Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Dobre, Maria-Bianca (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Adresă(e) Liege, Rue Gretry 145, 4020, Liege, Belgium
Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi Mobil: 0040882113
instrucţiunile)
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
E-mail(uri) euroonefirst@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 30 iulie 1998

Sex feminin

Locul de muncă vizat / Secretar


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională EUROONEFIRST@GMAIL.COM

Perioada Iunie 2017-decembrie 2017


Funcţia sau postul ocupat Secretar
Activităţi şi responsabilităţi principale Intervievări și căutări de contracte
Numele şi adresa angajatorului Iambroș Elena Diana,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Liege, Rue Gretry 145, 4020, Liege, Belgium

Educaţie şi formare preuniversitar

Perioada 2013-2017
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire
Disciplinele principale studiate / Limba și literatura română, limba i literatura engleză,limba și literatura franceză, matematica, biologie,
competenţe profesionale dobândite fizică, chimie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ CNI „Spiru Haret” Suceava
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba eng
lez avansat avansat avansat avansat avansat
ă

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Limba fra
nce Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativă, pozitivă, sociabilă,

Competenţe şi aptitudini Bun organizator, responsabil


organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare mediu


a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice mediu

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Permis(e) de conducere Da, categ. B

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628