Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECTAREA DIDACTICA

Proiectarea presupune ansamblul operatiilor de anticipare rationala si sistematica a activitatii


instructiv - educative, dobandind astfel, caracter eficient.
A proiecta inseamna a planifica, a anticipa, a prevedea cat mai exact desfasurarea unei activitati
educative prin organizarea si combinerae optima a obiectivelor, resurselor, strategiilor de predare-
invatare, a modalitatilor de evaluare si a relatiilor dintre acesteia.
Etapele si operatiile proiectarii didactice ( I. Neacsu - Prelegeri pedagogice, 2001)
I. Demers rational: Ce voi face ?
Etapa: Formularea obiectivelor operationale
Operatii:
- Stabiliti precis ce va sti/ ce va sti sa faca fiecare elev la sfarsitul activitatii
- Verificati daca ceea ce ati stabilit este ceea ce trebuie realizat, confruntandu-va cu
programele de invatamant si precizand performantele minime asteptate
- Verificati daca obiectivele stabilite sunt realizabile in timpul pe care il aveti la dispozitie.
II. Demers rational: Cu ce voi face ?
Etapa: Analiza resurselor
Operatii:
- Stabiliti continutul esential al activitatii
- Diferentiati instruirea in functie de capacitatile de invatare existente in clasa
- Stabiliti sarcini de invatare "tinta" pentru fiecare obiectiv formulat.
- Diferentiati sarcinile de invatare peste peste nivelul minim de performanta
III. Demers rational: Cum voi face ?
Etapa: Stabilirea strategiilor didactice
Operatii:
- Regasiti conditiile interne ale invatarii (tipuri de invatare, tipuri de motivatie)
- Elaborati situatii optime de invatare, combinand metodele si materialele pentru a
amplifica eficacitatea lor didactica, oferind elevului "ocazii de invatare" a unor sarcini, cu
tinta pe obiective
IV. Demers rational: Cum voi sti daca s-a relizat ceea ce trebuia ?
Etapa: Elaborarea testelor de evaluare sumativa
Operatii:
- Elaborati un test de evaluare a progresului invatarii
V. Addenda
- Construiti-va un instrument de transpunere a proiectului in practica !
Sarcina de lucru:
Analizati operatiile si conditiile corespunzatoare etapelor proiectarii, conform urmatoarelor criterii:
Etapa I: Formularea obiectivelor operationale
- Operatii utilizate
- Tipul obiectivelor precizate
- Criterii de raportare in stabilirea obiectivelor
- Necesitatea acestei etape in proiectarea didactica
Etapa II: Determinarea continutului si a resurselor
- Operatii utilizate
- Tipuri de resurse
- Criterii de raportare in stabilirea continuturilor si a resurselor
- Necesitatea acestei etape in proiectarea didactica
Etapa III: Elaborarea strategiilor de predare - invatare
- Operatii utilizate
- Componentele stategiei didactice
- Criterii de raportare in elaborarea strategiei didactice
- Necesitatea acestei etape in proiectarea didactica
Etapa IV: Elaborarea strategiilor de predare - invatare
- Operatii utilizate
- Criterii de raportare in stabilirea modalitatilor de evaluare
- Necesitatea acestei etape in proiectarea didactica
NIVELURILE PROIECTARII DIDACTICE
I. Proiectarea "globala" sau macroproiectarea - realizata de organismele oficile
specializate, la nivelul sistemului de invatamant
II. Proiectarea "esalonata" sau microproiectarea realizata de fiecare cadru didactic
Didactica moderna structureaza proiectarea realizata de cadrele didactice pe trei nivele:
- Proiectarea anuala/semestriala
- Proiectarea pe unitati de invatare
- Proiectul de lectie
PROIECTAREA ANUALA
Proiectarea anuala presupune o planificarea calendaristica, care asociaza elemente ale programei
(obiective de referinta - continuturi/ competente - continuturi) cu unitati de timp, considerate de
profesor ca fiind optime pe parcursul unui an scolar.
Proiectarea anuala poate avea urmatoarea rubricatie:
Scoala.. Profesor.
Disciplina.. Clasa/nr. Ore pe sapt./ Tip de curriculum/
Anul .
Planificare calendaristica
Nr. Unitatea Obiective de Numar Saptamana Observatii
crt. de invatare referinta/ de ore
Continuturi
Competente alocate
vizate

Explicatii:
- Unitatile de invatare se indica prin titluri ( teme )
- Obiectivele de referinta/competentele se trec cu numerele lor din programa scolara
- Continuturile sunt cele extrase din lista de continuturi ale programei scolare
- Numarul de ore alocate se stabileste de fiecare cadru didactiv
Etape:
- stabilirea succesiunii in care se va parcurge continutul
- gruparea continuturilor in unitati coerente din punct de vedere tematic; aceasta presupune:
o identificarea unitatilor de invatare dupa urmatoarele criterii:
 unitatea tematica
 structura flexibila, deschisa,
 continuitatea pe parcursul unui interval de timp
 finalizarea prin evaluare
o stabilirea titlului unitatii de invatare, se poate realiza prin:
 preluare din lista de continuturi ale programei
 preluare din manual
 formulare originala de catre profesor - Mihaila
De regula, unitatea de invatare nu trebuie sa cuprinda un numar foarte mare de lectii; in situatia in
care un capitol, ca de exemplu "Functiile de relatie" la clasa a VII-a presupune a fi predat intr-un
numar foarte mare de ore, acesta poate fi subdivizat in mai multe unitati de invatare, fiecare cu titlul
adecvat (Sistemul nervos, Organele de simt, Sistemul locomotor, Glandele endocrine).
- corelarea continuturilor fiecarei grupari tematice, delimitate in etapa anterioara, cu obiective
de referinta sau competentele specifice vizate; daca tema vizeaza cel putin un obiectiv de
referinta / o competenta specifica pentru fiecare obiectiv cadru / competenta generala, care
sunt corelate prin programa la tematica respectiva, atunci acea tema poate constitui o unitate
de invatare
- verificarea concordantei dintre demersul didactic propus de profesor si resursele didactice
de care dispune scoala
- alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare continut in concordanta cu obiectivele
de referinta / competentele specifice vizate si cu numarul de ore alocat la disciplina/an scolar,
prin planul cadru de invatamant;
Numarul de ore / saptamana din trunchiul comun, la clasele de gimnaziu este acelasi ( o ora la
clasele a V - a si a VIII-a, cate doua ore la clasele a VI-a si a VII-a), iar la clasele de liceu difera
in functie de filiera si profilul liceului.
Orele din Curriculum la decizia scolii se atribuie in functie de situatia concreta din scoala ( in urma
consultarilor profesori - parinti, in functie de capacitatile cognitive si interesele copiilor).

PROIECTAREA PE UNITATI DE INVATARE


Proiectarea didactica a unei unitati de invatare presupune parcurgerea unor etape intr-o succesiune
logica. Pentru a intelege aceasta succesiune se porneste de la rubricile prezentate mai jos:
Scoala..... Profesor...........
Disciplina...
Clasa.. Clasa/Nr.ore pe sapt./..
Anul/Saptamana.
Unitatea de invatare..
Numarul de ore alocate....
Proiectul didactic al unitatii de invatare
Continuturi Obiective de Activitati de Resurse Evaluare
(detalieri) referinta/competente invatare
specifice
Cum concepem proiectul unitatii de invatare ?
Demers rational Operatii
Care este continutul din programa pentru Selectezi si analizezi continutul care urmeaza
care trebuie sa intocmesc proiectul didactic ? a fi proiectat
Care este titlul unitatii de invatare ? Completezi titlul unitatii de continut (vezi
discutia anterioara legata de stabilirea
titlului)
Care sunt detalierile de continutul (titluri de Inscrii detalierile de continut in proiect la
lectii) ? rubrica 1
Deci, ce estimezi ca vor sti si vor putea face Selectezi, din programa obiectivele de
elevii dupa participarea la instruire ? referinta/competentele specifice***
Ce activitati de invatare iti propui sa Consulti exemplele de activitati de invatare
realizezi, in functie de obiective? din programa
Analizezi in ce masura se suprapun peste
intentiile tale si conditiile concrete de
realizare a instruirii
Selectezi ceea ce este realizabil, detaliezi sau
propui alte activitati
Care sunt resursele pe care le vei folosi Resurse de timp : estimezi daca in timpul pe
pentru a pune in practica cele propuse ? care il ai la dispozitie vei putea realiza cele
propuse
Resurse materiale :
Selectezi resursele materiale de care dispune
scoala si pe care le vei putea folosi la
activitatile propuse
Confectionezi sau procuri resurse de instruire
suplimentare, moderne sau mai adecvate
scopului propus.
Ia in considerare locul desfasuririi instruirii
(laborator, sala de clasa, cadru natural,
muzeu, gradina botanica)
Resurse umane:
Trebuie sa ai in vedere capacitatae de invatare
si nivelul general de pregatire al elevilor;
Ai grija, nu-ti propune tinte prea inalte sau
prea joase in raport cu capacitatile elevilor,
caci, altfel, se poate ca lectia sa fie un esec !
Cum vei putea proiecta modul de evaluare a Analizezi standardele curriculare de
performantelor elevilor la sfarsitul performanta descrise de programa
parcurgerii unitatii de invatare ? Verifici daca au fost elaborati descriptorii de
performanta pentru disciplina data.
Elaborezi instrumente de evaluare -matrice
de evaluare

PROIECTUL DE LECTIE
Presupune o anticipare detaliata a demersului didactic pentru un timp scolar delimitat (50 minute) si
cuprinde, in general, doua segmente:
A. Date introductive ( date de "identitate" sau "de intentie" ale lectiei
B. Scenariu didactic pentru fiecare moment al activitatii instructiv - educative
A. Date introductive
Data:
Clasa:
Disciplina:
Tema:
Durata:
Tipul lectiei:
Obiective referinta:
Obiective operationale:
- cognitive
- afective
- psiho-motorii
Resurse educationale
- procedurale:
 Metode si procedee
 Forme de organizare
- materiale
Bibliografie si anexe
B. Scenariul didactic poate avea urmatoarea structura
Evenimentele Obiective Continuturile activitatii Resurse
instruirii operationale instructiv - educative
Activitatea cadrului didactic/ Procedurale/Materiale
Activitatea elevilor
Operatii utilizate in proiectarea unei lectii( dupa C. Cucos, 1996):
- analiza generala a lectiei, prin consultarea programei, manualului si a altor materiale
bibliografice
- deteminarea obiectivului cadru/de referinta si operationale prin decelarea capacitatilor
umane ce pot fi identificate, masurate, exprimate
- selectare si organizarea continutului invatarii in unitati si teme principale care sa fie
convergente si sa slujeasca obiectivelor fixate
- alegerea si combinarea metodelor si procedeelor didactice pentru situatii concrete, in acord
cu secventele de continut, particularitatile elevilor, obiectivele lectiei
Demers rational Operatii
Care este continutul pentru care trebuie sa Selectezi si analizezi continutul lectiei care
intocmesc proiectul didactic ? urmeaza a fi proiectat;
Care este titlul lectiei ? Completezi titlul lectiei
Care sunt ideile esentiale cuprinse in lectie ? Delimitezi ideile, realizezi schema logica a
lectiei;

Deci, ce estimezi ca vor sti si vor putea face Analizezi cu atentie continutul si formulezi
elevii dupa participarea la instruire obiectivele operationale / competente
(cunoastere si intelegere de terminologie, derivate - cognitive, motorii,
dezvoltare de capacitati practice, de comportamentale - Atentie, pe acestea nu le
comunicare, formare de atitudini) ? gasesti in programa !

Cum vei formula obiectivele operationale / Explicatii vei gasi in continuarea tabelului
competente derivate? ( vezi reguli de formulare )

Ce activitati de invatare iti propui sa Le poti prelua din proiectul unitatii de


realizezi, in functie de obiective? invatare / programa (daca, in calitate de
student ai lucrat un asemenea proiect; daca
nu, atunci te ghidezi dupa indicatiile date mai
sus si propui activitati la nivel de lectie), sau
le poti modifica in functie de conditiile
concrete constatate in cursul instruirii.
Prin ce metode iti propui sa realizezi Iti reamintesti conceptul fiecarei metode de
activitatile de instruire ? predare-invatare .
Analizezi metodele prin raportare la
fragmentele de continut, activitatile de
invatare si obiectivele instruirii.
Selectezi metodele adecvate contextului
instruirii.
Care sunt resursele pe care le vei folosi Le poti prelua din proiectul unitatii de
pentru a pune in practica cele propuse ? invatare .
Cum vei putea aprecia, cat mai exact, in ce Analizezi standardele curriculare de
masura elevii au atins, dupa participarea la performanta descrise de programa
lectie, obiectivele propuse sau au dobandit Verifici daca nu au fost elaborati descriptorii
competentele planificate ? de performanta pentru disciplina data.
Elaborezi instrumente de evaluare pentru
fiecare obiectiv si le imbini, intr-o proba de
evaluare
Aplici probele de evaluare, in mod
corespunzator, in momente adecvate de pe
parcursul instruirii
Stabilesti baremele de notare
Oferi feed - back elevilor privind activitate
lor de invatare
Cum imbini toate aceste elemente ale Urmaresti corelarea lor logica pe orizontala
proiectului ? (obiective - activitati - resurse - evaluare ) si
pe verticala in functie de succesiunea
derularii continuturilor si momentelor
instruirii.
Ce trebuie sa mai stim pentru a putea elabora un proiect didactice?
Care este raportul dintre proiectul unitatii de invatare si proiectul de lectie ?
Relatia dintre mezoproiect si microproiect este redata sintetic in tabelul de mai jos.
Proiectul de lectie Proiectul unitatii de invatare
Reda practica traditionala de proiectare Reda practica actuala de proiectare, centrata
centrata pe lectie. pe unitatea de invatare
Este componenta operationala pe termen Creeaza un mediu de invatare coerent, cu
scurt a unitatii de invatare tinte clare pe termen mediu si lung, cu
accente pe ritmurile proprii de invatare a
elevilor, pe capacitatea lor de explorare si
reflectie
Permite intelegerea procesului didactic Permite intelegerea procesului didactic
dinperspectiva operativa, tactica dinperspectiva strategica

Este subordonata unitatii de invatare Este supraordonata lectiei, ca urmare, in


structura unitatii de invatare se pot delimita,
prin linii orizontale, elementele
corespunzatoare unui microproiect
Reprezinta o replicare functionala, Reprezinta o derivare a lectiilor componente
structurala si operationala a unitatii de
invatare
Din cele prezentate mai sus putem deduce ca:
o in cazul in care, proiectul unitatii de invatare este bine intocmit, detalierea la nivelul
proiectului de lectie este foarte facila
o deprinderea de a realiza proiectarea didactica se formeaza prin exercitii simple, pe
unitati mici de continut; ca urmare, in perioada formarii initiale, studentii vor realiza
initial microproiecte, pentru ca ulterior sa poata elabora mezoproiecte.
Obiective cadru si de referinta/competente generale si specifice
o au fost prezentate in cadrul capitolului destinat analizei elementelor componente ale
programei scolare
o se regasesc, complet formulate / ani de studiu in programele scolare pentru gimnaziu
si liceu
Obiectivele educationale / operationale
Taxonomia obiectivelor educationale
Dupa tipul de comportament asteptat se cunosc trei tipuri de obiective educative:
Cognitive - centrate pe cunostere; vizeaza insusirea unor informatii, elaborarea unor concepte,
formarea unor priceperi, deprinderi si capacitati intelectuale;
Afective - se refera la modelarea atitudinilor, dezvoltarea intereselor, cultivarea sentimentelor,
formarea si intarireaconvingerilor, judecatilor de valoare prin care se influenteaza comportamentele
elevilor
Psihomotorii - urmaresc elaborarea conduitelor motrice, a operatiilor manuale cum sunt manuirea
instrumentelor de laborator, efectuarea de activitati practice etc.
Pentru domeniul cognitiv se cunoaste taxonomia lui Bloom, pentru domeniul afectiv - a
lui Krathwohl, iar pentru domeniul psihomotori - a lui Simpson.
Operationalizarea obiectivelor educationale
Consta in formularea corecta si clara, transpunerea in termeni de operatii, actiuni, comportamente
observabile si masurabile.
Au fost elaborate mai multe modele de operationalizare a obiectivelor, cele mai cunoscute fiind ale
lui Mager si a luiLandsheere.
Procedura lui Mager ia in atentie trei parametri pentru elaborarea unui obiectiv operational:
- descrierea comportamentului final ( a operatiilor efectuate de elevi in termeni de
comportamente observabile)
- precizarea conditiilor prin care elevii vor proba ca au ajuns la schimbarea descrisa de
comportament ( facilitati si restrictii)
- stabilirea nivelelor de performanta acceptabile ( numarul minim de raspunsuri corecte si
proportia de reusita)
Procedura de operationalizare a lui Landsheere cuprinde cinci parametri pentru formularea unui
obiectiv operational, corespunzatoare celor cinci intrebari de mai jos:
- Cine va produce comportamenul dorit ?
- Ce comportament observabil va dovedi ca obiectivul este atins ?
- Care va fi produsul acestui comportament ( performanta) ?
- In ce conditii trebuie sa aiba loc comportamentul ?
- In temeiul caror criterii ajungem la concluzia ca produsul este satisfacator ?
Exemplificare:
1. Subiectul 1. Elevii
2. Comportamentul 2. sa reprezinte
3. Performanta 3. diagrama florii de lalea
4. Conditii 4. identificand corect elementele florale
5. Criterii 5. cu utilizarea corecta a simbolului fiecarei
piese florale.
1. Subiectul 1. Elevii
2. Comportamentul 2. sa descrie
3. Performanta 3. structura radacinii de piciorul cocosului
4. Conditii 4.observand un preparat microscopic
5. Criterii 5. cu identificarea caracteristicilor fiecarei
zone anatomice.
Cerinte pentru formularea obiectivelor operationale:
1. Orice obiectiv sa se refere la activitatea de invatare a elevilor si nu la activitatea profesorului
Exemple incorecte:
- sa familiarizez elevii cu
- sa transmit cunostinte despre
- sa demonstrez elevilor
Exemple corecte:
- elevii sa identifice
- elevii sa aplice
- elevii sa analizeze
2. Obiectivul sa descrie comportamente observabile la elevi:
Exemple incorecte:
- elevii sa invete
- elevii sa gandeasca
- elevii sa asimileze
Exemple corecte:
- elevii sa descrie
- elevii sa generalizeze
- elevii sa rezolve
3. Obiectivul sa fie formulat in termeni expliciti care sa vizeze o singura actiune
Exemple incorecte:
- elevii sa inteleaga si sa reprezinte grafic
- elevii sa invete si sa rezolve
- elevii sa analizeze si sa compare
Exemple corecte:
- elevii sa deseneze
- elevii sa rezolve
- elevii sa analizeze
4. Obiectivele:
- sa fie variate, depasind nivelul simplei reproduceri de informatii
- sa exprime capacitatea, abilitatea mentala activata si nu informatia, ideea sau concluzia

Exemple incorecte:
- elevii sa spuna ca
- elevii sa ajunga la concluzia ca
Exemple corecte:
- elevii sa analizeze
- elevii sa interpreteze
5. Sa se evite numarul exagerat de obiective pentru o lectie
6. In cazul in care sarcinile de invatare vizeaza creativitatea, atitudinile sau convingerile elevilor,
posibilitatea de operationalizare se diminueaza si se recomanda ca obiectivul sa consiste mai mult
intr-o descriere a conditiilor in care urmeaza sa se produca comportamentul, fara a mai specifica
actul comportamental particular.
Verbele utilizabile pentru stabilirea obiectivelor operationale ale lectiei sunt redate in tabelele de
mai jos selectate si modificate dupa D. Copilu, 2002
Domeniul cognitiv
Capacitatea Verbul Complementul
de format
cunoasterea a defini, a distinge, a identifica, a terminologie, vocabular,
recunoaste, a aminti proprietati, fenomene, exemple,
utilizari, reguli, modalitati,
procese, cauze relatii, influente,
tipuri caracteristici, clase,
diviziuni, clasificare, categorii,
metode , tehnici, utilizari,
principii, legi, parti componente,
elemente principale, teorii,
interrelatii, organizare,
structurari
intelegerea a exprima prin propriile cuvinte, a ilustra, semnificatii, exemple, definitii,
a reprezenta, a redefini = transpozitie reprezentari
(transformare)
a interpreta, a reorganiza, a diferentia, a relatii, caracterizari, metode,
distinge, a stabili, a explica, a demonstra concluzii, teorii, abstractizari
, ainterpreta
a aprecia, a estima, a prevedea, a consecinte, implicatii, factori,
determina, a stabili = extrapolarea efecte
aplicarea a aplica, a generaliza, a stabili legaturi, a principii, legi, efecte, procese,
organiza, a utiliza, a clasifica fenomene, teorii, situatii
analiza a distinge, a identifica, a clasifica, a elemente, argumente,
recunoaste - analiza elementelor particularitati, ipoteze
a analiza, a compara, a distinge, a deduce relatii, interrelatii, teme, cauza,
efecte, structura, organizare,
aranjament
sinteza a relata, a constitui, a transmite, a crea, a structura, model, performanta,
argumenta, a proiecta, a modifica, a modalitate, solutie, fenomene,
specifica, a dezvolta, a combina, a concepte, teorii, scheme, relatii,
organiza, a sintetiza, a clasifica, a deduce, generalizari, ipoteze, perceptii,
a formula, a modifica modalitati
evaluarea a argumenta, a considera, a compara, a Mijloace, utilitate, alternative,
evalua standarde, teorii, generalizari
Domeniul afectiv -emotional
Capacitate de Verbul Complementul
format
perceptia afectiva a stimula, a solicita, a manifesta interes o trebuinta, un interes, o idee,
fata de ., a exprima, a opta pentru, a o opinie, un plan, un concept,
accepta, a prefera, a respinge, a o lege, o atitudine
participa afectiv, a admite importanta
convingeri a se convinge/a convinge pe altii, a o idee, o opinie, un plan, un
verifica, a argumenta, a crede, a punct de vedere,
accepta, a dori sa, a fi constient de., a
cauta si gasi argumente in sustinerea., a
critica argumentat, a se opune, a sustine
ca.
trairi afective a exprima, a manifesta, a descrie, a emotia, sentimentul, trairea,
participa la semnificatia,
atitudini, a manifesta, a exprima, a sustine, a combativitate, spirit critic,
comportamente respinge, a combate, a promova, a-si spirit civic
schimba atitudinea, a reflecta asupra, a-
i face pe altii sa se angajeze, a se adapta
la, a actiona in spiritul,
Domeniul psihomotor
Capacitatea de format Verbul Complementul
priceperi, deprinderi fizice a folosi, a executa, a efectua, aparate, instrumente de
simple a aplica, a utiliza, a construi, masura, o tehnica, o schita,
asambla, a modela, a elabora, un desen, planuri
a proiecta, a organiza, a
confectiona
deprinderi intelectuale a recunoaste, a reproduce, a elementele unei clase,
simple si complexe identifica apartenenta la o categorii, a uni concept, o
clasa, a grupa (a clasifica) proprietate, concept, lege,
elementele dupa un criteriu, a principiu
stabili relatii, a integra in
sisteme mai complexe, a
structura, a conceptualiza
aptitudini (abilitati ) practice a manifesta, a demonstra analiza, sinteza, generalizare,
capacitatea de a., a elabora, a schite, diagrame, indicatori,
aplica, a demonstra abilitati elemente cunoscute
de .
Cum folosim verbele operationale in formularea obiectivelor ?
Care sunt etapele necesare formularii obiectivelor operationale
Cum se realizeaza derivarea competentelor ?
Competentele fiind exprimate prin capacitati adaptative complexe ale indivizilor la diferite situatii
contextuale, se pot forma intr-un interval de timp mai lung, uneori, pe parcursul a doua sau mai
multe cicluri de instruire. Din acest motiv, competentele specifice, trebuie derivate si exprimate prin
formulari care sa poata fi evaluate pe parcursul lectiilor desfasurate pe parcursul unui an de studiu.
Cu alte cuvinte, competentele specifice, care devin vizibil exprimate la elevi dupa un parcurs scolar
mai lung, pot fi transpuse in elemente concrete, posibil de cuantificat la fiecare lectie.
Surprindeti si explicati paralelismul dintre obiectivele operationale si competentele derivate.
Definitii utile (dupa Andrei Barna, 2004)
Metoda de invatamint este o cale eficienta de organizare si conducere a invatarii, un mod comun
de a preda care reuneste intr-un mod familiar eforturile profesorului si ale elevilor sai.
Procedeul didactic este o secventa a metodei, un detaliu, o tehnica mai limitata de actiune, o
componenta sau chiar o particularizare a metodei.
Metodologia didactica se refera la ansamblul metodelor si procedeelor didactice utilizate in
procesul de invatamant, precizind natura, functiile si clasificarile posibile ale mijloacelor de
invatamant.
Strategia didactica se refera la modul in care cadrul didactic reuseste sa aleaga, sa combine si sa
organizeze ansamblu de metode, materiale si mijloace in vederea atingerii anumitor obiective.
Mijloace de invatamant reprezinta ansamblul instrumentelor materiale, naturale, tehnice selectate
si adaptate pedagogic metodelor si procedeelor de instruire pentru realizarea eficienta a sarcinilor
proiectate la nivelul activitatii de predare - invatare - evaluare.
Evenimentele instruirii determina o dirijare a invatarii, care poate fi riguroasa, moderata sau
minima:
- Captarea si controlul atentiei
- Enuntarea obiectivelor
- Reactualizarea cunostintelor invatate anterior
- Prezentarea materialului stimul ( a noului continut)
- Fixarea ( retentia) cunostintelor
- Transferul cunostintelor
- Asigurarea conexiunii inverse ( feed - back corectiv)
- Evaluarea rezultatelor

S-ar putea să vă placă și