Sunteți pe pagina 1din 22

Cuprins

CAP I. PLAN DE AFACERI LA S.C. SEDGA-API S.R.L.

I. Prezentarea afacerii
1.1. Scurt istoric
1.2 Obiect de activitate
1.3. Date de identificare
1.4. Resurse umane existente
1.5. Resurse funciare
1.6. Situaţie financiară şi fiscală
1.7. Proiecte de investiţii similare realizate

CAP II. DATE GENERALE ALE INVESTIŢIEI PROPUSE


2.1. Denumirea investiţiei
2.2. Amplasament investiţie
2.3. Descrierea succintă a investiţiei
2.4. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei propuse
2.5. Dacă prin proiect se asigură diversificarea producţiei existente
la data depunerii cererii de finanţare
2.6. Informaţii privind cantitatea produselor, cota de piaţă şi potenţialii clienti
2.7. Resurse umane implicate în proiect
2.6. Durata şi graficul de realizare a investiţiei
2.7. Eşalonarea investiţiei, din punct de vedere financiar
2.8. Finanţarea investiţiei

CAP. III. APICULTURA


3.1. Achiziţionarea de mijloace de transport specializate
3.2. Achiziţionarea de echipamente specifice
3.3. Achiziţionarea de echipamente pentru analiza calităţii mierii şi produselor apicole
3.4. Achiziţia de familii de albine (inclusiv matci) selecţionate
3.5. Achiziţia de stupi noi

1
CAP. IV. STRATEGIA DE MARKETING

CAP. V. OBIECTIVELE DE MARKETING

CAP. VI. ANALIZA SWOT

2
CAPITOLUL I
PLAN DE AFACERI LA S.C. SEDGA-API S.R.L.

I. Prezentarea afacerii

1.1. Scurt istoric

Beneficiarul proiectului, S.C. SEDGA-API S.R.L. fiind administrată de d-na Şoiam


Dumitra, nascutî la data de 20.01.1959, in comuna Fânânele, judetul Constanţa. D-na Şoiam
Dumitra doreşte de câţiva ani să mărească veniturile familiei sale, prin desfăşurarea unei
activităţi apicole. De aceea, în octombrie 2010 a achiziţionat un pavilion transport stupi, iar
în octombrie 20011 o autofurgonetă Dacia 1,9 Diesel carosată pentru trasport mărfuri, ambele
second-hand, deoarece a existat oportunitatea de a le achiziţiona la preţuri scăzute (1.500€ şi
respectiv 3.500€). Abia la începutul acestui an şi-a înfiinţat societatea, din dorinţa de a putea
accesa Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală în vederea înfiinţării fermei
apicole pe care o doreşte de multa vreme.

1.2. Obiect de activitate


S.C. SEDGA-API S.R.L. s-a autorizat pentru Cod CAEN 0149 Apicultură, dorind să
realizeze o activitate specializată în acest domeniu.

1.3. Date de identificare


- denumire S.C. SEDGA-API S.R.L.;
- adresa Lumina, Constanţa;
- cod unic de înregistrare: 15547821;
- cod CAEN 0149 Apicultură;
- nr. cont bancar RO85BRDE120SV01534381370;
- banca: BRD Constanţa.
1.4. Resurse umane existente (categorii, calificare, numar)
Nu este cazul.

1.5. Resurse funciare (terenuri agricole/baze furajere) animale (efective pe specii/rase şi


categorii), familii de albine (specii, ămasini agricole, utilaje şi echipamente agricole,
3
instalaţşii de irigat etc.), construcţii în fermă (adăposturi pentru animale, remize pentru
maşini şi utilaje, spaţii administrative etc.), cu precizarea regimului proprietăţii (în
proprietate şi/sau arendă/concesiune)

Beneficiarul proiectului S.C. SEDGA-API S.R.L. deţine documente de proprietate


pentru o suprafaţă de teren extravilan de 1 ha, amplasat în comuna Lumina, judeţul
Constanţa.

1.6. Situaţie financiară şi fiscală (datorii fiscale şi/sau împrumuturi bancare în derulare
- situaţia privind respectarea graficului de rambursare, la termen şi/sau reeşalonate
etc.)

Beneficiarul nu are pierderi financiare (societate nou înfiinţată), nu are datorii sociale
şi fiscale şi nici nu are obligaţii către instituţii finanţatoare.

1.7. Proiecte de investiţii similare realizate


S.C. SEDGA-API S.R.L. nu a desfăşurat o activitate. A existat doar intenţia de a
demara o fermă apicolă, fapt care a condus la achiziţionarea unui pavilion transport stupi în
2010 şi a unei autofurgonete Dacia 1,9 Diesel carosată pentru trasport mărfuri, în 2011.

4
CAPITOLUL II
DATE GENERALE ALE INVESTIŢIEI PROPUSE

2.1. Denumirea investiţiei

Denumirea proiectului propus este: “Achiziţie stupi, familii de albine şi dotările


aferente fermei apicole aparţinând S.C. SEDGA-API S.R.L. în localitatea Lumina,
judeţul Constanţa”.

2.2. Amplasament investiţiei: Judeţ, Localitate, Strada, Nr. etc.

Localitatea Lumina, judeţul Constanţa

2.3. Descrierea succintă a investiţiei (cu precizarea parametrilor tehnici şi modul


cum aceşti parametrii se încadreaza în standardele Uniunii Europene în
domeniul protecţiei mediului, sanitar-veterinar, sanitar, pentru procesarea
investiţiilor şi încadrarea în standardele naţionale pentru alte investiţii

Investiţia constă în achiziţionarea de 30 familii de albine, utilaje de bază (30 de stupi)


şi o serie de echipamente şi unelte de lucru necesare pentru producţia de miere şi polen,
inclusiv echipament protecţia muncii. Judeţul Constanţa este situat într-o zonă cu bază
meliferă bogată şi variată ce nu este exploatataă corespunzător în prezent.

Menţionăm că amplasarea stupinei, distanţele faţă de fermele zootehnice, drumurile


publice, locuinţe şi toate cerinţele necesare se încadrează în standardele naţionale de mediu şi
sanitar - veterinare, conform anexelor ataşate.

2.4. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei propuse

Necesitate:
 Investiţia propusă oferă oportunităţi de muncă pentru persoanele din mediul rural,
facilitându-le posibilitatea de a obţine venituri alternative.

5
Oportunităţi:
 Flora meliferă din judeţul Constanţa şi din judeţul învecinat – judeţul Tulcea este
bogată şi variată, cuprinzând numeroase specii de plante cu valoare apicolă ridicată.
Aceasta, poate conduce la obţinerea unor recolte de miere ridicate şi constante în
timp. Aproape 1/3 din numărul total de specii de plante care trăiesc în Romania se
găseşte în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
 Numărul actual al familiilor de albine din judeţul Constanţa este mic faţă de
posibilităţile de valorificare existente.

2.5. Dacă prin proiect se asigură diversificarea producţiei existente la data depunerii
cererii de finanţare (ca activităţi şi/sau produse), se va preciza modul de
realizare.

Fiind o investiţie nouă, reprezintă o diversificare faţă de veniturile înregistrate până în


prezent.

2.6. Informaţii privind cantitatea produselor, cota de piaţă şi potenţialii clienţi

În urma exploatării celor 30 de familii de albine se obţine ca produs principal mierea


în cantitate medie de 900 kg şi 72 kg polen, ca produs secundar. Prin practicarea înmulţirii
albinelor prin roirea artificială se realizează un spor de efectiv de 100%, ceea ce permite în
egală măsură şi vânzarea a 30 familii de albine anual.
-RON-
Produse Prod. medie/an Cant. totală/an Preţ unitar Valoare/an
Miere 30 kg/fam 900 kg 10 9.000
Polen 2,4 kg/fam 72 kg 250.000 1.800
Familii albine 1 fam 30 fam 100 3.000
Total 13.800

Produsele finale (miere şi polen) o parte se vor vinde către societăţile comerciale, iar
altă parte vor fi vândute prin magazinul propriu, iar familiile de albine se vor vinde către alţi
producători apicoli din zonă.

2.7. Resurse umane implicate în proiect (categorii, calificare, număr)

6
Realităţile economice din ultimii ani au generat în judetul Constanţa o rată ridicată a
somajului, care poate fi diminuată şi prin implicarea diverselor categorii de şomeri în
domeniul apicol. În cadrul acestui proiect vor fi implicaţi doar membrii familiei. În timp
numărul acestora poate să crească pe măsură ce stupina se va extinde.

Persoanele implicate în proiect vor urma cursuri de specializare în acest domeniu, în


urma cărora vor obtine atestate de apicultor. Personalul este necesar pentru efectuarea la timp
şi în bune condiţii a lucrărilor prevăzute de tehnologia de creştere şi producţie.

2.8. Durata şi graficul de realizare a investiţiei (luni)

Investiţia se va realiza integral în luna martie anul curent, deoarece se constituie din
achiziţii simple (stupi, familii de albine, echipamente şi unelte de lucru).

2.9. Eşalonarea investiţiei, din punct de vedere financiar (achiziţie, plăţi către
furnizori, încasare ajutor financiar nerambursabil )

Tip de Activitate Martie Aprilie Mai


Fonduri nerambursabile 2,526
Investiţia propriu-zisă
Achiziţie stupi 1,577
Achiziţie familii de albine 2,489
Achiziţie dotări 986
Cerere de plată 2526

2.10. Finanţarea investiţiei

Valoarea totală a proiectului este de 5.532 € (respectiv 233.727 RON), din care:
valoarea eligibilă a proiectului este de 5.052 € (respectiv 213.447 RON).

Sursele de finantare ale proiectului sunt următoarele:


 surse proprii (total): 3.006 € (respectiv 127.004 RON) ;
 fonduri publice nerambursabile: 2.526 € (respectiv 106.724 RON).

7
Data realizării prezentului memoriu justificativ este 11/02/2012, data la care cursul de
schimb a fost de 1 € = 4.35 RON, conform cursului Băncii Centrale Europene, afişat pe site
http://www.ecb.int.

8
CAPITOLUL III
APICULTURA

3.1. Achiziţionarea de mijloace de transport specializate (remorci, pavilioane) pentru


transportul stupilor în pastoral (tipuri, caracteristici funcţionale, număr)

Nu este cazul deoarece S.C. SEDGA-API S.R.L. dispune deja de un pavilion


transport stupi, iar în octombrie 2008 a fost achiziţionată o autofurgonetă Dacia 1,9 Diesel
carosată pentru trasport mărfuri.

3.2. Achiziţionarea de echipamente specifice, de protecţie, instrumentar pentru


dozare, amestecarea şi ambalarea mierii şi a produselor apicole

Structură şi valoare

Elemente
Valoare
investiţionale
RON €
1. utilaje fără montaj şi echipamente de lucru 34.974 967,39
- Centrifugă 4 R inox 12.500 345,75
- Tavă de descăpăcit 1.520 42,05
- Furculiţă de descăpăcit x 2 120 3,32
- Cuţit de descăpăcit x 2 500 13,83
- Strecuratoare miere 175 4,84
- Colector de polen x 25 7.500 207,45
- Hrănitor x 25 1.375 38,03
- Daltă apicolă x 2 134 3,71
- Afumător x 2 520 14,38
- Perie apicolă x 2 90 2,49
- Ladiţă de transport rame 60 1,66
- Gratie de urdiniş x 25 750 20,75
- Ramă de ventilaţie x 25 3.700 102,34
- Scaun apicol 60 1,66
- Suport pentru stup x 25 1.875 51,86
- Închizător de urdiniş x 25 1.125 31,12

9
- Gratie separatoare x 10 650 17,98
- Colivie matcă x 10 500 13,83
- Pulverizator 60 1,66
- Stupi de rezervă şi rame goale 1.500 41,49
- Cântar de control 260 7,19
2. dotări protectia muncii 682 18,86
- mască 330 9,12
- halat 300 8,30
- mănuşi 52 1,44
TOTAL ELIGIBIL 5.052,01

Parametri tehnici

Elemente
Parametri tehnici
investiţionale
1. utilaje fără montaj şi echipamente de lucru
Centrifuga 4 R Centrifuga este un aparat care se foloseşte pentru extragerea
inox mierii. Se achiziţionează o centrifugă tangenţială, ce cuprinde 3
rame aşezate perpendicular pe diametrul rotorului în nişte casete
special amenajate în rotor, astfel încât mierea se extrage mai întâi
de pe o faţă, iar apoi de pe faţa cealaltă a ramei. Acesta se
compune din trei părţi principale: 1. un rezervor colector cilindric,
din inox de 1 mm grosime; fundul rezervorului este conic şi
înclinat spre partea în care se montează robinetul de scurgere,
pentru a uşura evacuarea mierii; 2. un rotor confecţionat din bare
metalice cu secţiunea de 25-30/3-5 mm, având în centru un ax
care se sprijină la partea inferioară printr-un lagăr cu rulment pe
fundul rezervorului, iar la partea superioară se fixează într-o bară
transversală, fixată la rândul ei prin două şuruburi de marginile
rezervorului; 3. un mecanism de acţionare format dintr-un cuplu
de roţi dinţate conice. Pentru strecurarea şi condiţionarea mierii
după extracţie se folosesc strecurătoare şi filtre, măturătoare,
butoaie, în care mierea este lăsată să se limpezească şi să piardă
surplusul de apă pe care-l conţine.
Tava de descăpăcit Tava (inox) pentru descăpăcit este folosită la aşezarea ramei într-o
poziţie comodă pentru descăpăcit. Este formată dintr-o ramă
metalică, cu pereţi oblici, în care se montează două stinghii
suport, pe care se aşează rama de miere, o sită care acoperă faţa
10
interioară a ramei metalice şi o tavă colectoare montată sub sită.
În felul acesta capacelele de miere în urma descăpăcirii, se adună
pe sită, mierea scurgându-se apoi în tava colectoare.
Furculiţa de Furculiţa pentru descăpăcit se foloseşte mai ales în cazul ramelor
descăpăcit de cuib, care se descăpăcesc în vederea hrănirilor stimulente sau a
ramelor cu suprafaţa neuniform căpăcită. Este formată dintr-o
placă metalică în care sunt montate 18 ace de oţel în plan înclinat
la 34 faţă de placa, prinsă într-un mâner de lemn.
Cuţit de descăpăcit Cuţitul pentru descăpăcit este format dintr-o lamă de oţel având
grosimea de 3 mm, lungimea de 220 mm şi lăţimea de 45 mm,
montată într-un mâner de lemn.
Strecuratoare Formată dintr-un cadru metalic şi o sită prin care se strecoară
miere mierea, în vederea reţinerii impurităţilor.
Colector de polen Colectorul de polen este din material lemnos şi se amplasează la
urdiniş folosindu-se la strângerea încărcăturilor de polen. Piesele
principale din care se compune un colector de polen sunt: Placa
activă care reţine polenul de pe picioarele albinelor este
confecţionată din plastic, orificiile de trecere fiind rotunde cu
lăţimea de 4 mm. Sertăraşul de depozitare a încărcăturilor de
polen reţinute de placa activă permite o mai bună ventilaţie şi deci
o mai rapidă evaporare a apei. Sertăraşul trebuie să aibă fundul
din plasă de sârmă cu ochiuri foarte mici (0,5 mm).
Hrănitor Hrănitoarele achiziţionate sunt din material plastic. Se folosesc
pentru hrănirea familiilor în perioadele lipsite de cules şi familiile
bolnave, prin administrarea diferitelor sortimente de hrană de
calitate.
Dalta apicolă Dalta apicolă este formată dintr-o placă de oţel groasă de 5 mm,
având un capăt îndoit în unghi drept pe o lungime de 20 mm.
Capetele sunt lăţite şi ascuţite în formă de daltă; se foloseşte la
desprinderea părţilor îmbinate în falt sau lipite de albine cu
propolis sau cu ceară, la curăţirea ramelor şi a părţilor
componente ale stupului de propolis sau de ceară, precum şi la
alte lucrări în stupină ca de exemplu, curăţirea afumătorului,
pregătirea materialului pentru afumat, etc.

11
Afumător Afumătorul este format dintr-un corp cilindric făcut din tablă
zincată groasă de 0,5 mm, cu capac mobil, în formă de coş,
acoperit în partea de jos cu un grătar. În interiorul corpului se
găseşte un pahar mobil, pentru combustibil, făcut din tablă de 1
mm grosime, având de asemenea la partea inferioară un grătar
care permite trecerea aerului. De corp este montată cu ajutorul a
două şuruburi, o pereche de foale formate din două scândurele
prinse pe o latură în unghi mobil, celelalte trei părţi fiind unite
printr-un burduf. Prin acţionarea foalelor se antrenează în partea
inferioară a corpului un curent de aer care împinge, prin orificiul
corpului, fumul produs ca urmare a arderii diferitelor materiale
(cârpe, iască etc.).
Perie apicolă Este confecţionată din lemn şi ajută la uşurarea lucrărilor apicole,
prin îndepărtarea cu blândetţe a albinelor de pe rame.
Lădiţa de transport
Lădiţa de transport face parte din inventarul stupinei. Este o lădiţă
rame
de lucru uşoară, făcutaă din P.F.L., având o capacitate de 4-8 rame
STAS, prevăzută cu mânere şi cu o curea de pus pe umăr, precum
şi un capac telescopic, pentru că nici o albină să nu poată pătrunde
înăuntru. Va fi folosită la punerea, adăpostirea provizorie a
ramelor scoase din stupii ce se controlează, la transportul ramelor
cu miere pentru extracţie şi a ramelor ce se folosesc în stupină la
diverse lucrări, la formarea şi transportarea roilor etc. Va fi
dezinfectată regulat pentru a se preveni răspândirea bolilor în
stupină.
Gratie de urdiniş Gratia de urdiniş este confecţionată dintr-un cadru de lemn
prevăzut cu plasă de sârmă, şi se poziţionează la urdiniş.
Rama de ventilaţie Rama de ventilaţie se compune dintr-o ramă cu plasă de sârmă,
folosită pentru ventilaţie.
Scaun apicol Se confecţionează din lemn. Are mai multe compartimente în care
se ţin diferite scule şi materiale necesare în timpul lucrului,
servind în acelaşi timp ca scaun.
Suport pentru stup Se prezintă sub forma unui cadru metalic pe care se sprijină
stupul.

12
Închizător de
E confecţionat fie din tablă, perforată din loc în loc pentru accesul
urdiniş
albinelor şi împiedicarea accesului rozătoarelor, fie dintr-un leat,
numit închizător bloc, care închide golul urdinişului pe toată
deschiderea, pe una din părţi având taiată o deschizătură de 15-20
cm lungime şi 8 mm înălţime. În partea de sus a blocului e
practicată o altă tăietură mai mică de 7-8 cm, folosită ca urdiniş
de iernare la familiile mai puţin puternice. Când se ajunge la
marele cules, sau atunci când e nevoie de o aerisire mai mare,
blocul se înlătură cu totul.
Gratie separatoare
Este o ramă de 12 x 12 mm grosime al cărei perimetru corespunde
cu cel al stupului, pe ambele feţe ale ramei fiind fixate 2 pânze
metalice galvanizate, cu ochiuri de 1,5-2 mm. Rama se aşează
între corpurile superioare ale stupului ME izolând albinele din
corpul de sus faţă de cele de jos, fără ca albinele să se poată
atinge. Corpul de sus fiind fără matcă, poate fi folosit ca nucleu de
împerechere a matcilor şi, dupa împerecherea noii matci,
separatorul se poate retrage în vederea schimbării matcii bătrâne.
Colivie matcă
Coliviile sunt mici dispozitive de diferite tipuri folosite pentru
protecţia matcilor sau a botcilor atunci când acestea sunt introduse
în alte colonii. De fiecare dată când sunt folosite acestea se
opăresc cu apă fiartă şi sunt lăsate să se usuce în vederea
îndepărtării mirosului matcii precedente şi dezinfectării. Dacă nu
vom proceda aşa, matca introdusă în cuşcă, simţind mirosul unei
rivale, începe să se agite în colivie, fapt ce va contribui la
îngreunarea primirii ei de către albinele stupului. Coliviile trebuie
să fie prevăzute cu pastă de miere, zahăr pudră şi polen, iar
ochiurile sitei să fie de 2-2,5 mm mărime pentru ca schimburile
dintre albine şi matcă să se facă în cele mai bune condiţii.
Pulverizator
Pulverizatorul are o pompă de aer, cu care se creează presiune în
bazinul aparatului. Aparatul poate fi folosit ca înlocuitor al
afumătorului, când în el se pune apă cu putin acid acetic, care
pulverizat linişteşte albinele. Cu ajutorul lui se pot pulveriza
soluţii medicamentoase sau se pot umple cu sirop faguri pentru

13
hrănire, sau cu apă caldă, atunci caâd ei sunt lăsaţi 2-3 zile pentru
înmuierea învelişurilor nimfelor rămase după numeroasele
generaţii de puiet, dând astfel posibilitatea albinelor să le poată
roade şi elimina din celule.
Stupi de rezervă şi În inventarul stupinei trebuie să existe stupi de rezervă şi rame
rame goale goale. Este bine să utilizăm în stupină un singur model de ramă,
din cele ce se comercializează prin reţelele ACA, orice modificare
mărind preţul de cost al produsului finit.
Cântar de control
Cântarul de control dă indicaţii apicultorului despre felul cum se
desfăşoară culesul. Datele şi indicaţiile arătate de cântar se
înregistrează seara, după ce albinele au încetat zborul, şi se trec în
agenda de lucrări zilnice. Aceste date nu reprezintă numai nectarul
adus din camp ci şi cantitatea de puiet crescută datorită culesului.

14
2. dotări protecţia
muncii
Mască Masca este formată dintr-o pălărie cu boruri largi înconjurată cu
pânză, iar în faţă o plasă neagră din sârmă.
Halat Halatul este confecţionat din material alb sau de culoare deschisă
şi face parte din echipamentul de protecţie al apicultorului.
Mănuşi Sunt folosite pentru protecţia apicultorului.

Furnizor - S. C. Complex Apicol S. A. Bucuresti

3.3. Achiziţionarea de echipamente pentru analiza calităţii mierii şi produselor


apicole

Nu este cazul.

3.4. Achiziţia de familii de albine (inclusiv matci) selecţionate

Se vor achiziţiona 30 familii de albine.

Familiile de albine ce vor fi achiziţionate, fac parte din grupa raselor de albine
europene Apis mellifica, ce aparţin ordinului Hymenoptera. Albinele din această rasă sunt
deosebit de valoroase, dezvoltă familii puternice (număr mare de indivizi), au instinctul de
acumulare a rezervelor de hrană foarte dezvoltat, sunt rezistente la boli şi la iernare, sunt
blânde, puţin roitoare. Îşi păstrează în timp caracteristicile de bază şi sunt foarte productive,
necesitând doar o bună organizare a activităţii de creştere şi exploatare, stupine optim
dimensionate şi interes din partea apicultorilor.

Familia de albine este formată din: matcă, albine lucrătoare şi trântori. Matca este
singura femelă perfectă a fiecarei familii de albine, cu organele de reproducere complet
dezvoltate, capabilă să se împerecheze şi să depună ouă din care se dezvoltă albine
lucrătoare, trântori şi matci, asigurând astfel perpetuarea familiei şi a speciei. Albinele
lucrătoare sunt femele cu organele de reproducţie nedezvoltate. Iau nastere din ouă fecundate
depuse de matcă în fagurii cuibului şi formează numărul cel mai mare de indivizi din cadrul
familiei de albine, număr care este variabil în cursul unui an în funcţie de anotimp,

15
intensitatea culesului, prolificitatea matcii etc. La începutul primăverii numărul lor variază
între 15.000 – 20.000, în timpul verii între 40.000 – 60.000, iar toamna între 20.000 – 30.000.

Albinele lucrătoare execută tot complexul de lucrări de activităţi necesare existenţei


familiei de albine, din care amintim: recoltarea nectarului şi a polenului; depozitarea şi
prelucrarea acestora; hrănirea şi îngrijirea puietului diferenţiat pe vârste şi caste; construirea
fagurilor; reglarea şi menţinerea temperaturii optime în cuib; păzirea stupului de invazia
duşmanilor; realizează coeziunea între indivizii familiei prin relaţiile de nutriţie şi schimbul
de feromoni; menţin existenţa familiei prin creşterea şi schimbul între generaţii; asigură
înmulţirea şi perpetuarea speciei prin creşterea reproducătorilor şi roire etc.
Trântorii sunt reprezentaţii masculini ai familiei de albine. În condiţii normale,
trântorii iau naştere din ovule nefecundate depuse de matcă în celule mai mari clădite special
pe marginea fagurilor, iar în situaţii de dezechilibru biologic, iau naştere când anumite familii
şi-au pierdut matca, devenind bezmetice, la care o parte din albinele lucrătoare sunt
transformate prin hrănire cu laptişor de matcă în matci false, care depun ovule nefecundate în
toate celulele fagurilor din care rezultă trântori. În mod normal, trântorii apar în stupii
dezvoltaţi în perioada premergătoare roirii (mai – iunie) şi dispar treptat în lunile iulie –
august. Numărul lor în perioada optimă de creştere la familiile puternice este de 2.000 –
3.000. Rolul principal al acestora este de împerechere a matcilor, contribuind prin aceasta la
perpetuarea speciei. Prin prezenţa pe faguri contribuie şi la realizarea unui regim termic
normal pentru creşterea puietului.

Furnizor - S. C. Complex Apicol S. A. Bucureşti

3.5. Achiziţia de stupi noi (se va preciza numărul de stupi)

Se vor achiziţiona 30 stupi multietajaţi.

Aceştia se încadrează în categoria stupilor verticali, la care se utilizează rame de o


singură dimensiune (435/230 mm). Părtile componente ale acestui tip de stup sunt: soclu, 2-3
corpuri, podişor, podişor separator, sita de ventilaţie, capac, 10 rame pentru fiecare corp,
hrănitor tavă, bloc pentru urdiniş, reductor de urdiniş si o pereche de tije metalice pentru
fixarea elementelor în timpul transportului.

Ca avantaje avem în folosirea acestui tip de stup:


16
 realizarea lucrărilor apicole fără consum prea mare de energie;
 obţinerea unor familii puternice;
 obţinerea unor produse apicole şi în special mierea de albine de calitate
superioară;
 efectuarea lucrărilor de întreţinere mai uşor.

Furnizor - S. C. Complex Apicol S. A. Bucureşti

CAPITOLUL IV
17
STRATEGIA DE MARKETING

Strategiile se enunţă din punctul de vedere al pieţei şi al celor 4 P :

• Piaţa. Produsele au o gamă largă de utilizare şi se adresează tuturor persoanelor


indiferent de vârstă, sex, ocupaţie.
- Penetrarea de noi pieţe;
- Explorarea oportunităţilor;
- Eliminarea ameninţărilor apărute;
- Ameliorarea capacităţii de previziune;
- Îmbunătăţirea calităţii deciziilor.

• Preţ
- Corelarea cu preţul lider;
- Situarea sub preţul pieţei;
- Metoda adaosului;
- Preţuri diferenţiale;
- Preţuri promoţionale.

• Produs
- Menţinerea produsului la nivelul tuturor pieţelor deservite de firmă;
- Diferenţierea produselor în raport cu piaţa deservită;
- Cercetări în domeniul farmaceutic în parteneriat cu S.C. ANTIBIOTICE S.R.L.,
aceasta venind cu cercetători, laboratoare şi aparatura necesară cercetarii, iar noi aducând
produsele necesare în cercetare.

• Promovare
- Menţinerea promovării la nivelul tuturor pieţelor;
- Diferenţierea promovării în raport cu piaţa deservită;
- Promovarea adaptată – crearea unui site care să conţina informaţii despre firmă,
metode de prelucrare şi o prezentare a tuturor produselor din firmă. Site-ul va fi construit de
o firmă de specialitate contractată de firmă. Site-ul va conţine şi posibilitatea comandării
online a produselor, pentru persoanele doritoare?;
18
- Promovare neschimbată;

• Plasare
- Canale noi de distribuţie;
- Practicarea marketingului direct. Am ales acest tip de marketing pentru a reduce
costurile. Angajarea unei firme de transport ar presupune cheltuieli suplimentare.

CAPITOLUL V
OBIECTIVELE DE MARKETING
19
Obiectivele pe termen scurt – 1 an

• Atragerea a minim 10 clienţi;


• Realizarea unei pagini web;
• Practicarea unui preţ al produselor accesibil tuturor categoriilor sociale;
• Introducerea pe piaţă de noi produse din ceară: lumânări.

Obiective pe termen mediu – 2 – 3 ani

• Menţinerea rapotului preţ – calitate în favoarea clienţilor;


• Dezvoltarea afacerii şi în oraşul Constanţa;
• Promovarea produselor prin spoturi publicitare la televizor şi radio;
• Realizarea unui nou produs în colaborare cu S.C. ANTIBIOTICE S.R.L. Iaşi;
• Menţinerea relaţiilor cu clienţii actuali şi creşterea numărului acestora cu 5 în fiecare
lună.

Obiective pe termen lung – peste 3 ani

• Atingerea unei cote de piaţă de 15 %;


• Deschiderea unui nou magazin în Bucureşti;
• Menţinerea preţului produselor sub nivelul competiţiei;
• Crearea unui site propriu al firmei în care să se facă prezentarea firmei şi a produselor
comercializate;
• Crearea unui nou produs pe bază de propolis.

CAPITOLUL VI
ANALIZA SWOT
20
 Puncte tari
 Firma o să se evidenţieze prin calitate superioară a produselor comercializate cu
scopul satisfacerii clienţilor.
 Utilizarea unei tehnologii moderne în vederea creşterii productivităţii.
 Atitudinea pozitiva a firmei în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii produselor.
 Realizarea de campanii de promovare intense şi eficiente.
 Deschiderea unei expoziţii permanente la sediul firmei.
 Cunoaşterea concurenţilor.
 Varietatea produselor duce la acoperirea unui segment mai mare de piaţă.
 Personal amabil, instruit şi capabil de a oferi suport în scopul consilierii clienţilor.

 Puncte slabe
 Firma dispune de resurse financiare limitate.
 Creşterea preţului de achiziţie la stupi şi accesorii.
 Lipsa de experieţă în domeniu.

 Oportunităţi
 Preocuparea crescută a populaţiei pentru sănătate şi preocupării asupra consumării de
produse naturale.
 Obţinerea de finanţări de la Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.
 Intrarea pe alte pieţe: interne şi externe.
 Participarea la târguri naţionale, internaţionale şi expoziţii.
 Receptivitatea populaţiei.

 Ameninţări
 Descreşterea demografică duce la o scădere a consumului de produse apicole.
 Fiscalitatea şi birocraţia duce la influenţarea dezvoltării.
 Intrarea pe piaţă a noi competitori direcţi şi agresivi.
 Creşterea preţurilor la tratamente pentru albine.
 Deschiderea pieţei naţionale pentru produse străine.
 Concurenţa crescută.
21
 Condiţii meteorologice nefavorabile.
 Îmbolnăvirea albinelor.

22