Sunteți pe pagina 1din 14

BREVIAR DE CALCUL

STAȚIE DE EPURARE APE UZATE SAT COSTI

1. Debite de calcul, determinate conform Normativului SR 1343-1/2006, STAS 1343-


3/1986, SR 1846-1/2006 şi literaturii de specialitate sunt:
Etapa Nr.locuitori Quz zi med Quz zi max Quz or max
mc / zi mc / zi mc / h
l/s l/s l/s
Etapa 600 74,89 97,35 8,11
actuală 0,87 1,12 2,25
Etapa 1260 156 202 ,80 16 ,90
finala sat 1,80 2,34 4,69
Costi
Având în vedere situaţia economică a populației localității Costi, comuna Vînători, județul
Galati şi ţinând cont de evoluţiile altor localităţi care au trecut prin acelaşi sistem de investiţii, staţia de
epurare ape uzate se va executa în mai multe etape, în prezentul proiect aceasta fiind echipată cu un
modul biologic cu Q=100mc/zi, considerănd că pentru etapa actuală de investiţie (anii 1- 10), din totalul
de 935 locuitori aferenți satului Costi se vor racorda la sistemul de canalizare în această etapă circa 600
locuitori, urmând ca în etapele viitoare ale extinderii reţelei de canalizare ape uzate la nivelul întregii
localități Costi, să se suplimenteze capacitatea acesteia prin adăugarea unui modul biologic cu aceleaşi
caracteristici, respectiv Q=100mc/zi.
În continuare, dimensionarea se va realiza ținând cont de etapa finală, respective anul 2041, cu
un debit Qzimax =202,80 mc/zi, în care se vor racorda toți cei 1260 de locuitori ce aparțin localității
Costi.

2. Sistem de canalizare – separativ.

3. Încărcări cu poluanţi ale apelor uzate influente în stația de epurare:

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare conform NPTA 002/ 2002
sunt :
 Consum biochimic de oxigen CBO5 = 300 mg/l
 Consum chimic de oxigen CCOCr= 500 mg/l
 Materii totale în suspensie MTS = 350 mg/l
 Azot amoniacal NH4=30 mg/l
 Fosfor total Pt=5 mg/l
 Substanțe extractibile S= 30 mg/l

4. Calitatea apei uzate după epurare:


La proiectarea stațiilor de epurare specifice colectivităților mici se iau în considerare prevederile
HGR 188/2002 „Hotărâre pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul
acvatic al apelor uzate”.
Parametrii apei la ieșirea din stația de epurare, conform prevederilor normativului NTPA 001-
2005 sunt :
 Consum biochimic de oxigen CBO5 = 20-25 mg/l
 Consum chimic de oxigen CCOCr= 70-125 mg/l
 Materii totale în suspensie MTS = 35 mg/l

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
 Azot amoniacal NH4=2 mg/l
 Fosfor total Pt=1 mg/l
 Substanțe extractibile S= 20 mg/l
Caracteristicile calitative ale efluentului epurat considerate la proiectare trebuie să fie cel puţin
egale sau mai mici decât valorile limită admisibile precizate în normele şi normativele de specialitate
sus menţionate sau în avizul de gospodărire a apelor şi acordul de mediu.

5. Determinarea gradului de epurare necesar


Determinarea capacităţii moduli de epurare precum şi eficienţa sa sunt calculate funcţie de
valorile gradului de epurare necesare pentru principalii indicatori de calitate ai apelor uzate.Prin grad de
epurare se înţelege procentul de reducere, ca urmare a epurării, a unei părţi din compuşii poluanţi de
natură fizică, chimică şi biologică din apele uzate astfel încât procentele rămase să satisfacă cerinţele
legislative impuse apei uzate epurate, având în vedere diluţia şi amestecarea acesteia cu apa emisarului
considerat.
Ci  Cf
GE = x100 [%] (1)
Ci
în care:
Ci - este cantitatea (sau concentrația) de substanță poluantă care intră (influentă) în stația de
epurare, mg/l;
Cf - este cantitatea (sau concentrația) de substanță poluantă care este evacuată (efluentă) din
stația de epurare şi care este impusă de catre NTPA 001 sau prin avizul ori prin autorizaţia de
gospodărire a apelor, mg/l.

Valorile gradului de epurare sunt cele indicate mai jos:


 Consum biochimic de oxigen CBO5 = 91,66%
 Consum chimic de oxigen CCOCr = 75,00%
 Materii totale în suspensie MTS = 90,00%
 Azot amoniacal NH4 = 93,33%
 Fosfor total Pt = 80,00%
 Substanțe extractibile S = 33,33%
Valorile rezultate impun o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere care să cuprindă
treapta de epurare mecanică şi treapta de epurare biologică. Acest tip de epurare se numește epurare
mecano-biologică.

6. Schema tehnologică de epurare propusă


Schema tehnologică generală a unei staţii de epurare reprezintă ansamblul obiectelor tehnologice
prevăzute pentru îndepărtarea substanţelor poluante din apele uzate – prin procese fizice, chimice,
biologice, biochimice şi microbiologice în vederea realizării gradului de epurare şi se compune din:
.. - linia (fluxul) apei care poate cuprinde:
 Treaptă de epurare mecanică
 Treapta de epurare biologică
.. - linia (fluxul) de prelucrare a nămolului;
- linia de dezinfecţie apă epurată.
Schema de epurare propusă corespunde debitelor caracteristice de ape uzate şi concentraţiilor
indicatorilor avuţi în vedere pentru acestea, şi urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în
suspensie (MTS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate
prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului.
7. Dimensionare obiecte
7.1. Obiectele tehnologice componente ale treptei de epurare mecanică
Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi
Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
Epurarea mecanică a apelor uzate cuprinde construcţiile şi instalaţiile cu ajutorul cărora se
reţin substanţele solide grosiere, substanţele solide în suspensie gravitaţională şi substanţele plutitoare.
O dată cu aceste substanţe sunt reţinute parţial şi substanţele organice, dar eficienţa treptei
mecanice asupra acestora este mică.

7.1.1. Dimensionarea canalului grătar şi a grătarului manual

Pentru reținerea corpurilor solide grosiere din apele uzate influente în stația de epurare
(crengi, frunze, resturi de hârtie, fibre textile, etc.) se va monta un grătar plan înclinat față de
orizontală cu un unghi de 60-700.
Grătarul se prevede la toate stațiile de epurare, indiferent de sistemul de canalizare adoptat și
independent de procedeul de intrare a apei în stația de epurare.
Grătarul este amplasat la intrarea apei în canalul grătar.
Canalul grătar este o construcţie din beton armat de formă dreptunghiulară cu următoarele
dimensiuni propuse: 0,80 x 2,00 x 1,50m (lxLxh).
Un alt scop al grătarului este de a proteja mecanismele şi utilajele din stația de epurare și
pentru a reduce pericolul de colmatare al canalelor de legătura dintre obiectele moduli de epurare.
Grătarul se confecţionează sub forma unor panouri metalice, plate în interiorul cărora se
sudează bare de oțel paralele prin care curg apele uzate.
Curățirea grătarului se face manual cu ajutorul unei greble. Reținerile sunt depozitate într-un
container. Periodic acestea sunt transportate la groapa de gunoi.
Pentru prevenirea mirosului neplăcut, deșeurile reținute de pe grătar se acumulează în
containere etanşe, astfel încât să fie complet izolate de pătrunderea aerului, şi astfel să fie exclus riscul
fermentării excesive a acestora.

Qcalcul = Quz or max = 16,90 mc/h = 0,004 mc/s


p 0,10
Qverif = Quz or min = *Quz zi max = *202,80 = 0,81 mc/h
24 24

a) Grătar rar – intrare modul epurare.


Nu este cazul.

b) Grătar des (fin)


Tipul de curăţare – mecanic.
Aria secţiunii de trecere a apei prin golurile grătarelor, A, se determină cu relaţia:
Qc
A= [m2]
v
în care:
Qc debitul de calcul, în m3/s;
v viteza de trecere a apei prin golurile grătarelor, în m/s, v = 1 m/s.
Înlocuind în relaţie obţinem:
A = 0,004 m2

Lăţimea grătarului, Bg, se determină cu relaţia:


Bg = nb + (n-1 )s [m]
în care:
n numărul barelor;
s grosimea unei bare, în m;
b distanţa dintre bare, în m.
Considerăm:
- numărul de bare n = 40;
Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi
Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
- grosimea barelor (s) – 5 mm (0,005m);
- distanţa dintre bare (b) – 15 mm (0,015m);
- unghiul de înclinare 600,
Înlocuind în relaţie obţinem:
Bg = 40x0,015 + 39x0,005 = 0,795m

Rezultă o lăţime a canalului grătarului de Bg = 800mm = 0,80m


Lungimea canalului grătarului Lg = 2,0m, aleasă constructiv funcţie de tipul grătarului.

Înălţimea canalului grătarului va fi compusă din:


- înălţimea de gardă faţă de cota terenului, 0,10m;
- înălţimea impusă de adâncimea de îngheţ, 0,90m;
- înălţimea constructivă a grătarului 0,50m.
Rezultă Hg = 0,10 + 0,9 + 0,50 = 1,50m.
Se verifică viteza apei în amonte de grătar la debitul de calcul:
Qc = Quz or max = 16,90mc/h
va = 90·R2/3·j1/2 = 90·0,0272/3·0,0071/2 = 0,68 m/s > 0,4 m/s = vmin

Pierderea de sarcină
v2
hg = ξ
2g

4/3 4/3
s  5 
ξ = β  . sinα = 2,42   . sin400 = 0,55 x 0,6428 = 0,35
b  15 
β – coeficient ce se determină în funcţie de forma barelor, β = 2,42
1
hg = 0,35 2 g = 0,018 m = 1,80 cm

În calculul cantităţilor de materiale reţinute pe grătar se ţine seama de valorile medii specifice
precum şi de faptul că aceste cantităţi pot fi de cateva ori mai mari.

volumului zilnic de materii reținute pe grătare cu umiditate w=80% (m3/zi):

a  N (i )  k 3,5  1260  3
Vr = = = 0,036 mc/zi
1000  365 1000  365
unde:
a – este cantitatea specifică de materii reținute pe grătare a = 3,5 l/om, an;
k – coeficient de variație zilnică, k = 3;

rezultă: Vr = 0,036 (m3/zi)

cantitatea zilnică de materii reținute se calculeză cu formula:


Gr = γr·Vr (kgf/zi)
unde:
γr – greutatea specifică a materialelor reținute cu w = 80% , γr = 950 (kgf/m3)
rezultă: Gr = 1260·0,03 = 34,20 (kgf/zi)

volumul zilnic de substanță uscată din materialele reținute (m3/zi):

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
100  w
Vru = Vr·
100
rezultă: Vru = 0,007 (m3/zi)

unde:
. w = 80% – este umiditatea reţinerilor.

cantitatea zilnică de substanţă uscată din materiile reţinute (kgf/zi):

Gru = γru·Vru
unde:
γru – greutatea specifică a materialelor reţinute în stare uscată, γr = 1800 (kgf/m3)

rezultă: Gru = 16,60 (kgf/zi)

Al doilea rol al canalului grătar este determinat de prezența unui dispozitiv care are rolul de
blocare a trecerii apei uzate în bazinul de sedimentare primară în cazul în care în interiorul moduli de
epurare intervin avarii. În cazul acesta, pentru trecere, se folosește un dispozitiv denumit stăvilar.
Din canalul grătarului manual, dupa reţinerea materiilor grosiere, apa uzată ajunge în bazinul
de sedimentare primară care are rol triplu, de separator de grăsimi, deznisipator şi decantor primar.

7.1.2. Dimensionarea bazinului de sedimentare primară (deznisipatorul) şi pompei de nisip

Qcalcul = Quz or max = 16,90 mc/h = 0,004 mc/s

Rolul bazinului de sedimentare primară este de a reţine particulele grosiere din apele uzate, în
special nisipul cu diametrul granulelor mai mare de 0,20...0,25mm. Deznisipatorul se găseşte amplasat
după canalul gratar şi înaintea bazinului de omogenizare, egalizare şi pompare.
Se adoptă un singur compartiment al desnisipatorului având în vedere că stația de epurare este
de capacitate redusă Quz max zi < 50 l/s.

cantitatea hidraulică specifică (m3/h· m2):


q = 60 m3/h·m2 =6m3/100000m3
volumul de nisip reţinut pe zi:
6  202,80
Qnisip = q·Qc = = 0,012 mc/zi
100000
cantitatea de nisip reţinută pe zi calculată pentru γ = 2,65 to/mc
V = Qnisip x γ = 0,012 mc/zi x 2,65 to/mc = 0,031 tSU/zi

volumul nisip + apă:


Qnisip 0,012
Vnisip+apa = = 0,02 = 0,6 mc/zi
qp
unde: qp - cantitatea specifică de nisip produsă de o persoană pe zi (l/persoană zi): qp=0,02
l/persoană zi

capacitatea necesară:
Vnisip apa 0,6
Vutil = = 0,2 = 3 mc
t
unde: t – timpul de funcţionare, t= 0,2 zile = 4,8ore

capacitatea adoptată:

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
Vutil = 3 mc

SU în nisip după clasare: 85%

volum nisip după clasare:


Qnisip 0,012
Vnisip clasare = = = 0,014 mc/zi
SU 85% 85%

numărul de containere/cămine de nisip în flux: 1 buc.

capacitate container/cămin de nisip: se adoptă 1,2 mc

timpul mediu de umplere a containerului/căminului de nisip:


Vcontainer 1,2
tmed = = 0,014 = 86 zile
Vnisipclasare

Înălţimea desnisipatorului este condiţionată de următoarele:


- cotă fund canal grătar: -1,50m;
- pozarea conductei de apă uzată desnisipată, -2,00m;
- adâncimea constructivă recomandată – 2,50m
Rezultă o adâncime a desnisipatorului faţă de luciul apei de Hdes = 3,00m.
Lăţimea desnisipatorului este condiţionată de posibilitatea cofrării acestuia, cât şi de lăţimea
rezultată la canalul grătar, şi se va alege constructiv la Bdes = 1,00m
Lungimea bazinului de sedimentare primară este de Ldes = 1,00m.

Calculul suprafeţei orizontale a oglinzii apei la debitul de calcul:


AO = B x L = 1mp

Încărcarea superficială la debitul de calcul, us, trebuie să respecte condiţia:


Qc
us = ≤u [mm/s]
AO
0,004
us = 1,0
= 0,004 m/s = 4 mm/s ≤ 6…7 mm/s = u
în care u – încărcarea superficială recomandată.
Radierul bazinului va fi poziţionat la cota – 4,50 faţă de CTN.
. Pe baza experienţei anterioare solicităm eliminarea nisipului din bazinul de sedimentare primară
săptămânal deoarece:
volumul căminului în care este pompat amestecul de apă cu nisip este redus (volumele fiind
cuprinse între 1...1,3 m3).
pentru ca pompa folosită pentru transferul amestecului de apa cu nisip în căminul de nisip să
funcţioneze corespunzator, aspiratia ei nu trebuie sa fie obturata.
nu se doreşte reducerea volumului bazinului de sedimentare primară.

Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip cu rotor
rezistent la abraziune montată în bazinul de sedimentare primară, cu următoarele caracteristici: Q= 2-
15 m3/h; H = 2-9 m; P= 0,55 kw.
Pompa de nisip este o pompă submersibilă care transportă nisipul depus din bazinul de
sedimentare primară în căminul de nisip ce are ca rol colectarea, spălarea, scurgerea şi stabilizarea
nisipului.

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
Separarea grosieră a grăsimilor se face prin flotație naturală datorită diferenței de densitate
dintre cele două lichide nemiscibile.

conţinutul specific de grăsimi în apele uzate brute: qspg = 6 l/LE/an


volumul zilnic de grăsimi pe zi:
q spg  N loc 6  1260
Vgrasimi = = = 20,71 l/zi
365 365

concentraţia de grăsimi: C%gr = 15%

volumul de apă +grăsimi:


V grasimi 20,71  100
Vapa+grasimi = = = 0,138 mc/zi
C % gr 15  1000

Evacuarea grăsimilor separate se face manual sau prin vidanjare, în funcţie de acumularea
acestora; ele se vor îndepărta pe aceeaşi cale ca şi deşeurile colectate de la grătarele de la intrarea în
stația de epurare.
.
7.1.3. Bazinul de egalizare/omogenizare
Bazinul de egalizare şi omogenizare îndeplineşte mai multe roluri:
 Omogenizează apa;
 Egalizează debitele.
Rolul bazinului de egalizare se referă la proprietatea de a sparge vârfurile de debit ce apar de
regulă în anumite intervale orare – debit maxim atins – orele 5:30÷8:30 AM si orele 5:00÷9:00 PM,
intervale orare în care fluxul de apă uzată atinge debitul maxim orar.
Debitul apei uzate ce intră în stația de epurare nu este întotdeauna constant, având maxime şi
minime – intervale orare în care nu se face o alimentare semnificativă a moduli cu apă uzată.
Bazinul de egalizare elimină vârfurile de debit în momentele în care debitul creşte până la un
maxim – prin acumularea în bazin, sau atunci când debitul atinge punctul minim – prin folosirea
debitului de apă acumulat anterior în bazin; debitul minim este atins în intervalul orar 11:00÷15:00 și
24:00÷4:00 și reprezintă cantitatea de apă uzată pentru care aportul de influent nu este suficient pentru
funcționarea în parametrii proiectați ai moduli de epurare.
Având în vedere numărul de gospodării ce se vor racorda la sistemul de canalizare în etapa
finală, dimensionarea s-a realizat pentru 1260 LE şi un debit de apă uzată zilnic maxim de 202,80 m 3/zi
cu o perioadă de funcţionare de 20 ore/zi (cu referire la variaţia consumului de apă a localităţii).

Quz zi max = 202,80 m3/zi/20ore = 10,14 mc/h = 2,81 l/s

Înainte de intrarea apei uzate în treapta biologică se prevede un bazin de omogenizare stocare apă
uzată pentru un timp de retenţie de 3,2 ore.
volum stocare = Quz zi max x 3,5 h = 32,45 mc~33mc

Bazinul de omogenizare, stocare şi stație de pompare apă uzată reprezintă o construcţie din beton
armat cu volumul util de 35 mc, secţiune dreptunghiulară cu dimensiunile la interior de 3,00 x 4,25m şi
o adâncime utilă de 3,00m.

Volum construit este constituit din volumul tehnologic 3,00 x 4,25 x 3,00 = 38,25 mc (se
rotunjeşte la 38,0 mc), la care se adaugă volumul corespunzător adâncimii de pozare a conductelor de
refulare a pompelor către reactoare: (H = 1,00 m) şi o gardă de siguranţă (H = 0,50m), adică 1,50 x
3,00 x 4,25 = 19,12 mc.

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
Volum total construit: V tehn + Vad. pozare = 38,25 + 19,12 = 57,37 mc.

Radierul bazinului de egalizare va fi poziţionat la cota – 4,50 faţă de CTN.


Din acest bazin, apa uzată este pompată în mod omogen şi constant în reactorul biologic unde are
loc urmatoarea treaptă de epurare – cea biologică. În cazul în care în bazinul de pompare nu ar fi
acumulat un debit suplimentar de apă, în aceste intervale orare stația de epurare nu ar putea lucra în
parametrii corespunzatori.
În bazin se va monta un mixer submersibil rapid şi două electropompe submersibile pentru ape
uzate menajere cu turaţie variabilă.
Mixerul submersibil din bazinul de omogenizare asigură şi existența unui mediu propice
realizării reducerii poluanţilor.
Alegerea mixerului s-a făcut în funcţie de volumul de apă din bazinul de omogenizare-
egalizare-pompare şi are următoarele caracteristici:
 turaţie = 1360rpm; P= 0,9 kw.
Omogenizarea cu ajutorul mixerului ajută la uniformizarea masei de suspensii în apa uzată şi
susţine procesul de reducere a consumului de oxigen din apă şi pe cel de denitrificare iniţială, înainte
de pomparea apei în reactorul biologic. Acest echipament funcţionează automat cu presetarea facută
pe procesor.
Din acest bazin, apa uzată este pompată în mod omogen şi constant în reactoarele biologice
unde are loc următoarea treapta de epurare – cea biologică.
Electropompele pentru apă uzată sunt de tip submersibile având urmatoarele caracteristici: Q=
2-19 m3/h; H = 10-2 m; P= 0,55 kw, cu conductele de refulare aferente, automatizarea, accesoriile şi
elementele de protecţie aferente.
Sunt prevăzute capace de acces pentru mixer, pompele submersibile şi regulatorii de nivel şi
două scări pentru accesul personalului de mentenanţă şi exploatare.

7.2. Obiectele tehnologice componente ale treptei de epurare biologică

Obiectele tehnologice ale treptei de epurare biologică sunt de tip monobloc şi vor fi furnizate de
fabricant în următoarea schemă:

REACTOR MONOBLOC
Cantitate: 1 buc.
Material: S T- 37 vopsit E poxy
Material izolație: panouri sandwich
Dimensiuni la exterior: 2,04 x 5,10x 2,70 m (lxLx H)
Capacitate de epurare: 100 m3/zi per reactor

FLASH MIXER
Cantitate: 1 buc.
Montaj: în camera 1 a reactorului biologic
Tip: cu turbină verticală
Diametru palete: Ø 250 mm
Număr palete: 2
Distanța dintre palete pe ax: 1025 mm
Lungime ax: 2578 mm
Diametru ax: Ø 35 mm
Tip reductor: EV0 040- 71/4a
Putere motor: 0,25 kW
Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi
Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
Rotație reductor: 175 rpm
Rație: 8
Factor de serviciu: 3,60
Moment de ieșire: 12 Nm
Diametru axului în reductor: Ø18 mm
Lungimea axului în reductor: 82 mm

SUFLANTĂ
Cantitate: 1 buc.
Montaj: în spațiul destinat echipamentelor din interiorul
reactorului
Tip: Centrifugă
Turație: 2900 rpm
Capacitate aer suflat: 88 m3/h @ 300 mbar
Putere instalată: max. 3.00 kW
Orificiu refulare: 2''
Accesorii și caracteristici: Panoul de comandă, filtru, izolare fonică, vană de
control
DIFUZOARE
Capacitate aer suflat: 2x8 buc.
Capacitate aer: 1.5 – 10 m3/oră
Diametru difuzor: 268 mm
Montaj: Camera 2 și camera 3 a reactorului biologic
Tip: membrană
Material: PE + membrană silicon
Capacitate aer suflat: ~ 88 m3/oră

BIOMEDIA
Cantitate: 4 m3
Montaj: camera 2 și camera 3 a reactorului biologic
Lungime: 17 mm
Orificii: 3.2 x 2.3 m m
Aria fiecărei bucăți: 3765 mm2
Cantitate: 160000 buc /m3
Suprafață contact: 602 m2 /m3
Greutate: 125 kg/m3
Tip: circulația liberă
Material: pe suprafață de contact: >500 m2/m3

SISTEM SEDIMENTARE TUBULAR


Cantitate: 1 set
Montaj: camera 4 a reactorului biologic
Tip: lamelă hexagonală
Material: PVC

POMPĂ DE RECIRCULARE AMESTEC LICHID (RECIRCULARE INTERNĂ)


Cantitate: 1 buc.
Montaj: în camera 3 a reactorului biologic
Tip: submersibilă
Capacitate: 2-19 m3/h @ 10- 2 mCA
Putere motor: 0.55 kW
Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi
Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
Permeabilitate solide: Φ =35 m m
Orificiu refulare: 1 1/2''
Greutatea pompei: 10 kg
Accesorii: plutitor de nivel

POMPĂ EVACUARE REACTOR


Cantitate: 1 buc.
Montaj: în spațiul tehnic din interiorul reactorului
Tip: centrifugă
Turație motor: 3000 rpm
Capacitate: 3-15 m3/h @ 13,60 – 6,30 mCA
Putere motor: 0,55 Kw
Orificiu refulare: 1'' ½
Greutatea pompei: 11 kg

POMPĂ EXCES NĂMOL


Cantitate: 1 buc.
Montaj: în spațiul tehnic din interiorul reactorului
Tip: Centrifugă
Turație motor: 3000 rpm
Capacitate: 3-1 5 m3/h @ 13,60 – 6,30 mCA
Putere motor: 0,55 Kw
Orificiu refulare: 1'' ½
Greutatea pompei: 11 kg

UNITATEA DE TRATARE CHIMICĂ


POMPĂ DE DOZARE SUBSTANȚĂ CHIMICĂ (FeCl3)
Cantitate: 1 buc.
Montaj: în spațiul tehnic din interiorul reactorului
Tip: diafragmă electromagnetică
Capacitate: 10 l/h @ 3 bar
Putere: 0.016 kW
Setare la capacitate: 15 %- 100 %
Accesorii: Recipient de stocare Fe Cl3

SUBSTANŢĂ CHIMICĂ FeCl3


Cantitate: 20 l
Denumire: Clorură ferică;
Aspect: Lichid, ușor vascozic, limpede, inodor, maro închis;
Densitate: min. 1,42 kg/dm3
pH (concentrat): ~ 0-1
Punct de cristalizare: Sub -30°C
Temperatură de descompunere: Începutul fierberii; peste 104 °C
Solubilitate în apă: bine solubil
Compoziţia chimică (%): Clorură ferică /FeCl 3/min.40 m/m%
Fier bivalent /Fe2+/ max. 0,5 m/m %
Utilizare: Ca agent de defosforare a apelor indust riale și comunale
prin faptul că precipită fosfatul dizolvat. Cu dozaj de var
și/sau cu floculanții polimeri îmbunătăţeşte deshidratarea
nămolului.
Formă de livrare: Lichidă;

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
Depozitare: Rezervoarele folosite se recomandă a fi din: cauciuc,
poliester, polietilenă, polipropilenă, PVC sau teflon.
Spațiile de depozitare trebuie bine ventilate, ferite de
acțiunea căldurii (temperatura maximă recomandată este
de + 30°), umidității și a intemperiilor. În cazul depozitării
timp îndelungat la temperaturi mai mici de -15°C este
posibil să se depună cristale. Acestea se pot dizolva prin
ridicarea temperaturii soluției la circa 25°C.
Dozaje : În cazul apelor reziduale dozajul se face în funcţie de
gradul de impurificare și gradul de limpezire dorit.

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC
Cantitate: 1 buc.
Montaj: în spațiul tehnic din interiorul reactorului
Diametru nominal: 1'' ½
Debit măsurabil: 1,5 – 42 m3/h
Alimentare: 11 5 ÷ 230 V, 50/60 Hz
Precizie: 0,5 %
Consum: 0.012 kW

UNITATEA DE DEZINFECŢIE
SISTEM DE DEZINFECTIE CU U.V.
Cantitate: 1 buc.
Montaj: în spațiul tehnic din interiorul reactorului
Tip: Acoperit
Legătură flanșă: 1'' ½
Capacitate maximă: 10 m3/h
Număr lămpi: 2 buc.
Putere lampă: 0.082 kW
Dimensiuni lampă: 19 x 846 mm
Lungime undă U.V: 254 nm
Presiune: 10 bar
Accesorii: Panou de comandă pentru U.V, indicator proporție
dozaj U.V

POMPA DE DOZARE ACID CITRIC


Cantitate: 1 buc.
Montaj: în spațiul tehnic din interiorul reactorului
Tip: diafragmă electromagnetică
Capacitate: 10 l/h @ 3 bar
Putere: 0.016 kW
Setare la capacitate: 15 %- 100 %
Accesorii: recipient de stocare acid citric

ACID CITRIC - PULBERE


Cantitate: 5 Kg
Denumire: acid citric monohidrat;
Aspect: granule albe, inodor;
Solubilitate: Apreciabi la (>10 %)
Formulă chimică: (HOOCCH )C(OH)COOH
Solubilitate: 1330 g/l (20 °C)
Densitate: 1.665 g/cm (18°C)
Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi
Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
Valoare PH: 1.7 (100 g/l, H O, 20° C)
Formă de livrare: solid, uşor granulat;
Ambalare: saci din material plastic;
Temperatură de aprindere: 345° C
Depozitare: a se ține în containere închise etanș într-un loc răcoros,
bine ventilat. Trebuiesc evitate căldura, focul, sursele de
aprindere și substanțele incompatibile.

UNITATEA DE DESHIDRATARE NĂMOL


BAZINUL DE ÎNGROȘARE NĂMOL
Cantitate: 1 buc.
Montaj: în spațiul tehnic din cabina de echipamente
Material: polipropilenă
Capacitate: 1000 l
Dimensiuni: Ø = 100cm; H=127 cm

MIXER BAZIN ÎNGROȘARE NĂMOL


Cantitate: 1 buc.
Montaj: în bazinul de stocare și îngroşare nămol din cabină
echipamente
Tip: cu turbină verticală
Diametru palete: Ø400 mm
Număr palete: 1
Lungime ax: 900 mm
Diametru ax: Ø35 mm
Tip reductor: NR02- 71/4b
Putere motor: 0,37 kW
Rotație reductor: 128 rpm
Rație: 10.97
Factor de serviciu: 3
Moment de ieșire: 26 Nm
Diametrul axului în reductor: Ø20 mm

BAZIN PREPARARE POLIELECTROLIT


Cantitate: 1 buc.
Montaj: în spațiul tehnic din cabina de echipamente
Tip: acoperit
Material: polipropilenă
Capacitate: 250 l
Dimensiuni: Ø = 60 cm; H= 91 cm

MIXER BAZIN PREPARARE POLIELECTROLIT


Cantitate: 1 buc.
Montaj: bazin preparare polielectrolit
Tip: cu turbină verticală
Diametru palete: Ø200 mm
Număr palete: 1
Lungime ax: 800 mm
Diametru ax: Ø 25 m m
Tip reductor: NR02- 63/4b
Putere motor: 0,18 kW
Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi
Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
Rotație reductor: 233 rpm
Rație: 6,00
Factor de serviciu: 9,50
Moment de ieșire: 7 Nm
Diametru axului în reductor: Ø20 mm

POMPĂ DOZARE POLIELECTROLIT


Cantitate: 1 buc.
Montaj: în spațiul tehnic din cabina de echipamente
Tip: diafragmă electromagnetică
Producător motor: ICME
Putere motor: 0,18 kW
Capacitate dozare: 20 l/h @ 2 bar

POLIELECTROLIT – PULBERE
Cantitate: 5 Kg
Denumire: polielectrolit cationic;
Aspect: pudră de culoare albă;
Formulă chimică: Copolimer Acrilamida/Clorura de Etilamina N,N,N
Trimetil- 2-[(1-Oxo- 2-Propeni l)Oxy];
Conținut de substanță uscat: 90,0 – 100,0 %;
Conținut de monmer rezidual: Maximum 1000 ppm;
Substanțe insolubile: 0,00 – 3,50 %;
Vâscozitate: 2,5 – 4,6 cps;
Aspect soluție: Vâscoasă ușor opalescentă.
Utilizare: îngroşarea/deshidratarea nămolului provenit din epurarea
apelor uzate, îngroşarea/deshidratarea făcându-se în
echipamente centrifugale;
Formă de livrare: Solid, uşor granulat;
Ambalare: Saci din material plastic;
Stabilitatea polielectrolitului: în formă originală de livrare - minim 12 luni;
Stabilirea soluţiei de lucru: 24 ore;
Timp de dizolvare: 60 minute;
Depozitare: Spațiu de depozitare ferit de umiditate și cu temperaturi
cuprinse în intervalul (+40) – (-30)°C.

POMPĂ ALIMENTARE UNITATE DESHIDRATARE


Cantitate: 1 buc.
Montaj: în spațiul tehnic din cabina de echipamente
Tip: cavitate progresivă
Turație motor: 300 rpm
Presiune: 0-12 bar
Capacitate: 2 m3/h
Orificiu refulare: Dn 65 mm
Putere: 2,2 kW

UNITATE DESHIDRATARE CU SACI


Cantitate: 1 buc.
Montaj: în spațiul tehnic din cabina de echipamente
Tip: BSDM – 2, control manual
Capacitate Max. 1.2 m3/h
Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi
Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -
Numar saci: 3 buc
Volum saci: cca. 85 l/buc.
Durata alimentare sediment: 30 – 200 min
Namol deshidratat : Cca. 1 – 3 m3/zi
Accesorii: recipient picurare

Întocmit,
ing. Adam Marius

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi
- Faza S.F. -

S-ar putea să vă placă și