Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ


NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucureşti, ROMÂNIA


Tel: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax (401) 021 312 34 26
e-mail: directie.generala @insp.gov.ro
F-PS-03-01
Beneficiar Institutul Naţional de Sănătate Publică
Nr. înreg. _______ /_________ Nr. D.I. _______ /_________

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVI CII 1

CAPITOLUL 1
Părţile contractante
1.1. INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (ȋn continuare I.N.S.P.), având sediul in
str. Dr. Leonte nr. 1-3, sectorul 5, Bucureşti, C.I.F.: 26347241, tel.: 021.318.36.20 / fax:
021.312.34.26, cod IBAN: RO49TREZ70520E365000XXXX – ALTE VENITURI, deschis la
Trezoreria Sectorului 5, reprezentat prin Director General, Dr. ANDRA NEAMTU, in calitate de
Prestator
si
2
1.2.
(denumirea completa, in clar, a unitatii nucleare)

cu sediul in str.......................................................................................... nr. ..........., sector ......, cod poştal ......................,


localitatea ....................................................., jud. ........................................, tel/fax: ........................................................, C.I.F.:
..................................., cod IBAN ............................................................................................................, deschis la
............................................................................................, reprezentata prin ............................................................................................, in
calitate de Beneficiar
au convenit la ȋncheierea prezentului contract.
CAPITOLUL 2
Obiectul contractului
2.1. Prestatorul efectuează supravegherea dozimetrică individuală pentru un numar de ____ expuşi
profesional la radiaƫii ionizante, nominalizaƫi de beneficiar ȋn Anexa nr. 1.

CAPITOLUL 3
Durată şi aplicabilitate
3.1. Prezentul contract se ȋncheie de la data de3 ____ . ___ .2017 – 31.12.2017.

CAPITOLUL 4
Preţ şi condiţii de plată
4.1. (1) Tariful aferent prestaƫiei de supraveghere dozimetrică individuală este la data ȋncheierii
prezentului contract de 14 RON / persoană / lună.
(2) In cazul modificarii tarifului prevazut la alineatul (1), prezentul contract se completeaza de
drept cu devizul aprobat, care se comunica beneficiarului.
4.2. Contravaloarea prestaƫiilor efectuate la clauza 4.1. se achită in termen de maximum 30 zile de
la emiterea facturii ȋn contul I.N.S.P., iar valoarea efectivă, finală, a contractului se regularizează şi
achită ȋn trimestrul IV al anului 2017.
4.3. Contravaloarea activităƫilor asociate/accesorii prestaƫiei prevăzute la clauza 4.1. (fotocopii ale
documentelor, filme dozimetrice adiƫionale, etc.) se stabileşte prin deviz si se achită la momentul
regularizării.

1
Ȋncheiat ȋn aplicarea prevederilor art. 23 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art.3 lit.d din H.G. nr. 1.414/2009
pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică;
2
Datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice se completează de către beneficiar, făra ştersături, şi se verifică de către I.N.S.P.;
3
Data încetării prezentului contract este cel târziu 31.12.2017.
Pag. 1 / 5
4.4. Neplata contravalorii prestaţiei ȋn termenele menƫionate ȋn prezentul capitol atrage o penalizare
de 0,04 % asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care
urmează aceleia când suma a devenit exigibilă.
4.5. Valoarea totală a contractului este de .................... RON, aferentă prestaţiei serviciilor de
supraveghere dozimetrică individuală a unui număr de ... persoane/lună X ... luni.

CAPITOLUL 5
Interpretarea contractului
5.1. În situaţia în care există discrepanţe între voinţa reală şi voinţa declarată a părţilor contractante,
când clauzele contractului sunt echivoce, confuze sau contradictorii şi când contractul este
incomplet, interpretarea clauzelor contractului se face potrivit regulilor dreptului comun.

CAPITOLUL 6
Drepturile şi obligaţiile părţilor
6.1. PRESTATORUL:
a. efectuează supravegherea dozimetrică individuală conform prevederilor anexei 2, pentru toţi
expuşii profesional prevazuţi de către Beneficiar ȋn anexa 1 din contract;
b. expediază lunar prin poştă filmele dozimetrice necesare supravegherii dozimetrice individuale
până la data ultimei zile din luna ulterioară celei supravegheate;
c. anunƫă imediat beneficiarul, C.N.C.A.N. si D.S.P.J. / D.S.P.M.B. (dupa caz) ȋn situaƫia detectării
unei expuneri ce depaşeşte limita admisa de lege, ȋn vederea identificării şi ȋnlăturării motivelor care
au dus la supraexpunere;
d. prestează, la solicitarea scrisa a beneficiarului, servicii complementare;
e. regularizează valoarea contractului ȋncheiat cu diferenƫa rezultată din modificarile contractului
ȋnregistrate până la data regularizării.
6.2. BENEFICIARUL:
a. poartă filmul dozimetric pus la dispozitie de către I.N.S.P. numai in caseta agreata de
C.N.C.A.N., respectând regulile de folosire corectă, conform celor prevazute in anexa 2;
b. returnează filmele purtate până la data de 7 ale lunii urmatoare celei pentru care se efectuează
supravegherea dozimetrică ȋnsoƫite de un plic autoadresat si timbrat;
c. avansează exemplarele de contract semnate si ştampilate ȋnsoţite de un număr de plicuri
autoadresate şi timbrate, egal cu numărul de luni de supraveghere dozimetrică individuală;
d. instruieşte personalul din unitate pentru asigurarea integritaƫii filmelor dozimetrice pe perioada in
care acestea se află in posesia sa;
e. comunică ȋn scris prestatorului orice modificare de date cu privire la expuşii aflaƫi ȋn
supraveghere; notificarea, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila, va constitui de drept
document al contractului;
f. achită factura emisă ȋn contul prestatorului prevazut la clauza 1.1. si transmite dovada efectuării
plătii ȋn termen de 3 zile de la achitarea facturii, la numarul de fax: 021.318.36.35.

CAPITOLUL 7
Răspunderea contractuală
Ȋncetarea contractului
7.1. Fiecare parte contractantă răspunde de obligaƫiile care ȋi revin ȋn derularea corectă si la termen
a prezentului contract.
7.2. (1) Prezentul contract ȋnceteaza ȋn urmatoarele condiƫii:
a. La data de 31.12.2017;
b. Prin acordul parƫilor;
c. Ȋn absenţa transmiterii de către beneficiar a plicurilor timbrate şi autoadresate sau ȋn situaţia ȋn
care corespondenţa lunară cu INSP (Laboratorul de Dozimetrie Individuala) nu este ridicată de
persoana desemnată din partea beneficiarului.
d. Prin rezilierea contractului pentru nerespectarea obligaƫiilor asumate prin contract de către una
din părƫi, după ce a fost notificată de către cealaltă parte, că o noua nerespectare a acestora va
duce la rezilierea prezentului contract.
(2) Prezentul contract poate ȋnceta ȋnainte de termen, prin voinƫa uneia dintre părƫi, manifestată
printr-o notificare făcută celeilalte părti cu cel putin 15 zile ȋnainte de data preconizată a ȋncetării.

Pag. 2 / 5
7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaƫiilor deja scadente ȋntre
părƫile contractante. Prevederile prezentului capitol nu ȋnlătură răspunderea părƫii care ȋn mod
culpabil a cauzat ȋncetarea contractului.

CAPITOLUL 8
Forţa majoră
8.1. (1) Forţa majoră exonerează de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract partea care o
invocă, pe toată perioada ȋn care aceasta acţionează.
(2) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe toată perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile care li se cuveneau părţilor pâna la apariţia acesteia.
CAPITOLUL 9
Soluţionarea litigiilor
9.1. (1) Eventualele neȋnƫelegeri ivite între părƫi în legătură cu încheierea, executarea, modificarea
şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract se vor soluƫiona, cu prioritate, pe cale
amiabila, pe calea tratativelor directe.
(2) Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate
pe cale amiabilă in termen de 15 zile de la inceperea tratativelor, sunt de competenţa instanţei
judecătoreşti ȋn a carei rază teritorială ȋşi are sediul I.N.S.P.
CAPITOLUL 10
Cesiunea. Refacturarea
10.1. Cesionarea contractului sau a unor părƫi din acesta este interzisă.
10.2. Refacturarea ȋn scop lucrativ de către beneficiar a prestaţiilor care fac obiectul acestui
contract este interzisă, conform art. 4 din Ordin M.S. nr. 208 / 2012.
CAPITOLUL 11
Corespondenţa, comunicari
11.1. (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin
scrisori, fax sau direct la sediul părţilor.
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin
modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante
schimbarea survenită.
CAPITOLUL 12
Prevederi finale
12.1. Termenele din prezentul contract sunt exprimate ȋn zile calendaristice.
12.2. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai in scris, prin acordul părƫilor, sub forma
unui act adiƫional, care va face parte integrantă din acest contract.
12.3. Prezentul contract, ȋmpreună cu Anexele, care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinƫa părƫilor şi ȋnlătură orice altă ȋnƫelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară lui.
12.4. Responsabil pentru derularea ȋntocmai a prezentului contract, din partea I.N.S.P., este
Laboratorul Dozimetrie Individuală, tel: 021.318.36.20/int. 182 sau 134.
12.5. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, cu paginile numerotate (inclusiv Anexele),
toate având valoare de original si aceeaşi forţa de drept, câte un exemplar pentru fiecare parte
contractantă.

PRESTATOR BENEFICIAR
Director General, Manager/Director,

Director Gen. Adj. Economic, Contabil,

Consilier juridic, Consilier juridic,

Viza CFFP
Pag. 3 / 5
Anexa 1
DENUMIREA INSTITUŢIEI: ………………………………………………………… LABORATOR, SECŢIE ………………………………………………
ADRESA PENTRU PRIMIREA FILMELOR / REZULTATELOR : Str. ………………………………………... Nr. ……..., Cod Poştal …………….
Localitate: …………………….……, Judeţ: ………………………………; Tel / Fax: ………………………..…, e-mail: …………………........…….…

Lista persoanelor care urmează a fi supravegheate dozimetric la Laboratorul de Dozimetrie Individuală din Institutul Naƫional de Sănătate Publică în anul 2017:

Data intrarii in Tipul Tip Energia Data intrarii in


Nr. Nume si Prenume Cod numeric din C.I. sau din B.I. Profesia mediul de radiatii practi expu medie evidenta
*)
crt. de baza cii nere de lucru laboratorului de
(Kev) DOZIMETRIE
S A A L L Z Z N N N N N C A A L L Z Z A A L L Z Z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
)
* Clasificarea tipului practicii se va completa corespunzator domeniului de activitate şi codificarii din Normele de dozimetrie individuală - Ordinul CNCAN nr.180 /
05.09.2002 ( MO – partea I, nr. 769 bis din 22.10.2002-ID)

Semnatura si stampila

BENEFICIAR

Pag. 4 / 5
Anexa 2
1. Modul de purtare a dozimetrului fotografic individual:
- Dozimetrul fotografic individual este alcătuit din filmul dozimetric şi caseta dozimetrică.
- Pentru interpretarea corecta a dozelor, purtarea dozimetrului este obligatorie pe toată durata
programului de lucru a personalului expus profesional monitorizat dozimetric.
- Filmul nu trebuie deteriorat, înţepat sau zgâriat, deoarece deteriorarea materialului de protectie a
acestuia conduce la voalarea peliculelor şi implicit la pierderea informaţiilor cu privire la doza
înregistrată.
- Se va evita expunerea la căldură sau scufundarea în apă a dozimetrului.
- Dozimetrul pentru ȋntregul corp trebuie sa fie purtat la nivelul toracelui, la piept sau la nivelul
abdomenului.
- În cazul purtarii şortului de protectie, dozimetrul se plaseaza sub şort.
- Dupa terminarea programului de lucru, când expusul nu desfaşoară activitaţi ȋn domeniul nuclear,
este necesar ca dozimetrul sa fie depozitat ȋntr-o zonă sigură, ȋn exteriorul incintei nucleare, la
temperaturi sub 240C şi umiditate sub 60%.
- Schimbarea filmului din caseta dozimetrică se face lunar; filmul purtat anterior împreună cu buletinul
de însoţire aferent se returnează in timp util laboratorului pentru a fi prelucrat şi interpretat.

2. Cerinţe legislative:
- Dozele primite de personalul expus profesional trebuie evaluate pentru fiecare persoană expusă şi
înregistrate de către titularul de autorizaţie.
- Pentru persoanele expuse profesional de categorie A dozele datorate expunerii externe se
evaluează lunar.
- Purtarea dozimetrului este obligatorie pe toată durata programului de lucru a personalului expus
profesional, monitorizat dozimetric.
- Dozimetrul pentru întregul corp trebuie să fie purtat la nivelul toracelui, piept sau abdomen.
- În cazul purtării şorţului de protecţie, dozimetrul se plasează sub şorţ.
- Organismele dozimetrice acreditate au obligaţia de a informa de indata CNCAN si autoritatea
medico-sanitară locală asupra oricarei depăşiri de limită de doză despre care au luat cunoştiinţă.
- Limita dozei efective pentru personalul expus profesional este de 20 mSv/an, iar limita de doza
derivata lunar este de 1,7 mSv/luna.
- Pentru confirmarea rezultatelor evaluării dozelor rezultate in urma expunerilor accidentale sau de
urgenţă, titularul de autorizaţie trebuie să consulte un expert acreditat sau un organism acreditat de
protecţie radiologică. Valoarea dozei reevaluate se va înregistra în locul valorii ce a rezultat ca urmare a
monitorizării individuale de rutină.
- În cazul pierderii sau deteriorării dozimetrului personal utilizat, responsabilul cu securitatea
radiologică, împreună cu expertul acreditat, vor face investigaţiile necesare pentru a stabili cauzele şi vor
atribui doza pentru persoana posesoare a dozimetrului. Se va comunica organismului dozimetric
acreditat şi C.N.C.A.N. pierderea sau deteriorarea dozimetrului, inclusiv cauzele şi valorile de doză
alocate.
- În conformitate cu recomandarea ICRP si agreată de CNCAN, nivelul de înregistrare pentru
monitorizarea dozimetrică individuală este de 1/10 din limita anuală, corespunzătoare perioadei de timp
la care se referă monitorizarea individuală (pentru o doză limită anuală de 20 mSv, nivelul de înregistrare
este de 0,17 mSv).
- În procesul de evaluare a echivalentului de doză individual, Hp(10) daca valorile dozelor sunt sub
nivelul de înregistrare, nu se va atribui valoarea zero şi se va înregistra specificând valoare mai mică
decât nivelul de înregistrare, SNI (de exemplu : < 0,17).

Pag. 5 / 5