Sunteți pe pagina 1din 1

s u m a r

Comunicare [i corectitudine de A. Gh. Olteanu – p. 3


România literar\ ®
CONTRAFORT de Mircea Mih\ie[ – p. 4
Primul Faulkner (I) Director: NICOLAE MANOLESCU
DESPRE LITERATUR|, CU BUCURIE de Ioana Pârvulescu
Ce-ii cu „Valea Plângerii“? – p. 5

CRONICA IDEILOR de Sorin Lavric – p. 6 Redac]ia:


{arpele cu clopo]ei GABRIEL DIMISIANU – director-aadjunct

CRONICA LITERAR| de Cosmin Ciotlo[ – p. 7 ALEX. {TEF|NESCU – redactor-[[ef


Cet\]eanul Mitchievici OANA MATEI – secretar general de redac]ie
ADRIANA BITTEL, CONSTAN}A BUZEA,
Versuri de Alexandru Mu[ina – p. 8
MARINA CONSTANTINESCU, IOANA PÂRVULESCU –
Zilele culturii c\linesciene – p. 9 redactori

CER{ETORUL DE CAFEA de Emil Brumaru – p. 9


Corectur\:
COUPE-P PAPIER de Alex {tef\nescu – p. 10 CONSTAN}A BUZEA (pag. 2, 8, 16, 17, 26, 27, 30),
Arta de a `ntreba
SIMONA GALA}CHI (pag. 4, 5, 6, 7, 14, 22, 24, 25),
SEMN DE CARTE de Gheorghe Grigurcu – p. 11 ECATERINA IONESCU (pag. 1, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19,
O carte despre Cameleonea (III) 20, 21, 23, 28, 29, 31, 32), NINA PRUTEANU.

~ntreb\ri, r\spunsuri, dileme


de Constantin Trandafir - pp. 12-113 Grafica: MIHAELA ßCHIOPU
Fotoreporter: ION CUCU
LECTURI LA ZI de Tudorel Urian – p. 14
Tran[eele textualismului Tema num\rului: Pet-sshop
Tehnoredactare computerizat\:
PREPELEAC de Constantin }oiu – p. 15
IONELA STANCIU, OANA MATEI, VALENTINA VL|DAN
P|CATELE LIMBII de Rodica Zafiu – p. 15 Introducere texte: ECATERINA R|DOI
Coresponden]i din str\in\tate: RODICA BINDER
Alexandru Zub: „Rigoarea, disciplina, st\ruin]a nu mai sunt (Germania), GABRIELA MELINESCU (Suedia), LIBUŠE
`nsu[iri la care tinerii s\ aspire, iar [coala s\ le cultive“
VALENTOVÁ (Cehia)
Interviu realizat de Astrid Ambosie – pp. 16-117

Mafalda de Ioana Dr\gan – p. 18


Funda]ia România literar\, Calea Victoriei 133,
Traducerea de Maria-G
Gabriela Constantin – p. 19
sector 1, cod 010071, Bucure[ti.
Coasta dalmat\ [i romanitatea ast\zi Director administrativ: VALENTINA VL|DAN
de Mihai Sorin R\dulescu - pp. 20-221 Secretariat: SOFIA VL|DAN, GHEORGHE VL|DAN
GSG Agen]ia {incai,
Cont `n lei: BRD-G
Frumoasa din p\durea adormit\ de Liana Tugearu – p. 22
RO91BRDE441SV59488894410. Cont `n valut\: BRD-G
GSG
FESTIVALUL INTERNA}IONAL „GEORGE ENESCU“ – p. 23 Agen]ia {incai RO87BRDE441SV59488974410 (USD),
O stare a spiritului de Dumitru Avakian
RO37BRDE441SV59489004410 (EUR)
CRONICA FILMULUI de Angelo Mitchievici – p. 24
Alexandra [i moartea
e-m
mail: romania_literara@yahoo.com;
nr. 39 / 2 octombrie 2009

CRONIC| PLASTIC| de Pavel {u[ar\ – p. 25 revistaromanialiterara@gmail.com; http://www.romlit.ro;


Valoare artistic\, valoare comercial\ tel.: 021. 212.79.86; fax: 021.212.79.81
Imprimat la FED PRINT
România - o perspectiv\ londonez\
de Codrin Liviu Cu]itaru - pp. 26-227
Conform prevederilor Statutului, Uniunea Scriitorilor din
Adeus, Antonio Olinto! de Micaela Ghi]escu - p. 28
România nu este responsabil\ pentru politica editorial\ a
Meridiane - p. 29 publica]iei [i nici pentru con]inutul materialelor publicate.
România literar\

POEMUL {I SCRISOAREA de Constan]a Buzea – p. 30 România l iterar\ este membr\ a Asocia]iei


PRIN ANTICARIATE de Simona Vasilache - p. 30 Revistelor, Imprimeriilor [i Editurilor Literare (A.R.I.E.L.), aso-
Obliga]ii cia]ie cu statut juridic, recunoscut\ de c\tre Ministerul
Culturii [i Cultelor.
LA MICROSCOP de Cristian Teodorescu – p . 31

CURS PRACTIC DE CENZUR| LITERAR| de Livius Ciocârlie ISSN 1220-6


6318

2
O salutar\ circumspec]ie – p . 31

OCHIUL MAGIC – p. 32