Sunteți pe pagina 1din 4

BREVIAR DE CALCUL

Dimensionare reţea de canalizare a apelor uzate

Schema de canalizare este reprezentarea în plan orizontal a obiectelor principale care


determină circuitul apei de canalizare cu indicarea poziţiei lor: reţele de canale, colectoare principale,
staţii pompare ape uzate, staţia de epurare, gura de vărsare în emisar, etc.
Amplasarea canalelor şi a obiectelor ce alcătuiesc canalizarea s-a realizat funcţie de
sistematizarea localităţii, dispunerea emisarului, relieful terenului şi natura amplasamentului staţiei de
epurare. Pentru localitateaCosti s-a optat pentru o schemă ramificată ce cuprinde colectoare principale
și secundare, stații de pompare ape uzate și o stație de epurare.

1. Debitul apelor uzate menajere

1.1.Consumatori
Localitatea Costi dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă.
Debitul de ape uzate Quz, care se ia în considerare la calculul rețelei de canalizare, este
debitul orar maxim; în conformitate cu SR 1846-1/2006 se ia în calcul principiul Quz = Qorarmax.
Debitele de ape uzate se consideră uniform distribuite în bazinul de canalizare.
Având în vedere faptul că localitatea este în curs de dezvoltare în plan urbanistic, pentru
determinarea numărului de consumatori s-au avut în vedere Regulamentele urbanistice din cadrul
PUG-ului.
Pentru criteriile de proiectare a fost luat în considerare un singur stadiu (etapă) de dezvoltare
a localităţii, respectiv anul 2041.
Pentru determinarea cantităţilor de apă necesare se consideră un spor de creştere pentru
populaţie de 1,2% pe an.
Populaţia de perspectivă s-a calculat cu relaţia:
Np = Na x (1 + 0,01p)n
în care: Np – populaţia de perspectivă;
Na – populaţia actuală, Na = 935 locuitori;
p – spor de creştere considerat, p = 1,2 %;
n – numărul de ani pentru care se face calculul, n = 25 ani.
Înlocuind în relaţie obţinem:
Np = 935 x (1+0,01·1,2)25

Rezultă: Np = 1260 locuitori.

1.2. Determinarea necesarului de apă

Ţinând seama de fluctuaţia specifică în utilizarea apei în localităţile rurale se utilizează


următoarele relaţii pentru calculul debitelor caracteristice (SR 1343- 1/2006):
a – debitul zilnic mediu, Qzi med, reprezentând media volumelor de apă utilizate
zilnic în cursul unui an;

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


“Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi”
– Faza S.F. –
1 n m 
Qzi med =   
1000 k 1  i 1
N (i )  q s (i )

[m3/zi]

b - debitul zilnic maxim, Qzi max, reprezentând valoarea maximă a volumelor de apă utilizate
zilnic în cursul unui an;
1 n m 
Qzi max =   
1000 k 1  i 1
N (i )  q s (i )  k zi (i )

[m3/zi]

c – debitul orar maxim, Qorar max, valoarea maximă a debitului orar de apă din ziua de consum
maxim.
1 1 n m 
Qorar max =   
1000 24 k 1  i 1
N (i )  q s (i )  k zi (i)  k or (i )

[m3/h]

în care: N(i) – număr de utilizatori;


Kzi – valoarea maximă abaterii valorii consumului zilnic pentru localităţi cu
climă continental – temperată; Kzi = 1,30
qs – necesarul de apă specific pentru fiecare utilizator (l/om,zi)

Calculul necesarului de apă pentru nevoile gospodăreşti s-a stabilit pentru debitul specific qs
= 120 l/om,zi cu Kzi = 1,3, în ipoteza alimentării cu apă a zonelor cu gospodării având instalaţii
interioare de apă şi canalizare, cu prepararea individuală a apei calde.Coeficientul de neuniformitate
orară (K0), corespunde unui grad de asigurare în alimentarea cu apă de 95% şi se adoptă în funcţie de
debitul mediu orar (conform Normativului P 66-2001), K0 = 2.
Necesarul de apă pentru consumatorii publici din localitatea Costi se calculează analitic prin
însumarea cantităţilor de apă necesare fiecărui utilizator. Valorile debitelor medii specifice se adoptă
conform tabel 2 din SR 1343-1/2006.

Pentru calculul debitelor de apă uzate menajere se admite principiul: cantităţile de apă uzată
sunt identice cu cele preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apă.
Debitul de dimensionare a obiectelor tehnologice ale sistemului de canalizare:

Quzorar max  Qorar max (mc/h)


2. Determinarea diametrului pentru conducta de apă uzată menajeră
Conform STAS 3051-91, diametru minim pentru canale care transportă apa uzată menajeră în
sistem separativ este de 250 mm. Vom adopta ca diametru, diametrul minim.
Se va verifica dacă acest diametru răspunde cerinţelor de proiectare.
Debitul se calculează cu relaţia:

Qplin = A·k·R2/3·I1/2 (mc/s)


D 2
A=
4
P = π·D
A
R=
P

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


“Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi”
– Faza S.F. –
k = 90
Viteza apei în conductă se calculează cu relaţia (formula lui Manning-Strickler):
vp = k· R2/3·I1/2 (m/s)

Dacă Qplin >Qu atunci canalul cu diametrul şi panta adoptate poate transporta debitul uzat,
Qu rezultat din calculele de la pct. 1. În caz contrar se reia dimensionarea prin adoptarea altui
diametru şi/sau altei pante.
Qu
În continuare se calculează , iar pentru această valoare din STAS 3051-91, Anexa
3.6Q plin
h v
C, rezultă şi v în care
D p

- h reprezintă inălţimea apei la debitul menajer;


- D este diametrul adoptat;
- vp este viteza apei în conductă la plin;
- v reprezintă viteza apei la debitul menajer.
h v
Având valorile diametrului adoptat, a vitezei apei în conductă la plin precum şi şi v
D p

rezultă înălţimea şi viteza apei în canalul circular, la debitul uzat Qu.


Conform STAS 3051-91 viteza apei la debitul uzat trebuie să fie cuprinsă între 0,7 m/s
(viteza de autocuraţire) şi 3 m/s (viteza admisibilă pentru canalele cu apă menajeră din sistemele de
canalizare separative).
Dimensionarea sistemului de canalizare a fost realizată ţinând cont de viitoarele extinderi
ale reţelei de canalizare ape uzate.
Rezultatele dimensionării reţelei sunt prezentate în tabelul următor, unde:
- Lung.trons. – lungimea tronsonului (parţială şi cumulată cu cea anterioară);
- nsp – necesarul de apă specific conform STAS 1343-1/2006;
- Qorarmax – debitul orar maxim al cerinţei de apă calculat în regim normal de funcţionare;
- Qu – debitul de calcul apă uzată; Qu=Qs+qsmax;
- Pantă – panta canalului pe tronsonul proiectat;
- D – diametrul canalului pe tronsonul proiectat;
- Qplin – debitul canlului la secţiune plină (s-a avut în vedere un canal din PVC);
- vp – viteza apei la secţiune plină pentru canal din PVC;
- Qu/Qplin – raportul între debitul de apă uzată menajeră şi debitul la secţiune plină;
- h/D – raportul între înălţimea stratului de apă uzată şi diametrul canalului ( STAS 3051-91);
- vu/vp – raportul între viteza apei uzate şi viteza apei la secţiune plină;
- vu – viteza apei numai la debitul de apă uzată.

Întocmit,
Ing. Adam Marius

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


“Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi”
– Faza S.F. –
Dimensionarea rețelei de canalizare în localitatea Costi

Lung. trons. nsp Qzimax Qorarmax Qorar Qorar Qzimax Qorar Qu D A P vp Qplin Qu/Qplin h vu vmax
max max max Panta
Colector Tronson Part. Cum.
lateral total
total total canal
R h/D vu/vp (m/s)
(l/omzi) (mc/zi) (mc/h) (mc/h) (mm) (mp) (m) (m/s) (l/s) (l/s) (mm) (m/s)
m m (mc/h) (mc/h) (mc/h) (l/s) STAS 3051/91
Colector principal CP1 CI1-CI24-SPAU1 973 973 120 36,58 3,05 13,33 16,38 196,56 4,55 16,38 0,0100 250 0,049 0,785 0,0625 1,419 69,54 0,0654 0,18 44 0,54 0,76
Colector principal CP2 CS25-CV45-CI24 720 1693 120 21,84 1,82 9,19 11,01 132,13 3,06 11,01 0,0120 250 0,049 0,785 0,0625 1,554 76,18 0,0402 0,14 35 0,46 0,71
Colector secundar CS1 CS46-CV65-CI33 840 2533 120 22,39 1,87 1,18 3,05 36,58 0,85 3,05 0,0040 250 0,049 0,785 0,0625 0,897 43,98 0,0193 0,09 24 0,36 0,33
Colector secundar CS2 CS66-CV80-CI58 614 3147 120 14,20 1,18 0,00 1,18 14,20 0,33 1,18 0,0040 250 0,049 0,785 0,0625 0,897 43,98 0,0075 0,06 15 0,27 0,24
Colector secundar CS3 CS81-CV87-CI26 290 3437 120 7,64 0,64 4,23 4,87 58,42 1,35 4,87 0,0050 250 0,049 0,785 0,0625 1,003 49,17 0,0275 0,11 28 0,41 0,41
Colector secundar CS4 CS88-CV93-CI82 241 3678 120 10,92 0,91 0,00 0,91 10,92 0,25 0,91 0,0040 250 0,049 0,785 0,0625 0,897 43,98 0,0057 0,05 13 0,25 0,22
Colector secundar CS5 CS94-CV99-CI86 239 3917 120 9,83 0,82 2,50 3,32 39,86 0,92 3,32 0,0070 250 0,049 0,785 0,0625 1,187 58,18 0,0159 0,09 21 0,34 0,41
Colector secundar CS6 CS100-CV102-CI95 100 4017 120 5,46 0,46 2,05 2,50 30,03 0,70 2,50 0,0085 250 0,049 0,785 0,0625 1,308 64,11 0,0108 0,07 18 0,30 0,40
Colector secundar CS7 CS103-CV105-CI7 95 4112 120 2,18 0,18 0,00 0,18 2,18 0,05 0,18 0,0070 250 0,049 0,785 0,0625 1,187 58,18 0,0009 0,02 5 0,13 0,16 3
Colector secundar CS8 CV106-CV114-CI18 372 4484 120 15,29 1,27 0,00 1,27 15,29 0,35 1,27 0,0500 250 0,049 0,785 0,0625 3,173 155,50 0,0023 0,03 8 0,18 0,58
Colector secundar CS9 CS115-CV123-CI20 211 4695 120 7,10 0,59 0,00 0,59 7,10 0,16 0,59 0,0400 250 0,049 0,785 0,0625 2,838 139,08 0,0012 0,02 6 0,15 0,42
Colector secundar CS10 CV124-CV127-CI23 127 4822 120 3,28 0,27 0,00 0,27 3,28 0,08 0,27 0,0400 250 0,049 0,785 0,0625 2,838 139,08 0,0005 0,02 4 0,12 0,33
Colector secundar CS11 CS128-CV131-CI36 155 4977 120 5,46 0,46 0,00 0,46 5,46 0,13 0,46 0,0100 250 0,049 0,785 0,0625 1,419 69,54 0,0018 0,03 7 0,17 0,24
Colector secundar CS12 CS132-CV137-CI36 255 5232 120 9,83 0,82 0,00 0,82 9,83 0,23 0,82 0,0086 250 0,049 0,785 0,0625 1,316 64,49 0,0035 0,04 10 0,21 0,28
Colector secundar CS13 CS138-CV146-SPAU2 365 5597 120 6,55 0,55 1,50 2,05 24,57 0,57 2,05 0,0050 250 0,049 0,785 0,0625 1,003 49,17 0,0116 0,07 18 0,31 0,31
Colector secundar CS14 CS147-CV152-CI146 273 5870 120 9,28 0,77 0,00 0,77 9,28 0,21 0,77 0,0125 250 0,049 0,785 0,0625 1,586 77,75 0,0028 0,04 9 0,19 0,31
Colector secundar CS15 CS153-CV158-CI144 243 6113 120 8,74 0,73 0,00 0,73 8,74 0,20 0,73 0,0094 250 0,049 0,785 0,0625 1,376 67,42 0,0030 0,04 9 0,20 0,28

* Dimensionarea rețelei de canalizare a fost realizată ţinând cont de viitoarele extinderi ale reţelei de canalizare ape uzate.

Întocmit,
Ing. Adam Marius

Beneficiar: Comuna Vînători, Judeţul Galaţi


“Înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în sat Costi, comuna Vînători, judeţul Galaţi”
– Faza S.F. –

S-ar putea să vă placă și