Sunteți pe pagina 1din 27

PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII

LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII (PAC)

SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN HALĂ DE PRODUCŢIE


ÎN SPĂLĂTORIE

Mun. IAŞI, Jud. IAŞI

Beneficiar : S.C. KITANA INTERNATIONAL S.R.L TRIFAN CĂTĂLIN


Jud. IAŞI , Mun. IAŞI, Str. Smârdan, Nr. 59

VOL. I – PIESE SCRISE


– PIESE DESENATE

- AUGUST 2010 -

Faza DTAC

SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN HALĂ DE PRODUCŢIE


ÎN SPĂLĂTORIE

1
Beneficiar : S.C. KITANA INTERNATIONAL S.R.L TRIFAN CĂTĂLIN
Jud. IAŞI , Mun. IAŞI, Str. Smârdan, Nr. 59

RESPONSABILITĂŢI:

ARHITECTURĂ ARH. LADISLAU LACATUSU

STRUCTURĂ ING. IULIAN CRUPA

INSTALAŢII ING. TRAIAN VATAVU

- AUGUST 2010 -

2
SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN HALĂ DE PRODUCŢIE
ÎN SPĂLĂTORIE

BORDEROU PIESE SCRISE ŞI DESENATE

PIESE SCRISE
- CERTIFICAT DE URBANISM NR. 1552 - 19/04/2010
- MEMORIU TEHNIC P.A.C.
- MEMORIU ARHITECTURĂ
- MEMORIU STRUCTURĂ
- MEMORIU INSTALAŢII ELECTRICE
- MEMORIU INSTALAŢII SANITARE
- MEMORIU INSTALAŢII TERMICE

PIESE DESENATE
- A0 PLAN ÎNCADRARE IN ZONA
- A1 PLAN DE SITUAŢIE
- A2 PLAN PARTER
- A3 PLAN ETAJ 1
- A4 FAŢADĂ PRINCIPALĂ
- A5 FAŢADĂ SECUNDARĂ
- A6 FAŢADĂ LATERAL STÂNGA
- A7 FAŢADĂ LATERAL DREAPTA
- A8 SECŢIUNE A-A
- A9 PLAN ÎNVELITOARE
- A10 PLAN COORDONATOR REŢELE
- IE1 INSTALAŢII ELECTRICE. PLAN PARTER
- IE2 INSTALAŢII ELECTRICE. PLAN ETAJ
- IT1 INSTALAŢII TERMICE. PLAN PARTER
- IT2 INSTALAŢII TERMICE. PLAN ETAJ
- R1 PLAN SAPATURA
- R2 PLAN FUNDATII

ÎNTOCMIT,
Drd . ing. IULIAN CRUPA

3
MEMORIU TEHNIC
DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectului de investiţie


SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN HALĂ DE PRODUCŢIE ÎN SPĂLĂTORIE

1.2. Amplasamentul
Mun. Iaşi, jud. Iaşi, Str. Smârdan, Nr. 59
1.3. Beneficiar
S.C. KITANA INTERNATIONAL S.R.L TRIFAN CĂTĂLIN
1.4. Sursa de finanţare
SURSE PROPRII

1.5. Elaborarea proiectului


S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L. HÂRLĂU în baza Certificatului de urbanism emis de
Primăria Municipiului IAŞI, nr.261 din 04.10..2007 elaborează proiect număr 111 în luna
OCTOBRIE 2007.

1.6. Cadrul legislativ de realizare a documentaţiei

Beneficiarul a solicitat această documentaţie, conform certificatului de urbanism nr.1552 din


19.04.2010, în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie.
Conţinutul documentaţiei s-a întocmit în conformitate cu conţinutul cadru prevăzut de Legea
453/2001, pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii.
Beneficiarul a pus la dispoziţia proiectantului documentele privind proprietatea asupra
terenului.
1.7. Necesitatea şi oportunitatea lucrării

Beneficiariul direct al investiţiei va fi în primul rând firma S.C. KITANA INTERNATIONAL


S.R.L care va avea la dispoziţie un nou imobil cu o altă destinaţie desfaşurat faţă de cea iniţială.
1.8. Date generale despre amplasament
Date privind amplasamentul:
 Localitatea: IAŞI
 Perioada de colţ (P100-1/2006): Tc =0.7;
 Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol (CR 1-1-1-2005): s0,k=2,5kN/m2 ;
 Presiunea de referinţă a vântului (NP-082-04): qref=0.7Pa;
Date specifice construcţiei:
 Clasa de importanţă, după P100-1-2006: III;
 Coeficientul de importanţă (P100-1-2006): α = 1,0;
 Coeficientul de reducere a efectelor seismice (P100/92): ψ = 0,20;
 Coeficientul care ţine seama de zona seismică (P100/92): βr = 2,5;

4
 Clasa de importanţă, după STAS 10101/0-75: III.
 Categoria de importanţă, după H.G.R. 766/1997 C.
Date şi indicii care caracterizeazã investiţia proiectatã, cuprinse în cererea pentru autorizare:

 Regimul de înălţime a clădirii: PARTER


 Suprafaţă teren At= 561.34 mp;
 Aria construită Ac= 190.80 mp;
 Aria utilă Au=163.00 mp;
 Aria desfăşurată Ad= 190.80 mp;
 P.O.T.( procentul de ocupare al terenului) P.O.T=34 %;
 C.U.T. (coeficientul de utilizare al terenului) C.U.T.=0,34;

Evaluare estimativă a investiţiei (construcţii) :

Valoare investitie conform recapitulatie deviz analitic este de ............ RON.

5
MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ

Denumirea obiectului de investiţie

SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN HALĂ DE PRODUCŢIE ÎN SPĂLĂTORIE

Beneficiar
S.C. KITANA INTERNATIONAL S.R.L
Amplasamentul
Mun. Iaşi, jud. Iaşi, Str. Smârdan, Nr. 59
Sursa de finanţare
Imobilul P are destinaţia de spălătorie şi va fi excutat în regim propriu.
Elaborarea proiectului
S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L. HÂRLĂU proiect numar 111 în luna OCTOBRIE 2007.
Regimul juridic
Terenul se află în intravilan şi este proprietatea persoanei solicitante conform certificatului de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Certificatul ce atestă proprietatea este stipulat
în Contractul de vânzare-cumpărare nr 2867/2004. Clădirea va fi amplasată pe teren conform
planului de situaţie sc.1:100 anexat.
Regimul tehnic
Se propune construirea de imobil cu destinaţia hala productie mobilier. Construcţia va fi
amplasată la aliniamentul drumului de acces şi se vor respecta distanţele minime prevăzute în
codul civil, precum şi distanţele minime prevăzute la intervenţii în caz de incendiu. Construcţia se
va realiza din panouri mari din lemn , cu rigidizari si contravantuiri , plansee din metal . Acoperirea
constructiei se va realiza in sistem sarpanta cu elemente din metal.
Situaţia existentă
În prezent, amplasamentul viitoarei construcţii este amenajat astfel:
 teren CURTI CONSTRUCTII
Din punct de vedere seismic, amplasamentul viitoarei construcţii se află în zona de
seismicitate „c” caracterizată prin:
 Perioada de colţ (P100/92): Tc =1;
 Zona specifică acţiunii zăpezii (STAS10101/21-92): C;
 Zona specifică acţiunii vântului (STAS10101/20-90): C;
Capacitatea portanta a terenului de fundare calculata conform STAS 3300/2-85 pentru fundatii
de 1,00 m latime si adincimi de fundare de 1,50 m de la CTA este urmatoarea :
 pentru gruparea fundamentala p plastic = p limita =180 Kpa
 pentru gruparea speciala p critic =220Kpa

6
Situaţia propusă

Funcţional
Construcţia imobilului a fost gândită pentru a satisface toate exigenţele cerute de beneficiar şi
exigenţele impuse de legislaţia în vigoare şi a fost compartimentă astfel pe înălţime şi în plan:
Parter:
 Show-room 56.60 mp
 Hala productie 200 mp
 Grupuri sanitare 16.59 mp

Etaj
 hol 12.58 mp
 baie 5.41 mp
 birou 1 27.50 mp
 birou 2 16.24 mp
 birou 3 23.60 mp
 birou 4 18.48 mp

Finisaje interioare
Finisaje exterioare si interioare:
- la exterior compartimentarea va fi executata din panouri sandwich realizate din foi de
tabla din otel galvanizat si protejate cu strat PVDF, Plastisol, cu folii PVC; si din otel
inoxidabilcu miez de spuma poliuretanica (vata minerala sau plistiren) .
- tamplarie din P.V.C. si geam tip TERMOPAN.
- la interior elemente de compartimentare vor fi executate din panouri sandwich realizate
din foi de tabla din otel galvanizat si protejate cu strat PVDF, Plastisol, cu folii PVC; si din
otel inoxidabil..
- pardoseli din parchet si gresie in functie de tipul de ocupare a spatiilor respective.
- plafoane : - la parter – vopsite cu vopseluri lavabile,pe suport gips carton.
- la etaje – vopsite cu vopseluri lavabile, pe suport gips- carton .

Scări
Accesul de la parter la etaj se face prin intermediul unei scări cu podest intermediar realizată
din lemn, cu parapet şi mână curentă.
Structura
7
Construcţia este proiectată cu structură de rezistenţă mixtă:
- structura metalica cu inchideri din panouri sandwichcu miez de spuma
poliuretanica(vata minerala sau plistiren);
- fundaţii izolate si grinzi de echilibrare
- planseu mixt , metal –lemn,
- învelitoarea din tablă cutată LINDAB.
Instalaţii
Instalaţiile electrice se vor realiza din conductori de Cu protejaţi în tuburi tip Copex de la
tablou general individual. Se vor prevedea consumatori obişnuiţi pentru funcţiunea de locuinţă.
Încălzirea se va realiza prin intermediul unei centrale proprii adecvate spaţiului în cauză şi radiatoare.
Apele pluviale precum şi apele menajere vor fi colectate şi redistribuite la reţeaua de existenţă
conform normelor în vigoare.
Protecţia mediului
La proiectarea construcţiei viitorului imobil s-au luat următoarele măsuri de protecţie a
mediului care asigură încadrarea lucrării în conceptul de dezvoltare durabilă:
 încadrarea construcţiei fără afectarea spaţiilor verzi existente în zonă;
 sistem de colectare/evacuare a apelor de suprafaţă compatibil cu mediul
înconjurător, fără contaminare potenţială a pânzei freatice/cursuri de ape;
 depozitarea separată şi refolosirea stratului de sol fertil decopertat la săparea gropii
pentru realizarea fundaţiei şi refacerea vegetaţiei ulterior lucrărilor de construcţii;
 includerea în caietul de sarcini a obligaţiei executantului de amenajare a
depozitelor de şantier astfel încât să se evite poluarea solului.
Măsuri specifice N.T.S.M. şi P.S.I.
Pentru faza de execuţie a proiectului s-a avut în vedere respectarea legilor pentru protecţia
muncii (Legea 90/1996 şi O.G. nr. 388/1996) precum şi prevederile tuturor actelor normative în
vigoare privind protecţia şi execuţia lucrărilor de construcţii montaj care se referă la măsuri de
protecţie şi tehnica securităţii muncii şi anume:
 personalul muncitor, care desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de construcţii montaj,
trebuie să aibă făcută vizita medicală înainte de a executa orice lucrări la înălţime;
 să înceapă lucrul numai după ce şi-a însuşit instructajul la locul de muncă;
 să participe la instructajele de protecţia muncii.
Elementele de construcţie vor fi astfel alcătuite şi realizate încât să nu favorizeze propagarea cu
uşurinţă a incendiilor. Golurile tehnologice sau de circulaţie funcţională practicate în elementele
compartimentale împotriva incendiilor protejează după caz prin uşi, obloane, cortine, încăperi
tampon. Instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor se prevăd cu acţionare manuală. Se pot
utiliza ca agenţi de stingere apa sub formă de jeturi compacte, dispersată în picături sau pulverizată,
spumă grea, medie sau uşoară, gaze inerte, aburi, pulbere, pulberi stingătoare şi altele.
Utilitãţi
8
Energia electricã necesarã va fi asiguratã din reţeaua existentã, executându-se un racord pânã la
constructie. Apele pluviale si apele uzate menajere vor fi preluate si deversate în reţeaua
existentă prin intermediul unui racord la fosa septica vidanjabila. Încălzirea se va face cu o
centrală termică ce va funcţiona cu gaz metan şi care va asigura şi apa calda menajeră.
Generalitati
Se vor respecta toate normele şi normativele în vigoare atât în execuţie cât şi din punct de vedere
al exigenţelor generate de funcţiune. Proiectul se va verifica de către un verificator atestat la cerinţele
A1, A11.
Întocmit ,
Arh. LADISLAU LACATUSU

9
MEMORIU TEHNIC STRUCTURĂ

1. Generalităţi

Regimul de înălţime: parter.


Inaltimea parterului este de 2.65m, înălţimea maximă a etajului 1 este de 2.98 m.
Clasa de importanta este IV ( =0,8 ) iar categoria de importanta este normala "C".
Conform normativului P100/92, amplasamentul se afla in zona seismica "C" avind
Ks=0,20 si perioada de colt Tc=1,0 s.
Amplasamentul se incadreaza in :
 zona climatica II - STAS 1907/91;
 zona " C " din punct de vedere al actiunii date de zapada - STAS 10101 / 21-92;
 zona " C " din punct de vedere al actiunii date de vânt - STAS 10101 / 20-90.

2. Infrastructura

2.1. Ca sistem de fundare s-au adoptat fundaţii continui sub ziduri, cu tălpi din beton
simplu C 2,8/3,5 (B 3,5), prevăzute cu o centură la partea superioară.
2.2. Conform studiului geotehnic, terenul de pe amplasament are următoarele
caracteristici:
FORAJ 1
- în suprafaţă sol vegetal şi umpluturi de pământ până la 1,50m adâncime
- un orizont argilos, argilă grasă, de la 1,50-6,20m adâncime
- praf nisipos cu trecere în nisip saturat, de la 6,20-10,70m adâncime
- argilă marnoasă prezentă de la 10,70m adâncime

3. Suprastructura

3.1. Structura de rezistenţă este alcătuită din zidărie din cărămidă rigidizată cu
sâmburi, centuri şi buiandrugi din beton armat.
Pereţii portanţi din zidărie din blocuri de cărămidă plină cu grosimea de 30 cm cei
exteriori şi de 25 cm cei interiori au fost rigidizaţi cu stalpişori din beton armat 30x30 şi
25x25, cu centuri armate la partea de sus.
Pereţii de compartimentare au fost executaţi din rigips.

10
Acoperişul este alcătuit dintr-o învelitoare din tablă cutată de 1,5mm grosime pe
ferme metalice. La partea inferioară a fermelor metalice este realizat un tavan fals din
plăci de vată minerală şi tencuieli pe plasă de rabiţ.

4.Lucrări de terasamente

4.1. Executarea sapaturilor

4.1.1. Executarea sapaturilor se vor realiza in conformitate cu prevederile din "Normativ


privind executarea lucrarilor de terasamente pentru ralizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale" indicativ C169-88.
4.1.2. Se dezafecteaza zona.
4.1.3. Se executa sapaturile pentru fundatii sub protectia sprijinirilor.
4.1.4. Se verifica natura terenului de fundare la cota de fundare.
4.1.5. Nu se va trece la executia lucrarilor de betoane decât dupa incheierea proceselor
verbale de verificarea naturii terenului de fundare.
4.1.6. La executie se vor respecta ordinea si tehnologia aferentă lucrarilor prevazute in
proiect.

4.2. Executarea umpluturilor

4.2.1. Umpluturile de pamânt in jurul fundatiilor sau sub pardoseli se vor realiza din
pamânt sortat - din cariera - argila prafoasa, praf argilos, conform normativ C169-88.
4.2.2. Umpluturile se vor executa in straturi elementare de 10-15 cm care se vor
compacta cu maiul mecanic sau manual, pâna la atingerea unui grad de compactare mediu de
95% si minim de 92%. Inainte de punerea in lucru a pamântului se va determina umiditatea
optima de compactare si se vor aduce corectii dupa caz - conform prevederi STAS 1913/13-
83.
4.2.3. Verificarile se vor efectua conform "Normativ C169-88 si C56-85 pentru fiecare
strat elementar. Abaterile admisibile fata de gradul de compactare prevazut in STAS este de
-1% pentru mediu si 2% pentru minim.
Rezultatele acestor verificari de vor consemna in procesul verbal de lucrari ascunse.

5. Lucrari de fundatii

5.1. Executarea fundatiilor

11
5.1.1. Lucrarile de fundatii se vor executa in conformitate cu prevederile din "Normativ
privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii" indicativ P10-86.
5.1.2. Executarea fundatiilor se face numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente.
5.1.3. La executarea fundatiilor se vor avea in vedere :
- materialele intrebuintate trebuie sa corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor
tehnologice in vigoare;
- rosturile de turnare vor respecta prevederile din Prescriptii tehnice "Cod de practica pentru
executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat", indicativ NE 012-99,
aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 59/N din 24 august 1999.
5.2. Receptia lucrarilor de fundatii
5.2.1. Lucrarile de fundatii se vor receptiona in conformitate cu normativul C56-85.
5.2.2. La receptionarea lucrarilor de fundatii in afara de prevederile de la pct. 4.2.2. se
vor mai verifica :
 clasa betonului;
 aplicarea masurilor de protectie prevazute in proiect la turnarea betoanelor;
 modul in care se respecta acoperirea armaturilor cu beton, pozitia si diametrul armaturilor;
 continuitatea betonului sau respectarea rosturilor de lucru prevazute in proiect;
 existenta si conformitatea cu proiectul a armaturilor ce pleaca din fundatii (armaturi
longitudinale din stâlpi).
5.2.3. Toate verificarile si constatarile efectuate cu ocazia receptiei fundatiilor se vor
consemna in procesele verbale de lucrari ascunse.

6.. Executarea lucrarilor de beton armat monolit


6.1. Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile din Prescriptii tehnice "Cod
de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat",
indicativ NE 012-99, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 59/N din 24 august 1999.
6.2. Stâlpisorii, grinzile si centurile unui nivel se vor executa in aceeasi etapa sau in
doua etape astfel :
 se vor executa in prima etapa stâlpisorii pâna la cota inferioara a grinzilor si
centurilor;
 se vor executa in a doua etapa grinzile si centurile inclusiv nodurile stâlp -
grinda. In varianta de turnare a structurii nivelului in doua etape vor apare rosturi
de turnare la partea inferioara a grinzilor si centurilor. Rosturile de turnare (de
lucru) se vor trata conform cu prevederilor din Prescriptii tehnice "Cod de
practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
12
precomprimat ", indicativ NE 012-99, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 59/N din
24 august 1999.
6.3. Lucrarile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dupa ce au fost
realizate corespunzator masurile pregatitoare, sau adus si verificat materialele necesare, iar
utilajele si dotarile necesare sunt in stare de functionare.
Betonarea va incepe dupa verificarea existentei proceselor verbale de lucrari ascunse,
care sa confirme ca suportul structurii ce urmeaza a se executa corespunde intocmai
prevederilor tehnice precum si ca toate cofrajele si elementele de constructie adiacente
corespund ca pozitie si dimensiuni cu proiectul si au fost curatate si corect pregatite.

7. Lucrari de hidroizolatii
7.1. Lucrarile de izolatii se vor executa in conformitate cu prevederile proiectului si a
normativului C 112-86.
Hidroizolatia folosita va fi de tip rigid realizata din mortar M100z cu adaos de apastop (în
locul produsului apastop se pot folosi si alte produse moderne cu conditia ca acestea sa detina
agrementul MLPTL).
7.2. Inainte de inceperea lucrarilor se va verifica daca suprafata de aplicare a
hidroizolatiei nu prezinta discontinuitati, zone segregate sau fisuri peste limitele admise,
precum si daca golurile de INSTALAŢII sunt corect pozitionate astfel incât sa nu fie necesare
spargeri ulterioare; se va verifica daca sunt asigurate conditiile realizarii aderentei stratului
suport (suprafete umezite in prealabil, fara impuritati etc.).
7.3. Nu se vor executa lucrari de hidroizolatii pe timp de ploaie.
7.4. Receptia hidroizolatiilor se va face pe baza proceselor verbale de lucrari ascunse
din care sa reiasa :
- daca structura hidroizolatiei este identica cu cea prevazuta in proiect;
- daca executia s-a efectuat in ordinea si etapele corespunzatoare;
- daca pe parcursul executiei au fost verificate suprafetele suport, calitatea amorsajului si
realizarea corecta a straturilor.

13
8. Lucrari de termoizolatii
8.1. Lucrarile de termoizolare a elementelor de beton (plansee, centuri si stâlpisori) vor
fi executate in conformitate cu prevederile tehnice specifice materialului din care este
executata termoizolatia.
8.2. Termoizolatia stâlpisorilor din beton se va executa intre rebordurile din dreptul
planseelor, iar a grinzilor se va executa pe inaltimea grinzii sub rebordul din placa.
Ancorarea placajului se face cu bare 6 prevazute la 60cm distanta pe verticala pentru stâlpi
(sau cu bolturi impuscate conform instructiuni tehnice P104-94) si 40cm distanta pentru
grinzi.
8.3. Indiferent de tipul de izolatie prevazut, la receptie se vor avea in vedere :
- calitatea si dimensiunile materialelor folosite;
- continuitatea stratului termoizolator pe toata suprafata, conform proiectului;
- modul de prindere si protectie.
9. Executarea lucrarilor pe timp friguros
Pe timp friguros lucrarile se vor executa in conditii prevazute in actele normative
in vigoare, printre care:
- Normativ pt. executarea lucrarilor de beton si beton armat NE 012-99
- Normativ pt. executarea lucrarilor pe timp friguros C 16 84
- Instructiuni tehnice pt. sudarea armaturilor din otel beton C28 83
10. Masuri de protectie a muncii
La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii
prevazute de legislatia in vigoare in special din: "Regulamentul privind protectia si igiena
muncii in constructii" editia 1993; Legea Protectiei Muncii Nr. 90 1996; " Norme generale
de protectie a muncii" editia 1996; precum si "Norme specifice de protectie a muncii pentru
diferite categorii de lucrari".
Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice
elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a
muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.
Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:
zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii
se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive)
toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu
normele in vigoare

14
 asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a
muncii in vigoare din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii" editia
1993 cap. 1 41.
Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au
caracter limitativ, constructorul având obligatia de a lua toate masurile necesare pentru
prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in "Norme specifice de
securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari").
11. Controlul calitatii lucrarilor
Verificarea calitatii materialelor componente si a betoanelor se va face in
conformitate cu prevederile din NE 012-99.
Pentru lucrarile de beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin
lucrari ascunse, verificarea calitatii trebuie consemnata in “ Registrul de procese verbale
pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse “ .
Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului
verbal referitor la faza precedenta daca aceasta urmeaza sa devina o faza ascunsa.
La urmatoarele faze verificarile se vor face in prezenta proiectantului:
 dupa executarea sapaturilor la fundatii;
 dupa montarea armaturilor pentru stâlpi si grinzi.
La intocmirea "Cartii constructiei" se va tine cont de prevederile H.G.273/14.06.94
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii  anexa 6.

Întocmit .
Drd. ing. IULIAN CRUPA

15
MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII

Instalaţii electrice
Legătura electrică între firida de branşament şi tabloul electric general se va realiza cu
coloană tip CYY 3 x 6 mm2, in tub de protecţie din PVC, în montaj îngropat.
Se vor utiliza corpuri de iluminat care să asigure confortul vizual corespunzator la un
consum minim de energie electrica. Comanda iluminatului se va realiza prin intrerupatoare
si comutatoare montate ingropat.
Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in
tuburi IP, PVC, montate in tencuiala si in sapa de egalizare sub pardoseala.
Nivelele de iluminare adoptate sunt in functie de destinatia incaperilor si sunt cele
prevazute in „Normativul republican pentru folosirea rationala a energiei electrice la
iluminatul artificial si in utilizari casnice” PE 136/88.
La priza de pământ se vor racorda coborârile instalaţiei de paratrăsnet, nulul de
protecţie către tablourile electrice, nulul de lucru şi protecţie a reţelei. Priza de pământ
fiind comună este proiectată pentru o rezistenţă de sub 1W.
Tabloul electric este de tip cofret modular pentru montaj ingropat cu usa transparenta,
echipat cu intrerupatoare automate. Pe circuitul de intrare se monteaza un intrerupator
general cu protectie diferentiala tip ID/RCCB16A cu sensibilitate de 30mA.
Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut
ţinând cont de:
- categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea, spaţiul sau zona respectivă
din punct de vedere al pericolului de incendiu şi din punct de vedere al pericolului de
electrocutare;
- caracterul specific al instalaţiei electrice respective, cu respectarea prescripţiilor
tehnice şi normativelor în vigoare, enumerate la pct.10, şi a cerinţelor beneficiarului.

16
Protectia instalaţiilor electrice
Protecţia circuitelor electrice împotriva supracurenţilor şi scurtcircuitelor se va realiza
prin utilizarea unor siguranţe şi întrerupătoare automate corespunzătoare.
Măsuri de protecţie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas vor fi în conformitate cu
normativele şi standardele în vigoare. Pentru instalaţia electrică propusa în cadrul acestei
documentaţii se va realiza protecţia prin legare la nul, ca mijlic de bază, cu respectarea STAS
6616/83. Ca mijloc suplimentar se utilizează legarea la pământ.
Instructiuni de executie si exploatare
Toate lucrarile de INSTALAŢII interioare aferente constructiilor vor corespunde din
punct de vedere a calităţii exigenţelor Legii 10/1999 privind calitatea in constructii.
Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente corespunzatoare standardelor in
vigoare indiferent de provenienta lor.
Tuburile de protectie se monteaza ingropat in sapa, tencuiala sau planseu, capetele
acestora fiind prevazute cu dopuri de protectie pentru a preintampina obturarea acestora cu
beton sau mortar.
Legaturile conductorilor vor fi realizate numai in doze, prin cositorire si izolare
corespunzatoare. Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente corespunzatoare
standardelor in vigoare indiferent de provenienta lor.
Pentru materialele importate se vor verifica agrementarile pentru piata româneasă.
Instalaţiile electrice vor fi realizate din conductoare din cupru, tip FY cu secţiunea de 1,5
si 2,5 mm2 pentru iluminat, respectiv 2,5 si 4 mm2 pentru prize.
Toate lucrarile vor fi executate de pesonal calificat si autorizat de catre RENEL.
Lucrările executate necesită o protecţie deosebită, ele fiind realizate în soluţie definitivă,
conform normativelor în vigoare.
In şantier materialele vor fi depozitate corespunzător. Responsabilitatea protejării
lucrărilor executate şi depozitării materialelor pe şantier până la punerea în funcţiune a
obiectivului revine executantului.
Dupa efectuarea probelor de funcţionare, întregul ansablu va fi predat beneficiarului pe
baza de proces verbal de receptie.
Întocmit, Ing. Traian Vatavu

17
Instalaţii sanitare
Alimentarea cu apă
Se va realiza din tubulatura PHD  20 mm pentru baie si bucătărie. Diametrul pentru
funcţionarea normală a întregii instalaţii va fi de  32 mm (1,5”).
Coloanele din PHD se vor ancora la fiecare nivel cu bride sanitare.
Obiectele sanitare prevăzute sunt echipate cu baterii şi robinete obişnuite.
Pe legăturile la obiecte sanitare s-au prevăzut robinete de secţionare pentru întreruperea
alimentării cu apă in caz de apariţie a unor defecţiuni la baterii.
În dotarea băilor s-au prevăzut şi alte obiecte sanitare cum ar fi etajere din porţelan
sanitar, oglinzi de semicristal, săpuniere din porţelan sanitar, port-prosop.
Apa potabila va fi furnizată de către reţeaua centralizată, fiind extrasa dintr-un put forat
si distribuită cu ajutorul unui hidrofor.
Alimentarea cu apa rece si apa calda de consum a obiectelor sanitare se va realiza cu
conducte tip Pexal cu diametrul de ½”.
Viteza de circulatie a apei va fi sub 2m/s asigurind un nivel acustic sub 40dB conform
STAS 10968.
Toate materialele si echipamentele vor fi agrementate tehnic.
Prepararea apei calde de consum se va realiza in Centrala termica proprie montata
corespunzător. Evacuarea apelor uzate se va realiza la reteaua existenta prin intermediul unei
conducte din polipropiena de 110 mm.
Conform Normativului I9/94 s-au luat masuri pentru asigurarea puritatii aerului prin
prevederea de coloane de ventilatie a canalizarii, asigurarea garzii hidraulice la sifoanele de
pardoseala.
In timpul executiei se vor respecta Normele Generale de prevenire si stingere a
incendiilor si Normele Generale de Protectia Muncii .

Canalizarea apelor uzate menajere


Canalizarea apelor uzate menajere se va desfăşura pe doua coloane (M1 si M2) dintre
care una este aferenta băii de la parter şi apelor uzate menajere din bucătărie iar cealaltă
aferentă băii de la etaj. Tubulatura pentru baie şi bucătărie s-a prevăzut din tuburi PVC  110
mm la care se racordează obiectele sanitare prin intermediul ramificaţiilor duble  110 mm x
 75 mm şi  110 mm x  50 mm. La fiecare nivel s-a prevăzut câte o piesă de curăţire 

110 la diametrul  85, curăţirea făcându-se prin intermediul unei reducţii PVC  110-80
mm.

18
Pentru a asigura o bună scurgere a căzii de baie, aceasta se va monta deasupra cotei
canalului astfel încât sifonul de pardoseală cu ieşire laterală  50 mm montat sub cadă să fie
situat deasupra cotei de 25 cm.
Astfel se asigură o pantă de minim 3% pentru tubulatura de canalizare cu  50 mm de
scurgere a apelor din cada de baie.
Evacuarea apelor uzate se va face în reţeaua locala creata prin introducerea unei fose
septice vitanjabile.

Întocmit,
Ing. Traian Vatavu

19
Instalaţii de încălzire

Proiectul s-a intocmit considerind obiectivul situat in zona III de temperatura (18 C) si
zona eoliana II.
Alimentarea cu caldura se va realiza in sistem centralizat cu prepararea agentului
termic 95-75 C pentru incalzire si apa calda de consum in centrala termica proprie avind o
capacitate de 31 kw amplasata la parterul cladirii.
Instalatia de incalzire se va compune din corpuri de incalzire statice racordate la
centrala termica prin intermediul conductelor multistrat tip Pexal avind diametre cuprinse
intre 16-26mm.
Necesarul de caldura a fost calculat conform prevederilor din SR 1907/1 in vederea
asigurarii conditiilor de confort termic corespunzator functiunilor proiectate.
Dimensionarea corpurilor de incalzire s-a facut in functie de necesarul de caldura al
incaperii, utilizind caracteristicile tipului de radiator ales.
Sistemul de incalzire ales este bitubular compus din :
- conducte de distributie montate la plafonul parterului;
- coloane verticale tur-retur la care pe fiecare nivel se va racorda cite un distribuitor-
colector;
- legaturi pentru radiatoare montate la pardoseala si se va executa din conducte din
teava tip Pexal avind diametre cuprinse intre 16 si 32mm, care se vor izola termic.
Corpurile de incalzire se vor echipa cu robineti de reglaj si robineti de aerisire. Golirea
instalatiei se efectueaza cu robineti de golire montati in punctul cel mai de jos al instalatiei.
Elementele instalatiei interioare de incalzire vor fi amplasate fata de INSTALAŢIILE
electrice conform prevederilor Normativului I7 pentru evitarea electrocutarii si izbucnirii
incendiilor.

Întocmit,
Ing. Traian Vatavu

20
PROIECT PENTRU ORGANIZAREA EXECUTĂRII
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII (POE)

CONSTRUCTIE HALA DE PRODUCTIE SI RACORDURI


UTILITATI
Sat trup izolat HLINCEA, Comuna CIUREA , Mun. IAŞI, Jud. IAŞI

Beneficiar : S.C. GRAFO TOTAL S.R.L BARNOVEANU BOGDAN


Jud. IAŞI , Oraş IAŞI, Str.Vasile Conta, Nr. 41

VOL. I – PIESE SCRISE


1.1. MEMORIU TEHNIC P.O.E.

Proiect nr. 111 – 2007 Faza POE

- OCTOMBRIE 2007 -
MEMORIU TEHNIC P.O.E.
Documentatia tehnica pentru realizarea unui obiect de investitie prevede si realizarea in
apropierea obiectivului a unei organizari de santier care trebuiie sa cuprinda:
- Caile de acces
- Unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare
- Vestiare, apa potabila, grup sanitar
- Organizarea spatiilor pentru depozitarea temporara a materialelor, masurile specifice pentru
conservarea pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor
- Masuri specifice de protectie a muncii precum si de prevenire si stingere a incendiilor,
decurgand din natura operatiilor si tehnalogiilor de constructie cuprinse in documentatia de
executie a obiectivului
Masuri de protectie a vecinatatiilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de
praf, asigurarea acceselor necesare)

21
Transportul, Depozitarea şi îngrijirea Lucrărilor
Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea şi siguranţa tuturor materialelor şi
echipamentelor livrate la amplasament şi instalate şi pentru siguranţa tuturor lucrărilor executate
până la terminarea lucrărilor.

Nivelment şi Cote
Cotele de nivel prezentate în piesele desenate sunt date în metri deasupra nivelului Marii
Negre sau Mării Baltice.
Antreprenorul va stabili linii de ridicare topo paralele la o distanţă sigură, corespunzând punct
cu punct liniilor originale, sau alte puncte de referinţa, după cum au fost aprobate de Proiectant,
permiţând restabilirea liniilor şi punctelor şi/sau verificarea şi măsurarea lucrării executate
oriunde liniile şi punctele originale trebuie în mod inevitabil distruse sau înlăturate în timpul
derulării lucrării.
Antreprenorul va fi singur responsabil pentru corectitudinea acestor linii şi cote şi de
lucrarea executată şi va rectifica toate eventualele greşeli pe propria cheltuiala indiferent la ce stadiu
a ajuns lucrarea. Antreprenorul va fi de asemenea responsabil pentru întreţinerea reperelor şi
bornelor pe parcursul întregii perioade de construcţie şi va repara sau înlocui pe propria cheltuiala
oricare din ele care pot fi deteriorate, distruse sau înlăturate din indiferent ce cauză. Orice defecte sau
erori cauzate de deteriorarea sau înlăturarea oricăror repere sau borne, sau remedierea sau înlocuirea
neadecvată a acestora, se vor considera a fi deficienţe şi erori ale Antreprenorului.
Următoarele vor fi păstrate pe şantier, incluzând dar nefiind limitate la: nivela, teodolit, ţăruşi,
mire, jaloane etc., pentru a realiza în orice moment o verificare a trasării lucrărilor.

Trasarea Lucrărilor
Antreprenorul va trasa lucrarea prin stabilirea axelor şi a colţurilor structurilor, axelor
rambleelor, drumurilor, împrejmuirilor, pereţilor, aliniamentului pentru toate conductele şi alte astfel
de linii (limite) şi puncte care pot fi cerute. Pe baza acestor repere şi puncte certificate şi acceptate,
Antreprenorul va face măsurătorile iniţiale şi trasarea conductelor.
Cărţile de teren şi datele tabelare vor fi bine păstrate şi vor fi oricând disponibile pentru
inspecţii şi verificări la cererea Beneficiarului sau I.S.C.L.P.U.A.T.
Când se predă Antreprenorului dreptul de liberă trecere al fiecărei conducte noi sau
neterminate, Proiectantul va indica Antreprenorului aliniamentul aproximativ al conductei şi reperele
şi alte puncte fixe în câmp de-a lungul şi adiacente aliniamentului.
Trasarea va consta din marcarea tuturor coturilor şi a altor puncte caracteristice pe aliniament şi
pe porţiuni drepte prin ţăruşi înfipţi în pământ la fiecare 50 m.
Unde marcajele originale trebuie în mod inevitabil înlăturate sau distruse în timpul derulării
lucrării, Antreprenorul va stabili o linie de ridicare topografica paralela la o distanţa sigură,
corespunzând punct cu punct liniei originale.

Prospecţiuni Subterane
Dacă şi în măsura în care au fost efectuate prospecţiuni pe Şantier, rezultatele acestor
prospecţiuni vor fi puse la dispoziţia Antreprenorului, pentru verificare. Unde, în Desene sau în
jurnalele de foraj apar cuvintele "rocă" sau "rocă dură", ele indică numai prezenţa unui material
dur şi nu neapărat prezenţa unui strat de rocă.
Toate informaţiile despre condiţiile subsolului sunt furnizate numai pentru a ajuta
Antreprenorul. Acesta trebuie să tragă propriile concluzii din informaţiile puse la dispoziţie şi nu
se oferă nici o garanţie privind acurateţea acestor informaţii şi nici nu se presupune a fi complete
sau suficiente pentru scopul Contractului.
Fundul săpăturilor sau puţurilor indicat în desene indică numai adâncimile la care au fost
săpate şi nu indica limitele inferioare ale straturilor.
Orice alte prospecţiuni de subsol pe care Antreprenorul le-ar putea face în scopul obţinerii
informaţiilor suplimentare despre condiţiile subterane, localizarea gropilor de împrumut etc., vor fi
în întregime pe cheltuiala sa.

Echipamentele de Construcţii

22
Toate echipamentele de construcţii utilizate în execuţia Lucrărilor vor fi de tipul, mărimea şi
metoda ( lucru aprobate de Proiectant. Dacă din oricare motiv orice excavator, excavator mecanic cu
cupe, re de ghidare, soneta, betonieră, vibrator, maşină de sudat sau alt utilaj sau dispozitiv angajate
în lucra sau propuse a fi utilizate de Antreprenor pentru Lucrări nu vor fi utilizate sau dacă orice
astfel de uti sau dispozitiv menţionat anterior este nepotrivit pentru utilizarea la Lucrări sau la orice
parte din el atunci aceste echipamente vor fi imediat retrase din folosinţa.
în mod special, Proiectantul poate interzice sau suspenda folosirea utilajelor care în opinia sa
es posibil să: pericliteze siguranţa lucrărilor să înlăture mai mult material decât e necesar; să
deteriore sau să facă inadecvată orice structură; să spargă sau să deterioreze conducte, tuburi,
cabluri s orice alt bun sau lucrare de orice fel. Similar, Proiectantul poate interzice folosirea
utilajelor care p să producă poluare fonică sau de altă natură.

Epuismente
Antreprenorul va menţine Lucrările uscate pe tot parcursul execuţiei, va realiza toate
deviei necesare şi va executa pomparea necesară pentru a elimina apele de suprafaţa şi cele
subtera după cum poate fi necesar în realizarea Lucrărilor şi va prevedea în acest sc6p batale de
evacua canale de scurgeri etc. Este interzisă inundarea drumurilor sau terenurilor aparţinând
domenii, public sau proprietăţilor private.

Amplasamentul (Şantierul)
Dacă nu se specifică altfel în planuri şi secţiuni sau în prezentul document, Amplasamentul
înseama întinderea acelor terenuri publice şi private care sunt necesare sau practicabile pentru
constructor Lucrărilor. Antreprenorul nu va utiliza amplasamentul pentru alte scopuri care nu
sunt cerute Contract.
Beneficiarul va fi responsabil pentru construirea drumurilor temporare utilizate pentru
operaţiile execuţie, în măsura în care e necesar, precum şi pentru repararea şi întreţinerea
oricărui dn existent sau structura care poate fi utilizată de Antreprenor pentru execuţia lucrării în
cadrul Contractului. Toate drumurile şi podurile puse la dispoziţie de Beneficiar vor fi de lăţime şi
stabilitate suficiente pentru a permite deplasarea tuturor vehiculelor şi utilajelor folosite la execuţia
Lucrărilor. .
Antreprenorul va fi responsabil pentru întreţinerea drumurilor puse la dispoziţie de către Beneficiar
pe parcursul perioadei de construcţie şi la încheierea lucrărilor le va preda cel puţin în starea iniţială.
înainte de începerea oricărei activităţi, Antreprenorul va face împreuna cu reprezentanţii
Autorităţilor Locale un proces verbal asupra stării suprafeţei oricărui teren privat sau public pe care se va
face accesul la Amplasament (Şantier). Antreprenorul va face ca toate aceste suprafeţe sa fie accesibile si
le va menţine intr-o stare corespunzătoare în timpul execuţiei lucrărilor.
La terminarea folosirii de către Antreprenorul a acestei cai de acces el va reface starea
suprafeţelor, făcând ca acestea sa fie cel puţin la fel de bune ca înainte de începerea lucrului.
Antreprenorul va menţine amplasamentul într-o stare curată, sănătoasă.
El va controla vegetaţia de aşa natură încât să nu deprecieze confortul şi aspectul vecinătăţii
amplasamentului. După execuţia lucrărilor în orice parte a Amplasamentului, în alt scop decât în
legătură cu îngrijirea şi întreţinerea lucrărilor, Antreprenorul va curăţa numita parte de amplasament.
Materialele rezultate din eliberarea terenului vor fi proprietatea Beneficiarului. Antreprenorul le
va îndepărta de pe şantier şi le va amplasa într-un anumit mod şi pe un teren conform aprobări»
prealabile a Beneficiarului.
Antreprenorul nu va intra în nici o parte a Şantierului situata pe teren privat fără a fi obţinut
consimţământul proprietarului.
Antreprenorul se va asigura ca toate drumurile pe care le foloseşte nu sunt murdărite ca urmare a
acestei folosiri si în cazul în care ele se murdăresc, Antreprenorul va lua imediat masurile necesare pentru
a le curaţi.
Antreprenorul va remedia prompt orice deteriorare a drumurilor, căilor de apă şi structurilor,
cauzate de operaţiile executate de el. Antreprenorul va da în orice moment personalului şi agenţilor
Beneficiarului, precum şi oricăror alţi Antreprenori care lucrează pe Şantier pentru Beneficiar, folosinţa
liberă a accesului conform necesităţilor pentru execuţia lucrărilor şi instalarea utilajelor.

1.8 Amenajări şi Facilităţi pe Amplasament

23
Pentru perioada de întindere a Contractului, incluzând perioada de întreţinere, Beneficiarul va pune
la dispoziţia Antreprenorului, fără taxe suplimentare, un loc pentru construcţia amenajărilor şi facilităţilor
necesare bazei de producţie. Antreprenorul va fi responsabil pentru menţinerea facilităţilor în bună
stare şi va efectua prompt reparaţiile şi îmbunătăţirile necesare.
Antreprenorul îşi va asigura pe propria cheltuială alimentarea cu apă, energie electrică si termică,
telefonie, evacuare canalizare etc., necesare pentru realizarea Lucrărilor.
Apa este necesară în scopul spălării agregatelor, producerii mortarului şi betonului şi pentru alte
utilizări la şi pentru Lucrări precum şi pentru probarea, spălarea şi clorarea conductelor. Antreprenorul îşi
va face propriile aranjamente pentru alimentarea cu apă de calitate aprobată şi va monta şi întreţine
toate pompele, conductele, vanele, rezervoarele, cisternele, furtunele, pulverizatoarele şi alte dispozitive
necesare pentru distribuţia apei conform necesităţilor la diversele părţi ale Lucrărilor.
Dacă e necesar, Antreprenorul va preleva apa din râuri şi alte surse şi va prevedea facilităţi
temporare de tratare. Antreprenorul va prevedea în orice moment şi pe propria cheltuială, pentru mâna
sa de lucru, o alimentare cu apă potabilă.
Dacă pentru furnizarea apei necesare executării lucrărilor se permite racordarea la magistrale şi
reţele de conducte existente, Antreprenorul va respecta toate reglementările şi cerinţele autorităţii
competente. Antreprenorul va obţine el însuşi toate avizele legate ,de aceasta şi va face toate
aranjamentele necesare pentru executarea racordului.
Antreprenorul va face propriile aranjamente pentru toate lucrările de alimentare cu energie
electrică necesară pentru execuţia Lucrării.
De asemenea, Antreprenorul va monta, conecta şi întreţine în bune condiţii toate cablurile,
conductoarele şi alte utilaje şi echipamente electrice necesare pentru realizarea obligaţiilor sale
contractuale. Toate aceste utilaje şi instalaţii descrise mai sus vor respecta cerinţele referitoare la
acestea şi reglementările Autorităţii de Electricitate şi vor fi întreţinute.
Antreprenorul se va asigura în orice moment că Şantierul şi împrejurimile acestuia să nu fie
blocate sau aglomerate şi să nu se creeze perturbări fonice datorită execuţiei Lucrărilor care ar putea
afecta Şantierul sau împrejurimile.
Antreprenorul va prevedea deversarea oricărei ape, din zona Lucrărilor, indiferent de
calitatea acesteia, astfel încât persoanele având drepturi asupra terenului sau cursurilor de apa în
amonte sau în aval de locul în care e deversată apa să nu fie afectate.

1.9. Protecţia şi întreţinerea Drumurilor Existente, a Utilităţilor etc.

1.9.1 Generalităţi
Unde Lucrările pot afecta staţiile de alimentare cu combustibili existente şi utilităţile existente
precum drumuri publice, apa, canalizare, electricitate, telefonie şi gaz se^vor proiecta şi executa cele
necesare astfel încât să nu se întrerupe funcţionarea acestor utilităţi fără primirea anterioară a
aprobării autorităţilor responsabile pentru aprovizionarea şi întreţinerea acestor staţii şi utilităţi.
Antreprenorul va obţine aprobările necesare de la autorităţile recunoscute care deţin/exploatează
aceste utilităţi.
Dacă nu se dă aprobarea pentru întreruperea funcţionării utilităţilor, Antreprenorul poate
stabili facilităţi temporare pentru alimentarea continuă în timpul execuţiei. Astfel de facilităţi
temporare vor fi implementate numai după aprobarea autorităţii respective.
Dacă, după primirea aprobării autorităţilor responsabile, o utilitate trebuie închisă
temporar, Antreprenorul va respecta cerinţele acestor autorităţi informând anterior consumatorii
individuali ai utilităţii şi, în cazul întreruperii alimentarii cu apă, departamentul de pompieri.
în scopul prevenirii şi evitării accidentelor de muncă, pentru determinarea existenţei şi
poziţiei unor lucrări subterane, cum sunt cabluri electrice, telefonice, conducte de apă şi termoficare,
Antreprenorul lucrării va convoca în scris delegaţii întreprinderilor de exploatare ale reţelelor
subterane.
împreună cu aceşti delegaţi va stabili de comun acord traseele existente ale reţelelor pe care le
exploatează, obligatoriu înainte de atacarea lucrărilor de săpături manuale sau mecanice, încheindu-
se un proces verbal care să cuprindă măsurile de siguranţă ce trebuie luate în prealabil şi numai după
aceea se va da permis de atacarea lucrărilor de săpătură.
Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile înainte de atacarea lucrărilor în
zona respectivă atrăgându-se atenţia că neprezentarea la această convocarea atrage după sine

24
răspunderea materială şi penală în caz de producere a unui accident sau degradarea reţelelor
subterane, dată fiind necunoaşterea acestor reţele din zonă.

1.9.2. Lucrul în Vecinătatea Liniilor Electrice


Oriunde conductele sau alte Lucrări cu drept de liberă trecere intersectează sau se aproprie de o
linie electrică, Antreprenorul se va familiariza cu cerinţele şi reglementările cu privire la lucrările
executate în vecinătatea liniilor electrice. El va respecta aceste cerinţe şi reglementări şi va obţine
toate avizele cerute.

25
1.9.3 Căi de Acces Temporare, Poduri, Pasarele etc.
Unde oricare drum, cale sau drept de liberă trecere se intersectează cu execuţia Lucrărilor,
Antreprenorul va realiza un drum, cale sau pod alternativ temporar suficient, în special,
Antreprenorul va prevedea mijloace de acces pentru a permite ocupanţilor adiacenţi să-şi
desfăşoare ocupaţia normală.

1.9.4Intersectarea Drumurilor, Conductelor, Liniilor Telefonice şi Electrice etc.


După obţinerea permisiunii autorităţilor sau proprietarilor de a traversa drumuri sau utilităţi
precum conducte de apă, canalizări, linii telefonice şi electrice, cabluri etc., Antreprenorul va face
toate aranjamentele necesare cu autorităţile respective şi/sau proprietarii utilităţilor menţionate şi va
obţine acordul lor pentru durata şi modul de execuţie al tuturor lucrărilor legate de aceste intersecţii,
pentru a evita degradarea unor utilităţi, întreruperea funcţionării acestora sau producerea de
accidente de muncă.
Dacă se intersectează un drum public, Antreprenorul trebuie sau să lase jumătate din
lăţimea drumului liberă pentru trafic, sau să construiască o deviere temporară, după cum se cere de
către autoritatea de drumuri. Lungimea, lăţimea şi forma acestei devieri şi modul de construcţie
vor fi conform îndrumării Autorităţii Locale pentru Drumuri, dar va permite în orice moment trecerea
traficului de pe drum.
Antreprenorul va instala semne de avertizare şi de circulaţie şi va angaja oameni de dirijare
pentru a dirija traficul şi va marca intersecţiile de drumuri, va monta lumini de seara până dimineaţa.
Unde conducta intersectează conducte existente, canale, linii telefonice sau electrice şi
cabluri, Antreprenorul va fi responsabil pentru păstrarea acestor utilităţi în condiţii bune şi de
funcţionare în timpul execuţiei Lucrărilor şi va avea grijă ca orice deteriorare la oricare din aceste
servicii să fie imediat remediata.

1.9.5 Prevenirea Blocajelor, Poluării Apei şi Poluării Fonice


Antreprenorul se va asigura în orice moment ca Şantierul şi împrejurimile acestuia să nu fie
blocate sau aglomerate şi să nu se creeze perturbare prin zgomot datorita execuţiei Lucrărilor care
ar putea afecta Şantierul sau împrejurimile.
Antreprenorul se va asigura că nu exista scurgere de produse petroliere sau alte substanţe
nocive în râuri sau alte cursuri de apă. înaintea începerii oricăror lucrări care ar putea implica
scurgeri de produse petroliere, Antreprenorul va consulta Proiectantul şi va lua măsuri anti-
poluare eficiente conform cerinţelor pentru a preveni scurgerea sau poluarea.

1.9.6 Lucrul pe Drumurile Publice


Unde şoselele sau străzile publice trebuie traversate sau unde se execută lucrări pe drumurile
publice, Antreprenorul va obţine instrucţiuni de la autorităţile competente referitor la data şi ora
pentru spargerea drumului, modul în care traficul trebuie deviat pe alte drumuri. Lungimea
şanţului care poate fi lăsat deschis, în nici un caz nu va depăşi 200 m.

1.10 Protecţia Muncii


Antreprenorul va respecta toate normele de protecţie a muncii în vigoare privind
protecţia personalului, lucrătorilor, personalului Beneficiarului, Joint-venture-lui şi publicului, faţă
de lucrările sale. El va obţine copii după toate normativele legale relevante şi le va avea la
dispoziţie pentru a fi inspectate pe Şantier.
Se va acorda o atenţie deosebită Reglementărilor şi Normelor de protecţie a Muncii în
vigoare enumerate în cadrul capitolului cu Măsuri de Protecţia Muncii de la sfârşitul prezentului
Caiet de Sarcini.

1.11 Verificarea Lucrărilor înainte de Acoperire


Antreprenorul va anunţa din timp când astfel de lucrări sunt gata pentru verificare, pentru
ca reprezentanţii în judeţe ai Investitorului să poată realiza această inspecţie în timp util.

1.12 Cerinţe Generale pentru Materiale

26
Toate materialele şi manopera la care nu se face referire în mod special ]n acest Caiet de Sarcini
sau neacoperite în întregime de către un standard aprobat vor fi de cea mai bună calitate şi
adecvate climei din zona Lucrărilor.
Antreprenorul este responsabil pentru a se asigura că în bunurile furnizate sunt incluse
numai componente produse conform standardelor internaţionale acceptabile. Orice bunuri care după
livrarea pe şantier sunt găsite sub standard, indiferent dacă au fost inspectate înainte de expediere,
vor fi înlocuite pe cheltuiala sa.
înainte de folosirea lor în România, pentru materialele care nu sunt produse îrv conformitate cu
Standardele Româneşti, trebuie obţinut un "Agrement Tehnic" conform "Reglementărilor pentru
obţinerea Agrementului Tehnic pentru produse şi echipamente în construcţii", publicat în Monitorul
Oficial ca HG 392/1994.
Materialele folosite în lucrări care sunt sau ar putea fi în contact cu apă tratata sau netratată nu
vor conţine nici un component care ar putea da un gust, miros, toxicitate sau altfel de efecte nocive
sau vătămătoare sănătăţii.
Lucrarile provizorii necesare organizarii de santier constau in imprejmuirea terenului aferent
proprietatii printr-un gard ce va ramane in continuare pentru delimitarea proprietatii dupa realizarea
lucrarilor de constructii. Accesul in incinta se va realize pe doua porti, una pentru personal, cealalta
pentru masini.
Materialele de constructie cum sunt nisipul, pietrisul, caramizile, otelul – beton, se vor putea
depozita in aer liberfara masuri speciale de protectie. Pentru depozitarea sculelor si a materialelor ce
nu pot fi depozitate in aer liber , se va construe o baraca din lemn.
Organizarea de santier se va face tinand cont de datele din plansa A2.

Intocmit: sef proiect:


Ing. IULIAN CRUPA Arh.. LADISLAU LACATUSU

27