Sunteți pe pagina 1din 22

Radu Ciobanu

Modificări legislative în 2017

Profit impozabil înainte de recuperarea pierderii = venituri totale (din contabilitate) – cheltuieli totale
(din contabilitate) + elemente similare veniturilor – elemente similare cheltuielilor – deduceri – venituri
neimpozabile + cheltuieli nedeductibile.

Organizaţiile non-profit - Veniturile din activitati economice sunt scutite astfel - minimul dintre 10%
din nivelul venitului scutit, dar nu mai mult de 15000 euro/an
EXEMPLU:
O organizaţie nonprofit realizează următoarele venituri:
– venituri din cotizaţiile membrilor 20.000 lei;
– venituri din donaţii şi sponsorizări 40.000 lei;
– venituri în urma realizării unui spectacol 10.000 lei;
– venituri din activităţi economice 200.000 lei.
Cheltuielile aferente obţinerii acestor venituri sunt: cheltuieli aferente veniturilor din activităţi neeconomice
40.000 lei şi cheltuieli aferente activităţilor economice 80.000 lei. Cursul de schimb este 1 euro = 4,4821
lei/EUR. Să se determine impozitul pe profit.
Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte,
discotecilor, cazinourilor, platesc un impozit cel putin egal cu 5% din veniturile aferente acestui tip de
activitate.
Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfăşoară exclusiv activitate de inovare,
cercetare-dezvoltare, precum şi activităţi conexe acesteia în primii 10 ani de activitate.
Definită potrivit OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările
şi completările ulterioare.
OUG 84/2016
Se elimină limitarea de timp privind facilitatea fiscală de scutire de impozit a profitului reinvestit prin
eliminarea termenului până la care este aplicabilă facilitatea.
Termen anterior: 31 decembrie 2016
Investițiile eligibile:
• mașini, utilaje și instalații de lucru (subgrupa 2.1)
• calculatoare și periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare (subgrupa 2.2.9 din
Catalog) - din 2016
• programe informatice - 2016
• dreptul de utilizare a programelor informatice – din 2017
Clarificării aduse principiului de alocare a cheltuielilor nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile:
• stabilirea unor venituri care nu au cheltuieli alocabile și
• definirea sferei cheltuielilor de conducere și administrare.
Funcţiile de conducere și administrare sunt cele definite prin lege sau prin reglementări interne ale
angajatorului.
Pentru veniturile prevăzute la art. 23 lit. d), e), f), g), l), m) și o) nu se alocă cheltuieli de conducere și
administrare/cheltuieli comune aferente.
)
- veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat
deducere,
- veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere,

1
Radu Ciobanu

- veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi pentru care nu s-a acordat deducere,
precum şi
- veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor
PJ sau ca urmare a majorării capitalului social la PJ la care se deţin titlurile de participare;

e), f) aplicabile de catre contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS

g) veniturile reprezentând creşteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor,
imobilizărilor necorporale, după caz, care compensează cheltuielile cu descreşterile anterioare aferente aceleiaşi
imobilizări;

l) veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite, potrivit legii, titulari iniţiali aflaţi
în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii legali ai acestora;

m) despăgubirile primite în baza hotărârilor CEDO;

o) sumele primite ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturile acţionarilor/asociaţilor, cu ocazia reducerii
capitalului social, potrivit legii.

H.G. nr. 284/2017


Profitul investit din achiziționarea dreptului de utilizare a programelor informatice scutirea de impozit se
aplică pentru cele achiziţionate si utilizate începând cu data de 1 ianuarie 2017.
EXEMPLU:
La sfârșitul anului 2017, societatea Alfa prezintă următoarea situație financiară:
– venituri din vânzarea mărfurilor = 5.000.000
– venituri din dividende primite de la o persoană juridică româna = 1.000.000
– venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere = 300.000
– cheltuieli privind mărfurile = 1.500.000
– cheltuieli cu salariile personalului de conducere = 500.000
• OUG 84 - Pentru veniturile din anularea provizioanelor nu se alocă cheltuieli de conducere.
• Alfa trebuie să aloce o parte din cheltuielile de conducere ca fiind aferente veniturilor din dividende.

• Determinarea ponderii veniturilor din dividende primite de la o persoană juridică română în total
venituri:
– 1.000.000 : 6.300.000 = 15,87%
• Determinarea părții din cheltuielile cu salariile personalului de conducere ca fiind aferente veniturilor
din dividende:
– 500.000 * 15,87% = 79.350 lei
Venituri neimpozabile
• 2016: Societatea A a achizitionat de pe piata reglementata 5.000 actiuni ale societati B * pret unitar de
100 lei/actiune. (5%)
• In conformitate cu hotarârea AGA, B majoreaza capitalul social prin încorporarea profitului A primind
4.000 actiuni * valoarea nominala 100 de lei.
• Veniturile înregistrate de societatea A de 400.000 lei, reprezinta venituri neimpozabile, acestea urmând
sa fie impozitate la momentul vânzarii titlurilor de participare respective art. 23 lit. c) 5.

2
Radu Ciobanu

• Ulterior, A vinde titlurile de participare detinute la B la o valoare de 350 lei/actiune obtinand venituri de
3.150.000 lei (9.000 aciuni x 350 lei/aciune).
• Pentru determinarea profitului impozabil obtinut din vânzarea titlurilor de participare se au în vedere
urmtoarele:
• valoarea fiscala a titlurilor de participare este valoarea de achiziie - 500.000 lei (5.000 aciuni x 100
lei/aciune);
• valoarea fiscal a titlurilor de participare primite ca urmare a majorarii capitalului social este valoarea de
aport ) 400.000 lei (4.000 aciuni x 100 lei/aciune).
• Prin urmare, la momentul vânzarii titlurilor de participare, întrucât nu sunt îndeplinite condiiile de la art.
23 lit. i) din Codul fiscal, profitul impozabil, înregistrat din operaiunea de vânzare de titluri de
participare, este:

• Profit impozabil = 3.150.000 - 900.000 + 400.000 = 2.650.000 lei


D101 - Declarație privind impozitul pe profit (OPANAF 3386/2016)
Modificari fata de versiunea anterioara
Are 49 randuri (cu 4 mai putine fata de versiunea anterioara OMFP 1950/2012 modificat prin OMFP
3250/2015):
S-au eliminat:

 venituri extraordinare
 cheltuieli extraordinare
 rezultat extraordinar
 rd 12.1 (vechi) elemente similare ch potrivit art 19^3 lit a), pct. 2 din Codul fiscal
S-au introdus detalieri pentru amortizarea fiscala:
• Rândul 11.1 - valoarea mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor
profesionale, care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal (art. 28 CF).
• Rândul 11.2 - valoarea mijloacelor fixe destinate înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale care se
deduce integral la calculul rezultatului fiscal (art. 28 CF).

• Rândul 11.3 - valoarea mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică
decât limita stabilită prin HG, care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal (art. 28 CF).
Text modificat / completare :
Rd 20 Alte Venituri neimpozabile - se completează cu valorile corespunzătoare veniturilor neimpozabile,
altele decât cele înregistrate la rândurile 17 - 19, prevăzute la art.15 (ONG) și art. .23 CF.
Rd 32 Alte cheltuieli nedeductibile - Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând cheltuielile
aferente veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 CF (ONG).
Declaratia 101 - ONG
Instructiuni: Contribuabilii prevăzuți la art. 41 alin.(5) lit.a) din Legea nr.227/2015 (...), depun declarația
privind impozitul pe profit inclusiv în situația în care înregistrează numai venituri neimpozabile respectiv
cheltuieli nedeductibile, potrivit Titlului II „Impozitul pe profit” ... (OPANAF nr.3386/2016)
CF Art. 41 (5) Următorii contribuabili au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, astfel:
• a) PJR prevăzute la art. 15 au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25
februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, cu excepţia celor care intră
sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5), care au obligaţia să depună declaraţia şi să plătească
impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la
închiderea anului fiscal modificat;

3
Radu Ciobanu

IMPOZITUL PE VENITUL MICROINTREPRINDERILOR


Obligatia calculării, declarii si platii impozitului pe venitul microintreprinderilor daca:

 venituri* < 500.000 EUR (2.270.550 lei) la sfarsitul anului 2016

 Curs schimb utilizat: cursul valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile.

* Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent se vor lua în
calcul aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă.
Se mentin condiţiile anterioare referitoare la:

• Activitatea desfasurata

• Componenta cifrei de afaceri

• Tipul deţinatorilor capitalului social

• Situaţia juridica a societatii


• ART. 53 CF - Baza impozabilă
• veniturile din orice sursă, din care se scad:
• veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;
• veniturile din subvenții;
• veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost
cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
• veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost
cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
• veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse
bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
• veniturile din diferențe de curs valutar;
• etc
Activitati exceptate (art. 48 alin. 6):
- activităţi în domeniul bancar - persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor de
organizare şi funcţionare din domeniul bancar: instituţiile de credit, respectiv băncile, organizaţiile cooperatiste
de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncile de credit ipotecar etc.;
- activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital (burse de valori sau de mărfuri, societăţi
de servicii de investiţii financiare, societăţi de registru, societăţi de depozitare)
Excepţie: PJ care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
• activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
• activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale
1 februarie 2017 - data aplicarii

27 februarie 2017 inclusiv:


- data comunicarii modificarii sistemului de impunere (D 010)
- depunerea declaraţiei 101 pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1-31 ianuarie 2017
Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.

4
Radu Ciobanu

Cote de impozitare (art. 51)


• 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi
Nota: pentru minim un angajat cu normă întreagă (sau mai mulți cu norma fractionata).
• 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.
In cazul în care, în cursul unui trimestru, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare se aplică
în mod corespunzător, având în vedere numărul de salariaţi existent la sfârsitul ultimei luni a trimestrului
respectiv;

Mentinere facilitate: Salariatul nou cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe
durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni in acelasi trimestru
Optiune de aplicare a titlului II:
 PJR nou înființate cu capital social de cel putin 45.000 lei (anterior 25.000 euro)

 microîntreprinderile existente care au sau își majorează capitalul social până la noua limită de 45.000 lei
(similar PJ române nou înființate).
Opţiunea este definitivă.
Condiţie: menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de
existenta
• Caz contrar: PJ aplică prevederile titlului III, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul
social este redus sub valoarea de 45.000 lei

• Ieşirea din sistem ca urmare a opţiunii - se comunică organelor fiscale competente, potrivit CPF.

• Calculul şi plata impozitului pe profit: se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile


realizate începând cu trimestrul respectiv.
• Iesire din sistem 2017
• veniturile luate în calcul pentru stabilirea limitei de 500.000 euro, echivalentul în lei, precum și
veniturile din consultanță și management luate în calcul pentru determinarea ponderii de 20%, sunt cele
înregistrate începând cu data de 1 februarie 2017.
Art. 48 (7): Pentru anul 2017, PJR plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016
îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu
începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de
impunere, potrivit prevederilor CFP, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv.
Prin excepție de la prevederile art. 41 și 42, până la acest termen se va depune și declarația privind
impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut în perioada 1 - 31 ianuarie 2017.
Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.
Pentru microîntreprinderile care au optat să aplice impozit pe profit, înregistrate ca plătitori de impozit
pe profit până la data de 31 ianuarie 2017 inclusiv, opţiunea exprimată rămâne definitivă si nu aplica art. 48
alin.(7) din Codul fiscal dacă menţin, pentru anul 2017, CS de 45000 lei
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit la data de 31 ianuarie 2017 care devin
microîntreprinderi începând cu data de 1 februarie 2017, și care optează, în perioada 1 februarie – 31 martie
2017 inclusiv, să aplice prevederile art. 48 alin. (52) din Codul fiscal, calculează, declară și plătesc impozitul pe
profit aferent trimestrului I 2017 luând în considerare veniturile si cheltuielile realizate începând cu 1 februarie
2017.

5
Radu Ciobanu

Persoanele juridice române plătitoare de impozit specific unor activități potrivit revederilor Legii nr.
170/2016 privind impozitul specific unor activități nu intră sub incidența prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul
fiscal.
Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului 2016 și
persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care la data de 1 ianuarie 2017 îndeplinesc
condițiile de micro, și care desfășoară ca activitate principală sau secundară activitățile corespunzătoare
codurilor CAEN prevăzute de Legea nr. 170/2016, aplică prevederile Titlului III „Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor”
1. PJ plătitoare de impozit pe profit care la data de 31.12.2016 îndeplinesc condiţiile pentru
microîntreprindere, vor trece la impozitarea pe venit începând cu 01.02.2017
• Termenul pentru depunerea declarație 010 pentru modificarea vectorului fiscal este 25 februarie
2017.
• Termen de depunere D101 aferentă lunii ianuarie 2017
2. PJ care are venituri mai mici de 500.000 euro, dar venituri din consultanţă şi management peste 20%
din total venituri ramane plătitoare de impozit pe profit;
3. PJ plătitoare de impozit pe profit care are la data de 31.12.2016, CA sub 100.000 eur, îndeplinesc
condiţiile pentru microîntreprindere, dar are CS peste 45.000 lei, poate ramane platitoare de impozit pe profit si
dupa 01.02.2017 prin optiune (da….depinde cand optez).
4. PJ plătitoare de impozit pe profit care la data de 31.12.2016, CA sub 500.000 eur, îndeplinesc
condiţiile pentru microîntreprindere, dar are CS peste 45.000 lei sau il majoreaza in ianuarie 2017, poate ramane
platitoare de impozit pe profit si dupa 01.02.2017.
5. PJ ce cad sub incidenţa legii 170/2016 privind impozitul specific: daca la 31.12.2016 si este platitoare
de impozit de profit, va datora în 2017 impozit specific (discutii….).
• Termenul pentru depunerea declarației 010 pentru modificarea vectorului fiscal în cazul PJ pe
legea 170 este 31.03.2017
6. PJ plătitoare de impozit pe profit la data de 31.12.2016, cu CA >100.000 eur, dar CA <500.000 eur
platitoare, ramana platitoare de impozit pe profit in ianuarie 2017 si va trece la impozitarea pe venit începând cu
01.02.2017 - depune 010 pana in 25.02.2017
Își mențin statutul de plătitor de impozit pe profit şi PJ care au avut nivelul capitalului social de 25.000
euro, au optat pentru plata impozitului pe profit anterior, si daca după intrarea în vigoare a acestor prevederi
nivelul capitalului se reduce până la 45.000 lei.
Cand merita sa cresti CS pentru a opta pentru trecerea la impozitul pe profit
Microintreprindere cu salariat SRL cu impozit pe profit
CA 100.000 CA 100000.
Profit 6.250
Impozit (1%) 1.000 Impozit (16%) 1.000

Marja profit 6.25%


Microintreprindere fara
salariat SRL cu impozit pe profit
CA 100.000 CA 100.000
Profit 18.750
Impozit (3%) 3.000 Impozit (16%) 3.000

6
Radu Ciobanu

Marja profit 18.75%


• Concluzie microintreprindere cu 1 salariat

Marja de profit Optiune mai favorabila


mai mare de 6.25%, Microintreprindere
sub 6.25% Platitor impozit pe profit

• Concluzie microintreprindere fara salariati

Marja de profit Optiune mai favorabila


mai mare de 18.75%%, Microintreprindere
sub 18.75%% Platitor impozit pe profit
Cand merita sa angajezi un salariat
Se iau in calcul doar taxele angajatului si ale angajatorului.
Salariu angajat
(minim) 1450
CFS 0.50% 7
CAS 10.50% 152
Angajat CASS 5.50% 80
Impozit pe venit 16% 146
Net 1065
CAS 15.80% 229
CFS 0.50% 7
CCI 0.85% 12
Angajator CFG 0.25% 4
CASS 5.20% 75
CFR 0.40% 6
Total contributii angajator 333
TOTAL TAXE SALARIAT 718

Microintreprindere cu Microintreprindere fara


salariat salariat
Cota impozitare 1% Cota impozitare 3%
Cost impozit + Cost impozit +
contributii salariat 12 contributii salariat 12
luni 8.616 luni 0

Prag CA = Prag CA =
430.800 lei 4.308 430.800 lei 12.924

7
Radu Ciobanu

Total taxe 12.924 Total taxe 12.924


Concluzie:
Sub pragul de 430800 lei optimizare fara salariat
Peste pragul de 430800 lei, optimizare cu salariat

Impozitul specific unor activitati

Aplicare
Prin derogare de la prevederile titlului II din Codul fiscal, aplicaimpozitul specific u PJR care
desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN:

– 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare",


– 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată",
– 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere",
– 5590 - "Alte servicii de cazare",
– 5610 - "Restaurante",
– 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente",
– 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.",
– 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor".
Persoane obligate la plata impozitului specific
 PJR care la data de 31 decembrie a anului precedent au indeplinit, cumulativ, urmatoarele conditii:
– aveau inscrisa in actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principala sau secundara, una
dintre activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute;
– nu se afla in lichidare, potrivit legii.
Observatie:
Din exprimarea de la art. 1 ”Prin derogare de la prevederile titlului II din Codul fiscal, prezenta lege
reglementează impozitul specific..” intelegem ca microintreprinderile cu astfel de activitati nu intra sub
incidenta acestui impozit.
OMFP 464/2017
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care au înscrisă în actele constitutive, potrivit
legii, ca activitate principală sau secundară CAEN anterior, dar nu desfășoară efectiv activitate în domeniile
respective, nu sunt obligate la plata impozitului specific unor activităti.
Microîntreprinderile nu aplică impozitul specific unor activități.
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal diferit de anul
calendaristic, intră în sistemul de impozit specific unor activităti începând cu 1 ianuarie 2017
• complex hotelier - structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare care pentru obţinerea
certificatului de clasificare include în perimetrul ei alte activităţi, dar cel puţin una clasificată ca
impusă aferentă codurilor CAEN 5610 şi/sau 5630, şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
– sunt exploatate de aceeaşi persoană juridică română;
– înregistrează distinct în evidenţa contabilă operaţiunile efectuate;
– nu include activităţile aferente codurilor CAEN 5621 şi 5629;
Prin “alte activități” desfășurate de complexul hotelier se înțelege activitățile de alimentație publică de
tip restaurant, bar, agrement, tratament balnear/wellness sau de înfrumusețare, prestate în cadrul respectivei
clădiri, cu mijloace proprii, activități ce fac parte din oferta turistică a contribuabilului fiind oferite turiștilor

8
Radu Ciobanu

individual sau în cadrul pachetelor turistice definite potrivit legii, pe cele 5 tipuri de cazare în structurile de
primire turistică.
Daca sunt dedicate doar turistilor, sunt incluse în pachetul prestabilit de servicii, vândute la preț total,
corespunzător tipului de cazare, contravaloarea acestora reprezintă venituri pentru care complexul hotelier –
impozit complex hotelier
Daca beneficiază de servicii oferite de complexul hotelier si alti clienti, care nu au fost încluse în
pachetul prestabilit de, servicii corespunzătoare unor activități în afara codurilor CAEN, veniturile realizate din
aceste activități sunt supuse impozitării conform art.10 din lege.
– Acestea pot fi servicii de: frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, parcare, etc.
• suprafaţa utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN 5610 - "Restaurante" şi 5630 - "Baruri şi
alte activităţi de servire a băuturilor" - suma suprafeţelor saloanelor, teraselor şi grădinilor de vară,
conform certificatului de clasificare/autorizaţie;
• suprafaţa utilă de desfăşurare a activităţii specifice codurilor CAEN 5621 - "Activităţi de alimentaţie
(catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a." - suprafaţa totală construită,
conform certificatului de clasificare/autorizaţiei;
În cazul în care în certificatul de clasificare/autorizația de funcționare nu se menționează suprafata utilă
comercială/de servire pentru stabilirea variabilei în functie de suprafata utilă a locației (variabila „y”), suprafața
luată în considerare este cea stabilită de contribuabil pe baza documentelor privind spațiul în care își desfășoară
activitatea, respectiv suprafața de desfășurare a activității declarată pe propria răspundere la solicitarea eliberării
autorizației de funcționare de către instituția competentă.
Contribuabilii nou infiintati în  se plateste începând cu anul următor
cursul anului înfiinţării
Se înfiinţează doar o nouă  se recalculează pentru perioada
unitate cu activităţi ramasa - începând cu semestrul
corespunzătoare următor
Contribuabilii care au mai multe  Impozitul specific anual =
unităţi însumarea impozitului specific
aferent fiecărei unităţi, calculat
conform formulei stabilite în anexa
Modificări datorate  se recalculează proportional cu
începerii/încetării unei activităţi numărul de zile aferent perioadei
specifice / modificarea rămase din an/perioadei din anul
suprafeţelor aferente calendaristic pentru care
desfăşurării fiecărei activităţi contribuabilul a existat - începând
cu semestrul următor
Prin începerea/încetarea unei activități se înțelege începerea/încetarea exploatării economice.
Închiderea structurii/unității și predarea certificatului de clasificare în vederea radierii, după caz se
consideră încetarea exploatării
“perioada pentru care contribuabilul a existat”, se înțelege perioada în care a fost supusă exploatării
economice acea structură de primire turistică sau unitate de alimentație publică sau acea parte/suprafață a
acesteia.
Modificarea suprafeței/numărului locurilor de cazare se realizează în următoarele situații, fără a se limita
la acestea:
– închiderea activității unei terase pe timpul iernii,
– închiderea activității unui bar în extrasezon,

9
Radu Ciobanu

– scoaterea din circuitul turistic a unui număr de camere,


– introducerea de camere în circuitul turistic, prin modificarea anexei la certificatul de clasificare
sau a autorizației de funcționare.
Structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare și alimentație publică, de pe litoralul românesc, cu
activitate sezonieră, impozitul specific se in functie de numarul de zile în care contribuabilul a desfășurat
activitatea
Perioadă trebuie menționată în certificatul de clasificare/autorizația de funcționare.
Exemplu norme: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un hotel de 3* în stațiunea Mamaia,
cu o capacitate de 100 locuri de cazare care funcționează 170 de zile/an.
• Impozit = 171 lei/loc cazare/an x 100 locuri/ 365 zile * 170 zile= 7964 lei.
Modificări ale categoriei de clasificare, respectiv creșterea sau scăderea numărului de stele/margarete –
se calculează impozitul specific, în mod corespunzător, începând cu semestrul următor
Contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile CAEN specifice determină impozitul
specific prin însumarea impozitului datorat pentru fiecare activitate desfăşurată.
Excepţie
• Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier - spaţii de cazare şi spaţii
de alimentaţie publică de tip restaurant, bar - determină impozitul specific doar pentru cazare
• OMFP 464/2017: în cadrul complexului hotelier daca suma locurilor unităților de alimentație
publică depășește numărul locurilor de cazare, pentru locurile ce depășesc numărul locurilor de
cazare se plătește impozitul specific conform regulilor de la restaurant sau bar
Incetează să existe în Impozit specific anual * Nr. zile perioada
cursul anului fiscala/365 zile calendaristice
Se ia în considerare, dacă este cazul, şi
modificarea impozitului specific în cursul anului.
Retragere definitivă Obligatia platii impozitului pe profit
autorizaţie începând cu semestrul următor retragerii
funcţionare/certificat de
clasificare
Inactivitate temporară Nu mai datorează impozitul specific
înscrisă în registrulîncepând cu semestrul următor
comerţului
Perioada de Datorează impozitul începând cu semestrul
inactivitate încetează următor celui în care încetează perioada de
inactivitate
Declararea şi plata
Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare.
Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual, stabilit potrivit prezentei legi.
Comunicarea privind 31 martie inclusiv a anului
aplicarea impozitului specificpentru care se plăteşte impozitul
anual specific
Comunicarea privind 31 martie inclusiv a anului
ieşirea din sistem următor.

10
Radu Ciobanu

Art.10. Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor
corespunzătoare codurilor CAEN, aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit.
Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier şi realizează venituri din
desfăşurarea altor activităţi aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit.
În aplicarea prevederilor art. 10, contribuabilii care realizează venituri și din alte activități în afara celor
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, sunt obligați să determine și să plătească,
concomitent:
– impozitul specific pentru veniturile din activități corespunzătoare
– impozitul pe profit pentru veniturile din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor
CAEN
Pentru stabilirea cheltuielilor comune care vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, se
utilizează o metodă rațională de alocare, potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau prin repartizarea
proportional cu ponderea veniturilor obtinute din activitătile vizate în veniturile totale realizate de contribuabil.
• OMFP 464/2017– Exemplu art. 10
• Exemplu: Un contribuabil realizeaza venituri din exploatarea unui restaurant si din comert cu
amanuntul.
• Total venituri obtinute de contribuabil – 100.000 lei
• Total cheltuieli – 80.000 lei din care: alocate direct 50.000 lei și comune 30.000 lei
• Venituri obținute din alte activități – 40.000 lei
• Cheltuieli directe aferente veniturilor din alte activități – 20.000 lei
• Ponderea veniturilor din alte activități în total venituri:
40.000/100.000= 40%
• Cheltuielile comune care se vor lua în calcul la determinarea rezultatului fiscal din alte activități sunt:
30.000 lei *40% =12.000 lei.
• Impozitul pentru restaurant = impozit specific, cf. L170
• Impozitul pentru activitatea de comert cu amanuntul = regulile impozitului pe profit, cf. Codului Fiscal
• Venituri din alte activități în sumă de 40.000 lei
• Cheltuieli aferente veniturilor din alte activități în sumă de 32.000 lei din care: cheltuieli directe 20.000
lei și comune 12.000 lei.
Prevederi fiscale
Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende - conform CF
Obligativitatea întocmirii registrul de evidenţă fiscală:
– tipurile de activităţi desfăşurate,
– coeficienţii şi variabilele utilizate pentru fiecare activitate,
– numărul de unităţi,
– suprafeţele de desfăşurare a activităţilor,
– amortizarea fiscală (evidenta se tine conform titlului II).
Determinarea impozitului pentru restaurante
Impozitul specific calculat pentru restaurante, catering sau alte servicii de alimentatie publică
Impozit specific anual/unitate = k*(x+y*q)*z
k - 1400, valoarea impozitului standard (lei)
x - variabila in functie de rangul localitatii
y - variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a activitatii
z - coeficient de sezonalitate
q = 0,9 si reprezinta coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic unitate - locatie de desfasurare a
activitatilor

11
Radu Ciobanu

Variabila în funcţie de rangul


localităţii – X
Zona
17,0
A
Zona
16,0
B
Bucureşti
Zona
15,0
C
Zona
13,5
D
Zona
15,0
8 poliA
(Braşov, Cluj- Zona
14,0
Napoca, Constanţa,B
Craiova, Iaşi, Zona
13,0
Ploieşti, Sibiu,C
Timişoara) Zona
11,5
D
Zona
13,0
A
Zona
11,0
B
Municipiu
Zona
9,0
C
Zona
7,0
D
Oraş 5,0
Staţiuni 5,0
Comună 3,0

Coeficient de sezonalitate - z
Bucureşti, Braşov, Cluj-
Napoca, Constanţa,
Craiova, Iaşi, Ploieşti,
Sibiu, Timişoara 0,45
Municipii, oraşe 0,35
Staţiuni turistice de interes
naţional 0,30
Sate, comune şi staţiuni
turistice de interes local 0,10

12
Radu Ciobanu

Variabila în funcţie de
Suprafaţa cuprinsăsuprafaţa utilă a locaţiei
între (variabila „y”)
0 mp - 30 mp 2,0
31 mp - 50 mp 7,0
51 mp - 70 mp 12,0
71 mp - 90 mp 16,0
91 mp - 120 mp 21,0
121 mp - 160 mp 29,0
161 mp - 200 mp 38,0
201 mp - 240 mp 47,0
241 mp - 300 mp 58,0
301 mp - 400 mp 75,0
401 mp - 500 mp 80,0
501 mp - 600 mp 85,0
601 mp - 700 mp 90,0
701 mp - 800 mp 95,0
peste 801 mp 105,0

Pentru stabilirea coeficientului de sezonalitate si variabila de rang - se ia în considerare cu prioritate,


statutul specific acordat localității în care își desfășoară activitatea.
Exemplul: Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un restaurant în zona B din municipiul
Piatra Neamt utilizează coeficientul si variabila aplicabile stațiunilor de interes national și nu cele pentru
municipii.
Exemple
1. Restaurant in suprafata de 150 mp

Locaţie – comună/sat:
Impozit = 1400 ( 3+29*0.9)*0.10 = 4.074 lei
Locaţie – staţiune:
Impozit = 1400 ( 5+29*0.9)*0.30 = 13.062
Locaţie – municipiu (zona A):
Impozit = 1400 ( 13+29*0.9)*0.35 = 19.159
Locaţie – Braşov (zona A):
Impozit = 1400 ( 15+29*0.9)*0.45 = 28.893 lei
2. Restaurant in suprafata de 300 mp

Locaţie – comună/sat:
Impozit = 1400 ( 3+58*0.9)*0.10 = 7.728 lei
Locaţie – staţiune:
Impozit = 1400 ( 5+58*0.9)*0.30 = 24.024
Locaţie – municipiu (zona A):
Impozit = 1400 ( 13+58*0.9)*0.35 = 31.948
Locaţie – Braşov (zona A):
Impozit = 1400 ( 15+58*0.9)*0.45 = 42.336 lei
Determinarea impozitului pentru restaurante

13
Radu Ciobanu

Pentru urmatoarele categorii de activitati, aferente codului CAEN 5610:


a) vanzatori ambulanti la tonete de inghetata
b) carucioare mobile care vand mancare
c) prepararea hranei la standuri din piete
Impozitul specific anual/unitate este in suma de 1500 lei.
Determinarea impozitului pentru baruri si alte activităţi de servire a băuturilor
Impozit specific anual/unitate = k*(x+y*q)*z
– k - 900, valoarea impozitului standard (lei)
– x - variabila in functie de rangul localitatii
– y - variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a
activitatii
– z - coeficient de sezonalitate
– q = 0,9 si reprezinta coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic unitate - locatie de desfasurare a
activitatilor
Coeficient de sezonalitate - z
Bucureşti, Braşov, Cluj-
Napoca, Constanţa,
Craiova, Iaşi, Ploieşti,
Sibiu, Timişoara 0,45
Municipii, oraşe 0,35
Staţiuni turistice de
interes naţional 0,30
Sate, comune şi staţiuni
turistice de interes local 0,10

Variabila în funcţie de rangul


localităţii (variabila „x”)
Zona A 16,0
Zona B 15,0
Zona C 14,0
Bucureşti Zona D 12,5
8 poli (Braşov, Cluj-Zona A 14,0
Napoca, Constanţa,Zona B 13,0
Craiova, Iaşi, Ploieşti,Zona C 12,0
Sibiu, Timişoara) Zona D 11,0
Zona A 12,5
Zona B 10,0
Zona C 8,0
Municipiu Zona D 4,0
Oraş 2,0
Staţiuni 2,0
Comună 0,4

14
Radu Ciobanu

Variabila în funcţie de
Suprafaţa cuprinsăsuprafaţa utilă a
între: locaţiei (variabila „y”)
0 mp - 30 mp 2,0
31 mp - 50 mp 4,0
51 mp - 70 mp 6,0
71 mp - 90 mp 8,0
91 mp - 120 mp 10,0
121 mp - 160 mp 14,0
161 mp - 200 mp 16,0
201 mp - 240 mp 18,0
241 mp - 300 mp 20,0
301 mp - 400 mp 25,0
401 mp - 500 mp 30,0
501 mp - 600 mp 40,0
601 mp - 700 mp 50,0
701 mp - 800 mp 60,0
801 mp - 900 mp 70,0
901 mp - 1000 mp 80,0
Peste 1001 mp 90,0

Exemple
1. Bar in suprafata de 50 mp:

Locaţie – comună/sat:
Impozit = 900 ( 0,4+4*0.9)*0.10 = 360 lei
Locaţie – staţiune:
Impozit = 900 ( 2+4*0.9)*0.30 = 1.512
Locaţie – municipiu (zona A):
Impozit = 900 ( 12,5+4*0.9)*0.35 = 5.071
Locaţie – Braşov (zona A):
Impozit = 900 ( 14+4*0.9)*0.45 = 7.128 lei
2. Bar in suprafata de 100 mp

Locaţie – comună/sat:
Impozit = 900 ( 0,4+10*0.9)*0.10 = 846 lei
Locaţie – staţiune:
Impozit = 900 ( 2+10*0.9)*0.30 = 2.970
Locaţie – municipiu (zona A):
Impozit = 900 ( 12,5+10*0.9)*0.35 = 6.772
Locaţie – Braşov (zona A):
Impozit = 900 ( 14+10*0.9)*0.45 = 9.315 lei
Determinarea impozitului pentru hoteluri

15
Radu Ciobanu

• hoteluri (CAEN 5510)


• facilitati de cazare pt vacante si perioade scurte ( CAEN 5520 )
• parcuri rulote campinguri ( CAEN 5530)
• alte servicii de cazare ( CAEN 5590)

Impozit specific anual/unitate = k* Nr. locuri de cazare


unde:
Impozit specific standard (k) - LEI / loc cazare / an

Impozit loc de cazare

16
Radu Ciobanu

Pensiune
Pensiune Pensiune Pensiune
LEI/loc Hotel Hotel 1*,
Hotel 3* Hotel 5* 3*/marg 4*/marg 5*/marg
cazare/an 1*, 2* 4* 2*/marg
arete arete arete
arete
Delta Dunării 43 64 107 171 34 51 86 137

Sate, comune,
statiuni de 45 67 111 178 36 53 89 143
interes local
Statiuni
turistice de
113 171 271 448 91 132 225 358
interes
naţional

17
Radu Ciobanu

18
Radu Ciobanu

Exemple
1. Hotel 3*** - 25 locuri de cazare:

Locaţie – comună/sat
Impozit = 25* 67 = 1.675 lei
Locaţie – staţiune de interes naţional:
Impozit = 25* 171 = 4.275 lei
Locaţie – municipiu (zona A):
Impozit = 25* 224 = 5.600 lei
Locaţie – Braşov (zona A):
Impozit = 25* 308 = 7.700 lei
2. Pensiune – 2 margarete - 10 locuri de cazare

Locaţie – comună/sat:
Impozit = 10* 36 = 360 lei
Locaţie – staţiune de interes naţional:
Impozit = 10* 91 = 910 lei
Locaţie – municipiu (zona A):
Impozit = 10* 120 = 1.200 lei
Locaţie – Braşov (zona A):
Impozit = 10* 164 = 1.640 lei
• Exemplul 1: Un contribuabil desfășoară activitatea în stațiunea turistică Mamaia printr-un complex
hotelier care cuprinde: Hotel de 5* cu o capacitate de 200 locuri de cazare, un restaurant cu o suprafață
de 320 mp și 200 locuri și un bar în suprafață de 240 mp și 200 locuri.

• Valoarea impozitului specific anual/hotel 5* este:


448 * 200 locuri de cazare = 89.600 lei.
• Exemplul 2: Un complex hotelier din Timișoara este format din: Hotel Alfa de 4 * – 80 camere și 120
locuri de cazare, Restaurant Beta - 100 mp și 50 locuri, Restaurant Gama – 150 mp și 30 locuri, bar Teta
– 60 mp și 20 locuri și pool bar Zet – 75 mp si 25 locuri. Tipuri de structură de alimentație publică: –
restaurant – total 80 locuri și bar – total 45 locuri.

• Întrucât numărul de locuri pe fiecare tip de structură de alimentație publică este sub numărul de locuri de
cazare, contribuabilul va plăti impozitul specific pt structura de cazare:
513 lei * 120 locuri cazare = 61.560 lei.
• Exemplul 3: Un complex hotelier din Iași, zona A, format din: hotel de 4 * cu 100 locuri de cazare;
restaurant 1 cu 50 de locuri și 100 mp; restaurant 2 cu 110 locuri și 220 mp; bar 1 cu 20 locuri și 40 mp.
– 100 locuri de cazare = locuri impuse la restaurant sau bar
– 160 (50+110) locuri la restaurant > 100 locuri de cazare => 60 locuri peste cele impuse
– 20 locuri la bar < 100 locuri de cazare
Suprafața aferentă fiecărui loc de alimentație publică pe tip de structură raportând suprafața aferentă
structurii de alimentație publică la numărul de locuri de cazare:
(100 + 220 mp) / 160 = 2mp/loc;
Pentru cele 60 de locuri suplimentare revin 120 mp pentru care se va plati impozit specific pt stuctura de
restaurant.

19
Radu Ciobanu

• Pentru structura de cazare impozitului specific anual este :


513 lei * 100 = 51.300 lei
• Pentru structura de alimentație publică independentă- valoarea impozitului specific anual pentru
restaurant este:
1400 * (15 + 21 * 0,9) * 0,45 = 21.357 lei
• Valoarea totală a impozitului specific anual este:
51.300 lei + 21.357 lei = 72.657 lei.
Impozitul pe venit
Impozitul pe salarii
Scutiri:
• pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de
contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu PJR care desfăşoară în cursul unui an
activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi,
• Caracterul sezonier al unei activități presupune o perioadă care se repetă de la an la an, în care anumite
activităţi se impun a fi realizate pe durate relativ fixe în funcţie de anotimp /de sezon.
• Scutirea si in cazul unui contract de muncă cu timp parțial de lucru
Completare deduceri:
• primele de asigurare voluntară de sănătate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de
abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, suportate de angajaţi in limita sumei de 400
euro/an (echivalent în lei).
Exemplu: Deducerea abonamentului medical la calculul salariului net
Salariat - venit brut lunar = 3000 lei
Abonament de servici medicale de 25 euro lunar (curs de 4.5 lei/euro) = 25*4.5 =113 lei
Prag anual de deductibilitate prime de asigurare voluntară de sănătate, precum și servicii medicale furnizate sub
forma de abonament = 400 euro anual.
Salariat = 25 euro*12 luni = 300 euro - integral deductibila
CAS individuală = 3.000 lei x 10,5% = 315 lei
CFS individuală = 3.000 lei x 0,5% = 15 lei
CASS individuală = 3.000 lei x 5,5% = 165 lei

Total contribuții individuale obligatorii = 495 lei


Deducerile la venitul din salarii: 113 lei
a) deducere personală = 0 lei, VB >= 3000 lei
b) deducere pentru abonamente medicale = 25 euro x 4,5 lei = 113 lei
Bază de calcul impozit pe venitul din salarii = Venit net – Total deduceri = 3.000 lei – 495 lei – 113 lei = 2.392
lei.
Impozit pe venitul din salarii = 2.392 lei x 16% = 383 lei.
Salariul net = Venit brut – Contribuții obligatorii – Impozit pe venitul din salarii = 3.000 lei – 495 lei – 383 lei =
2.122 lei.
Ordinul comun nr. 872/5.932/2.284/2.903/2016 privind încadrarea în activitatea de creație de programe
pentru calculator
De la 1 februarie:
Noi reguli pentru scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de programatori:

• a fost eliminată obligația ca firma la care lucrează aceștia să obțină un venit anual din activitatea de
creație de programe pentru calculator de cel puțin 10.000 dolari SUA pentru fiecare angajat.

20
Radu Ciobanu

Precizare:
Scutirea se aplică lunar, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei
care beneficiază de scutire.
Operatorii economici al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN
5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de această scutire de impozit, dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiții:

a. posturile pe care sunt angajați corespund ocupațiilor menționate în actul normativ (administrator baze de
date; analist; inginer de sistem în informatică; inginer de sistem software; manager de proiect informatic;
programator; proiectant de sisteme informatice; programator de sistem informatic);

a. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama


angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
c. dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau dețin o
diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de
învățământ superior acreditată, și prestează efectiv una dintre activitățile menționate mai sus;

d. angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din
activitatea de creație de programe pentru calculator. (exceptie nou infiintatii)
Beneficiază de beneficiază de această facilitate fiscală si:

- Societățile care se înființează în cursul anului fiscal pentru anul înființării și pentru anul fiscal următor
prin exceptarea de la îndeplinirea condiției prevăzute la lit. d);

- Societățile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări, pentru anul în care s-a produs
operațiunea de reorganizare
Modificarea metodologiei de impozitare pentru veniturile din pensii - începând cu luna februarie:

Venitul impozabil lunar din pensii = Venit din pensie - Suma neimpozabila lunara de 2.000 de lei

• Anterior, Codul Fiscal menţiona că plafonul neimpozabil pentru veniturile din pensii, la determinarea
impozitului pe venit, este de 1.050 lei si ar fi trebuit ca acesta să crească cu câte 50 de lei în fiecare an
fiscal, până ar fi atins valoarea de 1200 lei (1.100 lei pentru 2017, 1.150 lei pentru 2018 si 1.200 lei
pentru 2019).
Nu se va mai datora CASS (contribuţia se suportă de la bugetul de stat, baza de calcul fiind venitul lunar din
pensii).

• Anterior era menţionat faptul că baza lunară de calcul al CASS o reprezintă numai partea de venit care
depăşeşte nivelul de unui punct de pensie, adică 871,7 lei în 2016 şi 917,5 lei în luna ianuarie 2017.
Studiu de caz pensii
Pensia brută = 2500 lei

21
Radu Ciobanu

Februarie 2017
Ianuarie 2017
(Legea 2/2017)
Contributii angajat
Baza calcul Contributie Baza calcul Contributie

CASS 5.5% 1586.3 90 2500 0


Valoare neimpozabila 1100 2000
Impozit 16% 210 80
Pensie neta 2200 2420
Impozitul pe transferul proprietăţilor imobiliare
Nouă metodă de impozitare:
– Contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra
venitului impozabil.
– Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de
450.000 lei.

22