Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. .........../ ..............

2017

Către,

PRIMĂRIA COMUNEI _______________________________________

Vă semnalăm că următorul elev, locuitor în raza comunei dvs., înmatriculat la Colegiul Tehnic
Decebal din Drobeta Turnu Severin în anul școlar 2016-2017, în clasa a _______, este în situație de
absenteism ridicat și risc de abandon școlar.

Nr. Nume și prenume elev Părinte/ Reprezentant Domiciliul Nr.absențe la


Crt. legal data de
_________
1

2.

Vă rugăm să ne sprijiniți în demersul nostru de a intra în legătură cu părinții elevului pentru


evitarea situației de abandon școlar și rezolvarea cazului menționat, în conformitate cu prevederile
Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și prevederile Ordinului
MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016:
„Art. 173. — (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are
obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri
pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada
învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă
între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ.”

Vă mulțumim pentru implicare și colaborare.

Telefon contact şcoală: 0252/311766


E-mail: colegiuldecebal@yahoo.com

DIRECTOR,
Prof.Vasile BUSUIOC

_______________________________________________________________________________
Str. Antonini nr. 2
CUI: 4337514 Tel:0252/311766
Fax:0252/315618
e-mail:colegiuldecebal@yahoo.com