Sunteți pe pagina 1din 212

HAAS AUTOMATION, INC.

CERTIFICAT DE GARANŢIE LIMITATĂ


ce acoperă echipamentele CNC Haas Automation, Inc.
Valabil începând cu 1 ianuarie 2009
Haas Automation Inc. (denumit „Haas” sau „Producătorul”) acordă o garanţie limitată pentru toate centrele de
frezare, centrele de strunjire şi maşinile rotative noi (denumite colectiv „Maşini CNC”) şi componentele aces-
tora (cu excepţia celor enumerate mai jos în secţiunea Limitări şi excluderi ale garanţiei) (denumite „Compo-
nente”), care sunt produse de Haas şi comercializate de Haas sau distribuitorii săi autorizaţi conform celor
stipulate în prezentul Certificat. Garanţia stipulată în prezentul Certificat este o garanţie limitată şi reprezintă
unica garanţie acordată de Producător, fiind supusă termenilor şi condiţiilor prezentului Certificat.

Acoperirea garanţiei limitate


Fiecare Maşină CNC şi Componentele acesteia (denumite colectiv „Produse Haas”) sunt garantate de
Producător împotriva defectelor de material şi de fabricaţie. Această garanţie este acordată exclusiv
cumpărătorului final şi utilizatorului final al Maşinii CNC (denumit „Client”). Perioada acestei garanţii limitate
este de un (1) an, cu excepţia frezelor de sculărie şi mini-frezelor, pentru care perioada de garanţie este de
şase (6) luni. Perioada de garanţie începe de la data livrării Maşinii CNC la sediul Clientului. Clientul poate
achiziţiona o extindere a perioadei de garanţie de la Haas sau de la un distribuitor autorizat Haas (denumită
„Garanţie extinsă”).

Numai reparaţia sau înlocuirea


Singura responsabilitate a Producătorului şi remedierea exclusivă pentru client referitoare la oricare şi la
toate produsele Haas se va limita la repararea sau înlocuirea, conform deciziei Producătorului, a produsului
Haas defect, conform prezentei garanţii.

Declinarea răspunderii
Prezenta garanţie este unica şi exclusiva garanţie a producătorului şi ţine loc de orice alte garanţii de orice fel
sau natură, explicite sau implicite, scrise sau orale, inclusiv dar fără a se limita la orice garanţie comercială
implicită, garanţie implicită a adecvării la un anumit scop sau altă garanţie de calitate sau performanţe ori
de neîncălcare a drepturilor. Prin prezentul document, producătorul declină astfel de garanţii de orice tip, iar
clientul renunţă la acestea.

Limitări şi excluderi ale garanţiei


Componentele supuse uzurii în cursul utilizării normale şi în timp, inclusiv dar fără a se limita la vopseaua,
finisarea şi starea geamurilor, becurile, garniturile de etanşare, sistemul de evacuare a aşchiilor etc., sunt
excluse din prezenta garanţie. Procedurile de întreţinere specificate de Producător trebuie respectate şi
înregistrate în vederea validării garanţiei de faţă. Această garanţie este invalidată dacă Producătorul constată
că (i) orice Produs Haas a făcut obiectul manipulării sau exploatării incorecte, abuzurilor, neglijării, acciden-
telor, instalării, întreţinerii sau depozitării neadecvate, respectiv exploatării neadecvate sau pentru aplicaţii
improprii, (ii) orice Produs Haas a fost reparat sau deservit necorespunzător de către Client, tehnician de
service neautorizat sau o altă persoană neautorizată, (iii) Clientul sau orice altă persoană aduce sau încearcă
să aducă modificări oricărui Produs Haas fără autorizarea prealabilă în scris a Producătorului şi/sau (iv)
orice Produs Haas a fost utilizat în scop necomercial (de exemplu pentru uz personal sau casnic). Această
garanţie nu acoperă daunele sau defectele datorate unor factori externi sau chestiuni aflate în afara contro-
lului rezonabil al Producătorului, inclusiv dar fără a se limita la furturi, acte de vandalism, incendii, intemperii
(cum ar fi ploi, inundaţii, vânt, trăsnete sau cutremure), acte de război sau terorism.
Fără a limita caracterul general al oricăreia dintre excluderile sau limitările descrise în prezentul Certifi-
cat, această garanţie nu include nicio garanţie cu privire la conformitatea oricărui Produs Haas cu toate
specificaţiile de producţie sau cu alte cerinţe sau cu privire la funcţionarea neîntreruptă şi fără erori a oricărui
Produs Haas. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la utilizarea oricărui Produs Haas de
către orice persoană şi nu îşi va asuma nicio responsabilitate faţă de nicio persoană pentru nicio problemă
de proiectare, producţie, funcţionare, performanţă sau de altă natură pentru oricare Produs Haas, în afară de
repararea sau înlocuirea acestuia, conform celor stipulate mai sus în prezenta garanţie.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului I


Limitarea responsabilităţii şi a daunelor
Producătorul nu va răspunde faţă de client sau faţă de orice altă persoană pentru niciun fel de daune-interese
compensatorii, daune incidente, daune indirecte, daune punitive, daune speciale, respectiv alte daune sau
pretenţii, fie în cadrul executării contractului, în caz de prejudiciu, sau altă regulă juridică sau de echitate ce
rezultă din ori în legătură cu orice Produs Haas, alte produse sau servicii furnizate de producător sau de un
distribuitor autorizat, tehnician de service sau un alt reprezentant autorizat al producătorului (denumiţi colectiv
„reprezentant autorizat”), sau defectarea componentelor sau produselor realizate prin utilizarea unui produs
Haas, chiar dacă producătorul sau orice reprezentant autorizat al acestuia a fost informat cu privire la posibili-
tatea unor asemenea daune, daune sau pretenţii care includ, fără a se limita la, pierderi de profit, de date, de
produse, de venituri, sau de utilizare, costuri cu timpii morţi, fond comercial, orice prejudiciu adus echipamen-
telor, facilităţilor sau altor bunuri ale oricărei persoane, şi orice daune care ar putea fi cauzate de o defectare
a oricărui produs Haas. Orice astfel de daune şi pretenţii sunt declinate de producător, clientul renunţând la
acestea. Singura responsabilitate a Producătorului şi remedierea exclusivă pentru client referitoare la daune
şi pretenţii indiferent de cauză se va limita la repararea sau înlocuirea, conform deciziei Producătorului, a
produsului Haas defect, conform celor stipulate în garanţia de faţă.
Clientul a acceptat limitările şi restricţiile stipulate în prezentul Certificat, inclusiv dar fără a se limita la
restricţiile cu privire la dreptul său de a recupera daune ca parte a tranzacţiei încheiate cu Producătorul sau
Reprezentantul autorizat al acestuia. Clientul înţelege şi acceptă faptul că preţul Produselor Haas ar fi mai
mare dacă Producătorul ar trebui să răspundă pentru daune şi pretenţii ce nu fac obiectul garanţiei de faţă.

Acordul deplin
Prezentul Certificat anulează oricare şi toate celelalte acorduri, promisiuni, prezentări sau garanţii, fie orale,
fie în scris, încheiate între părţi sau de către Producător în legătură cu aspectele ce fac obiectul acestui
Certificat şi include toate înţelegerile şi acordurile convenite de părţi sau de către producător în legătură
cu aceste aspecte. Prin prezentul document, Producătorul respinge explicit orice alte acorduri, promisiuni,
prezentări sau garanţii, făcute fie oral, fie în scris, care sunt adiţionale sau care nu concordă cu orice termen
sau condiţie a acestui Certificat. Termenii şi condiţiile stipulate în acest Certificat nu pot face obiectul unor
modificări sau amendamente decât cu acordul scris şi semnat atât de Producător, cât şi de Client. Cu toate
acestea, Producătorul va onora o Garanţie extinsă numai în limitele în care aceasta extinde perioada de
garanţie aplicabilă.

Transmisibilitatea
Această garanţie este transmisibilă de la Clientul iniţial către o terţă parte dacă Maşina CNC este vândută
printr-un contract privat de vânzare înaintea expirării perioadei de garanţie, cu condiţia notificării scrise a
Producătorului cu privire la aceasta şi ca această garanţie să fie validă la momentul transferului. Cesionarul
acestei garanţii se va supune tuturor termenilor şi condiţiilor acestui Certificat.

Această garanţie va fi guvernată de legislaţia Statului California, fără aplicarea regulilor referitoare la conflict-
ele de legi. Oricare şi toate disputele pe marginea acestei garanţii vor fi rezolvate de o Curte din jurisdicţia
de competenţă aflată în Ventura County, Los Angeles County sau Orange County, California. Oricare termen
sau clauză a acestui Certificat invalidat(ă) sau neexecutoriu(e) în orice situaţie şi în orice jurisdicţie nu va
afecta valabilitatea sau titlul executoriu al celorlalţi termeni şi clauze prezentate aici sau valabilitatea ori titlul
executoriu al termenului sau clauzei respectiv(e) în orice altă situaţie sau orice altă jurisdicţie.
Înregistrarea garanţiei
În cazul în care aveţi o problemă cu maşina, vă rugăm să consultaţi mai întâi manualul operatorului. Dacă
aceasta nu rezolvă problema, contactaţi distribuitorul autorizat Haas. Ca soluţie finală, contactaţi direct Haas
la numărul indicat mai jos.

II Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road
Oxnard, California 93030-8933 USA
Telefon: (805) 278-1800
FAX: (805) 278-8561
În vederea înregistrării clientului final al acestei maşini pentru actualizări şi note de siguranţă pentru produs,
trebuie să ni se restituie imediat procesul verbal de înregistrare a maşinii. Vă rugăm să-l completaţi integral
şi să-l transmiteţi prin poştă la adresa de mai sus în ATENŢIA ÎNREGISTRĂRI (VF-1, GR-510, VF-6, etc. —
după caz). Vă rugăm să includeţi o copie a facturii pentru a valida data intrării în garanţie şi să menţionaţi
orice opţiuni suplimentare pe care eventual le-aţi achiziţionat.
Nume companie: ______________ Persoană de contact: ___________________
Adresă: _____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Dealer: ______________ Data instalării: _______/_______/________
Cod model: ______________ Serie de fabricaţie: _______________________
Telefon: ( ____ ) _____________ FAX: ( ______ ) __________________

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului III


Procedura de evaluare a satisfacţiei clienţilor
Stimate client Haas,
Satisfacţia deplină şi bunăvoinţa dumneavoastră sunt de maximă importanţă atât pentru Haas Automation, Inc., cât şi pentru
distribuitorul Haas de la care aţi achiziţionat echipamentul. Normal, orice problemă veţi întâmpina în legătură cu tranzacţia
sau exploatarea echipamentului va fi rezolvată rapid de către distribuitorul dumneavoastră.
Totuşi, dacă modul de rezolvare a problemelor dumneavoastră nu vă satisface deplin, şi aţi discutat despre acestea cu un
membru al echipei de management a dealerului, Managerul general sau direct cu proprietarul dealerului, vă rugăm să
procedaţi astfel:
Contactaţi Centrul Servicii clienţi al Haas Automation apelând la numărul 800-331-6746 şi solicitaţi să fiţi pus în legătură cu
Departamentul Servicii clienţi. Pentru a putea rezolva cât mai rapid posibil problemele dumneavoastră, vă rugăm să aveţi la
îndemână următoarele informaţii atunci când ne apelaţi:
• Numele dumneavoastră, numele companiei, adresa şi numărul de telefon
• Modelul maşinii şi seria de fabricaţie
• Numele dealerului, precum şi numele ultimei persoane de la dealer pe care aţi contactat-o
• Natura problemei dumneavoastră
Dacă doriţi să vă adresaţi Haas Automation în scris, vă rugăm să utilizaţi adresa::
Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road
Oxnard, CA 93030
Att: Customer Satisfaction Manager
e-mail: Service@HaasCNC.com
Odată contactat Centrul de servicii clienţi al Haas Automation, vom întreprinde toate eforturile pentru a rezolva cât mai rapid
problemele respective în colaborare cu dumneavoastră şi distribuitorul dumneavoastră. Noi, cei de la Haas Automation, ştim
că o bună relaţie Client - Distribuitor - Producător va contribui la succesul pe termen lung al tuturor celor implicaţi.
Feedback de la clienţi
Dacă aveţi probleme sau întrebări cu privire la Manualul operatorului Haas, vă rugăm
să ne contactaţi prin e-mail la adresa pubs@haascnc.com. Aşteptăm cu plăcere eventu-
ale sugestii pe care le-aţi avea.

Certificare

ETL LISTED
CONFORMS TO
NFPA STD 79
ANSI/UL STD 508
9700845 UL SUBJECT 2011 C E R T I F I E D
CERTIFIED TO
CAN/CSA STD C22.2 N O.73
Certificarea ISO 9001:2000 din partea
TUV Management Service (un organism
Toate sculele pentru maşinile CNC Haas poartă marca de certificare ISO) reprezintă o evaluare
de clasificare ETL, ce certifică faptul că sunt conforme imparţială a sistemului de management
cu Standardul electric NFPA 79 pentru echipamente al calităţii Haas Automation. Acest
industriale şi normele canadiene echivalente, CAN/CSA atestat confirmă conformarea Haas
C22.2 Nr. 73. Mărcile de clasificare ETL şi cETL sunt Automation la standardele emise
acordate produselor ce au parcurs cu succes procesul de ISO (International Organization
de testare la Intertek Testing Services (ITS), o alternativă for Standardization) şi recunoaşte
la Underwriters’ Laboratories. angajamentul Haas pentru satisfacerea
nevoilor şi cerinţelor clienţilor săi de pe
piaţa globală.
.

Tradução das instruções originais

IV Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Informaţiile incluse în prezentul manual fac obiectul actua-
lizării constante. Actualizările de ultimă oră şi alte informaţii
utile sunt disponibile online pentru descărcare în format .pdf
(accesaţi www.HaasCNC.com şi faceţi clic pe „Manual Up-
dates” (actualizări manual) în meniul de tip drop-down „Cus-
tomer Service” (servicii clienţi) din bara de navigaţie).
.

Declaraţie de Conformitate
PRODUS: Freze CNC:
*Inclusiv toate dotările opţionale instalate din fabricaţie sau instalate la
client de către o Reprezentanţă autorizată Haas (HFO)
FABRICAT DE: Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 805-278-1800
Declarăm, pe proprie răspundere, că produsele enumerate mai sus, la care face referire această
declaraţie, sunt conforme cu reglementările enunţate în directiva CE privind Centrele de
prelucrare:
··Directiva privind Maşinile şi utilajele 2006/42/CE
··Directiva privind Compatibilitatea electromagnetică 2004/108/CE
··EN 61000-6-1:2001 Compatibilitatea electromagnetică (EMC) - Partea 6-1: Standarde generale
··EN 61000-6-3:2001 Compatibilitatea electromagnetică (EMC) - Partea 6-3: Standarde generale
··Directiva privind Joasa tensiune 2006/95/CE
··Standarde suplimentare:
··EN 614-1:2006+A1:2009
··EN 894-1:1997+A1:2008
··EN 14121-1:2007
RoHS: CONFORME prin exceptare în baza documentaţiei producătorului. Exceptare pentru:
a) Utilaje industriale staţionare de mare gabarit
b) Sisteme de monitorizare şi control
c) Plumb ca element de aliere în oţeluri

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului V


VI Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010
Siguranţa

PROCEDURILE DE SIGURANŢĂ HAAS


GÂNDIŢI-VĂ LA SIGURANŢĂ!
NU VĂ ACCIDENTAŢI ÎN
TIMPUL ACTIVITĂŢII
Toate maşinile de frezare induc pericole datorită com-
ponentelor rotative, curelelor de transmisie şi fuliilor,
înaltei tensiuni, zgomotului şi aerului comprimat. Când
se utilizează maşinile CNC şi componentele acestora,
se vor respecta permanent măsurile de siguranţă de
bază pentru a se reduce riscurile de accidentare a
personalului şi de producere de avarii mecanice.
Important ― Această maşină va fi operată
exclusiv de către personal instruit în confor-
mitate cu Manualul operatorului, etichetele de
siguranţă, procedurile de siguranţă şi instruc-
.
ţiunile pentru operarea maşinii în siguranţă.

Specificaţii şi limite generale de utilizare a produsului


Mediu (exclusiv pentu uz în spaţii închise)*
Minim Maxim
Temperatura de funcţionare

Temperatura de depozitare

Umiditatea atmosferică 20% umiditate relativă, fără condensare 90% umiditate relativă, fără condensare

Altitudinea la nivelul mării 6000 picioare (1829 m)

Zgomotul
Minim Maxim**
Emis din toate zonele maşinii în cursul
70 dB Mai mare de 85 dB
utilizării în poziţia obişnuită a operatorului

* Nu utilizaţi maşina în medii explozive (vapori şi/sau microparticule explozive)


** Luaţi măsuri pentru prevenirea afectării auzului datorită zgomotului produs de maşină/prelucrare. Purtaţi căşti de
protecţie antifonică, modificaţi aplicaţia de aşchiere (scule, turaţie arbore principal, viteze axe, dispozitive de fixare,
.
traiectorii programate) astfel încât să se reducă zgomotul şi/sau restricţionaţi accesul în zona maşinii în cursul aşchierii.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 1


.
CITIŢI ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A MAŞINII:
♦ Numai personalul autorizat va lucra la această maşină. Personalul neinstruit reprezintă un pericol pentru sine
şi pentru maşină, iar exploatarea neadecvată va duce la invalidarea garanţiei.
♦ Verificaţi dacă există componente şi scule deteriorate înainte să puneţi în funcţiune maşina. Orice
componentă sau sculă deteriorată va fi reparată corespunzător sau înlocuită de personal autorizat. Nu
exploataţi maşina dacă vi se pare că orice componentă nu funcţionează corect. Contactaţi maistrul coordo-
nator.
♦ Utilizaţi protecţii adecvate pentru ochi şi urechi în timpul exploatării maşinii. Se recomandă ochelarii de
protecţie la impact omologaţi ANSI şi căştile de protecţie antifonică omologate OSHA pentru reducerea
riscurilor de afectare a văzului sau auzului.
♦ Nu puneţi în funcţiune maşina decât dacă uşile sunt închise şi sistemele de interblocare a uşilor funcţionează
corespunzător. Sculele aşchietoare rotative pot provoca leziuni grave. În cursul rulării unui program, masa
frezei şi păpuşa portsculă se pot deplasa rapid în orice moment şi în orice direcţie.
♦ Butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) este un comutator mare, circular şi roşu amplasat pe panoul
de comandă. Prin apăsarea butonului Emergency Stop (oprire de urgenţă), este oprită instantaneu orice
mişcare a maşinii, servomotoarelor, schimbătorului de scule sau pompei de lichid de răcire. Utilizaţi butonul
Emergency Stop (oprire de urgenţă) numai în situaţii de urgenţă pentru a preveni avarierea maşinii.
♦ Panoul electric trebuie să fie închis iar cheile şi încuietorile compartimentului de comandă trebuie să fie
permanent asigurate, cu excepţia lucrărilor de instalare şi deservire. În cazurile respective, numai electricienii
calificaţi vor avea aces la panou. Când întrerupătorul principal de reţea este cuplat, panoul electric se află
sub înaltă tensiune (inclusiv plăcile de circuite şi circuitele logice), iar unele componente funcţionează la
temperaturi ridicate. De aceea, se impune o atenţie maximă. Odată maşina instalată, compartimentul de
comandă trebuie încuiat, iar cheia va fi accesibilă exclusiv personalului de service calificat.
♦ NU transformaţi sau modificaţi sub nicio formă acest echipament. Dacă sunt necesare modificări, orice astfel
de solicitări vor fi gestionate de Haas Automation, Inc. Orice modificare sau transformare a oricărui Centru
de frezare sau strunjire Haas poate duce la accidentarea personalului şi/sau avarii mecanice şi va determina
invalidarea garanţiei.
♦ Consultaţi codurile şi normele locale de protecţie a muncii înainte să puneţi în funcţiune maşina. Contactaţi
dealerul de fiecare dată când se ridică probleme ce ţin de siguranţă.
♦ Intră în aria de responsabilitate a proprietarului atelierului să se asigure că toţi cei implicaţi în instalarea şi
exploatarea maşinii sunt temeinic familiarizaţi cu instrucţiunile de instalare, operare şi de siguranţă furnizate
împreună cu maşina ÎNAINTE să execute orice fel de lucrări. Responsabilitatea finală pentru siguranţă ţine
de proprietarul atelierului şi de personalul ce lucrează cu maşina.
♦ Maşina este comandată automatizat şi poate porni în orice moment.
♦ Maşina poate provoca leziuni grave.
♦ Nu exploataţi maşina cu uşile deschise.
♦ Evitaţi să pătrundeţi în incinta maşinii.
♦ Nu exploataţi maşina fără o instruire adecvată.
♦ Purtaţi permanent ochelari de protecţie.
♦ Nu atingeţi niciodată scula din arborele principal când apăsaţi butoanele ATC FWD (ATC înainte), ATC REV
(ATC înapoi), NEXT TOOL (scula următoare) sau iniţiaţi un ciclu de schimbare a sculei. Schimbătorul de
scule se va mişca, strivindu-vă mâna.

2 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


♦ Pentru a preveni avarierea schimbătorului de scule, asiguraţi-vă că sculele sunt aliniate corect faţă de ghi-
dajele arborelui principal la încărcarea sculelor.
♦ Tensiunea de alimentare trebuie să respecte specificaţiile din prezentul manual. Încercarea de a alimenta
maşina din orice altă sursă poate conduce la avarii grave şi la invalidarea garanţiei.
♦ Nu apăsaţi butonul POWER UP/RESTART (pornire/repornire) de pe panoul de comandă decât după final-
izarea instalării.
♦ Nu încercaţi să puneţi în funcţiune maşina înainte să fie parcurse toate procedurile de instalare.
♦ Nu deserviţi niciodată maşina aflată sub tensiune.
♦ Piesele fixate necorespunzător ce sunt prelucrate la turaţii ridicate pot fi proiectate cu viteze mari şi perfora
uşa de protecţie. Prelucrarea pieselor supradimensionate sau fixate pe margine nu este sigură.
♦ Geamurile trebuie înlocuite dacă sunt deteriorate sau puternic zgâriate - Înlocuiţi imediat geamurile deterio-
rate.
♦ Nu procesaţi materiale toxice sau inflamabile. Se pot emana vapori toxici mortali. Consultaţi producătorul
materialelor cu privire la manipularea în siguranţă a produselor secundare înainte de procesare.
♦ Păpuşa portsculă poate să cadă prin surprindere. Personalul va evita zona aflată direct sub păpuşa
portsculă.
♦ Respectaţi aceste indicaţii la executarea de lucrări la maşină:
Exploatarea normală – Ţineţi uşa închisă şi apărătorile în poziţie în timpul funcţionării maşinii.
Încărcarea şi descărcarea pieselor – Un operator deschide uşa sau apărătoarea, efectuează intervenţia,
închide uşa sau apărătoarea înainte să apese butonul cycle start (pornire ciclu) (pornind funcţionarea
automatizată).
Încărcarea şi descărcarea sculelor – Un mecanic intră în zona de prelucrare pentru a încărca sau descărca
sculele. Părăsiţi complet zona înainte să fie comandată funcţionarea automatizată (de exemplu next tool
(scula următoare), ATC/Turret FWD/REV (ATC/ cap revolver înainte/ înapoi).
Setarea unei operaţii de prelucrare – Apăsaţi butonul emergency stop (oprire de urgenţă) înainte să instalaţi
sau scoateţi dispozitivele de fixare ale maşinii.
Întreţinerea / curăţarea maşinii – Apăsaţi butonul emergency stop (oprire de urgenţă) sau scoateţi maşina de
sub tensiune înainte să pătrundeţi în incintă.
Nu intraţi în zona de prelucrare atât timp cât maşina este în funcţiune; pericol de accidentare gravă sau
mortală.

Funcţionarea nesupravegheată
Maşinile CNC Haas complet închise sunt proiectate să funcţioneze nesupravegheat; totuşi, s-ar putea să nu
fie sigur ca procesarea să se deruleze nesupravegheat.
Cum intră în aria de responsabilitate a proprietarului atelierului setarea sigură a maşinilor şi utilizarea celor
mai bune tehnologii de prelucrare, este de asemenea responsabilitatea acestora să gestioneze evoluţia aces-
tor proceduri. Procesul de prelucrare trebuie monitorizat pentru a se preveni daunele dacă survine o situaţie
periculoasă.
De exemplu, dacă există riscul de producere a unor incendii datorită materialului prelucrat, va trebui instalat
un sistem adecvat de stingere a incendiilor, pentru a reduce riscul afectării personalului, echipamentelor şi
facilităţilor. Se va contacta un specialist adecvat pentru instalarea sistemelor de monitorizare înainte ca proce-
sul de prelucrare să fie lăsat nesupravegheat.
Este în special important să se selecteze echipamente de monitorizare care să poată întreprinde imediat

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 3


acţiuni adecvate fără intervenţie umană, pentru a se preveni accidentele în cazul identificării unor probleme.

Exploatarea şi indicaţii pentru operarea corectă a maşinii

Toate maşinile de frezare induc pericole datorită sculelor aşchietoare rotative, curelelor de transmisie şi
fuliilor, înaltei tensiuni, zgomotului şi aerului comprimat. Când se utilizează maşinile de frezare şi compo-
nentele acestora, se vor respecta permanent măsurile de siguranţă de bază pentru a se reduce riscurile
de accidentare a personalului şi de producere de avarii mecanice. CITIŢI TOATE AVERTISMENTELE,
ATENŢIONĂRILE ŞI INSTRUCŢIUNILE AFERENTE ÎNAINTE SĂ PUNEŢI ÎN FUNCŢIUNE MAŞINA.

Modificarea maşinii

NU transformaţi sau modificaţi sub nicio formă acest echipament. Dacă sunt necesare modificări, orice astfel
de solicitări vor fi gestionate de Haas Automation, Inc. Orice modificare sau transformare a oricărui Centru de
prelucrare Haas poate duce la accidentarea personalului şi/sau avarii mecanice şi va determina invalidarea
garanţiei.

Etichetele de siguranţă

Pentru a se asigura transmiterea şi înţelegerea rapidă a pericolelor ce ţin de maşinile-unelte CNC, sunt
amplasate etichete cu simbolul pericol pe maşinile Haas în locurile în care există vreun pericol. Dacă et-
ichetele se deteriorează sau uzează, sau dacă sunt necesare etichete suplimentare pentru evidenţierea unui
punct specific referitor la siguranţă, contactaţi dealerul dumneavoastră sau fabrica Haas. Nu modificaţi sau
îndepărtaţi niciodată nicio etichetă şi niciun simbol de siguranţă.
Fiecare pericol este definit şi explicat pe eticheta generală de siguranţă, amplasată în partea frontală a
maşinii. Punctele specifice de pericol sunt marcate cu simboluri de avertizare. Parcurgeţi şi înţelegeţi cele pa-
tru părţi ale fiecărui avertisment de siguranţă, explicate mai jos, şi familiarizaţi-vă cu simbolurile de la paginile
următoare.
Simbol de avertizare Nivelul de gravitate a pericolului / Mesaj text Simbol de acţiune

AVERTISMENT
A Pericol de accidentare gravă. Utilajul
nu vă poate proteja de substanţe
toxice.
B Ceaţa de lichid de răcire, microparticulele,
aşchiile şi vaporii pot fi periculoase.
C Respectaţi datele de siguranţă şi avertismentele
producătorului materialelor specifice.
Simbolul de avertizare - Identifică un Nivelul de gravitate a pericolului - Codul de culori pentru Simbolul de acţiune:
pericol potenţial şi accentuează mesajul indicarea riscurilor ce decurg din ignorarea unui pericol. Indică acţiunile pentru
text. Roşu + „PERICOL” = Pericolul VA CAUZA decesul sau prevenirea accidentării.
accidentarea gravă dacă este ignorat. Cercurile albastre indică
Mesajul text - Clarifică sau accentuează Portocaliu + „AVERTISMENT” = Pericolul POATE cauza
acţiunile obligatorii pentru
scopul simbolului de avertizare. decesul sau accidentarea gravă dacă este ignorat.
prevenirea accidentării,
A: Pericolul. Galben + „ATENŢIE” = Pericolul POATE cauza
cercurile roşii tăiate indică
B: Consecinţa ignorării avertismentului. accidentarea minoră sau medie dacă este ignorat.
Albastru + „NOTĂ” = Indică o acţiune pentru prevenirea acţiuni interzise pentru
C: Acţiunea pentru prevenirea
avarierii maşinii. prevenirea accidentării.
accidentării. Ţineţi de asemenea
seama de simbolul de acţiune. Verde + „INFORMAŢII” = Oferă detalii referitoare la
.
componentele maşinii.

4 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Etichete de avertizare pentru freze

PERICOL
Utilajul automatizat poate
Pericol de electrocutare. porni în orice moment.
Risc de deces prin electro- Un operator neinstruit riscă
cutare. o accidentare gravă sau
Decuplaţi şi blocaţi alimentarea mortală.
sistemului înainte de intervenţie. Citiţi şi respectaţi manualul ope-
ratorului şi semnele de avertizare
înainte să exploataţi utilajul.

Pericol de accidentare Pericol de accidentare gravă.


gravă. Utilajul nu vă poate Incinta nu asigură blocarea
proteja de substanţe toxice. oricărui tip de proiectil.
Verificaţi de două ori setările
Ceaţa de lichid de răcire, înainte să iniţiaţi orice operaţie de
microparticulele, aşchiile şi prelucrare. Respectaţi întotdeauna
vaporii pot fi periculoase. procedurile de prelucrare în
Respectaţi datele de siguranţă siguranţă. Nu operaţi utilajul cu
şi avertismentele producătorului uşile sau geamurile deschise sau cu
materialelor specifice. apărătorile scoase.
Pericol de incendiu şi explozie.
Utilajul nu este proiectat să Pericol de accidentare.
limiteze sau să reziste la Risc de producere de tăie-
explozii sau incendii. turi, escoriaţii sau leziuni în
Nu utilizaţi materiale sau lichide de urma alunecării sau căderii.
răcire explozive sau inflamabile. Evitaţi să exploataţi utilajul în
Consultaţi datele de siguranţă condiţii de umiditate ridicată sau
şi avertismentele producătorului iluminare precară.
materialelor specifice.

Se pot produce acciden- Pericol de afectare a


te grave. văzului sau auzului.
Piesele în mişcare pot agăţa, Pătrunderea de corpuri
prinde sau tăia. Sculele străine în ochii neprotejaţi
ascuţite sau aşchiile pot tăia poate duce la pierderea
uşor pielea. vederii. Nivelul de zgomot
Asiguraţi-vă că utilajul nu este poate depăşi 70 dBA.
în regim automatizat înainte să Purtaţi ochelari de protecţie şi căşti
antifonice când operaţi utilajul sau
pătrundeţi în acesta. staţi în apropierea acestuia.
În timp, geamurile de protecţie se pot fragiliza şi îşi pot pierde eficacitatea datorită expunerii la lichidele de răcire şi uleiurile utilajului. Dacă
se depistează semne de decolorare, microfisuri sau exfoliere, înlocuiţi-le imediat. Geamurile de protecţie se vor înlocui la fiecare doi ani.

AVERTISMENT
Pericol de accidentare gravă.
Se pot produce acci- Respectaţi procedurile
dente grave. de fixare în siguranţă.
Piesele în mişcare pot Piesele fixate incorect
agăţa sau prinde. pot fi proiectate cu forţă
Asiguraţi întotdeauna îmbrăcă- mortală.
mintea largă şi părul lung. Asiguraţi piesele de prelucrat
şi dispozitivele de fixare.

Piesele în mişcare
Pericol de lovire.
Componentele utilajului pot strivi.
pot tăia sau strivi. Schimbătorul de scule se va
Nu atingeţi nicio componentă mişca, strivindu-vă mâna.
a utilajului în cursul funcţi- Nu atingeţi niciodată arborele
onării automatizate. Nu vă principal când apăsaţi butoa-
apropiaţi niciodată de piesele nele ATC FWD, ATC REV,
în mişcare. NEXT TOOL sau iniţiaţi un
ciclu de schimbare a sculei.
Nu permiteţi operarea utilajului de către personal neinstruit.
Nu transformaţi sau modificaţi sub nicio formă utilajul. © 2009 Haas Automation, Inc.
29-0769 Rev E

Nu operaţi utilajul dacă prezintă componente uzate sau deteriorate.


Nu conţine piese reparabile de către operator. Utilajul va fi reparat şi întreţinut numai de către tehnicieni autorizaţi.

NOTĂ
Întreţinerea rezervoru- Curăţaţi săptămânal sita filtrului.
lui de lichid de răcire Scoateţi capacul rezervorului şi curăţaţi săptămânal eventualele depuneri din rezervor.
Nu utilizaţi apă, putând rezulta deteriorări iremediabile prin coroziune. Se va utiliza un
Filtru separator lichid de răcire anticoroziv.
Nu utilizaţi pentru răcire lichide toxice sau inflamabile.
.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 5


Etichete de avertizare pentru strunguri

PERICOL
Utilajul automatizat poate
Pericol de electrocutare. porni în orice moment.
Risc de deces prin electro- Un operator neinstruit riscă o
cutare. accidentare gravă sau mortală.
Decuplaţi şi blocaţi alimentarea Citiţi şi respectaţi manualul ope-
sistemului înainte de intervenţie. ratorului şi semnele de avertizare
înainte să exploataţi utilajul.

Pericol de accidentare Pericol de accidentare gravă.


gravă. Utilajul nu vă poate Incinta nu asigură blocarea
proteja de substanţe toxice. oricărui tip de proiectil.
Verificaţi de două ori setările
Ceaţa de lichid de răcire, înainte să iniţiaţi orice operaţie de
microparticulele, aşchiile şi prelucrare. Respectaţi întotdeauna
vaporii pot fi periculoase. procedurile de prelucrare în
Respectaţi datele de siguranţă siguranţă. Nu operaţi utilajul cu
şi avertismentele producătorului uşile sau geamurile deschise sau cu
materialelor specifice. apărătorile scoase.
Pericol de incendiu şi explozie.
Utilajul nu este proiectat să Pericol de accidentare.
limiteze sau să reziste la Risc de producere de tăie-
explozii sau incendii. turi, escoriaţii sau leziuni în
Nu utilizaţi materiale sau lichide de urma alunecării sau căderii.
răcire explozive sau inflamabile. Evitaţi să exploataţi utilajul în
Consultaţi datele de siguranţă condiţii de umiditate ridicată sau
şi avertismentele producătorului iluminare precară.
materialelor specifice.

Se pot produce accidente Pericol de afectare a


grave. văzului sau auzului.
Pătrunderea de corpuri
Piesele în mişcare pot agăţa, străine în ochii neprotejaţi
prinde sau tăia. Sculele poate duce la pierderea
ascuţite sau aşchiile pot tăia
uşor pielea. vederii. Nivelul de zgomot
Asiguraţi-vă că utilajul nu este poate depăşi 70 dBA.
în regim automatizat înainte să Purtaţi ochelari de protecţie şi căşti
pătrundeţi în acesta. antifonice când operaţi utilajul sau
staţi în apropierea acestuia.
În timp, geamurile de protecţie se pot fragiliza şi îşi pot pierde eficacitatea datorită expunerii la lichidele de răcire şi uleiurile utilajului. Dacă
se depistează semne de decolorare, microfisuri sau exfoliere, înlocuiţi-le imediat. Geamurile de protecţie se vor înlocui la fiecare doi ani.

AVERTISMENT
Se pot produce acciden- Pericol de accidentare
te grave. gravă şi de impact.
Piesele în mişcare pot agăţa
sau prinde. O bară nesusţinută poate
Asiguraţi întotdeauna îmbrăcămin- balansa cu efecte mortale.
tea largă şi părul lung. Nu extindeţi bara laminată dincolo
de capătul tubului de tragere fără
un sprijin adecvat.
Nu aplicaţi forţe de prelucrare
Pericol de accidentare gravă. excesive, care ar putea dizloca
Piesele fixate incorect pot fi bara din suport.
proiectate cu forţă mortală. Nu permiteţi căruciorului sau sculei
Turaţia ridicată reduce forţa să lovească luneta sau păpuşa
mobilă; piesa de prelucrat s-ar
de strângere a mandrinei. putea slăbi.
Nu prelucraţi utilizând o setare Nu strângeţi exagerat luneta.
nesigură sau o turaţie peste cea
nominală a mandrinei.

Nu permiteţi operarea utilajului de către personal neinstruit.


Piesele în mişcare pot tăia. Restricţionaţi accesul la strungurile cu batiu deschis.
Sculele ascuţite pot tăia uşor
pielea. Utilizaţi luneta sau păpuşa mobilă pentru a sprijini barele lungi şi
Nu atingeţi nicio componentă respectaţi întotdeauna procedurile de prelucrare în siguranţă.
a utilajului în cursul funcţionării Nu transformaţi sau modificaţi sub nicio formă utilajul.
automatizate. Nu atingeţi piesele Nu operaţi utilajul dacă prezintă componente uzate sau deteriorate.
de prelucrat rotative.
Utilajul va fi reparat şi întreţinut numai de către tehnicieni autorizaţi.

NOTĂ
Filtru se-
parator Curăţaţi săptămânal sita filtrului.
Scoateţi capacul rezervorului şi curăţaţi săptămânal eventualele depuneri din rezervor.
Fantă sus-
pendare Nu utilizaţi apă, putând rezulta deteriorări iremediabile prin coroziune. Se va utiliza un lichid de răcire anticoroziv.
pompă Nu utilizaţi pentru răcire lichide toxice sau inflamabile. 29-0765 Rev F
Filtru tip coş © 2009 Haas Automation, Inc.

6 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Alte etichete de siguranţă

Alte etichete se pot găsi pe maşină, în funcţie de model şi de dotările opţionale instalate:

AVERTISMENT
Nu deschideţi acest geam cu maşina în funcţiune.
Apăsaţi butonul Emergency stop (oprire de urgenţă) sau scoateţi maşina de
sub tensiune înainte să-l deschideţi.
În interiorul maşinii se poate aluneca şi există muchii ascuţite ce vă pot tăia.

29-0779 Rev D
© 2009 Haas Automation, Inc.

AVERTISMENT
Pericol de accidentare.
Uşa se va deschide iar paletele vor avansa automat.
Piesele în mişcare pot agăţa sau strivi.
Nu apropiaţi niciodată
mâinile de lanţ.
Nu vă apropiaţi în
timp ce sună
alarma şi uşa
este
deschisă.

29-0020 Rev C

AVERTISMENT
Pericol de accidentare
Staţia de încărcare trebuie să fie neobstrucţionată pentru recepţia unei palete.
Sculele lăsate pe suportul staţiei
de încărcare vor deregla paleta.
Paletele incorect aşezate pot să
cadă pe personalul operator.
Asiguraţi-vă că staţia de
încărcare palete este liberă
şi în poziţia iniţială înainte să
încărcaţi o paletă.

.
Consultaţi secţiunea „APC” pentru mai multe explicaţii.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 7


PERICOL

Acces interzis
Pericol de electrocutare, accidentare sau
avariere a utilajului.
Nu vă urcaţi sau staţionaţi în această zonă.
29-0746 Rev C
.

Declaraţie referitoare la avertizări, atenţionări şi note

Pe parcursul întregului manual, informaţiile importante şi critice sunt prefaţate de cuvântul „Avertisment”,
„Atenţie” sau „Notă”.
Avertismentele sunt utilizate atunci când există un pericol extrem la adresa operatorului şi/sau maşinii.
Parcurgeţi toate etapele necesare pentru a ţine seama de avertismentul dat. Nu continuaţi dacă nu puteţi
respecta instrucţiunile de avertizare. Un exemplu de avertisment:

AVERTISMENT! Nu plasaţi niciodată mâinile între schimbătorul de scule şi păpuşa portsculă.

Atenţionările sunt utilizate atunci când există riscul potenţial de producere a unor accidentări minore ale
personalului sau avarii mecanice, de exemplu:
ATENŢIE! Scoateţi maşina de sub tensiune înainte să executaţi orice lucrări de întreţinere.
Notele oferă operatorului informaţii suplimentare referitoare la o etapă sau procedură specifică. Informaţiile
vor fi luate în considerare de către operator, deoarece etapa este realizată pentru a se asigura că nu se pot
produce confuzii, de exemplu:

NOTĂ: Dacă maşina este echipată cu o masă opţinală cu gabarit extins pentru axa Z, respectaţi următoarele
indicaţii:

Conformitatea FCC

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele Clasei A de aparate digitale, în
conformitate cu Partea 15 a Normelor FCC. Aceste limite sunt menite să asigure protecţia moderată împotri-
va interferenţelor perturbatoare atunci când echipamentul este exploatat într-un mediu comercial. Acest echi-
pament generează, utilizează şi poate emite energie la frecvenţe radio şi, dacă nu este instalat şi exploatat în
conformitate cu instrucţiunile din manualul de faţă, poate determina interferenţe perturbatoare cu aparatura
de radio-comunicaţie. Exploatarea acestui echipament într-o zonă rezidenţială este pasibilă să producă
interferenţe perturbatoare, caz în care utilizatorul va trebui să corecteze aceste interferenţe pe cheltuială
proprie.

8 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


INTRODUCERE

În cele ce urmează se va face o prezentare vizuală a frezei Haas. Unele dintre componentele prezentate vor
fi abordate aprofundat în secţiuni separate.

Memoria temporară
Comanda de Lampa de
avans rapid de
avertizare
la distanţă
Schimbătorul de Manualul
scule (tip umbrelă) operatorului şi
Date subansamble
(păstrate în interior) USB
Reprezentare rotită cu 90° în sens antiorar
Lista de Blocare MEM
referinţă coduri Rulare - Setare
Schimbătorul de scule G şi M
lateral (SMTC) A doua origine
Subansam- Uşa - Anulare
Deschizătorul blul păpuşii Platoul de scule
uşii automate portsculă Suportul pentru manivela menghinei Comutatorul pentru
servo lampa de lucru 2x
Lămpile de mare intensitate 2x
2 comutatoare: 1 pe lămpi
(opţional) Oprire rulare (protecţie GFI)
1 pe bara frontală Reprezentare rotită cu 90° în sens antiorar
(opţional)
Trans-
Compartimentul
portorul
electric de comandă
de şpan
Platoul de
(opţional)
scule
VF
Lampa de lucru 2x
Menghina
de fixare
scule
1 2

Consola de 3
comandă
Containerul Masa de lucru frontală 4
de şpan Butonul de eliberare
a sculei Pistolul de aer
comprimat

Braţul dublu
SMTC

Subansamblul
P-Cool
Arborele principal (opţional)

.
Ajutajele de lichid de răcire

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 9


PLĂCUŢA DE DATE
Model
Serie de fabricaţie
Data fabricaţiei
Tensiune
Fază
Frecvenţă
Sarcină nominală
Sarcină maximă
Capacitate de întrerupere scurtcircuit
Schemă electrică
Curent de scurtcircuit
Punct de descărcare electrică
Incintă NEMA tip 1 doar pentru utilizare în interior.
Protecţie la supracurent asigurată la bornele de
Compartimentul alimentare ale maşinii
electric de comandă Produs în SUA
Subansamblul
panou de co-
Întrerupătorul
mandă lubrifiere
principal de reţea
Smart
Ventilatorul compartimentului de
comandă (funcţionare intermitentă)

Senzorul de nivel
lichid de răcire
Lichidul de răcire
(opţional)
Lichidul de răcire
auxiliar (opţional)
Spălătorul
(opţional)
Transportorul
Reprezentare rotită cu (opţional)
Subansamblul pa- Subansamblul 90° în sens orar
nou de comandă rezervor de lichid
aer / lubrifiere de răcire

Regulatorul/filtrul de aer Manometrul de Pompa TSC


Pompa de ulei
Furtunul cu Orificiul de ulei
aer auxiliar Capac simplu
cârlig (reţea
de aer atelier) Sită
Manetă
MAX

Conducta de Umplere ulei (la


Senzorul
MIN

aer pentru marcajul Max) Pompa


duza de aer Filtrul de ulei de nivel standard
Rezervorul de ulei

.
Capacul panoului de comandă aer/lubrifiere îndepărtat

10 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Frezele orizontale
EC-300 -400 -500

Schimbătorul de scule
Butonul lateral (SMTC) Maneta de comandă
Emergency avans rapid de la Lampa de avertizare
Stop (oprire de distanţă
urgenţă)
Rastelul
de scule Lista de referinţă
coduri G şi M USB
Jgheabul Blocare MEM
de şpan Rulare - Setare
Platoul de scule
Compartimentul A doua origine
electric de comandă Uşa - Anulare
principal Comutatorul pentru
lampa de lucru
Masa Suportul pentru Oprire rulare (protecţie GFI)
frontală manivela menghinei

Pistolul de aer Schimbătorul de scule


comprimat Menghina de fixare scule lateral (SMTC)
Consola de susţinere
ajutaj
Compartimentul
Transportorul de şpan electric de
comandă
principal
Butoanele: Panoul auxiliar
Oprire de urgenţă
Index masă rotativă
Piesă pregătită

Consultaţi secţiunea
Schimbătorul de
palete Subansamblul Subansamblul
platformă (partea platformă (partea
frontală) operatorului)
EC-550 - 630

Jgheabul Compartimentul electric


de şpan de comandă principal

.
EC-1600 -2000 -3000

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 11


Ecranul de comandă şi modurile

Ecranul de comandă este organizat în panouri, ce variază în funcţie de modul de control curent şi de tastele
de afişare utilizate. Figura următoare prezintă structura de bază a ecranului:

Modul curent

Panoul de afişare
Panoul principal de afişare
program

Cronometre,
Stare viteză Afişaj de poziţie / contoare /
şi avans / Monitoare încărcare axă / managemen-
Ajutor editor Memorie temporară tul sculei
Mesaje

.
Intrare

Interacţiunea cu datele poate fi realizată numai în cadrul panoului activ în momentul respectiv. Doar un singur
panou este activ la un moment dat, acesta fiind indicat printr-un fundal alb. De exemplu, pentru a lucra cu
tabelul Corecţii scule, mai întâi activaţi tabelul prin apăsarea tastei Offset (corecţie) până când acesta este
afişat pe un fundal alb. Apoi operaţi modificările dorite ale datelor. Schimbarea panoului activ în cadrul unui
mod de control este de regulă realizată cu ajutorul tastelor de afişare.
Funcţiile de control sunt organizate în trei moduri: Setare, Editare şi Operare. Fiecare mod oferă toate
informaţiile necesare pentru executarea sarcinilor referitoare la modul respectiv, organizate astfel încât să
intre pe un ecran. De exemplu, modul Setare afişează atât tabelele pentru corecţiile sculelor şi decalajele de
origine, cât şi informaţiile de poziţie. Modul Editare oferă două panouri de editare programe şi asigură accesul
la sistemele VQCP şi IPS/WIPS (dacă sunt instalate).
Accesaţi modurile cu ajutorul tastelor de mod, după cum urmează:
Setare: tastele ZERO RET (revenire la zero), HAND JOG (manetă de avans rapid). Asigură toate funcţiile de
control pentru setarea maşinii.
Editare: EDIT (editare), MDI/DNC (introducere manuală date/ control numeric direct), LIST PROG (listă pro-
grame). Asigură toate funcţiile de editare, management şi transfer ale programelor.
Operare: tasta MEM (memorie). Asigură toate funcţiile de control necesare pentru prelucrarea unei piese.
Modul curent este indicat în bara de titlu din partea superioară a afişajului.
Reţineţi că funcţiile din alte moduri pot fi totuşi accesate din modul activ prin utilizarea tastelor de afişare. De
exemplu, în timp că vă aflaţi în modul Operare, apăsarea tastei OFFSET (corecţie) va determina afişarea
tabelelor de corecţii/ decalaje ca panou activ; comutaţi afişarea corecţiilor/ decalajelor cu ajutorul tastei OFF-
SET (corecţie); apăsarea tastei PROGRM CONVRS (conversie program) în majoritatea modurilor va comuta
la panoul de editare pentru programul activ curent.

12 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Navigarea prin meniurile de tip tab

Meniurile de tip tab sunt utilizate pentru mai multe funcţii de control, cum ar fi Parametri, Setări, Ajutor, Listă
programe şi IPS Pentru a naviga în aceste meniuri, utilizaţi tastele săgeţi pentru a selecta un tab, apoi apăsaţi
Enter (execuţie) pentru a deschide tabul respectiv. Dacă tabul selectat conţine subtaburi, utilizaţi tastele
săgeţi şi Enter (execuţie) pentru a-l selecta pe cel vizat.
Pentru a trece în nivelul tab superior, apăsaţi Cancel (anulare).

Prezentarea tastaturii consolei

Tastatura este divizată în opt secţiuni: taste funcţionale, taste de avans rapid, taste de control manual, taste
de afişare, taste cursor, taste alfabetice, taste de mod şi taste numerice. În plus, există diverse alte taste şi
funcţii amplasate pe consolă şi tastatură, ce sunt descrise pe scurt.

PORNIRE
AFIŞAJ
RESETARE 8+*8+9'8+ EDITARE INSERARE SCHIMBARE ŞTERGERE ANULARE
REPORNIRE
CONVERSIE COMENZI
POZIŢIE CORECŢIE
PROG. CRT
BLOC OPRIRE ŞTERGERE
MEM SIMULARE
CU BLOC OPŢION. BLOC
F1 F2 F3 F4 MESAJE DIAG. SETĂRI AJUTOR
ALARME PARAMETRI GRAFIC CALC.
MDI LICH. 58/+4:'8+ ':) ':)
3À9;8'8+ 9);2' *+(25)'8+ 9+:65@ DNC RĂCIRE '8(68 Œ4'/4:+ Œ4'65/
)58+)Ą/+ ;83 9);2À @+856/+9À
9);2À
PAG. AV.
ORIGINE RAPID .0001 .001 .01 .1
ANT.
MAN. .1 1. 10. 100.
:8'496 +B 2/).
Œ4'/4:+ +A +Z -Y Œ49;9
CURSOR REV. LA TOATE ORIGINE SINGURĂ
ORIGINE
ZERO G28
568/8+ +X
(25)'8+ -X 2/).
:8'496 '<8'6 Œ4059
PAG. LISTĂ SELECT. ŞTERGERE
SFÂRŞIT TRANSM. RECEP.
URM. PROG. PROG. PROG.
:8'496 +Y -Z -A 2/).
Œ4'65/ -B ';>

& @ :
COMUTARE A B C D E 7 8 9
CONTROL MAN.
CONTR. % $ !
-10
VITEZĂ AVANS
100%
VITEZĂ AVANS
+10
VITEZĂ AVANS
MAN.
AVANS
F G H I J K 4 5 6
CONTR.
*1
,
-10
ARB. PR.
100%
ARB. PR.
+10
ARB. PR.
MAN.
ARB. PR.
L M N O P Q 2 ?
3
+
58'8 568/8+ '4:/58'8 ARB. PR. R S T U V W - =
0
#

5%
DEP. RAPIDĂ
25%
DEP. RAPIDĂ
50%
DEP. RAPIDĂ
100%
DEP. RAPIDĂ
X Y Z /
EOB
[
( ]
) ANULARE SPAŢIU
SCRIERE
EXECUŢIE

Power On (pornire) - Porneşte maşina.


Power Off (oprire) - Opreşte maşina.
Emergency Stop (oprire de urgenţă) - Opreşte mişcarea tuturor axelor, opreşte arborele principal,
schimbătorul de scule şi pompa de lichid de răcire.
Jog Handle (manetă de avans rapid) - Aceasta este utilizată pentru avansul rapid pe toate axele. Poate fi
utilizată de asemenea pentru defilarea prin codurile de program şi articolele de meniu în timpul editării.
Cycle Start (pornire ciclu) - Porneşte un program. Acest buton este utilizat de asemenea pentru pornirea
simulării unui program în modul Grafic.
Feed Hold (oprire avans) - Opreşte mişcarea pe toate axele. Notă: Arborele principal va continua să se
rotească în cursul aşchierii.
Reset (resetare) - Va opri maşina (axele, arborele principal, pompa de lichid de răcire şi schimbătorul de
scule sunt oprite). Aceasta nu este o metodă recomandată de oprire a maşinii, deoarece poate fi dificilă con-
tinuarea procesării din locul respectiv.
Power Up / Restart (iniţializare/ repornire) - La majoritatea maşinilor, când este apăsată această tastă,

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 13


axele vor reveni în poziţia de zero a maşinii şi poate surveni o schimbare a sculei. A se vedea setarea 81 din
capitolul Setări pentru mai multe informaţii.
Recover (redresare) - Acest buton ajută operatorul să redreseze schimbătorul de scule după o oprire
anormală. Consultaţi secţiunea Schimbătorul de scule pentru mai multe informaţii.
Memory Lock Key Switch (comutator cu cheie blocare memorie) - Acest comutator împiedică editarea
de către operator a programelor şi modificarea setărilor atunci când este adus în poziţia blocat, iar setările
enumerate mai jos sunt activate. În cele ce urmează, se descrie ierarhia blocărilor:
Comutatorul cu cheie blochează setările şi toate programele.
Setarea 7 blochează parametrii.
Setarea 8 blochează toate programele.
Setarea 23 blochează programele 9xxx.
Setarea 119 blochează corecţiile/ decalajele.
Setarea 120 blochează variabilele macro.
Second Home Button (buton origine secundară) - Acest buton va deplasa rapid toate axele în coordo-
natele specificate în decalajul de origine G154 P20. Secvenţa se derulează după cum urmează: Mai întâi, axa
Z este readusă la punctul de zero al maşinii, apoi sunt deplasate axele X şi Y, apoi axa Z este deplasată în a
doua sa poziţie de origine. Această funcţie este utilizabilă în orice mod, cu excepţia DNC.
Work Light Switch (comutator lampă de lucru) - Acest comutator va aprinde lampa de lucru din interiorul
maşinii.
Keyboard Beeper (comutator lampă de lucru) - Amplasat în partea superioară a platoului de piese. Reglaţi
volumul prin rotirea capacului.

Tastele funcţionale

Tastele F1- F4 - Aceste butoane au diferite funcţii în funcţie de modul de operare în care vă aflaţi. Consultaţi
secţiunea referitoare la mod pentru descrieri suplimentare şi exemple.
Tool Offset Meas (măsurare corecţie sculă) – Utilizată pentru a înregistra corecţiile pentru lungimea sculei
în cursul reglării piesei.
Next Tool (scula următoare) – Utilizată pentru a selecta scula următoare de pe schimbătorul de scule.
Utilizată după apăsarea tastei Tool Offset Measure (măsurare corecţie sculă) în meniul Setare.
Tool Release (eliberare sculă) - Eliberează scula din arborele principal în modul MDI, Revenire la zero sau
Manetă de avans rapid.
Part Zero Set (setare poziţie de zero piesă) - Utilizată pentru înregistrarea decalajelor de origine ale piesei
în cursul reglării piesei (consultaţi Setarea corecţiilor şi decalajelor în secţiunea Operarea).

Tastele de avans rapid

Chip FWD (transportor şpan înainte) - Porneşte transportorul elicoidal de şpan opţional spre „înainte”,
îndepărtând şpanul din maşină.
Chip Stop (oprire transportor şpan) - Opreşte mişcarea transportorului elicoidal.
Chip REV (transportor şpan înapoi) - Porneşte transportorul elicoidal de şpan opţional spre „înapoi”,
mişcare utilă pentru îndepărtarea blocajelor şi a corpurilor străine de pe transportor.
X/-X, Y/-Y, Z/-Z, A/-A şi B/-B (taste axe)- Permit operatorului să avanseze manual axele prin menţinerea
apăsată a butoanelor specifice sau prin apăsarea tastei pentru axa dorită şi utilizarea manetei de avans rapid.
Jog Lock (blocare avans rapid) - Se utilizează împreună cu tastele axelor. Apăsaţi tasta Jog Lock (blocare
avans rapid) şi apoi butonul aferent axei şi axa se va deplasa în poziţia de cursă maximă sau până când

14 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


butonul de blocare avans rapid este apăsat din nou.
CLNT Up (lichid de răcire în sus) - Deplasează ajutajul sistemului programabil opţional pentru lichidul de
răcire (P-Cool) în sus.
CLNT Up (lichid de răcire în jos) - Deplasează ajutajul sistemului opţional P-Cool în jos.
AUX CLNT (lichid de răcire auxiliar) - Apăsarea acestei taste numai în modul MDI va activa sistemul de
răcire prin arborele principal (TSC); apăsarea din nou a acesteia va dezactiva sistemul TSC.

Tastele de control manual

Aceste taste oferă utilizatorului posibilitatea de a controla manual viteza de apropiere (cursă rapidă) a axelor,
avansurile programate şi turaţiile arborelui principal.
-10 - Reduce viteza de avans curentă cu 10%.
100% - Setează viteza de avans controlată manual la nivelul vitezei de avans programate.
+10 - Creşte viteza de avans curentă cu 10%.
-10 - Reduce turaţia curentă a arborelui principal cu 10%.
100% - Setează turaţia controlată manual a arborelui principal la nivelul turaţiei programate.
+10 - Creşte turaţia curentă a arborelui principal cu 10%.
Hand Cntrl Feed (manetă de control viteză de avans) - Apăsarea acestui buton permite utilizarea manetei de
avans rapid pentru controlul vitezei de avans de lucru în trepte de câte ±1%.
Hand Cntrl Feed (manetă de control arbore principal) - Apăsarea acestui buton permite utilizarea manetei de
avans rapid pentru controlul turaţiei arborelui principal în trepte de câte ±1%.
CW - Iniţiază rotirea arborelui principal în sens orar. Acest buton este dezactivat la maşinile CE (export).
CCW - Iniţiază rotirea arborelui principal în sens antiorar. Acest buton este dezactivat la maşinile CE (export).
Arborele principal poate fi pornit sau oprit cu butoanele CW sau CCW oricând maşina este oprită în modul
Bloc cu bloc sau după ce a fost apăsat butonul Feed Hold (oprire avans). Când programul este repornit cu
butonul Cycle Start (pornire ciclu), arborele principal va fi readus la turaţia definită anterior.
STOP - Opreşte arborele principal.
5% / 25% / 50% / 100% Rapid - Limitează cursele rapide ale maşinii la valoarea de pe tastă. Butonul 100%
Rapid permite o cursă rapidă la viteză maximă.

Utilizarea controlului manual


Viteza de avans poate fi variată de la 0% la 999% din valoarea programată chiar în timpul funcţionării. Aceas-
ta se face cu butoanele de +10%, -10% şi 100% din viteza de avans. Controlul manual al vitezei de avans
este dezactivat în cursul ciclurilor de tarodare G74 şi G84. Controlul manual al vitezei de avans nu modifică
viteza niciuneia dintre axele auxiliare. În cursul avansului rapid manual, controlul manual al vitezei de avans
de lucru va regla vitezele selectate prin intermediul tastaturii. Aceasta permite controlul fin al vitezei de avans
rapid.
Turaţia arborelui principal poate fi variată de asemenea, de la 0% la 999%, cu ajutorul controlului manual al
arborelui principal. Acesta este de asemenea dezactivat în cursul G74 şi G84. În modul Bloc cu bloc, arborele
principal poate fi oprit. Acesta va fi pornit automat la continuarea programului prin apăsarea butonului Cycle
Start (pornire ciclu).
Prin apăsarea tastei Handle Control Feedrate (manetă de control viteză de avans), maneta de avans rapid
poate fi utilizată pentru controlul vitezei de avans de lucru de la 0% la 999% în trepte de câte ±1%. Prin
apăsarea tastei Handle Control Spindle (manetă de control arbore principal), maneta de avans rapid poate fi

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 15


utilizată pentru controlul turaţiei arborelui principal în trepte de câte ±1% (de la 0% la 999%).
Cursele rapide (G00) pot fi limitate la 5% / 25% sau 50% din viteza maximă cu ajutorul tastaturii. Dacă o
cursă rapidă 100% este prea rapidă, aceasta poate fi setată la 50% din viteza maximă cu ajutorul setării 10.
În pagina Setări, este posibilă dezactivarea tastelor de control manual, astfel încât operatorul să nu le poată
utiliza. Acestea sunt setările 19, 20 şi 21.
Butonul Feed Hold (oprire avans) acţionează ca un buton de control manual, acesta oprind avansul rapid şi
avansul de lucru atunci când este apăsat. Butonul Cycle Start (pornire ciclu) trebuie apăsat pentru a se conti-
nua după o oprire a avansului. Întrerupătorul uşii de pe carenajul maşinii are un efect similar, dar se va afişa
„Door Hold” (interblocare uşă) atunci când este deschisă uşa. Când este închisă uşa, unitatea de comandă
va fi în modul Oprire avans şi trebuie apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu) pentru a continua. Funcţiile
Interblocare uşă şi Oprire avans nu opresc niciuna dintre axele auxiliare.
Operatorul poate controla manual setările pentru lichidul de răcire apăsând butonul COOLNT (lichid de
răcire). Pompa va rămâne pornită sau oprită până când intră în acţiune următorul cod M sau operatorul (a se
vedea setarea 32).
Elementele controlate manual pot fi readuse la valoarea implicită cu un M06, M30 şi/sau prin apăsarea tastei
RESET (resetare) (a se vedea setările 83, 87, 88).

Tastele de afişare

Tastele de afişare asigură accesul la afişajele maşinii, informaţiile operaţionale şi paginile de ajutor. Acestea
sunt utilizate adesea pentru comutarea între panourile active în cadrul unui mod de funcţionare. Unele dintre
acestea vor determina afişarea unor ecrane suplimentare atunci când sunt apăsate repetat.
Prgrm/Convrs (conversie program) - Selectează panoul program activ în cazul majorităţii modurilor. În
modul MDI/DNC, se apasă pentru a accesa VQC şi IPS/WIPS (dacă sunt instalate).
Posit (poziţie) - Selectează poziţia panoului, amplasat în centrul părţii inferioare a majorităţii ecranelor.
Afişează poziţiile curente ale axelor. Comutaţi între poziţiile relative prin apăsarea tastei POSIT (poziţie). Pen-
tru a filtra axele afişate în panou, tastaţi litera aferentă fiecărei axe pe care doriţi să o afişaţi şi apăsaţi tasta
WRITE/ENTER (scriere/ execuţie). Poziţiile axelor sunt afişate în ordinea indicată.
Offset (corecţie) - Apăsaţi pentru a comuta între cele două de tabele de corecţii/ decalaje. Selectaţi tabelul
Corecţii scule pentru a afişa şi edita geometria longitudinală a sculei, corecţia razei, corecţia pentru uzură
şi poziţia lichidului de răcire. Selectaţi tabelul Decalaje de origine pentru a edita poziţiile decalate ale originii
specificate de codul G şi utilizate în programe.
Curnt Comds (comenzi curente) - Apăsaţi butonul PAGE UP / PAGE DOWN (pagina anterioară/ pagina
următoare) pentru a naviga prin meniurile Întreţinere, Durata de viaţă a sculei, Încărcarea sculei, Manage-
mentul avansat al sculei (ATM), Variabilele de sistem, Setarea ceasului şi setările pentru cronometre/ con-
toare.
Alarm / Mesgs (alarme/ mesaje) - Afişează jurnalul de alarme şi ecranele de mesaje. Există trei ecrane de
alarme, primul dintre acestea indicând alarmele active curent (la prima apăsare a butonului Alarm/Mesgs).
Apăsaţi tasta săgeată dreapta pentru a vizualiza Jurnalul de alarme. Utilizaţi tastele săgeţi în sus şi în jos
pentru defilarea prin înregistrările din jurnalul de alarme, apoi apăsaţi F2 pentru a inscripţiona pe un dispozitiv
de memorie.
Param / Dgnos (parametri/ diagnosticare) - Afişează parametrii ce definesc funcţionarea maşinii. Parametrii
sunt organizaţi pe categorii într-un meniu de tip tab; pentru a găsi un parametru cunoscut, tastaţi numărul
dorit şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos. Parametrii sunt setaţi din fabricaţie şi nu vor fi modificaţi decât
cu autorizarea reprezentanţilor Haas.
O a doua apăsare a tastei Param / Dgnos (parametri/ diagnosticare) va determina afişarea primei pagini cu
date de diagnosticare. Aceste informaţii sunt utilizate în principal pentru depanarea de către un tehnician

16 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


de service autorizat Haas. Prima pagină a datelor de diagnosticare se referă la intrările şi ieşirile discrete.
Apăsarea tastei Page Down (pagina următoare) va determina afişarea altor pagini cu date de diagnosticare.
Setng / Graph (setări/ grafic) - Afişează şi permite modificarea setărilor utilizatorului. La fel ca şi param-
etrii, setările sunt organizate pe categorii într-un meniu de tip tab. Pentru a găsi o setare cunoscută, tastaţi
numărul dorit şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos.
Prin apăsarea din nou a tastei Setng / Graph (setări/ grafic), se va activa modul Grafic. În modul Grafic, puteţi
vizualiza traiectoria generată a sculei pentru programul respectiv şi, dacă e cazul, depana programul înainte
să îl rulaţi (consultaţi Modul Grafic în secţiunea Operarea).
Help / Calc (ajutor/ calculator) - Afişează texte ajutătoare într-un meniu de tip tab. Textele ajutătoare includ
scurte descrieri ale codurilor G şi M, definiţii ale unor funcţii de control, aspecte referitoare la depanare şi
întreţinere. Meniul de ajutor include de asemenea diverse calculatoare.
Apăsarea tastei HELP/CALC (ajutor/ calculator) în anumite moduri va apela o fereastră de ajutor de tip
pop-up. Utilizaţi această fereastră pentru a accesa textele ajutătoare relevante pentru modul curent, precum
şi pentru a executa anumite funcţii, conform celor menţionate în meniu. Pentru a accesa meniul de tip tab
descris mai sus dintr-o fereastră de tip pop-up, apăsaţi a doua oară tasta HELP/CALC (ajutor/ calculator).
Apăsaţi a treia oară tasta HELP/CALC (ajutor/ calculator) pentru a reveni la afişajul activ înainte de prima
apăsare a butonului Help/CALC (ajutor/ calculator).

Tastele cursor

Utilizaţi tastele cursor pentru a vă deplasa în diferite ecrane şi câmpuri de control, respectiv pentru editarea
programelor CNC.
Home (iniţial) - Acest buton va deplasa cursorul la primul articol din partea superioară a ecranului; la editare,
acesta este blocul din stânga sus al programului.
Săgeţile în sus/ în jos - deplasează cursorul în sus/ în jos cu un articol, bloc sau câmp.
Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) - Utilizată pentru a schimba afişajele sau pentru a trece la
pagina anterioară/ următoare atunci când se vizualizează un program.
Săgeata stânga - Utilizată pentru a selecta individual articolele editabile atunci când se vizualizează un pro-
gram; deplasează cursorul spre stânga. Este utilizată pentru defilarea prin selecţiile de setare.
Săgeata dreapta - Utilizată pentru a selecta individual articolele editabile atunci când se vizualizează un pro-
gram; deplasează cursorul spre dreapta. Este utilizată pentru defilarea prin selecţiile de setare şi deplasarea
ferestrei de focalizare spre dreapta în modul grafic.
End (final) - Acest buton deplasează în general cursorul la ultimul articol din partea inferioară a ecranului. La
editare, acesta este ultimul bloc al programului.

Tastele alfabetice

Tastele alfabetice permit utilizatorului să tasteze literele alfabetului, precum şi unele caractere speciale. Unele
caractere speciale sunt tastate prin apăsarea mai întâi a tastei „Shift” (comutare).
Shift (comutare) - Tasta Shift asigură accesul la caracterele suplimentare de pe tastatură. Caracterele supli-
mentare pot fi văzute în colţul din stânga sus al unora dintre tastele alfabetice sau numerice. Apăsarea tastei
Shift (comutare) şi apoi a caracterului va determina introducerea caracterului dorit în linia de introducere date.
La tastarea textului, scrierea cu majuscule este implicită; pentru a tasta caractere cu minuscule, apăsaţi şi
menţineţi apăsată tasta Shift (comutare).
Când unitatea de comandă are o a cincea axă instalată, axa B este selectată pentru avans rapid prin
apăsarea tastei Shift (comutare) şi apoi a tastelor de avans +/-A.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 17


EOB - Acesta este caracterul de încheiere a blocului (End-Of-Block). Se afişează pe ecran un semn punct şi
virgulă (;), acesta indicând încheierea unei linii de program.
( ) - Parantezele sunt utilizate pentru a separa comenzile programului CNC de comentariile utilizatorului.
Acestea trebuie introduse întotdeauna în perechi. Notă: De fiecare dată când se recepţionează o linie de cod
invalidă prin intermediul portului RS-232 în timpul recepţionării unui program, aceasta este inclusă în program
între paranteze.
/ - Separatorul înclinat spre dreapta este utilizat în funcţia Ştergere bloc şi în expresii Macro. Dacă acest sim-
bol este primul simbol dintr-un bloc şi este activată funcţia Ştergere bloc, atunci blocul respectiv este ignorat
la instalare. Simbolul este utilizat de asemenea pentru împărţire (împărţire la) în expresii macro (Consultaţi
secţiunea Macro).
[ ] - Parantezele drepte sunt utilizate în funcţii macro. Macro-urile sunt o funcţie software opţională.

Tastele de mod

Tastele de mod schimbă starea funcţională a maşinii CNC. Odată apăsat un buton de mod, butoanele din
acelaşi rând devin disponibile pentru utilizator. Modul curent este afişat permanent în bara de titlu din centrul
părţii superioare a afişajului.
EDIT (editare) - Selectează modul Editare. Acest mod este utilizat pentru editarea programelor din memoria
unităţii de comandă. Modul Editare oferă două panouri de editare: unul pentru programul activ curent, celălalt
pentru editarea în fundal. Comutaţi între cele două panouri prin apăsarea tastei EDIT (editare). Apăsaţi tasta
F1 pentru a accesa meniurile de ajutor de tip pop-up.
Insert (inserare) - Apăsarea acestui buton va determina introducerea comenzilor în program în faţa cursoru-
lui. Acest buton va insera de asemenea textul din memoria temporară în punctul în care se află cursorul, fiind
utilizat de asemenea pentru copierea blocurilor de cod într-un program.
Alter (schimbare) - Apăsarea acestui buton va determina schimbarea comenzii sau textului marcat cu co-
manda sau textul nou introdus. Acest buton va schimba de asemenea variabilele marcate cu textul stocat în
memoria temporară sau va muta blocul selectat într-o altă poziţie.
Delete (ştergere) - Şterge articolul pe care se află cursorul sau şterge un bloc de program selectat.
Undo (anulare) - Anulează până la 9 dintre cele mai recent operate modificări de editare şi deselectează un
bloc marcat.
MEM (memorie) - Selectează modul Memorie. Pe ecran este afişat programul activ şi alte informaţii necesare
atunci când se prelucrează o piesă.
Single Block (bloc cu bloc) - Activează sau dezactivează funcţia bloc cu bloc. Când este activată funcţia
bloc cu bloc, este executat doar un singur bloc al programului la fiecare apăsare a butonului Cycle Start
(pornire ciclu).
Dry Run (simulare) - Aceasta este utilizată pentru a se verifica mişcarea efectivă a maşinii fără a se prelucra
o piesă. (Consultaţi secţiunea Simularea din capitolul Operarea)
Opt Stop (oprire opţională) - Activează şi dezactivează opririle opţionale. A se vedea de asemenea G103
din capitolul Codul G.
Când este activată această funcţie şi este programat un cod M01 (oprire opţională), maşina se va opri când
ajunge la M01. Maşina va continua odată apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu). Totuşi, determinată de
funcţia de anticipare (G103), s-ar putea ca aceasta să nu se oprească imediat (Consultaţi secţiunea Antici-
parea blocului). Cu alte cuvinte, funcţia de anticipare a blocului poate determina ignorarea de către comanda
Oprire opţională a celui mai apropiat M01.
Dacă se apasă butonul Optional Stop (oprire opţională) în cursul unui program, aceasta se va produce în linia
de după linia marcată atunci când este apăsat butonul Opt Stop (oprire opţională).

18 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Block Delete (ştergere bloc) - Activează sau dezactivează funcţia de ştergere a blocurilor. Blocurile cu
un separator „/” ca prim articol sunt ignorate (nu sunt executate) atunci când este activată această opţiune.
Dacă există un separator „/” într-o linie a codului, comenzile de după acesta vor fi ignorate dacă este activată
această funcţie. Butonul Block Delete (ştergere bloc) va avea efect la două linii după ce este apăsat, cu
excepţia cazului în care se utilizează compensarea frezei; în acest caz, funcţia de ştergere bloc nu va avea
efect decât după cel puţin patru linii de la linia marcată. Procesarea va încetini în cazul traiectoriilor cu
ştergeri de blocuri în cursul prelucrării la mare viteză. Butonul Block Delete (ştergere bloc) va rămâne activ
atunci când maşina este oprită şi repornită.
MDI/DNC - Modul MDI (Manual Data Input) este modul „manual de introducere date” în care poate fi scris
un program, fără ca acesta să fie înregistrat în memorie. Modul DNC (Direct Numeric Control - comanda
numerică directă) permite „alimentarea cu pipeta” a programelor mari în unitatea de comandă, astfel încât
acestea să poată fi executate (consultaţi secţiunea Modul DNC).
Coolnt (lichid de răcire) - Activează şi dezactivează lichidul de răcire opţional.
Orient Spindle (orientare arbore principal) - Roteşte arborele principal într-o poziţie dată şi apoi îl
blochează. Poate fi utilizată în cursul setării pentru indicarea pieselor.
ATC FWD / REV (ATC înainte/ înapoi) - Roteşte capul revolver spre scula următoare/ anterioară. Pentru a
încărca o anumită sculă în arborele principal, accesaţi modul MDI sau Manetă de avans rapid, tastaţi un cod
de sculă (T8) şi apăsaţi tasta ATC FWD (ATC înainte) sau ATC REV (ATC înapoi).
Hand Jog (manetă de avans rapid) - Selectează modul avans rapid al axei cu .0001, .1 - 0.0001 ţoli (în
sistem metric, 0.001mm) pentru fiecare diviziune a manetei de avans rapid. Pentru simulare, .1 ţoli/min.
.0001/.1, .001/1., .01/10., .1/100. - Primul număr (numărul de sus), când vă aflaţi în modul Ţoli, selectează
distanţa parcursă la fiecare clic al manetei de avans rapid. Când freza este în modul MM, primul număr este
înmulţit cu zece pentru avansul rapid pe axă (de ex. .0001 devine 0.001mm). Al doilea număr (numărul de
jos) este utilizat pentru modul Simulare şi este utilizat pentru a selecta viteza de avans şi viteza mişcărilor
axei.
Zero Ret (revenire la zero) - Selectează modul Revenire la zero, ce afişează poziţia axei în patru categorii
diferite, şi anume: Operator, Piesă de prelucrat G54, Maşină şi Distanţă de parcurs. Apăsaţi tasta POSIT
(poziţie) pentru a comuta între categorii.
All (toate) - Readuce toate axele maşinii la zero. Acesta este similar cu Power Up/Restart (iniţializare/ re-
pornire), cu excepţia faptului că nu se produce schimbarea sculei. Aceasta poate fi utilizată pentru stabilirea
poziţiei de zero iniţiale a axelor.
Origin (origine) - Setează afişajele selectate şi cronometrele la zero.
Singl (o singură axă) - Readuce o singură axă a maşinii la zero. Tastaţi litera axei dorite şi apoi apăsaţi bu-
tonul Singl Axis (o singură axă). Aceasta poate fi utilizată pentru a deplasa o singură axă în poziţia iniţială de
zero a axei.
HOME G28 (origine G28) - Readuce toate axele la zero prin deplasare rapidă. Tasta Home G28 (origine
G28) va aduce de asemenea în origine o singură axă în acelaşi mod dacă tastaţi litera unei axei şi apoi
apăsaţi butonul Home G28 (origine G28). ATENŢIE! Nu apare niciun mesaj de avertizare pentru alertarea
operatorului cu privire la o posibilă coliziune. De exemplu, dacă axa Z este între piese, atunci când se aduce
la zero axa X sau Y, se poate produce o coliziune.
List Prog (listare programe) - Controlează încărcarea şi salvarea datelor în unitatea de comandă.
Select Prog (selectare program) - Face ca programul marcat să devină programul curent. Notă: Reţineţi că
programul activ va avea un „A” în faţa sa în lista de programe. Gestionaţi programele multiple prin apăsarea
tastei WRITE/ENTER (scriere/ execuţie) pentru a bifa programele dorite, apoi apăsaţi tasta F1 pentru a se-
lecta o funcţie.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 19


Send (transmitere) - Transmite programele prin portul serial RS-232.
Recv (recepţie) - Recepţionează programele prin portul serial RS-232.
Erase Prog (ştergere program) - Şterge programul selectat cu cursorul în modul Listă de programe sau
întregul program în modul MDI.

Tastele numerice

Tastele numerice oferă utilizatorului posibilitatea de a tasta numere şi câteva caractere speciale pe consola
unităţii de comandă.
Cancel (anulare) - Tasta Cancel (anulare) este utilizată pentru a şterge ultimul caracter tastat.
Space (spaţiu) - Utilizată pentru a structura comentarii plasate în programe sau în zona de mesaje.
Write/Enter (scriere/execuţie) - Tasta de execuţie de uz general.
- (Semnul minus) - Utilizată pentru introducerea numerelor negative.
. (Punctul zecimal) - Utilizat pentru precizarea zecimalelor.

Data şi ora

Unitatea de comandă include o funcţie de contorizare a datei şi orei. Pentru a vizualiza ora şi data, apăsaţi
tastele CURNT COMDS (comenzi curente) şi Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) până când sunt
afişate ora şi data.
Pentru a opera reglaje, apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă), tastaţi data curentă (în format
LL-ZZ-AAAA) sau ora curentă (în format HH:MM), apoi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/ execuţie).
Resetaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) după ce terminaţi.

Programul de încălzire arbore principal

Dacă arborele principal a rămas în repaus timp de peste 4 zile, acesta trebuie să parcurgă un ciclu de
încălzire înainte de utilizare. Această încălzire va preveni o posibilă supraîncălzire a arborelui principal
datorită insuficientei lubrifieri. Un program de încălzire de 20 de minute (cod O02020) este asigurat pen-
tru maşină, prin care arborele principal este adus lent la turaţia de regim, permiţând stabilizarea termică a
acestuia. Acest program poate fi utilizat zilnic pentru încălzirea arborelui principal înainte de utilizarea la turaţii
ridicate.

Indicatorul de nivel al lichidului de răcire

Nivelul lichidului de răcire este afişat în colţul din dreapta sus al ecranului în modul MEM sau în ecranul
CURNT COMDS (comenzi curente). O bară verticală indică starea lichidului de răcire. Afişajul va clipi atunci
când lichidul de răcire ajunge la un nivel ce ar putea determina un flux intermitent de lichid de răcire.

Lampa de avertizare

Lampa de avertizare oferă o confirmare optică rapidă a stării curente a maşinii. Există patru stări diferite ale
lămpii de avertizare:
Stinsă - Maşina este în repaus.
Aprinsă în verde - Maşina este în funcţiune.
Clipeşte în verde - Maşina este oprită, dar este în stare pregătită de lucru. Este necesară o comandă de la
operator pentru a continua.

20 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Clipeşte în roşu - A survenit o eroare sau maşina este oprită de urgenţă.

Opţionale

Perioada de probă de 200 ore pentru opţionale


Opţionalele ce reclamă în mod normal pentru activare un cod de deblocare (tarodare rigidă, macrouri, etc.)
pot fi acum activate şi dezactivate prin simpla tastare a cifrei „1” în locul codului de deblocare pentru activare.
Tastaţi „0” pentru a dezactiva opţionala. O opţională activată astfel va fi dezactivată automat după un total de
200 de ore de funcţionare. Reţineţi că dezactivarea survine numai atunci când maşina este scoasă de sub
tensiune, nu în timp ce aceasta este în funcţiune. O opţională poate fi activată permanent prin introducerea
codului de deblocare. Reţineţi că litera „T” va fi afişată în dreapta opţionalei pe ecranul de afişare parametri
în cursul perioadei de 200 de ore. Reţineţi că circuitul de siguranţă opţional este o excepţie; acesta poate fi
activat şi dezactivat numai cu ajutorul codurilor de deblocare.
Pentru a tasta 1 sau 0 pentru o opţională, apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) şi dezactivaţi
setarea 7 Parameter lock (blocare parametri). Când opţionala atinge 100 de ore de funcţionare, maşina va
emite o alarmă de avertizare cu privire la faptul că perioada de probă se apropie de sfârşit. Pentru a activa
permanent opţionala, contactaţi dealerul.

Tarodarea rigidă
Tarodarea sincronizată elimină nevoia de port-tarozi flotanţi scumpi şi previne apariţia de distorsiuni ale pasu-
lui şi deformarea capului filetului.

Macrourile
Crearea de subrutine pentru cicluri închise proprii, rutine de testare, solicitarea intervenţiei operatorului,
ecuaţii sau funcţii matematice şi prelucrarea unei familii de piese cu variabile.

Rotirea şi scalarea
Utilizaţi rotirea împreună cu palpatorul pentru decalajul de origine pentru a seta rapid piesa de prelucrat,
respectiv pentru a roti un model în altă poziţie sau în jurul circumferinţei, etc. Utilizaţi scalarea pentru a reduce
sau mări traiectoria piesei sau un model.

Orientarea arborelui principal


Orientarea opţională a arborelui principal permite poziţionarea arborelui principal într-un unghi specific, pro-
gramat, cu ajutorul motorului standard al arborelui principal şi al codorului de feedback standard al arborelui
principal. Această opţiune asigură o poziţionare ieftină, precisă (0.1 grade).

Prelucrarea la mare viteză


Prelucrarea la mare viteză face posibilă o creştere a vitezei de prelucrare prin aşchiere, o îmbunătăţire a
finisajului suprafeţelor şi o reducere a forţelor de aşchiere, ceea ce determină reducerea costurilor de prelu-
crare şi prelungirea duratei de viaţă a sculelor.
Prelucrarea la mare viteză este cel mai adesea necesară pentru prelucrarea profilurilor fluent sculptate, cum
este cazul producerii de matriţe. Opţionala Haas pentru prelucrare la mare viteză creşte nivelul de anticipare
la 80 de blocuri şi permite o curse de avans combinate la o viteză maximă (500 de ţoli/min) de aşchiere.
Este important să înţelegem că prelucrarea la mare viteză este cea mai potrivită pentru profiluri cu variaţii
line, la care viteza de avans poate rămâne ridicată la trecerea de la o cursă la următoarea. Dacă există
muchii ascuţite, unitatea de comandă va trebui să încetinească întotdeauna, pentru a nu apărea rotunjiri ale
muchiilor.
Efectul pe care combinarea curselor îl poate avea asupra vitezei de avans este întotdeauna unul de încetinire
a mişcării. Viteza de avans programată (F) reprezintă de aceea o valoare maximă, iar unitatea de comandă o
va reduce uneori pentru a se asigura precizia necesară a prelucrării.
O lungime prea mică a cursei poate duce la prea multe puncte de coordonate. Verificaţi modul în care
sistemul CAD/CAM generează puncte de coordonate pentru a vă asigura că nu se depăşeşte un nivel de

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 21


1000 de blocuri pe secundă.
Prea puţine puncte de coordonate pot duce fie la „faţetare”, fie la combinarea unghiurilor la un nivel care să
determenie unitatea de comandă să reducă viteza de avans. Faţetarea se referă la înlocuirea traiectoriei line
dorite cu o serie de curse scurte, drepte, ce nu sunt suficient de apropiate încât să se asigure fineţea dorită a
traiectoriei.
Sculele pentru mare viteză – Portcuţitele trebuie să fie de tip AT-3 sau superior cu şurub de siguranţă din
nylon. Toleranţele asigurate de modelul AT-3 sunt la nivelul minim recomandat pentru un proces de prelucrare
la mare viteză. Şurubul de siguranţă din nylon creşte priza manşonului de strângere pe sculă şi crează o
etanşare mai bună, utilă pentru transferul lichidului de răcire.
Utilizaţi mandrine cu bucşă elastică şi con simplu şi manşoane de strângere pentru o strângere şi concentrici-
tate maximă. Aceste sisteme de strângere sunt realizate cu un con simplu lung amplasat în portcuţit. Unghiul
lateral trebuie să fie de opt grade sau mai puţin pentru rezultate optime. Evitaţi sistemele cu bucşe elastice
dublu con atunci când se impune o rigiditate maximă şi o toleranţă strânsă. Se recomandă o cuplare minimă
de 2/3 din lungimea totală a alezajului pentru bucşa elastică dublu secţionată cu con simplu. Însă, pentru
rezultate optime, ar fi de preferat o cuplare la peste 3/4 din lungimea totală.
Iluminarea de mare intensitate - Luminile suplimentare asigură o iluminare mai bună a zonei de lucru. Lu-
minile funcţionează automat atunci când se închid şi deschid uşile, respectiv pot fi activate manual cu ajutorul
comutatorului de pe latura consolei de comandă. Aduceţi comutatorul în poziţia On (activat) şi luminile se
aprind atunci când este deschisă uşa şi se sting atunci când este închisă uşa. Aduceţi comutatorul în poziţia
Off (dezactivat) şi luminile nu mai se aprind atunci când este deschisă uşa. A se vedea setarea 238.

Maneta de comandă avans rapid de la distanţă

Maneta color îmbunătăţită de comandă avans rapid de la distanţă (RJH) prezintă un afişaj color cu cristale
lichide (LCD) şi comenzi pentru o funcţionalitate îmbunătăţită. Aceasta prezintă de asemenea o lanternă cu
leduri de mare putere.

Tastele funcţionale LCD-ul color


Pornire
ciclu
Oprire
avans
Tastele săgeţi
Teaca
Selectorul
variabil de
Butonul impuls
selector
de axă Rozeta de
.
impuls

Consultaţi secţiunea referitoare la corecţii/ decalaje şi funcţionarea maşinii pentru informaţii suplimentare cu
privire la aceste aspecte.
LCD – Afişează datele maşinii şi este interfaţa RJH-E/C.
Tastele funcţionale (F1-F5) - Taste cu funcţii variabile. Fiecare tastă corespunde unei etichete din partea
inferioară a ecranului LCD. Apăsarea unei taste funcţionale va determina accesarea sau comutarea în meniul
corespunzător. Funcţiile comutabile sunt evidenţiate când sunt activate.
Cycle Start (pornire ciclu) - Porneşte mişcarea programată a axelor.
Feed Hold (oprire avans) - Opreşte mişcarea programată a axelor.
Tastele săgeţi - Utilizate pentru a naviga între câmpurile de meniu (în sus/ în jos) şi a selecta vitezele de

22 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


avans rapid de impuls (stânga/ dreapta).
Rozeta de impuls - Avansează rapid o axă selectată cu pasul selectat. Funcţionează ca maneta de avans
rapid de pe unitatea de comandă.
Selectorul variabil de impuls - Se roteşte cu până la 45 de grade CW (sens orar) sau CCW (sens antiorar)
faţă de centru, apoi revine în centru când este eliberat. Utilizat pentru a avansa rapid axele cu viteze variabile.
Cu cât este rotit selectorul variabil de impuls mai departe de poziţia centrală, cu atât mai rapid se mişcă axa.
Permiteţi selectorului să revină în poziţia centrală pentru a se opri mişcarea.
Butonul selector de axă - Utilizat pentru selectarea axelor disponibile pentru avans rapid. Axa selectată este
apoi afişată în partea inferioară a ecranului. Poziţia cea mai din dreapta a acestui selector este utilizată pentru
accesarea meniului auxiliar.
Scoaterea unităţii din suport/ teacă o activează şi transferă comanda avansului rapid de la consolă la maneta
de comandă avans rapid de la distanţă (roata de mână de pe consolă este dezactivată).

NOTĂ: Consola trebuie să fie în modul Manetă de avans rapid (Setare).

Aşezaţi la loc în suport/ teacă maneta de comandă avans rapid de la distanţă pentru a o dezactiva şi a re-
transmite comanda avansului rapid la consolă.
Rozeta de impuls şi selectorul variabil de impus funcţionează ca un cursor pentru modificarea valorii câm-
purilor editabile de către client, cum ar fi corecţia, lungimea şi uzura sculei, etc.
Funcţia încorporată „panică” - Apăsaţi orice tastă în timpul mişcării unei axe pentru a opri instantaneu
mişcarea arborelui principal şi a tuturor axelor. În timp ce arborele principal este în mişcare şi comanda se
face în modul Manetă de avans rapid, apăsarea tastei de oprire avans determină oprirea arborelui principal.
Pe afişaj apare mesajul „Button pressed while axis was moving—Reselect Axis” (buton apăsat în timp ce
axa se mişca; reselectaţi axa). Deplasaţi butonul selector de axă într-o poziţie diferită pentru a şterge eroarea.
Dacă butonul selector de axă este deplasat în timp ce este rotit selectorul variabil de impuls, pe afişaj apare
mesajul „Axis selection changed while axis was moving—Reselect Axis” (selecţie axă modificată în timp
ce axa se mişca; reselectaţi axa) şi orice mişcare a axelor încetează. Deplasaţi butonul selector de axă într-o
poziţie diferită pentru a şterge eroarea.
Dacă selectorul variabil de impuls este rotit din poziţia centrală atunci când maneta de comandă avans rapid
de la distanţă este scoasă din suport/ teacă, respectiv dacă se comută de la modul de control la un mod
cu mişcare (de exemplu, de la MDI la modul Manetă de avans rapid), pe afişaj apare mesajul „Shuttle off
center—No Axis selected” (selector variabil de impuls scos din poziţia centrală; nicio axă selectată) şi nu se
produce nicio mişcare a axelor. Deplasaţi butonul selector de axă pentru a şterge eroarea.
Dacă rozeta de impuls este rotită în timp ce selectorul variabil de impuls este în uz, pe afişajul manetei de
comandă avans rapid de la distanţă apare mesajul „Conflicting jog commands— Reselect Axis” (comenzi
de avans rapid conflictuale; reselectaţi axa) şi orice mişcare a axelor încetează. Deplasaţi butonul selector de
axă într-o poziţie diferită pentru a şterge eroarea, apoi înapoi pentru a selecta din nou axa selectată anterior.

NOTĂ: Dacă oricare dintre erorile de mai sus nu este ştearsă atunci când este mişcat butonul selector de
axă, s-ar putea să existe o problemă la selectorul variabil de impuls. Contactaţi atelierul service Haas pentru
reparaţie/ înlocuire.

Dacă se întrerupe contactul dintre maneta de comandă avans rapid de la distanţă şi unitatea de comandă
(cablu întrerupt sau deconectat, etc.), orice mişcare a axelor încetează. La reconectare, pe afişajul manetei
de comandă avans rapid de la distanţă apare mesajul „RJH / Control Communication Fault—Reselect
Axis” (eroare de comunicaţie unitate RJH/ unitate de comandă; reselectaţi axa). Deplasaţi butonul selector
de axă pentru a şterge eroarea. Dacă eroarea nu este ştearsă, aşezaţi unitatea în suport/ teacă, aşteptaţi ca
aceasta să se dezactiveze, apoi scoateţi-o din suport/ teacă.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 23


Meniurile unităţii RJH
Tasta săgeată stânga/dreapta pentru mo-
Modul curent dificarea vitezei de avans rapid de impuls
şi mesajele de (marcată curent)
ajutor sensibile la
context

Tastele săgeată în
sus/în jos pentru
selectare câmpuri Zona date de lucru
Modificarea valorii (afişaj variabil)
cu rozeta de im-
puls şi selectorul
variabil de impus
Axa selectată Ecranul următor
curent şi poziţia

Tastele funcţionale (în funcţie de mod)


.

Avansul rapid manual pe RJH


Acest meniu conţine un afişaj mare al poziţiei curente a maşinii. Rotirea selectorului variabil de impuls sau a
rozetei de impuls va determina deplasarea axei selectate curent în treapta de avans rapid selectată curent.
Schimbaţi treapta de avans rapid cu ajutorul tastelor săgeţi stânga/ dreapta. Apăsaţi tasta OPER (operator),
WORK (piesă de prelucrat), MACH (maşină) sau TO GO (distanţă de parcurs) pentru a schimba sistemul de
coordonate (evidenţiat curent). Pentru a aduce la zero poziţia operatorului, apăsaţi tasta funcţională în meniul
OPER pentru a selecta poziţia, apoi apăsaţi din nou tasta funcţională (ce indică acum ZERO).

.
Afişajul pentru avans rapid manual

Corecţiile sculelor pe RJH


Utilizaţi acest meniu pentru setarea şi verificarea corecţiilor sculelor. Selectaţi câmpurile cu ajutorul tastelor
funcţionale şi schimbaţi valorile cu ajutorul rozetei de impuls sau selectorului variabil de impuls. Selectaţi
axele cu ajutorul butonului selector. Linia axei (din partea inferioară a afişajului) trebuie să fie evidenţiată
pentru a se avansa rapid axa respectivă. Apăsaţi tasta ENTER (execuţie) pentru a înregistra poziţia curentă a
axei Z în tabelul de decalaje. Pentru a ajusta valorile din tabel, apăsaţi tasta ADJST (ajustare), utilizaţi rozeta
de impuls sau selectorul variabil de impuls pentru a selecta nivelul de creştere sau reducere a valorii respec-
tive (utilizaţi tastele săgeţi stânga şi dreapta pentru a schimba pasul), apoi apăsaţi tasta ENTER (execuţie)
pentru a implementa corecţia făcută. Apăsaţi tasta TOOL (sculă) pentru a schimba scula, respectiv tasta
COOL (lichid de răcire) pentru a modifica poziţia lichidului de răcire pentru scula selectată.
ATENŢIE: Nu vă apropiaţi de arborele principal atunci când schimbaţi sculele.

24 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


.
Afişajul pentru setarea corecţiilor sculelor

Decalajele de origine pe RJH

Selectaţi WK CS (decalaje origine) pentru a modifica decalajul de origine cod G. Avansaţi rapid manual axa
selectată cu selectorul variabil de impuls sau rozeta de impuls atunci când este marcat câmpul pentru axă din
partea inferioară a ecranului. Apăsaţi tasta SET (setare) pentru a înregistra poziţia curentă a axei în tabelul
Decalaje de origine. Treceţi cu butonul selector de axă la axa următoare şi repetaţi procedura de setare pen-
tru axa respectivă. Pentru a ajusta o valoare setată, treceţi cu butonul selector de axă la axa dorită. Apăsaţi
tasta ADJST (ajustare) şi utilizaţi rozeta de impuls sau selectorul variabil de impuls pentru a selecta nivelul de
creştere sau reducere a valorii respective, apoi apăsaţi tasta ENTER (execuţie) pentru a implementa corecţia
făcută.
.

Meniul Auxiliar
Meniul auxiliar al unităţii RJH prezintă comenzile pentru lichidul de răcire şi lanterna unităţii RJH. Accesaţi
meniul prin deplasarea complet spre dreapta a butonului selector de axă (în poziţia indicată printr-un simbol
pagină ştanţat pe carcasa unităţii RJH). Comutaţi între funcţiile disponibile prin apăsarea tastei funcţionale
corespunzătoare.

.
Meniul Auxiliar Meniul Utilitare

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 25


Meniul Utilitare
Accesează informaţii despre configuraţia curentă a unităţii RJH. Aceste informaţii sunt utilizate pentru diag-
nosticare de către tehnicienii de service. Apăsaţi tasta AUX (auxiliar) pentru a reveni la meniul Auxiliar.

Afişarea programului (modul rulare)


Acest mod afişează programul aflat în curs de rulare. Accesaţi modul rulare apăsând tastele MEM sau MDI
de pe consola de comandă. Taburile de opţiuni din partea inferioară a ecranului pun la dispoziţie comenzile
pentru activare/ dezactivare lichid de răcire, funcţia bloc cu bloc, oprirea opţională şi ştergerea blocurilor.
Comenzile comutabile, cum ar fi COOL (răcire), apar evidenţiate când sunt activate. Tastele CYCLE START
(pornire ciclu) şi FEED HOLD (oprire avans) funcţionează la fel ca butoanele corespondente de pe consolă.
Reveniţi la avansul rapid apăsând tasta HAND JOG (manetă de avans rapid) de pe consola de comandă,
respectiv aşezând maneta de comandă avans rapid de la distanţă la loc în suport/ teacă pentru a continua
rularea programului prin intermediul consolei.

26 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Operarea

Punerea în funcţiune a maşinii

Porniţi maşina prin apăsarea butonului Power-On (pornire) de pe consolă.


Maşina va parcurge un ciclu de autotestare şi va afişa fie ecranul Messages (mesaje), dacă s-a lăsat un
mesaj, fie ecranul Alarms (alarme). În orice caz, freza va înregistra o alarmă (102 SERVO DEZACTIVATE).
Apăsarea tastei Reset (resetare) de câteva ori va duce la ştergerea alarmelor. Dacă o alarmă nu poate fi
ştearsă, s-ar putea ca maşina să aibă nevoie de o intervenţie service; dacă e cazul, contactaţi dealerul.
Odată alarmele şterse, maşina are nevoie de un punct de referinţă de la care să pornească toate operaţiile;
acest punct este numit „origine”. Pentru a aduce maşina în poziţia de origine, apăsaţi butonul Power-Up
Restart (iniţializare/ repornire). Atenţie: Mişcarea automată va începe odată apăsat acest buton. Păstraţi
distanţa faţă de interiorul maşinii şi de schimbătorul de scule. Reţineţi că apăsarea butonului Power-Up/Reset
(iniţializare/ repornire) va şterge automat alarma 102 dacă aceasta este prezentă.
După găsirea poziţiei de origine, este afişată pagina Current Commands (comenzi curente) şi maşina este
gata de funcţionare.

Prezentarea modului de programare

Introducerea manuală a datelor (MDI)


Introducerea manuală a datelor (MDI) este un mijloc de a comanda mişcările CNC automate fără a se utiliza
un program oficial.
Apăsaţi tasta MDI/DNC (introducere manuală date/ comandă numerică directă) pentru a accesa acest mod.
Codul de programare este introdus prin tastarea comenzilor şi apăsarea tastei Enter (execuţie) la capătul
fiecărei linii. Reţineţi că va fi introdus automat un caracter de încheiere a blocului (EOB) la capătul fiecărei
linii.

Pentru a edita programul MDI, utilizaţi tastele din dreapta butonului Edit (editare). Deplasaţi cursorul în
punctul în care se va opera modificarea, apoi se pot utiliza diferitele funcţii de editare.
Pentru a introduce o comandă suplimentară într-o linie, tastaţi comanda şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).
Pentru a modifica o valoare, utilizaţi tastele săgeţi sau maneta de avans rapid pentru a marca o comandă,
introduceţi noua comandă şi apăsaţi tasta Alter (schimbare).
Pentru a şterge o comandă, marcaţi comanda şi apăsaţi tasta Delete (ştergere).
Tasta Undo (anulare) va anula modificările (ultimele 9) ce au fost operate asupra programului MDI.
Un program MDI poate fi salvat în memoria unităţii de comandă. Pentru aceasta, deplasaţi cursorul la în-
ceputul programului (sau apăsaţi tasta Home - origine), introduceţi un nume de program (programele trebuie
denumite în format Onnnnn; litera „O” urmată de până la 5 cifre) şi apăsaţi tasta Alter (schimbare). Astfel pro-
gramul va fi adăugat la lista de programe şi se va şterge pagina MDI. Pentru a reaccesa programul, apăsaţi
tasta List Prog (listă de programe) şi selectaţi-l.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 27


Datele din MDI sunt reţinute după ieşirea din modul MDI şi atunci când maşina este oprită.
Pentru a şterge comenzile MDI curente, apăsaţi butonul Erase Prog (ştergere program).

Programele numerotate

Pentru a crea un program nou, apăsaţi tasta LIST PROG (listă de programe) pentru a deschide afişajul pro-
gramului şi modul lista de programe. Introduceţi un număr de program (Onnnnn) şi apăsaţi tasta Select Prog
(selectare program) sau Enter (execuţie). Dacă programul există, acesta va fi selectat. Dacă programul nu
există încă, acesta va fi creat. Apăsaţi tasta Edit (editare) pentru a se prezenta noul program. Un program nou
va consta doar din numele programului şi un caracter de încheiere a blocului (;).

NOTĂ: Nu este recomandată utilizarea numerelor O09XXX atunci când se crează noi programe. Progra-
mele macro utilizează frecvent cifre în acest bloc, iar suprascrierea acestora poate cauza oprirea funcţiilor
maşinii. (Exemplu: suprascrierea O09876 va cauza disfuncţionalităţi ale operaţiilor G47 (gravare)).

Programele numerotate sunt reţinute atunci când maşina este oprită.

Noţiuni de bază despre editarea MDI şi a programelor numerotate


Singura diferenţă dintre un program MDI şi un program numerotat o reprezintă codul O. Pentru a edita un pro-
gram MDI, apăsaţi pur şi simplu tasta MDI (introducere manuală date). Pentru a edita un program numerotat,
selectaţi-l, apoi apăsaţi tasta Edit (editare).
În modul Editare program, tastaţi datele programului şi apăsaţi tasta Enter (execuţie). Datele programului se
împart în trei categorii: adrese, comentarii şi EOB-uri.

Pentru a se adăuga un cod de program la un program existent, marcaţi codul în faţa căruia se va plasa codul
suplimentar, tastaţi datele şi apăsaţi tasta Insert (inserare). Se pot adăuga mai multe coduri; cum ar fi X, Y şi
Z, înainte să se apese tasta Insert (inserare).
Datele de tip adresă sunt reprezentate de o literă urmată de o valoare numerică. De exemplu: G04 P1.0. G04
comandă un interval (o pauză), iar P1.0 reprezintă lungimea intervalului (1 secundă).
Comentariile pot fi constituite din caractere alfabetice şi numerice, dar trebuie să fie prefaţate de paranteze.
De exemplu: (1 second dwell). Comentariile pot avea maxim 80 de caractere.
Caracterele de încheiere a blocului sunt introduse prin apăsarea tastei EOB şi sunt afişate ca punct şi virgulă
(;). Acestea sunt utilizate ca mijloc de a reveni la sfârşitul unui paragraf. În programarea CNC, un EOB este
introdus la sfârşitul unui şir al unui cod de program.
Un exemplu de linie de cod ce utilizează trei tipuri de comenzi ar fi:
G04 P1. (1 second dwell);
Nu este nevoie să se introducă simboluri sau spaţii între comenzi. Spaţiile sunt introduse automat între el-
emente pentru uşurarea citirii şi editării.
Pentru a modifica unele caractere, marcaţi o porţiune a programului cu ajutorul tastelor săgeţi sau a manetei
de avans rapid, introduceţi codul de înlocuire şi apăsaţi tasta Alter (schimbare).
Pentru a şterge caractere sau comenzi, marcaţi-le şi apăsaţi tasta Delete (ştergere).
Nu există comanda de salvare, programul fiind salvat pe măsură ce sunt introduse liniile una câte una.

28 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Conversia unui program MDI într-un program numerotat
Un program MDI poate fi transformat într-un program numerotat şi adăugat la lista de programe. Pentru
aceasta, deplasaţi cursorul la începutul programului (sau apăsaţi tasta Home (iniţial)), introduceţi un nume de
program (programele trebuie denumite în format Onnnnn; litera „O” urmată de până la 5 cifre) şi apăsaţi tasta
Alter (schimbare). Astfel programul va fi adăugat la lista de programe şi se va şterge MDI. Pentru a reaccesa
programul, apăsaţi tasta List Prog (listă de programe) şi selectaţi-l.

Căutarea unui program


În modul MDI, Editare sau MEM, tastele săgeţi în sus sau în jos pot fi utilizate pentru a căuta în program
anumite coduri sau texte. Pentru a căuta anumite caractere, introduceţi caracterul sau caracterele căutate în
linia de introducere date (de ex. G40) şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos. Tasta săgeată în sus va căuta
secvenţa vizată spre înapoi (spre începutul programului), iar tasta săgeată în jos va căuta spre înainte (spre
sfârşitul programului).

Ştergerea programelor
Pentru a şterge un program, apăsaţi tasta LIST PROG (listă de programe). Utilizaţi tasta săgeată în sus sau
în jos pentru a marca numărul programului, apoi apăsaţi tasta ERASE PROG (ştergere program). Tastaţi
Y când se solicită şi confirmaţi ştergerea, respectiv N pentru a renunţa. Sau tastaţi numărul programului şi
apăsaţi tasta ERASE PROG (ştergere program); totuşi, utilizaţi cu atenţie această opţiune, deoarece nu va
exista o solicitare de confirmare Y/N (da/nu) şi programul va fi şters imediat.
Selectaţi cuvântul ALL (toate) de la sfârşitul listei şi apăsaţi tasta ERASE PROG (ştergere program) pentru a
şterge toate programele din listă. Sunt unele programe importante pe care le primiţi odată cu maşina; aces-
tea sunt O02020 (încălzirea arborelui principal), O09997 (codul rapid de vizualizare) şi O09876 (fişierul set
de caractere gravare). Salvaţi aceste programe pe un dispozitiv de memorie sau PC înainte să ştergeţi toate
programele. Activaţi setarea 23 pentru a proteja programele O09XXX împotriva ştergerii.

NOTĂ: Reţineţi că tasta UNDO (anulare) nu permite recuperarea programelor şterse.

Redenumirea programelor
Un număr de program poate fi modificat prin introducerea unui număr nou în modul Editare şi apăsarea tastei
Alter (schimbare). Aveţi grijă să nu suprascrieţi accidental programe importante, cum ar fi cele enumerate în
secţiunea anterioară.

Numărul maxim de programe


Dacă în memoria unităţii de comandă există deja un număr maxim de programe (500), va fi afişat mesajul
„DIR FULL” (director plin) şi noul program nu va putea fi creat.

Selectarea programelor
Deschideţi directorul programe prin apăsarea tastei „List Prog” (listă de programe); acesta va afişa progra-
mele memorate. Defilaţi până la programul dorit şi apăsaţi tasta „Select Prog” (selectare program) pentru a
selecta programul respectiv. Introducerea numelui programului şi apăsarea tastei „Select Prog” (selectare
program) determină de asemenea selectarea programului.
Odată apăsată tasta „Select Prog” (selectare program), litera „A” apare lângă numele programului. Acest pro-
gram devine astfel activ şi va fi rulat atunci când se comută la modul MEM şi se apasă tasta CYCLE START
(pornire ciclu). Acesta este de asemenea afişat în ecranul EDIT (editare).
Când vă aflaţi în modul MEM, un alt program poate fi selectat şi afişat rapid prin introducerea numărului pro-
gramului (Onnnnn) şi apăsarea tastei săgeată în sus/în jos sau F4.
Programul selectat va rămâne selectat după ce este oprită maşina.

Încărcarea programelor în unitatea de comandă CNC


Programele numerotate pot fi copiate de pe unitatea de comandă CNC pe un computer (PC) şi apoi înapoi pe
unitate. Cel mai bine este ca programele să fie salvate sub formă de fişiere cu extensia „.txt”. Astfel, acestea
vor fi recunoscute de orice PC ca simple fişiere text. Programele pot fi transferate prin diverse metode, cum

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 29


ar fi USB, RS-232 şi dischetă. Setările, corecţiile, decalajele şi variabilele macro pot fi transferate între CNC şi
un PC în mod similar.
Datele de program corupte, dacă sunt recepţionate de CNC, sunt transformate într-un comentariu, memorat
în program, şi se generează o alarmă. Însă, datele vor fi totuşi încărcate în unitatea de comandă.

Managerul de dispozitive USB / hard-disk / Ethernet


Unitatea de comandă Haas încorporează un manager de dispozitive ce indică dispozitivele de memorie di-
sponibile pe maşină într-un meniu de tip tab.
Accesaţi managerul de dispozitive prin apăsarea tastei „List Prog” (listă de programe). Navigaţi în meniul de
tip tab cu ajutorul tastelor săgeţi pentru a selecta tab-ul aferent dispozitivului vizat, apoi apăsaţi tasta Enter
(execuţie).
La parcurgerea unei liste de programe în tab-ul unui dispozitiv, utilizaţi tastele săgeţi în sus/ în jos pentru a
marca programele şi apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a adăuga programul marcat la selecţie.
Exemplul următor prezintă directorul în cazul unui dispozitiv USB. Programul selectat din memorie este indi-
cat cu un „A”. Fişierul selectat va fi de asemenea indicat în afişajul programului activ.

Meniul de navigaţie de tip tab Programul activ Programul marcat Tab-ul activ
Tastele săgeţi: Navigare între tab-uri
WRITE/ENTER: Selectare tab
CANCEL: Revenire la nivelul tab anterior
Selectarea programelor
Tastele săgeţi: Deplasare cursor de selectare
WRITE/ENTER: Adăugare program la Dimensiunea fişierului
selecţie (se plasează o bifă) Subdirectorul
SELECT PROG: Face ca programul Data şi ora
selectat să devină programul activ („A”) sau
selectează programul pentru FNC Programul selectat
INSERT: Creare director nou în directorul curent
(tastaţi numele directorului, apoi apăsaţi Insert)
ALTER: Redenumire director sau program
Modul ajutor
Apăsaţi HELP/CALC (ajutor/calculator)
pentru a accesa meniul Ajutor de tip pop-up.
Navigaţi cu ajutorul tastelor săgeţi. Selectaţi
opţiunile pentru programe selectate (copiere,
ştergere etc.).
.

Navigarea în directoare
Pentru a accesa un subdirector, defilaţi până la subdirector şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).
Pentru a ieşi din subdirector, deplasaţi-vă la începutul subdirectorului sau apăsaţi tasta Cancel (anulare).

Crearea de directoare
Creaţi un director nou prin introducerea unui nume şi apăsarea tastei „Insert” (inserare).
Pentru a crea un subdirector nou, deplasaţi-vă la directorul în care va fi plasat noul subdirector, introduceţi un
nume şi apăsaţi tasta „Insert” (inserare). Subdirectoarele sunt afişate cu numele alocat urmat de „(DIR)”.

Copierea fişierelor
Marcaţi un fişier şi apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) pentru a-l selecta. Va apărea o bifă lângă numele fişierului.
Navigaţi în directorul de destinaţie cu ajutorul tastelor săgeţi, apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) şi apăsaţi tasta
F2 pentru a copia fişierul.
Reţineţi că fişierele copiate din memoria unităţii de comandă pe un dispozitiv de memorie vor avea extensia
„NC” adăugată la sfârşitul numelui fişierului. Însă numele poate fi schimbat prin navigarea în directorul de
destinaţie, introducerea unui nou nume şi apoi apăsarea tastei F2.

30 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Crearea de duplicate ale fişierelor
Apăsaţi tasta List Prog (listă de programe) pentru a accesa managerul de dispozitive. Selectaţi tab-ul memo-
rie. Deplasaţi cursorul la programul pentru care doriţi să creaţi un duplicat, tastaţi un nou număr de program
(Onnnnn) şi apăsaţi tasta F2. Se crează un duplicat pentru programul marcat sub noul nume, acesta deve-
nind programul activ. Pentru a crea un duplicat al fişierului pe un alt dispozitiv, deplasaţi cursorul la numele
programului şi apăsaţi tasta F2 fără a introduce un nou nume de fişier. Un meniu de tip pop-up listează dis-
pozitivele de destinaţie. Selectaţi un dispozitiv şi apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) pentru a crea un duplicat al
fişierului. Pentru a copia mai multe fişiere, apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a plasa câte o bifă în dreptul
fiecărui nume de fişier.

Convenţia de denumire a fişierelor


Numele fişierelor vor fi menţinute în formatul tipic de opt - punct - trei. De exemplu: program1.txt. Totuşi, unele
programe CAD/CAM utilizează „.NC” pentru recunoaşterea tipului de fişier, format ce este acceptat. Numele
fişierelor pot fi de asemenea indicate prin numărul programului luat fără extensie, însă s-ar putea ca unele
aplicaţii PC să nu recunoască fişierul.
Fişierele procesate pe unitatea de comandă vor fi denumite cu litera „O” urmată de 5 cifre. De exemplu,
O12345.

Redenumirea
Pentru a schimba numele unui fişier de pe USB sau hard-disk, marcaţi fişierul, tastaţi un nou nume şi apăsaţi
tasta „Alter” (schimbare).

Ştergerea
Pentru a şterge un fişier de program de pe un dispozitiv de memorie, marcaţi fişierul şi apăsaţi tasta Erase
Prog (ştergere program). Ştergeţi mai multe fişiere prin selectarea acestora (apăsaţi tasta Enter (execuţie)
pentru a adăuga un fişier la selecţie şi a plasa o bifă în dreptul acestuia; deselectaţi-l apăsând din nou tasta
Enter (execuţie)), şi apoi apăsarea tastei Erase Prog (ştergere program) pentru a şterge toate fişierele select-
ate.

Ajutorul pe ecran
Ajutorul pe ecran este disponibil prin apăsarea tastei „HELP/CALC” (ajutor/calculator). Selectaţi funcţiile
din meniul de tip pop-up şi apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) pentru execuţie, respectiv utilizaţi tastele directe
listate. Pentru a ieşi din ecranul Help (ajutor), apăsaţi tasta „Cancel” (anulare) pentru a reveni la Device man-
ager (manager de dispozitive).

RS-232
RS-232 este un mod de conectare a unităţii de comandă CNC Haas la un computer. Această funcţie permite
programatorului să încarce şi descarce programe, setări şi corecţii scule de pe un PC.
Programele sunt transmise sau recepţionate prin intermediul portului RS-232 (portul serial 1) aflat pe partea
laterală a compartimentului de comandă (nu pe consola operatorului).
Este necesar un cablu (neinclus în furnitură) pentru conectarea unităţii de comandă CNC cu PC-ul. Există
două tipuri de conexiuni RS-232: conectorul cu 25 pini şi conectorul cu 9 pini. Conectorul cu 9 pini este mai
frecvent utilizat pentru PC-uri.

Pinul 1 Masă Pinul #1 Masă ecranare


Pinul 2 Negru Pinul #2 TXD - transmisie date
Pinul 7 Pinul 3 Roşu Pinul #3 RXD recepţie date
Verde Pinul 7 Verde
Pinul 1 Masă Pinul #4 RTS (opţional)
Pinul 2 Roşu Pinul 1 Masă Pinul #5 CTS (opţional)
Pinul 3 Negru Pinul 2 Negru
Pinul 5 Pinul 3 Roşu Pinul #7 Masă semnal
Verde Pinul 7 Verde Pinul 14
Pinul 25 Pinul 1
Pinul 9
Pinul 14 Pinul 13

Pinul 25 Pinul 1 Pinul 25


Pinul 1
Pinul 13 Pinul 13
Pinul 14
.
Pinul 1

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 31


AVERTISMENT! Una dintre cele mai frecvente cauze ale avariilor electronice o reprezintă lipsa unei
bune împământări a frezei CNC şi a computerului. Lipsa împământării va duce la avarierea maşinii
CNC, a computerului sau a ambelor.

Lungimea cablului
În continuare sunt prezentate vitezele de transfer cu lungimile maxime corespunzătoare ale cablului.
rată baud 9,600: 100 picioare (30 m) RS-232
rată baud 38,400: 25 picioare (8 m) RS-232
rată baud 115,200: 6 picioare (2 m) RS-232
Setările unităţii de comandă Haas şi ale computerului trebuie să fie adaptate între ele. Pentru a modifica
setările unităţii de comandă CNC, accesaţi pagina Settings (setări) (apăsaţi tasta Setng/Graph (setări/ grafic))
şi defilaţi până la setările RS-232 (sau tastaţi „11” şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos). Utilizaţi tastele
săgeţi în sus/ în jos pentru a marca setările şi tastele săgeţi stânga şi dreapta pentru a modifica valorile.
Apăsaţi tasta Enter (execuţie) atunci când este marcată selecţia vizată.
Setările (şi valorile implicite) pentru controlul portului RS-232 sunt:
11 Baud Rate (viteză de transfer) (9600) 24 Leader to Punch (ghidaj pentru perfo-
rator) (fără)
12 Parity (paritate) (par) 25 EOB Pattern (model EOB) (CR LF)
13 Stop Bits (biţi oprire) (1) 37 Number Data Bits (număr biţi de date) (7)
14 Synchronization (sincronizare) Xon/Xoff
Există mai multe programe ce pot fi conectate cu unitatea de comandă Haas. Un exemplu îl reprezintă
programul Hyper Terminal, ce este inclus în majoritatea aplicaţiilor Microsoft Windows. Pentru modificarea
setărilor din acest program, accesaţi meniul tip listă derulantă „File” (fişier) din stânga sus. Selectaţi opţiunea
„Properties” (proprietăţi) din meniu şi apoi apăsaţi butonul „Configure” (configurare). Astfel se deschid setările
pentru port; modificaţi-le astfel încât să corespundă celor ale unităţii de comandă CNC.
Pentru a recepţiona un program de la PC, apăsaţi tasta LIST PROG (listă de programe). Deplasaţi cursorul la
cuvântul ALL (toate) şi apăsaţi tasta RECV RS-232 (recepţie RS-232) şi unitatea de comandă va recepţiona
programele principale şi subprogramele până când recepţionează un „%” ce indică sfârşitul intrării de date.
Toate programele transmise spre unitatea de comandă de pe PC trebuie să înceapă cu o linie ce conţine un
singur „%” şi trebuie să se încheie cu o linie ce conţine un singur „%”. Reţineţi că la folosirea opţiunii „ALL”
(toate), programele trebuie să aibă un număr de program format Haas (Onnnnn). Dacă nu există un număr de
program, tastaţi un număr de program înainte să apăsaţi tasta RECV RS-232 (recepţie RS-232) şi programul
va fi memorat sub acel număr. Respectiv selectaţi un program existent pentru intrare şi acesta va fi înlocuit.
Pentru a transmite un program spre PC, utilizaţi cursorul pentru a selecta programul şi apăsaţi tasta SEND
RS-232 (transmitere RS-232). Puteţi selecta „ALL” (toate) pentru a transmite toate programele din memoria
unităţii de comandă. Poate fi activată o setare (setarea 41) pentru adăugarea de spaţii la ieşirea RS-232 în
vederea îmbunătăţirii capacităţii de lecturare a programelor dumneavoastră.
Paginile cu parametri, setări, corecţii, decalaje şi variabile macro pot fi de asemenea transmise individual prin
intermediul RS-232 prin selectarea modului „LIST PROG” (listă de programe), selectarea ecranului de afişare
dorit şi apăsarea tastei SEND (transmitere). Acestea pot fi recepţionate prin apăsarea tastei RECV (recepţie)
şi selectarea fişierului de pe PC ce urmează a fi recepţionat.
Fişierul poate fi vizualizat pe un PC prin adăugarea extensiei „.txt” la numele fişierului de pe unitatea de
comandă CNC. Apoi deschideţi fişierul pe un PC cu ajutorul unui program, cum ar fi Windows Notepad.
Dacă se recepţionează un mesaj de abandonare, verificaţi setările dintre freză şi PC, respectiv cablul.

Ştergerea fişierelor
În pagina List Prog (listă de programe), tastaţi „DEL (filename)” (ştergere fişier) unde (filename) este numele
unui fişier de pe dischetă. Apăsaţi tasta WRITE (scriere). Apare mesajul „DISK DELETE” (ştergere disc), şi
fişierul va fi şters de pe dischetă.

32 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Comanda numerică prin fişiere (FNC)

Un program poate fi rulat din locul în care se află în reţea sau de pe un dispozitiv de memorie (dispozitiv USB,
dischetă sau hard-disk). Pentru a rula un program dintr-o astfel de locaţie, accesaţi ecranul Device Manager
(manager dispozitive) (apăsaţi tasta List Prog (listă de programe)), marcaţi un program de pe dispozitivul
selectat şi apăsaţi tasta „Select Prog” (selectare program). Programul va fi afişat în panoul Active program
(program activ), iar un „FNC” aflat lângă numele programului în Lista de programe va indica faptul că acesta
este programul FNC activ curent. Subprogramele pot fi apelate cu ajutorul unui M98, cu condiţia ca sub-
programul să se afle în acelaşi director cu programul principal. În plus, subprogramul trebuie să fie denumit
conform convenţiei de denumire Haas, cu sensibilitate la majuscule, de exemplu O12345.nc.
ATENŢIE! Programul poate fi modificat de la distanţă, iar modificarea va avea efect cu proxima ocazie cu care
este rulat programul. Subprogramele pot fi modificate în timp ce programul CNC este în curs de rulare.
Editarea programelor nu este permisă în FNC. Programul este afişat şi poate fi parcurs, dar nu poate fi editat.
Editarea se poate face prin intermediul unui computer conectat în reţea sau prin încărcarea programului în
memoria unităţii de comandă.
Pentru a rula un program în FNC:
1. Apăsaţi tasta List Prog (listă de programe), apoi navigaţi la meniul de tip tab aferent dispozitivului de
memorie respectiv (USB, hard-disk, conexiune de reţea).
2. Defilaţi până la programul dorit şi apăsaţi tasta Select Prog (selectare program). Programul va apare în
panoul Active Program (program activ) şi poate fi rulat direct de pe dispozitivul de memorie.
Pentru a ieşi din FNC, marcaţi din nou programul şi apăsaţi tasta Select Prog (selectare program) sau
selectaţi un program din memoria CNC.

Comanda numerică directă (DNC)

Comanda numerică directă (DNC) este o altă metodă de încărcare a unui program în unitatea de comandă.
Aceasta reprezintă capacitatea de rulare a unui program în timpul recepţionării prin intermediul portului RS-
232. Această funcţie diferă de funcţia de încărcare a unui program prin intermediul portului RS-232 prin aceea
că nu există o limită pentru dimensiunea programului CNC. Programul este rulat de unitatea de comandă în
timpul transmisiei spre unitatea de comandă; acesta nu este memorat în unitatea de comandă.

PROGRAM (DNC) N00000000 PROGRAM (DNC) N00000000


;
WAITING FOR DNC . . . O01000 ;
(G-CODE FINAL QC TEST CUT) ;
(MATERIAL IS 2x8x8 6061 ALUMINUM) ;
;
(MAIN) ;
;
M00 ;
(READ DIRECTIONS FOR PARAMETERS AND SETTINGS) ;
(FOR VF - SERIES MACHINES W/4TH AXIS CARDS) ;
(USE / FOR HS, VR, VB, AND NON - FORTH MACHINES) ;
(CONNECT CABLE FOR HA5C BEFORE STARTING
THE PROGRAM) ;
(SETTINGS TO CHANGE) ;
(SETTING 31 SET TO OFF) ;
;
;
DNC RS232
DNC RS232
DNC END FOUND

.
DNC în aşteptare program Program recepţionat de la DNC

Funcţia DNC este activată cu ajutorul parametrului 57, bitul 18 şi al setării 55. Aduceţi bitul parametrului în
starea (1) şi modificaţi setarea 55 în On (activat). Se recomandă ca funcţia DNC să fie rulată cu selectare
Xmodem sau paritate, deoarece o eroare de transmisie va fi detectată şi programul DNC va fi oprit fără prob-
leme. Setările unităţii de comandă CNC şi ale computerului trebuie să fie adaptate între ele. Pentru a modifica
setările unităţii de comandă CNC, accesaţi pagina Settings (setări) (apăsaţi tasta Setng/Graph (setări/ grafic))
şi defilaţi până la setările RS-232 (sau tastaţi „11” şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos). Utilizaţi tastele
săgeţi în sus/ în jos pentru a marca variabilele şi tastele săgeţi stânga şi dreapta pentru a modifica valorile.
Apăsaţi tasta Enter (execuţie) atunci când este marcată selecţia vizată.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 33


Setările recomandate pentru RS-232 pentru funcţia DNC sunt:
Setări: 11 Baud Rate (viteză de transfer): 19200
12 Parity Select (selectare paritate): NONE (fără)
13 Stop Bits (biţi oprire): 1
14 Synchronization (sincronizare): XMODEM
37 RS-232 Date Bits (biţi date RS-232): 8
DNC se selectează prin apăsarea de două ori a tastei MDI (introducere manuală date) (în pagina DNC „Pro-
gram DNC”) din partea superioară a paginii. Notă: DNC reclamă un minim de 8 kbytes de memorie utilizator
disponibilă. Aceasta se poate face prin accesarea paginii Listă de programe şi verificarea nivelului de memo-
rie liberă indicat în partea inferioară a paginii.
Programul trimis la unitatea de comandă trebuie să înceapă şi să se încheie cu câte un %. Viteza de trans-
fer selectată (setarea 11) pentru portul RS-232 trebuie să fie suficient de mare pentru a se susţine viteza
de execuţie a blocurilor programului. Dacă viteza de transfer este prea mică, este posibil ca scula să se
oprească în timpul aşchierii.
Iniţiaţi transmiterea programului spre unitatea de comandă înainte să fie apăsată tasta Cycle Start (pornire
ciclu). Odată afişat mesajul „DNC Prog Found” (program DNC găsit), apăsaţi tasta Cycle Start (pornire ciclu).

Notele DNC
În cursul rulării unui program în DNC, modurile nu pot fi schimbate. De aceea, funcţiile de editare, cum ar fi
editarea în fundal, nu sunt disponibile.
DNC suportă modul de „alimentare cu pipeta” a programelor. Unitatea de comandă va executa blocurile
(comenzile) unul câte unul. Fiecare bloc va fi executat imediat, fără anticipare blocuri. O excepţie se face
atunci când se comandă compensarea frezei. Compensarea frezei reclamă citirea a trei blocuri de comandă
mişcare înainte să fie executat un bloc de compensare.
Comunicaţia duplex deplină în cursul DNC este posibilă prin utilizarea comenzii G102 sau DPRNT pentru
transmiterea axelor de coordonate înapoi la computerul de control.

Colectarea datelor de prelucrare

Colectarea datelor de prelucrare este activată prin setarea 143, ce permite utilizatorului să extragă date din
unitatea de comandă cu ajutorul unei comenzi Q transmise prin intermediul portului RS-232 (sau prin uti-
lizarea unui pachet hardware opţional). Funcţia se bazează pe un software specific şi necesită un computer
auxiliar pentru solicitarea, interpretarea şi memorarea datelor de la unitatea de comandă. Anumite variabile
macro pot fi de asemenea setate prin intermediul computerului auxiliar.

Colectarea datelor cu ajutorul portului RS-232


Unitatea de comandă răspunde unei comenzi Q doar dacă setarea 143 este ON (activată). Se utilizează
următorul format de ieşire:
(STX) (CSV response) (ETB) (CR/LF) (0x3E)
STX (0x02) marchează începutul datelor. Acest caracter de control este pentru computerul auxiliar.
CSV reprezintă acronimul pentru Comma Separated Variables (variabile separate prin virgulă), fiind vorba
despre una sau mai multe variabile de date separate prin virgule.
ETB (0x17) înseamnă sfârşitul datelor. Acest caracter de control este pentru computerul auxiliar.
CR/LF îi spune computerului auxiliar că segmentul de date este complet şi că trebuie să treacă la linia
următoare.
0x3E Afişează solicitarea „ ) “.
Dacă unitatea de comandă este ocupată, aceasta va răspunde „Status, Busy” (stare, ocupată). Dacă o solici-

34 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


tare nu este recunoscută, unitatea de comandă răspunde „Unknown” (necunoscută) şi apare solicitarea „ ) “.
Se pot utiliza următoarele comenzi:

Q100 - Seria de fabricaţie a maşinii Q301 - Timpul de mişcare (total)


)Q100 )Q301
SOFTWARE, VER M16.01 C.S. TIME, 00003:02:57
Q101 - Versiunea software-ului de Q303 - Durata ultimului ciclu
control )Q303
)Q101 SOFT- LAST CYCLE, 000:00:00
WARE, VER M16.01
Q102 - Codul de model al maşinii Q304 - Durata ciclului anterior
)Q102 )Q304
MODEL, VF2D PREV CYCLE, 000:00:00
Q104 - Modul (LISTĂ DE PRO- Q402 - M30 Contorul de piese #1 (resetabil
GRAME, MDI, etc.) de la unitatea de comandă)
)Q104 )Q402
MODE, (MEM) M30 #1, 553
Q200 - Schimbările sculelor (total) Q403 - M30 Contorul de piese #2 (resetabil
)Q200 TOOL de la unitatea de comandă)
CHANGES, 23 )Q403
M30 #2, 553
Q201 - Codul sculei aflate în uz Q500 - Trei-în-unu (PROGRAM, Oxxxxx,
)Q201 USING STARE, PIESE, xxxxx)
TOOL, 1 )Q500
STATUS, BUSY
Q300 - Timpul de funcţionare (total) Q600 - Variabilă macro sau de sistem
)Q300 P.O. TIME, )Q600 801
00027:50:59 ACRO, 801, 333.339996

Utilizatorul are posibilitatea de a solicita conţinutul oricărei variabile macro sau de sistem prin utilizarea
comenzii Q600, de exemplu „Q600 xxxx”. Aceasta va afişa conţinutul variabilei macro xxxx pe computerul
auxiliar. În plus, variabilele macro #1-33, 100-199, 500-699, 800-999 şi #2001 până la #2800 pot fi „suprascri-
se” cu ajutorul unei comenzi „E”, de exemplu „Exxxx yyyyyy.yyyyyy”, unde xxxx reprezintă variabila macro iar
yyyyyy.yyyyyy este noua valoare a acesteia. Reţineţi că această comandă va fi utilizată numai atunci când nu
există nicio alarmă în curs.

Colectarea datelor cu ajutorul hardware-ului opţional


Această metodă este utilizată pentru a furniza computerului auxiliar date despre starea maşinii, fiind activată
prin instalarea unei plăci de relee cod M cu 8 rezerve (toate 8 fiind dedicate funcţiilor de mai jos şi neputând fi
utilizate pentru funcţionarea cod M normală), un releu de pornire, un set suplimentar de contacte pentru opri-
rea de urgenţă şi un set special de cabluri. Contactaţi dealerul pentru informaţii cu privire la preţurile acestor
componente.
Odată instalate, releele de ieşire 40 - 47, un releu de pornire şi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă)
sunt utilizate pentru a comunica starea maşinii către unitatea de comandă. Parametrul 315, bitul 26, Stare
relee, trebuie să fie activat. Codurile M de rezervă standard sunt în continuare disponibile.
Următoarele stări ale maşinii vor fi disponibile:
* Contactele E-STOP. Acestea vor fi închise atunci când este apăsat butonul E-STOP (oprire de urgenţă).
* Alimentarea cu tensiune - 115 VAC. Indică faptul că unitatea de comandă este pornită. Aceasta trebuie
conectată la un releu electromagnetic de 115 VAC pentru interfaţă.
* Releul de ieşire de rezervă 40. Indică faptul că unitatea de comandă este In-Cycle (în curs de rulare).
* Releele de ieşire de rezervă 41 şi 42:

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 35


11 = modul MEM & lipsă alarme (modul AUTO)
10 = modul MDI & lipsă alarme (modul manual)
01 = modul bloc cu bloc (modul Single)
00 = alte moduri (zero, DNC, avans rapid, listă de programe, etc.)
* Releele de ieşire de rezervă 43 şi 44:
11 = oprire pentru funcţia oprire avans (oprire avans)
10 = oprire M00 sau M01
01 = oprire M02 sau M30 (oprire program)
00 = niciuna dintre cele de mai sus (poate fi o oprire în modul bloc cu bloc sau o RESETARE)
* Releul de ieşire de rezervă 45 Funcţia de control manual al vitezei de avans este activă (viteza de avans NU
este 100%)
* Releul de ieşire de rezervă 46 Funcţia de control manual al turaţiei arborelui principal este activă (turaţia
arborelui principal NU este 100%)
* Releul de ieşire de rezervă 47. Unitatea de comandă este modul EDIT.

Reglarea piesei

Trebuie să se fixeze adecvat piesa pe masă. Aceasta se poate face în mai multe moduri, utilizându-se
menghine, mandrine sau şuruburi T şi bride de fixare.

Mandrina
Menghina
Brida de fixare

Sculele

Funcţiile sculei (Tnn)


Codul Tnn este utilizat pentru a selecta următoarea sculă din schimbătorul de scule ce trebuie fixată în
arborele principal. Adresa T nu iniţiază operaţia de schimbare a sculei, aceasta doar selectează ce piesă
urmează a fi utilizată în continuare. M06 va iniţia operaţia de schimbare a sculei, de exemplu T1M06 va fixa
scula 1 în arborele principal.

Notă: Nu este necesară o mişcare pe axa X sau Y înainte de efectuarea schimbării sculei dar dacă, totuşi,
piesa de prelucrat sau dispozitivul de fixare este prea mare, poziţionaţi axa X sau Y înainte de schimbarea
sculei pentru a preveni o coliziune între scule şi piesă sau dispozitivul de fixare.

O schimbare a sculei poate fi comandată cu axele X, Y şi Z în orice poziţie. Unitatea de comandă va aduce
axa Z în poziţia de zero a maşinii. Unitatea de comandă va deplasa axa Z într-o poziţie aflată deasupra
poziţiei de zero a maşinii în cursul schimbării sculei, dar nu va coborî niciodată sub poziţia de zero a maşinii.
La încheierea schimbării sculei, axa Z va fi plasată în poziţia de zero a maşinii.

Portcuţitele
Există mai multe opţiuni diferite de arbori principali pentru frezele Haas. Fiecare dintre acestea reclamă un
portcuţit specific. Cei mai uzuali sunt arborii principali cu con #40 sau #50. Arborii principali cu con 40 se
împart în două tipuri, BT şi CT; aceştia sunt denumiţi BT40, respectiv CT40. Arborele principal şi schimbătorul

36 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


de scule pot susţine un singur tip.

Tiretele
O tiretă sau un buton de fixare este necesar(ă) pentru asigurarea portcuţitului în arborele principal. Tiretele
sunt înfiletate în partea superioară a portcuţitului şi sunt specifice pentru un anumit tip de arbore principal.
Diagrama următoare descrie tiretele utilizate pe frezele Haas. Nu utilizaţi un arbore scurt sau tirete cu un cap
în unghi drept (90 de grade); acestea nu sunt potrivite şi pot cauza deteriorări grave ale arborelui principal.

Doar TSC
Seturi de 24 de Filete 5/8-11 ţoli canal Ø 0.172
piese
• TPS24CT (TSC)
• PS24CT (fără TSC) JMTBA Standard MAS 403 P40T-1

Filete 1-8 ţoli Doar TSC


• TPS24CT50 (TSC) canal Ø 0.31
• PS24CT50 (fără TSC)
JMTBA Standard MAS 403 P50T-1

Doar TSC
Filete M16 X 2 canal Ø 0.172
• TPS24BT (TSC)
• PS24BT (fără TSC)
JMTBA Standard MAS 403 P40T-1

Filete M24 X 3 Doar TSC


• TPS24E50 (TSC) canal Ø
• PS24E50 (fără TSC) 0.31
JMTBA Standard MAS 403 P50T-1
CTflanşă în V CAT
40T DIN/ISO .990 Doar TSC
Filete M16 X 2 canal Ø 0.172
• TPS24E (TSC)
BTMAS 403 • PS24E (fără TSC)
JMTBA Standard MAS 403 P40T-1
50T DIN/ISO
Filete M24 X 3 Doar TSC
DIN / ISO canal Ø
2.69 2.50 .44 M16X2 1.75 0.31
4.00 3.84 .44 M24X3 2.75 JMTBA Standard MAS 403 P50T-1
.

Ansamblul portcuţit
Portcuţitele şi tiretele trebuie să fie în bună stare şi strânse împreună cu cheia, pentru a nu se bloca în ar-
borele principal. Curăţaţi corpul portcuţitului (partea care intră în arborele principal) cu o lavetă umezită uşor
cu ulei pentru a aplica o peliculă anticorozivă.

Portcuţit CT cu 40 de conuri

.
Tiretă Sculă (burghiu cu centrare)

Instalaţi scula în portcuţit conform instrucţiunilor producătorului sculei.

Schimbătorul de scule

Sunt disponibile două tipuri de schimbătoare de scule pentru frezele Haas; acestea sunt schimbătorul de
scule lateral şi schimbătorul de scule tip umbrelă. Ambele tipuri sunt comandate în acelaşi mod, dar setarea
fiecăruia se face diferit.
Înaintea încărcării sculelor, freza trebuie adusă în poziţia de zero (cu butonul power-up/restart (iniţializare/
repornire)), lucru ce trebuie făcut la punerea în funcţiune a maşinii.
Schimbătorul de scule este operat manual cu ajutorul butonului tool release (eliberare sculă) şi al butoanelor
ATC FWD (ATC înainte) şi ATC REV (ATC înapoi). Există două butoane de eliberare a sculei, unul pe partea
laterală a carcasei păpuşii portsculă, celălalt pe tastatură.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 37


Încărcarea schimbătorului de scule
ATENŢIE! Nu depăşiţi specificaţiile maxime ale schimbătorului de scule. Masele sculelor extrem de grele vor
fi distribuite uniform. Aceasta înseamnă că sculele grele vor fi amplasate diametral opus una faţă de cealaltă,
nu una lângă cealaltă. Asiguraţi-vă că există o distanţă adecvată între scule în schimbătorul de scule; această
distanţă este de 3.6” pentru un schimbător cu magazie de 20 de locaşuri.

NOTĂ: Presiunea redusă a aerului sau debitul insuficient va determina reducerea presiunii exercitate asupra
pistonului de eliberare a sculei şi va prelungi timpul de schimbare a sculei sau nu se va asigura eliberarea
acesteia.

ATENŢIE! Păstraţi distanţa faţă de schimbătorul de scule în cursul punerii în funcţiune sau scoaterii maşinii de
sub tensiune, respectiv în cursul operaţiilor de schimbare a sculei.
Sculele sunt încărcate întotdeauna în schimbătorul de scule prin instalarea mai întâi a sculei în arborele principal.
Nu încărcaţi niciodată o sculă direct în schimbătorul de scule.
ATENŢIE! Sculele ce produc un zgomot puternic atunci când sunt eliberate indică o problemă şi vor fi verifi-
cate înainte să se producă o deteriorare gravă a schimbătorului de scule.

Încărcarea sculelor la un schimbător de scule lateral


NOTĂ: O sculă de dimensiuni normale are un diametru de sub 3” pentru maşini cu con 40, respectiv de
sub 4” pentru maşini cu con 50. Sculele de dimensiuni mai mari decât acestea sunt considerate a fi de mari
dimensiuni.

1. Asiguraţi-vă că sculele încărcate au tireta de tipul corect pentru freza respectivă.


2. Apăsaţi butonul CURNT COMDS (comenzi curente). În urma unei iniţializări/ reporniri recente, apăsaţi o
dată tasta Page Up (pagina anterioară) pentru accesa afişajul tabelului Locaşuri magazie scule. Din starea
normală de funcţionare, apăsaţi după caz tasta Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) pentru accesa
tabelul Locaşuri magazie scule.
3. Ştergeţi eventuale menţiuni curente pentru scule „mari” sau „grele”. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a vă
deplasa la locaşurile ce au un „L” sau „H” în dreptul lor. Apăsaţi tasta Space (spaţiu), apoi tasta Write/Enter
(scriere/execuţie) pentru a şterge menţiunile pentru scule „mari” sau „grele”. Sau apăsaţi tasta 3, apoi tasta
Origin (origine) pentru a şterge toate menţiunile.

1 2

Scule mari (şi grele) cu locaşurile Sculă grea (nu mare)


.
învecinate goale

4. Apăsaţi tasta Origin (origine) pentru a reseta tabelul Locaşuri magazie scule la valorile implicite. Astfel se
plasează scula 1 în arborele principal, scula 2 în locaşul 1, scula 3 în locaşul 2, etc. Aceasta se face pen-
tru a şterge setările anterioare ale tabelului Locaşuri magazie scule, precum şi pentru a renumerota tabelul
Locaşuri magazie scule pentru programul următor. Un alt mod de a reseta tabelul Locaşuri magazie scule
este să se tasteze 0 (zero) şi să se apese tasta Origin (origine), ceea ce va determina resetarea tuturor valo-
rilor la zero.

NOTĂ: Nu pot exista două locaşuri diferite în care să se afle acelaşi cod de sculă. Introducerea unui cod de
sculă deja afişat în tabelul Locaşuri magazie scule va conduce la o eroare „Cod de sculă invalid”.
38 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010
5. Determinaţi dacă programul următor necesită eventuale scule mari. O sculă mare are un diametru mai
mare de 3” pentru maşini cu con 40, respectiv mai mare de 4” pentru maşini cu con 50. Dacă nu sunt utilizate
scule mari, continuaţi cu pasul 10. Dacă se utilizează scule mari, continuaţi cu pasul următor.
6. Organizaţi sculele astfel încât să corespundă programului CNC. Determinaţi poziţiile numerice ale sculelor
mari şi indicaţi locaşurile respective ca „mari” în tabelul Locaşuri magazie scule. Pentru a indica un locaş al
magaziei de scule ca „mare”, defilaţi până la locaşul respectiv şi apăsaţi tasta L, apoi tasta Write/Enter (scri-
ere/execuţie).
ATENŢIE! O sculă mare nu poate fi plasată în schimbătorul de scule dacă unul sau ambele locaşuri înveci-
nate conţin deja scule. În caz contrar, schimbătorul de scule va intra în coliziune. Sculele mari trebuie să aibă
locaşurile învecinate goale. Însă, două scule mari pot împărţi acelaşi locaş gol învecinat.
7. Când sunt indicate toate locaşurile de scule mari sau grele, apăsaţi tasta Origin (origine) pentru a renu-
merota tabelul Locaşuri magazie scule. În acest punct, maşina este gata să primească scula 1 în arborele
principal.
8. Luaţi scula 1 în mână şi introduceţi-o (tireta mai întâi) în arborele principal. Rotiţi scula astfel încât cele
două degajări din portcuţit să fie aliniate cu proeminenţele arborelui principal. Împingeţi scula în sus în timp
ce apăsaţi butonul Tool release (eliberare sculă). Când scula este fixată în arborele principal, eliberaţi butonul
Tool release (eliberare sculă).

Butonul de eliberare a sculei

9. Apăsaţi butonul „Next tool” (scula următoare).


10. Repetaţi paşii 9 şi 10 până când sunt încărcate toate sculele.

Schimbătorul de scule lateral de mare viteză


Schimbătorul de scule lateral de mare viteză are un indicativ suplimentar pentru scule, şi anume „grea”.
Sculele grele sunt definite ca scule ce cântăresc peste 4 livre. Dacă se utilizează o sculă având peste 4
livre, scula trebuie înregistrată în tabel cu un „H” (Notă: Toate sculele mari sunt considerate grele). În cursul
funcţionării, un „h” în tabelul de scule desemnează o sculă grea într-un locaş mare.
Ca măsură de precauţie, schimbătorul de scule va funcţiona la maxim 25% din viteza normală dacă se
schimbă o sculă grea. Viteza de urcare/ coborâre a locaşului nu este micşorată. Unitatea de comandă
resetează viteza la nivelul rapid implicit odată încheiată schimbarea sculei. Dacă apar probleme la schimbar-
ea unor scule neuzuale sau extreme, contactaţi dealerul pentru asistenţă.
H - Grea, dar nu neapărat mare (sculele mari reclamă locaşuri goale de o parte şi de alta).
L - Sunt necesare locaşuri goale de o parte şi de alta (sculele mari sunt considerate a fi grele).
h - Sculă grea de diametru mic într-un locaş indicat a fi pentru o sculă mare (trebuie să aibă locaşuri goale de
o parte şi de alta). Indicaţiile cu minuscule „h” şi „l” sunt plasate de către unitatea de comandă; nu introduceţi
un indicativ cu minuscule „h” sau „l” în tabelul de scule.
l - Sculă de diametru mic într-un locaş indicat a fi pentru o sculă mare în arborele principal.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 39


Sculele mari sunt considerate a fi grele.
Sculele grele nu sunt considerate a fi neapărat mari.
La schimbătoarele de scule ce nu sunt de mare viteză, „H” şi „h” nu au niciun efect.

Schema de încărcare a sculelor


Încărcarea O „sculă mare” are un diametru
schimbătorului (de la iniţializare)
de scule lateral mai mare de 3” pentru maşini
cu 40 de conuri, respectiv mai
Apăsaţi tasta POWER UP/
RESTART (pornire/repornire) mare de 4” pentru maşini cu
Aşteptaţi revenirea la zero 50-de conuri.

Apăsaţi tastele CURNT Schimbătoarele de scule de


COMDS (comenzi cu-
rente), PAGE UP (pagina mare viteză: O „sculă grea” este
anterioară) pentru a vi-
zualiza Tabelul Locaşuri o sculă având cel puţin 4 livre.
magazie scule. Ştergeţi alocările
pentru scule mari şi/
sau grele derulând Nu tastaţi minuscule „h” (în
loc de H) sau „l” ” (în loc
Y
Sunt afişate eventu- până la fiecare „L”
şi/sau „H” în parte
ale menţiuni curente
pentru scule „mari” sau şi apăsând tastele de L) în tabelul Scule.
„grele”? SPACE (spaţiu) şi
WRITE (scriere).

N
Ştergeţi-le pe toate
apăsând tastele 3 şi
ORIGIN (origine).
Apăsaţi tasta
ORIGIN (origine).

Organizaţi sculele astfel


Aveţi nevoie de scule Y încât să corespundă
programului CNC. Deter-
mari sau grele? minaţi poziţiile numerice
ale sculelor mari.

N Defilaţi până la locaşul


Introduceţi scula în magaziei în care se va in-
arborele principal. stala o sculă mare şi apăsaţi
tastele L şi WRITE (scriere).
(Respectiv apăsaţi tasta H
Apăsaţi tastele HAND JOG pentru o sculă grea.)
(manetă de avans rapid) şi
OFFSET (corecţii) pentru a se
afişa tabelul Corecţii scule.
Aveţi de alocat scule Y
mari suplimentare?
Avansaţi rapid axa Z pentru a seta
corecţia sculei. Apăsaţi tasta TOOL

N
OFFSET MESUR (măsurare corecţie
sculă). Apăsaţi tasta NEXT TOOL
(scula următoare). Apăsaţi tasta
ORIGIN (origine).

Y Aveţi de încărcat scule


suplimentare?

N
SFÂR-
.
ŞIT

40 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Utilizarea cifrei 0 pentru indicativul de sculă
Un 0 (cifra zero) poate fi introdus în tabelul de scule în locul unui cod de piesă. Dacă se face astfel,
schimbătorul de scule nu „vede” locaşul respectiv şi nu va încerca niciodată să instaleze sau să preia o sculă
din locaşurile magaziei având menţiunea „0”.
Tastaţi 0 şi apăsaţi tasta Origin (origine) pentru a aduce la zero toate locaşurile, tastaţi 1 şi apăsaţi tasta
Origin (origine) pentru a ordona locaşurile, respectiv tastaţi 3 şi apăsaţi tasta Origin (origine) pentru a şterge
toate menţiunile H, h, L, l. Un 0 nu poate fi utilizat pentru a indica scula introdusă în arborele principal. Arbore-
le principal trebuie să aibă întotdeauna indicat un cod de sculă.
Pentru a indica un locaş ca fiind „întotdeauna gol”: Utilizaţi tastele săgeţi pentru a vă deplasa şi marca locaşul
ce urmează a fi gol, apăsaţi tasta 0 de pe tastatura numerică şi apoi apăsaţi tasta Enter (execuţie).

Mutarea sculelor în carusel


Dacă sculele trebuie să fie mutate în carusel, respectaţi paşii de mai jos.
ATENŢIE! Planificaţi din timp reorganizarea sculelor din carusel. Pentru a reduce riscul coliziunii schimbătorului
de scule, menţineţi la minimum mişcarea sculelor. Dacă există la un moment dat scule mari sau grele în
schimbătorul de scule, asiguraţi-vă că acestea sunt mutate între locaşuri ale magaziei indicate ca atare.

Crearea de spaţiu pentru o sculă de mari dimensiuni


Schimbătorul de scule prezentat în figură are o combinaţie de scule de dimensiuni normale. În acest exemplu,
scula 12 va fi mutată în locaşul 18 pentru a se crea spaţiu pentru o sculă de mari dimensiuni ce urmează a fi
plasată în locaşul 12.
1. Selectaţi modul MDI. Apăsaţi butonul CURNT COMDS (comenzi curente). Apăsaţi tasta Page Up/Down
(pagina anterioară/ următoare) pentru accesa tabelul Locaşuri magazie scule. Verificaţi ce cod de sculă este
în locaşul 12.
2. Introduceţi Tnn în unitatea de comandă (unde Tnn este codul sculei pentru pasul 1). Apăsaţi tasta ATC
FWD (ATC înainte). Aceasta determină plasarea sculei din locaşul 12 în arborele principal.
3. Introduceţi P18 în unitatea de comandă, apoi apăsaţi tasta ATC FWD (ATC înainte) pentru a plasa scula
aflată în arborele principal în locaşul 18.

Scula 12 în locaşul 18
Sculă mare
în locaşul 12

4. Defilaţi până la locaşul 12 din tabelul Locaşuri magazie scule şi apăsaţi tasta L, apoi tasta Write/Enter (scri-
ere/execuţie) pentru a menţiona că locaşul respectiv este „mare”.
5. Introduceţi codul sculei la rubrica SPNDL (arbore principal) în tabelul Locaşuri magazie scule. Introduceţi
scula în arborele principal.
NOTĂ: Nu pot exista două locaşuri diferite în care să se afle acelaşi cod de sculă. Introducerea unui cod de
sculă deja afişat în tabelul Locaşuri magazie scule va conduce la o eroare „Cod de sculă invalid”.
6. Introduceţi P12 în unitatea de comandă şi apăsaţi ATC FWD (ATC înainte). Scula va fi plasată în locaşul
12.
NOTĂ: Sculele foarte mari pot fi de asemenea programate. O sculă „foarte mare” este una care ocupă până

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 41


la trei locaşuri; diametrul sculei va acoperi locaşul sculei de pe ambele părţi ale locaşului în care este instalat.
Schimbaţi bitul 3 al parametrului 315 în 1 dacă este necesară o sculă având astfel de dimensiuni. Tabelul de
scule trebuie actualizat, deoarece acum sunt necesare două locaşuri goale între două scule foarte mari.

Schimbătorul de scule tip umbrelă


Încărcarea sculelor Sculele sunt încărcate în schimbătorul de scule tip umbrelă prin instalarea mai întâi a
sculei în arborele principal. Pentru a încărca o sculă în arborele principal, pregătiţi scula şi apoi parcurgeţi
paşii următori:
1. Asiguraţi-vă că sculele încărcate au tireta de tipul corect pentru freza respectivă.
2. Accesaţi modul MDI.
3. Organizaţi sculele astfel încât să corespundă programului CNC.
4. Luaţi scula 1 în mână şi introduceţi-o (tireta mai întâi) în arborele principal. Rotiţi scula astfel încât cele
două degajări din portcuţit să fie aliniate cu proeminenţele arborelui principal. Împingeţi scula în sus în timp
ce apăsaţi butonul Tool release (eliberare sculă). Când scula este fixată în arborele principal, eliberaţi butonul
Tool release (eliberare sculă).
5. Apăsaţi tasta „ATC FWD” (ATC înainte).
6. Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru celelalte scule până când sunt încărcate toate sculele.

Redresarea schimbătorului de scule tip umbrelă


Dacă schimbătorul de scule se blochează, unitatea de comandă va intra automat în stare de alarmă. Pentru
a corecta această stare, apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) şi eliminaţi cauza blocajului.
Apăsaţi butonul Reset (resetare) pentru a şterge alarmele. Apăsaţi butonul Recover (redresare) şi urmaţi
instrucţiunile de resetare a schimbătorului de scule.
ATENŢIE! Nu apropiaţi mâinile de schimbătorul de scule decât dacă este apăsat mai întâi butonul Emergency
Stop (oprire de urgenţă).

Redresarea schimbătorului de scule lateral


Dacă a apărut o problemă în cursul schimbării sculei, se impune redresarea schimbătorului de scule. Accesaţi
modul Redresarea schimbătorului de scule prin apăsarea butonului Recover (redresare). Odată activat modul
Redresarea schimbătorului de scule, se emit instrucţiuni şi se adresează întrebări pentru executarea unei
proceduri adecvate de redresare a schimbătorului de scule. Trebuie parcurs întregul proces de redresare a
schimbătorului de scule înainte să se iasă din acest mod. Dacă rutina este închisă prea devreme, redresarea
schimbătorului de scule trebuie reluată de la început.

Uşa şi panoul de comutare ale schimbătorului de scule lateral (dacă sunt prevăzute)
Frezele cum ar fi MDC, EC-300 şi EC-400 dispun de un panou auxiliar pentru facilitarea încărcării sculelor.
Comutatorul Manual/Auto trebuie setat în poziţia „Auto” pentru o operaţie automată de schimbare a sculei.
Dacă acesta este setat în poziţia „Manual”, celelalte două butoane, CW (sens orar) şi CCW (sens antiorar),
sunt activate şi schimbările automate ale sculelor sunt dezactivate. Butoanele CW (sens orar) şi CCW (sens
antiorar) rotesc schimbătorul de scule în sens orar, respectiv antiorar. Uşa este prevăzută cu un întrerupător
ce detectează când aceasta este deschisă.

Funcţionarea
Dacă uşa carcasei este deschisă în timp ce se produce schimbarea sculei, schimbarea sculei este oprită şi
nu va fi reluată până când nu se închide uşa. Însă, eventuale operaţii de prelucrare aflate în curs vor conti-
nua.
Dacă se aduce comutatorul în poziţia „Manual” în timp ce o schimbare a sculei este în curs, mişcarea curentă
a schimbătorului de scule va fi finalizată. Următoarea schimbare a sculei nu va fi executată până când nu
este adus comutatorul înapoi în poziţia „Auto”. Eventuale operaţii de prelucrare aflate în curs vor continua.
Caruselul se va roti cu câte o poziţie de fiecare dată când este apăsat butonul CW (sens orar) sau CCW

42 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


(sens antiorar), cu comutatorul setat în poziţia „Manual”.
În cursul redresării schimbătorului de scule, dacă uşa carcasei este deschisă sau dacă poziţia comutatorului
este „Manual” şi butonul Recover (redresare) este apăsat, se afişează un mesaj ce informează operatorul că
uşa este deschisă sau că este cuplat modul manual. Operatorul trebuie să închidă uşa şi să seteze comutato-
rul în poziţia Auto pentru a putea continua.

Schema de redresare a schimbătorului de scule lateral


Apăsaţi butonul
Recover (redresare)

Există Dacă există alarme, acestea trebuie şterse.


alarme? Y Apoi apăsaţi tasta „Y” pentru a continua, apoi Reset (re-
setare) pentru a şterge alarmele, apoi încercaţi din nou.
N

Există sculă
în braţ sau în N Braţul în Y
arborele principal origine?
(Y/N)?
Y N
În origine, conti-
nuaţi cu restabilire
locaş (Y)?
Braţul va împiedi- CNC aşteaptă
ca îndepărtarea un „Y” pentru a Apăsaţi tasta
N sculei din arborele continua săgeată pentru
principal sau locaş a deplasa caru-
(Y/N)? selul sau „Write”
(scriere) pentru a
continua redresa-
Y Caruselul oprit Y rea automată Caruselul oprit Y
Scula poate să cadă în cursul recuperării sculei. Aşezaţi între locaşuri? CNC aşteaptă între locaşuri?
ceva moale sub sculă pentru a o prinde. Nu prindeţi apăsarea „Write”
scula cu mâinile, apoi apăsaţi „Y” pentru a continua. (scriere) pentru a
CNC aşteaptă un „Y” pentru a continua. N continua Treceţi la loca-
Locaşurile în curs şul următor
de restabilire, vă N
Utilizaţi următoarele comenzi pentru a îndepărta toate rugăm aşteptaţi
sculele din arborele principal şi braţ. Deplasaţi caruselul
cu tastele săgeţi. Verificaţi Redresare schimbător Pagina de corecţii cu
ATC Fwd/Rev - Rotirea braţului înainte sau înapoi locaşul curent de scule încheiată! locaşurile afişată.
Tool Release - Strângere/destrângere sculă al caruselului, Apăsaţi tasta „Y”
Săgeată în sus/în jos - deplasare locaş în sus sau în jos tastaţi numărul pentru a continua. Vă
Orient Spindle - Orientarea arborelui principal locaşului curent rugăm să actualizaţi
Pentru a deplasa arborele principal în sus/în jos, braţul şi apăsaţi „En- pagina Locaşuri
trebuie să fie în poziţia de origine şi trebuie să ieşiţi din ter” (execuţie) magazie scule. SFÂR-
modul redresare schimbător de scule. ŞIT
Aţi terminat să utilizaţi comenzile (Y)?
CNC aşteaptă un „Y” pentru a continua. Senzorii şi logica de diagnosticare

Aţi apăsat tasta Casetă came


Orient spindle Y Semnal Garare origine Rotaţie Preluare/ eliberare sculă
(orientare arbo- Intrare discretă
re principal)? Urmează orientarea arborelui Strângere / Portocaliu / 0 Portocaliu / 0 Stinsă / 1
principal. destrângere
N Atenţie! Aceasta poate duce la
Utilizaţi tasta Tool Release (eliberare sculă) în deteriorarea braţului dacă arborele Origine Stinsă / 1 Roşie / 0 Roşie / 0
timp ce ţineţi de sculă pentru a îndepărta toate principal interferează cu mişcarea Oprire motor Stinsă / 1 Roşie / 0 Stinsă / 1
sculele din braţ şi arborele principal. acestuia. Apăsaţi „O” pentru
orientare, „N” pentru anulare Diagramă carusel
Apăsaţi tireta de blocare/eliberare sculă de pe
braţ în timp ce ţineţi de sculă şi glisaţi scula în Semnal Locaş Locaş Locaş Locaş Locaş între
afară. Observaţi câte o tiretă de-blocare-eliberare „N” sau N scula unu sculă în în sus în jos în sus şi
sculă la fiecare capăt al braţului „O” în poziţie poziţie în jos
S-au îndepărtat toate sculele (Y)? O Intrare discretă
CNC aşteaptă un „Y” pentru a continua. Orientaţi arbo- (Locaş) scula unu în poz. 0 1 1 1 1
rele principal (Locaş) sculă în poziţie 0 0 0 0 0
Locaş în sus 0 0 0 1 1
Locaş în jos 1 1 1 0 1
Braţul în Utilizaţi ATC Fwd/Rev (ATC înainte/înapoi)
origine? pentru a roti braţul în poziţia de origine
Y
.

Schimbătorul de scule hidraulic


Setarea locaşelor magaziei de scule
Tabelul Locaşuri magazie scule este accesat prin apăsarea tastei Offset (corecţii) şi apoi a tastei săgeată
dreapta pentru a se deplasa cursorul în coloana locaş sculă. Introduceţi valorile locaşurilor pentru fiecare
sculă utilizată. Tabelul trebuie să fie setat corespunzător de către operator pentru a se preveni riscul de dete-
riorare a sculelor, arborelui principal sau schimbătorului de scule.
Crearea unui tabel de scule nou
În cursul operării centrului de prelucrare, va fi necesar să se reprogrameze complet tabelul de scule. Există
două funcţii utile ce pot fi utilizate ca ajutor pentru crearea unui nou tabel de scule:
Apăsarea în orice moment a butonului „ORIGIN” (origine) de pe tastatură în timp ce vă aflaţi în ecranul Tool
table (tabel scule) va seta toate locaşurile magaziei de scule la valorile implicite. De exemplu, scula 1 în ar-
borele principal, scula 2 în locaşul 1, scula 3 în locaşul 2, etc.
Apăsarea în orice moment a tastei „0” şi apoi a butonului „ORIGIN” (origine) de pe tastatură în timp ce vă

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 43


aflaţi în ecranul Tool table (tabel scule) va seta toate locaşurile magaziei de scule la zero.
Sistemul de numerotare a sculelor
Punerea pentru prima dată a maşinii în funcţiune setează tabelul implicit Locaşuri magazie scule. Tabelul este
setat astfel încât fiecare locaş al magaziei să conţină o sculă având codul asociat numărului locaşului. Arbore-
le principal este iniţializat să conţină scula 1 (T1). De exemplu, locaşul 1 este dedicat sculei 1 (T1), locaşul 2
este dedicat sculei 2 (T2), etc. De aceea , schimbătorul de scule lateral ATC 38 are un număr implicit de 38
de scule, T1 - T38 (T1 în arborele principal).
Codurile sculelor din tabelul de scule alocă un cod de sculă dedicat fiecărui locaş al schimbătorului de scule.
Acest cod rămâne în tabelul de scule indiferent de locul pe care îl ocupă efectiv scula respectivă. De exem-
plu, dacă scula 5 (T5) este mutată din locaşul 5 al magaziei de scule în arborele principal, tabelul de scule va
indica faptul că T5 este în arborele principal şi că locaşul 5 este dedicat sculei T5.
O sculă apelată din programul maşinii solicită unităţii de comandă să caute în tabelul de scule codul de sculă
respectiv şi să indexeze schimbătorul de scule la locaşul ce conţine acel cod de sculă.
ATENŢIE! Se pot produce deteriorări ale maşinii şi/sau sculelor dacă scula apelată de program nu corespunde cu
scula inclusă în tabelul de scule şi/sau scula efectiv instalată în locaşul respectiv.
Codurile de scule acceptabile
În general, codurile sculelor variază de la T1 la numărul de locaşuri din lanţul schimbătorului de scule (T38 la
un schimbător de scule cu 38 de locaşuri), însă este posibil să se utilizeze toate codurile din tabelul de scule.
Aceasta se face pentru a se permite situaţii în care operatorul are nevoie de mai multe locaşuri disponibile
ale magaziei de scule pentru a finaliza operaţiile de prelucrare. De exemplu, dacă sunt necesare 55 de scule
diferite pentru finalizarea operaţiilor de prelucrare. Vor fi folosite primele 38 de scule, apoi maşina va fi trecută
în pauză în timp ce operatorul îndepărtează 17 dintre sculele iniţiale şi le înlocuieşte cu restul de 17 scule
necesare pentru încheierea prelucrării. După actualizarea tabelului de scule pentru a se reflecta noile scule
din locaşurile aferente cu ajutorul codurilor de sculă T39 - T55, operaţiile de prelucrare pot fi continuate.
Utilizarea cifrei „0„ pentru indicativul de sculă
Un locaş al magaziei de scule poate fi etichetat ca fiind „întotdeauna gol” prin introducerea unui „0” (zero)
drept cod al sculei în tabelul de scule. Dacă se face astfel, schimbătorul de scule nu „vede” locaşul respectiv
şi nu va încerca niciodată să instaleze sau să preia o sculă din locaşurile magaziei având menţiunea „0”.
Un 0 nu poate fi utilizat pentru a indica scula introdusă în arborele principal. Arborele principal trebuie să aibă
întotdeauna indicat un cod de sculă.
Utilizarea menţiunilor pentru scule „mari”
Schimbătorul de scule poate accepta scule supradimensionate atât timp cât locaşurile adiacente sunt lăsate
goale şi se adaugă un indicativ în tabelul de scule. Sculele supradimensionate (mari) sunt sculele având
un diametru mai mare de 4.9” (125 mm).
Pentru a indica o sculă mare, defilaţi până la locaşul respectiv (cel care conţine o sculă mare) şi apăsaţi tasta
„L”, apoi tasta „WRITE/ENTER” (scriere/execuţie). Litera „L” va apărea pe ecran lângă locaşul respectiv şi
codurile sculelor de pe ambele părţi ale locaşului vor fi modificate în „-”, indicând faptul că nu pot fi introduse
scule în locaşurile respective.
Pentru şterge indicativul „L”, marcaţi locaşul „L” şi apăsaţi tasta „SPACE” (spaţiu), apoi tasta „WRITE/ENTER”
(scriere/execuţie).

NOTĂ: Sculele mari nu pot avea peste 9.8” (250 mm) diametru.

Sculele grele
Indicarea unei scule ca fiind „grea” nu va avea efect asupra vitezei sau acţiunilor schimbătorului de scule.

44 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Instalarea/ îndepărtarea sculelor (schimbătorul de scule hidraulic)
Sculele pot fi instalate în schimbătorul de scule prin introducerea directă a acestora în locaşuri sau prin in-
stalarea lor în arborele principal şi utilizarea butoanelor ATC FWD/REV (ATC înainte/ înapoi) de pe tastatură
pentru stocarea sculelor în schimbătorul de scule. În cursul setării iniţiale, cu ajutorul butoanelor ATC FWD/
REV (ATC înainte/ înapoi), prima sculă introdusă în arborele principal va fi scula T1, iar aceasta va fi plasată
în locaşul 1.
Pentru a le instala direct în lanţul schimbătorului de scule, aduceţi comutatorul de pe panoul auxiliar al opera-
torului în poziţia „Manual”, deschideţi uşa operatorului (aflată în spatele carcasei schimbătorului de scule) şi
instalaţi sculele în lanţ. Utilizaţi butoanele CW/CCW (sens orar/ antiorar) pentru a deplasa lanţul la următorul
locaş gol. Nu uitaţi să lăsaţi câte un locaş gol pe fiecare parte a unei scule mari.
Actualizaţi tabelul de scule al schimbătorului de scule odată ce au fost instalate toate sculele.
Sculele pot fi îndepărtate prin apelarea fiecărei scule în arborele principal şi îndepărtarea de acolo, re-
spectiv prin scoaterea directă din lanţ prin staţia operatorului din carcasa schimbătorului de scule. Pentru a
îndepărta sculele din lanţ, aduceţi comutatorul în poziţia „Manual”, deschideţi uşa operatorului din carcasa
schimbătorului de scule, apucaţi scula şi apăsaţi pedala de eliberare.

Funcţionarea butoanelor ATC FWD (ATC înainte)/ ATC REV (ATC înapoi) (schimbătorul de scule
hidraulic)
Utilizarea butoanelor ATC FWD/REV (ATC înainte/ înapoi) va determina deplasarea schimbătorului de scule
la locaşul următor al magaziei de scule faţă de scula din arborele principal. De exemplu, dacă scula T15 este
în arborele principal şi este dedicată locaşului 20, schimbătorul de scule va plasa scula T15 în locaşul 20 şi
apoi ATC va AVANSA la locaşul 21. Acesta nu va prelua scula 16 (T16).
Butoanele ATC FWD/REV (ATC înainte/ înapoi) vor schimba scula din arborele principal cu scula următoare
sau anterioară. Însă, dacă locaşul următor, respectiv anterior este unul indicat cu un zero (un locaş gol),
schimbătorul de scule va sări locaşul respectiv şi va lua o sculă dintr-un locaş non-zero.

Redresarea schimbătorului de scule (schimbătorul de scule hidraulic)


Modul redresarea schimbătorului de scule este utilizat pentru a deplasa manual braţul schimbătorului de
scule şi căruciorul în poziţia INIŢIALĂ.
Apăsaţi butonul „Recover” (redresare) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a readuce schimbătorul de
scule în poziţia iniţială.

Modul avans rapid

Modul avans rapid permite avansarea rapidă a tuturor axelor până într-o poziţie dorită. Înaintea avansării
rapide a axelor, este necesar să se aducă la zero (punctul de referinţă pentru originea axei) toate axele
(consultaţi secţiunea Punerea în funcţiune a maşinii).
Pentru a accesa modul avans rapid, apăsaţi tasta hand jog (manetă de avans rapid), apoi tastaţi axa dorită
(de ex. X, Y, Z, A sau B etc.) şi utilizaţi fie butoanele de avans rapid manual, fie maneta de avans rapid pentru
a deplasa axa. Există diferite trepte de creştere a vitezei ce pot fi utilizate în modul avans rapid; acestea sunt:
.0001, .001, .01 şi .1. Maneta opţională de comandă avans rapid de la distanţă (RJH) poate fi de asemenea
utilizată pentru avansarea rapidă a axelor.

Setarea decalajelor de origine

Pentru a se prelucra cu precizie o piesă, freza trebuie să ştie exact unde este amplasată piesa pe masă.
Avansaţi rapid freza cu un instrument indicator în arborele principal, până când acesta atinge colţul din stânga
sus al piesei (conform figurii următoare); această poziţie reprezintă punctul de zero al piesei. Valorile vor fi
introduse în G54 din pagina Work Offset (decalaje de origine).
Corecţiile/ decalajele pot fi de asemenea introduse manual prin selectarea uneia dintre paginile de corecţii/

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 45


decalaje; pentru aceasta, deplasaţi cursorul la coloana dorită, tastaţi un număr şi apăsaţi tasta Write (scriere)
sau F1. Apăsarea tastei F1 va determina introducerea numărului în coloana selectată. Introducerea unei valo-
ri şi apăsarea tastei Write (scriere) va determina adăugarea valorii introduse la numărul din coloana selectată.

Setarea tipică a decalajului de origine

1. Aşezaţi materialul în menghină şi strângeţi-l.


2. Introduceţi instrumentul indicator în arborele principal.
3. Apăsaţi butonul Handle Jog (manetă de avans rapid) (A).
4. Apăsaţi tasta .1/100 (B). (Freza se va deplasa cu viteză mare atunci când este rotită maneta).
5. Apăsaţi tasta +Z (C).
6. Avansaţi manual (D) axa Z până la aproximativ 1” deasupra piesei.
7. Apăsaţi tasta .001/1 (E). (Freza se va deplasa cu viteză mică atunci când este rotită maneta).
8. Avansaţi manual (D) axa Z până la aproximativ 0.2” deasupra piesei.
9. Selectaţi una dintre axele X şi Y (F) şi avansaţi manual (D) scula până în colţul din stânga sus al piesei
(conform figurii următoare).
10. Apăsaţi tasta Offset (corecţie) (G) până când este activat panoul Work Zero Offset (decalaje de origine
piese de prelucrat).
11. Aduceţi cursorul (I) la G54 coloana X.
12. Apăsaţi tasta Part Zero Set (setare poziţie de zero piesă) (J) pentru a introduce valoarea în coloana axei
X. Apăsaţi a doua oară tasta Part Zero Set (setare poziţie de zero piesă) (J) pentru a introduce valoarea în
coloana axei Y.
ATENŢIE! Nu apăsaţi a treia oară tasta Part Zero Set (setare poziţie de zero piesă); astfel s-ar introduce valoarea
în coloana axei Z. Aceasta ar cauza o coliziune sau o alarmă pentru axa Z atunci când este rulat programul.

C J G H A B

Arborele principal în partea


D F I E frontală în stânga sus
.

Setarea corecţiei sculei


Următorul pas este acela de a palpa sculele. Astfel se defineşte distanţa dintre vârful sculei şi suprafaţa
superioară a piesei de prelucrat. O altă denumire pentru această mărime este „corecţia lungimii sculei”, ce
este indicată cu H în linia codului de maşină; distanţa pentru fiecare sculă este introdusă în tabelul Corecţii
scule.
1. Introduceţi scula în arborele principal.
2. Apăsaţi butonul Handle Jog (manetă de avans rapid) (A).
3. Apăsaţi tasta .1/100 (B). (Freza se va deplasa cu viteză mare atunci când este rotită maneta).

46 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


4. Selectaţi una dintre axele X şi Y (C) şi avansaţi manual (D) scula până în apropierea centrului piesei.
5. Apăsaţi tasta +Z (E).
6. Avansaţi manual (D) axa Z până la aproximativ 1” deasupra piesei.
7. Apăsaţi tasta .0001/.1 (F). (Freza se va deplasa cu viteză mică atunci când este rotită maneta).
8. Plasaţi o coală de hârtie între sculă şi piesa de prelucrat. Coborâţi cu atenţie scula cât mai aproape de
partea superioară a piesei, astfel încât să mai puteţi totuşi mişca hârtia.
9. Apăsaţi tasta Offset (corecţie) (G).
10. Apăsaţi tasta Page Up (pagina anterioară) (H) până când pagina „Coolant - Length - Radius” (lichid de
răcire - lungime - rază) ajunge în partea superioară şi derulaţi până la scula #1.
11. Aduceţi cursorul (I) la geometria pentru poziţia #1.
12. Apăsaţi tasta Tool Offset Mesur (măsurare corecţie sculă) (J).
Aceasta va prelua poziţia Z aflată în partea din stânga jos a ecranului şi o va completa la poziţia codului
sculei respective.
ATENŢIE! Pasul următor va determina deplasarea rapidă a arborelui principal pe axa Z.

J K E G H A B Lungimea
sculei este
măsurată Vârful
de la vârful sculei
sculei până
în partea Partea
superioară superioară
a piesei cu a piesei
axa Z în
poziţia de
D C I F origine.
.

13. Apăsaţi tasta Next Tool (scula următoare) (K).

Setări suplimentare ale sculelor


Există alte pagini de setare a sculelor în cadrul modului comenzi curente. Apăsaţi tasta Curnt Comds (comen-
zi curente) şi utilizaţi apoi butoanele Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) pentru a naviga printre
pagini.
Prima este pagina cu menţiunea „Spindle Load” (încărcare arbore principal) şi „Vibration” (vibraţii) în partea
superioară a paginii. Programatorul poate adăuga o limită de încărcare a arborelui principal şi de vibraţii.
Unitatea de comandă va lua aceste valori ca referinţă, putând fi setată să execute o acţiune specifică în cazul
atingerii limitelor respective (a se vedea setarea 84).
A doua pagină este pagina „Tool life” (durata de viaţă a sculei). Pe această pagină există o coloană intitulată
„Alarm” (alarme). Programatorul poate introduce o valoare în această coloană ce va determina oprirea maşinii
odată atins perioada de timp specificată pentru utilizarea sculei.

Prezentarea funcţiei de management avansat al sculei


Funcţia ATM (Advanced Tool Management - managementul avansat al sculei) permite programatorului să
seteze şi acceseze scule dublate pentru o aceeaşi serie de lucrări. Pagina ATM se află în modul Comenzi
curente (apăsaţi butonul Current Commands (comenzi curente) şi tasta Page up (pagina anterioară) o dată).
În continuare este prezentat un exemplu de ecran ATM; ecranul are în titlu „TOOL GROUP” (grupă scule).
Sculele dublate sau de rezervă sunt clasificate în grupe specifice. Programatorul specifică o grupă de scule,
în loc să indice o singură sculă, în programul cod G. ATM va urmări utilizarea sculelor individuale dintr-o
grupă de scule şi o va compara cu limitele definite de utilizator. Odată limita (de ex. numărul de utilizări sau

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 47


încărcarea sculei) atinsă, freza va selecta automat o altă scule din grupa respectivă data următoare când va fi
necesară o astfel de sculă.
Pentru a activa funcţia ATM, asiguraţi-vă că setarea 7 (Parameter lock, blocare parametri) este dezactivată
şi apăsaţi butonul E-stop (oprire de urgenţă). Sub parametrul 315, bitul 28, modificaţi valoarea din „0” în „1”
şi apăsaţi tasta F4 pentru a comuta de la o fereastră la alta. Utilizaţi tastele săgeţi (stânga, dreapta, sus, jos)
pentru a vă deplasa de la o opţiune la alta în fereastra activă. Apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a selecta,
modifica sau şterge valori ale fiecărei opţiuni, în funcţie de selecţie.
Colţul din stânga jos afişează informaţii ajutătoare simple despre opţiunea selectată.

Utilizarea funcţiei de management avansat al sculei

Eticheta fereastră activă

ADVANCED TOOL MANAGEMENT


Fereastra Grupă de scule
(TOOL DATA) PRESS F4 TO CHANGE ACTIVE WINDOW

GROUP ID: 1000 USAGE: 0


<PREVIOUS> <NEXT> <ADD> <DELETE> HOLES: 0
<RENAME> <SEARCH> FEED TIME: 0 Fereastra Limite admise
GROUP USAGE: IN ORDER TOTALTIME: 0
DESCRIPTION: TOOL LOAD: 0 TL ACTION: ALARM

TL IN SPINDLE 1
CRNT PKT H-CODE D-CODE FLUTES
TOOLS EXP LIFE
0
0
0
Fereastra Date scule
0 HOLES FEED TIME TOTAL TIME USAGE LOAD
0
0
0

Press WRITE/ENTER to display


the previous tool groups data Text ajutor
.

Tool Group (grupă de scule) - În fereastra Tool Group (grupă de scule), operatorul defineşte grupele de
scule utilizate în program.
Previous (anterioară) – Marcaţi (PREVIOUS) (anterioară) şi apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a comuta
afişajul la grupa anterioară.
Next (următoare) – Marcaţi (NEXT) (următoare) şi apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a comuta afişajul la
grupa următoare.
Add (adăugare) – Marcaţi (ADD) (adăugare), tastaţi un număr între 1000 şi 2999, şi apăsaţi tasta Enter
(execuţie) pentru a adăuga o grupă de scule.
Delete (ştergere) – Utilizaţi (PREVIOUS) (anterioară) sau (NEXT) (următoare) pentru a defila până la grupa
de şters. Marcaţi (DELETE) (ştergere) şi apăsaţi tasta Enter (execuţie). Confirmaţi ştergerea; răspundeţi „Y”
pentru a executa ştergerea; răspundeţi „N” pentru a anula ştergerea.
Rename (redenumire) – Marcaţi (RENAME) (redenumire), tastaţi un număr între 1000 şi 2999, şi apăsaţi
tasta Enter (execuţie) pentru a schimba codul grupei.
Search (căutare) - Pentru a căuta o grupă, marcaţi (SEARCH) (căutare), introduceţi codul unei grupe şi
apăsaţi tasta Enter (execuţie).
Group Id (cod grupă) – Afişează codul de identificare al grupei.
Group Usage (utilizare grupă) – Introduceţi ordinea în care sunt apelate sculele dintr-o grupă. Utilizaţi bu-
toanele săgeţi stânga şi dreapta pentru a selecta modul de utilizare a sculelor.
Description (descriere) – Introduceţi un nume descriptiv pentru grupa de scule.
Allowed Limits (limite admise) - Fereastra Allowed Limits (limite admise) conţine limitele definite de utiliza-

48 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


tor pentru a se determina când este uzată o sculă. Aceste variabile vizează toate sculele din grupă. Dacă
oricare dintre variabile este setată la zero, aceasta va fi ignorată.
Feed Time (timp de avans) – Introduceţi perioada totală de timp, în minute, în care scula este utilizată în
avans de lucru.
Total Time (timp total) – Introduceţi timpul total, în minute, în care este utilizată scula.
Tool Usage (utilizare sculă) – Introduceţi timpul total în care este utilizată o sculă (numărul de schimbări ale
sculei).
Holes (alezaje) – Introduceţi numărul total de alezaje pe care o sculă le poate găuri.
Tool Load (încărcare sculă) – Introduceţi încărcarea maximă a sculei (în procente) pentru sculele dintr-o
grupă.
TL Action*(acţiune sculă) – Introduceţi acţiunea automată ce trebuie întreprinsă atunci când este atins
procentul de încărcare maximă a sculei. Utilizaţi butoanele săgeţi stânga şi dreapta pentru a selecta acţiunea
automată.
Tool Data (date scule)
TL in Spindle (sculă în arborele principal) – Scula aflată în arborele principal.
Tool (sculă) – Utilizată pentru a adăuga sau elimina o sculă dintr-o grupă. Pentru a adăuga o sculă, apăsaţi
tasta F4 până când este marcată fereastra Tool Data (date scule). Utilizaţi tastele săgeţi pentru a marca ori-
care dintre zonele din coloana „Tool” (sculă) şi introduceţi un cod de sculă. Introducerea unui zero va şterge
scula, respectiv marcarea codului sculei şi apăsarea tastei ORIGIN (origine) va duce la resetarea codului H,
codului D şi a datelor despre caneluri la valorile implicite.
EXP (expirare) – Utilizată pentru scoaterea manuală din uz a unei scule dintr-o grupă. Pentru a scoate din uz
o sculă, introduceţi un „*”, respectiv pentru a şterge o sculă uzată ( * ), apăsaţi tasta Enter (execuţie).
Life (durată de viaţă) – Durata de viaţă rămasă a unei scule în procente. Aceasta este calculată de unitatea
de comandă CNC, ce utilizează datele efective ale sculei şi limitele introduse de operator pentru grupă.
CRNT PKT (locaş curent) – Locaşul magaziei schimbătorului de scule în care se află scula marcată.
H-Code (cod H) – Codul H (lungimea sculei) ce va fi utilizat pentru sculă. Codul H nu poate fi editat decât
dacă setarea 15 H & T Code Agreement (adaptare cod H & T) este dezactivată. Operatorul poate schimba
codul H prin introducerea unui număr şi apăsarea tastei Enter (execuţie). Numărul introdus va corespunde cu
codul sculei din afişajul tabelului Corecţii scule.
D-Code (cod D) – Codul D ce va fi utilizat pentru scula respectivă. Codul D poate fi schimbat prin introduc-
erea unui număr şi apăsarea tastei Enter (execuţie).

NOTĂ: Implicit, codurile H şi D sunt setate în managementul avansat al sculei astfel încât să fie egale cu
codul sculei ce este inclusă în grupă.

Flutes (caneluri) – Numărul de caneluri al sculei. Acesta poate fi editat prin selectare, introducerea unui
număr nou şi apăsarea tastei Enter (execuţie). Aceasta este similară coloanei „Caneluri” din pagina Corecţii
scule.
Marcarea oricăreia dintre următoarele secţiuni (de la alezaje până la încărcare) şi apăsarea tastei ORIGIN
(origine) va duce la ştergerea valorii acestora. Pentru modificarea valorilor, marcaţi valoarea dintr-o anumită
categorie, introduceţi noul număr şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).
Load (încărcare) – Încărcarea maximă, în procente, exercitată asupra sculei.
Alezaje – Numărul de alezaje pe care scula le-a găurit/ tarodat/ alezat prin aplicarea unor cicluri închise de
grupa 9.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 49


Feed Time (timp de avans) – Perioada de timp, în minute, în care scula a fost utilizată în avans de lucru.
Total Time (timp total) – Perioada totală de timp, în minute, în care a fost utilizată scula.
Usage (utilizare) – Numărul de ocazii în care a fost utilizată scula.

Setarea grupei de scule


Pentru a adăuga o grupă de scule, apăsaţi tasta F4 până când este marcată fereastra Tool Group (grupă de
scule). Utilizaţi tastele săgeţi până când este marcată opţiunea (ADD) (adăugare). Introduceţi un număr între
1000 şi 2999 (acesta va fi codul de identificare al grupei). Pentru modificarea codului de identificare al unei
grupe, marcaţi opţiunea (RENAME) (redenumire), introduceţi noul număr şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).

Utilizarea grupei de scule


O grupă de scule trebuie setată înainte de utilizarea unui program. Pentru a utiliza o grupă de scule într-un
program, setaţi mai întâi grupa de scule. Apoi, înlocuiţi cu codul de identificare al grupei de scule codul de
sculă şi codurile H şi D în program. Observaţi programul următor ca exemplu de format nou de programare.
Exemplu:
T1000 M06 (grupa de scule 1000)
G00 G90 G55 X0.565 Y-1.875 S2500 M03
G43 H1000 Z0.1 (codul H 1000 la fel ca şi codul de identificare al grupei)
G83 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175
X1.115 Y-2.75
X3.365 Y-2.875
G00 G80 Z1.0
T2000 M06 (se utilizează grupa de scule 2000)
G00 G90 G56 X0.565 Y-1.875 S2500 M03
G43 H2000 Z0.1 (codul H 2000 la fel ca şi codul de identificare al grupei)
G83 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175
X1.115 Y-2.75
X3.365 Y-2.875
G00 G80 Z1.0
M30
Macro-urile
Funcţia de management al sculei poate utiliza macro-uri pentru a scoate din uz o sculă dintr-o grupă de scule.
Macro-urile 8001 - 8200 reprezintă sculele 1 - 200. Prin setarea unuia dintre aceste macro-uri la 1, operatorul
poate indica o sculă ca fiind expirată.
Exemplu:
#8001 = 1 (aceasta va indica scula 1 ca fiind expirată, iar aceasta nu va mai fi utilizată)
#8001 = 0 (dacă scula 1 a fost indicată ca expirată manual sau printr-un macro, atunci
setarea macro-ului 8001 la 0 va face ca scula 1 să fie din nou disponibilă pentru utilizare)
Variabilele macro 8500-8515 activează un program cod G pentru a obţine informaţii despre grupa de scule.
Când un cod de identificare grupă de scule este specificat cu ajutorul macro-ului 8500, unitatea de comandă
va transmite informaţiile despre grupa de scule în variabilele macro 8501 - 8515.
Consultaţi variabilele 8500 - 8515 în capitolul Macro-urile cu privire la informaţiile din eticheta de date a varia-
bilelor macro.

Salvarea şi restabilirea tabelelor de management avansat al sculei


Unitatea de comandă poate salva şi restabili variabilele asociate funcţiei de management avansat al sculei
(ATM) pe dischetă şi prin RS-232. Aceste variabile includ datele introduse în ecranul ATM. Informaţiile pot
fi salvate, fie în cadrul unui back-up general prin utilizarea paginii LIST PROG/POSIT (listă de programe/
poziţie), fie prin salvarea doar a informaţiilor ATM prin apelarea ecranului ATM şi apăsarea tastei F2. Când

50 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


datele ATM sunt salvate în cadrul unui back-up general, sistemul crează un fişier separat cu o extensie ATM.
Datele ATM pot fi salvate şi restabilite prin intermediul portului RS-232 prin apăsarea butoanelor SENDRS232
(transmitere RS-232) şi RECV232 (recepţie RS-232) în timp ce este afişat ecranul ATM.

Robinetul opţional de lichid de răcire programabil

Lichidul de răcire programabil (P-cool) orientează lichidul de răcire spre piesa de prelucrat sub diferite unghi-
uri. Unghiul lichidului de răcire poate fi modificat prin intermediul programului CNC.
Este afişată o colană suplimentară în pagina de corecţii scule, intitulată „Coolant Position” (poziţie lichid de
răcire), în cazul instalării acestei opţiuni. Robinetul va fi deplasat în poziţia introdusă pentru scula respectivă
atunci când sunt apelate codul H asociat şi M08.

Setarea lichidului de răcire programabil (P-Cool)


1. Apăsaţi tasta OFFSET (corecţie) pentru a deschide tabelul de corecţii, apăsaţi tasta CLNT UP (lichid de
răcire în sus) sau CLNT DOWN (lichid de răcire în jos) pentru a deplasa ajutajul P-cool în poziţia dorită.
Apăsaţi tasta COOLNT (lichid de răcire) pentru a activa lichidul de răcire în vederea verificării poziţiei P-cool.
Notă: Poziţia P-cool este afişată în colţul din stânga jos al ecranului.
2. Introduceţi numărul poziţiei lichidului de răcire pentru sculă în coloana Coolant Position (poziţie lichid de
răcire) şi apăsaţi tasta F1. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru fiecare sculă.
3. Introduceţi poziţia lichidului de răcire sub formă de cod H în program. De exemplu, H2 va comanda ajutajul
în poziţia introdusă în coloana Tool 2 Coolant Position column (poziţie lichid de răcire scula 2).
Dacă setarea 15 (H & T Agreement (adaptare cod H & T)) este activată, codul H şi codul T comandate în
program trebuie să fie aceleaşi (de ex. T1 H1 trebuie utilizate împreună). Dacă setarea 15 este dezactivată,
codul H şi codul T comandate nu trebuie să fie aceleaşi (de ex. se pot comanda T1 H2).

PROGRAMABLE COOLANT
DO NOT ADJUST NOZZLE
BY HAND

Origine

H01

H20
.

Modul Grafic

Un mod sigur de a depana un program presupune rularea acestuia în modul Grafic. Nu se produce nicio
mişcare pe maşină, mişcările fiind ilustrate în schimb pe ecran.
Modul Grafic poate fi accesat din modurile Memorie, MDI, DNC sau Editare. Pentru a rula un program,
apăsaţi butonul SETNG/GRAPH (setări/ grafic) până când este afişată pagina Graphics (grafice). Sau apăsaţi
butonul Cycle Start (pornire ciclu) din panoul Active program (program activ) în modul Editare pentru a accesa
modul Grafic. Pentru a rula DNC în grafice, selectaţi DNC, apoi deschideţi afişajul grafic şi transmiteţi progra-
mul către unitatea de comandă a maşinii (consultaţi secţiunea Comanda numerică directă (DNC)). Există trei
funcţii de afişare utile în modul Grafic ce pot fi accesate prin apăsarea uneia dintre tastele funcţionale (F1 -
F4). F1 este butonul de ajutor, ce oferă o scurtă descriere a fiecăreia dintre funcţiile posibile în modul Grafic.
F2 este butonul de focalizare, ce permite mărirea unei zone prin utilizarea tastelor săgeţi, Page Up (pagina
anterioară) şi Page Down (pagina următoare) pentru a controla nivelul de focalizare şi apăsarea tastei Write

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 51


(scriere). Butoanele F3 şi F4 sunt utilizate pentru a controla viteza de simulare. Reţineţi că nu toate funcţiile
sau mişcările maşinii sunt simulate în grafice.

Funcţionarea simulată

Funcţia simulare este utilizată pentru a se verifica rapid un program fără a se prelucra efectiv vreo piesă.
Funcţia simulare este selectată prin apăsarea tastei Dry Run (simulare) din modul MEM sau MDI. În modul
Simulare, toate avansurile rapide şi avansurile de lucru sunt rulate la vitezele selectate cu ajutorul butoanelor
de avans rapid.
Simularea poate fi activată sau dezactivată numai atunci când un program este finalizat complet sau când
este apăsată tasta Reset (resetare). Simularea va face totuşi toate mişcările comandate XYZ şi schimbările
necesare ale sculelor. Tastele de control manual pot fi utilizate pentru reglarea turaţiei arborelui principal în
modul Simulare. Notă: Modul Grafic este pe cât de util, pe atât de sigur, deoarece acesta nu deplasează
axele maşinii înainte ca programul să fie verificat.

Rularea programelor

Odată încărcat un program pe maşină şi corecţiile/ decalajele setate, rulaţi programul prin apăsarea tastei
Cycle Start (pornire ciclu). Vă recomandăm să rulaţi programul în modul Grafic înainte să executaţi orice
operaţie de aşchiere.

Editarea în fundal

Editarea în fundal permite editarea unui program în timp ce un alt program este în curs de rulare. Pentru a
activa editarea în fundal în timp ce un program este rulat, apăsaţi tasta Edit (editare) până când este activat
panoul de editare în fundal (în partea dreaptă a ecranului). Apăsaţi tasta Select Prog (selectare program) pen-
tru a selecta un program de editat în fundal (acesta trebuie să fie un program încărcat în memorie) din listă şi
apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie) pentru a începe editarea în fundal. Pentru a selecta un alt pro-
gram pentru editarea în fundal, apăsaţi tasta Select Prog (selectare program) din panoul de editare în fundal
şi alegeţi un nou program din listă.
Toate modificările făcute în cursul editării în fundal nu vor afecta programul în curs de rulare, nici subprogra-
mele acestuia. Modificările vor avea efect cu proxima ocazie cu care este rulat programul. Pentru a ieşi din
editarea în fundal şi a reveni la programul în curs de rulare, apăsaţi tasta Prgrm Convrs (conversie program).
Tasta Cycle Start (pornire ciclu) nu poate fi utilizată în modul Editare în fundal. Dacă programul conţine o
oprire programată (M00 sau M30), ieşiţi din modul Editare în fundal (apăsaţi tasta F4) şi apăsaţi tasta Cycle
Start (pornire ciclu) pentru a relua programul.

Notă: Toate datele de la tastatură sunt orientate spre modul Editare în fundal, atunci când o comandă M109
este activă şi este accesat modul Editare în fundal. Odată o editare încheiată (prin apăsarea tastei Prgrm/
Convrs (conversie program)), intrările de la tastatură vor reveni la M109 pentru programul în curs de rulare.

Oprire rulare - Avans rapid - Continuare

Această funcţie permite operatorului să oprească un program în curs de rulare, să avanseze rapid departe de
piesă, apoi să reia execuţia programului. În continuare este prezentată o procedură de lucru:
1. Apăsaţi tasta Feed Hold (oprire avans) pentru a opri programul în curs de rulare.
2. Apăsaţi tastele X, Y sau Z, apoi Handle Jog (manetă de avans rapid). Unitatea de comandă va memora
poziţiile curente pe axele X, Y şi Z. Notă: Celelalte axe în afară de X, Y şi Z nu pot fi avansate rapid.
3. Unitatea de comandă va afişa mesajul „Jog Away” (avans rapid de îndepărtare). Utilizaţi maneta de avans
rapid, maneta de comandă avans rapid la distanţă şi butoanele de avans şi blocare avans pentru a îndepărta
scula de piesă. Acţionaţi tastele AUX CLNT (TSC) (lichid de răcire auxiliar) sau COOLNT (lichid de răcire)

52 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


pentru a activa/ dezactiva lichidul de răcire (AUX CLNT reclamă ca arborele principal să se rotească şi uşa să
fie închisă). Arborele principal poate fi controlat prin apăsarea tastelor CW (sens orar), CCW (sens antiorar),
Stop (oprire), Tool Release (eliberare sculă). Dacă e cazul, sculele pot fi schimbate. Atenţie: Când se continuă
un program, vor fi utilizate vechile decalaje pentru poziţia de retur. De aceea, este nesigur şi nerecomandat
să se schimbe sculele şi decalajele atunci când programul este întrerupt.
4. Avansaţi rapid într-o poziţie cât mai apropiată posibil de poziţia memorată sau într-o poziţie pentru care
există o traiectorie rapidă neobstrucţionată pentru revenirea în poziţia memorată.
5. Reveniţi la modul anterior prin apăsarea tastei MEM (memorie), MDI (introducere manuală date) sau DNC
(comandă numerică directă). Unitatea de comandă va continua numai dacă este reluat modul în care s-a
produs oprirea.
6. Apăsaţi tasta Cycle Start (pornire ciclu). Unitatea de comandă va afişa mesajul „Jog Return” (avans rapid
de revenire) şi se va avansa rapid pe axele X şi Y la 5% de poziţia în care s-a apăsat tasta Feed Hold (oprire
avans), apoi se va reveni pe axa Z. Atenţie: Unitatea de comandă nu va urma traiectoria utilizată pentru
avansul rapid de îndepărtare. Dacă se apasă tasta Feed Hold (oprire avans) în cursul unei mişcări, mişcarea
axelor frezei se va opri şi se va afişa mesajul „Jog Return Hold” (oprire avans rapid de revenire). Apăsarea
tastei Cycle Start (pornire ciclu) va determina reluarea de către unitatea de comandă a mişcării de avans
rapid de revenire. Când mişcarea este încheiată, unitatea de comandă va reveni în starea de oprire avans.
7. Apăsaţi din nou tasta Cycle Start (pornire ciclu) şi programul va relua funcţionarea normală. Consultaţi de
asemenea setarea 36 Program Restart (repornire program).

Cronometrul de suprasolicitare axă

Atunci când pentru arborele principal sau o axă se înregistrează o suprasolicitare, este pornit un cronometru,
ce este afişat în panoul POSITION (poziţie). Acesta începe la 1.5 minute şi face o numărătoare inversă
spre zero. O alarmă de suprasolicitare axă (SUPRASARCINĂ SERVO) este afişată atunci când perioada
respectivă de timp a expirat.

Schimbătorul de palete (Seria EC şi MDC-500)

Prezentare
Schimbătorul de palete este comandat prin intermediul unui program CNC. Funcţia M50 (executare schim-
bare paletă) constă din deblocarea, ridicarea şi rotirea paletelor, apoi coborârea şi blocarea din nou a palete-
lor. Schimbătorul de palete roteşte paletele cu 180ᵒ, apoi înapoi; acesta nu o roteşte continuu în acelaşi
sens.
Schimbătorul de palete este prevăzut cu un dispozitiv acustic de semnalizare pentru alertarea personalului
din apropiere atunci când se produce o schimbare de paletă. Însă, nu vă bazaţi pe acest semnal pentru a
preveni accidentele.

Avertizări şi atenţionări referitoare la schimbătorul de palete


• Piesele mari pot intra în coliziune cu batiul în cursul schimbării paletelor.
• Verificaţi spaţiul disponibil pe lungimea sculei în cursul schimbării paletelor. Sculele lungi pot intra în
coliziune cu piesa de prelucrat.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 53


Articolele ce depăşesc
raza maximă şi limitele
de înălţime vor duce
la deteriorarea maşinii
atunci când se roteşte
paleta

.
Este prezentată EC-300

Încărcarea maximă a paletei


EC-300 550 lb (249 kg) per staţie, echilibrare în limitele 20%
MDC 700 lb (318 kg) per staţie, echilibrare în limitele 20%
EC-400 indexor 1 şi 45 de grade – 1000 lb per paletă
A 4-a axă întreagă 660 lb per paletă
Funcţionarea schimbătorului de palete
Schimbătorul de palete este comandat cu ajutorul codurilor M. M50 determină dacă o paletă a fost planificată.
Paletele se vor schimba dacă este planificată o paletă sau programul se va opri şi va solicita intervenţia op-
eratorului dacă nu este planificată o paletă.
G188 utilizează tabelul de planificare palete pentru a încărca şi rula programul planificat pentru paleta
curentă. Odată programul de prelucrare încheiat, comanda M99 determină revenirea la M50 (schimbare
paletă) pentru a se încărca următoarea paletă.
M36 nu este utilizată în această metodă, deoarece M50 monitorizează planificarea paletelor. M36 este
destinată pentru compatibilitatea la revenire şi pentru a programa schimbările de palete fără utilizarea PST.
Mesajele ajută operatorul la încărcare/ descărcare şi schimbarea paletelor. De exemplu, la începerea
schimbării paletelor M50, dacă staţia de încărcare nu este pregătită, se afişează un mesaj pe ecran. Me-
sajul va continua să clipească şi schimbarea paletelor nu va continua până când staţia de încărcare este
pregătită şi este apăsat butonul Part Ready (piesă pregătită). La începerea schimbării paletelor, dacă staţia
de încărcare este pregătită, nu apare niciun mesaj, şi nu trebuie apăsat niciun buton, iar schimbarea paletelor
este iniţiată direct.

M46 – Qn Pmm
Salt la linia mm din programul curent dacă paleta n este încărcată; în caz contrar, se continuă cu blocul
următor.

M48 – Confirmă faptul că programul curent este adecvat pentru paleta încărcată
Verifică în tabelul de planificare palete dacă programul curent este alocat paletei încărcate. Dacă programul
curent nu apare în listă sau paleta încărcată nu este cea corectă pentru program, se generează o alarmă.
M48 poate să apară într-un program listat în PST, însă niciodată într-o subrutină a programului PST. Apare o
alarmă dacă M48 este încapsulată incorect.

M49Pnn Qmm – Setează starea paletei nn la o valoare de mm.


Fără un cod P, această comandă setează starea paletei încărcate curent. Starea fiecărei palete este definită
în meniul de tip listă derulantă al (PST).

Staţia de încărcare a operatorului (EC-300, EC-400, MDC)


Pentru a uşura încărcarea/ descărcarea pieselor şi a mări viteza de producţie, frezele cu schimbarea paletelor
dispun de o zonă suplimentară de încărcare. Staţia de încărcare este protejată de o uşă, iar panoul auxiliar al
operatorului include câteva butoane pentru controlul schimbătorului de palete. Ca măsură de precauţie, uşa
staţiei de încărcare trebuie să fie închisă înainte să se poată produce o schimbare a paletelor.

54 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


NOTĂ: Paleta staţiei de încărcare trebuie să fie în poziţia de origine pentru a se face o schimbare a palete-
lor.

Comenzile panoului auxiliar al operatorului


Emergency Stop (oprire de urgenţă): Butonul se comportă exact la fel cu cel aflat pe consola operatorului.
Rotary Index (index masă rotativă): Roteşte paleta staţiei de încărcare (a se vedea setarea 164).
Part Ready (piesă pregătită): Utilizat pentru a indica faptul că paleta este pregătită. Acesta conţine de aseme-
nea o lamă de control ce 1) clipeşte atunci când unitatea de comandă aşteaptă intervenţia operatorului sau 2)
este aprinsă atunci când operatorul este pregătit pentru schimbarea paletelor.

Codul G al schimbătorului de palete


G188 Apelarea programului de la PST
Apelează programul de prelucrare pentru paleta încărcată pe baza intrării PST pentru paleta respectivă

Programarea schimbătorului de palete


Schimbătorul de palete poate fi programat să ruleze acelaşi program de prelucrare pentru ambele palete, re-
spectiv câte un program diferit pentru fiecare paletă. Consultaţi „Exemple de programe” pentru câteva opţiuni
disponibile pentru programarea schimbării paletelor.
Metoda 1 Metoda următoare este cea preferabilă pentru realizarea schimbării paletelor:
Pentru a se executa automat secvenţierea paletelor şi selecţia programului de prelucrare, fiecare paletă
trebuie să fie „planificată” şi trebuie să aibă un program de prelucrare alocat. Planificarea se face în două
moduri, primul fiind acela de planificare a unei palete cu ajutorul butonului Part Ready (piesă pregătită) de pe
panoul operatorului. Apăsarea butonului planifică paleta aflată în afara zonei de prelucrare.
Cel de-al doilea mod asigură planificarea paletelor pe baza tabelului PST (Pallet Schedule Table - Tabel de
planificare palete). Acest afişaj poate fi accesat prin apăsarea tastei CURNT COMDS (comenzi curente) şi
apoi a tastei Page Up (pagina anterioară) sau Page Down (pagina următoare) până când este prezentat tabe-
lul de planificare palete. Utilizaţi tastele săgeţi pentru marcarea căsuţei „Load Order” (ordine încărcare) pentru
paletă. Introduceţi un număr de paletă şi apoi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie). Dacă există deja nu
număr de prioritate pentru paleta respectivă, vor fi actualizate dacă e cazul numerele de „ordine de încărcare”
pentru celelalte palete. O paletă aflată pe receptor (în zona de lucru) va avea un asterisc în coloana „Load
Order” (ordine de încărcare); această paletă nu poate fi planificată.
Alocarea unui program de prelucrare se face de asemenea din afişajul PST. Utilizaţi tastele săgeţi pentru
marcarea căsuţei „Program Number” (număr program) pentru paletă. Numărul programului se introduce prin
tastarea numărului şi apoi apăsarea tastei Write/Enter (scriere/execuţie). De exemplu, dacă tastaţi „O123”,
apoi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie), se va introduce în tabel numărul programului O00123.
Dacă un program de prelucrare întâlneşte o M50 (fără cod P) şi butonul Part Ready (piesă pregătită) nu a fost
apăsat, unitatea de comandă va opri procesarea, lampa de avertizare va clipi în verde şi va fi afişat mesa-
jul „None Scheduled” (lipsă paletă planificată). Freza va aştepta până când este apăsat butonul Part Ready
(piesă pregătită), respectiv până la actualizarea tabelului PST, înainte să execute schimbarea paletelor.
Această funcţie previne schimbarea paletelor înainte ca operatorul să fie pregătit. Butonul Part Ready (piesă
pregătită) poate fi apăsat în orice moment şi va fi recunoscut atunci când este necesară următoarea schim-
bare a paletelor.

Metoda 2
Deşi se recomandă utilizarea metodei anterioare, schimbătorul de palete poate fi operat de asemenea fără
secvenţierea automată sau înregistrările din PST. Aceasta se face prin utilizarea M50 cu un cod P. Pentru
funcţionarea corectă, M50 trebuie precedată de M36. M36 P1 înainte de M50 P1 va verifica dacă paleta #1
este pregătită.
Paletele pot fi schimbate fără secvenţiere automată sau înregistrări din PST. Aceasta se face prin utilizarea
M50 cu un cod P. M50 P1 va încărca paleta #1 fără a verifica dacă aceasta este planificată. Dacă a fost

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 55


apăsat butonul PART READY (piesă pregătită), atunci va fi încărcată paleta #1. Dacă nu a fost apăsat butonul
PART READY (piesă pregătită) pentru paleta #1, lampa de control din buton va clipi şi va fi afişat mesajul
„Schedule Pal#1” (planificaţi paleta #1).

Tabelul de planificare palete


Tabelul de planificare palete încorporează un număr de funcţii care să ajute operatorul cu rutina alocată.
Load Order (ordine de încărcare) şi Pallet Status (stare palete) aceste două funcţii lucrează împreună
pentru a indica ce paletă se află curent în zona de prelucrare.
Pallet Usage (utilizări paletă) Această funcţie indică numărul de ocazii în care o anumită paletă a fost
încărcată în zona de prelucrare. Contorul revine la 0 după 32767 de schimbări ale paletei.
Program Number (număr program) Acest detaliu indică ce număr de program a fost alocat paletei.
Program Comment (comentarii program) În această zonă se afişează comentariile scrise în programul de
prelucrare.
Există 30 de valori diferite pentru starea paletei ce pot fi utilizate. Primele patru: Unscheduled (neplanificată),
Scheduled (planificată), Loaded (încărcată) şi Completed (finalizată) sunt fixe şi nu pot fi modificate. Restul de
26 pot fi modificate şi utilizate în funcţie de necesităţi.
Modificarea sau adăugarea de texte referitoare la stare se poate face în PST. Utilizaţi tastele săgeţi pentru
a deplasa cursorul în coloana „Pallet Status” (stare palete) şi apăsaţi tasta F1. Apare un meniu de selecţie
peste coloana „Pallet Status” (stare palete) (Apăsaţi din nou tasta F1 sau apăsaţi tasta Reset (resetare) pen-
tru a închide meniul.) Numărul din stânga textului reprezintă numărul de stare. Acest număr este utilizat cu
comanda M49 pentru setarea stării din programul de prelucrare. Opţiunile de meniu pot fi selectate cu tastele
săgeţi în sus şi în jos sau cu maneta de avans rapid. Introduceţi textul, apoi apăsaţi tasta F3. Notă: Toate
paletele utilizează aceeaşi listă de opţiuni de stare. Apăsaţi tasta F1 pentru a închide meniul fără a modifica
starea vreunei palete.
Resetarea unei opţiuni de stare la „User” (utilizator) se face prin selectarea unei opţiuni de meniu şi apăsarea
tastei F4. Toate opţiunile de stare pot fi resetate concomitent cu tasta Origin (origine).
Modificarea stării unei palete individuale poate fi făcută din PST sau cu comanda M49. În PST, deplasaţi cur-
sorul în coloana „Pallet Status” (stare palete) pentru paleta dorită. Apăsaţi tasta F1 pentru meniul opţiuni de
stare. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a selecta opţiunea de stare, apoi apăsaţi tasta F2 sau Write/Enter (scriere/
execuţie). A se vedea descrierea anterioară pentru M49 şi exemplele următoare cu privire la setarea stării
paletei dintr-un program.
ATENŢIE! Comenzile următoare pot cauza mişcarea oricăruia dintre produsele rotative: Zero Return (revenire la
zero) sau Handle Jog (manetă de avans rapid)
.

M48 trebuie plasată la începutul programului (sau secţiunii unui program) ce este rulat pentru paleta curentă.
Aceasta va verifica de fiecare dată dacă este rulat un program, dacă programul corespunde paletei respec-
tive. De exemplu:
Oxxxx (programul utilizatorului)
M48
;
; (programul de prelucrare al utilizatorului pentru paleta 1)
;
M30
Oxxxx (programul utilizatorului)
M48
;
; (programul de prelucrare al utilizatorului pentru paleta 2)
;
M30

56 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Va fi generată o alarmă, „A (or B) not in Position” (A (sau B) nu este în poziţie), dacă paleta din maşină nu
este cea asociată programului de prelucrare. Dacă este generată această alarmă, verificaţi dacă este rulat
programul corect pentru paleta încărcată.
Important: Verificaţi dacă masa rotativă de pe paleta unu este cuplată la „conectorul 1”, respectiv dacă masa
rotativă de pe paleta doi este cuplată la „conectorul 2”.

Exemple de programe
Exemplul #1
Un program de bază de schimbare palete ce încarcă următoarea paletă planificată şi rulează programul de
prelucrare. În continuare se prezintă un exemplu de PST, ce indică faptul că paleta #1 este încărcată şi paleta
#2 este planificată. Paleta #2 va fi următoarea încărcată (a se vedea coloana 2, „Load Order” (ordine de
încărcare)) şi se va utiliza programul O06012 pentru aşchierea pieselor de pe paleta respectivă (a se vedea
coloana 5, „Program Number” (număr program)). Comentariul de program este preluat din program.

Tabel de planificare palete, exemplul 1


Pallet Load Pallet Pallet Program Program Comment
Number Order Status Usage Number
1 * Loaded 23 O04990 (degroşare şi finisare)
(încărcată)
2 1 Scheduled 8 O06012 (canelare)
(planificată)

O00001 (număr program)


M50 (Schimbare cu paleta următoare după ce este apăsat butonul Part
G188: Ready (piesă pregătită))
M99 (Apelează programul de prelucrare pentru paleta încărcată)
O04990 (Revenire la începutul programului principal)
Part Program
M99 (Programul de prelucrare al utilizatorului)
O0612 (Revenire din subrutină)
Part Program
M49Q12
M99 (Programul de prelucrare al utilizatorului)
Setează starea paletei curente la 12, şir definit de operator.
(Revenire din subrutină)

Descriere: Prima parcurgere a programului O00001 va încărca paleta #2 (M50) şi va rula programul O06012
(G188 selectează programul pentru paleta #2 din PST). PST va fi apoi similar cu tabelul din exemplul 2. As-
teriscul pentru paleta #2 din coloana „Load Order” (ordine de încărcare) indică faptul că această paletă este
în freză.

Tabel de planificare palete, exemplul 1


Pallet Load Pallet Status Pallet Program Program Comment
Number Order Usage Number
1 0 Completed 23 O04990 (degroşare şi finisare)
(finalizată)
2 1 Loaded 9 O06012 (canelare)
(încărcată)

Descriere: La următoarea parcurgere a programului O00001, M50 va detecta că nu există palete planificate.
Lampa de avertizare va clipi în verde şi programul O00001 va fi întrerupt până când operatorul planifică o
paletă sau apasă tasta Reset (resetare). O paletă poate fi planificată prin apăsarea butonului Part Ready
(piesă pregătită).

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 57


Exemplul #2
Program de bază de schimbare palete ce urmăreşte ce piese urmează a fi prelucrate pe fiecare paletă. Fie-
care paletă are alocată o operaţie de prelucrare diferită. Reţineţi că se reprezintă codul P pentru M46 printr-
un număr de linie din programul curent, nu printr-un număr de subrutină.

Oxxxxx Program Number


M50 (Schimbare paletă după ce este apăsat butonul Part Ready
(piesă pregătită) sau este actualizat PST)
M46 Q1 Pxx1 Această linie va verifica dacă paleta #1 este în maşină. În
caz afirmativ, se va trece la linia xx1. Dacă paleta nu este în
maşină, atunci se va continua cu linia următoare. (A se vedea
descrierea M46.)
M46 Q2 Pxx2 (Dacă este încărcată paleta #2, programul va trece la linia
xx2, în caz contrar va trece la linia următoare.)
M99 Pxxxx (Salt la linia Nxxxx: Consultaţi secţiunea „Codul M” pentru o
descriere mai detaliată a M99)
Nxx1 (Număr linie)
Part Program (Programul de prelucrare al utilizatorului pentru paleta #1)
M99 Pxxxx (Salt la linia Nxxxx)
Nxx2 (Număr linie)
Part Program (Programul de prelucrare al utilizatorului pentru paleta #2)
M99 Pxxxx (Salt la linia Nxxxx)
Nxxxx (Număr linie)
M99 (Repetare program)

Exemplul #3
Aceasta este o metodă alternativă pentru exemplul #2 ce utilizează apelări de subrutine, dar nu operează
salturi dacă paleta nu este planificată.
NOTĂ: Pentru funcţionarea corectă, M50 cu un cod P trebuie precedată de M36.

M36 P1 (Mesajul „No Pallet Scheduled” (nicio paletă planificată) clipeşte pe


afişaj, lampa de avertizare clipeşte în verde în butonul Schedule Pal-
let (planificare paletă) #1 până când este apăsat butonul sau este
M50 P1 planificată paleta în PST)
M98 Pxxx1 (Încărcare paleta #1)
M36 P2 (Unitatea de comandă trece la programul Oxxx1 şi rulează acest
M50 P2 program)
M98 Pxxx2 (Se aşteaptă planificarea paletei)
M99 (Încărcare paleta #2)
(Unitatea de comandă trece la programul Oxxx2 şi rulează acest
program)
(Repetare program)

M99 la sfârşitul programului va determina continuarea funcţionării. M30 la sfârşitul programului va determina
unitatea de comandă să aştepte până când operatorul apasă tasta Cycle Start (pornire ciclu).

Redresarea schimbătorului de palete (nu pentru APC la freze verticale)


EC-300 sau MDC - Dacă schimbătorul de palete este întrerupt, trebuie rulată altă M50; utilizaţi M50P1 sau
M50P2. Dacă aceasta plasează o paletă incorectă în freză, atunci trebuie rulată o M50 suplimentară.
Toate celelalte freze orizontale cu schimbarea paletelor - Unitatea de comandă dispune de un mod de
redresare a schimbătorului de palete pentru a asista operatorul dacă schimbătorul de palete nu reuşeşte să
finalizeze o schimbare a paletelor. Pentru a accesa modul de redresare a schimbătorului de palete, apăsaţi
butonul Recover (redresare) şi apoi apăsaţi tasta funcţională specifică (F2) pentru modul de redresare a
schimbătorului de palete. Reţineţi că dacă paleta este în poziţia corectă, funcţia de redresare a schimbătorului
de palete nu este disponibilă.

58 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Cel mai la îndemână mod de redresare după o încercare nereuşită de schimbare a paletelor este să se apese
tasta „Y” şi să se urmeze instrucţiunile de ajutor de pe ecran. Un mesaj va solicita operatorului să comande
o etapă individuală a secvenţei de schimbare a paletelor. S-ar putea să fie necesară executarea mai multor
etape, una câte una, trebuind să fie apăsată tasta „Y” pentru fiecare dintre acestea. Unitatea de comandă va
ieşi din ecranul de redresare odată schimbătorul de palete redresat.

Înlocuirea paletelor
Paletele pot fi încărcate în freză doar prin intermediul staţiei de încărcare. Observaţi orientarea paletei; paleta
poate fi încărcată într-o singură poziţie. Paleta prezintă o degajare menită să asigure orientarea corectă a
paletei.
1. Orientaţi paleta la 90 de grade faţă de poziţia iniţială în orice sens.

Degajare pentru
poziţionarea paletei

2. Ataşaţi un dispozitiv de ridicare adecvat în partea superioară a dispozitivului/ dispozitivelor de fixare sau
utilizaţi şuruburi cu inel înfiletate în alezajele paletei.
3. Ridicaţi paleta cu aproximativ .25” (6.35mm) pentru a o poziţiona deasupra bolţurilor staţiei de încărcare,
dar sub placa de blocare a staţiei de încărcare. Trageţi paleta spre dumneavoastră până când iese din staţia
de încărcare.

Depozitarea paletelor
La scoaterea paletei, aveţi grijă să o aşezaţi pe o suprafaţă moale, cum ar fi un suport de lemn. Partea
inferioară a paletei are suprafeţe prelucrate ce trebuie protejate.

Sugestii şi recomandări

Recomandări generale
Căutarea unui program Când vă aflaţi în modul EDIT sau MEM, un alt program poate fi selectat şi afişat
rapid prin introducerea numărului programului (Onnnnn) şi apăsarea tastei săgeată în sus/în jos.
Căutarea unei comenzi a programului. Căutarea unei comenzi specifice dintr-un program se poate face în

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 59


modul MEM sau EDIT. Introduceţi codul literal de adresă (A, B, C, etc.) sau codul literal de adresă şi valoarea
(A1.23), apoi apăsaţi tasta săgeată în sus/în jos. Dacă se introduce codul de adresă fără o valoare, căutarea
se va opri la următoarea utilizare a codului de adresă respectiv, indiferent de valoare.
Comanda arborelui principal. Opriţi sau porniţi arborele principal în orice moment cu tastele CW (sens orar)
sau CCW (sens antiorar) pentru o oprire bloc cu bloc sau o oprire avans. Odată programul repornit cu tasta
CYCLE START (pornire ciclu), arborele principal este activat.
Salvarea unui program MDI. Salvaţi un program din MDI în lista de programe prin poziţionarea cursorului la
începutul programului MDI, introducerea unui număr de program (Onnnnn) şi apăsarea tastei ALTER (schim-
bare).
Pentru a deplasa rapid o axă în poziţia de zero. Deplasaţi rapid toate axele în punctul de zero al maşinii
prin apăsarea tastei HOME G28 (origine G28). Pentru a deplasa o axă în punctul de zero al maşinii printr-o
mişcare rapidă, tastaţi litera asociată axei respective (de ex. X), apoi apăsaţi tasta HOME G28 (origine G28).
ATENŢIE! Nu există nicio avertizare care să vă alerteze cu privire la o posibilă coliziune.

Corecţiile/ decalajele
Introducerea valorilor pentru corecţii/ decalaje. Apăsarea tastei OFFSET (corecţii) ca comuta între pag-
inile Tool Length Offsets (corecţii lungimi scule) şi Work Zero Offsets (decalaje de origine). Apăsarea tastei
Write/Enter (scriere/execuţie) va determina adăugarea numărului introdus la valoarea corecţiei selectate.
Apăsarea tastei F1 va determina înlocuirea corecţiei selectate cu numărul introdus. Apăsarea tastei F2 va
determina introducerea unei valori negative în tabelul de corecţii/ decalaje.
Poziţia robinetului de lichid de răcire. Poziţia ajutajului de lichid de răcire este afişată ca primă valoare
după codul sculei în tabelul Corecţii scule.
Ştergerea tuturor corecţiilor/ decalajelor şi a variabilelor macro. În afişajul Tool Length Offset (corecţii
lungimi scule), ştergeţi toate corecţiile prin apăsarea tastei Origin (origine). Acest lucru este valabil şi în pag-
inile Work Zero Offset (decalaje de origine) şi Macro Variables (variabile macro).

Calculatorul
Transferul calculelor simple. Numărul dintr-o casetă de calcul simplă (aflată în colţul din stânga sus) poate
fi transferat în orice linie de date selectată cu cursorul prin deplasarea cursorului la linia vizată şi apăsarea
tastei F3.
Transferul în modul EDIT sau MDI. Apăsarea tastei F3 va transfera numărul din caseta de calcul (atunci
când cursorul se află pe numărul din casetă) în linia de introducere date din modul EDIT sau MDI. Introduceţi
litera (X, Y sau Z) de utilizat împreună cu numărul din calculator.
Calculatorul circular. Calculatorul circular va prezenta patru moduri diferite în care poate fi programată o
mişcare circulară cu ajutorul valorilor introduse. Una dintre soluţii poate fi transferată în oricare dintre modurile
EDIT sau MDI. Pentru aceasta, deplasaţi cursorul în linia de program vizată şi apăsaţi tasta EDIT (editare)
sau MDI (introducere manuală date). Apăsaţi tasta F3, ce va transfera mişcarea circulară în linia de intro-
ducere date din partea inferioară a afişajului. Apăsaţi tasta Insert (inserare) pentru a adăuga linia comenzii
circulare în program.
Expresiile liniare. Calculatorul permite rezolvarea unei expresii liniare simple, fără paranteze, cum ar fi
23*45.2+6/2. Aceasta va fi evaluată atunci când este apăsat butonul Write/Enter (scriere/execuţie). Notă:
Înmulţirea şi împărţirea sunt efectuate înainte de adunare şi scădere.

Programarea
Revenirea rapidă dintr-un ciclu de tarodare rigidă G84.
Această funcţie a tarodării rigide permite ca ieşirea tarodului să se facă mai rapid decât intrarea acestuia. Un
cod J din linia G84 comandă aceasta, de exemplu J2 retrage tarodul de două ori mai repede, J3 de trei ori
mai repede, etc., până la J9. Codul J trebuie specificat în fiecare bloc.

60 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Crearea de duplicate ale programelor în modul LISTĂ DE PROGRAME.
În modul Listă de programe, se pot crea duplicate ale unui program prin selectarea numărului programu-
lui, tastarea unui nou număr de program (Onnnnn) şi apăsarea tastei F1. Selectaţi „duplicate program/file”
(creare duplicat program/ fişier) dintr-o listă de tip pop-up şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).

Comunicaţiile
Recepţia fişierelor de program de pe o dischetă. Fişierele de program pot fi încărcate de pe o dischetă
prin intermediul unei unităţi floppy USB. Utilizaţi meniul LISTĂ DE PROGRAME pentru a transfera fişierele.
Transmiterea programelor multipe cu ajutorul numerelor de program. În meniul LISTĂ DE PROGRAME,
marcaţi fiecare program de transmis şi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie) pentru fiecare în parte
în vederea plasării unei bife. Apăsaţi tasta F2 şi selectaţi funcţia dorită.
Transmiterea unui fişier de program din afişajul LISTĂ DE PROGRAME. Fişierele pot fi transmise spre
un dispozzitiv USB sau prin intermediul portului RS-232 din afişajul LIST PROG (listă de programe). Utilizaţi
tastele săgeţi şi tasta Enter (execuţie) pentru a selecta programul/ programele, respectiv tasta „ALL” (toate)
pentru a le transmite pe toate sub un singur nume de fişier. Când se apasă tasta F2, un meniu de tip pop-up
prezintă funcţiile disponibile. Selectaţi una şi apăsaţi tasta ENTER (execuţie) sau tastele rapide disponibile
pentru a executa funcţia.
Transmiterea programelor multipe din LISTA DE PROGRAME prin intermediul RS-232. Mai multe
programe pot fi transmise prin portul serial prin tastarea împreună a tuturor numelor programelor în linia de
introducere date, fără spaţii (de ex. O12345O98765) şi apăsarea tastei SEND RS232 (transmitere RS-232).
Transmiterea şi recepţionarea setărilor, parametrilor, corecţiilor, decalajelor şi variabilelor macro spre/
de la un disc. Setările, parametrii, corecţiile, decalajele şi variabilele macro pot fi stocate pe un dispozitiv de
memorie. Apăsaţi tasta LIST PROG (listă de programe), apoi selectaţi tab-ul aferent dispozitivului pe care
dorisţi să salvaţi, respectiv de pe care doriţi să încărcaţi. Apăsaţi tasta F4 pentru a selecta funcţia adecvată,
apoi apăsaţi tasta WRITE (scriere).
Transmiterea şi recepţionarea setărilor, parametrilor, corecţiilor, decalajelor şi variabilelor macro prin
intermediul RS-232. Setările, parametrii, corecţiile, decalajele şi variabilele macro pot fi salvate prin interme-
diul portului RS-232. Apăsaţi tasta List Prog (listă de programe) şi selectaţi o pagină de afişare (de ex. OFSET
(corecţii), SETNG (setări)). Introduceţi un nume de fişier şi apăsaţi tasta Send RS232 (transmitere RS-232)
pentru a transmite pagina de afişare respectivă prin intermediul portului RS-232. Apăsaţi tasta RECV RS232
(recepţie RS-232) pentru a citi un fişier prin intermediul RS-232.
Ştergerea unui fişier de program de pe o dischetă. Un fişier poate fi şters de pe o dischetă din afişajul
LIST PROG (listă de programe). Tastaţi „DEL (file name)” (ştergere (nume fişier)) şi apăsaţi tasta Write/Enter
(scriere/execuţie).

Sistemul de programare intuitiv (IPS)

Prezentare
Software-ul opţional Sistem de programare intuitiv (IPS) simplifică dezvoltarea programelor CNC integrate.
Pentru a accesa meniul IPS, apăsaţi tasta MDI/DNC (introducere manuală date/ comandă numerică directă),
apoi tasta PROGRM/CONVRS (conversie program). Navigaţi prin meniuri cu ajutorul tastelor săgeţi stânga şi
dreapta. Pentru a selecta meniul, apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie). Unele meniuri au submeniuri, în
care trebuie să utilizaţi tastele săgeţi stânga şi dreapta şi tasta Enter (execuţie) pentru a selecta un submeniu.
Utilizaţi tastele săgeţi pentru a naviga printre variabile. Tastaţi o variabilă prin intermediul tastaturii numerice şi
apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie). Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi tasta Cancel (anulare).
Pentru a ieşi din meniul IPS, apăsaţi o tastă de afişare. Apăsaţi tasta PROGRM/CONVRS (conversie pro-
gram) în meniul MDI/DNC pentru a reveni la meniurile IPS.
Reţineţi că un program accesat prin intermediul meniurilor IPS este de asemenea accesibil în modul MDI.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 61


Modul automat
Corecţiile sculelor şi decalajele de origine trebuie să fie setate înainte să poată fi lansată funcţionarea
automată. Introduceţi valorile pentru fiecare sculă utilizată în ecranul Setup (setare). Corecţiile sculelor vor fi
luate în calcul atunci când scula este apelată în cadrul modului automat de funcţionare.
În fiecare dintre ecranele interactive următoare, i se solicită utilizatorului să introducă datele necesare pen-
tru îndeplinirea operaţiilor de prelucrare uzuale. După ce sunt introduse toate datele, apăsaţi „Cycle Start”
(pornire ciclu) pentru a iniţia procesul de prelucrare.

.
Exemplu de ecran IPS

Activarea şi dezactivarea opţiunii IPS


Opţiunea IPS este activată şi dezactivată cu ajutorul parametrului 315, bitul 31 (Sistem de programare
intuitiv). Frezele cu această opţiune pot fi readuse la afişajele programelor Haas clasice prin setarea bitului
acestui parametru la 0.
Pentru aceasta, apăsaţi tasta PARAM/DGNOS (parametri/ diagnosticare), tastaţi „315” şi apăsaţi tasta
săgeată în jos. Utilizaţi tastele săgeţi stânga şi dreapta sau maneta de avans rapid pentru a derula până la ul-
timul bit al parametrului (Sistem de programare intuitiv). Apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă),
tastaţi „0” (zero) şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).
Pentru a reactiva opţiunea IPS, derulaţi la bitul parametrului conform celor descrise anterior, apăsaţi butonul
Emergency Stop (oprire de urgenţă), tastaţi „1” şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).

Înregistratorul IPS
Înregistratorul IPS asigură o metodă simplă de a introduce codul G generat de IPS într-un program nou sau
existent.

Operarea
1. Pentru a accesa IPS, apăsaţi tasta MDI/DNC (introducere manuală date/ comandă numerică directă), apoi
tasta PROGRM/CONVRS (conversie program).
2. Când înregistratorul este disponibil, apare un mesaj scris cu roşu în colţul din dreapta jos al tab-ului:

62 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


MANUAL SETUP FACE DRILL POCKET MILLING ENGRAVING VQC

CENTER DRILL DRILL TOOL TAP TOOL


0 0 0

CENTER DEPTH DRILL DEPTH TAP DEPTH


0.0000 in 0.0000 in 0.0000 in

CENTER PECK DRILL PECK


0.0000 in 0.0000 in

WRK ZERO OFST R PLANE NUM OF HOLES Press <CYCLE START>


54 0.2000 in 0 to run in MDI or <F4>
to record output to a
program.
X CENTER PT DIAMETER CENTER HOLE
0.0000 in 0.0000 in 0

Y CENTER PT ANGLE
0.0000 in 0.000 deg

BOLT CIRCLE BOLT LINE SINGLE HOLE MULTIPLE HOLES


.

3. Apăsaţi tasta F4 pentru a accesa meniul înregistratorului IPS. Selectaţi opţiunea de meniu 1 sau 2 pentru
a continua, respectiv opţiunea 3 pentru a renunţa şi a reveni la IPS. Tasta F4 poate fi de asemenea utilizată
pentru a reveni la IPS de oriunde din meniul înregistratorului IPS.

.
Meniul înregistratorului IPS

Opţiunea de meniu 1: Select / Create Program (selectare/ creare program)


Selectaţi această opţiune de meniu pentru a alege un program existent din memorie sau pentru a crea un nou
program în care să fie introdus codul G.
1. Pentru a crea un program nou, tastaţi „O” urmată de numărul programului dorit şi apăsaţi tasta WRITE
(scriere). Noul program este creat, selectat şi afişat. Apăsaţi încă o dată tasta WRITE (scriere) pentru a intro-
duce codul G IPS în noul program.
2. Pentru a selecta un program existent, introduceţi numărul unui program existent în format O (Onnnnn),
apoi apăsaţi tasta WRITE (scriere) pentru a selecta şi deschide programul. Pentru a alege dintr-o listă de
programe existente, apăsaţi tasta WRITE (scriere) fără a tasta altceva. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a alege
un program şi apăsaţi tasta WRITE (scriere) pentru a-l deschide.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 63


MANUAL SETUP FACE DRILL POCKET MILLING ENGRAVING VQC

CENTER DRILL Select


DRILL / Create Program
TOOL TAP TOOL F4 CANCEL
0 0 0
O00000 (PROGRAM A)
CENTER DEPTH DRILLO00001
DEPTH (PROGRAM B)
TAP DEPTH
0.0000 in O00002 (PROGRAM
0.0000 in C) 0.0000 in
O00003 (PROGRAM D)
O00004 (PROGRAM E)
CENTER PECK DRILLO00005
PECK (PROGRAM F)
0.0000 in *O00006 (PROGRAM
0.0000 in G)

WRK ZERO OFST R PLANE NUM OF HOLES


54 0 in
0.2000 0 Press <CYCLE START>
Choose a program by using the cursor to run in MDI or <F4>
keys and press WRITE to select. to record output to a
X CENTER PT DIAMETER CENTER
orHOLE
0.0000 in Enter a ‘O’
0.0000 0 program program.
in followed by a new
number and press WRITE to create.
Y CENTER PT ANGLE
0.0000 in 0.000 deg

.
BOLT CIRCLE BOLT LINE SINGLE HOLE MULTIPLE HOLES

3. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a deplasa cursorul în punctul de inserţie dorit pentru noul cod. Apăsaţi tasta
WRITE (scriere) pentru a insera codul.

Opţiunea de meniu 2: Output to Current Program (ieşire spre programul curent)


1. Selectaţi această opţiune pentru a deschide programul din memorie selectat curent.
2. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a deplasa cursorul în punctul de inserţie dorit pentru noul cod. Apăsaţi tasta
WRITE (scriere) pentru a insera codul.

Funcţia de importare fişiere DXF

Această funcţie poate construi rapid un program CNC cod G dintr-un fişier .dxf. Aceasta se realizează în trei
etape:
EDIT: EDIT

X 0.0000
Y 0.0000
Type: START
Group: 0
Chain: 0

EXTRA KEY COMMANDS

Exit (F1)
Activate Zoom (F4)
Prev Chain pt (LEFT)
Next Chain pt (RIGHT)
Select Point (UP/DOWN)
Cancel Action (CANCEL)
Select Group (PG UP/DOWN)
Chng Line Width (ALTER)

CURRENT GROUPS

Enter Origin Point: Use one of the following and press the WRITE key:
X: 0.0000 1) Jog to X and Y position on part. (Use jog axis keys)
Y: 0.0000 2) Use up and down arrows to select point.
3) Enter X and Y coordinates.

INPUT:
.

Funcţia de importare DXF asigură texte de ajutor pe ecran pentru ghidarea în proces. Caseta de evidenţiere
etapă indică ce etape sunt parcurse prin modificarea textului în verde pe măsură ce este finalizată fiecare
etapă în parte. Tastele necesare sunt definite în dreptul fiecărei etape. Tastele suplimentare sunt identificate

64 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


în coloana din stânga pentru utilizări avansate. Odată o traiectorie a sculei finalizată, aceasta poate fi inserată
în orice program din memorie. Această funcţie va identifica operaţiile repetitive şi le va executa automat, de
exemplu, găsind toate alezajele având acelaşi diametru. Contururile lungi sunt de asemenea îmbinate au-
tomat.

NOTĂ: Funcţia de importare DXF este disponibilă numai cu opţiunea IPS.

Începeţi prin setarea sculelor aşchietoare în IPS. Selectaţi un fişier .dxf şi apăsaţi tasta F2. Unitatea de
comandă va recunoaşte un fişier DXF şi îl va importa în editor.

1. Setarea originii piesei


Aceasta se poate face utilizând una dintre următoarele trei metode:
a. Selecţia punctului
b. Avansul rapid
c. Introducerea coordonatelor
Maneta de avans rapid sau butoanele săgeţi sunt utilizate pentru marcarea unui punct; apăsaţi tasta „Enter”
(execuţie) pentru a accepta punctul marcat drept origine. Aceasta este utilizată pentru setarea informaţiilor
referitoare la coordonatele de lucru ale piesei brute.

2. Lanţul / grupul
Această etapă identifică geometria formei/ formelor. Funcţia automată de deducţie prin înfăşurare va identifica
majoritatea geometriilor pieselor. Dacă geometria este complexă şi structura de deducţie se ramifică, se va
afişa o solicitare astfel încât operatorul să poată selecta una dintre ramuri. Funcţia automată de deducţie prin
înfăşurare va continua odată selectată o ramură. Alezajele similare sunt grupate împreună pentru operaţiile
de găurire şi sau tarodare.

CHAIN OPTIONS CANCEL - Exit TOOLPATH OPERATION CANCEL - Exit


AUTOMATIC CHAINING FACE
MANUAL CHAINING CONTOUR
REMOVE GROUP REFERENCES POCKET
REMOVE ALL GROUP REFERENCES DRILL
ISLAND
AUTOMATICALLY FINDS A PATH TO Create a single pass contour tool path.
CHAIN. IF MULTIPLE PATHS ARE
ENCOUNTERED, WILL SWITCH TO MANUAL
CHAINING
.

Utilizaţi maneta de avans rapid sau tastele săgeţi pentru a alege punctul de pornire pentru traiectoria sculei.
Apăsaţi tasta F2 pentru a deschide caseta de dialog. Alegeţi opţiunea cea mai adecvată pentru aplicaţia
dorită. Funcţia automată de deducţie prin înfăşurare este de obicei cea mai bună opţiune, întrucât aceasta
trasează automat traiectoria sculei pentru un contur al piesei. Apăsaţi tasta „Enter” (execuţie). Aceasta va
schimba culoarea conturului respectiv al piesei şi va adăuga un grup la regiştri sub „Current group” (grup
curent) în partea stângă a ferestrei.

3. Selectarea traiectoriei sculei


Această etapă aplică o traiectorie a sculei unui anumit grup din lanţ. Selectaţi grupul şi apăsaţi tasta F3
pentru a alege o traiectorie a sculei. Utilizaţi maneta de avans rapid pentru a secţiona o muchie a conturului
piesei; această poziţie va fi utilizată ca punct de intrare pentru sculă. Odată selectată traiectoria sculei, va fi
afişat modelul IPS (sistemul de programare intuitiv) pentru acea traiectorie.
Majoritatea modelelor IPS sunt completate cu modele implicite raţionale. Acestea sunt derivate din sculele şi
materialele ce au fost setate.
Apăsaţi tasta F4 pentru a salva traiectoria sculei odată ce modelul este finalizat; fie adăugaţi segmentul de
cod G IPS într-un program existent, fie creaţi un program nou. Apăsaţi tasta EDIT (editare) pentru a reveni la
funcţia de importare DXF pentru a crea următoarea traiectorie a sculei.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 65


IPS RECORDER CANCEL - Exit

1.) Select / Create Program


2.) Output to current program

This option allows you to select a


program currently in memory from a list
or
create a new program file.
.

66 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Programarea

Funcţia de editare oferă utilizatorului posibilitatea de edita programele cu ajutorul meniurilor de tip pop-up.
Apăsaţi tasta EDIT (editare) pentru a accesa modul editare. Sunt disponibile două panouri de editare: un
panou pentru programul activ şi un panou pentru un program inactiv. Comutaţi între cele două panouri prin
apăsarea tastei EDIT (editare).
Pentru a edita un program, introduceţi numele programului (Onnnnn) din panoul program activ şi apăsaţi
tasta SELECT PROG (selectare program); programul se va deschide în fereastra activă. Apăsaţi tasta F4
pentru a deschide o altă copie a programului respectiv în panoul program inactiv dacă în acesta nu se află
deja un alt program. În plus, se poate selecta un program diferit din panoul program inactiv prin apăsarea
tastei SELECT PROG (selectare program) din panoul program inactiv şi selectarea programului dorit din listă.
Apăsaţi tasta F4 pentru a schimba programele între cele două panouri (pentru a inactiva programul activ şi
invers). Utilizaţi maneta de avans rapid sau tastele săgeată în jos/ în sus pentru a defila printre codurile de
program.

EDIT : E DIT
ACTIVE PROGRAM - Onnnnn (CYCL E S TART TO SIMULATE ) INACTIV E P ROGRAM - Onnnnn

Meniuri
pop-up

Panoul program activ Panoul program inactiv


EDITOR HELP (PRESS F1 TO NAVIGATE) CLIPBOARD

Mesajele de ajutor
Memorie temporară
sensibile la context

.
Structura de bază a modului editare

Apăsaţi tasta F1 pentru a accesa meniul de tip pop-up. Utilizaţi tastele săgeţi stânga şi dreapta pentru a
selecta o opţiune de meniu (HELP (ajutor), MODIFY (modificare), SEARCH (căutare), EDIT (editare), PRO-
GRAM), respectiv utilizaţi tastele săgeţi în sus şi în jos sau maneta de avans rapid pentru a selecta o funcţie.
Apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a executa o acţiune din meniu. Un panou de ajutor sensibil la context
din colţul din stânga jos oferă informaţii cu privire la funcţia selectată curent. Utilizaţi tasta Page Up/Down
(pagina anterioară/ următoare) pentru a naviga printre mesajele de ajutor. Acest mesaj prezintă de asemenea
tastele rapide ce pot fi utilizate pentru anumite funcţii.

Meniul Program (programare)

Create New Program (creare program nou)


Această opţiune de meniu va crea un program nou. Pentru aceasta, introduceţi numele programului (Onnnnn)
(ce nu se află deja în directorul de programe) şi apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a crea programul. Tastă
rapidă - Select Prog (selectare program)

Select Program From List (selectare program din listă)


Selectaţi această opţiune de meniu pentru a edita un program existent în memorie.
Când este selectată această opţiune de meniu, se afişează programele din unitatea de comandă. Defilaţi
prin listă utilizând tastele săgeţi sau maneta de avans rapid. Apăsarea tastei Enter (execuţie) sau Select Prog
(selectare program) va selecta programul marcat pentru înlocuire în lista de programe cu programul selectat.
Tastă rapidă - Select Prog (selectare program)

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 67


Duplicate Active Program (creare duplicat program activ)
Această selectare va copia programul curent. Utilizatorului i se va solicita să introducă un număr de program
(Onnnnn) pentru crearea unui duplicat al programului.

Delete Program From List (ştergere program din listă)


Această opţiune de meniu va şterge un program din memoria de programe. Tastă rapidă - Erase Prog
(ştergere program)

Swap Editor Programs (schimbare programe editor)


Plasează programul activ în panoul program inactiv şi programul inactiv în panoul program activ.
Tastă rapidă - F4

Switch To Left/ Right Side (comutare spre stânga/ dreapta)


Aceasta va comuta între programul activ şi cel inactiv pentru editare. Programele inactiv şi activ rămân în
panourile aferente. Tastă rapidă - Edit (editare)

Meniul Edit (editare)

Undo (anulare)
Ultima operaţie de editare este anulată, operantă pentru până la ultimele 9 operaţii de editare. Tastă rapidă -
Undo (anulare)

Select Text (selectare text)


Această opţiune de meniu va selecta liniile unui cod de program pentru setarea punctului de început al
selecţiei textului. Utilizaţi apoi tastele săgeţi, home (iniţial), end (final), page up/down (pagina anterioară/
următoare) sau maneta de avans rapid pentru a derula până la ultima linie a codului ce urmează a fi selectată
şi apăsaţi tasta F2 sau Write/Enter (scriere/execuţie). Textul selectat va fi evidenţiat. Pentru a deselecta
blocul, apăsaţi tasta Undo (anulare). Taste rapide - F2 pentru început selecţie, F2 sau Write (scriere) pentru
încheiere selecţie

Move Selected Text (mutare text selectat)


Această funcţie se utilizează împreună cu funcţia „Selectarea unui text”. Deplasaţi cursorul până la partea
dorită a codului şi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie) pentru a muta textul selectat în noua poziţie
vizată. Textul selectat va fi mutat în punctul de după cursor ()).

Copy Selected Text (copiere text selectat)


Pentru a selecta un text, deplasaţi cursorul ()) într-o porţiune a textului şi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/
execuţie). Textul copiat va fi evidenţiat. Deplasaţi cursorul în partea textului în care urmează să fie inserat
textul copiat. Apăsaţi tasta F2 sau Write/Enter (scriere/execuţie) pentru a insera textul copiat în punctul de
după cursor ()). Tastă rapidă - Select Text (selectare text), poziţionaţi cursorul şi apăsaţi tasta Write (scriere)

Delete Selected Text (ştergere text selectat)


Pentru a selecta un text, deplasaţi cursorul ()) într-o porţiune a textului şi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/
execuţie). Textul copiat va fi evidenţiat. Odată evidenţiat, apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie) pentru a
şterge textul respectiv. Dacă nu este selectat niciun bloc, elementul evidenţiat curent este şters.

Cut Selection To Clipboard (tăiere selecţie cu stocare în memoria temporară)


Întregul text selectat va fi mutat din programul curent într-un nou program, denumit memorie temporară. Orice
conţinut anterior al memoriei temporare va fi şters.

Copy Selection To Clipboard (copiere selecţie cu stocare în memoria temporară)


Întregul text selectat va fi copiat din programul curent într-un nou program, denumit memorie temporară.
Orice conţinut anterior al memoriei temporare va fi şters.

Paste From Cli pboard (colaj din memoria temporară)


Conţinutul memoriei temporare este copiat în programul curent în linia ce urmează după poziţia curentă a
cursorului.

68 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Meniul Search (căutare)

Find Text (găsire text)


Această opţiune de meniu va căuta un text sau cod de program în programul curent.

Find Again (regăsire)


Această opţiune de meniu va căuta din nou acelaşi cod de program sau text.

Find And Replace Text (găsire şi înlocuire text)


Această opţiune de meniu va căuta în programul curent un anumit text sau cod de program şi le va înlocui
opţional fiecare apariţie în parte (sau pe toate) cu un alt articol cod G.

Meniul Modify (modificare)

Remove All Line Numbers (ştergerea tuturor numerelor liniilor)


Această opţiune de meniu va şterge automat toate codurile N la care nu s-a făcut referinţă (numerele liniilor)
din programul editat. Dacă este selectat un grup de linii, doar aceste linii vor fi afectate.

Renumber All Lines (renumerotarea tuturor liniilor)


Această opţiune de meniu va renumerota toate blocurile selectate din program sau, dacă este selectat un
grup de linii, funcţia de renumerotare va afecta doar liniile respective.

Renumber By Tool (renumerotare în funcţie de sculă)


Caută un cod T (sculă), marchează toate codurile de program până la următorul cod T şi renumerotează
codul N (numerele liniilor) în codul de program.

Reverse + & - Signs (inversare semne + şi -)


Această opţiune de meniu va inversa semnele valorilor numerice. Apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a iniţia
procesul şi apoi introduceţi axele (de ex. X, Y, Z etc.) ce urmează a fi modificate. Când se utilizează această
funcţie, aveţi grijă dacă programul conţine un G10 sau G92 (consultaţi secţiunea Codul G pentru o descriere).

Reverse X & Y (inversare X şi Y)


Această funcţie va modifica toate codurile de adresă X din program în coduri de adresă Y şi reciproc.

Alte taste

INSERT (inserare) poate fi utilizată pentru copierea textului selectat dintr-


un program în linia de după poziţia în care este plasat cursorul.
INSERT

ALTER (schimbare) poate fi utilizată pentru mutarea textului selectat


dintr-un program în linia de după cursor.
ALTER

DELETE (ştergere) poate fi utilizată pentru ştergerea textului selectat


dintr-un program.
DELETE

Dacă a fost selectat un bloc, apăsarea tastei UNDO (anulare) va deter-


mina pur şi simplu ieşirea din blocul respectiv.
UNDO

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 69


Macro-urile

Prezentare

Această funcţie de control este opţională; contactaţi dealerul pentru informaţii.


Macro-urile conferă unităţii de comandă posibilităţi de prelucrare şi flexibilitate ce nu sunt disponibile în
cazul codurilor G standard. Câteva utilizări posibile se referă la familiile de piese, ciclurile închise speciale,
mişcările complexe şi dispozitivele opţionale de antrenare. Posibilităţile sunt practic nelimitate.
Se numeşte macro orice rutină/ subprogram ce poate fi rulat de mai multe ori. O instrucţiune macro poate
aloca o valoare unei variabile sau citi o valoare pentru o variabilă, evalua o expresie, determina un salt
condiţionat sau necondiţionat spre un alt punct din program, respectiv repeta condiţionat o secţiune a progra-
mului.
Iată câteva exemple de aplicaţii pentru macro-uri.
• Scule pentru dispozitive de fixare rapidă pe masă Numeroase proceduri de setare pot fi semiautomatizate
pentru asistarea operatorului. De exemplu, să presupunem că se utilizează o bridă standard cu un model
standard de alezaje pentru şuruburi. Dacă se constată, după setare, că dispozitivul de fixare respectiv
necesită o bridă suplimentară şi, dacă a fost programată o subrutină macro pentru găurirea modelului de
alezaje al bridei, atunci este suficientă procedura următoare în două etape pentru adăugarea bridei la dis-
pozitivul de fixare.
1. Determinaţi coordonatele X, Y şi Z şi unghiul în care trebuie poziţionată brida prin avansarea maşinii până
în poziţia propusă pentru bridă şi citirea coordonatelor de poziţie pe afişajul maşinii.
2. Executaţi următoarea comandă în modul MDI:
G65 P2000 X??? Y??? Z??? A??? ;
Unde „???” reprezintă valorile determinate în etapa 1.
Aici, macro 2000 (p2000) execută prelucrarea, întrucât a fost proiectată pentru găurirea modelului de alezaje
pentru şuruburi al bridei în unghiul specificat pentru A. În esenţă, operatorul a creat un ciclu închis personal-
izat.
• Modelele simple ce sunt repetate Modelele ce se repetă de mai multe ori pot fi definite cu ajutorul macro-
urilor şi memorate. De exemplu:
1. Modele alezaje pentru şuruburi
2. Mortezare
3. Modele unghiulare, cu orice număr de alezaje, în orice unghi, cu orice spaţiere
4. Frezare specializată, cum ar fi cu fălci moi
5. Modele matriciale (de ex. 12 orizontal şi 15 vertical)
6. Strunjire oscilantă de suprafaţă, (de ex. 12 ţoli pe 5 ţoli cu o freză cu un singur dinte de 3 ţoli)
• Setarea automată a decalajelor în baza programului Cu macro-urile, decalajele coordonatelor pot fi
setate în fiecare program, astfel încât procedurile de setare devin mai facile şi mai puţin susceptibile la erori
(variabilele macro #2001-2800).
• Sondarea Utilizarea unui palpator îmbunătăţeşte capacităţile de prelucrare ale maşinii în diferite moduri.
1. Crearea profilului unei piese pentru determinarea dimensiunilor necunoscute în vederea prelucrării ulterio-
are.
2. Calibrarea sculei pentru valorile referitoare la corecţii şi uzură.

70 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


3. Inspectarea înainte de prelucrare pentru determinarea adaosurilor de material la piese turnate.
4. Inspecţia după prelucrare pentru determinarea valorilor referitoare la paralelism şi planeitate, precum şi a
poziţionării.
Coduri G şi M utile
M00, M01, M30 - Oprire program
G04 - Oprire temporizată
G65 Pxx - Apelare subprogram macro. Permite transmiterea variabilelor.
M96 Pxx Qxx - Salt local condiţionat atunci când semnalul de intrare discret este 0
M97 Pxx - Apelare subrutină locală
M98 Pxx - Apelare subprogram
M99 - Revenire la subprogram sau buclă
G103 - Limită anticipare bloc. Nu este permisă compensarea frezei
M109 - Intrare interactivă utilizator (consultaţi secţiunea „Codurile M”)
Setările
Există 3 setări ce pot afecta programele macro (programele din seria 9000), acestea fiind 9xxxx Progs Lock
(blocare programe) (#23), 9xxx Progs Trace (urmărire programe) (#74) şi 9xxx Progs Single BLK (programe
bloc cu bloc) (#75).
Anticiparea
Anticiparea este un aspect de mare importanţă pentru programatorul de macro-uri. Unitatea de comandă
va încerca să procesese cât mai multe linii posibil în avans în scopul creşterii vitezei de procesare. Aceasta
include interpretarea variabilelor macro. De exemplu:
#1101=1
G04 P1.
#1101=0
Aceasta urmăreşte activarea unei ieşiri, aşteptarea timp de o secundă, şi apoi dezactivarea acesteia.
Însă, anticiparea va cauza activarea şi dezactivarea imediată a ieşirii în timp ce este procesată o oprire
temporizată. G103 P1 poate fi utilizată pentru limitarea anticipării la 1 bloc. Pentru a face ca exemplul prezen-
tat să funcţioneze corect, acesta trebuie modificat după cum urmează:
G103 P1 (Consultaţi secţiunea Codul G a manualului pentru o explicare mai detaliată a G103)
;
#1101=1
G04 P1.
;
;
;
#1101=0
Rotunjirea
Unitatea de comandă memorează numerele zecimale în format binar. Ca urmare, numerele memorate în
variabile pot diferi cu cel puţin o zecimală semnificativă. De exemplu, numărul 7 memorat în variabila macro
#100, poate fi citit ulterior ca 7.000001, 7.000000 sau 6.999999. Dacă instrucţiunea dumneavoastră era „IF
[#100 EQ 7]…”, aceasta poate conduce la un rezultat fals. O metodă mai sigură de programare în acest caz
ar fi „IF [ROUND [#100] EQ 7]…”. Acest aspect este în mod normal o problemă doar la stocarea numerelor
întregi în variabile macro în care nu vă aşteptaţi să găsiţi ulterior componente zecimale.

Note referitoare la operare

Variabilele macro pot fi salvate sau încărcate prin intermediul RS-232, USB sau opţiunea dischetă DNC, simi-
lar cu setările şi corecţiile/ decalajele.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 71


Pagina de afişare variabile
Variabilele macro sunt afişate şi pot fi modificate prin intermediul afişajului comenzi curente. Pentru a accesa
aceste pagini, apăsaţi tasta CURNT COMDS (comenzi curente) şi utilizaţi butoanele Page Up/Down (pagina
anterioară/ următoare).
Pe măsură ce unitatea de comandă interpretează un program, schimbările variabilelor sunt afişate pe pagina
de afişare variabile şi se pot observa rezultatele.
Variabila macro este setată prin introducerea unei valori şi apăsarea tastei Write/Enter (scriere/execuţie).
Variabilele macro pot fi şterse prin apăsarea tastei Origin (origine), ce duce la ştergerea tuturor variabilelor.
Introducerea numărului unei variabile macro şi apăsarea tastei săgeată în sus/în jos va determina căutarea
variabilei respective.
Variabilele afişate reprezintă valorile variabilelor în cursul rulării programului. La un moment dat, acestea pot fi
cu până la 15 blocuri în avans faţă de acţiunile efective ale maşinii. Depanarea unui program este mai uşoară
atunci când se inserează un cod G103 la începutul unui program pentru a se limita memoria tampon pentru
blocuri, cu îndepărtarea codului G103 după ce se încheie depanarea.

Argumentele macro
Argumentele dintr-o instrucţiune G65 sunt un mijloc de a transmite valori şi a seta variabilele locale ale unei
subrutine macro.
În exemplul anterior 2, argumentele (valorile) X şi Y sunt transmise variabilelor locale ale subrutinei macro.
Variabila locală #24 este asociată lui X şi este setată la 0.5. Similar, variabila locală #25 este asociată lui Y şi
este setată la 0.25.
Următoarele două tabele indică modul de punere în corespondenţă a variabilelor adrese alfabetice cu varia-
bilele numerice utilizate într-o subrutină macro.

Adresarea alfabetică
Adresă: A B C D E F G H I J K L M
Variabilă: 1 2 3 7 8 9 - 11 4 5 6 - 13
Adresă: N O P Q R S T U V W X Y Z
Variabilă: - - - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Adresarea alfabetică alternativă

Adresă: A B C I J K I J K I J
Variabilă: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adresă: K I J K I J K I J K I
Variabilă: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Adresă: J K I J K I J K I J K
Variabilă: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Argumentele acceptă orice punct zecimal mobil pentru până la patru zecimale. Dacă unitatea de comandă
este în modul metric, aceasta va aproxima la miimi (.000). În exemplul 3, variabila locală #7 va recepţiona
.0004. Dacă o zecimală nu este inclusă într-o valoare argument, cum ar fi: G65, P9910, A1, B2, C3, valorile
sunt transmise unor subrutine macro conform tabelului următor:

Transmiterea argumentelor întregi (fără punct zecimal)


Adresă: A B C D E F G
Variabilă: .001 .001 .001 1. 1. 1. -
Adresă: H I J K L M N
Variabilă: 1. .0001 .0001 .0001 1. 1. -
Adresă: O P Q R S T U
Variabilă: - - .0001 .0001 1. 1. .0001
Adresă: V W X Y Z
Variabilă: .0001 .0001 .0001 .0001 .0001

72 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Pentru toate variabilele macro locale 33 se pot aloca valori cu argumente prin utilizarea metodei de adresare
alternativă. Exemplul următor prezintă modul în care se pot trimite două seturi de coordonate de poziţie către
o subrutină macro. Variabilele locale #4 - #9 pot fi setate la .0001 - .0006.
Exemplul 3: G65 P2000 I1 J2 K3 I4 J5 K6;
Literele următoare nu pot fi utilizate pentru transmiterea parametrilor către o subrutină macro: G, L, N, O sau
P.
Variabilele macro
Există trei categorii de variabile macro: de sistem, globale şi locale.
Constantele macro sunt valori cu punct zecimal mobil plasate într-o expresie macro. Acestea pot fi combinate
cu adrese A-Z sau pot fi de sine stătătoare atunci când sunt utilizate într-o expresie. Exemple de constante
sunt .0001, 5.3 sau -10.

Variabilele locale
Variabilele locale se află în gama #1 - #33. Un set de variabile locale este disponibil permanent. Când se
execută o apelare a unei subrutine cu o comandă G65, variabilele locale sunt salvate şi un nou set devine
disponibil pentru utilizare. Acest proces este denumit „încapsularea” variabilelor locale. În cursul unei
apelări G65, toate variabilele locale noi sunt şterse ca valori nedefinite şi toate variabilele locale ce au în
corespondenţă variabile de adresă în linia G65 sunt setate la valorile din linia G65. Mai jos este prezentat un
tabel cu variabile locale însoţite de argumentele variabilelor de adresă ce le modifică:

Variabilă: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adresă: A B C I J K D E F H
Alternativă: I J K I J
Variabilă: 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22
Adresă: M Q R S T U V
Alternativă: K I J K I J K I J K I
Variabilă: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Adresă: W X Y Z
Alternativă: J K I J K I J K I J K

Variabilele 10, 12, 14-16 şi 27-33 nu au argumente de adresă corespondente. Acestea pot fi setate dacă se
utilizează un număr suficient de argumente I, J şi K, conform celor indicate mai sus în secţiunea referitoare la
argumente. Odată incluse în subrutina macro, variabilele locale pot fi citite şi modificate făcându-se referinţă
la numerele variabilelor 1-33.
Atunci când este utilizat un argument L pentru executarea de repetiţii multiple ale unei subrutine macro, argu-
mentele sunt setate numai cu ocazia primei repetiţii. Aceasta înseamnă că, dacă variabilele locale 1-33 sunt
modificate în cursul primei repetiţii, repetiţia următoare va avea acces numai la valorile modificate. Valorile
locale sunt reţinute de la o repetiţie la alta atunci când adresa L este mai mare ca 1.
Apelarea unei subrutine prin intermediul unui M97 sau M98 nu încapsulează variabilele locale. Orice variabile
locale la care se face referinţă într-o subrutină apelată printr-un M98 sunt aceleaşi variabile şi valori existente
înainte de apelarea prin M97 sau M98.

Variabilele globale
Variabilele globale sunt variabile ce sunt accesibile permanent. Există o singură copie a fiecărei variabile
globale. Variabilele globale apar în trei game: 100-199, 500-699 şi 800-999. Variabilele globale rămân în
memorie atunci când maşina este scoasă din funcţiune.
Uneori, există unele macro-uri scrise pentru opţiunile instalate din fabricaţie ce utilizează variabile globale. De
exemplu, palpatorul, schimbătorul de palete, etc. Când se utilizează variabile globale, asiguraţi-vă că acestea
nu sunt utilizate de un alt program al maşinii.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 73


Variabilele de sistem
Variabilele de sistem oferă programatorului posibilitatea de a interacţiona cu o gamă variată de stări
ale unităţii de comandă. Prin setarea unei variabile de sistem, funcţionarea unităţii de comandă poate fi
modificată. Prin citirea unei variabile de sistem, un program poate să îşi modifice comportamentul în funcţie
de valoarea variabilei. Unele variabile de sistem au statut Read Only (doar citire); aceasta înseamnă că pro-
gramatorul nu le poate modifica. În continuare este prezentat un tabel succint cu variabilele de sistem imple-
mentate curent, însoţite de o explicaţie a modului de utilizare a acestora.

VARIABILE UTILIZARE
#0 Nu este un număr (read only)
#1-#33 Argumente apelare macro
#100-#199 Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune
#500-#699 Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune
#700-#749 Variabile ascunse, exclusiv pentru uz intern
#800-#999 Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune
#1000-#1063 64 intrări discrete (read only)
#1064-#1068 Încărcare maximă axe X, Y, Z, A şi B
#1080-#1087 Date analogice brute la intrări discrete (read only)
#1090-#1098 Date analogice filtrate la intrări discrete (read only)
#1094 Nivel lichid de răcire
#1098 Încărcare arbore principal cu acţionare vectorială Haas
(read only)
#1100-#1139 40 ieşiri discrete
#1140-#1155 16 ieşiri relee suplimentare prin intermediul ieşirii multiplex
#1264-#1268 Încărcare maximă axe C, U, V, W şi T
#1601-#1800 Număr de caneluri al sculelor #1 - 200
#1801-#2000 Vibraţii maxime înregistrate ale sculelor 1 - 200
#2001-#2200 Corecţii lungimi scule
#2201-#2400 Corecţii uzură scule
#2401-#2600 Corecţii pentru diametrul/ raza sculei
#2601-#2800 Uzura pentru diametrul/ raza sculei
#3000 Alarmă programabilă
#3001 Cronometru milisecunde
#3002 Cronometru orar
#3003 Suprimare bloc cu bloc
#3004 Comandă control manual
#3006 Oprire programabilă cu mesaj
#3011 Anul, luna, ziua

#3002 Cronometru orar


#3003 Suprimare bloc cu bloc
#3004 Comandă control manual

74 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


#3006 Oprire programabilă cu mesaj
#3011 Anul, luna, ziua
#3012 Ora, minutul, secunda
#3020 Cronometru timp de utilizare (read only)
#3021 Cronometru pornire ciclu
#3022 Cronometru avans
#3023 Cronometru piesă curentă
#3024 Cronometru ultima piesă finalizată
#3025 Cronometru piesă anterioară
#3026 Sculă în arborele principal (read only)
#3027 Turaţie arbore principal (read only)
#3028 Număr de palete încărcate pe receptor
#3030 Bloc cu bloc
#3031 Simulare
#3032 Ştergere bloc
#3033 Oprire opţional
#3201-#3400 Diametru efectiv pentru sculele #1 - 200
#3401-#3600 Poziţii programabile lichid de răcire pentru sculele 1 - 200
#3901 M30 contorizare 1
#3902 M30 contorizare 2
#4000-#4021 Coduri de grupă cod G bloc anterior
#4101-#4126 Coduri de adresă bloc anterior

Notă: Reprezentarea pentru 4101 - 4126 este similară cu adresarea alfabetică din secţiunea „Argumente
macro”; de ex., instrucţiunea x1.3 setează variabila #4124 la 1.3 Pentru reprezentarea axelor x=1, y=2, …
b=5, de exemplu, în sistemul de coordonate al maşinii Z, variabila ar fi #5023.

VARIABILE UTILIZARE
#5001-#5005 Poziţie de capăt bloc anterior
#5021-#5025 Poziţie curentă coordonate maşină
#5041-#5045 Poziţie curentă coordonate de lucru
#5061-#5069 Poziţie curentă semnal de salt - X, Y, Z, A, B, C, U, V, W
#5081-#5085 Corecţie sculă curentă
#5201-#5205 G52 decalaje de origine
#5221-#5225 G54 decalaje de origine
#5241-#5245 G55 decalaje de origine
#5261-#5265 G56 decalaje de origine
#5281-#5285 G57 decalaje de origine
#5301-#5305 G58 decalaje de origine
#5321-#5325 G59 decalaje de origine
#5401-#5500 Cronometre avans sculă (secunde)
#5501-#5600 Cronometre timp total sculă (secunde)
#5601-#5699 Limită monitor pentru durata de viaţă a sculei
#5701-#5800 Contor monitor pentru durata de viaţă a sculei

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 75


VARIABILE UTILIZARE
#5801-#5900 Monitor pentru încărcarea sculei, încărcare maximă
sesizată până în prezent
#5901-#6000 Limită monitor pentru încărcarea sculei
#6001-#6277 Setări (read only)
#6501-#6999 Parametri (read only)

Notă: Biţii de ordin inferior ce au valori mari nu vor apărea în variabilele macro pentru setări şi parametri.

VARIABILE UTILIZARE
#7001-#7006 (#14001-#14006) G110 (G154 P1) decalaje de origine supli-
mentare
#7021-#7026 (#14021-#14026) G111 (G154 P2) decalaje de origine supli-
mentare
#7041-#7046 (#14041-#14046) G112 (G154 P3) decalaje de origine supli-
mentare
#7061-#7066 (#14061-#14066) G113 (G154 P4) decalaje de origine supli-
mentare
#7081-#7086 (#14081-#14086) G114 (G154 P5) decalaje de origine supli-
mentare
#7101-#7106 (#14101-#14106) G115 (G154 P6) decalaje de origine supli-
mentare
#7121-#7126 (#14121-#14126) G116 (G154 P7) decalaje de origine supli-
mentare
#7141-#7146 (#14141-#14146) G117 (G154 P8) decalaje de origine supli-
mentare
#7161-#7166 (#14161-#14166) G118 (G154 P9) decalaje de origine supli-
mentare
#7181-#7186 (#14181-#14186) G119 (G154 P10) decalaje de origine supli-
mentare
#7201-#7206 (#14201-#14206) G120 (G154 P11) decalaje de origine supli-
mentare
#7221-#7226 (#14221-#14221) G121 (G154 P12) decalaje de origine supli-
mentare
#7241-#7246 (#14241-#14246) G122 (G154 P13) decalaje de origine supli-
mentare
#7261-#7266 (#14261-#14266) G123 (G154 P14) decalaje de origine supli-
mentare
#7281-#7286 (#14281-#14286) G124 (G154 P15) decalaje de origine supli-
mentare
#7301-#7306 (#14301-#14306) G125 (G154 P16) decalaje de origine supli-
mentare
#7321-#7326 (#14321-#14326) G126 (G154 P17) decalaje de origine supli-
mentare
#7341-#7346 (#14341-#14346) G127 (G154 P18) decalaje de origine supli-
mentare
#7361-#7366 (#14361-#14366) G128 (G154 P19) decalaje de origine supli-
mentare
#7381-#7386 (#14381-#14386) G129 (G154 P20) decalaje de origine supli-
mentare

76 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


VARIABILE UTILIZARE
#7501-#7506 Prioritate palete
#7601-#7606 Stare paletă
#7701-#7706 Numere programe de prelucrare alocate
paletelor
#7801-#7806 Contorizare utilizare palete
#8500 Management avansat al sculei (ATM). Cod
grupă
#8501 ATM. Procent durată de viaţă disponibilă
pentru toate sculele din grupă.
#8502 ATM. Număr total de utilizări disponibile pen-
tru sculele din grupă.
#8503 ATM. Număr total de alezaje disponibile pen-
tru sculele din grupă.
#8504 ATM. Total timp de avans disponibil (în se-
cunde) pentru sculele din grupă.
#8505 ATM. Total timp total disponibil (în secunde)
pentru sculele din grupă.
#8510 ATM. Codul următoarei scule de utilizat.
#8511 ATM. Procent durată de viaţă disponibilă
pentru scula următoare.
#8512 ATM. Număr de utilizări disponibile pentru
scula următoare.
#8513 ATM. Număr de alezaje disponibile pentru
scula următoare.
#8514 ATM. Timp de avans disponibil pentru scula
următoare (în secunde).
#8515 ATM. Timp total disponibil pentru scula
următoare (în secunde).
#14401-#14406 G154 P21 decalaje de origine suplimentare
#14421-#14426 G154 P22 decalaje de origine suplimentare

#14441-#14446 G154 P23 decalaje de origine suplimentare


#14461-#14466 G154 P24 decalaje de origine suplimentare
#14481-#14486 G154 P25 decalaje de origine suplimentare
#14501-#14506 G154 P26 decalaje de origine suplimentare
#14521-#14526 G154 P27 decalaje de origine suplimentare
#14541-#14546 G154 P28 decalaje de origine suplimentare
#14561-#14566 G154 P29 decalaje de origine suplimentare
#14581-#14586 G154 P30 decalaje de origine suplimentare

#14781-#14786 G154 P40 decalaje de origine suplimentare

#14981-#14986 G154 P50 decalaje de origine suplimentare

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 77


#15181-#15186 G154 P60 decalaje de origine suplimentare

#15381-#15386 G154 P70 decalaje de origine suplimentare

#15581-#15586 G154 P80 decalaje de origine suplimentare

#15781-#15786 G154 P90 decalaje de origine suplimentare

15881-15886 G154 P95 decalaje de origine suplimentare


15901-15906 G154 P96 decalaje de origine suplimentare
15921-15926 G154 P97 decalaje de origine suplimentare
15941-15946 G154 P98 decalaje de origine suplimentare
15961-15966 G154 P99 decalaje de origine suplimentare

Variabilele de sistem în profunzime

Variabilele #750 şi #751


Aceste variabile preiau intrarea de la portul serial 2. Programatorul poate testa dacă există date în aşteptare
în memoria tampon a portului serial 2 şi prelua datele pentru procesare. Variabila #750 informează programa-
torul dacă există date în aşteptare în portul 2 RS232. O valoare 1 înseamnă că memoria tampon are date în
aşteptare, în caz contrar se returnează valoarea 0. Variabila 751 preia primul caracter din memoria tampon
de intrare atunci când există date în aşteptare. Aceasta înseamnă că se verifică mai întâi conţinutul memoriei
tampon pentru a se vedea dacă aceasta este goală; dacă nu, este returnată valoarea următorului caracter
aflat în şir.

Intrările discrete de 1 bit


Intrările desemnate ca „spare” (rezervă) pot fi conectate la dispozitive externe şi utilizate de programator.

Ieşirile discrete de 1 bit


Unitatea de comandă Haas este capabilă să controleze până la 56 de ieşiri discrete. Însă, o parte dintre aces-
tea este deja rezervată pentru utilizare de către controlerul Haas.
ATENŢIE! Nu utilizaţi ieşirile care sunt rezervate de sistem. Utilizarea acestor ieşiri poate duce la accidente sau
avarierea echipamentelor.
Utilizatorul poate schimba starea acestori ieşiri prin scrierea variabilelor desemnate ca „spare” (rezervă).
Dacă ieşirile sunt conectate la relee, alocarea unui „1” va seta releul. Alocarea unui „0” va dezactiva releul.
Referinţele la aceste ieşiri vor returna starea curentă a ieşirii respective, aceasta putând fi ultima valoare
alocată sau ultima stare a ieşirii setată de un cod de utilizator M. De exemplu, după ce se verifică dacă ieşirea
#1108 este „spare” (rezervă):
#1108=1; (Activează releul #1108)
#101=#3001+1000; (101 înseamnă 1 secundă începând de acum)
WHILE [[#101 GT #3001] AND [#1109 EQ 0]] D01
END1 (Aici aşteptaţi 1 secundă sau până când releul #1109 urcă)
#1108=0; (Dezctivează releul #1108)

78 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Dacă unitatea de comandă nu este echipată cu un panou de relee cod M, M21 - M28 vor fi reprezentate
în gama #1132-#1139. Dacă panoul de relee cod M este instalat, consultaţi secţiunea Opţiunea 8M pentru
informaţii şi instrucţiuni.

NOTĂ: Testaţi sau simulaţi întotdeauna programele ce au fost dezvoltate pentru macro-uri ce utilizează un
hardware nou.

Încărcarea maximă a axei


Variabilele următoare sunt utilizate pentru includerea valorilor pentru încărcarea maximă a fiecărei axe. Aces-
tea pot fi şterse prin oprirea şi repornirea maşinii sau prin setarea la zero a macro-ului într-un program (de
exemplu, #1064=0;).
1064 = axa X 1264 = axa C
1065 = axa Y 1265 = axa U
1066 = axa Z 1266 = axa V
1067 = axa A 1267 = axa W
1068 = axa B 1268 = axa T
Corecţiile sculelor
Fiecare corecţie a sculei are o lungime (H) şi o rază (D) împreună cu valorile asociate pentru uzură.
#2001-#2200 H corecţii geometrie (1-200) pentru lungime.
#2200-#2400 H uzură geometrie (1-200) pentru lungime.
#2401-#2600 D corecţii geometrie (1-200) pentru diametru.
#2601-#2800 D uzură geometrie (1-200) pentru diametru.
Mesajele programabile
#3000 Alarmele pot fi programate. O alarmă programabilă va acţiona exact ca o alarmă internă. O alarmă
este generată prin setarea variabilei macro #3000 la un număr din gama 1-999.
#3000= 15 (MESAJ PLASAT ÎN LISTA DE ALARME);
Atunci când se face asta, mesajul „Alarm” (alarmă) clipeşte în partea inferioară a afişajului şi textul din co-
mentariul următor este plasat în lista de alarme. Codul alarmei (în acest exemplu, 15) este adunat cu 1000 şi
utilizat ca şi cod de alarmă. Dacă se generează o alarmă în acest mod, toate mişcările încetează şi programul
trebuie resetat pentru a se continua. Alarmele programabile sunt codificate întotdeauna în gama 1000-1999.
Primele 34 de caractere ale comentariului vor fi utilizate pentru mesajul alarmei.

Cronometrele
Două cronometre pot fi setate la o anumită valoare prin alocarea unui număr pentru variabila respectivă. Un
program poate citi ulterior variabila şi determina timpul scurs de la setarea cronometrului. Cronometrele pot fi
utilizate pentru a imita ciclurile de oprire temporizată, determina timpul de la o piesă la alta sau orice compor-
tament dependent de timp se doreşte.
#3001 Cronometrul pentru milisecunde - Cronometrul pentru milisecunde este actualizat la fiecare 20 de
milisecunde, astfel că activităţile pot fi cronometrate cu o precizie de 20 milisecunde. La punerea în funcţiune
a maşinii, cronometrul pentru milisecunde este resetat. Cronometrul are o limită de 497 zile. Numărul întreg
returnat după accesarea #3001 reprezintă numărul de milisecunde.
#3002 Cronometrul orar - Cronometrul orar este similar cu cronometrul pentru milisecunde, cu excepţia
faptului că numărul returnat după accesarea #3002 este în ore. Cronometrele orar şi pentru milisecunde sunt
independente unul de altul şi pot fi setate separat.

Prioritatea în sistem
#3003 Variabila 3003 este parametrul de suprimare bloc cu bloc. Acesta are prioritate faţă de funcţia Bloc
cu bloc într-un cod G. În exemplul următor, funcţia Bloc cu bloc este ignorată atunci când #3003 este setată
la valoarea 1. După ce M3003 este setată = 1, fiecare comandă cod G (liniile 2-5) este executată continuu,
chiar dacă funcţia Bloc cu bloc este activată. Când #3003 este setată la valoarea zero, funcţia Bloc cu bloc va
opera ca de obicei. Aceasta înseamnă că utilizatorul trebuie să apese tasta Cycle Start (pornire ciclu) pentru

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 79


fiecare linie a codului (liniile 7-11).
#3003=1;
G54 G00 G90 X0 Y0;
S2000 M03;
G43 H01 Z.1;
G81 R.1 Z-0.1 F20.;
#3003=0;
T02 M06;
G43 H02 Z.1;
S1800 M03;
G83 R.1 Z-1. Q.25 F10.;
X0. Y0.;
Variabila #3004
Variabila #3004 este o variabilă ce are prioritate asupra funcţiilor specifice de control în timpul rulării.
Primul bit dezactivează tasta Feed Hold (oprire avans). Dacă oprirea avansului nu este utilizabilă în cur-
sul unei secţiuni a codului, alocaţi variabilei #3004 valoarea 1 înaintea liniilor specifice ale codului. După
secţiunea respectivă a codului, setaţi #3004 la 0 pentru a restabili funcţionarea tastei Feed Hold (oprire
avans). De exemplu:
Cod de apropiere (oprire avans permisă)
#3004=1; (dezactivează tasta Feed Hold (oprire avans))
Cod fără întrerupere admisă (oprire avans nepermisă)
#3004=0; (activează tasta Feed Hold (oprire avans))
Cod de îndepărtare (oprire avans permisă)
În continuare sunt reprezentaţi biţii variabilei #3004 şi prioritizările asociate.
E – Activat D – Dezactivat
#3004 Oprire avans Control manual viteză de Verificare oprire exactă
avans
0 E E E
1 D E E
2 E D E
3 D D E
4 E E D
5 D E D
6 E D D
7 D D D

#3006 Oprirea programabilă


Opririle pot fi programate, variabilă ce acţionează ca un M00 - Unitatea de comandă se opreşte şi aşteaptă
până când este apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu). Odată apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu),
programul continuă cu blocul de după #3006. În exemplul următor, primele 15 caractere ale comentariului
sunt afişate în colţul din stânga jos al ecranului.
IF [#1 EQ #0] THEN #3006=101 (comentariul aici);

#4001-#4021 Codurile de grupă (modale) pentru ultimul bloc


Gruparea codurilor G permite o procesare mai eficientă. Codurile G cu funcţii similare sunt incluse de obicei
în aceeaşi grupă. De exemplu, G90 şi G91 sunt în grupa 3. Aceste variabile stochează ultimul cod G sau
codul G implicit pentru oricare dintre cele 21 de grupe. Prin citirea codului grupei, un program macro poate să
modifice comportamentul codului G. Dacă 4003 conţine 91, atunci un program macro poate decide ca toate
mişcările să fie incrementale, şi nu absolute. Nu există nicio variabilă asociată pentru grupa zero; codurile G
de grupa zero sunt nemodale.

80 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


#4101-#4126 Datele de adresă (modale) pentru ultimul bloc
Codurile de adresă A-Z (cu excepţia G) sunt păstrate ca valori modale. Informaţia reprezentată de ultima
linie a codului şi interpretată de procesul de anticipare este conţinută în variabilele 4101 - 4126. Punerea în
corespondenţă a numerelor variabilelor cu adrese alfabetice corespunde reprezentării prin adrese alfabetice.
De exemplu, valoarea adresei D interpretate anterior este găsită în #4107 şi ultima valoare I interpretată este
#4104. Când se desemnează un macro pentru un cod M, nu se pot transmite variabilele către macro cu ajuto-
rul variabilelor 1-33; utilizându-se în schimb valorile de la 4101-4126 în macro.

#5001-#5005 Ultima poziţie ţintă


Punctul final programat pentru ultimul bloc de mişcare poate fi accesat prin intermediul variabilelor #5001-
#5005, X, Y, Z, A şi B. Valorile sunt date în sistemul curent de coordonate de lucru şi pot fi utilizate în timp ce
maşina se află în mişcare.

Variabilele de poziţie a axei


#5021 Axa X #5022 Axa Y #5023 Axa Z
#5024 Axa A #5025 Axa B #5026 Axa C
#5021-#5025 Poziţia curentă a coordonatelor maşinii
Poziţia curentă a coordonatelor maşinii poate fi obţinută prin intermediul variabilelor #5021-#5025, X, Y, Z, A
şi B. Valorile NU pot fi citite în timp ce maşina se află în mişcare. Valoarea pentru #5023 (Z) are aplicată deja
compensarea pentru lungimea sculei.

#5041-#5045 Poziţia curentă a coordonatelor de lucru


Poziţia curentă a coordonatelor de lucru curente poate fi obţinută prin intermediul variabilelor #5041-#-5045,
X, Y, Z, A şi B. Valorile NU pot fi citite în timp ce maşina se află în mişcare. Valoarea pentru #5043 (Z) are
aplicată deja compensarea pentru lungimea sculei.

#5061-#5069 Poziţia curentă a semnalului de salt


Poziţia în care s-a declanşat ultimul semnal de salt poate fi obţinută prin intermediul variabilelor #5061-#5069,
X, Y, Z, A, B, C, U, V şi W. Valorile sunt date în sistemul curent de coordonate de lucru şi pot fi utilizate în
timp ce maşina se află în mişcare. Valoarea pentru #5063 (Z) are aplicată deja compensarea pentru lungimea
sculei.

#5081-#5085 Compensarea pentru lungimea sculei


Compensarea totală curentă pentru lungimea sculei este aplicată sculei. Aceasta include corecţia pentru lun-
gime la care se face referinţă prin valoarea curentă setată în codul H (#4008) plus valoarea pentru uzură.

NOTĂ: Pentru reprezentarea axelor x=1, y=2, … b=5, de exemplu, în sistemul de coordonate al maşinii Z,
variabila ar fi #5023.

#6996-#6999 Parametrii de acces ce utilizează variabile macro


Este posibilă accesarea de către un program a parametrilor 1 - 1000 şi a oricăruia dintre biţii parametrilor,
după cum urmează:
#6996: Număr parametru
#6997: Număr bit (opţional)
#6998: Conţine valoarea numărului parametrului specificat în variabila 6996
#6999: Conţine valoarea bitului (0 sau 1) pentru bitul parametrului specificat în variabila 6997.
NOTĂ: Variabilele 6998 şi 6999 sunt protejate împotriva modificării.

Utilizarea
Pentru a accesa valoarea unui parametru, numărul parametrului este copiat în variabila 6996, după care
valoarea parametrului respectiv este disponibilă prin utilizarea variabilei macro 6998, după cum urmează:
#6996=601 (Specificare parametru 601)
#100=#6998 (Copiere valoare parametru 601 în variabila #100)

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 81


Pentru a accesa un anumit bit al unui parametru, numărul parametrului este copiat în variabila 6996 şi
numărul bitului este copiat în variabila macro 6997. Valoarea bitului respectiv al parametrului este disponibilă
prin utilizarea variabilei macro 6999, după cum urmează:
#6996=57 (Specificare parametru 57)
#6997=0 (Specificare bit zero)
#100=#6999 (Copiere bit 0 parametru 57 în variabila #100)
NOTĂ: Biţii parametrilor sunt numerotaţi în gama 0-31. Parametrii cu 32 de biţi sunt structuraţi, pe ecran, cu
un bit 0 în stânga sus şi 31 de biţi în dreapta jos..

Schimbătorul de palete
Starea paletelor, de la schimbătorul automat de palete, este verificată prin utilizarea următoarelor variabile:
#7501-#7506 Prioritate palete
#7601-#7606 Stare paletă
#7701-#7706 Numere programe de prelucrare alocate paletelor
#7801-#7806 Contorizare utilizare palete
#3028 Număr de palete încărcate pe receptor
Corecţiile/ decalajele
Toate corecţiile sculelor şi decalajele de origine pot fi citite şi setate în cadrul unei expresii macro, pentru a
permite programatorului să preseteze coordonatele în poziţiile aproximative, respectiv să seteze coordonatele
la valorile bazate pe rezultatele poziţiilor semnalelor de salt şi calculelor. Când se citeşte o corecţie/ un de-
calaj, interpretarea şirului de anticipare este oprită până când este executat blocul respectiv.
#5201-#5205 G52 X, Y, Z, A, B VALORI CORECŢII
#5221-#5225 G54 “ “ “ “ “ “ “
#5241-#5245 G55 “ “ “ “ “ “ “
#5261-#5265 G56 “ “ “ “ “ “ “
#5281-#5285 G57 “ “ “ “ “ “ “
#5301-#5305 G58 “ “ “ “ “ “ “
#5321-#5325 G59 “ “ “ “ “ “ “
#7001-#7005 G110 X, Y, Z, A, B VALORI CORECŢII
“ “ “ “““ “ “ “
#7381-#7385 G129 X, Y, Z, A, B VALORI CORECŢII
Utilizarea variabilelor

Pentru toate variabilele, referinţa se face cu un semn de număr (#) urmat de un număr pozitiv: #1, #101, şi
#501.
Variabilele sunt valori zecimale ce sunt reprezentate ca numere cu punct zecimal mobil. Dacă o variabilă nu a
fost utilizată niciodată, aceasta poate lua o valoare specială „undefined” (nedefinită). Ceea ce indică faptul că
aceasta nu a fost utilizată. O variabilă poate fi setată ca nedefinită cu variabila specială #0. #0 are valoare de
nedefinită sau 0.0, în funcţie de contextul în care este utilizată. Referinţele indirecte la variabile pot fi realizate
prin includerea numărului variabilei între paranteze: #[(Expresie)]
Expresia este evaluată şi rezultatul devine variabila accesată. De exemplu:
#1=3;
#[#1]=3.5 + #1;
Aceasta setează variabila #3 la valoarea 6.5.
Variabilele pot fi utilizate în locul adreselor cod G, unde „adresă” se referă la literele A-Z.
În blocul: N1 G0 G90 X1.0 Y0;, variabilele pot fi setate la următoarele valori:
#7=0;
#11=90;

82 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


#1=1.0;
#2=0.0;
şi înclocuite cu: N1 G#7 G#11 X#1 Y#2; Valorile din variabile sunt utilizate în momentul execuţiei ca valori de
adresă.

Readresarea

Metoda uzuală de setare a adreselor de comandă A-Z este prin adresă urmată de un număr. De exemplu:
G01 X1.5 Y3.7 F20. ;
Setează adresele G, X, Z şi F la 1, 1.5, 3.7 şi 20.0, indicând astfel unităţii de comandă o mişcare liniară, G01,
în poziţia X = 1.5 Z = 3.7 la o viteză de avans de 0.02 ţoli pe rotaţie. Sintaxa macro permite înlocuirea valorii
de adresă cu orice variabilă sau expresie.
Instrucţiunea anterioară poate fi înlocuită cu următorul cod:
#1=1;
#2=.5;
#3=3.7;
#4=20;
G#1 X[#1+#2] Y#3 F#4 ;
Sintaxa permisă pentru adresele A-Z (cu excepţia N sau O) este următoarea:
(adresă)(-)(variabilă) A-#101
(adresă)[(expresie)] Y[#5041+3.5]
(adresă)(-)[(expresie)] Z-[SIN[#1]]
Dacă valoarea variabilei nu este în acord cu gama de adrese, unitatea de comandă va genera o alarmă.
De exemplu, codul următor va conduce la o alarmă tip eroare de gamă deoarece valoarea pentru diametrul
sculei variază în gama 0-50.
#1=75;
D#1;
Când se utilizează o variabilă sau o expresie în locul unei valori de adresă, valoarea este rotunjită la ultima
zecimală semnificativă. Dacă #1 = .123456, atunci G1X#1 va deplasa scula maşinii la .1235 pe axa X. Dacă
unitatea de comandă este în modul metric, maşina va fi deplasată la .123 pe axa X.
Când se utilizează o variabilă nedefinită pentru înlocuirea unei valori de adresă, respectiva referinţă la adresă
este ignorată. De exemplu, dacă #1 este nedefinită, atunci blocul
G00 X1.0 Y#1 ;
devine
G00 X1.0.
Nu se produce nicio mişcare pe axa Y.

Instrucţiunile macro
Instrucţiunile macro sunt linii ale codului ce permit programatorului să manipuleze unitatea de comandă cu
caracteristici similare oricărui limbaj de programare standard. Se includ funcţii, operatori, expresii condiţionale
şi aritmetice, instrucţiuni de alocare şi instrucţiuni de comandă.
Funcţiile şi operatorii se utilizează în expresii pentru modificarea variabilelor sau valorilor. Operatorii sunt
esenţiali pentru expresii, în timp ce funcţiile simplifică sarcina programatorului.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 83


Funcţiile
Funcţiile sunt rutine integrate pe care programatorul le poate utiliza. Toate funcţiile au forma (nume_funcţie)
[argument] şi returnează valori cu punct zecimal mobil. Funcţiile furnizate împreună cu unitatea de comandă
Haas sunt următoarele:

Funcţie Argument Rezultat Observaţii


SIN[ ] Grade Zecimal Sinus
COS[ ] Grade Zecimal Cosinus
TAN[ ] Grade Zecimal Tangentă
ATAN[ ] Zecimal Grade Arctangentă, la fel ca FANUC
ATAN[ ]/[1]
SQRT[ ] Zecimal Zecimal Rădăcină pătrată
ABS[ ] Zecimal Zecimal Valoare absolută
ROUND[ ] Zecimal Zecimal Rotunjire număr zecimal
FIX[ ] Zecimal Întreg Fracţie trunchiată
ACOS[ ] Zecimal Grade Arccosinus
ASIN[ ] Zecimal Grade Arcsinus
#[ ] Întreg Întreg Indirecţia variabilei
DPRNT[ ] Text ASCII Ieşire externă

Observaţii cu privire la funcţii


Funcţia „Round” (rotunjire) operează diferit în funcţie de contextul în care este utilizată. Când este utilizată
în expresii aritmetice, orice număr cu o parte fracţionară mai mare sau egală cu .5 este rotunjit la numătorul
număr întreg; în caz contrar, partea fracţionară este eliminată din numărul respectiv.
#1= 1.714 ;
#2= ROUND[#1] ; (#2 este setat la 2.0)
#1= 3.1416 ;
#2= ROUND[#1] ; (#2 este setat la 3.0)
Când rotunjirea se utilizează într-o expresie de adresă, argumentul funcţiei „Round” (rotunjire) este rotunjit
la precizia semnificativă. Pentru dimensiuni metrice sau unghiulare, precizia cu trei zecimale este implicită.
Pentru ţoli, precizia cu patru zecimale este implicită.
#1= 1.00333 ;
G0 X[ #1 + #1 ] ;
(Masa se deplasează la 2.0067) ;
G0 X[ ROUND[ #1 ] + ROUND[ #1 ] ] ;
(Masa se deplasează la 2.0066) ;
G0 A[ #1 + #1 ] ;
(Axa se deplasează la 2.007) ;
G0 A[ ROUND[ #1 ] + ROUND[ #1 ] ] ;
(Axa se deplasează la 2.006) ;
D[1.67] (Diametrul 2 devine curent) ;
Fix versus rotunjit
#1=3.54; #2=ROUND[#1]; #3=FIX[#1]. #2 va fi setat la 4. #3 va fi setat la 3.

Operatorii
Operatorii pot fi clasificaţi în trei categorii: aritmetici, logici şi booleeni.

Operatorii aritmetici
Operatorii aritmetici constau din operatorii unari şi binari. Aceştia sunt:
+ - Plus unar +1.23
- - Minus unar -[COS[30]]
+ - Adunare binară #1=#1+5

84 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


- - Scădere binară #1=#1-1
* - Înmulţire #1=#2*#3
/ - Împărţire #1=#2/4
MOD - Rest #1=27 MOD 20 (#1 conţine 7)
Operatorii logici
Operatorii logici sunt operatori ce funcţionează împreună cu valori cu biţi binari. Variabilele macro sunt nu-
mere cu punct zecimal mobil. Când se utilizează operatori logici în variabile macro, se utilizează doar partea
întreagă a numărului cu punct zecimal mobil. Operatorii logici sunt:
OR - două valori SAU logic împreună
XOR - două valori SAU exclusiv împreună
AND - două valori ŞI logic împreună
Exemple:

#1=1.0; 0000 0001


#2=2.0; 0000 0010
#3=#1 OR #2; 0000 0011 Aici variabila #3 va conţine 3.0 după
operaţia OR (sau).
#1=5.0;
#2=3.0;
IF [[#1 GT 3.0] AND [#2 LT 10]] GOTO1 Aici unitatea de comandă va trans-
fera la blocul 1 deoarece „#1 GT
3.0” evaluează la 1.0 şi „#2 LT 10”
evaluează la 1.0, astfel că 1.0 AND
(şi) 1.0 este 1.0 (ADEVĂRAT) şi are
loc GOTO (salt la).

Reţineţi că trebuie avut grijă atunci când se utilizează operatori logici astfel încât să se obţină rezultatul dorit.

Operatorii booleeni
Operatorii booleeni evaluează întotdeauna la 1.0 (ADEVĂRAT) sau 0.0 (FALS). Există şase operatori bool-
eeni. Aceşti operatori nu se limitează la expresii condiţionale, fiind însă cel mai frecvent utilizaţi în expresii
condiţionale. Aceştia sunt:
EQ - Egal cu
NE - Neegal cu
GT - Mai mare ca
LT - Mai mic ca
GE - Mai mare sau egal cu
LE - Mai mic sau egal cu
În continuare se prezintă patru exemple referitoare la modul în care pot fi utilizaţi operatorii booleeni şi logici:

Exemplu Explicaţie
IF [#1 EQ 0.0] GOTO100; Salt la blocul 100 dacă valoarea din variabila
#1 este egală cu 0.0.
WHILE [#101 LT 10] DO1; Atunci când variabila #101 este mai mică decât
10, repetă bucla DO1..END1.
#1=[1.0 LT 5.0]; Variabila #1 este setată la 1.0 (adevărat).
IF [#1 AND #2 EQ #3] GOTO1 Dacă valoarea pentru variabila #1 ŞI logic vari-
abila #2 este egală cu valoarea variabilei #3,
atunci unitatea de comandă determină saltul la
blocul 1.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 85


Expresiile
Expresiile sunt definite ca fiind orice secvenţă de variabile şi operatori incluse în paranteze pătrate, „[“ şi „]”.
Expresiile au două utilizări: expresii condiţionale şi expresii aritmetice. Expresiile condiţionale returnează
valorile FALS (0.0) sau ADEVĂRAT (orice valoare diferită de zero). Expresiile aritmetice utilizează operatori
aritmetici împreună cu funcţii pentru a determina o valoare.

Expresiile condiţionale
În unitatea de comandă Haas, expresiile ALL (toate) setează o valoare condiţională. Valoarea este fie 0.0
(FALS), fie nonzero (ADEVĂRAT). Contextul în care este utilizată expresia determină dacă expresia este o
expresie condiţională. Expresiile condiţionale sunt utilizate în instruncţiunile IF (dacă) şi WHILE (atunci când)
şi în comanda M99. Expresiile condiţionale pot face uz de operatori booleeni pentru a ajuta la evaluarea stării
de ADEVĂRAT sau FALS.
Construcţia condiţională M99 este unică la nivelul unităţii de comandă Haas. Fără macro-uri, M99 din unitatea
de comandă Haas are capacitatea de a efectua un salt necondiţionat la orice linie din subrutina curentă prin
plasarea unui cod P în acea linie. De exemplu: N50 M99 P10; face saltul la linia N10. Aceasta nu readuce
unitatea de comandă la subrutina de apelare. Cu macro-urile activate, M99 poate fi utilizată cu o expresie
condiţională pentru un salt condiţionat. Pentru un salt atunci când variabila #100 este mai mică decât 10,
putem codifica linia de mai sus după cum urmează: N50 [#100 LT 10] M99 P10;
În acest caz, saltul survine numai atunci când #100 este mai mică decât 10, în caz contrar procesarea con-
tinuând cu linia de program următoare din secvenţă. Mai sus, comanda condiţională M99 poate fi înlocuită cu
N50 IF [#100 LT 10] GOTO10;

Expresiile aritmetice
O expresie aritmetică este orice expresie ce utilizează variabile, operatori sau funcţii. O expresie aritmetică
returnează o valoare. Expresiile aritmetice sunt utilizate de obicei în instrucţiuni de alocare, fără însă a fi limi-
tate la acestea.
Exemple de expresii aritmetice:
#101=#145*#30;
#1=#1+1;
X[#105+COS[#101]];
#[#2000+#13]=0;
Instrucţiunile de alocare
Instrucţiunile de alocare permit programatorului să modifice variabilele. Structura unei instrucţiuni de alocare
este:
(expresie)=(expresie)
Expresia din stânga semnului egal trebuie să se refere întotdeauna la o variabilă macro, fie direct, fie indirect.
Macro-ul următor iniţializează o secvenţă de variabile de orice valoare. Se utilizează aici atât alocări directe,
cât şi indirecte.

O0300 (Iniţializarea unei matrice de variabile);


N1 IF [#2 NE #0] GOTO2 (B = variabilă de bază);
#3000=1 (Variabilă de bază neprecizată);
N2 IF [#19 NE #0] GOTO3 (S = dimensiune matrice);
#3000=2 (Dimensiune matrice neprecizată);
N3 WHILE [#19 GT 0] DO1 ;
#19=#19-1 (Numărătoare inversă);
#[#2+#19]=#22 (V = valoare la care se setează matricea);
END1;
M99;

86 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Macro-ul anterior poate fi utilizat pentru iniţializarea a trei seturi de variabile, după cum urmează:
G65 P300 B101. S20 (INIT 101..120 TO #0) ;
G65 P300 B501. S5 V1 (INIT 501..505 TO 1.0) ;
G65 P300 B550. S5 V0 (INIT 550..554 TO 0.0) ;
Punctul zecimal în B101., etc. este necesar.

Instrucţiunile de comandă
Instrucţiunile de comandă permit programatorului să execute salturi, atât condiţionate, cât şi necondiţionate.
Acestea oferă de asemenea posibilitatea de a itera o secţiune a unui cod în baza unei condiţii.

Saltul necondiţionat (GOTOnnn şi M99 Pnnnn)


În cazul unităţii de comandă Haas, există două metode de executare a saltului necondiţionat. Un salt
necondiţionat va viza întotdeauna un bloc specificat. M99 P15 va efectua saltul necondiţionat la blocul
numărul 15. Codul M99 poate fi utilizat indiferent dacă sunt instalate macro-urile şi reprezintă metoda
tradiţională de efectuare a salturilor necondiţionate la unităţile de comandă Haas. GOTO15 face acelaşi lucru
ca un M99 P15. La unitatea de comandă Haas, comanda GOTO poate fi utilizată în aceeaşi linie cu alte co-
duri G. GOTO se execută după ce orice alte comenzi ca şi codurile M.

Saltul calculat (GOTO#n şi GOTO [expresie])


Saltul calculat permite programului să transfere comanda într-o altă linie a codului din acelaşi subprogram.
Blocul poate fi calculat în cursul rulării programului, prin utilizarea structurii GOTO [expresie]. Respectiv blocul
poate fi transmis prin intermediul unei variabile locale, prin utilizarea structurii GOTO#n.
GOTO va rotunji rezultatul variabilei sau expresiei ce este asociată saltului calculat. De exemplu, dacă #1
conţine 4.49 şi se execută GOTO#1, se va încerca transferul comenzii la blocul ce conţine N4. Dacă #1
conţine 4.5, atunci execuţia se va transfera la blocul ce conţine N5.
Se poate dezvolta următoarea structură de cod pentru crearea unui program ce alocă serii de fabricaţie pie-
selor.

O9200 (Gravare cifră în poziţia curentă.)


;
(D = de gravat cifră zecimală);
IF [[#7 NE #0] AND [#7 GE O] AND [#7 LE 9]]
GOTO99;
#3000=1 (cifră invalidă)
;
N99
#7=FIX[#7] (Trunchiere parte fracţionară)
;
GOTO#7 (Gravare cifră acum)
;
N0 (Execuţie cifra zero)
...
M99
;
N1 (Execuţie cifra unu)
;
M99
;
N2 (Execuţie cifra doi)

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 87


;
...
;
(etc.,...)

În cazul subrutinei anterioare, se va grava cifra cinci cu următorul apel: G65 P9200 D5;
Comenzile GOTO calculate ce utilizează o expresie pot fi utilizate pentru procesarea salturilor pe baza rezul-
tatelor citirii intrărilor hardware. Un exemplu ar arăta după cum urmează:
GOTO [[#1030*2]+#1031];
NO (1030=0, 1031=0);
...
M99;
N1 (1030=0, 1031=1);
...
M99;
N2 (1030=1, 1031=0);
...
M99;
N3 (1030=1, 1031=1);
...
M99;
Intrările discrete returnează întotdeauna 0 sau 1 atunci când sunt citite. GOTO [expresie] va determina saltul
la linia corespunzătoare a codului pe baza stării celor două intrări discrete #1030 şi #1031.

Saltul condiţionat (IF şi M99 Pnnnn)


Saltul condiţionat permite programului să transfere comanda într-o altă secţiune a codului din aceeaşi
subrutină. Saltul condiţionat poate fi utilizat doar atunci când sunt activate macro-urile. Unitatea de comandă
Haas permite două metode de executare a saltului condiţionat.
IF [(expresie condiţională)] GOTOn
Aşa cum s-a discutat, (expresie condiţională) este orice expresie ce utilizează oricare dintre cei şase opera-
tori booleeni EQ, NE, GT, LT, GE sau LE. Parantezele ce încadrează expresia sunt obligatorii. În cazul unităţii
de comandă Haas, nu este necesar să se includă aceşti operatori. De exemplu: IF [#1 NE 0.0] GOTO5; poate
fi scrisă de asemenea: IF [#1] GOTO5;
În această instrucţiune, dacă variabila #1 conţine orice altceva decât 0.0, respectiv valoarea nedefinită #0,
atunci se va produce saltul la blocul 5; în caz contrar, va fi executat blocul următor.
În cazul unităţii de comandă Haas, o expresie condiţională poate fi utilizată de asemenea în structura M99
Pnnnn. De exemplu:
G0 X0 Y0 [#1EQ#2] M99 P5;
Aici, condiţia se referă doar la porţiunea M99 a instrucţiunii. Scula maşinii este comandată să se deplaseze
la X0, Y0 indiferent dacă expresia este evaluată ca adevărată sau falsă. Numai saltul, M99, este executat pe
baza valorii expresiei. Se recomandă să fie utilizată varianta IF GOTO dacă se doreşte portabilitatea.

Execuţia condiţionată (IF THEN)


Execuţia instrucţiunilor de comandă poate fi realizată de asemenea prin utilizarea construcţiei IF THEN.
Structura este:
IF [(expresie condiţională)] THEN (instrucţiune);

88 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Notă: Pentru menţinerea compatibilităţii cu sintaxa FANUC, „THEN” nu poate fi utlizată cu structura GOTOn.

Această structură este utilizată de regulă pentru instrucţiuni de alocare condiţionată cum ar fi:
IF [#590 GT 100] THEN #590=0.0;
Variabila #590 este setată la zero atunci când valoarea #590 depăşeşte 100.0. În cazul unităţii de comandă
Haas, dacă o expresie condiţională este evaluată ca FALSĂ (0.0), atunci restul blocului IF este ignorat.
Aceasta înseamnă că instrucţiunile de comandă pot fi de asemenea condiţionate astfel încât să se poată
scrie ceva de genul:
IF [#1 NE #0] THEN G1 X#24 Y#26 F#9 ;
Aceasta determină execuţia unei mişcări liniare doar dacă variabilei #1 i s-a alocat o valoare. Un alt exemplu
ar fi:
IF [#1 GE 180] THEN #101=0.0 M99;
Aceasta spune că dacă variabila #1 (adresa A) este mai mare sau egală cu 180, atunci variabila #101 este
setată la zero şi se revine din subrutină.
Iată un exemplu de instrucţiune „IF” ce determină saltul dacă s-a iniţializat o variabilă ce conţine orice valoare.
În caz contrar, procesarea va continua şi se va genera o alarmă. Vă amintim că, atunci când este generată o
alarmă, execuţia programului este oprită.
N1 IF [#9NE#0] GOTO3; (TESTARE PENTRU VALOARE ÎN F)
N2 #3000=11; (LIPSĂ VITEZĂ DE AVANS)
N3; (CONTINUARE)
Iteraţia/ bucla (WHILE DO END)
Esenţială pentru toate limbajele de programare este capacitatea de a se executa o secvenţă de instrucţiuni
de un număr de ori dat sau de a se parcurge în buclă o secvenţă de instrucţiuni până când este satisfăcută o
condiţie. Codurile G tradiţionale permit acest lucru prin utilizarea adresei L. O subrutină poate fi executată de
oricâte ori prin utilizarea adresei L.
M98 P2000 L5;
Aceasta este limitată, deoarece nu puteţi încheia execuţia unei subrutine cu o condiţie. Macro-urile conferă
flexibilitate în cazul construcţiilor WHILE-DO-END. De exemplu:
WHILE [(expresie condiţională)] DOn;
(instrucţiuni);
ENDn;
Aceasta execută instrucţiunile dintre DOn şi ENDn atât timp cât expresia condiţională este evaluată ca
adevărată. Parantezele din expresie sunt necesare. Dacă o expresie este evaluată ca falsă, atunci blocul
de după ENDn este cel executat în continuare. WHILE poate fi abreviată WH. Porţiunea DOn-ENDn a
instrucţiunii este împerecheată. Valoarea n este 1-3. Aceasta înseamnă că nu pot exista mai mult de trei
bucle încapsulate într-o subrutină. Un exemplu de cum se încapsulează buclele WHILE poate fi utilizat pentru
definirea unei matrice.
#101= 3;
#102= 4;
G0 X#101 Y4. ;
F2.5;
WH [#101 GT 0] DO1;
#102= 4;
WH [#102 GT 0] DO2;
G81 X#101 Y#102 Z-0.5;
#102= #102 - 1;
END2;

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 89


#101= #101 - 1;
END1;
;
M30;
Acest program execută găurirea unui model de alezaje într-o matrice 3 x 4.
Deşi încapsularea instrucţiunilor WHILE poate avea doar până la trei niveluri, în realitate nu există practic
nicio limită, deoarece fiecare subrutină poate avea până la trei niveluri de încapsulare. Dacă este necesară o
încapsulare la un nivel mai mare de 3, segmentul ce conţine cele trei niveluri inferioare ale încapsulării poate
fi transformat într-o subrutină, depăşindu-se astfel limitarea menţionată.
Dacă sunt incluse două bucle separate WHILE într-o subrutină, acestea pot utiliza acelaşi index de încapsu-
lare. De exemplu:
#3001=0 (AŞTEAPTĂ 500 MILISECUNDE);
WH [#3001 LT 500] DO1;
END1;
(alte instrucţiuni)
#3001=0 (AŞTEAPTĂ 300 MILISECUNDE);
WH [#3001 LT 300] DO1;
END1;
Puteţi utiliza GOTO pentru a efectua un salt afară dintr-o regiune inclusă într-o buclă DO-END, dar nu puteţi
utiliza GOTO pentru a efectua un salt în aceasta. Saltul în interiorul unei regiuni DO-END prin utilizarea
GOTO este permis.
O buclă infinită poate fi executată prin eliminarea WHILE şi a expresiei. Astfel,
DO1;
(instrucţiuni)
END1; execută până la apăsarea tastei RESET (resetare).
ATENŢIE! Codul următor poate fi derutant: WH [#1] D01;
END1;
În acest exempl, rezultă o alarmă ce indică faptul că nu s-a găsit niciun „Then” (atunci); „Then” se referă la
D01. Modificaţi D01 (cifra zero) în DO1 (litera O).

G65 Apelarea subrutinei macro

G65 este comanda ce apelează o subrutină cu capacitatea de a-i transmite acesteia argumente. Structura
este următoarea:
G65 Pnnnn [Lnnnn] [argumente];
Eventuale sublinieri în paranteze drepte sunt opţionale. Comanda G65 reclamă o adresă P corespunzătoare
unui număr de program aflat curent în memoria unităţii de comandă. Când este utilizată adresa L, apelarea
macro este repetată de numărul de ori specificat. În exemplul 1, subrutina 1000 este apelată o dată fără
condiţii transmise subrutinei. Apelurile G65 sunt similare, dar nu sunt acelaşi lucru, cu apelurile M98. Apelurile
G65 pot fi încapsulate de până la 9 ori, ceea ce înseamnă că programul 1 poate apela programul 2, progra-
mul 2 poate apela programul 3 şi programul 3 poate apela programul 4.

Exemplul 1:
G65 P1000; (Apelare subrutina 1000 ca macro)
M30; (Oprire program)
O1000; (Subrutină macro)
...

90 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


M99; (Revenire din subrutina macro)

În exemplul 2, subrutina 9010 este proiectată pentru găurirea unei serii de alezaje de-a lungul unei linii a
cărei înclinare este determinată prin argumentele X şi Y, ce sunt transmise acesteia în linia de comandă G65.
Adâncimea de găurire Z este transmisă ca Z, viteza de avans este transmisă ca F, iar numărul de alezaje de
găurit este transmis ca T. Linia de alezaje este găurită începând din poziţia curentă a sculei atunci când este
apelată subrutina macro.

Exemplul 2:
G00 G90 X1.0 Y1.0 Z.05 S1000 M03; (Poziţiea sculei)
G65 P9010 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10; (Apelare 9010)
G28;
M30;
O9010; (Model diagonal de alezaje)
F#9; (F = viteză de avans)
WHILE [#20 GT 0] DO1; (Repetare de T ori)
G91 G81 Z#26; (Găurire la adâncimea Z)
#20=#20-1; (Numărătoare inversă)
IF [#20 EQ 0] GOTO5; (Toate alezajele găurite)
G00 X#24 Y#25; (Deplasare pe linia înclinată)
N5 END1;
M99; (Revenire la codul apelator)

Alocarea alias
Alocarea alias este un mod de alocare a unui cod G sau M pentru o secvenţă G65 P#####. De exemplu, în
exemplul 2 ar fi mai uşor de scris: G06 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10;
Când se alocă un alias, variabila poate fi transmisă cu un cod G; variabila nu poate fi transmisă cu un cod M.
Aici, s-a înlocuit un cod G neutilizat, G06 pentru G65 P9010. Pentru ca blocul de mai sus să funcţioneze,
parametrul asociat cu subrutina 9010 trebuie setat la 06 (parametrul 91). Reţineţi că G00, G65, G66 şi G67
nu pot fi utilizate ca alias. Toate celelalte coduri cuprinse între 1 şi 255 pot fi utilizate pentru alocare alias.
Numerele de program 9010 - 9019 sunt rezervate pentru alocarea de alias cod G. Tabelul următor prezintă ce
parametri Haas sunt rezervaţi pentru alocarea de alias pentru subrutinele macro.

Parametru Haas Cod O Parametru Haas Apelare macro M


91 9010 81 9000
92 9011 82 9001
93 9012 83 9002
94 9013 84 9003
95 9014 85 9004
93 9015 86 9005
97 9016 87 9006
98 9017 88 9007
99 9018 89 9008
100 9019 90 9009

.
Alocare alias cod G Alocare alias cod M

Setarea unui parametru de alocare alias la 0 dezactivează alocarea alias pentru subrutina asociată. Dacă un
parametru de alocare alias este setat pentru un cod G şi subrutina asociată nu este în memorie, se va emite
o alarmă.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 91


Comunicaţia cu dispozitive externe - DPRNT[ ]

Macro-urile oferă capacităţi suplimentare de comunicaţie cu dispozitivele periferice. Este posibilă digitalizarea
pieselor, furnizarea de rapoarte de inspecţie în momentul execuţiei sau sincronizarea unităţilor de comandă
cu dispozitivele furnizate de utilizator. Comenzile disponibile pentru aceasta sunt POPEN, DPRNT[ ] şi
PCLOS.

Comenzile pregătitoare pentru comunicaţie


POPEN şi PCLOS nu sunt necesare pe freza Haas. S-a prevăzut ca programele de la diferite unităţi de
comandă să poată fi transmise unităţii de comandă Haas.

Ieşirea formatată
Instrucţiunea DPRNT permite programatorului să transmită un text formatat spre portul serial. Orice texte
şi variabile pot fi tipărite prin intermediul portului serial. Structura unei instrucţiuni DPRNT este următoarea:
DPRNT [(text) (#nnnn[wf])... ] ;
DPRNT trebuie să fie singura comandă din bloc. În exemplul anterior, (text) este orice caracter de la A la
Z sau litere (+,-,/,* şi spaţiu). Când este transmis la ieşire un asterisc, acesta este transformat în spaţiu.
(#nnnn[wf]) este o variabilă urmată de un format. Numărul variabilei poate fi orice variabilă macro. Formatul
[wf] este necesar şi constă din două cifre incluse între paranteze drepte. Vă amintim că variabilele macro sunt
numere reale alcătuite dintr-o parte întreagă şi o parte fracţionară. Prima cifră din format indică numărul total
de locuri rezervate la ieşire pentru partea întreagă. A doua cifră indică numărul total de locuri rezervate pentru
partea fracţionară. Numărul total de locuri rezervat la ieşire nu poate fi egal cu zero sau mai mare ca opt.
Astfel că următoarele formate sunt interzise: [00] [54] [45] [36] /* formate interzise */
Un punct zecimal este tipărit între partea întreagă şi partea fracţionară. Partea fracţionară este rotunjită la
ultima zecimală semnificativă. Când se rezervă zero locuri pentru partea fracţionară, nu este tipărit niciun
punct zecimal. Se tipăresc zerouri în final dacă există o parte fracţionară. Cel puţin un loc este rezervat pentru
partea întreagă, chiar dacă este vorba despre un zero. Dacă valoarea părţii întregi are mai puţine cifre decât
au fost rezervate, se transmit la ieşire spaţii libere. Dacă valoarea părţii întregi are mai multe cifre decât au
fost rezervate, câmpul este extins, astfel încât aceste numere să poată fi tipărite.
O comandă de aliniat nou este transmisă după fiecare bloc DPRNT.
Exemple DPRNT[ ]

Cod Ieşire
N1 #1= 1.5436 ;
N2 DPRNT[X#1[44]*Z#1[03]*T#1[40]] ; X1.5436 Z 1.544 T 1
N3 DPRNT[***MEASURED*INSIDE*DIAM MEASURED INSIDE DIAMETER
ETER***] ;
N4 DPRNT[] ; (fără text, doar trecere la aliniat nou)
N5 #1=123.456789 ;
N6 DPRNT[X-#1[25]] ; X-123.45679;

Execuţia
Instrucţiunile DPRNT sunt executate în timpul interpretării blocului. Aceasta înseamnă că programatorul
trebuie să fie atent unde apar instrucţiunile DPRNT în program, în special dacă se intenţionează tipărirea.
G103 este utilă pentru limitarea anticipării blocurilor. Dacă doriţi să limitaţi interpretarea anticipată a unui bloc,
va trebui să includeţi următoarea comandă la începutul programului: (Aceasta conduce practic la anticiparea
a două blocuri.)
G103 P1;
Pentru a anula limita de anticipare a blocurilor, modificaţi comanda în G103 P0. G103 nu poate fi utilizată
atunci când compensarea frezei este activă.

92 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Editarea
Instrucţiunile macro incorect structurate sau incorect plasate vor genera o alarmă. Aveţi grijă atunci când
editaţi expresii; parantezele trebuie închise.
Funcţia DPRNT[ ] poate fi editată similar cu un comentariu. Aceasta poate fi ştearsă, mutată în întregime sau
se pot edita elemente individuale dintr-o paranteză. Referinţele la variabile şi expresiile referitoare la format
se vor modifica în ansamblu. Dacă doriţi să modificaţi [24] în [44], plasaţi cursorul astfel încât [24] să fie mar-
cat, tastaţi [44] şi apăsaţi tasta Write (scriere). Vă amintim că puteţi utiliza maneta de avans rapid pentru a vă
deplasa în interiorul expresiilor DPRNT[ ] lungi.
Adresele cu expresii pot fi oarecum derutante. În astfel de cazuri, adresa alfabetică este autonomă. De exem-
plu, blocul următor conţine o expresie de adresă în X:
G1 G90 X [COS [90]] Y3.0; CORECT
Aici, X şi parantezele sunt autonome şi sunt elemente editabile separat. Este posibilă, prin editare, ştergerea
întregii expresii şi înlocuirea acesteia cu o constantă cu punct zecimal mobil.
G1 G90 X 0 Y3.0 ; GREŞIT
Blocul de mai sus va conduce la o alarmă în momentul execuţiei. Structura corectă este următoarea:
G1 G90 X0 Y3.0; CORECT
Observaţi că nu există spaţiu între X şi zero (0). REŢINEŢI că atunci când observaţi un caracter alfabetic
autonom, acesta este o expresie de adresă.

Funcţiile macro tip Fanuc neincluse în unitatea de comandă CNC Haas

Această secţiune prezintă funcţiile macro FANUC ce nu sunt disponibile pe unitatea de comandă Haas.

Alocarea alias M înlocuieşte G65 Pnnnn cu Mnn PROGRAMELE 9020-9029.


G66 Apel modal în fiecare bloc de mişcare
G66.1 Apel modal în fiecare bloc de mişcare
G67 Anulare modală
M98 Alocare alias, cod T PROG 9000, VAR
#149, activare bit
M98 Alocare alias, cod S PROG 9029, VAR
#147, activare bit
M98 Alocare alias, cod B PROG 9028, VAR
#146, activare bit
SKIP/N N=1..9
#3007 Imagine în oglindă pe fiecare axă

#4201-#4320 Date modale bloc curent


#5101-#5106 Deviaţie servo curentă
Numele variabilelor în scop de afişare
ATAN [ ]/[ ] Arctangentă, varianta FANUC
BIN [ ] Conversie de la BCD la BIN
BCD [ ] Conversie de la BIN la BCD
FUP [ ] Fracţie trunchiată la maximum
LN [ ] Logaritm natural

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 93


EXP [ ] Exponent în baza e
ADP [ ] Rescalare variabilă la număr întreg
BPRNT [ ]

Următoarea structură poate fi utilizată ca metodă alternativă pentru obţinerea aceloraşi rezultate pentru
câteva dintre funcţiile macro FANUC nedisponibile.
GOTO-nnnn
Căutarea unui bloc pentru salt în sens negativ, de ex. spre înapoi în interiorul unui program, nu este necesară
dacă utilizaţi coduri de adresă N unice.
Căutarea unui bloc se face pornind de la blocul interpretat în momentul respectiv. Când se ajunge la sfârşitul
programului, căutarea continuă de la începutul programului până când se ajunge la blocul curent.

94 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Codul VQC

Pentru a iniţia codul VQC (Visual Quick Code - cod vizual rapid), apăsaţi tasta MDI/DNC (introducere
manuală date/ comandă numerică directă), apoi tasta PROGRM/CONVRS (conversie program). Selectaţi
VQC din meniul de tip tab.

Selectarea unei categorii

Utilizaţi tastele săgeţi pentru a selecta categoria de piese a căror descriere corespunde cu cea a piesei dorite
şi apăsaţi tasta Write (scriere). Va apărea un set de imagini ale pieselor din categoria respectivă.

.
Categoria cerc alezaje de şuruburi VQC Ecranul de introducere date cerc alezaje de şuruburi

Selectarea unui model de piesă


Utilizaţi tastele săgeţi pentru a selecta un model de piesă din pagină. Apăsarea tastei Write (scriere) va de-
termina afişarea unei schiţe a piesei şi se va aştepta ca programatorul să introducă valorile pentru realizarea
piesei selectate.

Introducerea datelor
Unitatea de comandă va solicita programatorului informaţii despre piesa selectată. Odată informaţiile intro-
duse, unitatea de comandă întreabă unde urmează a fi plasat codul G:
1) Select/Create a Program (selectare/ creare program)
Se va deschide o fereastră ce solicită utilizatorului să selecteze un nume de program. Marcaţi programul dorit
şi apăsaţi tasta Write (scriere). Astfel se vor adăuga noile linii de cod la programul selectat. Dacă progra-
mul conţine deja un cod, VQC va introduce liniile de cod la începutul programului, înaintea codului existent.
Utilizatorul are de asemenea opţiunea de a crea un program nou prin introducerea unui nume de program şi
apăsarea tastei Write (scriere) pentru a adăuga liniile de cod unui program nou.
2) Add to Current Program (adăugare la programul curent) – Codul generat de VQC va fi adăugat după cur-
sor.
3) MDI – Codul va fi transmis spre MDI. Notă: Orice date aflate în MDI vor fi suprascrise.
4) Cancel (anulare) – Fereastra se va închide şi vor fi afişate valorile din program.

NOTĂ: Programul va fi de asemenea disponibil pentru editarea în modul Editare. Este recomandabil să se
verifice programul prin rularea acestuia în modul Grafic.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 95


Subrutinele

Subrutinele (subprogramele) sunt constituite de obicei dintr-o serie de comenzi repetate de mai multe ori
într-un program. În locul repetării de mai multe ori a comenzilor în programul principal, subrutinele sunt scrise
sub forma unui program separat. Programul principal are o singură comandă care „apelează” programul
subrutină. O subrutină este apelată cu ajutorul M97 şi al unei adrese P. Codul P este acelaşi pentru numărul
programului (Onnnnn) şi numărul subrutinei de apelat, ceea ce înseamnă că este plasat după un M30. Un
subprogram este apelat cu ajutorul M98 şi al unei adrese P. Adresa P cu un M98 se referă la un număr de
program.
Ciclurile închise reprezintă cel mai uzual mod de utilizare a subrutinelor. Poziţiile pe axele X şi Y ale aleza-
jelor sunt introduse într-un program separat şi apoi apelate. În loc să se scrie poziţiile X, Y câte o dată pentru
fiecare sculă, poziţiile X, Y sunt scrise o singură dată pentru oricâte scule.
Subrutinele pot să includă un L sau un contor de repetare. Dacă există un L, apelarea subrutinei este
repetată de un număr de ori conform celor specificate înainte ca programul principal să continue cu blocul
următor.

Subrutina externă

O subrutină externă este un program separat la care se face referinţă de mai multe ori în programul principal.
Subrutinele locale sunt comandate (apelate) cu ajutorul unui M98 şi al unui Pnnnnn ce se referă la numărul
de program al subprogramului.

Exemplu de subrutină externă


O00104 (subprogram cu un M98) Subprogram
T1 M06 O00105
G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5 X.5 Y-.75
S1406 M03 Y-2.25
G43 H01 Z1. M08 G98 X1.5 Y-2.5
G81 G99 Z-0.26 R0.1 F7. G99 X3.5
M98 P105 (Apelare subprogram O00105) X4.5 Y-2.25
Y-.75
T2 M06 X3.5 Y-.5
G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5 G80 G00 Z1.0 M09
S2082 M03 G53 G49 Z0. M05
G43 H02 Z1. M08 M99
G83 G99 Z-.75 Q0.2 R0.1 F12.5 4.50
3.50
M98 P105 (Apelare subprogram O00105) 1.50
.50
2.25 .50

8
T3 M06 .75 2 1 7
3 4 5 6
G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5
2.50
S750
G43 H03 Z1. M08 .375

G84 G99 Z-.6 R0.1 F37.5 .75

M98 P105 (Apelare subprogram O00105)


G53 G49 Y0.
M30 (Încheiere program)

96 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Subrutina locală

O subrutină locală este un bloc de cod din programul principal la care se face referinţă de mai multe ori în
programul principal. Subrutinele locale sunt comandate (apelate) cu ajutorul unui M97 şi al unui Pnnnnn ce se
referă la numărul liniei N al subrutinei locale.
Structura subrutinei locale presupune încheierea programului principal cu un M30 şi apoi introducerea subru-
tinelor locale după M30. Fiecare subrutină trebuie să aibă un număr de linie N la început şi un M99 la sfârşit,
care va trimite programul înapoi la linia următoare a programului principal.

Exemplu de subrutină locală


O00104 (subprogram local cu un M97)
T1 M06
G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5
S1406 M03
G43 H01 Z1. M08
G81 G99 Z-0.26 R0.1 F7.
M97 P1000 (Apelare subrutină locală în linia N1000)
T2 M06
G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5
S2082 M03
G43 H02 Z1. M08
G83 G99 Z-.75 Q0.2 R0.1 F12.5
M97 P1000 (Apelare subrutină locală în linia N1000)
T3 M06
G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5
S750
G43 H03 Z1. M08
G84 G99 Z-.6 R0.1 F37.5
M97 P1000 (Apelare subrutină locală în linia N1000)
G53 G49 Y0.
M30 (Încheiere program)
N1000 (Început subrutină locală)
X.5 Y-.75
Y-2.25
G98 X1.5 Y-2.5
G99 X3.5
X4.5 Y-2.25
Y-.75
X3.5 Y-.5
G80 G00 Z1.0 M09
G53 G49 Z0. M05
M99

Exemplu de subrutină ciclu închis

Subprogram
O1234 (Program cu exemplu de ciclu închis) O1000 (X,Y
T1 M06 , poziţii)
G90 G54 G00 X.565 Y-1.875 S1275 M03 X 1.115 Y-2.750
G43 H01 Z.1 M08 X 3.365 Y-2.875
G82 Z-.175 P.03 R.1 F10. X 4.188 Y-3.313
M98 P1000 X 5.0 Y-4.0
G80 G00 Z1.0 M09 M99
T2 M06
G00 G90 G54 X.565 Y-1.875 S2500 M03

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 97


G43 H02 Z.1 M08
G83 Z-.720 Q.175 R.1 F15.
M98 P1000
G00 G80 Z1.0 M09
T3 M06
G00 G90 G54 X.565 Y-1.875 S900 M03
G43 H03 Z.2 M08
G84 Z-.600 R.2 F56.25
M98 P1000
G80 G00 Z1.0 M09
G28 G91 Y0 Z0
M30

Subrutinele cu dispozitive de fixare multiple

Subrutinele pot fi utile atunci când se prelucrează aceeaşi piesă în poziţii diferite pe axele X şi Y ale maşinii.
De exemplu, atunci când sunt montate şase menghine pe masă. Fiecare dintre aceste menghine utilizează
o altă poziţie de zero X, Y. Referinţa la acestea se face în program prin utilizarea decalajelor de origine G54
- G59. Utilizaţi un dispozitiv de găsire muchie sau un indicator pentru a stabili punctul de zero pentru fiecare
piesă. Utilizaţi tasta de setare punct de zero al piesei în pagina de decalaje coordonate de lucru pentru a
înregistra fiecare poziţie X, Y. Odată poziţia de zero X, Y pentru fiecare piesă de prelucrat setată în pagina de
decalaje, programarea poate să înceapă.
Figura prezintă cum ar trebui să arate o astfel de setare pe masa maşinii. De exemplu, fiecare din aceste
şase piese trebuie să fie găurită în centru, în poziţia de zero X, Y.

Programul principal Subrutina


O2000 O3000
T1 M06 X0 Y0
G00 G90 G54 X0 Y0 S1500 M03 G83 Z-1.0 Q.2 R.1 F15.
G43 H01 Z.1 M08 G00 G80 Z.2
M98 P3000 M99
G55
M98 P3000 G54 G55 G56
X0, Y0 X0, Y0 X0, Y0
G56
M98 P3000
G57 G57 G58 G59
X0, Y0 X0, Y0 X0, Y0
M98 P3000
G58
M98 P3000G59
M98 P3000
G00 Z1.0 M09
G28 G91 Y0 Z0
M30

98 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Programarea pe axele a 4-a şi a 5-a

AXA B AXA A

Axa B 360°

+32° -32° -32° +32° Axa A ±120°


FRONTAL LATERAL

..
Mişcarea axei la freza VR-11 şi Haas TRT 210

Crearea programelor pe cinci axe

Programele cu deplasare pe cinci axe sunt destul de complexe şi vor fi scrise prin utilizarea unui pachet de
programe CAD/CAM. Trebuie să se determine lungimea pivotului şi lungimea calibrului pentru maşină, şi ca
acestea să fie introduse în programele de acest gen.
Fiecare maşină are lungime specifică a pivotului. Aceasta este distanţa dintre centrul de rotaţie al păpuşii
portsculă şi suprafaţa inferioară a portcuţitului principal. Lungimea pivotului poate fi găsită în setarea 116,
fiind gravată de asemenea pe portcuţitul principal ce este livrat împreună cu maşinile cu 5 axe.

Axa de
rotaţie

Lungimea pivotului
Total
Lungimea calibrului

Când se pregăteşte un program, trebuie să se determine lungimea calibrului pentru fiecare sculă. Lungimea
calibrului este distanţa dintre flanşa inferioară a portcuţitului principal şi vârfului sculei. Această distanţă
poate fi calculată prin fixarea pe masă a unui indicator pe suport magnetic, ce indică suprafaţa inferioară a
portcuţitului principal, şi setarea acestui punct ca Z0 în unitatea de comandă. Apoi, inseraţi fiecare sculă şi
calculaţi distanţa de la vârful sculei până la Z0; aceasta este lungimea calibrului.
Lungimea totală este distanţa dintre centrul de rotaţie al păpuşii portsculă şi vârful sculei. Aceasta poate fi
calculată prin însumarea lungimii calibrului cu lungimea pivotului. Numărul obţinut este introdus în programul
CAD/CAM, care va utiliza această valoare pentru calculele pe care le face.

Corecţiile/ decalajele
Afişajul pentru decalaje de origine se găseşte în afişajul pentru corecţii/ decalaje prin apăsarea butonului
Page Up (pagina anterioară). Decalajele G54 - G59 sau G110 - G129 pot fi setate prin utilizarea butonului
Part Zero Set (setare poziţie de zero piesă). Poziţionaţi axele în punctul de zero al piesei de prelucrat. Uti-
lizând cursorul, selectaţi axa corespunzătoare şi numărul piesei. Apăsaţi butonul Part Zero Set (setare poziţie
de zero piesă) şi poziţia curentă a maşinii va fi memorată automat în adresa respectivă. Aceasta se întâmplă
doar cu afişajul pentru decalaje de origine selectat. Reţineţi că introducerea unui decalaj de origine Z diferit
de zero va interfera cu utilizarea unei corecţii a lungimii scule introduse automat.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 99


Coordonatele de lucru se introduc de obicei ca număr pozitiv. Coordonatele de lucru sunt introduse în tabel
doar sub formă de numere. Pentru a introduce o valoare X de X2.00 în G54, deplasaţi cursorul în coloana X
şi tastaţi 2.0.

Note referitoare la programarea pe cinci axe


Utilizarea unei sincronizări strânse la prelucrare, coroborată cu rezoluţia geometrică asigurată de sistemul
CAD/CAM, permite o curgere fluentă a contururilor şi realizarea unor piese mai precise.
Poziţionarea maşinii pe un vector de apropiere nu se va face decât la o distanţă sigură deasupra sau în later-
al faţă de piesa de prelucrat. Când vă aflaţi în modul deplasare rapidă, axele vor ajunge în poziţia programată
în momente diferite; axa aflată cel mai aproape de poziţia ţintă va ajunge prima, iar cea aflată cel mai departe
va ajunge ultima. O viteză de avans mare va forţa axele să ajungă concomitent în poziţia comandată, evitân-
du-se riscul producerii unei coliziuni.

Codurile G
Programarea pe cinci axe nu este afectată de selecţia modului ţoli (G20) sau metric (G21), întrucât axele A şi
B sunt programate întotdeauna în grade.
Funcţia timp invers G93 trebuie să fie activată pentru mişcarea simultană pe 5 axe. În modul G93, viteza
maximă de avans va include o combinaţie a mişcărilor pe toate axele într-un singur bloc al codului. Limita
este setată de unitatea de comandă şi ţine de pasul programat de codor pentru fiecare axă în parte în acelaşi
bloc al codului.
Limitaţi pe cât posibil solicitarea post-procesorului (software-ul CAD/CAM); viteza maximă în modul G93 este
de 32 de grade pe minut. Aceasta va duce la o mişcare mai fluentă, ce ar putea fi necesară atunci când se
trece în apropierea unor pereţi înclinaţi.

Codurile M
Important! Se recomandă ca frânele A/B să fie cuplate atunci când se execută orice altă mişcare decât
pe 5 axe. Aşchierea cu frânele dezactivate poate cauza o uzură excesivă a angrenajelor.
M10/M11 cuplează/ decuplează frâna axei A
M12/M13 cuplează/ decuplează frâna axei B
Când se execută aşchierea pe 4 sau 5 axe, maşina va face pauze între blocuri. Pauza se datorează eliberării
frânelor pe axa A şi/sau B. Pentru a se evita această oprire temporizată şi a se permite o execuţie mai fluentă
a programului, programaţi un M11 şi/sau un M13 chiar înainte de G93. Codurile M vor decupla frânele, re-
zultând o mişcare mai lină şi fluentă. Reţineţi că dacă frânele nu sunt recuplate, acestea vor rămâne dezacti-
vate un timp nelimitat.

Setările
O serie de setări sunt utilizate pentru programarea pe axele a 4-a şi a 5-a. A se vedea setările 30, 34 şi 48
pentru a 4-a axă şi respectiv 78, 79 şi 80 pentru a 5-a axă.
Setarea 85 va fi setată la .0500 pentru aşchierea pe 5 axe. Setările sub .0500 vor deplasa maşina mai
aproape de o oprire exactă şi vor determina o mişcare neuniformă.
G187 poate fi utilizată de asemenea în program pentru a se încetini axele.
Atenţie! Când se aşchiază în modul pe 5 axe, pot să apară poziţionarea defectuoasă sau depăşirea
capătului de cursă dacă nu se anulează corecţia pentru lungimea sculei (cod H). Pentru a se preveni
această problemă, utilizaţi G90 G40, H00 şi G49 în primele blocuri după o schimbare a sculei. Această
problemă poate să apară atunci când se programează împreună axele a 3-a şi a 5-a, la repornirea pro-
gramului sau atunci când se iniţiază o nouă operaţie de prelucrare şi corecţia pentru lungimea sculei
este încă activată.

100 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Vitezele de avans
Trebuie comandată câte o viteză de avans pentru fiecare linie a codului pentru 4 şi/sau 5 axe. Limitaţi viteza
de avans la maxim 75 IPM (ţoli/min) la găurire. Vitezele de avans recomandate pentru prelucrări de finisare
la lucrul pe 3 axe nu vor depăşi 50 - 60 IPM (ţoli/min) cu cel puţin .0500” - .0750” adâncime rămasă pentru
operaţia de finisare.
Deplasările rapide nu sunt admise; deplasarea rapidă, intrarea şi ieşirea din alezaje (cicluri de găurire
progresivă cu retragerea completă) nu sunt acceptate.
Când se programează mişcarea simultană pe 5 axe, se impun adaosuri de material mai mici şi se admit
viteze de avans mai mari. În funcţie de adaosul de finisare, lungimea frezei şi tipul de profil aşchiat, se pot
aplica viteze de avans mai mari. De exemplu, la prelucrarea profilurilor de matriţe sau a contururilor prelungi
şi line, vitezele de avans pot depăşi 100 IPM (ţoli/min).

Avansul rapid pe axele a 4-a şi a 5-a


Toate aspectele referitoare la avansul rapid manual pe axa a cincea sunt similare celor aplicabile pentru cele-
lalte axe. Excepţia ţine de metoda de selectare a avansului rapid între axa A şi axa B.
Implicit, tastele „+A” şi „-A”, atunci când sunt apăsate, vor selecta axa A pentru avansul rapid. Axa B poate fi
selectată pentru avans rapid prin apăsarea tastei Shift (comutare) şi apoi a oricăreia dintre tastele „+A” şi „-A”.
EC-300: Modul avans rapid indică A1 şi A2, utilizaţi „A” pentru avans rapid pe A1 şi Shift + „A” pentru avans
rapid pe A2.

EC-300 Funcţionarea paletelor şi a axei a 4-a


Masa rotativă din zona de prelucrare va apărea întotdeauna, şi va fi operată, ca axa A. Axa rotativă a paletei
1 va fi indicată prin „A1” iar cealaltă axă, a paletei 2, prin „A2”. Exemple de operare:
Pentru avans rapid pe axa A1, tastaţi „A1” şi apăsaţi tasta „HAND JOG” (manetă de avans rapid).
Pentru comanda avansului rapid prin intermediul butoanelor, utilizaţi butoanele +/-A pentru axa A1, respectiv
butoanele +/-B pentru axa A2.
Pentru aducerea la zero a axei A pentru paleta #2, tastaţi „A2” şi apăsaţi tasta ZERO SINGL AXIS (aducere la
zero o singură axă).
Funcţia imagine în oglindă: Dacă se utilizează G101 pentru imagine în oglindă pe axa A, atunci funcţia
imagine în oglindă este activată pentru ambele axe A. Când paleta #1 este în zona de prelucrare, se afişează
A1-MIR în partea inferioară a ecranului. Când paleta #2 este în zona de prelucrare, se afişează A2-MIR.
Comportamentul setărilor funcţiei imagine în oglindă diferă; dacă setarea 48 Mirror Image A-Axis (imagine
în oglindă axa A) este ON (activată), este activată funcţia imagine în oglindă axa A pentru paleta #1, şi este
afişat mesajul A1-MIR.
Dacă setarea 80 (parametrul 315, bitul 20 PLAN AXA A 4-A este 1, numele pentru setarea 80 este acelaşi
ca pentru setarea 48, adică Mirror Image A-Axis (imagine în oglindă axa A)) este ON (activată), este activată
funcţia imagine în oglindă axa A pentru paleta #2. Când paleta #2 este în interiorul frezei, se va afişa A2-MIR.

Procedura de redresare după o coliziune


Dacă se produce o coliziune în maşină în timpul prelucrării unei piese pe 5 axe, poate fi dificilă îndepărtarea
sculei de piesă datorită unghiurilor implicate. NU apăsaţi imediat butonul Recover (redresare) şi nu scoateţi
maşina din funcţiune. Pentru redresarea după o coliziune în care arborele principal s-a oprit în timp ce scula
se afla încă în aşchiere, retrageţi arborele principal cu ajutorul funcţiei avans rapid vectorial. Pentru aceasta,
apăsaţi litera „V” de pe tastatură, apăsaţi tasta „Handle Jog” (manetă de avans rapid) şi utilizaţi maneta
de avans rapid pentru deplasarea pe axa respectivă. Această funcţie va permite deplasarea pe orice axă
determinată de axele A şi/sau B.
Funcţia de avans rapid vectorial este proiectată să permită operatorului îndepărtarea sculei aşchietoare de
piesă în situaţii extreme rezultate ca urmare a unei coliziuni sau unei stări de alarmă.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 101


G28 nu este disponibilă în modul avans rapid vectorial; aceasta este disponibilă doar atunci când se
selectează o singură axă X, Y, Z, A sau B.
Dacă s-a produs o cădere de tensiune în cursul aşchierii, avansul rapid vectorial nu va funcţiona, deoarece
unitatea de comandă are nevoie de o poziţie de referinţă. Vor fi necesare alte metode de îndepărtare a sculei
de piesă.
Dacă scula nu este în tăietură atunci când se produce coliziunea, apăsaţi butonul Recover (redresare) şi
răspundeţi la întrebările ce apar pe ecran. Când se apasă butonul Recover (redresare), păpuşa portsculă
se va deplasa simultan pe axele A, B şi Z, pentru a se retrage scula. Dacă scula este în tăietură sau este
înclinată, aceasta va intra în coliziune când este apăsat butonul.

Instalarea unei a patra axe opţionale

Când se adaugă o masă rotativă la freza Haas, modificaţi setările 30 şi 34 pentru masa rotativă respectivă
şi diametrul piesei utilizat curent. Avertisment: Dacă nu se adaptează corect setările pentru masa rotativă cu
sau fără perii la produsul montat efectiv pe freză, servomotorul poate fi avariat. „B” în setări indică un produs
rotativ fără perii. Indexoarele fără perii au două cabluri de la masa de lucru şi două conectoare la unitatea de
comandă a frezei.

Parametrii
Arareori poate fi necesară modificarea unor parametri pentru a se obţine performanţele specifice ale index-
oarelor respective. Nu faceţi asta fără a avea la dispoziţie o listă a parametrilor de modificat. (Dacă lista de
parametri nu a fost livrată odată cu indexorul, atunci nu este necesară nicio modificare. NU MODIFICAŢI
PARAMETRII. Aceasta va duce la invalidarea garanţiei.)
Pentru modificarea parametrilor pentru indexorul pentru axa a patra sau a cincea: Apăsaţi butonul E-stop
(oprire de urgenţă). Dezactivaţi blocarea parametrilor (setarea 7). Accesaţi pagina de setări prin apăsarea
tastei Setting (setări). Tastaţi „7” şi apăsaţi tasta săgeată în jos; aceasta va determina deplasarea la setarea
7. Cu cursorul pe setarea 7, utilizaţi tasta săgeată stânga sau dreapta pentru a selecta „Off” (dezactivare)
şi apăsaţi tasta Write (scriere), pentru a dezactiva blocarea parametrilor. Accesaţi pagina de parametri,
introduceţi numărul parametrului de modificat şi apăsaţi tasta săgeată în jos. Introduceţi noua valoare pentru
parametru şi apăsaţi tasta Write (scriere); modificaţi similar restul parametrilor. Reveniţi la setarea 7 şi activaţi
din nou această setare. Resetaţi butonul E-stop (oprire de urgenţă). Aduceţi indexorul în poziţia de origine
şi verificaţi dacă acesta funcţionează corespunzător prin apăsarea tastelor Handle Jog (manetă de avans
rapid) şi „A”. Avansaţi axa A cu ajutorul manetei de avans rapid; indexorul ar trebui să se mişte. Verificaţi dacă
raportul de transmisie este corect prin marcarea mesei, rotirea cu 360 de grade conform afişajului din pagina
de poziţie şi verificaţi dacă marcajul a revenit în aceeaşi poziţie. Dacă acesta este apropiat de poziţia iniţială
(maxim 10 grade), atunci raportul de transmisie este corect.

Punerea în funcţiune
Porniţi freza (şi comanda servo, dacă este prevăzută) şi aduceţi indexorul în poziţia de origine. Toate index-
oarele Haas se aduc în poziţia de origine în sens orar văzut din partea frontală. Dacă indexorul este adus în
poziţia de origine în sens antiorar, apăsaţi butonul E-stop (oprire de urgenţă) şi contactaţi dealerul.

102 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Instalarea unei a cincea axe opţionale

A cincea axă este instalată în acelaşi mod ca şi a patra axă. Setările 78 şi 79 guvernează axa a 5-a, iar avan-
sarea rapidă şi comandarea axei se face cu ajutorul adresei B.

Decalajul B pe axa A (înclinarea produselor rotative)

Această procedură determină distanţa dintre planul platoului axei B şi axa centrală a axei A la înclinarea pro-
duselor rotative. Decalajul este necesar pentru unele aplicaţii software CAM.

Decalaj B pe A
Axa A

Planul axei B

1. Rotiţi axa A până când axa B este verticală. Montaţi un ceas comparator pe arborele principal al maşinii
(sau altă suprafaţă independentă de mişcarea mesei) şi palpaţi suprafaţa platoului. Setaţi acul indicator la
zero.
2. Setaţi poziţia zero pentru axa operatorului Y (selectaţi poziţia şi apăsaţi tasta ORIGIN (origine)).
3. Rotiţi axa A cu 180°.
4. Suprafaţa platoului trebuie să fie acum palpată în acelaşi sens în care s-a făcut prima palpare. Plasaţi un
bloc 1-2-3 pe platou şi palpaţi suprafaţa blocului aflată în contact cu suprafaţa platoului. Deplasaţi axa Y până
la atingerea blocului cu vârful indicatorului. Resetaţi acul indicator la zero.
5. Citiţi noua poziţie a axei Y. Împărţiţi această valoare la 2 pentru a determina valoarea decalajului B pe axa
A.

3. Rotiţi axa A cu 180°

Axa A

1. Indicaţi partea frontală 4-5. Indicaţi blocul 1-2-3


şi citiţi noua poziţie a
axei Y. Împărţiţi la 2

.
Procedura ilustrată pentru B pe axa A

Dezactivarea axelor

Dezactivaţi setarea 30 pentru axa a 4-a, respectiv setarea 78 pentru axa a 5-a atunci când aceasta este
scoasă de pe maşină. Nu conectaţi sau deconectaţi niciun cablu cu unitatea de comandă pornită. Dacă
setările nu sunt dezactivate atunci când unitatea este scoasă, se va genera o alarmă.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 103


Codurile G (funcţiile pregătitoare)

G00 Poziţionarea prin deplasare rapidă (Grupa 01)


X Comanda opţională de mişcare pe axa X
Y Comanda opţională de mişcare pe axa Y
Z Comanda opţională de mişcare pe axa Z
A Comanda opţională de mişcare pe axa A
Codul G00 este utilizat pentru deplasarea axelor maşinii cu viteză maximă. Acesta este utilizat în principal
pentru poziţionarea rapidă a maşinii într-un punct dat înaintea fiecărei comenzi de avans de lucru (aşchiere)
(toate deplasările se fac cu viteză maximă de avans rapid). Acest cod G este modal, astfel că un bloc cu G00
determină deplasarea rapidă pentru toate blocurile următoare, până când este specificat un alt cod de Grupa
01.
Notă referitoare la programare: În general, deplasarea rapidă nu se va face în linie dreaptă. Fiecare axă
specificată se deplasează cu aceeaşi viteză, dar nu toate axele îşi vor încheia neapărat deplasarea în acelaşi
timp. Maşina va aştepta până când toate mişcările sunt încheiate înainte să fie iniţiată comanda următoare.
Comenzile de poziţie incrementale sau absolute (G90 sau G91) vor modifica modul în care sunt interpretate
valorile pentru deplasarea axelor respective. Setarea 57 (Exact Stop Canned X-Y - ciclu închis de oprire
exactă) poate determina cât de aproape înainte sau după o deplasare rapidă va executa maşina o oprire
precisă.

G01 Mişcarea de interpolare liniară (Grupa 01)


F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
X Comanda opţională de mişcare pe axa X
Y Comanda opţională de mişcare pe axa Y
Z Comanda opţională de mişcare pe axa Z
A Comanda opţională de mişcare pe axa A
,R Raza arcului
,C Distanţa de teşire
Acest cod G deplasează axele cu o viteză de avans comandată. Acesta este utilizat în principal pentru
aşchierea piesei de prelucrat. Un avans G01 poate fi o deplasare pe o singură axă sau viza o combinaţie
de axe. Viteza de deplasare a axelor este controlată de valoarea vitezei de avans (F). Această valoare F
poate fi în unităţi (ţoli sau mm) pe minut (G94) sau pe rotaţie a arborelui principal (G95), respectiv poate fi
timpul de finalizare a mişcării (G93). Valoarea vitezei de avans (F) poate fi în linia de program curentă sau
într-o linie anterioară. Unitatea de comandă va utiliza întotdeauna cea mai recentă valoare F, până când este
comandată o altă valoare F.
G01 este o comandă modală, ceea ce înseamnă că aceasta va rămâne în vigoare până când este anulată
de o comandă de mişcare rapidă, cum ar fi G00, respectiv de o comandă de mişcare circulară, cum ar fi G02
sau G03.
Odată iniţiată G01, toate axele programate se vor pune în mişcare şi vor atinge concomitent poziţia ţintă.
Dacă o axă nu poate asigura viteza de avans programată, unitatea de comandă nu va executa comanda G01
şi se va genera o alarmă (viteză maximă de avans depăşită).

104 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Exemplu de rotunjire de colţ şi teşire
O1234 (Exemplu de rotunjire de colţ şi teşire); X0. Y0.
T1 M6;
G00 G90 G54 X0. Y0. S3000 M3;
G43 H01 Z0.1 M08;
G01 Z-0.5 F20.; 4.0 4.0
Y-5. ,C1.; 5.0
X-5. ,R1.;
Y0.; R1.0
G00 Z0.1 M09;
G53 G49 Z0.;
G53 Y0.; 4.0 1.0
M30; 5.0
.

Un bloc de teşire sau un bloc de rotunjire de colţ poate fi inserat automat între două blocuri de interpolare
liniară prin specificarea ,C (teşire) sau ,R (rotunjire de colţ). Trebuie să existe un bloc de încheiere interpolare
liniară după blocul de început (poate să intervină o pauză G04).
Aceste două blocuri de interpolare liniară specifică un colţ al intersecţiei. Dacă blocul de început specifică un
,C, valoarea de după C reprezintă distanţa de la intersecţia unde începe teşitura şi, în acelaşi timp, distanţa
faţă de intersecţia unde se termină teşitura. Dacă blocul de început specifică un ,R, valoarea de după R
reprezintă raza unui cerc tangent la colţ în două puncte: începutul arcului de rotunjire a colţului şi punctul
final al arcului respectiv. Se pot specifica blocuri consecutive de teşire sau rotunjire de colţ. Trebuie să existe
deplasare pe cele două axe specificate de planul selectat, în funcţie de planul activ XY (G17), XZ (G18) sau
YZ (G19).

G02 Mişcarea de interpolare circulară în sens orar / G03 Mişcarea de interpolare circulară în
sens antiorar (Grupa 01)
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
I Distanţa opţională pe axa X faţă de centrul cercului
J Distanţa opţională pe axa Y faţă de centrul cercului
K Distanţa opţională pe axa Z faţă de centrul cercului
R Raza opţională a cercului
X Comanda opţională de mişcare pe axa X
Y Comanda opţională de mişcare pe axa Y
Z Comanda opţională de mişcare pe axa Z
A Comanda opţională de mişcare pe axa A
,R Raza cercului de rotunjire a colţului
,C Distanţa faţă de centrul intersecţiei unde începe teşitura
Utilizarea I, J şi K este metoda preferabilă de programare a razei. R este adecvat pentru cele mai uzuale
arcuri de cerc.
Aceste coduri G sunt utilizate pentru specificarea mişcării circulare. Sunt necesare două axe pentru execu-
tarea mişcării circulare şi trebuie utilizat planul corect, G17-19. Există două metode de comandare a unui G02
sau G03, prima cu utilizarea adreselor I, J şi K, iar cea de-a două cu utilizarea adresei R. O funcţie de teşire
sau de rotunjire de colţ poate fi inserată într-un program prin specificarea ,C (teşire) sau ,R (rotunjire de colţ),
conform celor descrise la definirea G01.

Utilizarea adreselor I, J şi K
Adresele I, J şi K sunt utilizate pentru poziţionarea centrului arcului în raport cu punctul de pornire. Cu alte
cuvinte, adresele I, J şi K reprezintă distanţele de la punctul de pornire până la centrul cercului. Sunt ad-
mise numai I, J sau K specifice planului selectat (G17 utilizează IJ, G18 utilizează IK iar G19 utilizează JK).
Comenzile X, Y şi Z specifică punctul final al arcului. Dacă nu este specificată poziţia X, Y sau Z a planului
selectat, punctul final al arcului este acelaşi cu punctul de pornire pentru axa respectivă.
Pentru aşchierea unui cerc complet, trebuie utilizate adresele I, J şi K; utilizarea unei adrese R nu va
funcţiona. Pentru aşchierea unui cerc complet, nu specificaţi un punct final (X, Y şi Z); programaţi I, J sau K

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 105


pentru a defini centrul cercului. De exemplu: G02 I3.0 J4.0 (Presupune G17; planul XY)

Utilizarea adresei R
Valoarea R defineşte distanţa de la punctul de pornire până la centrul cercului. Utilizaţi o valoare R pozitivă
pentru arce de cerc de 180° sau mai mici, respectiv o valoare R negativă pentru arce de cerc mai mari de
180°.

Exemple de programare
135O
225O

R 1.00
R 1.00

1.5 1.5

.5Ø .5Ø

G90 G54 G00 X-0.25 Y-.25 G90 G54 G00 X-0.25 Y-0.25
G01 Y1.5 F12. G01 Y1.5 F12.
. G02 X1.884 Y2.384 R1.25 G02 X1.884 Y0.616 R-1.25

Exemplu de rotunjire de colţ şi teşire:


G00 X1. Y1.
G01 Z-0.125 F30.
G01 X5 ,C0.75 F12
G01 Y1.75
G01 X6. ,C0.25
G01 Y5. ,R06.25
G01 X5.
G01 Y8. ,C0.5
G01 X1. ,R1.
G01 Y1.
G00 X0.75 Y0.75
Frezarea filetelor
Frezarea filetelor utilizează o mişcare standard G02 sau G03 pentru crearea mişcării circulare în planul X-Y,
apoi adaugă o mişcare Z în acelaşi bloc pentru crearea pasului filetului. Aceasta generează un pas al filetului;
dinţii multiplii ai frezei generează restul. Linia tipică de cod: N100 G02 I-1.0 Z-.05 F5. (generează o rază de 1
ţol pentru un filet cu pas 20)
Note referitoare la frezarea filetelor: Alezajele interne mai mici de 3/8 ţoli s-ar putea să nu fie posibile sau
practice. Utilizaţi întotdeauna freza pentru aşchiere în sensul avansului.
Utilizaţi un G03 pentru realizare filete interioare sau un G02 pentru realizare filete exterioare. Un filet interior
pe dreapta va urca pe axa Z cu valoarea unui pas al filetului. Un filet exterior pe dreapta va coborî pe axa Z
cu valoarea unui pas al filetului. PASUL = 1/filete pe ţoli (Exemplu - 1.0 împărţit la 8 TPI = 0.125)

Exemplu de frezare a filetelor:


Acest program va freza un filet interior într-un alezaj 1.5 x 8 TPI utilizând o freză melc cu un diametru .750 x
1.0.
Pentru început, luaţi diametrul alezajului (1.500). Scădeţi diametrul frezei 0.750 şi apoi împărţiţi la 2. (1.500 -
.75) / 2 = .375
Rezultatul (.375) reprezintă distanţa de pornire a frezei de la diametrul interior al piesei.
După poziţionarea iniţială, următoarea etapă a programului constă în activarea compensării frezei şi depla-
sarea la diametrul interior al cercului.

106 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Etapa următoare este să se programeze un cerc complet (G02 sau G03) cu o comandă pe axa Z la valoarea
unui pas complet al filetului (aceasta este denumită „interpolare elicoidală”).
Etapa următoare constă în îndepărtarea de diametrul interior al cercului şi dezactivarea compensării frezei.
Compensarea frezei nu poate fi dezactivată sau activată în cursul unei mişcări pe arc. Trebuie să se execute
o mişcare liniară, pe axa X sau pe axa Y, pentru deplasarea sculei spre şi dinspre diametrul de prelucrat.
Această mişcare va fi valoarea maximă a compensării ce poate fi reglată.

Exerciţiu de frezare a filetelor interioare

Depla-
sare la ø
interior
N5 N4
N1 N2 N3
Îndepărtare Frezare filet ø 1.5 x 8 TPI
de ø interior Traiectoria sculei
Activarea şi
dezactivarea
compensării frezei

.
Exemplu de frezare a filetelor

Exemplu de program Descriere


%
O02300
T1 M06 (0.5 DIA 2FLT. THREAD MILL) (Frezare filet 1.5 x 8 TPI)
G00 G90 G54 X0. Y0. S1910 M03 (X0. Y0. este în centrul alezajului)
G43 H01 Z0.1 M08 (Z0. este în partea superioară a piesei - cu
un material de .5” grosime)
G00 Z-0.6
N1 G01 G41 D01 X0.125 F30. (Activare compensare freză)
N2 G03 X0.75 Y0. R0.3125 F11.5 (Deplasare la diam. interior alezaj)
N3 G03 I-0.75 Z-0.475 (O rotaţie completă cu urcare pe axa Z
.125)
N4 G03 X0.125 Y0. R0.3125 F30. (Îndepărtare de noile filete)
N5 G01 G40 X0. Y0. (Anulare compensare freză)
G00 Z0.1 M09
G28 G91 Y0. Z0.
M30
%

Notă: Reglarea maximă a compensării frezei este .175.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 107


Frezarea filetelor exterioare
Exerciţiu de frezare a filetelor exterioare
Poziţia de
pornire
Freză .500

XO, YO
Frezare filet ø 2.0 x 16 TPI

ø 2.0 Material
Traiectoria sculei:

Poziţionarea prin
deplasare rapidă,
Activarea şi dezactivarea
compensării frezei

.
Exemplu de frezare a filetelor exterioare

Exemplu de program Descriere


%
O02400
T1 M06 (0.5 DIA. 2FLT. THREAD (Frezare filet pe o tijă cu diametru 2.0 x 16
MILL) TPI)
G00 G90 G54 X-0.2 Y1.4 S1910 M30 (X0, Y0 este în centrul tijei)
G43 H01 Z0.1 M08 (Z0 este în partea superioară a piesei -
înălţimea tijei este 1.125”)
G00 Z-1.
G01 G41 D01 Y1. F30. (Activare compensare freză)
G01 X0. F11.5 (Mişcare liniară spre tijă)
G02 J-0.962 Z-1.0625 (Mişcare circulară; mişcare negativă pe axa
Z)
G01 X0.2 (Mişcare liniară de îndepărtare de tijă)
G01 G40 Y1.4 F30. (Dezactivare compensare freză)
G00 Z0.1 M09
G28 G91 Y0. Z0.
M30
%

Notă: O mişcare de compensare a frezei poate fi orice mişcare pe axa X sau Y dintr-o poziţie oarecare, atât
timp cât deplasarea este mai mare decât valoarea compensării.

Exemplu de frezare a filetelor cu vârf unic


Programul este pentru un alezaj cu diametrul 2.500, cu un diametru al frezei de .750”, o valoare radială de
.875, un pas al filetului de .0833 (12 TPI) şi o grosime a piesei de 1.0.

Exemplu de program Descriere


%

108 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


O1000 (X0, Y0 este în centrul alezajului, Z0 este în
partea superioară a piesei)
T1 M06 (Scula #1 este un cuţit de filetat de .750
diametru cu vârf unic)
G00 G90 G54 X0 Y0 S2500 M03
G43 H01 Z.1 M08
G01 Z-1.083 F35.
G41 X.275 DI (Valoare radială)
G3 X.875 I.3 F15.
G91 G3 I-.875 Z.0833 L14 (Înmulţire .0833 pas x 14 treceri = 1.1662
deplasare pe axa Z)
G90 G3 X.275 I-.300
G00 G90 Z1.0 M09
G1 G40 X0 Y0
G28 G91 Y0 Z0
M30
%

Mişcarea elicoidală
Mişcarea elicoidală (în spirală) este posibilă cu G02 sau G03 prin programarea axei liniare ce nu se află
în planul selectat. Această a treia axă va fi deplasată în mod liniar, în timp ce pe celelalte două axe se va
executa o mişcare circulară. Viteza fiecărei axe va fi controlată astfel încât viteza elicoidală să corespundă
vitezei de avans programate.

G04 Oprirea temporizată (Grupa 00)


P Timpul de oprire în secunde sau milisecunde
G04 este utilizat pentru a se provoca o întârziere sau o oprire temporizată în program. Blocul ce conţine G04
va fi întârziat cu timpul specificat în codul P. De exemplu G04 P10.0. Acesta va întârzia programul cu 10
secunde. Reţineţi modul de utilizare a punctului zecimal: G04 P10. este o oprire temporizată de 10 secunde;
G04 P10 este o oprire temporizată de 10 milisecunde.

G09 Oprirea exactă (Grupa 00)


Codul G09 este utilizat pentru specificarea unei opriri controlate a axelor. Aceasta afectează doar blocul în
care este comandată; aceasta este nemodală, şi nu afectează blocurile următoare. Mişcările maşinii vor fi
decelerate până în punctul programat înaintea procesării unei alte comenzi.

G10 Setarea corecţiilor/ decalajelor (Grupa 00)


G10 permite programatorului să seteze corecţiile/ decalajele prin program. Utilizarea G10 înlocuieşte intro-
ducerea manuală a corecţiilor/ decalajelor (de ex. corecţiile pentru lungimea şi diametrul sculelor, respectiv
decalajele de origine).
L – Selectează categoria de corecţii/ decalaje.
L2 Origine coordonate de lucru pentru G52 şi G54-G59
L10 Valoare corecţie pentru lungimea sculei (pentru codul H)
L1 sau L11 Valoare corecţie pentru uzura sculei (pentru codul H)
L12 Valoare corecţie pentru diametrul sculei (pentru codul D)
L13 Valoare corecţie pentru uzura pe diametrul sculei (pentru codul D)
L20 Origine auxiliară coordonate de lucru pentru G110-G129
P – Selectează o corecţie specifică.
P1-P100 Utilizate pentru referiri la corecţii cod D sau H (L10-L13)
P0 G52 face referinţă la coordonatele de lucru (L2)
P1-P6 G54-G59 fac referinţă la coordinatele de lucru (L2)
P1-P20 G110-G129 fac referinţă la coordinatele auxiliare (L20)

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 109


P1-P99 G154 P1-P99 fac referinţă la coordinatele auxiliare (L20)
R Valoarea corecţiei sau creşterea pentru lungime şi diametru.
X Poziţia de zero opţională pe axa X.
Y Poziţia de zero opţională pe axa Y.
Z Poziţia de zero opţională pe axa Z.
A Poziţia de zero opţională pe axa A.
Exemple de programare
G10 L2 P1 G91 X6.0 {Deplasare coordonate G54 6.0 spre dreapta};
G10 L20 P2 G90 X10. Y8. {Setare coordonate de lucru G111 la X10.0
,Y8.0};
G10 L10 G90 P5 R2.5 {Setare corecţie pentru scula #5 la 2.5};
G10 L12 G90 P5 R.375 {Setare diametru pentru scula #5 la .375};
G10 L20 P50 G90 X10. Y20. {Setare coordonate de lucru G154 P50 la X10.0
Y20.}

G12 Frezarea unei cavităţi circulare în sens orar / G13 Frezarea unei cavităţi circulare în sens
antiorar (Grupa 00)
Aceste două coduri G sunt utilizate pentru frezarea unor profiluri circulare. Acestea diferă doar în privinţa sen-
sului de rotaţie utilizat. Ambele coduri G utilizează planul circular implicit XY (G17) şi implică utilizarea G42
(compensarea frezei) pentru G12 şi G41 pentru G13. Aceste două coduri G sunt nemodale.
*D Selectarea razei sau diametrului sculei
I Raza primului cerc (sau de finisare dacă nu există K). Valoarea I trebuie să fie mai mare decât
raza sculei, dar mai mică decât valoarea K.
K Raza cercului de finisare (dacă este specificat)
L Contorizarea buclei la treceri repetate în profunzime
Q Creşterea razei, sau pasul de avans (trebuie utilizată împreună cu K)
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
Z Adâncimea de aşchiere sau adaosul
*Pentru obţinerea diametrului cercului programat, unitatea de comandă utilizează dimensiunea sculei
pentru codul D selectat. Pentru programarea axei centrale a sculei, selectaţi D0.
NOTĂ: Specificaţi D00 dacă nu se doreşte o compensare a frezei. Dacă nu se specifică niciun D în blocul
G12/G13, va fi utilizată ultima valoare D comandată, chiar dacă aceasta a fost anulată anterior cu un cod
G40.

Scula trebuie poziţionată în centrul cercului prin utilizarea X şi Y. Pentru îndepărtarea integrală a materialului
din interiorul cercului, utilizaţi valori I şi Q mai mici decât diametrul sculei şi o valoare K egală cu raza cercului.
Pentru a se prelucra doar un cerc cu raza dată, utilizaţi o valoare I setată la nivelul razei şi nicio valoare K sau
Q.

%
O00098 (Exemplu G12 şi G13)
(Corecţie D01 setată aprox. la dimensiunea
sculei)
(Scula trebuie să aibă un diam. mai mare
decât Q)
T1M06
G54G00G90X0Y0 (Deplasare în centrul G54)
G43Z0.1H01
S2000M03
G12I1.5F10.Z-1.2D01 (Finisare cavitate în sens orar)

110 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G00Z0.1
G55X0Y0 (Deplasare în centrul G55)
G12I0.3K1.5Q0.3F10.Z-1.2D01 (Degroşare şi finisare în sens orar)
G00Z0.1
G56X0Y0 (Deplasare în centrul G56)
G13I1.5F10.Z-1.2D01 (Finisare cavitate în sens antiorar)
G00Z0.1
G57X0Y0 (Deplasare în centrul G57)
G13I0.3K1.5Q0.3F10.Z-1.2D01 (Degroşare şi finisare în sens antiorar)
G00Z0.1
G28
M30

Frezarea unei cavităţi circulare (este prezentat G12 - în sens orar)

I I
Q
K

Doar I Doar I, K şi Q
.

Aceste coduri G presupun utilizarea compensării frezei, astfel că nu este necesar un G41 sau G42 în linia
de program. Însă, este necesar un cod al corecţiei D, pentru raza sau diametrul frezei, pentru ajustarea di-
ametrului cercului.
Exemplele următoare de programare prezintă structura G12 şi G13, precum şi diferitele moduri în care pot fi
scrise aceste programe.
Trecere unică: Se utilizează doar I.
Aplicaţii: Găurire etajată într-o trecere, degroşare şi finisare cavitate alezaje mici, prelucrare pe diametru inte-
rior canale pentru garnituri inelare.
Treceri multiple: Se utilizează I, K şi Q.
Aplicaţii: Găurire etajată în mai multe treceri, degroşare şi finisare cavitate alezaje mari cu încălecarea frezei.
Treceri multiple în adâncime pe Z: Se utilizează doar I, respectiv I, K şi Q (G91 şi L pot fi de asemenea utili-
zate).
Aplicaţii: Degroşare şi finisare în profunzime cavităţi.
Figurile anterioare prezintă traiectoria sculei în cursul codurilor G pentru frezarea cavităţilor.
Exemplu G13 cu treceri multiple cu utilizarea I, K, Q, L şi G91:
Acest program utilizează G91 şi un contor L de 4, astfel că acest ciclu se va executa în total de patru ori.
Adaosul în profunzime pe axa Z este 0.500. Aceasta este înmulţită cu contorul L, rezultând o adâncime totală
a acestui alezaj de 2.000.
G91 şi contorul L pot fi utilizate de asemenea într-o linie G13 „doar I”.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 111


Notă: Dacă în coloana geometrie a afişajului Offsets (corecţii/ decalaje) este introdusă o valoare, G12/
G13 va citi datele, indiferent dacă este sau nu prezent un D0. Pentru a anula compensarea frezei, inseraţi
un D00 în linia de program, ce va determina ignorarea valorii din coloana geometrie a tabelului Corecţii/
decalaje.

Exemplu de program Descriere


%
O4000 (0.500 introdus în coloana corecţie rază/
diametru)
T1 M06 (Scula #1 este o freză deget de 0.500”
diametru)
G00 G90 G54 X0 Y0 S4000 M03
G43 H01 Z.1 M08
G01 Z0 F30.
G13 G91 Z-.5 I.400 K2.0 Q.400 L4
D01 F20.
G00 G90 Z1.0 M09
G28 G91 Y0 Z0
M30
%

G17 XY / G18 XZ / G19 YZ Selectarea planului (Grupa 02)


Suprafaţa piesei de prelucrat pe care urmează să se realizeze o operaţie de frezare circulară (G02, G03,
G12, G13) trebuie să aibă selectate două din cele trei axe principale (X, Y şi Z). Unul din cele trei coduri G
este utilizat pentru selectarea planului - G17 pentru XY, G18 pentru XZ, respectiv G19 pentru YZ. Toate sunt
modale şi se aplică tuturor mişcărilor circulare ulterioare. Planul selectat implicit este G17, ceea ce înseamnă
că o mişcare circulară în planul XY poate fi programată fără selectarea G17. Selecţia planului se aplică de
asemenea G12 şi G13, pentru frezarea unei cavităţi circulare (întotdeauna în planul XY).
Dacă este selectată compensarea razei sculei (G41 sau G42), utilizaţi doar planul XY (G17) pentru mişcarea
circulară.
G17 definit - Mişcarea circulară cu operatorul privind de sus spre masa XY. Aceasta defineşte mişcarea sculei
faţă de masă.
G18 definit - Mişcarea circulară este definită ca mişcarea percepută de operatorul ce priveşte din partea din
spate a maşinii spre panoul frontal de comandă.
G19 definit - Mişcarea circulară este definită ca mişcarea percepută de operatorul ce priveşte peste masă din
partea laterală a maşinii unde este montat panoul de comandă.

G17 G18 G19

Z Z

X X
Y Y
...

G20 Selectare ţoli / G21 Selectare sistem metric (Grupa 06)


Codurile G G20 (ţoli) şi G21 (mm) sunt utilizate pentru a se asigura faptul că selecţia ţoli/ sistem metric este
setată corect pentru program. Selecţia între programarea în ţoli, respectiv mm se va face cu ajutorul setării 9.

112 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G28 Revenirea la poziţia de zero a maşinii, cu codul opţional G29 Punctul de referinţă (Grupa 00)
G28 este utilizată pentru readucerea tuturor axelor maşinii la zero, cu excepţia cazului în care este specificată
o axă (sau mai multe axe), caz în care doar acea axă (respectiv acele axe) este readusă în poziţia de zero a
maşinii. G28 anulează corecţiile pentru lungimea sculei pentru liniile de cod următoare.

Arborele
principal

G00 G28 G91 Z0


Revenire
rapidă în
zero „Z”

Masa maşinii
.

Exemplul 1
G54 decalaje de origine: Z = 2.0
Lungime sculă 2: 12.0
Segment program:
G90 G54;
G43 H02;
G28 Z0.;
G00 Z1.
Blocul G28 va determina deplasarea în coordonata maşinii Z = 14.0 înainte de deplasarea în Z = 0. Blocul
următor (G00 Z1.) va determina deplasarea în coordonata maşinii Z = 1.
Exemplul 2 (aceleaşi decalaje de origine şi corecţii ale sculei ca la exemplul 1)
Segment program:
G54;
G43 H02;
G00 G91G28 Z0
Blocul G28 va determina deplasarea direct în coordonata maşinii Z = 0, poziţionarea incrementală fiind în
vigoare.

G29 Revenirea din punctul de referinţă (Grupa 00)


Codul G09 este utilizat pentru deplasarea axelor într-o poziţie specificată. Axele selectate în acest bloc sunt
deplasate în punctul de referinţă G29 salvat în G28, iar apoi deplasate în poziţia specificată în comanda G29.

G31 Avansul până la salt (Grupa 00)


(Acest cod G este opţional şi necesită un palpator.)
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
X Comanda de mişcare absolută pe axa X
Y Comanda de mişcare absolută pe axa Y
Z Comanda de mişcare absolută pe axa Z
A Comanda de mişcare absolută pe axa A
B Comanda de mişcare absolută pe axa B
Acest cod G deplasează axele în poziţia programată. Aceasta se întâmplă numai pentru blocul în care este
specificat G31. Mişcarea specificată este iniţiată şi continuă până când se ajunge în poziţie sau până când
palpatorul recepţionează un semnal (semnal de salt). Unitatea de comandă emite un semnal sonor la ating-
erea capătului de cursă.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 113


Nu utilizaţi compensarea frezei cu un G31.
Utilizaţi codurile M alocate (de exemplu M52 şi M62), împreună cu o oprire temporizată, pentru a activa şi
dezactiva palpatorul mesei.
De exemplu:
M53
G04 P100
M63
A se vedea de asemenea M75, M78 şi M79.

G35 Măsurarea automată a corecţiei pentru diametrul sculei (Grupa 00)


(Acest cod G este opţional şi necesită un palpator.)
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
D Codul corecţiei pentru diametrul sculei
X Comanda opţională pe axa X
Y Comanda opţională pe axa Y
Funcţia de măsurare automată a corecţiei pentru diametrul sculei (G35) este utilizată pentru setarea di-
ametrului (sau razei) sculei prin utilizarea a două treceri ale palpatorului; câte una pe fiecare parte a sculei.
Primul punct este setat cu un bloc G31 prin utilizarea unui M75, iar al doilea punct este setat cu blocul G35.
Distanţa dintre cele două puncte este setată ca valoare a corecţiei selectate (diferită de zero) Dnnn. Setarea
63 (Tool Probe Width - lăţimea palpatorului sculei) este utilizată pentru scăderea lăţimii palpatorului sculei din
valoarea măsurată a lăţimii sculei.
Acest cod G deplasează axele în poziţia programată. Mişcarea specificată este iniţiată şi continuă până când
se ajunge în poziţie sau până când palpatorul transmite un semnal (semnal de salt).
Note:
A se vedea de asemenea G31.
Utilizaţi codul M alocat (M52) pentru a activa palpatorul mesei.
Utilizaţi codul M alocat (M62) pentru a dezactiva palpatorul mesei.
A se vedea de asemenea M75, M78 şi M79.
Nu utilizaţi compensarea frezei cu un G35.
Activaţi arborele principal în sens invers (M04) pentru o freză cu tăiş pe dreapta.
O1234 (G35)
M52
T1 M06
G00 G90 G54 X0 Y1.
G43 H01 Z0
G01 Z-1. F10.
M04 S200
G31 Y0.49 F5. M75
G01 Y1. F20.
Z0
Y-1.
Z-1.
G35 Y-0.49 D1 F5.
G01 Y-1. F20.
M62
G00 G53 Z0 M05
M30
G36 Măsurarea automată a decalajului de origine (Grupa 00)
(Acest cod G este opţional şi necesită un palpator.)
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
I Distanţa opţională de decalare pe axa X

114 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


J Distanţa opţională de decalare pe axa Y
K Distanţa opţională de decalare pe axa Z
X Comanda opţională de mişcare pe axa X
Y Comanda opţională de mişcare pe axa Y
Z Comanda opţională de mişcare pe axa Z
Măsurarea automată a decalajului de origine (G36) este utilizată pentru a comanda unui palpator setarea
decalajelor de origine ale unui dispozitiv de fixare. Un G36 va deplasa axele maşinii pentru palparea piesei de
prelucrat cu un palpator montat pe arborele principal. Axa (axele) se va deplasa până când este recepţionat
un semnal de la palpator sau până când este atins capătul de cursă.
Corecţiile sculelor (G41, G42, G43 sau G44) nu vor fi activate atunci când se execută această operaţie.
Sistemul de coordonate de lucru activ curent este setat pentru fiecare axă programată. Punctul în care este
recepţionat semnalul de salt devine poziţia de zero.
Dacă este specificat un I, J sau K, decalajul de origine al axei corespunzătoare este deplasat cu valoarea din
comanda I, J sau K. Aceasta permite îndepărtarea decalajului de origine faţă de punctul în care palpatorul
vine efectiv în contact cu piesa.
Note:
Punctele palpate sunt corectate cu valorile din setările 59-62.
Utilizaţi mişcările incrementale G91 atunci când utilizaţi un G36.
Utilizaţi codurile M alocate (de exemplu M53 şi M63), împreună cu o oprire temporizată, pentru a activa şi
dezactiva palpatorul arborelui principal.
Exemplu:
M53
G04 P100
M63
Exemplu de program
O1234 (G36)
M53
G04 P100
M63
G00 G90 G54 X1. Y0
Z-18.
G91 G01 Z-1. F20.
G36 X-1. F10.
G90 G01 X1.
M53
G04 P100
M63
G00 G90 G53 Z0
M30
G37 Măsurarea automată a corecţiei pentru lungimea sculei (Grupa 00)
(Acest cod G este opţional şi necesită un palpator.)
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
H Codul corecţiei sculei
Z Corecţia necesară pe axa Z
Măsurarea automată a corecţiei pentru lungimea sculei (G37) este utilizată pentru a comanda unui palpator
setarea corecţiilor pentru lungimea sculei. Un G37 va deplasa axa Z pentru palparea sculei cu un palpa-
tor montat pe masă. Axa Z se va deplasa până când este recepţionat un semnal de la palpator sau până
când este atins capătul de cursă. Un cod H diferit de zero şi fie G43, fie G44 trebuie să fie active. Când este
recepţionat un semnal de la palpator (semnal de salt), poziţia Z este utilizată pentru setarea corecţiei specifi-
cate a sculei (Hnnn). Corecţia rezultată a sculei reprezintă decalajul dintre punctul de zero şi punctul în care
este atins palpatorul.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 115


Sistemul de coordonate (G54-G59, G110-G129) şi corecţiile pentru lungimea sculei (H01-H200) pot fi select-
ate în blocul curent sau în blocul anterior.
Note:
Utilizaţi codul M alocat (M52) pentru a activa palpatorul mesei.
Utilizaţi codul M alocat (M62) pentru a dezactiva palpatorul mesei.
Compensarea frezei nu va fi activă în cursul unei funcţii salt.
A se vedea de asemenea M78 şi M79.
Specificaţi Z0 pentru se lucra fără corecţie.
O1234 (G37)
T1 M06
M52
G00 G90 G110 X0 Y0
G00 G43 H1 Z5.
G37 H1 Z0. F30.
G00 G53 Z0
M62
M30
G40 Anularea compensării frezei (Grupa 07)
G40 anulează compensarea frezei G41 sau G42.

G41 Compensarea frezei 2D spre sânga / G42 Compensarea frezei 2D spre dreapta (Grupa 07)
G41 va selecta compensarea frezei spre stânga; aceasta înseamnă că scula este deplasată spre stânga
traiectoriei programate pentru compensarea dimensiunii sculei. Adresa D trebuie programată pentru selectar-
ea corecţiei adecvate a razei sau diametrului sculei. Dacă valoarea corecţiei selectate este negativă, compen-
sarea frezei va funcţiona ca şi cum s-ar fi specificat G42 (compensarea frezei spre dreapta).
Partea stângă sau dreaptă a traiectoriei programate este determinată în raport cu scula privită din spate în
timp ce se îndepărtează. Dacă scula trebuie să fie în stânga faţă de traiectoria programată atunci când se
îndepărtează, utilizaţi G41. Dacă aceasta trebuie să fie în dreapta faţă de traiectoria programată atunci când
se îndepărtează, utilizaţi G42. Consultaţi secţiunea „Compensarea frezei” pentru mai multe informaţii.

G43 Compensarea lungimii sculei + (în plus) / G44 Compensarea lungimii sculei - (în minus)
(Grupa 08)
Un cod G43 selectează compensarea lungimii sculei în sens pozitiv; lungimea sculei din pagina de corecţii
este adăugată la poziţia comandată a axei. Un cod G44 selectează compensarea lungimii sculei în sens
negativ; lungimea sculei din pagina de corecţii este scăzută din poziţia comandată a axei. O adresă H diferită
de zero trebuie programată pentru selectarea înregistrării adecvate din pagina de corecţii.

G47 Gravarea textului (Grupa 00)


În cursul unei comenzi G47, unitatea de comandă comută la G91 (modul incremental) în timp ce se gravează,
iar apoi comută din nou la G90 (modul absolut) după ce se încheie operaţia. Pentru a determina rămânerea
unităţii de comandă în modul incremental, setarea 29 (G91 Non-Modal - G91 nemodal) şi setarea 73 (G68
Incremental Angle - G68 unghi incremental) trebuie să fie dezactivate.
E Viteza de avans în profunzime (unităţi/min)
F Viteza de avans la gravare (unităţi/min)
I Unghiul de rotaţie (-360. - +360.); unghiul implicit este 0
J Înălţimea textului în ţoli (minim = 0.001 ţoli); înălţimea implicită este 1.0 ţol
P 0 pentru gravare şir de litere
1 pentru gravare serii de fabricaţie succesive
32-126 pentru caractere ASCII
R Plan de revenire
X Pornire gravare pe X
Y Pornire gravare pe Y
Z Adâncimea de aşchiere

116 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Gravarea seriilor de fabricaţie succesive
Această metodă este utilizată pentru gravarea cifrelor seriilor de fabricaţie ale pieselor, cu numărul gravat
mărit la fiecare ciclu cu câte o unitate. Simbolul # este utilizat pentru selectarea numărului de cifre al seriei
de fabricaţie. De exemplu, G47 P1 (####) va limita seria de fabricaţie la patru cifre; (P1 (##) va limita seria de
fabricaţie la două cifre, etc.
Seria de fabricaţie iniţială poate fi programată sau setată manual. De exemplu, dacă aceasta este
programată, G47 P1 (1234) va seta seria de fabricaţie iniţială la „1234.”
Seria de fabricaţie iniţială poate fi de asemenea setată manual printr-o variabilă macro. Opţiunea Macro nu
trebuie să fie activată pentru aceasta. Variabila macro #599 este utilizată pentru a stoca seria de fabricaţie
iniţială de gravat. De exemplu, atunci când variabila macro #599 este setată la „1234”, G47 P1 (####) va
grava 1234. Consultaţi secţiunea Macro-urile pentru informaţii suplimentare.

Gravarea unui şir de litere


Această metodă este utilizată pentru gravarea textului dorit pe o piesă. Textul va fi inclus sub forma unui
comentariu în aceeaşi linie cu instrucţiunea P0. De exemplu, G47 P0 (ENGRAVE THIS) va grava ENGRAVE
THIS.

Exemplu
Acest exemplu va grava cele prezentate în figură.
G47 P0 X2.0 Y2.0 I45. J.5 R.05 Z-.005 F15.0 E10.0 (TEXT TO ENGRAVE)

6
AT
AV

5
R
G

4
E

90o
D

3 45
o
XT
TE

0
o
180
o
2

-45
o
1
5"

270
o
0.

.
1 2 3 4 5 6

În acest exemplu:
G47 P0 selectare gravare şir de litere
X2.0 Y2.0 selectare 2.0, 2.0 ca punct de pornire pentru text
I45. plasare text în unghi pozitiv de 45°
J.5 setare înălţime text la 0.5 ţoli
R.05 comandare retragere freză la 0.05 ţoli deasupra planului de aşchiere după gravare
Z-.005 selectare adâncime de aşchire de 0.005 ţoli (mm)
F15.0 selectare viteză de avans la gravare de 15 unităţi/min
E10.0 comandare avans freză în adâncime cu o viteză de 10 unităţi/min
Cursele de frezare definitorii pentru fiecare caracter, de exemplu seturile de caractere, sunt coduri G com-
pilate în unitatea de comandă H. Seturile de caractere pot fi redefinite prin furnizarea unui program cod G
diferit, ce va fi denumit O09876. Acest program trebuie să fie conform cu structura aşteptată de unitatea de
comandă Haas.
Notă: Evitaţi utilizarea numărului de program O09876 pentru alte programe decât cele de definire a seturilor
de caractere. Suprascrierea O09876 cu un program de frezare obişnuit va împiedica funcţionarea adecvată a
G47.
Pentru ilustrare, se prezintă mai jos o parte a codului din programul integrat pentru seturile de caractere. Ex-
emplul de mai jos poate fi utilizat ca model. Codul va fi scris exact aşa cum este indicat.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 117


Valorile P pentru gravarea caracterelor specifice:

32 spaţiu 41 ) 59 ; 93 ]
33 ! 42 * 60 ( 94 ^
34 “ 43 + 61 = 95 _
35 # 44 , 62 ) 96 ‘
36 $ 45 - 63 ? 97-122 a-z
37 % 46 . 64 @ 123 {
38 & 47 / 65-90 A-Z 124 |
39 ‘ 48-57 0-9 91 [ 125 }
40 ( 58 : 92 \ 126 ~

Exemplu
Pentru a grava „$2.00”, sunt necesare două linii de cod. Prima va utiliza un P36 pentru a grava simbolul dolar
($), iar cea de-a doua va utiliza P0 (2.00). Reţineţi că axele trebuie deplasate între prima şi a doua linie de
cod pentru a se realiza spaţiul dintre simbolul dolar şi cifra 2.

Exemplu de program cod G O9876 Comentarii


% % marchează începutul programului.
O9876 (Gravare) Codul programului trebuie să fie 9876.
#700= #4003 Salvare G90/G91
#701= #4001 Salvare G00/G01 etc.
G00 X#24 Y#25
Z#18 Dacă R, deplasare în poziţie cu G90/G91
#702= #5003 - #26
IF [ #9 EQ #0 ] #9= #4109 Utilizare F actual dacă nu este specificat
un altul
IF [ #8 EQ #0 ] #8= #9 Dacă nu există E, se utilizează F
G91 În continuare, incrementale toate
IF [ #4 EQ #0 ] #4= 0.0
IF [ #5 EQ #0 ] #5= 1.0
G68 R#4
G51 P [ #5 * 1000 ]
N1000
M97 M97 auto M99 la finalul şirului
GOTO1000
N125
M99
(SPACE) Această secţiune frezează un spaţiu.
N126
G00 X0.864 F#8
M99
N127
G#700 Restabilire G90/G91
G#701 Restabilire G00/G01 etc.
M99

118 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


N1 Această secţiune frezează un semn de
exclamaţie.
(!)
G00 X0.2692
G01 Z - #702 F#8
G03 J0.0297 F#9
G00 Z#702
G00 Y0.2079
G01 Z - #702 F#8
G01 X0.0495 Y0.6732 F#9
G03 X-0.099 R0.0495
G01 X0.0495 Y-0.6732
G00 Z#702
G00 X0.2692 Y-0.2079
M99
N2 Această secţiune frezează un semn de
citat.
(«)
G00 X0.2345 Y0.792
G01 Z - #702 F#8
G01 X0.0148 Y0.198 F#9
G01 X-0.0297
G01 X0.0148 Y-0.198
G00 Z#702
G00 X0.1485
G01 Z - #702 F#8
G01 X0.0148 Y0.198 F#9
G01 X-0.0297
G01 X0.0148 Y-0.198
G00 Z#702
G00 X0.2346 Y-0.792
M99
N3
(#) Această secţiune frezează un semn #.
G00 X0.4082 Y0.1666
G01 Z - #702 F#8
G01 X0.0433 Y0.8086 F#9
G00 Z#702
G00 X0.2627 Y0.0148
G01 Z - #702 F#8
G01 X-0.0433 Y-0.8234 F#9
G00 Z#702
G00 X0.2194 Y0.2374
G01 Z - #702 F#8
G01 X-0.6676 F#9

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 119


G00 Z#702
G00 X0.0155 Y0.319
G01 Z - #702 F#8
G01 X0.6614 F#9
G00 Z#702
G00 X0.2167 Y-0.723
M99

% % marchează sfârşitul programului.

Pentru crearea fiecărui caracter, există o etichetă diferită pentru iniţierea codului. Fiecare secţiune se încheie
cu un M99.

Etichetă N126 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9
Caracter spaţiu ! “ # $ % & ‘ ( )
Etichetă N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19
Caracter * + , - . / 0 1 2 3
Etichetă N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29
Caracter 4 5 6 7 8 9 : ; , =
Etichetă N30 N31 N32 N33 N34 N35 N36 N37 N38 N39
Caracter ) ? @ A B C D E F G
Etichetă N40 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N47 N48 N49
Caracter H I J K L M N O P Q
Etichetă N50 N51 N52 N53 N54 N55 N56 N57 N58 N59
Caracter R S T U V W X Y Z [
Etichetă N60 N61 N62 N63 N64 N65 N66 N67 N68 N69
Caracter \ ] ^ _ ‘ a b c d e
Etichetă N70 N71 N72 N73 N74 N75 N76 N77 N78 N79
Caracter f g h i j k l m n o
Etichetă N80 N81 N82 N83 N84 N85 N86 N87 N88 N89
Caracter p q r s t u v w x y
Etichetă N90 N91 N92 N93
Caracter z { | }

G49 Anularea G43/G44/G143 (Grupa 08)


Acest cod G anulează compensarea lungimii sculei. Notă: Un H0, G28, M30 şi tasta Reset (resetare) vor
anula de asemenea compensarea lungimii sculei.

G50 Anularea scalării (Grupa 11)


G50 anulează funcţia opţională de scalare. Orice axă scalată de o comandă G51 anterioară nu mai este în
vigoare.

G51 Scalarea (Grupa 11)


(Acest cod G este opţional şi necesită funcţiile Rotaţia şi Scalarea.)
X centrul opţional de scalare pentru axa X
Y centrul opţional de scalare pentru axa Y
Z centrul opţional de scalare pentru axa Z
P factorul opţional de scalare pentru toate axele; număr cu trei zecimale între 0.001 şi 8383.000.
G51 [X...] [Y...] [Z...] [P...]

120 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Un centru de scalare este utilizat întotdeauna de unitatea de comandă pentru determinarea poziţiei scalate.
Dacă nu este specificat niciun centru de scalare în blocul de comandă G51, atunci este utilizată ca centru de
scalare ultima poziţie comandată.
Când este comandată scalarea (G51), toate valorile X, Y, Z, I, J, K sau R referitoare la mişcarea maşinii sunt
înmulţite cu un factor de scalare şi sunt decalate faţă de un centru de scalare.
G51 va afecta toate valorile de poziţionare corespunzătoare din blocurile ce urmează după comanda G51.
Axele X, Y şi Z pot fi scalate prin utilizarea unei adrese P; dacă nu este introdusă o adresă P, este utilizat
factorul de scalare al setării 71.
Programele următoare ilustrează modul în care este realizată scalarea atunci când se utilizează diferite cen-
tre de scalare.

0001 (FEREASTRĂ GOTICĂ) ;


F20. S500 ;
Z G00 X1. Y1. ;
X G01 X2. ;
Y
Y2. ;
G03 X1. R0.5;
G01 Y1. ;
G00 X0 Y0 ;
M99 ;

= Origine coordonate de lucru


Fără scalare

.
G51

Primul exemplu ilustrează modul în care unitatea de comandă utilizează poziţia curentă a coordonatelor de
lucru ca centru de scalare. Aici, aceasta este X0 Y0 Z0.

00010 ;
Z G59 ;
X G00 G90 X0 Y0 Z0 ;
Y G51 P2. (centrul de scalare este
M98 P1 ; X0 Y0 Z0) ;
M30 ;

= origine coordonate de lucru

= centru de scalare

.
G51 Scalarea

Exemplul următor specifică centrul ferestrei ca centru de scalare.

00011 ;
Z G59 ;
X G00 G90 X0 Y0 Z0 ;
Y M98 P1 ;
G51 X1.5 Y1.5 P2. ;
M98 P1 ;
M30 ;
= origine coordonate de lucru

= centru de scalare

.
G51 Scalarea

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 121


Ultimul exemplu ilustrează modul în care centrul de scalare poate fi plasat pe muchia traiectoriei sculei ca şi
cum piesa ar fi sprijinită de ştifturi de blocare.

00011 ;
G59 ;
Z G00 G90 X0 Y0 Z0 ;
X M98 P1 ;
Y
G51 X1.0 Y1.0 P2 ;
M98 P1 ;
M30 ;

= origine coordonate de lucru

= centru de scalare

.
G51 Scalarea

Note referitoare la programare:


Valorile pentru corecţiile sculei şi compensarea frezei nu sunt afectate de scalare.
Scalarea nu afectează mişcările pe axa Z ale ciclurilor închise, cum o fac planurile de degajare şi valorile
incrementale.
Rezultatele finale ale scalării sunt rotunjite la cea mai mică valoare fracţionară a variabilei scalate.

G52 Setarea sistemului de coordonate lucru (Grupa 00 sau 12)


Comanda G52 funcţionează diferit în funcţie de valoarea setării 33. Setarea 33 selectează coordonatele de
tip Fanuc, Haas sau Yasnac.
Dacă se selectează Yasnac, G52 este un cod G de grupa 12. G52 funcţionează la fel ca G54, G55 etc.
Valorile G52 nu vor fi setate la zero (0) atunci când este pusă în funcţiune maşina, când se apasă tasta Reset
(resetare), la sfârşitul unui program sau de un M30. Când se utilizează un G92 (Setarea valorii de decalare a
sistemelor de coordonate de lucru), în format Yasnac, valorile X, Y, Z, A şi B sunt scăzute din poziţia de lucru
curentă, fiind înregistrate automat ca decalaj de origine G52.
Dacă se selectează Fanuc, G52 este un cod G de grupa 00. Aceasta este o decalare a coordonatelor de
lucru globale. Valorile introduse în linia G52 a paginii de decalaje de origine sunt însumate cu toate decalajele
de origine. Toate valorile G52 din pagina de decalaje de origine vor fi setate la zero (0) atunci când este pusă
în funcţiune maşina, când se apasă tasta Reset (resetare), la schimbarea modurilor, la sfârşitul unui program,
de un M30, G92 sau G52 X0 Y0 Z0 A0 B0. Când se utilizează un G92 (Setarea valorii de decalare a siste-
melor de coordonate de lucru), în format Fanuc, poziţia curentă din sistemul de coordonate de lucru curente
este decalată cu valorile G92 (X, Y, Z, A şi B). Valorile decalajelor de origine G92 reprezintă diferenţa dintre
decalajele de origine curente şi valoarea de decalare comandată de G92.
Dacă se selectează Haas, G52 este un cod G de grupa 00. Aceasta este o decalare a coordonatelor de lucru
globale. Valorile introduse în linia G52 a paginii de decalaje de origine sunt însumate cu toate decalajele de
origine. Toate valorile G52 vor fi setate la zero (0) de un G92. Când se utilizează un G92 (Setarea valorii de
decalare a sistemelor de coordonate de lucru), în format Haas, poziţia curentă din sistemul de coordonate
de lucru curente este decalată cu valorile G92 (X, Y, Z, A şi B). Valorile decalajelor de origine G92 reprezintă
diferenţa dintre decalajele de origine curente şi valoarea de decalare comandată de G92 (Setarea valorii de
decalare a sistemelor de coordonate de lucru).

G53 Selectarea nemodală a coordonatelor maşinii (Grupa 00)


Acest cod anulează temporar decalajele pentru coordonatele de lucru şi utilizează sistemul de coordo-
nate al maşinii. În sistemul de coordonate al maşinii, punctul de zero al fiecărei axe este poziţia în care se
deplasează maşina când se execută revenirea la zero. G53 va reveni la acest sistem pentru blocul în care
este comandat.

122 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G54-59 Selectarea sistemului de coordonate de lucru #1 - #6 (Grupa 12)
Aceste coduri selectează unul din cele şase sisteme de coordonate ale utilizatorului. Toate referirile ulterioare
la poziţiile axelor vor fi interpretate în noul sistem de coordonate (G54 - G59).

G60 Poziţionarea pentru sens unic (Grupa 00)


Acest cod G este utilizat pentru asigurarea poziţionării doar din sens pozitiv. Acesta este furnizat doar pen-
tru compatibilitatea cu sisteme mai vechi. Această comandă este nemodală, astfel că nu afectează blocurile
următoare. A se vedea de asemenea setarea 35.

G61 Oprirea exactă modală (Grupa 15)


Codul G61 este utilizat pentru specificarea unei opriri exacte. Această comandă este modală, astfel că
afectează blocurile următoare. Axele maşinii vor executa o oprire exactă la sfârşitul fiecărei mişcări coman-
date.

G64 Anularea G61 (Grupa 15)


Codul G64 este utilizat pentru anularea unei opriri exacte (G61).

G68 Rotaţia (Grupa 16)


(Acest cod G este opţional şi necesită funcţiile Rotaţia şi Scalarea.)
G17, G18, G19 planul opţional de rotaţie, implicit fiind planul curent
A centrul opţional de rotaţie pentru prima axă a planului selectat
B centrul opţional de rotaţie pentru a doua axă a planului selectat
R unghiul opţional de rotaţie specificat în grade
Număr cu trei zecimale între -360.000 şi 360.000.
Trebuie utilizat un G17, 18 sau 19 înaintea G68 pentru a se stabili planul supus rotaţiei. De exemplu: G17
G68 Annn Bnnn Rnnn;
A şi B corespund axelor planului curent; pentru exemplul G17, A este axa X iar B este axa Y.
Un centru de rotaţie este utilizat întotdeauna de unitatea de comandă pentru a determina valorile poziţionale
transmise unităţii de comandă după rotaţie. Dacă nu este specificat niciun centru de rotaţie, poziţia curentă
este utilizată ca centru de rotaţie.
Când este comandată rotaţia (G68), toate valorile X, Y, Z, I, J şi K sunt supuse rotaţiei la un unghi specificat
R, utilizându-se un centru de rotaţie.
G68 va afecta toate valorile de poziţionare corespunzătoare din blocurile ce urmează după comanda G68.
Valorile din linia ce include G68 nu sunt supuse rotaţiei. Doar valorile din planul de rotaţie sunt supuse rotaţiei,
de aceea, dacă G17 este planul de rotaţie curent, doar valorile X şi Y sunt afectate.
Introducerea unui număr pozitiv (unghi) pentru adresa R va determina rotaţia în sens antiorar.
Dacă nu este introdus un unghi de rotaţie (R), atunci unghiul de rotaţie este luat din setarea 72.
În modul G91 (incremental) cu setarea 73 ON (activată), unghiul de rotaţie este modificat cu valoarea din R.
Cu alte cuvinte, fiecare comandă G68 va modifica unghiul de rotaţie cu valoarea specificată în R.
Unghiul de rotaţie este setat la zero la începutul programului, respectiv acesta poate fi setat la o valoare
specifică prin utilizarea unui G68 în modul G90.
Exemplele următoare ilustrează rotaţia prin utilizarea G68.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 123


0001 (FEREASTRĂ GOTICĂ) ;
F20, S500 ;
Z G00 X1. Y1. ;
X G01 X2. ;
Y Y2. ;
G03 X1. R0.5
G01 Y1. ;
M99 ;

= Origine coordonate de
lucru
Fără rotaţie
.
G68

Primul exemplu ilustrează modul în care unitatea de comandă utilizează poziţia curentă a coordonatelor de
lucru ca centru de rotaţie (X0 Y0 Z0).

00002 ;
G59 ;
Z G00 G90 X0 Y0 Z0 ;
X M98 P1 ;
Y
G90 G00 X0 Y0 ; (Ultima poziţie comandată)
G68 R60. ;
M98 P1 ;
G69 G90 G00 X0 Y0 ;
M30 ;
= Origine coordonate de lucru
= Centrul de rotaţie

.
G68 Rotaţia

Exemplul următor specifică centrul ferestrei ca centru de rotaţie.

00003 ;
G59 ;
Z G00 G90 X0 Y0 Z0 ;
X M98 P1 ;
Y G00 G90 X0 Y0 Z0 ;
G68 X1.5 Y1.5 R60. ;
M98 P1 ;
G69 G90 G00 X0 Y0 ;
M30 ;
= Origine coordonate de lucru

= Centrul de rotaţie

.
G68 Rotaţia

Acest exemplu arată cum poate fi utilizat modul G91 pentru rotirea modelelor în jurul unui centru. Aceasta
este utilă în special pentru realizarea pieselor ce sunt simetrice în raport cu un punct dat.

124 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


00004 ;
G59 ;
Z G00 G90 X0 Y0 Z0 ;
X M98 P10 L8 (SUBRUTINA 00010) ;
Y M30 ;

00010 ;
G91 G68 R45. ;
G90 M98 P1 ;
G90 G00 X0 Y0 ;
M99 ; = Origine coordonate
de lucru
= Centrul de rotaţie

.
G68 Rotaţia

Nu modificaţi planul de rotaţie în timp ce G68 este în vigoare.

Rotaţia cu scalare
Dacă scalarea şi rotaţia sunt utilizate simultan, se recomandă ca scalarea să fie activată înaintea rotaţiei şi să
se utilizeze blocuri separate. Utilizaţi următorul model atunci când faceţi asta.
G51 ..... (SCALARE) ;
...
G68 ..... (ROTAŢIE) ;
.
. program
.
G69 ..... (DEZACTIVARE ROTAŢIE) ;
...
G50 ..... (DEZACTIVARE SCALARE) ;
Rotaţia cu compensarea frezei
Compensarea frezei va fi activată după emiterea comenzii de rotaţie. Compensarea va fi de asemenea
dezactivată înainte de dezactivarea rotaţiei.

G69 Anularea rotaţiei G68 (Grupa 16)


(Acest cod G este opţional şi necesită funcţiile Rotaţia şi Scalarea.)
G69 anulează orice rotaţie specificată anterior.

G70 Cercul de alezaje de şuruburi (Grupa 00)


I Raza (+ în sens antiorar / - în sens orar)
J Unghiul de pornire (0 - 360.0 de grade în sens antiorar faţă de orizontală; sau în poziţia orei 3)
L Numărul de alezaje plasate la distanţe egale în jurul cercului
Acest cod G nemodal trebuie utilizat cu unul dintre ciclurile închise G73, G74, G76, G77 sau G81-G89. Un
ciclu închis trebuie să fie activ, astfel încât în fiecare poziţie să fie executată o operaţie de găurire sau taro-
dare.

G71 Arcul de alezaje de şuruburi (Grupa 00)


I Raza (+ în sens antiorar / - în sens orar)
J Unghiul de pornire (în grade în sens antiorar faţă de orizontală)
K Ecartul unghiular între alezaje (+ sau –)
L Numărul de alezaje
Acest cod G nemodal este similar G70, cu excepţia faptului că nu acoperă un cerc complet. G71 aparţine
Grupei 00, astfel că este nemodal. Un ciclu închis trebuie să fie activ, astfel încât în fiecare poziţie să fie
executată o operaţie de găurire sau tarodare.

G72 Alezajele de şuruburi dispuse în unghi (Grupa 00)


I Distanţa dintre alezaje (+ în sens antiorar / - în sens orar)
J Unghiul liniei (în grade în sens antiorar faţă de orizontală)
L Numărul de alezaje

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 125


Acest cod G nemodal găureşte un număr „L” de alezaje în linie dreaptă într-un unghi specific. Acesta
funcţionează similar cu G70. Pentru ca un G72 să funcţioneze corect, un ciclu închis trebuie să fie activ, astfel
încât în fiecare poziţie să fie executată o operaţie de găurire sau tarodare.

G 70 I = Raza cercului de alezaje


Cercul de J = Unghiul de început faţă de poziţia
alezaje de J orei 3
şuruburi L = Numărul de alezaje (la distanţe
I
egale)

G 71 I = Raza cercului de alezaje


Cercul de K J = Unghiul de început faţă de poziţia
alezaje de orei 3
şuruburi J
K = Ecartul unghiular între alezaje
I L = Numărul de alezaje (la distanţe
egale)
G 72
Alezajele I
I = Distanţa dintre alezaje
de şuruburi J J = Unghiul de început faţă de poziţia
dispuse în orei 3
unghi L = Numărul de alezaje
.

Reguli pentru ciclurile închise cu modele de alezaje de şuruburi:


1. Scula trebuie plasată în centrul modelului de alezaje de şuruburi înainte de execuţia ciclului închis. Centrul
este de obicei X0, Y0.
2. Codul J este poziţia de pornire unghiulară şi este întotdeauna între 0 şi 360 de grade măsurat în sens
antiorar faţă de poziţia orei trei.

Includerea ciclurilor închise într-o buclă


În continuare este prezentat un exemplu de program ce utilizează un ciclu închis de găurire repetat incremen-
tal în buclă.

Notă: Secvenţa de găurire utilizată în acest caz vizează economia de timp şi urmarea celei mai scurte traiec-
torii de la un orificiu la altul.

1.00 e
ţia d
Pozi ire
porn
ul R
1.00 Plan
ul Z
Plan
11.00

Deplasare rapidă
11.00 Avans de lucru

.
G81 Ciclul închis de găurire (incremental) şi placa grilă pentru subprogramul dispozitive de fixare multiple

Exemplu de program Descriere


%
O03400 (Găurirea unei plăci grilă)
T1 M06

126 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G00 G90 G54 X1.0 Y-1.0 S2500 M03
G43 H01 Z.1 M08
G81 Z-1.5 F15. R.1
G91 X1.0 L9
G90 X-2.0 (Sau rămânere în G91 şi repetare Y-1.0)
G91 X-1.0 L9
G90 Y-3.0
G91 X1.0 L9
G90 Y-4.0
G91 X-1.0 L9
G90 Y-5.0
G91 X1.0 L9
G90 Y-6.0
G91 X-1.0 L9
G90 Y-7.0
G91 X1.0 L9 l I
G90 Y-8.0
G91 X-1.0 L9
G90 Y-9.0
G91 X1.0 L9
G90 Y-10.0
G91 X-1.0 L9
G00 G90 G80 Z1.0 M09
G28 G91 Y0Z0
M30
%
Modificarea ciclurilor închise
În această secţiune ne vom referi la ciclurile închise care trebuie personalizate pentru a se programa mai uşor
piesele complicate.
Utilizarea G98 şi G99 pentru evitarea bridelor de fixare – De exemplu, o piesă pătrată este fixată pe masă
cu bride de fixare de un ţol înălţime. Trebuie scris un program pentru evitarea bridelor de fixare.

Exemplu de program Descriere


%
O4500
T1 M06
G00 G90 G54 X1.0 Y-1.0 S3500 M03
G43 H01 Z1.125 M08
G81 G99 Z-1.500 R.05 F20.
X2.0 G98 (Se revine în punctul de pornire după
executarea ciclului)
X6.0 G99 (Se revine în planul de referinţă după
executarea ciclului)
X8.0
X10.0
X12.0 G98
X16.0 G99
X18.0 G98
G00 G80 Z2.0 M09
G28 G91 Y0 Z0
M30
%

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 127


Evitarea obstacolelor în planul X, Y într-un ciclu închis:
Pentru a evita un obstacol în planul X, Y în cursul unui ciclu închis, plasaţi un L0 într-o linie a ciclului închis
pentru a se face o mişcare X, Y fără executarea operaţiei pe axa Z.
De exemplu, avem un bloc pătrat de aluminiu de şase ţoli, cu câte o flanşă de un ţol pe un ţol pe fiecare
parte; desenul prevede două alezaje centrate pe fiecare parte a flanşei. Trebuie scris un program pentru
evitarea tuturor colţurilor blocului.

Exemplu de program Descriere


%
O4600 (X0, Y0 este în colţul din stânga sus,
Z0 este în partea superioară a piesei)
T1 M06
G00 G90 G54 X2.0 Y-.5 S3500 M03
G43 H01 Z-.9 M08
G81 Z-2.0 R-.9 F15.
X4.0
X5.5 L0 (evitarea colţului unghiular)
Y-2.0
Y-4.0
Y-5.5 L0
X4.0
X2.0
X.5 L0
Y-4.0
Y-2.0
G00 G80 Z1.0 M09
G28 G91 Y0 Z0
M30
%

Ciclurile închise cod G

Prezentare
Ciclurile închise sunt utilizate pentru simplificarea programării. Acestea sunt utilizate pentru operaţii repetitive,
cum ar fi găurirea, tarodarea şi alezarea. Ciclul închis este executat de fiecare dată când este programată o
mişcare pe axa X şi/sau Y.

Utilizarea ciclurilor închise


Poziţionarea unui ciclu închis pe axele X şi/sau Y poate fi făcută fie absolut (G90), fie incremental (G91).
Mişcarea incrementală (G91) într-un ciclu închis este adesea utilă cu un contor de bucle (Lnn) ce va repeta
operaţia ciclului închis de numărul specificat de ori pentru fiecare mişcare incrementală X sau Y pentru ciclul
închis.
Exemplu:
G81 G99 Z-0.5 R0.1 F6.5 (Aceasta va găuri un alezaj în poziţia curentă)
G91 X-0.5625 L9 (Aceasta va găuri încă 9 alezaje la distanţe egale de 0.5625 în sensul negativ al axei)
Dacă un ciclu închis este definit fără un X sau Y şi cu un contor de bucle de 0 (L0), ciclul nu va fi executat

128 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


la început. Funcţionarea unui ciclu închis va varia în funcţie tipul de poziţionare activ, incremental (G91)
sau absolut (G90). Mişcarea incrementală într-un ciclu închis este adesea utilă cu un contor de bucle (Lnn),
deoarece acesta va putea fi utilizat pentru repetarea operaţiei cu o mişcare incrementală X sau Y între cicluri.
Exemplu:
X1.25 Y-0.75 (poziţia centrală a modelului de alezaje de şuruburi)
G81 G99 Z-0.5 R0.1 F6.5 L0 (L0 în linia G81 nu va găuri un alezaj în cercul de
alezaje de şuruburi)
G70 I0.75 J10. L6 (cerc de 6 alezaje de şuruburi)
Odată comandat ciclul închis, operaţia respectivă este executată în fiecare poziţie X-Y menţionată într-un
bloc. Unele dintre valorile numerice ale ciclului închis pot fi modificate după ce ciclul închis este definit.
Cele mai importante dintre acestea sunt valoarea planului R şi valoarea adâncimii Z. Dacă acestea sunt
menţionate într-un bloc cu comenzi XY, mişcarea XY este executată şi toate ciclurile închise ulterioare sunt
executate cu noua valoare pentru R sau Z.
Poziţionarea axelor X şi Y înaintea unui ciclu închis se face prin deplasare rapidă.
G98 şi G99 modifică modul de funcţionare a ciclurilor închise. Când G98 este activ, axa Z va reveni în planul
de pornire iniţial la finalizarea fiecărui alezaj din ciclul închis. Aceasta permite poziţionarea deasupra şi în jurul
zonelor piesei şi/sau bridelor şi dispozitivelor de fixare.
Când G99 este activ, axa Z va reveni în planul R (deplasare rapidă) la finalizarea fiecărui alezaj din ciclul în-
chis pentru degajarea spre noua poziţie XY. Modificarea selecţiei G98/G99 poate fi făcută de asemenea după
ce este comandat ciclul închis, ceea ce va afecta toate ciclurile închise ulterioare.
O adresă P este o comandă opţională pentru unele dintre ciclurile închise. Aceasta este o pauză programată
în fundul alezajului pentru ruperea aşchiilor, asigurarea unei finisări mai bune şi descărcarea sculei de orice
solicitare pentru asigurarea unei toleranţe mai strânse. Reţineţi că dacă valoarea pentru P este introdusă pen-
tru un ciclu închis, aceasta va fi utilizată şi în celelalte dacă nu este anulată (G00, G01, G80 sau tasta Reset
(resetare)).
O comandă S (turaţie arbore principal) trebuie să fie definită în linia de cod G sau înaintea acesteia.
Tarodarea într-un ciclu închis reclamă o viteză de avans calculată. Formula pentru avans este:
turaţia arborelui principal împărţită la numărul de filete pe ţol ale tarodului = viteza de avans în ţoli pe minut
Ciclurile închise pot beneficia de asemenea de utilizarea setării 57. Activarea acestei setări va executa o
oprire exactă între deplasările rapide. Aceasta este utilă pentru a evita producerea de crestături pe fundul
alezajului.

Notă: Adresele Z, R şi F sunt date necesare pentru toate ciclurile închise.

Anularea unui ciclu închis


Codul G80 este utilizat pentru anularea tuturor ciclurilor închise; reţineţi că un cod G00 sau G01 va anula de
asemenea un ciclu închis. Odată selectat, un ciclu închis este activ până la anularea cu G80, G00 sau G01.

G73 Ciclul închis de găurire progresivă de mare viteză (Grupa 09)


F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
I Prima adâncime de aşchiere
J Valoarea cu care se reduce adâncimea de aşchiere la fiecare trecere
K Adâncimea minimă de aşchiere (unitatea de comandă va calcula numărul de progresii)
L Numărul de repetiţii (numărul de alezaje de găurit) dacă se utilizează G91 (modul incremental)
P Pauza în fundul alezajului (în secunde)
Q Adâncimea de aşchiere (întotdeauna incrementală)

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 129


R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei)
X Poziţia alezajului pe axa X
Y Poziţia alezajului pe axa Y
Z Poziţia axei Z la fundul alezajului
G73 Găurirea progresivă cu opţiunile I, J şi K G73 Găurirea progresivă cu opţiunile K şi Q

#22
REA
SETA
#22
REA
SETA lR
l R Planu
Planu Q

Z
cime
I Q
I1 =
Adân
Q
I1 - J Z
I2 = ime
Adânc
I3 = K
.

I, J, K şi Q sunt întotdeauna numere pozitive.


Există două metode de programare a unui G73, prima cu utilizarea adreselor I, J şi K, iar cea de-a două cu
utilizarea adreselor K şi Q.
Dacă sunt specificate I, J şi K, prima trecere va pătrunde cu valoarea I, fiecare adâncime de aşchiere
succesivă va fi redusă cu valoarea J, iar adâncimea minimă de aşchiere este K. Dacă este specificat P, scula
va face o pauză la fundul alezajului pentru perioada de timp respectivă.
Dacă sunt specificate K şi Q, se selectează un mod de funcţionare diferit pentru acest ciclu închis. În acest
mod, scula este readusă în planul R după ce numărul total de treceri ajunge la valoarea K.

G73 Ciclul închis de găurire progresivă

e
ornir
u l de p
Plan

22
lR REA #
Planu SETA
22
REA #
Q SETA

Q Avans de lucru
Deplasare rapidă
ime Z
A dânc Început sau sfârşit cursă
.

G74 Ciclul închis de tarodare inversă (Grupa 09)


F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut (utilizaţi formula, descrisă în prezentarea ciclului închis,
pentru a calcula viteza de avans şi turaţia arborelui principal)
J Retragerile multiple (cât de rapid se face retragerea - a se vedea setarea 130)
L Numărul de repetiţii (numărul de alezaje de tarodat) dacă se utilizează G91 (modul incremental)
R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) de unde începe tarodarea
X Poziţia alezajului pe axa X
Y Poziţia alezajului pe axa Y
Z Poziţia axei Z la fundul alezajului

130 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G74 Ciclul închis de tarodare G98 / G99 Poziţia axei Z între alezaje
Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau sfârşit cursă
ial
ornir e iniţ iniţia
l
l de p e p o rnire
Planu Planu
ld
l de
G98 Planu ă
G 9 are rapid
9
s
Y depla
Z Y
R Z
lanul lR
P Planu
X X

Z Z
cime cime
Adân Adân
.

G76 Ciclul închis de alezare fină (Grupa 09)


F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut
I Valoarea de decalare pe axa X înainte de retragere, dacă nu este specificat Q
J Valoarea de decalare pe axa Y înainte de retragere, dacă nu este specificat Q
L Numărul de alezaje de alezat dacă se utilizează G91 (modul incremental)
P Timpul de oprire în fundul alezajului
Q Valoarea de decalare, întotdeauna incrementală
R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei)
X Poziţia alezajului pe axa X
Y Poziţia alezajului pe axa Y
Z Poziţia axei Z la fundul alezajului
G76 Ciclul închis de alezare fină Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau sfârşit cursă
Comutare
l
e iniţia iniţial
l de pornir po rnire
G98 Planu Planul de
rapidă
dep lasare
lanul de
Y G99 P
Z Y Z
lR lR
Planu Planu
X X

tare tare
ime Z Comu ime Z Comu
Adânc Adânc
.

În afara alezării, acest ciclu va decala axele X şi/sau Y înainte de retragere pentru a degaja scula în cursul
ieşirii din piesă. Dacă se utilizează Q, setarea 27 determină sensul de decalare. Dacă nu este specificat Q,
valorile opţionale I şi J sunt utilizate pentru a determina sensul şi distanţa de decalare.

G77 Ciclul închis de alezare posterioară (Grupa 09)


F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut
I Valoarea de decalare pe axa X înainte de retragere, dacă nu este specificat Q
J Valoarea de decalare pe axa Y înainte de retragere, dacă nu este specificat Q
L Numărul de alezaje de alezat dacă se utilizează G91 (modul incremental)
Q Valoarea de decalare, întotdeauna incrementală
R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei)
X Poziţia alezajului pe axa X
Y Poziţia alezajului pe axa Y

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 131


Z Poziţia axei Z la fundul alezajului
În afara alezării, acest ciclu va decala axele X şi/sau Y înainte de retragere pentru a degaja scula în cur-
sul intrării în şi ieşirii din piesă (a se vedea G76 pentru un exemplu de mişcare de decalare). Setarea 27
determină sensul de decalare. Dacă nu este specificat Q, valorile opţionale I şi J sunt utilizate pentru a deter-
mina sensul şi distanţa de decalare.

G77 Ciclul închis de alezare posterioară

ornire
l de p
Planu

Y Z
rea
Aleza ă
a r tare
poste
r io Comu X
l R
Planu

Avans de lucru Început sau sfârşit cursă


Deplasare rapidă Comutare
.

G80 Anularea ciclului închis (Grupa 09)


Acest cod G dezactivează toate ciclurile închise până când este selectat unul nou. Reţineţi că utilizarea G00
sau G01 va anula de asemenea un ciclu închis.

G81 Ciclul închis de găurire (Grupa 09)


F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut
L Numărul de alezaje de găurit dacă se utilizează G91 (modul incremental)
R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei)
X Comanda de mişcare pe axa X
Y Comanda de mişcare pe axa Y
Z Poziţia axei Z la fundul alezajului
Notă: Adresele X şi Y, în majoritatea cazurilor, reprezintă poziţia primului alezaj de găurit.

G81 Ciclul închis de găurire Avans de lucru


Deplasare rapidă
Început sau sfârşit
cursă

l
e iniţia e iniţia
l
l de pornir pornir
G98 Planu Planu
l de
idă
re rap
de plasa
lanul de
Y G99 P Y
lR Z lR Z
Planu Planu

X X
Z Z
Adâncime P lanul

Exemplu de program
În continuare este prezentat un program de găurire a unei plăci de aluminiu:
T1 M06

132 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G00 G90 G54 X1.125 Y-1.875 S4500 M03
G43 H01 Z0.1
G81 G99 Z-0.35 R0.1 F27.
X2.0
X3.0 Y-3.0
X4.0 Y-5.625
X5.250 Y-1.375
G80 G00 Z1.0
G28
M30
G82 Ciclul închis de pregăurire (Grupa 09)
F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut
L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental)
P Timpul de oprire în fundul alezajului
R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei)
X Poziţia alezajului pe axa X
Y Poziţia alezajului pe axa Y
Z Poziţia fundului alezajului
Notă referitoare la programare: G82 este similar cu G81, cu excepţia faptului că există opţiunea de progra-
mare a unei opriri temporizate (P).

Exemplu de program Descriere


%
O1234 (Exemplu de program)
T1 M06 (Scula #1 este un burghiu de pregăurire
de 0.5” x 90 de grade)
G90 G54 G00 X.565 Y-1.875 S1275 M03
G43 H01 Z0.1 M08
G82 Z-0.175 P.3 R0.1 F10. (burghiu de pregăurire de 90 de grade;
adâncimea este)
X1.115 Y-2.750 (jumătate din diametrul teşiturii)
X3.365 Y-2.875
X4.188 Y-3.313
X5.0 Y-4.0
G80 G00 Z1.0 M09

G82 Ciclul închis de pregăurire Avans de lucru


Deplasare rapidă
Început sau sfârşit
cursă
iniţial
pornire ornire
nul de l de p
G98 P
la Planu rapidă
dep lasare
la nul de
Y G99 P Y
lR Z lR Z
Planu Planu

X X
lanul
Z lZ
P Planu

.
G82 Exemplu de pregăurire

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 133


G83 Ciclul închis de găurire progresivă normală (Grupa 09)
F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut
I Dimensiunea primei adâncimi de aşchiere
J Valoarea cu care se reduce adâncimea de aşchiere la fiecare trecere
K Adâncimea minimă de aşchiere
L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental)
P Pauza la sfârşitul ultimei progresii, în secunde (oprire temporizată)
Q Adâncimea de aşchiere, întotdeauna incrementală
R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei)
X Poziţia alezajului pe axa X
Y Poziţia alezajului pe axa Y
Z Poziţia axei Z la fundul alezajului
Dacă sunt specificate I, J şi K, prima trecere va pătrunde cu valoarea I, fiecare adâncime de aşchiere
succesivă va fi redusă cu valoarea J, iar adâncimea minimă de aşchiere este K. Nu utilizaţi o valoare Q
atunci când programaţi cu I, J şi K.
Dacă este specificat P, scula va face o pauză la fundul alezajului pentru perioada de timp respectivă. Exemp-
lul următor va executa mai multe progresii şi o oprire temporizată de 1.5 secunde:
G83 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175 P1.5
Acelaşi timp de oprire va fi aplicat pentru toate blocurile ulterioare în care nu se specifică un timp de oprire.

G83 Găurirea progresivă cu opţiunile I, J şi K G83 Găurirea progresivă normală

22
REA #
SETA
REA #22
SETA lR
Planu
lR
Planu
Q

I Q
I1 =
Q
I1 - J
I2 = Z
Adâncime
I2 - J
I3 =
Z
cime
Adân
.

Setarea 52 modifică modul în care funcţionează G83 atunci când revine în planul R. De obicei, planul R este
setat cu mult deasupra tăieturii, pentru a se asigura că mişcarea de progresie permite eliminarea aşchiilor din
alezaj. Aceasta presupune consum de timp, deoarece burghiul începe prin a găuri un spaţiu „gol”. Dacă set-
area 52 este setată la distanţa necesară pentru eliminarea aşchiilor, planul R poate fi adus mult mai aproape
de piesa găurită. Când se produce mişcarea de eliminare a aşchiilor spre R, distanţa de deplasare a axei Z
deasupra R este determinată de această setare.

134 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G83 Ciclul închis de găurire progresivă Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau sfârşit cursă
ornire ornire
l de p l de p
Planu Planu REA #
52
#22 SETA
REA
SETA
22
lR REA #
Planu R
SETA
Planul REA #
22
Q Q SETA

Q Q

Q Q
Z Z
Adâncime Adâ ncime
.

Exemplu de program Descriere


T2 M06 (Scula #2 este un burghiu scurt de
0.3125”)
G90 G54 G00 X0.565 Y-1.875 S2500 M03
G43 H02 Z0.1 M08
G83 Z-0.720 Q0.175 R0.1 F15. (Punctul de găurire este 1/3 din di-
ametrul de găurire)
X1.115 Y-2.750
X3.365 Y-2.875
X4.188 Y-3.313
X5.0 Y-4.0
G80 G00 Z1.0 M09

G84 Ciclul închis de tarodare (Grupa 09)


F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut
J Retragerile multiple (Exemplu: J2 va retrage scula de două ori mai repede decât viteza la
aşchiere, a se vedea de asemenea setarea 130)
L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental)
R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei)
X Poziţia alezajului pe axa X
Y Poziţia alezajului pe axa Y
Z Poziţia axei Z la fundul alezajului
G84 Ciclul închis de tarodare G98 / G99 Poziţia axei Z între alezaje
Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau sfârşit cursă
ial
porn ire iniţ iniţial
lanul de de p ornire
G98 P Planul apidă
epla sare r
lanu l de d
Y G99 P Y
Z Z
lR lR
Planu Planu
X X

Z Z
cime cime
Adân Adân

.
G84 Exemplu de ciclu închis de tarodare

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 135


Program Exemplu
T3 M06 (Scula #3 este un tarod 3/8-16)
G90 G54 G00 X0.565 Y-1.875 S900 M03
G43 H03 Z0.2 M08
G84 Z-0.600 R0.2 F56.25 (900 rot/min împărţit la 16 tpi = 56.25
ipm)
X1.115 Y-2.750
X3.365 Y-2.875
X4.188 Y-3.313
X5.0 Y-4.0
G80 G00 Z1.0 M09
G28 G91 Y0 Z0
M30
%

G85 Ciclul închis de alezare (Grupa 09)


F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut
L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental)
R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei)
X Poziţia alezajelor pe axa X
Y Poziţia alezajelor pe axa Y
Z Poziţia axei Z la fundul alezajului
G85 Ciclul închis de alezare Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau sfârşit cursă

iniţial l
de pornire e iniţia
lanul l d e pornir e rapidă
G98 P Planu d e p lasar
de
lanul
G99 P
lR Y Y
Planu lR
Z Planu Z

X X
c ime Z cime Z
Adân Adân

G86 Ciclul închis de alezare şi oprire (Grupa 09)


F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut
L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental)
R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei)
X Poziţia alezajului pe axa X
Y Poziţia alezajului pe axa Y
Z Poziţia axei Z la fundul alezajului

136 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G86 Ciclul închis de alezare şi oprire Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau sfârşit
cursă
l
e iniţia l
l de pornir e iniţia
Planu d e pornir apidă
G98 Planu
l
e p la sare r
de d
lanul
G99 P
Y Y
lR
lR Z Planu Z
Planu

X X
cime Z cime
Z
Adân Adân

G87 Ciclul închis de alezare la intrare şi retragere manuală (Grupa 09)


F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut
L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental)
R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei)
X Poziţia alezajului pe axa X
Y Poziţia alezajului pe axa Y
Z Poziţia axei Z la fundul alezajului
Codul G se va opri odată alezarea încheiată. În acest punct, scula este retrasă prin avans rapid manual din
alezaj. Programul va continua atunci când este apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu).

G87 Ciclul închis de alezare, oprire şi retragere manuală


Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau sfârşit cursă
Avans rapid manual
iniţial
de p ornire e iniţia
l
lanul pornir re rap
idă
G98 P u l d e a
Plan d e d eplas
lanul
G99 P
Y Y
lR lR
Planu Z Planu Z

X X
eZ Z
Adâncim Adâncime

G88 Ciclul închis de alezare la intrare, oprire temporizată şi retragere manuală (Grupa 09)
F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut
L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental)
P Timpul de oprire în fundul alezajului
R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei)
X Poziţia alezajului pe axa X
Y Poziţia alezajului pe axa Y
Z Poziţia axei Z la fundul alezajului
Codul G se va opri odată alezarea încheiată. În acest punct, scula este retrasă prin avans rapid manual din
alezaj. Programul va continua atunci când este apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu).

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 137


G88 Ciclul închis de alezare, oprire temporizată şi retragere manuală
Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau sfârşit cursă
Avans rapid manual
iniţial
ornire ial
lanul
de p ire iniţ apidă
G98 P n u l d e porn sare r
Pla e p la
de d
lanul
G99 P
lR Y Y
Planu Planu
lR Z
Z

X X
e Z eZ
Adâncim Adâncim

G89 Ciclul închis de alezare la intrare, oprire temporizată şi alezare la ieşire (Grupa 09)
F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut
L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental)
P Timpul de oprire în fundul alezajului
R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei)
X Poziţia alezajelor pe axa X
Y Poziţia alezajelor pe axa Y
Z Poziţia axei Z la fundul alezajului
G89 Ciclul închis de alezare şi oprire temporizată
Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau sfârşit
cursă
iniţial l
ornire e iniţia ă
lanul
de p
l d e pornir a r e rapid
G98 P Plan u e p la s
de d
lanul
G99 P
lR Y lR Y
Planu Z Planu Z

X X
e Z Z
Adâncim Adâ ncime

G90 Comenzile de poziţie absolute (Grupa 03)


G91 Comenzile de poziţie incrementale (Grupa 03)
Aceste coduri G modifică modul în care sunt interpretate comenzile axelor. Comenzile axelor ce urmează
după un G90 vor deplasa axele în coordonatele indicate ale maşinii. Comenzile axelor ce urmează după un
G91 vor deplasa axele cu distanţa indicată faţă de punctul curent. G91 nu este compatibil cu G143 (compen-
sarea lungimii sculei pe axa a 5-a).

138 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G90 Ciclul închis (absolut) G91 Ciclul închis (incremental)
Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau sfârşit
cursă
Z=0
R R
Z Y Y
ul R Z ul R Z Z
Plan Plan
X X
eZ ime Z
Ad âncim Adânc

G92 Setarea valorii de decalare a sistemelor de coordonate lucru (Grupa 00)


Acest cod G nu deplasează nicio axă; acesta doar schimbă valorile memorate ca decalaje de origine ale uti-
lizatorului. G92 funcţionează diferit în funcţie de setarea 33, ce selectează un sistem de coordonate FANUC,
HAAS sau YASNAC.

FANUC sau HAAS


Dacă setarea 33 este setată ca Fanuc sau Haas, o comandă G92 decalează toate sistemele de coordonate
de lucru (G54-59, G110-129) astfel încât poziţia comandată devine poziţia curentă în sistemul de lucru activ.
G92 este nemodală.
O comandă G92 anulează orice G52 în vigoare pentru axele comandate. Exemplu: G92 X1.4 anulează G52
pentru axa X. Celelalte axe nu sunt afectate.
Valoarea de decalare G92 este afişată în partea inferioară a paginii Work Offsets (decalaje de origine) şi
poate fi ştearsă de acolo dacă este necesar. Aceasta este ştearsă de asemenea automat după punerea în
funcţiune a maşinii, precum şi de fiecare dată când se acţionează tastele ZERO RET (revenire la zero) şi
AUTO ALL AXES (automat pentru toate axele) sau ZERO SINGLE AXIS (zero pe o singură axă).

YASNAC
Dacă setarea 33 este setată ca Yasnac, o comandă G92 setează sistemul de coordonate de lucru G52 astfel
încât poziţia comandată devine poziţia curentă în sistemul de lucru activ. Sistemul de coordonate de lucru
G52 va deveni apoi automat activ până când este selectat un alt sistem de lucru.

G93 Modul avans contra timp (Grupa 05)


F Viteza de avans (curse pe minut)
Codul G specifică faptul că toate valorile F (viteză de avans) sunt interpretate ca şi curse pe minut. Cu
alte cuvinte, valoarea codului F, împărţită la 60, reprezintă numărul de secunde necesar pentru finalizarea
mişcării.
G93 este în general utilizat când se lucrează pe axa a 4-a sau a 5-a. Acesta este modul de conversie a
vitezei de avans liniare (ţoli/min) într-o valoare ce ia în calcul mişcarea de rotaţie.
Când G93 este activ, specificarea vitezei de avans este obligatorie pentru toate blocurile de mişcare interpo-
late; adică, fiecare bloc de mişcare nerapidă trebuie să aibă specificată propria viteză de avans.
* Apăsarea tastei RESET (resetare) va determina readucerea maşinii în modul G94 (avans pe minut).
* Setările 34 şi 79 (diametrul pe axa a 4-a şi a 5-a) nu sunt necesare când se utilizează G93.

G94 Modul avans pe minut (Grupa 05)


Acest cod dezactivează G93 (modul avans contra timp) şi readuce maşina în modul avans pe minut.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 139


G95 Modul avans pe rotaţie (Grupa 05)
Când G95 este activ; o rotaţie a arborelui principal va conduce la o cursă pe distanţa specificată de valoarea
pentru avans. Dacă setarea 9 Dimensioning (dimensionarea) este setată în ţoli, atunci valoarea de avans F
va fi considerată în ţoli/rot (la setarea în mm, avansul va fi considerat în mm/rot). Controlul manual al avan-
sului şi controlul manual al arborelui principal vor afecta comportamentul maşinii în timp ce G95 este activ.
Când este selectat controlul manual al arborelui principal, orice modificare a turaţiei arborelui principal va con-
duce la o modificare corespunzătoare a avansului pentru menţinerea unei grosimi constante a aşchiei. Însă,
dacă este selectat controlul manual al avansului, atunci orice modificare a avansului va afecta doar viteza de
avans, nu şi arborele principal.

G98 Revenirea în punctul iniţial al ciclului închis (Grupa 10)


La utilizarea G98, axa Z revine în punctul de pornire iniţial (poziţia Z din blocul aflat înainte de comanda cic-
lului închis) între fiecare două poziţii succesive X şi/sau Y. Aceasta permite poziţionarea deasupra şi în jurul
zonelor piesei şi/sau bridelor şi dispozitivelor de fixare.

G99 Revenirea în planul R al ciclului închis (Grupa 10)


La utilizarea G99, axa Z va rămâne în planul R plane între fiecare două poziţii succesive X şi/sau Y. Când nu
există obstrucţii pe traiectoria sculei, G99 reduce timpul de prelucrare.

G100 Dezactivarea imaginii în oglindă (Grupa 00)


G101 Activarea imaginii în oglindă (Grupa 00)
X Comanda pe axa X
Y Comanda pe axa Y
Z Comanda pe axa Z
A Comanda pe axa A
Imaginea în oglindă programabilă este utilizată pentru activarea sau dezactivarea unei axe. Când una este
activată, mişcarea axei poate fi activată în oglindă (sau inversată) faţă de punctul de zero al piesei. Aceste co-
duri G vor fi utilizate într-un bloc de comandă fără niciun alt cod G. Acestea nu vor determina nicio deplasare
a axelor. În partea inferioară a ecranului se indică atunci când este activată funcţia imagine în oglindă pentru
o axă. A se vedea de asemenea setările 45 - 48 referitor la imaginea în oglindă.
Structura pentru activarea şi dezactivarea funcţiei imagine în oglindă este:
G101 X09 = va activa funcţia imagine în oglindă pentru axa X.
G100 X09 = va dezactiva funcţia imagine în oglindă pentru axa X.

OGLINDĂ XY OGLINDĂ Y

.
OGLINDĂ X DEZACTIVATĂ

Funcţia imagine în oglindă şi compensarea frezei


Când se utilizează compensarea frezei împreună cu funcţia imagine în oglindă, respectaţi următoarele reguli
generale: După activarea sau dezactivarea funcţiei imagine în oglindă cu G100 sau G101, următorul bloc de
mişcare trebuie să vizeze o poziţie în sistemul de coordonate de lucru diferită faţă de prima. Codul următor

140 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


este un exemplu:
Corect: Incorect:
G41 X1.0 Y1.0 G41 X1.0 Y1.0
G01 X2.0 Y2.0 G01 X2.0 Y2.0
G101 X0 G101 X0
G00 Z1.0 G00 Z1.0
G00 X1.0 G00 X2.0 Y2.0
G00 X2.0 Y2.0
G40 G40.
Aplicarea funcţiei imagine în oglindă doar pentru una dintre axele X sau Y va determina deplasarea sculei pe
partea opusă a unei tăieturi. În plus, dacă este selectată funcţia imagine în oglindă doar pentru o axă a unui
plan de mişcare circulară (G02, G03), atunci acestea sunt inversate, iar comenzile de compensare a frezei
spre stânga şi spre dreapta (G41, G42) sunt inversate.

Notă: Când se frezează un profil cu mişcări XY, activarea funcţiei imagine în oglindă doar pentru una dintre
axele X sau Y va comuta de la frezarea în sensul avansului la frezarea convenţională, şi reciproc. Ca ur-
mare, este posibil ca tipul de prelucrare şi finisarea să nu fie conform celor dorite. Activarea funcţiei imagine
în oglindă pentru ambele axe X şi Y va elimina această problemă.

G101 Activarea imaginii în oglindă


Y Z
X

Oglindă X
Original

X0, Y0

.
Funcţia imagine în oglindă şi frezarea unei cavităţi

Codul de program pentru funcţia imagine în oglindă pe axa X:


Exemplu de program Descriere

%
O3600 (Imagine în oglindă pe axa X)
T1 M06 (Scula #1 este o freză deget de 0.250”
diametru)
G00 G90 G54 X-.4653 Y.052 S5000 M03
G43 H01 Z.1 M08
G01 Z-.25 F5.
M98 P3601 F20.
G00 Z.1
G101 X0.
X-.4653 Y.052
G01 Z-.25 F5.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 141


M98 P3601 F20.
G00 Z.1
G100 X0.
G28 G91 Y0 Z0
M30
%
%
O3601 (Subprogram profil)
G01 X-1.2153 Y.552
G03 X-1.3059 Y.528 R.0625
G01 X-1.5559 Y.028
G03 X-1.5559 Y-.028 R.0625
G01 X-1.3059 Y-.528
G03 X-1.2153 Y-.552 R.0625
G01 X-.4653 Y-.052
G03 X-.4653 Y.052 R.0625
M99
%

G102 Ieşirea programabilă la RS-232 (Grupa 00)


X Comanda pe axa X
Y Comanda pe axa Y
Z Comanda pe axa Z
A Comanda pe axa A
Comandarea unui G102 va transmite coordonatele de lucru curente ale axelor la primul port RS-232, iar de
acolo la un computer utilizat pentru înregistrarea valorilor transmise. Fiecare axă menţionată în blocul de
comandă G102 este transmisă la portul RS-232 în acelaşi format cu valorile afişate într-un program. Un G102
va fi utilizat într-un bloc de comandă fără niciun alt cod G. Acesta nu va determina nicio mişcare a axelor;
valorile pentru axe nu au niciun efect.
A se vedea de asemenea setarea 41 şi setarea 25. Valorile transmise sunt întotdeauna poziţiile curente ale
axelor faţă de sistemul de coordonate de lucru curent.
Acest cod G este util pentru palparea unei piese (a se vedea de asemenea G31). Când palpatorul atinge
piesa, linia de cod următoare poate fi un G102 pentru transmiterea poziţiilor axelor către un computer în ve-
derea memorării coordonatelor. Acest proces este denumit „digitalizarea unei piese”, şi ia o piesă tangibilă şi
o transformă într-o copie electronică a acesteia. Este necesar un software suplimentar pentru PC în vederea
finalizării acestei funcţii.

G103 Limitarea anticipării blocurilor (Grupa 00)


Numărul maxim de blocuri pe care le va anticipa unitatea de comandă (în gama 0-15), de exemplu:
G103 [P..]
Acest proces este denumit de obicei „anticiparea blocurilor”, şi descrie ceea ce face unitatea de comandă în
fundal în cursul mişcărilor maşinii. Unitatea de comandă pregăteşte din timp blocurile următoare (liniile de
cod). În timp ce este executat blocul curent, blocul următor este deja interpretat şi pregătit pentru o mişcare
continuă.
Când se programează G103 P0, limitarea blocurilor este dezactivată. Limitarea blocurilor este de asemenea
dezactivată dacă G103 apare într-un bloc fără un cod de adresă P. Când se programează G103 Pn, antici-
parea blocurilor este limitată la n blocuri.

142 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G103 este de asemenea utilă pentru depanarea programelor macro. Expresiile macro sunt efectuate în cursul
anticipării. De exemplu, prin inserarea unui G103 P1 în program, expresiile macro vor fi executate cu un bloc
înainte de blocul în curs de execuţie.

G107 Reprezentarea cilindrică (Grupa 00)


X Comanda pe axa X
Y Comanda pe axa Y
Z Comanda pe axa Z
A Comanda pe axa A
Q Diametrul unei suprafeţe cilindrice
R Raza axei rotative
Acest cod G converteşte toate mişcările programate ce se produc pe o axă liniară specificată într-o mişcare
echivalentă de-a lungul suprafeţei unui cilindru (ataşat unei axe rotative), conform celor prezentate în figura
următoare. Acesta este un cod G de Grupa 0, dar funcţionarea implicită a acestuia este dependentă de
setarea 56 (M30 restabileşte G implicit). Comanda G107 este utilizată pentru activarea sau dezactivarea
reprezentării cilindrice.
• Orice program pentru o axă liniară poate fi reprezentat cilindric pentru orice axă rotativă (una singură la un
moment dat).
• Un program cod G existent pentru o axă liniară poate fi reprezentat cilindric prin inserarea unei comenzi
G107 la începutul programului.
• Raza (sau diametrul) suprafeţei cilindrice poate fi redefinită, astfel că reprezentarea cilindrică poate fi
realizată pe suprafeţe de diametre diferite fără să fie necesară modificarea programului.
• Raza (sau diametrul) suprafeţei cilindrice poate să fie sincronizată cu sau independentă de diametrul (di-
ametrele) axei rotative specificat în setările 34 şi 79.
• G107 poate fi utilizat de asemenea pentru setarea diametrului implicit al unei suprafeţe cilindrice,
independent de orice reprezentare cilindrică ce ar putea fi în vigoare.

Descrierea G107
Trei coduri de adresă pot urma un G107: X, Y sau Z; A sau B; respectiv Q sau R.
X, Y sau Z: O adresă X, Y sau Z indică axa liniară ce va fi reprezentată pe axa rotativă specificată (A sau
B). Când este specificată una dintre axele liniare respective, trebuie să fie specificată de asemenea o axă
rotativă.
A sau B: O adresă A sau B identifică axa rotativă asociată suprafeţei cilindrice.
Q sau R: Q defineşte diametrul suprafeţei cilindrice, în timp ce R defineşte raza. Când este utilizat Q sau R,
trebuie să fie specificată de asemenea o axă rotativă. Dacă nu se utilizează nici Q, nici R, atunci este utilizat
ultimul diametru G107. Dacă nu s-a emis nicio comandă G107 de la punerea în funcţiune a maşinii, respectiv
dacă ultima valoare specificată a fost zero, atunci diametrul va avea valoarea din setările 34 şi/sau 79 pen-
tru axa rotativă respectivă. Când este specificat Q sau R, valoarea respecivă va deveni noua valoare G107
pentru axa rotativă specificată.
Reprezentarea cilindrică va fi de asemenea dezactivată automat la sfârşitul unui program cod G, dar numai
dacă setarea 56 este activată. Apăsarea tastei RESET (resetare) va dezactiva reprezentarea cilindrică aflată
în vigoare la un moment dat, indiferent de starea setării 56.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 143


R .50" 4X

2.00

4.00

Z
X
Y

În timp ce R este adecvat pentru definirea razei, se recomandă ca I, J şi K să fie utilizate pentru programele
mai complexe G02 şi G03.
Exemplu
%
O0079 (G107 TEST)
T1 M06 (.625 DIA. 2FL E.M.)
G00 G40 G49 G80 G90
G28 G91 A0
G90
G00 G54 X1.5 Y0 S5000 M03
G107 A0 Y0 R2. (În lipsa unei valori R sau Q, maşina va utiliza valoarea din setarea 34)
G43 H01 Z0.25
G01 Z-0.25 F25.
G41 D01 X2. Y0.5
G03 X1.5 Y1. R0.5
G01 X-1.5
G03 X-2. Y0.5 R0.5
G01 Y-0.5
G03 X-1.5 Y-1. R0.5
G01 X1.5
G03 X2. Y-0.5 R0.5
G01 Y0.
G40 X1.5
G00 Z0.25
M09
M05
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
G90
G107
M30
%
G110-G129 Sistemul de coordonate #7-26 (Grupa 12)
Aceste coduri selectează unul dinre sistemele de coordonate de lucru suplimentare. Toate referirile ulterioare
la poziţiile axelor vor fi interpretate în noul sistem de coordonate. Funcţionarea G110 - G129 este similară cu
a G54 - G59.

G136 Măsurarea automată a centrului decalajelor de origine (Grupa 00)


(Acest cod G este opţional şi necesită un palpator.)
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
I Distanţa opţională de decalare pe axa X
J Distanţa opţională de decalare pe axa Y

144 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


K Distanţa opţională de decalare pe axa Z
X Comanda opţională de mişcare pe axa X
Y Comanda opţională de mişcare pe axa Y
Z Comanda opţională de mişcare pe axa Z
Măsurarea automată a centrului decalajelor de origine (G136) este utilizată pentru a comanda unui palpator
setarea decalajelor de origine. Un G136 va deplasa axele maşinii pentru palparea piesei de prelucrat cu un
palpator montat pe arborele principal. Axa (axele) se va deplasa până când este recepţionat un semnal de la
palpator sau până când este atins capătul de cursă.
Corecţiile sculelor (G41, G42, G43 sau G44) nu vor fi activate atunci când se execută această operaţie.
Sistemul de coordonate de lucru activ curent este setat pentru fiecare axă programată. Utilizaţi un ciclu G31
împreună cu un M75 pentru a seta primul punct. Un G136 va seta coordonatele de lucru într-un punct aflat în
centrul unei linii dintre punctul palpat şi punctul setat cu un M75. Aceasta permite găsirea centrului piesei prin
utilizarea a două puncte palpate separate.
Dacă este specificat un I, J sau K, decalajul de origine al axei corespunzătoare este deplasat cu valoarea din
comanda I, J sau K. Aceasta permite îndepărtarea decalajului de origine faţă de punctul în care palpatorul
vine efectiv în contact cu piesa.
Note:
A se vedea de asemenea G31.
Punctele palpate sunt corectate cu valorile din setările 59-62.
Utilizaţi mişcările incrementale G91 atunci când utilizaţi un G36.
Utilizaţi codurile M alocate (M53 şi M63), împreună cu o oprire temporizată, pentru a activa şi dezactiva palpatorul arbore-
lui principal.
Exemplu:
M53
G04 P100
M63
Exemplu de program pentru palparea centrului unui alezaj:
O1234 (G136)
M53
G04 P100
M63
G00 G90 G54 X0 Y0
Z-17.
G91 G01 Z-1. F20.
G31 X1. F10. M75
G01 X-1.
G136 X-1. F10.
G01 X1.
M53
G04 P100
M63
G00 G90 G53 Z0
M30
Exemplu de program pentru palparea centrului unei piese:
O1234 (G136)
M53
G04 P100
M63
G00 G90 G54 X0 Y5.
Z-17.
G91 G01 Z-1. F20.
G31 Y-1. F10. M75
G01 Y1. F20.
G00 Z2.
Y-10.
G01 Z-2. F20.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 145


G136 Y1. F10.
G01 Y-1.
M53
G04 P100
M63
G00 G90 G53 Z0
M30
G141 Compensarea tridimensională a frezei (Grupa 07)
X Comanda pe axa X
Y Comanda pe axa Y
Z Comanda pe axa Z
A Comanda pe axa A (opţional)
B Comanda pe axa B (opţional)
D Selectarea dimensiunii frezei (modală)
I Sensul compensării frezei pe axa X faţă de traiectoria programată
J Sensul compensării frezei pe axa Y faţă de traiectoria programată
K Sensul compensării frezei pe axa Z faţă de traiectoria programată
F Viteza de avans în G93 sau G94 (modală în G94)
Această funcţie realizează compensarea tridimensională a frezei.
Structura este:
G141 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn Fnnn Dnnn
Liniile ulterioare pot fi:
G01 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn Fnnn
sau
G00 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn
Unele sisteme CAM pot să transmită X, Y şi Z cu valorile pentru I, J, K. Valorile I, J şi K indică unităţii de
comandă sensul în care să aplice compensarea pe maşină.
I, J şi K specifică sensul normal, raportat la centrul sculei, spre punctul de contact al sculei în sistemul CAM.
Vectorii I, J şi K sunt necesari pentru ca unitatea de comandă să poată decala traiectoria sculei în sensul
corect. Valoarea compensării poate să fie în sens pozitiv sau negativ.
Valoarea corecţiei înregistrate pentru sculă în rază sau diametru (setarea 40) va compensa traiectoria cu
această valoare chiar dacă mişcările sculei au loc pe 2 sau 3 axe.
Numai G00 şi G01 pot utiliza G141. Trebuie programat un Dnn, iar codul D selectează ce corecţie va fi
utilizată. Comanda de avans G93 este necesară în fiecare bloc.
Pentru un vector unitate, I2 + J2 + K2 trebuie să fie egală cu 1.
Doar punctul final al blocului comandat este compensat în sensul I, J şi K. Din acest motiv, această compen-
sare este recomandată doar pentru traiectorii de suprafaţă ale sculei având o toleranţă strânsă (mişcări mici
între blocurile de cod).
Pentru rezultate optime, stabiliţi programul din centrul sculei, cu utilizarea unei freze deget cu vârf sferic.
Exemplu de G141:
T1 M06
G00 G90 G54 X0 Y0 Z0 A0 B0
G141 D01 X0.Y0. Z0. (Poziţionare rapidă cu comp. freză pe 3 axe)
G01 G93 X.01 Y.01 Z.01 I.1 J.2 K.9747 F300. (Avans contra timp)
X.02 Y.03 Z.04 I.15 J.25 K.9566 F300.
X.02 Y.055 Z.064 I.2 J.3 K.9327 F300.
.
.

146 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


X2.345 Y.1234 Z-1.234 I.25 J.35 K.9028 F200. (Ultima mişcare)
G94 F50. (Anulare G93)
G0 G90 G40 Z0 (Deplasare rapidă la zero, anulare comp. freză)
X0 Y0
M30
G143 Compensarea lungimii sculei + (în plus) pe axa a 5-a (Grupa 08)
(Acest cod G este opţional; acesta se aplică maşinilor la care toate mişcările rotative sunt mişcări ale
sculei aşchietoare.)
Acest cod G permite utilizatorului să corecteze variaţiile în lungime ale sculelor aşchietoare fără a fi nevoie
de un procesor CAD/CAM. Este necesar un cod H pentru selectarea lungimii sculei din tabelele existente de
compensare a lungimii. O comandă G49 sau H00 va anula compensarea axei pe axa a 5-a. Pentru ca G143
să funcţioneze corect, trebuie să existe două axe rotative, A şi B. G90, modul de poziţionare absolută, trebuie
să fie activ (G91 nu poate fi utilizat). Este necesară poziţia de lucru 0,0 pentru axele A şi B, astfel încât scula
să fie paralelă cu mişcarea axei Z.
Menirea G143 este să compenseze diferenţa dintre lungimea sculei înregistrate iniţial şi o sculă de înlocuire.
Utilizarea G143 permite rularea programului fără a fi necesară reînregistrarea lungimii sculei noi.
Compensarea lungimii sculei G143 funcţionează numai cu deplasări rapide (G00) şi cu mişcări de avans
liniar (G01); nu pot fi utilizate alte funcţii (G02 sau G03) sau cicluri închise (găurire, tarodare etc.). Pentru o
lungime pozitivă, axa Z se va deplasa în sus (în sensul +). Dacă una dintre X, Y sau Z nu este programată, nu
va exista mişcare pe axa respectivă, chiar dacă mişcarea A sau B produce un nou vector de lungime a sculei.
În consecinţă, un program tipic va utiliza toate cele 5 axe într-un singur bloc de date. G143 poate afecta
mişcarea comandată pe toate axele pentru a compensa axele A şi B.
Se recomandă modul avans contra timp (G93) atunci când se utilizează G143. În continuare este prezentat
un exemplu:
T1 M06
G00 G90 G54 X0 Y0 Z0 A0 B0
G143 H01 X0. Y0. Z0. A-20. B-20. (Poz. rapidă cu comp. pe axa a 5-a)
G01 G93 X.01 Y.01 Z.01 A-19.9 B-19.9 F300. (Avans contra timp)
X0.02 Y0.03 Z0.04 A-19.7 B-19.7 F300.
X0.02 Y0.055 Z0.064 A-19.5 B-19.6 F300.
X2.345 Y.1234 Z-1.234 A-4.127 B-12.32 F200. (Ultima mişcare)
G94 F50. (Anulare G93)
G0 G90 G49 Z0 (Deplasare rapidă la zero, anulare comp. pe axa a 5-a)
X0 Y0
M30
G150 Frezarea unei cavităţi de uz general (Grupa 00)
D Selectarea corecţiei pentru diametrul/ raza sculei
F Viteza de avans
I Adaosul de aşchiere pe axa X (valoare pozitivă)
J Adaosul de aşchiere pe axa Y (valoare pozitivă)
K Adaosul pentru trecerea de finisare (valoare pozitivă)
P Codul subprogramului ce defineşte geometria cavităţii
Q Adaosul de aşchiere pe axa Z la o trecere (valoare pozitivă)
R Poziţia planului R de deplasare rapidă
S Turaţia opţională a arborelui principal
X Poziţia de pornire pe axa X
Y Poziţia de pornire pe axa Y
Z Adâncimea finală a cavităţii
G150 începe prin poziţionarea frezei într-un punct de pornire din interiorul cavităţii, se continuă cu profilarea
şi se încheie cu o trecere de finisare. Freza deget va avansa în profunzime pe axa Z. Este apelat apoi un
subprogram P### ce defineşte geometria cavităţii pentru o zonă închisă prin utilizarea mişcărilor G01, G02
şi G03 pe axele X şi Y ale cavităţii. Comanda G150 va căuta un subprogram intern cu numărul N specificat

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 147


de codul P. Dacă acesta nu este găsit, unitatea de comandă va căuta un subprogram extern. Dacă nu se
găseşte niciunul, va fi generată alarma 314 Subprogramul nu este în memorie.

NOTĂ: La definirea geometriei cavităţii G150 în subprogram, nu vă deplasaţi înapoi la alezajul de pornire
după ce profilarea cavităţii este încheiată.

O valoare I sau J defineşte distanţa pe care este deplasată freza la o trecere de degroşare pentru fiecare
adaos de aşchiere. Dacă este utilizat I, cavitatea este degroşată printr-o serie de adaosuri de aşchiere pe axa
X. Dacă este utilizat J, adaosurile de aşchiere sunt pe axa Y.
Comanda K defineşte adaosul pentru trecerea de finisare a cavităţii. Dacă este specificată o valoare K, se
execută o trecere de finisare cu adaosul K, în jurul profilului interior al cavităţii pentru ultima trecere, la adânci-
mea finală Z. Nu există o comandă de trecere de finisare pentru adâncimea Z.
Valoarea R trebuie specificată, chiar dacă este zero (R0), în caz contrar fiind utilizată ultima valoare R
specificată.
Se realizează treceri multiple în zona cavităţii, începând din planul R, cu fiecare trecere Q (adâncime pe
axa Z) apropiindu-ne de adâncimea finală. Comanda G150 va executa mai întâi o trecere în jurul geometriei
cavităţii, lăsând adaosul K, apoi va executa treceri de degroşare cu I sau J în interiorul cavităţii după avansul
în profunzime cu valoarea Q, până la atingerea adâncimii Z.
Comanda Q trebuie să existe în linia G150, chiar dacă se doreşte doar o trecere până la adâncimea Z. Co-
manda Q porneşte din planul R.
Note: Subprogramul (P) nu va fi constituit din mai mult de 40 de mişcări pentru geometria cavităţii.
Comanda Q trebuie să existe în linia G150, chiar dacă se doreşte doar o trecere până la adâncimea Z. Co-
manda Q porneşte din planul R.
Poate fi necesar să se găurească un punct de pornire, pentru freza G150, până la adâncimea finală (Z).
Poziţionaţi apoi freza deget în poziţia de pornire pe axele XY în interiorul cavităţii pentru comanda G150.

G150 Frezarea unei cavităţi de uz general

Y
Z J
Punct de Punct de X
pornire pornire

Z (adâncimea finală) I
.

Exemplu

O01001 (Exemplu de cavitate G150)


T1 M06 (T1 Găurire alezaj de intrare pentru freza
deget)
G90 G54 G00 X3.25 Y4.5 S1200 (Punct de pornire cavitate)
M03
G43 H01 Z1.0 M08 (Corecţie lungime sculă, deplasare rapidă în
punctul de pornire Z, lichid de răcire pornit)
G83 Z-1.5 Q0.25 R0.1 F20. (Ciclu de găurire progresivă)

148 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G53 G49 Z0 (Revenire Z în poziţia de origine)
T2 M06 (Freză deget de 0.5”) (T2 aşchiază cavitatea în două treceri până la
adâncimea Z)
G54 G90 G00 X3.25 Y4.5 S1450 (Punct de pornire cavitate)
M03
G43 H02 Z1.0 M08 (Corecţie lungime sculă, deplasare rapidă în
punctul de pornire Z, lichid de răcire pornit)
G150 X3.25 Y4.5 Z-1.5 G41 J0.35
K.01 Q0.8 R.1 P2001 D02 F15.
(Trecere de finisare 0.01” (K) pe
părţile laterale)
G40 X3.25 Y4.5 (Anulare comp. freză şi repoziţionare în
punctul de pornire)
G53 G49 Y0 Z0 (Revenire Z în poziţia de origine)
M30 (Sfârşit program principal)
O02001 (Program separat ca subprogram pentru
geometria cavităţii G150)
G01 Y7 (Prima mişcare în geometria cavităţii cu un
G01)
X1.5 (Liniile următoare definesc geometria cavităţii)
G03 Y5.25 R0.875
G01 Y2.25
G03 Y0.5 R0.875
G01 X5.
G03 Y2.25 R0.875
G01 Y5.25
G03 Y7. R0.875
G01 X3.25 (Încheiere geometrie cavitate. Fără revenire la
poziţia de pornire.)
M99 (Revenire la programul principal)

Cavitatea pătrată

G150 Frezarea unei cavităţi de uz general

2 1, 6 5

5 Punctul de pornire X0, Y1.5

X0, Y0

3 4 Scula #1 este o
freză deget de
5 .500” diametru

.
Frezarea unei cavităţi pentru operaţii G150

5.0 x 5.0 x 0.500 adâncime - Cavitate pătrată

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 149


Program principal Subprogram
% %
O01001 O01002
T1 M06 (Scula #1 este o freză deget de 0.500” diametru) G01 Y2.5 (1)
G90 G54 G00 X0. Y1.5 (Punct de pornire XY) X-2.5 (2)
S2000 M03 Y-2.5 (3)
G43 H01 Z0.1 M08 X2.5 (4)
G01 Z0.1 F10. Y2.5 (5)
G150 P1002 Z-0.5 Q0.25 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 X0. (6) (Încheiere buclă
F10. cavitate)
G40 G01 X0. Y1.5 M99 (Revenire la progra-
mul principal)
G00 Z1. M09 %
G53 G49 Y0. Z0.
M30
%

Exemple absolute şi incrementale de subprograme apelate cu comanda P#### în linia G150:

Subprogram absolut Subprogram incremental


% %
O01002 (Subprogramul G90 pentru G150) O01002 (Subprogramul G91 pentru
G150)
G90 G01 Y2.5 (1) G91 G01 Y0.5 (1)
X-2.5 (2) X-2.5 (2)
Y-2.5 (3) Y-5. (3)
X2.5 (4) X5. (4)
Y2.5 (5) Y5. (5)
X0. (6) X-2.5 (6)
M99 G90
% M99
%

Insula pătrată

150 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G150 Frezarea unei cavităţi (insulă pătrată)

4 3

7 8
12 11
5
5 6
10 9
Punct de
pornire
13 1, 14 2 Scula #1 este o
freză deget de
X0, Y0 5 .500” diametru

.
G150 Program de frezare a unei cavităţi cu o insulă pătrată

5.0 x 5.0 x 0.500 adâncime - Cavitate pătrată cu insulă pătrată

Program principal Subprogram


% %
O02010 O02020 (Subprogramul pentru G150 în
O02010)
T1 M06 (Scula este o freză deget de G01 Y1. (1)
0.500” diametru)
G90 G54 G00 X2. Y2. (Punct de pornire X6. (2)
XY)
S2500 M03 Y6. (3)
G43 H01 Z0.1 M08 X1. (4)
G01 Z0.01 F30. Y3.2 (5)
G150 P2020 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 X2.75 (6)
I0.3 K0.01 G41 D01 F10.
G40 G01 X2.Y2. Y4.25 (7)
G00 Z1.0 M09 X4.25 (8)
G53 G49 Y0. Z0. Y2.75 (9)
M30 X2.75 (10)
Y3.8 (11)
X1. (12)
Y1. (13)
X2. (14) (Încheiere buclă cavitate)
M99 (Revenire la programul principal)
%

Insula rotundă

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 151


G150 Frezarea unei cavităţi (insulă rotundă)

4, 10 9 3

8
5 5 6, 7

Punct de
pornire
11 1, 12 2
Scula #1 este o
freză deget de
5 .500” diametru
X0, Y0

.
G150 Program de frezare a unei cavităţi cu o insulă rotundă

5.0 x 5.0 x 0.500 adâncime - Cavitate pătrată cu insulă rotundă

Program principal Subprogram


% %
O03010 O03020 (Subprogramul pentru G150 în
O03010)
T1 M06 (Scula este o freză deget de 0.500” G01 Y1. (1)
diametru)
G90 G54 G00 X2. Y2. (Punct de pornire X6. (2)
XY)
S2500 M03 Y6. (3)
G43 H01 Z0.1 M08 X1. (4)
G01 Z0. F30. Y3.5 (5)
G150 P3020 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 J0.3 X2.5 (6)
K0.01 G41 D01 F10.
G40 G01 X2. Y2. G02 I1. (7)
G00 Z1. M09 G02 X3.5 Y4.5 R1. (8)
G53 G49 Y0. Z0. G01 Y6. (9)
M30 X1. (10)
% Y1. (11)
X2. (12) (Încheiere buclă cavitate)
M99 (Revenire la programul principal)
%

G153 Ciclul închis de găurire progresivă de mare viteză pe axa a 5-a (Grupa 09)
E Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
I Dimensiunea primei adâncimi de aşchiere (trebuie să fie o valoare pozitivă)
J Valoarea de reducere a adâncimii de aşchiere la fiecare trecere (trebuie să fie o valoare pozitivă)
K Adâncimea minimă de aşchiere (trebuie să fie o valoare pozitivă)
L Numărul de repetiţii
P Pauza la sfârşitul ultimei progresii, în secunde
Q Valoarea de pătrundere (trebuie să fie o valoare pozitivă)
A Poziţia de pornire a sculei pe axa A

152 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


B Poziţia de pornire a sculei pe axa B
X Poziţia de pornire a sculei pe axa X
Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Y
Z Poziţia de pornire a sculei pe axa Z
G153 Găurirea progresivă de mare viteză pe axa a 5-a cu opţiunile I, J şi K G153 Găurirea progresivă de mare viteză pe axa a 5-a cu opţiunile K şi Q

Setarea #22 Setarea #22

E E

I1=I Q
I2= I1- J Q
I3=I2 -J Q

Acesta este un ciclu închis progresiv de mare viteză pentru care distanţa de retragere este stabilită de set-
area 22.
Dacă sunt specificate I, J şi K, se selectează un mod de funcţionare diferit. Prima trecere va pătrunde cu
valoarea I, fiecare adâncime de aşchiere succesivă va fi redusă cu valoarea J, iar adâncimea minimă de
aşchiere este K. Dacă este specificat P, scula va face o pauză la fundul alezajului pentru perioada de timp
respectivă.
Reţineţi că acelaşi timp de oprire va fi aplicat pentru toate blocurile ulterioare în care nu se specifică un timp
de oprire.

G154 Selectarea coordonatelor de lucru P1-P99 (Grupa 12)


Această funcţie asigură 99 decalaje de origine suplimentare. G154 cu o valoare P între 1 şi 99 va activa
decalajele de origine suplimentare. De exemplu, G154 P10 va selecta decalajul de origine 10 din lista de
decalaje de origine suplimentare. Reţineţi că G110 - G129 se referă la aceleaşi decalaje de origine ca G154
P1 - P20; acestea pot fi selectate prin utilizarea oricăreia dintre metode. Când este activ un decalaj de origine
G154, titlul din colţul din dreapta sus al decalajului de origine va indica valoarea G154 P.
Structura decalajelor de origine G154
#14001-#14006 G154 P1 (de asemenea #7001-#7006 şi G110)
#14021-#14026 G154 P2 (de asemenea #7021-#7026 şi G111)
#14041-#14046 G154 P3 (de asemenea #7041-#7046 şi G112)
#14061-#14066 G154 P4 (de asemenea #7061-#7066 şi G113)
#14081-#14086 G154 P5 (de asemenea #7081-#7086 şi G114)
#14101-#14106 G154 P6 (de asemenea #7101-#7106 şi G115)
#14121-#14126 G154 P7 (de asemenea #7121-#7126 şi G116)
#14141-#14146 G154 P8 (de asemenea #7141-#7146 şi G117)
#14161-#14166 G154 P9 (de asemenea #7161-#7166 şi G118)
#14181-#14186 G154 P10 (de asemenea #7181-#7186 şi G119)
#14201-#14206 G154 P11 (de asemenea #7201-#7206 şi G120)
#14221-#14221 G154 P12 (de asemenea #7221-#7226 şi G121)
#14241-#14246 G154 P13 (de asemenea #7241-#7246 şi G122)
#14261-#14266 G154 P14 (de asemenea #7261-#7266 şi G123)
#14281-#14286 G154 P15 (de asemenea #7281-#7286 şi G124)
#14301-#14306 G154 P16 (de asemenea #7301-#7306 şi G125)
#14321-#14326 G154 P17 (de asemenea #7321-#7326 şi G126)
#14341-#14346 G154 P18 (de asemenea #7341-#7346 şi G127)
#14361-#14366 G154 P19 (de asemenea #7361-#7366 şi G128)
#14381-#14386 G154 P20 (de asemenea #7381-#7386 şi G129)

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 153


#14401-#14406 G154 P21
#14421-#14426 G154 P22
#14441-#14446 G154 P23
#14461-#14466 G154 P24
#14481-#14486 G154 P25
#14501-#14506 G154 P26
#14521-#14526 G154 P27
#14541-#14546 G154 P28
#14561-#14566 G154 P29
#14581-#14586 G154 P30
#14781-#14786 G154 P40
#14981-#14986 G154 P50
#15181-#15186 G154 P60
#15381-#15386 G154 P70
#15581-#15586 G154 P80
#15781-#15786 G154 P90
#15881-#15886 G154 P95
#15901-#15906 G154 P96
#15921-#15926 G154 P97
#15941-#15946 G154 P98
#15961-#15966 G154 P99
G155 Ciclul închis de tarodare inversă pe axa a 5-a (Grupa 09)
G155 nu utilizează decât tarozi flotanţi. G174 este disponibil pentru tarodarea rigidă inversă pe axa a 5-a.
E Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
L Numărul de repetiţii
A Poziţia de pornire a sculei pe axa A
B Poziţia de pornire a sculei pe axa B
X Poziţia de pornire a sculei pe axa X
Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Y
Z Poziţia de pornire a sculei pe axa Z
S Turaţia arborelui principal
Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis. Această poziţie este
utilizată ca „poziţie de pornire iniţială”.
Unitatea de comandă va porni automat arborele principal în sens antiorar înaintea acestui ciclu închis.

G155 Ciclul închis de tarodare inversă pe axa a 5-a

E E

G98 Poziţia
de pornire Poziţia de pornire
G99 Planul de
deplasare rapidă
G98 / G99 Poziţia axei Z
între alezaje
Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau
.
sfârşit cursă

G161 Ciclul închis de găurire pe axa a 5-a (Grupa 09)


E Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
A Poziţia de pornire a sculei pe axa A

154 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


B Poziţia de pornire a sculei pe axa B
X Poziţia de pornire a sculei pe axa X
Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Y
Z Poziţia de pornire a sculei pe axa Z
G161 Ciclul închis de găurire pe axa a 5-a

E E

G98 Poziţia
de pornire Poziţia de pornire

G99 Poziţia de depla-


sare rapidă
G98 / G99 Poziţia axei Z
între alezaje
Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau
sfârşit cursă
.

Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis.


Exemplu
(GĂURIRE DREAPTA, FRONTALĂ)
T4 M6
G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Poziţie de degajare)
G143 H4 Z14.6228 M8
G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială)
G161 E.52 F7. (Ciclu închis)
G80
X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare)
M5
G1 G28 G91 Z0.
G91 G28 B0. A0.
M01
G162 Ciclul închis de pregăurire pe axa a 5-a (Grupa 09)
E Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
P Timpul de oprire în fundul alezajului
A Poziţia de pornire a sculei pe axa A
B Poziţia de pornire a sculei pe axa B
X Poziţia de pornire a sculei pe axa X
Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Y
Z Poziţia de pornire a sculei pe axa Z
Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis.
Exemplu
(PREGĂURIRE DREAPTA, FRONTALĂ)
T2 M6
G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Poziţie de degajare)
G143 H2 Z14.6228 M8
G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială)
G162 E.52 P2.0 F7. (Ciclu închis)
G80
X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare)
M5
G1 G28 G91 Z0.
G91 G28 B0. A0.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 155


M01
G162 Ciclul închis de pregăurire pe axa a 5-a

E E

G98 Poziţia
de pornire Poziţia de pornire
G99 Poziţia de
deplasare rapidă
G98 / G99 Poziţia axei Z
între alezaje
Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau sfârşit
cursă
.

G163 Ciclul închis de găurire progresivă normală pe axa a 5-a (Grupa 09)
E Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
I Dimensiunea a primei adâncimi de aşchiere, opţională
J Valoarea cu care se reduce adâncimea de aşchiere la fiecare trecere, opţională
K Adâncimea minimă de aşchiere, opţională
P Pauza la sfârşitul ultimei progresii, în secunde, opţională
Q Valoarea de pătrundere, întotdeauna incrementală
A Poziţia de pornire a sculei pe axa A
B Poziţia de pornire a sculei pe axa B
X Poziţia de pornire a sculei pe axa X
Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Y
Z Poziţia de pornire a sculei pe axa Z
Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis.
Dacă sunt specificate I, J şi K , prima trecere va pătrunde cu valoarea I, fiecare trecere succesivă va fi redusă
cu valoarea J, iar adâncimea minimă de aşchiere este K.
Dacă este specificat P, scula va face o pauză la fundul alezajului pentru perioada de timp respectivă după
ultima progresie. Exemplul următor va executa mai multe progresii şi o oprire temporizată de 1.5 secunde la
sfârşit: G163 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175 P1.5.
Reţineţi că acelaşi timp de oprire va fi aplicat pentru toate blocurile ulterioare în care nu se specifică un timp
de oprire.

Setarea #22 Setarea #22

E E

Setarea #52
Avans de lucru
Deplasare rapidă
I1=I Q Început sau
I2= I1- J Q sfârşit cursă
I3=I2 -J Q

Setarea 52 modifică modul în care funcţionează G163 atunci când revine în poziţia de pornire. De obicei,
planul R este setat cu mult deasupra tăieturii, pentru a se asigura că mişcarea de progresie permite elimin-
area aşchiilor din alezaj. Aceasta presupune consum de timp, deoarece burghiul începe prin a găuri un spaţiu
„gol”. Dacă setarea 52 este setată la distanţa necesară pentru eliminarea aşchiilor, poziţia de pornire poate

156 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


fi adusă mult mai aproape de piesa găurită. Când se produce mişcarea de eliminare a aşchiilor poziţia de
pornire, axa Z va fi deplasată deasupra poziţiei de pornire cu valoarea precizată în această setare.
Exemplu
(GĂURIRE PROGRESIVĂ DREAPTA, FRONTALĂ)
T5 M6
G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Poziţie de degajare)
G143 H5 Z14.6228 M8
G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială)
G163 E1.0 Q.15 F12. (Ciclu închis)
G80
X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare)
M5
G1 G28 G91 Z0.
G91 G28 B0. A0.
M01
G164 Ciclul închis de tarodare pe axa a 5-a (Grupa 09)
G164 nu utilizează decât tarozi flotanţi. G164 este disponibil pentru tarodarea rigidă pe axa a 5-a.
E Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
A Poziţia de pornire a sculei pe axa A
B Poziţia de pornire a sculei pe axa B
X Poziţia de pornire a sculei pe axa X
Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Y
Z Poziţia de pornire a sculei pe axa Z
S Turaţia arborelui principal
G164 Ciclul închis de tarodare pe axa a 5-a

E E

G98 Poziţia
de pornire Poziţia de pornire
G99 Planul de
deplasare rapidă
G98 / G99 Poziţia axei Z
între alezaje
Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau
.
sfârşit cursă

Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis. Unitatea de comandă
va porni automat arborele principal în sens orar înaintea acestui ciclu închis.
Exemplu
(TARODARE 1/2-13)
T5 M6
G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S500M3 F360. (Poziţie de degajare)
G143 H5 Z14.6228 M8
G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială)
G164 E1.0 F38.46 (Ciclu închis)
G80
X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare)
M5
G1 G28 G91 Z0.
G91 G28 B0. A0.
M01

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 157


G165 Ciclul închis de alezare pe axa a 5-a (Grupa 09)
E Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
A Poziţia de pornire a sculei pe axa A
B Poziţia de pornire a sculei pe axa B
X Poziţia de pornire a sculei pe axa X
Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Y
Z Poziţia de pornire a sculei pe axa Z
G165 Ciclul închis de alezare pe axa a 5-a

E E

G98 Poziţia
Poziţia de pornire
de pornire
G99 Planul de
deplasare rapidă
G98 / G99 Poziţia axei Z
între alezaje
Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau
.
sfârşit cursă

Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis.


Exemplu
(Ciclu de alezare)
T5 M6
G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Poziţie de degajare)
G143 H5 Z14.6228 M8
G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială)
G165 E1.0 F12. (Ciclu închis)
G80
X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare)
M5
G1 G28 G91 Z0.
G91 G28 B0. A0.
M01
G166 Ciclul închis de alezare şi oprire pe axa a 5-a (Grupa 09)
E Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
A Poziţia de pornire a sculei pe axa A
B Poziţia de pornire a sculei pe axa B
X Poziţia de pornire a sculei pe axa X
Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Y
Z Poziţia de pornire a sculei pe axa Z

158 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


G166 Ciclul închis de alezare şi oprire pe axa a 5-a

E E

G98 Poziţia
de pornire Poziţia de pornire
G99 Planul de
deplasare rapidă
G98 / G99 Poziţia axei Z
între alezaje
Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau
sfârşit cursă
.

Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis.


Exemplu
(Ciclu de alezare şi oprire)
T5 M6
G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Poziţie de degajare)
G143 H5 Z14.6228 M8
G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială)
G166 E1.0 F12. (Ciclu închis)
G80
X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare)
M5
G1 G28 G91 Z0.
G91 G28 B0. A0.
M01
G169 Ciclul închis de alezare şi oprire temporizată pe axa a 5-a (Grupa 09)
E Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
P Timpul de oprire în fundul alezajului
A Poziţia de pornire a sculei pe axa A
B Poziţia de pornire a sculei pe axa B
X Poziţia de pornire a sculei pe axa X
Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Y
Z Poziţia de pornire a sculei pe axa Z
G169 Ciclul închis de alezare şi oprire temporizată pe axa a 5-a

E E

G98 Poziţia Poziţia de pornire


de pornire
G99 Planul de
deplasare rapidă
G98 / G99 Poziţia axei Z
între alezaje
Avans de lucru
Deplasare rapidă
Început sau
.
sfârşit cursă

Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis.


Exemplu

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 159


(Ciclu de alezare şi oprire temporizată)
T5 M6
G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Poziţie de degajare)
G143 H5 Z14.6228 M8
G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială)
G169 E1.0 P5.0 F12. (Ciclu închis)
G80
X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare)
M5
G1 G28 G91 Z0.
G91 G28 B0. A0.
M01
G174 Tarodarea rigidă neverticală în sens antiorar (Grupa 00)
G184 Tarodarea rigidă neverticală în sens orar (Grupa 00)
F Viteza de avans în ţoli pe minut
X Poziţia axei X la fundul alezajului
Y Poziţia axei Y la fundul alezajului
Z Poziţia axei Z la fundul alezajului
S Turaţia arborelui principal
Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis. Această poziţie este
utilizată ca „poziţie de pornire”.
Acest cod G este utilizat pentru executarea tarodării rigide pentru alezaje neverticale. Acesta poate fi utilizat
cu un cap în unghi drept pentru executarea tarodării rigide pe axa X sau Y pe o freză cu 3 axe, respectiv
pentru executarea tarodării rigide într-un unghi arbitrar pe o freză cu 5 axe. Raportul dintre viteza de avans şi
turaţia arborelui principal trebuie să fie exact pasul filetului prelucrat.
Nu este necesară pornirea arborelui principal înaintea acestui ciclu închis; unitatea de comandă o va face
automat.

G187 Setarea nivelului de fineţe (Grupa 00)


G-187 este o comandă referitoare la precizie ce poate seta şi controla fineţea, precum şi valoarea maximă
pentru rotunjirea de colţ atunci când se prelucrează o piesă. Structura pentru utilizarea G187 este G187 Pn
Ennnn.
P Controlează nivelul de fineţe, P1(grosier), P2(mediu), or P3(fin).
E Setează valoarea maximă pentru rotunjirea de colţ, anulând temporar setarea 85.
Setarea 191 setează fineţea implicită conform celor specificate de utilizator - „rough” (grosier), „medium”
(mediu) sau „finish” (fin) - atunci când G187 nu este activ. Setarea „medium” (mediu) este setarea implicită din
fabricaţie. NOTĂ: Schimbarea setării 191 în „Finish” (fin) va prelungi timpul necesar pentru prelucrarea unei
piese pe maşină. Utilizaţi această setare doar atunci când este necesară o finisare superioară.
G187 Pm Ennnn setează atât fineţea, cât şi valoarea maximă pentru rotunjirea de colţ. G187 Pm setează
fineţea, dar lasă valoarea maximă pentru rotunjirea de colţ la nivelul curent. G187 Ennnn setează valoarea
maximă pentru rotunjirea de colţ, dar lasă fineţea la nivelul curent. G187 singur anulează valoarea E şi
setează fineţea la fineţea implicită specificată de setarea191. G187 va fi anulat întotdeauna atunci când este
apăsată tasta „Reset” (resetare), când se execută M30 sau M02, când se ajunge la sfârşitul programului sau
când este apăsată tasta E-stop (oprire de urgenţă).

G188 Apelarea programului de la PST (Grupa 00)


Apelează programul de prelucrare pentru paleta încărcată pe baza înregistrării din tabelul de planificare
palete (PST) pentru paleta respectivă.

160 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Codurile M (funcţii diverse)

Prezentarea codurilor M
Codurile M sunt comenzi de mişcare nonaxială pentru maşină. Structura unui cod M constă dintr-o literă „M”
urmată de două cifre, de exemplu M03.
Numai un cod M poate fi programat într-o linie de cod. Toate codurile M intră în vigoare la sfârşitul blocului.

M00 Oprirea programului


Codul M00 este utilizat pentru oprirea unui program. Acesta opreşte axele şi arborele principal, respectiv
dezactivează lichidul de răcire (inclusiv lichidul de răcire prin arborele principal). Blocul următor (blocul de
după M00) va fi marcat atunci când este vizualizat în editorul de programe. Apăsarea Cycle Start (pornire
ciclu) determină continuarea funcţionării programului cu blocul marcat.

M01 Oprirea opţională a programului


M01 funcţionează la fel ca M00, cu excepţia faptului că funcţia Oprire opţională trebuie să fie activată.

M02 Încheierea programului


Codul M02 este utilizat pentru încheierea unui program. Reţineţi că cel mai uzual mod de încheiere a unui
program este prin utilizarea unui M30.

M03 / M04 / M05 Comenzile pentru arborele principal


M03 porneşte rotirea arborelui principal spre înainte
M04 porneşte rotirea arborelui principal spre înapoi
M05 opreşte arborele principal
Turaţia arborelui principal este controlată cu un cod de adresă S; de exemplu, S5000 va comanda o turaţie a
arborelui principal de 5000 rot/min.

NOTĂ: Nu este recomandabilă rularea unei comenzi M04 cu lichidul de răcire prin arborele principal (TSC).

M06 Schimbarea sculei


Codul M06 este utilizat pentru schimbarea sculelor, de exemplu M06 T12 va introduce scula 12 în arborele
principal. Dacă arborele principal este în funcţiune, arborele principal şi lichidul de răcire (inclusv TSC) vor fi
oprite de comanda M06.

M07 Lichidul de răcire prin stropire


Acest cod M activează pompa de lichid opţional de răcire prin stropire. Pompa este dezactivată de M09, ce
dezactivează de asemenea lichidul de răcire standard. Lichidul opţional de răcire prin stropire este dezactivat
automat înaintea unei schimbări a sculei sau a unei schimbări a paletei, fiind repornit automat după o schim-
bare a sculei sau dacă era activat înaintea unei secvenţe de schimbare a sculei.

M08 Activarea lichidului de răcire / M09 Dezactivarea lichidului de răcire


Codul M08 va activa alimentarea cu lichid de răcire opţional iar un cod M09 o va dezactiva. A se vedea de
asemenea M34/M35 pentru opţiunea lichid de răcire programabil (P-Cool) şi M88/89 pentru opţiunea lichid de
răcire prin arborele principal.

NOTĂ: Starea lichidului de răcire este verificată doar la începutul unui program, astfel că o stare de nivel
scăzut al lichidului de răcire nu va opri programul în curs de rulare.

M10 Cuplarea frânei axei a 4-a / M11 Decuplarea frânei axei a 4-a
Aceste coduri vor aplica şi elibera frâna axei a 4-a opţionale. Frâna este normal cuplată, astfel că o comandă
M10 este necesară doar atunci când a fost utilizat un cod M11 pentru eliberarea frânei.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 161


M12 Cuplarea frânei axei a 5-a / M13 Decuplarea frânei axei a 5-a
Aceste coduri vor aplica şi elibera frâna axei a 5-a opţionale. Frâna este normal cuplată, astfel că o comandă
M12 este necesară doar atunci când a fost utilizat un cod M13 pentru eliberarea frânei.

M16 Schimbarea sculei


Acest cod M se comportă la fel ca M06. Însă M06 este metoda preferată pentru comandarea schimbării
sculei.

M17 Deblocarea paletei APC şi deschiderea uşii APC / M18 Blocarea paletei APC şi închiderea
uşii APC
Acest cod M este utilizat pe centrele de prelucrare verticale cu schimbătoare de palete. Acesta este utilizat
doar ca funcţie de întreţinere/testare. Schimbările paletelor vor fi comandate doar împreună cu o comandă
M50.

M19 Orientarea arborelui principal (valorile P şi R sunt o funcţie opţională)


Acest cod este utilizat pentru reglarea arborelui principal într-o poziţie fixă. Însă, arborele principal se va ori-
enta doar în poziţia zero în lipsa acestei funcţii opţionale.
Funcţia opţională de orientare a arborelui principal admite codurile de adresă P şi R. De exemplu, M19 P270
va orienta arborele principal la 270 de grade. Valoarea R permite programatorului să specifice până la patru
zecimale; de exemplu, M19 R123.4567.

M21-M28 Funcţia M utilizator opţional cu M-Fin


Codurile M M21 - M28 sunt opţionale pentru releele utilizatorului; fiecare cod M activează unul dintre releele
opţionale. Butonul Reset (resetare) va finaliza orice operaţie ce este suspendată pentru a se aştepta ca un
accesoriu activat de releu să termine. A se vedea de asemenea M51-58 şi M61-68.
Unele dintre sau toate codurile M21-25 (M21-M22 la frezele de sculărie, de atelier şi mini-freze) pentru PCB
I/O pot fi utilizate pentru dotările opţionale instalate din fabricaţie. Verificaţi dacă releele prezintă cabluri, pen-
tru a stabili care dintre acestea sunt utilizate. Contactaţi dealerul pentru detalii suplimentare.
Releele cod M
Aceste ieşiri pot fi utilizate pentru activarea palpatoarelor, pompelor auxiliare sau dispozitivelor de fixare etc.
Dispozitivele auxiliare sunt conectate electric la regleta de borne a releului corespunzător. Regleta de borne
are câte o poziţie pentru normal deschis (NO), normal închis (NC) şi comun (COM).

M28 M27 M26 M25 M24 M23 M22 M21


NO COM NC NO COM NC

P8 P4
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

K8 K1

Relee cod M PCB I/O principal Panou de relee cod M opţional


.
(montat deasupra PCB I/O principal)

Releele opţionale cod 8M


Funcţiile releu cod M suplimentar pot fi achiziţionate în blocuri de câte 8. Maxim două plăci de relee cod 8M
pot fi instalate pe maşină, cu un total de 16 ieşiri suplimentare.
Un total de 4 blocuri a câte 8 relee sunt posibile în sistemul Haas, numerotate de la 0 la 3. Blocurile 0 şi 1
sunt interne pentru PCB I/O principal. Blocul 1 include releele M21-25 în partea superioară a PCB I/O. Blocul
2 apelează prima opţiune 8M a PCB. Blocul 3 apelează a doua opţiune 8M a PCB.

162 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


NOTĂ: Blocul 3 poate fi utilizat pentru unele opţiuni Haas instalate şi s-ar putea să nu fie disponibil.
Contactaţi dealerul pentru detalii suplimentare.

Doar un bloc de ieşiri poate fi apelat cu codurile M la un moment dat. Acesta este controlat de parametrul 352
„Selectare bloc relee”. Releele din blocurile neactivate sunt accesibile doar cu variabile macro sau cu M59/69.
Parametrul 352 este setat la expediţie la „1” ca standard.

NOTĂ: Pentru orice opţiuni de palpare, parametrul 352 trebuie setat la „1”. Când este instalată opţiunea 8M,
accesaţi releele acesteia prin utilizarea M59/69.

M30 Încheierea programului şi resetarea


Codul M30 este utilizat pentru oprirea unui program. Acesta opreşte arborele principal şi dezactivează lichidul
de răcire (inclusiv TSC), iar cursorul programului revine la începutul programului. M30 anulează corecţiile
pentru lungimea sculei.

M31 Transportorul de şpan spre înainte / M33 Oprirea transportorului de şpan


M31 porneşte motorul transportorului de şpan opţional în sens spre înainte; sensul ce evacuează şpanul din
maşină. Transportorul nu se va opri dacă este deschisă uşa. Se recomandă ca transportorul de şpan să fie
utilizat intermitent. Funcţionarea continuă va determina supraîncălzirea motorului.
Pornirea şi oprirea transportorului de şpan va rula de asemenea funcţia opţională de spălare a transportorului.
M33 opreşte mişcarea transportorului.

M34 Deplasarea incrementală a lichidului de răcire / M35 Deplasarea decrementală a lichidului


de răcire

Origine

M34 deplasează robinetul opţiunii P-Cool cu o poziţie mai departe faţă de poziţia curentă (mai departe de
poziţia de origine).
M35 deplasează robinetul de lichid de răcire cu o poziţie mai aproape de poziţia de origine.

Nu rotiţi robinetul de lichid de răcire cu mâna. Se poate produce avarierea gravă a motorului.
M36 Piesa de pe paletă pregătită
Utilizat la maşinile cu schimbătoare de palete. Acest cod M amână schimbarea paletei până când este
apăsat butonul Part Ready (piesă pregătită). O schimbare a paletei va surveni după ce este apăsat butonul
Part Ready (piesă pregătită) (şi uşile sunt închise). De exemplu:
Onnnnn (Număr program)
M36 (Lampa „piesă pregătită” clipeşte, se aşteaptă până când este apăsat butonul)
M50 (Se execută schimbarea paletei după ce este apăsat butonul Part Ready (piesă pregătită))
(Program de prelucrare)
M30 
M39 Rotirea capului revolver
Schimbarea sculei se va comanda cu un M06. M39 nu este în mod normal necesară, dar este utilă pen-
tru diagnosticare sau pentru redresarea după o coliziune cu schimbătorul de scule.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 163


Codul M39 este utilizat pentru rotirea schimbătorului de scule lateral fără efectuarea unei schimbări a sculei.
Numărul dorit al locaşului magaziei de scule (Tn) trebuie programat înainte de M39.

M41 / M42 Menţinerea treptei inferioare/ superioare


La maşinile cu transmisie, comanda M41 este utilizată pentru menţinerea maşinii în treapta inferioară, iar M42
pentru menţinerea maşinii în treapta superioară. În mod normal, turaţia arborelui principal (Snnn) va deter-
mina ce treaptă a transmisiei trebuie să fie cuplată.

M46 Salt dacă paleta este încărcată


Acest cod M determină transferarea unităţii de comandă la numărul liniei specificate de codul P dacă paleta
specificată de codul Q este încărcată la un moment dat.
Exemplu: M46Qn Pnn
Salt la linia nn din programul curent dacă paleta n este încărcată; în caz contrar, se continuă cu blocul
următor.

M48 Verificarea validităţii programului curent


Acest cod M este utilizat ca sistem de protecţie la maşinile cu schimbătoare de palete. Alarma 909 (910) va fi
generată dacă programul curent (paleta) nu este inclus în tabelul de planificare palete.

M49 Setarea stării paletei


Acest cod M setează starea paletei specificate prin codul P la valoarea specificată de codul Q. Codurile Q
posibile sunt: 0 - neprogramată; 1 - programată; 2 - încărcată; 3 - finalizată; 4 - 29 - pot fi definite de utiliza-
tor. Starea paletei este utilizată doar pentru afişare. Unitatea de comandă nu depinde de valoarea avută de
aceasta la un moment dat, dar dacă aceasta este 0, 1, 2 sau 3, unitatea de comandă o va actualiza după caz.
Exemplu: M49Pnn Qmm Setează starea paletei nn la o valoare de mm.
Fără un cod P, această comandă setează starea încărcată a paletei curente.

M50 Executarea unei schimbări a paletei


Utilizată cu o valoare P sau tabelul de planificare palete pentru efectuarea unei schimbări a paletei. Consultaţi
de asemenea secţiunea Schimbătorul de palete.

M51-M58 Setarea codurilor M de utilizator opţionale


Codurile M51 - M58 sunt opţionale pentru interfeţele de utilizator. Acestea vor activa unul din relee şi îl vor
lăsa activ. Utilizaţi M61-M68 pentru a le dezactiva. Tasta RESET (resetare) va dezactiva toate releele.
A se vedea M21-M28 pentru detalii referitoare la releele cod M.

M59 Setarea releului de ieşire


Acest cod M activează un releu. Un exemplu de utilizare a acestuia este M59 Pnn, unde „nn” este codul
releului activat. O comandă M59 poate fi utilizată pentru activarea oricăruia dintre releele de ieşire discretă
din gama 1100 - 1155. Când se utilizează macro-uri, M59 P1103 face acelaşi lucru ca şi comanda macro
opţională #1103 = 1, cu excepţia faptului că este procesată la sfârşitul liniei de cod.

NOTĂ: 8M #1 utilizează adresele 1140-1147.

M61-M68 Dezactivarea codurilor M de utilizator opţionale


Codurile M61 - M68 sunt opţionale pentru interfeţele de utilizator. Acestea vor dezactiva unul din relee.
Utilizaţi M51-M58 pentru a le activa. Tasta Reset (resetare) va dezactiva toate releele. A se vedea M21-M28
pentru detalii referitoare la releele cod M.

M69 Dezactivarea releului de ieşire


Acest cod M dezactivează un releu. Un exemplu de utilizare a acestuia este M69 Pnn, unde „nn” este codul
releului dezactivat. O comandă M69 poate fi utilizată pentru dezactivarea oricăruia dintre releele de ieşire
din gama 1100 - 1155. Când se utilizează macro-uri, M69 P1103 face acelaşi lucru ca şi comanda macro

164 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


opţională #1103 = 0, cu excepţia faptului că este procesată la sfârşitul liniei de cod.

M75 Setarea punctului de referinţă pentru G35 sau G136


Acest cod este utilizat pentru setarea unui punct de referinţă pentru comenzile G35 şi G136. Acesta trebuie
utilizat după o funcţie de palpare.

M76 / M77 Ecranul de comandă inactiv / Ecranul de comandă activ


Aceste coduri sunt utilizate pentru dezactivarea şi activarea afişajului pe ecran. Aceste coduri M sunt utile în
cursul rulării unui program complicat mare, întrucât actualizarea ecranului consumă din puterea de procesare,
ce altfel poate fi utilizată pentru comandarea mişcărilor maşinii.

M78 Alarmă dacă se întâlneşte un semnal de salt


Acest cod M este utilizat cu un palpator. M78 generează o alarmă dacă o funcţie salt programată (G31, G36
sau G37) recepţionează un semnal de la palpator. Acesta este utilizat atunci când nu se aşteaptă un semmal
de salt, şi poate indica o coliziune cu palpatorul. Acest cod poate fi plasat în aceeaşi linie cu codul de salt G
sau în orice bloc ulterior.

M79 Alarmă dacă nu se întâlneşte un semnal de salt


Acest cod M este utilizat cu un palpator. M79 generează o alarmă dacă o funcţie salt programată (G31, G36
sau G37) nu recepţionează un semnal de la palpator. Acesta este utilizat atunci când lipsa semnalului de salt
indică o eroare de poziţionare a palpatorului. Acest cod poate fi plasat în aceeaşi linie cu codul de salt G sau
în orice bloc ulterior.

Semnal găsit Semnal negăsit


.

M80 / M81 Deschiderea / închiderea uşii automate


M80 deschide uşa automată, iar M81 închide uşa automată. Unitatea de comandă emite semnale sonore în
timp ce uşa este în mişcare.

M82 Deblocarea sculei


Acest cod este utilizat pentru deblocarea sculei din arborele principal. Acesta este utilizat doar ca funcţie de
întreţinere/testare. Schimbarea sculei se va comanda cu un M06.

M83 / M84 Activarea / dezactivarea pistolului automat de aer comprimat


Un M83 va activa pistoul de aer comprimat, iar un M84 îl va dezactiva. În plus, M83 Pnnn (unde nnn este în
milisecunde) îl va activa pentru un timp specificat, apoi îl va dezactiva automat. Pistolul automat de aer com-
primat este de asemenea activat şi dezactivat manual prin apăsarea tastei „Shift” (comutare) urmată de tasta
„Coolant” (lichid de răcire).

M86 Blocarea sculei


Acest cod va bloca scula în arborele principal. Acesta este utilizat doar ca funcţie de întreţinere/testare.
Schimbarea sculei se va comanda cu un M06.

M88 Activarea lichidului de răcire prin arborele principal / M89 Dezactivarea lichidului de răcire
prin arborele principal
Codul M88 este utilizat pentru activarea lichidului de răcire prin arborele principal (TSC) opţional, iar M89
pentru dezactivarea lichidului de răcire.
O sculă adecvată, cu un orificiu străpuns, trebuie instalată înainte de utilizarea sistemului TSC. Dacă nu se

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 165


utilizează scule adecvate, păpuşa portsculă va fi inundată cu lichid de răcire, ceea ce va duce la invalidarea
garanţiei. Nu este recomandabilă rularea unei comenzi M04 (arborele principal spre înapoi) cu TSC activat.
Exemplu de program
Notă: Comanda M88 va fi plasată înaintea comenzii referitoare la turaţia arborelui principal.
T1 M6; (lichid de răcire prin burghiu TSC)
G90 G54 G00 X0 Y0;
G43 H06 Z.5;
M88; (Activare TSC)
S4400 M3;
G81 Z-2.25 F44. R.03;
M89 G80; (Dezactivare TSC)
G91 G28 Z0;
M30;
M95 Modul hibernare
Modul hibernare este în esenţă un timp prelungit de oprire temporizată (pauză). Modul hibernare poate fi
utilizat atunci când utilizatorul vrea ca maşina să înceapă să se încălzească, astfel încât să fie pregătită de
utilizare la venirea operatorului. Structura unei comenzi M95 este: M95 (hh:mm)
Comentariul ce urmează imediat după M95 trebuie să conţină orele şi minutele în care maşina va fi trecută
în hibernare. De exemplu, dacă ora curentă este 6 PM şi utilizatorul vrea ca maşina să rămână în hibernare
până la ora 6:30 AM a doua zi, se va utiliza următoarea comandă:
M95 (12:30)
Linia (liniile) ce urmează după M95 vor fi comenzi de mişcare a axelor şi încălzire a arborelui principal.

M96 Saltul în lipsa unei intrări


P Blocul programului la care se va trece atunci când se ajunge la un test condiţional
Q Variabila intrare discretă de testat (0 - 63)
Acest cod este utilizat pentru testarea unei intrări discrete pentru starea 0 (dezactivat). Acesta este util pentru
verificarea stării dispozitivului de fixare automată a piesei de prelucrat sau a altor accesorii, ce va genera un
semnal de comandă. Valoarea Q trebuie să fie în gama 0 - 63, ce corespunde intrărilor găsite pe afişajul de
diagnosticare (intrarea din stânga sus este 0, iar intrarea din dreapta jos este 63). Atunci când este executat
acest bloc de program şi semnalul de intrare specificat de Q are valoarea 0, este executat blocul de program
Pnnnn (linia Pnnnn trebuie să fie în acelaşi program).
Exemplu de M96:
N05 M96 P10 Q8 (Test intrare #8, întrerupătorul uşii, până când este închisă);
N10 (Pornire buclă program);
.
. (Programul de prelucrare a piesei);
.
N85 M21 (Execută o funcţie externă a utilizatorului)
N90 M96 P10 Q27 (Buclă la N10 dacă intrarea de rezervă [#27] este 0);
N95 M30 (Dacă intrarea de rezervă este 1, atunci se încheie programul);
M97 Apelarea unui subprogram local
Acest cod este utilizat pentru apelarea unei subrutine la care se face referinţă printr-un număr de linie (N)
din acelaşi program. Este necesar un cod, acesta trebuind să corespundă unui număr de linie din acelaşi
program. Acesta este util pentru subrutine simple din interiorul unui program; acesta nu necesită un program
separat. Subrutina trebuie să se încheie cu un M99. Un cod Lnn din blocul M97 va repeta apelarea subrutinei
de numărul nn respectiv de ori.

Exemplu de M97:
O00011 (Apel M97)

166 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


T1 M06
G00 G90 G54 X0 Y0 S1000 M03
G43 H01 Z1.
G01 Z0 F20.
M97 P1000 L5 (Comanda L5 va determina programul să
ruleze linia N1000 de cinci ori)
G00 G90 Z1.
M30
N1000 (Linia N ce va fi rulată după rularea M97
P1000)
G01 G91 Z-0.1
G90 X2.
G91 Z-0.1
G90 X0
M99

M98 Apelarea unui subprogram


Acest cod este utilizat pentru apelarea unei subrutine, structura fiind M98 Pnnnn (Pnnnn este numărul progra-
mului ce este apelat). Subprogramul trebuie să fie în lista de programe, trebuind să includă M99 pentru reve-
nirea la programul principal. Un contor Lnn poate fi plasat în linia ce conţine M98 şi va determina apelarea
subrutinei de un număr nn de ori înainte să se continue cu blocul următor.

O00012 (Apel M98) (Număr program principal)


T1 M06
G00 G90 G54 X0 Y0 S1000 M03
G43 H01 Z1.
G01 Z0 F20.
M98 P1000 L5 (Apelare subprogram, număr subprogram,
repetare buclă de 5 ori)
G00 G90 Z1.
M30 (Sfârşit program)
O01000 (Subprogram M98) (Număr subprogram)
G01 G91 Z-0.1
G90 X2.
G91 Z-0.1
G90 X0
M99

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 167


M99 Revenirea la subprogram sau buclă
Acest cod este utilizat pentru revenirea în programul principal dintr-o subrutină sau dintr-un macro, structura
fiind M99 Pnnnn (Pnnnn este linia din programul principal la care se va reveni). Acesta va determina progra-
mul principal să revină în buclă la început fără oprire atunci când este utilizat în programul principal.
Note referitoare la programare - Comportamentul Fanuc este simulat prin utilizarea codului următor:

apelare program: Haas Fanuc


O0001 O0001
... ...
N50 M98 P2 N50 M98 P2
N51 M99 P100 ...
... N100 (continuă de aici)
N100 (continuă de aici) ...
... M30
M30
subrutină: O0002 O0002
M99 M99 P100

M99 cu macro-uri - Dacă maşina este prevăzută cu macro-uri opţionale, puteţi utiliza o variabilă globală şi
specifica un bloc la care să se treacă prin adăugarea #nnn = dddd în subrutină şi apoi utilizarea M99 P#nnn
după apelarea subrutinei.

M104 Extinderea braţului palpatorului / M105 Retragerea braţului palpatorului


Utilizate într-un program pentru extinderea sau retragerea braţului palpatorului.

M109 Intrarea interactivă pentru utilizator


Acest cod M permite unui program cod G să plaseze o solicitare scurtă (mesaj) pe ecran. O variabilă macro
din gama 500 - 599 trebuie specificată printr-un cod P. Programul poate verifica orice caracter ce poate fi
introdus de la tastatură, prin comparare cu echivalentul zecimal al caracterului ASCII (G47, Gravarea textului,
are o listă de caractere ASCII).
Exemplul de program următor va adresa utilizatorului o întrebare cu răspuns da sau nu, apoi va aştepta intro-
ducerea unui „Y” (da) sau „N” (nu). Toate celelalte caractere vor fi ignorate.
N1 #501= 0. (Ştergere variabilă)
N5 M109 P501 (Hibernare 1 min?)
IF [ #501 EQ 0. ] GOTO5 (Aşteptare tastă)
IF [ #501 EQ 89. ] GOTO10 (Y)
IF [ #501 EQ 78. ] GOTO20 (N)
GOTO1 (Caută în continuare)
N10 (S-a introdus un Y)
M95 (00:01)
GOTO30
N20 (S-a introdus un N)
G04 P1. (Nu se face nimic 1 secundă)
N30 (Oprire)
M30
Exemplul de program următor va solicita utilizatorului să selecteze un număr, apoi va aştepta introducerea
unui 1, 2, 3, 4 sau 5; toate celelalte caractere vor fi ignorate.
%
O01234 (Program M109)
N1 #501= 0 (Ştergere variabilă #501)
(Variabila #501 va fi verificată)
(Operatorul introduce una dintre selecţiile următoare)

168 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


N5 M109 P501 (1,2,3,4,5)
IF [ #501 EQ 0 ] GOTO5
(Aşteaptă bucla de intrare de la tastatură până la introducere date)
(Echivalentul zecimal pentru 49-53 reprezintă 1-5)
IF [ #501 EQ 49 ] GOTO10 (s-a înregistrat 1, se trece la N10)
IF [ #501 EQ 50 ] GOTO20 (s-a înregistrat 2, se trece la N20)
IF [ #501 EQ 51 ] GOTO30 (s-a înregistrat 3, se trece la N30)
IF [ #501 EQ 52 ] GOTO40 (s-a înregistrat 4, se trece la N40)
IF [ #501 EQ 53 ] GOTO50 (s-a înregistrat 5, se trece la N50)
GOTO1 (Se verifică dacă există intrări de date de la utilizator până când se găsesc)
N10
(Dacă s-a înregistrat 1, se rulează această subrutină)
(Se trece la hibernare pentru 10 minute)
#3006= 25 (Pornirea ciclului stă în hibernare pentru 10 minute)

M95 (00:10)
GOTO100
N20

(Dacă s-a înregistrat 2, se rulează această subrutină)


(Mesaj programat)
#3006= 25 (Pornire ciclu mesaj programat)
GOTO100
N30
(Dacă s-a înregistrat 3, se rulează această subrutină)
(Rulare subprogram 20)
#3006= 25 (Se rulează programul de pornire ciclu 20)
G65 P20 (Apelare subprogram 20)
GOTO100
N40
(Dacă s-a înregistrat 4, se rulează această subrutină)
(Rulare subprogram 22)
#3006= 25 (Se rulează programul de pornire ciclu 22)
M98 P22 (Apelare subprogram 22)
GOTO100
N50
(Dacă s-a înregistrat 5, se rulează această subrutină)
(Mesaj programat)
#3006= 25 (Resetarea sau pornirea ciclului va scoate maşina de sub tensiune)
#1106= 1
N100
M30
%

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 169


Setările

Paginile de setări conţin valori ce controlează funcţionarea maşinii şi pe care s-ar putea ca utilizatorul să
trebuiască să le modifice. Majoritatea setărilor pot fi modificate de operator. Acestea sunt precedate de o
scurtă descriere în stânga, iar valoarea se află în dreapta.
Setările sunt organizate pe ecran în pagini de grupe similare funcţional. Aceasta permite utilizatorului să
reţină mai uşor unde sunt amplasate setările şi reduce volumul de timp necesar pentru parcurgerea afişajului
Setări. Lista de mai jos este separată pe grupe, cu titul paginii pe post de cap de tabel.
Utilizaţi tastele săgeată în sus sau în jos pentru a vă deplasa la setarea dorită. În funcţie de setare, puteţi
să o modificaţi prin introducerea unui număr nou sau, dacă setarea are valori specifice, să apăsaţi tastele
săgeată stânga sau dreapta pentru afişarea opţiunilor. Apăsaţi tasta Write (scriere) pentru a introduce sau
modifica o valoare. Mesajul din apropierea părţii superioare a ecranului vă spune cum să modificaţi setarea
selectată.
În continuare este prezentată o descriere detaliată a setărilor:

1 - Auto Power Off Timer (temporizator scoatere automată din funcţiune)


Această setare este utilizată pentru scoaterea automată a maşinii de sub tensiune după o perioadă de
repaus. Valoarea introdusă în această setare este numărul de minute în care maşina va rămâne în repaus
înainte să fie scoasă de sub tensiune. Maşina nu va fi scoasă de sub tensiune în timp ce un program este în
curs de rulare, iar contorizarea timpului (numărului de minute) va fi reluată de la zero de fiecare dată când
este apăsat un buton sau este utilizată maneta de avans rapid. Secvenţa de oprire automată emite o avert-
izare pentru utilizator cu 15 secunde înainte de scoaterea de sub tensiune, moment în care o apăsare de
buton va opri secvenţa de scoatere de sub tensiune a maşinii.

2 - Power Off at M30 (scoatere din funcţiune la M30)


Scoate de sub tensiune maşina la sfârşitul unui program (M30) dacă această setare este setată la „On”
(activată). Maşina va emite o avertizare pentru utilizator de 30 de secunde atunci când se ajunge la un M30.
Apăsarea unui buton va întrerupe secvenţa de scoatere din funcţiune.

4 - Graphics Rapid Path (traiectorie de deplasare rapidă în modul grafic)


Această setare modifică modul în care este vizualizat un program în modul grafic. Când aceasta este Off
(dezactivată), mişcările neaşchietoare ale sculei nu indică o traiectorie. Când aceasta este On (activată),
mişcările rapide ale sculei lasă o linie întreruptă pe ecran.

5 - Graphics Drill Point (punctul de găurire în modul grafic)


Această setare modifică modul în care este vizualizat un program în modul grafic. Când aceasta este On
(activată), mişcarea pe axa Z va lăsa un marcaj X pe ecran. Când aceasta este Off (dezactivată), nu sunt
prezentate marcaje suplimentare pe afişajul grafic.

170 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


.

6 - Front Panel Lock (blocare panou frontal)


Această setare dezactivează butoanele Spindle CW/ CCW (arbore principal în sens orar/antiorar) atunci când
aceasta este setată la „On” (activată).

7 - Parameter Lock (blocare parametri)


Activarea acestei setări va împiedica modificarea parametrilor, cu excepţia parametrilor 81 - 100. Reţineţi că
atunci când unitatea de comandă este iniţializată, această setare este activată.

8 - Prog Memory Lock (blocare memorie program)


Această setare blochează funcţiile de editare memorie (Alter - schimbare, Insert - inserare etc.) atunci când
este setată la On (activată).

9 - Dimensioning (dimensionare)
Această setare comută între modul ţoli şi modul metric. Când este setată la Ţoli, unitatea de măsură
programată pentru X, Y şi Z este ţoli, la 0.0001". Când aceasta este setată la Metric, unitatea de măsură
programată este mm, la 0.001mm. Toate valorile corecţiilor/decalajelor sunt transformate atunci când această
setare este modificată din ţoli în metric sau invers. Însă, modificarea acestei setări nu va transforma automat
un program stocat în memorie; va trebui să transformaţi valorile axelor programate în noua unitate de măsură
setată.
Când este setată la Ţoli, codul G implicit este G20, când este setată la Metric, codul G implicit este G21.

ŢOLI METRIC
Avans de lucru ţoli/min mm/min
Cursă max. +/- 15400.0000 +/- 39300.000
Dimensiune programabilă min. .0001 .001
Gamă avans de lucru .0001 - 300.000 ţoli/min. .001 - 1000.000

Tastele de avans rapid axe

Tasta .0001 .0001 ţoli/declic avans rapid .001 mm/declic avans rapid
.001 .001 ţoli/declic avans rapid .01 mm/declic avans rapid
.01 .01 ţoli/declic avans rapid .1 mm/declic avans rapid
Tasta .1 .1 ţoli/declic avans rapid 1 mm/declic avans rapid
.

10 - Limit Rapid at 50% (limitare deplasare rapidă la 50%)


Activarea acestei setări va limita maşina la 50% din viteza maximă a mişcărilor neaşchietoare ale axelor
(deplasări rapide). Aceasta înseamnă că, dacă maşina poate poziţiona axele cu 700 ţoli/min (ipm), aceasta
va fi limitată la 350 ipm atunci când această setare este On (activată). Unitatea de comandă va afişa mesajul
50% rapid override (control manual deplasare rapidă la 50%), atunci când această setare este On (activată).
Când aceasta este Off (dezactivată), este disponibilă viteza maximă de deplasare rapidă de 100%.

11 - Baud Rate Select (selectare viteză de transfer)


Această setare permite operatorului să modifice viteza de transfer al datelor spre/de la primul port serial
(RS-232). Aceasta se aplică pentru încărcarea/descărcarea programelor etc., precum şi pentru funcţiile DNC.
Această setare trebuie să corespundă vitezei de transfer a computerului.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 171


12 - Parity Select (selectare paritate)
Această setare defineşte paritatea primului port serial (RS-232). Când este setată la None (fără), nu este
adăugat un bit de paritate la datele seriale. Când este setată la zero, se adaugă un bit 0. Even (par) şi
Odd (impar) operează ca funcţii normale de paritate. Asiguraţi-vă că ştiţi care sunt cerinţele sistemului
dumneavoastră, de exemplu, XMODEM trebuie să utilizeze 8 biţi de date şi fără paritate (setare la „None” -
fără). Această setare trebuie să corespundă vitezei de transfer a computerului.

13 - Stop Bit (biţi oprire)


Această setare defineşte numărul de biţi de oprire pentru primul port serial (RS-232). Acesta poate fi 1 sau 2.
Această setare trebuie să corespundă vitezei de transfer a computerului.

14 - Synchronization (sincronizare)
Aceasta modifică protocolul de sincronizare dintre emitent şi receptor pentru primul port serial (RS-232).
Această setare trebuie să corespundă vitezei de transfer a computerului. Când este setată la RTS/CTS, firele
de semnal ale cablului serial de date sunt utilizate pentru a solicita emitentului să întrerupă temporar trans-
miterea datelor până când receptorul preia datele. Când este setată la XON/XOFF, setarea cea mai uzuală,
codurile de caractere ASCII sunt utilizate de receptor pentru a solicita emitentului să oprească temporar
transmisia.
Selectarea codurilor DC este similară XON/XOFF, cu excepţia faptului că se transmit coduri de bandă
perforată sau de cititor start/stop. XMODEM este un protocol de comunicaţie gestionat de receptor ce trans-
mite datele în blocuri de câte 128 bytes. XMODEM a adăugat siguranţă, fiecare bloc fiind verificat în privinţa
integrităţii. XMODEM trebuie să utilizeze 8 biţi de date, fără paritate.

15 H & T Code Agreement (adaptare cod H & T)


Activarea acestei setări determină maşina să verifice dacă există o corespondenţă între codul de corecţie H
şi scula din arborele principal. Această verificare poate contribui la prevenirea coliziunilor. Reţineţi că această
setare nu va genera o alarmă cu un H00. H00 este utilizat pentru a anula corecţia pentru lungimea sculei.

Setările 16-21
Aceste setări pot fi activate pentru a preveni modificarea funcţiilor maşinii de către operatori nefamiliarizaţi cu
cerinţele programării, ceea ce poate duce la deteriorarea maşinii sau a piesei de prelucrat.

16 - Dry Run Lock Out (blocare simulare)


Funcţia simulare nu va fi disponibilă atunci când această setare este On (activată).

17 - Opt Stop Lock Out (blocare oprire opţională)


Funcţia oprire opţională nu va fi disponibilă atunci când această setare este On (activată).

18 - Block Delete Lock Out (blocare ştergere bloc)


Funcţia ştergere bloc nu va fi disponibilă atunci când această setare este On (activată).

19 - Feedrate Override Lock (blocare control manual al vitezei de avans)


Butoanele de control manual al vitezei de avans vor fi dezactivate atunci când această setare este On
(activată).

20 - Spindle Override Lock (blocare control manual al arborelui principal)


Butoanele de control manual al arborelui principal vor fi dezactivate atunci când această setare este On
(activată).

21 - Rapid Override Lock (blocare control manual al deplasării rapide)


Butoanele de control manual al deplasării rapide vor fi dezactivate atunci când această setare este On
(activată).

22 - Can Cycle Delta Z (delta Z ciclu închis)


Această setare specifică distanţa de retragere a axei Z pentru eliminarea aşchiilor în cursul unui ciclu închis
G73. Gama este 0.0 - 29.9999 ţoli (0 - 760 mm).

172 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


23 - 9xxx Progs Edit Lock (blocare editare programe 9xxx)
Activarea acestei setări va împiedica vizualizarea, editarea sau ştergerea programelor din seria 9000. Progra-
mele din seria 9000 nu pot fi încărcate sau descărcate cu această setare activată. Reţineţi că programele din
seria 9000 sunt de obicei programe macro.

24 - Leader to Punch (început de bandă pentru perforare)


Această setare este utilizată pentru a controla semnalul de început de bandă (banda neimprimată de la în-
ceputul unui program) trimis unui dispozitiv de perforare bandă conectat la primul port RS-232.

25 - EOB Pattern (model EOB)


Această setare controlează modelul EOB (caracter de încheiere a blocului) atunci când datele sunt trimise
şi recepţionate la/de la portul serial 1 (RS-232). Această setare trebuie să corespundă vitezei de transfer a
computerului.

26 - Serial Number (seria de fabricaţie)


Aceasta este seria de fabricaţie a maşinii dumneavoastră. Aceasta nu poate fi modificată.

28 - Can Cycle Act w/o X/Z (acţionare ciclu închis fără X/Z)
Activarea acestei setări va determina finalizarea ciclului închis comandat fără o comandă X sau Z. Metoda
preferată de funcţionare este cu această setare On (activată).
Când această setare este Off (dezactivată), unitatea de comandă se va opri dacă ciclul închis este programat
fără o deplasare pe axa X sau Z.

29 - G91 Non-modal (G91 nemodală)


Activarea acestei setări va determina utilizarea comenzii G91 doar în blocul de program în care aceasta se
află (nemodală). Când aceasta este OFF (dezactivată), şi este comandat un G91, maşina va utiliza mişcări
incrementale pentru toate poziţiile axelor.

30 - 4th Axis Enable (activare axa a 4-a)


Această setare iniţializează unitatea de comandă pentru o a 4-a axă specificată. Când această setare este
OFF (dezactivată), cea de-a patra axă este dezactivată; nu se pot transmite comenzi la axa respectivă.
Consultaţi setarea 78 pentru a 5-a axă. Reţineţi că sunt disponibile două selecţii: „USER1” (utilizator 1) şi
„USER2” (utilizator 2) ce pot fi utilizate pentru setarea unei mese rotative unice.

31 - Reset Program Pointer (resetare indicator de program)


Când această setare este Off (dezactivată), butonul Reset (resetare) nu va modifica poziţia indicatorului de
program. Când aceasta este On (activată), butonul Reset (resetare) va deplasa indicatorul de program la
începutul programului.

32 - Coolant Override (control manual lichid de răcire)


Această setare controlează modul de funcţionare a pompei de lichid de răciere. Selectarea „Normal” permite
operatorului să activeze şi dezactiveze pompa manual sau cu coduri M. Selectarea „Off” (dezactivată) va
genera o alarmă dacă se încearcă activarea lichidului de răcire manual sau prin intermediul unui program.
Selectarea „Ignore” (ignorare) va ignora toate comenzile de programare a lichidului de răcire, însă pompa
poate fi activată manual.

33 - Coordinate System (sistemul de coordonate)


Această setare modifică modul în care unitatea de comandă Haas recunoaşte sistemul de decalaje de origine
atunci când este programat un G52 sau G92. Aceasta poate fi setată la FANUC, HAAS sau YASNAC.
Setată la YASNAC
G52 devine un alt decalaj de origine; similar cu G55.
Setată la FANUC cu G52
Orice valori din registrul G52 vor fi adăugate la toate decalajele de origine (decalare coordonate globale).
Această valoare G52 poate fi introdusă fie manual, fie prin intermediul unui program. Când se selectează
FANUC, apăsarea tastei RESET (resetare), comandarea unui M30 sau scoaterea din funcţiune a maşinii va

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 173


duce la ştergerea valorii din G52.
Setată la HAAS cu G52
Orice valori din registrul G52 vor fi adăugate la toate decalajele de origine. Această valoare G52 poate fi
introdusă fie manual, fie prin intermediul unui program. Valoarea de decalare a coordonatelor G52 este setată
la zero (aducere la zero) prin introducerea manuală a unui zero sau prin programarea cu G52 X0, Y0 şi/sau
Z0.
Setată la YASNAC cu G92
La selectarea YASNAC şi programarea unui G92 X0 Y0, unitatea de comandă va înregistra poziţia curentă a
maşinii ca nou punct de zero (decalaj de origine piesă), iar poziţia respectivă va fi înregistrată şi va apărea în
lista G52.
Setată la FANUC sau HAAS cu G92
La selectarea FANUC sau HAAS cu un G92, aceasta va funcţiona ca setarea YASNAC, cu excepţia faptului
că noua valoare de poziţie de origine a piesei va fi încărcată ca nou G92. Această nouă valoare din lista G92
va fi utilizată, împreună cu decalajul de origine recunoscut curent, pentru definirea noii poziţii de origine a
piesei.

34 - 4th Axis Diameter (diametru axa a 4-a)


Aceasta este utilizată pentru setarea diametrului pentru axa A (0.0 - 50 ţoli), pe care unitatea de comandă îl
va utiliza pentru determinarea vitezei de avans unghiulare. Viteza de avans dintr-un program este măsurată
întotdeauna în ţoli/min (sau în mm/min); de aceea, unitatea de comandă trebuie să cunoască diametrul piesei
de prelucrat pe axa A pentru a putea calcula viteza de avans unghiulară. Consultaţi setarea 79 pentru di-
ametrul axei a 5-a.

35 - G60 Offset (decalaj G60)


Aceasta reprezintă o înregistrare numerică din gama 0.0 - 0.9999 ţoli. Aceasta este utilizată pentru specificar-
ea distanţei pe care o axă o parcurge dincolo de punctul ţintă înainte de retragere. A se vedea de asemenea
G60.

36 - Program Restart (repornire program)


Când această setare este On (activată), repornirea unui program dintr-un alt punct decât de la început va de-
termina unitatea de comandă să scaneze întregul program pentru a se asigura că sculele, corecţiile, decala-
jele, codurile G şi M şi poziţiile axelor sunt setate corect înainte ca programul să înceapă de la blocul unde
este poziţionat cursorul. Următoarele coduri M vor fi procesate atunci când setarea 36 este activată:
M08 Activarea lichidului de răcire M37 Recuperatorul de piese dezactivat
M09 Dezactivarea lichidului de răcire M41 Treapta inferioară
M14 Blocarea arborelui principal M42 Treapta superioară
M15 Deblocarea arborelui principal M51-58 Activarea codurilor M de utilizator
M36 Recuperatorul de piese activat M61-68 Dezactivarea codurilor M de utilizator
Când aceasta este Off (dezactivată), programul va porni fără să verifice stările maşinii. Dezactivarea acestei
setări poate duce la economii de timp atunci când se rulează programe verificate.

37 - RS-232 Date Bits (biţi de date RS-232)


Această setare este utilizată pentru a modifica numărul de biţi de date pentru portul serial 1 (RS-232).
Această setare trebuie să corespundă vitezei de transfer a computerului. În mod normal trebuie să utilizeze 7
biţi de date, însă unele computere necesită 8. XMODEM trebuie să utilizeze 8 biţi de date, fără paritate.

38 - Aux Axis Number (număr axe auxiliare)


Aceasta reprezintă o înregistrare numerică de valoare 0 sau 1. Aceasta este utilizată pentru selectarea
numărului de axe auxiliare externe adăugate la sistem. Dacă aceasta este setată la 0, nu există axe auxiliare.
Dacă aceasta este setată la 1, există o axă V.

174 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


39 - Beep @ M00, M01, M02, M30 (avertizare sonoră la M00, M01, M02, M30)
Activarea acestei setări va determina avertizorul acustic al tastaturii să emită semnale sonore atunci când se
întâlneşte un M00, M01 (cu oprirea opţională activă), M02 sau M30. Avertizarea acustică va continua până
când se apasă un buton.

40 - Tool Offset Measure (măsurare corecţie sculă)


Această setare selectează modul de specificare a dimensiunii sculei pentru compensarea frezei. Poate fi
setată la Radius (rază) sau Diameter (diametru).

41 - Add Spaces RS-232 Out (adăugare de spaţii la ieşirea RS-232)


Când această setare este On (activată), se adaugă spaţii între codurile de adresă atunci când un program
este transmis prin intermediul portului serial 1 RS-232. Aceasta face ca un program să poată fi citit/editat mult
mai uşor pe un PC. Când aceasta este Off (dezactivată), programele transmise prin intermediul portului serial
nu au spaţii şi sunt mai dificil de citit.

42 - M00 After Tool Change (M00 după schimbarea sculei)


Activarea acestei setări va determina oprirea programului după o schimbare a sculei şi afişarea unui mesaj
care să indice aceasta. Butonul Cycle Start (pornire ciclu) trebuie apăsat pentru a se continua programul.

43 - Cutter Comp Type (tip compensare freză)


Aceasta controlează modul în care începe prima cursă a unei aşchieri compensate şi modul în care scula
este îndepărtată de piesă. Selecţiile pot fi A sau B; consultaţi secţiunea Compensarea frezei.

44 - Min F in Radius TNC % (F min în % TNC rază)


(Viteza de avans minimă în procente din compensarea razei vârfului sculei) Această setare afectează viteza
de avans atunci când compensarea frezei deplasează scula spre interiorul unei traiectorii de aşchiere circu-
lare. Acest tip de aşchiere va încetini avansul pentru a se menţine o viteză de aşchiere constantă. Această
setare specifică cea mai redusă viteză de avans ca procent din viteza de avans programată (în gama 1-100).

45 - Mirror Image X-axis (imagine în oglindă pe axa X)


46 - Mirror Image Y-axis (imagine în oglindă pe axa Y)
47 - Mirror Image Z-axis (imagine în oglindă pe axa Z)
48 - Mirror Image A-axis (imagine în oglindă pe axa A)
Când una sau mai multe dintre aceste setări este On (activată), mişcarea axei poate fi activată în oglindă (sau
inversată) faţă de punctul de zero al piesei. A se vedea de asemenea G101, Activarea imaginii în oglindă.

OGLINDĂ XY OGLINDĂ Y

.
OGLINDĂ X DEZACTIVATĂ

49 - Skip Same Tool Change (anulare schimbare pentru aceeaşi sculă)


În unele programe, aceeaşi sculă poate fi apelată în secţiunea următoare a unui program sau subrutine. Uni-
tatea de comandă va executa două schimbări şi va continua cu aceeaşi sculă în arborele principal. Activarea
acestei setări va anula schimbarea sculei dacă se utilizează aceeaşi sculă; o schimbare a sculei va surveni

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 175


doar dacă urmează a fi instalată o sculă diferită în arborele principal.

50 - Aux Axis Sync (sincronizare axă auxiliară)


Aceasta modifică protocolul de sincronizare dintre emitent şi receptor pentru al doilea port serial. Al doilea
port serial este utilizat pentru axele auxiliare. Setările unităţii de comandă CNC şi ale axelor auxiliare trebuie
să fie adaptate între ele.
Selectarea „RTS/CTS” va solicita emitentului să întrerupă temporar transmiterea datelor până când receptorul
preia datele.
Selectarea „XON/XOFF” va utiliza codurile de caractere ASCII de la receptor pentru a solicita emitentului să
oprească temporar transmisia. XON/XOFF este setarea cea mai uzuală.
Selectarea„DC Codes” (coduri DC) este similară XON/XOFF, cu excepţia faptului că se transmit coduri de citi-
tor start/stop.
Selectarea „XMODEM” este un protocol de comunicaţie gestionat de receptor ce transmite datele în blocuri
de câte 128 bytes. XMODEM conferă siguranţă comunicaţiei RS-232, fiecare bloc fiind verificat în privinţa
integrităţii.

51 - Door Hold Override (anulare interbolcare uşă, respectiv întrerupător de siguranţă)


Selectarea „Off” (dezactivată) nu va permite unui program să pornească atunci când uşile sunt deschise,
respectiv deschiderea unei uşi va determina oprirea unui program aflat în curs de rulare (la fel ca la apăsarea
tastei Feed Hold - oprire avans).
Maşinile echipate cu un întrerupător de siguranţă acţionat manual vor trece în modul oprire avans dacă este
eliberat întrerupătorul de siguranţă.
Când unitatea de comandă este iniţializată, această setare va fi dezactivată automat.
Această setare nu are niciun efect pe o maşină Haas configurată pentru expediţia din fabrică. Aceasta
înseamnă că uşa împiedică întotdeauna funcţionarea automată. În plus, maşinile produse pentru Europa cu
întrerupător de blocare a uşii nu utilizează această setare.

52 - G83 Retract Above R (G83 retragere peste planul R)


Gama 0.0 - 30.00 ţoli sau 0 - 761 mm. Această setare modifică modul în care se comportă G83 (ciclu de
găurire progresivă). Majoritatea programatorilor setează planul de referinţă (R) cu mult deasupra tăieturii,
pentru a se asigura că mişcarea de progresie permite eliminarea aşchiilor din alezaj. Însă aceasta presupune
consum de timp, deoarece maşina începe prin a „găuri” un spaţiu gol. Dacă setarea 52 este setată la distanţa
necesară pentru eliminarea aşchiilor, planul R poate fi adus mult mai aproape de piesa găurită.

Poziţia de
Setarea 52 pornire
Planul R
Noul plan R
Partea
superioară a
piesei
.

53 - Jog w/o Zero Return (avans rapid fără revenire la zero)


Activarea acestei setări permite avansul rapid al axelor fără revenire la zero (găsirea punctului de origine
al maşinii). Aceasta este o stare periculoasă, întrucât axele pot intra în coliziune cu opritoarele mecanice şi
maşina poate suferi avarii. Când unitatea de comandă este iniţializată, această setare va fi dezactivată au-
tomat.

54 - Aux Axis Baud Rate (viteză de transfer axă auxiliară)


Această setare permite operatorului să modifice viteza de transfer al datelor pentru al doilea port serial (axă
auxiliară). Această setare trebuie să corespundă valorii din unitatea de comandă a axei auxiliare.

176 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


55 - Enable DNC from MDI (activare DNC de la MDI)
Activarea acestei setări va face disponibilă funcţia DNC. DNC este selectat la unitatea de comandă prin
apăsarea de două ori a butonului MDI/DNC.
Funcţia DNC (Direct Numeric Control - comanda numerică directă) nu este disponibilă când aceasta este
setată la „Off” (dezactivată).

56 - M30 Restore Default G (M30 restabileşte G implicit)


Când această setare este On (activată), încheierea unui program cu un M30 sau apăsarea tastei Reset (re-
setare) readuce toate codurile G modale la valorile implicite.

57 - Exact Stop Canned X-Z (oprire exactă ciclu închis X-Z)


Deplasarea rapidă XZ asociată unui ciclu închis nu poate realiza o oprire exactă atunci când această setare
este Off (dezactivată). Activarea acestei setări va asigura încheierea deplasării rapide XZ cu o oprire exactă.

58 - Cutter Compensation (compensare freză)


Această setare selectează tipul de compensare a frezei ce este utilizat (FANUC sau YASNAC). Consultaţi
secţiunea Compensarea frezei.

59 - Probe Offset X+ (corecţie palpator X+)


60 - Probe Offset X- (corecţie palpator X-)
61 - Probe Offset Z+ (corecţie palpator Z+)
62 - Probe Offset Z- (corecţie palpator Z-)
Aceste setări sunt utilizate pentru a defini decalarea şi dimensiunea palpatorului arborelui principal. Acestea
specifică distanţa parcursă şi sensul din care este declanşat palpatorul faţă de poziţia efectivă a suprafeţei
sesizate. Aceste setări sunt utilizate de codurile G31, G36, G136 şi M75. Valorile înregistrate pentru fiecare
setare pot fi numere pozitive sau negative. Se pot utiliza macro-uri pentru accesarea acestor setări; consultaţi
secţiunea Macro-urile pentru informaţii suplimentare.

63 - Tool Probe Width (lăţime palpator sculă)


Această setare este utilizată pentru specificarea lăţimii palpatorului utilizat pentru testarea diametrului sculei.
Această setare se aplică doar pentru opţiunea de palpare; aceasta este utilizată de G35.

64 - T. Ofs Meas Uses Work (măsurare corecţie sculă utilizând coordonatele de lucru)
Această setare modifică modul de funcţionare a butonului Tool Ofset Mesur (măsurare corecţie sculă). Când
aceasta este On (activată), corecţia înregistrată a sculei va fi corecţia măsurată a sculei plus decalajul coor-
donatei de lucru (pe axa Z). Când aceasta este Off (dezactivată), corecţia sculei corespunde poziţiei maşinii
pe axa Z.

65 - Graph Scale (Height) (scală grafic - înălţime)


Această setare specifică înălţimea zonei de lucru ce este afişată pe ecranul modului Grafic. Valoarea implicită
a acestei setări este înălţimea maximă, ceea ce reprezintă întreaga zonă de lucru a maşinii. Prin utilizarea
formulei următoare, se poate seta o scală specifică:
Total cursă Y = parametrul 20/parametrul 19
Scala = total cursă Y/setarea 65
66 - Graphics X Offset (decalaj X grafic)
Această setare poziţionează partea dreaptă a ferestrei de scalare faţă de poziţia de zero a maşinii pe axa X
(consultaţi secţiunea Modul Grafic). Valoarea implicită a acesteia este zero.

67 - Graphics Y Offset (decalaj Y grafic)


Această setare poziţionează partea superioară a ferestrei de scalare faţă de poziţia de zero a maşinii pe axa
Y (consultaţi secţiunea Modul Grafic). Valoarea implicită a acesteia este zero.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 177


Modul Grafic

Setările 66 şi 67 Setările 66 şi
.
setate la Ø 67 setate la 2.0

69 - DPRNT Leading Spaces (spaţii libere DPRNT)


Aceasta este o setare On/Off (activată/dezactivată). Când aceasta este setată la off (dezactivată), unitatea de
comandă nu va utiliza spaţii libere generate o instrucţiune DPRNT tip macro. Şi invers, când este setată la On
(activată), unitatea de comandă va utiliza spaţii libere. Exemplul următor ilustrează comportamentul unităţii de
comandă atunci când această setare este OFF (dezactivată) sau ON (activată).
#1 = .0 ; IEŞIRE
G0 G90 X#1 ; OFF ON
DPRNT[X#1[44]] ; X3.0000 X 3.0000
Observaţi spaţiul dintre „X” şi 3 atunci când setarea este On (activată). Informaţiile pot fi citite mai uşor atunci
când această setare este On (activată).

70 - DPRNT OPEN/CLOS DC code (cod DC deschis/închis DPRNT)


Această setare controlează dacă instrucţiunile POPEN şi PCLOS din macro-uri transmit codurile de comandă
DC la portul serial. Când setarea este On (activată), aceste instrucţiuni vor transmite coduri de comandă DC.
Când aceasta este Off (dezactivată), codurile de comandă sunt reţinute. Valoarea implicită a acesteia este On
(activată).

71 Default G51 Scaling (scalare G51 implicită)


Aceasta specifică scalarea pentru o comandă G51 (consultaţi secţiunea Codul G, G51) atunci când nu este
utilizată adresa P. Valoarea implicită este 1.000 (gama 0.001 - 8380.000).

72 Default G68 Rotation (rotaţie G68 implicită)


Aceasta specifică rotaţia, în grade, pentru o comandă G68 atunci când nu este utilizată adresa R. Aceasta
trebuie să fie în gama 0.0000 - 360.0000º.

73 G68 Incremental Angle (unghi incremental G68)


Această setare permite modificarea unghiului de rotaţie G68 pentru fiecare G68 comandat. Când aceasta
este ON (activată) şi o comandă G68 este executată în modul incremental (G91), valoarea specificată în
adresa R este adăugată la unghiul de rotaţie anterior. De exemplu, o valoare R de 10 va determina o rotaţie
de 10° atunci când funcţia este comandată prima oară, 20° a doua oară etc.

74 - 9xxx Progs Trace (urmărire programe 9xxx)


Această setare, împreună cu setarea 75, este utilă pentru depanarea programelor CNC. Când setarea 74
este On (activată), unitatea de comandă va afişa codul pentru programele macro (O9xxxx). Când setarea
este Off (dezactivată), unitatea de comandă nu va afişa codurile din seria 9000.

75 - 9xxxx Progs Singls BLK (programe bloc cu bloc 9xxxx)


Când setarea 75 este On (activată) şi unitatea de comandă funcţionează în modul bloc cu bloc, unitatea de
comandă se va opri după fiecare bloc de cod al unui program macro (O9xxxx) şi va aştepta ca operatorul să
apese butonul Cycle Start (pornire ciclu). Când setarea 75 este Off (dezactivată), programul macro este rulat
continuu, unitatea de comandă nu va face pauze după fiecare bloc, chiar dacă este activat modul bloc cu
bloc. Valoarea implicită a setării este On (activată).
Când setarea 74 şi setarea 75 sunt ambele On (activate), unitatea de comandă se comportă normal. Aceasta
înseamnă că toate blocurile sunt marcate şi afişate, iar în modul bloc cu bloc există câte o pauză înaintea

178 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


executării fiecărui bloc.
Când setarea 74 şi setarea 75 sunt ambele Off (dezactivate), unitatea de comandă va executa programele de
seria 9000 fără afişarea codului de program. Dacă unitatea de comandă este în modul bloc cu bloc, nu există
pauze între blocuri la rularea programelor din seria 9000.
Când setarea 75 este On (activată) iar setarea 74 este Off (dezactivată), programele din seria 9000 sunt
afişate pe măsură ce sunt executate.

76 - Tool Release Lock Out (blocare eliberare sculă)


Când această setare este ON (activată), tasta Tool release (eliberare sculă) de pe tastatură este dezactivată.

77 - Scale Integer F (număr întreg F)


Această setare permite operatorului să selecteze modul în care unitatea de comandă interpretează o valoare
F (viteză de avans) ce nu conţine un punct zecimal. (Se recomandă ca programatorii să utilizeze întotdeauna
un punct zecimal.) Această setare ajută operatorii să ruleze programe dezvoltate pe o unitate de comandă de
altă provenienţă decât Haas. De exemplu, F12 devine:
0.0012 unităţi/minut cu setarea 77 Off (dezactivată)
12.0 unităţi/minut cu setarea 77 On (activată)
Există 5 setări pentru viteza de avans:
ŢOLI MILIMETRI
IMPLICITĂ (.0001) IMPLICITĂ (.001)
ÎNTREG F1 = F1 ÎNTREG F1 = F1
.1 F1 = F.0001 .1 F1 = F.001
.01 F10 = F.001 .01 F10 = F.01
.001 F100 = F.01 .001 F100 = F.1
.0001 F1000 = F.1 .0001 F1000 = F1
78 - 5th Axis Enable (activare axa a 5-a)
Când această setare este OFF (dezactivată), cea de-a cincea axă este dezactivată; nu se pot transmite
comenzi la axa respectivă. Consultaţi setarea 30 pentru a 4-a axă. Reţineţi că există două selecţii „USER1”
(utilizator 1) şi „USER2” (utilizator 2) ce pot fi utilizate pentru setarea unei mese rotative unice.

79 - 5th Axis Diameter (diametru axa a 5-a)


Aceasta este utilizată pentru setarea diametrului pentru axa B (0.0 - 50 ţoli), pe care unitatea de comandă îl
va utiliza pentru determinarea vitezei de avans unghiulare. Viteza de avans dintr-un program este măsurată
întotdeauna în ţoli/min (sau în mm/min); de aceea, unitatea de comandă trebuie să cunoască diametrul piesei
de prelucrat pe axa B pentru a putea calcula viteza de avans unghiulară. Consultaţi setarea 34 pentru di-
ametrul axei a 4-a.

80 - Mirror Image B-axis (imagine în oglindă pe axa B)


Aceasta este o setare On/Off (activată/dezactivată). Când aceasta este OFF (dezactivată), deplasarea axei
se face normal. Când aceasta este On (activată), mişcarea axei B poate fi activată în oglindă (sau inversată)
faţă de punctul de zero al piesei. A se vedea de asemenea setările 45-48 şi G101.

81 - Tool At Power Up (sculă la iniţializare)


Când este apăsată tasta Power Up/Restart (iniţializare/repornire), unitatea de comandă va schimba cu scula
specificată în această setare. Dacă se specifică zero (0), nu se produce o schimbare a sculei la iniţializare.
Valoarea implicită a setării este 1.
Setarea 81 va determina efectuarea uneia din următoarele acţiuni în cursul iniţializării/repornirii:
A. Dacă setarea 81 este setată la zero, caruselul va fi rotit la locaşul #1. Nu se execută nicio schimbare a
sculei.
B. Dacă setarea 81 conţine scula #1, scula aflată curent în arborele principal este scula #1 şi se apasă ZERO
RET - ALL (revenire la zero - toate), caruselul va rămâne la acelaşi locaş şi nu se execută nicio schimbare a

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 179


sculei.
C. Dacă setarea 81 conţine numărul unei scule ce nu se află curent în arborele principal, caruselul va fi rotit
la locaşul #1 şi apoi la locaşul ce conţine scula specificată de setarea 81. Se va executa o schimbare a sculei
pentru instalarea sculei specificate în arborele principal.

82 - Language (limbă)
Sunt disponibile alte limbi decât engleza pentru unitatea de comandă Haas. Pentru comutarea la o altă limbă,
selectaţi o limbă şi apăsaţi Enter (execuţie).

83 - M30/Resets Overrides (M30 - resetare control manual funcţii)


Când această setare este On (activată), un M30 va reseta orice funcţii controlate manual (viteza de avans,
arborele principal, deplasarea rapidă) la valorile lor implicite (100%).

84 - Tool Overload Action (acţiune la suprasolicitare sculă)


Această setare determină executarea acţiunii specificate (alarmă, oprire avans, avertizare sonoră, avans
automat) atunci când scula este suprasolicitată (consultaţi secţiunea Sculele).
Selectarea „Alarm” (alarm) va determina oprirea maşinii atunci când scula este suprasolicitată.
Când este setată la „Feedhold” (oprire avans), va fi afişat mesajul „Tool Overload” (suprasolicitare sculă) şi
maşina se va opri într-o poziţie de oprire avans atunci când survine această stare. Prin apăsarea unei taste,
mesajul va fi şters.
Selectarea „Beep” (avertizare sonoră) va determina emiterea unui semnal sonor (bip) de către unitatea de
comandă atunci când scula este suprasolicitată.
Când este setată la „Autofeed” (avans automat), maşina limitează automat viteza de avans în funcţie de
solicitarea sculei.
Note referitoare la avansul automat: La tarodare (rigidă sau flotantă), controlul manual al avansului şi arbore-
lui principal va fi blocat, astfel că funcţia avans automat este fără efect (unitatea de comandă va părea că
răspunde la butoanele de control manual, prin afişarea mesajelor de control manual). Funcţia avans automat
nu va fi utilizată la frezarea filetelor sau tarodarea inversă automată, întrucât poate conduce la rezultate
neprevăzute şi chiar la coliziuni.
Ultima viteză de avans comandată va fi restabilită la sfârşitul execuţiei programului, respectiv atunci când
operatorul apasă tasta Reset (resetare) sau dezactivează funcţia avans automat. Operatorul poate utiliza bu-
toanele de control manual al vitezei de avans de pe tastatură în timp ce este selectată funcţia avans automat.
Intrările acestor butoane vor fi recunoscute de funcţia avans automat ca nouă viteză de avans comandată
atât timp cât limita de încărcare a sculei nu este depăşită. Însă, dacă limita de încărcare a sculei a fost deja
depăşită, unitatea de comandă va ignora butoanele de control manual al vitezei de avans.

85 - Maximum Corner Rounding (rotunjire de colţ maximă)


Defineşte precizia maşinii în privinţa colţurilor rotunjite în gama de toleranţă selectată. Valoarea implicită
iniţială este de 0.05 ţoli. Dacă această setare este zero (0), unitatea de comandă reacţionează ca şi cum s-ar
fi comandat câte o oprire exactă în fiecare bloc de mişcare.

Punct program Se manifestă următoarele două condiţii:

Nu este necesară încetinirea pentru satisfacerea


Setarea 85= 0.002 setării referitoare la precizie

O viteză mult mai mică necesară pentru prelucrare


Setarea 85= 0.005 la colţuri
.

180 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


86 - M39 Lockout (blocare M39)
Aceasta este o setare On/Off (activată/dezactivată). Când aceasta este ON (activată), comenzile M39 sunt
ignorate.

87 - M06 - Resets Overrides (M06 - resetare control manual funcţii)


Aceasta este o setare On/Off (activată/dezactivată). Când această setare este ON (activată) şi se comandă
un M06, orice funcţii controlate manual vor fi anulate şi setate la valorile lor programate sau implicite.

88 - Reset Resets Overrides (reiniţializare control manual setări)


Aceasta este o setare On/Off (activată/dezactivată). Când această setare este On (activată) şi se apasă tasta
Reset (resetare), orice funcţii controlate manual vor fi anulate şi setate la valorile lor programate sau implicite.

90 - Max Tools To Display (număr max. de scule afişate)


Această setare limitează numărul de scule afişate în ecranul Tool Geometry (geometrie scule). Gama acestei
setări este 1 - 200.

91 - Advanced Jog (avans rapid avansat)


Activarea acestei setări duce la activarea funcţiilor indexare avans rapid şi limite de cursă avans rapid.
Această setare este utilizată la maşinile din seria Sculărie. Consultaţi suplimentul Freza de sculărie pentru
informaţii suplimentare referitoare la aceste funcţii.

100 - Screen Saver Delay (temporizare protecţie ecran)


Când această setare este zero, protecţia de ecran este dezactivată. Dacă setarea este reglată la un anumit
număr de minute, după intervalul de timp respectiv în care nu se acţionează tastatura, se va afişa ecranul
IPS. După un al doilea interval de temporizare a protecţiei de ecran, va fi afişată sigla Haas, ce îşi va modifica
poziţia la fiecare 2 secunde (dezactivare la apăsarea oricărei taste, maneta de avans rapid sau la o alarmă).
Protecţia de ecran nu va fi activată dacă unitatea de comandă este în modul Hibernare, Avans rapid, Editare
sau Grafic.

101 - Feed Overide -) Rapid (control manual avans -)deplasare rapidă)


Activarea acestei setări şi apăsarea tastei Handle Control Feedrate (manetă de control viteză de avans) va
determina maneta de avans rapid să controleze atât viteza de avans de lucru, cât şi viteza de deplasare
rapidă. Setarea 10 afectează viteza maximă de deplasare rapidă.

103 - CYC START/FH Same Key (aceeaşi tastă pentru pornire ciclu/oprire avans)
Butonul Cycle Start (pornire ciclu) trebuie apăsat şi menţinut apăsat pentru a se rula un program atunci când
această setare este On (activată). Când butonul Cycle Start (pornire ciclu) este eliberat, se generează o
oprire a avansului.
Această setare nu poate fi activată în timp ce setarea 104 este activată. Când una dintre acestea este setată
la On (activată), cealaltă va fi dezactivată automat.

104 - Jog Handle to SNGL BLK (manetă avans rapid pentru bloc cu bloc)
Maneta de avans rapid poate fi utilizată pentru parcurgerea pas cu pas a unui program atunci când această
setare este On (activată). Rotirea în sens invers a manetei de avans rapid generează o stare de oprire avans.
Această setare nu poate fi activată în timp ce setarea 103 este activată. Când una dintre acestea este setată
la On (activată), cealaltă va fi dezactivată automat.

108 - Quick Rotary G28 (G28 rapid masă rotativă)


Activarea acestei setări va readuce masa rotativă la zero pe cel mai scurt drum.
De exemplu, dacă masa rotativă este la 10° şi se comandă o revenire la zero, masa rotativă se va roti cu
350° dacă această setare este OFF (dezactivată). Dacă setarea este ON (activată) masa se va roti cu -10°.
Pentru a se utiliza setarea 108, bitul parametrului ÎNC. CIRC. (10) trebuie setat la 1 pentru parametrul 43
pentru axa A şi parametrul 151 pentru axa B. Dacă biţii parametrilor nu sunt setaţi la 1, unitatea de comandă
va ignora setarea 108.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 181


109 - Warm-Up Time in MIN. (timp de încălzire în minute)
Acesta este numărul de minute (până la 300 minute de la iniţializare) în care sunt aplicate compensările spec-
ificate în setările 110-112.
Prezentare generală – Când maşina este pusă în funcţiune, dacă setarea 109, şi cel puţin una dintre setările
110, 111 sau 112, sunt setate la o valoare diferită de zero, va fi afişată următoarea avertizare:
CAUTION! Warm up Compensation is specified!
Do you wish to activate
Warm up Compensation (Y/N)? (ATENŢIE! Compensare încălzire specificată! Doriţi să activaţi compensarea
la încălzire (da/nu)?
Dacă se tastează „Y”, unitatea de comandă aplică imediat compensarea totală (setarea 110, 111, 112), iar
compensarea începe să descrească odată cu trecerea timpului. De exemplu, după ce se scurge 50% din
timpul specificat în setarea 109, distanţa de compensare va fi de 50%.
Pentru a „reiniţializa” perioada de timp, este necesar să opriţi şi reporniţi maşina, apoi să răspundeţi „Y” (da)
la întrebarea referitoare la compensare de la iniţializarea maşinii.
ATENŢIE! Modificarea setării 110, 111 sau 112 în timp ce compensarea este în evoluţie poate deter-
mina o mişcare bruscă de până la 0.0044 ţoli.
Timpul de încălzire rămas este afişat în colţul din dreapta jos al ecranului Diagnostics Inputs 2 (intrări diag-
nosticare) într-un format hh:mm:ss.

110 - Warmup X Distance (distanţă X încălzire)


111 - Warmup Y Distance (distanţă Y încălzire)
112 - Warmup Z Distance (distanţă Z încălzire)
Setările 110, 111 şi 112 specifică valorile compensărilor (max = ± 0.0020” sau ± 0.051 mm) aplicate axelor.
Setarea 109 trebuie să aibă o valoare înregistrată pentru ca setările 110-112 să aibă efect.

114 - Conveyor Cycle Time (durată ciclu transportor, în minute)


115 - Conveyor On-time (timp activare transportor, în minute)
Aceste două setări controlează transportorul de şpan opţional. Setarea 114 (durată ciclu transportor) este
perioada de timp după care transportorul va fi activat automat. Setarea 115 (timp activare transportor) este
durata de funcţionare a transportorului. De exemplu, dacă setarea 114 este setată la 30 iar setarea 115 este
setată la 2, transportorul de şpan va fi activat la fiecare jumătate de oră, va funcţiona 2 minute, apoi va fi
dezactivat.
Timpul de activare va fi setat la nu mai mult de 80% din durata ciclului. Reţineţi următoarele:
Butonul CHIP FWD (transportor şpan înainte) (sau M31) va porni transportorul în sens spre înainte şi va
activa ciclul.
Butonul CHIP REV (transportor şpan înapoi) (sau M32) va porni transportorul în sens spre înapoi şi va activa
ciclul.
Butonul CHIP STOP (oprire transportor şpan) (sau M33) va opri transportorul şi va anula ciclul.

116 - Pivot Length (lungime pivot)


Setarea 116 este setată în fabricaţie şi nu va fi modificată niciodată. Numai un tehnician de service calificat
poate opera o modificare a acestei setări.

117 - G143 Global Offset (decalaj global G143)


Această setare este asigurată pentru clienţii ce deţin mai multe freze Haas cu 5 axe şi doresc să transfere
programele şi sculele de la o maşină la alta. Diferenţele de lungime a pivotului (diferenţele dintre setările
116 ale diferitelor maşini) pot fi înregistrate în această setare, iar aceasta va fi aplicată pentru compensarea
lungimii sculei G143.

182 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


118 - M99 Bumps M30 CNTRS (impulsuri M99 pentru comenzile M30)
Când această setare este On (activată), un M99 va adăuga o unitate la contoarele M30 (acestea sunt vizibile
în afişajul Curnt Comnds (comenzi curente). Reţineţi că un M99 va creşte doar contoarele ce apar într-un
program principal, nu într-un subprogram.

119 - Offset Lock (blocare corecţii/decalaje)


Activarea acestei setări nu va permite ca valorile din afişajul Offset (corecţii/decalaje) să fie modificate. Însă,
programele de modificare a corecţiilor/decalajelor vor putea face în continuare asta.

120 - Macro Var Lock (blocare variabile macro)


Activarea acestei setări nu va permite ca variabilele macro să fie modificate. Însă, programele de modificare a
variabilelor macro vor putea face în continuare asta.

121 - APC Pal. One Load X (încărcare X paleta 1 APC)


122 - APC Pal. One Load Y (încărcare Y paleta 1 APC)
123 - APC Pal. One Unload X (descărcare X paleta 1 APC)
124 - APC Pal. One Unload Y (descărcare Y paleta 1 APC)
125 - APC Pal. Two Load X (încărcare X paleta 2 APC)
126 - APC Pal. Two Load Y (încărcare Y paleta 2 APC)
127 - APC Pal. Two Unload X (descărcare X paleta 2 APC)
128 - APC Pal. Two Unload Y (descărcare Y paleta 2 APC)
129 - APC Pal. 1 and 2 Safe X Pos (poz. de siguranţă X paleta 1 şi 2 APC)
Setările 121-129 sunt poziţiile paletei pentru axele X şi Y. Acestea sunt setate în momentul instalării APC şi nu
ar trebui să necesite modificări.

130 - Tap Retract Speed (viteză de retragere tarod)


Această setare afectează viteza de retragere în cursul unui ciclu de tarodare (freza trebuie să fie prevăzută
cu opţiunea tarodare rigidă). Introducerea unei valori, cum ar fi 2, va comanda frezei să retragă tarodul cu o
viteză de două ori mai mare decât cea de intrare. Dacă valoarea este 3, acesta se va retrage de trei ori mai
repede. O valoare de 0 sau 1 nu va avea niciun efect asupra vitezei de retragere. (Gama 0 - 4)
Introducerea valorii 2 este echivalentă cu utilizarea unui cod J de valoare 2 pentru G84 (ciclu închis de taro-
dare). Însă, specificarea unui cod J pentru tarodare rigidă va anula temporar setarea 130.

131 - Auto Door (uşă automată)


Această setare vizează uşa automată opţională. Aceasta va fi setată On (activată) la maşinile cu o uşă
automată. A se vedea de asemenea M85/81 (codurile M de deschidere/închidere uşă automată).
Uşa se va închide când este apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu) şi se va deschide când programul
ajunge la un M00, M01 (cu oprirea opţională activată) sau M30 şi arborele principal s-a oprit.

133 - REPT Rigid Tap (repetare tarodare rigidă)


Această setare asigură orientarea arborelui principal în cursul tarodării, astfel încât filetele să fie aliniate
atunci când este programată o a doua trecere de tarodare în acelaşi alezaj.

142 - Offset Chng Tolerance (toleranţă modificare corecţie/decalaj)


Această setare generează un mesaj de avertizare dacă o corecţie/un decalaj este modificat(ă) cu o valoare
mai mare decât cea înregistrată pentru această setare. Se va afişa următorul mesaj: „XX changes the off-
set by more than Setting 142! Accept (Y/N)?” (modificare corecţie/decalaj XX cu o valoare mai mare decât
setarea 142! acceptaţi (da/nu)?) dacă s-a încercat să se modifice o corecţie/un decalaj cu o valoare mai mare
decât cea înregistrată (pozitivă sau negativă).
Dacă se tastează „Y” (da), unitatea de comandă actualizează corecţia/decalajul ca de obicei; în caz contrar,
modificarea este respinsă.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 183


143 Machine Data Collect (colectare date maşină)
Această setare permite utilizatorului să extragă date din unitatea de comandă cu ajutorul uneia sau al mai
multor comenzi Q transmise prin intermediul portului RS-232 şi să seteze variabilele macro prin utilizarea unei
comenzi E. Funcţia se bazează pe un software specific şi necesită un computer auxiliar pentru solicitarea, in-
terpretarea şi memorarea datelor de la unitatea de comandă. O opţiune hardare permite de asemenea citirea
stării maşinii. Consultaţi secţiunea Transferul de date CNC pentru informaţii detaliate.

144 - Feed Overide -) Spindle (control manual avans -)arbore principal)


Această setare urmăreşte menţinerea unei grosimi constante a aşchiei atunci când se aplică un control man-
ual. Când această setare este On (activată), orice control manual al vitezei de avans se va aplica şi asupra
turaţiei arborelui principal, iar controlul manual al arborelui principal va fi dezactivat.

146 - APC Pallet 3 Load X (încărcare X paleta 3 APC)


147 - APC Pallet 3 Load Y (încărcare Y paleta 3 APC)
148 - APC Pallet 3 Unload X (descărcare X paleta 3 APC)
149 - APC Pallet 3 Unload Y (descărcare Y paleta 3 APC)
150 - APC Pallet 4 Load X (încărcare X paleta 4 APC)
151 - APC Pallet 4 Load Y (încărcare Y paleta 4 APC)
152 - APC Pallet 4 Unload X (descărcare X paleta 4 APC)
153 - APC Pallet 4 Unload Y (descărcare Y paleta 4 APC)
154 - APC Pallet 3 & 4 Safe X (poz. de siguranţă X paleta 3 şi 4 APC)
A se vedea setările 121 - 129.

155 - Load Pocket Tables (încărcare tabele locaşe magazie scule)


Această setare se va utiliza doar atunci când se efectuează o actualizare a software-ului şi/sau memoria
este ştearsă şi/sau unitatea de comandă este reiniţializată. Pentru a se înlocui conţinutul tabelului locaşurilor
schimbătorului de scule lateral cu datele din fişier, această setare trebuie să fie ON (activată).
Dacă această setare este OFF (dezactivată) atunci când se încarcă un fişier de corecţii/decalaje de pe o
dischetă sau prin intermediul RS-232, conţinutul tabelului Locaşuri magazie scule nu va fi modificat. Setarea
155 este dezactivată automat atunci când este pusă în funcţiune maşina.

156 - Save Offset with PROG (salvare corecţii/decalaje cu PROG)


Activarea acestei setări va face ca unitatea de comandă să salveze corecţiile/decalajele în acelaşi fişier cu
programul, dar sub titulatura O999999. Corecţiile/decalajele vor apărea în fişier înainte de semnul % final.

157 - Offset Format Type (tip format corecţii/decalaje)


Această setare controlează formatul în care sunt salvate corecţiile/decalajele împreună cu programele.
Când este setată la A, formatul este conform celor afişate pe unitatea de comandă, conţinând puncte zeci-
male şi titluri ale coloanelor. Corecţiile/decalajele salvate în acest format pot fi mai uşor editate pe un PC şi
reîncărcate ulterior.
Când aceasta este setată la B, fiecare corecţie/decalaj este salvat(ă) într-o linie separată cu o valoare N şi o
valoare V.

158,159,160 - XYZ Screw Thermal COMP% (COMP% termică şurub XYZ)


Aceste setări pot fi setate între -30 şi +30 şi vor ajusta compensarea termică existentă a şurubului cu -30% -
+30%, după caz.

162 - Default To Float (punct zecimal flotant implicit)


Când această setare este On (activată), unitatea de comandă va adăuga un punct zecimal la valorile intro-
duse fără un punct zecimal (pentru anumite coduri de adresă). Când această setare este Off (dezactivată),
valorile ce urmează după codurile de adrese ce nu includ puncte zecimale sunt considerate a fi notaţii ale
operatorului (adică miimi etc). Această setare va exclude valoarea A (unghi sculă) dintr-un bloc G76. Astfel,
funcţia se aplică următoarelor coduri de adresă: X, Y, Z, A, B, C, E, F, I, J, K, U, W

184 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


A (cu excepţia G76) Dacă o valoare A G76 ce conţine un punct zecimal este întâlnită în cursul execuţiei pro-
gramului, este generată alarma 605 Unghi de vârf sculă nevalabil.
D (cu excepţia G73)
R (cu excepţia G71 în modul YASNAC)
Valoare introdusă Cu setarea dezactivată Cu setarea activată
În modul ţoli X-2 X-.0002 X-2.
În modul mm X-2 X-.002 X-2.
Reţineţi că această setare afectează modul de interpretare a tuturor programelor înregistrate manual, de pe
un disc sau prin intermediul RS-232. Aceasta nu modifică efectul setării 77 Scale Integer F (număr întreg
F).
163 - Disable .1 Jog Rate (dezactivare viteză de avans rapid 0.1)
Această setare dezactivează viteza maximă de avans rapid. Dacă este selectată viteza maximă de avans
rapid, va fi în schimb selectată automat următoarea viteză inferioară disponibilă.

164 - Rotary Increment (deplasare incrementală masă rotativă)


Această setare se aplică butonului Rotary Index (index masă rotativă) al EC300. Aceasta specifică rotaţia
mesei rotative în staţia de încărcare. Aceasta va fi setată la o valoare cuprinsă între -360 şi 360 de grade. De
exemplu, introducerea „90” va roti paleta cu câte 90° de fiecare dată când este apăsat butonul Rotary index
(index masă rotativă). Dacă aceasta este setată la zero, masa rotativă nu se va roti.

167-186 Periodic Maintenance (întreţinere periodică)


Există 14 articole ce pot fi monitorizate, precum şi şase articole suplimentare, prin intermediul setărilor pentru
întreţinerea periodică. Aceste setări permit utilizatorului să modifice numărul implicit de ore pentru fiecare
articol atunci acestea sunt iniţializate în cursul utilizării. Dacă numărul de ore este setat la zero, articolul nu va
apărea în lista de articole prezentată în pagina Întreţinere a ecranului Comenzi curente.
167 Coolant Replacement default in power-on hours (înlocuire implicită lichid de răcire în n ore de
funcţionare maşină)
169 Oil Filter Replacement default in power-on hours (înlocuire implicită filtru de ulei în n ore de funcţionare
maşină)
170 Gearbox Oil Replacement default in power-on hours (înlocuire implicită ulei de transmisie în n ore de
funcţionare maşină)
171 Coolant Tank Level Check default in power-on hours (verificare implicită nivel lichid de răcire din rezer-
vor în n ore de funcţionare maşină)
172 Way Lube Level Check default in power-on hours (verificare implicită nivel ulei din baia de ulei în n ore
de mişcare axe)
173 Gearbox Oil Level Check default in power-on hours (verificare implicită nivel ulei de transmisie în n ore
de funcţionare maşină)
174 Seals/Wipers Inspection default in power-on hours (verificare implicită garnituri de etanşare/ perii de
contact în n ore de mişcare axe)
175 Air Supply Filter Check default in power-on hours (verificare implicită filtru alimentare cu aer în n ore de
funcţionare maşină)
176 Hydraulic Oil Level Check default in power-on hours (verificare implicită nivel ulei hidraulic în n ore de
funcţionare maşină)
177 Hydraulic Filter Replacement default in power-on hours (înlocuire implicită filtru de ulei hidraulic în n ore
de mişcare axe)
178 Grease Fittings default in power-on hours (gresare implicită armături în n ore de mişcare axe)
179 Grease Chuck default in power-on hours (gresare implicită mandrină în n ore de mişcare axe)
180 Grease Tool Changer Cams default in tool-changes (gresare implicită came schimbător de scule la n
schimbări scule)
181 Spare Maintenance Setting #1 default in power-on hours (setarea #1 întreţinere suplimentară în n ore
de funcţionare maşină)
182 Spare Maintenance Setting #2 default in power-on hours (setarea #2 întreţinere suplimentară în n ore
de funcţionare maşină)

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 185


183 Spare Maintenance Setting #3 default in power-on hours (setarea #3 întreţinere suplimentară în n ore
de mişcare axe)
184 Spare Maintenance Setting #4 default in power-on hours (setarea #4 întreţinere suplimentară în n ore
de mişcare axe)
185 Spare Maintenance Setting #5 default in power-on hours (setarea #5 întreţinere suplimentară în n
schimbări scule)
186 Spare Maintenance Setting #6 default in power-on hours (setarea #6 întreţinere suplimentară în n
schimbări scule)
187 - Machine Data Echo (retransmitere date maşină)
Această setare poate fi ON (activată) sau OFF (dezactivată). Când este setată la ON (activată), comenzile Q
de colectare date emise de la PC-ul utilizatorului vor fi afişate pe ecranul PC-ului. Când este setată la OFF
(dezactivată), aceste comenzi nu vor fi afişate.

188/189/190 - G51 X/Y/Z SCALE (scară X/Y/Z G51)


Axele pot fi scalate individual cu ajutorul următoarelor setări (trebuie să fie un număr pozitiv).
Setarea 188 = G51 X SCALE (scară X G51)
Setarea 189 = G51 Y SCALE (scară Y G51)
Setarea 190 = G51 Z SCALE (scară Z G51)
Însă, dacă setarea 71 are o valoare, setările 188 - 190 sunt ignorate, iar valoarea din setarea 71 este utilizată
pentru scalare. Dacă valoarea pentru setarea 71 este zero, sunt utilizate setările 188 -190. Reţineţi că atunci
când setările 188 - 190 sunt în vigoare, se admite doar interpolarea liniară G01. Dacă se utilizează G02 sau
G03, este generată alarma 467.

191 - Default Smoothness (fineţe implicită)


Această setare poate fi setată la ROUGH (grosier), MEDIUM (mediu) sau FINISH (fin) şi utilizează parametrii
302, 303, 314, 749 şi 750-754 şi codul G187 pentru a seta fineţea şi un factor maxim de rotunjire de colţ.
Valorile implicite sunt utilizate atunci când nu sunt anulate temporar de o comandă G187.

196 - Conveyor Shutdown (dezactivare transportor)


Aceasta specifică durata de timp în care se aşteaptă în inactivitate înainte să se dezactiveze transportorul de
şpan (şi funcţia opţională de spălare, dacă este prevăzută). Valorile sunt în minute.

197 - Coolant Shutdown (dezactivare lichid de răcire)


Aceasta specifică durata de timp în care se aşteaptă în inactivitate înainte să se dezactiveze lichidul de răcire
prin injecţie, prin stropire sau prin arborele principal la freze. Valorile sunt în minute.

199 - Backlight Timer (temporizator iluminare de fundal)


Specifică perioada de timp în minute după care iluminarea de fundal a afişajului maşinii este dezactivată
atunci când nu se operează nicio intrare în unitatea de comandă (cu excepţia modurilor Avans rapid, Grafic
sau Hibernare sau în prezenţa unei alarme). Apăsaţi orice tastă pentru a restabili ecranul (de preferat CAN-
CEL - anulare).

201 - Show Only Work and Tool Offsets In Use (prezentare doar corecţii scule şi decalaje de
origine în uz)
Activarea acestei setări va afişa doar corecţiile sculelor şi decalajele de origine utilizate de programul în curs
de rulare. Programul trebuie să fie rulat mai întâi în modul grafic pentru a se activa această funcţie.

216 - Servo and Hydraulic Shutoff (dezactivare servo şi pompă hidraulică)


Această setare va dezactiva servomotoarele şi pompa hidraulică, dacă este prevăzută, după expirarea
numărului de minute specificat de inactivitate, în lipsa unor activităţi cum ar fi rularea unui program, avansul
rapid, apăsarea unor butoane, etc. Valoarea implicită este 0.

186 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


238 - High Intensity Light Timer (temporizator iluminare de mare intensitate, în minute)
Specifică perioada de timp, în minute, în care iluminarea de mare intensitate (HIL) rămâne activată. Aceasta
poate fi activată dacă uşa este deschisă şi lampa de lucru este aprinsă. Dacă valoarea acesteia este zero,
atunci lumina va rămâne aprinsă.

900 - CNC Network Name (nume reţea CNC)


Numele sub care doriţi să apară unitatea de comandă în reţea.

901 - Obtain Adress Automatically (obţinere automată adresă)


Recuperează o adresă TCP/IP şi o mască de subreţea de la un server DHCP dintr-o reţea (necesită un
server DHCP). Când DHCP este activat, TCP/IP, înregistrările SUBNET MASK şi GATEWAY nu mai sunt
necesare şi se va înregistra „***”. Urmăriţi de asemenea secţiunea ADMIN la sfârşit pentru a obţine adresa IP
de la DHCP. Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări să
intre în vigoare.

NOTĂ: Pentru a obţine setările IP de la DHCP: La unitatea de comandă, accesaţi List Prog (listă programe).
Deplasaţi-vă cu tasta săgeată în jos la Hard Drive (unitate hard). Apăsaţi tasta săgeată dreapta pentru a de-
schide directorul Hard Drive. Tastaţi ADMIN şi apăsaţi Insert (inserare). Selectaţi directorul ADMIN şi apăsaţi
Write (scriere). Copiaţi fişierul IPConfig.txt pe disc sau USB şi citiţi-l pe un computer cu sistem de operare
Windows.

902 - IP ADDRESS (adresă IP)


Utilizată într-o reţea cu adresă TCP/IP statică (DHCP dezactivat). Administratorul de reţea va aloca o adresă
(de exemplu 192.168.1.1). Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra
acestei setări să intre în vigoare.

NOTĂ: Structura adresei pentru Subnet Mask, Gateway şi DNS este XXX.XXX.XXX.XXX (de exemplu
255.255.255.255); adresa nu se va încheia cu un punct. Adresa maximă este 255.255.255.255; nu se admit
numere negative.

903 - SUBNET MASK (masca de subreţea)


Utilizată într-o reţea cu adresă TCP/IP statică. Administratorul de reţea trebuie să aloce o valoare pentru
mască. Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări să intre în
vigoare.

904 - GATEWAY (cale de acces)


Utilizată pentru obţinerea accesului prin intermediul unui router (punct de acces). Administratorul de reţea va
aloca o adresă. Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări
să intre în vigoare.

905 - DNS SERVER (server DNS)


Adresa IP Domain Name Server (server nume domeniu) sau Domain Host Control Protocol (protocol de
control gazdă domeniu) dintr-o reţea. Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate
asupra acestei setări să intre în vigoare.

906 - DOMAIN/WORKGROUP NAME (nume domeniu/grup de lucru)


Informează reţeaua cu privire la grupul de lucru sau domeniul de care aparţine unitatea de comandă CNC.
Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări să intre în
vigoare.

907 - REMOTE SERVER NAME (nume server la distanţă)


Pentru maşinile Haas cu WINCE FV 12.001 sau superior, înregistraţi numele NETBIOS al computerului pe
care se află directorul partajat. Adresa IP nu este acceptată.

908 - REMOTE SHARE PATH (cale de partajare la distanţă)


Numele unui director partajat în reţea. După ce este selectat un nume pentru gazdă, pentru a redenumi calea,
înregistraţi noul nume şi apăsaţi tasta WRITE (scriere).

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 187


NOTĂ: Nu utilizaţi spaţii în câmpul PATH (cale).

909 - USER NAME (nume utilizator)


Acesta este numele utilizat pentru conectare la server sau domeniu (prin utilizarea unui cont de dome-
niu). Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări să intre în
vigoare. Numele de utilizator sunt sensibile la majuscule şi nu pot conţine spaţii.

910 - PASSWORD (parolă)


Aceasta este o parolă utilizată pentru conectare la server. Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca
schimbările operate asupra acestei setări să intre în vigoare. Parolele sunt sensibile la majuscule şi nu pot
conţine spaţii.

911 - ACCESS TO CNC SHARE (OFF, READ, FULL) (nivel de acces la CNC - deconectat, citire,
acces complet)
Utilizată pentru privilegiile de citire/scriere pe unitatea hard a CNC. OFF (deconectat) întrerupe legătura
unităţii hard cu reţeaua. READ (citire) permite accesul la unitatea hard doar pentru citire. FULL (acces com-
plet) permite accesul la unitate pentru citire/scriere prin intermediul reţelei. Dezactivarea simultană a acestei
setări şi a setării 913 va dezactiva comunicaţia în reţea.

912 - FLOPPY TAB ENABLED (acces floppy activat)


Aceasta activează/dezactivează accesul la unitatea floppy. Când este setată la OFF (dezactivată), unitatea
floppy nu va fi accesibilă.

913 - HARD DRIVE TAB ENABLED (acces unitate hard activat)


Aceasta activează/dezactivează accesul la unitatea hard. Când este setată la OFF (dezactivată), unitatea
hard nu va fi accesibilă. Dezactivarea simultană a acestei setări şi a setării 911 va dezactiva comunicaţia în
reţea.

914 - USB TAB ENABLED (acces USB activat)


Aceasta activează/dezactivează accesul la portul USB. Când este setată la OFF (dezactivată), portul USB nu
va fi accesibil.

915 - NET SHARE (conexiune de reţea)


Aceasta activează/dezactivează accesul la server. Când este setată la OFF (dezactivată), accesul la server
de pe unitatea de comandă CNC nu este posibil.

916 - SECOND USB TAB ENABLED (acces la al doilea USB activat)


Aceasta activează/dezactivează accesul la al doilea port USB. Când este setată la OFF (dezactivată), portul
USB nu va fi accesibil.

188 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Întreţinerea

Cerinţe generale
Gama temperaturii de funcţionare: între 41°F şi 104°F (între 5 şi 40°C)
Gama temperaturii de depozitare: între -4°F şi 158°F (între -20 şi 70°C)
Umiditatea atmosferică: 20% – 95% umiditate relativă, fără condensare
Altitudinea: 0-7000 picioare
Cerinţe referitoare la alimentarea electrică

Toate maşinile necesită:


Tensiunea de alimentare AC este trifazică, în conexiune triunghi sau stea, cu excepţia faptului că sursa de ali-
mentare trebuie împământată (de ex. o bornă sau o bornă centrală pentru conexiunea triunghi, o linie neutră
pentru conexiunea stea)
Gama de frecvenţe este de 47 - 66 Hz
Tensiune în reţea ce nu fluctuează cu peste +/10%
Oscilaţia armonică nu va depăşi 10% din tensiunea totală RMS

Sistem 20 - 15 CP (VF standard şi 10K, EC300, EC400)


Tensiune 195 - 260 V Înaltă tensiune 54 - 488 V
Alimentare cu tensiune 1 50 A 25 A
Întrerupător de reţea Haas 40 A 20 A
Dacă branşamentul la cablu 8 GA. cablu 12 GA.
panoul electric este sub
100', utilizaţi:
Dacă branşamentul la cablu 6 GA. cablu 10 GA.
panoul electric este peste
100', utilizaţi:

Sistem 40 - 30 CP (50 de conuri, HT 10K cu 40 de conuri, VF de mare viteză, EC-


300, EC-400 12K, VM)
Tensiune 195 - 260 V Înaltă tensiune 2 354 - 488 V
Alimentare cu tensiune 1 100 A 50 A
Întrerupător de reţea Haas 80 A 40 A
Dacă branşamentul la cablu 4 GA. cablu 8 GA.
panoul electric este sub
100', utilizaţi:
Dacă branşamentul la cablu 2 GA. cablu 6 GA.
panoul electric este peste
100', utilizaţi:

Sistem 40 - 30 CP (VS 1/3, HS 3-7 inclusiv modele R)


Tensiune 195 - 260 V
Alimentare cu tensiune 125 A
Întrerupător de reţea Haas 100 A
Dacă branşamentul la panoul elec- cablu 2 GA.
tric este sub 100', utilizaţi:
Dacă branşamentul la panoul elec- cablu 0 GA.
tric este peste 100', utilizaţi:

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 189


AVERTISMENT! Este necesar un cablu separat de împământare de aceleaşi dimensiuni ca şi cablul
de alimentare cu tensiune pentru conectarea la batiul maşinii. Acest cablu de împământare este nec-
esar pentru siguranţa operatorului şi funcţionarea corespunzătoare a maşinii. Împământarea trebuie
asigurată de la conexiunea principală de împământare a atelierului de la intrarea service, iar cablul
va fi pozat pe acelaşi traseu cu cablul de alimentare cu tensiune a maşinii. Nu se va utiliza în acest
scop o conductă de apă rece sau o bară de împământare din vecinătatea maşinii.

Alimentarea cu tensiune a maşinii trebuie prevăzută cu împământare. Pentru conexiunea în stea, linia neutră
trebuie împământată. Pentru conexiunea triunghi, se va utiliza o bornă centrală de împământare sau o bornă
de împământare. Maşina nu va funcţiona corespunzător la alimentarea fără împământare. (Acesta nu este un
factor în cazul alimentării externe opţionale de 480 V.)
Puterea nominală a maşinii nu poate fi realizată dacă dezechilibrul tensiunii de alimentare este în afara unor
limite acceptabile. Maşina poate să funcţioneze corespunzător, însă nu va livra puterea specificată. Acest
lucru se observă în special atunci când se utilizează convertoare de fază. Se va utiliza un convertor de fază
doar dacă nu pot fi utilizate alte metode.
Tensiunea maximă bornă la bornă sau bornă la masă nu va depăşi 260 V, respectiv 504 V pentru maşinile de
înaltă tensiune cu opţiunea înaltă tensiune internă.
1 Cerinţele curente prezentate în tabel reflectă dimensiunea întrerupătorului de reţea intern al maşinii.
Acest întrerupător are un timp de declanşare extrem de lent. Poate fi necesar să se supradimensioneze
întrerupătorul de reţea extern cu până la 20 - 25%, conform celor indicate la „alimentarea cu tensiune”, pentru
o funcţionare corespunzătoare.
2 Cerinţele prezentate referitoare la înalta tensiune reflectă configuraţia internă de 400 V, ce este în standard
la maşinile pentru Europa. Utilizatorii americani şi toţi ceilalţi utilizatori vor utiliza opţiunea externă de 480 V.

Cerinţe referitoare la alimentarea cu aer

Freza necesită minim 100 psi la intrarea în regulatorul de presiune din partea din spate a maşinii. Este de
asemenea necesar un volum de 4 scfm (9 scfm pentru frezele EC şi HS). Aceasta va fi asigurată de un com-
presor de minim doi cai putere, cu un rezervor de minim 20 de galoane, ce este pornit atunci când presiunea
scade la 100 psi.
Notă: Adăugaţi 2 scfm la cerinţele minime referitoare la alimentarea cu aer (de mai jos) dacă operatorul va
utiliza ajutajul de aer în cursul operaţiilor pneumatice.

Tip maşină Regulator de aer Dimensiune furtun de


principal admisie aer
EC-300 85 psi 1/2" ø int.
EC-400 85 psi 1/2" ø int.
EC-1600 85 psi 1/2" ø int.
HS 3/4/6/7 inclusiv modelele 85 psi 1/2" ø int.
R
VF-1 - VF-11 (40 de conuri), 85 psi 3/8" ø int.
VM
VF-5 - VF-11 (50 de conuri) 85 psi 1/2" ø int.
Seria VR 85 psi 1/2" ø int.
VS 1/3 85 psi 1/2" ø int.

Metoda recomandată de fixare a furtunului de aer este la racordul cu cârlig din partea din spate a maşinii cu
un colier de furtun. Dacă se preferă un cuplaj rapid, utilizaţi unul de 1/2”.

190 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


NOTĂ: Un nivel excesiv de ulei şi condens în aerul comprimat va determina funcţionarea defectuoasă a
maşinii. Filtrul/regulatorul de aer este prevăzut cu un pahar de purjare automată, ce trebuie golit înaintea
fiecărei porniri a maşinii. Acesta trebuie verificat lunar dacă funcţionează corect. De asemenea, un nivel
excesiv de impurităţi în conducta de alimentare cu aer poate duce la colmatarea supapei de purjare, ceea
ce va duce la pătrunderea uleiului şi/sau condensului în maşină.

NOTĂ: Racordurile auxiliare de aer se vor plasa pe partea nereglată a filtrului/regulatorului de aer.

AVERTISMENT! Dacă maşina funcţionează şi indicaţia manometrul (de pe regulatorul maşinii) se


reduce cu peste 10 psi în cursul schimbării sculei sau paletei, înseamnă că se livrează aer insuficient
la maşină.

Programul de întreţinere

În continuare se prezintă o listă a intervenţiilor de întreţinere periodică necesare pentru centrele de prelu-
crare. Aceste specificaţii necesare vor fi respectate pentru a se menţine maşina în bună stare de funcţionare
şi a se păstra garanţia.
Interval Întreţinere efectuată
Zilnic
• Verificaţi nivelul de lichid de răcire în fiecare schimb de lucru de opt ore (în special în cursul utilizării inten-
sive a TSC).
• Verificaţi nivelul din rezervorul de ulei de ungere glisiere.
• Îndepărtaţi aşchiile de pe capacele de protecţie glisiere şi din tava inferioară.
• Îndepărtaţi aşchiile de pe schimbătorul de scule.
• Ştergeţi conul arborelui principal cu o lavetă curată şi aplicaţi ulei fin.
Săptămânal
• Verificaţi filtrele de lichid de răcire prin sculă (TSC). Curăţaţi-le sau înlocuiţi-le după caz.
• Verificaţi dacă funcţionează corespunzător purjarea automată a regulatorului de pe filtru.
• La maşinile cu TSC opţional, curăţaţi coşul de aşchii din rezervorul de lichid de răcire. Scoateţi capacul
rezervorului şi îndepărtaţi eventualele depuneri din rezervor. Deconectaţi pompa de lichid de răcire de la
compartimentul de comandă şi scoateţi de sub tensiune unitatea de comandă înainte să interveniţi asupra
rezervorului de lichid de răcire. Faceţi asta lunar la maşinile fără TSC opţional.
• Verificaţi dacă pe manometrul / regulatorul de aer se indică 85 psi. Verificaţi dacă pe regulatorul de presiune
a aerului pentru arborele principal se indică 17 psi. La maşinile cu arbore principal 15K, verificaţi dacă pe
regulatorul de presiune a aerului pentru arborele principal se indică 20 psi.
• La maşinile cu TSC opţional, aplicaţi puţină vaselină pe flanşa în V a sculelor.
Faceţi asta lunar la maşinile fără TSC opţional.
• Curăţaţi suprafeţele exterioare cu o soluţie de curăţare neutră. NU utilizaţi solvenţi.
• Verificaţi presiunea de echilibrare hidraulică în conformitate cu specificaţiile maşinii.
Lunar • Verificaţi nivelul de ulei din cutia de viteze. La arborii principali cu 40 de conuri: Scoateţi
capacul de vizitare de sub păpuşa portsculă. Adăugaţi încet ulei de sus, până când începe să picure ulei prin
tubul de preaplin din partea inferioară a băii de ulei. La arborii principali cu 50 de conuri: Verificaţi nivelul
de ulei în vizor. Adăugaţi ulei prin partea laterală a cutiei de viteze dacă este necesar.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 191


• Inspectaţi funcţionarea capacelor de protecţie glisiere şi lubrifiaţi-le cu ulei fin dacă este necesar.
• Aplicaţi puţină vaselină pe marginea exterioară a şinelor de ghidare ale schimbătorului de scule şi treceţi-l
prin toate poziţiile.
• Verificaţi nivelul de ulei SMTC în vizor, (consultaţi Nivelul de ulei din schimbătorul de scule lateral din cadrul
secţiunii de faţă).
• EC-400 Curăţaţi plăcuţele de poziţionare de pe axa A şi staţia de încărcare. Pentru aceasta trebuie
demontată paleta.
• Verificaţi dacă există acumulări de praf pe fantele de ventilaţie ale unităţii vectoriale din compartimentul elec-
tric (sub butonul de pornire). Dacă există acumulări, deschideţi compartimentul electric şi ştergeţi fantele de
ventilaţie cu o lavetă curată. Aplicaţi dacă este cazul aer comprimat pentru a îndepărta acumulările de praf.
Semestrial • Înlocuiţi lichidul de răcire şi curăţaţi temeinic rezervorul de lichid de răcire.
• Verificaţi toate furtunurile şi conductele de ungere dacă prezintă fisuri.
• Verificaţi axa rotativă A. Dacă este necesar, completaţi uleiul (Mobil SHC-630). Nivelul de ulei corect este la
jumătatea vizorului.
Anual • Înlocuiţi uleiul din cutia de viteze. Goliţi uleiul prin partea inferioară a cutiei de viteze. Scoateţi
capacul de vizitare de sub păpuşa portsculă. Adăugaţi încet ulei de sus, până când începe să picure ulei prin
tubul de preaplin din partea inferioară a băii de ulei. Pentru arborii principali cu 50 de conuri, introduceţi
ulei prin partea laterală a transmisiei.
• Curăţaţi filtrul de ulei din interiorul rezervorului de ulei al panoului de comandă lubrifiere/aer şi îndepărtaţi
reziduurile din partea inferioară a filtrului.
• Maşinile VR Înlocuiţi uleiul de transmisie pentru axele A şi B (Mobil SHC 634).
La fiecare 2 ani
• EC-400 Înlocuiţi uleiul axei rotative A.
• Maşinile VR Înlocuiţi sistemul de echilibrare a axei A.

Întreţinerea periodică

O pagină referitoare la întreţinerea periodică se găseşte în ecranul Current Commands (comenzi curente),
sub titlul „Maintenance” (întreţinere). Accesaţi ecranul apăsând tasta CURNT COMDS (comenzi curente)
şi utilizaţi tastele Page Up (pagina anterioară) sau Page Down (pagina următoare) pentru a vă deplasa la
pagina vizată.
Un articol din listă poate fi selectat prin apăsarea tastelor săgeată în sus şi în jos. Articolul selectat este apoi
activat sau dezactivat prin apăsarea tastei Origin (origine). Dacă un articol este activ, va fi afişat numărul de
ore rămas, dacă este dezactivat, se afişează în schimb „—”.
Termenul aferent unui articol de întreţinere poate fi setat prin intermediul tastelor săgeată stânga şi dreapta.
Apăsarea tastei Origin (origine) va reinstitui termenul implicit.
Articolele sunt urmărite fie prin timpul scurs cu maşina sub tensiune (ON-TIME), fie prin timpul scurs cu
un ciclu pornit (CS-TIME). Când timpul ajunge la zero, este afişat mesajul „Maintenance Due” (întreţinere
scadentă) în partea inferioară a ecranului (un număr de ore negativ indică numărul de ore de depăşire a
termenului).
Acest mesaj nu este o alarmă şi nu afectează în niciun fel funcţionarea maşinii. După efectuarea intervenţiilor
de întreţinere necesare, operatorul poate selecta un articol din ecranul „Maintenance” (întreţinere), apăsa
tasta Origin (origine) pentru a-l dezactiva, apoi apăsa din nou tasta Origin (origine) pentru a-l reactiva la
numărul implicit de ore rămase.

192 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


A se vedea setările 167-186 pentru informaţii suplimentare referitoare la întreţinere. Reţineţi că setările 181-
186 sunt utilizate ca avertizări de întreţinere suplimentare prin tastarea unui număr. Numărul articolului de
întreţinere va fi afişat în pagina Current Commands (comenzi curente) odată cu o valoare (timp) înregistrată
pentru setarea respectivă.

Geamurile/ apărătorile de protecţie

Geamurile din policarbonat şi apărătorile de protecţie pot fi fragilizate prin expunerea la lichidul de aşchiere şi
substanţe chimice ce conţin amine. Este posibilă o reducere a rezistenţei remanente de până la 10% pe an.
Dacă se suspectează degradarea, înlocuiţi geamul. Se recomandă ca geamurile să fie înlocuite la fiecare doi
ani.
Geamurile şi apărătorile trebuie înlocuite dacă sunt deteriorate sau puternic zgâriate. Înlocuiţi imediat
geamurile deteriorate.

Lampa de lucru

Există patru tipuri de lămpi de lucru pentru frezele Haas. Înainte de orice intervenţie asupra frezei, scoateţi
maşina de sub tensiune prin intermediul întrerupătorului principal de reţea.

Sticlă

Şurub Sticlă
Piesă de Sticlă
Sticlă fixare Şuruburi Ramă
.

Tensiunea de alimentare a lămpii de lucru provine de la circuitul GFI. Dacă lampa de lucru nu se aprinde,
verificaţi mai întâi acest circuit; acesta poate fi resetat din partea laterală a panoului de comandă.

Transportorul de şpan

În cursul funcţionării, majoritatea şpanului este descărcat din maşină prin tubul de descărcare. Însă, aşchiile
foarte mici se pot scurge odată cu lichidul de răcire şi acumula în sita rezervorului de lichid de răcire. Pen-
tru a se preveni blocarea scurgerii, curăţaţi periodic această sită. Dacă scurgerea se colmatează şi lichidul
de răcire se acumulează în tava maşinii, opriţi maşina, desprindeţi aşchiile ce blochează scurgerea şi lăsaţi
lichidul de răcire să se scurgă. Goliţi sita rezervorului de lichid de răcire, apoi reluaţi funcţionarea normală.

Presiunea aerului pentru arborele principal

Verificaţi presiunea aerului pentru arborele principal cu ajutorul unui manometru amplasat în spatele regulato-
rului de aer principal. Frezele VF, VR şi VS vor fi reglate la 17 psi. Maşinile din seriile EC şi HS vor fi reglate la
25 psi. Reglaţi presiunea dacă este necesar.
Arborii principali 12K şi 15K
Presiunea aerului pentru arborii principali 12K şi 15K este de 20 psi. Arborii principali 12K şi 15K necesită o
presiune mai mare pentru a se reduce uşor viteza de livrare şi debitul de ulei la lagăre.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 193


Diagrama de lubrifiere

Sistem Lubrifiant Cantitate


Freze verticale
Ulei de ungere glisiere şi Mobil Vactra #2* 2-2.5 qts
sistem pneumatic
Transmisie Mobil DTE 25 40 de conduri 34 oz
Mobil SHC 625 50 de conduri 51 oz
Axele A şi B (seria VR) Mobil SHC 634 Axa A 5 qts; Axa B 4 qts
Seria EC
Ulei de ungere glisiere şi Mobil Vactra #2* 2-2.5 qts
sistem pneumatic
Transmisie Mobil DTE 25 (40 de 34 oz
conuri)
Mobil SHC 625 (50 34 oz
conuri)
Masă rotativă Mobil SHC 634 Vizor capac
HS 3/4/6/7 inclusiv R
Ulei de ungere glisiere şi Mobil DTE 25 2-2.5 qts
sistem pneumatic
Transmisie Mobil SHC 625 34 oz
Masă rotativă Mobil SHC 634 Vizor capac

*Toate maşinile cu arbori principali cu 50 de conuri, cu arbori principali cu 40 de conuri şi 30,000 rot/min
turaţie şi cu arbori principali cu 15,000 rot/min turaţie din seria GR utilizează DTE 25.

Sistemul minim de lubrifiere

Sistemul minim de lubrifiere constă din două subsisteme pentru optimizarea debitului de lubrifiant livrat la
componentele maşinii. Sistemul livrează lubrifiant doar atunci când acesta este necesar, reducându-se astfel
atât cantitatea de lubrifiant necesară pentru o maşină, cât şi riscul de contaminare cu ulei în exces a lichidului
de răcire.
(1) Un sistem de gresare pentru lubrifierea ghidajelor liniare şi a şuruburilor cu bile.
(2) Un sistem aer/ulei pentru lubrifierea lagărelor arborelui principal.
Sistemul minim de lubrifiere este amplasat lângă compartimentul de comandă. Se utilizează o uşă cu încui-
etoare pentru protejarea sistemului.
Funcţionarea
Sistemul de gresare - Cerinţa minimă de lubrifiere a ghidajelor liniare şi şuruburilor cu bile o constituie un
sistem de gresare.
Sistemul de gresare injectează lubrifiantul în funcţie de distanţa parcursă de axă, nu de timp. Vaselina este
injectată odată ce o axă a parcurs distanţa definită în parametrul 811. Această vaselină este distribuită în mod
egal în toate punctele de lubrifiere ale tuturor axelor.
Fiecare cartuş de vaselină conţine suficientă vaselină pentru 400 de injecţii. Majoritatea clienţilor utilizează
între 1 şi 3 cartuşe de vaselină pe an.
Sistemul de aer/ulei - Cerinţa minimă de lubrifiere a arborelui principal o constituie un ameste de aer/ulei.
Sistemul de aer/ulei injectează lubrifiantul în funcţie de numărul efectiv de rotaţii ale arborelui principal. De
asemenea, se utilizează un ciclu cronometrat de injecţie aer/ulei cu funcţionarea arborelui principal la turaţie

194 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


redusă pentru a se asigura o cantitate adecvată de lubrifiant la nivelul arborelui principal.
Un singur rezervor de ulei ar trebui să ajungă pentru cel puţin 1 an de funcţionare continuă a arborelui princi-
pal.
.

Întreţinerea
Sistemul de gresare: Verificaţi dacă s-a golit cartuşul de vaselină trăgând în sus maneta compresorului de
vaselină. Distanţa pe care poate fi trasă maneta în sus cu uşurinţă indică ce cantitate de vaselină se mai află
în cartuş. Dacă maneta nu poate fi trasă în sus cu uşurinţă, cartuşul de vaselină este gol şi trebuie înlocuit.
Important: Apăsaţi maneta în jos după ce verificaţi cantitatea de vaselină. Apăsaţi clema de blocare din partea
superioară a rezervorului de vaselină şi împingeţi maneta complet în jos.
Dacă maneta poate fi ridicată cu uşurinţă în sus, dar este afişată alarma 803 sau 804, se va efectua o in-
spectare a sistemului de gresare pentru a se determina dacă s-au produs scurgeri.
Înlocuirea cartuşului de vaselină:
1. Trageţi în sus maneta rezervorului de vaselină atât cât se poate şi blocaţi-o cu clema. Aceasta va preveni
scurgerile accidentale de vaselină, eliberând presiunea din rezervorul de vaselină.
2. Deşurubaţi rezervorul.
3. Pentru a îndepărta cartuşul golit, ţineţi de maneta cartuşului de vaselină şi apăsaţi clema de blocare pentru
a permite pistonului să îl preseze afară din rezervor. Eliminaţi corespunzător cartuşul golit.
4. Trageţi din nou maneta complet pentru a comprima la maximum arcul pistonului.
5. Îndepărtaţi căpăcelele de la ambele capete ale unui cartuş de vaselină Mobil XHP 221 şi introduceţi-l în
rezervor (mai întâi orificiul mai mic).
6. Înfiletaţi strâns rezervorul în pistolul de gresare.
7. Ţineţi bine de maneta rezervorului şi apăsaţi clema de blocare, ceea ce va permite pistonului să exercite
presiune asupra vaselinei. În timp ce menţineţi în continuare apăsată clema de blocare, împingeţi maneta
până când este complet retrasă.
8. Apăsaţi butonul de control manual al supapei pneumatice acţionate electromagnetic şi menţineţi-l apăsat
timp de 20 de secunde. Eliberaţi-l timp de 60 de secunde. Repetaţi de încă două ori pentru a amorsa sistemul
de gresare.
Alarmele 803 şi 804 ale sistemului de gresare. Dacă apare o alarmă, parcurgeţi paşii necesari pentru rezolva-
rea problemei într-un interval de timp rezonabil. Dacă alarma este ignorată timp îndelungat, pot rezulta avarii
la nivelul maşinii.
Umplerea rezervorului de ulei:
1. Curăţaţi partea superioară a rezervorului.
2. Deschideţi buşonul de umplere şi turnaţi ulei DTE-25 în rezervor, până când nivelul ajunge la marcajul de
umplere maximă.
Alarmele sistemului de ulei: Alarma 805 este alarma sistemului de ulei. Dacă apare o alarmă, parcurgeţi paşii
necesari pentru rezolvarea problemei într-un interval de timp rezonabil. Dacă alarma este ignorată timp înde-
lungat, pot rezulta avarii la nivelul maşinii.
Sistemul de aer/ulei: Validarea sistemului de ungere: Cu arborele principal rotindu-se cu turaţie redusă,
apăsaţi butonul de control manual al supapei pneumatice acţionate electromagnetic şi menţineţi-l apăsat timp
de 5 de secunde, apoi eliberaţi-l. Uleiul va fi observat în cantităţi foarte mici la racordul dintre conducta de
cupru a amestecătorului de aer şi furtunul de aer. Se pot scurge câteva secunde înainte să poată fi observate

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 195


urme de ulei.

Întreţinerea sistemului de lichid de răcire

Curăţarea tăvii de aşchii


Cea mai frecventă interacţiune cu rezervorul de lichid de răcire va viza tava de aşchii. În funcţie de tipul de
material frezat, poate fi necesar ca tava de aşchii să fie scoasă şi curăţată de câteva ori pe zi.
Dacă senzorul de nivel indică plin, dar pompa începe să prezinte fenomenul de cavitaţie, filtrul separator
trebuie curăţat. Extrageţi filtrul separator din rezervor şi bateţi-l uşor de containerul de şpan sau utilizaţi un
furtun de aer comprimat pentru a îndepărta aşchiile în exces.

Manetă
Pompa
tavă
TSC
Ca-
setă
filtru Filtru
Inel de
Sită filtru siguranţă separator
filtru
Scoateţi sita filtrului pentru curăţare. Pompa
standard
Filtrul pompei TSC
Tava de Subansamblul
aşchii flotor

.
Demontarea pompei (este prezentat rezervorul de 55 de galoane)

NOTĂ: Pompa TSC are un filtru, amplasat în partea inferioară a pompei, ce necesită de asemenea să fie
curăţat săptămânal.

Rezervorul de lichid de răcire va fi curăţat lunar (săptămânal în cazul TSC). Rezervorul poate fi scos prin
partea inferioară a maşinii pentru asigurarea unui acces mai bun, fie prin ridicarea pompelor din rezervor
(apucând platforma pompei de mânere şi ridicând-o), fie prin decuplarea furtunurilor (păstraţi o cheie în tavă)
şi a cablurilor de alimentare, în funcţie de metoda cea mai convenabilă.

Spre Spre Capacul senzorului


Filtru
păpuşa păpuşa de nivel
portsculă portsculă separator
Filtru
Filtru separator
TSC

Pompa Capac
standard
simplu

Pompa
Manetă Tava de aşchii
TSC

Demontarea rezervorului (este prezentat Demontarea componentelor rezervorului


rezervorul de 55 de galoane) (este prezentat rezervorul de 55 de galoane)
.

Demontarea componentelor rezervorului constă în apucarea şi ridicarea capacului de pe rezervorul de lichid


de răcire. Capacele nu sunt fixate pe rezervor.
Rezervorul poate fi curăţat prin utilizarea unui aspirator de atelier standard. Dacă există acumulări de aşchii în
exces, utilizaţi o lopăţică pentru a îndepărta aşchiile.

196 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Consideraţii cu privire la lichidul de răcire şi rezervorul de lichid de răcire
În cursul funcţionării maşinii, apa se va evapora, ceea ce va duce la modificarea concentraţiei lichidului de
răcire. Lichidul de răcire este de asemenea eliminat din maşină odată cu piesele.
Un amestec adecvat de lichid de răcire are o concentraţie între 6% şi 7%. Pentru completarea lichidului de
răcire, se va utiliza doar lichid de răcire sau apă demineralizată. Asiguraţi-vă că nivelul concentraţiei este în
limitele specificate. Se va utiliza un refractometru pentru verificarea concentraţiei.
Lichidul de răcire va fi înlocuit periodic. Se va stabili şi respecta un program de înlocuire periodică. Aceasta
va preveni acumularea de ulei de maşină în lichidul de răcire şi va asigura menţinerea unei concentraţii şi
capacităţi de lubrifiere adecvate ale acestuia.
Înainte să mişcaţi rezervorul de lichid de răcire pentru întreţinere, extrageţi pompa/pompele de lichid de răcire
şi aşezaţi-le deoparte. Nu le decuplaţi de la maşină şi nu încercaţi să demontaţi rezervorul de pe maşină cu
pompa/pompele instalate şi racordate.
Lichidul de răcire al maşinii trebuie să fie un lichid de răcire/lubrifiere sintetic solubil în apă, pe bază de ulei
sintetic sau pe baze sintetice. Utilizarea de uleiuri minerale va duce la deteriorarea componentelor din
cauciuc de la nivelul întregii maşini şi la invalidarea garanţiei.
Lichidul de răcire trebuie să conţină aditivi anticorozivi. Nu utilizaţi apă drept lichid de răcire; componentele
maşinii se vor rugini.
Nu utilizaţi lichide inflamabile drept lichid de răcire.
Lichidele acide sau puternic bazice vor duce la deteriorarea componentelor de la nivelul întregii maşini.

Întreţinerea TSC
Pompa TSC este o pompă cu roţi dinţate de precizie ce se va uza mai repede şi vor apărea pierderi de presi-
une dacă în lichidul de răcire sunt prezente particule abrazive.
• Verificaţi filtrul TSC cu sistemul în funcţiune şi fără sculă în arborele principal. Înlocuiţi filtrul atunci când
acesta este colmatat.
• După înlocuirea sau curăţarea cartuşelor filtrante, lăsaţi în funcţiune sistemul TSC fără sculă în arborele
principal timp de cel puţin un minut pentru a amorsa sistemul.
• Lichidul de răcire se va consuma mai rapid atunci când sistemul TSC este în funcţiune. Asiguraţi-vă că
menţineţi lichidul de răcire la un nivel corespunzător şi verificaţi mai frecvent nivelul acestuia (verificaţi-l la
sfârşitul fiecărui schimb de lucru de opt ore). Uzura prematură a pompei poate rezulta şi ca urmare a
funcţionării acesteia cu un nivel scăzut de lichid de răcire în rezervor.

Întreţinerea TSC1000
Înainte de orice intervenţie de întreţinere asupra sistemului de 1000 psi, deconectaţi sursa de alimen-
tare; decuplaţi-o de la reţeaua de alimentare.

Pompa Filtrul su-


Manetă
TSC plimentar
Capac
dublu
Pompa
standard

Capacul Înlocuirea
senzorului Filtru suportului filtrului
.
de nivel separator de tip sac

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 197


Verificaţi zilnic nivelul de ulei. Dacă nivelul uleiului este scăzut, completaţi cu ulei prin buşonul de umplere de
pe rezervor. Umpleţi rezervorul la circa 25% din capacitate cu ulei sintetic 5-30W.

Înlocuirea cartuşului filtrului auxiliar


Înlocuiţi sacul filtrului atunci când manometrul filtrului indică un nivel de vacuum de -5 ţoli Hg sau mai mult.
Nu permiteţi un nivel de sucţiune de peste -10 ţoli Hg, în caz contrar pompa putându-se avaria. Înlocuiţi cu un
sac de filtru de 25 microni (Haas P/N 93-9130).
Slăbiţi clemele şi deschideţi capacul. Utilizaţi maneta pentru a scoate coşul (cartuşul filtrant va fi scos odată
cu coşul). Scoateţi cartuşul filtrant din coş şi eliminaţi-l. Curăţaţi coşul. Introduceţi un cartuş filtrant nou şi
montaţi la loc coşul (cu cartuşul). Închideţi capacul şi asiguraţi clemele.

Sistemul de aer/lubrifiere

Întreaga lubrifiere a maşinii este asigurată de sistemul extern de lubrifiere. Nivelul curent de ulei poate fi văzut
pe rezervor. Adăugaţi ulei în funcţie de necesităţi pentru a menţine un nivel de ulei corect. Avertisment! Nu
adăugaţi ulei peste marcajul „high” (nivel ridicat) de pe rezervor. Nu permiteţi scăderea nivelului de ulei sub
marcajul „low” (nivel redus) de pe rezervor, aceasta putând duce la avarierea maşinii.

Manometrul de aer/ulei Furtunul cu


Regulatorul/filtrul Pompa de ulei
al arborelui principal cârlig (reţea de de aer Mano-
aer atelier) Şurubelniţă
metrul

Filtrul de
MAX
ulei Cartuş
filtrant (P/N
Filtrul de 94-3059)
MIN
Gar-
ulei nitură
Umplere ulei
Conducta de aer (la marcajul superior) inelară Desfiletaţi
Vedere din spate pentru duza de aer Rezervorul de ulei capacul

.
Sistemul extern de lubrifiere

Filtrul de ulei de ungere


Filtrul de ulei de ungere glisiere este un filtru metalic poros de 25 de microni (94-3059). Se recomandă ca
filtrul să fie înlocuit anual sau la fiecare 2000 de ore de funcţionare a maşinii. Cartuşul filtrant este amplasat în
carcasa filtrului, ce se află în rezervorul pompei de ulei (filtre interne).
Pentru înlocuirea cartuşului filtrant, parcurgeţi paşii următori:
1. Demontaţi şuruburile de fixare a rezervorului de ulei pe carcasa pompei, coborâţi cu atenţie rezervorul şi
aşezaţi-l deoparte.
2. Utilizaţi o cheie cu bandă, o cheie de ţevi sau un cleşte reglabil pentru a desfileta capacul (conform fig-
urii). Atenţie: Utilizaţi o şurubelniţă sau o sculă similară pentru a împiedica filtrul să se rotească în timpul
demontării capacului.
3. Scoateţi cartuşul filtrant din carcasa filtrului de ulei odată demontat capacul.
4. Curăţaţi interiorul carcasei filtrului şi capacul filtrului dacă este necesar.
5. Montaţi noul cartuş filtrant pentru ulei (P/N 94-3059), garnitura inelară şi capacul filtrului. Utilizaţi aceleaşi
scule utilizate la demontarea capacului filtrului pentru a-l strânge - nu îl strângeţi exagerat.
6. Montaţi la loc rezervorul de ulei; asiguraţi-vă că s-a aşezat corespunzător garnitura între rezervor şi flanşa
superioară.

198 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Uleiul pentru SMTC/transmisie VMC
Verificarea nivelului de ulei al cutiei de viteze SMTC
Discul cu nume-
re al caruselului Fulia Umple-
Montarea casetei re ulei/
discului BHCS cu came aerisire
(6)

Nive-
Nivelul lul de
de
Oilumplere
Fill Levelulei
umplere
ulei

.
Freze verticale

Freze verticale: Verificaţi nivelul de ulei în vizor în poziţia indicată. Nivelul de ulei corect este la jumătatea
vizorului. Dacă este necesară completarea uleiului, demontaţi amortizorul de zgomot de bronz din partea
superioară a casetei cu came. Turnaţi uleiul încet până la nivelul corect (capacitatea este de 6 sferturi de
galon), apoi montaţi la loc amortizorul de zgomot.

Verificarea nivelului de ulei al cutiei de viteze a arborelui principal


Arborii principali cu 50 de conuri - Demontaţi placa de vizitare din partea dreaptă a coloanei pentru a ac-
cesa joja de nivel al uleiului din cutia de viteze a arborelui principal.
Arborii principali cu 40 de conuri - Nu se poate determina nivelul uleiului din cutia de viteze a arborelui
principal. Goliţi, apoi introduceţi uleiul în cutia de viteze.

Înlocuirea uleiului de transmisie la frezele verticale cu 40 de conuri


Nu există un indicator vizibil pentru nivelul uleiului de transmisie la modelele VF 1-6/40T.
Pentru a completa uleiul de transmisie, demontaţi panoul de acces amplasat direct în spatele păpuşii
portsculă. Aceasta va expune tubul de preaplin pentru uleiul de transmisie. Aşezaţi un recipient pe masă, sub
acesta. Avansaţi rapid manual axa Z până la cursa maximă a axei. Scoateţi maşina de sub tensiune. Căutaţi
paharul de umplere pentru uleiul de transmisie, accesat prin partea superioară a carcasei motorului. Pentru
umplere este prevăzută o degajare în partea superioară a capacului din tablă al carcasei. Turnaţi încet ulei
Mobil DTE 25 până când începe să se scurgă ulei din tubul de preaplin; această scurgere indică faptul că
rezervorul este plin. Închideţi paharul de umplere pentru uleiul de transmisie, ştergeţi tubul de preaplin şi
montaţi la loc capacul de acces. Uleiul scurs va fi considerat a fi uzat şi va fi eliminat corespunzător.

Paharul de
umplere ulei al
transmisiei
Motorul păpu- Transmisia
şii portsculă
Buşonul de
Transmisia umplere trans-
misie
Panoul Vizorul
de acces
Rezervorul Capacul de
acces
Conducta
Reprezentare de umplere Tubul de
rotită cu 180° ulei preaplin ulei

.
VF 1-6 40 de conuri VF 6 - 11 50T

NOTĂ: Maşina VF-5 cu 50 de conuri nu are un vizor de nivel; uleiul este circulat direct peste angrenaje prin
intermediul unui furtun.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 199


Înlocuirea uleiului
1. Demontaţi capacul din tablă de pe păpuşa portsculă.
2. Demontaţi codorul şi placa de montaj a codorului.
3. Demontaţi buşonul de golire a uleiului. În timp ce se scurge uleiul, verificaţi magnetul dacă prezintă
acumulări de particule metalice.
4. Montaţi la loc buşonul de golire a uleiului şi introduceţi în carcasa cutiei de viteze 1¼ litri de ulei de trans-
misie Mobil DTE 25 prin paharul de umplere din partea superioară.
5. Montaţi la loc buşonul de preaplin; aplicaţi puţină pastă de etanşare şuruburi pe filet. (Nu utilizaţi o pastă de
asigurare şuruburi) Montaţi la loc codorul şi asiguraţi-vă că orientarea arborelui principal este corectă.
6. Montaţi capacul din tablă, lăsaţi arborele principal în funcţiune pentru a se încălzi şi verificaţi dacă există
scurgeri.

Uleiul pentru SMTC/transmisie HMC

Verificarea nivelului de ulei al cutiei de viteze SMTC


Demontaţi buşonul şi verificaţi cu degetul dacă există ulei. Dacă nu simţiţi ulei, completaţi cu ulei până când
iese ulei din orificiu (capacitatea este de 8 sferturi de galon). Montaţi la loc buşonul.

Buşonul de
umplere ulei

Verificarea nivelului de ulei al cutiei de viteze a arborelui principal

EC-300/400/500 şi seria ES-5 - Maşinile orizontale mai mici nu au cutie de viteze pentru arborele principal.
EC-630/1600/2000/3000 - Demontaţi capacul din tablă pentru a avea acces la transmisie. Verificaţi nive-
lul de ulei în vizorul din partea laterală a cutiei de viteze conform figurii. Nivelul de ulei trebuie să se afle la
jumătatea vizorului. Completaţi după caz.

Umplere ulei Orificiul de


umplere ulei

Golire Vizorul
ulei de ulei
Buşonul
de golire
Vizualizare nivel ulei ulei
.
EC-1600 HS-3/4/6/7

200 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Înlocuirea uleiului din cutia de viteze a arborelui principal
1. Demontaţi capacul din tablă de pe păpuşa portsculă.
2. Demontaţi buşonul de golire conform figurii. Verificaţi buşonul de golire magnetic dacă prezintă acumulări
de particule metalice.
3. Suflaţi cu un furtun de aer comprimat zona din vecinătatea orificiului de umplere pentru a preveni
pătrunderea murdăriei şi a particulelor metalice în carcasa cutiei de viteze. Demontaţi buşonul de umplere.
4. Completaţi cu ulei de transmisie Mobil SHC 625 până când nivelul uleiului ajunge la jumătatea vizorului.
5. Lăsaţi arborele principal în funcţiune pentru a se încălzi şi verificaţi dacă există scurgeri.

Întreţinerea schimbătorului de scule cu 38 de scule HS 3/4/6/7

Semestrial • Lubrifiaţi mecanismul de acţionare a magaziei, oala de scule şi glisierele schimbătorului


de scule cu vaselină roşie;
• Lubrifiaţi axul braţului cu vaselină Moly.
Anual • Lubrifiaţi ghidajele liniare ale glisierelor schimbătorului cu vaselină roşie.

Tensionarea lanţului oalei de scule


Tensionarea lanţului oalei de scule va fi verificată periodic. Reglarea tensionării lanţului se face în partea
inferioară a magaziei. Slăbiţi cele patru şuruburi SHCS M12x50 din partea frontală a magaziei. Astfel se va
permite mişcarea plăcii. Slăbiţi piuliţa hexagonală de blocare a axului şi strângeţi axul cu ajutorul şurubului
hexagonal. Blocaţi dispozitivul de reglare cu piuliţa hexagonală de blocare şi strângeţi la loc cele patru
şuruburi SHCS 12x50. Tensionarea nu va modifica poziţionarea oalei indexate, însă verificaţi poziţionarea
cilindrului de împingere manuală a sculei şi oala de scule.

Seria EC - Masa rotativă a schimbătorului de palete

Înlocuirea uleiului
EC-300
Verificaţi periodic nivelul uleiului din rezervor şi menţineţi uleiul la nivelul specificat. Nu este necesar să se
înlocuiască uleiul.

Rezervorul de ulei al mesei rotative

Îndepărtaţi
rândul de (6)
Carcasă BHCS de sus
baie

Îndepărtaţi
(3) BHCS de
pe laterale

Îndepărtaţi
(8) BHCS
de jos
.

EC-400 - Masa rotativă cu a patra axă completă (la fiecare 2 ani)

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 201


Intrare Partea paletelor Partea arborelui principal
ulei Preumplere Rezervorul
Vizorul de ulei
Aerisire
de nivel (depresuri-
ulei zare)

Plonjor Racord
supapă elec- Golire ulei
tromagnetică umplere ulei
.

1. Demontaţi cele paiprezece (14) şuruburi BHCS ale capacului de protecţie a glisierei din dreapta a axei Z
din capătul receptorului şi glisaţi-l spre coloană.
2. Demontaţi capacul de protecţie al glisierei din stânga a axei Z: Avansaţi rapid axa Z complet spre coloană
şi rotiţi cadrul H cu 45° în sens antiorar. Demontaţi cele treisprezece (13) şuruburi BHCS de fixare a capacului
de protecţie glisieră pe receptor şi scoateţi-l prin uşa consolei de comandă.
3. Decuplaţi rezervorul din capătul indexorului mesei rotative şi obturaţi cu un dop capătul furtunului.
4. Demontaţi buşonul de golire din partea opusă a indexorului mesei rotative. Montaţi la loc buşonul în orificiu
după golirea uleiului.
5. Demontaţi buşonul din orificiul de aerisire din partea laterală a platoului.
6. Introduceţi uleiul pentru masa rotativă până când începe să se scurgă ulei prin orificiul de aerisire, apoi
montaţi buşonul în acesta.
7. Montaţi la loc furtunul rezervorului şi capacele de protecţie glisiere. Comandaţi repetat receptorul între 180°
şi 0° timp de cincisprezece minute. Nivelul din rezervor va scădea pe măsură ce se continuă înlocuirea uleiu-
lui. Completaţi cu ulei după caz până imediat sub marcajul de nivel maxim.

Vizorul de Umplere
nivel ulei ulei

Aeri-
sire

Rezervorul de ulei
Golire
Vedere din faţă Vedere laterală ulei
.
EC-400 Indexorul mesei rotative

EC-400 Indexorul mesei rotative


1. Demontaţi buşonul de golire aflat în partea stângă a indexorului mesei rotative. Montaţi la loc buşonul după
golirea uleiului.
2. Demontaţi buşonul din orificiul de aerisire aflat în partea din dreapta sus faţă de orificiul de golire.
3. Introduceţi ulei în indexorul mesei rotative prin orificiul de umplere, conform figurii. Montaţi la loc buşonul
atunci când începe să se scurgă ulei prin orificiul de aerisire.
4. Comandaţi rotaţia între 180° şi 0° timp de cincisprezece minute. Astfel va fi eliminat aerul rămas în sistem.
Indexorul mesei rotative este plin atunci când nivelul uleiului este la jumătatea vizorului. Completaţi după caz.
5. Montaţi la loc capacul de protecţie glisieră.

202 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Frâna hidraulică (EC-1600-3000, HS3-7R)

Verificaţi nivelul lichidului de frână observând nivelul de lichid din servomecanism. Pentru a verifica EC
1600-3000, demontaţi capacul servofrânei. Capacul/ servomecanismul este amplasat în dreapta, în partea
frontală a maşinii. Servofrâna HS 3-7R este amplasată în partea maşinii pe care se află consola operatorului.
Demontaţi capacul de protecţie glisieră de pe masă şi glisaţi-l afară de pe masă.

Conducte de
aer regulator
Conductă de frână
Filtru aerisire
MAX

Servome-
MIN canism
Nivelul Inelul de
.
de ulei frână

Introducerea uleiului
Utilizaţi exclusiv Mobil DTE 25. Demontaţi filtrul de aerisire de pe ansamblul servofrânei şi introduceţi uleiul.
Nivelul corect al uleiului este situat între marcajele de minim şi maxim de pe servomecanism.

Încărcarea sistemului de echilibrare

Cuplaţi capătul racordului CGA 580 al setului de încărcare/descărcare la sursa de presiune. Asiguraţi-vă că
maneta în T a ventilului de gaz este rotită complet în sens antiorar. Cuplaţi setul de încărcare/descărcare
prin strângerea cu mâna a ventilului de gaz pe supapa Schrader, apoi utilizaţi o cheie fixă pentru a-l strânge
uşor. Presurizaţi sistemul la nivelul prescris, conform diagramei referitoare la presiunile necesare în rezervor
prezentate în continuare.

NOTĂ: Pentru VF-6/8, respectaţi procedura de montare a rezervorului hidraulic.

NOTĂ: Utilizaţi azot uscat conform reglementărilor (clasa pentru sudură este acceptabilă), ce acceptă un
racord cu filet pe dreapta CGA 580. Nu utilizaţi aer comprimat, oxigen sau gaze inflamabile. Consultaţi ta-
belul de mai jos şi verificaţi presiunea conform poziţiilor maşinii şi păpuşii portsculă, respectiv verificaţi dacă
cilindrul este aşezat în locaş.

Maşină Presiune în rezervor la


capăt de cursă
VF-3/4 1150 psi
VF-3YT/50 1100 psi
VF-5/40 875 psi
VF-5/50 1100 psi
VF-6/7/10 50T 1150 psi
VF-8/9/11 50T 1550 psi
VR 1025 psi
VS 1250 psi
HS 1250 psi
EC-630/1600/2000/3000 800 psi

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 203


Seria VR

Următoarele intervenţii trebuie efectuate în afara intervenţiilor de întreţinere periodică.


Interval Întreţinere efectuată
Lunar • Gresaţi toate punctele de pivotare ale subansamblului schimbătorului de scule.
• Verificaţi uleiul în trei (3) zone ale păpuşii portsculă. Capacele axei A trebuie demontate pentru a avea acces
la buşonul de umplere şi vizorul de nivel. Buşonul de umplere al axei B este în afară carcasei. Introduceţi ulei
Mobil SHC-634 în orificiul de umplere din partea superioară a carcasei.
Anual • Înlocuiţi uleiul în trei (3) zone ale păpuşii portsculă:
Pentru zonele de pe fiecare latură a păpuşii portsculă (axa A), demontaţi buşonul de golire (4 BHCS) şi
goliţi uleiul. Notă: Demontaţi buşonul aflat cel mai aproape de partea din faţă a laturii din stânga a păpuşii
portsculă, respectiv buşonul dinspre partea din spate a laturii din dreapta a păpuşii portsculă. Umpleţi cele
două zone cu ulei Mobil SHC-634 conform celor descrise în secţiunea „Lunar” de mai sus.
Axa B Pentru zona posterioară a păpuşii portsculă, demontaţi dopul filetat 1/4” NPT de pe conductă cu o
cheie Allen şi goliţi uleiul. Notă: Dopul filetat se află în apropierea centrului acestei zone. Umpleţi cu ulei Mobil
SHC-634 conform celor descrise în secţiunea „Lunar” de mai sus.

Poziţiile orificiilor de umplere Poziţiile buşoanelor de


golire
Îndepărtaţi vizorul pen-
Orificiul de tru umplere
umplere 1 Orificiul de umplere 3

Îndepărtaţi plăcile Orificiul de


de acoperire (de umplere 2 1 2
3
.
pe ambele părţi)

Seria VR - Filtrul de aer

Frezele VR sunt echipate cu un filtru de aer (P/N 59-9088) pentru carcasa motorului. Intervalul de înlocuire
recomandat este de o lună sau mai puţin, în funcţie de mediul de prelucrare.
Filtrul de aer este amplasat în spatele capacului păpuşii portsculă. Pentru demontarea filtrului de aer, trageţi
pur şi simplu de filtru în sus; filtrul va glisa în sus afară din suport. Pentru înlocuirea filtrului, glisaţi noul filtru
de aer, orientat corespunzător pentru filtrarea aerului, în carcasa motorului. Sensul fluxului de aer în filtru este
indicat de o etichetă de pe filtrul de înlocuire.

204 Freza - Manualul Operatorului 96-0082 rev Y 01-2010


Glisarea filtrului în afară
Filtrul de aer
(59-9088)

Placa pos-
terioară a
carcasei
păpuşii
portsculă
cu 5 AXE
(25-4362) (Vedere din spate)

.
VR-11 Poziţia filtrului de aer

Seria VR - Înlocuirea sistemului de echilibrare cu arc pneumatic

Arcul pneumatic de echilibrare şi capetele tijei vor fi înlocuite la fiecare doi (2) ani.
1. Verificaţi dacă axa A este la 0 grade înainte să începeţi. Apăsaţi butonul E-stop (oprire de urgenţă) înainte
să începeţi dezasamblarea.
2. Demontaţi capacul din tablă şi desfiletaţi cele două şuruburi SHCS 3/8-16 (1).
3. Slăbiţi şurubul SHCS 1/4-20 (2) şi strângeţi cele două şuruburi SHCS 3/8-16 (1); aceasta va menţine pre-
tensionarea camei în vederea efectuării pasului următor.
4. Demontaţi şurubul SHCS 3/8-16 de fixare a arcului pneumatic şi capetelor tijei (3).
5. Strângeţi capetele tijei pe arcul pneumatic şi asiguraţi arcul pneumatic cu cele două şuruburi SHCS 3/8-16
demontate la pasul 4.

Arc pneumatic 1
P/N 93-4367

3
.

6. Slăbiţi uşor şuruburile SHCS 3/8-16 (1). Înfiletaţi şurubul SHCS 1/4-20 pentru a pretensiona forţat în jos
cama de echilibrare (aceasta va împinge arcul pneumatic spre interior). Strângeţi acest şurub de reglare
până când fantele din camă vin în contact cu partea superioară a şuruburilor de montaj. Strângeţi cele două
şuruburi SHCS 3/8-16 (1); acestea vor menţine în poziţie cama pretensionată.
7. Montaţi la loc capacul din tablă, resetaţi butonul E-stop (oprire de urgenţă) şi ştergeţi alarmele.

96-0228 rev Y 01-2010 Freza - Manualul Operatorului 205