Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


PROGRAM DE STUDII: Management, an III

MANAGEMENTUL
PROIECTELOR EUROPENE
S.C. Lavanda Bio S.R.L

Profesor coordonator: Tiberiu Foriş Studenta: Mihalcea Ana Maria


Grupa: 8532

Brașov
2016
Curpins
1. DATE GENERALE ………………………………………………………………………………3
Denumirea/Numele solicitantului şi date de identificare ale acestuia…………………………….3
1.1.
1.2.Scurt istoric al solicitantului………………………………………………………………………3
1.3.
Obiecte de activitate ale solicitantului…………………………………………………………….3
1.4.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare, constructii, utilaje
si echipamente, animale etc. …………………………………………………………………………4
2. DESCRIEREA PROIECTULUI………………………………………………………………...…4
2.1. Denumirea investiţiei……………………………………………………………………………...4
2.2. Elaborator………………………………………………………………………………………….4
2.3. Descrierea activității propuse prin proiect………………………………………………………...4
2.4. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei……………………………………………..6
2.5. Piața de aprovizionare/desfacere…………………………………………………………………..7
3. DATELE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI…………………………………………………………8
3.1. Date generale ……………………………………………………………………………………...8
3.2. Caracteristicile principale ale construcţiilor………………………………………………….……9
3.3. Instalații aferente construcțiilor……………………………………………………………………9
3.4. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acestora…………………………………………………9
3.5. Avize………………………………………………………………………………………………9
3.6. Caracteristici tehnice și funcționale ale utilajelor……………………………………………..…10
4. DURATA DE REALIZARE………………………………………………………..……………11
5. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI………………………………………………………11
6. DATE PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ…………………………………………………………11
6.1. Total personal existent …………………………………………………………………..………11
6.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei………………………..……11
6.3. Reprezentant legal………………………………………………………………………..………11
7. PROIECȚII FINANCIARE ………………………………………………………………...……12
8. Anexe………………………………………………………………………………………..……13

2
Conținut cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiari privați
S.C. Lavanda Bio S.R.L

Proiectul de finanțare prezent se adresează Programului Național pentru Dezvolrare Rurală 2007-
2013, Axa prioritară I –„ Creșterea competivității sectorului agricol și silvic”, domeniul de intervenție
fiind 121- Modernizarea exploatațiilor agricole având ca principal obiectiv de activitate creșterea
competivițății sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane și a factorilor de producție
și îndeplinirea standardelor naționale și a standardelor comunitare.
1. DATE GENERALE
1. Denumirea/Numele solicitantului şi date de identificare ale acestuia:
Numele societății este S.C. Lavanda-Bio S.R.L. Entitatea este organizată ca societate cu
răspundere limitată înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu numărul de înmatriculare
J03/601/2015 și CUI 39277892. Sediul social al firmei este pe str. Principală, nr. 15, sat Corbeni, jud.
Argeș.
1.2. Scurt istoric al solicitantului
S.C. Lavanda-Bio S.R.L a fost înființată în 2015, având ca principal obiectiv de activitate
producerea, prelucrarea și comercializarea lavandei. Pentru realizarea activității, entitatea are la dispoziție
de un teren de 5,3 ha în zona extravilană a satului Corbeni, jud Argeș. Suprafaţa îndeplineşte toate
condiţiile tehnice impuse de legislaţia în vigoare pentru intrarea în conversia ecologică. Firma este
înregistrată ca producator în agricultura ecologică la direcţia de profil din cadrul Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale. Entitatea a contractat executarea unui plan tehnologic în vederea alegerii soluțiilor
tehnice optime pentru cultura de lavandă, bazându-se pe un set complet de analize pedologice şi
agrochimice, executat la Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Argeș. Analizele conțin
informații referitoare la compoziția și textura solului, fertilitatea acestuia, dar și informații despre
componenta macro și micro din zona studiată.
Acest studiu de fezabilitate conturează din punct de vedere al oportunității și viabilității
investiției, înființarea unei plantații de lavandă în mod ecologic, utilizându-se tehnologie de ultimă oră
care nu efectează caracterul ecologic și extensiv al culturii.
1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului
Obiectul de activitate al firmei S.C.Lavanda Bio S.R.L. se găsește în Nomenclatorul CAEN la
diviziunea 1, grupa 12, clasa 0128 - cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a
plantelor de uz farmaceutic.
1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare, constructii,
utilaje si echipamente, animale etc.

3
Fiind vorba despre o entitate nou înființată în 2015, aceasta nu deține momentan mijloace fixe .
TERENURI
Nr.crt Amplasare Suprafața Valoarea Regim juridic
Județ/ totală (mp) contabilă
Localitate Lei
1. Jud. Argeș, 53000mp - Teren intrat în folosința companiei pe
sat. Corbeni baza unui act doveditor realizat între
companie și reprezentantul legal.

2. DESCRIEREA PROIECTULUI
2.1. Denumirea investiţiei : Plantația de lavandă
2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN,etc)
Elaboratorul proiectului este societatea Younique Advisers SRL, înregistrată la Oficiul Național al
Registrului Comerțului cu numărului de înmatriculare J40/9390/2010, CUI 27452148. Sediul firmei se
află la adresa Splaiul Unirii, nr 6, clădirea B3A, modul 3, București, Sector 4, România. Persoană de
contact Laura David, telefon 0722.496.967. Obiectul de activitate al companiei este de a oferi activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 7022).
Studiul s-a întocmit prin comparația prețurilor practicate de către antreprenorii din zona Argeș,
bazându-se pe oferte privind materialele de construcții, forța de muncă, mașini și utilaje ce urmează a fi
utilizate. Pe lângă aceasta a fost consulată baza de date APDRP cu privire la prețurile din domeniu.
2.3. Descrierea activității propuse prin proiect
S.C. Lavanda-Bio S.R.L. deține un teren de 5,3 ha, echivalentul a 53000mp în zona extravilană a
satului Corbeni din jud. Argeș. Pe suprafața acestui teren se dorește cultivarea unei plantații de lavandă.
Cultivarea acesteia se va realiza prin mijloace moderne și ecologice. Faptul că cea mai prielnică zonă din
România în care lavanda se poate cultiva este zona de sud, constitue un punct forte pentru plantație. Deși
lavanda nu necesită un sol foarte fertil, pentru cultivarea acesteia este totuși necesar ca amplasamentul să
fie în apropierea unei surse de apă permanente, lucru care se și întamplă în cazul de față, fiind deci în
concordanță deplină cu specificațiile tehnico-economice ale unei astfel de exploatări.
Trebuie menționat că acest tip de proiect are un grad ridicat de eficiență economică datorită faptului
că pentru înființarea unui hectar de lavandă costurile anuale ajung în jurul sumei 8000 de euro,
exploatarea se poate face până la 18 ani, iar cheltuielile de întreținere sunt minime. Trebuie specificat
faptul că în majoritatea cazurilor, investiția este recuperată aproape în totalitate în al doilea an de recoltă.
Unele estimări arată faptul că un hectar de lavandă poate aduce un venit de aproximativ 8000 de euro.

4
În urma studiilor de piață a cererii de lavandă se observă o creștere din acest punct de vedere, mai ales
datorită faptului că se promovează stilul de viață din ce în ce mai sănătos, bazat atât de alimentație eco,
cât și pe un stil de viață sănătos și relaxat. Lavanda se poate utiliza în mai multe feluri astfel încât să
ajungă la consumatorul final. Dacă vorbim de planta verde, aceasta se poate vinde către distilerii care fac
uleiuri, ajungând astfel la consumatorii finali drept uleiuri esențiale, uleiuri volatile etc. Dacă vorbim de
planta uscată, aceasta se poate vinde către consumatorii finali sub diferite forme, fiind cel mai des
utilizată sub formă de plante pentru ceaiuri, săculeți parfumați, buchete etc. În cazul plantelor uscate de
lanvadă trebuie menționat și faptul că acestea se pot vinde producătorilor de ceaiuri, companiilor
farmaceutice sau în industria alimentară. Uleiurile obținute se pot comercializa către companiile
cosmetice (care utilizează uleuri BIO), companiilor farmaceutice sau companiilor din industria
aromaterapiei. Interesul pentru cultivarea lavandei a crescut foarte mult de când s-a aflat că profitul ce se
poate obține din cultivarea unui hectar ajunge la 8.000 de euro. Cei care intră în afaceri cu ”aurul mov”
din agricultură sunt, în general, români care dispun de suprafețe mai mici, de câteva hectare, și au și o
sumă de bani disponibilă pentru a investi.
Fermierii mari, care cultivă cereale, nu sunt prea interesați de această cultură de nișă, dar pentru micii
proprietari de suprafețe agricole, lavanda este o cultură ideală. De altfel, din informațiile deținute, în
România nu există mari cultivatori de lavandă, ci doar plantații de câteva hectare. Datorită faptului că SC
Lavanda Bio SRL dorește să comercializeze lavandă către clienți consacrați din România (Fares Oraștie,
Belin etc), dar și din Europa, se vizează maximizarea valorii adăugate posibile pentru lavandă în stare
uscată. Nivelul de eficiență poate fi atins atât prin implementarea și respectarea standardelor naționale și
internaționale referitoare la producerea și comercializarea lavandei pe baza agriculturii ecologice, cât și
prin calitatea reală a produselor, datorită tehnologiei ultilizate și locației alese care este una în pantă astfel
încât evenimente de tipul inundațiilor să nu reprezinte un pericol pentru plantație.
Obiectivele urmărite în acest proiect se includ în obiectivele generale ale Măsurii 121, mai exact
creşterea competitivităţii sectorului agricol printr‐o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de
producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare. Dacă ne referim la forța de
muncă aceasta va fi acoperită din potențialul disponibil local din Corbeni. În ceea ce privește obiectivele
specifice acestea se suprapun de asemenea cu obiectivele specifice Măsurii, atât prin aplicarea de
tehnologii şi procedee noi, cât şi prin introducerea în mediul economic local a sistemului agriculturii
ecologice. Datorită răspândirii principiilor bioagriculturii și a efectelor pozitive în zona în care proiectul
se va desfășura, acest lucru va încuraja fermierii din zonă spre diversificarea și ajustarea calității
producției și de ce nu sprijinirea producătorilor în vederea fenomenului de asociere. Astel extinderea
suprafeţelor certificate ecologic are impact direct asupra mediului prin reducerea suprafeţelor pe care se

5
utilizează pesticide şi îngrăşăminte chimice, reducându-se astfel riscurile poluării solului cu substanţe
toxice, precum şi nivelul de nitraţi din sol şi panza freatică.
Utilizarea optimă a resurselor existente este unul dintre obiectivele prioritare ale proiectului dat fiind
că terenul are calitățile necesare din punct de vedere al amplasamentului, al compoziției chimice, al
climeni din zonă, pentru cultivarea lavandei. Tehnologiile ce vor fi ultilizate presupun doar crearea
condițiilor optime de cultivare a lavandei (asigurearea necesarului de apa printr-un sistem de irigație prin
picurare). Pentru realizarea lucrărilor de întreținere se va ține cont de normele și practicile ecoagriculturii.
Gestionarea eficientă a deșeurilor rezultate din activitate, cât și diminuarea emisiilor cu efect de seră
se află ca obiective principale de mediu ce vizează firma solicitantă. Pricipalul obiectiv rămâne însă
asigurarea cerințelor ecologice impuse de legislația în vigoare a ecoagriculturii.
Astfel în urma celor menționate activitatea propusă prin proiect este de a realiza o cultură de lavandă
pe aplasamentul propus, realizarea sistemul de irigații prin picurare pe suprafața ce urmează a fi cultivată,
și împrejmuirea terenului pentru protecția plantației, precum și crearea unui sistem de pază pentru acesta.
Datorită faptului că tehnologia utilizată nu are efecte negative notabile asupra mediului, iar asupra
plantației nu se intervine cu substanțe chimice de creștere sau de erbicidare, producția preconizată poate
ajunge la 2 tone pe ha în al doilea an și 2,5 to în anul 3, iar in anul 4 producția poate ajunge la 4 to pe ha,
iar în momentul ajungerii la maturitate, producția de lavandă este de 4,7 to pe ha.

2.4. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei


Datorită caracterului de noutate al activității, oportunitatea unei astfel de investiții este dată de mai
multe condiții favorabile neexploatate încă din această perspectivă.
Pe baza stilului de viață sănătos promovat în întreaga Românie și Europă și reîntoarcerea la valorile
naturii bazate pe alimentație ecologică și stil de viață relaxat, riscul ca producția să nu reusească să fie
vândută este redus chiar și în situația unei turbulențe economice.
În același timp, condițiile de climă și sol ale amplasamentului reprezintă un punct forte pentru cultură
mai ales în ceea ce privește șansele de reusită ale acesteia.
Un alt avantaj este lipsa concurenței de pe piața românească așa cum am menționat, majoritatea
producătorilor de lavandă au plantații pe maximul 1-2 hectare. Necesitatea realizării proiectului este dată
de tendințele de creștere ale cererii de lavandă pe piața farmaceutică și a aromaterapiei, fapt observabil
atât la nivel național, cât și European.
Pe lângă factorii menționați mai sus care conferă siguranță proiectului, trebuie luate în calcul și
oportunitățile de dezvoltare ce pot să apară, de exemplu construirea unei distilerii pentru florilor uscate de
lavandă și transformarea acestora în uleiuri, acest un lucru poate determina dezvoltarea pe termen lung a
societății. Pentru acest aspect trebuie menționată și posibilitatea de finanțare prin intermediul fondurilor

6
europene de dezvoltare rurală care contribuie la diminuarea costurilor de întreținere în raport cu veniturile
ce urmează a fi realizate, acest aspect se bazează pe faptul că în momentul ajungerii la maturitate a
culturii, 1 ha poate produce aproximativ 4,7 to de lavandă, prețul lavandei verzi fiind de 5-7 lei/ kg, prețul
lavandei uscate fiind de între 12-15lei/kg, iar prețul uleiul de lavanda este de aproximativ 360lei/l.
2.5. Piața de aprovizionare/desfacere, concurența și strategia de piață ce va fi aplicată pentru
valorificarea produselor/serviciilor obținute prin implementarea proiectului
Datorită faptului că SC Lavanda Bio SRL este producător direct I fără a-i fi necesare alte materiale
sau materii prime în procesul de producție, numărul furnizorilor va fi destul de redus. Axându-se mai mult
pe furnizorii de consumabile. Deși pentru investiția inițială este necesar achiziționarea de butași de
lavandă, iar pentru un hectar de teren sunt necesari între 18-20,000 de butași, prețul acestora poate fi
negociat în funcție de cantitatea cumpărată ajungându-se chiar la un leu/butaș sau mai puțin. Situația
furnizorilor se prezintă conform următorului tabel.

POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de Adresa Produs furnizat Valoare % din
materii prime/materiale si cantitate aproximativă total
auxiliare/produse/servicii aproximativa lei achizitii
OMV România - Motorina - -
Netsiana SRL Str Săculeți de
Dorobanților B, depozitat 750 lei -
jud. Buzău lavanda
1500 buc
Ecopack SRL Str Făgărașului Saci de
46, com. depozitat 400 lei -
Ghimbav, jud. 15.000
Brașov

Publicul țință al firmei este alcătuit din consumatorii individuale ce doresc plantele direct de la
producător, florăriile, producătorii de medicamente naturiste, producătorii de uleiuri, producătorii de
ceaiuri, etc.

POTENȚIALII CLIENȚI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare % din

7
lei vanzari
1 Fares SRL Nu se poate preciza -
Oraștie
-producător de ceaiuri și produse naturiste
2 Kingaroma SRL Nu se poate preciza -
Brăila
-producător de uleiuri aromatice
4 Sherpa Carpatian SRL Nu se poate preciza -
Târgu Mureș
-producător de uleiuri aromatice
5 Plafar SA Nu se poate preciza -
București
-producător de produse naturiste
6. Herbagen SRL Nu se poate preciza -
București
-producător de cosmetice naturiste

3. DATELE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI


3.1. Date generale
SC. Lavanda Bio SRL va activa pe teritoriul satului Corbeni, jud. Argeș, România. Satul se află în
partea nordică a județului, pe malurile Argeșului. Satul este situate la o altitudine cuprinsă între 600 și
1227 m, sub poalele masivului Albina, Pleașa și Ghițu. Este străbătută de șoseaua națională DN7C, care
leagă Piteștiul de Sibiu prin Munții Făgăraș.
Terenul este proprietatea solicitantului astfel încât alte costuri de achiziție, arendare etc nu se iau în
calcul. Caracteristicile principale ale solului sunt următoarele: ph-ul are o valoare de -6.7 ceea ce se
traduce prin faptul că avem de-a face cu un sol foarte ușor acid spre neutru. Datorită înălțimii terenul este
în pantă ceea ce previne formarea inundațiilor, aspect ce reprezintă principalul pericol pentru culturile de
lavandă.
Clima este una moderată, cu precipitații abundente, temperaturile în timpul iernii au atins maxime de
-16 grade, iar pe parcursul verii acestea sunt de peste 30 de grade. Lavandei îi place clima caldă cu veri
călduroase și ieri nu prea reci. Este „imună” la căldură însă la temperaturi mai mari de -20 de grade
necesită o protecție special pentru a nu îngheța.

8
Nivelul maxim al apelor freatice este conform datelor obţinute de -8,9 m, iar nivelul minim în condiţii
de seceta extremă este estimat la – 20 m.

3.2. Caracteristicile principale ale construcţiilor


3.2.1. Pentru clădiri: deschideri, travei, aria construită, aria desfăşurată, numărul de niveluri şi
înălţimea acestora, volumul construit
Construcţiile şi amplasările incluse în proiect sunt împărţite în 2 categorii:
1. Construcţii ce necesită autorizaţie de construcţie: 2 puţuri de apă, 2 foişoare de pază.
2. Construcţii care nu necesită autorizaţie de construcţie: Sistem perimetral de împrejmuire
(provizoriu)
3.2.2. Pentru rețele: lungimi, lățimi, diametre, materiale, condiții de pozare, etc.
Rețeaua care se va amplasa pe teritoriul plantației este cea a sistemului de irigații prin picurare.
Rețeaua se va suprapune în mare parte peste cultura de lavandă, iar furtunurile de transport apă vor fi
amplasate pe lungimea fiecărui rând de plante. Sistemul de irigație și cel de monitorizare vor fi conectate
la wirelless astfel nefiind necesară alt tip de rețele prin cabluri de acces.
3.3. Instalații aferente construcțiilor
Paratrăsnetele de tip PDA vor fi legate la pământ printr-o reţea proprie a fiecărui astfel de
echipament. Diversitatea constructivă a acestor echipamente existente pe piaţă presupune alegerea soluţiei
tehnice pentru instalaţiile de împământare conform cerinţelor producătorului care va furniza
paratrăsnetele.
3.4. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acestora
Proiectul nu necesită racordări la utilități. Pentru funcţionarea sistemului de irigaţii, şi a restului
consumatorilor electrici aferenţi (sistemului de monitorizare și pază) necesarul de energie este asigurat
exclusiv din energia electrică produsă de un generator electric. Necesarul de apă pentru funcţionarea
sistemului de irigaţii este asigurat prin absorbţia directă cu ajutorul pompelor a debitului de apă necesar
din puţurile proprii. Investiţia este astfel total independentă de orice tip de reţele de utilităţi, nefiind
necesare branşamentele către acestea.
3.5. Avize
Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:
- certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat
potrivit legii. În vederea realizării învestiţiei a fost emis certificatul de urbanism de către Primăria
Corbeni. Acest certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie a
puţurilor forate precum şi pentru amplasarea temporară a sistemului de împrejmuire perimetrală, afişarea

9
panourilor de informare, amplasarea containerelor, a foişoarelor de pază. Totodată au fost eliberate și
următoarele avize:
- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a atribuit societăţii SC Lavanda bio SRL numărul
de identificare RO39277892 .
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeș a emis „Decizia etapei de evaluare iniţială” prin care se
specifică faptul că SC Lavanda Bio SRL a iniţiat procedura pentru emiterea Acordului de Mediu.
- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală A.F.P. Argeș a emis „Certificatul de atestare fiscală”,
prin care este specificat faptul că SC Lavanda Bio SRL nu figurează în evidenţe cu obligaţii de plată către
bugetul de general consolidat.
- Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Argeș, a emis „Notificarea” prin care se specifică faptul
că învestiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică.
3.6. Caracteristici tehnice și funcționale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmează a fi achiziționate prin proiect și prezentarea tehnică a
construcțiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilități). Se vor preciza
de asemenea denumirea, numărul și valoarea utilajelor/ echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achiziționate, cu fundamentarea
necesității acestora. Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul
proiectului.

Nr.crt Denumire/Tip Numar bucati Valoare fara TVA Total cu TVA


TVA
utilaj/echipament Euro Euro
Euro

1 Sistem de - 2956,8 563,2 3520


împrejmuire

2 Sistem de irigații - 6096,69 1123,17 7219,86

3 Sistem de pază - 1108,8 211,20 1320

4 Tractor 1 19230 3076,8 22306,8

5 Generator 1 1110,44 211,51 1321.95

4 Set utilaje 1 1033,2 196,8 1230

10
necesare culturii

4. DURATA DE REALIZARE
Nr. Lucrare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Consultanță
2 Împrejmuire teren
3 Pregătire teren
4 Achiziție plante
5 Plantare butași
6 Achiziție sistem de irigație
7 Montaj sistem de irigație
8 Achiziție utilaje
9 Achiziție motopompă

5. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI


Din valoarea totală a investiției de 60318.17 euro, ajutorul public nerambursabil este de 48000 de euro.

Curs Euro/Leu 4.5380 din data de 01.01.2016


Cheltuieli Cheltuieli Total
eligibile neeligibile
Ajutor public nerambursabil 48000 48000
Sursele de finanţare pentru
completarea necesarului de
finanţare din care: 6850 5468.17 12318.17
- autofinanţare 6850 5468.17 12318.17
- împrumuturi 0 0 0
TOTAL PROIECT 54850 5468.17 60318.17

6. DATE PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ


6.1. Total personal existent: 0
din care personal de execuţie: 0.
6.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

11
Se vor crea 3 locuri de muncă permanente cu normă întreagă și altele 10 sezoniere în perioada de
plantare, respectiv culegere a lavandei.
6.3. Reprezentant legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala) , relevante pentru proiect.
Reprezentantul legal al companiei este administratorul acesteia și anume Stancu Roxana Elena.
Administratorul legal este absolventă a Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
specializarea Marketing, momentan masterand la programul de studii Management și Strategii de Afaceri.
Până la sfârșitul proiectului, administratorul va absolvi masterul, iar informațiile din domeniul
marketingului îmbinate cu cele ale managementului contribuie la o mai bună întelegere a modului în care
investiția se va desfășura, dar și mai apoi după momentul începerii activității prin înțelegerea modului
prin care aceasta trebuie să se petreacă.
7. PROIECȚII FINANCIARE
La calculul veniturilor prognozate s-a ţinut cont de evoluţia în timp a plantaţiei, apreciind că se vor
obţine şi valorifica următoarele cantităţi de lavandă (exprimate în kg) la un preț de 12 lei/kg.
An Producție 1 An producție 2 An producție 3 An producție 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Producție 5500 11000 13750 16500 19320 21170 22050
Venituri 66000 132000 165000 198000 231840 254040 264600
Euro 14537,4 29074,8 36343,6 43612,3 51066.1 55955,9 58281,93
În cadrul estimării cheltuielilor, s-a avut în vedere consumul de combustibil necesar generatoarelor de
curent pentru, pentru irigaţii şi pentru lucrări agricole și eventualele cheltuieli de exploatare, ajungând la
suma de 26240lei.
În cadrul cheltuielilor cu personalul angajat, s-au avut în vedere următoarele:
- 3 angajaţi permanenţi indirect productivi, cu un salariu lunar de 1200 lei/persoană
- 10 angajaţi pe durată determinată, anual în lunile martie-octombrie, cu un salariu lunar de 800
lei/persoană.
Cheltuielile cu amortizarea au fost şi ele luate în calcul, conform tabelului de mai jos:
Specificaţie Valoare Amortizare (ani) Amortizare anuală
Sistem împrejmuire 3520 14 251,42
Sistem irigaţii 7219,86 12 601,65
Sistem pază şi protecţie 1320 10 132
Tractor 22306,8 8 2788,35
Set utilaje 1230 5 246
Generatoare 1321.95 5 264,93

12
Total 36918,61 4284,35

An producție 1 An producție 2 An producție 3 An producție 4


Cheltuieli 26627.96 29183.03 35114.14 41254,34

8. Anexe
Ofertă utilaje
a) Generator

Preț 1321.95
Producator: Green Field
Caracteristici tehnice:
Generatorul GHP6700LN este conceput si realizat asfel incat sa acopere aplicatiile cu necesar redus de
putere electrica generata in conditiile unei fiabilitati ridicate si cu performante optime.
-tablou de pornire si comutare automata;
-motor diesel racit cu aer;
-toba de esapament interna de uz rezidential;
-livrat cu ulei de ungere si acumulator cu electrolit;
-prevazut cu indicator luminos al nivelului scazut de ulei de ungere;
-echipat cu indicator digital pentru:
-numarul orelor de functionare;
-tensiunea generata;
-frecventa;
-disjunctor termic bipolar;
-prize CEE (2P+T) 32A-2 buc;
- panou automat de transfer.

Panoul automat de control si transfer


Panoul de pornire si transfer automat este conceput si realizat pentru a asigura echiparea generatoarelor ca
sursa de avarie la caderea retelei principale. Panoul monitorizeaza permanent parametrii de baza ai retelei
electrice principlale. Daca acesti parametri (tensiune, frecventa) se deterioreaza si depasesc limitele
admisibile atunci panoul comanda in 2-6 secunde pornirea motorului generatorului si transfera

13
consumatorul de pe reteaua electrica principala pe generator. La revenirea retelei electrice principale in
parametri panoul transfera consumatorul de pe generator pe retea si apoi da comanda de oprire a
motorului generatorului.

b) Sistem de împrejmuit

14