Sunteți pe pagina 1din 3

CONSILIUL CLASEI I

NUMELE ŞI PRENUMELE
NR. CLASA
CRT
DISCIPLINA
1. INVĂŢĂTOR

2. Prof. Limba engleză


3. Profesor Religie

4. Prof. Educatie fizica

RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR
NUMELE ŞI PRENUMELE
NR.
CRT RESPONSABILITĂŢI

1. Şeful clasei

Responsabil cu
2.
disciplina
3. Responsabil cu curăţenia

COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI


NUMELE ŞI PRENUMELE
NR.
RESPONSABILITĂŢI
CRT.

1. Preşedinte

2. Vicepreşedinte
Casier
3.

4. Membru

5. Membru
 Armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de
predare şi instruire practică cu solicitările elevilor şi ale părinţilor.

 Evaluarea progresului şcolar al elevilor

 Stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de


invăţare

 Organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de


performanţe şcolare.

 Analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui


elev.

 Stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu


problem de învăţaresau comportamentale, cât şi pentru cei capabili
de performanţă.

 Propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite.

 Participă la întânliri cu părinţii şi elvii, cel puţin o dată pe semestru


sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învăţătorului.
Comitetul de părinţi, întrunit astăzi........................, stabileşte
următorul plan de muncă:

Nr. Teme propuse Data Cine răspunde


crt
1. Legătura cu şcoala permanent Comitetul
2. Asigurarea operativă a celor permanent Comitetul
necesare bunului mers al Invatatorul clasei
procesului de învăţământ.
3. Controlul permanent al disciplinei. permanent Invatatorul clasei
4. Amenajarea sălii de clasă Septembrie- Comitetul de
 Implicarea părinţilor în octombrie părinţi
decorarea clasei Invatatorul clasei
 Securizarea clasei Elevii
 Dotarea clasei cu materiale

5. Participarea la şedinţele cu lunar Comitetul


părinţii
6. Participarea la serbările lunar Comitetul
organizate
7. Organizarea unei excursii Iunie Comitetul
tematice. Invatatorul clasei
Elevii