Sunteți pe pagina 1din 5

Întrebări frecvente adresate de către cadrele

didactice pentru integrarea copiilor cu CES în


învățământul de masă

material elaborat cu sprijinul Serviciului de Orientare Școlară și Profesională


Maramureș în cadrul campaniei

“PERSPECTIVE ÎN INTEGRAREA COPIILOR CU CES


ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ”

26 ianuarie – 13 februarie 2015


Maramureș

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7, 430406


Tel.: 0040.262.211.228, Fax: 0040.262.211.227, http://www.cjraemm.ro, cjraemm@yahoo.com
1. Cine aplică și interpretează testul de inteligență pentru a stabili IQ - ul elevului
cu CES, astfel încât fiecare cadru didactic să- și poată stabili limitele inferioare și
superioare pentru formarea și dezvoltarea competențelor specifice ce vizează acești elevi?

Aplicarea și interpretarea testelor de inteligență se poate face de către orice psiholog


acreditat de către Colegiul Psihologilor din Romania și care are licență pentru testul prin care
dorește să stabilească IQ-ul elevului cu CES.
Limitele inferioare și superioare pentru formarea și dezvoltarea competențelor specifice ale
acestor elevi nu se stabilesc prioritar în funcție de IQ, deoarece elevii pot avea un IQ ridicat,
dar să aibă alte deficiențe, care să le îngreuneze procesul de învățare și integrare în clasă
(probleme motorii, autism, etc.)
Din acest motiv, stabilirea limitelor pentru dezvoltarea competențelor se face ținând cont de
nivelul de achiziții școlare al elevului la fiecare materie în parte. Acest nivel este cel mai bine
stabilit de către profesorul de specialitate care predă la clasă, în urma testelor inițiale și a
observațiilor de la clasă.

2. Clasele în care sunt integrați elevii cu CES sunt cu efective mari. Efectivele
sunt formate din 1 elev cu CES, majoritatea elevilor cu programa normală de studiu, dar și
2-3 elevi care sunt pregătiți pentru performanță. Prin urmare cadrul didactic lucrează
diferențiat. Când poate cadrul didactic să acorde timp fizic în cadrul unei singure ore
acestor elevi cu CES, mai ales că nu este plătit diferențiat, iar profesorul de sprijin nu este
la fiecare disciplină și nu pentru toți elevii cu CES?

Conform Ordinului nr. 5574/ 7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea
serviciilor de sprijin educațional pentru copii, elevi și tineri cu cerințe educaționale speciale
integrați în învățământul de masă, Cap. IV- ”Facilități acordate unităților de sprijin
integratoare”, :
Art. 21
În grupele/clasele în care sunt integraţi copii/elevi cu CES care beneficiază de servicii
educaţionale de sprijinefectivele se diminuează cu 2 copii/elevi pentru fiecare copil/elev
integrat.

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7, 430406


Tel.: 0040.262.211.228, Fax: 0040.262.211.227, http://www.cjraemm.ro, cjraemm@yahoo.com
Art. 23
(1) didactice care lucrează cu copii/elevi cu CES integraţi în unităţi de învăţământ de masă li
se vor acorda în fişele de evaluare cel puţin 5 puncte pentru fiecare copil/elev integrat, dar nu
mai mult de 10 puncte. De punctajul acordat beneficiază şi profesorul itinerant şi de sprijin.
ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar*, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.115/2014,
Art.15 ( (2) Pentru fiecare copil/elev/tânăr cu dizabilități grave/ profunde/ severe/ asociate
orientați de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională/ Centrul Municipiului
București de Resurse și Asistență Educațională pentru învățământul de masă, efectivele
existente ale claselor se diminuează cu trei copii/ elevi/ tineri.
Conform Legii învățământului, 1/5.01.2011,
Art. 3: Principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior, precum și învățarea
pe tot parcursul vieții din România sunt:
a) principiul echității — în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare;
d) principiul eficienței — în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale
maxime, prin gestionarea resurselor existente;

3. Puteți să ne asigurați modele de planificări calendaristice pentru astfel de elevi?

Planificarea calendaristică pentru fiecare materie este realizată de către profesorul de


specialitate care predă la clasă, prin raportare la programa școlară și la particularitățile elevului
cu CES.
SEOSP pune la dispoziția cadrelor didactice care lucrează cu elevi cu CES un șablon pentru
realizarea curriculei adaptate și oferă consiliere pentru realizarea acestora, dacă există
solicitări în acest sens.

4. Cum se procedează cu elevii cu CES, care beneficiază de curriculă adaptată, la


sfârșit de ciclu de învățământ, când ei trebuie să susțină examene de evaluare naționale sau
internaționale (la final de cls. a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a, respectiv teste TIMSS, PISA),
precum și la aplicarea tezelor semestriale, aceste teze fiind la discipline la care susțin
examene naționale?

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7, 430406


Tel.: 0040.262.211.228, Fax: 0040.262.211.227, http://www.cjraemm.ro, cjraemm@yahoo.com
Conform Ordinului nr. 5574/ 7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea
serviciilor de sprijin educațional pentru copii, elevi și tineri cu cerințe educaționale speciale
integrați în învățământul de masă, Cap. IV- ”Dispoziții finale”:
Art. 25. Pentru asigurarea egalităţii de şanse, toţi elevii cu CES care participă la evaluările
prevăzute de art. 74 dinLegea nr. 1/2011 şi la examenele/concursurile locale şi naţionale
beneficiază de adaptarea condiţiilor de
desfăşurare a acestora, pe baza recomandărilor formulate în certificatul de orientare şcolară şi
profesională.
Conform Ordinului nr. 5573/ 7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a învățământului special și special integrat, Cap. XII- ”Evaluarea”:
Art. 94. (4) In cazul elevilor cu CES, integrati individual sau in grupe/clase in invatamantul
de masa, se va realiza o evaluare diferentiata in functie de evolutia proprie a copilului, pe baza
unor descriptori de performanta, stabiliti de invatatorul/profesorul clasei si de cadrul didactic
de sprijin.
Art. 95. - (1) Elevii cu CES care urmeaza curriculumul din invatamantul de masa sustin
evaluarile prevazute la art. 74 din Legea nr. 1/2011 in conformitate cu metodologiile specifice
invatamantului de masa, potrivit curriculumului studiat.
(2) Elevii prevazuti la alin. (1) beneficiaza de adaptari specifice, cum ar fi: asigurarea
posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille, la elevii nevazatori, respectiv a
limbajului mimico-gestual, la elevii cu deficiente de auz, inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa
caz, a unui interpret autorizat, marirea timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre
candidatii cu deficiente motorii sau neuromotorii, care ii impiedica sa scrie normal, sau de
catre cei cu deficiente vizuale grave, asigurarea scrisului cu caractere marite la candidatii
ambliopi, transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor
corespunzatoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual, realizarea probei scrise prin
dictarea continutului acesteia, de catre candidatul cu deficiente catre un profesor asistent etc.
(3) Elevii cu CES care urmeaza curriculumul de masa adaptat sau curriculumul specific
invatamantului special pot sustine evaluarile prevazute la art. 74 din Legea nr. 1/2011, la
solicitarea scrisa a parintelui/tutorelui legal instituit.

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7, 430406


Tel.: 0040.262.211.228, Fax: 0040.262.211.227, http://www.cjraemm.ro, cjraemm@yahoo.com
5. Cadrele didactice care fac parte din Comisia copiilor cu CES/ Curriculum adaptat
pentru elevii cu CES, și-au manifestat dorința de a asista la activități demonstrative, lecții
deschise, ținute de către specialiști la clase cu elevi cu performanțe la concursurile școlare,
elevi cu programă școlară obligatorie și elevi cu CES.

Conform Ordinului nr. 5574/ 7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea
serviciilor de sprijin educațional pentru copii, elevi și tineri cu cerințe educaționale speciale
integrați în învățământul de masă, Cap. IV- ”Facilități acordate unităților de sprijin
integratoare”, :
Art. 22
Cadrele didactice din unităţile de învăţământ integratoare beneficiază de cursuri de formare în
domeniul educaţiei incluzive, organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
Aceste formări specifice vor fi solicitate instituțiilor abilitate (de exp. CCD Maramureș sau
unor furnizori de formare).
Conform procedurii SEOSP, cadrele didactice pot beneficia de consiliere la sediul CJRAE
Maramureș, pe baza unei programări anterioare, făcute telefonic la nr. 0262- 211227,
0784209385.

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7, 430406


Tel.: 0040.262.211.228, Fax: 0040.262.211.227, http://www.cjraemm.ro, cjraemm@yahoo.com