Sunteți pe pagina 1din 7

Personalităţi

- 213 -

CONTRIBUŢIILE LUI HENRY LAURENCE


GANTT ÎN MANAGEMENTUL ŞTIINŢIFIC

HENRY LAURENCE GANTT ' S CONTRIBUTIONS


TO SCIENTIFIC MANAGEMENT

Drd.ing. Daniel FILIP


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Henry Laurence Gantt a fost Henry Laurence Gantt was


unul dintre cei mai cunoscuţi şi one of the most known and
recunoscuţi oameni de ştiinţă din recognized scientists in the USA.
USA. El s-a remarcat în domeniul He was noted in scientific
managementului ştiinţific şi este management and is renowned for
renumit pentru dezvoltarea developing The Gantt Chart in
diagramei Gantt în anul 1910. 1910.
Diagramele Gantt au fost The Gantt charts were
angajate (aplicate) pe proiecte de engaged (applied) on major
infrastructură majoră, dintre cele infrastructure projects, the
mai cunoscute fiind proiectul “Hoover Dam” and the “interstate
barajul “Hoover Dam” şi highway system” are the most
„Sistemul de şosele interstatale”. known projects.
Aceste diagrame continuă şi azi să fie un These diagrams continue to be today an
instrument important în managementul proiectelor. important tool in project management.
Henry Laurence Gantt s-a născut într-o familie Henry Laurence Gantt was born into a
prospera de fermieri din Maryland în anul 1861. prosperous farming family in Maryland in 1861.
H. L. Gantt a absolvit Şcoala McDonogh în HL Gantt graduated from McDonogh School
1878 şi apoi a plecat la Universitatea Johns in 1878 and then he went to Johns Hopkins
Hopkins. University.
În anul 1883 Henry Gantt este licenţiat la In 1883 Henry Gantt is licensed from
“Stevens Institute of Technology”, unde este coleg “Stevens Institute of Technology”, where he is
de facultate şi de camera cu Frederick Winslow faculty colleague and roommate with Frederick
Taylor. Winslow Taylor.
După terminarea studiilor a lucrat ca profesor After finishing studies he worked as a
şi desenator tehnic, înainte de a deveni inginer draftsman and a teacher, before becoming a
mecanic. În 1887, el s-a alăturat lui Frederick W. mechanical engineer. In 1887, he joined Frederick
Taylor în aplicarea principiilor ştiinţifice de W. Taylor in applying scientific management
management în munca lor prestata la “Midvale principles in their work performed at “Midvale
Revista de Management şi Inginerie Economică, Vol. 8, Nr. 1, 2009

- 214 -

Steel” şi “Bethlehem Steel”. Aici a lucrat împreuna Steel” and “Bethlehem Steel”. Here he worked
cu Frederick W. Taylor până în anul 1893. Mai with Frederick W. Taylor until the year 1893.
târziu Gantt urmând sa lucreze ca şi consultant de Gantt will later work as a management consultant.
management. După invenţia graficelor Gantt care After the invention of the Gantt charts, that even
şi azi îi poartă numele, el a mai proiectat şi today are named after him, he also designed the
sistemul “task and bonus” de plată a salariilor şi “task and bonus” system of wage payment and
alte metode de măsurare a eficienţei şi other methods of measuring efficiency and
productivităţii. productivity.
Prima diagrama cunoscută a lui Gantt a fost The first known chart Gantt was elaborated in
elaborata în 1896 de către Karol Adamiecki, care a 1896 by Karol Adamiecki, who called it
numit-o “harmonogram”. Cu toate acestea “harmonogram”. However Adamiecki did not
Adamiecki nu a publicat diagrama lui până în anul publish his chart until the year 1931, and only then
1931, şi doar apoi a publicat-o într-o limbă ce nu published it in a language that was not popular in
era populară în Occident. Astfel acum diagrama the West. Thus the chart now bears the name of
poartă numele de Henry Gantt, diagramă care a Henry Gantt, chart, which was designed around the
fost proiectată în jurul anilor 1910-1915 şi a fost years 1910-1915 and was popularized in the West.
popularizată în Occident. Today, the Gantt chart is still accepted as an
Diagrama Gantt este încă acceptată ca un important management tool, it provides a graphic
important instrument în managementul de azi, ea program for the work planning and control and for
prevede un program de grafică pentru planificarea recording progress in the stages of a project.
şi controlul muncii, şi de înregistrare a progresului Gantt said that “industrial efficiency” can only
în etapele unui proiect. be achieved through the implementation of
Gantt spunea ca „eficienţa industrială” poate fi scientific analysis to all aspects of work in progress
obţinută doar prin punerea în aplicare a analizei and that the role of “industrial management” is to
ştiinţifice la toate aspectele legate de lucrările în improve the system by eliminating accidents.
curs şi că rolul „managementului industrial” este de With the invention of the “task and bonus”
a îmbunătăţi sistemul prin eliminarea accidentelor. system, Gantt linked bonuses paid to managers for
Prin invenţia sistemului „Task And Bonus”, how well they have taught their employees to
Gantt pune în evidenţă primele plătite managerilor improve their performance.
pentru cât de bine şi-au învăţat angajaţii lor să îşi Regarding “social responsibility of business”,
îmbunătăţească performanţa. Gantt believes that businesses have obligations and
Referitor la „responsabilitatea socială de contribute to the welfare of society in which they
afaceri”, Gantt crede că întreprinderile au obligaţii operate.
şi contribuie la bunăstarea societăţii în care acestea Gantt has created several types of diagrams.
funcţionează. He designed his charts so that foremen or other
Gantt a creat mai multe tipuri de diagrame. El supervisory authority could know quickly if
a proiectat graficele sale, astfel încât maiştrii sau production was done on time, ahead of schedule or
alte autorităţi de supraveghere ar putea şti rapid behind schedule. Modern software in project
dacă producţia a fost realizata la timp, înainte de management includes this critical function, even
termen, sau în întârziere. Software-le moderne de now.
managementul proiectelor includ această funcţie In the year 1903, Gantt describes two types of
critică chiar şi acum. balances, namely:
În anul 1903, Gantt descrie două tipuri de - “man's record”, which shows what needs to do
solduri şi anume: each employee and what not to do.
- “man's record”, în care arată ce trebuie să - “daily balance of work” shows the amount of
execute fiecare angajat şi ce nu trebuie să execute. work to be done, and the amount that is achieved.
- “balanţa de muncă zilnică” în care arată Gantt provides an example of commands,
cantitatea de muncă ce urmează a fi efectuată, which will require several days to be completed.
precum şi cantitatea ce este realizată. Daily balance is noted on rows for each day and on
Personalităţi

- 215 -

Gantt oferă un exemplu de comenzi, care vor columns for each part or each operation. At the top
necesita mai multe zile, pentru a fi realizate. of each column is the amount required. The
Echilibrul zilnic este notat pe rânduri pentru fiecare amount entered in the appropriate cell is the
zi şi pe coloane pentru fiecare parte sau fiecare number of pieces made each day, and the
operaţiune. În partea de sus a fiecărei coloane este cumulative total for that part. Thick horizontal
cantitatea necesară. Suma înscrisă în celula lines indicate the starting date and the date on
corespunzătoare reprezintă numărul de piese which the order should be executed. According to
realizate în fiecare zi, precum şi totalul cumulativ Gantt, the daily chart balance is “a method of
pentru acea parte. Linii groase orizontale indică programming and recording work”.
data de începere şi data la care ar trebui să fie In an article from the year 1903, Gantt also
executată comanda. Potrivit lui Gantt, echilibrul describes the use of “production cards”, for
grafic zilnic, este „o metodă de programare şi de assigning tasks to each operator and for recording
înregistrare a muncii”. how much was done every day.
Într-un articol din anul 1903, Gantt descrie, de In his book from 1916, “Work, Wages, and
asemenea, utilizarea de „card-uri de producţie”, Profits” Gantt explicitly discusses programming,
pentru atribuirea de sarcini la fiecare operator şi particularly in the job shop environment. He
pentru a înregistra cât de mult s-a realizat în fiecare proposes to give to the foreman every day a “work
zi. order”, which is an ordered list of jobs to be
În cartea sa din 1916 „Work, Wages, and performed that day. Moreover, he discusses the
Profits” Gantt discută în mod explicit de need to coordinate activities for avoiding
programare, în special în mediul „magazinului” de “interferences”. However, He also warns about the
locuri de muncă. El propune să i se acorde fact that the most elegant programs created by
maistrului în fiecare zi o „comandă de muncă”, planning offices are worthless if they are ignored, a
care este o listă ordonată de munci ce urmează a fi situation that he observed.
efectuate în acea zi. Mai mult decât atât, el discută In his book from 1919, “Organizing for work”
despre necesitatea de a coordona activităţile, pentru Gantt offers two principles for his charts:
a evita „interferenţele”. Cu toate acestea, de - measure activities based on the time needed to
asemenea, el avertizează asupra faptului că cele complete them;
mai elegante programe create prin birouri de - the space on the chart can be used to represent
planificare sunt inutile dacă acestea sunt ignorate, the sum of activities which should have been made
o situaţie care a observat-o el. at this time.
În cartea sa din 1919 „Organizing for work” Gantt shows that a progress chart indicates for
Gantt oferă două principii pentru diagramele sale: each month of the year, using a thin horizontal line,
- activităţi de măsurare în funcţie de perioada the number of items produced during that month.
de timp necesară pentru finalizarea acestora; In addition, a thick horizontal line indicates the
- spaţiul de pe diagramă poate fi utilizat pentru number of items produced during the year. Each
a reprezenta suma activităţilor care ar fi trebuit să line in the diagram corresponds to an order for
fie realizate în acest timp. parts from a certain contractor, and each row
Gantt arată că o diagramă de progres ne indicates the month when deliveries have started
indică, pentru fiecare lună a anului, folosind o linie and ended.
orizontală subţire, numărul de articole produse în Gantt’s chart for the registration of machines
cursul acelei luni. În plus, o linie groasă orizontală and the chart for man’s recording are quite similar,
indică numărul de articole produse în timpul even if they present both the actual work time for
anului. Fiecare rând din diagramă corespunde la un each day and the cumulative work time for a week.
ordin pentru piese de la un anumit contractant, şi Each row in the chart refers to an operator or
fiecare rând indică luna când se încep şi se încheie machine. However, these diagrams do not indicate
livrările. the tasks to be performed.
Diagrama lui Gantt pentru înregistrarea A Gantt chart is a type of bar chart that
maşinilor şi diagrama pentru înregistrarea omului illustrates a project program. Gantt’s chart
Revista de Management şi Inginerie Economică, Vol. 8, Nr. 1, 2009

- 216 -

sunt destul de asemănătoare, chiar dacă acestea illustrates the beginning date and end date of the
prezintă atât timpul real de lucru pentru fiecare zi terminal elements and summary elements of a
cât şi timpul cumulativ de lucru pentru o project. Terminal elements and summary elements
săptămână. Fiecare rând din diagramă se referă la comprise the work breakdown structure of a
un operator sau maşină. Totuşi, aceste diagrame project. Some Gantt charts also reveal the
nu indică sarcinile care urmează să fie efectuate. dependency of relationships between activities (for
O diagramă Gantt este un tip de diagramă cu example priority network). The Gantt Chart can be
bară ce ilustrează un program de proiect. Diagrama used to indicate the current status showing as
Gantt ilustrează datele de început şi de sfârşit ale percent of the operation is performed and a vertical
elementelor terminale şi elementelor sumare ale “TODAY” line that shows the current today.
unui proiect. Elementele terminale şi elementele de In the 1980s, personal computers have
sinteză cuprinde structura de lucru defalcată a unui facilitated the creation and editing Gantt charts.
proiect. Unele diagrame Gantt arată, de asemenea, These desktop applications were intended mainly
relaţiile de dependenţă între activităţi (de exemplu, for project managers and project programs. In the
prioritate de reţea). Diagrama Gantt poate fi late 1990s and early 2000, Gantt charts became a
folosită pentru a indica starea curentă arătând cât la common feature of web-based applications,
sută din operaţie este realizată şi o linie verticală including collaborative “groupware”. Although
“TODAY” care indică ziua curentă. now regarded as a common graphical technique,

Fig. 1 Diagrama Gantt / Gantt chart


În anii 1980, calculatoarele personale au Gantt charts were considered revolutionary when
facilitat crearea şi editarea de diagrame Gantt. they were introduced. This graph is also used in
Aceste aplicaţii de birou au fost destinate în information technology to represent the dates that
principal pentru managerii de proiect şi programe were collected.
de proiect. La finele anilor 1990 şi începutul lui Advantages and limitations of these Gantt
2000, diagramele Gantt au devenit o caracteristică charts have become a common feature for
comună de aplicaţii bazate pe web, inclusiv de technique, representing phases and activities from
colaborare “groupware”. Deşi acum este the structure of work breakdown project, so that
considerată ca fiind o tehnică comună de grafică, they can be understood by a wide public.
diagramele Gantt au fost considerate revoluţionare A common error made by those who equate
când acestea au fost introduse. Acest grafic este the design of Gantt charts to project design is that
folosit de asemenea, în domeniul tehnologiei they will attempt to define the work breakdown
informaţiei ca să reprezinte datele ce au fost structure of the project, while defining the
colectate. activities program. This practice makes it very
Avantajele şi limitările acestor diagrame Gantt difficult to follow rules 100%. Instead it should be
Personalităţi

- 217 -

au devenit un lucru comun pentru tehnică, completely defined to comply with the rules 100%,
reprezentând faze şi activităţi din structura unui and then the project program can be designed.
proiect de lucru defalcat pe elemente, astfel încât Although a Gantt chart is useful and valuable
să poată fi înţelese de către un public larg. for small projects that fit on a single sheet of paper
O eroare comună efectuată de către cei care or screen, they can become quite unwieldy for
echivalează design-ul graficelor Gantt cu design-ul projects with more than 30 activities. Bigger Gantt
proiectului este că vor încerca să definească charts are not suitable for the computer display. A
structura de lucru defalcată a proiectului, în acelaşi criticism related to Gantt charts is that they
timp, cu definirea programului de activităţi. communicate relatively little information per unit
Această practică, face foarte dificilă respectarea of shown area. Often, projects are more complex
regulilor 100%. În schimb ar trebui să fie complet than can be communicated effectively with a Gantt
definit pentru a respecta regulile 100%, apoi chart.
programul proiectului poate fi conceput. These Gantt charts present only a part of the
Deşi o diagramă Gantt este utilă şi valoroasă project constraints, because they focus primarily on
pentru proiectele mici, care încap pe o singură program management. Moreover, Gantt charts do
foaie de hârtie sau ecran, ele pot deveni destul de not represent the size of a project or the relative
greoaie pentru proiectele cu mai mult de size of the work elements, therefore, the magnitude
aproximativ 30 de activităţi. Graficele Gantt mai of a delay condition in the program is easily
mari nu sunt cele mai potrivite pentru afişajul communicated wrong. If two projects are behind
calculatorului. O critică legata de graficele Gantt schedule with the same number of days, the biggest
este că acestea comunică relativ puţine informaţii project has a greater impact on resource use, but
pe unitatea de suprafaţă afişată. Adesea proiectele the Gantt chart can not represent this difference.
sunt mult mai complexe decât pot fi comunicate în In gratitude to Henry Gantt’s contributions
mod eficient cu o diagramă Gantt. “The American Society of Mechanical Engineers”
Aceste diagrame Gantt prezintă numai o parte awards annually the “Henry Laurence Gantt
din constrângerilor de proiect, pentru că acestea se Medal” for distinguished achievements in
concentrează în primul rând, cu privire la management and in the benefit of the community.
programul de management. Mai mult decât atât,
diagramele Gantt nu reprezintă mărimea unui
proiect sau mărimea relativă a elementelor de
lucru, prin urmare, amploarea unei condiţii de
întârziere din program este uşor comunicată greşit.
Dacă două proiecte sunt în întârziere cu acelaşi
număr de zile, cel mai mare proiect are un impact
mai mare asupra utilizării resurselor, dar diagrama
Gantt nu poate să reprezinte această diferenţă.
În recunoştinţa contribuţiilor lui Henry Gantt,
“The American Society of Mechanical Engineers”
acordă anual medalia “Henry Laurence Gantt”
pentru distinse realizări în management şi în
folosul comunităţii.
Publicaţii / Published:
1. Gantt, Henry L., Organizing for Work, Harcourt, Brace, and Howe, New York, 1919
2. Gantt, Henry L., Work, Wages, and Profits, second edition, Engineering Magazine Co., New York,
1916
3. H.L. Gantt, Work, Wages and Profit, published by The Engineering Magazine, New York, 1910;
4. Gantt, Henry L., A graphical daily balance în manufacture, Transactions of the American Society of
Mechanical Engineers, Volume XXIV, pages 1322-1336, 1903.
Revista de Management şi Inginerie Economică, Vol. 8, Nr. 1, 2009

- 218 -

BIBLIOGRAFIE / REFERENCES
http://www.thefreelibrary.com/Henry+Laurence+Gantt:
+the+Gantt+Chart-a099932527
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gantt
http://www.ganttchart.com/history.html
http://www.gantt-chart.biz/henry-laurence-gantt/