Sunteți pe pagina 1din 7
MINISTERUL ADMINISTRATIEI $I PARCHETUL DE PE LANGA INALTA INTERNELOR, CURTE DE CASATIE $I JUSTITIE 14541108. oP 2000 PROCT Ke AL INALTA TITIE nr. 482144 08.2009 ORDIN ind procedura cercetirii la fata locului Avand in vedere ci in exercitarea supravegherii respectirii legii in activitatea de urmirire penali, procurorul vegheaza ca orice infractiune si fie descoperitd, orice infractor si fie tras la raspundere penala si ca nici o persoand sA nu fie umarita penal fard si existe indicii temeinice cd a sdvargit o fuptd prevazutd de legea penal, Pentru desfiigurarea in mod unitar a activititii de cercetare la fati locului atat la nivelul unititilor de parchet cat si la unitatile din structura organizatorici a Ministerului Administratiei si Intemelor unde sunt organizate si functioneazd organe de cercetare ale politiei judiciare, de cercetare la fata locului, personal din serviciul de zi pe unitate, precum gi primul politist ajuns la locul svérsirii unei infractiuni. In conformitate cu prevederile Codului de procedura penala si ale Legii nr.364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, cu modificarile si completiile ulterioare, in temeiul art.7 alin. (4) din Ordonanta de urgenté a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Interelor si Reformei Administrative aprobati cu modificari prin Legea nr.15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si art.76 din Legea nr.304/2004, republicatd, privind organizarea judiciara, cu modificarile si completitile ulterioare, art.6 lit. a) si k) din Regulamentul de ordine interioari al parchetelor aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007, . Ministrul administratici si internelor si Procuronul general al Parchetului de pe langi inalta Curte de Casatie si Justitie emit urmitorul ORDIN: Art. 1 (1) Incepind cu data intririi in vigoare a prezentului ordin, unititile de parchet si unitdtile din structura organizatorica a Ministerului Administratiei si Intemelor la nivelul Arora sunt orgenizate si functioneaza organe de cercetare ale politiei judiciare, de cerectare la fata locului, personal din serviciul de zi pe unitete, precum gi primul politist ajuns 1a locul sivarsirii_unei infractiuni vor asigura efectuarea cercetirii la fai locului si vor desfigura activitatile specifice acestei proceduri in conditile stabilite de acest ordin si in Manualul de privind procedura cercetarii la fat locului, claborat de citre Institutului de Pagina tia 7 Criminalisticd din cadrul Inspectoratului General al Politiei Roméne, prevazut in anexd, care face parte integrant& din prezentul ordin, (2) La momentul definitivarii procedurilor generale si specifice conform standardelor internationale de management al calititi, cerectarea la fata locului se va desfsura in conditiile prezentului ordin si al acelor proceduri Art. 2 — in intelesul prezentului ordin termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii? a) primul politist sosit la fata locului — politistul/politisti care ia/iau cunostinti, i timpul sau in afara orelor de program, in orice mod, de sivérsirea unei infiactiuni si ajung/ajunge primul/primii la locul sivarsirii acesteia; b) gefiul echipei de cercetare la fata locului - procurorul, atunci end participa la cercetare si considera ca este necesar sau cind urmirirea pensli este de competenta sa, ori un politist din cadrul structurilor de politie judiciard; ¢) responsabilul cu activitdti criminalistice ~ ofiteral sau agentul de politie din cadrul structurilor de profil care au atributii de cercetare la fata locului. In situatia in care sunt prezenti minimum 2 criminalisti la fata locului, responsabilul va fi criminalistul cu cea mai mare funetic, grad si/sau experienti in domeniu; d) writ a infractiunii — orice modificare materiald produsa ca urmare a interactiunii dintre fAptvitor, mijloacele folosite de acesta si clementele componente ale mediului unde isi desfiigoard activitatea infractional’, modificiri care, examinate individual sau in totalitate, pot conduce Ia stabilirea faptei, Ia identificarea fptuitorului, a mijloacelor folosite si ta kimurirea imprejuririlor cauzei; ©) fixarea criminalisticd a loculut faptet — activitatea care consti in realizarea cumulativa a fotografiilor de orientare, schit’, ale obiectelor principale si de detaliu, precum si descrierea in cuprinsul procesului-verbal de cercetare la fata locului. Video-filmarea si schita/desenul la scar al locului faptci sunt procedee suplimentare de fixare gi se realizeazi prin hotirdrea expres a sefului cchipei de cercetare atunci cdnd natura evenimentului si complexitatea locului faptei 0 impun; f) material radioactiv — orice material, in orice stare de agregare, care prezinta fenomenul de radioactivitate, inclusiv deseurile radioactiv ¢g) material nuclear — orice materie prima nucleara gi orice material fisionabil special; h) agenti chimicé (substante toxice de lupid/arme chimice) ~ oricare dintre urmatoarele elemente, luate impreuné sau separat: substante chimice, toxice si precursorii lor, cu exceptia celor destinate unor scopuri neinterzise sau munitii si dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vitimari, prin actiunea toxied a substantelor chimice toxice mentionate anterior, care ar fi puse in libertate ca urmare a folosirii unor asemenea munitii ori dispozitive; i) agenfi biologici — orice organism natural sau modificat, in general microorganism (bacterii, virusi, toxine de origine biologic’), ori materiale infectate derivate din acestea, a eZiror utilizare deliberati poate cauza moartea, boala, vatmarea sau incapacitatea fiintelor umane, a animalelor ori a plantelor. Organizarea activititii de cercetare la fata locului Art. 3 — Sefii unitatilor de politie pe a céror raza de competent teritoriald s-a produs evenimentul dispun masuri pentru cercetarea la fata locului in toate situatiile in care sunt necesare clarificiti privind amplasarea si locul sivarsirii infractiunii, descoperirea, fixarea gi ridicarea urmelor acesteia, stabilirca pozitici ori a stirii mijloacelor materiale de proba si a imprejurarilor in care a fost sivarsiti infractiunea, Pagina int Art. 4 — (1) Seti unitajilor sau inlocuitorii legali, stabilesc sefii echipelor de cercetare la fata locului si componenta acestora in functie de natura evenimentelor. (2) Echipa de cercetare va fi aleatuita din ofiferi si/sau agenti de politie de la structurile de profil, criminalisti si conductori caine de serviciu, in functie de natura infractiunii savarsite (3) La infractiunile a cdror urmarire penalai este de competenta obligatorie a procurorului, acesta va fi instiinfat de indatd cu privire la eveniment. (4) Seful echipei de cercetare poate solicita prezenfa la faja locului a medicului legist sau a altor specialisti ori experti, atunci cfind conditiile in care s-a sAvarsit infractiunea impun prezenia acestora. Art. 5 — Graficele cu planificarea pe zile si programul de lucru al ofiterilor si al agentilor de politie din structurile cu atributii de cercetare Ia fafa locului, se intocmesc lunar si se aprobii de catre sefii unitatilor de politie judejene, respectiv ale celor municipale, orasenesti si ai sectiilor de politie. Art. 6 —Evenimentele rutiere fara victime omenesti, fara vatamari corporale grave si cu prejudiciu redus sunt cercetate, dupa caz, de ofiteri si/sau agenti ai politiei rutiere, ai birourilor/ formatiunilor de polifie rural sau ai posturilor de politie comunale ori anume desemnafi de sefii unitafilor de politic, conform dispozitiilor in vigoare, fra a fi obligatorie prezenta lucratorilor criminalisti Art. 7 - La infractiunile produse in mediu rural care intra in competenta de cereetare a structurilor de ordine publica, cercetarea Ia faja locului, inclusiv din punct de vedere criminalistic, va fi efectuata de politisti anume desemnati din cadrul acestor structuri, cu atributii previzute in fisa postului. Art. 8 — Echipa de cercetare la fafa locului este condusd de seful echipei, care raspunde de intreaga activitate desfasuratd si care are urmatoarele atributi: ) conduce si coordoneazii activitatea de cercetare la fata locului ») stabileste momentul inceperii si cel al finalizati activitatilor specifice cercetarii la fata locului, dupa consultarea cu ceilalti membri ai echipei; de asemenea, decide aménarea/ intreruperea/ reluarea cercetaii la fafa locului; ©) verifict daca au fost Iuate primele masuri conform art.12 din prezentul ordin, corectitudinea/oportunitatea acestora si, dupa caz, dispune completarea acestora; d) organizeazi impreuna cu medicul legist verificarea stirii victimelor, iar in caz de necesitate acorda acestora primul ajutor medical si ia masuri pentru transportarea la cea mai apropiatd unitate medicala, daca masurile de salvare nu au fost luate anterior; e) solicits prezena la fafa locului a unor specialisti/experti din alte domenii ori a unui personal suplimentar din cadrul forjelor de ordine public pentru protejarea locului faptei gi a membrilor echipei sau pentru activitati extinse si conexe cercetarii la fata locului; ) primeste de la responsabilul cu activitati criminalistice probele si mijloacele materiale de prob colectate cu ocazia cercetirii de la fata locului, atat la finalizarea cercetirii, cft si dupa incheierea examinarilor suplimentare in laborator; g) intocmeste si redacteaza procesul-verbal de cercetare la fafa locului in urma consultarii cu membrii echipei; h) este managerul de caz gi gestionarul probelor. Art. 9 — Responsabilul cu activitatile criminalistice are urmatoarele atribuii: a) stabileste perimetrul locului faptei si procedeaz la marcarea acestuia folosind stegulete, benzi de restrictionare, conuri de semnalizare etc.; ») stabileste si marcheaza traseul de acces in cimpul infractional; Pagina 3 in? ) stabileste punctul de incepere a examindtrilor sau prioritatea de examinare a probelor (in functie de conditiile de mediu, de pericotul de deteriorare/disparijie a acestora ete.); 4) stabileste oportunitatea si momentul cand poate fi folosit cdinele de urma in ansamblul si secventialitatea activitatilor din campul infractional: €) coordoneaza si desfisoard activitatile criminalistice privind cautarea, fixarea, ri ambalarea, sigilarea, etichetarea urmelor i a mijloacelor materiale de proba; £) la finalizarea activitaqilor specifice, pred sefului echipei de cercetare la fata locului toate probele si mijloacele materiale de proba, insotite de fisele de custodie cu exceptia urmelor Papilare, a obiectelor potential purtatoare de urme papilare, precum si a probelor care sunt ude/umede si care necesité uscarea. Dupa realizarea operatiunilor de laborator, preda sefului echipei de cercetare la fata locului toate probele/mijloacele materiale de proba aflate in custodia sa, impreund cu figele de custodie. fn situatia relevarii si ridicarii de urme papilare de pe obiectele ridicate de la fafa locului si tratate in condifii de laborator, menfioneaza in plansa foto cu aspecte de la fata locului, procedeele aplicate in laborator, valoarea de identificare $i daca aman in evident in urma excluderilor. 2) la reintoarcerea la sediul unitatii/subunitaji, inregistreazé si completeaza in registrul de eviden{d a deplasatrilor la fata locului activititile desfasurate, intocmeste plansa fotografica gi o trimite sefului echipei de cercetare la fafa locului. area, Art. 10 ~ Pentru cercetarea la fafa locului a evenimentelor deosebit de grave, la inigiativa sefului echipei de cercetare 1a fafé locului, sefii unitatilor de polifie pot solicita sprijinul direcfiilor si serviciilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care, dupa analiza situatiei, pot dispune deplasarea unor specialisti sau alte misuri concrete pentru rezolvarea cauz Sesizarea evenimentelor si luarea primelor misuri Art. 11 ~ (1) Ofijerul ori dispecerul de serviciu sesizat cu privire la producerea unui eveniment sau sdvarsirea unei infractiuni ia urméitoarele maisuri: a) consemneaz in registrul de evenimente toate datele privind fapta respectiv natura, timpul si locul sivargirii, victime, participanti, urmati, pericole potentiale si identitatea persoanei care a sesizat; b) verificd prin orice mijloace veridicitatea celor sesizate; ©) dirijeaz& forjele din teren cdtre locul producerii evenimentului pentru ca acestea si intreprinda primele masuri pana la sosirea echipei de cercetare; d) informeaza si solicita, dupa caz, sprijinul serviciilor de ambulan(’, pirotehnice, inspectoratelor pentru situatii de urgenta si altele; €) raporteaza imediat sefului unitdtii de polifie sau inlocuitorului la conducere continutul sesizari si masurile luate gi executa dispozitiile acestuia privind constituirea echipei de cercetare. in cazul infractiunilor in care competenta de urmérire penal& revine procurorului, anunta si procurorul de serviciu, furnizndu-i datele din continutul sesizarii f) pe durata cercetarii 1a fafa locului, fine legatura cu echipa deplasata la locul faptei gi raspunde la solicitarile acesteia cu privire la verificarea de persoane sau obiecte; de asemenea, coopereazi cu alte uniti{i de politie sau organe cu atributii de cercetare penal, in functie de natura evenimentului. (2) in situatia in care persoana care sesizeazi evenimentul se prezint personal la unitatea de politie, ofiterul de serviciu procedeaza la legitimarea ei si, dupa ce ia cunostingé de confinutul i primeste sesizarea scrisi sau intocmeste proces-verbal de consemnare a sesizarii pe care le inainteaz4 de indata sefului unitajii sau inlocuitorului la conducere. Art. 12 — (1) Ofiterii si agenjii de politie ajunsi primii la locul producerii evenimentului ori savargirii faptei iau urmatoarele masuri: Pagina tin 7 a) participa la acordarea primului ajutor gi la salvarea victimelor in viata; »b) fac o evaluare preliminar’ a locului faptei pentru a stabili condifiile concrete existente, precum si necesitatea prezentei unor unititi specializate de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, serviciilor medicale, Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, distributiei de gaz metan/curent electric si altele asemenea, in functie de existenfa si de natura pericolului; ©) raporteazd evenimentul la dispeceratul unitifii/subunitajii pe a cAr competenta s-a produs, despre masurile Iuate si cele care se impun ; 4d) protejeaza probele care sunt in pericol de a fi distruse, modificate ori alterate de conditiile atmosferice existente sau de citre alte persoane, actiondnd cu precauie pentru a nu 14sa propriile urme care vor putea acoperi sau distruge pe cele relevante; ) stabilese perimetrul initial al campului infracjional si iau masuri de semnalizare, avertizare, paz, procedand 1a notarea si marcarea pozitiei inifiale a obiectelor in cazul in care survin schimbari ; 4) mu permit accesul nici unei persoane in cémpul infractional, cu exceptia situatilor de acces controlat; g) noteazi ora la care au ajuns la fafa locului si ora la care fapta a fost comisé, atunci cand este posibil; hh) noteazA persoanele prezente la locul faptei in momentul ajungerii lor, datele de identificare ale martorilor si ale altor persoane care au pitruns in locul faptei, in vederea eliminarii urmelor neconcludente; i) identified martorii oculari si procedeaza la investigarea sumard a acestora cu privire la date despre producerea evenimentului {) procedeazA la organizarea urmatirii gi retinerii autorului, atunei cénd exist. indicii privind identitatea acestuia precum si la transmiterea semnalmentelor Ia unitatea/subunitatea de politie; k) separa autorul de martori, daca este posibil 1) instruiese martorii si nu discute despre evenimentul produs cu alte persoane sau intre ei, prevenind astfel distorsionarea faptelor prin sugestionare, iar dac& este posibil separ principatul martor de restul martorilor, m) nu furnizeazi date despre eveniment mass-media sau altor persoane, cu exceptia celor indreptaite potrivit legii/ atribuiilor functionale (2) Responsabilitatea primului poliist care intervine la fata locului inceteaza atunei cdnd seful echipei de cercetare ajunge la fata locului, moment in care acesta preia oficial responsabilitatea cercetérii, Primul politist 1a fata locului trebuie si prezinte sefului echipei verbal si ulterior in seris, in termen de cel mult 24 de ore, toate masurile pe care le-a intreprins pand in acel moment, care a fost scopul si rezultatul acestora, dacé locul faptei a suferit modificdri sau nu $i in ce constau acestea, precum si parerile profesionale pe care acesta gi le-a format. Daca este necesar, primul polifist la fafa locului trebuie sa il sprijine pe seful echipei de cercetare sau pe membrii echipei pe intreaga durati a cercetari razi de Art. 13 — Se interzice patrunderea la locul savarsirii infracfiunii a ofiferilor si agentilor de politie, precum si a oricaror alte persoane, indiferent de calitate, fanctie sau grad, care nu au sarcini in legaturd cu cercetarea la fafa locului sau cu salvarea victimelor. Art. 14 ~(1) Atunei cdnd sesizarea se refera la sAvargirea unei infractiuni a cBrei urmarire penal este de competenta obligatorie a procurorului, pand la sosirea acestuia, ofiterii si agentii de polifie vor efectua cercetarea numai in cazuri urgente ori daca exist pericol de disparitie, degradare sau modificare a urmelor. (2) Daca sesizarea se referd la producerea unei infractiuni a cArei urmarire penal este dati, potrivit legii, in competenta unor organe de cercetare penal speciale, acestea sunt {ngtiintate de Indati, iar ofiterii si agentii de politie insircinati cu cercetarea la fata locului Pagina S din? efectueazi numai acele acte de cercetare care nu suferd amanare; celelalte acti desfaisura potrivit prevederilor legale. (3) In situatiile in care este presupus existenta unor materiale radioactive. nucleare, agen{i chimici, biologici sau precursori, cercetarea la fafa locului se executi de citre formatiunile de politie competente din punct de vedere material in investigarca cazurilor respective. (4) in cazul evenimentelor subterane si miniere sau al catastrofelor, cercetarea la fata locului presupune indeplinirea dispozitiilor procurorului, cu respectarea stricta a normelor de protectie si securitate a muncii gia celorlalte prevederi legale in vigoare. Gi se vor Deplasarea la fata locului Art, 15 — Conducatorii unitailor de parchet si sefii unitatilor de poliie dispun masurile organizatorice necesare, astfel ineat procurorii criminalisti, procurorii de serviciu, respectiv ofiterii si agentii de politie cu sarcini de cercetare la fata locului si se poata constitui, in cel mai scurt timp, in echipa care urmeazi a se deplasa la fafa locului, cu maxima promptitudine, atat in timpul cat si in afura orelor de program. Art. 16 — Conducatorii unitatilor de parchet si sefii unitailor de politie, prin structurile cu atributii de logisticd, vor asigura dotarea tehnico-materiala necesara iar prin grija procurorilor sefi ai secjiilor de urmarire penala, respectiv a sefilor structurilor de profil ale politiei, mijloacele de transport si cele de tehnica criminalistica vor fi permanent pregatite gi in stare de functionare, apte pentru deplasarea operativa a echipei la fata locului Art. 17 — Seful echipei de cercetare Ia fafa locului se documenteazi cu privire la continutul sesizirii, verificd prezenfa tuturor membrilor echipei si a materialelor necesare i stabileste itinerarul de deplasare. Art. 18— (1) Activitatea de cercetare la fafa locului se efectueaz cu respectarea normelor procesual penale si a regulilor criminalistice prevazute in proceduri specifice, in acord cu practicile europene si respectarea standardelor internationale de management al calitatii. 2) Procedurile specifice previzute in Manualul de bune practici privind procedura cercetirii la fata locului, elaborat de catre Institutului de Criminalistica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, prevazut in anex’, vor fi inlocuite treptat de procedurile generale si specifice conform standardelor internationale de management al calititii, urmand a fi obligatorii in condifiile art.1. (3) in termen de 10 zile de la elaborare sau revizuirea unei proceduri specifice, structura emitenta are obligatia de a o transmite structurilor cu atribufii de cercetare la fafa locului pentru punerea in aplicare, Art. 19 — (1) De indaté ce s-a terminat cercetarea, pentru fixarea si consemnarea rezultatelor cercetarii 1a faja locului, se incheie un proces-verbal, cu respectarea prevederilor Codului de procedura penala. (2) Specialistul criminalist, medicul legist si ceilalti specialisti care au fost solicitati pentru cercetarea la fafa locului sunt mentionafi nominal in procesul-verbal si contribuie la intocmirea acestuia cu datele de specialitate asupra activitajilor desfagurate. (3) in vederea excluderii urmelor create accidental, persoanelor care au patruns in campul infractional, inainte si in timpul cercetarii locului faptei, li se vor preleva. impresiuni papilare gi probe biologice, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.76/2008. Datele objinute vor fi prelucrate in bazele de date AFIS si ADN, in partifii special destinate, numai in scopul sus menfionat si vor fi rejinute strict pentru perioada in care persoanele vizate au raporturi de serviciu cu institutia. Pagina 6 din? (4) in cazul folosirii cdinelui de serviciu, agentul conductor cine va intocmi un proces- verbal ce va cuprinde rezultatul activitatilor, care va fi predat gefului echipei de cercetare Ia fata locului, urmand a fi anexat la dosarul eauzei. Art. 20 — (1) fn termen de cel mult 5 zile de 1a incheierea cercetarii la fata locului, specialistul criminalist intocmeste planga fotograficd cu aspectele consemnate in procesul-verbal, iar in termen de cel mult 10 zile de la incheierea cercetarii la fata locului, urmeazi si intocmeasca planga fotograficd cu urmele si mijloacele materiale de proba ridicate de la locul faptei, consemnate in procesul-verbal, specificdnd pentru fiecare in parte locul de unde au fost ridicate gi valoarea de identificare a acestora (2) Seful echipei de cercetare la fata locului poate dispune prelungirea acestor termene in. functie de specificul cauzei. ‘Art. 21 — Pottivit competentelor, activititilor si operatiunilor reglementate in prezentul ordin, componentii echipelor de cercetare la fata locului nominalizati prin dispozitie nu vor fi angrenati in efectuarea altor activititi care ar putea influenta capacitatea si operativitatea de interventie a acestora. Art. 22 — Unititile de politie asigurd spatii corespunzatoare destinate pastririi_ si conservarii obiectelor purtitoare de urme si a mijloacelor materiale de proba ridicate de la fata ocului astfel incat si se prevind deteriorarea, contaminarea sau intercontaminarea probelor, . Art. 23 — Sectia de resurse umane si documentare din cadrul Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv Inspectoratul General al Politiei Romane si Inspectoratul General al Politiei de Frontier, vor dispune misurile tehnice si organizatorice necesare aducerii la indeplinire a prevederilor prezentului ordin. Art. 24 — Procurorii sefi ai directiilor si sectiilor din cadrul Parchetul de pe lang inalta Curte de Casatie si Justitie, procurorii generali si prim-procurorii parchetelor din subordine si sefii unitatilor din structura organizatoricd a Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul Cdrora sunt organizate si functioneaz& organe de cercetare ale polifiei judiciare vor urmari si asigura aplicarea prevederilor prezentului ordin. ‘Art. 25 - Prezentul ggdin intra in vigoare la data de 04 09 .2009. INSPECTORUL GENERAL AL PRIM- ADJUNCT AL INSPECTORATULUI GENERAL AL PROCURORULUI GENERAL _ OMANE AL PARCHETULUI DE PE LANGA e UTA CURTEDE CASATIE $I JUSTITIE IL NITU IN NERAL AL INSP] U] GENERAL AL Pagina 7 din?