Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee


Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI
Titlul subproiectului: Împreună pentru viitor
Acord de grant nr. SGL/ R I/ 127 din 27.06.2017
Valoare grant: 100000 euro

Raport de Activitate- luna noiembrie, anul 2017

Numele şi prenumele:
Poziția în cadrul proiectului: Cadru didactic pentru activități pedagogice și de sprijin
Nr. şi tipul contractului: . SGL/ R I/ 127 din 27.06.2017

1. Prezentare succintă a activităţii prestate în perioada de raportare

Nr. Nr. / titlul activității Responsabilități şi sarcini conform contractului / Activitate prestată Rezultate obținute / Nr. ore
crt conform cererii de fişei postului materiale elaborate / lucrate
finanțare livrabile
1 I.1.1 a),,Să construim azi, Implementarea activității I.1.1 a),,Să construim azi, Desfășurarea programului de Orarul programului 1 oră (câte 1
succesul de mâine''- Program succesul de mâine'' în concordanță cu prevederile pregătire suplimentară la Tabele de prezență a oră în zilele
de pregătire pentru bacalaureat proiectului ROSE „Împreună pentru viitor”. Asigurarea geografie cu elevii din grupa elevilor pe luna de miercuri
la componenta de bază şi propriei contribuții la activități/ resurse de învăţare pentru clasei a XII-a Vocational noiembrie2017 luna
componenta opţională (limba pregătirea suplimentară a elevilor la disciplina conform orarului stabilit la Condica de prezență pe noiembrie
română, matematică, istorie, -derularea programului de pregătire suplimentară conform nivelul școlii luna noiembrie anul 2017 ,
geografie, biologie). orarului stabilit; între
-asigurarea, pentru grupa de elevi a XII-a Vocationa,. a 1 orele15,30-
oră/ săptămână de pregătire suplimentară în vederea 16,30)
susţinerii cu succes a examenului de bacalaureat;
-colaborarea cu echipa de proiect în vederea multiplicării
fişelor, instrumentelor de lucru, testelor de evaluare;
-planificarea conținuturilor ce vor fi lucrate cu elevii, cu
ajutorul resurselor de învăţare;
-adaptarea programului la nevoile elevului ;
-aplicarea instrumentelor de evaluare elaborate în cadrul
proiectului și interpretarea rezultatelor;
-monitorizarea progresului individual al elevilor, ca urmare a
participării la program, prin culegerea de feedback;
-respectarea orarului programului, completare condica de
prezentă profesori, tabele de prezentă a elevilor;
-completarea documentelor solicitate de echipă: tabele de
prezenţă elevi, condică de prezenţă, fișe de progres;
- elaborarea fișelor de pontaj și a rapoartelor lunare de
activitate corespunzătoare, conform contractului;
-asigurarea unui circuit informaţional adecvat, discuţii şi
feedback;
-participarea la şedinţe, la evenimentele proiectului, la
întâlnirile de lucru organizate;
-îndeplinirea altor sarcini apărute pe durata derulării
proiectului, la solicitarea echipei de management: la
termenele stabilite de echipa de management (în primele 5
zile ale lunii imediat următoare), cadrul didactic predă
documentele solicitate: tabele de prezenţă, fișe de progres,
instrumente de evaluare, fişa de pontaj, raportul de
activitate.
Total ore nr. ore
2. Detalierea activităţilor realizate şi a rezultatelor obţinute
Toate cele5 ore au fost efectuate în cadrul Proiectului ROSE. Activitățile au fost realizate la termen și contribuie la îndeplinirea rezultatelor.
- Am desfășurat programul de pregătire suplimentară la disciplina cu elevii din clasa a IX/X/XI/XII vocational/ tehnic conform orarului stabilit la nivelul școlii.
Am asigurat completarea Tabelului de prezență al elevilor pentru toate sesiunile de lucru și am completat condica de prezență, pe luna noiembrie.
3. Întârzieri / probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice
............................................................

4. Anexe
- Fișa de pontaj pe luna / anul
- Raport de activitate pe luna /anul
- CD cu livrabile / materiale precizate la pct 1 și 2
Subsemnatul/a, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, că orele prestate și plătite din acest proiect sunt
conforme cu realitatea şi nu au fost decontate din altă sursă de finanţare.
Numele cadrului didactic: Avizat,
Semnătura: Numele coordonatorului de grant: IVAN ADINA
Data: 29.11.2017 Semnătura:
Data: se trece data de 5 a lunii urmatoare