Sunteți pe pagina 1din 158

TEHNICI CHIRURGICALE

VOL. I

CHIRURGIA STOMACULUI

I.

JUVARA

 

|

D.

BURLUI

|

D.

SETLAOE

 

C

EDITURA MEDICALĂ

n

e

,

c

o

r

e

s

i

p

u

n

z

ă

t

o

a

r

i

i

i

n

s

u

f

i

i

c

i

e

n

t

i

e

,

u

n

u

i

c

o

n

j

v

a

t

,

l

a

t

ă

d

e

c

e

c

a

l

e

a

t

i

ă

c

u

m

u

l

t

d

i

s

c

e

r

n

ă

m

â

n

t

.

G

as

s

tr

ot

o

mi

n

pe

2.

nt

ru

ex

tr

ag

er

ea

l

u

n

ul

t

co

rp

-

st

in

in

l

tr

ag

1

0

P

r

o

c

e

d

e

u

l

W

lt

z

el

1

2

G

a

st

r

o

st

o

n

ii

a

î

n

a

lt

ă

ş

i

t

l

(

l

r

u

i

)

l

1

2

p

G

s

a

t

st

r

p

o

st

r

o

m

t

ll

le

r

d

i

e

i

fi

n

it

i

v

e

1

3

l

î

i

n

g

r

ţ

i

ij

i

i

p

o

st

o

p

e

r

a

t

o

ri

i

1

3

G

a

st

r

o

st

o

m

l

a

m

i

n

i

s

î

t

o

r

a

r

ă

1

4

3.

T

e

h

n

i

c

a

g

a

s

t

r

o

-

e

t

s

t

z

i

t

s

z

o

li

c

c

p

o

s

t

e

r

i

o

a

r

e

e

x

e

c

u

t

a

t

ă

p

c

l

s

z

l

i

s

t

r

o

-

s

e

n

t

e

r

o

a

z

n

a

s

t

l

o

m

o

z

a

p

o

s

t

e

r

i

s

o

t

a

r

fi

-

p

e

c

t

a

l

o

a

n

a

s

t

o

i

n

o

z

a

p

r

e

c

o

ll

c

ă

2

6

4 4

.

1

.

R

E

Z

I

I

N

A

L

2

8

4.1.1.

Dise

cţia

duod

enul

ui in

ulcer

ff.

Juva

ra)

— 28

Ulce

re

situa

te pe

fata

poste

r!

oară

a

duod

enul

ui —

î

i

l

I

t

t

ş

s

4.1.2.

gastr

ică

cu

anas

tomo

gastr

o-

duod

enalf

t (D.

Burl

ui;

— 47

Tacti

ca şl

tehni

ca

oper

atori

e —

47

Ciisţrecto

anastomoz mia ă gastro- cu

duodcnalA

In postbulbar e (tehnica ulcerele

Franţois

Dubois) —

51

31.R

e

z

t

i

s

t

i

f

i

x

i

t

o

m

o

k

ă

g

a

*

t

r

o

•j

e

j

u

n

a

l

fi

(

D

.

S

e

tl

a

c

)

 • 32. l s t t
  l
  l

u

d

e

r

e

//

.

J

u

v

a

r

a

)

6

4

4

.

2

.

V

A

G

O

T

I

l

R

E

L

O

R

G

A

S

T

I

i

i

R

O

-

D

i

U

O

D

E

)

N

A

L

E

s

t

33.T

eh

ni

ca

va

go

to

mi

ei

tr

on

cu

lar

o

(D

.

Bu

rl

ui.

)

69

Te

hn

ica

va

go

to

mi

ei

in

sit

u

ui)

 

73

Ba

zel

I

e

fiz

l

iol

og

ş

ice

74

Variante

tehnice ale

vagotomie

i selective

 

— 74

s

4.2.4.

(

 

Teh

nica

vafo

35

tom

.

lei

sup

t

rase

Jerl

ivo

(JX

Bur

lui)

d

e

r

i

v

a

ţ

i

e

d

u

p

ă

v

a

g

o

t

o

m

i

e

f

D

.

B

u

r

l

u

i

)

36

.

t

i

l

t

l

(

D

.

S

e

t

l

a

c

e

c

)

8

6

 • 37 5

. 38

U

. 39

U

.

U la

ni

ve

lu

l

feţ

ei

I

t

f

t

l

i

ş

I

as

88

40

41

.

T

e

42

6

0

A.

.

Su

tur

a

pe

rfo

raţ

iei

94

8.

Ex

clzl

a

l

,

l

,

t

cer

ele

gas

tri

ce

per

for

ate

96

D

si.

.

Te

hni

ca

hc

mo

sta

zel

dir

ect

e,

va

got

l

t

ţ

s

K\

<'i/

in

ulc

er

ulu

i

gas

tri

c,

va

got

om

ie,

pil

or

opl

ast

ie

98

7

43

44

 • 7.2.1. .

t

t

i

s

s

1

08

45.Gust

rec

tom

7j

4.

in

R

radic

al A

EI

totali

47.

X

T

 • 111 E

Variant

e ale

K

jeastr

erto

mlel

V

E

totale

X

46.Es

117

7-1

og

INTERV

ast

 • i ENŢII

  • cci PALEA

om

ia

tot

ali

TIVE

132

Ţ

H

L

E

P

E

N

T

ULUI

1

R

U

N

E

GASTR

IC

133

8.

3

6

p

O

P

L

A

CHI

RUR

GIA

.

C

A

S

TUM

 • M ORI

S

T

LOR

I

 • L BENI

'

Î

L

B

GNE

I

 • (D. T

O

Sctla

A

N

ccc)

T

1

I

tlac

a

E

cc)

c

M

c

O

138

c

R

10.

)

A

DI

G

VE

I

RT

C

IC

1

A

UL

3

A

9

(

GA

D

ST

Î

.

RI

L

CI

S

(O.

V

c

Sctl

O

L

.

tla

V

Sctl

cc

U

acc

c)

S

c)

U

14

L

140

2

 

48

49.R

G

EI

A

X

T

S

E

T

R

V

R

E

N

I

Ţ

C

U

L

E

(

IX

C

D

O

MP

L

O

 • LI R

CA

ŢII

LE

P

O

S

PO

ST

T

O

P

OP

E

ER

AT

R

A

T

OR

O

 • II R I

PR

I

EC

OC

P

R

E

E

C

 • (D. O

Sct

C

lac

E

cc)

1

 • 144 4

 • 13.1. 4

  • V 1

A

 • L 2

O

3

.

H

E

M

O

R

A

G

I

I

L

E

1

4

5

Hem

oragii

le

intra

perit

oncal

o —

145

Hem

oragii

le diseţtlve

r

— 145

i

t

13

o

n

i

t

c

l

e

p

o

s

t

o

p

e

r

a

t

o

r

i

i

1

4

6

J

J

.

IVE

149

 • 4 !«.

.

F

PLĂ

 • I GILE

S

T

U

CAIL

OR

BILI

L

U

Z

I

I

L

E

 • L ARE

E

 • L ŞI

E

D

I

G

E

S

T

ALE

PA PI

51

LEI

.

I

151

50.O

C

C

T

E

R

1

5

1

U

.

5

L

P

3

A

M

N

I

E

C

M

C

R

.

A

E

N

A

D

I

T

I

C

I

A

T

R

A

E

A

E

1

C

5

U

A

2

T

A

I

M

1

1

5

3

14.

RE

LN

TE

RV

EX

ŢH

LE

PEN

TR

U

CO

MP

LIC

AŢI

ILE

TA

RDI

VE

DU

PA

CHI

RU

RGI

A

GA

STR

ICA

(t

Juc

) am

154

Re

fat

er

venţ

iUe

pent

ru

ulce

rul

post

ope

rato

r

(ulc

vrui

pept

ic

post

ope

rato

r,

ulce

rul

guri

i de

ana

sto

moz

ă.

..

sto

mal

ulce

r")

154

Sufe

ri

n

ţe

le

g

e

n

e

r

at

e

d

e

di

sf

u

n

ia

J

o

n

iu

ni

i

es

o

g

a

st

rl

c

e

ator

ii

15

ale

7

com

G

plex

as

ului

tr

ana

os

sto

ta

mot

za

ic

cr

(gas

on

trita

ic

alca

a

lina

po

de

st

refl

va

ux)

go

to

157

mi

Ana

e

sto

moz

15

ele

7

gast

T

ro-

ul

îleal

bu

e —

158

ril

Tul

e

bur

inf

ăril

la

e

m

func

ţi

o

n

al

e

14.1.

1

5

8

U

L

C

E

R

U

L

D

U

O

D

E

N

A

L

E

O V

L

U

T

I

S V

A

U

R

E

C

ID

IV

A

LC

R

T

D

ER

O

U

P

UL

A

A

G

AS

AN

N

T

R

O-

AS

A

E

N

TO

S

T

E

R

MO

T

O

A

N

TIC

O

AS

T

O-

DU

M

M

O

PA

O

Z

A

GA

Z

15

8

ST

A

14

RO

2.

-

1

EN

6

U

 

TE

2

HJ.

UL

CE

R

UL

PO

ST

OP

ER

AT

O

R

D

UP

A

RE

ZE

IE

G

AS

TR

IC

A

C

U

A

N

AS

T

O

M

O

ZA

G

AS

TR

O-

D

144.

UO

DE

NA

LA

167

UL

CE

RU

L

PO

ST

OP

ER

AT

OR

DU

PA

RE

ZE

IE

GA

ST

RI

CA

CU

AN

AS

TO

M

OZ

A

G

AS

TR

O

-JE

JU

NA

143.

L

A

17

1

R

E

C

I

D

I

V

A

U

L

C

E

R

O

A

S

A

D

U

P

A

V

A

G

O

T

O

M

I

E

ŞI

D

R

E

N

AJ

G

AS

T

RI

C

SA

U

A

N

T

RO

-

JE

JU

NO

nas

tor

ao/

A

183

B.

R

-

E

 • C CO

T

O-

M

Y

17

F

i

s

 • LI t

CA

u

l

 • 7 a

24.

6.

181

A.

g

a

s

t

r

o

FI

ST

UL

A

GA

ST

Fistula

«astro-

Jejuno-

colica

după

gastrore

nteroa

-

j

e

j

u

n

o

-

c

o

l

i

f c

i

se

M

cu

nd

ar

ă

re

ze

cţi

ei

ga

st

ri

ce

cu

an

as

to

m

oz

ă

ga

st

re

-

jej

un

al

ă

le

r-

m

L

no

-

let

er

alt

16

6

C.

Alte

tipuri de

Interven

ţii In

fistulele

gastro-

jejuno-

colicc.

Operaţiil

e seriate

— 187

D.

Drenajul

— 189

14.7.

CO

MP

RE

SI

UN

EA

E

Z

O

C

O

L

O

N

U

L

UI

L

A

NI

V

E

L

U

L

A

N

S

EI

JE

J

U

N

A

L

E

A

N

A

S

T

O

M

O-

T1

CE

AC

N

180

UT

A

I

A A

4

AN

A

J

SEI

.

AF

A

ER

N

O

EN

S

B

TE

E

S

I

T

189

R

14.9

J

U

.

E

C

HE

J

Ţ

RN

U

I

IA

N

A

INT

A

ER

L

 

E

 

53

 

E

F

E

R

E

N

T

E

1

0

1

52.

IN

VA

G

AL

 • I IN —
  19
  3
  14.
  22.
  D U
  M PI N G SI N
  D R O
  M —
  10

 • 5 p

A.

e

O

pe

raţ

ia

So

up

au

lt-

Bo

ue

ail

le

In

re

ze

cţl

a

ga

str

ică

cu

an

ak

to

C.

c

a

l

e

s

u

b

-

m

e

z

o

c

o

l

i

c

f

t

(

t

 • m e

B.

oz

ă

tra

ns

mc

zo

col

lcă

po

ste

ri-

oa

nl

5 19

h

n

i

c

a

H

e

n

r

y

)

19

 • D. 7 O pe raţ ia co re cto ar

1;

GA

e

du

ro

pi

ng

-

al

nd

ro

ul m

ul

In

ca

z

de

re

ze

cţt

e

cu

an

ast

G

as

tro

to

mi

o

 • m a

oz

ă

re

ga

slr

du o-

pr

ezi

 • e- ntă

od

o

ă

str

In-

e

ot

ter

x

o

ven

p

ml

ţie

l

a

car

o

e

e

r

x-

des

a

pl

chi

r

or

de

e

a

cav

e

tor

itat

n

le)

ea

d

.

gas

o

Int

tric

c

er

ă

a

ve

per

v

nţi

miţ

it

a

înd

a

ca

o

r

ata

foa

ă

re

rte

(

po

cor

g

a

ate

ect

fi

exe

st

cut

r

ri

ată

ăi

de

in

n

bi

sco

i

op

p

(f

sie

tera

it

,

peu

o

li-

tic,

b

gat

avî

e

ur

nd

z

a

ind

o

va

icaţ

a

rlc

ii

r)

elo

mu

,

r

ltip

p

es

le:

o

of

ext

li

agi

rag

p

i,

en

ere

e,

a

p

so

de

r

nd

cor

el

aj

pi

e

ret

rog

u

i

rad

i,

un

al

p

ei

eso

r