Sunteți pe pagina 1din 23

Chapter divider slide: Design must

be alike to chosen cover style


Strategia
At a glance (28pt)
Actualizată 2021+

Februarie 2017

Acces durabil la energie pentru viața modernă de zi cu zi


Disclaimer
Această prezentare nu constituie, și nu este destinată să constituie sau să Această prezentare poate conține declarații anticipative. Aceste declarații
facă parte, și nu ar trebui să fie interpretată ca reprezentând sau ca făcând reflectă cunostințele actuale ale Companiei precum și așteptările și
parte din nicio ofertă actuală de vânzare sau de emisiune de acțiuni, sau previziunile despre evenimente viitoare și pot fi identificate în contextul
ca o solicitare de cumpărare sau subscriere pentru nicio acțiune emisă de unor asemenea declarații sau prin cuvinte ca “anticipează”, “crede”,
către Companie sau oricare dintre subsidiarele sale în orice jurisdicție, sau estimează", "așteaptă", "intenționează", "planifică", "proiectează",
ca stimulent pentru a intra în activități de investiții; acest document sau „țintește", "poate", "va fi", "ar fi", "ar putea” sau "ar trebui" sau
orice parte a acestuia, sau faptul că este pus la dispoziție nu poate fi terminologie similară. Prin natura lor, declarațiile anticipative sunt supuse
invocat sau constitui o bază în orice fel pentru cele de mai sus. Nicio parte unui număr de riscuri și incertitudini, dintre care multe sunt dincolo de
a acestei prezentări nici faptul distribuirii sale nu poate face parte din, sau controlul Companiei, care ar putea determina rezultatele și performanțele
poate fi invocată în conexiune cu orice contract sau decizie de investiție reale ale Companiei să difere semnificativ de rezultatele și performanțele
referitoare la acestea; nici nu constituie o recomandare privind valorile exprimate sau sugerate prin orice declarații anticipative.
mobiliare emise de către Companie. Informațiile și opiniile conținute în Niciuna dintre viitoarele previziuni, asteptări, estimări sau perspective din
această prezentare sunt furnizate la data prezentului document și pot face această prezentare nu ar trebui să fie considerate în special ca previziuni
obiectul actualizării, revizuirii, modificării sau schimbării fără notificare sau promisiuni, nici nu ar trebui considerate ca implicând un indiciu, o
prealabilă. În cazul în care această prezentare menționează orice asigurare sau o garanție că ipotezele pe baza cărora viitoarele previziuni,
informație sau statistici din orice sursă externă, aceste informații nu așteptări, estimări sau perspective au fost elaborate sau informațiile și
trebuie să fie interpretate ca fiind adoptate sau aprobate de către declarațiile conținute în această prezentare sunt corecte sau complete. Ca
Companie ca fiind corecte. urmare a acestor riscuri, incertitudini și ipoteze, aceste declarații
Oricare ar fi scopul, nu trebuie să se pună bază pe informațiile conținute în anticipative nu trebuie să se considere ca fiind o predicție a rezultatelor
această prezentare, sau pe orice alt material discutat verbal. Nicio reale sau altfel. Această prezentare nu iși propune să conțină toate
declarație sau garanție, explicită sau sugerată, nu este dată cu privire la informațiile care ar putea fi necesare în ceea ce privește Compania sau
acuratețea, corectitudinea și caracterul actual al informațiilor sau opiniilor acțiunile sale și, în orice caz, fiecare persoană care primește această
conținute în acest document sau al caracterului complet al acestuia, și prezentare trebuie să facă o evaluare independentă.
nicio responsabilitate nu este acceptată pentru aceste informații, pentru Compania nu iși asumă nicio obligatie de a elibera public rezultatele
nicio pierdere rezultată oricum, direct sau indirect, în urma utilizării oricăror revizuiri a acestor declarații anticipative conținute în această
acestei prezentări sau a unei părți a acesteia. prezentare care pot aparea ca urmare a unor schimbări în asteptarile sale
sau să reflecte evenimente sau circumstanțe după data prezentului
document.
Această prezentare și continutul său sunt proprietatea Companiei și nici
acest document, sau o parte din el nu poate fi reprodus sau redistribuit
către altă persoană.

2 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Viziunea noastră

Angajament pentru
îmbunătăţirea experienţei
Companie clienţilor
integrată, lider în
regiune Creștere regională ce
valorifică expertiza
românească

Acces durabil la energie pentru viața modernă de zi cu zi

3 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Istoric dovedit al valorii obţinute din integrare
Modificările contribuţiei la rezultate reflectă dinamica pieţei
Evoluţia EBIT CCA excluzând elemente speciale

Media 2012-2014 Media 2015-2016


 Sinergiile şi rezilienţa
6%
rezultatelor au fost
obţinute într-o perioadă cu
40% preţuri scăzute ale ţiţeiului
60%

 În 2016, valoarea EBIT


CCA excluzând elemente
speciale a Downstream
94%
Oil a crescut de ~3 ori față
Prețul mediu al țițeiului Brent, Prețul mediu al țițeiului Brent, de 85 mil. EUR în 2013
106 USD/baril 48 USD/baril

Downstream Oil Upstream, Downstream Gas şi altele

4 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Experienţă solidă în gestionarea capitalului
Performanţă 2012
Performance - 2016
2012-16
UPSTREAM DOWNSTREAM
Eficienţă operaţională

Cost de producție redus Rata de utilizare a rafinăriei a crescut de


îmbunătăţită

de la 15 USD/bep la 12 USD/bep la 73% la 89%


Fluxul de
trezorerie extins
Indicatorul marjă de rafinare s-a
Declin al producţiei limitat la ~4.7%1 în timp mediu al
îmbunătăţit de la -1,4 USD/baril la 7,0
ce nivelul investiţiilor s-a redus cu 45%1
USD/baril2 perioadei de
375 mil. EUR
Centrala electrică
Realizare de proiecte

Modernizarea
Explorarea blocului
Totea Deep rafinăriei Brazi, capacitate de Gradul de
semnificative

Neptun
Petrobrazi 860 MW
îndatorare
menţinut sub
10%

1 2016 vs. 2012; 2 Din care modernizarea rafinăriei Petrobrazi a contribuit cu ~5,0 USD/baril

5 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Strategia 2021+ centrată în jurul a trei piloni

Îmbunătăţirea Dezvoltarea Expansiune


competitivităţii opţiunilor de regională
portofoliului existent creştere

Angajament pentru a oferi un randament atractiv acţionarilor

6 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Valorificarea potenţialului portofoliului de
zăcăminte existente
Maximizarea ratelor de recuperare, în condiții de Rate de recuperare ţiţei şi gaze
randament economic 28% 55%

 Maturarea resurselor contingente prin: 25%


50%

 campanii de foraj de completare gabarit


 programe de redezvoltare a zăcămintelor
selecţionate Rate curente Rate finale de Rate curente Rate finale de
de recuperare recuperare2 de recuperare recuperare2
 Adăugarea a ~150 mil. bep1 rezerve din 2016 2016
Ţiţei
zăcămintele existente Gaze

 Conduce la îmbunătăţirea ratelor finale de Producţia adiţională estimată din îmbunătăţirea


recuperare ratelor de recuperare compensează pierderile de
 Contribuie substanțial la creșterea ratei de producție din raţionalizarea portofoliului
net ~+25
înlocuire a rezervelor mii bep/zi

Raţionalizarea portofoliului net ~+3


mii bep/zi
 Simplificarea amprentei şi reducerea complexităţii Îmbunătățirea ratelor de recuperare,
în condiţii economice

 Scăderea preconizată a producţiei cu până la 6 Raționalizarea portofoliului

mii bep/zi începând cu 2018


2021 2026
1 Pe durata de viaţă a zăcământului 2 Pe durata de viaţă a zăcământului inclusiv ambiţiile strategice

7 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Preocupare continuă pentru îmbunătăţirea
eficienţei operaţionale
 Concentrarea pe cei mai profitabili barili
 Angajament pentru excelenţă operaţională
Upstream
 Continuarea programelor de reducere a costurilor unitare
 Modernizarea şi simplificarea instalaţiilor şi a facilităţilor

 Valorificarea maximului de valoare operaţională din integrare


 Maximizarea disponibilităţii şi utilizării capacităților de producție în downstream
Downstream  Continuarea programelor de îmbunătățire a operaţiunilor în rafinărie în vederea
atingerii valorilor de referință internaţionale
 Creşterea volumului de vânzări cu amănuntul la nivel de benzinărie

 Valoare mai presus de volum


 Economii continue ale cheltuielilor de distribuţie, generale şi administrative la nivel
Grup corporativ
 Organizaţie agilă şi eficientă
 Iniţiative bazate pe tehnologie

8 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Obiective operaţionale clar stabilite
Creşterea MTBF1 (zile) Rafinărie - menţinerea unei rate de utilizare
crescute şi reducerea consumului de energie
750 Rata de utilizare Consumul de energie
100% 9.4%
555
8.8%
90%
8.2%
80%
7.6%

Downstream
Upstream

70% 7.0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021

2016 2021
Rata de utilizare Consumul de energie

Modernizarea facilităţilor Vânzări stabile de gaze, cu o contribuţie mai


(număr de facilităţilor modernizate) mare a consumatorilor finali (TWh)
~400 50 50

~300

Consumatori finali
Revânzatori
Centrale electrice

2016 2 2021 2016 2021


1 MTBF (Mean Time Between Failure – timp mediu între intervenții); 2 Numărul total de facilităţi modernizate până la finalul anului 2016

9 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Creşterea eficienţei facilitată de tehnologie

 Câmpuri Petroliere Digitalizate - automatizare sonde şi monitorizare


Upstream online
Procese automate şi
 Drone folosite pentru fotogrammetrie aeriană, imagistică sau video mentenanță predictivă
optimizată
 Analiză predictivă – coordonare şi gestionare electronică a proceselor de
mentenanţă şi operaţionale
Downstream
 Aplicaţii inteligente (Smart Aps) şi Optimizare Preţ & Portofoliu - interfețe Procesare automată
automatizate pentru clienţi şi parteneri a datelor

Organizaţie agilă
Grup  Procese digitalizate şi autom atizate
şi eficientă

10 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Maturarea oportunităţii Neptun Deep

 OMV Petrom (50%), ExxonMobil (50%, Operator)

 Prima campanie de foraj de explorare în 2011 – 2012


 Descoperire de gaze naturale la sonda Domino-1: pionierat
 Două campanii de achiziţie seismică: 2009; 2012 – 2013

 A doua campanie de foraj de explorare 2014 - 2016


 Șapte sonde forate, majoritatea indicând prezența gazelor
naturale
 Testare cu succes a unei sonde pe structura Domino
 Angajament de a evalua viabilitatea comercială pe baza
rezultatelor încurajatoare obținute
 Contribuie substanțial la creșterea ratei de înlocuire a
rezervelor1

1 Dacă se confirmă viabilitatea comercială

11 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Revitalizarea portofoliului de explorare
în România

Contribuţia estimată de producţie1


 Continuarea valorificării oportunităților onshore de
~10 mii bep/zi
mare adâncime, în cadrul licențelor existente

 Participarea în noi runde de acordare a licenţelor

 Contribuţia la creșterea ratei de înlocuire a rezervelor


2021
dependentă de termenul şi de rezultatele noilor
Angajamente existente Opţiuni adiționale de explorare runde de acordare a licenţelor

1 Producţie riscată

12 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


NFO1 și oportunităţi de explorare în portofoliul
onshore şi offshore în ape de mică adâncime
Disponibilitate pentru foraj
2017 2018 2019 2021+

Legendă1

Lead Prospect NFO Adâncime <3000m

Lead Prospect NFO Adâncime >3000m

Mamu N D Batran
ToteaS 4200m 4800m
E Videle Sierra Usurei
2200m 4400m 1600m
850m
Mamu W
4250m
Padina
2650m
Traian N Blejesti SE Marina N Balteni
Vulcana Blejesti E
1600m 1150m 2250m 4400m
2500m 1100m
Baicoi
Deep
5850m
Mamu S Banesti
Barbatesti Iepuresti 4800m
4200m Mamu E
Ulmu 4800m 550m
4300m
3360m BulbuceniS
4000m

1 Lead:capcană (stratigrafică sau structurală) posibilă, date insuficiente pentru o conturare adecvată; Prospect = capcană specifică identificată şi conturată în care nu s-a forat
încă; NFO = near-field opportunity (oportunitate in proximitatea zăcămintelor existente)

13 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Valorificarea oportunităților in segmentul
downstream

Creşterea valorii din integrare Modernizarea reţelei de depozite Explorarea oportunităţilor


prin investiţii în rafinărie şi în carburanţi generatoare de valoare adăugată
segmentul de vânzări cu pentru gaz
 Finalizarea modernizării ultimului
amănuntul depozit în 2018
 Proiectul Poli-combustibili pentru a Explorarea de oportunităţi
îmbunătăți gama de produse tehnologice pe baza
(operațional în 2019)20 capabilităţilor şi a activelor
 Investiţii în noi staţii de distribuție în
zone cu trafic ridicat

14 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Îmbunătăţirea ofertei şi a experienţei oferite
clienţilor
Creşterea volumului de vânzări
cu amănuntul la nivel de
benzinărie în România (mil.l)
Downstream

4.6 >5
Raport calitate/preţ Servicii de înaltă
accesibil calitate
Oil

2016 2021

Inovaţie şi parteneriate pentru a consolida poziţionarea mărcilor Petrom şi OMV pe piață


Downstream
Gas

Dezvoltarea de parteneriate Extinderea prezenţei pe Inovare de produs


piaţa domestică

15 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Expansiune regională pentru a complementa
portofoliul
Valorificarea expertizei locale
Upstream Downstream Gas

Capacități de transport
planificate
existente

 Captarea sinergiilor cu operaţiunile existente  Diversificarea canalelor de distribuţie


pentru producţia actuală (dependentă de
 ~80 mil. bep rezerve potențiale din achiziţiile dezvoltarea interconectorilor)
planificate pe termen mediu
 Creştere regională prin monetizarea
 Prioritizarea regiunii Caspice şi a Vestului volumelor din perimetrul Neptun1
Mării Negre
1 Dezvoltarea dacă se confirmă viabilitatea comercială

16 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Portofoliul de investiții
~5 mld. EUR investiţii cumulate anticipate pentru perioada 2017 - 2021
Alocarea investiţiilor cumulate Portofoliul Upstream

100%
 Maximizarea valorii portofoliului curent de
zăcăminte mature
 Îmbunătăţirea ratelor de recuperare din resurse
80% contingente
 Generarea de creştere suplimentară în România
60%
 Finanţarea expansiunii regionale

40%
Portofoliul Downstream
 Continuarea programelor de eficienţă operaţională
20%
 Construirea de noi staţii de distribuţie
 Executarea de revizii planificate în rafinărie
2017 - 2021  Asigurarea creşterii pe termen lung
Downstream Upstream

17 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Succesul se construiește având la bază
trei factori - cheie strategici

Oamenii şi Cultura Organizaţională


Noi suntem energia

Sustenabilitatea
Respectăm viitorul

Tehnologia şi Inovaţia
Inovăm pentru viitor

18 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Generarea de rezultate pozitive pentru acționari

+ +

Profitabilitate Poziţie financiară Randament atractiv


crescută solidă pentru acţionari

19 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Obiective clare, robuste pentru 2021

ROACE CCA1 excluzând elemente


Rata de înlocuire a rezervelor
speciale
100% până în 2021
> 10% până în 2021

Investiţii Grad de îndatorare


~1 mld. EUR anual Menţinerea unei poziţii financiare solide

Flux de trezorerie extins după


Dividend
distribuirea de dividende
Randament atractiv
Pozitiv pentru majoritatea perioadei

1 ROACE CCA = Rentabilitate medie a capitalului angajat CCA (cost curent de achiziție)

20 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Consideraţii privind dividendele
Angajament să asigure acţionarilor un randament competitiv prin plata unui
dividend atractiv

Propunere de dividend pe acțiune pentru


Consideraţii
2016: 0,015 RON
347
mil. EUR
Câștiguri
 Previziuni testate pentru ipoteze diverse
referitoare la preţuri şi rate de schimb valutar
Preţuri ţiţei şi gaze 189
 Investiţii viitoare
 Generare de flux de trezorerie extins,
Investiţii 55%
rezervă de numerar

Flux de trezorerie extins şi  Structura datoriilor, potenţiale achiziţii


poziție financiară Flux de Dividend 1
trezorerie extins

~900 mil. EUR plătite acţionarilor în perioada 2012 - 2015


Strategia Actualizată 2021+ asigură vizibilitate crescută privind randamentul acţionarilor
1 Propunerea Directoratului supusă aprobării Consiliului de Supraveghere și a Adunării Generale a Acționarilor

21 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Calea noastră către succesul pe termen lung

Generare de
Plan de Execuţie
Fundaţie solidă Viziune Strategie Clară Valoare
Definit
Sustenabilă

 Sustenabilitatea
 Model de afaceri bazei de rezerve
integrat livrând  Furnizează acces  Îmbunătăţirea  Eficienţă
valoare pe durabil la energie competitivităţii operaţională  Randament atractiv
parcursul întregului pentru viața portofoliului existent  Lanţ valoric pentru acționari
flux modernă de zi cu zi
 Experienţa oferită  Profitabilitate
 Dezvoltarea clientului crescută
 Experienţă solidă în opţiunilor de  Poziție financiară
gestionarea creştere Având la bază: solidă
 Valorifică activele şi
capitalului  Oamenii şi Cultura
capabilităţile  Pregătire pentru
existente ale OMV  Expansiune Organizaţională noile tendințe
 Generare susținută Petrom regională  Sustenabilitatea macro-energetice
de numerar  Tehnologia şi
Inovaţia

22 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017


Contact Relația cu Investitorii

OMV Petrom Relația cu Investitorii

Tel.: +40 372 161 930


E-mail: investor.relations.petrom@petrom.com
Homepage: www.omvpetrom.com

23 | OMV Petrom │ Strategia Actualizată 2021+ │ Februarie 2017