări de forjare;
.

- lucrări de turnare.
 Protecţia antebraţului:
- lucrări de dezosare şi tranşare.
 Mănuşi:
- lucrări de sudură;
- manipularea de obiecte cu muchii ascuţite, dar nu la utilizarea maşinilor care prezintă
riscul ca mănuşa să fie prinsă;
- lucrări neprotejate cu acizi şi soluţii caustice.
 Mănuşi din împletitură metalică:
- lucrări de dezosare şi tranşare;
- utilizarea obişnuită a cuţitelor de mână în producţie şi abatoare;
- schimbarea cuţitelor la maşinile de tăiat.
7.Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor:
- lucrări în aer liber pe ploaie şi vreme rece.
8.Îmbrăcăminte reflectorizantă:
- lucrări în locuri în care lucrătorii trebuie să poată fi observaţi la timp.
-
9.Centuri de securitate:
- lucrări pe schele;
- asamblarea de piese prefabricate;
- lucrări pe stâlpi.
10.Frânghii de securitate:
- lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălţime;
- lucrări în cabine de stivuitoare şi elevatoare amplasate la mare înălţime în depozite;
- lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă;
- lucrări în puţuri şi canalizări.
11.Protecţia pielii:
- prelucrarea materialelor de acoperire;
- lucrări de tăbăcărie.
.

NECESARUL DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

Tipul de mijloace
Factorii Pericolul Sortimentul de individuale de
Nr de risc care apar de accidentare mijloace individuale protectie
Crt in indeplinirea in munca sau de de protectie care se definit prin calitatea
sarcinii de munca imbolnavire profesionala acorda de
protectie
Rezistenta la soc si
Lovire la cap Casca de protectie
penetratie
Boneta
Basma
Organe de masini
1 Sapca
in miscare Antrenarea parului sau a Pantaloni cu pieptar sau
imbracamintei personale salopeta (femei) Ajustata pe corp, cu
Pantaloni cu pieptar sau elastic la maneci si talie
salopeta (barbati)
Rezistenta la soc si
Lovirea la cap Casca de protectie
Cadere de obiecte penetratie
2
de la inaltime Cu bombeu metallic
Lezarea labei piciorului Incaltaminte de protectie
rezistent la soc
Electroizolante, pt. joasa
Manusi de protectie
Electrocutare: tensiune
Curent electric: Electroizolanta, pt. joasa
 U (24 – 380 V)
Incaltaminte de protectie
-cu atingerea tensiune
directa, indirect, Electroizolante, pt. inalta
Manusi de protectie
Electrocutare: tensiune
3 tensiune de pas
U > 380 V Electroizolanta, pt. inalta
Incaltaminte de protectie
tensiune
Rigiditate dielectrica
Casca de protectie
mare
Arc electric Arsuri, orbire
Lentile cu absorbtie in
Ochelari de protectie
ultraviolete
Rezistenta la soc si
Casca de protectie
penetratie
Centura de siguranta Rezistenta la tractiune si
4 Lucru la inaltime Cadere de la inaltime
(specifica sarcinii de munca) soc
Incaltaminte de protectie Cu talpa antiderapanta
Coltari (lucru pe stalp) Din metal
Casca de protectie Rezistenta la soc
Lovire, coliziune cu mijloace de Vesta de avertizare sau
Reflectorizanta
transport inlocuitori
Lucru pe cai de Bocanci de protectie Rezistenti la uzura
Manusi sau palmare de
circulatie rutiera, Termoizolante
5 protectie
feroviara, teren Arsuri la asfalturi de drum Genunchiere Termoizolante
accidentat Jampiere Termoizolante
Bocanci de protectie Talpa termoizolanta
Rezistenti la uzura si
Lezarea gleznelor Bocanci de protectie
impact
6 Proiectare de Lovire la cap Casca de protectie Rezistenta la soc
.

Cu lentile transparente
Lovire la ochi Ochelari de protectie
si rezistente la soc
Rezistenta la soc si
Lovire la fata Viziera de protectie
transparent
Salopeta de protectiesau
Protectie la corp Rezistent la uzura
combinezon de protectie
corpuri sau Sort de protectie
Amortizoare de soc si
Lovire in regiunea abdominala Burtiera de protectie (lovituri
particule
rezistente la penetratie
puternice)
Lovire la maini Manusi de protectie Rezistente la uzura
Ghete
Lovire la picioare Jampiere Rezistente la uzura
Incaltaminte de protectie
Rezistent la uzura si
Protectie integrala Costum protectie sablaj
penetratie
Lovire la cap Casca de protectie Rezistenta la soc
Manusi, palmare sau Rezistente la uzura,

Taiere sau intepare la maini degetare de protectie sfasiere si penetratie


Manipulare de Manacute de protectie
Rezistente la uzura
Cotiere
obiecte taioase, Taierea sau inteparea in Sort de protectie Rezistente la uzura si
7 alunecoase, regiunea abdominala Burtiera penetratie
intepatoare si Jambiere Rezistente la uzura si

abrazive Ghete penetratie


Taierea sau inteparea la
Cu fete si talpa
picioare
Bocanci de protectie rezistente la uzura si
penetratie
Boneta sau basma Din fibre naturale
Salopeta de protectie Din fibre naturale
Manipulare de Lipirea obiectelor de tegumente Sort de protectie Impermeabile si
8
obiecte sau imbracaminte Manusi de protectie
rezistente la solventi sau
Cizme de protectie
substante adezive
Suprasolicitarea coloanei
Centura abdominal
Manipulare sau vertebrale
Palmare sau manusi de
transport de Lezarea mainii Rezistente la uzura
protectie
9 materiale grele, la Genunchiere Rezistente la uzura
limita sarcinilor Lezarea labei piciorului Bocanci de protectie Cu bombeu metallic
Cizme de protectie rezistent la soc
maxime admise
Lezarea umarului Umerar Rezistent la uzura
Lezarea abdomenului Sort de protectie Rezistent la uzura
Boneta sau basma Din fibre naturale
Cascheta din piele Fara accesorii metalice
Cu rezistenta la soc si
Ochelari sau viziera de
transparenta
protectie
Lentil securizate
Lucrul cu Salopeta de protectie fara Din fibre naturale,
substante manseta, cute si buzunare celulozice, antistatizata,
explosive – exterioare fara accesorii metalice
10 Ranire sau arsura prin explozie
preparare, control Costum de piele Fara accesorii metalice
Din piele, fara accesorii
si manipulare Sort de protectie
metalice
explozivi Manusi sau palmare de Din fibre naturale,
protectie celulozice sau piele
Manusi chirurgicale naturala
Degetare Din cauciuc
Camasa Din fibre naturale
.

Lenjerie de corp Din fibre naturale


Sosete - ciorapi Din fibre naturale
Incaltaminte de protectie din Talpa antistatizata, fara
piele sau pasla accesorii metalice
Lucrul in Boneta sau basma Din fibra naturala,
Salopeta sau halat celulozica, antistatizata
atmosfera cu
Manusi Din fibre naturale
pericol de explozie Initierea unor explozii datorita Camasa Din fibre naturale
11
– formarea de incarcarilor electrostatice Lenjerie de corp Din fibre naturale
Sosete - ciorapi Din fibre naturale
amestecuri Cu talpa antistatizata,
explosive Incaltaminte de protectie
fara accesorii metalice
Boneta sau basma Din fibre naturale
Casca de protectie Tip pompier
Lucrul cu sau in
Din fibre naturale,
prezenta
Initiere de incendii si incendii Salopeta de protectie antistatizata si
substantelor
ignifugata
12 inflamabile
Camasa Din fibre naturale

Lenjerie de corp Din fibre naturale


Sosete - ciorapi Din fibre naturale
Cu talpa antistatizata,
Incaltaminte de protectie
fara accesorii metalice
Casca de protectie Termoizolanta
Casca de protectie (pentru
Tip pompier
interventie)
Ochelari sau viziera de Lentila pentru radiatii
protectie termice
Termoizolante si
Manusi de protectie
ignifugate
Costum de protectie sau
Contact cu flacara Ignfugat
salopeta de protectie
deschisa si/sau
13 Arsuri termice Termoizolant si
particule Costum de azbest, aluminizat
necombustibil
incandescente Rezistent la flacari si
Sort de protectie
particule incandescente
Rezistente la flacari si
Jambiere
particule incandescente

Ghete (ignifugate, aluminizate)


Cu talpa si fete
Incaltaminte de protectie
termoizolante
14 Lucru cu Intoxicatii acute sau cronice, Boneta sau basma
Ocheari de protectie sau Etansi si rezistenti in
substante arsuri chimice
viziera de protectie contact cu agenti chimici
periculoase si/sau
Masca de protectie contra
nocive: Cartus filtrant specific
gazelor
- toxice Rezistent in contact cu
Costum de protectie
- caustice agentii chimici
- corozive Costum izolant (pentru Impermebil si rezistent
interventii) la agentii chimici
Camasa Fibre naturale
Lenjerie de corp Fibre naturale
Rezistente in contact cu
Manusi de protectie
agenti chimici
Ciorapi - sosete Fibre naturale
.

Rezistente in contact cu
Cizme de protectie
agenti caustici si corosivi
Rezistenti la produse
Bocanci de protectie
toxice
Casca de protectie Termoizolanta
Termoizolant, rezistent
Costum de protectie
la temperaturi ridicate
Rezistent la temperaturi
Sort de protectie
Contact cu obiecte ridicate
Termoizolante,
cu temperaturi Arsuri termice
Manusi de protectie rezistente la temperaturi
ridicate:
15 ridicate
- temperatura Rezistente la
Jambiere
obiectelor mai temperaturi ridicate
mare de 40˚C Rezistente la
Ghete
temperaturi ridicate
Termoizolanta,
Incaltaminte de protectie rezistenta la temperaturi
ridicate
Costum de protectie Termoizolant, rezistent
Sube la temperaturi scazute
Contact cu obiecte Termoizolant, rezistent
Caciula cu aparatori laterale
cu temperaturi la temperaturi scazute
16 scazute: Degerare Capison Termoizolant, rezistent
- temperatura Manusi de protectie la temperaturi scazute
obiectelor sub 0˚C Ciorapi - sosete Din lana sau PNA
Termoizolant, rezistent
Incaltaminte de protectie
la temperaturi scazute
Costum de protectie Termoizolant (importiva
Halat de panza caldurii)
Temperatura
Suprasolicitare termica a Termoizolant (importiva
17 ridicata a aerului: Pantaloon scurt (sticlar)
organismului (supraincalzire) caldurii)
- peste 30˚C Camasa din panza Fibre naturale
Lenjerie de corp Fibre naturale
Incaltaminte de protectie Impotriva caldurii
18 Temperatura Suprasolicitarea termica a Caciula cu sau fara aparatori
Termoizolanta
scazuta a aerului organismului (supraracire) pentru urechi sau capison
Suba sau cojocel pieptar sau
(frig) - 0˚C Termoizolanta
vesta vatuita
- circulatia pe
Costum de protectie sau
trasee cu diferenta Termoizolant
pantaloon vatuit
de temperatura de Combinezon caserat pentru
Termoizolant
peste 15˚C foraj marin
- curenti de aer cu Manusi de protectie Termoizolante
Lenjerie de corp Din lana sau PNA
viteza de peste Incaltaminte de protectie Termoizolanta
Castum schi sau hanorac Termoizolant
.

Bocanci schi sau bocanci Termoizolanti si


4m/s munte antiderapanti
- subteran
(+10˚C)
- lucru exterior
sau spatii
neancalzite (sub
10˚C) in perioada
octombrie – Termoizolanta,
Palarie sau sapca impotriva
rezistenta la temperaturi
Suprasolicitare termica a radiatiilor
inalte
organismului, arsuri
Ochelari sau viziera de
Termoreflectante
protectie sau masca sudura
Radiatii termice Filtru de protectie Absorbtie in infrarosu
intensitate mai Costum de protectie Termoreflectant
19 Sort de protectie Termoreflectant
mare de 1cal/cm²
Manusi de protectie Termoreflectante
(min.) Lenjerie de corp Fibre naturale
Ciorapi - sosete Fibre naturale
Jambiere Termoizolante
Talpa termoizolanta,
Bocanci de protectie rezistenta la temperaturi
inalte
Radiatii
ultraviolete –
Lentil cu absorbtie in
20 intensitatea peste Arsuri Ochelari de protectie
ultraviole
limita maxima
admisa
Din bumbac, culori
Radiatii laser– Boneta sau basma
inchise
densitatea de Lentile cu filtru
energie la nivelul Ochelari de protectie absorbant pentru radiatii
Arsuri la nivelul
21 corneei si laser
ochiului si a pielii
epidermei peste Din bumbac, culori
Manusi de protectie
limita inchise
Din bumbac, culori
maxima admisa Halat de protectie
inchise
Zgomot - peste
limita maxima Hipoacuzie,
22 Antifon Tip intern sau extern
admisa, chiar cu surditate
interminenta
23 Vibratii - peste Boala de vibratii Manusi de protectie Vibroizolante
Burtiera amortizoare Amortizarea vibratiilor
limita maxima
admisa pentru
.

Pieptar amortizor
uneltele cu care se
lucreaza chiar cu
Boneta sau basma
Eficienta specifica de
Masca contra prafului retinere
a pulberilor
Pneumoconioze Ochelari de protectie Etansi
Combinezon contra prafului
Pulberi netoxice in iritante Impermeabile la pulberi
Salopeta contra prafului
24
atmosfera epidermei sau a Manusi de protectie Impermeabile
Camasa Din fibre naturale
mucoaselor Lenjerie de corp Din fibre naturale
Sosete – ciorapi
Din fibre naturale
Incaltaminte de protectie

Microorganisme Boneta sau basma Din fibre naturale


Masca de protectie Tip medical, din tifon
- bacterii
Salopeta de protectie sau
- virusi Lavabil si dezinfectabil
halat de protectie
Infectarea
25 - richetii Manusi de protectie Impermeabile
organismului Camasa din panza Din fibre naturale
- spirochete Lenjerie corp Din fibre naturale
- ciuperci
Incaltaminte de protectie
- protozoare
Deplasari pe Cu talpa rezistenta la
Taiere sau intepare Incaltaminte de protectie
suprafete taioase, penetratie
Incaltaminte de protectie Cu talpa antiderapanta
26 intepatoare , Alunecare,
alunecoase, cadere la Coltari (pentru gheata, panta
Din metal
acelasi nivel etc)
inclinate, etc
Deplasari pe
suprafete umede Imbolnavire
27 Cizme de protectie Impermeabile la apa
(sol umed, datorita umiditatii
mlastinos etc)
Pelerine, manta, scurta sau
Imbolnavire
combinezon
datorita Impermeabile la apa
Costum impermeabil
umiditatii
28 Mediu acvatic Cizme de protectie
Centura de salvare Conform normelor
Inec Vesta de salvare
Costum de salvare internationale
Atmosfera cu Masca de autosalvare
continut scazut de (pentru evacuare)
Dispozitiv respirator izolant Cu autonomie limitata a
oxigen (sub
29 Asfixiere neautonom (pentru utilizatorului
17% vol) sau noxe interventii)
Cu autonomie limitata a
cu concentratie Dispozitiv izolant autonom
utilizatorului pe o durata
(pentru interventii)
necunoscuta limitata de timp
30 Spatii inguste Ranire la cap, Casca
Boneta Rezistenta la soc
- lucru in maini, cot,
Salopeta de protectie
conducte, genunchi etc. Manecute de protectie,
cazane, recipiente, Rezistente la uzura,
cotiere
puturi, straturi si Genunchiere sfasiere
Fundiera
filoane Jambiere
Rezistente la uzura
subtiri in mina, Ghete
Incaltaminte de protectie Rezistente la uzura
.

Centura de siguranta Rezistenta la tractiune


canale
subterane,
Izolare de sursele
31 Deshidratare Bidon pentru apa
de apa
Scurta impermeabila cu
gluga sau:
Imbolnavire
32 Intemperii - pelerina Impermeabile la apa
datorita umiditatii
- manta
- combinezon
Contact cu corpuri Rezistenta la rupere,
Boneta sau basma
ascutite, taioase, sfasiere
Ochelari sau viziera Lentile rezistente la soc
agatatoare etc. Agatare
33 Salopeta sau combinezon de Rezistente la rupere,
(exploatarea Sfasiere protectie sfasiere
stufului
Incaltaminte de protectie Rezistenta la penetratie
etc)
Pozitia de lucru „in Lezarea
34 Genunchiere Rezistente la uzura
genunchi” genunchilor
Palarie apicultor
Lucru la stupi de Manusi de protectie
35 Intepare de catre albine
albine Halat sau salopeta de
protectie
Cantactul
Dermatite, Specifice agentului
36 epidermei cu Unguente de protectie
eczeme chimic (M.I.P.)
agenti chimici
Descarcari
electrice intre Casca de protectie Electroconductiva
corpul uman si
Camp electric cu elementele
intensitate mai situate la
37 Costum de protectie Electroconductiv
mare de potential diferit
14 kV/m influente
cromozomiale
Bocanci de protectie Talpa electroconductiva
incomplet
elucidate
Camp Casca de protectie
Masca de protectie Cartus filtrant specific
electromagnetic
Ochelari de protectie Lentila cu SnO2
de radiofrecventa Hipertermie, Manusi de protectie Electroizolante
(activitati in Modificari Cu plumb pentru
Sort cu pieptar
ecranarea radiatiilor
38 banda X si celulare si alte
banda L – efecte incomplet Pantofi tenis

apartura de elucidate Electroizolanta


radiolocatie, in Incaltaminte de protectie
aviatie)
.

INTOCMIT,
Conducator serviciu extern

APROB,
ADMINISTRATOR

Regulament de acordare a
alimentatiei de protectie
1. SCOP

Prezentul regulament stabileste conditiile de acordare a alimentatiei de protectie


(suplimentare).

2. DEFINITII

Alimentatia de protectie pentru activitatile desfasurate in locuri de munca cu noxe


reprezinta alimentatia acordata pentru completarea rezistentei nespecifice a
organismului, la actiunea noxelor fizice, chimice si biologice. Aceasta alimentatie nu se
substituie altor masuri de protectie necesar a fi luate (echipamentul individual de
protectie, mijloace tehnice de protectie) conform instructiunilor proprii de securitate si
sanatate in munca pentru limitarea nivelului noxelor sau actiunii acestora asupra
organismului.

3. CONDITII DE ACORDARE A ALIMENTATIEI DE PROTECTIE


(SUPLIMENTARE)

3.1.Alimentatia de protectie pentru activitatile desfasurate in locuri de munca cu


noxe sau in mediu exterior atunci cand sunt temperaturi extreme, in acceptiunea
Ordonantei nr.99/2000, se acorda personalului care executa activitati pe parcursul
programului de lucru.

3 2. Alimentele care pot fi acordate pentru activitatile desfasurate in locuri de munca


cu noxe si conditiile de acordare sunt mentionate in Anexa 1.

3.3. Este interzisa acordarea contravalorii in bani a alimentatiei de protectie.

3.4. Prezentul regulament, impreuna cu Anexa 1 fac parte integranta din


Regulamentul Intern al societatii.

Anexa 1: Criterii de acordare a alimentatiei de protectie pentru activitatile desfasurate


in locuri de munca cu noxe sau in mediul exterior conform Ordonantei nr.99/2000.
ANEXA 1

CRITERIU TIP ALIMENT/CANTITATE


Expunere la microclimat cald Apa minerala adecvata, 2–4 litri/persoana/schimb
nefavorabil

Lucrul in mediu exterior in conditii de Apa minerala adecvata, 2–4 litri/persoana/schimb


temperaturi ridicate extreme
Lucrul in mediu exterior in conditii de Ceai fierbinte în cantitate de 0,5-
temperaturi scazute 1litru/persoană/schimb;

INTOCMIT,
Conducator serviciu extern

APROB,
ADMINISTRATOR
Regulament pentru
acordarea materialelor
igienico-sanitare

1. Prevederi Generale

1. Materialele igienico-sanitare constituie mijloace de igiena individuala utilizate


pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.

2. Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu gratuit salariatilor societatii care


isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific prezinta riscuri de
imbolnavire profesionala sau determina un grad de murdarire excesiv, in scopul asigurarii
igienei si protectiei personale, in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea
unor imbolnaviri profesionale.

3. Materialele sanitare sunt materialele si medicamentele de prima interventie care


intra in dotarea punctelor sanitare de prim ajutor cu care sunt prevazute locurile de
munca.

2.Obligatiile societatii

1. Anual, societatea, pe baza propunerilor Compartimentului de Sanatate si Securitate


in Munca al societatii, aproba Programul de Sanatate si Securitate in Munca, care
cuprinde si necesarul de materiale igienico-sanitare pentru salariati.

2. In fiecare unitate se vor elabora instructiuni si proceduri specifice pentru


distribuirea acestor materiale

ANEXA 1

NORMATIV PENTRU ACORDAREA MATERIALELOR


IGIENICO-SANITARE

Caracteristica Materiale igienico-sanitare Cantitatea


sanitara a locului de
munca
Procese de munca ce Sapun de toaleta -100g/luna
se desfasoara in Prosop -1 buc/an
conditii de contact cu
praf, dar fara degajare
de substante chimice,
fara contact cu uleiuri
sau produse iritante
asupra pielii, care
produc murdarirea
mainilor
Procese de munca ce Sapun de toaleta - 200g/luna
au loc in conditii de Unguent pentru maini - 1 tub(cutie)/luna
contact direct cu unele Prosoape -1 buc/an
substante iritante Lavete - 3 buc/an
asupra pielii (contact
cutanat cu acizi,
materii corozive,
produse petroliere)
Procese de munca ce - Sapun de toaleta -200g/luna
au loc in conditii de - Perie de unghii - 1buc/an
contact direct cu noxe - Unguent pentru maini - 1 tub(cutie)/luna
chimice care - Prosoape - 2 buc/an
contamineaza pielea

ANEXA 2

CONŢINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE

conform ORDINULUI nr.427 din 14 iunie 2002


al ministrului sănătăţii şi familiei pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a baremului
de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale

Denumirea materialului Numarul de


bucati
Cutie din material plastic, etanşă, cu colţuri rotunjite 1
Foarfece cu vârfuri boante 1
Garou 50 cm 1
Deschizător de gură din material plastic 1
Dispozitiv de respiraţie gură la gură 1
Pipă Guedel mărimea 4 1
Pipă Guedel mărimea 10 1
Mănuşi de examinare, pereche 4
Pahare de unică folosinţă 5
Batiste de hârtie cu soluţie dezinfectantă 10
Atele din material plastic 2
Feşi din tifon mici 5 cm/4 m 5
Feşi din tifon mari 10 cm/5 m 3
Bandaj triunghiular I = 80 mm 2
Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g 2
Ace de siguranţă 12
Leucoplast 5 cm/3 m 1
Leucoplast 2,5 cm/2,5 m 1
Alcool sanitar 200 ml 1
Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc. 10
Pansament individual 2 cm/6 cm 10
Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm 5
Plasture 6 cm/50 cm 1
Creion 1
Caiet a 50 de pagini 1
Broşură cu instrucţiuni de prim ajutor 1
Rivanol soluţie 1ä, 200 ml 1
Apă oxigenată sau perogen 1
Alcool iodat 200 ml 1

INTOCMIT,
Conducator serviciu extern

APROB,
ADMINISTRATOR

NORMA DE DOTARE
CU MATERIALE IGIENICO-SANITARE
In conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, se acorda
urmatoarele materiale igienico-sanitare:

Sapun lichid 0,2 kg


Sapun de toaleta 0,2 kg
Detergent praf 0,2 kg
Prosop 1 buc
Hartie igienica 1 buc

Materialele se acorda lunar salariat.

INTOCMIT,
Conducator serviciu extern