Sunteți pe pagina 1din 18

SLUJBA

SFINTEI FERICITEI XENIA


DIN PETERBURG
(24 ian./ 6 feb.; 24 mai/ 6 iunie)

Tipărită
cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului
Nicodim
Episcop de Edineţ şi Briceni


© Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”
Edineţ

 2 
LA VECERNIE
După obişnuitul psalm, se cîntă: Fericit colo de lume. Nu ne lăsa or-
bărbatul..., starea întîi.
fani de milostivirile pe care
La Doamne, strigat-am..., se pun stihi- le-ai semănat din plin asupra
rile fericitei pe 8, glasul al 8-lea: noastră, picurîndu-ne mereu
Podobie: O, preaslăvită minune… din uleiul tău binecuvîntat şi
noi vom cinsti cu toată cre-
Veniţi toţi credincioşii dinţa numele tău cel sfinţit.
să lăudăm pe fericita Xenia, (de 2 ori)
cea de Dumnezeu înţelepţi-
Cine va spune minuni-
tă, care cu prefăcuta nebunie
le vieţii tale, fericită Maică?
a dispreţuit deşertăciunea
Şi ce limbă va povesti nevo-
lumii acesteia, ca pe Hristos
inţele tale: topirea trupului,
să-L dobîndească şi locaş al
privegheri de toată noaptea,
Duhului să se facă. Acesteia
rugăciuni îndelungate, mul-
cu credinţă, lăudînd-o să-i
ţimea lacrimilor? Cu adevă-
strigăm: roagă-te, Maică, să
rat înger în trup te-ai arătat,
se mîntuiască sufletele noas-
făcînd preaslăvite semne şi
tre! (de 2 ori)
minuni, pentru aceea îţi stri-
Bucură-te cetatea lui Pe- găm: roagă-te, Maică, pentru
tru şi tresaltă prăznuind as- toţi cei ce săvîrşesc cu cre-
tăzi pe Fericita Xenia, care dinţă pomenirea ta.
de omul cel vechi al păcatu- Veniţi toţi iubitorii de
lui s-a lepădat şi s-a împodo- prăznuire cu cîntări să cin-
bit cu frumuseţea virtuţilor. stim pe Fericita Xenia, cea
Acesteia cu credinţă să-i stri- mult lăudată, că bine a călă-
găm: roagă-te, maică, neînce- torit şi, sfîrşindu-şi calea, de
tat pentru toţi cei ce săvîrşesc Stăpînul Hristos a fost încu-
cu credinţă pomenirea ta cea nunată şi în lumina cea ne-
pururea cinstită. (de 2 ori) înserată locuieşte, acesteia
O, slăvită Xenia, preaînţe- cu credinţă să-i strigăm: roa-
leaptă fecioară, care ţi-ai înt- gă-te, Maică, pentru sufletele
împinat Mirele, pe Hristos, cu nostre.
candela aprinsă de dragostea Slavă..., gl. 6
pentru Dumnezeu. Nebună Cine nu se va minuna?
pentru lume, tu ai fost plină Cine nu va proslăvi? Cine nu
de înţelepciunea cea de din- va cînta în Hristos minuna-
 3 
ta şi slăvita viaţa ta, Maică aceasta, vor lua împărăţia
Xenia, căci şi după sfînta ta podoabei şi stema frumuseţii
adormire dai celor ce vin cu din mîna Domnului, căci cu
credinţă la tine bogate vinde- dreapta Sa îi va acoperi pe ei
cări. Pentru aceasta să cîn- şi cu braţul Său îi va apăra.
tăm Binefăcătorului Dumne- Lua-va toată arma dragostea
zeu Care te-a arătat pe tine, Lui şi va întrarma făptura
Maică, vindecătoarea suflete- spre izbînda vrăjmaşilor, îm-
lor şi trupurilor noastre. brăca-Se-va în ziua dreptăţii
Şi acum..., a Născătoarei şi-Şi va pune Lui coif judeca-
Cine nu te va ferici, Prea ta cea nefăţarnică. Lua-va pa-
Sfîntă Fecioară? Sau cine nu văza nebiruită sfinţenie şi va
va lăuda prea curată naşterea ascuţi cumplită mînie întru
ta? Că Cel ce a strălucit fără sabie, şi va da război împre-
de ani din Tatăl, Fiul Unul- ună cu dînsul lumea asupra
Născut, Acelaşi din cea cura- celor fără de minte. Merge-
tă a ieşit, negrăit întrupîn- vor drept nimeritoare săge-
du-Se, din fire Dumnezeu şi ţile fulgerilor şi, ca dintr-un
om făcîndu-se pentru noi. Nu arc bine încordat al norilor,
în două feţe fiind despărţit, la ţintă vor lovi, şi, din mîna
ci în două firi neamestecat cea aruncătoare de pietre pli-
fiind cunocut. Pe Acela roa- ne, se vor arunca grindine.
gă-L, curată, cu totul ferici- Întări-se-va asupra lor apa
tă, să se miluiască sufletele mării şi rîurile îi vor îneca
noastre. de năprasnă. Sta-va împotri-
va lor duhul puterii şi ca un
V O H O D: Lumină lină...
vifor va vîntura pe ei, şi va
pustii tot pămîntul fărăde-
P R O C H I M E N U L zilei legii, şi răutatea va răsturna
PAREMIILE scaunele puternicilor. Auziţi
De la Înţelepciunea lui Solomon,
dar, împăraţi şi înţelegeţi, în-
citire: văţaţi-vă, judecătorilor mar-
ginilor pămîntului. Ascultaţi,
(V, 16-24; VI, 1-3)
cei ce stăpîniţi mulţimi şi cei
Drepţii în veci vor fi vii şi ce vă trufiţi întru popoarele
de la Domnul plata lor, şi neamurilor. Că de la Domnul
purtarea de grijă pentru dîn- s-a dat vouă stăpînirea şi pu-
şii de la Cel Preaînalt. Pentru terea de la cel Preaînalt.

 4 
De la Înţelepciunea lui Solomon, că bătrîneţile sînt cinstite,
citire:
nu cele de mulţi ani, nici cele
(III, 1-9) ce se numără cu numărul ani-
Sufletele drepţilor sînt în lor. Şi cărunteţile sînt înţe-
mîna lui Dumnezeu şi nu se lepciunea oamenilor şi vîrsta
va atinge de ele munca. Pă- bătrîneţilor viaţă nespurcată.
rutu-s-a întru ochii celor ne- Plăcut lui Dumnezeu făcîndu-
pricepuţi a muri şi s-a socotit se, L-a iubit; şi, vieţuind între
pedepsire ieşirea lor, şi mer- păcătoşi, s-a mutat. Răpitu-
gerea de la noi -sfărîmare, iar s-a ca să nu schimbe răutatea
ei sînt în pace. Că înaintea mintea lui sau înţelepciunea
feţei oamenilor, de vor lua şi să înşele sufletul lui. Că rîvna
muncă, nădejdea lor este pli- răutăţii întunecă cele bune
nă de nemurire. Şi puţin fiind şi neînfrînarea poftei schim-
pedepsiţi, cu mari faceri de bă gîndul cel fără de răutate.
bine se vor dărui, că Dumne- Sfîrşindu-se peste puţin, au
zeu i-a ispitit pe dînşii şi i-a plinit ani îndelungaţi. Că plă-
aflat Sieşi vrednici. Ca aurul cut era Domnului sufletul lui,
în ulcea i-a lămurit pe ei şi pentru aceea, S-a grăbit a-l
ca o jertfă de ardere întreagă scoate pe dînsul din mijlocul
i-a primit. Şi în vremea cer- răutăţii. Şi popoarele văzînd
cetării sale vor străluci şi ca şi necunoscînd, nici punînd
scînteile prin paie vor fugi, în gînd una ca aceasta, că dar
judeca-vor limbi şi vor stăpîni şi milă este întru cuvioşii Lui
popoare, şi va împărăţi întru şi cercetare întru aleşii Lui.
dînşii Domnul în veci. Cei ce LA L I T I E, gl. 4
nădăjduiesc spre Dînsul vor
Fericită Maică Xenia, iu-
înţelege adevărul şi credin-
bindu-L pe cerescul Împărat
cioşii în dragoste vor petrece
Hristos, ai lepădat deşertăciu-
cu Dînsul, că dar şi milă este
nea lumească şi ai alergat pe
întru cuvioşii Lui şi cercetare
urmele harului Său Dumneze-
întru aleşii Lui.
iesc, pînă ce l-ai dobîndit, fă-
De la Înţelepciunea lui Solomon, cîndu-te locaş preafrumos al
citire:
Sfintei Treimi.
(IV, 3-15)
Mare şi uimitoare minune
Dreptul, de va ajunge să se s-a săvîrşit întru tine, Fericită
sfîrşească, întru odihnă va fi, Maică, căci ai primit har de la
 5 
Dumnezeu de a vineca bolile LA S T I H O A V N Ă, gl. 6
sufletului şi neputinţele tru- Podobie: A treia zi ai înviat...
pului tuturor celor ce cu cre- Viaţa ta, precum soarele,
dinţă aleargă la ajutorul tău. luminează inimile credincio-
Lepădînd deşertăciunea şilor şi pe mulţi la pocăinţă îi
lumească, te-ai legat cu dra- aduce, pentru care şi pe noi,
gostea lui Hristos, Fericită cu lumina cea neînserată, ne
Maică, răbdînd felurite încer- luminează, Fericită Xenia, pe
cări şi lipsuri grele, ai fost cei ce săvîrşim cinstită pome-
întărită de Fecioara, Născă- nirea ta.
toarea de Dumnezeu. Pentru Stih: Drepţii în veac vor fi vii şi în
aceasta acum petreci în săla- Domnul este răsplata lor.

şurile drepţilor. După vrednicie eşti lău-


Supunîndu-te chemării de dată pe pămînt, Maică Xenia,
sus, ai luat asupra ta prefăcu- vindecătoarea neputincioşi-
ta nebunie şi cu adîncul sme- lor, căci şi după sfîrşitul tău,
reniei îmbogăţindu-te, ai îna- pe cei ce cu osîrdie aleargă la
intat din putere în putere pînă ajutorul tău, de neputinţe îi
ce ai ajuns să te faci şi părtaşă slobozeşti. Pentru care, roa-
a dragostei Dumnezeieşti. gă-te neîncetat să se mîntu-
Slavă...,
iască sufletele noastre.
Stih: Cei ce nădăjduiesc în El, vor
Ca o stea a dimineţii a stră- cunoaşte adevărul şi credincioşii în dra-
lucit astăzi cinstita prăznuire gostea Lui vor petrece.
a Fericitei Xenia, adunîndu- Slăvita, neputincioasă fi-
ne împreună cu toţi sfinţii, să ind, cu puterea lui Dumnezeu
cinstim sfinţita-i pomenire, cursele vrăjmaşului le-a bi-
cerînd ca, pentru rugăciunile ruit. În pribegie petrecîndu-
ei, să dobîndim milă în ziua şi viaţa şi patimile trupului
judecăţii. omorîndu-le, acum în ceruri
Şi acum..., locuieşte, unde a dobîndit
Fericimu-te pe tine, de adevărata locuinţă, Xenia, de
Dumnezeu Născătoare Fecioa- Dumnezeu înţelepţita.
ră şi te slăvesc credincioşii Slavă..., gl. 4
după datorie pe tine, ceea ce Viaţă îngerească pe pă-
eşti cetatea cea neclătinată, mînt ai arătat, Xenia preafe-
zidul cel neînfrînt, ocrotirea ricită, izvorul umilinţei, bo-
şi scăparea sufletelor noastre. găţia milei, rîu de vindecări,
 6 
măslin dumnezeiesc cu ade- La binecuvîntarea pîinilor
vărat roditor, care cu uleiul T R O P A R U L, gl. 7
nevoinţelor tale luminezi pe Iubind sărăcia lui Hristos,
credincioşii ce te laudă pe acum te îndulceşti de ospăţul
tine. Roagă-L pe iubitorul de cel veşnic; cu nebunia cea pă-
oameni Dumnezeu să izbă- rută ai ruşinat nebunia acestei
vească din nevoi pe cei ce cu lumi, prin smerenia Crucii ai
dragoste săvîrşesc cinstita primit puterea lui Dumnezeu.
pomenirea ta. Pentru aceasta, dobîndind da-
Şi acum..., a Născătoarei rul ajutorării prin minuni, fe-
Apărătoare caldă celor ricită Xenia, roagă pe Hristos
aflaţi în nevoi şi Ajutătoarea Dumnezeu să ne izbăvească
noastră, prin care din strică- prin pocăinţă de tot răul.
ciune ne-am izbăvit, Născă- Troparul sfintei de două ori
toare de Dumnezeu, credin- Apoi aceasta:
cioşii cu toată osîrdia te fe-
ricim. Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucură-te... (o dată)

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul... se cîntă Slavă..., Şi acum...,


troparul sfintei, de două ori, Slavă..., Şi
acum..., a Născătoarei: Ceea ce eşti vis- Fecioară Preacurată, ceea
tieria învierii noastre..., o dată. ce ai născut pe Iisus, Hris-
După catisma întîi, se cîntă sedealna, tosul meu, tu, care singură
glasul al 3-lea: eşti neîntinată, curăţeşte-mă
Frumuseţea cea lumeas- acum cu isopul rugăciunilor
că ai lepădat-o, Sfîntă Xenia, tale, pe mine cel întinat.
iar bogăţia cea trecătoare ai După catisma a doua, se cîntă
schimbat-o pe cea veşnică şi sedealna, glasul al 5-lea:
nepieritoare; pentru aceasta Viaţa cu nevoinţa ţi-ai
acum împreună cu toţi sfinţii înfrumuseţat-o, iar trupul ţi
slăvim cinstită pomenirea ta, l-ai supus duhului, biruind
cerînd să dobîndim, prin ru- toate cursele vrăjmaşului;
găciunile tale, mare milă. în smerenie şi umilinţă pe
 7 
Dumnezeu ai căutat, maică Şi acum..., acelaşi glas:
fericită. Bucură-te, ceea ce eşti cu
Slavă..., Şi acum..., dar dăruită, Marie, Domnul
Născătoare de Dumnezeu, este cu tine, zicînd: şi prin
primeşte rugăciunea roabei tine cu noi.
tale Xenia şi ne izbăveşte pe Aliluia, Aliluia, Aliluia, Sla-
noi de toate nevoile, căci ai vă Ţie Dumnezeule (de 3 ori).
născut nouă pe Hristos, Mîn-
După polieleu,
tuitorul şi Izbăvitorul suflete-
s e d e a l n a, glasul al 4-lea:
lor noastre.
Se cîntă polieleul: „Robii Domnului”. Minunat te-ai arătat în
Apoi aceste mărimuri: răbdarea ta, fericită Xenia, şi
Mărimu-te pe tine, Sfîntă în toate i-ai plăcut lui Hris-
Fericită Maică Xenia, şi cin- tos. Cu înţeleaptă cugetare
stim sfîntă pomenirea ta, că ţi-ai întărit sufletul tău, iar
tu te rogi pentru noi lui Hris- cugetarea cea trupească ai
tos Dumnezeului nostru. supus-o Duhului Sfînt. Pentru
Cu aceste stihuri:
aceasta Hristos dăruieşte har
şi milă, la rugăciunile tale,
1. Aşteptînd,am aşteptat pe Domnul şi
El a căutat spre mine, şi a auzit rugă-
celor ce cu dragoste cinstesc
ciunea mea. sfîntă pomenirea ta.
2. Genunchiimei au slăbit de post şi Slavă..., Şi acum...,
trupul meu s-a istovit de lipsa untde-
lemnului. Valurile păcatului mă aco-
3. Pentrucuvintele buzelor Tale, eu am peră şi patimile gîndurilor
păzit căi aspre. rele mă înconjoară, milosti-
4. Schimbat-aiplîngerea mea întru bu- veşte-te, Preacurată, şi-mi dă
curie, rupt-ai sacul meu şi m-ai în- mînă de ajutor, căci eşti mi-
cins cu veselie.
lostivă, ca mîntuit să te mă-
5. Să
ştiţi că minunat a făcut Domnul
pe cel cuvios al Său.
resc pe tine.
6. Cîntaţi
Domnului cei cuvioşi ai Lui şi Antifonul întîi, glasul al 4-lea.
lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui. Din tinereţile mele...
Iar după sfîrşitul stihurilor, se cîntă: P R O C H I M E N, glasul al 4-lea:
Slavă..., glasul 1-îi:
Drepţii în veac vor fi vii şi
Slavă Ţie, Treime Sfîntă: în Domnul este răsplata lor.
Părinte, Cuvinte şi Duhule Stih: Cei ce nădăjduiesc în El vor
Sfinte, zicînd: Slavă Ţie Dum- înţelege adevărul şi credincioşii în dra-
nezeule. gostea Lui vor fi.

 8 
Toată suflarea... pierdut păcatul cel prea rău
Evanghelia de la Matei XI, 27-30 Domnul cel Preamă­rit, căci
Psalmul 50 cu slavă S-a preamărit.
Slavă..., glasul al 2-lea:
Dumnezeu, alegîndu-te ca pe
Pentru rugăciunile ferici- o frumoasă, ca pe o împodobi­
tei Xenia, Milostive, curăţeşte tă, şi ca pe cea cu totul fără
mulţimea greşelilor noastre. pri­hană între femei, în pînte-
Şi acum..., cele tău cel preacurat S-a să-
Pentru rugăciunile Născă- lăşluit. Pe Acela roagă-L, Fe-
toarei de Dumnezeu, Milosti- cioară, de vina greşelilor să
ve, curăţeşte mulţimea greşe- mîntuiască pe toţi cei ce te
lilor noastre. laudă pe tine.
Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, Precum zice Psalmistul: stă-
după mare mila Ta şi, după mulţimea
îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegile tut-ai, Fecioară împărăteasă,
noastre. de-a dreapta Împăratului ce-
Şi stihira, glasul al 6-lea: lui ce a răsărit din pîntecele
Viaţa ta, precum soarele, tău. Pe Acela roagă-L, Mirea-
luminează inimile credincio- să a lui Dumnezeu, ca să mă
şilor şi pe mulţi la pocăinţă învredni­cească de şederea
i-a adus. Pentru aceasta şi pe cea de-a dreapta în ziua răs-
noi ne luminează cu lumina plătirii.
cea neînserată, fericită Maică Ceea ce ai născut pe Hris-
Xenia, pe cei ce săvîrşim cin- tos, ploaia cea cerească, care
stită pomenirea ta. a în­noit firea omenească cea
înţelepţită prin cele netrebni-
ce, arată şi sufletul meu cel
CANOANELE
înţelenit a fi roditor, dumne-
Canonul Născătoarei de Dumnezeu zeiască Mireasă.
pe 8 şi canonul sfintei, pe 6,
glasul al 8-lea: CANONUL sfintei, glasul al 8-lea
Irmos: Ca pe uscat umblînd Israil…
CANONUL Născătoarei de Dumnezeu:
Cîntarea I, glasul al 2-lea: În apa botezului spălîn-
Irmosul:
du-te, de păcatul strămoşesc
te-ai izbăvit, Fericită Maică
În adînc a aşternut de de­ Xenia, şi inimile noastre cu
mult toată oastea lui Fa­raon, lacrimi de pocăinţă le cură-
puterea cea prea într-armată; ţeşte, luminînd pe cei ce cin-
iar întrupîndu-Se Cu­vîntul a stesc sfîntă pomenirea ta.
 9 
În apa botezului pe şar- Întru mine, omul, îmbră-
pele cel viclean l-ai înecat şi cîndu-Se Ziditorul, a ieşit din
prin suferinţa vieţii tale pute- pîntecele tău, Preacurată, dă­
rea vrăjmaşului ai omorît-o, ruind haina nestricăciunii
fericită; roagă pe Mîntuitorul celor ce s-au golit prin fapte
ca şi pe noi să ne izbăvească netreb­nice.
de el. Născut-ai, Stăpînă, pe
Slavă..., Dum­nezeu Cuvîntul cel prea-
Apă vie a nemuritoarelor cinstit. Pe Acela neîncetat
daruri, ţi-a dat ţie Hristos, fe- roagă-L să se milostivească
ricită Maică, căci de bunăvoie spre smeritul meu suflet, cel
ai iubit sărăcia Lui. mîhnit de necin­stirile dez-
Şi acum..., mierdărilor.
Apele pocăinţei dăruieşte- Vindecă, Preacurată, răni-
le mie, Preacurată, curăţin- le sufletului meu; şi smerită
du-mă de necurăţia păcatelor inima mea, cea otrăvită de ve-
şi curat mă arată, Născătoa- ninul şarpelui, tămăduieşte-o
re de Dumnezeu, Fiului tău şi cu doc­toria ta cea lucrătoare.
Dumnezeului nostru. Alt canon
Irmos: Nu este Sfînt …
Catavasie:

Pămîntul cel roditor de Viaţa ta ai încredinţat-o


adîncime, uscat l-a trecut oa­ Ziditorului ceresc şi pe Ace-
recînd soarele, căci ca un zid la pînă la sfîrşit L-ai iubit,
s-a închegat apa de amîndo­ învredniceşte-ne şi pe noi,
uă părţile, trecînd poporul cu rugăciunile tale, Fericită,
marea pedestru şi lui Dum­ să-L iubim pe Domnul pînă la
nezeu cu plăcere cîntînd: Să sfîrşitul zilelor noastre.
cîntăm Domnului, căci cu Viaţă cerească dorind în
slavă S-a preaslăvit. timpul vieţii tale, toate cele
pămînteşti le-ai părăsit şi pe
Cîntarea a 3-a:
noi ne învredniceşte, Maică
Irmosul:
Xenia, cu rugăciunile tale, să
Înflorit-a pustiul ca şi cri­ dobîndim viaţă cerească.
nul, Doamne Biserica păgîni­ Slavă...,
lor cea stearpă prin venirea
Dorind sălaşurile cereşti,
Ta; întru care s-a întărit ini­
minunată şi stranie viaţă ai
ma mea.
avut şi acum, împreună cu
 10 
toţi sfinţii, în cereştile loca- Domnul Te-ai întrupat şi m-ai
şuri dănţuieşti. mîntuit pe mine, tot omul.
Şi acum..., Pentru aceasta strig Ţie: Sla­
Fecioară curată ai rămas vă puterii Tale, Doamne.
după naştere, cea întru tot Rourează-mi mie stăpî-
sfîntă; că ai născut pe Dum- nă pi­cătura umilinţei, ca să
nezeu-Cuvîntul, Care S-a ase- scoată toată arderea inimii
mănat nouă, afară de păcat. mele şi să potolească porniri-
Catavasie: le cele înşe­lătoare ale nedu-
Întărirea celor ce nădăj­ meririi mele.
duiesc spre Tine, întăreşte Pe mine, cel vătămat cu
Doamne, Biserica Ta, pe care ar­ma desfătării şi care zac ră-
o ai cîştigat cu scump sînge­ nit, nu mă trece cu vederea,
le Tău. Preacurată, ci mă vindecă cu
suliţa şi cu sîngele Fiului tău
S e d e a l n a, glasul al 5-lea
şi Dum­nezeului nostru, Cel ce
Ca o străină în cetatea lui S-a răstignit.
Petru te-ai arătat şi cu voia Ceea ce te-ai îmbogăţit
lui Dumnezeu, întărită fiind cu stăpînia a toată făptu-
de darurile dumnezeieşti, de ra, pe mine cel cumplit să-
minuni făcătoare a fi te-ai în- răcit învredniceşte-mă de
vrednicit, fericită maică Xe- dumnezeies­cul dar, ca să te
nia, pentru aceasta, avînd în- măresc pe tine ca pe o bună a
drăzneală către Hristos Dum- mea folositoare Preacurată.
nezeu, cere pace sufletelor
Alt canon
noastre şi mare milă.
Irmos: Hristos este puterea mea...
Slavă..., Şi acum...,

Maică preacinstită, izbă- Auzind, Maică Xenia, că


veşte poporul tău din nevoi cerurile spun slavă lui Dum-
şi ajutor dăruieşte celor ce se nezeu, ai respins deşertăciu-
împotrivesc vrăjmaşului mîn- nea lumească şi cu nevoinţa
tuirii, ca să cînte ţie: bucură- postului şi a sărăciei ai dorit
te, preabinecuvîntată. să-L slăveşti pe Dumnezeu pe
pămînt, pe Care a-L slăvi şi pe
Cîntarea a 4-a:
Irmosul:
noi ne învredniceşte.
Venit-ai din Fecioară, nu Ascultînd şi înţelegînd
sol nici înger, ci Tu însuţi lucrurile Domnului, ai pro-
 11 
slăvit dumnezeirea Lui; şi din noaptea necunoştinţei
cu nădejde şi dragoste pen- aducere am aflat.
tru El ţi-ai înfrumuseţat su- Ceea ce ai născut Calea
fletul tău, iar cu nevoinţa vie­ţii, la calea cea dreaptă po-
blagocestiei, luminîndu-te, văţuieşte-mă, Preacurată, pe
fericită, întărită ai fost de mine cel ce fără de pricepere
puterile lui Dumnezeu. sunt abătut şi căzut în pră-
Slavă..., pastie cumplită.
Auzind uneltirile demo- Cu minte nemulţumitoare
nilor şi toate cursele de la ei înstrăinîndu-mă pe mine de
răbdîndu-le, neclintită ai ră- la Dumnezeu şi rătăcindu-mă
mas, şi pe noi neclintiţi în în latura patimilor cea depăr-
fapte bune ne întăreşte. tată, cu desfrînare am vieţu-
Şi acum..., it. Şi mă întoarce şi mă mîn-
Ascultă, Preacurată Stă- tuieşte prin rugăciunile tale,
pînă, rugăciunele noastre şi Fecioară.
ne izbăveşte pe noi de unel- Cu apele tale cele de via-
tirea vrăjmaşului, iar glasul ţă curgătoare, adapă pe ro-
lui Hristos, care ne cheamă la bul tău cel aprins de văpaia
binecuvîntata Împărăţie, a-l păcatelor, şi ars de năvăliri-
auzi ne învredniceşte. le demonilor, Fecioară Maică
Catavasie: preacurată.
Acoperit-a cerurile bu­ Alt canon
nătatea Ta, Hristoase, că Irmos. Cu dumnezeiasca strălucirea
ieşind din chivotul sfinţirii Ta, Bunule ...

Tale, din Maică nepătată, în Se luminează oamenii cre-


Biserica slavei Tale arătatu- dincioşi văzînd nerăutatea
Te-ai ca un prunc în braţe şi blîndeţea ta, Maică Xenia,
purtat şi s-au umplut toate ajută-ne şi nouă, fericită, să
de lauda Ta. urmăm nerăutăţii tale.
Cîntarea a 5-a: Luminînd calea vieţii tale
Irmosul: cu lumina înţelepciunii lui
Mijlocitor Te-ai făcut lui Dumnezeu, pe Hristos Dom-
Dumnezeu şi oamenilor Hris­ nul din tot sufletul L-ai iubit;
toase Dumnezeule. Că prin învredniceşte-ne şi pe noi, fe-
tine, Stăpîne, către părinte­ ricită Xenia, ca şi întru aceas-
le Tău, începătorul Luminii, ta să te urmăm pe tine.
 12 
Slavă..., lege, pe Tine, Doamne, por-
Luminează-ne pe noi, o, nindu-Te spre mînie, îţi aduc
Maică Xenia, cu nădejde şi pe Maica Ta spre îmblînzire.
dragoste către Domnul, acum, Dar, îndurîndu-Te, mîntuieş-
cînd Îl vezi pe Hristos faţă că- te-mă.
tre faţă, şi în lumina cea ne- Scapă-mă de osîndă, stăpî­
spusă petreci, Aceluia pentru nă, pe mine cel ce sunt osîn-
noi, roagă-te. dit cu greşelile mele, ca una
Şi acum..., care ai născut pe Judecătorul
Vindecă rănile inimiii şi Dum­nezeul tuturor, Preală-
mele, Fecioară, şi îndreptea- udată.
ză mişcările sufletului meu Alt canon
către voirile lui Dumnezeu, Irmos: Marea vieţii văzîndu-o …
Preacurată. Rugăciunea ca un izvor
Catavasie: nesecat acum o revarsă; nepu-
Cînd a văzut Isaia, în ve­ tincioşilor vindecare; tărie şi
denie pe Dumnezeu pe scaun putere celor ce suferă le dăru-
preaînalt de îngerii slavei în­ ieşte, iar pe noi ne învredni-
conjurat, a grăit: O, eu, tică­ ceşte, cu rugăciunile tale, să
lo- sul că am văzut mai îna­ ne izbăvim de toate cele rele.
inte pe Dumnezeu întrupat, Rugăciunea cerească, şi
Lumina cea neînserată, pe după sfîrşitul tău, în neputin-
Cel ce stăpîneşte pacea. ţe ne izbăveşte, vindecătoare
Cîntarea a 6-a: fără de arginţi, cu vrednicie
Irmosul: eşti lăudată pe pămînt, roagă-
În adîncul greşelilor fiind te pentru sufletele noastre.
înconjurat chem adîncul mi­ Slavă...,
lostivirii Tale cel neurmat, Rugăciunea noastră o pri-
din stricăciune, Dumnezeule, meşte, fericită Maică Xenia,
scoate-mă. şi în cinstita ta biserică, ve-
Să nu mă arăţi demonilor nind cu nădejde, de nepu-
bucurie la judecata ce va să tinţele sufleteşti şi patimile
fie, stăpînă; ci îmblînzeşte pe trupeşti, vindecare degrab să
Ju­decătorul şi Fiul tău, ca să primim.
cau­te cu bunătate spre mine. Şi acum...,

Cu cugetele şi cu faptele Mireasă a lui Dumnezeu,


mele cele viclene şi fără de Marie, Născătoare de Dumne-
 13 
ze, izbăveşte-mă de cumplite- Cîntarea a 7-a:
le greşeli şi de primejdii, şi, cu Irmosul:
rugăciunile tale, povăţuieşte- Porunca cea potrivnică
mă către limanul liniştirii şi lui Dumnezeu, a tiranului
al mîntuirii. celui călcător de lege înaltă
Catavasie: văpaie a ridicat; dar cinsti­
Strigat-a Ţie bătrînul torilor de Dumnezeu tineri
văzînd cu ochii mîntuirea, a trimis roua Duhului, Hris­
care a venit popoarelor de la tos, Cel ce este binecuvîntat
Dumnezeu: Hristoase, Tu eşti şi preamărit.
Dumnezeul meu. Tăria mea şi lauda, şi mîn­
C O N D A C, glasul al 3-lea: tuirea şi folositoare tare şi zid
nebiruit fiind, stăpînă, bate
Luminat saltă astăzi ceta-
pe demonii cei ce se războiesc
tea lui Petru, că mulţimea ce-
asu­pra mea, care totdeauna
lor scîrbiţi află mîngîieri, nă-
caută să mă omoare.
dăjduind la rugăciunile tale,
fericită Xenia, că tu eşti lau- Din feciorescul tău sîn-
da şi întărirea acestei cetăţi. ge, în­trupînd pe Dumnezeu,
ICOS Fecioa­ră, ai îndumnezeit nea-
mul ome­nesc. Pentru aceasta,
Cum voi putea eu, păcăto-
prin ru­găciunile tale, izbăveş-
sul şi cel întinat cu sufletul şi
te-mă pe mine cel spurcat de
trupul, să povestesc viaţa ta
patimi şi stricat de meşteşu-
cea asemenea îngerilor şi prea-
girile vrăj­maşului.
slăvitele minuni. Încă şi mulţi-
mea înţelepţilor nu îndrăzneş- Cuptorul mai înainte a
te să mărturisească răbdarea închi­puit naşterea ta, Preacu-
ta cea multă şi calda ta iubi- rată; căci pe tineri nu i-a ars,
re către Hristos, dar nădăjdu- precum nici pîntecele tău nu
ind la a ta mijlocire, o, fericită 1-a ars focul cel de neîndurat.
maică, cîntăm ţie: bucură-te, Pentru aceasta mă rog ţie,
că pretutindeni unde eşti che- scapă pe robul tău de focul
mată, eşti grabnică ajutătoare; cel veşnic.
bucură-te, că mulţimea scîrbi- Alt canon
ţilor dobîndesc prin tine mîn- Irmos: Dătător de rouă cuptorul ...
gîiere; bucură-te, sfîntă ferici- Pe tinerii evreieşti îngerul
tă maică Xenia, cetăţii aceste- în văpaia focului i-a păzit ne-
ia laudă şi întărire. arşi şi pe tine, fericită Xenia,
 14 
în călătoria vieţii tale te-a în- Cîntarea a 8-a:
tărit, cîntînd: binecuvîntat Irmosul:
eşti Dumnezeule în veci. Cuptorul cel cu foc oa­
Prunciei evanghelice ai recînd în Babilon Iucrări-le
urmat în viaţa ta, iar calea şi-a despărţi prin dumneze­
nopţii ai petrecut-o în nevi- iasca poruncă; pe haldei ar­
novăţie şi-n nerăutate. Pen- zînd, iar pe credincioşi răco­
tru aceasta, şi pe noi la nevo- rind pe cei ce cîntau Binecu­
inţa faptelor bune ne întăreş- vîntaţi, toate lucrurile Dom­
te, cîntînd: binecuvîntat eşti, nului, pe Domnul!
Dumnezeule, în veci. Rîvneşte celor bune, de
Slavă..., cele rele depărtîndu-te, prin
Tinerilor din cuptorul hal- lucra­rea dumnezeieştilor fap-
deilor ai rîvnit, fericită Xe- te, avînd pe Maica lui Dumne-
nia, cîntînd lui Hristos ce ţi-a zeu şi folositoarea tuturor cea
dat ţie tărie; asemenea şi noi, neruşinată, rugătoare pentru
care te cinstim pe tine, mai- tine, suflete al meu, ca pe o
că, cu îndrăznire strigăm: Bi- milostivă şi de oameni iubi-
necuvîntat eşti, Dumnezeule, toare.
în veci. Dezlegat-ai de legătu-
Şi acum..., ra osîn­dirii celei de demult
Cel ce S-a întrupat mai omenirea, de Dumnezeu
presus de fire din pîntecele Născătoare. Pen­tru aceasta
tău, Fecioară, a luminat lu- mă rog ţie, dezleagă toată le-
mea cu strălucirea cunoaş- gătura răutăţii inimii mele,
terii de Dumnezeu, Preacu- Preacurată, legîndu-mă de
rată. dumnezeiasca dragoste a Zi-
Catavasie: ditorului.
Pe Tine, Cel ce ai răcorit Raza slavei Tatălui năs-
în foc pe tinerii cei ce Dum­ cînd-o, luminează inima mea
nezeu Te-au numit şi în Fe­ ceea ce se mîhneşte pentru
cioară nepătată Te-ai sălăş­ necinstirea greşelilor, Născă-
luit, Dumnezeu-Cuvîntul Te toare de Dum­nezeu; şi slavei
lău- dăm, cîntînd cu dreap­ celei pururea veşnice, mă ara-
tă credinţă: Binecuvîntat tă părtaş, ca să te slăvesc pe
este Dumnezeul părinţilor tine cu credinţă.
noştri.
 15 
Alt canon În focul cel mistuitor uniţi
Irmos: Din văpaia cuvioşilor... fiind tinerii, cei ce au fost cei
Biruitoare patimilor te- dintîi în cinstirea de Dumne­
ai arătat, Fericită Xenia, iar zeu, dar de văpaie nefiind vă­
asprele ispite ale vrăjmaşului tămaţi, cîntare dumnezeias­
le-ai biruit, necontenit cînt- că au cîntat: Binecuvîntaţi,
înd: Binecuvîntaţi toate lu- toate lucrurile Domnului pe
crurile Domnului pe Domnul. Domnul şi-L preaînălţaţi în­
tru toţi vecii.
Biruind patimile păcătoa-
se, tu, fericită maică, ca o Cîntarea a 9-a:
stea prealuminoasă te-ai ară- Irmosul:
tat şi pe femeile ce au căzut Părintelui celui fără de
în păcate le conduci, ca în în- început Dumnezeu şi Dom­
ţelepciune şi curăţenie să tră- nul, întrupîndu-Se din Fe­
iască şi cu pocăinţă să cînte: cioară, S-a arătat nouă ca
Binecuvîntaţi toate lucrurile să lumineze cele întunecate
Domnului pe Domnul. şi să adune cele risipite. Pen­
Binecuvîntăm pe Tatăl, pe Fiul tru aceasta, pe Născătoarea
şi pe Sfîntul Duh, Domnul de Dumnezeu cea prealăuda­
Biruitoare păcatului te-ai tă o mărim.
arătat, fericită maică, avînd Gustînd Adam din rodul
harul de sus, pentru care şi po­mului celui oprit, moar-
cele cereşti ai dobîndit, unde te cu amărăciune a cules: iar
acum împreună cu îngerii Fiul tău pe lemn pironindu-
cînţi: Binecuvîntaţi toate lu- Se, a izvorît lumii dulceaţa
crurile Domnului pe Domnul. nemu­ririi. Pentru aceasta te
Şi acum..., cinstim, Preacurată.
Zămislind întrupat pe Cu- Împărăteasă eşti, Fecioa-
vîntul, Cel ce era mai înainte ră, ca ceea ce mai presus de
neîntrupat, ai stricat bleste- cuvînt ai născut pe împăra-
mul cel de demult al Evei, Fe- tul şi Dom­nul, Cel ce a stricat
cioară, născînd lumii Binecu- împărăţiile iadului. Pe Acela
vîntarea. neîncetat roagă-L să învred-
Catavasie: nicească de îm­părăţia cea de
Să lăudăm, bine să cuvîntăm şi să sus, pe toţi cei ce te cinstesc
ne închinăm Domnnului, cîntîndu-I şi pe tine, Preacurată.
preaînălţîndu-L întru toţi vecii.

 16 
Îmbunătăţeşte, Stăpînă, bucură-te, raiule prin care
sme­rită inima mea cea înrău- ne-am învrednicit din nou de
tăţită de vătămarea dezmier- desfătarea raiului.
dărilor, ca ceea ce ai născut pe Catavasie:
Cel bun şi eşti cu totul bună, În Lege, în umbră şi în
şi-mi des­chide uşile cele bune Scriptură închipuire vedem
ale pocăinţei. noi, credincioşii. Toată par­
Alt canon tea bărbătească, ce deschide
Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea … pîntecele, sfînt lui Dumne-
Cu adevărat mintea lui zeu este. Deci, pe Cuvîntul
Hristos ai avut, fericită Xenia, Cel mai înainte născut, Fiul
în smerenie, blîndeţe, în cre- Tatălui Celui fără de înce­
dinţă neclintită, în nădejde put Cel Întîi-născut din Mai­
şi dragoste către Dumnezeu, că, fără ispită bărbătească îl
şi pe noi ne învredniceşte ca, mărim.
împreună cu tine, pe Hristos LUMINÎNDA

pururea să-L slăvim. Precum soarele luminea-


Cu adevărat s-au împlinit ză, aşa s-a arătat şi astăzi po-
cu tine, fericită maică, cele menirea ta, fericită maică,
spuse de Hristos, că cel ce va bucurînd pe cei credincioşi,
răbda pînă la sfîrşit, acela se care în rugăciuni te cheamă
va mîntui, şi acum, împreună pe tine, strigînd: roagă-te tot-
cu toţi cei mîntuiţi, pe Hris- deauna să ne mîntuim noi.
tos pururea Îl slăveşti. Slavă..., Şi acum...,

Slavă..., Preacurată, cu cinstitul


Cu adevărat nimeni din tău acoperemînt, pe noi, robii
cei ce aleargă la ajutorul tău, tăi, de încercările vrăjmaşu-
fericită maică, nu pleacă de- lui ne păzeşte totdeauna ne-
şerţi de harul lui Dumnezeu, vătămaţi; căci pe tine unică
de care şi pe noi ne umple ca nădejde şi întărire te-am do-
să te mărim. bîndit.
Şi acum..., LA LAUDE

Glas de mulţumire să adu- Stihirile pe 4, glasul al 2-lea:


cem Maicii lui Dumnezeu, şi Nesfîrşit este harul care de
să strigăm: Bucură-te, scau- la Hristos l-ai primit, ferici-
nul lui Dumnezeu cel preaîn- tă maică, căci şi sfintele tale
alt; bucură-te, norul Luminii; moaşte, cu puterea Dumne-
 17 
zeiască, necontenit săvîrşesc Atotţiitorului Dumnezeu, pe
minuni celor ce se apropie şi Care roagă-L să se mîntuiască
cu credinţă cheamă numele sufletele noastre.
tău, şi de nevindecatele boli Slavă..., gl. 8
se tămăduiesc. Pentru rugă- Astăzi cetatea lui Petru se
ciunile ei, Doamne, şi pe noi luminează, maică Xenia, cu
de patimile sufleteşti şi tru- razele tale şi sfînta biserică a
peşti ne slobozeşte, ca un iu- Maicii lui Dumnezeu Odighi-
bitor de oameni. (de 2 ori) tria, cu flori împodobită îţi
Cu nevoinţele tale multe cîntă ţie, plăcuta lui Hristos:
suflete ai adus la mîntuire; Nu înceta a te ruga pentru toţi
pentru aceasta, Hristos, Care cei care cinstesc cu dragoste
a sărăcit pentru noi şi nea- sfîntă pomenirea ta.
vînd unde să-şi plece capul, cu Şi acum..., glasul acelaşi
semne şi minuni preaslăvite, Stăpînă, primeşte rugă-
cu adevărat te-a împodobit pe ciunile robilor tăi şi ne izbă-
tine, fericită maică. veşte pe noi din toată nevoia
Virtuţile tale, de Dumne- şi necazul.
zeu înţelepţită maică Xenia, Slavoslovia mare, troparul,
ecteniile şi otpustul
întăresc inimile în credinţă,
căci cine, auzind de adînca LA LITURGHIE
ta smerenie şi răbdare, nu se Fericirile din cîntarea a 3-a şi din
va minuna? Încă şi către toţi cîntarea a 6-a.

arăţi blîndeţe şi nerăutate, PROCHIMENUL, glasul al 4-lea: Scum-


celor scîrbiţi mîngîiere, celor pă este înaintea Domnului moartea cu-
vioşilor Lui. Stih: Ce voi răsplăti Dom-
aflaţi în nevoi te faci grabni- nului pentru toate cîte mi-a dat mie?
că ajutătoare, celor ce înnoa-
Apostolul către Galateni V, 22-VI, 2,
tă pe mare, liman neînviforat Evanghelia de la Luca VI, 17-23.
şi celor ce călătoresc, bună
însoţitoare - tuturor toate te- c h i n o n i c u l:

ai făcut. Cuvioasă maică, şi Întru pomenire veşnică va


acum cu cunună nevestejită fi dreptul de auzul rău nu se
eşti încununată de mîinile va teme.