Sunteți pe pagina 1din 1

Hotărârea declarativ ă de moarte se bazează pe o prezumţie a decesului

persoanei fizice, prezumţie relativă care se poate dovedi a fi neconformă realităţii.


Din acest motiv legiuitorul a reglementat posibilitatea anulării acestei hotărâri în
cazul în care se dovedeşte că persoana a cărei moarte a fost declarată este în
viaţă.
Art. 54 alin.1 din C.civ. prevede: "Dacă cel declarat mort este în viaţă, se
poate cere, oricând, anularea hot ărârii prin care s-a declarat moartea ."
Hotărârea de anulare a hotărârii judec ătoreşti decIarative de moarte
produce două categorii de efecte: nepatrimoniale şi patrimoniale.
Principalul efect nepatrimonial al acestei hotărâri const ă înînlăturarea cu
efect retroactiv a încetării capacităţii de folosinţă a persoanei fizice.
Legea prevede o excepţie de la efectul retroactiv al acestei hotărâri în
domeniul nepatrimonial. Astfel, potrivit art. 293 alin. 2 C.civ. "în cazul în care soţul
unei persoane declarată moartă s-a recăsătorit, şi, după aceasta, hotărârea
declarativ ă de moarte este anulată, căsătoria cea nouă rămâne valabilă dacă soțul
celui declarat mort a fost de bună-credință. Prima căsătorie este desfăcută pe data
încheierii noii ăcsătorii".
Cel mai important efect patrimonial este cel consacrat de art. 54 alin.
(2) C.civ. conform căruia "Cel care a fost declarat mort poate cere, după anularea
hotărârii declarative de moarte, înapoierea bunurilor sale în natură, iar dacă aceasta
nu este cu putinţă, restituirea lor prin echivalent. Cu toate acestea, dobânditorul cu titlu
oneros nu este oblig at să le înapoieze decât dacă,sub rezerva dispoziţiilor în
materie de carte funciară, se va face dovada că la data dobândirii ştia ori trebuia
să ştie că persoana declarată moartă este în viaţă."
De asemenea, alte efecte patrimoniale sunt consacrate de art. 56 și art. 57
C.civ. Prin urmare, potrivit dispozițiilor legale amintite, „plata făcută moştenitorilor
legali sau legatarilor unei persoane, care reapare ulterior hotărârii declarative de
moarte, este valabilă şi liberatorie, dacă a fost făcută înainte de radierea din
registrul de stare civilă a menţiunii privitoare la deces, cu excepţia cazului în care
cel care a făcut plata a cunoscut faptul că persoana declarată moartă este în viaţă”,
iar “ moştenitorul aparent care află că persoana care a fost declarată decedată prin
hotărâre judec ătorească este în viaţă păstrează posesia bunurilor şi dobânde şte
fructele acestora, cât timp cel reap ărut nu solicită restituirea lor”.