Sunteți pe pagina 1din 15

Anul şcolar: 2017 - 2018

Unitatea școlară :Scoala Gimnaziala nr 41 Avizat:


Profesor : Gheorghita Ramona Alina Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE - Geografia continentelor extraeuropene
Clasa: a VII-a A,B
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 35 săptămâni

SEMESTRUL I

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


”ASIA – CARACTERISTICI GENERALE ”
NR. ORE: 8

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) (exemple) (exemple)
Harta fizică a Evaluare
 Recapitulare 1.1  exerciţii de recunoaştere a termenilor Europei iniţială
1.2 geografici în texte diferite Atlasul geografic
1.3  exerciţii de definire, în cuvinte proprii, a Fişe de lucru
3.3 termenilor geografici
4.1  utilizarea termenilor geografici în contexte noi
4.3
 exerciţii de recunoaştere a termenilor
geografici în texte diferite Manualul
1.1  exerciţii de definire, în cuvinte proprii, a Harta fizică a Asiei
 Asia – poziţia 1.2 termenilor geografici Harta politică a
geografică, 1.3  utilizarea termenilor geografici în contexte noi lumii
limitele, 3.3  exerciţii de prezentare structurată a Atlasul geografic
întinderea 4.1 caracteristicilor geografice generale ale Fişe de lucru
4.3 continentului Asia (suprafaţa, limitele etc.) Imagini / date
4.5  exerciţii de identificare a principalelor internet
elemente pe suportul cartografic (punctele
extreme, vecini etc.)
 exerciţii de poziţionare corectă a elementelor
geografice Evaluare orală
 exerciţii de localizare la hartă în condiţiile
utilizării sistemului de coordonate geografice
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
context noi Manualul
 exerciţii de explicare a unor procese Harta fizică a Asiei
1.3 geografice (ex. formarea unităţilor de relief, Atlasul geografic
3.2 evoluţia acestora) Fişe de lucru
3.3  exerciţii de prezentare stucturată a Imagini /
 Relief 4.1 caracteristicilor reliefului Asiei (mod de prezentări internet Evaluare orală
4.3 formare, altitudini, tipuri de relief etc.)
5.1  exerciţii de identificare pe harta fizică a Asiei a
7.5 formelor şi treptelor de relief
7.6  localizarea la hartă a principalelor unităţi
majore de relief (Munţii Himalaya, Câmpia
Chinei de Est etc.)
 analiza şi interpretarea unor imagini accesate
prin internet
 exerciţii de caracterizare a unităţilor majore de
relief după anumite criterii date (mod de
formare, vechime, altitudine, orientare etc.)
 exerciţii de explicare a unor procese
geografice (prezenţa reliefului glaciar,
vulcanismul din estul Asiei, formarea reliefului
deşertic etc.)
 exerciţii de definire / recunoaştere a
1
1.2 termenilor şi noţiunilor climatice (izoterme, Manualul
1.4 fenomene meteorologice, taifun etc.) Harta climatică a Evaluare orală
 Clima 3.1  exerciţii de construire a unui text geografic Asiei
3.2 simplu, utilizând termenii climatici învăţaţi Atlasul geografic
3.3 (musoni, cicloni tropicali etc.) Fişe de lucru
3.4  exerciţii de explicare a unor fenomene / Imagini / internet Test de
3.5 procese climatice (distribuţia teritorială a Grafice evaluare
4.2 tipurilor climatice, diferenţele privind
7.5 temperaturile medii anuale şi precipitaţiile în
7.6 regiuni diferite ale Asiei)
 exerciţii de prezentare structurată a
caracteristicilor climatice ale Asiei
 analiza comparativă a zonelor / tipurilor
climatice din Asia (ex. climatul ecuatorial /
climatul subpolar)
 exerciţii de interpretare a hărţilor climatice din
atlas şi manual (ex. alura izotermelor,
cantităţile medii de precipitaţii etc.)
 exerciţii de ordonare a elementelor climatice
utilizând diferite criterii de clasificare
(teritoriale, cantitative)
 exerciţii de caracterizare a elementelor
climatice ( temperatura medie anuală,
precipitaţii, vânturi etc.)
 exerciţii de definire / recunoaştere a
termenilor hidrografici (ex. izvor, afluenţi, Manualul
1.2 confluenţă, debit etc.) Harta hidrografică
 Apele 3.1  utilizarea unor informaţii din domeniul a Asiei Evaluare orală
3.4 ştiinţelor pentru explicarea unor fenomene Atlasul geografic
3.6 hidrologice (procesul de îngheţ-dezgheţ, Fişe de lucru
4.1 creşteri de debite, inundaţii etc,) Imagini / internet Probe
4.4  realizarea unor comparaţii privind marile Scheme practice
5.1 bazine hidrografice ale Asiei (lungimea,
7.4 unităţile de relief traversate, tipuri de văi
create, gura de vărsare : delte, estuare )
 identificarea surselor de poluare a apelor ;
propunerea unor măsuri viabile pentru
păstrarea calităţii apelor
 identificarea pe hartă a principalelor artere
hidrografice din Asia
 interpretarea unor diagrame simple (evoluţia
lunară a debitelor unor fluvii)
 realizarea schemei simple a unui bazin
hidrografic
 analiza unor imagini / prezentări Ppt
referitoare la marile fluvii asiatice
 exerciţii de ordonare a marilor artere fluviale
folosind criteriul teritorial sau cantitativ (ex.
gruparea fluviilor după regiunea în care se
varsă ; gruparea fluviilor după lungime, după
debit etc.)
 exerciţii de definire a termenilor şi noţiunilor
din domeniul biosferei (ex. mangrove, păduri Manualul
 Vegetaţie, faună, ecuatoriale, stepă, taiga, tundră, cernoziom Harta vegetaţiei şi
soluri etc.) faunei
 explicarea unor caracteristici ale vegetaţiei, Harta solurilor Evaluare prin
1.2 faunei sau ale solurilor (ex. faptul că pădurile Atlasul geografic metode
3.2 ecuatoriale sunt veşnic verzi ; fertilitatea Fişe de lucru moderne:
3.4 redusă a solurilor din mediul ecuatorial etc.) Imagini / internet referate,
4.2  realizarea unor comparaţii între zonele de Calculatorul portofolii
6.1 vegetaţie ale Asiei
2
6.2  citirea corectă a hărţii vegetaţiei / solurilor
7.1 (utilizarea semnelor convenţionale)
7.7  exerciţii de explicare a importanţei mediului
8.1 geografic
 analiza unor imagini care reprezintă
diversitatea naturală a continentului Asia
 explicarea relaţiilor de interdependenţă care
se stabilesc între vegetaţie, faună, soluri şi
celelalte elemente componente ale mediului
geografic
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în Manualul
 Populaţie şi 1.2 contexte noi Harta densităţii
aşezări umane. 3.2  exerciţii de explicare a fenomenelor şi populaţiei
3.5 proceselor demografice (explozie demografică, Harta aşezărilor
4.1 densitatea, etc.) umane
5.1  utilizarea operaţiilor matematice la nivel Atlasul geografic Evaluare orală
6.2 elementar pentru calcularea densităţii medii a Fişe de lucru
7.4 populaţiei în diferite state sau a bilanţului Imagini / date
7.5 natural internet
7.7  exerciţii de localizare pe suportul cartografic a
marilor oraşe asiatice
 exerciţii de explicare a diversităţii umane a
populaţiei continentului Asia (rase, religii etc.)
 exerciţii de recunoaştere a termenilor Manualul
 Harta politică 1.1 geografici în texte diferite Harta politică a
3.3  exerciţii de prezentare structurată a hărţii Asiei Test de
3.4 politice a Asiei (prezentarea statelor după Atlasul geografic evaluare
4.1 poziţia geografică, după suprafaţă, mărimea Harta economică
 Resursele 4.4 demografică, forma de guvernământ etc.) Fişe de lucru
naturale şi 7.1  realizarea unor comparaţii între statele Asiei Imagini / date
economia 7.4 cu referire la anumite elemente : mărime internet
7.5 demografică, formă, etc.
 exerciţii de identificare pe suportul cartografic
a tipurilor de state
 realizarea unor caracterizări ale statelor pe
baza cunoştinţelor şi deprinderilor anterioare
 exerciţii de clasificare a statelor după anumite
criterii (ex. precizarea statelor din Asia
Centrală, în condiţiile utilizării hărţii politice ;
precizarea primelor trei state ca mărime
demografică din Asia etc.)
 exerciţii de utilizare / interpretare a
informaţiilor din baze de date accesibile prin
internet cu privire la resursele naturale /
energetice ale Asiei

Profesor Gheorghita Ramona Alina

Anul şcolar: 2017 - 2018


3
Unitatea școlară :Scoala Gimnaziala nr 41 Avizat:
Profesor : Gheorghita Ramona Alina Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE - Geografia continentelor extraeuropene
Clasa: a VII-a A,B
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 35 săptămâni

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


“ASIA – REGIUNI ŞI ŢĂRI”

NR. ORE: 6

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) (exemple) (exemple)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi
 Asia de Vest şi 1.3  exerciţii de recunoaştere a denumirilor din Manualul
Sud-Vest 2.1 Regiunea Asia de Vest şi Sud-Vest în limbi Atlasul geografic –
(Orientul 2.2 străine Regiunea Asia de Evaluare orală
Apropiat şi 3.2  exerciţii de citire corectă a denumirilor pe Vest şi Sud-Vest
Mijlociu) : 3.3 harta regiunii studiate Harta politică a
elemente 4.1  exerciţii de explicare a unor fapte şi procese Asiei
specifice 5.2 geografice (ex. factorii care au determinat Imagini internet
7.5 dezvoltarea economică a unor state din
regiune)
 exerciţii de prezentare structurată a
elementelor cadrului natural, social şi
economic al regiunii
 exerciţii de identificare pe suportul cartografic
a elementelor naturale, a oraşelor etc.
 interpretarea caracteristicilor geografice ale
regiunii pe baza imaginilor accesate prin
internet
 caracterizarea geografică a regiunii după un
algoritm dat (poziţia geografică şi limitele, cel
puţin trei unităţi de relief, două fluvii etc.)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi Manualul
 analiza comparativă a celor două state ; Atlasul geografic – Evaluare orală
1.3 precizarea asemănărilor şi deosebirilor privind Regiunea Asia de Probe
3.4 cadrul natural, populaţia, activităţile Vest şi Sud-Vest practice
 Statele : Israel, 4.2 economice Harta politică a (realizarea
Turcia 4.4  exerciţii de citire şi interpretare a hărţilor celor Asiei unor grafice
4.6 două state din atlasul geografic Imagini internet simple,
5.1  exerciţii de utilizare a reprezentărilor grafice interpretarea
7.1 simple pentru identificarea unor caracteristici unor
7.2 geografice (ex. diagrama climatică) diagrame
 exerciţii de realizare a unor grafice simple, pe etc.)
baza unor date ofertate (ex. ponderea
populaţiei de religie musulmană din cele două
state)
 aplicarea deprinderilor formate în realizarea
unor corelaţii geografice (ex. resurse naturale-
ramuri industriale)
 utilizarea cunoştinţelor din alte discipline
(istorie, religie) pentru stabilirea unor
caracteristici care definesc identitatea celor
două popoare
 interpretarea imaginilor prezentate (obiective
istorice, lăcaşuri de cult etc.)
4
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi
 exerciţii de recunoaştere a denumirilor din
 Asia de Sud - 1.3 Regiunea Asia de Sud în limbi străine Manualul Evaluare orală
caracteristici 2.1  exerciţii de citire corectă a denumirilor pe Atlasul geografic –
2.2 harta regiunii studiate Regiunea Asia de
3.2  exerciţii de explicare a unor fapte şi procese Sud (harta politică,
3.3 geografice (ex. factorii care au determinat harta fizică)
4.1 dezvoltarea economică a unor state din Imagini internet
5.2 regiune, factorii care au determinat explozia Prezentări PPT
7.5 demografică etc.)
7.6  exerciţii de prezentare structurată a
elementelor cadrului natural, social şi
economic al regiunii
 exerciţii de identificare pe suportul cartografic
a elementelor naturale şi socio-economice
 interpretarea caracteristicilor geografice ale
regiunii pe baza imaginilor accesate prin
internet
 caracterizarea geografică a regiunii după un
algoritm dat (poziţia geografică şi limitele, cel
puţin trei unităţi de relief, două fluvii etc.)
 explicarea unor fapte/fenomene geografice
(ex. valoarea foarte mare a cantităţii anuale de
precipitaţii din zona Golfului Bengal)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi Manualul
 Asia de Sud - 1.3  exerciţii de recunoaştere a denumirilor din Atlasul geografic –
caracteristici 2.1 Regiunea Asia de Sud în limbi străine Regiunea Asia de
2.2  exerciţii de citire corectă a denumirilor pe Sud (harta politică,
3.2 harta regiunii studiate harta fizică)
3.3  exerciţii de explicare a unor fapte şi procese Evaluare orală
India 3.4 geografice (ex. factorii care au determinat Manualul
4.1 dezvoltarea economică a unor state din Atlasul geografic –
4.3 regiune, factorii care au determinat explozia Regiunea Asia de
5.2 demografică etc.) Sud (harta politică,
7.1  interpretarea caracteristicilor geografice ale harta fizică) - India
7.5 regiunii pe baza imaginilor accesate prin Imagini internet
7.6 internet Prezentări PPT
7.8  caracterizarea geografică a regiunii după un
algoritm dat (poziţia geografică şi limitele, cel
puţin trei unităţi de relief, două fluvii etc.)
 explicarea unor fapte/fenomene geografice
(ex. valoarea foarte mare a cantităţii anuale de
precipitaţii din zona Golfului Bengal)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi
 exerciţii de explicare a unor fapte şi procese
geografice (ex. factorii care au determinat
explozia demografică etc.)
 realizarea de comparaţii între India şi alte state
din Asia de Sud
 exerciţii de poziţionare corectă a elementelor
cadrului natural şi socio-economic pe harta
fizică şi economică a Indiei
 interpretarea caracteristicilor geografice ale
regiunii pe baza imaginilor accesate prin
internet
 utilizarea cunoştinţelor din alte discipline
(istorie, religie) pentru stabilirea unor
5
caracteristici care definesc identitatea
poporului indian
 exerciţii de analiză a unor elemente geografice
observate indirect (imagini internet)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi
1.3  exerciţii de recunoaştere a denumirilor din Manualul
2.1 Regiunea Asia de Est şi Sud-Est în limbi străine Atlasul geografic –
 Asia de Est şi de 2.2  exerciţii de citire corectă a denumirilor pe Regiunea Asia de Evaluare orală
Sud-Est – 3.2 harta regiunii studiate Est şi Sud-Est
caracteristici 3.3  exerciţii de explicare a unor fapte şi procese (harta politică,
generale 4.1 geografice (ex. factorii care au determinat harta fizică)
5.2 dezvoltarea economică a unor state din Imagini internet
7.3 regiune)
7.4  exerciţii de prezentare structurată a
elementelor cadrului natural, social şi
economic al regiunii
 exerciţii de identificare pe suportul cartografic
a elementelor naturale, a oraşelor etc.
 interpretarea caracteristicilor geografice ale
regiunii pe baza imaginilor accesate prin
internet
 exerciţii de ordonare a elementelor geografice
după anumite criterii de clasificare
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi
 exerciţii de explicare a unor fapte şi procese Manualul
geografice (ex. factorii care au determinat Atlasul geografic –
1.3 explozia demografică etc.) Regiunea Asia de
3.2  realizarea de comparaţii între China şi alte Est şi Sud-Est
3.4 state din Asia de Est şi Sud-Est (harta politică, Evaluare orală
 China 4.3  exerciţii de poziţionare corectă a elementelor harta fizică) -
5.2 cadrului natural şi socio-economic pe harta China
7.1 fizică şi economică a Chinei Imagini internet
7.7  interpretarea caracteristicilor geografice ale
7.8 regiunii pe baza imaginilor accesate prin
internet
 utilizarea cunoştinţelor din alte discipline
(istorie, religie) pentru stabilirea unor
caracteristici care definesc identitatea
poporului chinez
 exerciţii de analiză a unor elemente geografice
observate indirect (imagini internet)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi Manualul
 Japonia 1.3  exerciţii de explicare a unor fapte şi procese Atlasul geografic –
3.2 geografice (ex. factorii care au determinat Regiunea Asia de
3.4 dezvoltarea economică fără precedent etc.) Est şi Sud-Est
4.3  realizarea de comparaţii între Japonia şi alte (harta politică,
5.2 state din Asia de Est şi Sud-Est harta fizică) - Test de
7.1  exerciţii de poziţionare corectă a elementelor Japonia evaluare
7.6 cadrului natural şi socio-economic pe harta Imagini internet
7.8 fizică şi economică a Japoniei
 interpretarea caracteristicilor geografice ale
regiunii pe baza imaginilor accesate prin
internet
 utilizarea cunoştinţelor din alte discipline
(istorie, religie) pentru stabilirea unor
caracteristici care definesc identitatea
poporului japonez
 exerciţii de analiză a unor elemente geografice
6
observate indirect (imagini internet)

Profesor Gheorghita Ramona Alina

Anul şcolar: 2017 - 2018


Unitatea școlară :Scoala Gimnaziala nr 41 Avizat:
Profesor : Gheorghita Ramona Alina Director / Responsabil comisie metodică,

7
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE - Geografia continentelor extraeuropene
Clasa: a VII-a A,B
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 35 săptămâni

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


“AFRICA”

NR. ORE: 5

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) (exemple) (exemple)
 exerciţii de recunoaştere a termenilor
geografici în texte diferite
1.1  exerciţii de definire, în cuvinte proprii, a Manualul
 Poziţie 1.2 termenilor geografici Harta fizică Africii
geografică, 1.3  utilizarea termenilor geografici în contexte noi Harta politică a
limite, 3.3  exerciţii de prezentare structurată a lumii
întinderea 4.1 caracteristicilor geografice generale ale Atlasul geografic
4.3 continentului Africa (suprafaţa, limitele etc.) Fişe de lucru
4.5  exerciţii de identificare a principalelor Imagini / date
elemente pe suportul cartografic (punctele internet
extreme, vecini etc.)
 exerciţii de poziţionare corectă a elementelor
geografice Evaluare orală
 exerciţii de localizare la hartă în condiţiile
utilizării sistemului de coordonate geografice
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi (dune, erguri, oaze etc.)
1.3  exerciţii de explicare a unor fapte şi procese
3.2 geografice (ex. formarea şi extinderea zonelor Manualul
3.3 deşertice) Harta fizică a
 Caracteristici 3.4  exerciţii de prezentare structurată a Africii
fizico-geografice 4.1 elementelor cadrului natural al Africii Atlasul geografic Evaluare orală
(relief, climă, 5.1  exerciţii de analiză comparativă între Fişe de lucru
ape, vegetaţie, 6.1 elementele cadrului natural specific diferitelor Imagini /
faună) 6.2 regiuni ale Africii, stabilind asemănări şi prezentări internet
7.4 deosebiri
7.7  exerciţii de identificare pe suportul cartografic
8.1 (unităţi majore de relief, fluvii etc.)
 interpretarea caracteristicilor geografice ale
regiunii pe baza imaginilor accesate prin
internet
 exerciţii de explicare a diversităţii naturale a
Africii
 exerciţii de ordonare a elementelor cadrului
natural după anumite criterii (mod de
formare, altitudine, tipuri de relief etc.)
 exerciţii de stabilire a relaţiilor dintre grupuri
de elemente, fenomene şi procese geografice
(ex. relief – climă ; climă – vegetaţie etc.)
 exerciţii de explicare şi utilizare a termenilor
 Populaţie. 1.2 geografici în contexte noi Manualul
Aşezări umane. 3.2  exerciţii de explicare a fenomenelor şi Harta densităţii
3.5 proceselor demografice (densitatea redusă, populaţiei
4.1 mortalitatea infantilă etc.) Harta aşezărilor
4.2  utilizarea operaţiilor matematice la nivel umane Evaluare orală
5.1 elementar pentru calcularea densităţii medii a Atlasul geografic
6.2 populaţiei în diferite state sau a bilanţului Fişe de lucru
7.1 natural Imagini / date
8
7.4  exerciţii de localizare pe suportul cartografic a internet
7.6 marilor oraşe din Africa
7.7  exerciţii de utilizare / interpretare a
informaţiilor din baze de date accesibile prin
internet cu privire la aşezările rurale şi urbane
ale Africii
 exerciţii de explicare a diversităţii umane şi
culturale a continetului Africa
 exerciţii de ordonare a diferitelor elemente ale
populaţiei şi aşezărilor umane după anumite
criterii
 exerciţii de explicare a fenomenelor şi
proceselor demografice
 realizarea de corelaţii între elementele
cadrului natural şi populaţie
 utilizarea termenilor geografici în contexte noi
 Resursele 1.3  exerciţii de prezentare structurată a Harta economică a Evaluare orală
naturale. 1.4 elementelor (ex. resursele litosferei, resursele Africii
Economia 3.1 biosferei etc.) Grafice, imagini
3.3  exerciţii de identificare a influenţelor Manualul
3.6 tehnologiilor asupra activităţilor economice Atlasul
4.2  exerciţii de utilizare a semnelor convenţionale
4.4 pentru identificarea pe suportul cartografic a
7.2 resurselor de subsol
7.5  aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor
7.6 însuşite anterior
 exerciţii de explicare a relaţiilor care se
stabilesc între grupuri de elemente geografice

Profesor Gheorghita Ramona Alina

Anul şcolar: 2017 - 2018


Unitatea școlară :Scoala Gimnaziala nr 41 Avizat:
Profesor : Gheorghita Ramona Alina Director / Responsabil comisie metodică,

9
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE - Geografia continentelor extraeuropene
Clasa: a VII-a A,B
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 35 săptămâni
SEMESTRUL al II-lea

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


“AMERICA – CARACTERISTICI GENERALE. AMERICA DE NORD ŞI CENTRALĂ”

NR. ORE: 8

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) (exemple) (exemple)
 exerciţii de recunoaştere a termenilor
AMERICA – geografici în texte diferite
CARACTERISTICI 1.1  exerciţii de definire, în cuvinte proprii, a Manualul
GENERALE 1.2 termenilor geografici Harta fizică
1.3  utilizarea termenilor geografici în contexte noi Americii
 Poziţie 1.4  exerciţii de prezentare structurată a Harta politică a
geografică, 3.3 caracteristicilor geografice generale ale lumii
limite, 4.1 continentului America (suprafaţa, limitele etc.) Atlasul geografic
întinderea 4.3  exerciţii de identificare a principalelor Fişe de lucru
4.5 elemente pe suportul cartografic (punctele Imagini / date
7.3 extreme, vecini etc.) internet
 exerciţii de poziţionare corectă a elementelor
geografice Evaluare orală
 exerciţii de localizare la hartă în condiţiile
utilizării sistemului de coordonate geografice
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi (ex. canion )
1.3  exerciţii de explicare a unor fapte şi procese
3.2 geografice Manualul
3.3  exerciţii de prezentare structurată a Harta fizică a
 Caracteristici 3.4 elementelor cadrului natural al Americii Americii
fizico-geografice 4.1  exerciţii de analiză comparativă între Atlasul geografic Evaluare orală
(relief, climă, 4.2 elementele cadrului natural specific diferitelor Fişe de lucru
ape, vegetaţie, 5.1 regiuni ale Americii, stabilind asemănări şi Imagini /
faună) 6.1 deosebiri prezentări internet
6.2  exerciţii de identificare pe suportul cartografic
7.4 (unităţi majore de relief, fluvii etc.)
7.7  interpretarea caracteristicilor geografice ale
regiunii pe baza imaginilor accesate prin
internet
 exerciţii de explicare a diversităţii naturale a
Americii
 exerciţii de ordonare a elementelor cadrului
natural după anumite criterii (mod de
formare, altitudine, tipuri de relief etc.)
 exerciţii de stabilire a relaţiilor dintre grupuri
de elemente, fenomene şi procese geografice
(ex. relief – climă ; climă – vegetaţie etc.)
 exerciţii de explicare şi utilizare a termenilor Manualul
 Populaţie şi 1.2 geografici în contexte noi Harta densităţii
aşezările umane. 3.1  exerciţii de explicare a fenomenelor şi populaţiei
3.2 proceselor demografice Harta aşezărilor
3.5  utilizarea operaţiilor matematice la nivel umane - America
4.1 elementar pentru calcularea densităţii medii a Atlasul geografic Evaluare orală
4.4 populaţiei în diferite state sau a bilanţului Fişe de lucru
5.1 natural Imagini / date
6.2  exerciţii de localizare pe suportul cartografic a internet

10
7.4 marilor oraşe din America
7.6  exerciţii de utilizare / interpretare a
7.7 informaţiilor din baze de date accesibile prin
internet cu privire la aşezările rurale şi urbane
ale Americii
 exerciţii de explicare a diversităţii umane şi
culturale a continetului America
 exerciţii de ordonare a diferitelor elemente ale
populaţiei şi aşezărilor umane după anumite
criterii
 exerciţii de explicare a fenomenelor şi
proceselor demografice
 realizarea de corelaţii între elementele
cadrului natural şi populaţie
 exerciţii de recunoaştere a termenilor
1.1 geografici în texte diferite
 Harta politică 3.3  exerciţii de prezentare structurată a hărţii Manualul Evaluare orală
3.4 politice a Americii (prezentarea statelor după Harta politică a
4.1 poziţia geografică, după suprafaţă, mărimea Americii
7.1 demografică, forma de guvernământ etc.) Atlasul geografic
7.4  realizarea unor comparaţii între statele Fişe de lucru
Americii cu referire la anumite elemente : Imagini / date
mărime demografică, formă, etc. internet
 exerciţii de identificare pe suportul cartografic
a tipurilor de state
 realizarea unor caracterizări ale statelor pe
baza cunoştinţelor şi deprinderilor anterioare
 exerciţii de clasificare a statelor după anumite
criterii
 utilizarea termenilor geografici în contexte noi
1.3  exerciţii de prezentare structurată a Harta economică a
 Resursele 3.3 elementelor (ex. resursele litosferei, resursele Americii Test de
naturale. 3.6 biosferei etc.) Grafice, imagini evaluare
Economia 4.2  exerciţii de identificare a influenţelor Manualul
7.1 tehnologiilor asupra activităţilor economice Atlasul
7.5  exerciţii de utilizare a semnelor convenţionale
7.6 pentru identificarea pe suportul cartografic a
8.1 resurselor de subsol
 aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor
însuşite anterior
 exerciţii de explicare a relaţiilor care se
stabilesc între elementele geografice

 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în


AMERICA DE NORD contexte noi
ŞI CENTRALĂ 1.3  exerciţii de recunoaştere a denumirilor din Manualul
2.1 America de Nord în limbi străine Atlasul geografic Evaluare orală
2.2  exerciţii de citire corectă a denumirilor pe Harta fizică şi
 Statele Unite ale
4.2 harta regiunii studiate economică a SUA
Americii
4.4  exerciţii de citire şi interpretare a suportului Imagini internet
4.6 cartografic Fişe de lucru
5.1  exerciţii de utilizare a reprezentărilor grafice
5.2 simple pentru identificarea unor caracteristici
7.1 geografice (ex. diagrama climatică)
7.2  exerciţii de realizare a unor grafice simple, pe
7.5 baza unor date ofertate

11
 aplicarea deprinderilor formate în realizarea
unor corelaţii geografice (ex. resurse naturale-
ramuri industriale)
 utilizarea cunoştinţelor din alte discipline
pentru stabilirea unor caracteristici geografice
specifice SUA
 interpretarea imaginilor prezentate (obiective
naturale, obiective culturale)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
 Canada contexte noi Manualul Evaluare orală
1.3  exerciţii de recunoaştere a denumirilor din Atlasul geografic
2.1 America de Nord în limbi străine Canada – harta
2.2  exerciţii de citire corectă a denumirilor pe fizică şi economică
3.2 harta regiunii studiate Imagini internet
3.4  exerciţii de explicare a unor fapte şi procese Prezentări PPT
4.1 geografice (ex. factorii care au determinat Fişe de lucru
4.3 dezvoltarea economică)
5.2  exerciţii de prezentare structurată a
7.3 elementelor cadrului natural, social şi
7.4 economic al regiunii
7.5  exerciţii de identificare pe suportul cartografic
7.6 a elementelor naturale şi socio-economice
 interpretarea caracteristicilor geografice ale
regiunii pe baza imaginilor accesate prin
internet
 caracterizarea geografică a Canadei după un
algoritm dat (poziţia geografică şi limitele, cel
puţin trei unităţi de relief, două fluvii etc.)
 explicarea unor fapte/fenomene geografice
(ex. densitatea redusă a populaţiei)

Profesor Gheorghita Ramona Alina

Anul școlar: 2017 - 2018


Unitatea școlară :Scoala Gimnaziala nr 41 Avizat:
Profesor : Gheorghita Ramona Alina Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE - Geografia continentelor extraeuropene
Clasa: a VII-a A,B
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 35 săptămâni

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


“AMERICA DE SUD”

12
NR. ORE: 2

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) (exemple) (exemple)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi
 exerciţii de explicare a unor fapte şi procese Manualul
1.3 geografice Atlasul geografic
3.2  realizarea de comparaţii între Mexic şi America de Nord
3.4 celelalte state din America de Nord (harta politică,
 Mexic 4.3  exerciţii de poziţionare corectă a elementelor harta fizică) - Evaluare orală
5.2 cadrului natural şi socio-economic pe harta Mexic
7.1 fizică şi economică a Mexicului Imagini internet
7.3  interpretarea caracteristicilor geografice ale Prezentări Ppt
7.8 regiunii pe baza imaginilor accesate prin
internet
 utilizarea cunoştinţelor din alte discipline
(istorie) pentru stabilirea unor caracteristici
care definesc specificul geografic al Mexicului
 exerciţii de interpretare a unor grafice /
diagrame simple
 exerciţii de analiză a unor elemente geografice
observate indirect (imagini internet)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi
 exerciţii de explicare a unor fapte şi procese Manualul
geografice Atlasul geografic
1.3  realizarea de comparaţii între Brazilia şi Harta fizică ,
3.2 celelalte state din America de Sud politică şi
3.4  exerciţii de poziţionare corectă a elementelor economică a Test de
 Brazilia 4.3 cadrului natural şi socio-economic pe harta Americii de Sud - evaluare
5.2 fizică şi economică a Braziliei Brazilia
7.1  interpretarea caracteristicilor geografice ale Imagini internet
7.4 regiunii pe baza imaginilor accesate prin
7.7 internet
 utilizarea cunoştinţelor din alte discipline
pentru stabilirea unor caracteristici care
definesc specificul geografic al Braziliei
 exerciţii de analiză a unor elemente geografice
observate indirect (imagini internet)

Profesor Gheorghita Ramona Alina

Anul şcolar: 2017 - 2018


Unitatea școlară :Scoala Gimnaziala nr 41 Avizat:
Profesor : Gheorghita Ramona Alina Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE - Geografia continentelor extraeuropene
Clasa: a VII-a A,B
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 35 săptămâni

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


“AUSTRALIA. OCEANIA. ANTARCTICA”

13
NR. ORE: 4

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) (exemple) (exemple)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi
1.3  exerciţii de recunoaştere a denumirilor din
2.1 Australia în limbi străine Manualul
 Australia – 2.2  exerciţii de citire corectă a denumirilor pe Harta fizică a
caracteristici 3.2 harta regiunii studiate Australiei
geografice 3.3  exerciţii de explicare a unor fapte şi procese Atlasul geografic Evaluare orală
3.4 geografice Fişe de lucru
4.1  exerciţii de prezentare structurată a Imagini /
5.1 elementelor cadrului natural al Australiei prezentări internet
7.3  exerciţii de analiză comparativă între
7.5 elementele cadrului natural specific diferitelor
7.7 regiuni ale Australiei, stabilind asemănări şi
deosebiri
 exerciţii de identificare pe suportul cartografic
(unităţi majore de relief, fluvii etc.)
 interpretarea caracteristicilor geografice ale
regiunii pe baza imaginilor accesate prin
internet
 exerciţii de caracterizare a elementelor
cadrului natural după anumite criterii (mod de
formare, altitudine, tipuri de relief etc.)
 exerciţii de stabilire a relaţiilor dintre grupuri
de elemente, fenomene şi procese geografice
(ex. relief – climă ; climă – vegetaţie etc.)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
1.3 contexte noi
3.4  exerciţii de explicare a unor fapte şi procese
4.2. geografice Manualul
4.3  exerciţii de prezentare structurată a Harta fizică a lumii
 Oceania – 4.4 elementelor cadrului natural al Oceaniei Atlasul geografic
caracteristici 5.2  exerciţii de utilizare a semnelor convenţionale Fişe de lucru Evaluare orală
geografice 7.1  utilizarea unor suporturi grafice simple Imagini /
7.4  exerciţii de identificare pe suportul cartografic prezentări internet
7.7  interpretarea caracteristicilor geografice ale
7.8 regiunii pe baza imaginilor accesate prin
internet
 exerciţii de aplicare a cunoştinţelor anterioare
 exerciţii de ordonare a elementelor cadrului
natural după anumite criterii (mod de
formare, altitudine, tipuri de relief etc.)
 exerciţii de stabilire a relaţiilor dintre grupuri
de elemente, fenomene şi procese geografice
(ex. relief – climă ; climă – vegetaţie etc.)
 exerciţii de explicare şi utilizare a termenilor
geografici în contexte noi
1.3  exerciţii de explicare a fenomenelor şi Manualul
 Antarctica – 3.2 proceselor demografice Atlasul geografic
caracteristici 4.1  exerciţii de localizare pe suportul cartografic Fişe de lucru
geografice 4.6 (ex. unităţile montane din Antarctica) Imagini / date Evaluare orală
5.1  exerciţii de utilizare / interpretare a internet
7.2 informaţiilor din baze de date accesibile prin
7.4 internet cu privire la specificul geografic al
7.6 Antarcticii
7.7  exerciţii de ordonare a diferitelor elemente
după anumite criterii
14
 exerciţii de explicare a fenomenelor şi
proceselor geografice
 realizarea de corelaţii între elementele
cadrului natural

Geografia 1.1 Recapitulare Evaluare


Continentelor ….8.1 Sinteză, evaluare finală finală
extraeuropene

Profesor Gheorghita Ramona Alina

15