Sunteți pe pagina 1din 19

Băncile comerciale

CUPRINS
INTRODUCERE
Cap.1. ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA BANCILE
COMERCIALE
1.1 ROLUL ŞI LOCUL BĂNCILOR COMERCIALE ÎN CADRUL
SISTEMULUI BANCAR
1.2. OPERAŢIUNILE BĂNCILOR COMERCIALE
1.3.APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA BĂNCILOR COMERCIALE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
1.4.SISTEMUL DE ORGANIZARE A BĂNCILOR COMERCIALE DIN
REPUBLICA MODLOVA
1.5. MECANISMUL DE EFECTUARE A OPERAŢIUNILOR BANCARE
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
1.1.ROLUL ŞI LOCUL BĂNCILOR COMERCIALE ÎN
CADRUL SISTEMULUI BANCAR

• Sistemele Bancare în perioada actuală se caractaerizează printr-o


mare diversitate a instituţiilor bancare şi de credit,care pot fi
grupate dupa o mulţime de creiterii. Astfel în piesajul bancar
actual alături de banca centrala funcţioneaza băncile de depozit
sau băncile comerciale orientate spre activitaţi pe termen scurt,şi
instituţiile bancare pe termen lung. În categoria acestora putem
încadra băncile de afaceri si băncile de învestiţii din (Franta şi
S.U.A.) şi băncile de piaţa din (Marea Britanie).Singura ţară care
face excepţie la această clasificare este Germania,datorita
bănicilor sale universale.
• Banca comercială-este o bancă aptă de a îndeplini toate
activităţile, atât la nivel naţional cât şi internaţional (în engleză-
full service bank, care desemnează particularităţile băncilor
globale).
Această definiţie necesită două completări:
1. nu există bănci total universale, iar unele bănci desfăşoară
activităţi care nu au, întotdeauna, legătură cu domeniul
financiar;
2. definirea băncii comerciale (universale) ridică semne de
întrebare cu privire la criteriile în funcţie de care se desemnează
conţinutul activităţii.
Definirea conţinutului băncii universale(comerciale), se poate
utiliza mai multe criterii:
• Criteriul semantic-este acela în funcţie de care se desemnează
aspectul instituţional al activităţii bancare care decurge din
operaţiunile de schimb de monedă dintre ţări.
• Criteriul dimensiune-este cel în funcţie de care, la modul general,
băncile universale sunt considerate a avea o mare dimensiune.
Asupra acestui aspect, Comisia bancară din Franţa a făcut unele
preciz ări indicând faptul că o bancă universală poate fi de mică
dimensiune (chiar bancă locală), fără ca aceasta să aibă activitate
internaţională.
• Criteriul legislaţiei şi al reglementărilor-conduce la luarea în
considerare a termenului „bancă” în sensul strict sau mai larg al
băncii şi al filialelor sale.
1.2. OPERAŢIUNILE BĂNCILOR COMERCIALE
• Băncile comerciale desfăşoară şi activităţi internaţionale
concretizate în relaţiile cu bănci corespondente, cu organisme
financiare internaţionale, cu agenţii de rating şi cu agenţii de
garantare a creditelor de export. În cadrul acestor operaţiuni se
remarcă serviciile de decontare pentru agenţii economici care
desfăşoară activităţi de comerţ exterior.
• Creditele acordate agenţilor economici pot fi analizate în funcţie
de destinaţie: credite pentru constituirea unor active fixe şi credite
pentru activitatea de exploatare.
• Creditele pentru procurarea de active fixe (pentru procurarea de
echipament) au o pondere redusă şi sunt acordate, în general, pe
termen scurt.Creditarea activităţilor de exploatare se realizează,
sub forma creditării creanţelor şi a creditelor de trezorerie.
• Creditele de trezorerie sunt acordate cu scopul satisfacerii
nevoilor de finanţare ale firmelor, generate de activitatea de
producţie şi de comercializare.Formele pe care le îmbracă aceste
credite sunt: avansul în cont curent şi creditele specializate.Prin
avansurile în cont curent -creditată activitatea curentă a agenţ ilor
economici, mecanismul constând în efectuarea de plăţi în numele
titularului de cont chiar şi atunci când acesta şi- a epuizat
disponibilităţile.
• Creditele specializate cunoscute (credite pe termen mijlociu
mobilizabile)-acoperă necesităţile de finanţare pe o durată mai
mare de timp, fiind incluse creditele pentru constituirea de stocuri
sezoniere (în agricultură) sau pentru finanţarea producţiei
destinate exportului.
• Operaţiunile pasive ale băncilor comerciale pot fi grupate
în:formarea fondurilor proprii , constituirea depozitelor ,
operaţiuni de refinanţare.
• Formarea fondurilor proprii-o importanţă prin modul de
constituire a capitalului social, prin emisiunea şi subscrierea de
acţiuni. Potrivit reglementărilor bancare, capitalul social al unei
bănci trebuie vărsat integral şi în formă bănească, la momentul
subscrierii, fiind obligatorie menţinerea unui nivel minim al
capitalului social.
• Constituirea depozitelor-cea mai importantă operaţiune de pasiv
a băncilor de depozit, fiind o principală modalitate de mobilizare
a capitalurilor disponibile temporar în economie şi de fructificare
a acestora prin intermediul băncilor.
1.3.APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA BĂNCILOR COMERCIALE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA

• Complexul bancar, monetar şi cel financiar reprezintă “sistemul


nervos” al economiei naţionale şi reflectă starea sanătăţii acesteia.
Evident, pîrghiile bancare şi cele financiare joacă un rol activ in
soluţionarea problemelor economice.În Republica Moldova
formarea unui asemenea sistem bancar a inceput după adoptarea
de către organul legislativ suprem al unor legi şi hotărîri care au
pus bazele juridico-normative ale acestei structuri.
• Singura Banca care conduce si subordoneaza bancile universale
este banca Nationala înfiinţată în anul 1991 la 4 iunie prin
decretul preşedintelui Mircea Snegur.
• La momentul actual in Republica Moldova cunoastem 11 banci
licentiate:
• Unele din ele au activat si pe timpul soviectic atunci cînd R.
moldova făcea parte din URSS astefel De rând cu Banca De Stat în
rezultatul reformării sistemului bancar din 1987, au fost fondate
un şir de bănci specializate: care si-au schimbat denumirea odata
cu destramarea URSS:
• Промстройбанк a dewvenit Moldindconbanc S.A.
• Агопромбанк – AgroindBanc S.A.
• Внешэкономбанк – Eximbanc S.A.
1.4.SISTEMUL DE ORGANIZARE A BĂNCILOR
COMERCIALE DIN REPUBLICA MODLOVA
• Băncile comerciale din Republica Moldova sunt organizate ca
societaţi pe acţiuni conform legislaţiei despre societăţile pe acţiuni.
Ele dispune de o independenţă juridica, operaţionala, financiară şi
administrativă faţa de orice persoană, inclusiv faţă de Banca
Naţionala, de Guvern si de alte autoritaţi ale administraţiei
publice.
• Băncile comerciale se conduce de regulamente interne, aprobate
de consiliul său, care, în conformitate cu statutul băncii, stabilesc:
• a) structura organizatorica şi funcţiile băncii, modul de formare si
competenţa organelor de administrare şi de control;
• b) funcţiile unitaţilor din structura băncii, ale administratorilor
lor si ale funcţionarilor băncii;
• c) limitele competenţei administratorilor şi ale funcţionarilor
băncii de a se angaja în activitaţi financiare în numele şi în
favoarea băncii;
• d)funcţiile comisiei de cenzori si ale altor comisii permanente.
• Consiliul este organul de administrare al băncii care exercita
funcţii de supraveghere, elaborează şi asigură aplicarea politicii
băncii.Atribuţiile consiliului se stabilesc în statutul bancii şi
regulamentele interne ale acesteia.
• Organul de control al băncii- comisia de cenzori, care exercita
controlul activitaţii ei. Consiliul bancii e format dintr-un numar
impar de membri, dar nu mai puţin de trei. Membrii consiliului
sînt aleşi de adunarea generală a actionarilor băncii pentru un
termen de pîna la 4 ani. Membrii consiliului pot fi redesemnaţi
pentru un nou termen. Adunarea generala a actionarilor bancii
poate stabili remunerarea membrilor consiliului.
• Comisia de cenzori -alcatuita dintr-un numar impar, dar nu mai
putin de 3 membri alesi de adunarea generala a actionarilor
băncii pentru o perioada de pina la 4 ani. Membrii consiliului
băncii nu pot fi concomitent membri ai comisiei de cenzori.
1.5. MECANISMUL DE EFECTUARE
A OPERAŢIUNILOR BANCARE
• Băncile comerciale pot desfășura limita licenței acordate,
urmatoarele activități:
a) acceptarea de depozite (platibile la vedere sau la termen etc.) cu
sau fara dobinda;
b) acordarea de credite (de consum si ipotecare, factoring cu sau
fara drept de regres, finantarea tranzactiilor comerciale, eliberarea
garantiilor si cautiunilor etc.);
c) imprumutarea de fonduri, cumpararea ori vinzarea, in cont
propriu sau in contul clientilor (cu exceptia subscrierii valorilor
mobiliare), de:
- instrumente ale pietei financiare (cecuri, cambii si certificate de
depozit etc.);
- optioane financiare privind titlurile de valoare si ratele dobinzii;
- instrumente privind rata dobinzii;
- titluri de valoare;
d) acordarea de servicii de decontari si incasari;voiaj,cambii bancare
etc.);
f) cumpararea si vinzarea banilor (inclusiv a valutei straine);
g) leasing financiar;
h) acordarea de servicii aferente la credit;
i) acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar, cu exceptia
celor de la lit.a) si b);
j) operatiuni in valuta straina, inclusiv contracte futures de vinzare a
valutei straine;
k) acordarea de servicii fiduciare (investirea si gestionarea
fondurilor fiduciare), pastrarea si administrarea valorilor mobiliare
si altor valori etc.;
l) acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investitii si
acordarea de consultatii privind investitiile;
m) subscrierea si plasarea titlurilor de valoare si actiunilor,
operatiunile cu actiuni;
n) orice alta activitate financiara permisa de Banca Națională.
• Nici o banca si nici o institutie financiara afiliata bancii nu poate:
a) acorda unei persoane credite peste limitele stabilite de Banca
Nationala sau subscrie, plasa valori mobiliare sau facilita finantari
din partea unor terti catre aceasta persoana pentru a o ajuta sa-si
achite obligatiile catre afiliata;
b) subscrie sau plasa valori mobiliare ale unei persoane si acorda
totodata credite acestei persoane ca ea sa-si plateasca datoria,
dobinda sau dividendele la astfel de valori mobiliare;
c) subscrie, plasa sau distribui valori mobiliare, cu exceptia valorilor
mobiliare de stat, si, în decursul a 60 de zile de la vinzare cumpara
sau recomanda altora, in calitate de manager de active sau de
consultant in probleme de investitii, sa le procure.
CONCLUZII
1. Băncile comerciale au rolul de intermediar financiar şi îndeplinesc
o funcţie macroeconomică importantă asigurînd redistribuirea
interramurală şi interregională a capitalului bănesc. Mecanismul
bancar de distribuire şi redistribuire a capitalului pe sfere şi
ramuri permite dezvoltarea economiei în dependenţă de
necesităţile obiective a reproducerii şi contribuie la restructurarea
economiei.
2. Băncile comerciale dispun de un larg numar de operaţiuni ceea ce
le oferă clienţiolor opţiunea de a alege cea mai convinabilă.Deşi
Bancile comerciale se subordonează celei Naţionale,primele au
dreptul de a se dezvolta independent fara implicarea celei de a
doua.
3. Băncile comerciale in zilele noastre şi-au ocupat nişa lor în
economie astfel ele au un rol enorm în economia fiecarei
ţari.Acestea favorizează tranzacţiile comerciale în interiorul şi
exteriorul unei ţări;asigură efectuarea plăţilor, schimbul valutar.
BIBLIOGRAFIE
Acte normative şi reglementorii
1. Legea Republicii Moldova cu privire la instituţiile financiare
nr.550-XIII din 21.07.1995 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. – 1996. - Nr. 1/2.

II. Lucrări Ştiinţifice


2. Ciotei, Constanţin, Finanţe-monedă-credit-bănci, Editura
Fundaţiei „România de Mâine”, 1999, -370 p.
3. Eficienţa economică a investiţiilor / F. Staicu, D. Pârvu, M.
Stoian,. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. – 353 p.
4. Grigoriţă, Cornelia. Activitatea bancară / Cornelia Grigoriţă. -
Ed. a II-a, revăz. şi compl. –Ch.: Cartier, 2004. -432 p.