Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI

Simulare Evaluare Naţională 2018


Probă scrisă la disciplina Limba și literatura română
Barem de notare și de evaluare
Varianta nr. 1

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate
explicit în barem.
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului
total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (40 de puncte)

A. 1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de
exemplu: faimă – renume; teribil - grozav) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. menţionarea rolului virgulei în secvenţa dată (marchează relaţia de coordonare prin juxtapunere între două
propoziţii) 4 puncte
3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a cuvintelor din secvenţa dată: 2 x 2 p. = 4 puncte
 câte un punct pentru precizarea mijlocului de îmbogăţire a vocabularului prin care s-a format fiecare
cuvânt – 2 x 1 p. = 2 puncte (de exemplu: frumos – conversiune; mătăsoasă – derivare)
 câte un punct pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte - 2 x 1p. = 2 puncte (de
exemplu: frumos –format prin conversiune de la adjectiv a devenit adverb de mod; mătăsoasă – format
prin derivare cu sufixul –os de la cuvântul de bază mătase)
Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.
4. câte 2 puncte pentru transcrierea corectă a oricăror două cuvinte care conţin diftong din secvenţa dată (de
exemplu: ţinea, sufletului, iubea, foarte). 2 x 2 p. = 4 puncte
5. câte două puncte pentru formularea oricăror idei principale/ secundare din textul dat.
2 x 2 p. = 4 puncte
6. Precizarea motivului pentru care moş Timofte îl îndrăgea pe Tic (de exemplu: Bătrânul îl îndrăgea pe Tic
deoarece îl considera capabil să ajungă departe.) 3 puncte
- formularea răspunsului într-un enunţ 1 punct
B.
- prezentarea a două trăsături ale personajului ales, prin valorificarea textului 6 puncte
 câte un punct pentru numirea oricăror două trăsături ale personajului 2 x 1 p. = 2 puncte
 câte două puncte pentru exemplificarea fiecărei trăsături 2 x 2 p. = 4 puncte
- ilustrarea a două modalităţi diferite de caracterizare 6 puncte
 câte un punct pentru menţionarea oricăror două modalităţi de caracterizare utilizate în text
2 x 1 p. = 2 puncte
 câte două puncte pentru exemplificarea fiecărei modalităţi de caracterizare 2 x 2 p. = 4 puncte
- adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 puncte; adecvarea parţială a conţinutului – 1 punct 2 puncte
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)


A.
1. câte două puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de exemplu:
Aventurile „Cireşarilor” se petrec într-un oraş generic din ţara noastră.; Personajele acestui roman au vârste
cuprinse între 12 şi 16 ani) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. câte 2 puncte pentru transcrierea corectă a titlului articolului („Cireşarii”, visul etern al adolescenţei) şi a
numelui autoarei (Clara Mărgineanu) 2 x 2 p. = 4 puncte
3. câte un punct pentru menţionarea genului (morale – neutru; grave – feminin) 2 x 1 p. = 2 puncte
câte un punct pentru precizarea cazului (morale – acuzativ; grave – nominativ) 2 x 1 p. = 2 puncte

Probă scrisă la disciplina Limba și literatura română


Simulare Evaluare Naţională 2018
1
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI

4. câte un punct pentru precizarea corectă a funcţiei sintactice (credibile – nume predicativ; din România –
atribut substantival prepoziţional) 2 x 1 p. = 2 puncte
câte un punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (credibile – adjectiv propriu-zis; din România –
substantiv propriu precedat de prepoziţie simplă) 2 x 1 p. = 2 puncte
5. câte două puncte pentru transcrierea corectă a fiecărui predicat . 2 x 2 p. = 4 puncte
6. construirea corespunzătoare a enunţului în care cuvântul generaţie să deţină funcţia solicitată.
4 puncte

B.
– relatarea unei întâmplări: respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; respectarea parţială a
succesiunii logice a faptelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p. 6 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal
2 x 1 p. = 2 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

Notă!
14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte
– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: total – 2 p.; parţial – 1 p.
2 puncte
‒ ortografia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
‒ punctuaţia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
‒ aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
‒ lizibilitatea 1 punct

Probă scrisă la disciplina Limba și literatura română


Simulare Evaluare Naţională 2018
2