Sunteți pe pagina 1din 72
JCS 13.060.01;28.040.01 ASRO STANDARD ROMAN SR EN 805 Noiembrie 2000 Indice de clasificare G 54 ALIMENTARI CU APA Conditii pentru sistemele gi componentele exterioare cladirilor Water suply - Requirements for systems and components outside buildings ‘Alimentation en eau - Exigences pour les réseaux extérieurs aux batiments et leurs composants APROBARE Aprobat de Pregadintele ASRO la 27 iunie 2000 ‘Standardul European EN 805:2000 are statutul unui standard roman CORESPONDENTA | Prezentul standard este identic cu Standardul European EN 805:2000, Aliment&ri cu ap& - Conditii pentru sistemele si componentele exterioare cladirilor This standard is identical with the European Standard EN 805:2000, Water suply - Requirements for systems and components outside buildings La présente norme est identique & la Norme européenne EN 805:2000, Alimentation en eau - Exigences pour les réseaux ‘extérieurs aux batiments et leurs composants DESCRIPTOR! TIT | Alimentare cu apa, cistributia apei, retea de apa, apa potabild, cladire, exterior, specificatie, definitie, proiectare, rezistent& mecanic’, etanseitate {a ap’, dimensiune, incercare, instalare, proteciia impotriva coroziunii, intretinere, marcare “ASOGIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) feocopr,rcetrre et.) ete teak dec nu eit aerate ol ASRO. ol.: SR EN 805:2000 Ecija t Pagns eae dh apa Sandard Ful oO View c)205-2007 AERO & Bl Projet Star (ne bu rONG) bhesz a9 ‘soozraorsz ‘wesuoD NYA ¥NOV PREAMBUL NATIONAL Prezentul standard reprozinta traducerea versiunii franceze a EN 805:2000. Standardul European EN 805 stabileste conditle principale pentru refelele de alimentare cu apa exteriwe léditfor, inclusiv conducte de aducfiune si conducte de brangamente de apa potabill, rezervoare gi ate insti de apa brut Corespondenjs dintre standardele intemsonale si europene la care se face referre si pentru care eit standarde romane este urmatoarea: EN 1295-1:1997 Calculul de rezistenta mecanica a rejeleior ingropate sub diverse condiii de Inc&rcare. Partea 1: Condifii generale EN 1508:1998, Almentie! cu ap8. Prescripti pentru sistemele $i componentele pentru inmagazinarea apei EN 45011:1989 iter: generale pentru organismele de certifi- care ce efectueaza certificarea produselor EN 45012:1989 Criteri generale pentey organismele de certiti- care ce efectueaza certificarea sistemelor cali 180 48:1994 Gaucluc — vulcanizat sau termoplastic. Detormina-rea durtatl (Gurtate cuprins& intre 10,IRHO si 100 IRHD) EN ISO 9001:1994 Sistemele calltaji - Mode! pentru asigurarea calitifi in proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service EN ISO 9002:1995, Sistemele calitétii - Model pentru asigurarea citi in productie, montaj 51 service (oT ior ‘SR EN 1508:2000 Alimentiei cu ap. Presoripfil pentru sistemie ‘si. componentele pentru inmagazinarea ape SR EN 45.011:1992 Critert generale pentru organismele de cet care ce efectueazé certificarea produselor SR EN 45,012:1992 Criteri generale pentru organismale de cai care ce efectueszi certificerea sistemex calitayt SRISO 48:1998 Cauciuc —vulcanizat —sau_—_termoplastz Determina-rea duritaii (duritate cuprinsa Intred IRHD si 100 IRHD) ‘SR EN 180 9001:1995 Sistemele calitaji - Model pentru asigurans caltati in proiectare, dezvoltare, producfe, montaj $i service ‘SR EN ISO 9002:1995 Sistemele calitai - Model pentru asigurarea cealitati In productie, montaj si service ‘Standardul european EN 1295-1:1987 pentru care nu nu exista standard romén corespunzator se folosese {mpreuna cu prezentul standard, ‘Standardele romane din Anexa nafionalé NA se pot utiliza Impreund cu prezentul standard, Pegne tae dn ez Sande FurTnCO View (¢) 290 2007 ASRO & he Pett Sotwere fen uptt} e682 a9 ‘sooz/aor42 ‘*wmeveD Nya YOY ‘STANDARD EUROPEAN EN 805 EUROPEAN STANDARD fanuarie 2000 CS 13.080.01;28.040.01 Descriptor: alimentare cu apt, distributl ape rejoa de api, apd potabill, cle, exterior, specificalie, definite, prlear, exon mocaich, elanotaen i ap, dienstine, cacare, Isla, protect va coroziunil Intrefinere, marcare. Versiunea romain ALIMENTARI CU APA - CONDITII PENTRU SISTEMELE $1 COMPONENTELE. EXTERIOARE CLADIRILOR Ditiments et leurs composants ‘Bautolle auBerhalb von Gabsuden butsings: Prezentul Standard reprezinté versiunea romané a Stendarduiui European EN 805:2000. Standardul a fost tradus, do ASRO, are acelagistatut ca gi versiunilo offciale gi a fost publicat cu permisiunea CEN. Prezentul Standard European a fost adoptat de cdtre CEN la 7 junie 1998. ‘Membrii CEN sunt obligafi si respecte Regulamentul Intem CEN/CENELEC care stipuleaz condijlle in care prezentulul Standard European i se atribuie statutl de standard naffonal, f8r& nicl o modificare, Listele actualizate si referinjele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi objinute pe baz de cerere de la Secretarlatul Central sau orice membru CEN. Prezentul Standard European existi in trei versiuni oficiale (englezd, francez8, germand). O versiune In oricare alté limba, realizaté prin traducerea sub responsabittatea unui membru CEN, tn limba sa nationals 31 notificaté ‘Secretariatutui Central, are acelasi statut ca si versiunite oficiate. ‘Memibdi CEN sunt organismele nafionale de standardizare din {Arile urmatoare: Austria, Belgie, Danemarca, Eivetia, Finlanda, Franja, Germania, Grecia, Irlanda, islands, Halla, Luxemburp, Marea Britanie, Norvegia, (Olanda, Portugalia, Republica Ceha, Spania si Suedia. ‘Secretariat Central: etr, Stassart 36, B-1050 Bruxelles ©2000 CEN Toate drepturle do exploatare sub orice form {Tn orice ‘mod sunt rezervate In Intreaga lume membrilor CEN Ref EN 805:2000 RO Pionero in spicata StnderaFuTaD View (232007 ASHO 8 Bun Prot Soar am gp) bese ao ‘sooe/aortz ‘ewersuon NyTa YOY 25 28 26 26 26 28 ar 27 28 28 29 29 32 bese ao ‘woozreortz "numeuOD NYT YOY spn ease dn let Stren Fla View 29 2007 ASRO la Poet Stee (one cet) Leese ao ‘soaz/eari2 “mUEIsu0D NYTd ¥NOW Page were dn pala Stars FTeCD iw} 20082007 ASRO ue ‘SR EN 805 PREAMBUL Prezentut Standard European a fost elaborat de Comitetul Tehnic CEN/TC 164 "Alimentir| cu apé” al cArui ‘secretariat este definut de AFNOR. Prezentul Standard European trebuie sf primeascl siatut de standard national, fie prin publcerea unui text ‘Went, fe prin ratificare, pnd cel térziu tn tulle 2000, 5 toate standerdele najionale tn contradicie trebuie ‘nulate pnd cal tzu in ile 2000, Conform RegulamentuluiIntom CEN/CENELEC, institutele de Jo nantes catered We wrtinre n chloe eps eco Sante Euoprn: Aust, Bag I. Denonarce, Etat, Finns Fran, Geman Spuie Sunda. Pret Star (ew Dupree) biesz a ‘eocermartz “euesuos Nvid YOY ‘SPLEN 805 INTRODUCERE, Necesitates asigurdsll unel alimentiri cu spA flabile gi eficace alét pentru apa destinata consumulul uman eft $1 Pentru apa destineté indusirel, agricuturl $1 protactiel Impotriva incendlulsl a condus ta stablirea condiillor din Prezentul standard. ‘A fost twat In considerare, de asemenea, marea varietate de logistafii referitoare la allmentarea cu ‘ap, Populate, condiile sociale $i clmaterice din tostd Europa. Prezentul standard nu are nici o inoidenté asupra dreptulul de proprietate sau asupra responsabilhfil referitoare a conducte $i alte echipamente ale refeici de alimentare cu apd. Pigs extas dn spicata Sharad FulT aC View 20082007 ASRO LB Proje Setar (ww thet) 4682 a9 ‘sooz/ea/42 "ewesv0D NYT NOV ‘SREN 605 1 DOMENIU DE APLICARE Prezentul standard stableste: = gondii generale pentru refelele de slimentare exterloare cidiilor (a se vedea figura 1), care cuprind Ccanductele de aductiune principale, secundare si conductele de brangament de apa potabilt, rezervoarele de ‘ofea, ate instalati conducte de ape brute, dar care nu cuprind stajile de tretare a apelor si sursele.de apd; ~ condi generale pentru componente: + condi generale destinste a fi incluse In standardele de produs care pot s& Includ& confi mal riguroase; + condi pentru pozarea, Incercéile i punerea In funcfune Conditile din prezentul standard se aplic& la: + protectarea si realizarea rejelelor nol de alimentare cu ap, + extinderea de zone importante care consttuie o parte In sine a unei refele de alimentare cu apa existent; 0 modificare s'sau o reabiltare important a refelelor de alimentare cu ap8 existent. NOTA. Nu se prov rele arrears mip ofa rem san conditfa ca ele sd nu prejudicieze In mod semnificativ, calttates apel, securttatea, abiitetes ¢/ allmentarea adecvats. m6 Legenda 1 Domeniu de eplcare al prezentuiui standard Figura 1 - Domentu de aplicare al prezentulul standard 602 a9 ‘eoczraortz "museuOD NYT ¥NOY sgn eves dn pct Stara FUT View (e209 2067 AERO 8 ue Pon ear (wn pret) Pagoa bs 72 ‘SRLEN 805 2° REFERINTE NORMATIVE Prezentul standard cuprinde prin referinje datate sau nedatate prevederi din alte put publica, code reece ormative sunt citate la locurlie corespunzitoare din text $1 pu _bitcafile sunt enumerate In continuare. Pentru EN 1205/1:1997, Calcul de résistance mecanique des canalisations enterrées sous diverses conditions de ‘charge - Parti 1: Prescriptions générales EN 1508:1998, Alimentation en eau - Prescriptions pour les systimes et les composants pour le stockage de feau EN45011:1989, _Critdres généraux concemant les oiganiemes de certification procédant & 1a cortfication ‘des prodults EN-45012:1968, Criteres généraux concemant les orgarismes de certification procédant & la certification des systéenes qualté 150 48:1994, Ceouichouc vulcanieé ou thermoplastique - Détermination de la dureté (dureté comprise centre 10 DIDG et 100 IDG)" EN ISO 9001 ‘Systdme qualité - Moddle pour assurance de ta qualité en conception, développement, production, installation et prestations aseociées 180.9002, Systéme .qualité - Moddle pour assurance de la quali’ en production, installation et 34 Preiunt Pentru desemnarea presiunilor in romans, francezii, germand $i englezA, a se vedea tabeiul 1 si capttotul A2 al anexei. ‘Tabelul 1 - Desemnarea presiunitor, in romAnd, francezs, germand gl engiezi ‘Abre Romént Francezi ‘Gormant | Englezt vow 1 JP | Preeiune de calcul In |[Presaton de calcul en [Systembetiebsdruck [Design pressure permanent [régime permanent Preatunt [MOP [Presiune maxdma de |Préssion maximale |hdchater maximum design [refertioare la alow! \de calout rejea [stp [Presiune de probe |Prosalon dépreuve | Systemprotdruck system toot role ldu eésoau pressure K [NOTA NATIONALA N1} -A sa ct GIDC - Grade irterajonae de Dura 8 Cauchcut Pegi warn in pico Sar FUT Vinw (2) 20032007 ASRO 8 Bh oj Savarese) "muereues Nya vADY Fabelut 1 (Continuare) [PFA] Preetune Preeaton de nsesiger [Atowebe |tunctonare tonctionnement | Bautetbetrebecruck operating laceniebis acrmisaioie Jo Preeiund [PMA |Prestune maxima [Prageion maximaie |ndchater 2utesiger | Alowable retertoare Jaceniaia ademiestole [Bautetbotiebedruck — maximum Jcomponent Joperating —fpreeoure PEA |Preatune de proba [Pression eéprouve | misesiger JAtiowabie site aderiabils pe Jacimissible sur | Bauteliprofdruck aut test presaure JOP [Presiune de Pression do Betriebedrack [Operating pressure tunctionare {onctionnement [sp | Presiune de Pression de [Veesorgungscruck [Service proseure leerviciu lservicn Presiune maxima, inclusiv lovitura de berbec, la care un component este capabil sé reziste atunci clind este ‘supus in mod intermitent fn serviciu. 34.2 _ presiune de functionare admisibiti (PFA) Presiune hidrostatic& maxima la care un component este capabil si reziste in mod permanent tn serviciu 3.1.3 _preslune de probli admisibild pe gantiar (PEA) Presiune maxima de funcjionare a refelei sau a zonei de presiune, stabi’ de protectant, inclusiv lovitura de berbec, care fine seama de dezvottérile vitoare unde: = MOP se serie MDPa cfind pertea loviturl de berbec este stablita prin apreciere; + MOP se scrle MOPc cfind lovitura de berbec aste calcula, 3.1.8 _presiune de functionare (OP) Presiune interna care se execut la un moment dat Int-un punct determinat al refelel de allmentare cu apa. 8 . Pig ere dn pict Strat FTonCD View) 2002007 ABR 8 Bi Prot tar (nw Bop 4682 a9 ‘soozreart2 "eweisuea NTA YOY Pagee 104072 ‘SRLEN 606 3.1.7 zone de presiune Zone de presiune tn cacrut unei rejele de alimentare cu apa. 3.1.8 preslune de serviciu (SP) Presiune intema asiguraté tn punctul de bransare la instalatia consumatoruiui, la debit nul In conducta de brangament. ‘3.1.9 bovitura de berbec: ‘Fluctuajile rapide ale presiunii datorate variafilor de debit tn timpul unul Interval de timp scurt. 3.4.10 presiunea de probd a refeiel (STP) Presiunea hidrostatica aplicat unel conducte nol pozate pentru a se asigura inlegritatea si etangettatea sa. . 32 Rejea 3.2.1 rajen gravieionail Rejes In care debitul si/sau presiunea sunt datorate gravitatiel, Exista doud tipuri de rejele gravitationale: + rofole sub presiune, (sau in sarcing) In care conducta functioneszs pln; ~ refele cu curgere cu nivel liber, in care conducta funcfioneazs cu sectiunea paral umplut8. 3.22 conducts secundark Conductl care leagd una sau mai multe ‘conducte principale ta conductele de brangamert 3.2.3 apd potable ‘Api destinatt consumului uman, aga cum este definité de cBtre ‘autortaqie naflonate competent 3.24 conductd principal Conducts magistralé care asigurl distributja Into zon& de allmentare, In mod normal fra brangamente direct la ‘conaumator. 3.2.5 rejea sub presiune - distribute Rejea tn care se utlizeaz’ pomparea si allmentarea prin gravitaiie, seperat sau In combinatie, pentru a obfine debitul si/sau presiunes. 3.2.6 statfe de pompare Instalatle de pompare prevazuté pentru a asigura debitele gi presiunile dorite in rounded, Et tipuri (a 96 vedea figura 2): = pompare principald: In mod normal de ta iesirea din staf de tratare sau de Ia priza de api dack nu exist {ratare, pentru a fumiza debtul citre rezervorul de rejea; Page aac et elen Sned Fla Vw 20032007 ASRO 8 Bs Prot Soke wie bn) $1esz a9 ‘eoazraartz “auensu0D NTA ¥NOV SREN 805 + pompare intermediars: pentru a fumiza debitele cBtre un rezervor de refea sau cltre zonele de slimentat; + pompare localé: pomp ampiasati in linie fara tamegazinare, 1682 a9 ‘soozrearsz “swereve9 Nya YOY fees 1 Statfe de pompare principals 2 Statle de pompare intermediaré 3 Pompare local Figura 2- Exemplu de diferite tipurt de statii de pompare ‘3.2.7 retea prin pompare Rojes tn care debit sUseu presiunea este asiguratl prin acflunea unela sau mai multor pompe si In care ‘conducta funcijoneaza cu secfiunea pling 3.2.8 rezervor Construct destinaté Inmagazinarti ape. 3.2.9 conducts de brangament Conducta care fumizeazA apa de la conducts secundar la consumator. 3.2.10 rezervor In refea Rezervor de apa potablls acopert, eventual compartimentat care asigurl stabltatea fumizit gia presiunil, care compenseaz fluctuatile de consum si care cuprinde 0 camera de inspectie, echipamente de explostare si dispozitive de acces. 10 Psa ents dn spicata Starr FuoxCO View e203 2007 ABR & Bo Pret Star (we apt) Page 1240 72 ‘SR EN 805 32.11 instalatie de rezervi Instalatie sau rofea cum sunt pompe suplimentare sau conducte duble, realizaté ca s8 asigure mijloacele de rezerva pentra furnizarea apei in cazul oprrl sau prosstel function a instalaiei utlizate tn mod obégnul 32.12 conducth de aduetiune Conductd care leagl sursele, stajile de tratare, rezervosrele s/sau zonele de consum, In mod normal f8rt ‘brangamente drecte la consumator 3.2.13 sistem de distributia apei Parte 2 sistemului de alimentare cu apa care cuprinde conductele, rezervoarsie in rejea, siatile de pompare ‘lle echipamente, prin care apa este fumizati consumatorior, Ea Incepe la lepirea din stata de tratare 9 apel (au la priza de api, dac8 mu exist tratare) 51 se termind la punctul de brangere sl instalailor consumatonulul (a ‘80 vodoa figura 3). Figura 3- Exemplul unei refale de distibutia apet Pag sarann pta Sadr Fuld Vie} 2032007 ASRO 8 he Pree Saar ant) +1682 ao ‘soceraortz "auneuog NYT ¥nOY SR EN 805 33 Componente 331 sccesorit Componente attele decét tuburi, racordurt sau piese speciale sau aparate de robinetiste Incorporate hir-o Conductd, de exemptu contraftange, suruburi gi inele de blocars pentru imbindri, dispozkive de punere sub Presiune. 3.8.2. imbinare ajustabild 3682 9 ‘sooz/aa/tz "swESv0D NVTa YNOY Imbinare care permite 0 deviate unghiularé semnificativé numa fn timpul executiel. 3.3.3 acoperire exterioard Material suplimentar aplicat pe suprafaja exterioard a unui component pentru a1 proteja de coruziune, de ‘eteriorare mecanicl sau de atac chimic. 3.34 Prizkcucolier Component utiizat pentru a lega 0 conducté de brengament la © conducté de aductiune, secundard sau Principal, In general capabil s8 Indrepte debitul de apd cltre bransament. 3.3.5 piesii epeciald; racord Component, atul deci un tub, care permite ramificatia, schimbarea de direcie sau de dlametru, De asemenea, sunt definite ca plese speciale capetele drepte sau cu mufd cu flange gi mufele duble, 23.6 imbinare fexibits Imbinare care permite 0 deviate unghlutera semnificativa, at&t In timpul c&l. $1 dup execupe gi care permite o Lugoard tasare diferentald, 2.3.7 tub flexibitl ‘Tub a chrul capacttate portanté este limitatd prin deformare (ovalizare gisau deformare pe circurmferin(l) fara s& ‘se rupl sau frd efort excesiv (comportere flexibilé) sub sarcina st&ri lit& uttime. 3.3.8 Imbinare Asamblare 8 extremitifior adiacente a doud companente care cuprinde mijloacele de etansare. 3.3.9 acoperire interioard ‘Material supiimentar apicat pe supratefa intertoard @ unul component pentru s4 proteja de coroziune, de deteriorare mecanicd sau de atac chimic. 3.3.10 tub ‘Sau un capat cu flange. ‘agra oaaea cn alcts Sardar FT Vow o) 200-2007 ASRO A Se Prec Sate we bmp) 3.3.11 trunchi de tub Parte clinica a tubulul, de sectlune uniforms, care exctude, dacd cazul, capetele drepte si mufa, 33.12 Imbinare rigid Imbinare care nu permite deviate unghiulard sernnificativa nici in timpul, nicl dup exeoutje. = * 3.3.19 tubrigid Tub a ofl capacitate portants este limitatd prin ruperea flrd deformare semnifictiv8 « seciunit (comportare tigi. 3.3.14 tub sembrigid ‘& chnui capacitate portant este limitaté fie prin deformare slsau 0 contractare excesiva (comportare Sex, eo pee ampotare Hs). ce fe rigidtatea inelard i de condifile de pozare. 3.3.18 mperat de robinetirie Component care permite si se inrerupl sau si se regieze debitul si presiunea de exemplu: rbinet de izolare, ‘obinet de regiara, disporilv de reducerea preslunll, ventil de dezeersie, clapeti de retinere, hidrant sigur de apa. 34 Diemetre 3.4.1 dlametru exterior (0D) Diametru exterior mediu al trunchiutul tubului tnr-o re secu caesar, Peru ube cu rote ‘exterioare pe trunchi, diametrul exterior este tuat ca diametru maxim vazut In secjune. 3.4.2 dlametra Interior (1D) Diametru interior mediu al trunchiulul tubulul ntr-o sectiune oarecare, 3.4.3 dlametru nominal (DN/D sau DN/OD) Desemnare numeric @ diametrulul unul component, care esie un numérintreg aproximativ egal cu dimensiunes realé In milimetri, Aceasta se aplic’ fle dametrului interior (ON/D) fie diametrului exterior (DN/OD). 35 Pozere \Vocabularul utlizat pentru pozare este prezentat in figura 4. sgn were pict Sundard Fue CD View) 20082007 AERO & Bho Poet tear (wa pect) these a9 ‘soczrmortz ‘mumsuOD NYTd ¥NOV 8) Exemplu de pozare In ramblew Figura 4-tlustrarea termentior utilize! pentru pozarea tuburilor i eon pct Sanat FuTeMCD View (6) 2002007 AERO & Bh Propet Stare em Bape) teaz a ‘soozreo/tz ‘mumeue NYTd WNOV ‘SR EN 805 ‘25.1 plimdnt agresiv Pmtnt care poate aves un efectcoroziv sau orice al tect dunator asupra unul component care, in caea ce priveste mAsurile de protecte,trebule analizet tn mod special. 3.52 protectie catodich eta dn scot Ipc orien 8 ‘componentelor metalice pentru care metalul de protejat este menijnut la starea catodied in raport cu mediul stu, 2.5.3 pilmant contaminat Plmdnt care a fost deteriorat print-o ullizares anterioers sau prin infitrare direcié sau indirecth de produse chimice $1 alte substanfo, si care necesité o anellzi speciall, 3.54 Indijime de acoperire Distenja de fa generetosrea superioara a trunchiului de tub sau de la plesa speciald sau de Ia racord si pand la Suprataja terenutul existenta sau vitioare. 3.6 Caloul hidrautlc 3.6.1 retur de apa Debit de apt care provine din exterioru refelet tntr-o direct contrat celei dorte. 36.2 lungime echivatents Lungime addugaté la lungimea reall a unei conducte pentru a simplifica modu de a fine seama de pierderite de sarin loale a recordurVpese speciale, robinete et. utiizald pentru calcula! global sl plarderlir de sarcind Thro conduct. 3.6.3 codficient de variate a debitutul por intre debitul de vért si debitul mediu In timpul aceluiegl interval de timp. 3.64 necesar de apd Cantitate de api necesard estimatd, In unitatea de timp. 3.7 Calcul de rezistenti mecanic& 3.7.1 unghl de pozare de calcul Unghi utiizet pentru calcul, care corespunde arculul reactiunilor reazemului terenului tn partea de jos a ‘componentului. 3.7.2 righditate inelart Rezistenta unul tub la ovalizare sub 0 tncBrcare exterioars aplicald intr-un plan diemetral. Rigidtatea inetard este definita prin formula urmatoare: Pg tas i apa lana Fuso Vew e200 2007 ABR & Bo Project Stare pet) 1682 a9 ‘soozreart2 "ewersves NYT VNDY nde: S —_ este rigiitatea inelara a tubulul, in pascali (1 Pa = 1 Nim‘); E —_este modulul de elasticitate ta Incavoiere transversal a peretelul tubului, in pascal Nim; este momentul de inerje al peretelul tubulul In sens longitudinal pe unkatea de lungime, in met puterea a patra, pe metn ; On este dlametrd mediu care corespunde axel neutre @ peretelu tubulu, In metr. NOTA. Prazenta defini se epic valoilor pe terman sour 9i pe termen tg. Incdireare uittina Tncdrearea care produce distrugerea, aga cum definitd tn standardele de produs. 4 APLICAREA STANDARDELOR $1 REGLEMENTARILOR: in toate cazurtle de fat8,.inclusiv sAndtete gi securitate, trebule aplicate standardele nafjonale care adopt standarde europene, atunci cind ele exist, precum $i reglementéile tn vigoare Ia locul de sisau exploatare a refele. 5 —_CONDITH PENTRU RETELE DE ALIMENTARE CU APA 51 Calttaten ape! SAA Generaiteati Calisto apei, n refeaue de allmentare cu sp potabils, trebuie SB satisfack condipile dia legislatja nationala ‘care Incorporeazi, eventual, directivele EU" $1 reglementArtie AELE™., 51.2 Materisle Toate partie rejelei de alimeniare in contect cu ape potablld trebuie prolectate i realizate cu materiale g/ Produse conforme cu condiilie adaptete astfel Incat si nu deterioreze In mod inacceptabil calttatea apei. 5.1.3 Protectia Impotriva returuful apet Rejelete de alimentare cu ap potabilé trebule prolectate, echipete $i reailzate asttel Incdt s8 se evite retururle ape. Instalarea si utlizarea de ventuze, ventite de dezaerisre si clapeteie de intrare # aerului trebule s& Tmpiedice apa si intre in refea (a se vedea A.2). Orice echipament instalat in acest Scop trebule S& fle conform standardelor in vigoare. b4esz a9 ‘eoazraartz “swersuog NYT ROY - conducte de eductiune, principale sau secundere, cu capete moarts; = mdricoa diarnetrelor tuburllor cerutd tn scopul protectfel Impotiiva incendhuiul sau pentru alte motive cu caracter nepermanert. Deck este necesar, trebule pravizute dispoziive peniru spAlaree conductelor. 5.1.5 Logltud Intre refate diferite Leplturle tnire rojele dé alimentare cu api potabiil nu trebule autorizate deckk deck proprietiiie fzice $f chimice ale difertiolor ape potable sunt compatibtte 91 dacd nu este 0 deteriorare inacceptabied = call spel. Nu trobule ad existe legiturl drecth Inte rejelele de afmeniare cu epi potabild gi rejelele care contin apt nepotabld sau orice alt ichid sau gaz, cu exceptia: = cazulul In care 80 prevede ca apete sii fe amestecate In reteaua de distribute pentru a objine ape potebilé; = cazuhd tn care sunt luste misuit adeovate pentru a intervals 0 zond tampon de ser sau un echipament ‘enfipoluere edaptat si conform cu standardele nationale, care adoptl standarde europene, etunci cind scestee exis. Nici robinetele Inchise nll clepetele de rejinere, exceptind veniuzele, vertlele de dezeersie sau clapetele de inrare a seruul, conductele de gotre, hidrani i gurl, nu conttule un mifloc de seperare eficace pentru a satisface prezenta conditie. $2 Durata de refering ta proectare Durata de referinil la projectare refelelor trebule sil fle de cel putin 50 ani, Anumite componente cum sunt pompele $i anumite aparate de contorizere 31 de control, pot evea nevole de renovare sau de tnlocuire ral courting, NOTA. Aceasth prevedere nu #0 eplick neapirat pirfior provitorl ale une! rejele. agra arc i apa Sandrd FuaTeCD Vic) 209-207 ASRO 8 Bhe Pros Sonu on bleeds) Pgs eae in plea Strand Fue View 2092007 ASAIO A Bl Poet Stare a bape) ‘SREN 805 5.3.2 Necesar de apd pentru combaterea incendiului Conara,cae Prvese comtateree Incendulu tbule tbo tn confomntate uy legisiagile nationale sau reglementirite locale (@ AS). ee Fajea Ingropatd este in siguran{l, dar trebuie acordatl o atentie special: conductelor pozate Sexe de parca, rcavoarle dope ate stu spatiane sit wire # obje okie pentru a 98 opune la orice intruzlune sau amestec In explostarea refelel. In special, posiblitatea contsmind ‘pei trebuie reduss pe cat posibil Prestatorul de sorvicii de epi trebule 38 defineascd nivelurie de serviciu de objinut la punctul de brangament al Instelajiei consumatorului, Nivelurile astfel definite trebule s8 asigure presiunile de serviciu, debtele $i permanenta fui (a se vedea A.6), REABILITARE Pentru lucrdrle de reparare, renavare sau Inlocuire, trebule aplicate condijile corespunzitoare din prezentut Standard, In cazul repack sau renovisl, durata de referinl la prolectare supimentara preva poste f mal mid de 50 ani, PROIECTARE ‘Scopul projectirit Prolectarea are drept scop determinarea caracteristicllor rejelel de allmentare cu apf pentru @ se confoqna Ccondilor prezentulul standards! nivelutlor de servictu definite pentru ansambtul conditilor de exploatere findind 82 Coefictenti de variatie ai debitului Ct consume mec ie, etl aca concen corespunzaio panty ‘30 estima necesarul prevazut pentru siptamana de vart, ziua de varf sau ora de vérf (@ se vedes A.7). NOTA - Pot fi corsspunzitor alti factori de (a9 ‘Boazraort2 ‘swersHOD NYT ¥NOV bese. SR EN 805 83 Calcul hidenutle 8.3.1 Dimensionare Toate conductele trebule dimensionate pentru ca s& funizeze debitul maxim speciicat care jine seama de ivelurtle de serviciu definite (a se vedoa A.8). Determinarea capacittti necesare @ unul rezervor trebule s& ia in considerare compensarea Intre funizare $i ‘Consum precum gi alte considerente, In special urmatoarele: ~intervalul estimat pentru a repara spargerea unei conducte In amonte; ~ efectul unei avaril a pompa sau ta alimentarea acesteia; ~ Condipile in ceea ce privaste fumizArile pentru Indust, combelerea incendlului sau alte situetl speciale. 832 Conducte de aductiune, principale gl secundare 83.2.1 Goneraiieayi Calcutul hidraulic trebuie efectuat pentru a se demonstra cA rejeaua: - va fl exploatati fér8 a depisi gama de presiuni prevazute. {In plus, trebule stablite presiunea de calcul in regim permanent 31 presiunea maxima de calcul In punciele caractetistice ale retelet. Diametrele necesare pentru satistacerea condiilor de debit care corespund gradientului hidraulic disponibil trebuie vertficate utilizind formulele urmatoare: tv Whoo S bo antl ah oy ® Paha eta dn splca Sans Fu mid Vw (0) 2003-2007 AERO Bu Pj Scare (thre) ese a9 ‘goozrmortz ‘nuneuas Nye YOY fie costicientul de rugazitate de calcul ky care include efectele tuburilor gl imbindrllor; + fia coaficlentul de rugozitate de calcul ke care include efectele tuburilor, Imbindrilor, racordurilor, pleselor ‘speciale 91 robinetelor (a se vedea A.9). ‘Dacd este ullizat kx, mal trebuie luste In considerare si plorderile de sarcind secundare (a 90 vedea A.10). projectare. Pierderile de sarcin8 sie ator componente cum sunt contoarele, pompele etc. trebuie luste In calcul separa, 8.3.2.3 Vitezs de curgere ‘Aspectele de lust In considerare pentru a stabil vitezele de curgere acceptabile trebuie s& fie cel putin urmétoarete (ase vedea A.11): ~ stagnarea; b1es2 a9 ‘gocer@oriz ‘eweEv0D NYT VOW Conductele secundare rebulo prolaceto perry debt maxine re eimai, ie bales capa st Calcul rejelel inelare trebuie considerat ca un mijloc de investigare a relatjel complexe intre configurajia rejelel, ‘necesar, presiuni sf debite (a se vedea A.13). 83.4 Conducte de brangament 8.3.4.1 Consumatori cesnicl Diametrele conductelor de brangament pentru necessrul menajertrebuie determinate pe baza condiilornivelulut de servicu inclusly pentru debitl si presiunea de serviciu, Trebule uate in conskderare plerderile de sercing prin 8.4.1 Actlunt intertoare Conductele trebule prolectats pentru condiile de debit maxim, de debit nul sl pentru regimurl tranzitorti, Trebule ‘estimate, in cazul condor tranzitori, amplitudines 9 frecventa lor. Conductele trebuie calculate pentru a rezista la 0 depresiune tranzitorle de 60 kPa in raport cu presiunea ‘atmosteric& (presiunea absoluth de circa 20 kPa). Forjele exterioare care trebule luate In consiierare trebute si fie: = Inchrcdirle din umplutur8 (forte verticale si ortzontale datorate greutdji pimanturion: + Inchrclit de suprafeya; = plinza freaticd; iin eran din pati Stand Fue View} 20082007ASRO & ue Proc tee (ow Bnet) e682 a9 ‘soazre0/iz “sUEIEOD NYT YAO (Oreutatea proprie 8 tubuil 1 greutates apel cel putin pentru DN > 1000; ‘orice fort care rezulé de la pozare sau consecinjele sale, inclusiv tn cazul tuburtior pe Suporturt izolte, 84.3 Gama de tempersturt ‘Conductele trebuie prolectate In vedersa unel exploatéri permanente pentru gama de tempersturl previkzuta eniru apa destinatd a fi distribu, Trebule Iuate In considerere sollte care rezuité din orice diferente de emperaturd Intre pozare $1 explostare, Trebule luste In considerare efectele care rezutté din temperatura ‘exterioard. 844 Efectul deImpingere nerepetat Forfale sau Impingerite se exercitd asupra robinetelor, schimbiiilor de direciie gi de diemetre, teurlor gi flengelor oar, Pot ectiirs sos foe tude ralite nbn eoocane Gort) In unk suet masive de ancorare sau ate sisteme de ancorare. ‘Atunc! cind masivele de ancorare se reazema pe teren trebule determinatié forja de reacyune acceptabid. Trebule analizaté evertualttatea unel rupturt nForce, ua ‘lunectd sa une! posible disiocddt a masivulul ‘de ancorare datorate unel sépatur!ulterloare 845 Condifii de calcul Corman (roactart treba 8 dabeasc poles rte la forfele indicate ia 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 gi 4 $i de asemenes, toate ipotezele refertoare recall de reno mona ol conduc cre babe tH candor pa mato: + dimenslun! geometrice ale transeil sau ale banchetel (ine, adincime etc.): + condiji de umplutura si de rambteere; + condi de sprijinire ale trangall; + caractertstici ale terenulul de fundare $i ale materialutul de umplutur Consuitantul trebule si stablesscé pentru rejea presiunea sau preshinile de calcul In regim permanent (OP), Presiunes sau presiuniie maxime de calcul (MDP) si presiunes sau presiunile do proba ale refelel (STP) ‘considertind toate conditite de debt corespunzitoare. CConsuttantul trebuie s& spectfice componente conforme condijilor prezentate in tabelul 2. Loesz a9 ‘goozrmortz ‘auneuoD NYTd ¥NOV Fora assed apsnie Sand Fused iw) 2009-2007 AERO 6 Oe rj Sovran bpee3) Pag 2460 72 ‘SREN 805 Tabelul 2 - Condifii de presiune care se aplich la specificarea componentelor Componente Refea oP PMA z MoP PEA z ste Depresiune’ = 80 kPa | Depresiune® 2 80 kPa * In raport cu presiunea atmosterica 8.4.8 Condifii neprevizute ta fata loculul Projectultrebule revizult dacd la fafa locului survin condi neprevizute la pozare. 1&5 Traseut repetet 85.1 Conducte de aductiune, principale $i secundare ‘Traseul tuturor conductelor depinde mui de condiqile locale (a se vedea A.14), dar In toate cazurte, trebule 8 {ina seama de urmétoarele: = fiabiitatea fumizarii; = aobesul usor pentru Intretinere; ~ instalarea de robinete de Intrerupere, ventuze, ventile de dezacrisire $i clapete de intrare a aerului, conducie de ‘ole hidrang sf gurt; = condifjile la faje loculu $1 terenurt diicie; - riscurile de deteriorare a copacilor $1 ridiicniior for sl reciproc; a nnn pict Stands FUenCD View) 2002007 AERO & Bl Poet Star (nr apt) t1esz a9 ‘aocermortz ‘nuevo NYA ¥ROW SALEN 005 ~ IncAreait ale pamantului, + Inciireadt datorate traficului; + faciitatea de exptoatare; + amenajarea teritoriutul national gi local, protectia mediului; i, = adBncimea de Inghet; eee rae eee ae oer ere eee pee cee erode 1000 1 ors x oN, on Pra worsen peta Stand FuTeCD View) 20182007 ASO 4 Bla Poe Sanam opt) Hesz a9 ‘goozreortz "numeues NYTd ¥NOW SAEN 805 Standardele de Produs trebuie si indice valorie deviate! unghiulare admisibile sau sé prescrie ca producdtoru! 8 le indice, acd Imbindrile cuprind gamitur de etangare din elastomer, ele trebule s8 se conformeze condifjilor de la 9.7.4 ‘fertoare la devietia lor unghiulerd admieibi. Imbina flexible a Cele mai mici valor ale deviatjei unghiulare admisibile a imbinSriorflexibie trebule s& fe cole indicate Tn tabelul 5. Tabetul 5 - Cea mai mic deviatie unghiulard admisibilé a imbinditor fexibile ON A Giesa 8 radian, “ged | redlan grad <300 0,08 Tag" 0,08 3°28" ‘300 < DN s 600 0,02 roy 0,04 | ae ‘600 < DN’ 1000 001 O34 002 oe DN> to00 oon forse x | onze | pop x oN DN oN oN Standardele de produs trebule Si Indice valorle deviatei unghiulare admisiole sau s8 presesie ca producétonul ‘ii le indica, Cand tuburile cu capete drepte sunt imbinate prin mufe duble avaind o Imbinare flexibld la flecare extremiate, doviatia unghiulard admisibilé trebule atinsd la lecare extremitate a mufel duble. ‘condiile urmitoare: + condija 1: Imbinere devieta ta deviatia sa unghiulard admisibilé si decd e cazul, la deplasarea sa axiald ‘revizutl pentru efectul termic si efectl Poisson: condi 2: imbinare supusi la un efort de forfecare tn droptul Imbindrl $i, dact e cazu, la deplasarea sa axiala prevazut8 pentru afectul temic $i efectul Poisson. ‘Standardul de Produs trebule S8 stabilessc& dact pentru condifile 1 si 2 Incercdirile se fac seperat sau In ‘Standardul de produs trebule S& stabileasci valoarea efortulul de fortecare tn dreptul imbinéii la un minim de 10 x DN exprimat In newton! (Incerc&iri In combinare), fle de 20 x DN exprimat In newton! (Incerciii separate). Der, ovatizarea capatului drept nu trebuie sii depaseascd ovallzarea maxima admisibil a tubulul {noeradritetrebule Facute ca incercdiri de tip. Standardul de produs trebuie s& indice diametrete de incereat pentru ca 88 acopere toata gama de diametro, Tncercirte de tip trebuie si ia tn considerare toate toleranjele de fabrcatle defavorabile corespunzétosre (de ‘exemplu, dlametrele minime 51 maxime ale mufei si capatulul drept, ovalitatea). st Pain were din pia Sacrd Fu eCDViw 2} 20082007 AERO & ue Pj Sea (bp) 682 a9 ‘eoczrmonz ‘aunsvoD NYTd ¥NOV SREN 805 Presiunile de incercare trebuie i fie cel putin: = PEA (presiunea de probii admisibila pe santier) pentru toate tipurile de tmbin&ri; ‘rebuie 8 cuprinda cel putin 24.000 cicturt. © experien{a satisfcdtoare de ullizare de cet pujin 10 ani tnainte de data primel publica! @ prezentulul standard, pentru orice combinatle Imbinare/produs pentru refelele de allmentare cu api trebule acceptatl ca satistctnd aceastd condijie a Incercfii ta presiune cicicl. Aceastiitoleranfal de 10 ani nu este valabilé deca pentru imbindrile a cBror proiectare nu a fost modificata in timpul acestel perioade. Imbindrile autoblocante (zlivordte) trebule Incercate fiind supuse {a totaltatea efectulul de tmpingere defint la ars. ‘Standardele de produs trebule s@ indice orice performants suplimentar’ impusi pentru Imbindrile flexible $i trebule s& specifice Incercirile necesare. 9.8 Miauri de protectie CAnd masurte de protecte interioars, exterioard seu alta sunt specificate tn standardele de produs, trebuie, de ‘esemenea, indicate limitele de utilizare a produsslor. ‘Standerdele de produs trebule s& Indice, eventual, metodele de Incercare. Ete trobule, do asomenen, si stablenscd mijoscale necesare pentru a se asijura cd masurle de protec sunt ‘ficace tn serviciu. 9.9 — Durabilttate ‘Standardul de produs trebuie s& prevadé toate condijile ¢i metodele de orem pert ca 2 eons 2 ‘componentete Indeplinesc in mod corespunzitor condiile functionale de ta 9.2 pand la Impul duratel de a 52. 9.10.1 Generalitat! ‘Standardele de produs trebuie si fie In conformitate cu 9.10.2 pnd la 9.10.9 gl trebuie s& precizeze metodele de Ineorcare corespuncttoare (noerckt de tip sau nore ds nepecho nav ete nemengonat a 9.10). 9.10.2. Misurarea diametrelor gl grosimii peretelui 9.10.2.1 Diametru interior Dacd mésurarea diametrulut interior este prevézuld prin standardul de produs, ea trebuie fcuté langa flecare extremitate @ componentulul gi in locurile corespunziitoare. Se efectueazA cel pufin doud masurdil tn flecare Page ers din oc Sir lon View (9 0602007 ASRO 8 in Prot Stara wu pet) Patios 347 ‘$1692 a9 ‘gocersortz ‘ewmsv09 NYT YOY ‘SREN 005 secjiune de misurere, la distantl unghiulard aproximetiv égald In flecare caz, gi se cealculeazd diametrul interior medi. ack misurarea dlametrului exterior este previzuté prin standardul de produs, ea trebuie ficut8 tn acelasi fel gi In Jocurite similare color de la 9.10.2.1 sau acesta se calculeazd Incepind de la circumtferinfé In flecare secfune 9.10.23 Grosime de perete ack misurarea grosimil peretelul este prevazut8 prin standardul de produs, ¢8 trebuie flcutl t8ng& fiecare extremitele a componentulul $1 Tn locurile corespunzitoare. Se mésoard grosimea In flecere sectiune de ‘masurare, tn cel putin patru puncte aproximativ echidistante Ca o akemativl, $6 determing valorie minime $i maxime In flecare sectiune de mbsurare, 13 Misurarea sbaterii de rectitiniarttete a trunchiulul Dac masurarea abaterii de reciiiniantate este previzut8 prin standamdul de produs, se indic& metoda de masurare. Se misoard abaterea de rectliniaitate la mijocul unel nll a cBrei lungime nu este mai mic dectt 9.10.4 Misurarea abaterti de perpendicularitate a fefelor de la extremitates componentelor Dac masurarea abaterii de perpendiculartate este previzuté prin standardul de produs, se indicli metoda de masurare. 9.10.5. Incercare de rezistenti longitudinald a tuburitor Dack standardul de produs stabileste 0 conditle de rezistenl longltudinala, se apitcd urmitori paramett de Tncercare ta incovolere: tubul de Incercat si se reazeme ta fiecare extremitate astfel Incét, dact Incdrcarea rezultantA este aplicati In ioe s8, of 0 sparpe prin ruplrcrcunferenallurik Qncrcaet tel puncte san pat punt) - deschiderea nu trebuie s8 fle mai mic& de 5 x DN exprimat in miimetn; 9.10.8 Incercare de strivire pentru tuburi cu comportare rigid Daca un standard de produs prevede o Incercare de strivire, el rebule sf indice daca este vorba de 0 Incercare ‘Sub Inckiresrea de Incercare siisau sub Incdrcarea utim&, si si se realizeze aceasta pe o aparaturdi de Incercare ‘echipaté ou: un sistem de tnregistrare a ined Pigeon dn pita Sancard FAToHCD View (9 20082007 ASR & us Pot Setar etn) Hesz a9 ‘soozeonz ‘munsu0s NYTd YOY ‘SR EN 805 ~ 0 grind de Incdrcare a clei fat inferioard este consttuitd dint-un reazer scopertt cu o band de cauciue cu iroaee de 20 mm pd a 40 nm x ural do 45 pnd ia 85) DIDC™, iabncemaxind bra ees permanganat de potasiu (KMnO.); ~ peroxid de hidrogen (H:0:): + dioxid de clor (C10,). $1682 a9 ‘goazreortz “wUNEUOD NYTd YOY Depozitarea, maniputarea $i utilizarea tuturor acestor dezinfectanii pot fi periculoese, Trebule s& se respecte Instructiunile producsitorulut Pentru detalii, a se vedea tabelul A.3. agra wate din spicata Sanars FTC Vi (2) 7008207 ASRO 8 Be Project Soha tance} Pago tn 72 1 Prosiune (kPa) 7 60min 2 Timp 8 Faza pretiminard 3 Temperaturd (°C) 9 Proba de a cBderea de presiune 4 Presiune 10 Faza de proba principala 5 p= 200 kPa 11 Temperatura 6 90min Figura A.6 - Exemplu de probs de presiune pentru conductele cu comportare vascoslasticl ‘Tabelul A.3 - Detalll ale produselor chimice, recomandate pentru dezintectarea rafelelor de distributie 2 apel Dezinfoctarea (Golutie) Confinut maxi ‘Agent de neutralizare recomandat mgt lor gazos Cle ‘50 (de Ch) Dioxid de sult (S02) Tlosultat de socku (NaeS203) ‘Hipoctort de sodiu 150 (de Cl) Dioxid de sult (S0,) | (Nacioy Tiosulfat de sodlu (NaeS-05 Hipociorit de caioiu 50 (de Cl) Dioxid de sulf (S02) CaCl), ‘Trosuttat de sodiu (NazS:03) ‘Permanganat de potasiu 150 (de KMnO4) Diorid de sult (S0,) KMnO. Tiosuttat de sock (NaeSz03) Sulfat de fet (FeSO) Poroxid de hidrogen HzO 150 (de H20;) Tiosuttat de sodiu (Na:S-03) ‘Sulfeti de sodiu (NaeSOs) ulfit de cally (CaSO3) [Bioxid de cor C10, 50 (de Gh) Tiosuifat de soci (Na,S,03) 66 bye8z a9 ‘Booermo/tz "emeu0D NYE ¥NOV Pag ent os dn cat Stand Fura View (2082087 ASR & Ba Proje Soave wun epce) Pana 72 ABATERI A ‘Abeterea A: Absteres nationalé datorata unor reglementii a cliror modificare nu este in competenta imediatl a mmombrubi CENCENELEC. wor et tepon tana ovens wate hs cen Coe 1579 ee ete arc pscee caecum woot pars Mas aon re {ard pind cfind acestea sunt anuiate. Danemarca Ministerul Muncil Decizia nr. 1162 din 18 decembrie 1982 privind exacutarga lucrittor, Ministeru) Mun Decizia nr. 1017 din 25 decembrie 1903 privind organizarea santiereior de construct #18 lcourtor de munci similare, in Ws confomtate a tgoe prved medi mn. AS, OAD WEA.2A ieee ntul danez referttor la Constructii BR 1985 publicat de c&tre Departamentul national sf; Constructici gi DS 438: E 1990 Recomandari pentru realizarea instalefilor menajere de alimentare cu sp. NOTA 3 - A s0 vedea 9.3.1 (DS 475:1993, Recomandiii pentru siparea trangeelor pentru tuburi gi cabluri subterane 4682 co ‘Boozreo/tz “umsuo9 NYTd ¥NOV Pagina 640.72 ao eran dn acta Sandars Fue Vi) 203.2007 ASO & Ba Project Sata (nw unto EN 805 2 z (ANEXAC (informatival) % BIBLIOGRAFIE : EN ISO 9001:1994 Systémes qualité - Modéle pour I'assurance de la qualité en conception, developpement,, 38 ‘Production, installation et prestations associeés {Sistemele calitiiii - Model pentru 8 ‘sige cata Pleas dervotae, pode, mnt sees i ENISO 90021095" Syetmes quails Mocl pour Fassrence de la qusité en production, inlaton et : prestations: aesociess [Sistemele calitifit - odel pects siguareacoRif i ‘produetie, ~ ©, montas service.] BIBLIOGRAFIE SR 4163-1:1995, SR 4169-2:1996 SR 4163-3:1996 SR 6810:1997 STAS 10898-85 SR EN 805 [ANEXA NATIONALA NA {(nformativa) ‘Alimentari cu ep8. Rejele de distribuile. Prescripfil funddmentale de protecteré ‘Alimentiri cu spa. Refele de distribute, Prescripfl de calcul ‘Aimnontért cu apa. Reele de dsirioulo, Preserpfi de execupe si explostere ‘Allmentért cu apé. Aduediunl sso, prescrip de priotare execu ‘Alimentiri cu ap& $i canalizir. Terminologie Pag ras pat Standard FuTenCD View} 2082007 ASRO & Bun Prot Saar nt bat) He8z a9 ‘soozmontz ‘numaueD NYTd VOY

S-ar putea să vă placă și