Sunteți pe pagina 1din 27

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII

ȘTIINȚIFICE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “FĂNUŞ NEAGU” BRĂILA
Soseaua Buzaului, nr.30, Braila, tel/fax: 0239684997, e-mail:
fanus_neagu@yahoo.com

Nr. 825/16.09.2015

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „FĂNUŞ NEAGU”


BRĂILA

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ


2015-2018

Director,
Prof., Meiroșu Marilena Emilia
Director adjunct,
Prof., Vasile Roxana Daniela

1
1. CADRUL LEGISLATIV

Acest Plan de dezvoltare instituţională este conceput în conformitate cu următoarele acte


normative:
 HG privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Agenţiei
Române de Asigurare a Calităţii in Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu
modificările ulterioare (1258/2005) ;
 LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 Legea nr. 87 pe 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea
calităţii ;
 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar;
 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naţionale;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar (OMEC 4925/2005) ;
 Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin
Memorandum în şedinţa de guvern din 20 decembrie 2005.
2005
 Legea Educaţiei nr. 1 din 2011
 Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar OMEN nr. 4619 din 22.09.2014

2
3
2. ARGUMENT

Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană se impune o redimensionare


a sistemului educaţional. România urmăreşte să se transforme într-un partener egal şi
competitiv. Strategia naţională are ca prioritate formarea profesională de nivel european
şi creşterea calităţii procesului educativ, asigurând şi condiţiile de infrastructură prin toate
programele derulate.
Diminuarea decalajului între sistemul educaţional românesc şi al celorlalte state
membre se realizează prin dezvoltarea şi aplicarea de noi tehnologii ale informaţiei şi
comunicării prin formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Şcoala este entitatea care asigură cadrul propice desfăşurării unui învăţământ de
calitate pentru a oferi tinerilor noi şi importante avantaje educaţionale. Rolul acesteia ca
principală instituţie de învăţământ, ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate,
ca formator de viitori cetăţeni activi şi creativi capabili să se integreze pe piaţa muncii şi
într-o societate dinamică, este dat de calitatea procesului instructiv, de deschiderea
culturală.
Dinamica socială a impus crearea unor alternative pentru învăţarea pe tot
parcursul vieţii. Cetăţenii trebuie să se adapteze permanent unor situaţii socio-
profesionale, iar acest lucru este sustenabil doar prin educaţie, perfecţionare, creativitate
şi cooperare.
Deschiderea europeană a învăţământului aduce cu sine avantaje în condiţiile
respectării diversităţii şi presupune eforturi permanente în vederea înlăturării barierelor
de comunicare, prin dezvoltarea mobilităţii şi cooperării europene.
Ţelul nostru este să ne transformăm şi să ne adaptăm continuu în concordanţă cu
condiţiile şi cerinţele prezente şi anticipate ale societăţii, să determinăm o strânsă legătură
de interese între cadre didactice, personal auxiliar, elevi, părinţi, mediu educaţional,
comunitate locală şi societate, în general, punând accent pe asigurarea unei egalităţi de
şanse atât pentru educat, cat şi pentru educator .
În acest context, şcoala noastră îşi propune creşterea calităţii actului educaţional, o
permanentă perfecţionare şi deschidere către un parteneriat real cu întreaga comunitate.

4
3. VIZIUNE

Şcoala îşi propune furnizarea unor servicii educaţionale de calitate centrate pe


nevoile elevilor si ale societăţii în contextul dezvoltării economico-sociale în care se află
România în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Asigurarea calităţii
serviciilor educaţionale se va face prin încurajarea perfecţionării personalului didactic şi
dezvoltarea parteneriatelor cu mediul extern, atât public cât şi privat.
Într-o lume dinamică, orientată tot mai mult pe comunicare, pe integrare, bazată
pe o societate deschisă, democratică, scopul nostru fundamental este de a oferi societăţii
membri cu profile umane complexe, capabili de adaptare şi vectori ai unei dezvoltări
durabile, cu o bogată cultură generală, dinamici şi deschişi, capabili de decizie şi de
acţiune, solidari cu semenii lor.

4. MISIUNEA

Şcoala „Fănuş Neagu” Brăila este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie. În
opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor. Şcoala trebuie
să satisfacă nevoile fiecărui elev de a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare
şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.
Aceasta se va realiza în timp, prin calităţile absolvenţilor noştri:

 bine instruiţi;
 cu o atitudine corectă faţă de muncă;
 responsabili;
 integraţi social şi profesional.
 educati
 consiliati in orientare scolara

5
5. Profilul prezent al şcolii
Şcoala „Fănuş Neagu” este situată în partea de sud a municipiului Brăila, în cartierul
Ansamblul Buzăului – Radu Negru. Remarcată prin construcţia sa modernă, şcoala şi-a
deschis porţile pentru elevi pe 15 septembrie 1993 în noua locaţie.
La 20 septembrie 2002, şcoala primeşte botezul, luând numele marelui academician,
scriitorul Fănuş Neagu.
Amplasarea şcolii în centrul cartierului oferă posibilităţi funcţionale, culturale,
sportive deosebite elevilor, părinţilor şi profesorilor.
Şcoala cuprinde ciclul primar şi ciclul gimnazial.

Pornind de la nevoile beneficiarilor, am adaptat oferta educaţională prin care şcoala


să fie diferită de celelalte prin:
 Calitatea instruirii oferită de colectivul de cadre didactice ;
 Desfăşurarea activităţii instructiv-educative în cabinete, laboratoare, sala de sport
si sala de festivităţi ;
 Pregătiri suplimentare pentru examenele naţionale şi olimpiade ;
 Pilotări ale examenelor naţionale;
 Discipline opţionale atractive şi interesante ;
 Programe de învăţare individualizată sau pe grupe ;
 Programe de sprijinire a copiilor cu CES ;
 Activităţi extracurriculare atractive ;
 Asistenţă psihopedagogică ;
 Orientare şcolară şi profesională ;
 Utilizarea calculatorului la nivelul celor mai multe dintre discipline ;
 Performanţă în domeniul informaticii – cursurile de iniţiere şi aprofundare intrate
în tradiţia şcolii.
 Participare si performanta la concursuri şi olimpiade şcolare.
 Programul "Şcoala după Şcoală".

6
6. ANUL ŞCOLAR 2014-2015

In anul şcolar 2014-2015 sunt înscrişi 971 elevi, repartizaţi astfel: 607 la
învăţământul primar (23 clase) şi 364 la învăţământul gimnazial (16 clase). La sfârşitul
anului şcolar 2013-2014 au rămas înscrişi 930 elevi, repartizaţi astfel: 578 elevi la
învăţământul primar si 352 elevi la învăţământul gimnazial
. Au funcţionat 58 cadre didactice, din care 52 cu baza în şcoală, personalul didactic
auxiliar fiind format din 5 persoane, 8 cadre personal nedidactic.

6.1. Analiza rezultatelor din anul şcolar 2013-2014

Promovabilitatea: Rata de abandon şcolar: 0,00%


* la ciclul primar 99,90%;
* la ciclul gimnazial 100%;
* pe şcoală: 99,95%.

Procentul de promovabilitate la Evaluarea Nationala a fost mai mare decât media


pe judeţ. La clasele a II-a un număr de 112 elevi, a IV-a - 101 elevi, a VI-a - 92 de elevi
şi la clasele a VIII-a - 78 elevi au participat la Evaluarea Naţională 2015.
La clasele a VIII a, elevii participanţi la Evaluarea Naţională au obţinut
promovabilitate de 98,90%. Un elev a avut media de admitere 10 (zece), cea mai mică
medie de admitere fiind 5,96 (cinci 96%).

7
Resurse umane: Elevi
6.2. Admiterea elevilor la licee si grupuri scolare
Toţi absolvenţii şcolii noastre au fost admişi la licee si grupuri şcolare. Distribuţia
repartiţiei elevilor noştri se poate observa in diagrama de mai jos:

6.3 . Proiecte ale cadrelor didactice


Proiectele derulate de cadrele didactice din şcoala noastră sunt numeroase şi
demonstreză interesul elevilor, părinţilor şi profesorilor şcolii pentru activităţi diverse.

Nr.c Denumire Colaboratori Perioada Responsa Ob


rt. Parteneriat/proiect/activitati bil s.
1. “Palatul copiilor” Braila Cercuri : Sept.2015 Director
- dans modern – august Sc. “F.
- dans popular 2016 Neagu”
- muzica Director
populara “Palatul
- teatru copiilor”
- chimie
experimentala

8
- orientare
turistica
- lb. franceza
2. Multilateral Comenius Project “ECO Palatul copiilor, 19 – 23 Director
LIVE TV” scoli din Turcia, nov. 2013 Sc. “F.
Albania, Neagu”
Bulgaria, Director
Spania “Palatul
copiilor”
3. “Creativitate si performanta in 2011-2015 Prof.
matematica” Tilinca
Daniela
4. “Inovatie si performanta la 2011-2015 Prof.
disciplina istorie” Aftodor
Stefan
5. “Dimensiunea crestina a literaturii si 2011-2015 Prof.
istoriei romanesti” Caragata
Gabriela
6. “Evaluare in educatie” - parteneriat Fundatia 2013-2014 Director
“Evaluare in Sc. “F.
educatie” Neagu”,ca
dre
didactice

7. COMPER Fundatia pentru 2015-2016 Director


Stiinte si Arte Sc. “F.
Paralela 45 Neagu”,ca
dre
didactice

8. “Şcoala părinţilor” Parteneriat cu august Director


Sc. “Dimitrie 2011- Sc. “F.
Cantemir” august Neagu”,
2016 director
Sc.“D.Can
temir”
9. “Lumea in scoala ta” Program octombrie Director
educational in 2013 - Sc. “F.
parteneriat cu noiembrie Neagu”,ca
AMA 2014 dre
(Asociatia didactice
pentru
managementul
artelor)
10. Parteneriat cu Biblioteca Judeteana 2015-2016 Director
“Panait Istrati” Sc. “F.
Neagu”,ca
dre
didactice

9
Director
Biblioteca
Jud.
“Panait
Istrati”
11. Proiect Judetean “Cu un dar de la Sc. “Al. I. Februarie Prof.
fiecare sa facem azi o minune Cuza” 2015 – Mocanu
vindecatoare” aprilie Alina
2016
12. Parteneriat proiect national “De la Gradinita Noiembrie Director
Dunare la mare” “Aschiuta” 2013 – Sc. “F.
Braila Noiembrie Neagu”,ca
2015 dre
didactice
Director
Gradinita
Aschiuta
13. Proiect educativ “Valori nationale si Societatea de 2015 - Prof.
locale”- semnificatii nationale si Stiinte Istorice 2016 Aftodor
europene din Romania, Stefan
Biblioteca
Judeteana
“Panait Istrati”
14. Proiect Judetean “Sa fiu ca tine Colegiul tehnic 2015-2016 Director
vreau si eu!” “Edmond Sc. “F.
Nicolau” Braila Neagu”,ca
dre
didactice
– diriginti
cls. a
VIIIa

15. “Impreuna pentru o Europa verde!” Europe Direct 15 martie Director


Braila 2015 – 31 Sc. “F.
mai 2015 Neagu”,ca
dre
didactice

16. Program Educational Always Compania 2013 - Director


“Procter & 2014- Sc. “F.
Gamble” 2015-2016 Neagu”,ca
dre
didactice
– diriginti
cls. a Va, a
VIa

17. Parteneriat Teatrul “Maria Filotti” 2015-2016 Director


Braila Sc. “F.

10
Neagu”,ca
dre
didactice

18. Parteneriat Teatrul “Nae Leonard” 2015-2016 Director


Galati Sc. “F.
Neagu”,ca
dre
didactice

19. Proiect de promovare a entitatii Biblioteca Octombrie Director


culturale româneşti – Lansare de Judeteana 2013 Sc. “F.
carte “Abecedar şi dictionar “Panait Istrati”, Neagu”,ca
etimologic”- prof.dr. Corneliu Ioan Muzeul de dre
Bucur istorie Braila, didactice
ISJ Braila
20. Parteneriat Cambridge Asociatia Octombrie Director
Repere Bacau 2015 – Sc. “F.
august Neagu”
2016
21. Parteneriat proiect national “Joc de Sc. Gimnaziala Octombrie Prof. inv.
creion” “M. Viteazul” 2015 Primar
Pucioasa, Patulea
Dambovita Ana Maria
22. Parteneriat Tinklub Asociatia Ianuarie Director
Centrul de 2015 – Sc. “F.
tineret Tinklub ianuarie Neagu”
Braila 2016
23. Parteneriat proiect “Oferta Colegiul tehnic Mai – Director
educationala 2013” “Edmond iunie 2016 Sc. “F.
Nicolau” Braila, Neagu”
Colegiul
National “Gh.
M. Murgoci”
Braila
24. Parteneriat proiect ECO - Atitudine Agentia pentru Martie – Director
protectia iunie 2016 Sc. “F.
mediului, Garda Neagu”
Nationala de
mediu
25. Parteneriat proiect “Braila verde in Colegiul tehnic Director
mijlocul adolescentilor “ “Edmond Sc. “F.
Nicolau” Braila Neagu”

26. Parteneriat Educational “Descopera Ed. Kreativ Iunie 2016 Director


lumea cu Steffy” Mures Sc. “F.
Neagu”

27. Parteneriat Centrul logopedic Centrul 2015-2016 Prof.

11
judetean logopedic logoped
judetean Braila Teodora
Gabriela
Satala

7. RESURSE UMANE - personal didactic, auxiliar, nedidactic


În anul şcolar 2014-2015, încadrarea cu personal didactic, auxiliar şi nedidactic este
următoarea:
următoarea:
 Invaţători : 23 (titulari - 21,detaşaţi - 2)
 Profesori : 34 (titulari - 27, suplinitori calificaţi - 5, detaşaţi - 1, asociat -1)
 Personal didactic auxiliar : 5
 Pesonal nedidactic: 8

8.
FORMAREA CONTINUA SI DEZVOLTAREA PERSONALA

În anul scolar 2013-2014, in unitatea noastra scolara au functionat doar cadre


didactice calificate. În anul şcolar 2014-2015, datorită numărului mare de elevi şi
performanţelor şcolare obţinute, a crescut şi numărul cadrelor didactice, dar şi dorinţa
acestora de perfecţionare. Astfel, personalul didactic încadrat este orientat spre
dezvoltarea personală şi formarea continuă prin susţinerea gradelor didactice.
 2 cadre didactice sunt debutanţi
 9 cadre didactice au gradul definitiv
 12 cadre didactice au gradul didactic II
 34 cadre didactice au gradul didactic I

12
9. POPULAŢIA PREVIZIONATĂ A ŞCOLII

În anii şcolari 2013 - 2014 şi 2014 - 2015,


populaţia şcolară a fost în creştere, dar previzionăm o scădere a numărului de elevi
înscrişi în anii şcolari următori, conform recensământului:

2013-2014 : 133 elevi, 2014 - 2015 : 130 elevi

2015-2016 : 100 elevi, 2016 - 2017 : 85 elevi

13
ANALIZA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL IN CONTEXT LOCAL ŞI REGIONAL

10 .ANALIZA P.E.S.T. (E)

Politicul – Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul judeţului Brăila


are la baza principiul descentralizării şi flexibilizării, proces început odata cu
nominalizarea la nivel naţional a judeţului Brăila ca judeţ-pilot, conform H.G. 1942/2004.
La nivelul municipiului Brăila, în urma descentralizării administraţiei publice, aceasta şi-
a asumat rolul de principal finanţator al unităţilor de învăţământ, fiind deschisa
dialogului.

Economicul – Până la momentul declanşării crizei economice la nivel mondial, în


regiune si la nivel local s-a înregistrat o creştere economică ce a influenţat pozitiv bugetul
administraţiilor publice locale şi implicit procentul acordat sectorului educaţional.

Socialul – Având in vedere că în ultimii ani structura familială a fost grav afectată
de migraţia părinţilor elevilor către un loc de muncă mai bine plătit în alte ţări, ne
confruntam cu o lipsă de interes faţă de educaţie şi cu o rată crescută a infracţionalităţii
în rândul minorilor.

Tehnologic – La nivelul municipiului Brăila există un numar mare de elevi care


au calculatoare personale conectate la Internet. La nivelul şcolii s-au dezvoltat reţelele de
calculatoare şi s-au introdus orele opţionale de informatică, încă de la nivelul
învăţământului primar.

Ecologicul – La nivelul şcolii există o politică de mediu. In acest sens elevii au


reciclat hartie, peturi si s-au implicat in acţiunile de ecologizare ale Parcului Monument
alaturi de Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Brăila.

11. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN – ANALIZA SWOT

14
Puncte tari Puncte slabe
 Cadre didactice bine pregatite din  Insuficienta informare a multor
punct de vedere ştiinţific, cadre didactice asupra noutăţilor
majoritatea cu experienţa privind aplicarea proiectelor de
profesională; reformă în învăţământ şi a
 Creşterea ponderii cadrelor legislaţiei şcolare, implicând o
didactice superior calificate, grad redusă participare la actul
didactic tip II, I, masterate; decizional;
 Existenta unui psiholog şcolar;  Lacune in comunicarea
 Perfecţionarea majorităţii cadrelor organizaţională;
didactice prin stagii de formare in  Lipsa flexibilitatii şi întâmpinarea
specialitate, în consiliere si rezistenţei la schimbare în privinţa
orientare, iniţiere in utilizarea adoptării noilor principii ale
calculatorului, management; reformei educaţionale;
 Numar mare de elevi participanţi si  Persistenţa formalismului în
premianţi la concursurile si formarea continuă la nivelul
olimpiadele şcolare; comisiilor metodice din şcoală;
 Numar mare de elevi înscrişi în  Insuficienta colaborare a parintilor
şcoala în ciclul primar si gimnazial; cu şcoala;
 Interes crescut pentru participarea la  Insuficienta preocupare din partea
proiecte extraşcolare judeţene, şcolii în vederea obţinerii de fonduri
naţionale şi europene; europene nerambursabile pentru
 Existenţa unui mediu favorabil în dezvoltarea instituţională;
cadrul şcolii pentru integrarea  Ambiguizarea identitatii
copiilor cu cerinţe educaţionale organizaţionale ;
speciale (CES);  Absenţa unor criterii de selectare şi
 Existenţa unor cabinete specializate promovare a resurselor umane;
dotate (biologie, chimie, limba  Adaptabilitate greoaie a elevilor
română, informatică, fizică, religie, veniţi din alte ţări(Spania, Italia)
istorie) şi a unei săli de sport.  Neactualizarea paginii-web a şcolii
 Utilizarea sistemului AEL pentru pentru a facilita comunicarea dintre
cât mai multe discipline. mediul intern al şcolii şi mediul

15
extern.

Oportunitati Amenintari
 Existenţa unei oferte consistente de  Sistem legislativ instabil, in
formare profesionala pentru cadrele continuă transformare;
didactice;  Slaba motivaţie financiară a
 Existenţa unei disponibilităţi de personalului şi migrarea cadrelor
colaborare şi parteneriat la nivelul didactice sper domenii mai bine
Consiliului Local; platite;
 Posibilitatea accesării unor  Nivelul scăzut al resurselor
programe cu finanţare europeana bugetare la nivelul Consiliului
nerambursabilă (Comenius, Local;
Leonardo, POS DRU – de  Scumpirea excesiva a materialelor
exemplu : Axa Prioritară 1, didactice;
Domeniul Major de Intervenţie  Situaţia socio-economică precară a
1.1 „Acces la educaţie şi formare familiilor din care provin unii elevi;
profesională iniţială de calitate”);  Insuficienta conştientizare a
 Şcoala localizata intr-o zona a părinţilor privind rolul lor de
municipiului aflată în plină parteneri educaţionali ai şcolii.
dezvoltare;
 Politică educţională ce vizează
asigurarea calităţii în educaţie
(O.U.G. 75/2005 cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate
prin Legea nr. 87/2006 şi prin
O.U.G. nr. 75/2011);
 Posibilitatea implicării a CLM şi a
mediului privat în îmbunătăţirea
bazei materiale;
 Posibilitatea de informare si
comunicare rapidă între şcoală si
ISJ;

16
 Abordarea proactiva si integrata a
mangementului resurselor umane;
 Folosirea unor mijloace active si
moderne în proiectarea didactică;
 Posibilitatea de a asigura identitatea
organizaţiei în cadrul comunităţii
locale ;
 Promovarea performanţelor şcolare
în comunitatea locală;
 Existenţa unor programe privind
sprijinirea elevilor provenind din
medii sociale defavorizate(burse
sociale, programul RECHIZITE,
EURO 200);
 Funcţionabilitatea Asociaţiei
Părinţilor.

17
12.OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI

În context european şi regional, educaţia reprezintă prioritate.


12.1. OBIECTIVE GENERALE:

 Acces egal şi sporit la educaţie;


 Eficientizarea actului educţional în folosul tuturor beneficiarilor;
 Calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazată pe cunoaştere;
 Considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe
termen lung.

Şcoala Gimnazială “Fănuş Neagu”-Brăila îşi propune în concordanţă cu obiectivele


promovate de M.E.N. şi I.Ş.J.-Brăila, realizarea acestor obiective generale adaptate la
specificul şcolii.

12.2.OBIECTIVE SPECIFICE:

 FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIUL


EDUCAŢIONAL;
 CREŞTEREA CALITĂŢII ACTULUI EDUCATIV;
 DIVERSIFICAREA FORMELOR DE ÎNVĂŢARE;
 DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR;
 OBŢINEREA RESURSELOR NECESARE DESFĂŞURĂRII PROCESULUI
DE ÎNVĂŢĂMÂNT.

12.3. PRIORITATI:

 FORMAREA CONTINUA A CADRELOR DIDACTICE;


 ASIGURAREA CALITĂŢII;
 CREŞTEREA IMPORTANŢEI ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞI
EXTRAŞCOLARE;
 CREŞTEREA IMPORTANŢEI ŞCOLII CA FORMATOR ÎN COMUNITATE;
 ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE INFRASTRUCTURĂ ŞI DOTARE A
ŞCOLII.

18
13. PLANUL OPERAŢIONAL

1. PRIORITATE: Formarea continuă a cadrelor didactice


OBIECTIV : Formarea şi dezvoltarea resurselor umane în domeniul educaţional
TINTA : Dezvoltarea de competente ştiinţifice şi pedagogice
CONTEXT: Existenţa nevoii de formare continuă a personalului didactic cauzată
de schimbările sociale, legislative etc.

Acţiuni pentru atingerea Indicatori de Orizont Responsabili Parteneri Sursa de


obiectivului performanta de timp finantare
Identificarea nevoilor de Înscrierea Octombrie Director Cadre didactice locală
formare a personalului cadrelor fiecare an Responsabil
didactic pe baza didactice la şcolar perfectionare
rezultatelor de la inspecţii, cursurile de
examene de titularizare şi perfecţionare
grade didactice care să
răspundă
nevoilor
şcolii, dar şi
celor de
dezvoltare
personală
Dezvoltarea unor Oferte de Permanent Director Casa Corpului locală
parteneriate instituţionale formare Responsabil Didactic,
cu furnizorii acreditaţi de cu Inspectoratul
formare, în scopul perfecţionarea Şcolar Judeţean,
optimizării activităţilor de Universităţi
formare şi
dezvoltare profesională a
cadrelor didactice şi
didactic auxiliare
Eficientizarea metodelor de Creşterea Permanent Director Cadre didactice locală
monitorizare şi rezultatelor la Elevi
consiliere a profesorilor clasa cu 25%

19
debutanţi
Asigurarea calităţii Diversificarea Permanent Director Cadre locală
procesului de formare şi Responsabil didactice
continuă prin activităţile eficientizarea arii
metodico-ştiinţifice activităţilor curriculare
psiho-pedagogice realizate susţinute în
la nivelul şcolii. cadrul
comisiilor
metodice.
Organizarea şi Participarea şi Permanent Director cadre locală
monitorizarea activităţilor implicarea Responsabili didactice
metodice şi cadrelor comisii
psihopedagogice la nivelul didactice la metodice
cercurilor pedagogice pe cercurile pe discipline.
discipline metodice
conform
graficelor de
activităţi
Promovarea programelor Participarea la Permanent Directori cadre locală
de formare cursuri a Comisie didactice
necesare pregătirii cadrelor profesorilor perfecţionare
didactice în care nu au
vederea valorificării deprinderi in
reţelelor de calculatoare utiizarea PC si
şi a softurilor educaţionale. softurilor
educaţionale

2. PRIORITATE: Asigurarea calităţii


OBIECTIV : Creşterea calităţii actului educativ
TINTA : Formarea competenţelor-cheie şi dezvoltarea personală a elevilor
CONTEXT: Abordarea educaţiei ca principală forţă a schimbării

20
Acţiuni pentru atingerea Indicatori de Orizont Responsabili Parteneri Sursa de
obiectivului performanta de timp finantare
Aplicarea standardelor Imbunătăţirea permanent Director Cadre didactice locală
nationale de evaluare graduală a Cadre Elevi
sistemului de didactice
asigurare a
calităţii.

Monitorizarea
activităţii
Comisiei
pentru
Asigurare a
Calitatii.
Aplicarea
 diferenţiată a Procent de permanent Director Cadre didactice locală
metodelor/sarcinilor de promovabilita Cadre Elevi
predare conform nevoilor te peste media didactice
elevilor diferitelor stiluri de judeţeană Responsabili
învăţare şi cerinţelor Comisii
programelor metodice
Realizarea unor teste Analiza semestrial Director Cadre didactice locală
personalizate la nivelul rezultatelor si Responsabili Elevi
şcolii pentru înregistrarea stabilirea Comisii
progresului/stagnării/regres măsurilor de metodice
ului şcolar intervenţie
Modernizarea practicilor Abordarea Permanent Cadre Cadre didactice locală
didactice şi moderna a Didactice Elevi
centrarea activităţilor pe învăţării Şefi catedra
elev şi pe
realizarea progresului
performanţelor
acestora

21
Analiza de nevoi ale Asigurarea Permanent Director Cadre locală
elevilor şi ale intereselor consilierii Diriginţi didactice
acestora şcolare Consilier elevi
şcolar

Intensificarea activităţii de Integrarea mai Permanent Director, Cadre locală


asistenţă psiho-pedagogică uşoara in Consilier – didactice
şcolara prin cooptarea in colectivele de psiholog, elevi
program a elevilor veniţi elevi Diriginte
din altă ţară

Maximizarea rolului Creşterea permanent Director Cadre didactice locală


profesorului de sprijin rezultatelor Profesori Elevi ,
pentru elevii cu CES şcolare pentru C.J.R.A.E.,
elevii cu CES C.S.E.I.
Orientarea şcolara si Obţinerea In ultimul Director Cadre didactice locală
consiliere a elevilor din unui traseu an de Responsabil Elevi
clasa a-VIII-a educaţional studii Comisia
conform diriginţi
aptitudinilor
şi
competenţelor
elevului
Ore de pregătire Rezultate permanent Director Cadre didactice locală
suplimentară pentru elevii bune si foarte Profesori de elevi
cu performanţe deosebite şi bune la specialitate
pentru cei cu un ritm mai olimpiade/
lent de învăţare. concursuri
şcolare şi la
examenele
naţionale

3. PRIORITATE: Creşterea importanţei activităţilor educative şi extraşcolare;


OBIECTIV : Diversificarea formelor de învăţare;

22
TINTA : Formarea completă a personalităţii elevilor;
CONTEXT: Necesitatea adaptării permanente la schimbările petrecute in Uniunea
Europeană;

Acţiuni pentru atingerea Indicatori de Orizont Responsabili Parteneri Sursa de


obiectivului performanta de timp finantare
Realizarea unui curriculum CDŞ aprobat Ianuarie- Director Cadre didactice Locală
la decizia şcolii în urma de către ISJ martie Cadre ISJ
analizei necesităţilor de Brăila 2016 didactice Elevi
formare ale elevilor
Stabilirea unui program de Participarea permanent Director Cadre didactice Locală
activităţi extraşcolare tuturor Cadre Elevi
general, la nivelul şcolii elevilor şi didactice Părinţi
cadrelor Responsabili Comunitatea
didactice la Comisii locală
activităţile metodice
extraşcolare
Încurajarea profesorilor şi Realizarea permanent Director Cadre didactice Locală,
elevilor care se implică în unor proiecte Cadre Elevi Europeană
activităţi extracurriculare în parteneriat didactice Comunitate
în parteneriate judeţene, locală
naţionale si transnaţionale Număr ONG
crescut de Instituţii publice
elevi si
profesori
implicaţi
Înfiinţarea unor cercuri de Elevi foarte Director Cadre didactice Locală
specialitate (matematică, bine pregătiţi permanent Profesori de Elevi
creaţie literară, pictură, specialitate Comunitate
istorie etc) Rezultate locală
forate bune la Asociaţia
concursurile Părinţilor
pe discipline

23
Antrenarea elevilor în Participarea a 2016 Director Elevi Locală
participarea la concursuri 50 de elevi Profesori Cadre didactice
de proiecte de mediu si geografie si
mini-proiecte de mediu biologie
(priorităţi UE)

Educarea elevilor in Cunoaşterea Permanent Director ONG locală


spiritul cunoaşterii- tradiţiilor adjunct elevi
conservării specificului Cadre
românesc în contextul didactice
globalizării.

24
4. PRIORITATE: Creşterea importanţei şcolii ca formator în comunitate;
OBIECTIV : Dezvoltarea parteneriatelor;
TINTA : Grad ridicat de implicare a tuturor factorilor decizionali si a membrilor
societăţii civile in activităţile şcolii;
CONTEXT: Învăţământul trebuie sa joace un rol fundamental in consacrarea unei
economii globale (global economy), a unei societăţi globale a cunoaşterii (knowledge
society) si a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii (lifelong learning society ).

Acţiuni pentru atingerea Indicatori de Orizont Responsabili Parteneri Sursa de


obiectivului performanta de timp finantare
Identificarea de parteneri Găsirea Permanent Director Comunitate Locală
pentru realizarea partenerilor Cadre locală
proiectelor didactice Consiliul Local
Şcoli din state
membre UE

Participare la consiliere şi Profesor 2016 Director Comunitate Locală


consultanţă în specializat in Responsabilul locală
managementul proiectelor scriere de Comisie de Asociaţia
proiecte programe Părinţilor
Consiliul
Judeţean Brăila
Încheierea de parteneriate Realizarea 2016 Director Comunitate Locală
în vederea colaborării cu unor proiecte Responsabil locală
şcoli din judeţul Brăila în parteneriat Comisie de Asociaţia
programe Părinţilor
Şcoli din
judeţul Brăila
Accentuarea caracterului Participarea şi permanent Director Cadre didactice Locală
interdisciplinar şi implicarea Cadre Elevi
pluridisciplinar al educaţiei elevilor la didactice
activităţile
interdisciplina
re

25
Colaborare cu mass-media Transparenţă permanent Director Cadre didactice Locală
locală în vederea în actul Elevi
promovării imaginii şcolii decizional Reprezentanţi
mass-media
Acţiuni cu
grad de
vizibilitate
sporit

5. PRIORITATE: Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii


OBIECTIV : Obţinerea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ
TINTA : Creşterea valorii resurselor pentru susţinerea procesului didactic european
CONTEXT: Uzura morală şi fizică avansată a unor resurse materiale existente, ce
nu permit atingerea performanţelor dorite.

Acţiuni pentru atingerea Indicatori de Orizont Responsabili Parteneri Sursa de


obiectivului performanta de timp finantare
Realizarea demersurilor Asigurarea 2016 Director Comunitate Locală
necesare la Primăria Brăila condiţiilor locală
pentru reabilitarea normale Consiliul Local
terenului de sport din pentru
curtea şcolii desfăşurarea
orelor de
educaţie fizică
Modernizare sală de sport Asigurarea 2016 Director Comunitate Locală
condiţiilor Profesor locală
normale educaţie fizică Consiliul Local
pentru Contabil
desfăşurarea
orelor de
educaţie fizică
Dezvoltarea bazei Modernizarea 2016 Director Comunitate Locală
materiale pentru laboratoarelor Profesori de locală
desfăşurarea unui şi cabinetelor specialitate Consiliul Local

26
învăţământ modern şcolare; Contabil Cadre didactice
Realizarea ISJ Brăila
unui proiect
de schimbare
a tamplariei
pentru partea
nordica a
scolii si sala
de sport.
Amenajarea unor spaţii Accesarea 2015-2016 Director Comunitate Locală
adecvate desfăşurării unui unor fonduri Contabil locală
program de tip „Şcoala de pentru Responsabil Consiliul Local
după şcoală” reabilitarea Comisia de Cadre didactice
spaţiilor programe ISJ Brăila
Monitorizarea video a Asigurarea 2015-2016 Director Consiliul Local Locală
spaţiilor şcolii securităţii Contabil Consiliul
elevilor Judeţean -ATOP
Cadre didactice
ISJ Brăila

27

S-ar putea să vă placă și