Sunteți pe pagina 1din 8

ZIARUL POPULAR monitorul judeţului Cluj

PUBLICAŢIE DE INFORMARE CETĂŢENEASCĂ • ANUL IV, NR. 44 (94) • MAI 2013 • Se distribuie
uie GRATUIT
HUEDI

Învăţământul ar putea deveni


ediţie d
N
e

Cum a petrecut oraşul obligatoriu de la 5 ani

„În florar la Huedin”


Învăţământul obligatoriu de la vârsta de cinci
ani ar putea intra în vigoare în cel mult doi ani de
zile, în acelaşi interval de timp pregătindu-se şi
coborârea vârstei la care va fi introdusă a doua
limbă străină, de la clasa a V-a la clasa a III-a, a
anunţat ministrul Educaţiei, Remus Pricopie.
„Este doar o idee analizată la nivelul ministeru-
lui, nu este o propunere înaintată Guvernului şi
nici nu intenţionăm să o înaintăm acum, dar esti-
marea noastră este că în cel târziu doi ani de zile
va trebui să coborâm vârsta la care copilul să fie
integrat obligatoriu într-un învăţământ formal,
respectiv să existe obligativitatea de a parcurge
cel puţin grupa mare la grădiniţă. Sunt state în UE
care încep învăţământul obligatoriu la patru ani şi
sunt state care au învăţământul obligatoriu la trei
ani”, a explicat Pricopie.
Demnitarul a mai spus, cu acelaşi prilej, că o
astfel de măsură nu necesită pregătiri speciale în
infrastructură, pentru că 98% dintre copii merg
deja la grădiniţă la vârsta de cinci ani.
„Acolo unde ai 98%, poţi să mai aduci doi la sută.
Este vorba de un semnal foarte puternic pe care
trebuie să îl dăm societăţii – să-şi ducă copiii la
şcoală”, a mai arătat ministrul Educaţiei.
„Vom coborî, în unul sau doi ani, vârsta la care
începe a doua limbă străină, adică de la clasa a
În perioada 16 – 19 mai, în oraşul Huedin s-a desfăşurat, sub genericul „În Florar V-a la clasa a III-a, astfel încât, şi pe această
componentă, să pregătim copiii noştri pentru
la Huedin”, de acum tradiţionala sărbătoare a localităţii, Zilele Huedinului, ceea ce au de făcut în următoarele decenii”, a
eveniment ajuns la cea de a XIV-a ediţie. Amănunte în paginile 4-5 declarat Pricopie.

Contractul cu compania Bechtel a fost reziliat!


Contractul cu Bechtel demara procedura de conce- tructurii rutiere pe toată zo-
pentru construirea Auto- siune pentru construirea na Ardealului. De altfel,
străzii Transilvania a fost tronsoanelor rămase. chiar în acest an sper să pu-
reziliat. Statul român ur- Fondurile aferente despă- tem licita segmentul Se-
mează să plătească compa- gubirilor care trebuie achita- beş-Câmpia Turzii, deci
niei americane 37,2 milioane te companiei Bechtel la rezi- practic să legăm Clujul de
de euro şi datorii de 50 mili- lierea contractului de con- autostrada Arad-Sibiu, după
oane de euro. strucţie a autostrăzii Transil- care putem, fie din fonduri
Odată cu semnarea rezili- vania vor fi acoperite din bu- europene, fie în parteneriat
erii, şantierul Autostrăzii get, în acest an putând fi lici- public privat, să continuăm
Transilvania va fi preluat de tat tronsonul Sebeş-Câmpia vechiul traseu spre Supla-
Compania Naţională de Au- Turzii pentru a lega Clujul de „E vorba de 30 de milioane liber de orice alte obligaţii – cul-de-Barcău şi în jos, spre
tostrăzi şi Drumuri Naţiona- autostrada Arad-Sibiu, spu- plus TVA. În acest fel, putem putem să gândim strategia Sighişoara”, a spus Ponta, ci-
le din România, urmând a se ne premierul Ponta. practic – şi avem tot traseul pentru dezvoltarea infras- tat de Mediafax.

Hotărârile Consiliului Local Huedin din luna mai 2013, în paginile 2, 6-7
2 monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin

Hotărârile Consiliului Local Huedin


ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contului de execuţie buge-
tară pe Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea
de Dezvoltare a Oraşului Huedin, la data de
31.03.2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.05.2013.
Având în vedere informarea privind execuţia
bugetară la data de 31.03.2013, întocmită în con-
formitate cu prevederile art.49, pct.12 din Legea
nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu
modificarile şi completările ulterioare, respec-
tiv referatul nr. 3590/2013 inaintat de Direcţia
economică din cadrul Primăriei Huedin, prin
care solicită aprobarea Execuţiei bugetare pe
Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de Dez-
voltare a Oraşului Huedin, la data de 31.03.2013.
Ţinand seama de proiectul de hotărâre nr.
3946/2013 înaintat de primar şi avizat de comi-
sia pentru activităţi economico – financiare şi
agricultură, la şedinţa din data de 27.05.2013.
Luând în considerare prevederile art. 49,
pct.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, respectiv art. 36 ,alin.1, 2, lit.a,b
alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administratiei Publice Locale, modificată cu
Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă Contul de execuţie bugetară


pe Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de
Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de
31.03.2013, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează direcţia economică
din cadrul Primăriei Huedin. alin.3, lit.c, si art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Având în vedere adresa nr. 1113/27.05.2013 în-
Nr. 70/31.05.2013 Administraţiei Publice Locale, modificată cu aintată de SC Crişul SA, şi înregistrata sub nr.
Consilieri total: 15 Legea 286/2006. 4021/2013, prin care solicită aprobarea prelun-
Consilieri prezenţi: 14 HOTĂRĂŞTE girii liniei de credit în suma de 110.000 lei de la
Votat pentru: 14 CEC BANK – Sucursala Cluj, pe o perioada de 12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Art.1. Se aprobă Bugetului de venituri şi chel- luni, respectiv referatul nr. 4030/2013 înaintat
Secretar, tuieli pe anul 2013, a SC Transim SA, conform de direcţia economică din cadrul Primăriei Hue-
Edveş Laura Cozea Dan anexei la prezenta hotărâre. din.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
ROMÂNIA hotărâri se încredinţează SC Transim SA, şi Di- 4032/2013 înaintat de primar şi avizat de comi-
JUDEŢUL CLUJ recţia economică din cadrul Primăriei Huedin. sia pentru activităţi economico- financiare şi
CONSILIUL LOCAL HUEDIN Nr. 71/31.05.2013 agricultură, la şedinţa din data de 27.05.2013.
HOTĂRÂRE Consilieri total: 15 Luând în considerare prevederile cap. IV,
Consilieri prezenţi: 14 art.13, lit.h din Statutul SC Crisul Huedin SA,
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Votat pentru: 14 modificat prin art.1 din H.C.L nr. 129/2012, art.
Cheltuieli pe anul 2013, la SC Transim SA Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 36, alin. 2, lit.a, alin.3, lit.c, si art. 45 din Legea nr.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa or- Secretar, 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, mo-
dinară din data de 31.05.2013. Edveş Laura Cozea Dan dificată cu Legea 286/2006.
Având în vedere adresele nr. 47, 48/2013 îna- HOTĂRĂŞTE
intate de SC Transim SA Huedin, respectiv refe- ROMÂNIA
ratul nr. 4036/2013, depus de direcţa economică JUDEŢUL CLUJ Art.1. Se aprobă prelungirea liniei de credit a
din cadrul Primăriei Huedin, prin care se solici- CONSILIUL LOCAL HUEDIN SC Crişul Huedin SA, în sumă de 110.000 lei,
tă aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli HOTĂRÂRE contractata de la CEC Bank pe o perioada de 12
pe anul 2013. luni, şi menţinerea garanţiilor: activul – sediul
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. privind aprobarea prelungirii liniei de credit societăţii, situat în Huedin, str. Băii nr.3, înscris
4037/2013 înaintat de primar şi avizat de comi- la SC Crişul Huedin SA, de la CEC Bank, pe o pe- în C.F 4336, nr.top. 99/2/2 şi 103/2, gaj pe contul
sia pentru activităţi economico-financiare şi rioadă de 12 luni, menţinerea garanţiilor, împu- curent, bilet la ordin, gaj asupra poliţei de asigu-
agricultură la şedinţa din data de 27.05.2013. ternicirea A.G.A şi a directorului în acest sens rare.
Luând în considerare prevederile art.1 din Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa or- Art.2. Se împuterniceşte A.G.A să ducă la în-
O.U.G 64/2001 , respectiv art. 36 ,alin.2, lit.a, dinară din data de 31.05.2013. deplinire prevederile art.1, din prezentul proiect
Continuarea în pagina 6

Publicaţie editată şi garantată de Monitorul de Cluj


Director general: Sorin STANISLAV
TELEFONUL CITITORULUI:
Director editorial: Paul NICULESCU

0264/ 597703 ISSN 2067 – 9262


Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL
ADRESA REDACŢIEI: Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I
telefon: 0264-59.77.00; 0364-401.531;
Editor coordonator: Sorin MĂRGHITAŞ
Director Marketing/publicitate: Mihaela FLEŞARIU
Redacţia: Anca M. COLIBĂŞANU, Daciana DERDA
* număr cu tarif normal în reţeaua Romtelecom Gabriela DRAGOTĂ,
e-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro;
monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin 3

Actriţa Nataşa Raab,


în oraşul de la poalele Vlădesei,
cu ocazia Zilelor Huedinului
La Casa de Cultură din Hu- viaţă, simt nevoia de a se în-
edin, într-o sală plină de copii toarce în locurile natale. Să
şi adolescenţi, presarată pe nu uitaţi niciodată de unde
ici-colo de pâlcuri de adulţi aţi plecat! Oricât de bogat aţi
iubitori de filme de calitate, fi, oricât de multe lucruri aţi
Nataşa Raab a vorbit emoţio- avea, să aveţi simţul modesti-
nant despre originile sale hu- ei. Când eram de 20 de ani şi
edinene şi mai ales despre jucam în serialul Lumini şi
Poziţia copilului, câştigător umbre (1981), eram cea mai
al trofeului Ursul de aur de la mică din trupă şi m-am întâl-
Festivalul Internaţional de nit cu toţi monştrii sacri ai
Film de la Berlin din acest an, ecranului şi ai teatrului din
film aflat în turneu promoţio- acea vreme. Nu-l uit nicioda-
nal. Au mai fost prezenti cri- tă pe maestrul Gheorghe Di-
ticii de film Mihai Mardare nică, Dumnezeu să-l ierte şi
(co-organizator) si Ioan-Pa- să-l odihnească!, care a spus
vel Azap. că indiferent în ce domeniu
Nataşa Raab i-a îndemnat ai fi, cu cât devii mai mare si
pe adolescenţi să meargă, ori mai important, cu atât mai
de câte ori au ocazia, la un mult trebuie să fii cu picioa-
film de calitate sau la un spec- rele pe pământ şi să nu ai fiţe.
tacol de teatru. “Numai cu in- Pe cei care sunt cu fiţe în via-
ternetul, naşpa, superbeton, ţa voastră, să nu-i luaţi ca pri-
marfă, nu veţi face mare lu- eteni. Cu cât eşti mai mare,
cru în viaţă”, i-a sfătuit peda- cu atât eşti mai modest şi mai
gogic profesoara de artă tea- popular. Şi Dumnezeu mi-a
trală de la Facultatea de Lite- dat şansa aceasta de a veni în
re din Craiova. Cunoscută ca Huedin. Cineva de la Parada
Hermina Dumbrava din Ini- Film m-a sunat ca să îmi pro-
mă de ţigancă, Nataşa Raab pună să vin într-un orăşel ca-
ne-a mărturisit că a acceptat re se numeşte Huedin. I-am
cu mare plăcere invitaţia Pri- spus: Fiţi atent cum vorbiţi,
măriei şi Consiliului Local este vorba de oraşul în care
Huedin la spectacolul de gală m-am născut. Filmul, dacă
Poziţia copilului din cadrul v-a plăcut, cu cât va fi văzut
proiectului Portret de cine- mai mult în propria ţară, cu
ast-Călin Peter Netzer, pen- atât va avea şanse să candide-
tru promovarea filmelor sale, după Revoluţie. Aveţi multe scrie într-un anumit timing. le, teatrul, filmul, cărţile, mu- ze la Oscar pentru cel mai
dar şi pentru că o leagă multe de învăţăt. Finalul este tulbu- Va ieşi în curând pe piaţă un zica, pictura sunt cele care bun film străin. Trebuie să le
amintiri de oraşul în care s-a rător. Filmul s-a inspirat din- DVD cu filmul. Se poate face există ca să-l facă pe om mai arătăm că noi românii din ţă-
născut şi unde a copilărit. tr-un documentar de pe TVR, la fel de bine un DVD şi cu ce frumos. Omul nu creează nu- rişoara asta bătută de soartă
Îşi aminteşte de această dar şi din viaţa regizorului s-a tăiat din film. Rolul meu mai case şi nu îşi cumpără suntem cineva”.
sală unde venea la cinemato- Călin-Peter Netzer care a era mult mai mare.Filmul es- numai maşini, pentru că, la Zilele orasului În Florar la
graf şi de un colţ unde un ne- fost implicat într-un acci- te foarte alert şi original”. fel ca în film, printr-un acci- Huedin s-au desfăşurat după
ne îi vindea zahăr candel. Şi- dent de maşină”. Ţinând cont de publicul tâ- dent din ele se poate alege tiparul obişnuit. Totul s-a în-
a amintit de învăţătoarea ei, După vizionarea filmului, a năr din Sala Mare a Casei de praful. Valoarea cea mai ma- cheiat cu un superb foc de ar-
Margareta Pripon, care avea vorbit despre metafora pozi- cultură din Huedin, Nataşa re a omului este mintea şi su- tificii. Noutatea a constat în
leacul ei cel bun pentru neşti- ţia copilului faţă de o mamă Raab, pornind de la mesajul fletul lui. Artele ne ajută să proiecţiile celor două filme
inţa copilului. În opinia sa, dominatoare.La finalul filmu- tulburător al filmului, a vor- fim mai frumoşi. Ochii sunt româneşti de artă: Medalia
copiii din zilele noastre au lui, am văzut două adevăruri, bit tinerilor despre viaţă pur lumina sufletului. Dacă pe de onoare (2009) cu Victor
false valori. Numai prin edu- două mame care îşi apărau co- şi simplu: noptieră în casa voastră aveţi Rebengiuc şi Poziţia copilu-
caţie se poate ieşi demn în piii în felul lor, unul mort în „Filmul ne prezintă o po- o carte din care, înainte de a lui (2012) cu Luminiţa Ghe-
Europa. I-a învăţat pe copiii accidentul de maşină şi unul veste de viaţă care i se poate vă culca, citiţi măcar cinci orghiu, Nataşa Raab, Florin
„mai cruduţi” să îndrăzneas- care risca să facă puşcărie. întâmpla oricui. Dragii mei, pagini, despre o acţiune oare- Zamfirescu etc. Acest film
că în viaţă, cum ar fi curajul „Poziţia copilului se mai nu ignoraţi viaţa. Viaţa nu es- care, veţi învăţa multe lu- era, în această perioadă, pro-
de a adresa unele întrebări referă şi la o poziţie din yoga. te un drum asfaltat. Şi trebu- cruri. Aristofan spunea că fi- iectat la Cannes, în alte oraşe
invitatei din această seară. S-a tăiat o secvenţă în care ie să învăţaţi să vă formaţi ecare om învăţă cât vrea el să ale ţării şi la Huedin. Rămâ-
Nataşa Raab nu a vrut ca mama lui Bogdan era în personalitatea încă de acum, înveţe. Dacă voi nu ajungeţi nem cu mândria că acest film
Hermina Dumbrava să facă această poziţie prin care în- pentru că părinţii voştri nu la concluzia că trebuie să în- este românesc şi că una din-
numai morală, ci a continuat vaţă să devină umilă. În film sunt eterni şi nu sunt tot tim- văţaţi, când o să vă daţi sema tre actriţe, Nataşa Raab, pro-
să vorbească despre film. este vorba de un complex oe- pul lângă voi şi în momentul de importanţa educaţiei o să vine din Huedin.
„Povestea din filmul Pozi- dipian, despre relaţia aproa- în care păşiţi în viaţă, ce veţi fie prea târziu. Nimic nu este Apreciez deschiderea pri-
ţia copilului o să vă şocheze. pe incestuoasă dintre mamă ajunge? Nu domnişoare care întâmplător. După 40 de ani, marului Mircea Moroşan fa-
Este vorba despre relaţia din- şi fiu. Din film s-au tăiat mai îşi caută sponsori, pentru ca Dumnezeu a vrut să mă în- ţă de acest proiect cinemato-
tre un fiu şi o mamă domina- multe secvenţe, pentru că să aibă şi ele rochii, pantofi şi torc în locul unde m-am năs- grafic. (A consemnat Dinu
toare. Drama se desfăşoară atunci când participă un film maşini.Trebuie să deveniţi cut. Se spune că oamenii pe Bălan, pentru „Platforma
pe fondul parvenitismului de la un festival, trebuie să se în- ceva prin voi înşivă. Iar arte- măsură ce realizează ceva în Huedin”, www.dinubalan.ro)
4 monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin

Oraşul în sărbătoare: cea de a XIV-a ediţie


În perioada 16 – 19 mai, în
oraşul Huedin s-a desfăşu-
rat, sub genericul „În Florar
la Huedin”, de acum tradiţio-
nala sărbătoare a localităţii,
Zilele Huedinului, eveni-
ment ajuns la cea de a XIV-a
ediţie.
Manifestările au debutat
joi, 16 mai, de la ora 11,30, în
prezenţa a 150 pensionari, cu
inaugurarea festivă a „Clubu-
lui Pensionarilor” de la Casa
de Cultură din oraşul Hue-
din. La etajul al doilea al clă-
dirii Casaei de Cultură a fost
amenajat, prin efortul Pri-
măriei, un spaţiu format din
două camere cu mobilier nou
dotat cu frigider, televizor,
radio, biliard, cărţi de joc,
remi, şah, unde toate persoa-
nele vârstnice îşi pot petrece
de acum înainte timpul liber.
De la ora 13,00, după înche-
iarea festivităţilor cu ocazia
inaugurării Clubului Pensio-
narilor, la Casa Tineretului
s-a desfăşurat ceremonia de
decernare a Diplomelor de românesc premiat la presti- De la ora 13,00, în organi- Sâmbătă: Festivalului oraşelor înfrăţite cu oraşul
Excelenţă pentru 11 familii giosul Festival Internaţional zarea domnului prof Ghe- Naţional de Meşteşuguri Huedin, respectiv oraşul
care au aniversat 50 ani de de film de la Cannes. Proiec- orghe Sobec s-au desfăşu- Tradiţionale Manthelan – Franţa, oraşul
căsătorie. ţia filmului a început la ora rat competiţii sportive în- Enying – Ungaria, oraşul
De asemnea, s-a decernat 19, 00, la Casa de Cultură Hu- tre elevi aparţinând Liceu-
„Mâini de Aur“ Leanyfalu – Ungaria, şi ora-
Diploma de Execenţă unei edin. lui Tehnologic „Vlădeasa” Sâmbătă de dimineaţa, în- şul Derecske- Ungaria. De
persoane din localitatea Huedin, organizand intre- cepând de la ora 9,00, în Par- asemenea, s-a desfăşurat ce-
componentă Bicalatu cu oca- Vineri: „Huedinul, ceri sportive la care au par- cul din zona centrală a oraşu- remonia oficială de semnare
zia împlinirii vârstei de 100 ieri şi astăzi” ticipat un număr mare de lui, a debutat Festivalul Naţi- a Înţelegerii de Cooperare cu
ani. După aceste festivităţi, Ziua de vineri, 17 mai, a fost elevi. onal de Meşteşuguri Tradiţi- oraşul Derecske – Ungaria în
într-o plăcută ambianţă mu- dedicată manifestărilor ştiin- În încheierea serii, de la onale „Mâini de Aur” cu par- prezenţa oficialităţilor din
zicală, a fost servită masa de ţifice şi sportive. Astfel, înce- ora 19, 00 la Casa de Cultura ticiparea delegaţiilor unor acest oraş, delegaţia fiind
prânz, la aceste festivităţi pând cu ora 12,00, la Casa de Huedin a fost proiectat filmul şcoli, cluburi şi palate ale co- condusă de către Primarul
participând 420 pensionari. Cultură în organizarea dom- „Pozitia Copilului” în prezen- piilor din ţară. localităţii. Au avut loc schim-
Ziua de joi s-a încheiat cu nului prof. Cristian Filip s-a ţa unor actori inclusiv a ac- De la ora 10,00, în sala de buri de idei cu delegaţiile tu-
proiecţia filmului românesc desfăşurat Simpozionul cu te- triţei Nataşa Rab , născută în şedinţe a Consiliului Local a turor oraşelor înfrăţite, după
„Poziţia Copilului”, un film ma ,,Huedinul, ieri şi azi”. Huedin. avut loc primirea delegaţiilor care au participat la Festivalul
monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin 5

a Zilelor Huedinului „În florar la Huedin”

Internaţional de Meştesu- loc Parada portului popular, Florar la Huedin»”. În des- la Huedin” a fost susţinut de Zalău, Şcoala Populară de
guri Tradiţionale,, Mâini de prezentat de formaţii artisti- chiderea festivităţilor, în ca- numeroase formaţii folclori- Artă „Tudor Jarda” – Cluj
Aur”. ce care au participat la Zilele liate de gazdă, a ţinut un dis- ce, între care s-au numărat Napoca, Meşteri Populari.
De la ora 12,00, într-un Huedinului. Aceştia au por- curs domnul primar al ora- cele de la Gradiniţa „Pri- Spectacolul de muzică
spaţiu amenajat în zona cen- nit de la Casa de Cultură din şului Huedin. Au luat cuvân- chindeii Veseli”, Grupul Vo- uşoară a fost susţinut de
trală a oraşului, în prezenţa Huedin, prin centrul orasu- tul, de asemenea, şi primarii cal „Junii Vlădesei”, Ansam- următorii artişti: Emanuel
unei asistenţe numeroase, lui pe strada A.Iancu – Par- oraşelor înfrăţite cu Huedi- blul „Cununa Vlădesei”, An- Cârstea din Cluj-Napoca,
s-a desfăşurat demontraţia cul oraşului, fiind prezenţi nul. De asemenea, şi invita- samblul Maghiar „Suhanc”, Formaţia ,,Krafft” din Ti-
sportivă a taietorilor de lem- primari – viceprimari ai tul special, domnul Emil Ansamblul Rromilor, An- mişoara, Formaţia ,,Daggu”
ne „Stihl Tibert Sports” în or-UAT apropiate Huedinului, Boc, primarul municipiului samblul „Marţişorul” din din Germania, „Michele şi
ganizarea Clubului Sportiv consilieri judeţeni, consili- Cluj, a ţinut, cu această oca- Cluj-Napoca, Orchestra şi dansatorii” din Bucureşti,
GV- Team – Bihor. eri locali şi numeroşi locui- zie, un discurs. soliştii „Cununa Transilva- „Momente Vesele” cu Ioan
tori ai oraşului. Ziua de duminică s-a în- nă”, cunoscutul interpret de Seleşi.
Duminică: Parada La ora 14,00 a avut loc des- cheiat cu un amplu program muzică populară Ionuţ Fu- Ziua s-a încheiat cu un
portului popular chiderea Programului festi- artistic. Spectacolul care a lea, Asociaţia Folclorică splendid foc de artificii, ter-
Duminică la prânz, în ulti- vităţilor cultural-artistice închis manifestările organi- „Transilvania” Cluj-Napoca, minate în apălauzele partici-
ma zi a manifestărilor, a avut ale „Zilelor Huedinului «În zate sub genericul „În Florar Ansamblul „Meseşul” din panţilor.
6 monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin
urmare din pagina 2

de hotărâre, şi directorul SC Crişul Huedin SA, 3974/2013, înaintat de insp. Handraluca Mircea. se si depozitarea materialelor de curatenie, situ-
dl. Stângă Silviu, având domiciliul în oraşul Hu- Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. ate in incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp
edin, str. A.Iancu nr. 41, bl. SMA, ap.4, identificat 4028/2013, înaintat de primar şi avizat de com- A, evidentiate pe schita etajului II, corp A, la po-
cu CI, seria KX nr. 756885, pentru semnarea pre- sia pentru cultură, învăţământ, sănătate, fami- zitiile 225 si 226, in suprafata de 3,07 mp.
lungirii liniei de credit. lie, copii, tineret şi sport la şedinţa din data de Art.5. Se aprobă complectarea contractului de
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 27.05.2013. închiriere nr. 11216 din 14.12.2011 a SC Tripo-
hotărâri se încredinţează SC Crişul Huedin SA, Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, dent SRL, după cum urmează:
şi Direcţia economică din cadrul Primăriei Hue- lit.c, d, alin.6, lit.a.pct.3 şi art. 45 din Legea nr. - Cabinetul – situat în incinta Policlinicii Hu-
din. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale repu- edin, la etajul I, corp A, evidenţiat pe schiţa eta-
Nr. 72/31.05.2013 blicată. jului I, corp A, la nr. 29 – în suprafaţă de 15,60
Consilieri total: 15 HOTĂRĂŞTE mp.
Consilieri prezenţi: 14 - spaţiu adiacent cabinetului compus din hol
Votat pentru: 14 Art.1. Se aprobă complectarea contractului de de acces, sala de aşteptare şi grup social, în su-
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează închiriere nr. 3675 din 27.04.2011 a d.lui dr. Sz- prafaţă de 12,60 mp., situat în incinta Policlini-
Secretar, raga Zoltan, după cum urmează: cii Huedin, la etajul I, corp A.
Edveş Laura Cozea Dan - Cabinetul – situat în incinta Policlinicii Hu- - spatiu adiacent cabinetului compus din 1/5
edin, la etajul II, corp B, evidentiat pe schita eta- parte din două încăperi destinate unor spatii
ROMÂNIA jului II, corp B, la nr. 26 – in suprafata de 15,75 tehnice pentru colectarea deseurilor periculoa-
JUDEŢUL CLUJ mp. se si depozitarea materialelor de curatenie, situ-
CONSILIUL LOCAL HUEDIN - Spatiu adiacent cabinetului compus din hol ate in incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp
HOTĂRÂRE de acces, sala de aşteptare şi grup social, în su- A, evidentiate pe schita etajului II, corp A, la po-
prafaţă de 11,55 mp., situat în incinta Policlinicii zitiile 225 si 226, în suprafaţă de 3,07 mp.
privind aprobarea Calendarului Manifestări- Huedin, la etajul II, corp B, evidentiat pe schita Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
lor Cultural Artistice, organizate cu ocazia zilei etajului II, corp B, la nr. 33; hotărâri se încredinţează compartimentul de
de 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului - spaţiu adiacent cabinetului compus din 1/5 gospodărie comunală şi locativă din cadrul Pri-
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa or- parte din două încăperi destinate unor spaţii măriei Huedin.
dinară din data de 31.05.2013. tehnice pentru colectarea deşeurilor periculoa- Nr. 74/31.05.2013
Având în vedere referatul nr. 4027/2013, îna- se şi depozitarea materialelor de curăţenie, situ- Consilieri total: 15
intat de dl. Traica Nicolae – director al Casei de ate în incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp Consilieri prezenţi: 14
Cultură Huedin, prin care solicită aprobarea Ca- A, evidenţiate pe schita etajului II, corp A, la po- Votat pentru: 14
lendarului Manifestărilor Cultural Artistice, cu ziţiile 225 şi 226, în suprafaţă de 3,07 mp. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează
ocazia zilei de 1 IUNIE – Ziua Internatională a Art.2.Se aprobă complectarea contractului de Secretar,
Copilului, conform anexei la prezenta hotărâre. închiriere nr. 3677 din 27.04.2011 a d.lui dr. Ku- Edveş Laura Cozea Dan
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. pa Vasile, după cum urmează:
4033/2013 înaintat de primar şi avizat de comi- -Cabinetul – situat în incinta Policlinicii Hue- ROMÂNIA
sia pentru cultură, învăţământ, sănătate, fami- din, la etajul II, corp B, evidentiat pe schita eta- JUDEŢUL CLUJ
lie, copii, tineret şi sport la şedinţa din data de jului II, corp B, la nr. 28 – in suprafata de 15,75 CONSILIUL LOCAL HUEDIN
27.05.2013. mp. HOTĂRÂRE
Luînd în considerare prevederile art.38 si 46 - spatiu adiacent cabinetului compus din hol
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice de acces, sala de asteptare si grup social, in su- privind aprobarea modificării art.1 din Horă-
Locale, modificată cu Legea nr. 286/2006 prafata de 11,55 mp., situat in incinta Policlinicii rârea Consiliului Local nr. 58/2013
HOTĂRĂŞTE Huedin, la etajul II, corp B, evidentiat pe schita Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa or-
etajului II, corp B, la nr. 33; dinară din data de 31.05.2013.
Art. 1 Se aprobă Calendarul manifestărilor - spatiu adiacent cabinetului compus din 1/5 Având în vedere necesitatea stabilirii unor
cultural artistice, organizate cu ocazia zilei de 1 parte din doua incaperi destinate unor spatii criterii de eligibilitate, selecţie, respectiv repar-
iunie –,, Ziua Internationala a Copilului,, con- tehnice pentru colectarea deseurilor periculoa- tiţie pentru soluţionarea cererilor de locuinţe
form anexei la prezenta hotărâre. se si depozitarea materialelor de curatenie, situ- sociale si din fondul locativ de stat şi repartiza-
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ate in incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp rea acestora în regim de închiriere, respectiv re-
hotărâri se încredinţează Casa de Cultură Hue- A, evidentiate pe schita etajului II, corp A, la po- feratul nr. 4039/27.05.2013, înaintat de compar-
din şi Direcţia economică din cadrul Primăriei zitiile 225 si 226, in suprafata de 3,07 mp. timentul de gospodărie comunală şi locativă din
Huedin. Art. 3. Se aprobă complectarea contractului cadrul Primăriei Huedin, H.C.L nr. 131/2012
Nr. 73/31.05.2013 de închiriere nr. 3345 din 12.04.2011 a d.lui dr. prin care s-au aprobat criteriile de
Consilieri total: 15 Pop Maria după cum urmează: punctare(criterii de eligibilitate, selecţie şi de
Consilieri prezenţi: 14 Cabinetul – situat in incinta Policlinicii Hue- repartiţie) pentru soluţionarea cererilor de lo-
Votat pentru: 14 din, la etajul II, corp B, evidentiat pe schita eta- cuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ de
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează jului II, corp B, la nr. 29 – in suprafata de 16,28 stat, şi repartizarea acestora în regim de închiri-
Secretar, mp. ere.
Edveş Laura Cozea Dan - spatiu adiacent cabinetului compus din hol Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
de acces, sala de asteptare si grup social, in su- 4040/2013 înaintat de primar şi avizat de comi-
ROMÂNIA prafata de 11,55 mp., situat in incinta Policlinicii sia de administratie publică, juridică, de disci-
JUDEŢUL CLUJ Huedin, la etajul II, corp B, evidentiat pe schita plină, muncă şi protecţie socială la şedinţa din
CONSILIUL LOCAL HUEDIN etajului II, corp B, la nr. 33; data de 27.05.2013.
HOTĂRÂRE - spatiu adiacent cabinetului compus din 1/5 Ţinând seama de prevederile Legii nr.
parte din doua incaperi destinate unor spatii 114/1996 a legea locuintei, HG 1275/2010 pri-
privind aprobarea completarii unor contracte tehnice pentru colectarea deseurilor periculoa- vind aprobarea Normelor Metodologice de apli-
de închiriere spaţii adicente unor cabinete me- se si depozitarea materialelor de curatenie, situ- care a Legii nr. 114/1996, respectiv art. 36,
dicale din cadrul fostei Policlinici Huedin, P.ţa ate in incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp alin.1,2, lit.c, d, alin.6, lit.a, pct.17 şi art. 45 din
Victoriei nr. 6 – 8 A, evidentiate pe schita etajului II, corp A, la po- legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Lo-
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa or- zitiile 225 si 226, in suprafata de 3,07 mp. cale republicată.
dinară din data de 31.05.2013. Art. 4. Se aprobă complectarea contractului HOTĂRĂŞTE
Urmare a cereri nr. 3917 din 22.05.2013 depu- de închiriere nr.3706 din 27.04.2011 a d.lui Dr.
să de un număr de 5 chiriaşi ai Oraşului Huedin Varga Alexandru, după cum urmează: Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărâ-
în incinta Policlinicii Huedin, str. P-ta. Victori- -Cabinetul – situat in incinta Policlinicii Hue- rea Consiliului Local nr. 58/26.04.2013, în sen-
ei, nr. 6-8, respectiv dr. Szraga Zoltan, dr. Varga din, la etajul II, corp B, evidentiat pe schita eta- sul că termenul limită de depunere a cererilor şi
Alexandru, dr. Kupa Vasile, dr. Pop Maria şi SC jului II, corp B, la nr. 29 – in suprafata de 10,39 dosarelor solitanţilor de locuinte sociale, în ve-
Tripodent SRL, prin care solicită aprobarea în- mp. derea alcătuirii listei de priorităţi pentru locu-
chirierii a a două încăperi la etajul 2, corp A, evi- - spaţiu adiacent cabinetului compus din hol inţele sociale aflate în administrarea Consiliului
denţiate pe schiţe la numerele 225 şi 226, în ve- de acces, sala de asteptare si grup social, in su- Local Huedin, este de 31.10.2013.
derea amenajării unor spaţii tehnice pentru co- prafata de 11,55 mp., situat in incinta Policlinicii Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
lectarea deşeurilor periculoase şi depozitarea Huedin, la etajul II, corp B, evidentiat pe schita hotărâri se încredinţează compartimentul de
materialelor de curăţenie, ca spaţiu adiacent ca- etajului II, corp B, la nr. 33; gospodărie comunală şi locativă din cadrul Pri-
binetului medical, pentru a putea autoriza cabi- - spatiu adiacent cabinetului compus din 1/5 măriei Huedin.
netele în conformitate cu cerintele legilatiei sa- parte din doua incaperi destinate unor spatii Nr. 75/31.05.2013
nitare în vigoare, respectiv referatul nr. tehnice pentru colectarea deseurilor periculoa- Consilieri total: 15
monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin 7
Consilieri prezenţi: 14 Consilieri prezenţi: 14 chirierea suprafeţei de păşune aparţinând ora-
Votat pentru: 14 Votat pentru: 13 şului Huedin, adresa Institutiei Prefectului Ju-
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Abţineri: 1 deţului Cluj nr. 9928/15.05.2013.
Secretar, Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
Edveş Laura Cozea Dan Secretar,
Edveş Laura Cozea Dan 4042/2013 înaintat de primar şi avizat de comi-
sia de administraţie publică, juridiă, de discipli-
ROMÂNIA nă, muncă şi protecţie socială la şedinţa din data
JUDEŢUL CLUJ ROMÂNIA de 27.05.2013.
CONSILIUL LOCAL HUEDIN JUDEŢUL CLUJ Luând în considerare prevederile art.1, 2, 3,
HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL HUEDIN lit.b, art.9, alin.1, 3, 5, 8, art.11, 17, din O.U.G nr.
HOTĂRÂRE 34/2013, privind organizarea, administrarea şi
privind aprobarea alocării sumei de 540 lei, cu exploatarea pajiştilor permanente, art.1, 2, 3, 4,
titlu de ajutor de înmormântare privind aprobarea amplasamentelor, a supra- 5, 7, privind aprobarea contractului cadru de în-
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa or- feţei şi închirierea acestora în condiţiile legii, pe chiriere a suprafeţelor de pajişti , aflate în dome-
dinară din data de 31.05.2013. perioada de vară a anului 2013, pentru amenaja- niul public al oraşelor, art. 36, alin. 1, lit.c,
Având în vedere referatul nr. 3429/07.05.2013, rea unor terase comerciale alin.5,lit. a şi art. 68, art. 123, alin.2 din Legea nr.
înaintat de Serviciul de asistenţă socială din ca- Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or- 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, mo-
drul Primăriei Huedin, prin care solicită apro- dinară din data de 31.05.2013. dificată cu Legea 286/2006.
barea unui ajutor de înmormântare în suma de Având în vedere solicitările depuse de unele
HOTĂRĂŞTE
540 lei , familiei d.nei Kovacs Ileana decedată la societăţi comerciale, privind aprobarea amena-
data de 03.05.2013 la domiciliul din satul Bica- jării unor terase comerciale pe perioada de vară, Art.1. Se aprobă închirierea prin licitatie pu-
lau nr. 180, jud. Cluj. amplasate în faţa unităţilor comerciale, respec- blică, în conditiile legii a suprafeţei de 285,46 ha
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. tiv referatul nr. 3948/23.05.2013, înaintat de , pentru desfăşurarea unor activităţi de păşunat.
3952/2013 înaintat de primar şi avizat de comi- compartimentul de inspecţie comercială din ca- Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
sia de administraţie publică, juridică, de disci- drul Primăriei Huedin. hotărâri se încredinţează serviciul comunitar de
plină, muncă şi protectie socială la şedinţa din Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. cadastru şi agricultură din cadrul Primariei Hu-
data de 27.05.2013. 3951/2013 înaintat de primar şi avizat de comi- edin,
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. sia pentru amenajarea teritoriului, Nr. 79/31.05.2013
2, lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. urbanism,protecţie mediu şi turism la şedinţa Consilieri total: 15
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, mo- din data de 27.05.2013. Consilieri prezenţi: 14
dificată cu Legea 286/2006. Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, Votat pentru: 14
HOTĂRĂŞTE lit.c, alin.5, lit.c, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează
a Administraţiei Publice Locale republicată. Secretar,
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 540 lei, cu HOTĂRĂŞTE Edveş Laura Cozea Dan
titlu de ajutor de înmormântare, familiei d.nei
Kovacs Ileana cu ultimul domiciliu în localitatea Art. 1 Se aprobă stabilirea amplasamentelor, a
suprafeţei şi închirierea acestora în condiţiile ROMÂNIA
componentă Bicalatu nr. 180, decedată la data de
JUDEŢUL CLUJ
03.05.2013. legii, pe perioada de vară a anului 2013, pentru
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei amenajarea unor terase comerciale în faţa uni-
hotărâri se încredinţează Directia economică tăţilor, de la următoarele adrese: HOTĂRÂRE
din cadrul Primariei Huedin. - Str. Băii nr. 6 - suprafata de 15 mp, peri-
Nr. 76/31.05.2013 oada 15.06.2013 – 15.09.2013 privind aprobarea rectificării Bugetului de
Consilieri total: 15 - P.ţa Republicii nr. 8 - suprafaţă Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013
Consilieri prezenţi: 14 de 8,5 mp perioada 01.06.2013 – 30.09.2013 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa or-
Votat pentru: 14 - P.ţa Republicii 39: – suprafata de 15 mp, dinară din data de 31.05.2013.
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează perioada 01.06.2013 – 01.09.2013 Ţinând seama de prevederile art.69 din legea
Secretar, - Str. A.Iancu 41 – suprafata de 15 mp, peri- nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
Edveş Laura Cozea Dan oada 01.06.2013 – 30.09.2013 modificările şi completările ulterioare – preve-
- Str. Republicii nr. 8 – suprafaţa de 8 mp , derile bugetare privind veniturile din donaţii şi
ROMÂNIA perioada 01.06.2013 – 01.09.2013 sponsorizări, se rectifică după încarea acestora,
JUDEŢUL CLUJ Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru or- respectiv referatul nr. 4121/2013 înaintat de di-
CONSILIUL LOCAL HUEDIN ganizarea licitaţiei privind închirierea spaţiilor rectia eonomică din cadrul Primăriei, prin care
solicitate la art.1, cf. anexei la prezentul proiect solicită aprobarea rectificarii Bugetului de Ve-
HOTĂRÂRE nituri şi Cheltuieli pe anul 2013, cu suma de
de hotărâre.
privind aprobarea stabilirii tarifului de închi- Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de în- 9.850 lei.
riere a parcului din str. A.Iancu, pentru diferite chiriere a spaţiilor prevăzute la art.1 cf. anexei Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
evenimente. nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre. 4130/2013 înaintat de primar şi avizat de comi-
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa or- Art.4. Aprobarea amplasamentelor de la art.1 sia pentru activităţi economico- financiare şi
dinară din data de 31.05.2013. este condiţionată de avizarea favorabilă de agricultură, la şedinţa din data de 31.05.2013.
Având în vedere Hotărarea Consiliului Local către Poliţia Rutieră Huedin. Luând în considerare prevederile art. 36, alin.
Huedin nr. 1/03.01.2013 şi având în vedere refe- Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho- 2, lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr.
ratul nr. 3924/22.05.2013, înaintat de biroul de tărâri se încredinţează biroul de gospodărie co- 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, mo-
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Pri- munală şi locativă din cadrul Primariei Huedin. dificată cu Legea 286/2006.
măriei Huedin, prin care propune stabilirea Nr. 78/31.05.2013 HOTĂRĂŞTE
unui tarif de închiriere a Parcului Tineretului. Consilieri total: 15
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. Consilieri prezenţi: 14 Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Ve-
3955/2013 înaintat de primar şi avizat de comi- Votat pentru: 14 nituri şi Cheltuieli pe anul 2013, cu suma de
sia de administraţie publică, juridică, de disci- Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 9.850 lei, astfel:
plină, muncă şi protecţie socială la şedinţa din Secretar, VENITURI:...............................................9.850 lei
data de 27.05.2013. Edveş Laura Cozea Dan Cap. 37.02.01 ,, Donaţii şi sponsorizări”
Tinând seama de prevederile, art. 36, alin.2, 9.850 lei
lit.c, alin.5, lit.b, şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 ROMÂNIA CHELTUELI.............................................9.850 lei
a Administraţiei Publice Locale, republicată. JUDEŢUL CLUJ Cap. 67.02.03.06/59.22 ,, Casa Cultură/Acţi-
HOTĂRĂŞTE CONSILIUL LOCAL HUEDIN uni cu caracter ştiinţific şi social – cultu-
HOTĂRÂRE ral”..........9.850 lei
Art. 1 Se aprobă tariful de închiriere în cuan- Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
tum de 500 lei/zi, a Parcului din str. A.Iancu 39, privind aprobarea închirierii în condiţiile le- hotărâri se încredinţează Direcţia economică
pentru desfăşurarea unor activităţi cultural ar- gii, prin licitatie publică a suprafeţei de 285,46 din cadrul Primăriei Huedin.
tistice. ha , pentru desfăşurarea unor activităţi de păşu- Nr. 80/31.05.2013
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei nat. Consilieri total: 15
hotărâri se încredinţează biroul de gospodărie Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or- Consilieri prezenţi: 14
comunală şi locativă, direcţia economică din ca- dinară din data de 31.05.2013. Votat pentru: 14
drul Primariei Huedin. Având în vedere referatul nr. 4041/2013 îna- Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează
Nr. 77/31.05.2013 intat de serviciul comunitar de cadastru şi agri- Secretar,
Consilieri total: 15 cultură din cadrul Primariei Huedin, privind în- Edveş Laura Cozea Dan
8 monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin

Meciul Absolventului şi Concursul


judeţean de gimnastică
„Nadia Comăneci” la Huedin
În data de 29 mai, s-a jucat trânesc nu au pierdut în ulti-
Meciul Absolventului la Li- mii 8 ani decât o singură dată
ceul Teoretic „O. Goga” Hue- şi au câştigat tactic cele mai
din. multe meciuri.
În acest an, absolvenţii au La Liceul Tehnologic „Vlă-
avut o echipă solidă cu 4 jucă- deasa”, Meciul Absolventului
tori care au evoluat la Vlă- s-a desfăşurat cu o zi înainte
deasa Huedin: Marian Potra, în Sala de sport de la Şcoala
Cristi Mătea, Mădălin Mu- Nouă. Scorul a fost 14-8 pen-
dure, George Moldovan. Ei tru profesori (golgheter Ho-
păreau favoriţi din start şi au rea Matiş 7 goluri).
demonstrat pe teren că sunt
câţiva foarte buni. Dar nici Cupa “Nadia Comăneci”,
profesorii nu s-au lăsat mai Ediţia a VII-a
prejos, punând presiune la În data de 27 mai 2013, s-a
poarta elevilor de multe ori. desfăşurat concursul interju-
Echipa elevilor: George deţean de gimnastică şi sări-
Moldovan (Bebe), Kovacz turi la aparate.
Zoltan, Papp Attila, Marian La acest concurs judeţean
Potra, Cătălin Ficuţ, Mădălin de gimnastică au participat
Mudure, Cristi Mătea, Ma- 100 de copii însoţiţi de profe-
rius Cortea, Florin Tărău sorii lor. Probele au fost inte-
Echipa profesorilor: Alb resante : rostogolire, flickuri
Nicolae, Dinu Bălan, Cristian înapoi înainte, îndreptarea
Filip, Cristian Pandele, Pavel de pe cap, stând pe mâini,
Cosmin, Doru Rus, Gorbe Ta- stând pe cap, ronda, roată la-
mas, Horea Matiş, Gelu Ba- terală (roata ţiganului).
coş, Marius Ciota, Mircea Au participat Şcolile cu
Tomoş clasele I-VIII de la Aghireş,
A arbitrat prof. Ban So- Mănăstireni, Căpuşu Mare,
rin-Constantin, fost arbitru Liceul Teoretic „O. Goga”, Li-
în lotul divizionar B. ceul Tehnologic „Vlădeasa”
Evoluţia scorului Absol- din Huedin, Liceul „Samus”
venţi-Profesori: 1-0, 1-1, 2-1, din Cluj-Napoca.
2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4 Organizator: Liceul Teore-
Golurile absolvenţilor au tic „O. Goga” Huedin (prof.
fost date de Marius Cortea 2 Olimpia Morar, prof. Cosmin
şi Marian Potra 2 Pavel)
Golurile profesorilor : Ho- Consiliul Local şi Primăria
rea Matiş 2, Marius Ciota, Huedin au finanţat acest con-
Mircea Tomoş (gol superb cu curs cu suma de 1000 lei pen-
câlcâiul) Daian Cutu au fost vii, inteli- „A fost blat clar. Vă dau urmă- lor din finalul partidei”. Men- tru medalii şi premii.
A fost un meci frumos, cu genţi şi comici pe tot parcur- toarele argumente: prelungi- ţionăm că de mai mulţi ani (Articol preluat de pe
multe faze de poartă. Comen- sul meciului. Ei au avut ur- rea exagerată a partidei şi jo- auzim aceeaşi părere, iar pro- „Platforma Huedin”, www.di-
tatorii Claudiu Toderici şi mătoarea opinie despre meci: cul mult prea relaxat al elevi- fesorii cu toate că mai îmbă- nubalan.ro)

Cum ne vedem noi, românii, pe noi înşine?


Românii consideră despre găzduiască şi să te primească tate şi încredere nu stăm însă „Îmi cer scuze” este o altă români consideră mass-me-
ei că au bun simţ, însă cu mo- la masă, se pare, totuşi, că ro- la fel de bine. Aceste calităţi formulă folosită de românii dia responsabilă de educarea
deraţie, bunul simţ înseam- mânii nu îşi dau note de pre- se află pe ultimul loc. Doar cu bun simţ, însă fără a se fa- românilor.
nând în percepţia acestora în mianţi. 14% dintre români consideră ce risipă. Şi pentru că bunul simţ se
primul rând folosirea formu- Dintre caracteristicile cele că suntem demni de încrede- Atunci când vine vorba de învaţă în familie, tot în fami-
lelor de mulţumire pentru mai importante pe care ro- re, cinstiţi şi atenţi în a ne educaţie şi bun simţ, o majo- lie se manifestă de cele mai
serviciile oferite de ceilalţi, mânii consideră că le au pe onora promisiunile. ritate covârşitoare dintre ro- multe ori. Părinţii şi bunicii,
conform unui studiu realizat primul loc se situează gene- Bunul simţ pentru români mâni, 96%, consideră că bu- urmaţi pe locul al treilea de
la iniţiativa Pate Bucegi în lu- rozitatea, bunul simţ, respec- înseamnă în primul rând fo- nul simţ se învaţă în familie partenerul de viaţă sunt cele
na mai. tul şi politeţea. Chiar dacă losirea formulelor de mulţu- şi că părinţii sunt cei care mai respectate persoane din
Deşi bunul simţ şi ospitali- aceste calităţi sunt pe prime- mire pentru serviciile oferite trebuie să facă educaţie în viaţa unui român. Mai mult
tatea au fost considerate din- le locuri în imaginea de an- de ceilalţi. Aproximativ 80% acest sens. . de jumătate dintre români
totdeauna „cartea de vizită a samblu a românului, doar dintre ei au ales ca formulele Un alt mediu care ar trebui consideră că partenerul de
românilor” şi se spune că ori- 20% dintre români îşi dau cel mai des folosite „mulţu- să încurajeze bunul simţ şi să viaţă are o importanţă deose-
unde te duci în România gă- note bune la aceste calităţi. mesc” şi „te rog”, alături de educe oamenii în acest sens bită şi că merită să fie tratat
seşti oameni dornici să te La capitolul responsabili- formula de salut „bună ziua”. este mass-media. 19% dintre cu mult bun simţ şi respect.

S-ar putea să vă placă și