Sunteți pe pagina 1din 14

TERMENII LICENŢEI PENTRU SOFTWA RE MICROSOFT

WINDOWS 7 HOME PREMIUM

Aceşti termeni ai licenţei reprezintă un contract între dvs. şi

· producătorul computer ului, care distribuie produsul software cu computerul sau

· partea care instalează produsul software şi care distribuie produsul software cu computerul.

Vă rugăm să îi citiţi. Aceşti termeni se aplică produsului software indicat mai sus, care include şi suportul
fizic pe care aţi primit pr odusul, dacă este cazul. Termenii licenţei imprimaţi pe hâr tie, care pot însoţi
produsul software, înlocuiesc termenii licenţei afişaţi pe ecran. De asemenea, termenii se aplică tuturor

· actualizărilor Microsoft,

· suplimentelor Microsoft,

· serviciilor Micr osoft prin Inter net şi

· serviciilor de asistenţă Microsoft

pentr u acest produs software, cu excepţia cazului în care alţi termeni însoţesc elementele respective. În
asemenea cazuri, se aplică ceilalţi termeni.

Dacă obţineţi actualizările sau suplimentele direct de la Microsoft, licenţa vă este acordată de compania
Microsoft, nu de producător sau de partea care instalează produsul software.

Ut ilizând produsul soft ware, acceptaţi aceşti ter meni. Dacă nu acceptaţi aceşti ter meni, nu
utilizaţ i produsul software. Contactaţi în schimb producătorul sau partea care instalează
produsul software, pentru a afla ce polit ică de restituir i pract ică. Trebuie să aplicaţi politica
respectivă, care vă poate limita dreptur ile sau care vă poate solicita să restituiţ i întregul
sistem pe care este instalat produsul soft ware.

Confor m celor de mai jos, utilizarea produsului soft ware reprezintă, de asemenea,
consimţământul dvs. pentru transmiterea anumitor infor maţ ii despre computer în moment ul
activării, la validare şi pentru serviciile pr in Internet.

Dacă respectaţi aceşti ter meni ai licenţei, beneficiaţi de dreptur ile de mai jos pentru fiecare
licenţă pe care o achiziţionaţ i.

1. PREZENTARE GENERA LĂ.

a. Produsul soft ware. Produsul software include software pentru sistemul de operare desktop.
Acest produs software nu include servicii Windows Live. Serviciile Windows Live sunt furnizate de
Microsoft în baza unui contract separat.

b. Modelul de licenţiere. Produsul software este licenţiat per copie per computer. Computerul
este un sistem hardware fizic, dotat cu un dispozitiv inter n de stocare, capabil să execute
produsul software. O partiţie hardware sau un sistem blade se consideră ca fiind un computer
separat.

2. DREPTURI DE INSTALARE ŞI UTILIZA RE.


a. O singură copie per computer. Licenţa pentr u produsul software este atribuită cu titlu
permanent computerului cu care este distribuit produsul software. Computerul respectiv este
„computerul licenţiat”.

b. Computer licenţ iat. Pe computer ul licenţiat, aveţi dreptul să utilizaţi produsul software pe
maximum două pr ocesoare simultan. Dacă nu se specifică în alt sens în aceşti termeni ai licenţei,
nu aveţi dreptul să utilizaţi produsul software pe niciun alt computer.

c. Nu măr de ut ilizatori. Dacă nu se specifică în alt sens în aceşti termeni ai licenţei, numai un
singur utilizator are dreptul să utilizeze produsul software la un moment dat pe computerul
licenţiat.

d. Versiuni alternative. Este posibil ca produsul software să conţină mai multe versiuni, cum ar fi
cea pe 32 de biţi şi cea pe 64 de biţi. Aveţi dreptul de a utiliza numai o versiune la un moment
dat. În cazul în care producător ul sau partea care instalează produsul software vă oferă, o
singură dată, posibilitatea alegerii între versiuni în limbi diferite, aveţi dreptul să utilizaţi numai
versiunea în limba pe care aţi selectat-o.

3. CERINŢE DE LICENŢIERE ŞI/SA U DREPTURI DE UTILIZA RE SUPLIMENTARE.

a. Mult iplexare. Echipamentele hardware sau produsele software pe care le utilizaţi pentru

· gruparea conexiunilor sau pentru

· reducerea numărului de dispozitive sau de utilizatori care accesează sau utilizează produsul
software în mod direct,

(denumite uneori „multiplexare” sau „pooling”), nu reduc numărul de licenţe care vă sunt
necesare.

b. Componente de t ip font. În timpul executării produsului software, aveţi dreptul să utilizaţi


fonturile acestuia pentr u a afişa şi a imprima conţinut. Aveţi dreptul doar

· să încorporaţi fonturi în conţinut, numai în limitele permise de restricţiile de încorporare ale


fonturilor şi

· să descărcaţi temporar fonturile pe o imprimantă sau pe un alt dispozitiv de ieşire, pentru a


imprima conţinut.

c. Pictograme, imagini şi sunete. În timpul executării produsului software, aveţi dreptul să


utilizaţi pictogramele, imaginile, sunetele şi conţinutul media din acesta, fără a le partaja.
Mostrele de imagini, sunete şi conţinut media furnizate împreună cu pr odusul software sunt
destinate exclusiv utilizării de către dvs. în scopuri necomerciale.

d. Ut ilizarea pr in inter mediul tehnologiilor de virtualizare. Aveţi dreptul să instalaţi şi să


utilizaţi produsul software pe un singur sistem har dware virtual (sau emulat în altă manieră) de
pe computer ul licenţiat, în loc să-l utilizaţi direct pe computer ul licenţiat. Este posibil ca, atunci
când se utilizează într-un mediu virtual, conţinutul protejat prin tehnologia de administrare a
drepturilor digitale BitLocker sau prin orice altă tehnologie de criptare a întregului volum al
unităţii de disc, să nu fie la fel de securizat ca atunci când se utilizează într -un mediu care nu
este vir tual. Respectaţi toate legile inter ne şi internaţionale valabile pentru asemenea elemente
de conţinut protejat.
e. Dispozitive conectate. Aveţi dreptul să permiteţi accesul a maximum 20 de alte dispozitive la
produsul software instalat pe computerul licenţiat, pentr u a utiliza doar serviciile File S ervices,
Print Services, Inter net Information Services, Internet Connection Sharing şi Telephony Services.

f. Tehnologii de acces la distanţă. Aveţi dreptul să accesaţi şi să utilizaţi la distanţă de pe un alt


computer produsul software instalat pe computerul licenţiat, pentru a partaja o sesiune prin
intermediul tehnologiei Asistenţă la distanţă sau al unor tehnologii similare. Prin „sesiune” se
înţelege interacţiunea directă sau indirectă cu produsul software, prin intermediul oricărei
combinaţii de periferice de intrare, ieşire şi afişare.

g. Media Center Extender. Aveţi dreptul să executaţi simultan cinci sesiuni Media Center
Extender (sau alte produse software sau dispozitive care oferă funcţionalitate similară pentru
scopuri similare), pentru a afişa interfaţa utilizator sau conţinutul produsului software pe alte
ecrane sau dispozitive.

h. Ghid electronic de programe. În cazul în care produsul software include accesul la un ghid
electronic de programe ce afişează programe de televiziune particularizate, pentru acest serviciu
se încheie un contract de servicii separat. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii contractului de
servicii, puteţi continua să utilizaţi pr odusul software, dar nu veţi putea utiliza ghidul elec tronic de
programe. Este posibil ca serviciul să conţină reclame sau date asociate, care sunt recepţionate şi
stocate de produsul software. Serviciul nu este disponibil în toate zonele. Consultaţi infor maţiile
produsului software pentr u instrucţiuni referitoare la accesarea contractului de ser vicii.

i. Infor maţii asociate despre conţinut media. Dacă solicitaţi informaţii asociate despre
conţinut media ca par te a experienţei de redare, este posibil ca datele furnizate să nu fie în limba
dvs. Unele ţări sau regiuni au legi şi reglementări care pot restricţiona sau limita posibilitatea de a
accesa anumite tipuri de conţinut.

j. Ut ilizarea Media Center la nivel mondial. Media Center nu este proiectat pentr u a fi utilizat
în toate ţările. De exemplu, deşi informa ţiile Media Center se referă la anumite caracteristici, cum
ar fi ghidul electronic de programe, sau furnizează informaţii despre configurarea tunerului TV,
este posibil ca aceste caracteristici să nu funcţioneze în zona dvs. Consultaţi informaţiile Media
Center pentru lista caracteristicilor care este posibil să nu funcţioneze în zona dvs.

4. ACTIVARE OBLIGA TORIE.

Activarea asociază utilizarea produsului software cu un anumit computer. În timpul activării, produsul
software îi va transmite companiei Microsoft informaţii despre software şi despre computer. Aceste
informaţii includ: versiunea, limba şi cheia de pr odus ale produsului software, adresa Internet
Protocol a computerului, precum şi informaţii derivate din configuraţia hardware a computer ului.
Pentr u informaţii suplimentare, consultaţi pagina go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104609. Prin
utilizarea produsului software, sunteţi de acord cu transmiterea acestor informaţii. Dacă este
licenţiată corespunzător, aveţi dreptul de a utiliza versiunea produsului software instalată în timpul
procesului de instalare până la termenul permis pentru activare. Dacă produsul software nu este
activat, nu aveţi niciun drept să utilizaţ i produsul software după ter menul per mis pent ru
activare. Această măsură are scopul de a combate utilizarea fără licenţă. Nu aveţi dreptul să
evitaţi sau să împiedicaţ i activarea. În cazul în care computerul este conectat la Inter net, este
posibil ca produsul software să se conecteze automat la Microsoft pentru activare. De asemenea,
puteţi activa produsul software manual, prin Internet sau telefon. Dacă procedaţi astfel, este posibil
să apară costuri aferente conexiunii la Internet şi convorbirilor telefonice. Este posibil ca unele
modificări ale componentelor computer ului dvs. sau produsul software să necesite reactivarea de
către dvs. a produsului software. Produsul soft ware vă va reaminti să îl activaţ i până când
faceţi acest lucr u.
5. VALIDARE.

a. Validarea verifică dacă produsul software a fost activat şi este licenţiat în mod corespunzător. De
asemenea, ea verifică dacă funcţiile de validare, licenţiere sau activare ale produsului software nu
au fost supuse unor modificări neautorizate. În plus, prin validare se poate verifica dacă există
anumite programe rău intenţionate sau neautorizate, corelate cu aceste modificări neautorizate.
O verificare de validare care confirmă faptul că sunteţi licenţiat corespunzător vă permite să
utilizaţi în continuare produsul software, anumite caracteristici ale acestuia sau să obţineţi
avantaje suplimentare. Nu aveţi dreptul să împiedicaţ i validarea. Această măsură are scopul
de a combate utilizarea fără licenţă a pr odusului software. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi pagina go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610.

b. Produsul software va efectua periodic o verificare de validare a software-ului. Verificarea poate fi


iniţiată de produsul software sau de Microsoft. Pentru a permite verificările funcţiei de activare şi
verificările de validare, este posibil ca produsul software să necesite periodic actualizări sau
descărcări suplimentare ale funcţiilor de validare, licenţiere sau activare ale software -ului.
Actualizările sau descărcările sunt necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a produsului
software şi pot fi descărcate şi instalate fără ca dvs. să mai fiţi înştiinţat. În timpul unei verificări
de validare sau după aceasta, produsul software poate trimite către Microsoft informaţii despre
software, despre computer şi rezultatele verificării de validare. Aceste informaţii includ, de
exemplu, versiunea şi cheia de produs, toate modificările neautorizate aduse funcţiilor de
validare, licenţiere sau activare ale produsului software, toate programele rău intenţionate sau
neautorizate găsite, corelate cu aceste modificări, şi adresa Inter net Protocol a computerului.
Microsoft nu utilizează informaţiile pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs. Prin
utilizarea produsului software, sunteţi de acord cu transmiterea acestor informaţii. Pentr u
informaţii suplimentare despre validare şi despre datele transmise în timpul unei verificări de
validare sau după aceasta, consultaţi pagina go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611.

c. Dacă, după o verificare de validare, se constată că produsul software este contrafăcut, licenţiat
necorespunzător, un produs Windows neoriginal sau că include modificări neautorizate,
funcţionalitatea şi utilizarea produsului software vor fi afectate. De exemplu:

Microsoft poate

· să repare programul software şi să elimine, să pună în carantină sau să dezactiveze toate


modificările neautorizate care pot afecta utilizarea corespunzătoare a produsului software,
inclusiv împiedicarea funcţiilor de activare şi de validare ale produsului software; sau

· să verifice şi să elimine programele rău inten ţionate sau neautorizate, cunoscute ca având
legătură cu asemenea modificări neautorizate; sau

· să trimită notificări care vă anunţă că produsul software este licenţiat necorespunzător sau că
este un produs Windows neoriginal;

iar dvs. puteţi

· să primiţi mementouri privind obţinerea unei copii licenţiate corespunzător a produsului


software; sau

· să fiţi nevoit să urmaţi instr ucţiunile Microsoft pentr u a fi licenţiat să utilizaţi produsul
software şi să-l reactivaţi;

dar, este posibil să nu puteţi


· să utilizaţi sau să continuaţi să utilizaţi produsul software sau anumite caracteristici ale
acestuia; sau

· să obţineţi anumite actualizări sau upgrade- uri de la Microsoft.

d. Actualizările şi upgrade-urile pentr u produsul software se pot obţine numai de la Microsoft sau
din surse autorizate. Pentr u informaţii suplimentare privind obţinerea actualizărilor din surse
autorizate, consultaţi pagina go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612.

6. SOFTWARE POTENŢIAL NEDORIT. Dacă este por nit, Windows Defender va căuta în computer
aplicaţii „spyware”, „adware” şi alte programe software potenţial nedorite. În cazul în care găseşte
programe software potenţial nedorite, produsul software vă va întreba dacă doriţi să le ignoraţi, să le
dezactivaţi (să le puneţi în carantină) sau să le eliminaţi. Orice pr ogram software potenţial nedorit,
evaluat ca fiind „cu risc ridicat” sau „sever”, va fi şters automat după scanare, cu excepţia cazului în
care modificaţi setarea implicită. Eliminarea sau dezactivarea programelor software potenţial nedorite
poate duce la

· încetarea funcţionării altor programe de pe computer sau la

· încălcarea de către dvs. a licenţei de utilizare a altor programe software de pe computer.

Prin utilizarea acestui produs software este posibil să eliminaţ i sau să dezactivaţi şi alte programe
software care nu sunt potenţial nedorite.

7. SERVICII PRIN INTER NET. Împreună cu produsul software, Microsoft oferă ser vicii prin Internet.
Microsoft are dreptul să modifice sau să înceteze prestarea acestora în orice moment.

a. Consimţământ pr ivind serv iciile pr in Internet. Caracteristicile produsului software descrise


mai jos şi în Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentr u Windows 7 se conectează prin
Internet la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorului de servicii. În anumite
cazuri, nu veţi primi o notificare separată la realizarea cone xiunilor. În anumite cazuri, puteţi să
dezactivaţi aceste caracteristici sau să nu le utilizaţi. Pentr u informaţii suplimentare despre aceste
caracteristici, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Windows 7 la
adresa go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604. Pr in utilizarea acestor caracteristici,
sunteţi de acor d cu transmiterea infor maţiilor descrise mai jos. Microsoft nu utilizează
informaţiile pentru a vă identifica sau pentr u a lua legătura cu dvs.

Informaţii despre computer. Caracteristicile următoare utilizează protocoale Inter net, care
transmit sistemelor corespunzătoare informaţiile despre computer, cum ar fi adresa dvs. Internet
Protocol, tipul sistemului de operare şi al browserului, denumirea şi versiunea produsului software
pe care îl utilizaţi, precum şi codul de limbă al computerului pe care este instalat produsul
software. Microsoft utilizează aceste informaţii pentr u a vă pune la dispoziţie serviciile prin
Internet.

· Dispozitive şi extensii Plug and Play. Aveţi dreptul să conectaţi echipamente hardware noi la
computer, fie direct, fie prin intermediul unei reţele. Computer ul poate să nu aibă driverele
necesare pentru comunicaţii cu echipamentele har dware noi. Într-o asemenea situaţie,
caracteristica de actualizare a produsului software poate obţine de la Micr osoft versiunea
corectă a driverului şi o poate instala pe computer ul dvs. Un administrator poate dezactiva
această caracteristică de actualizare.

· Windows Update. Pentru a permite funcţionarea corespunzătoare a serviciului Windows


Update în cadr ul produsului software (dacă utilizaţi acest ser viciu), vor fi necesare periodic
actualizări sau descărcări pentr u serviciul Windows Update, iar acestea vor fi descărcate şi
instalate fără ca dvs. să mai fiţi notificat.

· Caracteristici pentr u conţinut Web. Anumite caracteristici ale produsului software pot prelua
conţinut de la Microsoft şi vi-l pot furniza. Exemple de astfel de caracteristici sunt: miniaturi,
şabloane, instruiri şi asistenţă online, precum şi Appshelp. Puteţi alege să nu utilizaţi aceste
caracteristici pentru conţinutul Web.

· Certificate digitale. Produsul software utilizează certificate digitale. Aceste certificate digitale
confirmă identitatea utilizatorilor de Internet, trimiţând informaţii criptate după standardul
X.509. Acestea pot fi utilizate şi pentru semnarea digitală a fişierelor şi a macrocomenzilor,
pentru verificarea integrităţii şi a originii conţinutului fişierului. Produsul software preia
certificate şi actualizează lista de certificate revocate prin Internet, atunci când acestea sunt
disponibile.

· Auto Root Update (Actualizare automată rădăcină). Caracteristica Auto Root Upda te
actualizează lista autorităţilor acreditate în domeniul cer tificatelor. Puteţi să dezactivaţi
caracteristica Auto Root Update.

· Administrarea drepturilor digitale Windows Media. Proprietarii de conţinut utilizează


tehnologia de administrare a drepturilor digitale Win dows Media (Windows Media Digital
Rights Management – WMDRM) pentru a-şi proteja drepturile de proprietate intelectuală,
inclusiv drepturile de autor. Acest produs software şi produsele software terţe utilizează
WMDRM pentr u redarea şi copierea de conţinut protejat prin WMDRM. În cazul în care
produsul software nu protejează conţinutul în mod corespunzător, proprietarii conţinutului îi
pot solicita companiei Microsoft să anuleze posibilitatea produsului software de a utiliza
WMDRM pentr u redarea şi copierea de conţinut protejat. Anularea nu afectează alte
conţinuturi. Atunci când descărcaţi licenţe pentru conţinut pr otejat, sunteţi de acor d cu faptul
că Microsoft poate să ataşeze licenţelor o listă de certificate anulate. Proprietarii de conţinut
vă pot solicita să faceţi upgrade de WMDRM pentru a le accesa conţinutul. Produsele
software Microsoft care includ WMDRM vă vor cere acordul înainte de a face upgrade. În
cazul în care refuzaţi să faceţi upgrade, nu veţi putea accesa conţinutul care necesită
upgrade-ul. Aveţi posibilitatea să dezactivaţi caracteristicile WMDRM care accesează
Internetul. Dacă aceste caracteristici sunt dezactivate, puteţi să redaţi în continuare
conţinutul pentru care aveţi o licenţă valabilă.

· Windows Media Player. Când utilizaţi Windows Media Player, acesta se conectează la
Microsoft pentru a detecta

· servicii compatibile de muzică online din zona dvs. şi

· noi versiuni ale player-ului.

Pentr u informaţii suplimentare, consultaţi pagina go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605.

· Eliminarea programelor rău intenţionate. În timpul configurării, dacă selectaţi „Obţinere


actualizări importante pentru instalare”, produsul software poate verifica existenţa anumitor
programe rău intenţionate, pe care le poate elimina de pe computer. „Malware” înseamnă
programe rău intenţionate. Dacă pr odusul software se execută, acesta va elimina programele
„malware” enumerate şi actualizate la adresa www.support.microsoft.com/?kbid=890830. În
timpul verificării existenţei programelor „malware”, către Microsoft va fi trimis un raport
conţinând informaţii specifice despre programele „malware” detectate, er ori şi alte informaţii
referitoare la computerul dvs. Aceste informaţii sunt utilizate pentr u îmbunătăţirea produsului
software şi a altor produse şi ser vicii Microsoft. Nicio informaţie inclusă în aceste rapoar te nu
va fi utilizată pentru identificarea sau contactarea dvs. Puteţi să dezactivaţi funcţionalitatea
de raportare a produsului software, urmând instrucţiunile de la adresa
www.support.microsoft.com /?kbid=890830. Pentru informaţii suplimentare, citiţi
angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Windows Malicious Software Removal
Tool, la adresa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=113995.

· Stabilirea stării de conectare la reţea. Această caracteristică determină dacă un sistem este
conectat la o reţea, prin monitorizarea pasivă a traficului de reţea sau prin interogări active
DNS sau HTTP. Interogarea transferă exclusiv informaţii standard TCP/IP sau DNS în scopuri de
rutare. Puteţi să dezactivaţi caracteristica de interogare activă prin intermediul unei setări de
registry.

· Serviciul Windows Time. Acest serviciu se sincronizează săptămânal cu time.windows.com


pentr u a regla corect ora computer ului. Puteţi să dezactivaţi această caracteristică sau să
alegeţi sursa preferată a orei prin intermediul applet-ului Dată şi oră din Panoul de control.
Conexiunea utilizează protocolul standard NTP.

· Serviciul de traversare NAT (Netw ork Address Translation, translatarea adresei de reţea) IPv6
(Teredo). Această caracteristică ajută dispozitivele gateway Inter net existente la domiciliu să
realizeze tranziţia la IPv6. IPv6 este următoarea generaţie de protocol Internet. Acesta ajută
la activarea conectivităţii capăt-la-capăt, deseori necesară pentr u aplicaţiile peer-to-peer.
Pentr u a face acest lucru, ori de câte ori porniţi produsul software, serviciul client Teredo va
încerca să identifice un serviciu public Teredo pe Internet. Această operaţie are loc prin
trimiterea unei interogări pe Internet. Interogarea transmite numai informaţiile standard ale
serviciului Domain Name Service pentru a determina următoarele despre computerul dvs.:
existenţa conexiunii la Internet şi posibilitatea de a localiza un serviciu public Teredo. În cazul
în care

· utilizaţi o aplicaţie care necesită conectivitate IPv6 sau

· configuraţi paravanul de protecţie, astfel încât să permită în permanenţă conectivitatea


IPv6,

atunci, în mod implicit, vor fi trimise periodic serviciului Teredo de la Microsoft informaţii
standard Internet Protocol. Nicio altă informaţie nu va fi trimisă companiei Microsoft. Puteţi să
schimbaţi această setare implicită pentru a utiliza servere non-Microsoft. De asemenea, puteţi
să dezactivaţi această caracteristică prin intermediul unui utilitar în linie de comandă denumit
„netsh”.

· Acceleratoare. Când faceţi clic pe sau treceţi cu mouse-ul peste un Accelerator în Internet
Explorer, este posibil ca următoarele informaţii să fie trimise furnizorului ser viciului:

· titlul şi adresa Web completă sau URL-ul paginii Web curente,

· informaţii standard despre computer şi

· conţinut selectat.

Dacă utilizaţi un Accelerator furnizat de Microsoft, informaţiile trimise sunt utilizate conform
Angajamentului Microsoft online de respectare a confidenţialităţii. Acest angajament este
disponibil la go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Dacă utilizaţi un Accelerator fur nizat de
o terţă parte, utilizarea informaţiilor trimise se va face conform practicilor de confidenţialitate
ale părţii respective.

· Serviciul de suges tii de căutare. În Internet Explorer, atunci când tastaţi o interogare de
căutare în caseta Căutare instantanee sau când tastaţi în Bara de adrese un semn de
întrebare (?) înaintea termenului de căutare, pe măsură ce tastaţi, veţi vedea că apar sugestii
de căutare (dacă furnizorul de servicii de căutare acceptă acest lucru). Dacă un semn de
întrebare (?) precede ceea ce tastaţi în caseta Căutare instantanee sau în Bara de adrese,
atunci tot textul se trimite fur nizorului de ser vicii de căutare pe măsură ce tastaţi. De
asemenea, când apăsaţi tasta Enter sau când faceţi clic pe butonul Căutare, textul din caseta
Căutare instantanee sau din Bara de adrese se trimite furnizorului de servicii de căutare.
Dacă utilizaţi un furnizor de servicii de căutare Microsoft, informaţiile trimise sunt utilizate
conform Angajamentului Microsoft online de respectare a confidenţialităţii. Acest angajament
este disponibil la go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Dacă utilizaţi un furnizor de ser vicii
de căutare terţă parte, utilizarea informaţiilor trimise se va face conform practicilor de
confidenţialitate ale păr ţii respective. Puteţi să dezactivaţi serviciul de sugestii de căutare în
orice moment. Pentr u aceasta, utilizaţi Manage Add-ons (Gestionare programe de
completare) dedesubtul butonului Tools (Instrumente) din Inter net Explorer. Pentru
informaţii suplimentare despre ser viciul de sugestii de căutare, consultaţi pagina
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106.

· Consimţământul pentr u actualizarea emiţător ului/receptor ului infraroşu. Este posibil ca


produsul software să conţină tehnologie de asigurare a funcţionării corespunzătoare a
emiţător ului/receptor ului infraroşu, furnizat cu anumite produse care au la bază Media
Center. Sunteţi de acor d cu faptul că produsul software poate actualiza firmware-ul acestui
computer.

· Promoţii online Media Center. Dacă utilizaţi caracteristicile Media Center ale produsului
software pentru accesarea conţinutului sau a altor ser vicii prin Internet, este posibil ca
serviciile respective să obţină următoarele informaţii de la produsul software, care să vă
permită să primiţi, să acceptaţi şi să utilizaţi anumite oferte pr omoţionale:

· anumite date referitoare la computer, cum ar fi adresa IP (Internet Protocol), tipul


sistemului de operare şi al browserului pe care le utilizaţi, denumirea şi versiunea
produsului software utilizat,

· conţinutul solicitat şi

· codul de limbă al computerului pe care este instalat produsul software.

Utilizând caracteristicile Media Center pentru conectarea la serviciile respective, vă exprimaţi


consimţământul faţă de colectarea şi utilizarea acestor informaţii.

b. Ut ilizarea infor maţ iilor. Microsoft are dreptul să utilizeze informaţiile despre computer,
informaţiile de la acceleratoare, informaţiile obţinute prin sugestiile de căutare, rapoar tele de
eroare şi rapoartele privind pr ogramele „malware” pentr u a-şi îmbunătăţi produsele software şi
serviciile. De asemenea, avem dreptul să le partajăm cu alte părţi, cum ar fi distribuitorii de
produse hardware şi software. Aceştia pot utiliza informaţiile pentru a îmbunătăţi modul în care
produsele lor funcţionează cu produse software Microsoft.

c. Abuzuri legate de serviciile pr in Internet. Nu aveţi dreptul să utilizaţi aceste servicii în


moduri care le pot fi dăunătoare sau care pot afecta utilizarea acestora de către alţii. Nu aveţi
dreptul să utilizaţi ser viciile pentru a încerca să obţineţi, prin niciun mijloc, acces neautorizat la
servicii, date, conturi sau reţele de orice fel.
8. SFERA DE ACŢIUNE A LICENŢEI. Produsul software nu este vândut, ci se află sub licenţă de
utilizare. Prezentul contract vă acordă numai câteva drepturi privind utilizarea caracteristicilor ediţiei
produsului software pentru care aveţi licenţă. Producătorul sau partea care instalează produsul software
şi Microsoft îşi rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepţia situaţiei în care legislaţia în vigoare vă
acordă mai multe drepturi, în ciuda acestei limitări, aveţi dreptul să utilizaţi produsul software numai
conform prevederilor exprese ale prezentului contract. Procedând astfel, trebuie să respectaţi toate
limitările de natură tehnică ale produsului software, care vă permit să îl utilizaţi numai în anumite
moduri. Nu aveţi dreptul

· să încălcaţi nicio limitare de natură tehnică a produsului software;

· să refaceţi programul sursă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi produsul software, cu excepţia


cazurilor prevăzute în mod expres de legea în vigoare, în ciuda acestei limitări;

· să utilizaţi componente ale produsului software pentru a executa aplicaţii care nu se execută pe
produsul software;

· să faceţi mai multe copii ale produsului software decât numărul specificat în prezentul contract
sau permis de legea în vigoare, în ciuda acestei limitări;

· să publicaţi produsul software pentru ca alţii să îl poată copia;

· să îl închiriaţi, să îl daţi în leasing sau să îl împrumutaţi sau

· să utilizaţi produsul software pentru ser vicii de găzduire în scop comercial.

9. TESTE DE EVALUARE MICROSOFT .NET. Produsul software include una sau mai multe
componente ale .NET Framew ork („Componente .NET”). Aveţi dreptul să efectuaţi teste inter ne de
evaluare asupra acestor componente. Aveţi dreptul să faceţi publice rezultatele testelor de evaluare
asupra componentelor respective, cu condiţia să respectaţi prevederile stipulate la adresa
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Indiferent de prevederile altor eventuale contracte pe care
le aveţi cu Microsoft, în cazul în care faceţi cunoscute rezultatele unor asemenea teste de evaluare,
Microsoft va avea dreptul să facă cunoscute rezultatele testelor de evaluare pe care le efectuează
asupra produselor dvs. care fac concurenţă componentei .NET corespunzătoare, cu condiţia să
respecte aceleaşi prevederi stipulate la adresa go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

10. COPIE DE REZERVĂ. Puteţi face o copie de rezervă a produsului software. Aveţi dreptul să o
utilizaţi numai pentru reinstalarea produsului software pe computerul licenţiat.

11. DOCUMENTA ŢIE. Toate persoanele care au acces legal la computerul sau la reţeaua dvs. internă au
dreptul să copieze şi să utilizeze documentaţia în scopuri interne, de referinţă.

12. SOFTWARE CARE NU SE REVINDE („Not for Resale” sau „NFR”). Nu aveţi dreptul să vindeţi
produse software care sunt marcate „NSR” sau „Nu se revinde” („Not for Resale” sau „NFR”).

13. RESTRICŢII GEOGRA FICE. Dacă produsul software este marcat drept necesitând activarea într-o
anumită zonă geografică, atunci aveţi dreptul de a activa acest software numai în zona geografică
indicată pe ambalajul produsului software sau al computerului. Este posibil să nu puteţi activa
produsul software în afara zonei respective. Pentr u informaţii suplimentare despre restricţiile
geografice, vizitaţi pagina go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397.

14. UP GRADE- URI. Pentru a utiliza produse software de upgrade, trebuie mai întâi să deţineţi licenţă
pentr u produsul software eligibil pentru upgrade. După upgrade, prezentul contract înlocuieşte
contractul pentru pr odusul software de la care aţi făcut upgrade. După upgrade, nu mai aveţi dreptul
să utilizaţi produsul software de la care aţi făcut upgrade.

15. DOVA DĂ DE LICENŢIERE.

a. Dovada de licenţ iere originală. Dacă aţi achiziţionat produsul software pe un computer, pe
disc sau pe alt suport fizic, produsul software licenţiat se identifică printr -o etichetă originală
Microsoft drept Certificat de autenticitate („Cer tificate of Authenticity” sau „COA”), cu o copie
originală a produsului software. Pentru a fi valabilă, această etichetă trebuie să fie lipită pe
computer sau să apară pe ambalajul producătorului sau al părţii care instalează produsul
software. Eticheta nu este valabilă dacă aţi primit-o separat. Trebuie să păstraţi eticheta pe
computer sau ambalajul cu eticheta pe el pentru a putea demonstra că aveţi licenţă să utilizaţi
produsul software. În cazul în care computerul are mai multe etichete originale Certificat de
autenticitate („Certificate of Authenticity” sau „COA”), aveţi dreptul să utilizaţi toate versiunile
produsului software identificate pe etichetele respective.

b. Licenţă Windows Anytime Upgrade. Dacă faceţi upgrade produsului software utilizând
Windows Anytime Upgrade, dovada de licenţiere se identifică prin

· eticheta Microsoft originală drept Certificat de autenticitate (COA) pentru produsul software
de la care aţi făcut upgrade şi

· eticheta Microsoft originală ca dovadă de achiziţionare a kitului Windows Anytime Upgrade pe


care l-aţi utilizat pentru a face upgrade. Este posibil ca dovada achiziţionării să fie verificată
în evidenţele comerciantului.

c. Pentr u a identifica un produs software Microsoft original, consultaţi www.howtotell.com.

16. TRA NSFER CĂTRE TERŢI. Aveţi dreptul să transferaţi produsul software, direct unei terţe părţi,
numai cu respectivul computer licenţiat. Transferul trebuie să includă software-ul şi eticheta
Certificatului de autenticitate. Nu aveţi dreptul să păstraţi nicio copie a produsului software şi nicio
versiune anterioară. Înainte de un trans fer permis, celălalt utilizator trebuie să accepte faptul că
prezentul contract este valabil pentru transferul şi utilizarea produsului software.

17. NOTIFICA RE PRIVIND STA NDA RDUL VIZUA L H.264/AVC, STA NDARDUL VIDEO VC-1,
STA NDARDUL VIZUA L MPEG- 4 ŞI STA NDARDUL VIDEO MPEG- 2. Acest produs software
include tehnologia de comprimare vizuală H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 şi MPEG-2. MPEG LA,
L.L.C. solicită includerea acestei notificări:

ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT ÎN CONDIŢ IILE LICENŢELOR DE BREVET E CONF ORM
STANDARDELOR VIZUALE AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 ŞI CONFORM STANDARDULUI VIDEO MPEG-2,
PENTRU UT ILIZARE PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE UN CONSUMATOR PENTRU (i)
CODIFICARE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE DE MAI SUS („STANDARDE VIDEO”)
ŞI/SAU (ii) DECODIFICAREA CONFORM STANDARDELOR AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 ŞI MPEG-2 A
UNEI CODIFICĂRI VIDEO REALIZATE DE UN CONS UMATOR ÎN CURSUL UNEI ACT IVITĂŢI
PERSONALE Ş I NECOMERCIALE SAU OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR VIDEO AUTORIZAT SĂ
FURNIZEZE ASTFEL DE MAT ERIAL VIDEO. NICIUNA DINTRE LICENŢE NU SE APLICĂ ALT OR
PRODUSE, INDIFERENT DACĂ ASTFEL DE PRODUSE SUNT INCLUSE ÎMPREUNĂ CU ACEST PRODUS
ÎNTR- UN SINGUR ART ICOL. NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ PENTRU
NICIO ALTĂ UT ILIZARE. INFORMAŢ II S UPLIMENTARE SE POT OBŢ INE DE LA MPEG LA, L.L.C.
CONS ULTAŢ I WWW.MPEGLA.COM.

18. PROGRAME DE LA TERŢE PĂRŢI. Produsul software conţine programe de la terţe părţi. Termenii
licenţei care însoţesc programele respective reglementează utilizarea acestora de către dvs.

19. RESTRICŢII LA EXPORT. Produsul software se supune legilor şi reglementărilor de export ale
Statelor Unite ale Americii. Trebuie să respectaţi toate legile şi reglementările de export interne şi
internaţionale, în vigoare pentru produsul software. Aceste legi includ restricţii privind destinaţiile,
utilizatorii finali şi utilizarea finală. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi
www.microsoft.com/exporting.

20. SERVICII DE ASISTENŢĂ. Pentru a afla care sunt opţiunile de asistenţă pentru produsul software
în general, luaţi legătura cu producătorul sau cu partea care a instalat produsul software. Menţionaţi
numărul de asistenţă fur nizat împreună cu produsul software. Pentr u actualizări şi suplimente
obţinute direct de la Microsoft, compania Microsoft oferă asiste nţă conform prezentării de la pagina
www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Nu aveţi dreptul să beneficiaţi de servicii de
asistenţă dacă utilizaţi un produs software care nu este licenţiat corespunzător.

21. CONTRACTUL ÎN ÎNTREGIME. Prezentul contract (inclusiv garanţia de mai jos), termenii
suplimentari (inclusiv toţi termenii licenţei imprimaţi pe hâr tie care însoţesc produsul software şi care
pot modifica sau înlocui o parte sau totalitatea acestor termeni), precum şi termenii pentru
suplimentele, actualizările, serviciile prin Internet şi ser viciile de asistenţă pe care le utilizaţi,
reprezintă contractul în întregime pentru produsul software şi pentru serviciile de asistenţă.

22. LEGISLA ŢIA ÎN VIGOARE.

a. Statele Unite ale A mer icii. Dacă aţi achiziţionat produsul software în Statele Unite ale Americii,
interpretarea acestui contract este guvernată de legile statului Washington şi se aplică pentru
pretenţii privind încălcări ale acestuia, chiar şi în cazuri de conflict între principii juridice. Legile
statului în care locuiţi guvernează toate celelalte pretenţii, inclusiv pe cele în baza legilor
naţionale privind protecţia consumatorului, concurenţa neloială şi delictele.

b. În afara Statelor Unite ale A mericii. Dacă aţi achiziţionat produsul software în orice altă ţară,
sunt valabile legile ţării respective.

23. EFECT LEGA L. Prezentul contract descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului sau
ţării dvs. să vă garanteze alte drepturi. De asemenea, este posibil să beneficiaţi de drepturi în
legătură cu par tea de la care aţi achiziţionat produsul software. Prezentul contract nu modifică
drepturile acordate de legile statului sau ţării dvs., dacă acestea nu permit acest lucr u.

24. LIMITAREA ŞI EXCLUDEREA DESPĂ GUBIRILOR. Nu puteţi obţine despăgubir i pentru alte
daune, inclusiv daune incidente, pierder i de profit, daune speciale, indirecte sau
subsecvente, cu excepţ ia celor ofer ite de către producător sau de către partea care
instalează produsul software.

Această limitare este valabilă pentru

· orice subiect asociat cu produsul software, servicii, conţinut (inclusiv cod) pe site-uri Internet ale
unor terţe păr ţi sau programe ale unor ter ţe părţi şi

· pretenţii privind încălcarea contractului, a garanţiei sau a condiţiilor, răspunderea strictă,


neglijenţa sau alte delicte, în limitele permise de legea în vigoare.

De asemenea, limitarea este valabilă chiar dacă

· reparaţia, înlocuirea sau despăgubirea pentru produsul software nu compensează în întregime


pierderile dvs. sau

· Microsoft a ştiut sau ar fi trebuit să ştie despre posibilitatea sur venirii acestor daune.

Unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidente sau su bsecvente, astfel că este
posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie valabilă în cazul d vs. De asemenea, este
posibil ca acestea să nu fie valabile în cazul dvs., deoarece se poate ca ţara dvs. să nu permită
excluderea sau limitarea daunelor incidente, subsecvente sau de altă natură.
***********************************************************************

GA RA NŢIE LIMITA TĂ

A. GA RA NŢIE LIMITA TĂ. Dacă urmaţi instrucţiunile şi dacă produsul software este licenţiat
corespunzător, acesta va funcţiona în principal conform descrierii din materialele Microsoft primite
împreună cu produsul software.

B. DURA TA GARA NŢIEI; TITULARUL GARA NŢIEI; DURA TA TUTUROR GARA NŢIILOR
IMPLICITE. Produsul soft ware se află în garanţ ie limitată timp de 90 de zile de la
achiziţionarea sa de către primul utilizator. Dacă, în cele 90 de zile, pr imiţ i suplimente,
actualizăr i sau soft ware înlocuitor, garanţ ia acestora va fi egală cu perioada rămasă din
garanţie sau 30 de zile (cea mai lungă dintre cele două perioade). Dacă transferaţi produsul
software, perioada rămasă din garanţie va fi valabilă pentr u destinatar.

În limitele per mise de lege, garanţiile sau condiţiile implicite sunt valabile numai pe
durata garanţiei limitate. Unele state nu permit limitări referitoare la durata garanţiei implicite,
deci, este posibil ca aceste limitări să nu fie valabile pentru dvs. De asemenea, este posibil ca
limitările acestea să nu fie valabile pentru dvs., deoarece se poate ca unele ţări să nu permită limitări
în timp ale garanţiei sau ale condiţiei implicite.

C. EXCLUDERI DE LA GARA NŢIE. Această garanţie nu este valabilă pentru pr obleme provocate de
acţiunile dvs. (sau de lipsa acţiunilor dvs.), de acţiunile celorlalţi sau de evenimente care nu se află
sub controlul rezonabil al producător ului, al părţii care a instalat produsul software sau al Microsoft.

D. MĂSURI REPARATORII ÎN CA Z DE ÎNCĂ LCARE A GARA NŢIEI. Producătorul sau partea


care a instalat produsul software va decide, la alegerea sa, dacă (i) repară sau înlocuieşte
gratuit produsul software sau (ii) acceptă restituirea produselor în schimbul rambursării
sumelor plăt ite, dacă este cazul. De asemenea, producătorul sau partea care a instalat
produsul software poate repara sau înlocui suplimentele, actualizăr ile şi produsele
software înlocuitoare sau vă poate restitui suma pe care aţi plătit -o pentru acestea, dacă
este cazul. Pentru infor maţ ii pr iv ind polit ica de restituir i, luaţi legătura cu producătorul
sau cu partea care a instalat produsul soft ware. Acestea sunt singurele măsur i reparatorii
de care beneficiaţi în caz de încălcare a garanţiei limitate.

E. NEA FECTAREA DREPTUR ILOR CONSUMA TORULUI. Este posibil ca legislaţ ia locală să vă
acorde dreptur i ale consumatorului suplimentare, pe care prezentul contract nu le poate
modifica.

F. PROCEDURI DE GA RA NŢIE. Luaţi legătura cu producă torul sau cu partea care a instalat produsul
software pentru a afla cum puteţi beneficia de ser viciul de garanţie pentru pr odusul software. Pentru
a obţine rambursări, trebuie să respectaţi politicile de restituire ale producător ului sau ale păr ţii care a
instalat produsul software.

G. NICIO ALTĂ GARA NŢIE. Garanţia limitată este singura garanţie ofer ită de producător, de
partea care a instalat produsul soft ware sau de Microsoft. Producător ul, partea care a
instalat produsul soft ware şi Microsoft nu acordă garanţii sau condiţii exprese. Acolo
unde legislaţia locală per mite, producătorul, partea care a instalat produsul software şi
Microsoft exclud garanţ iile implicite de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop şi de
neîncălcare a prevederilor legale. Dacă legile locale vă acordă garanţii sau condiţii implicite, în
ciuda acestei excluderi, măsurile reparatorii sunt descrise în clauza Măsuri reparatorii în caz de
încălcare a garanţiei de mai sus, în limitele permise de legile locale.
H. LIMITARE ŞI EXCLUDERE A DESPĂ GUBIRILOR ÎN CA ZUL ÎNCĂ LCĂRII GA RA NŢIEI. Clauza
Limitarea şi excluderea despăgubir ilor de mai sus este valabilă pentru încălcăr ile acestei
garanţii limitate.

Această garanţie vă acordă anumite dreptur i legale şi este posibil să aveţi şi alte dre pturi
care diferă de la stat la stat. De asemenea, este posibil să aveţi alte dreptur i care diferă
în funcţie de ţară.

!!!!EULAID!!!!