Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR

ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE JUDEŢEAN OLT


Nr. .........................

Școala : Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina Avizat Director :

Clasa : XI T - Prof. Avizat Responsabil Comisie :

Disciplina : Consiliere și orientare Profesor îndrumător : Crăciuneanu Victoria Loredana

Nr. de ore/săptămână : 1 oră/săptămână

Nr. total de ore (conform planului de învățământ) : 30

An școlar : 2017 - 2018

Planificare calendaristică orientativă

Conform : Anexa 3 din O.M. nr. 4437/29.08.2014


Unitate de învățare Competențe Conținuturi selectate Nr. ore Săptămâna (ile) Observații
(Nr. Cr. + Denumire) specifice alocate

1.1. Stabilirea unei A. Introducere în studiul 5 S1-S5 Semestrul I


strategii de optimizare disciplinei
1. Autocunoaștere și a resurselor pe termen B. Strategia de optimizare a
management scurt, mediu și lung, pe resurselor personale
personal baza autoevaluării C. Motivația pentru succesul
caracteristicilor școlar și profesional. Tehnici
personale motivaționale
2.1. Utilizarea rețelelor A. Comunicarea on-line. 5 S6-S10 S6, S8, XI-M-prof.
2. Comunicare de socializare în B. Rețele de socializare. Practică comasată
accesarea eficientă a Rețele de suport
interpersonală
resurselor de învățare C. Avantaje și dezavantaje.
și muncă
2.2. Valorificarea A. Managementul 3 S11-S13 S12, 30.11 și 01.12,
informațiilor informațiilor în contexte de zile libere
dobândite în contexte învățare formală, nonformală Vacanță de iarnă
3. A învăța să înveți
formale, non-formale și informală 23.12.2017-
și informale în vederea B. Modalități de analiză și 14.01.2018
dezvoltării carierei selecție a
informațiilor(corectitudine,
veridicitate, certificare,
credibilitate, relevanță) utile
în muncă și învățare
4. Planificarea și 3.1. Explorarea A.Traiectorii de educație și 5 S14-S18 S15, S16, S17 XI M-
dezvoltarea carierei oportunităților de profesionale. Practică comasată
continuare a studiilor B. Opțiuni pentru dezvoltarea
și/sau de dezvoltare carierei: continuarea studiilor
a carierei la liceu, angajarea, inițierea
3.2. Construirea unei afaceri.
planului personal de C. Avantaje și dezavantaje
educație și carieră pe D. Planul de educație și/sau
termen scurt, mediu carieră: scop, obiective,
și lung prin strategii de realizare, resurse,
valorificarea obstacole, rezultate.
resurselor personale
și a informațiilor de
pe piața muncii
Vacanță intersemestrială
03.02.2018-11.02.2018
3.2. Construirea E. Rolul resurselor personale 3 S19-S21 Semestrul II
4. Planificarea și planului personal de și informațiilor despre piața
educație și carieră pe muncii în elaborarea planului
dezvoltarea carierei
termen scurt, mediu și de educație și/sau carieră
lung prin valorificarea
resurselor personale și
a informațiilor de pe
piața muncii
5. Piața muncii 3.2. Construirea A. Drepturile și obligațiile 3 S22-S24
planului personal de angajatorului/angajatului
educație și carieră pe B. Munca la negru. Munca în
termen scurt, mediu și străinătate. Exploatarea prin
lung prin valorificarea muncă. Șomaj și protecție
resurselor personale și socială.
a informațiilor de pe
piața muncii

Vacanța de primăvară
31.03.2018 – 10.04.2018
6. Stil de viață și 4.1. Aprecierea A. Implicare comunitară și 5 S25-S29 01.02 și 28.05- zile
muncă importanței implicării voluntariat: modalități de libere
comunitare și a dezvoltare a propriei cariere
voluntariatului în B. Managementul diversității
dezvoltarea carierei în dezvoltarea carierei:
4.2. Manifestarea unei categorii de pesoane
atitudini pozitive în defavorizate
planificarea carierei și C. Dimensiunea de gen în
în construirea unui stil carieră. Oportunități și
de viață de calitate pe constrângeri pe piața muncii.
baza principiului
egalității de șanse
Recapitulare semestrul Lecție de sinteză 1 S30
II și anuală

S-ar putea să vă placă și