Sunteți pe pagina 1din 4

How to Reach a Theta State of Mind Cum să ajungeți la o stare de gândire a

Without Machines lui Theta fără mașini


Este ușor să ajungeți la starea de spirit a lui Theta
It is easy to reach a Theta state of mind without fără bătăi binaurale, metronomi sau alte rănițe. Aici
binaural beats, metronomes or other nicknacks. Here veți învăța cum să introduceți o stare Theta cu un
you will learn how to enter a Theta state with a quick exercițiu de vizualizare rapid PLUS cum să îl
utilizați pentru o muncă intuitivă.
visualization exercise PLUS how to use it for intuitive
O stare a minții Theta oferă un surprinzător de
work. puternic impuls muncii intuitive și abilității tale de a
accesa mintea subconștientă.
A Theta mind state gives a surprisingly powerful boost Mai întâi de toate, știi ce înseamnă statutul Theta,
to intuitive work and your ability to access the nu? Theta brainwaves corespunde unei stări de
subconscious mind. spirit asociate viselor și viselor trezite, precum și
unei stări meditative adânci.
First of all, you know what a Theta state is, right? Undele de undă Theta sunt mai lent decât activitatea
Theta brainwaves correspond to a state of mind Beta și Alpha pe care o avem normal în viața de zi
associated with dreams and waking dreams, as well as cu zi. Ele vibrează între 4 și 8 cicluri pe secundă.
a deep meditative state. Statele Theta sunt în mod normal răspunzătoare de
momentele "Eureka!" Ale unor inventatori și
Theta brainwaves are slower than the Beta and Alpha oameni de știință renumiți. Sunt state extrem de
activity we normally have in daily life. They vibrate at creative.
between 4 and 8 cycles per second. Theta states are Într-o stare Theta, atingeți resursele creative și
normally responsible for those “Eureka!” moments of intuitive ale minții voastre. Când puteți controla
well known inventors and scientists. They are highly conștient această stare de spirit, atunci rezolvarea
creative states. problemelor și atingerea intuiției dvs. devine mult
mai ușoară. Realizarea obiectivelor devine, de
In a Theta state, you tap into the creative and intuitive asemenea, un proces mult mai ușor și mai eficient.
resources of your mind. When you can consciously Este într-adevăr super duper simplu de a realiza o
control this state of mind, then problem solving and stare Theta fără nici un fel de gadget-uri sau mașini.
tapping into your intuition becomes much easier. Goal Sunt serios. Sincer. Faceți doar vizualizarea
achievement also becomes a much easier and more următoare.
efficient process. Vom începe cu partea opțională de împământare.
Este important să se vizualizeze intrarea pe Pământ,
It really is super duper simple to achieve a Theta state
cel puțin o parte din timp. Intrarea într-o stare de
without any gadgets or machines. I mean it. Honest.
spirit a lui Theta prin acest tip de exercițiu poate fi
Just do the following visualization.
foarte lipsită de fundament. Dacă faceți această
We’ll start with the optional grounding part. It is vizualizare de multe ori, veți dori să vă faceți o
important to visualize going into the Earth, at least favoare și să păstrați la pământ.
some of the time. Entering a Theta state of mind
through this type of exercise can be very un- Exercițiul de împământare pentru
grounding. If you do this visualization often, you’ll pregătirea pentru starea Theta
want to do yourself a favor and keep grounded. Credit: B.A. Bowen

Grounding Exercise to Prepare for the 1. Închideți ochii și relaxați-vă. Imaginați-vă ca o


Theta State minge de lumină albă în centrul pieptului.
Credit: B.A. Bowen
2. Călătorește în jos spre burtă, adunând conștiența
1. Close your eyes and relax. Imagine yourself as a
corpului în acea minge. Bilele devin mai mari și
ball of white light in the center of your chest.
mai luminoase pe măsură ce adunați acea conștiință.
2. Travel downward toward the belly, gathering your
body consciousness into that ball. The ball becomes 3. Călătorește în jos prin înghițire și prin coapse,
bigger and brighter as you gather that consciousness. genunchi, glezne și picioare. Veți continua să
deveniți mai mari pe măsură ce faceți acest lucru.
3. Travel down through the groin and through the 4. Du-te prin fundul picioarelor până când ești la
thighs, knees, ankles and feet. You continue to become câțiva metri pe Pământ.
larger as you do this. 5. Mergeți la câteva sute de metri mai adânc în
4. Go through the bottoms of the feet until you’re a scoarța Pământului. Găsiți o stâncă foarte mare.
few feet into the Earth.
6. Atașați-vă un cablu. Atașați celălalt capăt al
5. Go a few hundred feet deeper into the Earth’s cablului la această rocă foarte mare.
crust. Find a very large rock.
7. Întoarce-te până la fundul picioarelor tale. Du-te
6. Attach a cord to yourself. Attach the other end of înapoi prin picioare, glezne, genunchi, inghinale și
the cord to this very large rock. burtă. Adunați-vă și mai mult corpul.

7. Head back up to the bottoms of your feet. Go back Acum te-ai întors de unde ai început. Acum vom
up through your feet, ankles, knees, groin and belly. continua cu începutul exercițiului Theta. Această
Gather your body consciousness even more. parte nu este opțională.

Now you’re back where you started. Now we will Vizualizare pentru intrarea într-o stare
continue with the beginning of the Theta exercise. mentală Theta
This part is not optional.
1. Sunteți o minge de lumină albă în mijlocul
Visualization for Entering a Theta Mind pieptului. Ochii tăi sunt închise.
State 2. Călătorește-te spre gât, adunând conștiența
1. You are a ball of white light in the middle of your corpului în minge. Tu, ca minge, cresc tot mai mare
chest. Your eyes are closed. și mai strălucitoare pe măsură ce faci asta.
4. Du-te prin maxilar și cap în timp ce continuă să
2. Travel upward toward your neck, gathering your adune constiinta corpului. Opriți-vă la fontanel
body consciousness into your ball. You, as the ball, are (coroana) de la vârful capului.
growing bigger and brighter as you do this.
5. Cu un pic de pop, ieșiți din fontanel și mergeți la
4. Go through the jaw and the head while continuing trei picioare deasupra capului. Uită-te in jur. Sunteți
to gather the body consciousness. Stop at the fontanel acum într-o stare Theta, dar nu am terminat încă.
(crown) at the top of your head. Trebuie să consolidăm această stare de spirit.

5. With a little bit of a pop, exit the fontanel and go 6. Mergeți la câteva sute de metri și priviți în jur.
three feet above your head. Look around. You are now
7. Continuați să treceți prin soare și lună și prin
in a Theta state, but we’re not done yet. We need to
milioane de galaxii.
reinforce this state of mind.

6. Go up a few hundred feet and look around. 8. Du-te dincolo de univers.

9. În depărtare este o minge de lumină alba


7. Keep going past the sun and the moon and through
albăstrui. Pe măsură ce vă apropiați, această minge
millions of galaxies.
devine mai mare și mai mare până când se află chiar
8. Go past the universe. în fața dvs.

9. In the distance is a ball of bluish white light. As you 10. Introduceți această lumină. Sunteți într-un avion
approach it, this ball gets bigger and bigger until it’s complet nou. Continuați să treceți prin această
right there in front of you. lumină până când este tot ce există.

10. Enter this light. You are in a whole new plane. 11. Lăsați lumina să se spele și să vă curățească
Keep going through this light until it is all that exists. tensiunea și impuritățile. Lăcrimați în lumină.
De îndată ce ați ieșit, prin micul picior de lumină,
11. Let the light wash through you and cleanse all
prin coroană, ați ajuns la o stare a undelor cerebrale
your tension and impurities. Bathe in the light.
Theta. Te-ai urcat mai departe, treci peste galaxii,
As soon as you, as the little ball of light, exited trecând prin univers, în balonul de lumină până în
through the crown, you reached a Theta brainwave locul unde există doar lumina. Pașii suplimentari în
state. You went up further, past the galaxies, past the vizualizare sunt pentru a vă asigura că sunteți solid
universe, into the ball of light to the place where only în Theta.
the light exists. The extra steps in the visualization are
to ensure that you are solidly in Theta. Puteți folosi această vizualizare a tetei ca o
meditație stând în locul luminii pe care ați intrat-o
You can use this Theta visualization as a meditation by în vizualizare. Puteți, de asemenea, pune întrebări
sitting in the place of light that you entered in the pentru a vă atinge intuiția și a rezolva probleme,
visualization. You can also ask questions to tap into cum ar fi "Ce trebuie să fac astăzi pentru a obține
your intuition and solve problems, such as “What do I acel loc de muncă".
have to do today to get that job”. Dacă practicați vizualizarea pentru munca de
manifestare, puteți face vizualizările în locul
If you practice visualization for manifestion work, you luminii pe care ați introdus-o în exercițiu. Acest
can do your visualizations in the place of light you lucru vă va spori capacitatea de a vă atinge
entered in the exercise. This will enhance your ability obiectivul.
to achieve your goal. Atunci când puneți întrebări sau vizualizați un
obiectiv după ce ați atins statutul Theta, nu fiți
When you ask questions or visualize a goal after nerabdatori. Intuițiile vor veni prin vizuale,
reaching a Theta state, do not be impatient. Intuitions kinestezice, "cunoașterea directă" și / sau canalele
will come through visual, kinesthetic, “direct audio - dar nu neapărat imediat.
knowing” and/or audio channels – but not necessarily
right away. Intuițiile pot veni în câteva secunde sau minute, sau
pot veni a doua zi. Ele se vor manifesta mai repede
Intuitions may come within a few seconds or minutes, cu practica. Cheia este să renunțăm și să lăsăm
or they may come the next day. They will manifest aceste lucruri să vină.
more quickly with practice. The key is to let go and
allow these things to come up. Nu încercați să interpretați ceea ce se întâmplă.
Luați notă de tot ce trece prin mintea voastră. Scrie-
Do not try to interpret what comes up. Just take note le jos, dacă trebuie. Lăsați mintea ta conștientă să
of everything that goes through your mind. Write them proceseze informațiile. Apoi, dintr-o dată, puteți
down if you have to. Let your conscious mind process avea un moment "Eureka!".
the information. Then, suddenly, you may have a
“Eureka!” moment. Mi se pare mai usor sa folosesc aceasta metoda
pentru a raspunde la intrebarile celorlalti. Încercați
I find it easiest to use this method to answer other parteneriatul și lăsați partenerul dvs. să adreseze
people’s questions. Try partnering up and let your întrebările. Nu interpretați nimic. Doar spune-le
partner ask the questions. Don’t interpret anything. exact ce vedeți, simțiți, "știți", etc. - indiferent cât
Just tell them exactly what you see, feel, “know”, etc de ridicol pare. Feedback-ul te poate surprinde.
– no matter how ridiculous it seems. The feedback
De exemplu, dacă vedeți un cangur care se joacă
may surprise you.
dublă olandeză cu două fetițe, spune-le. S-ar putea
For example, if you see a kangaroo playing double spune doar: "Dumnezeule! Am văzut cândva un
dutch with two little girls, tell them that. They might cangur care juca olandez dublu cu două fetițe când
just say, “Oh my God! I once saw a kangaroo playing aveam cinci ani! "Sau conexiunea poate fi mai
double dutch with two little girls when I was five subtilă, dar profund semnificativă.
years old!” Or the connection may be more subtle but Dacă vă alăturați partenerul, rotiți-vă sesiunea
profoundly meaningful. revenind la lumină și lăsându-o să vă clătească.
If you partner up, rap up the session by going back up Dacă doriți să vă ancorați în mod solid într-o stare
to the light and letting it rinse you. de spirit care să conducă la atingerea obiectivelor
dvs. și să obțineți cu adevărat maximum din starea
If you want to solidly anchor yourself in a state of
undei cerebrale Theta, aș recomanda o practică de
mind that is conducive to achieving your goals and
meditație solidă.
really get the most out of the Theta brainwave state, I
would recommend a solid meditation practice. Exercițiul pe care l-ați învățat este o adaptare a
vizualizării Theta Healing de către Vianna Stibal.
The exercise you learned is an adaptation of Vianna Baza de vindecare a lui Theta este de a ajunge la o
Stibal’s Theta Healing visualization. The basis of stare a minții Theta și de a folosi pentru toate
Theta Healing is to reach a Theta mind state and use tipurile de aplicații de la schimbarea convingerilor
that for all kinds of applications from changing subconștiente la vindecarea spirituală și la munca
subconscious beliefs to spiritual healing and psychic psihică. Vizualizarea ei este un pic mai elaborată
work. Her visualization is a little more elaborate to
allow for advanced Theta state applications. pentru a permite aplicațiilor Theta de stat avansate.