Sunteți pe pagina 1din 13

Proiectarea unităţii tematice “Tradiții și obiceiuri”

Perioada: 4 săptămâni
24.11 / 18.12. 2014

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice elevi
DP 3.1. - analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic Rutine și sarcini de - caiet DP, rechizite Observarea
- investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei lucru - conversaţia euristică, sistematică
Alternanța exerciţiul, problematiz,
efort/relaxare (timp de joc de rol,
Luni CLR 4.2 - Scrierea unor cuvinte prin combinarea unor silabe lucru/ timp liber) - frontal, individual.
24.11 CLR 1.1.,1.2. - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei - caiet, manual ; Observarea
1.3. 1.4. 2.1. impusă de semnele de punctuaţie Amintiri din copilărie, - conversaţia, exerciţiul, directă
2.2. 2.3 2.4. - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text după I. Creangă problematizarea, joc de
3.1 3.2 4.1 4.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de rol, explicația,
dialog) sau respectând un detaliu/ o idee din text; - frontal, individuală.
- auto-corectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia
citit(ă) nu are sens
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit;
- dictări de cuvinte şi propoziţii citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte ( citire cu voce tare/ în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
Analiza personajului principal în scopul identific. unor asemănări
DP 1.1
RELIGIE
EFS
CLR 1.1.,1.2. - identific personajelor dintr-un text audiat - precizarea locului şi Amintiri din copilărie, - manualul, auxiliare Apreciere
1.3. 1.4. 2.1. timpului acţiunii prezentate într-un text audiat după I. Creangă didactice, fişe de lucru globală
2.2. 2.3 2.4. - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale 2 ore -strategii activ - particip
3.1 3.2 4.1 4.2 acţiunii textului audiat -frontal, individual Apreciere
MarTi - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat individuală
25.11 - precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la
început, mai întâi, prima dată, apoi, după aceea, până la urmă etc.
- recunoaşterea personajelor unui text;
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat
„Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?,
AV/LM – 2.4. Vizionarea unui documentar: Cum se fabrică?
MEM 1.5. 1.6. - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente; Adunarea repetata de - caiet, auxiliar, fișe de Evaluare orală
2.1 3.1. 3.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei termeni egali lucru; curentă
4.1. 4.2. 5.2 mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; - explicația, exercițiul,
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolv unor probleme practice; exemplul, problematiz.
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau
- frontal, individual
utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni egali;
MM 2.1 Cantec: Sade rata pe butoi
MM – 1.1; 2.1 - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite Cântarea cu - video proiector Apreciere
2.2 3.1 - audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) însoţite de acompaniament calculator globală
dirijat intuitive sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale Broscuțele -conversaţia, explicaţia,
- reproduc. unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat intuitiv exerciţiul, jocul didactic
- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din cântecele
-frontal, individual
învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj muzical
(intensitate, durată, înălţime)
CLR 2.1 Joc de rol
MEM 1.5. 1.6. - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente; Proprietatile inmultirii - caiet, auxiliar, fisa Autoevaluare
2.1 3.1. 3.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei -conversația, explicația, Evaluare prin
4.1. 4.2. 5.2. mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; exemplul, problematiz. joc
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolv unor probleme practice;
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau
Miercuri -frontal, individual
utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
26.11 - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni egali;
CLR – 2.4. Repovestire Amintiri din copilărie
CLR 1.1.,1.2. - formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare; Punctuația - fişe de lucru, caiete Apreciere
1.3. 1.4. 2.1. - transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic - dialogul, problematiz., globală
2.2. 2.3 2.4. - participarea cu interes la dialoguri ,în diferite contexte de comunicare explicația, exercițiul,
- citirea unor mesaje scrise ,întâlnite în mediul cunoscut -frontal, individual
3.1 3.2 4.1 4.2
- identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări ,
fenomene din universul cunoscut
- scrierea unor mesaje ,în diverse contexte de comunicare
- redactarea unor mesaje simple cu respectarea convenţiilor de bază
MEM – 4.2 Joc: Ce s-ar întâmpla dacă…?
ENGLEZĂ
CLR – 1.1 1.3; - citirea și descifrarea textului; Leul și șoricelul, J. de la -fișă de lucru, auxiliar Apreciere
Joi
2.11.4 2.2 3.2 - formulare de întrebări și răspunsuri pe marginea textului; Fontaine video-proiector, calc. individuală
27.11
Lectura - identificarea personajelor; - citirea explicativă,
- exerciții de povestire cu ajutorul întrebărilor dialogul, povestirea
MM- 2.1 Cântec: Ceata lui pițigoi – audiție interioară -frontal, individual
MEM 1.5. 1.6. - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente; Proprietatile inmultirii - caiet, auxiliar, fisa Evaluare orală
2.1 3.1. 3.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei Înmulțirea cu 2 -conversația, explicația,
4.1. 4.2. 5.2. mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; exemplul, problematiz.
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolv unor probleme practice; -frontal, individual
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau
utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni egali;
AV/AP – 2.6. Mimarea unui personaj
MM – 1.1; 2.1 - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite Cântarea cu - video proiector Evaluare orală
2.2 3.1 - audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) însoţite de acompaniament calculator
dirijat intuitive sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale Broscuțele -conversaţia exerciţiul,
- reproduc. unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat intuitiv jocul didactic
- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din cântecele
-frontal, individual
învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj muzical
(intensitate, durată, înălţime)
CLR 2.1 Joc de rol
MEM 1.5. 1.6. - descrierea cond pentru supravieţuirea oamenilor, anim, plantelor; Științele vieții - ilustraţii, harta fizică, Evaluare orală
Vineri 2.1 3.1. 3.2 - asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor cu anumite Animale. Nevoi de bază machetă cu formele de
28.11 4.1. 4.2. 5.2. caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul recunoaşterii relief, bileţele cu întrebări
adaptărilor la mediu; pt concurs, fişe de
evaluare,
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi
- frontal, individual, pe
adaptările la mediu etc; grupe,
CLR – 4.2. Completarea unui rebus;
AV/AP 1.1 1.3 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; Materiale și - acuarele, plansă, Obs.
2.1 2.2 2.3 - asociere formă-culoare; instrumente de lucru. pensule; sistematică
- explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica forme, culori, Pictură. - explicația, exemplul,
materiale, tehnici, obiecte artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor; 2 ore demonstrația;
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce au
-frontal, individual,
suferit deformări minore, etc;
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu (aceasta
foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video);
- realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute;
CLR 2.2 Crearea unei scurte povești pornind de la tema realizată

E.F.S.
Proiectarea unităţii tematice “Tradiții și obiceiuri”
2.12 / 5.12. 2014

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice elevi

Luni
RELIGIE
1.12
EFS
CLR 1.1.,1.2. -citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei Cheile, după T. Arghezi - caiet special, manual, Observarea
1.3. 1.4. 2.1. impusă de semnele de punctuaţie; 2 ore auxiliar, fise sistematică
2.2. 2.3 2.4. -identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text; -conversaţia, explicaţia, Autoevaluarea
3.1 3.2 4.1 4.2 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de exerciţiul Aprecieri
MarTi dialog) sau respectând un detaliu/ o idee din text; -frontal, individual, prin notare
2.12 -auto-corectarea greşelilor de citire;
-discutarea ilustrațiilor care însoțesc textul;
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o
întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut etc.
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat
Desen: exprimarea stării personajelor lecției
DP 2.1
MEM 1.5. 1.6. - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente; Inmultirea când unul din -caiet, fise, auxiliar Aprecieri
2.1 3.1. 3.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei factori este 2 -conversaţia, explicaţia, verbale
4.1. 4.2. 5.2. mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; munca independentă,
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probl practice; - frontal, individual
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau
utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni egali;
CLR 3.3 Transmiterea unor mesaje prin intermediul unor coduri
MM – 1.3; 2.1 - cântarea în nuanţă medie firească, cu participare afectivă; Cântarea cu -calculator, video- Evaluare orală
- participarea la serbări; acompaniament proiector
- acompanierea cântecelor cu propriul corp şi cu jucării muzicale; Tot ce e pe lume -intonarea model, jocul
didactic, exemplul
AV/AP 2.4 Vizionarea unui documentar: Cum se fabrică? -frontal, individual
MEM 1.5. 1.6. - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente; Inmultirea când unul din -caiet, fise, auxiliar Autoevaluare
2.1 3.1. 3.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei factori este 3 -conversaţia, explicaţia, Evaluare prin
4.1. 4.2. 5.2. mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; munca independentă, joc
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolv unor probleme practice; - frontal, individual
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau
Miercuri utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
3.12 - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni egali;
CLR – 4.2. Completarea unui rebus
CLR 1.1.,1.2. -auto-corectarea greşelilor de citire; Cheile, după T. Arghezi - fişe de lucru, manuale, Apreciere
1.3. 1.4. 2.1. -discutarea ilustrațiilor care însoțesc textul; 2 ore caiete, auxiliare globală
2.2. 2.3 2.4. - alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o Bine e la noi acasă, de - conversația, explicația,
3.1 3.2 4.1 4.2 întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut etc. E Căldăraru dialogul, exercițiul
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat -frontal, individual
- identificarea frahmentelor lecției și formularea ideilor princupale
- ex. de povestire orală a textului
DP – 2.1. Vizionarea filmului Ciuboțele ogarului
ENGLEZĂ
CLR - 1.1 1.2. - citirea și descifrarea textului; Boierul și Păcală -auxiliar Apreciere
31.4 2.1. 2.2. - formulare de întrebări și răspunsuri pe marginea textului; -video proiector, globală
Joi 2.3 2.4 - identificarea personajelor; calculator, planse;
4.12 Lectura - exerciții de povestire cu ajutorul întrebărilor -conversația, dialogul,
-rezolvarea ex. din carte povestirea
CLR 2.1 Joc de rol -frontal, individual
MEM 1.5. 1.6. - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente; Inmultirea când unul din -fișe de lucru, auxiliare, Evaluare orală
2.1 3.1. 3.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei factori este 3 caiete
4.1. 4.2. 5.2. mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; Inmultirea cu 4 -conversația, explicația,
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolv unor probleme practice; exerițiul, demonstrația;
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau
-frontal, individual
utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni egali;
CLR – 1.1. Audierea unei povești
MM – 1.3; 2.1 - cântarea în nuanţă medie firească, cu participare afectivă; Cântarea cu -calculator, video- Evaluare orală
- participarea la serbări; acompaniament proiector
- acompanierea cântecelor cu propriul corp şi cu jucării muzicale; -intonarea model, ex,
Tot ce e pe lume conversația euristică
MEM 2.1 Realizarea unui desen respectând condiții date -frontal, individual

MEM 1.5. 1.6. - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, Științele vieții - ilustraţii, harta fizică,
Vineri 2.1 3.1. 3.2 animalelor, plantelor; Animale. Nevoi de bază machetă cu formele de
5.12 4.1. 4.2. 5.2. - asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor cu anumite relief, bileţele cu întrebări
caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul recunoaşterii pt concurs, fişe de
evaluare,
adaptărilor la mediu;
- frontal, individual, pe
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi grupe,
adaptările la mediu etc;
CLR – 2.4. Concurs de ghicitori;
AV/ AP– 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate Iarna vesela -frunze, planșă, lipici, Observarea
- jocuri de asociere formă-culoare; foarfece; Sistematică
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce au -conv, obs, demonstrația
suferit deformări minore, e.t.c; -frontal, individual,
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu (aceasta
foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video);
- folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ;
CLR – 1,3. Joc: Continuă propoziția!
E.F.S.
Proiectarea unităţii tematice “Tradiții și obiceiuri”
8.12 / 12.12. 2014

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice elevi
DP 1.1. - plasarea unor simboluri pentru activităţile programului zilnic în Importanța timpului în - auxiliar, fişe de lucru, Observarea
funcţie de succesiune, frecvenţă, dificultate, durată învățare -conversaţia euristică, sistematică
- completarea unor texte lacunare „Eu învăţ mai bine… “, “Cel exerciţiul
mai uşor învăţ cu..”, ”Îmi place să învăţ despre …” Pentru a -frontal. individual
Luni memora mai uşor am nevoie de …”, “ Pentru a învăţa, prefer să
8.12 folosesc următoarele obiecte…”
CLR 1.1 Audierea unor povești
CLR 1.1.,1.2. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de Bine e la noi acasă , E -manualul, auxiliare Evaluare orală
1.3. 1.4. 2.1. tema şi mesajul textului audiat - alegerea răspunsurilor corecte la Căldăraru didactice, fişe de lucru
2.2. 2.3 2.4. întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/ serie de -strategii activ-
3.1 3.2 4.1 4.2 variante date ; mesajul poeziei participative
- selectarea/ formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate -frontal, individual
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
Cantec: Tot ce e pe lume
RELIGIE
EFS
CLR 1.1.,1.2. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de Colindătorii, de G. - caiet special, manual, Observarea
1.3. 1.4. 2.1. tema şi mesajul textului audiat - alegerea răspunsurilor corecte la Coșbuc auxiliar, fise sistematică
2.2. 2.3 2.4. întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/ serie de -conversaţia, explicaţia, Autoevaluarea
3.1 3.2 4.1 4.2 variante date exerciţiul Aprecieri
MarTi - selectarea/ formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate -frontal, individual, prin notare
9.12 - mesjul poeziei
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
MM 2.1 Cantec: Cantecul legumelor
MEM 1.5. 1.6. - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente; Inmultirea când unul din -caiet, fise, auxiliar Aprecieri
2.1 3.1. 3.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei factori este 4 -conversaţia, explicaţia, verbale
4.1. 4.2. 5.2. mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; munca independentă,
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolv unor probleme practice; - frontal, individual
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau
utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni egali;
CLR 4.2. Completarea unui rebus
MM – 1.3; 2.1 - cântarea în nuanţă medie firească, cu participare afectivă; Cântarea cu -calculator, video- Evaluare orală
- participarea la serbări; acompaniament proiector
- acompanierea cântecelor cu propriul corp şi cu jucării muzicale; -intonarea model,
Colinde exemplul
CLR 2.1 Joc de rol inspirat de cantec -frontal, individual
MEM 1.5. 1.6. - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente; Inmultirea când unul din -caiet, fise, auxiliar Autoevaluare
2.1 3.1. 3.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei factori este 5 -conversaţia, explicaţia, Evaluare prin
4.1. 4.2. 5.2. mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; munca independentă, joc
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolv unor probleme practice; - frontal, individual
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau
Miercuri utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
10.12 - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume de termeni egali;
CLR – 2.3. Întâlnirea cu personaje fantastice
CLR 1.1.,1.2. - dictări de cuvinte şi propoziţii citirea în forme variate a enunţurilor şi Punctuația. Semnul - fişe de lucru, manuale, Apreciere
1.3. 1.4. 2.1. textelor scurte ( citire cu voce tare/ în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe exclamării caiete, auxiliare globală
2.2. 2.3 2.4. roluri, citire ştafetă etc.) - conversația, explicația,
3.1 3.2 4.1 4.2 - auto-corectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) dialogul, exercițiul
nu are sens -frontal, individual
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit
MM 2.1. redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text citit
Joc: Calități și defecte
ENGLEZĂ
CLR 1.1 1.2. - citirea și descifrarea textului; Boierul și Păcală -auxiliar,video proiector, Apreciere
1.3 1.4 2.1. - formulare de întrebări și răspunsuri pe marginea textului; calculator, planse; globală
2.2. 2.3 2.4 - identificarea personajelor; -conversația, dialogul,
LECTURA - exerciții de povestire cu ajutorul întrebărilor povestirea
-frontal, individual
Joi
CLR 2.1 Joc: De-a șoarecele și pisica
11.12
MEM 1.5. 1.6. - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi nr de elem; Înmulțirea când un -fișe de lucru, auxiliare, Evaluare orală
2.1 3.1. 3.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei factor este 5 caiete
4.1. 4.2. 5.2. mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; Recapitulare prin teste -conversația, explicația,
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolv unor prob practice; exerițiul, demonstrația;
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate -frontal, individual
sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
- rezolv unor situaţii de aflare a unei sume de termeni egali;
CLR – 1.1. Joc de rol: Întâlnirea cu personaje fantastice
MM – 1.3; 2.1 - cântarea în nuanţă medie firească, cu participare afectivă; Cântarea cu -calc, video-proiector Evaluare orală
- participarea la serbări; acompaniament -intonarea model,
- acompanierea cântecelor cu propriul corp şi cu jucării muzicale; exercițiul, conversația
Colinde euristică
MEM 2.1 Realizarea unui desen respectând condiții date -frontal, individual
MEM 1.5. 1.6. - identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa Nevoi de bază ale -fisa Evaluare prin
Vineri 2.1 3.1. 3.2 plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului zi-noapte; animalelor -individual notare
12.12 4.1. 4.2. 5.2. - explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei
umane, a plantelor şi animalelor;
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor,
plantelor;
Joc de rol: Cel mai bun prieten al omului
CLR 2.1
AV/ AP– 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; Animalul preferat -planse acuarele, Observarea
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a pensule Sistematică
formelor ce au suferit deformări minore, etc; -conversația, observația,
M.M – 2,1. Cantec: Taraful chit demonstrația
-frontal, individual,
AV/AP1.1 1.2 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; Animalul preferat -planșă, pensoane, Observarea
2.1 2.2 2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a Tangram–tăiere, lipire acuarele; sistematică
formelor ce au suferit deformări minore, etc; -explicația, conversația
- asociere formă-culoare -individual
CLR 1.4 Discuții pe teme de interes pentru copii
E.F.S.

Proiectarea unităţii tematice “Tradiții și obiceiuri”


15.12 / 19.12. 2014

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice elevi
DP 2.2. - utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, colegi, prieteni, Comunicarea școlară - auxiliar, fişe de lucru, Observarea
cadre didactice) a unor modalităţi simple de ascultare activă: eficientă -conversaţia euristică, sistematică
contact vizual, postură adecvată, intonaţie etc. Elemente de ascultare exerciţiul
- observarea, în jocuri de rol create de colegi, a elementelor activă -frontal. individual
Luni specifice ascultării active
15.12 MEM 6.2 Prezentarea unor întâmplări personale și ordonarea acestora
CLR 1.1.,1.2. - formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date Obiceiuri de Crăciun și -manualul, auxiliare Evaluare orală
1.3. 1.4. 2.1. - construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/ sau Anul Nou didactice, fişe de lucru
2.2. 2.3 2.4. a unui şir de imagini -strategii activ-
3.1 3.2 4.1 4.2 - dramatizări ale unor fragmente din texte narative cunoscute participative
- recitarea unor poezii pe teme familiare - combinarea unor -frontal, individual
propoziţii care au legătură între ele, pentru a explora formarea
textului
- povestirea unor vise, poveşti etc.
- identific alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/
unui sunet
MM 2.1 Colinde
RELIGIE
EFS
CLR 1.1.,1.2. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de Recapitulare prin teste - caiet special, manual, Observarea
1.3. 1.4. 2.1. tema şi mesajul textului audiat - alegerea răspunsurilor corecte la auxiliar, fise sistematică
2.2. 2.3 2.4. întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/ serie de -conversaţia, explicaţia, Autoevaluarea
3.1 3.2 4.1 4.2 variante date exerciţiul Aprecieri
MarTi - selectarea/ formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate -frontal, individual, prin notare
16.12 - mesjul poeziei
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau commune
MM 2.1 Colinde
MEM 1.5. 1.6. - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi nr de elem; Recapitulare prin teste -caiet, fise, auxiliar Aprecieri
2.1 3.1. 3.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei -conversaţia, explicaţia, verbale
4.1. 4.2. 5.2. mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; munca independentă,
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolv unor prob practice; - frontal, individual
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate
sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei;
- rezolv unor situaţii de aflare a unei sume de termeni egali;
CLR 4.2. Completarea unui rebus
MM – 1.3; 2.1 - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a Elemente de limbaj -calculator, video- Evaluare orală
intensităţilor, a înălţimii şi a tempoului; asocierea acestora cu muzical proiector
mişcări sugestive ale braţelor Cucule, pasăre sură -intonarea model,
- jocul ”Mergi cum se cântă!” exemplul
- jocul ”Ghici de unde se aude sunetul -frontal, individual
CLR 2.1 Joc de rol inspirat de cantec
MEM 1.5. 1.6. Rezolvarea unui test Test de autoevaluare -caiet, fise, auxiliar Autoevaluare
2.1 3.1. 3.2 -conversaţia, explicaţia, Evaluare prin
4.1. 4.2. 5.2. munca independentă, joc
- frontal, individual
Miercuri CLR 1.1.,1.2. - alcătuirea de dialoguri folosind semnele de punctuație învățate; Recapitulare prin teste - fişe de lucru, manuale, Apreciere
17.12 1.3. 1.4. 2.1. -transcrierea unor texte caiete, auxiliare globală
2.2. 2.3 2.4. - stabilirea semnelor de punctuație intr-un text - conversația, explicația,
3.1 3.2 4.1 4.2 - schimb sensului unui cuv prin schimbarea unei silabe/ unui sunet dialogul, exercițiul
- dictări de cuvinte şi propoziţii -frontal, individual
- auto-corectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă)
MM 2.1. nu are sens
Joc: Colinde
ENGLEZĂ
CLR 1.1 1.2. Evaluare -teste Apreciere
1.3 1.4 2.1. -individual globală
2.2. 2.3 2.4
MEM 1.5. 1.6. - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi nr de elem; Inmultirea cu 6 -fișe de lucru, auxiliare, Evaluare orală
2.1 3.1. 3.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei caiete
4.1. 4.2. 5.2. mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia; -conversația, explicația,
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolv unor prob practice; exerițiul, demonstrația;
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate -frontal, individual
sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asoc.,
Joi element neutru), fără precizarea terminologiei;
18.12 CLR – 1.1. Joc de rol: Întâlnirea cu personaje fantastice
MM – 1.3; 2.1 - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a Repetarea cantecelor -calculator, video- Evaluare orală
intensităţilor, a înălţimii şi a tempoului; asocierea acestora cu învățate proiector
mişcări sugestive ale braţelor - exercițiul, conversația
euristică
MEM 2.1 Realizarea unui desen respectând condiții date -frontal, individual
MEM 1.5. 1.6. - rezolvare ex, utilizand inmultirea Inmultirea cu 6 -fisa Evaluare prin
Vineri 2.1 3.1. 3.2 -rezolvarea unor probleme; -individual notare
19.12 4.1. 4.2. 5.2. -- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări
repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
M.M. 2.1 Colinde
AV/ AP– 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; Bradul de Crăciun -frunze, planșă, lipici, Observarea
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a foarfece; Sistematică
formelor ce au suferit deformări minore, etc; -conversația, observația,
M.M – 2,1. O brad frumos ! demonstrația
-frontal, individual,
AV/AP1.1 1.2 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate; Ornamente de Crăciun -planșă, pensoane, Observarea
2.1 2.2 2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a acuarele; sistematică
formelor ce au suferit deformări minore, etc; -explicația, conversația
- asociere formă-culoare -individual
CLR 1.4 Discuții pe teme de interes pentru copii Când vine Moșul?
E.F.S.