Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

!
!
Subsemnatul (a) .........................................., cetățean român/......................., născut la data
de ..................................... în ..........................., cu domiciliul în...........................
Str. ................nr. ........., bl............., sc......., et........., ap. ......, județ/sector .................., posesor al CI/BI/
PAȘAPORT seria..........nr............................, eliberat(ă) de ............................., la data
de .........................., CNP..................................................., în calitate de titular/
membru al ...................................................................................... PFA/ÎI/IF, în conformitate cu
prevederile art. 9 alin. (21) din O.U.G. nr. 44/2008, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.
182/2016, declar pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că la
sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, situat în .................................,
Str. ................nr. ........., bl............., sc......., et........., ap. ......, județ/sector ......... nu desfășor activitate
economică.
Dau prezenta declarație, fiind necesară la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul .............................
!
!
!
Semnătura ................... Data ....................
!