Sunteți pe pagina 1din 1

Nr . înregistrare:........../...........

C O MAN D Ă
Prestarea serviciului de inspecție se va face în regim :

Normal
Urgență 1

Deținător/Utilizator (Nume complet) ........................................................, adresă (str, nr, sector/județ) .........................................................................................,


reprezentat legal prin................................................................., in calitate de ..........................................................................., Inregistrata la ORC cu nr.
J............................., CUI..................................., tel/fax..................................., cont bancar (IBAN / Banca / Filiala): ........................................................................................

Prin prezenta solicităm efectuarea:


inspecției tehnice în utilizare

inspecției tehnice în utilizare – după reparare

inspecției tehnice în vederea autorizării funcționării, pentru următoarele echipamente/instalații:

Nr crt Grupa Nr de înregistrare An de fabricație Număr de fabricație Adresă loc Data solicitată pentru
ISCIR funcționare efectuarea inspecției
1 2 3 4 5 6 7

Menționăm că instalațiile/echipamentele, sunt pregătite în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice ISCIR aplicabile și suntem de acord cu Programul de inspecție primit.
Acceptăm în mod expres tarifele practicate de CNCIR S.A. pentru acest tip de activitate, astfel cum acestea sunt prevăzute în cuprinsul H.G. nr.34/2012 2 și ne obligăm să achităm
contravaloarea serviciilor de inspecție prestate, prin Ordin de plată sau Bilet la ordin/ filă CEC, în condițiile stipulate în Contractul de prestări servicii nr............./.............

În cazul inexistenței unui contract de prestări servicii, plata se efectuează cu :


a) Ordin de plată din contul beneficiarului în contul prestatorului, în maxim 30 zile calendaristice de la primirea facturii fiscale 3, în conformitate cu Tarifele CNCIR S.A. prevăzute în
cuprinsul H.G.nr.34/2012;
b) Bilet la ordin, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data emiterii biletului la ordin, în baza facturii fiscale emise de CNCIR S.A. la finalizarea serviciului de inspecție;
c) În numerar.

În conformitate cu disp.art.1192 și cele ale art.1196 alin. (2) Cod civil., prezenta Comandă se consideră acceptată din momentul înregistrării acesteia la CNCIR S.A., Comanda
înregistrată la CNCIR S.A. constituind Contract ferm între părți.
Dobanzile penalizatoare se calculează conform contractului, iar in cazul in care nu exista contract acestea se calculeaza conform art. 20 din Legea nr 72 din 28 martie 2013.

În cazul în care plata se efectuează de o alta entitate sau o entitate din cadrul persoanei juridice deținătoare/utilizatoare (sucursală, filială, punct de lucru,....) se vor preciza
datele plătitorului în vederea emiterii facturii fiscale:
Denumire platitor............................................................Adresa:....................................................... Rep. Legal (nume, prenume, functie, CI)......................................................
CUI .................................................. Nr. Reg. Com. (J): ............................. Semnatura si Stampila .......................................................
Contul (IBAN / Banca / Filiala):...........................................
„sunt de acord si ma oblig sa achit prestarea serviciului prevazut in prezenta comanda”

Deținătorul este reprezentat la inspectie de: (nume, prenume, CI) ............................................................................................................................................. Telefon..........................

Notă CLAUZÂ ANTICORUPȚIE

N.1. Fundamentul oricărei relaţii de afaceri este un mod de comportare corect din punct de vedere etic şi cu respectarea legilor şi normelor
naţionale şi internaţionale în vigoare. Corupţia, mita sau delapidarea de orice formă sunt interzise. Atât conducerea Prestatorului, angajații
acestuia, cât şi conducerea Beneficiarului și angajații acestuia, trebuie să se comporte în aşa fel încât să nu apară dependenţe sau obligaţii
personale. Partenerul de afaceri se obligă să asigure acestea prin sisteme de control corespunzătoare.
N.2. Este interzisă oferirea, promiterea, darea de bani sau de bunuri, direct sau indirect, personalului din cadrul Prestatorului care prestează
activitățile prevăzute în prezentul contract, în scopul influențării adoptării unei anumite decizii sau executării activității care se încadrează în
îndatoririle de serviciu ale acestor persoane.
N.3. Beneficiarul se obligă să semnaleze imediat conducerii Prestatorului, orice faptă a personalului din cadrul Prestatorului care se încadrează
în sfera unor fapte de corupție sau asimilate acestora. Fără ca enumerarea să aibă un caracter limitativ, prin fapte de corupție se înțelege: luarea
de mită, primirea de foloase necuvenite, traficul de influență, conflictul de interese sau incompatibilități.
Deținător,
(Nume, Prenume, Semnătură, Ștampilă)

FGI–PG-INSP-11-01 Ediția: 3 /31.01.2012 Revizia: 6/19.03.2015

1
În conformitate cu prevederile art.4 din H.G. nr. 34/2012, în cazul în care beneficiarii solicită în scris, prin comandă fermă, efectuarea verificărilor tehnice într-
un interval de timp de maxim 2 zile, calculate de la data înregistrării la CNCIR S.A. a comenzii, la tarifele de bază, prevăzute în anexele nr.1 și 2 din actul
normativ, se aplică o majorare de urgență de 50%.
2
Hotărârea de Guvern privind aprobarea tarifelor pentru activitățile cu caracter specific prestate de Compania Națională pentru Controlul Cazanelor,
Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – S.A., nr. 34/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64/26.01.2012
3
Beneficiarul acceptă în mod expres ca în cazul efectuării plății prin ordin de plată, facturile fiscale emise în decontarea serviciilor de inspecție prestate
conform prezentei comenzi să fie expediate Beneficiarului/Deținătorului prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin înmânare
directă persoanei desemnate de Detinator, cu confirmarea semnăturii și ștampilei deținătorului.