Sunteți pe pagina 1din 17

Slujba

CUVIOSULUI SERGHIE
DE LA RADONEJ
(5/18 iul.; 25 sept./8 oct.)
Tipărită
cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului
Nicodim
Episcop de Edineţ şi Briceni


© Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”
Edineţ

 2 
LA VECERNIE
După obişnuitul psalm, se cîntă: Fericit tale? Sau ce gură va poves-
bărbatul..., starea întîi.
ti viaţa ta aspră, privegherile
La Doamne, strigat-am...,
se pun stihirile pe 8, glasul al 6-lea:
şi postirile, dormirea la pă-
mînt, curăţia sufletească şi
Podobie: Toată nădejdea…,
trupească, liniştea cea desă-
Nestatornicia tulburării lu- vîrşită a buzelor şi a minţii,
meşti lăsînd, Preacuvioase, smerenia nefăţarnică, rugă-
ai luat crucea ta, urmînd lui ciunea neîncetată, dreapta
Hristos fără gînd de întoar- socoteală şi pomenirea mor-
cere şi în pustie te-ai sălăş- ţii, Serghie, părintele nostru,
luit, preacuvioase, patimile roagă-te să se mîntuiască su-
sufletului din rădăcină smul- fletele noastre.
gîndu-le şi simţurile trupului
De Dumnezeu înţelepţite,
înfrînîndu-le prin dese prive-
Serghie, slava trecătoare pă-
gheri şi rugăciuni, ai dobîn-
răsind, în pustiuri şi în munţi
dit, preacuvioase, harul de a
ai vieţuit şi Preasfintei Tre-
vindeca felurite neputinţe,
imi locaş curat te-ai arătat,
împreună vorbitorule cu în-
fericite, cu a Cărei putere lo-
gerii şi cu cuvioşii împreună-
caşuri sfinte înălţînd şi mo-
locuitorule. Roagă-te Domnu-
nahilor chilii întru mîntuire
lui, Serghie Preacuvioase, să
zidind, întru tine Hristos a
mîntuiască sufletele noastre.
locuit, căci pe El din tinereţe
Preacuvioase Părinte, sufle- L-ai dorit. Pe Acela roagă-L,
tul şi trupul tău curăţindu-ţi, Serghie preacuvioase, să se
locaş preastrălucit al Preasfîn- mîntuiască sufletele noastre.
tului Duh te-ai arătat, de ace-
Alte stihiri, glasul al 2-lea:
ea îţi cinstim slăvitul sfîrşit,
Podobie: „Răbdînd mucenicie...”
preafericite Serghie, zicînd:
„În minuni mare luminător, Răbdînd cele de aici cu băr-
luminînd sufletele de întune- băţie, bucurîndu-te de cele vi-
cimea patimilor şi povăţuitor itoare, către toţi ai zis, prea-
al călugărilor preaminunat cuvioase Serghie, căci nu în
te-ai arătat, de Dumnezeu în- zadar ne nevoim, căci viaţa
ţelepţite.” veşnică aşteptăm s-o moşte-
Preacuvioase părinte, cine nim, amare sînt scîrbele, dar
va spune ostenelile şi bolile dulce raiul, ostenelile sînt
 3 
grele, dar să nu ne lenevim Slavă..., glasul al 6-lea:
deci, postitorilor! Puţin să Păstrînd chipul lui Dumne-
răbdăm, ca să primim cunu- zeu nevătămat şi mintea stă-
nile nestricăcioase de la Hris- pînă peste patimile cele pier-
tos Dumnezeul şi Mîntuitorul zătoare, nevoindu-te pustni-
sufletelor noastre. (de 2 ori) ceşte, te-ai suit, pe cît este
Văzînd necazurile ca pe niş- cu puţinţă, la asemănarea cu
te desfătări, mergînd pe calea Dumnezeu. Că silindu-ţi cu
cea strîmtă, către ucenicii tăi bărbăţie firea, te-ai nevoit a
ai zis, preafercite Serghie: „Să supune ceea ce este mai rău
nu ne înfricoşăm în nevoinţa la ceea ce este mai bun, adi-
postului, ca să ne izbăvim de că trupul – duhului; pentru
munca gheenei, să ridicăm aceasta te-ai arătat cel mai
mîinile către Dumnezeu, iar presus dintre sihaştri, cetă-
picioarele să stea tari la ru- ţean pustiului, povăţuitor ce-
găciuni. Să nu cruţăm trupul lor ce sînt pe calea cea bună
stricăcios, să voim nevoinţă, şi desăvîrţit dreptar al fap-
pentru ca să primim cununi tei bune. Iar acum, în ceruri
de biruinţă de la Hristos Dum- oglinzile fiind date la o par-
nezeul şi Mîntuitorul suflete- te, părinte al nostru Serghie,
lor noastre.” priveşti curat şi din apropiere
Sfînta Treime, mijlocind fără
Preacuvioase Părinte Ser-
întîrziere pentru cei ce te cin-
ghie, lumea frumuseţii amă-
stesc pe tine cu credinţă şi cu
gitoare şi plăcerile trecătoare
dragoste.
cu totul dispreţuindu-le, via-
Şi acum..., a Născătoarei
ţa întru totul ai iubit, împre-
ună vorbitor cu îngerii te-ai Cine nu te va ferici pe tine,
învrednicit a fi şi luminător Preasfîntă Fecioară? Sau cine
cu multe raze al pămîntu- nu va lăuda, preacurată, naş-
lui nostru, ca pe un alt soa- terea ta? Că Cel Ce a strălu-
re strălucind cu minunile. cit fără de ani din Tatăl, Fiul
Pomeneşte-ne pe noi, cei ce Unul-Născut, Acelaşi din tine,
săvîrşim sfinţită pomenirea cea curată, a ieşit, negrăit în-
ta, noi sîntem fiii tăi şi oile trupîndu-Se; din fire Dumne-
cuvîntătoare ale învăţăturilor zeu fiind şi cu firea om făcîn-
tale şi te chemăm în ajutor, du-Se pentru noi, nu în două
cerînd prin tine de la Domnul feţe fiind despărţit, ci în două
pace şi mare milă. firi, fără amestecare fiind cu-
 4 
noscut. Pe Acela roagă-L, Cu- duhul puterii şi ca un vifor va
rată, cu totul fericită, să se vîntura pe ei, şi va pustii tot
miluiască sufletele noastre. pămîntul fărădelegii, şi rău-
V O H O D: Lumină lină...
tatea va răsturna scaunele
puternicilor. Auziţi dar, îm-
P R O C H I M E N U L zilei
păraţi şi înţelegeţi, învăţaţi-
PAR EMIILE vă, judecătorilor marginilor
De la Înţelepciunea lui Solomon, pămîntului. Ascultaţi, cei ce
citire:
(V, 16-24; VI, 1-3) stăpîniţi mulţimi şi cei ce vă
trufiţi întru popoarele nea-
Drepţii în veci vor fi vii şi
murilor. Că de la Domnul s-a
de la Domnul plata lor, şi
dat vouă stăpînirea şi pute-
purtarea de grijă pentru dîn-
rea de la cel Preaînalt.
şii de la Cel Preaînalt. Pentru
aceasta, vor lua împărăţia De la Înţelepciunea lui Solomon,
citire:
podoabei şi stema frumuseţii (III, 1-9)
din mîna Domnului, căci cu
dreapta Sa îi va acoperi pe ei Sufletele drepţilor sînt în
şi cu braţul Său îi va apăra. mîna lui Dumnezeu şi nu se
Lua-va toată arma dragostea va atinge de ele munca. Pă-
Lui şi va întrarma făptura rutu-s-a întru ochii celor ne-
spre izbînda vrăjmaşilor, îm- pricepuţi a muri şi s-a socotit
brăca-se-va în ziua dreptăţii pedepsire ieşirea lor, şi mer-
şi-Şi va pune Lui coif judeca- gerea de la noi - sfărîmare,
ta cea nefăţarnică. Lua-va pa- iar ei sînt în pace. Că înaintea
văza nebiruită sfinţenie şi va feţei oamenilor, de vor lua şi
ascuţi cumplită mînie întru muncă, nădejdea lor este pli-
sabie, şi va da război împre- nă de nemurire. Şi puţin fiind
ună cu dînsul lumea asupra pedepsiţi, cu mari faceri de
celor fără de minte. Merge- bine se vor dărui, că Dumne-
vor drept nimeritoare săge- zeu i-a ispitit pe dînşii şi i-a
ţile fulgerilor şi, ca dintr-un aflat Lui-şi vrednici. Ca aurul
arc bine încordat al norilor, la în ulcea i-a lămurit pe ei şi
ţintă vor lovi, şi din mîna cea ca o jertfă de ardere întreagă
aruncătoare de pietre pline, i-a primit. Şi în vremea cer-
se vor arunca grindine. Întă- cetării sale, vor străluci şi ca
ri-se-va asupra lor apa mării scînteile prin paie vor fugi,
şi rîurile îi vor îneca de nă- judeca-vor limbi şi vor stăpîni
prasnă. Sta-va împotriva lor popoare, şi va împărăţi întru
 5 
dînşii Domnul în veci. Cei ce LA LITIE
nădăjduiesc spre Dînsul vor Stihira hramului şi stihirile
Cuviosului, glasul al 6-lea:
înţelege adevărul şi credin-
cioşii în dragoste vor petrece Veniţi iubitorilor de praznic
cu Dînsul, că dar şi milă este şi adunarea pustnicilor, cu
întru cuvioşii Lui şi cercetare credinţă astăzi să cinstim pe
întru aleşii Lui. adevăratul pustnic, Serghie,
De la Înţelepciunea lui Solomon,
care cu bucurie a păşit pe ur-
citire: mele Stăpînului său, pe calea
(IV, 3-15) cea strîmtă şi viaţa cea fără
Dreptul, de va ajunge să se de patimi şi cu credinţă să
sfîrşească, întru odihnă va cîntăm: „O, întru tot fericite,
fi, că bătrîneţile sînt cinsti- împreună locuitorule cu prea-
te, nu cele de mulţi ani, nici cuvioşii şi lauda pustnicilor!
cele ce se numără cu numă- Roagă-te pentru noi Domnu-
rul anilor. Şi cărunteţile sînt lui să se miluiască sufletele
înţelepciunea oamenilor şi noastre.”
vîrsta bătrîneţilor viaţă ne- Preacuvioase şi de Dum-
spurcată. Plăcut lui Dumne- nezeu purtătorule Serghie,
zeu făcîndu-se, L-a iubit; şi, pentru dragostea lui Hristos
vieţuind între păcătoşi, s-a părăsind toate şi vieţuind în
mutat. Răpitu-s-a ca să nu pustie, nu te-ai înfricoşat de
schimbe răutatea mintea lui viclenia vrăjmaşilor nevă-
sau înţelepciunea să înşele zuţi, care de multe ori au nă-
sufletul lui. Că rîvna răutăţii vălit asupra ta, scrîşnind din
întunecă cele bune şi neîn- dinţi cu înverşunare, dar tu,
frînarea poftei schimbă gîn- cu rugăciunile tale, ca fumul
dul cel fără de răutate. Sfîr- i-ai făcut nevăzuţi. O, cel cu
şindu-se peste puţin, au pli- sufletul neprihănit şi cu răb-
nit ani îndelungaţi. Că plăcut dare tare, pe Hristos roagă-L
era Domnului sufletul lui, neîncetat să se miluiască su-
pentru aceea, S-a grăbit a-l fletele noastre.
scoate pe dînsul din mijlocul Slavă..., glasul al 6-lea:
răutăţii. Şi popoarele văzînd
Veniţi, mulţimile călugări-
şi necunoscînd, nici punînd
lor, astăzi, pe cuviosul Serghie,
în gînd una ca aceasta, că dar
după cuviinţă, să-l lăudăm şi
şi milă este întru cuvioşii Lui
de cinstita raclă a moaştelor
şi cercetare întru aleşii Lui.
lui mult vindecătoare să ne
 6 
apropiem şi cu dragoste să le cuvioase, roagă-te pentru su-
sărutăm, zicînd: „Bucură-te, fletele noastre.
Preamărite Serghie, patriei Stih: Cinstită este înaintea Domnu-
tale luminător preastrălucit; lui moartea cuvioşilor Lui.
bucură-te, că te desfătezi de Patimile trupeşti, prin os-
Lumina cea preacurată; bu- tenelile înfrînării, le-ai biru-
cură-te, cel ce stai înaintea it, făcătorule de minuni, şi
Sfintei Treimi împreună cu rîvnă asemenea celor fără de
îngerii, Căreia roagă-te neîn- trup pe pămînt arătînd, toată
cetat să dăruiască sufletelor dorinţa trupească ai biruit-o.
noastre mare milă.” Aşa şi acum, locuind în curţi-
Şi acum..., a Născătoarei. le cereşti, roagă-te pentru su-
fletele noastre.
Făcătorul şi Izbăvitorul
Stih: Fericit bărbatul care se teme
meu, Hristos Domnul, din de Domnul, întru poruncile Lui va voi
pîntecele tău ieşind, Preacu- foarte.
rată, întru mine îmbrăcîndu- Fericite Serghie, punînd ca
se, din blestemul cel dintîi temelie fapta bună, pe omul
pe Adam l-a slobozit. Pentru cel vechi l-ai omorît, împre-
aceasta, ţie, Preacurată, ca ună cu patimile şi, în Hristos
Maicii lui Dumnezeu şi Fe- îmbrăcîndu-te cu adevărat,
cioarei, cu adevărat, strigăm cu puterea Lui, Preacuvioa-
fără încetare ca îngerul: „Bu- se, cetele nevăzuţilor vrăj-
cură-te! Bucură-te, Stăpînă, maşi le-ai pierdut, povăţui-
apărătoarea şi acoperemîn- tor al călugărilor fiind, roa-
tul, şi mîntuirea sufletelor gă-te să se mîntuiască sufle-
noastre!” tele noastre.
La Stihoavnă Slavă..., glasul al 8-lea:
Stihirile, glasul 1-îi:
Mulţimile călugărilor pe
Podobie: Ceea ce eşti...,
tine, îndreptătorule, te cin-
Sosind praznicul tău cel stim, Serghie, părintele nos-
mai strălucit decît soarele, tru, că prin tine, pe cărarea
purtătorule de Dumnezeu, cea dreaptă, cu adevărat a
luminezi minţile celor ce cu umbla am cunoscut. Fericit
credinţă se roagă ţie, nemu- eşti că lui Hristos ai slujit şi
rire împărtăşind sufletelor, a vrăjmaşului putere ai biru-
izvorînd nestricăciune de la it, cel ce eşti cu îngerii îm-
sfîntul tău trup, Serghie prea- preună vorbitor, cu drepţii şi
 7 
cuvioşii împreună locuitor, care tu ai adunat-o, Preaînţe-
roagă-te Domnului să mîntu- lepte părinte al nostru, şi nu
iască sufletele noastre. uita să-i cercetezi pe fiii tăi,
Şi acum..., a Născătoarei,
aşa cum ai făgăduit, Serghie
glasul al 8-lea: Cuvioase.
Fecioară nenuntită, care pe TROPARUL
Dumnezeu în chip de negră- la aflarea moaştelor, glasul al 8-lea:
it L-ai zămislit cu trup, Maica Din tinereţe pe Hristos în
Dumnezeului celui Preaînalt, sufletul tău L-ai primit, Cuvi-
rugăciunile robilor tăi pri- oase, şi să te lepezi de deşer-
meşte-le, ceea ce eşti cu to- tăciunea lumii cel mai mult
tul fără prihană, care tuturor ţi-ai dorit, cu bărbăţie în pus-
dăruieşti curăţire de greşeli. tie te-ai sălăşluit, şi acolo, pe
Primind acum rugăciunile fiii ascultării, roadele smere-
noastre, roagă-te să ne mîn- niei tale, i-ai crescut. Sălaş
tuim noi toţi. al Treimii făcîndu-te, astfel
La binecuvîntarea pîinilor pe toţi cei ce vin la tine cu
T R O P A R U L Sfîntului, credinţă, cu minunle tale i-ai
glasul al 8-lea: luminat, tuturor dăruindu-le
Rîvnitor virtuţii te-ai arătat din belşug tămăduiri. Pentru
şi, ca un adevărat ostaş al lui aceasta, părinte al nostru,
Hristos Dumnezeu, împotriva Serghie, roagă-te lui Hristos
patimilor te-ai luptat, în cîn- Dumnezeu să mîntuiască su-
tări, în privegheri şi în post fletele noastre.
fost-ai chip de urmat uceni- Troparul Sfîntului de două ori
cilor tăi, pentru aceea Duhul Apoi aceasta:
Sfînt întru tine S-a sălăşluit, Născătoare de Dumnezeu
prin a Cărui lucrare în lumină Fecioară, bucură-te... (o dată)
te-ai înveşmîntat. Deci, avînd
Şi citirea cuvîntului praznicului.
îndrăzneală către Preasfînta
Treime, pomeneşte turma pe

 8 
LA UTRENIE
La Dumnezeu este Domnul... se cîn- vîrşite, iar rugăciunile şi ne-
tă troparul Cuviosului, de două ori, Sla-
vă..., Şi acum..., a Născătoarei: Taina
voinţa din iubire către Hris-
cea din veac..., o dată. tos, Iubitorul de oameni, le-ai
După catisma întîi, săvîrşit.
se cîntă sedealna, glasul al 8-lea:
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei.
Patimile de suflet pierzătoa-
De frumuseţea fecioriei tale
re le-ai omorît prin privegheri
şi de preastrălucirea curăţi-
de toată noaptea, cu osîrdie
ei tale, Gavriil uimindu-se, a
şi răbdare tare, fericite, prin
zis către tine, Născătoare de
care, în cortul cel ceresc să-
Dumnezeu: «Ce laudă vrednică
lăşluindu-te, ai primit harul
voi aduce ţie? Sau ce te vom
tămăduirii, de Dumnezeu în-
numi pe tine? Nu mă pricep şi
ţelepţite.
mă minunezi! Pentru aceasta,
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei. precum mi s-a poruncit, strig
Pe ceea ce este uşă cereas- ţie: „Bucură-te, ceea ce eşti
că şi chivot, munte cu totul cu daruri dăruită!”»
sfînt, norul cel strălucitor, După polieleu,
să o lăudăm; pe scara cea ce- s e d e a l n a, glasul al 8-lea:
rească, raiul cel cuvîntător,
Luminat de dumnezeiasca
mîntuirea Evei şi odorul cel
lumină şi cu îngerii acum să-
mare a toată lumea; că prin-
lăşluindu-te în ceruri, pome-
tr-însa s-a săvîrşit mîntuirea
neşte-ne şi pe noi, cei ce cu
lumii şi iertarea greşelilor ce-
credinţă cinstim pomenirea
lor de demult. Pentru aceasta,
ta, preacuvioase Serghie, pu-
grăim către dînsa: „Roagă pe
rurea pomenite.
Fiul tău şi Dumnezeu să dăru-
iască iertare de greşeli celor Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei.
ce se închină cu bună cinstire De tine se bucură, cea ce
preasfintei naşterii tale.” eşti plină de dar, toată făptu-
După catisma a doua, sedealna ra, soborul îngeresc şi neamul
glasul al 3-lea: omenesc, ceea ce eşti biseri-
Sfîntă a fost viaţa ta, prea- ciă sfinţită şi rai cuvîntător,
cuvioase Serghie şi mutarea lauda fecioriei, din care Dum-
ta cinstită, şi faptele bune, nezeu S-a întrupat şi prunc
întru slava lui Dumnezeu să- S-a făcut, Cel Ce este mai
 9 
înainte de veci, Dumnezeul Şi acum..., acelaşi glas:
nostru. Că mitrasul tău scaun Bucură-te, ceea ce eşti cu
l-a făcut şi pîntecele tău mai dar dăruită, Marie, Domnul
desfătat decît cerurile l-a lu- este cu tine, zicînd: şi prin
crat. De tine se bucură toată tine cu noi.
făptura, ceea ce eşti plină de
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Sla-
dar, mărire ţie.
vă Ţie Dumnezeule. (de 3 ori)
Se cîntă polieleul: „Robii Domnului”.
Apoi aceste mărimuri: Antifonul întîi, glasul al 4-lea.
Din tinereţile mele...
Fericimu-te pe tine, Prea-
cuvioase Părinte Serghie, şi P R O C H I M E N, glasul al 4-lea:

cinstim sfîntă pomenirea ta, Scumpă este înaintea Domnului


moartea cuvioşilor Lui.
povăţuitorule al călugărilor
Stih: Ce voi răspunde Domnului pen-
şi împreună-vorbitorule cu tru toate care mi-a dat mie.
îngerii. Toată suflarea...
Cu aceste stihuri: Evanghelia de la Matei XI, 27-30
1. Aşteptînd am aşteptat pe Domnul şi Psalmul 50
El a căutat spre mine, şi a auzit rugă-
ciunea mea. Slavă..., glasul al 2-lea:

2. Genunchii mei au slăbit de post şi Pentru rugăciunile Preacu-


trupul meu s-a istovit de lipsa untde- viosului Serghie, Milostive,
lemnului.
curăţeşte mulţimea greşelilor
3. Pentru cuvintele buzelor Tale, eu am noastre.
păzit căi aspre.
Şi acum...,
4. Schimbat-ai plîngerea mea întru bu-
curie, rupt-ai sacul meu şi m-ai în- Pentru rugăciunile Născă-
cins cu veselie. toarei de Dumnezeu, Milosti-
5. Să ştiţi că minunat a făcut Domnul ve, curăţeşte mulţimea greşe-
pe cel cuvios al Său. lilor noastre.
6. Cîntaţi Domnului cei cuvioşi ai Lui şi Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după
lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui. mare mila Ta şi, după mulţimea îndurări-
lor Tale, curăţeşte fărădelegile noastre.
Iar după sfîrşitul stihurilor, se cîntă:
Şi stihira, glasul al 6-lea:
Slavă..., glasul 1-îi:
Pe îngerul cel pămîntesc şi
Slavă Ţie, Treime Sfîntă: Pă- omul cel ceresc, podoaba că-
rinte, Cuvinte şi Duhule Sfin- lugărilor, pilda nevoitorilor,
te, zicînd: Slavă Ţie Dumne- lauda pustnicilor, pe măritul
zeule. Serghie, toţi să-l cinstim, că,
sădit fiind în casa lui Dumne-
 10 
zeu, a înflorit după dreptate ai arătat ca un rîu cu îmbel-
şi ca un cedru în pustie a în- şugare, adăpînd tot pămîntul
mulţit turma lui Hristos întru cu cuvîntul lui Dumnezeu, de
cuviinţă şi dreptate. Dumnezeu fericite, pentru
CANOANELE
care pomenirea ta cu dragos-
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
te o prăznuim.
(vezi Paraclisul al doilea, din Ceaslov) Şi acum..., a Născătoarei.
cu irmosul pe 6 şi canonul cuviosului,
pe 8, glasul al 8-lea: Bucură-te, izvorul darului!
Bucură-te, scară şi uşă ce-
Cîntarea întîi
rească! Bucură-te, sfeşnic şi
Irmos: Pe Faraon...
anforă de aur şi munte netă-
Hristos, pentru noi, de bu- iat, care ai născut lumii pe
năvoie S-a smerit, chip de rob Hristos, Dătătorul de viaţă!
luînd, de aceea ai iubit sme- Catavasie: Deschide-voi gura mea...,
renia şi în privegheri de toată
Cîntarea a 3-a
noaptea, şi în rugăciune fiind,
Irmos: Cel ce ai întărit...,
patimile cele pierzătoare de
suflet omorîndu-le, te-ai suit Pildă de fapte bune ai fost
pe muntele nepătimirii, Ser- ucenicilor tăi şi, ducînd la
ghie preacuvioase. mîntuire multe suflete căzute
Ca o lumină în sfeşnic, su- în adîncul patimilor, le-ai dat
fletul tău cu pîraie de lacrimi mîngîiere şi îmbărbătare spre
l-ai îmblînzit şi, ca un alt Isa- dobîndirea fericirii raiului.
ac, pe tine însuţi te-ai adus, Ca un măslin roditor în casa
preacuvioase, şi inima ta lui lui Dumnezeu ai rodit, ferici-
Dumnezeu o ai jertfit. te, şi cu milă ungînd sufletele,
Cel ce în pîntecele maicii cu dragoste te cinstim, prea-
tale, prin săltarea cea de trei fericite Serghie, şi cu credinţă
ori, slujitor Sfintei Treimi te- lui Hristos cîntăm: „Nu este
ai arătat şi luminat fiind de Sfînt ca Tine, Doamne.”
lumina cea întreit străluci- Slavă...,
toare, cursele demonilor ca Din tinereţe cu totul de la
pe o pînză de paianjen le-ai Dumnezeu luminîndu-te, de
nimicit, preafericite Serghie. El prin fapte bune te-ai apro-
Slavă..., piat şi trupul pe pămînt lăs-
Întărindu-te cu dragostea îndu-l, ai dobîndit comoara
lui Hristos, preacuvioase, te- cerească.
 11 
Şi acum..., a Născătoarei. întărirea monahilor, Serghie,
Pe Dumnezeu în pîntece ză- vrednicule de cinstire.
mislind, Fecioară, prin Duhul Avîndu-te pe tine, fericite,
cel Preasfînt, ai rămas nevă- rugător fierbinte către Dum-
tămată. Că rugul care ardea nezeu, părtaş al grijilor noas-
şi nu se mistuia pe tine te-a tre, ocrotitor şi apărător, şi
vestit mai înainte lămurit lui mijlocitor binevoitor, ne mîn-
Moise legiuitorul, pe ceea ce tuim de toate nevoile, de ispi-
ai primit pe Focul cel neaco- te şi de primejdii.
perit. Luminat de razele prealumi-
S e d e a l n a Sfîntului, noase ale Preasfîntului Duh,
glasul al 4-lea: preafericite, de desfătarea ce-
Părăsind nestatornicia tul- rească te-ai învrednicit, bucu-
burărilor pămînteşti, lui Hris- rîndu-te.
tos ai urmat cu tot sufletul şi Slavă...,
în boli, osteneli şi înfrînare cu Scară dumnezeiască din
osîrdie ca un fără de trup ai fapte bune făcîndu-ţi, la înăl-
vieţuit, preafericite Serghie, ţime te-ai suit, părinte, şi ai
roagă-te lui Hristos Dumne- văzut pe Dumnezeu sprijinin-
zeu să mîntuiască sufletele du-Se pe ea, şi daruri preabo-
noastre. gate împărţind cu mîna celor
Slavă..., Şi acum..., A Născătoarei, ce cu credinţă cîntă: „Slavă
Învrednicindu-se Gavriil a puterii tale, Doamne.”
vedea, pe cît este cu putinţă, Şi acum..., A Născătoarei,
pe Mintea cea mai presus de Sfîntă a Sfintelor, Născătoa-
fiinţă, cuvînt de bucurie ţi-a re de Dumnezeu Prealăudată,
adus, Fecioară cu totul fără aşteptarea neamurilor şi izbă-
prihană, zămislirea Cuvîntu- virea credincioşilor, din tine
lui vestind-o lămurit şi naş- a răsărit Mîntuitorul şi Dătă-
terea cea negrăită propovă- torul de viaţă, şi Domnul, pe
duind-o. Care roagă-L să mîntuiască pe
Cîntarea a 4-a, robii tăi.
Irmos: Tu eşti tăria mea..., Cîntarea a 5-a,
Irmos: Pentru ce m-ai lepădat...,
Locaş al Preasfîntului Duh ai
fost, părinte, şi tulburările va- În postiri ai fost de neclin-
lurilor vieţii le-ai biruit, cel ce tit, înţelepte, şi pînă la mu-
eşti stîlp neclintit al bisericii, tarea ta ai păzit aceasta cu
 12 
dinadinsul, prin care, te-ai pe o pînză de păianjen, ai ni-
învrednicit arătat de fericirea micit-o cu mintea ta stator-
veşnică. nică, Serghie, şi luminător
Mintea neîncetat avînd-o la preastrălucit lumii te-ai ară-
Dumnezeu, patimile strică- tat, părinte.
toare de suflet le-ai adormit, Slavă...,
părinte şi snopii faptelor bune De sus luminînd turma ta
secerînd, hrăneşti pe cei ce cu milostivire, părinte, biru-
te laudă pe tine, preacuvioa- inţă binecredincioşilor creş-
se părinte Serghie. tini, cu rugăciunile tale, dă-
Slavă..., ruieşte, înălţînd fruntea orto-
Pe omul cel vechi părăsind, docşilor şi primeşte smerita
părinte, şi, ca pe o haină ne- noastră rugăciune.
curată dimpreună cu faptele Şi acum..., A Născătoarei,
rele lepădînd, te-ai îmbrăcat
Se bucură întru tine, Fe-
în cel nou, cel după chipul lui
cioară Preacurată, strămoşii
Hristos, preacinstite.
neamului, că prin tine au do-
Şi acum..., A Născătoarei, bîndit din nou raiul pe care
Nu trece cu vederea cererile îl pierduseră prin neasculta-
celor ce se roagă cu credinţă, re; că tu, Curată eşti şi mai
ceea ce eşti cu totul lăudată, înainte de naşterea şi după
ci primeşte-le şi du-le Fiului naştere.
tău, Preacurată, lui Dumne-
C O N D A C U L, glasul al 8-lea:
zeu, Singurul Făcător de bine,
Podobie: Apărătoarei Doamne...
că pe tine te-am cîştigat ocro-
titoare. Cu cei fără de trup fiind
împreună vorbitor, pe cuvi-
Cîntarea a 6-a,
oşi i-ai întrecut cu postul,
Irmos: Iartă-mi mie...,
cu privegherea şi cu rugăciu-
Sfînta ta pomenire o prăznu- nea, de Dumnezeu înţelepţi-
im, părinte, şi nu înceta să te te Serghie, pentru aceasta, ai
rogi Mîntuitorului, să ne dăru- primit darul vindecărilor şi
iască iertare de greşeli şi Îm- al izgonirilor duhurilor rele;
părăţia cerului să o moştenim, iar noi, văzînd unele ca aces-
cei ce te fericim cu dragoste. tea, cîntăm şi strigăm: „Bu-
De Hristos fiind întărit, toa- cură-te, Preacuvioase părin-
tă înşelăciunea diavolului, ca te, Serghie!”
 13 
ICOS cu darurile proorocirii, căci
Glasul Evangheliei auzin- ai văzut cele ce aveau să fie
du-l, părinte, toată înţelepciu- şi le-ai arătat pe toate mai
nea trupească ai părăsit-o, bo- înainte; bucură-te, prin care
găţia şi slava le-ai socotit lu- cu rugăciunile tale vrămaşii
cruri de nimic, şi te-ai nevoit se biruiesc; bucură-te a oştii
împotriva patimilor, ca un fără drept slăvitoare laudă şi întă-
de trup, te-ai învrednicit a lo- rire, pentru care apără-ne cu
cui cu îngerii împreună, daru- rugăciunile tale de vrăjmaşi,
rile înţelepciunii primind de ca să strigăm ţie: „Bucură-te,
sus, pe care dăruieşte-ni-le şi Serghie, de Dumnezeu înţe-
nouă, celor ce îţi cîntăm aces- lepţite!”»
tea: «Bucură-te, Serghie prea- Cîntarea a 7-a,
cuvioase şi de Dumnezeu pur- Irmos: De pogorîrea...,
tătorule, omul ceresc şi înger
Lumea părăsind, slăvite Ser-
pămîntesc; bucură-te, locaş al
ghie, pe pămînt ca un fără de
Duhului Sfînt; bucură-te, cel
trup ai vieţuit şi cu îngerii te-
ce cu rugăciuni stăruitoare ai
ai învrednicit a locui împre-
primit darul înţelepciunii; bu-
ună, pentru care te cinstim,
cură-te, că din pruncie L-ai ur-
vrednicule de laudă.
mat pe Hristos; bucură-te, cel
ce mai înainte de naştere ai La limanul cel lin ajungînd,
glăsuit lăudînd Sfînta Treime, înţelepţite de Dumnezeu, va-
Care te-a preamărit pe tine în lurile vieţii pămînteşti le-ai
viaţa aceasta şi după moarte; biruit şi celor învăluiţi de cele
bucură-te, stîlpul întregii în- deşarte le-ai fost călăuzitor
ţelepciuni şi pierzător de pa- spre mîntuire, celor ce cîntă:
timi; bucură-te, cel ce din ti- „Binecuvîntat este Dumneze-
nereţile tale, cu mintea şi cu ul părinţilor noştri!”
inima, pe Dumnezeu L-ai iu- Alt cer pe pămînt, prin in-
bit; bucură-te, cel ce pentru suflare dumnezeiască, te-ai
cei care aleargă cu credinţă arătat, preafericite, călăuzin-
la tine, mijloceşti; bucură-te, du-ţi turma cuvîntătoare, ca
luminător preastrălucit, cel un înger vieţuind în trup, de
ce mulţimilor călugărilor le- Dumnezeu înţelepţite.
ai fost îndrumător spre Hris- Slavă...,
tos; bucură-te, lauda patriei Avîndu-te către Dumnezeu
tale; bucură-te, cel împodobit rugător fierbine, fericite, şi
 14 
mîngîietor celor întristaţi, apă- şilor mîntuirii noastre, biseri-
rător şi mijlocitor credincioşi- cii înflorire şi pace lumii.”
lor, din toate nevoile ne izbă- Binecuvîntăm pe Tatăl...,
vim, preacuvioase Serghie. Harul Duhului Sfînt sălăş-
Şi acum..., A Născătoarei, luindu-se întru tine, duhurile
Bucură-te, Curată, că din rele le-ai izgonit, monahilor te-
tine a ieşit Păstorul cel Prea- ai arătat povăţuitor, celor ce
înălţat, Care cu adevărat a cîntă: „Să binecuvinteze toa-
îmbrăcat pielea lui Adam, pe tă făptura pe Domnulul şi să-L
mine, omul întreg, pentru preaînalţe întru toţi vecii.”
milostivirea cea nemăsurată, Şi acum..., A Născătoarei,
Dumnezeul părinţilor, Cel lă- Pe ceea ce fără de sămînţă
udat şi preaslăvit. şi mai presus de fire a născut,
Cîntarea a 8-a, din fulgerul cel dumnezeiesc,
Irmos: De şapte ori..., pe Hristos Mărgăritarul cel de
mult preţ, să o lăudăm, gră-
Rugăciune neîncetată că-
ind: „Binecuvîntaţi, lucrurile
tre Dumnezeu înălţînd şi cu
Domnului, pe Domnul, lău-
lumina cea întreit străluci-
daţi-L şi-L preaînălţaţi întru
toare luminîndu-te, taberele
toţi vecii.”
vrăjmaşilor nevăzuţi le-ai bi-
ruit, chemînd mulţimile călu- Cîntarea a 9-a,
gărilor la o viaţă nouă, pe cei Irmos: Spăimîntatu-s-a...,
ce cântă lui Hristos: „Tineri, De strălucirea luminii dum-
binecuvîntaţi-L, preoţi, lău- nezeieşti fiind plin, preacu-
daţi-L, popoare, preaînălţaţi-l vioase Serghie, luminător
pe Dînsul întru toţi vecii.” preastrălucit te-ai arătat, lu-
Sîrguinţă în rugăciuni, răb- minîndu-ne cu cuvintele lu-
dare fără lenevire în încercări, minoase, te-ai arătat locaş al
Serghie, pe pămînt ai arătat Preasfintei Treimi.
cîntînd: „Tineri, binecuvîn- Cu adevărat, mare povăţu-
taţi-L, preoţi, lăudaţi-L, po- itor te-ai arătat, Serghie în-
poare, preaînălţaţi-L pe Dîn- ţelepte, pe căi nerătăcite în-
sul întru toţi vecii.” dreptînd patria ta şi învăţătu-
După vednicie lăudîndu-te, rile tale ca nişte miere dulce
îţi zicem: „Roagă-te, preacu- le-ai împărtăşit, cu care şi noi,
vioase, să se dăruiască creşti- credincioşii, ca dintr-o cupă,
nilor biruinţă asupra vrăjma- le sorbim neschimbate.
 15 
Patimile cele de suflet pier- fără tăcere strigăm ţie: „Bu-
zătoare biruind, ca un păstor cură-te, că tu ai izvorît tutu-
adevărat ai păscut turma cea ror bucuria!”
cuvîntătoare a lui Hristos, LA L A U D E, glasul al 8-lea:
totdeauna cu Harul Duhu-
lui Sfînt, ca pe nişte flori din Cînd glasul Evangheliei lui
grădina raiului hrănindu-le, Dumnezeu l-ai auzit, preaslă-
preacuvioase. vite, atunci toată înţelepciu-
nea trupească ai supus-o du-
Slavă...,
hului. Prin încercări şi păti-
Curăţeşte-ne de greşelile miri, te-ai întărit şi ca aurul
noastre, Hristoase Dumneze- în topitoare mai curat ai stră-
ule, şi luminează ochii inimii lucit, organ al Sfîntului Duh ai
ca să vedem curat strălucirea fost, adunînd mulţimile călu-
slavei dumnezeieşti, pentru gărilor şi cu învăţăturile tale,
rugăciunile robului Tău, Ser- ca pe o scară înţelegătoare ce
ghie, ca să Te slăvim pe Tine. urcă la cer, la înălţimea fap-
Şi acum..., A Născătoarei, telor bune înălţînd. Pomeneş-
te-ne şi pe noi, Serghie, cei ce
O, minunile tale cele mai
prăznuim pomenirea ta, să se
presus de minte, Preacurată!
mîntuiască şi să se lumineze
Că numai tu, Fecioară, ai dat
sufletele noastre. (de 2 ori)
tuturor celor de sub soare să
cunoască minunea cea prea Strălucind astăzi preaslă-
neobişnuită a naşterii tale ce- vită şi preastrălucită pome-
lei necuprinse de minte. Pen- nirea ta, cheamă adunarea
tru aceasta, toţi te mărim. mulţimii călugărilor, cel ce
stai împreună cu preacuvio-
LUMINÎNDA
şii, unde îngerii Îl slăvesc pe
Înflorit-ai ca un finic al lui Da- Dumnezeu Cel în Treime în-
vid, părinte şi locaş al Preasfîn- chinat, iar credincioşii ce se
tului Duh şi slăvit tuturor te- apropie cu credinţă de racla
ai arătat, pentru noi neîncetat moaştelor tale, vindecări în
roagă-te lui Hristos, cei ce cu dar primesc, preaslăvind pe
credinţă lăudăm cinstită pome- Hristos, Mîntuitorul suflete-
nirea ta, preacuvioase Serghie. lor noastre, Cel Ce te-a încu-
Slavă..., Şi acum..., A Născătoarei, nunat pe tine.
Cu psalmi te lăudăm, Ceea Purtătorule de Dumnezeu şi
ce eşti cu daruri dăruită, şi preafericite părinte Serghie,
 16 
mai întîi cu lacrimi patul tău Serghie, de Dumnezeu înţe-
udînd, n-ai dat somn ochilor lepţite.
tăi şi genelor tale dormitare, Şi acum..., A Năsăctoarei.
arătîndu-ţi dragostea din ini-
mă pentru Hristos, pe Care din Toată nădejdea mea spre
pruncie L-ai iubit, toată fap- tine o pun, Maica lui Dumne-
ta bună lucrînd, pentru care zeu, păzeşte-mă sub acopere-
te fericim, pe Hristos slăvin- mîntul tău.
du-L, pe Cel Ce te-a proslăvit Doxologia mare, ecteniile şi otpustul
pe tine.
Slavă..., glasul al 2-lea:
La L i t u r g h i e:
Preacuvioase părinte, din La Fericiri din Cîntarea a 3-a şi a 6-a.
pruncie nevoindu-te cu grijă Prochimen: Scumpă este înaintea Dom-
nului moartea cuvioşilor Lui. Stih: Ce
spre fapte bune, te-ai făcut voi răsplăti Domnului pentru toate cîte
organ Sfîntului Duh şi, de la mi-a dat mie?
Dînsul primind putere de a
Apostolul de la Galateni: V, 22 – VI, 2
face minuni, ai îndemnat pe
Evanghelia de la Luca VI, 17-23.
oameni să dispreţuiască plă-
cerile. Şi acum, cu dumneze- Chinonicul
iască lumină mai curat stră- Întru pomenirea veşnică va
lucind, luminează şi minţile fi dreptul, de vorbire de rău nu
noastre cu rugăciunile tale, se va teme. Aliluia. (de trei ori)